Sunteți pe pagina 1din 7

5/26/2018 Examenulcomplexalmotricitatii-slidepdf.

com

EXAMENUL COMPLEX AL MOTRICITĂŢII


CUPRINDE :
1. TESTUL OSZERETSKI
2. EXAMINAREA MOTRICITĂŢII ORGANELOR FONATORII
3. EXAMINAREA PRAXIEI
4. EXAMENUL LATERALITĂŢII
5. EXAMENUL DE RITM.

1). TESTUL OSZERETSKI : vaa!" #$%&'( 4 ) 1* a%".

P+%, a 1- a%" "%"/, #$'0'a%$$ #$%&'( 0"$/a'$ v+'&,. D(#, 1- a%" a#'$/"$'$a $ 0a/$ "% 2 %
6" /%&, "% * #'!$ : 1. $/7""!'(8 2. #'!$ 0"%$ 9 #'a"$ ; 8 3. "6/a'$a %&'$<((" /'# 9 "6/,'" <
a$ $!'$' "%0$'"a'$8 4. "($aa "6/,'"' +"%""8 5. /'%a'$a &'"/, a /$' (, +"%"=
/'%a'$a +"%" ) #"/"a'$8 *. "6/,'" #a'a>"&a'$ 9 $va(a'$a "%/"%6"' ;.

2). EXAMINAREA APARATULUI FONATOR 9 !(>$$= "!a= #aa&( a$= (6/7"" !'a

3). EXAMINAREA PRAXIEI : (','$6&$ ""/a <$&"/(a', 6" a%"#(a'$a !"$/&$' !"6
9 /7$"$= /("&= 0('/(",= #"$$ ?/ /%&'(/"" ;. @% /a>('"$ $ a#'a"$ <'av, %,6" %$$<$'$a v$'!a">
/$'"%$' &'"" $&$ <'$( '$/$#&a&,. P'!$$ $ #& $0$/&(a 6" #'"% ""&a"$.
PROBA LIEBMANN : 
a;. Mişcăi !i"#$%: &'+%<$ #(%""= !a&$ "% #a$= &'+%<$ ) $0, +"%"$= $<$&$$ ',0"'a&$= 
"!a= (0, !'a?"".
 !;. Mi"ic& '%!(ic$&ă : a$%"%,  0, #a  +%<+"$  &+!,B&$  0, !$>$$  a(&,  #'$(%
+"%"$ 
c). Mişcăi *% i"i(&+i% şi c !c,#  : !a&$ a (6, #'"%$ (6&$  /+%&, a #"a%  (%, a %$'"$  %(
 !a%"  %a&, 
;. M&-i#$&%& ,i%c(%$, : 0($a>,  a#'"%$ /7"!'"&( 9 !'"/7$&a ;  a#'"%$ (+%a'$a  &a'%
% #a7a'  0, (% %  !a&$ #(a 
$;. I"i(&%& -, "işcăi !i"#$% !& c,"#$ic&(% : #$ /a$ v">(a,= #'"% ""&a"$= #$ /a$ /7"%$&$
La %/$#(&  a?(&, &$'a#$(&(= a#"  a, , $0$/&($>$ "%<(' "6/,'"$ 9 /'"= ,'"&= a%= 6&$' &
'""/a& % #"/"a'$= a$'<a&= <"%a&"/,= '&<"'$= #(%$'$a (%(" /a(% "%&'B(% / %
$/7"$'$a ?a(>$$'= ('/a& ) /!'+& /,'" $&/ ;.

/). EXAMINAREA LATERALITĂŢII :

a; P,% ",(,ii
a%"#(a'$a #%-( 9*%(%"i-&%&
!"$/&$' $&(%&$i(ă+ii
"%<$= /'$"%= /'$&, ;= !,&a"a"0i-i$,   : a#(/a'$a
"% #a$= "0$'"&$'
%/'(/"6a'$a +"%"' !
%
 #'!a "%a$&'"/,.
 !; P,% #%-( !(&i$i%& $&(%&$i(ă+ii "%"%$, i-%i,&% : ,'"&('a %&'B(% #"/"' 96&
,'"&( /'>""= 7&"%<.
/; P,% #%-( $&(%&$i(&(% ,c$&ă : "<7&"%< 9 #'"v"'$a #'"%&'B(% &(! ;= "%&"'$a % #(%/
(#'a#(%$'$a a "&a%, a /'$"%((" #$&$  "%"$ v$'&"/a, #$ !a>, $ /%&' %
9 ,('a'$a ) /#a'a'$a a (, ,'"" $ a "&a%, ;= ,('a'$a a/("&,"" %/(a'$
/"&$a/, $ a "&a%, "&$'$ $ "0$'"&$ ,'"" ;.

1
http://slidepdf.com/reader/full/examenul-complex-al-motricitatii 1/7
5/26/2018 Examenulcomplexalmotricitatii-slidepdf.com

; P,% #%-( $&(%&$i(&(% &*i(iă : a&(#,  ('$/7$ 6" $ v$'"0"/, $ a /a'$ "&a%, a(
%$$<$ 6a#&$$.

 ). EXAMINAREA SINCINEZIILOR 4I5ITALE :

A#"/a'$a #'!$" a $<$&$$ a!$' +"%" "(&a%: 9 (#, R$ ;:


M&(%i&$ -%c%!& :  0a"$ $ 7+'&"$ 6" (% /'$"%.
T%6-ic& *% &#$ic&% : $ /$'$ /#"((" , #(%, a!$$ +"%" 9 #aa' ; /( $<$&$$ ',0"'a&$ #$
$ 7+'&"$. L<#$( &'a$a>, /( /'$"%( /%&('( /$' >$/$ $<$&$.
I-!(c(&7 : @" a',& /+&$ (% $<$& a  0"$/a'$ +%, 6" &( &'$!("$ ,B '""/" %(a" #$ a/$&a. F"" a&$%
%( $ "6&" #$ /$$a&$  %/$#$  9$ #a&$ 0a/$ $%&'a"a $ /,&'$ &$'a#$(& ;. M$( (//$
<'(#$' $ $<$&$ : +%a '$a#&, : "%$ ) a?' ) "%$a' ) a('"/(a' ) "%$ ) "/. M+%a &+
a?' ) "%$ ) a('"/(a' ) "%$a' ) "/ ) "%$.
N,(&%& : $ %&$a>, #$ $$% /(  6" ) #$%&'( 0"$/a'$ <'(#,. P'!a $&$ /'$/&, /+% %( '
<( +"%"" #($.

EXAMINAREA CAPACITĂŢII 4E ORIENTARE SPAŢIALĂ : aa#&a'$ (#, P"a<$& ) $a

C%""" $ a#"/a'$ : /#"( &'$!("$ , 0"$ a6$>a& a a/$$a6" a, /( $a"%a&'(= % 0aa a/$&("a.
%$/$a'$ (',&a'$$ !"$/&$ (>(a$ :  #,#(6,=  a6"%(,= (% /(!. T$&( $ $0,6a', % (, $&a#$
E&a#a I : % $<,&(', /( '"$%&a'$a #a"a, 0a, $ +"%"8
E&a#a a IIBa : % $<,&(', /( '"$%&a'$a #a"a, 0a, $ !"$/&$.
E(&#& I : I%&'(/&a? : S#(%$B" /a'$ $&$ +%a &a '$a#&,  /a'$ $&$ &+%<a A/( 0"" a&$%&  /a'$
+%a $a '$a#&,  a' &+%<,
E(&#& & II ) a : I%&'(/&a? : %/'(/"6$a>, !'a$$ #$ a,  9 &a" /a a 6/a,;. " #(%$ % 0aa &
(/'('" : #,#(6,= a6"%, 6" /(!. F,', , &$ "6&" a( , $0a/" !'a$$= #(%$B" '$#$$ : #,#(6a
'$a#&a a( a &+%<a a6"%""  /(!( % /a'$ #a'&$ $ 0a, $ a6"%, Ma6"%a 0a, $ #,#(6,= a6"%a 0a
/(!. 9 !"$/&$$ v' 0" a6$>a&$ a&0$ : #,#(6, ) a6"%, ) /(! a  "&a%, $ 15 / %&'$ $$.

ORIENTARE SPAŢIALĂ : C( $ %($6&$ #a'&$a $ ( a /a$'$"  (%$ $ &ava%(  a' #a'&$a $
Cv'( $ a6$>a& #$ .. U%$ $ #$a(a U6a $ ...a 9 &+%<a;. F$'$a&'a $ a ...9 '$a#&a;. E( (%& ...9 %
Ta!( $ % ...9 #a&$ ;. R$#$&, "'$/""$ 6" a'a&,B$  ( ) ? ) a '$a#&a ) a &+%<a ) % 0a, ) % #a

2
http://slidepdf.com/reader/full/examenul-complex-al-motricitatii 2/7
5/26/2018 Examenulcomplexalmotricitatii-slidepdf.com

EXAMINAREA 89RSTEI PSIOLO5ICE A LIMBA;ULUI

1). PROBA ALICE 4ESCOEU4RES


Ma&$'"a$ %$/$a'$ : $ #'$>"%&, /#"((" 1- !"$/&$ /( #'#'"$&," /%&'a'$ 9% &a'$a ' a( "a<"%$a
a;
 !; Ia<"%$a (%$" )/"(#$'/"
O #$%", %(, a'" 6" /%&'a'a $" )  /"(#$'/, "/,8
(%a v$/7$8
/; O !(/a&, $ 0"$' &a'$ )  !(/a&, $ /a(/"(/ a$8
; U% !/ 9 /#a/ ; %a& )  /,(, /(%,8
$; O 7+'&"$ %$&$, ) <a#a#"$' 9 "'<7$ ; ><'(%('8
0; Ia<"%$a (%(" !,&'+% ) a (%(" &+%,'8
<; O &0, /,/a&, ) (%a &&"&,8
7; U% /#" v$$ ) (%( &'"&8
"; D$$%( (%$" "%"" '$#&$ )  "%"$ /('!,8
 ?; D(, /(&"" $ a/$$a" ,'"$ : (%a <a,= (6a', ) a&a (#(&, /( %""#= <'$a. S$ a6$a>,
 #$  +%, a /#"(("= /$aa&, #$ /$aa&, +%,.

I%&'(/&a? : $ #'$>"%&, /#"((" !"$/&$$ (//$"v= /( (',&a'$$ #'$/">,'" v$'!a$: H a/


/"(#$'/, $&$ a'$ 9 $ a'a&, "a<"%$a ;= "a' a/$a&a $&$..../#"( &'$!("$ , #(%, /%&'a'"( ) 
A& /a"0"/a&"v %( $&$ (a& % /%"$'a'$. S$ #'/$$a>, a 0$ #$%&'( &a&$ /$$ 1- !"$/&$. S$
 #'!a "%v$'. H a/$a&a $  /"(#$'/, "/,= a&a $ (%a ...$ /%$%$a>, "a',6" ',#(%('"$ $a/&
a(%, /( #'"$$. S$ 0a/$ $"a.

2). COMPLETAREA LACUNELOR <NTR=UN TEXT 8ORBIT

I%&'(/&a? : $ $#"/, /#"((" /, " $ va #(%$  "/, #v$&$ 6" /, a/ (%$ #v$&"&'( $ #'
/#"( &'$!("$ , /#$&$>$ /(v+%&( #&'"v"&. S$ /%$%$a>, %' $ ',#(%('" /'$/&$.

T%>($ : SBa 0,/(& 0'(. C$'( $&$ ... 9 $%"%= a!a&'( ;. Sa'$$ $&$ 0a'&$....9 0"$'!"%&$= &',(/"
Ia%a 6" Ma'"a $ #"!, #'"%....9 /+#= #,('$ ;. E$ a(%,... 9 0'" ;. E$ (%& 0a'&$ !(/('a$ a(
/+%&$/( "/"'... 9 #,,'$$ ;. D$a&, /$'( $ %&(%$/, 6" $ a/#$', $ ...9 %'" ;. F$&$$ $ <',!$
a?(%<,... 9, $ %&a'/, ; ...9 a/a, ;. @%a"%&$ $ a a?(%<$ a/a,= a ">!(/%"&  a'$ ... 9 0('&(%, ;. F$&$
#$'"$ $ ><&(... 9 &(%$&((" ;. E$ $ 'a<, , 0"$ a,#&"&$ %&'B... 9 /a, ;= $a'$/$ #(a #(&$'
%( av$a(... 9 (!'$$ ;. a"%$$ ' $'a( /#$&... 9 ($ ;.

 3). REPETARE 4E NUMERE

I%&'(/&a? : H A/(&,  $( " #(% %"6&$ %($'$. T( &'$!("$ , '$#$" %($'$$ #($ $ "%$.

Da/, /#"(
%( #a&$%('$#$&a
a %$$=
$/+&$#'"a
'$#$&,$'"$=
$ &'$"#'"$6&$
'"= a'/$0"/"$%&(
$'"a ',#(%('"'
2= #$%&'(%($'"a
a" $&$
a IIBa(a&,
/$0.% 3/%"$
= a
/%$%$a>, /$0"/"$%&( (&"$" $'"" '$#'($ /'$/&.
T$&( a'$ (',&a'$$ $'"" $ %($'$ :
S$'"a I : 2 ) 4 $'"a I : J ) 4 ) * ) 5 ) 
S$'"a II : 5 ) * ) 3 $'"a  : * )  ) 2 ) 3 ) 4 ) J
S$'"a III : 4BB3B2

3
http://slidepdf.com/reader/full/examenul-complex-al-motricitatii 3/7
5/26/2018 Examenulcomplexalmotricitatii-slidepdf.com

/). CUNOA?TEREA A @ MATERII

I%&'(/&a? : "% /$ $&$ 0,/(&, : /7$"a= aa= "%<('"a= 0$'$a&'a= #a%&0""= /a$$= 9!/(; 9 /$ #(
a&$'"a$ : /,',",= $%= /"$%& ;.

). PROBA 4E CONTRARII 9 0,', !"$/&$ a( "a<"%" ;

I%&'(/&a? : a/, /#"( %( %$$<$ &$'$%( /%&'a'= " $ $#"/, /%/'$& $#'$ /$ $ v'!a.  $
J &$'$%" :
Ca B ... 9 a/, %( $ /a= $... 0'"<= '$/$ ; (/a& B ...9 ( a( ($ ;
F'( B ... 9 ('+& ; %$a/(&,&' B ... 9 a/(&,&'= /("%&$
C('a& B ... 9 ('a' ; a'$ B ....9 "/ ;
$$ B ... 9 &'"& ; (6' B ... 9 <'$( ;.
S$ %&$a>, ',#(%('"$ $a/&$.

@). CUNOA?TEREA 4ENUMIRII A 1 CULORI


S$ #'$>"%&, /('"$ : '6(= v$'$= %$<'(= '>= a!= v"$&= <'"= <a!$%= a'%= a!a&'(. S$ /$'$ /#"(
$ $%($a/,. S$ %&$a>, /( %($'$ $ a 1 a 1-.

). CUNOA?TEREA SENSULUI 8ERBELOR 

I%&'(/&a? : &$&( a'$ (, $'"". S$'"a I $ v$'!$ : a &(6"= a 0'$/"%a= a /+6&"<a= a a'(%/a= a #,a= a '$
9 ", &($a 6" /$'$ /#"((" , #(%, /$ 0a/$.;
S$'"a a IIBa : a /'"$= a $ a#$/a= a $ !aa%a= a $ '""/a= a ,'"= a #"%<$ /$va.
C$'$ /#"((" , ""&$ #'"% a/"(%$ $%( v$'!$'. M", /'"$'$a 6"B" /$'$ , 0a/, 6" $ a 0$. A
, #(%, /$ a 0,/(&. S$ /%$%$a>, '$>(&a&$$ /a'$ $ %&$a>, $ a - a 12= (#, %' $ ',#(%
/'$/&$.
CALCULAREA 89RSTEI PSIOLO5ICE A LIMBA;ULUI

PROBA COEFICIENTUL CORESPUNZĂTOR 89RSTELO


3 ANI / ANI  ANI @ ANI  ANI

1. CONTRARII B 4 B 5 B * B J B 1-
   !"$/&$ 6" "a<"%" ;

2;. LACUNE B 2 B 3 B 4 B * B J
3;.
4;. CIFRE
MATERII BB 33 BB 43 BB 54 BB 5* BB 5*
5; CONTRARII B 4 B 5 B * B  B J
*;. CULORI B 2 B 3 B 4 B * B J
;. ERE B 4 B * B J B  B 11
TOTAL : 22 2D 3 / @

 NOTĂ : av+% va'"$ '$a">a&$ $ 0"$/a'$ /#" a /$$  #'!$= $ /'"$ % '"%$a '$#$/&"v, #$ v$'&"/
% '$#&( ' /'"$ v+'&a "!a?((" /'$#(%>,&a'$ "% &a!$( $ a" (. A(%, /$$  v+'&

4
http://slidepdf.com/reader/full/examenul-complex-al-motricitatii 4/7
5/26/2018 Examenulcomplexalmotricitatii-slidepdf.com

"!a?(("= (a  #,'" a  6" !"%$ v+'&a #"7<"/, a /#"((" /a'$ #a&$ a( %( , /'$#(%
v+'&a /'%<"/,.

). PROBĂ PENTRU 4ETERMINAREA NI8ELULUI 4E 4EZ8OLTARE A LIMBA;U

&). <NŢELE5EREA UNOR CU8INTE FAMILIARE

PROBA RENE ZAZZO :  I%&'(/&a? : " v" #(%$ /+&$va %&'$!,'"= "a' &( , ',#(%>" /+& a" !"%$
$&$ (% /a(%   #,#(6,= (% /a=  <,"%,=  0('/(",= (% ,'=  a,=  #a"$= aa= 60$'(.
P%ciăi (%6-ic% : %&'$!,'"$ $ #(% % '"%$a "%"/a&,. S$ "%"&, , $ !"%, ',#(%('" /+% /
'$#$&, /(v+%&(. N&a'$a : $ v' %'$<"&'a 0"$ &a&$ $0"%"""$ a&$ $ /#" "%"/+%(B$ % 0"%a
$0"%""" /'$/&$.

  ). PROBA 4E FLEXIBILITATE ASOCIATI8Ă : 9 U. /7"#(= M. G"'v$a%(= A. T('/(


S/#( : $ a /(#'"%$ /a#a/"&a&$a $ $#'"a'$ v$'!a, 6" 0$"!""&a&$a a/"a&"v,.
Ma&$'"a %$/$a' : 4 /a&$<'"" $ /(v"%&$ 6" (% /'%$&'(.

Ca&$<'"a A : av"%= >,#a,= !('&,= (/$= #'&/a,.


Ca&$<'"a  : #"+"%$= /$ a" "/= '""/,.
Ca&$<'"a C : (#= v$v$'",= (%$= ">v'.
Ca&$<'"a D : &'a,= #a"$= &'ava"= v"&'"%,.

T$7%"/a $ (/'( : $ /$'$ /#"((" , a/,&("a/,  /('&, #v$&"'$ /( /(v"%&$$ a&$ $ $#$'"$%
S$ %&$a>, &$&( $#(%$'"".
I-!(c(&7 : $ a( #'"$$ /(v"%&$ "% /a&$<'"a A 6" " $ #(%$ /#"((" : /( a/$&$ /(v"%&$ &( &'$!(
a/,&("$6&"  #v$&"'$. D(#, /$ $ %&$a>, #v$&"'$a= (#,  #a(>, $ 5 "% $ a( /(v"%&$$ "% /$
/a&$<'"". N&a'$a : $ %&$a>, && /$ #(%$ /#"( 6" &"#( $ $#(%$'$. S$ va a  %&, #$%&'( 0"$
 #v$&$ % 0(%/"$ $ : %' $ /(v"%&$ 0"&$ % #(= a/"a&$ /( /(v"%&$$ a&$= %' $ "a<"%" a'&"
 $ /#>""$ (#, '$a"a "%&'$ &"&( a& 6" #v$&"'$.

D). TESTAREA 8ORBIRII IN4EPEN4ENTE  a0a!$&( "(&'a& ;

C#"( #'"v$6&$ "(&'a""$ 6" $%($6&$ !"$/&$$. S(%$&$$ $ #'$>"%&, % /(v"%&$= % "0$'"&$ #>"

a ) a/ ) /#a/ ) ('a 0 ) 0a&, ) /$a0, ) /a'&0 / ) /a, ) va/, ) a/


 )  ) 0a$ ) 'a" v ) va#' ) &av, ) '/v < ) <,$a&, ) "%<(', ) &$a
( ) (6, ) (# ) $( & ) &!, ) #a&% ) /a"$& 7 ) 7a"%, ) #a7a' B 6a7
$ ) $$0a%& ) 0$&", ) 6a#&$  ) (a# ) a, ) # /$ ) /$'/ ) $/$', ) >$/$
", )) "%$
,&a))#""/,
a>,'$) a'$"
) #,#(6, % )) a#,
%a ))!a%/,
0(&, )) #a
,#(% /"
<$))/"'$6$
<$%$ ))$<$&
/,/"(, ) #a#(
) "%<$
 ) %a&, ) %<$' ) %v, > ) >,#a, ) !(>(%a' ) a(&!(> <" ) <"%a& ) a'<"%& ) /v
+ ) #+"%$ ) /+"%$ ) +! 6 ) 6a#/, ) #$6&$ ) //6 /7$ ) /7$"$ ) #a/7$& ) ('$/
 # ) #(6/, ) #a&, ) # ? ) ?/ ) /?/ ) #a&"%a? /7" ) /7"!'"& ) '/7"$ ) '""
 ! ) !a% ) !, ) #'(!  ) a/,& ) 0(a' ) /a <7$ ) <7$ ) "<7$a% ) v$<
 ) a, ) a#, ) aa ' ) 'a&, ) /a'&$ ) &#' <7" ) <7"/$" ) (%<7"$ B &'"(
   ) a# ) /("& ) /&$

5
http://slidepdf.com/reader/full/examenul-complex-al-motricitatii 5/7
5/26/2018 Examenulcomplexalmotricitatii-slidepdf.com

1). PROBĂ PRI8IN4 4ETERMINAREA TEMPOULUI SPONTAN


?I REPRO4UCEREA STRUCTURILOR RITMICE

M&(%i&$ -%c%!& : (% /'%$&'(= /'$"%. S$ #(%$ $&'%( , !a&, a (% a%("& "%&$'va $ &"
0aa /#"((".
I-!(c(&7 : G Ia a/$& /'$"% % +%,  v$" v" /( /'$"%( % a, a 0$ /a "%$= %"/" a" &a'$= %"/
%/$&. @%/$#$  (#, 21 $ v"&('" : @%/$&$a>,  $ va /'%$&'a % /+& &"# $$/(&, /$$ 21 $ v
 #'$/( 6" $v$%&(a$ a//$$','" a( %/$&"%"'"= %$'$<(a'"&," $ "%&$'va 6" a a /+&a v"&(',.
C%&"%(, $a"%a'$a /( $va(a'$a "((" '"&"/ a /#"((" : "6/a'$a '"&"/,= '"&( v'
9 $%& a( 'a#" ;= /'%a'$a /$' (,= % /a>( !+!+""'= &a7" a( !'a"a"/".

11). EXAMINAREA 8ORBIRII REFLECTATE

S$ $a"%$a>, : (%$&(= "a!a= /(v+%&(= #'#>""a. A/$a&, #'!, a?(&, a $#"&a'$a "$
"<'a0"$". C#"( /"&$6&$ 6" /'"$ (#, "/&a'$ "&$'$$= /(v"%&$$ 6" #'#>"""$ $ a" ?.

A ) a#, ) /#a/ ) 6a. Ta&a 6" aa (%& a/a,. O ) ( ) / ) a/. O#'$a 6" I% 0a/ (% av"%
U ) (,' ) $<($ ) &a!( . U"&$  #,#(6,. E ) $"/$ ) #$6&$ B a#&$. E$%a !$a a#&$.
I ) "!'"/ ) a6"%, ) #(". I'"%a a'$  #""/,. Ă ) ,a ) /,',", ) /0,. M, #, #$ 0a,.
@ ) %v, ) ,+"$ ) $ v+'. G+/a a'$ <+&. P ) #$'%, ) va#' ) (a#. A #( #$'%a % (a
 ) !a%/, ) a!, ) a!. $( a'$ !a%/a a!,. M ) aa ) /,a6, ) <'a. Maa a'$ $'$.
F ) 0(&, ) #0&" ) #a%&0. F,%"/a 0a/$ /a0$a.  ) v(#$ ) /'ava&, ) $$v. E$v( a'$ /'ava&,.
T ) &$$0% ) $'&a' ) a&. T"/( a'$ &'&"%$&,. D ) (, ) (, ) 6&'a%. D(( a'$ ($.
 N ) %' ) /a%, ) &ava%. N"/( "%$ % +%, (% /'$"%. S ) (#, ) #a&, ) /#a. Sa%( a'$ (% /#a
Z ) >"a' ) !(>$ ) v"&$a>. Z"/a a'$ !(>, '>.  ) 6$'v$& ) #6&a6 B #(6/,. P6&a6( a'$  #(6/
 ) ?/ ) #"?a ) <a'a?. I% $&$ % <a'a?.  ) 7', ) >a7,' ) v,>(7. '"a $ ("&, % v,>
C$ ) /$' ) '$/$B 6a'$/$. C$'( $&$ '$/$. C" ) /"%/" ) (%/"&' ) a'"/". C"%/" a'"/" (%& a"
G$ ) <$' ) '$<$$ ) 0(<$. A0a', $ <$'. G" ) <"%<"$ ) #a<"%, ) 0'a<". G"/a a'$ (, "%
C7$ ) /7$%a' ) 'a/7$&, ) '""/7$. Fa/ (% /7$%a'. C7" ) /7"&a', ) $/7" ) ('$/7". A (, ('$/
G7$ ) <7$&$ ) !a<7$&, ) v$<7$. G7$&$$ (%& %". G7" ) <7"/$ ) !('<7"( ) ?(%<7". G7", a'$ ".
L ) "%<(', ) <a6" ) /#". C#"( a'$  "%<(',. R ) 'a, ) a'$ ) 0(a'. R"/, a'$ $'$.
Ţ ) ,'a% ) 'a, ) . Ţ,'a%( $'<$ #$ /+#. C ) /a'&$ ) a/a'a ) !(&(/. P(% /a'&$a #$ !(&(
G ) <(', ) <<6" ) #(<. G<( a'$ <<6".

12). PROBA 4E COMPLETARE A LACUNELOR 


Sc,#$ : $ v$'"0"/, (&"">a'$a a$/va&, a /(v"%&$' % #'#>""$ #'$/( 6" #"!""&,"$ $ %$$<
(%(" /%&$&.
T%6-ic& &#$icăii :  $ /#$&$a>, #'#>"""$ /( /(v"%&$ #&'"v"&$ /a $%.
I-!(c(&7 : a/(&, /( a&$%"$ /$ #(% 6" aa(<, /$ &'$!("$ 
N,(&%& : $ a/', /+&$ (% #(%/& #& 0"$/a'$ ',#(% /'$/&. 9 /+% #'#>""a $&$ /#$&, 6" a'$ $
a/' <'aa&"/a ;. S$ v$'"0"/, 6" !<,"a v/a!(a'((" 6" "a<"%a"a "%<v"&"/,.

*
http://slidepdf.com/reader/full/examenul-complex-al-motricitatii 6/7
5/26/2018 Examenulcomplexalmotricitatii-slidepdf.com

1. P'",va'a $&$ .............. 9 (% a%&"# 0'( ;


2. C#""" $ ?a/, % .....9 <',"%, ;
3. P,,'$$$ $ %&'/ "% ... 9 ,'"$ /a$ ;
4. Ra>$$ a'$(" (%& a" ...9 /a$ ;
5. S$ a($ #$&$ &&... 9 (("&( &'a/&a'$' ;
*. C#""" #$a/, v$$" a ... 9 6/a, ;
. Z"(a $&$ a".... 9 (%<, ; "a' %a#&$a $&$ a" ....9 /('&,;
J. Maa #'$<,&$6&$ .... 9 aa ;
. C#""" a6&$a#&, .... 9 va/a%a ;
1-. Ţa'a %a&', $&$... 9 R+%"a ;

13). PROBA 4E 59N4IRE = 4EFINIRE 4E NOŢIUNI

C&a'$ : /+&$ 1 #(%/& #& 0"$/a'$ ',#(% /'$/&. S$ a( $0"%""" ) %( #'"% %&'$!("%a'$ /a'$
#$/"0"/$ #+%, a 4 a%" ) /" #'"% a#a'&$%$%, a <$% 6" #$/"$.
P'!a : /$ $&$  a,  (% /a(%=  #,#(6,= (% /a=  <,"%,= (% 60$'= aa= #a"a= a6"%a.
D$ $$#( : /#"( &'$!("$ , $0"%$a/, a&0$ : aa $&$ (% (/'( /a'$ 0$6&$ a "0
a/&"v"&,". Ca( $&$ (% a%"a $&"/. P,#(6a $&$  ?(/,'"$.

1/). PROBA 4E 59N4IRE = COMPARARE 4E NOŢIUNI

R$(6"&a % &a!""'$a a$,%,'"' 6" a $$!"'"' B $$%a /#a'a"$" B $#"%$ $ /a"&a&$a a%


6" "%&$>$". A. R6/a #(%$a : H C#a'a"a $&$  /%""$ a a%a">$" 6" "%&$>$"= $a 0""% "#"/a
$$.
1;. S(&i$i%& *%,!%ii$, : #'"% /$ $ $$!$/ :
C+"%$$ 6" v'a!"a= ,'( 6" #a'a8 0$'$a&'a 6" (6a8 #a7a'( 6" /$a6/a8 /,'(a 6" a%"a.

2; S(&i$i%& &!%"ă-ăi$, :  #'"% /$ $ a$a,%, :

P'(%a 6" #"$'"/a8 #""/a 6" 6a'$/$$8 va#'( 6" a(&!"( 

3). S(&i$i%& &!%"ă-ăi$, şi & *%,!%ii$, : "%&'(/&a? : H $( %($/ (, (/'('" "a' &( 
#(" #'"% /$ $ a$a,%, 6" #'"% /$ $ $$!$/ 

 M"%<$a 6" #'&/aa8 av"%( 6" #'(!$(8 0$&"a 6" #,#(6a8 a6"%a 6" /,'(a.

T$&$ /($$ $ <#$= #'0. A%<$a G7$'a".


http://slidepdf.com/reader/full/examenul-complex-al-motricitatii 7/7

S-ar putea să vă placă și