Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea Libera Internațională din Moldova

Facultatea de drept

Instituții de drept administrativ și constituțional

REFERAT
TEMA: Drepturile generale și specific ale funcționarului
public. Obligații generale și specific ale funcționarului public.
Declarația cu privire la venituri, proprietate și de interese personale.

Lector universitar: Grecu A.

Student: Pahomea I.

Funcționarul public este persoana fizică numită în condițiile prezenței legi, într-o
funcție pulică de către conducătorul unei instituții publice confirmat printr-un act

Chișinău 2021
de putere publică. Actul de numire al funcționarului public în funcție este un act
unilateral de voință, de drept public și nicidecum un contract de drept de drept
comun. Atribuțiile încredințate unui funcționar public sunt de ordin general și se
stabilesc prin lege, un în interesul său personal, ci al serviciului public.

Pentru a exercita ansamblul atribuțiilor si competențelor ce constituie conținutul


funcției publice, titularului acesteia îi sunt stabilite anumite drepturi si obligații.

Drepturile si obligațiile sunt determinate pe cale generală, impersonală, imperativă,


și au un caracter obiectiv, adica ele sunt „legate” de functia publica în cauză, nu de
funcționarul public în calitatea lui de persoana fizică. Prin urmare, ele sunt aceleași
pentru orice persoană care deține aceeași funcție publică fiind stabilite prin norme
juridice cu putere de lege, ele au un caracter unilateral, în sensul ca modificarea lor
se face tot pe aceeași cale, funcționarul public neavând posibilitatea legală de a se
opune unei asemenea modificari. Unele drepturi si obligații sunt comune tuturor
funcționarilor publici, altele sunt specifice unor anumite funcții și, deci, anumitor
categorii de funcâționari publici.

În ansamblul lor, drepturile si obligațiile constituie suportul legal al autoritatii si


prestigiul functionarului public, fiind asigurate si garantate de stat prin mijloace
juridice, de natura materiala, civilă, administrativa si chiar penală.

Drepturile generale ale funcționarului public

Funcţionarul public are următoarele drepturi generale:


Să examineze probleme şi să ia decizii în limitele competenţei sale;
Să solicite, în limitele competenţei sale, şi să primească informaţia necesară de la
alte autorităţi publice, precum şi de la persoane fizice şi juridice, indiferent de tipul
de proprietate şi forma lor juridică de organizare;
să-şi cunoască drepturile şi atribuţiile stipulate în fişa postului;
Să beneficieze de condiţii normale de muncă şi igienă de natură să-i ocrotească
sănătatea şi integritatea fizică şi psihică, precum şi de un salariu corespunzător
complexităţii atribuţiilor funcţiei;

Chișinău 2021
Să se adreseze Guvernului asupra cazurilor de încălcare a legislaţiei referitoare la
funcţia publică şi la statutul funcţionarului public, cu excepţia funcţionarilor
publici care activează în cadrul autorităţilor publice indicate la art.8 alin.(2) lit.d),
care sînt în drept să se adreseze conducătorilor autorităţilor publice respective;
Să beneficieze de stabilitate în funcţia publică deţinută, precum şi de dreptul de a fi
promovat într-o funcţie publică superioară;
Să beneficieze de egalitate de şanse şi de tratament între bărbaţi şi femei în ceea ce
priveşte accesul la încadrare în funcţia publică, la procesul de dezvoltare
profesională continuă şi la promovarea în funcţie.
Dreptul la opinie al funcţionarului public
Dreptul la opinie al funcţionarului public este garantat.
Funcţionarul public poate exprima opinia oficială a autorităţii publice numai dacă
este abilitat în acest sens, conform procedurilor stabilite.
Funcţionarul public poate participa la activităţi sau dezbateri publice, avînd
obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de
vedere oficial al autorităţii publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.
În timpul exercitării atribuţiilor, funcţionarul public se va abţine de la exprimarea
sau manifestarea publică a preferinţelor politice şi favorizarea vreunui partid
politic sau vreunei organizaţii social-politice.
Apartenenţa la partide şi la alte organizaţii
social-politice
Funcţionarii publici pot avea calitatea de membru al partidelor politice sau
organizaţiilor social-politice legal constituite, cu excepţiile prevăzute de lege.
Dreptul de a întemeia şi de a se afilia la sindicate şi alte organizaţii
Dreptul funcţionarilor publici la asociere în sindicate este garantat.
Funcţionarii publici pot, în mod liber, să întemeieze organizaţii sindicale şi să
adere la ele.
Funcţionarii publici se pot asocia în organizaţii profesionale sau în alte organizaţii
care au drept scop reprezentarea şi protejarea intereselor profesionale.
Accesul la informaţia de ordin personal

Chișinău 2021
Funcţionarul public are dreptul la acces liber la dosarul său personal şi la datele
personale incluse în registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici.
La cererea scrisă sau verbală a funcţionarului public, autoritatea publică eliberează
gratuit copii de pe actele existente în dosarul său personal, precum şi documente
care să ateste activitatea desfăşurată, vechimea totală în muncă şi în funcţia
publică, alte date necesare.
Funcţionarul public are dreptul de a fi informat cu privire la toate deciziile care îl
vizează în mod direct.
. Timpul de muncă
Durata normală a timpului de muncă pentru funcţionarii publici este de 8 ore pe zi
şi de 40 de ore pe săptămînă. Conducătorul autorităţii publice poate stabili, cu
acordul scris sau la cererea scrisă a funcţionarului public, programe individualizate
de muncă, cu un regim flexibil ai timpului de muncă, cu respectarea duratei
timpului de muncă de 40 de ore pe săptămînă.
La dispoziţia conducătorului, funcţionarii publici pot lucra peste durata normală a
timpului de muncă, în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus, în
limita a 120 de ore într-un an calendaristic. În cazuri excepţionale, această limită,
cu acordul reprezentanţilor funcţionarilor publici, poate fi extinsă pînă la 240 de
ore.
Durata zilei de muncă din ajunul zilelor de sărbătoare nelucrătoare se reduce cu
cel puţin o oră pentru toţi funcţionarii publici, cu excepţia celor cărora li s-a stabilit
o durată redusă a timpului de muncă sau ziua de muncă parţială. Durata concretă
redusă în acest caz se stabileşte prin actul administrativ emis de conducătorul
autorităţii publice.
Nu se admite atragerea la lucru peste durata timpului de muncă a femeilor gravide,
a femeilor aflate în concediul postnatal, a femeilor care au copii în vîrstă de pînă la
3 ani, precum şi a persoanelor cărora o astfel de activitate le este contraindicată
conform certificatului medical, eliberat în modul stabilit.
Autoritatea publică are obligaţia să ţină, în modul stabilit, evidenţa timpului de
muncă prestat efectiv de fiecare funcţionar public.

Chișinău 2021
Protecţia juridică în exerciţiul funcţiei
Funcţionarii publici în exerciţiul atribuţiilor lor sînt protejaţi de lege.
Autoritatea publică este obligată să asigure protecţia funcţionarului public şi a
membrilor familiei lui împotriva ameninţărilor, violenţelor, faptelor de ultraj cărora
le-ar putea fi victimă în exerciţiul funcţiei publice sau în legătură cu aceasta.
Pentru garantarea acestui drept, autoritatea publică va solicita sprijinul organelor
abilitate, potrivit legii.
Autoritatea publică este obligată să îl despăgubească pe funcţionarul public în
situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material şi/sau moral în legătură cu
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
Dreptul la grevă
Funcţionarilor publici le este recunoscut dreptul la grevă în conformitate cu
legislaţia.
Funcţionarilor publici le este interzis să participe la grevele care dereglează
funcţionarea autorităţii publice de a cărei activitate depinde asigurarea societăţii cu
bunuri şi servicii de importanţă vitală.

Obligaţiile funcţionarului public

Obligaţiile generale ale funcţionarului public


Funcţionarul public are următoarele obligaţii generale:

Chișinău 2021
Să respecte Constituţia, legislaţia în vigoare, precum şi tratatele internaţionale la
care Republica Moldova este parte;
Să respecte cu stricteţe drepturile şi libertăţile cetăţenilor;
Să fie loial autorităţii publice în care activează;
Să îndeplinească cu responsabilitate, obiectivitate şi promptitudine, în spirit de
iniţiativă şi colegialitate toate atribuţiile de serviciu;
Să păstreze, în conformitate cu legea, secretul de stat, precum şi confidenţialitatea
în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în
exerciţiul funcţiei publice, cu excepţia informaţiilor considerate de interes public;
Să respecte normele de conduită profesională prevăzute de lege;
Să respecte prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013
privind evaluarea integrităţii instituţionale;
Să respecte regulamentul intern.
Funcţionarii publici de conducere de nivel superior, precum şi funcţionarii publici
de conducere sînt obligaţi să încurajeze propunerile şi iniţiativele motivate ale
personalului din subordine în vederea îmbunătăţirii activităţii autorităţii publice în
care îşi desfăşoară activitatea.
Executarea dispoziţiilor conducătorului
Funcţionarul public este obligat să se conformeze dispoziţiilor (ordinelor,
poruncilor, indicaţiilor obligatorii spre executare) primite de la conducătorul său
direct şi de la conducătorul autorităţii publice în care îşi exercită funcţia publică.
Funcţionarul public are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea
dispoziţiilor, scrise sau verbale, primite de la conducător dacă le consideră ilegale.
Dispoziţia se consideră ilegală dacă aceasta este în contradicţie cu actele
legislative şi normative în vigoare, depăşeşte competenţa autorităţii publice sau
necesită acţiuni pe care destinatarul dispoziţiei nu are dreptul să le îndeplinească.
Dacă funcţionarul public are dubii cu privire la legalitatea unei dispoziţii, acesta
este obligat să comunice în scris autorului dispoziţiei dubiile sale, precum şi să
aducă la cunoştinţa conducătorului ierarhic superior al acestuia astfel de situaţii.
Funcţionarul public nu poate fi sancţionat sau prejudiciat pentru sesizarea cu
bună-credinţă cu privire la dispoziţiile ilegale ale conducătorului.
Declaraţia de avere și interese
personale, respectarea regimului
juridic al conflictului de interese,
al incompatibilităților, restricțiilor
și cadourilor
Funcţionarul public este obligat să prezinte, în condițiile legii, declarația de avere
și interese personale.
Funcţionarul public este obligat să respecte întocmai regimul juridic al conflictului
de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și cadourilor.

Declarația cu privire la venituri, proprietate și de interese personale.

Chișinău 2021
Subiecţii prevăzuţi de lege declară veniturile obţinute de subiectul declarării
împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina în anul fiscal precedent.
Bunurile mobile şi imobile, inclusiv cele nefinalizate, deţinute în proprietate cu
drept de uzufruct, de uz, de abitaţie, de superficie de către subiectul declarării,
inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, de membrii familiei lui şi de
concubinul/concubina lui ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de
mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translative de
posesie şi de folosinţă.

Bunurile transmise de către subiectul declarării cu titlu oneros sau gratuit, personal
sau de către membrii familiei lui, concubinul/concubina lui către orice persoană
fizică sau juridică în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depăşeşte suma
de 10 salarii medii pe economie. Activele financiare ale subiectului declarării,
adică numerarul în monedă naţională sau în valută străină care depăşeşte valoarea a
15 salarii medii pe economie şi care nu face obiectul unor depuneri în instituţiile
financiare. Conturile bancare, unităţile de fond în fondurile de investiţii, formele
echivalente de economisire şi investire, plasamentele, obligaţiunile, cecurile,
cambiile, certificatele de împrumut, alte documente care incorporează drepturi
patrimoniale personale ale subiectului declarării, ale membrilor de familie sau ale
concubinului/concubinei lui, investiţiile directe în monedă naţională sau în valută
străină făcute de el sau de membrii familiei lui, concubinul/concubina lui, precum
şi alte active financiare, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte
valoarea a 15 salarii medii pe economie. Datoriile personale ale subiectului
declarării, ale membrilor de familie sau ale concubinului/concubinei lui sub formă
de debit, gaj, ipotecă, garanţie, emise în beneficiul unor terţi, împrumut şi/sau
credit, dacă valoarea lor depăşeşte valoarea a 10 salarii medii pe economie.
Bunurile sub formă de metale şi/sau pietre preţioase, obiectele de artă şi de cult,
obiectele ce fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror
valoare unitară depăşeşte valoarea a 15 salarii medii pe economie, deţinute de către
subiectul declarării personal sau de către membrii familiei lui,
concubinul/concubina lui. Colecţiile de artă, numismatică, filatelie, arme sau alte
Chișinău 2021
bunuri a căror valoare depăşeşte valoarea a 20 de salarii medii pe economie,
deţinute de către subiectul declarării personal sau de membrii familiei lui,
concubinul/concubina lui. Cota-parte/acţiunile în capitalul social al unui agent
economic deţinute de subiectul declarării personal sau de membrii familiei,
concubinul/concubina lui. Drepturile patrimoniale deţinute de către subiectul
declarării personal sau de membrii familiei, concubinul/concubina lui care decurg
din drepturi de autor, brevete sau drepturi de proprietate intelectuală. Calitatea de
membru al organelor de conducere, administrare, revizie sau control în cadrul unor
organizaţii necomerciale sau societăţi comerciale, deţinută de subiectul declarării.
Calitatea de asociat, de acţionar sau de membru în cadrul unui agent economic, al
unei organizaţii necomerciale sau organizaţii internaţionale, deţinută de subiectul
declarării. Contractele, inclusiv cele de asistenţă juridică, de consultanţă şi civile,
încheiate de către subiectul declarării sau aflate în derulare în timpul exercitării
funcţiei/mandatului lui, finanţate din bugetul de stat, bugetul local şi din fonduri
externe ori încheiate cu societăţile comerciale cu capital de stat. Calitatea de
membru al organelor colegiale din cadrul organizaţiilor publice, deţinută de
subiectul declarării.

Declaraţia de avere şi interese personale

Declaraţia de avere şi interese personale (denumită în continuare declaraţie)


reprezintă un act personal şi irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie
răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe
suport de hîrtie. Subiecţii declarării sînt obligaţi, în condiţiile prezentei legi, să îşi
declare averea şi interesele personale în conformitate cu modelul prevăzut în
prezenta lege. Declaraţia este un act public, iar informaţiile conţinute în declaraţie
nu pot fi utilizate în scopuri publicitare. Responsabilitatea pentru depunerea în
termen a declaraţiei, precum şi pentru veridicitatea şi deplinătatea informaţiilor o
poartă persoana care o depune. În cazul în care subiectul declarării constată că în
declaraţie au fost introduse date incomplete sau eronate, acesta are dreptul să
depună declaraţia rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-

Chișinău 2021
limită pentru depunerea declaraţiei. Declaraţia iniţială şi declaraţia rectificată în
condiţiile prezentului alineat se păstrează în sistemul informaţional e-Integritate. În
cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii şi
intereselor personale constată că în declaraţie au fost introduse date incomplete sau
eronate, subiectul declarării este obligat să depună declaraţia rectificată în termen
de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului
averii şi al intereselor personale, a devenit definitiv. Declaraţia iniţială şi declaraţia
rectificată în condiţiile prezentului alineat se păstrează în sistemul informaţional e-
Integritate. Membrii de familie, concubinul/concubina subiectului declarării sînt
obligaţi să-i ofere acestuia informaţiile privind averea, veniturile şi interesele
personale pe care le deţin, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, cu excepţia
cazului în care identitatea şi calitatea acestora constituie secret de stat, în condiţiile
Legii nr.245/2008 cu privire la secretul de stat, sau prezentarea acestor informaţii
este restricţionată prin lege. Cerinţa privind declararea averii şi a intereselor
personale se include în toate procedurile sau contractele ce reglementează
angajarea, alegerea ori numirea într-o funcţie publică. Depunerea declaraţiei de
avere şi de interese personale nu scuteşte persoana de obligaţia depunerii altor
declaraţii în conformitate cu legislaţia în vigoare. Termenul de depunere a
declaraţiei. Declaraţia se depune anual, pînă în data de 31 martie, indicîndu-se
veniturile obţinute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie,
concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deţinute şi
interesele personale prevăzute la data depunerii declaraţiei. În cazul angajării, al
validării mandatului ori al numirii în funcţie, după caz, declaraţia se depune în
termen de 30 de zile de la data angajării, validării mandatului ori numirii în funcţie,
indicîndu-se veniturile obţinute de către subiectul declarării împreună cu membrii
de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile
deţinute şi interesele personale prevăzute la data depunerii declaraţiei. În cazul
schimbării funcţiei în cadrul aceleiaşi entităţi, prin avansare sau prin numirea într-o
altă funcţie, nu se depune o nouă declaraţie. După încetarea mandatului sau a
raporturilor de muncă ori de serviciu, subiectul declarării este obligat să depună

Chișinău 2021
declaraţia în termen de 30 de zile de la data încetării mandatului, a raporturilor de
muncă sau de serviciu. În declaraţie se vor indica veniturile obţinute de către
subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în
anul fiscal curent, de asemenea bunurile deţinute şi interesele personale prevăzute,
la data depunerii acesteia. Subiectul declarării care, în conformitate cu legislaţia în
vigoare, are raporturile de muncă sau de serviciu suspendate depun declaraţia în
termen de 30 de zile după reîncadrarea în funcţie, indicînd în declaraţie veniturile
obţinute împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui pe parcursul
întregii perioade nedeclarate, de asemenea bunurile deţinute şi interesele personale
la data depunerii declaraţiei.

Depunerea declaraţiei.

Subiectul declarării este obligat să depună declaraţia în formă electronică prin


intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorităţii
Naţionale de Integritate. Semnarea declaraţiei în formă electronică se face prin
utilizarea semnăturii electronice emise în condiţiile legii. Semnăturile electronice
se vor elibera subiecţilor declarării cu titlu gratuit, în modul stabilit de Guvern.

În entităţile în care activează persoane care, conform prezentei legi, au obligaţia de


a depune declaraţii sînt desemnate persoane din cadrul serviciului resurse umane
responsabile de actualizarea permanentă a Registrului electronic al subiecţilor
declarării averii şi a intereselor personale. În cazul în care subiectul declarării
constată că a introdus în declaraţie date incomplete sau eronate, acesta este obligat
să rectifice declaraţia depusă în condiţiile prevăzute de prezența lege. În acest caz,
declaraţia iniţială şi declaraţiile rectificate sînt păstrate separat prin intermediul
serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorităţii Naţionale de
Integritate.

Dacă declaraţia a fost rectificată, subiectul declarării este eliberat de răspundere, cu


condiţia că datele incomplete sau eronate nu au fost incluse în mod intenţionat.
Atribuţiile persoanelor responsabile de colectarea declaraţiilor subiecţilor declarării
ale căror identitate şi calitate constituie secret de stat. Persoanele responsabile de
Chișinău 2021
colectarea declaraţiilor sînt desemnate de către conducătorii organizaţiilor publice.
Persoanele responsabile de colectarea declaraţiilor au următoarele atribuţii: a)
primesc şi înregistrează declaraţiile într-un registru special, denumit Registrul
special al declaraţiilor de avere şi interese personale, care nu este public. b)
eliberează imediat subiectului declarării o dovadă de primire a declaraţiei depuse.
c) pun la dispoziţia subiectului declarării, la solicitarea acestuia, formularele
declaraţiilor; d) asigură substituirea declaraţiei depuse cu cea rectificată, la
solicitarea subiectului declarării; e) acordă consultanţă cu privire la completarea şi
prezentarea în termen a declaraţiei; f) acordă, la solicitarea subiectului declarării,
consultanţă cu privire la aplicarea prevederilor legale referitoare la declararea şi
verificarea averii şi a intereselor personale; g) verifică respectarea condiţiilor de
formă a declaraţiei în conformitate cu prevederile prezentei legi, iar în cazul
identificării unor deficienţe, o restituie subiectului declarării şi îi recomandă
rectificarea declaraţiei. (3) Declaraţia depusă pe suport de hîrtie poate fi substituită
cu o altă declaraţie, doar în cazul rectificării de formă a acesteia. În cazul
introducerii rectificărilor de conţinut, declaraţia de avere şi interese personale
depusă anterior se anexează la cea rectificată, fiind păstrate împreună. În
exercitarea atribuţiilor, persoanele responsabile de colectarea declaraţiilor se
subordonează direct conducătorului entităţii respective, care poartă răspundere
pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acestora, şi sînt în drept să
prelucreze date cu caracter personal. Dacă persoana responsabilă de colectarea
declaraţiilor identifică deficienţe în completarea declaraţiei, aceasta recomandă
subiectului declarării rectificarea declaraţiei în termen de 10 zile lucrătoare de la
data solicitării rectificării. Transmiterea şi primirea declaraţiei rectificate se
consemnează în Registrul special al declaraţiilor de avere şi interese personale.
Declaraţiile sînt păstrate la organizaţia publică în care activează subiecţii declarării,
iar, în termen de 20 de zile de la expirarea termenului prevăzut .Conducătorul
organizaţiei publice informează Autoritatea Naţională de Integritate despre
colectarea declaraţiilor. Declaraţiile depuse de către subiectul declarării, ale cărui
identitate şi calitate constituie secret de stat în condiţiile Legii nr.245/2008 cu

Chișinău 2021
privire la secretul de stat, din cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate,
Centrului Naţional Anticorupţie şi Ministerului Afacerilor Interne, sînt controlate
de către o comisie special desemnată în acest sens de către conducătorul
organizaţiei publice. Comisia este constituită exclusiv din angajaţii organizaţiei
publice respective care au acces la informaţiile secretizate. În cadrul controlului
declaraţiilor depuse, comisia special desemnată în acest sens are atribuţii şi
împuterniciri similare din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Naţională de
Integritate. Serviciul de Informaţii şi Securitate raportează anual, pînă la 30 iunie,
subcomisiei pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului
de Informaţii şi Securitate despre numărul controalelor declaraţiilor ofiţerilor de
informaţii şi securitate şi rezultatele acestora, iar Centrul Naţional Anticorupţie şi
Ministerul Afacerilor Interne raportează Comisiei securitate naţională, apărare şi
ordine publică. Neîndeplinirea de către persoana responsabilă de colectarea
declaraţiilor a atribuţiilor prevăzute de prezentul articol constituie abatere
disciplinară. [Art.71 introdus prin Legea nr.305 din 21.12.2017, în vigoare
12.01.2018].Confidenţialitatea informaţiilor Preşedintele, vicepreşedintele,
inspectorii de integritate şi personalul Autorităţii Naţionale de Integritate, precum
şi membrii Consiliului de Integritate cărora le-au devenit cunoscute date şi
informaţii care nu sînt publice ori care constituie secret de stat, secret bancar,
secret comercial sau fiscal sînt obligaţi să nu divulge aceste informaţii în timpul
exercitării funcţiilor lor, precum şi după încetarea acestora. Transparenţa
declaraţiilor. Autoritatea Naţională de Integritate publică declaraţiile primite pe
pagina sa web oficială în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor de
depunere a declaraţiilor, asigurînd accesul permanent la acestea în decurs de 15 ani
de la data depunerii. Nu sînt publice şi constituie informaţii cu acces limitat datele
conţinute în declaraţii referitoare la numărul de identificare atribuit subiectului
declarării, domiciliul şi numărul de telefon al subiectului declarării, numele,
prenumele, anii de naştere, adresele şi numerele de identificare ale membrilor de
familie şi ale concubinului/concubinei lui, adresele şi numerele cadastrale ale
bunurilor imobile, numerele de înmatriculare ale bunurilor mobile, numerarul în

Chișinău 2021
monedă naţională sau valută străină care nu face obiectul depunerilor financiare,
numerele conturilor bancare, bunurile sub formă de metale sau pietre preţioase,
obiectele de artă şi de cult, obiectele ce fac parte din patrimoniul cultural naţional
sau universal, colecţiile de artă, de numismatică, de filatelie, de arme şi semnătura
subiectului declarării. Declaraţiile subiecţilor declarării ale căror identitate şi
calitate constituie secret de stat în condiţiile Legii nr.245/2008 cu privire la secretul
de stat nu sînt publice.

Controlul averii şi al intereselor personale

Controlul averii şi al intereselor personale ale subiecţilor declarării se efectuează


de către Autoritatea Naţională de Integritate în conformitate cu Legea nr.132 din
17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate. Controlul averii şi
al intereselor personale ale preşedintelui şi vicepreşedintelui Autorităţii Naţionale
de Integritate, precum şi ale inspectorilor de integritate, se efectuează de către
Consiliul de Integritate, conform procedurii generale aplicabile controlului averii şi
al intereselor personale. În procesul de efectuare a controlului, membrii Consiliului
de Integritate au acces la registrele de stat şi la alte informaţii necesare pentru
îndeplinirea eficientă a funcţiilor Consiliului prin accesul gratuit la platforma de
interoperabilitate instituită de Guvern şi au dreptul de a procesa date cu caracter
personal.

Bibliografie:

https://www.legis.md/
Chișinău 2021
LEGE Nr. 158 din 04-07-2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public.
LEGE Nr. 133 din 17-06-2016 cu privire la declararea averii şi a intereselor personale

Chișinău 2021

S-ar putea să vă placă și