Sunteți pe pagina 1din 2

Testul - instrument de evaluare

”o probă complexă cu ajutorul căreia se verifică şi se evaluează nivelul asimilării


cunoştinţelor şi al capacităţilor de a opera cu ele, prin raportarea răspunsurilor la o scară
etalon, elaborată în prealabil”(I. Nicola, 1994).
Testul este o probă standardizată, care asigură o obiectivitate mai mare în procesul
de evaluare.
Principalele calităţi ale unui test sunt:
 Validitatea unui test este exprimată de acurateţea cu care testul respectiv măsoară
ceea ce intenţionează să măsoare.
 Fidelitatea reprezintă calitatea unui test de a produce rezultate constante in urma
aplicării sale repetate.
 Obiectivitatea reprezintă gradul de concordanţă intre aprecierile făcute de evaluator
independenţi in ceea ce priveşte un răspuns bun pentru fiecare dintre itemii unui test.
Testele standardizate au o foarte bună obiectivitate.
 Aplicabilitatea desemnează calitatea unui test de a fi administrat şi interpretat cu
uşurinţă. Printre criteriile in funcţie de care se apreciază buna aplicabilitate a unui test
se inscriu.
În proiectarea itemilor trebuie găsite răspunsurile la următoarele întrebări:
- pentru cine se proiecteaza testul şi in ce scop?
- ce obiective şi conţinuturi va acoperi testul?
- ce fel de itemi trebuie sa se elaboreze, în aşa fel încât testul să măsoare în mod valid
cunoştinţele, priceperile şi capacităţile elevilor?
- câţi itemi din fiecare tip trebuie să se proiecteze
- cât de lung va fi testul?
- care va fi gradul de dificultate?
- cum vor fi notaţi itemii testului?
Un test docimologic este însoțit de barem (o grilă de corectare si notare), care prevede un
anumit punctaj pentru rezolvarea corectă a fiecărui item.

ITEMI

Itemul reprezintă elementul constitutiv al testului şi poate fi: obiectiv, semiobiectiv şi


subiectiv.
1. Itemi obiectivi
_ Solicită elevul să selecteze răspunsul corect din mai multe variante
propuse.
Se mai numesc itemi închisi, deoarece elevul nu este pus în situația de a
elabora răspunsul, ci de a-l identifica din mai multe variante posibile.
Din această categorie fac parte:
 itemii cu alegere duală
 itemii cu alegere multiplă
 itemii de tip pereche

2. Itemi semiobiectivi
Solicită elevului elaborarea unui răspuns scurt sau răspunsul la întrebări structurate
Din această categorie fac parte:
 itemi cu răspuns scurt (short-answer) solicită elevii să ofere răspunsul sub forma unei
propoziţii, a unui cuvant, număr sau simbol. Se foloseşte o intrebare directă.
 itemi de completare (completions) solicită in general drept răspuns doar unul sau două
cuvinte, care să se incadreze in contextul suport oferit: un enunţ (frază lacunară) sau o
reprezentere grafică incompletă (desen lacunar sau mut).
 întrebările structurate sunt formate din mai multe subintrebări de tip obiectiv,
semiobiectiv sau eseu scurt, legate printr-un element comun.

3. Itemi subiectivi(Itemi cu răspuns deschis)


 Probleme reprezintă o cerinţă complexă şi care solicită din partea elevului construcţia unui
răspuns nou pe baza datelor oferite in enunţ.
 Eseul cere elevului să construiască un răspuns liber, conform setului de cerinţe date.
După dimensiunile răspunsului aşteptat sunt două categorii de eseuri:
- eseul cu răspuns restrans, in care este precizată limita de cuvinte sau randuri;
- eseul cu răspuns extins, la care operează doar limita timpului de rezolvare.
După tipul răspunsului aşteptat, eseul poate fi:
- liber ce evaluează gândirea, creativitatea, originalitatea;
- structurat - furnizează indicii, sugestii sau cerinţe care vor ordona răspunsul pe anumite
coordonate.