Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE Nr.

___
DE ACORDARE A ACCESULUI LA SERVICIILE FISCALE ELECTRONICE

Entitatea raportoare ________________________________________________________


(denumirea şi forma organizatorico-juridică)

IDNO  Cod TVA


Adresa juridică
Oraş
Ţara
Codul poştal 
*Datele persoanei care solicită acces:

Numele Prenumele ___________________________________


IDNP ___________________________________
Care activează în baza ___________________________________

Rog acordarea accesului la serviciile fiscale electronice, în conformitate cu prevederile


Codului Fiscal al Republicii Moldova și Instrucțiunea privind modul de utilizare a serviciilor
fiscale electronice, precum și anexele acesteia, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 1223 din
26.08.2014, pentru persoana împuternicită de formare/semnare/transmitere a documentelor
fiscale electronice, și anume:

Numele Prenumele persoanei împuternicite ___________________________________


Funcția ___________________________________
IDNP ___________________________________
Seria și numărul buletinului de identitate ___________________________________
Adresa de domiciliu ___________________________________
Telefon ___________________________________
e-mail ___________________________________

DE RGEFF COFT e-factura CISI


(se bifează doar în cazul solicitării accesului la un anumit serviciu fiscal electronic)
**
Persoana împuternicită
________________ / __________________
(semnătura) (numele, prenumele)

„__” _________ 20__ Conducătorul entității raportoare


_______________ / __________________
L.Ş. (semnătura) (numele, prenumele)

*
- se completează cu datele conducătorului entității raportoare sau a persoanei împuternicite prin procură autentificată notarial
**
- prin aplicarea semnăturii, persoana împuternicită a entității raportoare confirmă consimțământul utilizării datelor cu caracter personal în scopul
prelucrării cererii respective

Se completează de către operator


Prin prezenta confirm că datele de identificare indicate în cererea nr. _____________________
au fost verificate și s-a oferit acces la serviciile fiscale electronice solicitate
dnei/dlui _____________________________________________________________________,

Operatorul
„____” ___________________20___ ___________/___________

F08-PP-17 Ed. 1 Rev. 0 din 05.10.2015


Termen de păstrare – 5 ani Pagina 1 din 1
ACCES LIMITAT