Sunteți pe pagina 1din 7

Facultatea de Management Financiar Contabil

Cod curs: P_CAEIP4


Denumire masterat: Contabilitatea agenŃilor economici şi a instituŃiilor publice
Denumire curs: Contabilitate creativă (Sem II)
Tipul cursului Obligatoriu
Durata cursului/Nr. de
1 Semestru / 6 credite
credite:
Perioada de accesare
1 feb 2011 –1 oct 2011
a cursului
Obiectivele principale - Aprofundarea prevederilor, normelor şi legislaŃiei în vigoare în
ale cursului: domeniul contabilităŃii creative.
Contabilitate creativă - Însuşirea aplicativă a elementelor teoretice privind contabilitatea
creativă.
ConŃinutul tematic al I. Contabilitatea creativă, delimitări conceptuale şi factori
disciplinei de influenŃă
II. Manipularea informaŃiei cu ajutorul contabilităŃii creative
III. Managementul rezultatelor şi jocul numerelor financiare
IV. Tehnici de contabilitate creativă şi impactul acestora
asupra firmelor
V. Detectarea şi limitarea manipulării informaŃiei contabile
VI. Profesia contabilă versus contabilitatea creativă
VII. Limite şi capcane în analiza contabilă privind calitatea
înregistrărilor contabile
Lista subiectelor 1) Tehnici de contabilitate creativă şi impactul acestora asupra
orientative firmei.
(exemplificative)pentru 2) Recunoaşterea veniturilor premature sau fictive – tehnică
pregătirea examenului de contabilitate creativă.
(întocmirea 3) Capitalizarea chetuielilor ca tehnică de contabilitate
referatelor-eseu). creativă.
4) Raportarea eronată a activelor şi datoriilor – tehnică de
contabilitate creativă.
5) Manipularea contului de profit şi pierdere – tehnică de
contabilitate creativă.
6) Tratamentul contabil aplicat fondului comercial în ceea ce
priveşte practicile de contabilitate creativă.
7) Tehnici de manipulare a performanŃelor intreprinderii prin
inginerii contabile.
8) Tehnici de contabilitate creativă care au impact asupra
măsurării rezultatului.
9) Procedee de contabilitate creativă care au impact asupra
prezentării contului de profit şi pierdere.
10) Metode de inginerie contabilă care au impact asupra
prezentătii bilanŃului.
11) Măsuri de limitare a creativităŃii contabile.
12) Principalele efecte ale contabilităŃii creative.
13) Contabilitatea creativă şi rolul său în maximizarea
performanŃei firmei.
14) Locul, rolul şi definirea conceptului de creativitate creativă.
15) Utilizatorii contabilităŃii creative.

1
16) Efectele rezultate în urma utilizării tehnicilor de contabilitate
creativă.
17) Câteva cazuri şi comentarii referitoare la contabilitatea
creativă.
18) Impactul contabilităŃii creative asupra conturilor anuale.
19) Manipularea performanŃelor firmei prin inginerii contabile
referitoare la imobilizările corporale (amortizarea).
20) Delimitări conceptuale privind contabilitatea creativă.
21) Principalele mecanisme care fac obiectul contabilităŃii
creative.
22) InfluenŃa metodei de amortizare asupra rezultatului societăŃii
– tehnică de contabilitate creativă.
23) Contabilitatea amortizărilor şi provizioanelor – tehnică de
contabilitate creativă.
24) Tehnici de manipulare a întreprinderii prin inginerii contabile
referitoare la imobilizări corporale.
25) Tehnici de manipulare a întreprinderii prin inginerii contabile
referitoare la stocuri.
26) Limitarea contabilităŃii creative (politica de amortizare).
27) Principalele mecanisme şi procedee care fac obiectul
contabilităŃii creative.
28) Contabilitatea amortizărilor şi provizioanelor – tehnică de
contabilitate creativă.
29) Inginerii contabile privind imobilizările corporale.
30) Principiile reconcilierii contabilităŃii şi creativităŃii.
31) Cosmetizarea poziŃiei financiare a întreprinderii prin
aplicarea practicilor de ontabilitate creativă.
32) Cosmetizarea performanŃei financiare a întreprinderii prin
aplicarea practicilor de ontabilitate creativă.
33) Contabilitatea creativă versus frauda contabilă.
34) MotivaŃia dezvoltării contabilităŃii creative.
35) Practici referitoare la imobilizările corporale şi necorporale –
tehnici de manipulare a datelor contabile.
36) Practici referitoare la stocuri – tehnici de manipulare a
datelor contabile.
37) Remediile posibile ale tehnicilor de contabilitate creativă.
38) Ameliorarea proceselor de conceptualizare şi normalizare a
contabilităŃii.
39) Recursul la etică în producerea şi prezentarea informaŃiei
contabile.
40) Studiu de caz: Posibile practici de contabilitate creativă la
S.C. „X” S.A.
41) Factorii care generează nevoia de creativitate contabilă.
42) Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor (corporale,
necorporale şi financiare).
43) Contabilitatea creativă şi marile dezastre financiare.
44) Principalele mecanisme şi procedee care fac obiectul
contabilităŃii creative.
45) Studiu de caz: Companii care au aplicat creativitatea în
contabilitate.
46) Premise ale creativităŃii contabile.
47) Tehnici de manipulare a contului de profit şi pierdere şi a
bilanŃului.
48) Politica de provizioane – tehnică de manipulare a contului

2
de profit şi pierdere.
49) Reevaluarea imobilizărilor corporale – tehnică de
manipulare a bilanŃului.
50) Vânzarea şi răscumpărarea stocurilor – tehnică de
manipuare a contului de profit şi pierdere.
51) Motivele manipulării informaŃiilor contabile.
52) Detectarea şi limitarea manipulării informaŃiilor contabile.
53) Limite şi capcane în analiza contabilă.
Este încurajată creativitatea şi originalitatea relatărilor din
Modul de întocmire a partea masteranzilor.
referatelor – eseu La disciplina „Contabilitate creativă”, fiecare masterand
trebuie să elaboreze un Referat - eseu, cu un titlu la liberă
alegere din domeniu. Lucrarea trebuie să aibă 5-10 pagini.
Referatul-eseu are următoarea structură:
1) Concepte-cheie tratate; 2) Titlu; 3) Introducere; 4)
Tratarea subiectului; 5) Aprecieri personale, originale, păreri,
opinii şi idei proprii; 6) Concluzii, observaŃii, propuneri,
aprecieri si contributii proprii; 7) Bibliografie (cât mai actuală,
din Ńară şi minim 2-3 lucrări din străinătate).
Se va folosi Bibliografie la liberă alegere, însă aceasta
trebuie să fie în principal cat mai recenta. Referatul - eseu va
avea cel puŃin doua pagini de relatări originale, proprii (păreri,
aprecieri, comentarii, concluzii, propuneri, recomandări ş.a.).
Acest Referat -eseu se notează, fiind contributiv la aprecierea
finală.
Referatul- eseu se expediază prin e-mail la adresa
mdo_master@yahoo.com, sau prin poştă, cu confirmare de
primire.

Activitatea de cercetare masterală

Activitatea generala de pregatire a masteranzilor la acest nivel de instruire


superioară se concretizează pe două paliere:

a) Parcurgerea resurselor de studiu prin:


1. Notele de curs-sinteză amplasate în Biblioteca Virtuală, respectiv în
Biblioteca BlakBoard la adresa www.spiruharet.ro, accesate cu ajutorul user
name şi password individual, create prin intermediul Secretariatului
FacultăŃii, Departamentului Masterate şi Doctorate şi Departamentului IT din
cadrul UniversităŃii Spiru Haret.
2. Intalniri directe ale masteranzilor cu cadrul didactic titular de disciplina,
dupa un orar stabilit si anuntat in timp util.
3. Manuale si diferite carti cu tematica aferenta disciplinei „Contabilitate
creativă”, tiparite la Editura Fundatiei Romania de Maine, şi la alte edituri
aflate in Bibliotecile si/sau Librariile Universitatii Spiru Haret, la sediile
facultatilor si la sediile Platformele e-Learning din fiecare
municipiu reşedinŃă de judeŃ. Masteranzii pot procura cartile tiparite la
Editura Fundatiei Romania de Maine cu o reducere de 30% a pretului faŃă
de pretul practicat in reteaua generala, nationala de librarii. În principal, se
au în vedere Bibliografia obligatorie, cea suplimentară şi referinŃele
bibliografice facultative.
4. Alte resurse de studiu amplasate in Biblioteca Virtuala, respectiv in
Biblioteca BlackBoard la adresa www.spiruharet.ro, accesate cu ajutorul

3
user name si password individual, create prin intermediul Secretariatului
Facultatii, Departamentului Masterate si Doctorate si Departamentul IT din
cadrul Universitatii Spiru Haret.
5. Tele-Intalniri directe ale masteranzilor cu cadrul didactic titular de disciplina,
dupa caz, pe baza unui orar stabilit si anuntat in timp util folosind reteaua
Internet in regim de teleconferinta.
6. Tele-vizionarea emisiunilor postului de televiziune TVRM EDUCATIONAL,
post propriu national, universitar si cultural, apartinand Universitatii Spiru
Haret.
Se urmaresc emisiunile de consultatii si dezbateri in direct si/sau
inregistrate pentru temele din Programa Analitica a disciplinei, pe baza
programului TV de difuzare afisat on-line in presa centrala si publicatia
„Opinia Nationala”.
Emisiunile postului de televiziune TVRM EDUCATIONAL se regasesc
transmise live (in direct) 24 de ore din 24 pe reteaua generata de cablul TV
si pe pagina web a Universitatii Spiru Haret, la adresa www.spiruharet.ro.
7. Consultarea publicatiei OPINIA NATIONALA saptamanal al Fundatuiei
Romania de Maine si al Universitatii Spiru Haret, in care se regasesc
resurse specifice de studiu (recomandari didactice, metodice, sinteze
tematice, articole stiintifice, analize, dezbateri, intrebari si raspunsuri,
informatii si indicatii de studiu si evaluare, Programul TVRM
EDUCATIONAL s.a.). Publicatia se distribuie catre masteranzi, la sediile
facultatilor si la sediile Centrelor Tehnologice din fiecare municipiu resedinta
de judet.
8. Legaturi electronice (links) necesare a fi accesate de catre masteranzi in
vederea documentarii suplimentare, pentru actualizarea cunostiintelor,
aprofundarea si sistematizarea actualizata a continutului disciplinei
„Contabilitate creativă” (folosirea motoarelor de cautare in reteaua
Internet, in limba romana si in alte limbi de circulatie internationala).
9. Iteractionarea prin telecomunicare (e-mail, telefon, fax, consultatii s.a.) in
timp real cu cadrul didactic titular de disciplina, cu conducerea facultatii,
catedra si secretariatul tehnico-operativ.

b) Activitatea de cercetare masterala


Cecetarea masterala reprezinta cerinta esentiala de angajament didactic, stiintific
si academic din partea masteranzilor.
Aceasta are rolul de a contribui la propria pregatire a masteranzilor prin cautare,
inovare, creatie, astfel incat sa se obtina cunoasterea suplimentara, specifica
disciplinei de studiu si temelor ce necesita elucidare, respectiv actualizarea stiintifica,
in contextul general al formalizarii cu tot mai multa semnificatie a societatii si a
economiei bazate pe cunoastere.
Studentii masteranzi din acest an universitar sunt cuprinsi in totalitate in
Colectivul de cerecetare masterala.

Tema de cercetare are următorul titlu general, de ansamblu:


“ABORDĂRI MODERNE ÎN CONTABILITATEA CREATIVĂ”

Fiecare masterand, în calitate de membru al coletivului de cercetare, trebuie să


întocmească un Referat-eseu, pentru a contribui semnificativ, cât mai personal şi
original la atingerea obiectivelor temei.
Este apreciată cu întâietate contribuŃia originală a masterandului (părerile,
observaŃiile şi concluziile proprii) în tratarea subiectului.
Referatele-eseu tratate similar (având acelaşi conŃinut-inspirare directă) se
resping.
AtenŃie! Referatul-eseu reprezintă condiŃia obligatorie, fundamentală, de bază la
promovarea examenului la disciplina „CONTABILITATE CREATIVĂ”.

4
Fiecare masterand expediaza Referatul-eseu prin e-mail, la adresa comunicata
in spatiul virtual din platforma Blackboard.
Termenul de primire a lucrarii este cel tarziu cu 5 zile inainte de data
programata a examenului din sesiunea anuntata.
In principal, pe baza continutului Referatului-eseu se obtine nota la examen.
Modul de stabilire a notei finale pentru masteranzi se refera la o pondere
semnificativa a aprecierilor privind continutul Referatului-eseu transmis pentru
evaluarea finala. Dupa caz, ponderea poate ajunge chiar la 100%.
Lucrarile primite fac obiectul continuarii activitatii de cercetare prin sistematizari,
prelucrari, obtinerea de concluzii cu grad semnificativ de noutate si originalitate, care
sa suscite interes pentru valorificare teoretica si practica.

CerinŃe şi recomandări privind activitatea de cercetare masterală


Fiecare masterand are posibilitatea să identifice definiŃii, concepŃii, enunŃuri,
expresii, standarde referitoare la tema pe care o are in cercetare.
Este apreciat efortul fiecăruia pentru răspunsuri la cerinŃele esenŃiale ale
temei generale.
Se urmăreşte angajamentul fiecărui cercetător masterand în privinŃa
abordării analitice şi sintetice a temei aflate în studiu.
Cu această ocazie, se demonstrează capacitatea de analiză şi sinteză, se
dezvoltă deprinderea de a cerceta pe baze ştiinŃifice teme, subiecte, cerinŃe ş.a.de
actualitate în plan teoretic şi practic.
Este importanta pentru tema tratată să se identifice şi să se formuleze
aspecte noi, originale, inovative în context ştiinŃific contemporan.
După caz, se pot trimite on-line încercările de etapă ale cercetării, pentru
facilitarea demersului ştiinŃific de elucidare a unor subiecte împreună cu cadrul
didactic titular de disciplină.
Este obligatorie citarea exactă a oricăror idei, aspecte ş.a. care aparŃin
diferiŃilor autori din literatura naŃională şi internaŃională (numele autorului, lucrarea,
editura, anul apariŃiei, pagina ş.a.)
Cele mai originale/interesante lucrări transmise de către cercetătorii
masteranzi se vor afişa pe internet, spre a fi aduse la cunoştinŃă colegilor, cu scopul
de întregire a bagajului de cunoştinŃe.
Totodată, lucrările valoroase vor fi înregistrate si recomandate pentru
prezentare la Sesiunile de comunicări stiintifice ale studenŃilor, masteranzilor şi
cadrelor didactice, care se desfasoară în lunile aprilie-mai ale anului universitar.
În egală măsură, unele lucrări valoroase se vor publica în paginile revistei
OPINIA NAłIONALĂ şi în alte reviste de specialitate, difuzate pe plan naŃional şi
internaŃional.
Este un bun prilej ca Tema cercetată, prin extensie, să fie acceptată în
Programul de Lucrări de DisertaŃie, la finalul studiilor masterale.
In final, Temele de cercetare elaborate de cercetătorii masteranzi se reunesc
într-un volum editat electronic, care se va afişa în Biblioteca Virtuală.
Concomitent, rezultatele cercetării se transmit beneficiarilor interesaŃi
(catedrei de specialitate, elaboratori de strategii, creatori de programe de dezvoltare
economico-socială, organizaŃiilor productive, economice, finanaciare,
guvernamentale, instituŃiilor de cercetare-dezvoltare din Ńară şi străinătate ş.a.).

5
DE RETINUT!!!
In concluzie:
1. Modul de evaluare a masteranzilor este EXAMEN prin întocmirea şi prezentarea
unui REFERAT.

2. Referatul va trata o problemă de rezolvat a cercetării ştiinŃifice specifică


domeniului studiat. Referatul trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, un capitol cu
studiu de caz.

3. Preluarea unor idei, informaŃii, date statistice din diferite surse se va face cu
menŃionarea exactă a sursei în Note de subsol.

4. Referatul va îndeplini următoarele condiŃii de redactare şi tehnoredactare:


a) Stilul de redactare a referatului va fi riguros ştiinŃific. Se vor respecta
normele de scriere specifice gramaticii limbii române.
b) Referatul va fi scris cu Times New Roman, 12, la 1,5 rânduri, margini 2,5
cm peste tot.
c) Referatul trebuie să reflecte în mod evident contribuŃia autorului la
cercetarea ştiinŃifică privind tema abordată.
d) Tabelele, diagramele, graficele, figurile vor avea: titlu, număr şi surse.
e) Bibliografia va fi redactată în ordine alfabetică, conform standardelor:
Exemple:
1. Dobrin M.; Contabilitatea societăŃilor de asigurări; Editura Fundatiei
România de Mâine, Bucuresti, 2010.
2. Dobrin M.; Managementul contabilitatii in asigurari; Editura Tribuna
Economica, Bucuresti, 2006.
3. Dobrin M.; Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor din operatiuni de
asigurari, articol din Revista Finante, Banci, Asigurari, nr 5/2006, pag 55-60.
4. Malciu, L. Contabilitate creativă, Ed. Economica, Bucuresti, 1999
5. www.ceccar.ro
6. ……………..
7. ……………..

5. Criteriile avute în vedere la evaluarea referatului rezultat al activităŃii de


cercetare ştiinŃifică a masterandului sunt cuprinse în două categorii:
a) conŃinutul ştiinŃific, elementele de originalitate, caracterul unitar şi
complet, folosirea corectă a conceptelor şi noŃiunilor specifice domeniului
masteral.
b) respectarea normelor de elaborare a referatului stabilite de titularul de
disciplină şi a termenului de predare a referatului.

6. Confirmarea primirii, citirii şi evaluării referatului se realizează, ulterior datei


programate a examenului, prin afişarea/publicarea Listei cu NOTE pe site-ul FacultăŃii.

6
Bibliografie selectivă:
1. Amat, O. şi C. Gowthorpe (2004), Creative Accounting: Nature,
Incidence and Ethical Issues, Universitat Pompeu Fabra Economics Working Paper
No 749
2. Constantinescu, D. A., Dobrin, M., Analiza managerială a firmei,
ColecŃia NaŃionala, Editura SEMNE’94 SRL, Bucureşti, 1999.
3. Feleagă N., Controverse contabile, - ' Editura Economica, Bucuresti,
1996.
4. Feleagă N., Sisteme contabile comparate, EdiŃia a II-a, Editura
Economica, Bucuresti, 1999.
5. Gotcu Cezar (2007), Contabilitatea creativă- plus sau minus? , Tribuna
economică v. 18, nr. 49, p. 58-61, 67-69.
6. Griffiths, I. (1986), Creative Accounting, Sidgwick and Jackson,
London;
7. Jones, M.J. (2006), Accounting, John Wiley & Sons Ltd, Chichester
8. K. Naser, Creative financial accounting: its nature and use, Prentice
Hall, 1993;
9. KPMG, Forensic Fraud Survey 2004, KPMG, Australia, 2004;
10. Malciu, L. Contabilitate creativă, Ed. Economica, Bucuresti, 1999;
11. Malciu L., Tentatiile contabilitâtii créative, suplimentul ziarului
Economistul, 10-11 mai 1996.
12. Malciu L. “Cererea si oferta de informatii contabile”, Editura
Economica, Bucuresti, 1998.
13. McBarnet, D. and Whelan, C., Creative Accounting and the Cross-eyed
Javelin Thrower, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 1999;
14. Michael Jones, Creative Accounting, Fraude and International
Accounting Scandals, John Wiley & Sons Publishing House, (to be published
integrally in 2011);
15. Niculae Feleaga, Liliana Malciu , Politici şi opŃiuni contabile, Ed.
Economica, 2002;
16. Pijper, T., Creative Accounting. The Effectiveness of Financial
Reporting in the UK, Macmillan, London, 1993
17. Salter, Malcolm S., Innovation corrupted: the origins and legcy of
Enron’s collapse, Harvard College, U.S.A. 2008;
18. Goodwin C., Warner A, Uncovering Creative Accounting: A Practical
Guide to the Judgement Areas of Accounting, Prentice Hall, 2003
19. Lehman R. “Re-Investing Realities”, Elsevier Jai, 2004
20. Mulforf C., Eugene E.,The Financial Numbers Game: Detecting Creative
Accounting Practicies, John Wiley & Sons, 2002

Prof.univ.dr. Marinică Dobrin


E-mail: mdo_master@yahoo.com
Telefon: 0723398001
ConsultaŃii: marŃi şi joi între orele 1330 şi 15