Sunteți pe pagina 1din 3

INSPECTORATUL ŞCOLAR

JUDEŢEAN TULCEA
____________________________________________________________________________
Afișat, 09.04.2021
ANUNŢ!
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TULCEA

organizează în ziua de 06 mai 2021, concurs pentru ocuparea postului vacant, în conformitate cu
prevederile H.G. nr. 2017/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului - cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. 286/2011, poate
participa la concursul pentru ocuparea uni post vacant sau temporar vacant , persoana care îndeplineşte
conform art. 3 al Regulamentului - cadru aprobat prin H.G. nr.286/2011 cu modificările şi completările
ulterioare:
Nr Funcția / postul / Compartiment Nr Atribuții Condiții generale și
crt nivel studii posturi specifice pentru
ocuparea posturilor

1 Referent de Tehnic 1 Atribuții de Condiții generale:


specialitate I arhivă
Studii superioare cu
diploma de licenta;

Condiții specifice:

Vechime în muncă:
minim 5 ani;

Abilități de
comunicare.

Condiții de desfășurare a concursului:

Concursul se desfășoară la sediu din Tulcea, str. Dobrogeanu Gherea nr.3, astfel:.
în data de 06.05.2021, ora 10,00-proba scrisă
în data de 10.05.2021, ora 13,00 - interviu

Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, Tulcea


Tel: +40 (0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89 Fax: +40 (0)240 51 18 86
E-mail: contact@isjtulcea.ro; www.isjtulcea.ro
INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN TULCEA
____________________________________________________________________________
Data până la care se depun dosarele de înscriere: candidații depun dosarele de concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv 23.04.2021, ora: 16,00 (luni-joi), ora 14 (vineri).

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPAREA LA CONCURS:

a) Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România ;
b) Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;
d) Are capacitate deplină de exerciţiu;
e) Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
g) Nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului, ori
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals
ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă
cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

ACTELE NECESARE LA DOSAR ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURS:

a) Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii de învăţământ organizatoare a


concursului ;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,potrivit legii, după caz;
c) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului,
solicitate de unitatea de învăţământ;
d) Carnetul de muncă, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă - REVISAL –
completate la zi, în meserie și/sau în specialitatea studiilor- în copie;
e) Cazierul judiciar/ declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează; În cazul în care candidatul depune o declarație pe
proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția
dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel
mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
f) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile
sanitare abilitate;
g) Curriculum vitae.

Actele prevăzute la punctele b),c),d), vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității
copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive :


1. Depunerea dosarelor şi selecţia acestora;
2. Susţinerea probei scrise – minim 50 puncte din 100 puncte.
3. Susţinerea interviului - minim 50 puncte din 100 puncte.
Cine nu obține minim 50 puncte la proba scrisă nu mai participă la interviu.

Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, Tulcea


Tel: +40 (0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89 Fax: +40 (0)240 51 18 86
E-mail: contact@isjtulcea.ro; www.isjtulcea.ro
INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN TULCEA
____________________________________________________________________________

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR:

- de Referent de specialitate I din cadrul compartimentului tehnic:


- OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

- Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor si constituirea de garanții, cu modificările si completările


ulterioare,
- Legea nr 16/1996 - Legea Arhivelor Naționale, cu modificările si completările ulterioare,
- Ordin 137/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii
Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare,
- ORDIN nr. 5.559 din 22 noiembrie 2013 privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar,
cu modificările si completările ulterioare.

CALENDARUL ȘI ETAPELE CONCURSULUI

Etape desfăşurare concurs data oră


Publicare anunț 09.04.2021
Depunerea dosarelor 12.04- 9,00-16.00
23.04.2021 (vineri 9-14)
Rezultate selecție dosare 26.04.2021 12,00
Contestații la selectarea dosarelor 26.04.2021 12,00-14,00
Rezultate contestații la selectarea dosarelor 26.04.2021 16,00
Probă scrisă 06.05.2021 10,00
Rezultate probă scrisă 07.05.2021 12.00
Contestatii la proba scrisă 07.05.2021 12,00-14,00
Rezultate contestații proba scrisă 10.05.2021 11,00
Interviu 10.05.2021 13,00
Rezultate probă interviu 11.05.2021 12,00
Contestații la proba de interviu 11.05.2021 12,00-15,00
Rezultate contestații la proba de interviu 12.05.2021 12,00
Afișarea rezultatelor finale 12.05.2021 16,00

Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, Tulcea


Tel: +40 (0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89 Fax: +40 (0)240 51 18 86
E-mail: contact@isjtulcea.ro; www.isjtulcea.ro