Sunteți pe pagina 1din 57

PROPUNERE TEHNICĂ

SERVICII DE PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ


DIN PARTEA PROIECTANTULUI

AFERENTE INVESTIȚIEI

„MODERNIZAREA UNOR STRĂZI ÎN


COMUNA SÂNTANA DE MUREȘ JUDEȚUL
MUREȘ”
1. PREZENTAREA OFERTEI

Prezenta ofertă pentru proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului:


„Modernizarea unor străzi în Comuna Sântana de Mureș, Județul Mureș”
elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini tehnice, detalii de execuție, documentația
tehnică pentru autorizația de construire, documentații pentru obținerea avizelor la faza
PT, asistență tehnică din partea proiectantului a fost întocmită pe baza următoarelor
documente:
▪ Caietul de Sarcini Nr. 5584 / 25.06.2018
▪ Fișa de date aferentă anunțului de participare simplificată nr. SCN1006648
/03.07.2018
▪ Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
▪ HG 395 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului
– cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
▪ HG 907/ 2016 etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice;
▪ Certificat de Urbanism 75 / 04.06.2018
▪ Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții „Modernizarea unor străzi
în comuna Sântana de Mureș județul Mureș”, proiect elaborat de SC
PROIECT CONSULTING SRL Miercurea Ciuc;
▪ Expertiza tehnică nr. 200/2014 „Modernizarea unor străzi în comuna
Sântana de Mureș, Județul Mureș”, elaborat de expert tehnic ing. Popescu
Cătălin;
▪ La întocmirea ofertei tehnice s-a ținut cont de standardele și normativele în
vigoare la proiectarea elementelor geometrice în plan și pe verticală, pentru
calculul de rezistența elementelor, calitatea materialelor, semnalizarea rutieră,
etc,
Propunerea tehnică în forma actuală este valabilă 90 de zile de la data înaintării
ofertei către autoritatea contractantă Comuna Sântana de Mureș, Județul Mureș.

2. ORGANIZAREA PROCESULUI DE PROIECTARE

COMPONENTA ECHIPEI DE SPECIALIȘTI


Pentru a face fața sarcinilor rezultate din Caietul de sarcini și Fișa de date al
achiziției publice, vom antrena la această lucrare o echipă de specialiști, fiecare având
cunoștințe la cel mai înalt nivel în domeniul său de activitate.
Echipa va fi formată de ingineri specialiști în domeniile:

2
- Construcții de infrastructură rutieră, drumuri / poduri;
- Tehnician devize și măsurători în construcții;

3. METODOLOGIA ELABORĂRII PROIECTULUI

a. Principalele domenii de studii ale proiectului


Amplasamentul : România, județul Mureș, comuna Sântana de Mureș, în
intravilanul localităților.
Tronsonul de străzi străbate un relief de deal.
Lungimea totală a străzilor studiate : L=2.204 m;
Categoria de importanță este „C” – normală și clasa de importanță III;
Clasa tehnică „V” cu două benzi de circulație.

Starea tehnică actuală :


Elementele geometrice din profil longitudinal și transversal nu corespund
prescripțiilor actuale, structura rutieră este degradată. La ora actuală drumurile nu au
o parte carosabilă bine definită, se poate considera că acestea nu sunt amenajate,
respectiv partea carosabilă a evoluat în timp prin balastări succesive realizate de
riverani.
Datorită traficului în zonă, se accentuează poluarea aerului prin praf, vibrații,
zgomot din cauza denivelărilor părții carosabile, poluarea aerului prin gaze de
eșapament.
În profil transversal se constată degradări de suprafață a structurii rutiere
pietruite cu gropi și lipsa pantelor minime.
Scurgerea apelor se realizează prin șanțuri de pământ, care sunt parțial
colmatate, nu au secțiunea bine definită, în profil longitudinal nu este asigurată panta
necesară pentru scurgerea și evacuarea apelor.
Pe timpul precipitațiilor pe suprafața carosabilului apa băltește, accentuând
fenomenul de distrugere a suprafeței de rulare.
Podețele aflate pe traseul străzilor sunt insuficiente ca număr, sunt colmatate,
distruse, cu elementele de siguranță deficitară. Podețele existente sunt realizate ăn
forma tubulară respectiv dalată, cu deschiderea de 2 – 4 m.
Lățimea străzilor este de 4 – 6 m.
Lista străzilor studiate:
Str. Cărămizilor L=368 m;
Str. Veche L=159 m;
Str. Morii L=650 m;
Str. Păstorilor L=301 m;
Str. Scurtă L=404 m;
Str. Cimitirului L=322 m;

3
b. Lista sarcinilor propuse spre rezolvare în cadrul proiectului

Principalele sarcini pe care considerăm că trebuie să le rezolve proiectul tehnic:


1. Condiții preliminare impuse de beneficiarul lucrării
2. Soluții Tehnice
3. ETAPA I - Documentația necesară pentru obținerea avizelor / acordurilor
solicitate prin certificatul de urbanism actualizarea studiilor de specialitatea/
expertizei tehnice dacă este cazul
4. ETAPA II – Elaborarea documentației pentru obținerea autorizației de
construire – D.T.A.C.
5. ETAPA III - Proiectul Tehnic de execuție , Detalii de Execuție, Caiete de
Sarcini Tehnice.
6. Verificarea tehnică a proiectului.
7. ETAPA IV - Asistența tehnică din partea proiectantului
8. Succesiunea, timpul și durata activităților
9. Resurse umane și materiale
10. Trasarea și măsurarea lucrărilor
11. Protecția muncii și măsuri pentru paza și stingerea incendiilor
12. Cerințe minime de securitate și sănătate în muncă pentru activitățile
principale conform legislației în vigoare
13. Măsuri pentru situații de urgență
14. Plan de control al calității
15. Instrucțiuni de urmărire în timp a construcțiilor

c. Descrierea sumara a modului de rezolvarea a sarcinilor


1. Condiții preliminare impuse de beneficiarul lucrării
La începerea activității de proiectare se va contacta Unitatea Administrativ
Teritorială în scopul prezentării obiectului studiat și cunoașterii unor condiții prealabile
dacă este cazul.

2. Soluții tehnice
Se va stabili soluția tehnică în baza temei de proiectare, a expertizei tehnice și
a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, ținând cont de STAS 2900-89
„Lucrări de drumuri. Lățimea drumurilor”. Elementele geometrice ale traseului se vor
înscrie în condițiile STAS 863-85 „Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale
traseelor. Prescripții de proiectare.”, OG 43 privind regimul drumurilor.

Prezentarea soluției de proiectare


a. Traseul în plan

4
Se urmărește traseul existent, pentru prevenirea angajării unor lucrări
costisitoare și ocupării unor suprafețe de terenuri ce nu au folosință de drum și nu
aparțin domeniului public. Traseul proiectat va avea în vedere îmbunătățirea
elementelor geometrice ale curbelor existente.

b. Profil longitudinal
În profil longitudinal linia roșie se va stabili pe baza cotelor minime avându-se
în vedere atât folosirea la maximum a sistemelor rutiere existente, eliminarea
denivelărilor cât și grosimile sistemelor rutiere proiectate. Pe cât posibil, se va ține
cont de profilul existent al terenului.

c. Profil transversal
În conformitate cu STAS 10144 1-90 profilele transversale tip prezintă
următoarele elemente geometrice:
- lățimea platformei de drum - 4 – 8 m;
- lățimea părții carosabile - 3,50 - 6,00 m;
- lățimea acostamentelor - 2 x 0,50 , 2 x 1,00 m;
- panta transversală a părții carosabile - 2,50 %;
- panta transversală a acostamentelor - 4,00 %;
- numărul benzilor de circulație - 1/2.

Pofilele transversale în curbe se vor proiecta corespunzător vitezelor de


proiectare și a razelor de racordare în plan.
Lățimea platformelor și a pârților carosabile în curbe cu R ≤ 226 m se supra
lărgesc.
Toate lucrările se vor desfășura în limitele zonei de siguranță a drumului, fără
ocuparea altor terenuri suplimentare.
În curbe se vor realiza supralărgiri și supraînălțări conform STAS 863 - 85

d. Sistemul rutier

Sistemul rutier propus pentru partea carosabilă:


- strat de uzură de mixtură asfaltică BA16 - 4 cm;
- strat de legătură din beton asfaltic deschis BADPS20 - 5 cm;
- strat stabilizat prin remixarea structurii existente cu adaos de 10 cm balast
și 5% ciment – grosime strat obținut minim 30 cm.

Sistemul rutier propus pentru acostamente:


- consolidare cu strat de piatră spartă - 10 cm.

5
e. Scurgerea și evacuarea apelor meteorice
Scurgerea apelor pluviale se va asigura în prima instanță prin pante
longitudinale și transversale. Colectarea apelor meteorice se va realiza prin șanțuri cu
secțiunea protejată cu beton C30/37 cu grosimea de 10 cm. Pe zonele unde gabaritul
străzii impune se vor realiza rigole carosabile acoperite cu plăcuțe armate de beton.
Rigolele se vor realiza din elemente prefabricate.
Podețele existente se vor reabilita, iar cele distruse se vor înlocui. Se vor
proiecta noi podețe în vederea evacuării apelor din zona străzilor.

f. Drumurile laterale
Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 20 m cu același structură
rutieră ca și străzile proiectate. Se amenajează 5 străzi laterale.

g. Lucrări conexe
Pe strada Cimitirului, localitatea Chinari este necesară amenajarea unui șanț
ranforsat de beton armat pe tronsonul aflat între Km 0+229 – Km 0+322.

h. Accese la proprietăți
În dreptul acceselor la proprietăți sunt podețe de acces existente ce se prezintă
în stare tehnică bună. Acestea se vor păstra pe cât posibil.

i. Siguranța circulației rutiere


Lucrările pentru siguranța circulației rutiere au drept scop asigurarea
desfășurării traficului în condiții de reducere la minimum a posibilităților de producere
a accidentelor, precum și orientarea cât mai bună a utilizatorilor.
Semnalizarea rutieră, indiferent de forma în care se prezintă, trebuie să
furnizeze utilizatorilor indicațiile obligatoriu necesare (avertizare, dirijare, orientare și
informare) pentru a circula corect, sigur și rapid și în acest scop sunt prevăzute
semnalizări verticale (indicatoare de circulație) și semnalizări orizontale (marcaje).
Indicatoarele pentru circulația rutieră au rolul de a avertiza utilizatorii asupra
pericolelor pe care le întâlnesc și de a da toate informațiile necesare în vederea dirijării
lor spre locul destinației alese.
Marcajele au rolul de a dirija, orienta și atrage atenția utilizatorilor asupra
menținerii unei conduite care să le asigure o deplasare fără pericole.

j. Dimensionarea sistemului rutier


Dimensionarea sistemului rutier se va face pentru vehiculul cu sarcina pe osie
de 115 kN, la un trafic de perspectiva pentru 15 ani, distinct după cum urmează:
Structura sistemului rutier se va dimensiona din traficul de perspectiva, natura
terenului din patul drumului și condițiile hidrologice în corelare cu soluțiile adoptate

6
Grosimile totale ale sistemelor rutiere se vor verifica la condiția de îngheț-
dezgheț și vor asigura evacuarea apelor de pe sistemului rutier existent.

Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide


( metoda analitica ), ind. PD 177 - 2001

Metoda analitică de dimensionare se bazează pe stabilirea unei alcătuiri a


structurii rutiere, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice în vigoare și
verificarea stării de solicitare a acestuia sub acțiunea traficului de calcul, astfel încât
să se îndeplinească următoarele criterii de dimensionare:
- deformația specifică de întindere admisibilă la baza straturilor bituminoase;
- tensiunea de întindere admisibilă la baza straturilor din agregate naturale
stabilizate cu lianți hidraulici sau puzzolanei;
- deformația specifică de compresiune admisibilă la nivelul patului drumului.

Dimensionarea structurii rutiere comportă următoarele etape:


• Stabilirea traficului de calcul
Acesta se bazează pe rezultatele Recensământul general de circulație efectuat
in anul 2005. Traficul de calcul se exprima in milioane osii standard de 115 kN si se
stabilește pe structura traficului mediu zilnic anual.

• Evaluarea capacității portante la nivelul patului drumului


Caracteristicile de deformabilitate ale pământului de fundare se stabilesc in
funcție de tipul pământului, de tipul climateric al zonei in care este situat drumul si de
regimul hidrologic al complexului rutier. îmbunătățirea capacității portante la nivelul
patului drumului se face prin prevederea unui strat de forma sau strat de separare din
geotextil.

• Alcătuirea structurii rutiere


Variantele de alcătuire ale structurilor rutiere suple sunt conforme cu
prevederile cuprinse în norme și sunt în funcție de clasa tehnică a drumului. Se
recomandă adoptarea unei structuri rutiere tip, conform normelor tehnice în vigoare.

• Verificarea structurii rutiere la solicitarea osiei standard


Structura rutiera supusă analizei este caracterizată prin grosimea fiecărui strat
rutier și prin caracteristicile de deformabilitate ale materialelor din straturile rutiere și
ale pământului de fundare. Verificare structurii rutiere la solicitarea osiei standard
comportă calculul deformațiilor specifice și al tensiunilor în punctelor critice ale
complexului rutier, caracterizate printr-o stare de solicitare maximă.
Calculele se efectuează cu programul CALDEROM 2000.

7
• Verificarea comportării sub trafic a structurilor rutiere
Verificarea comportării sub trafic a structurii rutiere are drept scop compararea
valorilor calculate ale tensiunilor și deformațiilor specifice cu cele admisibile, stabilite
pe baza proprietăților de comportare a materialelor.

3. ETAPA I - Documentații necesare pentru obținerea avizelor /


acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism actualizarea
studiilor de specialitate/expertizei tehnice dacă este cazul
Se vor elabora de către proiectantul lucrării toate documentațiile necesare
obținerii avizelor impuse prin certificatul de urbanism.
Documentațiile tehnice pentru avize și acorduri se vor elabora astfel încât să
conțină toate informațiile relevante pentru avizatori, se vor elabora în forma agreată
de avizatori.
Documentațiile se vor înainta la organele competente pentru emiterea avizelor
și a acordurilor necesare.
Documentațiile tehnice se vor semna și parafa de către proiectant.
Plan de lucru:
La etapa de realizare a documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor /
acordurilor solicitate se va studia certificatul de urbanism precum și cerințele specifice
a fiecărui avizator în parte. Se vor realiza documentațiile pentru avize în concordanță
cu soluțiile proiectate pentru fiecare obiect în parte, lungimi și suprafețe proiectate.
Alocare de personal și resurse:
La elaborarea documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor vor participa :
șeful de proiect, proiectantul și desenatorul. Se vor utiliza calculatoare și imprimante
multifuncționale, aflate în proprietatea societății comerciale. Pentru realizarea părților
scrise se vor utiliza aplicații de editare de text și aplicații CAD pentru elaborarea părților
desenate.
În cazul în care va fi necesar, în această etapă se vor actualiza expertizele
tehnice și/sau studiile de specialitate

4. ETAPA II - Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor –


D.T.A.C.
Documentația pentru obținerea autorizației de construire va fi întocmită
conform standardelor și normativelor în vigoare respectând structura proiectului tehnic
conform HG907/2016.
Documentația va fi compusă din părți scrise și desenate și anume :
Memoriu general, Memoriu Tehnic pe specialități, Devizul general al lucrării. Se
vor anexa la documentație: expertiza tehnică, studiul geotehnic, referatele de
verificare.

8
Partea desenată va conține plan de încadrare în zonă , planuri de situație,
profile longitudinale, profile transversale și profile transversale tip.
Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire se va verifica de
către verificatori de proiecte atestați MLPAT nominalizați de beneficiarul lucrării și va
fi vizat de expertul tehnic conform prevederilor legale.
Plan de lucru:
La etapa de realizare a documentației pentru obținerea autorizației de
construire D.T.A.C. se va realiza soluția tehnică, memoriul tehnic de specialitate, părți
desenate compuse din planul de încadrare în zonă, planuri de situație, profile
longitudinale, transversale și profile tip. Se va realiza verificarea a proiectului în cadrul
echipei de proiectare. După realizarea eventualelor corectări, documentația pentru
obținerea autorizației de construire se va înainta verificatorilor tehnici atestați MLPAT,
cat. A4, B2, D, nominalizați de Beneficiarul lucrării.
Alocare de personal și resurse:
La elaborarea documentațiilor tehnice pentru obținerea autorizației de
construire vor participa : șeful de proiect, proiectantul și desenatorul. Se vor utiliza
calculatoare și imprimante multifuncționale, aflate în proprietatea societății
comerciale. Pentru realizarea părților scrise se vor utiliza aplicații de editare de text și
aplicații CAD pentru elaborarea părților desenate.

5. ETAPA III - Proiectul Tehnic, Detalii de Execuție, Caiete de Sarcini


Tehnice
Proiectul Tehnic, detaliile de execuție și caietele de sarcini tehnice vor fi
întocmite conform standardelor și normativelor în vigoare respectând structura
proiectului tehnic conform HG907/2016.
Proiectul tehnic va fi compus din părți scrise și desenate după cum urmează:
Parte scrisă – Memoriu tehnic general, Prezentarea scenariului din cadrul SF,
Memorii tehnice de specialitate, Breviar de calcul, Caiete de sarcini tehnice, Liste de
cantități de lucrări, Graficul general de realizare a investiției publice.
Parte desenată - Plan de încadrare în zonă, Planuri de situație, Profil
longitudinal, Profile transversale curente, Profile transversale Tip, Detalii de execuție.
Proiectul tehnic se va verifica de către verificatori de proiecte atestați MLPAT și
va fi vizat de expertul tehnic conform prevederilor legale.
DETALII DE EXECUȚIE
Conform HG907 / 2016 Detaliile de execuție sunt parte integrantă a proiectului tehnic
de execuție, respectă prevederile acestuia și detaliază soluții tehnice de alcătuire,
asamblare, montare și alte asemenea operațiuni privind părți/ elemente de construcție
aferente acesteia și care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuție, precum
și legături între elementele constructive ale obiectivelor de investiții. Anumite detalii
de execuție se pot elabora / definitiva pe parcursul execuției obiectivului de investiții.

9
În cadrul asistenței tehnice din partea proiectantului, acesta va superviza, întocmirea
și adaptarea funcțională a tuturor detaliilor de execuție.

Plan de lucru:
La etapa de realizare a proiectului tehnic, detaliilor de execuție și a caietelor de
sarcini se vor definitiva soluțiile tehnice pentru infrastructura rutieră, lucrările de artă
și a construcțiilor complementare. Se vor elabora detaliile de execuție pentru, șanțuri,
rigole, podețe, profile transversale tip etc.
Se vor elabora caietele de sarcini tehnice pentru fiecare fază de lucru, cu
precizări asupra felului de execuție, cerințelor de calitate, a materialelor utilizate și
condițiile de recepție a lucrărilor executate.
Se va realiza evaluarea cantitativă, antemăsurătorile tehnice după care se
întocmesc listele de cantități de lucrări (cu și fără valori).
Se va realiza verificarea a proiectului tehnic în cadrul echipei de proiectare.
După realizarea eventualelor corectări, proiectul tehnic, detaliile de execuție și caietele
de sarcini tehnice, se vor înainta verificatorilor tehnici atestați MLPAT, cat. A4, B2, D
nominalizați de Beneficiarul lucrării.
Alocare de personal și resurse:
La elaborarea proiectului tehnic vor participa : șeful de proiect, proiectantul,
desenatorul și devizierul. Se vor utiliza calculatoare și imprimante multifuncționale,
aflate în proprietatea societății comerciale. Pentru realizarea părților scrise se vor
utiliza aplicații de editare de text și aplicații CAD pentru elaborarea părților desenate,
respectiv aplicații de elaborare de devize pentru realizarea listelor de cantități.

6. Verificarea tehnică a proiectului


Proiectul tehnic, detaliile de execuție, caietele de sarcini tehnice, Proiectul
pentru autorizarea lucrărilor de construire vor fi înaintate spre verificare tehnică
verificatorilor tehnici atestați MLPAT la domeniile A4, B2, D și vor fi susținute în fața
acestora de către proiectantul lucrării. Proiectantul este responsabil de soluționare a
neconformităților și neconcordanțelor dacă va fi cazul în 7 zile de la comunicarea
acestora.
Proiectantul va răspunde în mod solidar cu verificatorul de proiecte în ceea ce
privește asigurarea nivelului calității corespunzător cerințelor esențiale ale proiectului
Verificatorii de proiecte vor fi nominalizați de beneficiarul lucrării și va face
obiectul altui contract.

7. Asistența tehnică din partea proiectantului


Pe perioada execuției lucrărilor proiectantul participă la toate fazele
consemnate prin programul de control al calității lucrărilor, la clarificarea unor aspecte

10
tehnice în teren, la ședințe de progres organizate de beneficiar, la recepția la
terminarea lucrărilor.
Va urmări aplicarea proiectului în teren și va semnala dirigintelui de șantier
(reprezentantul beneficiarului în teren) orice neconcordanță constatată.
În perioada de execuție a lucrărilor proiectantul va elabora soluții tehnice în
vederea rezolvării unor neconcordanțe sau modificări tehnice consemnate prin
dispoziții de șantier.
La recepția la terminarea lucrărilor proiectantul va întocmi Raportul
Proiectantului și va elabora Instrucțiunile de Urmărire în Timp a Construcției.

Plan de lucru:
La etapa de asistență tehnică din partea proiectantului se va urmări execuția
lucrărilor de construcții, proiectantul participă la toate ședințele convocate de
beneficiar, ține legătura cu dirigintele de șantier, emite dispoziții de șantier însoțite de
părți desenate, liste de cantități, detalii de execuție.
Proiectantul participă la toate fazele determinante și la recepția la terminarea
lucrărilor, participă la elaborarea cărții construcției.
Alocare de personal și resurse:
La elaborarea proiectului tehnic vor participa : șeful de proiect, proiectantul,
desenatorul și devizierul. Se vor utiliza calculatoare și imprimante multifuncționale,
aflate în proprietatea societății comerciale. Pentru realizarea părților scrise se vor
utiliza aplicații de editare de text și aplicații CAD pentru elaborarea părților desenate,
respectiv aplicații de elaborare de devize pentru realizarea listelor de cantități.

8. Succesiunea, timpul și durata activităților


Denumirea și durata activităților din cadrul contractului sunt prezentate în
continuare:

Denumirea și durata activităților

Nr. Resursa
crt. Etapa I: Denumire faza de lucru timp
(zile lucratoare)
1. Elaborare Documentații pentru CU, avize / acorduri faza PT 9
2. Verificare, corectare și depunere documentații 1

Total zile lucrătoare : 10 zile


Total zile calendaristice : 14 zile

11
Nr. Resursa
crt. Etapa II: Denumire faza de lucru timp
(zile lucratoare)
1.. Elaborarea D.T.A.C. 4
2 Verificarea, corectarea si predarea D.T.A.C. 1

Total zile lucrătoare : 5 zile


Total zile calendaristice : 7 zile

Nr. Resursa
crt. Etapa III: Denumire faza de lucru timp
(zile lucratoare)
1 Elaborarea P.T., Caiete de sarcini 5
2 Elaborare Detalii de executie 1
3 Verificarea, corectarea si predarea PT DE CS 1

Total zile lucrătoare : 7 zile


Total zile calendaristice : 9 zile

Nr. Resursa
crt. Etapa IV: Denumire faza de lucru timp

Asistența tehnică pe perioada execuției lucrărilor de construcții,


1 9 luni
inclusiv prezența la fazele determinante

Elaborarea proiectului de urmărire a comportării în timp a


2
construcției
10 zile *

*cele 10 zile lucrătoare aferente elaborării proiectului de urmărire a


comportării în timp a construcției sunt incluse în interiorul celor 9 luni
pentru asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor la obiectivul de
investiție

Succesiunea şi interrelaţionarea activităţilor


Succesiunea şi interrelaţionarea activităților se referă la bunul mers sub aspect
temporal al desfășurării procesului de proiectare. Se respectă graficul de proiectare și
timpii normali de lucru. Activitățile echipei de proiectare se vor desfășura astfel: fără
suprapunere întrucât abordarea este una lineară și cronologică pentru Etapa I, Etapa
II, Etapa III și concomitent în Etapa IV.

12
Proiectul tehnic folosește ca date de intrare elementele din caietul de sarcini al
investiției și studiul de fezabilitate / documentația de avizare a lucrărilor de intervenții.
În faza de proiect tehnic de execuție, proiectantul optimizează soluțiile tehnice
descriindu-le prin piesele scrise și desenate la nivel de detaliu urmărind obținerea celor
mai buni parametri tehnici ai drumului.
În scopul optimizării soluțiilor tehnice, se vor urmări următoarele elemente
geometrice:
a) în plan orizontal:
− aliniamente în plan;
− curbe, respectiv razele acestora.
b) în profil longitudinal care reprezintă proiecția desfășurată pe un plan vertical a
intersecției suprafeței generate de verticalele duse prin axa drumului cu
suprafața părții carosabile și cu terenul natural:
− declivități;
− curbe verticale pentru racordarea declivităților succesive, respectiv
razele acestora;
− pasul de proiectare.
c) în profil transversal care este reprezentarea secțiunii drumului și a terenului
natural într-un plan normal pe axa drumului într-un punct oarecare al traseului:
− lățimi ale elementelor componente ale drumurilor în aliniamente;
− supralărgiri ale platformei și părții carosabile ale drumurilor în curbe;
− pante transversale (deveruri);
− înclinări de taluzuri.
Proiectarea complexă în plan orizontal, în profil longitudinal și în profil
transversal a traseelor de drumuri are ca scop creșterea siguranței în trafic prin
adoptarea de curbe cu raze mari și aliniamente scurte, ansamblu care să fie realizat
cu volume minime de lucrări, costuri reduse, eficientă economică ridicată și consumuri
de energie (carburanți) minime atât la construcția drumului cât și la exploatare.
Parametrii propuși vor asigura posibilitatea reconstrucției drumului cu efort minim
după expirarea duratei de serviciu.
Evacuarea apelor se asigură prin lucrările de colectare și evacuare a apelor la
străzi cu scopul de evitare a degradării corpului drumului, reducerii portanței terenului
de fundare, degradării terenurilor aferente drumurilor prin stagnări de ape, spălări,
băltiri, evacuări cu întârziere etc.
Construcțiile anexe pentru colectarea și evacuarea apelor meteorice vor fi
tratate conform destinației acestora.
Proiectantul verifică funcționalitatea dispozitivelor și le adaptează terenului
existent reprezentându-le în profilele transversale cu frecvență la 25 m.
Din punct de vedere al măsurilor pentru siguranța circulației, în proiectul de
drumuri, numărul de indicatoare și marcaje rutiere va fi prevăzut astfel încât acesta

13
să fie suficient și acestea să fie amplasate în condiții de vizibilitate care să asigure
desfășurarea traficului în siguranță, evitându-se însă excesul pentru a nu conduce la
obosirea conducătorului auto și la posibilitatea pierderii de către acesta a unor
informații vitale pentru activitatea de conducere.
Proiectantul va elabora planul de semnalizare rutiera conform standardelor și
normativelor în vigoare.

Punctele-cheie de control – „jaloanele" proiectului


Jaloanele proiectului de drumuri constituie etapele principale care cuantifică
evoluția acestuia și indică momentul de schimbare a unei faze ca urmare a demarării
unei noi faze sau a încheierii proiectului.
Jaloanele prezentului proiect sunt:

1. Elaborarea documentației pentru obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin


certificatul de urbanism, în faza de Proiect Tehnic

2. Elaborarea documentației pentru obținerea autorizației de construire – D.T.A.C.


se dezvoltă în proiectul tehnic întocmit conform prevederilor legale în vigoare,
în concordanță cu cerințele certificatului de urbanism, cu conținutul avizelor,
acordurilor, autorizațiilor cerute prin certificatul de urbanism și cerințele
emitentului. Elaborarea documentației tehnice de organizare a execuţiei
lucrărilor –D.T.O.E. se prezintă împreună cu și în cadrul documentației tehnice
pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții și cuprinde descrierea
tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare și necesare în vederea asigurării
tehnologiei de execuție a investiției, atât pe terenul aferent investiției, cât și pe
spațiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public.

3. Elaborarea proiectului tehnic se realizează în baza soluțiilor tehnice din SF/DALI


și a indicatorilor tehnico-economici aprobați la faza respectivă.

4. Asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor


cuprinde și elaborarea proiectului de urmărire a comportării în timp a
construcției.

Nr. Resursa
crt. Denumire faza de lucru timp
(zile calendaristice)
1. Elaborare documentații pentru avize 14
2. Elaborare DTAC 7
3. Elaborarea P.T. – CS - DE 9

14
Nr. Resursa
crt. Denumire faza de lucru timp
(zile calendaristice)
4. Asistență din partea proiectantului ** 9 LUNI
**cuprinde inclusiv elaborarea proiectului de urmărire a comportării în timp a
construcției

Aspecte ale planului de lucru


Conformitatea cu abordarea și metodologia de lucru
Planul de lucru este conform cu abordarea proiectelor de infrastructură rutieră
și cu metodologia de lucru practicată în cadrul SC ONE CAD STUDIO SRL cuprinzând
activitățile specifice procesului de proiectare. Activitățile enumerate mai sus, sunt
reprezentate ca durată și sunt reflectate în propunerea financiară sub aspect valoric.
Valoarea ofertată a serviciului rezulta din însumarea onorariilor de proiectare pentru
fiecare fază de proiectare și documentație astfel:
Etapa I
- Documentații pentru eliberarea avizelor și acordurilor faza P.T., solicitate prin
CU nr. 75 din 04.06.2018;
Etapa II
- Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor D.T.A.C.
Etapa III
- Proiect tehnic
- Detalii de execuție
- Caiete de sarcini
- Liste cu cantități de lucrări
Etapa IV
- Asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor,
acesta cuprinde prezența proiectantului la ședințe de lucru, faze determinante,
recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală.

Detalierea aspectelor referitoare la transpunerea planului de lucru se regăsește la


punctul 9 „Resurse umane și materiale”

Înțelegerea prevederilor din caietul de sarcini


Prevederile caietului de sarcini al investiției „Modernizarea unor străzi în comuna
Sântana de Mureș, Județul Mureș”, implică elaborarea proiectului tehnic, caietelor de
sarcini, detaliilor de execuție, documentațiilor pentru obținerea autorizației de
construire cu durata de 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului de servicii
pentru cele menționate mai sus și asistență tehnică din partea proiectantului pe

15
perioada execuției lucrărilor la obiectivul de investiție cu durata de 9 luni începând cu
emiterea ordinului de începere a execuției lucrărilor.
Înțelegerea prevederilor caietului de sarcini se reflectă în abordarea logică a
procesului proiectării și în succesiunea cronologică a activităților. Resursele umane
constituite din experți-cheie si non-cheie coroborate cu resursele materiale constituite
din echipamentele deținute în proprietate de SC ONE CAD STUDIO SRL sunt
corespunzătoare cerințelor, generând rezultatul urmărit in condiții de calitate și cu
încadrare în termenele solicitate de beneficiar.

Abilitatea de a transpune prevederile într-un plan de lucru fezabil


Planul de lucru cuprinde toate prevederile caietului de sarcini și le transpune în
activități coerente cu grad de eficiență maximă. Transpunerea prevederilor într-un plan
de lucru fezabil este total justificată prin succesiunea întemeiată a activităților și are
toate premisele necesare obținerii un proiect de bună calitate.
Abilitatea echipei de proiect de a transpune prevederile caietului de lucru într-
un plan de lucru fezabil este generata de posibilitățile tehnice de realizare și eficiența
planului de lucru.

Posibilităților tehnice de realizare a planului de lucru se reflectă în:


− experiența relevantă a experților-cheie si non-cheie din cadrul societății
comerciale, concretizată în numărul de proiecte similare în care au îndeplinit
același tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul
contract;
− performanța ridicată a echipamentelor deținute în proprietate necesare pentru
desfășurarea contractului
− organizarea activităților din punct de vedere al duratei cu ajutorului unui
program de planificare al timpului;
− managementul proiectului realizat de către echipa de proiectare care are
experiența realizării mai multor proiecte anterioare.
Eficiența planului de lucru aduce beneficii proiectului prin structurarea clară a
activităților, eficientizarea resursei umane și optimizarea soluțiilor tehnice care se
reflectă pe termen lung în exploatarea obiectivului de investiții.

Încadrarea activităților în timp într-o manieră care să asigure finalizarea serviciilor în


termenul specificat
Încadrarea activităților în timp este atent analizată prin metoda grafică de
planificare a timpului și se va respecta cu rigurozitate. Finalizarea serviciilor în termenul
specificat în caietul de sarcini al investiției de 30 de zile este permanent monitorizată
de șeful de proiect și proiectant deopotrivă. Șeful de proiect are în vedere: anticiparea
volumului de lucru, evaluarea reală a activităților și identificarea specifică a acestora.

16
Grafic Gannt Servicii de proiectare – drum critic.

17
Grafic Gantt Servicii de Asistență Tehnică – drum critic.

18
9. Resurse umane și materiale

a. Structura echipei propuse pentru managementul contractului


Se prezintă organigrama care identifică în mod clar personalul care va participa
la prestarea serviciilor de proiectare și se descriu rolurile și responsabilitățile
personalului și liniile de comunicare dintre membrii echipei.

Nivelul de calificare profesională a membrilor echipei de proiect desemnate


pentru îndeplinirea contractului:
➢ Șeful de proiect : studii superioare în domeniul Construcții specializarea
Căi Ferate, Drumuri și Poduri – CFDP;

➢ Proiectant : studii superioare în domeniul Construcții specializare Căi


Ferate, Drumuri și Poduri – CFDP;

➢ Desenator : studii superioare tehnice, experiență în desen tehnic;

➢ Devizier : studii superioare tehnice și certificat „Tehnician devize și


măsurători în construcții”

PROIECTANT

SEF DE PROIECT DESENATOR

DEVIZIER

Responsabilitățile în prestarea serviciilor de proiectare și interacțiunea între


membrii echipei, inclusiv cele referitoare la managementul contractului, distribuirea și
interacțiunea sarcinilor și responsabilităților între operatorii din cadrul colectivului de
proiectare sunt prezentate mai jos:

19
ȘEFUL DE PROIECT

La faza de proiectare:
• se deplasează în teren pentru vizualizarea amplasamentului lucrării;
• coordonează activitatea echipei desemnate pentru îndeplinirea contractului;
• verifică și aprobă toate documentele elaborate de echipa de proiectare,
urmărind calitatea acestora și respectarea legislației în vigoare;
• verifică încadrarea valorică a proiectului tehnic elaborat în valoarea indicatorilor
tehnico - economici ai investiției aprobate de către beneficiar;
• elaborează, după caz, o justificare privind necesitatea modificării indicatorilor
tehnico - economici ai investiției în cazul în care valoarea acestora este obiectiv
modificată în baza listelor de cantități elaborate de către devizierul;
• reprezintă proiectantul în relația cu verificatorul de proiecte;
• întreprinde urmărirea și depistarea neconcordanțelor și asigură corectarea
acestora;
• comunică cu beneficiarul chestiuni legate de buna desfășurarea a contractului
de proiectare;
• sigură rezolvarea tuturor diferențelor de ordin tehnic între cerințele
beneficiarului și cerințele contractului, pe tot parcursul derulării contractului;
• analizează și transmite după caz informații suplimentare, clarificări referitoare
la proiectul tehnic elaborat la solicitarea beneficiarului;

La faza de asistența tehnică:


• participă ori de câte ori va solicita beneficiarul pentru emiterea de soluții
tehnice, precizări sau clarificări legate de aplicarea proiectului în concordanță
cu situația din teren în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicare;
• aduce modificări din motive obiective proiectului, caietelor de sarcini sau listelor
de cantități care se însușesc de către verificatori de proiecte;
• se deplasează pe șantier conform termenelor din graficul de execuție, din
proprie inițiativă, la solicitarea dirigintelui de șantier (reprezentantul
beneficiarului), la sesizarea proprie sau la sesizarea executantului;
• răspunde solicitărilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele
completări sau detalii suplimentare, dispoziții de șantier, etc, în 3 zile lucrătoare
de la solicitare;
• urmărește respectarea prevederilor din proiect și respectarea normelor în
vigoare de către constructor;
• participa la fazele determinante conform Programului de control;
Interacțiunea șefului de proiect se va realiza cu toți membrii echipei proiectare.

20
PROIECTANTUL
La faza de proiectare:
• răspunde de asigurarea nivelurilor de calitate privind cerințele impuse conform
legii și normelor aplicabile;
• răspunde la eventualele solicitări de clarificări și reface eventualele
neconcordanțe, omisiuni sau orice alte probleme care pot să apară pe perioada
evaluării și avizării proiectului de către beneficiar;
• precizează prin proiect categoria de importanță a construcției;
• asigură prin proiect și detalii de execuție nivelul de calitate corespunzător
cerințelor esențiale, cu respectarea reglementărilor tehnice și a clauzelor
contractuale;
• prezintă proiectele elaborate în fața specialiștilor verificatori de proiecte
atestați, precum și soluționează neconformitățile și neconcordanțele semnalate;
• elaborează caietele de sarcini, instrucțiunile tehnice privind execuția lucrărilor,
exploatarea, întreținerea și reparațiile, precum și proiectele de urmărire privind
comportarea în timp a construcțiilor;
• stabilește, prin proiect, fazele de execuție determinante pentru lucrările
aferente cerințelor esențiale;
• stabilește modul de tratare a defectelor apărute în execuție, din vina
proiectantului, la construcțiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate
corespunzător cerințelor esențiale, precum și urmărirea aplicării pe șantier a
soluțiilor adoptate, după însușirea acestora de către specialiști verificatori de
proiecte atestați;
• participă la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor
executate;
• se deplasează în teren pentru vizualizarea amplasamentului viitoarei lucrări;
• elaborează documentațiile tehnice necesare obținerii de avize, acorduri și
autorizații;
• elaborează documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de
construire și documentația tehnică de organizare a execuției lucrărilor;
• elaborează proiectul tehnic, detaliile de execuție în termen și în condiții de
calitate potrivit legislației în vigoare;
• urmărește respectarea graficului de lucru și modul de încadrare în termenele
de finalizare a serviciilor contractate;
• se asigură că toate datele relevante pentru elaborarea proiectului tehnic sunt
colectate corect pentru a putea fi prelucrate;
• elaborează antemăsurătorile;
• verifică și corectează împreună cu șeful de proiect eventualele neconformități
legate de documentațiile elaborate ;
• raportează periodic șefului de proiect stadiul procesului de proiectare;

21
• elaborează Instrucțiunile de întreținere și exploatare.
La faza de asistența tehnică:
• participă ori de câte ori va solicita beneficiarul, la emiterea de soluții tehnice,
precizări sau clarificări legate de aplicarea proiectului în concordanță cu situația
din teren
• aduce modificări din motive obiective proiectului, caietelor de sarcini sau listelor
de cantități care se însușesc de către specialiștii verificatori de proiecte;
• se deplasează pe șantier conform termenelor din graficul de execuție, din
proprie inițiativă, la solicitarea dirigintelui de șantier, la sesizarea proprie sau la
sesizarea executantului;
• răspunde solicitărilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele
completări sau detalii suplimentare, dispoziții de șantier, etc, în 3 zile lucrătoare
de la solicitare;
• urmărește respectarea prevederilor din proiect și respectarea normelor în
vigoare de către constructor;
• stabilește prin proiectului de urmărire a comportării în timp a construcției
modalitățile de efectuare a urmării curente – perioade, metode, caracteristici și
parametrii urmăriți- și se include în cartea tehnică a construcțiilor;
• Participă la orice ședință /control tematic/vizite în teren referitoare la proiectul
tehnic elaborat la care a fost convocat in scris;
• Participa la fazele determinante conform Programului de control.
Interacțiunea proiectantului se va realiza cu toți membrii echipei proiectare.

DESENATORUL

• se deplasează în teren împreună cu șeful de proiect și proiectantul pentru


vizualizarea amplasamentului;
• elaborează părțile desenate și detaliile de execuție împreună cu proiectantul,
în conformitate cu prevederile normativelor și legislației în vigoare;
• transpune indicațiile proiectantului în partea desenată cu ajutorul aplicațiilor de
tip CAD;
• respectă normele de desen tehnic;
• verifică conformitatea documentației grafice;
• predă părțile desenate spre verificare șefului de proiect si proiectantului;
• elaborează detaliile de execuție împreună cu proiectantul pe parcursul
asistenței tehnice dacă este cazul;
Interacțiunea desenatorului se va realiza cu toți membrii echipei proiectare.

22
DEVIZIERUL

• încadrează cantitățile de lucrări în articole de deviz pe baza antemăsurătorilor


realizate de proiectant;
• elaborează listele de cantități de lucrări pe faze de lucrări/stadii fizice aferente
investiției;
• elaborează devizele conform legislației în vigoare;
• calculează costul final al investiției, consumurile specifice ale acesteia;
• elaborează liste de cantități împreună cu proiectantul pe parcursul asistenței
tehnice dacă este cazul.
Interacțiunea devizierului se va realiza cu toți membrii echipei proiectare.

Implicarea membrilor colectivului de proiectare :

Etapa de proiect

Nr.
Denumire fază de lucru Resurse umane
crt.

Șef proiect
Elaborare documentații pentru Certificat de Urbanism
1 Proiectant
și Documentații pentru Avize/Acorduri
Desenator
Șef proiect
2 Verificarea, corectarea și predarea documentații Proiectant
Desenator
Șef proiect
Proiectant
3 Elaborare documentații D.T.A.C.
Desenator
Devizier
Șef proiect
Proiectant
4 Verificarea, corectarea și predarea D.T.A.C.
Desenator
Devizier
Șef proiect
Elaborarea Proiect tehnic + Detalii de execuție +
Proiectant
5 Caiete de sarcini și întocmire Liste de cantități cu
Desenator
lucrări
Devizier
Șef proiect
Proiectant
6 Verificarea, corectarea și predarea P.T.+D.D.E.+C.S.
Desenator
Devizier

23
Etapa de execuție
Nr.
Denumire fază de lucru Resurse umane
crt.
Șef proiect
Asistența tehnică pe perioada execuției, inclusiv Proiectant
1
prezența la fazele determinante Desenator,
Devizier

b. Descrierea infrastructurii utilizată pentru realizarea activităților


propuse

Se prezintă echipamentele și utilizarea acestora de către experții în


desfășurarea serviciilor de proiectare.
Infrastructura pe care SC One Cad Studio SRL o utilizează pentru realizarea
activităților propuse pentru îndeplinirea obiectului contractului de prestări servicii de
proiectare este corespunzătoare scopului contractului și îndeplinește toate cerințele
solicitate de legislația în vigoare.
Infrastructura necesară și propusă pentru îndeplinirea contractului este formata din:
• sistemul de telecomunicații: internet, telefon mobil;
• echipamente de prelucrare a datelor și de multiplicare a documentațiilor sunt
calculator, multifuncțional A3;
• autoturisme;
• aplicații tip CAD;
• aplicații pentru elaborarea devizelor;
• materiale consumabile.

Resursa umană realizează conceptul de proiectare. Aceasta devine resursa cea


mai importantă, având un rol decisiv în inițierea, realizarea și finalizarea proiectelor
fiind factorul principal de influentă pe toată durata proiectului. Resursa materiala este
prezenta la toate etapele dezvoltării proiectului prin prelucrarea datelor de proiectare
și materializarea proiectării. Coroborarea celor două resurse vor genera un proiect
tehnic de calitate.
Avantajele și efectele pozitive ale unei bune planificări a resurselor constă în
realizarea alocării resurselor proiectului în mod corect în funcție de complexitatea
proiectului, eficient astfel încât să se asigure ulterior o implementare adecvată,
evitându-se pierderile sau consumul inutil de resurse.

24
c. Numărul și categoriile de personal tehnic

Nr. Poziție propusă Pregătire profesionala/ calificarea Numărul de


crt. personal alocat
1 Șef proiect Studii superioare tehnice specializarea CFDP 1
2 Proiectant Studii superioare tehnice specializarea CFDP 1
3 Desenator Studii superioare tehnice 1
4 Devizier Studii superioare tehnice, certificat devizier 1

Prezentarea modalității de asigurare a specialiștilor cheie pentru


componenta proiectare, conform prevederilor Legii 50/1991 art.9 și a altor
legi incidente

Specialiștii cheie și non-cheie sunt angajații proprii ai SC One Cad Studio SRL.

10. Trasarea lucrărilor, măsurarea lucrării

După realizarea proiectului tehnic și acceptarea lui de către beneficiar, se va


emite ordinul de începere a lucrărilor de construcție.
Beneficiarul va preda executantului amplasamentul liber de orice sarcini. Se va
trece la trasarea lucrărilor pe baza planului de situație elaborat de proiectant.
Trasarea se realizează în vederea transpunerii de pe planuri de execuție, pe
teren a dimensiunilor construcțiilor ce urmează a se executa.
Se compune din următoarele operații:
- fixarea pe teren a reperelor de trasare la care se va raporta orice element
al construcției, atât în plan cât și ca nivel;
- alinierea construcției și alinierea axului drumului;
- raportarea pe teren a liniei axului drumului proiectat;
Amplasarea reperelor pe teren trebuie efectuată astfel, ca vizarea între repere
cu aparate topografice să nu fie împiedicată de construcțiile care s-ar întrerupe ulterior
pe direcția reperelor. De asemeni ele nu trebuie amplasate pe locurile se vor face
amenajări pentru Organizare de șantier.
Trasarea axelor principale ale unei construcții se face după un plan de trasare
pe care se precizează poziția exactă a construcției raportată la reperele existente deja
pe teren (borne topografice, clădiri). La trasarea, materializarea punctelor se face cu
țăruși din lemn.
Țărușii se așază la o distanță suficient de mare de construcția care se va
executa, pentru a nu fi scoși sau deplantați pe timpul executării lucrărilor de
terasament.

25
Bornele se păstrează până la terminarea execuției lucrării, ele folosindu-se și
ca reper de cotă. Verificarea trasării pe parcursul execuției
Pentru siguranță se vor verifica pozițiile axelor față de reperele sus descrise, ori
de câte ori aceasta este necesară.
Trasarea lucrărilor se va executa de topograf împreună cu proiectantul lucrării,
prin materializarea unor puncte de reper și stabilirea axului drumurilor de interes local
după care se trece la trasarea profilelor transversale, determinarea liniei roșii în teren.
În același timp cu trasarea se vor examina rețelele subterane existente.
Măsurarea lucrării, pe timpul execuției lucrărilor, se vor executa măsurător
pentru a stabili stadiul fizic al lucrărilor. Pentru deconturi se vor executa măsurători
topografice, care vor face parte din cartea construcției.

11. Protecția muncii și măsuri pentru paza și stingerea incendiilor


La executarea lucrărilor se vor avea in vedere următoarele normative și
prescripții pentru protecția muncii : Personalul muncitor trebuie sa aibă cunoștințe
profesionale și cele de protecția muncii specifice lucrărilor care le execută, precum și
cunoștințele privind acordarea primului ajutor în caz de accidente.
PT C10 -2003 colecția ISCIR este necesar să se facă instructaje cu toți oamenii
care iau parte la procesul de realizare a investiției precum și verificarea cunoștințelor
NTS. Instructajul este obligatoriu pentru întreg personalul muncitor din șantier precum
și pentru cei din alte unități care vin în șantier în interes de serviciu sau personal.
Se vor afișa plăcute de semnalizare și instrucțiuni prin care se vor indica norme
ce trebuie respectate in fiecare sector de lucru sau zonă periculoasă. Aparatele de
sudura precum și generatoarele de acetilena vor trebui controlate înainte de începerea
lucrului și în timpul lui de către serviciul mecanic șef al șantierului. Mecanismele de
ridicat vor fi deservite numai de personal calificat. Nu se deplasează sarcini suspendate
pe deasupra muncitorilor. În timpul transportului pe verticala, țevile vor fi asigurate
contra deplasărilor longitudinale și transversale. În cazul folosirii macaralelor se
respecta sarcina admisa a acestora. Este interzisa descărcarea țevilor prin cădere sau
rostogolire libera.
Șanțurile săpate în teren slab precum și cele care depășesc 1.0m adâncime vor
trebui sprijinite. Se montează podețe pentru traversarea șanțurilor (canale). Se
montează plăcuțe avertizoare pentru locurile periculoase.
Măsurile și indicațiile din proiect nu sunt limitative, executantul și beneficiarul
urmând să ia în completare și orice alte măsuri de protecția muncii, de asigurată
circulației și de PSI, pe care le vor consideră necesare, sau pe care le vor solicita
autorităților locale de specialitate (deținători de rețele subterane sau aeriene, organe
de politie sau PSI, etc.) ținând seama de situația concretă a lucrărilor din timpul
execuției sau al exploatării.

26
Executantul și beneficiarul rămân direct răspunzători de neaplicarea tuturor
acestor măsuri.
Proiectantul atrage atenția executantului și beneficiarului că, înaintea începerii
lucrărilor de săpături de orice fel, beneficiarul va preda executantului o schiță de plan
conținând toate datele existente privind lucrările ce pot fi întâlnite sau în apropierea
cărora va trece (fundații, conducte, canale de protecție pentru cabluri, canale de
scurgere, bazine, rezervoare, LEA etc.) pentru asigurarea tuturor măsurilor de
protecția muncii.
De asemenea, dacă vor fi depistate instalații subterane în apropierea locului
unde se execută săpături, executantul va opri lucrul, va stabili precis natura instalațiilor
subterane și felul cum sunt amplasate, după care conducătorul procesului de muncă
va lua măsuri pentru evitarea avariei acestor instalații și pentru eliminarea pericolelor
de accidente.
Executantul va începe lucrările de terasamente numai pe baza unui acord scris,
încheiat cu toate unitățile care au instalații subterane pe teritoriul unde urmează să se
execute asemenea lucrări și va respecta condițiile impuse se aceste unități deținătoare
de rețele.
La executarea lucrărilor, executantul și beneficiarul vor respecta și toate
celelalte prevederi specifice naturii lucrărilor ce se execută, cuprinse în normele depa
rta mentale dintre care se menționează:
„Regulament pentru protecția muncii în construcții" aprobat prin ordinul
MLPATnr.9/N/1992.
,,Norme specifice de protecția muncii pentru executarea lucrărilor de drumuri
și poduri" aprobate cu ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr.357/1998.
,,Norme generale de protecție a muncii" aprobate cu ordinul Ministerului Muncii și
Protecției Sociale nr.578/1996.
„Norme specifice de securitate a muncii pentru exploatarea și întreținere drumurilor și
a podurilor" aprobate cu ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr.357/1998.
,,Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul ,
turnarea betoanelor și executarea lucrărilor de beton armat și precomprimat" aprob
ate cu ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr.136/17.04.1995.
,,Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere" aprobate cu
ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr.355/24.10.1995.
,,Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare
și cu mijloace mecanizate și depozitarea materialelor “aprobate cu ordinul Ministerului
Muncii și Protecției Sociale nr.719/07.10.1997.
,, Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de zidărie, montaj prefabricate
și finisaje în construcții aprobate cu ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale
nr.116/1996.

27
,, Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de prospecţiuni şi explorărige
ologice” aprobate cu ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr.683/1997.
,,Norme specifice de securitate a muncii pentru construcții și confecții metalice"
aprobate cu ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr.56/29.01.1997.
,,Normele de prevenire și stingerea incendiilor și dotarea cu mijloace tehnicele
stingere pentru unitățile MTTC" aprobate cu ordinul MTTC nr. 12/1980.
,,Ordonanță de urgenta privind circulația pe drumurile publice" nr 195/2002.
,,Norme metodologice privind condițiile de închidere a circulației și /sau instituire
restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumurilor publice și
/sau protejare a drumului" aprobat prin ordinal Ml și MTT nr. 1224/411 /2000.
,,Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul prin conducte al
gazelor naturale" aprobate cu ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale
nr.187/15.04.2002.
,,Norme specifice de protecție a muncii pentru lucrări de izolații termice, hidrofuge
si protecții anticorozive" aprobate cu ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale
nr.700/16.11.1999.
,,Norme de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu mijloace tehnice de
stingere pentru unitățile de petrol si gaze”- ediția 1990.
Întocmirea documentației pentru protecție a muncii, siguranța circulației și
prevenirea incendiilor pentru perioada de execuție a lucrărilor, este în sarcina
executantului.
În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, pe timpul execuției și al
exploatării lucrărilor proiectate, executantul și beneficiarul lucrărilor vor instala toate
indicatoarele și mijloacele de protecție și de atenționare adecvate și vor executa toate
marcajele necesare pentru protecție și avertizare, precum și cele pentru identificare
în viitor a traseelor rețelelor subterane proiectate și executate.
Lucrările periculoase trebuie să fie semnalizate, atât ziua cât și noaptea, prin indicatoare
de circulație sau tăblii indicatoare de securitate, sau prin orice alte atenționări speciale,
în funcție de situația concretă din timpul execuției sau a exploatării lucrărilor
proiectate.
La cartea construcției trebuie neapărat anexate și planșele conținând rețele
subterane cu caracteristicele lor, așa cum ele au fost real executate.
În afară de lucrările de protecție a muncii, de siguranța circulației și
de prevenire a incendiilor prevăzute în cadrul proiectului, executantul va realiza de
asemenea toate măsurile de protecție a muncii, de siguranța circulației și de prevenire
a incendiilor, rezultate ca necesare pa baza proiectului de execuție a organizării
lucrărilor.
Securitatea la locul de munca :
Înaintea începerii lucrului ,tot personalul șantierului va fi instruit în legătură
cu pericolele care se pot ivi precum și prevenirea acestora.

28
De asemenea despre regulile și organizațiile de protecție locale, care trebuie să fie
informate.
Echipele de prim ajutor locale trebuie să fie prezentate personalului șantierului.
Norme pentru prevenirea si stingerea incendiilor

Aceste obligații și măsuri nu sunt limitative, executantul și beneficiarul lucrărilor


putând să le completeze, adapteze și să le îmbunătățească în funcție de condițiile
specifice, în vederea evitării accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale.

Normele stabilesc reguli si masuri generale privind controlul, supravegherea si


reducerea riscurilor de incendiu, menținerea condițiilor realizate pentru evacuarea
utilizatorilor in caz de incendiu, întreținerea in stare operativa a mijloacelor tehnice de
prevenire si stingere a incendiilor, precum si pregătirea si desfășurarea intervențiilor
in situații de urgenta publica de incendiu.
(1) Exploatarea sistemelor, instalațiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor,
mașinilor si utilajelor, de orice categorie, cu defecțiuni, improvizații sau fără protecția
corespunzătoare fata de materialele sau substanțele combustibile din spațiul in care
sunt utilizate este interzisa.
(2) La utilizarea mijloacelor prevăzute la alin. (1) este obligatorie respectarea
instrucțiunilor de funcționare, folosire si întreținere, precum si a normelor si masurilor
specifice de prevenire si stingere a incendiilor, emise si aprobate potrivit legii.
(3) Pe timpul exploatării instalațiilor aferente construcțiilor si instalațiilor tehnologice
prevăzute la (1) se interzice:
a) utilizarea necorespunzătoare a sistemelor, instalațiilor, aparatelor si echipamentelor
sau solicitarea acestora peste limita admisa;
b) funcționarea peste programul stabilit sau neasigurarea supravegherii conform
instrucțiunilor de funcționare;
c) funcționarea fără sisteme, aparate si echipamente, necesare pentru controlul si
menținerea parametrilor privind siguranța in funcționare sau înlocuirea acestora cu
altele supradimensionate;
d) întreținerea necorespunzătoare a elementelor prevăzute pentru izolare termica sau
electrica ori pentru separare;
e) depășirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de întreținere si reparații
sau executarea necorespunzătoare a acestora;
f) executarea lucrărilor de întreținere si reparații sau a unor modificări de către
personal neautorizat si necalificat.
Utilizarea focului deschis in locuri cu pericol de incendiu si pe timp de vânt este
interzisa. Locurile (zonele) cu pericol de incendiu, in care se aplica aceasta interdicție,
se stabilesc si se marchează de persoanele in drept.
Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor si a altor materiale
combustibile se face in locuri special amenajate (crematorii) ori pe terenuri pregătite,

29
cu luarea masurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți,
asigurând-se supravegherea permanenta a arderii, precum si stingerea jarului după
terminarea activității.
Efectuarea lucrărilor de sudare, taiere, lipire sau a altor asemenea operațiuni
care prezinta pericol de incendiu, in construcții civile (publice) pe timpul programului
cu publicul, in instalații tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, in depozite ori in
alte spatii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanțelor
combustibile, este interzisa.
Lucrările menționate se pot executa in spatiile respective numai după ce s-au
luat, după caz, masuri pentru: evacuarea persoanelor; îndepărtarea sau protejarea
materialelor combustibile; golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte sau a
utilajelor; aerisirea sau ventilarea spatiilor; dotarea locurilor de munca cu mijloace de
limitare si stingere a incendiilor.
Locurile (zonele) in care este interzis fumatul se marchează conform
reglementarilor specifice.
La execuție se vor respecta toate prevederile din anexele privind planul de
securitate sănătate în muncă, protecția mediului înconjurător și analiza riscurilor
generatoare de situații de urgenta și măsuri de apărare, prevenire și stingere a
incendiilor.

12. Cerințe minime de securitate și sănătate în muncă pentru


activitățile principale conform legislației în vigoare
Constructorul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru instruirea
personalului propriu participant la executarea acestei investiții în vederea prevenirii
accidentelor de muncă în conformitate cu Normele generale de protecția muncii și
Normele departamentale de protecția muncii, specifice activității desfășurate.
Totodată personalul va fi prelucrat cu privire la normele în vigoare referitoare
la prevenirea și stingerea incendiilor.
La executarea lucrărilor se vor respecta prevederile următoarelor acte
normative :
• Legea securității și sănătății în muncă Nr. 319 / 2006 (cu toate completările
ulterioare)
• Norme de protecție a muncii în activitatea de construcții montaj pentru
transporturi rutiere (1982)
o Partea I. Capitolele 1,3,4,7,8,
o Partea II. Capitolul 13
o Partea III. Capitolul 16
o Partea VI. Capitolul 32
o Partea VIII Capitolele 43-52
o Partea XI. Capitolul 55

30
• Norme de protecția muncii pentru lucrările de întreținere și reparații drumuri
(1982) Capitolele I-VI, XVIII-XXII, XXVII, XXVIII
• Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere (1996)
o Capitolele 1-6, Anexa 1,2
• Norme de prevenire și stingerea incendiilor și de dotare cu mijloace tehnice
de stingere pentru unitățile M.T.T. (1981)
• Decretul 400/1981

Notă: Lista actelor normative prezentată mai sus nu este limitativă.


MĂSURI Şl INDICAŢII GENERALE DE PROTECŢIA MUNCII,
SIGURANŢACIRCULAŢIEI Şl PREVENIREA INCENDIILOR (PSI) PE
TIMPULEXECUŢIEI Şl AL EXPLOATĂRII LUCRĂRILOR PROIECTATE

1. Executantul şi beneficiarul lucrării vor respecta în timpul execuţiei şi exploatării


lucrărilor toate prevederile legale (cuprinse în legi, decrete, norme, standarde,
normative, prescripţii tehnice, instrucţiuni, etc.) care vor fi în vigoare la data
respectivă, privitoare la tehnica securităţii şi protecţia muncii, siguranţa
circulaţiei şi la prevenirea incendiilor, precum şi măsurile şi indicaţiile de detaliu
cuprinse în piesele scrise şi desenate ale proiectantului.

Măsurile şi indicaţiile din proiect nu sunt limitative, executantul şi beneficiarul


urmând să ia în completare şi orice alte măsuri de protecţia muncii, de
siguranţa circulaţiei şi de PSI, pe care le vor considera necesare, sau pe care
le vor solicita autorităţilor locale de specialitate (deţinători de reţele subterane
sau aeriene, organe de poliţie sau PSI, etc.) ţinând seama de situaţia concretă
a lucrărilor din timpul execuţiei sau al exploatării.
Executantul şi beneficiarul rămân direct răspunzători de neaplicarea tuturor
acestor măsuri.

2. Proiectantul atrage atenţia executantului şi beneficiarului că, înaintea începerii


lucrărilor de săpături de orice fel, beneficiarul va preda executantului o schiţă
de plan conţinând toate datele existente privind lucrările ce pot fi întâlnite sau
în apropierea cărora va trece (fundaţii, conducte, canale de protecţie pentru
cabluri, canale de scurgere, bazine, rezervoare, etc.) pentru asigurarea tuturor
măsurilor de protecţia muncii.

De asemenea, dacă vor fi depistate instalaţii subterane în apropierea locului


unde se execută săpături, executantul va opri lucrul, va stabilii precis natura
instalaţiilor subterane şi felul cum sunt amplasate, după care conductorul
procesului de muncă va lua măsuri pentru evitarea avariei acestor instalaţii şi
pentru eliminarea pericolelor de accidente.

31
3. Executantul va începe lucrările de terasamente numai pe baza unui acord scris,
încheiat cu toate unităţile care au instalaţii subterane pe teritoriul unde
urmează să se execute asemenea lucrări şi va respecta condiţiile impuse se
aceste unităţi deţinătoare de reţele.

4. La executarea lucrărilor, executantul şi beneficiarul vor respecta şi toate


celelalte prevederi specifice naturii lucrărilor ce se execută, cuprinse în normele
departamentale dintre care se menţionează:
4.1. „Regulament pentru protecţia muncii în construcţii” aprobat prin ordinul
MLPAT nr.9/N/1992.
4.2. „Codul muncii” publicat în Buletinul Oficial nr.14071-12-1972.
4.3. „Legea nr.90/1996” cu privire la protecţia muncii, republicată în Monitorul
Oficial al României nr.47/29 ian.2001.
4.4. „Norme specifice de protecţia muncii pentru executarea lucrărilor de
drumuri şi poduri” aprobate cu ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale
nr.357/1998.
4.5. „Normele de protecţia muncii specifice activităţii de construcţii-
montaj pentru transporturi feroviare, rutiere şi navale” aprobate cu
ordinul MTTCnr.9/1982.
4.6. „Norme generale de protecţie a muncii” aprobate cu ordinul Ministerului
Muncii şi Protecţiei Sociale nr.578/1996.
4.7. „Norme specifice de securitate a muncii pentru exploatarea şi
întreţinere drumurilor şi podurilor” aprobate cu ordinul Ministerului Muncii
şi Protecţiei Sociale nr.357/1998.
4.8. „Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea,
transportul , turnarea betoanelor şi executarea lucrărilor de beton
armat şi precomprimat” aprobate cu ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei
Sociale nr.136/17.04.1995.
4.9. „Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere”
aprobate cu ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr.355/24.10.1995.
4.10. „Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea,
transportul prin purtare şi cu mijloace mecanizate şi depozitarea
materialelor” probate cu ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale
nr.719/07.10.1997.
4.11. „Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de zidărie,
montaj prefabricate şi finisaje în construcţii” aprobate cu ordinul
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 116/1996.
4.12. „Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de prospecţiuni
şi explorări geologice” aprobate cu ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei
Sociale nr.683/1997.

32
4.13. „Norme specifice de securitate a muncii pentru construcţii şi confecţii
metalice” aprobate cu ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale
nr.56/29.01.1997.
4.14. „Normele de prevenire şi stingerea incendiilor şi dotarea u mijloace
tehnice de stingere pentru unităţile MTTC” aprobate cu ordinul MTTC nr.
12/1980.
4.15. „Ordonanţă de urgenţă privind circulaţia pe drumurile publice” nr
195/2002.
4.16. „Norme metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi
/sau instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de
lucrări în zona drumurilor publice şi /sau protejare a drumului”
aprobat prin ordinal Ml şi MTT nr. 1224/411 /2000.

5. Întocmirea documentaţiei pentru protecţie a muncii, siguranţa circulaţiei şi


prevenirea incendiilor pentru perioada de execuţie a lucrărilor, cade în sarcina
executantului.

6. În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, pe timpul execuţiei şi al


exploatării lucrărilor proiectate, executantul şi beneficiarul lucrărilor vor instala
toate indicatoarele şi mijloacele de protecţie şi de atenţionare adecvate şi vor
executa toate marcajele necesare pentru protecţie şi avertizare, precum şi cele
pentru identificare în viitor a traseelor reţelelor subterane proiectate şi
executate. Lucrările periculoase trebuie să fie semnalizate, atât ziua cât şi
noaptea, prin indicatoare de circulaţie sau prin orice alte mijloace de
atenționare, în funcţie de situaţia concretă din timpul execuţiei lucrărilor
proiectate.
7. La cartea construcției trebuie neapărat anexate şi planşele conţinând reţele
subterane cu caracteristicele lor, aşa cum ele au fost real executate. Mijloacele
financiare necesare întocmirii cărţii construcţiei vor fi acoperite de beneficiar.

8. În afară de lucrările de protecţie a muncii, de siguranţa circulaţiei şi de


prevenire a incendiilor prevăzute în cadrul proiectului, executantul va realiza de
asemenea toate măsurile de protecţie a muncii, de siguranţa circulaţiei şi de
prevenire a incendiilor, rezultate ca necesare pe baza proiectului de execuţie a
organizării lucrărilor, acestea suportându-se din cota de organizare de şantier
sau din cota de cheltuieli indirecte.

13. Măsuri pentru situații de urgență

Plan pentru situații de urgență


33
Proceduri pentru situații de urgență Măsuri de prevenire pentru a asigura
eficiența planului pentru situații de urgență toate persoanele de pe șantier trebuie sa
fie instruite in mod corespunzător.
Toate persoanele de pe șantier au obligația de a respecta procedurile din planul
de urgenta si de a-si întări cunoștințele despre masurile de urgenta, de ex. prin
utilizarea repetata a ieșirilor in caz de urgenta si a cailor de salvare, verificarea
semnificației semnelor de protecția muncii, etc. Pentru un comportament corect in
situații de urgenta se vor respecta indicațiile următoarelor planșe: 1 “Reguli generale
in situații de alarma” (numere de tifon, semnale de alarma, prim ajutor, ambulanta,
etc),
2 “Plan de evacuare in caz de incendiu, Ieșiri in caz de urgenta, Puncte de
adunare, Unități de prim ajutor” (in caz de incendiu, explozii, evacuare, etc.).
In plus, in cazul emisiilor de substanțe periculoase pentru sănătate, se vor
respecta instrucțiunile cuprinse in Fisa tehnica de securitate (FTS).
Dirigintele de șantier are obligația de a se asigura ca toate ieșirile de urgenta
si punctele de adunare sunt in permanenta libere, iar in cazul modificării acestora,
toate persoanele de pe șantier sunt informate. In cazul sesizării unui potențial pericol,
toate persoanele de pe șantier au obligația de a-l informa imediat pe Managerul de
Proiect
Se vor efectua cu regularitate verificări/încercări ale sistemelor de alarma).

Sesizarea situațiilor de urgenta:


Persoana care sesizează o situație de urgenta li va informa imediat pe superiorul
sau, care, la rândul sau li va informa imediat de Managerul de Proiect.
Se vor transmite următoarele informații:
- Despre ce tip de urgenta este vorba
- Locul exact al situației de urgenta si locul in care se afla persoana care anunța
- Ce anume s-a întâmplat deja (vătămare, incendiu)
- Ce masuri intenționează sa ia cel ce face anunțul (ex. salvarea râniților,
stingerea incendiului etc.)
- Se va respecta in permanenta următoarea regula: 1. ALARMA 2. AJUTOR 3.
SALVARE/STINGERE

Comportament in situații de urgenta


In situații de urgenta, personalul șantierului este anunțat prin semnal
Reguli generale pentru situații de urgenta:
• ramai calm ;
• nu folosi liftul ;
• nu fugi la vestiar, toaleta etc. ;
• nu pierde timp cu recuperarea lucrurilor personale ;
• respecta instrucțiunile dirigintelui de șantier ;

34
• nu părăsi locul de adunare pana când nu se aude semnalul de încetare
a alarmei;

In cazul unei situații de urgent ace impune evacuarea șantierului (semnalul


sonor de evacuare) personalul șantierului va proceda conform Planului SSM, “Plan de
evacuare”.

14. Planul de control al calității


Propunere tehnică cuprinde PLANUL DE CONTROL AL CALITĂȚII,
LUCRĂRILOR în conformitate cu cerințele tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului
de investiții în conformitate cu:
➢ Legea nr. 10/1995 – Legea privind calitatea în construcții
➢ Legea nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind
calitatea în construcții
➢ C56-85 – Normativ privind verificarea calității lucrărilor de construcții și
instalații aferente
➢ HG 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza
tehnica de calitate a proiectelor, a execuției construcțiilor, completate cu
Îndrumătorul de aplicare MLPAT nr.77/N/1996
➢ HG272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat in construcții
➢ HG 273/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și
instalații aferente
➢ OG nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat in Construcții
➢ HG 766/1997 referitor la Hotărârea pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea in construcții
➢ HG 51/1996 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de montaj utilaje,
instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de producție
➢ Ordinul nr. 1370/2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea
controlului de stat în faze de execuție determinante pentru rezistența mecanică
și stabilitatea construcțiilor.
Se stabilesc următoarele faze de lucrări supuse controlului:

NR. FAZA DE LUCRĂRI PARTICIPĂ LA DOCUMENTUL SCRIS


CRT. SUPUSĂ CONTROLULUI CONTROL ÎNTOCMIT
B P I E
1. Predarea amplasamentului da da - da PV predare
amplasament
2. Trasarea lucrărilor da - - da PVTL
3. Lucrări de terasamente da - - da PVLA
4. Realizare strat stabilizat da - - da PVLA
6. Strat de legătură BADPS20 da - - da PVLA

35
7. Strat de uzură BA16 da da da da PVRC
- fază determinantă PVFD
8. Șanțuri, dimensiuni și cote da - - da PV
talveg
9. Poziționarea podețelor, cotă da - - da PVLA
de fundare
10. Cofraje și turnare beton la da - - da PV
podețe, șanțuri
11. Recepția la terminarea lucrării da da da da PVRTL
12. Recepția finală da - - da PVRF

Notații: B – beneficiar, P - proiectant , I – inspector în construcții , E – executant,


PV - proces verbal;
PVRC - proces verbal de recepție calitativă;
PVC - proces verbal de control;
PVFD - proces verbal de fază determinantă;
PVLA - proces verbal de lucrări ascunse;
PVTL - proces verbal de trasarea lucrării;
PVRTL - proces verbal la terminarea lucrărilor;
PVRF - proces verbal de recepție finală.

15. Instrucțiuni de urmărire în timp a construcțiilor

Generalităţi

Obiectul manualului de întreţinere si repararea drumurilor

(1) în conformitate cu art.l din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, republicată - privind


regimul drumurilor - aprobată prin Legea nr. 82/1998, administrarea drumurilor
publice şi private are ca obiect proiectarea, construirea, reabilitarea, repararea,
întreţinerea şi exploatarea drumurilor.

(2) Prezentul manual tratează în mod unitar activităţile de întreţinere şi reparare a


drumurilor publice.

Prezentul manual are ca scop:

a) stabilirea din punct de vedere tehnic şi economic a tipurilor de lucrări şi servicii


pentru fiecare din activităţile de întreţinere şi reparare a drumurilor a construcţiilor şi
amenajărilor aferente lor;

36
b) reglementarea organizării, planificării şi urmăririi execuţiei lucrărilor şi serviciilor de
întreţinere şi reparaţii, în mod sistematic şi la timp, pentru a asigura desfăşurarea
traficului rutier în condiţii de siguranţă şi confort şi conservarea patrimoniului rutier.

Conţinutul şi domeniul de aplicare Prezentul manual prevede:

a) clasificarea şi definirea lucrărilor şi serviciilor desfăşurate de către administratorii


reţelei de drumuri publice aferente întreţinerii şi reparării drumurilor şi a anexelor
acestora;
b) principii, sisteme şi proceduri de planificare şi evaluare a lucrărilor de întreţinere şi
reparaţii la drumuri, şi construcţii aferente;
c) proiectarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico - economice pentru
lucrările de întreţinere şi reparaţii la drumuri şi construcţii aferente;
d) organizarea, executarea şi urmărirea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la drumuri,
şi construcţii aferente;
e) recepţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la drumuri, şi construcţii aferente.

Documente de referinţă
În cuprinsul prezentului manual se fac referiri la :

a) Legea nr. 82 / 98 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/97 privind
regimul drumurilor;
b) Legea nr. 10/95 - Lege privind calitatea în construcţii;
c) Legea nr. 50 / 91, republicată - Lege privind autorizarea executării construcţiilor şi
unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;
d) H.G. 1275 / 90, completată cu H. G. 276 / 94, H.G. 24 / 94, H.G. 250 / 97, H.G.
612 / 98 -Hotărâre de Guvern privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale a Drumurilor,
cu completările ei ulterioare;
e) HG 766 / 97 , Anexa nr.4 - Hotărâre de Guvern pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea în construcţii - Regulament privind urmărirea comportării în
exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor;
f) Ord. MT nr. 43/98 - Norme privind încadrarea în categorii a drumurilor naţionale;
g) Ord. MT nr. 46 / 98 - Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor
publice;
h) Ord. MT nr. 346 / 2000 - Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor de întreţinere şi
reparaţii aferente drumurilor publice;
i) Ord. MLPAT nr. 57 /IM/ 99 - Normativ privind urmărirea comportării în timp a
construcţiilor, P130-99;
î) IND. AND nr. 525 / 2013 - Instrucţie privind protecţia drumurilor publice pe timp de
iarnă, combaterea lunecuşului şi aînzăpezirii;

37
j) IND. AND nr. 547 / 99 - Normativ pentru prevenirea şi remedierea defecţiunilor la
îmbrăcăminţile rutiere moderne;
k) Ord. AND nr. 26 / 93* - Instrucţie pentru prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi
apărarea contra gheţurilor pe drumurile publice;
I) IND. AND nr. 504 / 94* - Instrucţie privind revizia drumurilor publice;
m) IND. DD nr. 505 / 2001 - Instrucţiuni privind activitatea districtului de drumuri;
n) IND. AND nr. 561 / 2001 - Instrucţie privind plantaţiile rutiere;
o) IND. AND nr. 562 / 2001 - Instrucţie privind activitatea pepinierelor rutiere;
p) IND. CD nr. 75 / 2000 - Normativ privind folosirea , întreţinerea şi repararea
clădirilor din ramura drumuri;
r) IND. AND nr. 514 / 2000* - Regulament privind efectuarea recepţiilor lucrărilor de
întreţinere şi reparaţii curente la drumurile publice;
s) IND. AND nr. 523 / 97 - Normativ privind execuţia straturilor bituminoase foarte
subţiri la rece, cu emulsie de bitum;
ș) IND. AND nr. 532 / 97 - Normativ privind reciclarea la rece a îmbrăcăminţilor rutiere;
t) IND. CD nr. 155 / 86 - Instrucţiuni tehnice departamentale privind determinarea
stării
tehnice a drumurilor moderne;
ț) STAS 4032/1/90* - Lucrări de drumuri. Terminologie;
u) SR174 / 97 - Lucrări de drumuri. îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la
cald;
v) SR 183/1-95 - Lucrări de drumuri. îmbrăcăminţi din beton de ciment executate în
cofraje fixe. Condiţii tehnice generale de calitate;
x) STAS 599 / 87 - Tratamente bituminoase.

Clasificarea lucrărilor şi serviciilor aferente întreţinerii şi reparării


drumurilor şi anexelor acestora

În scopul satisfacerii cerinţelor desfăşurării traficului rutiere în condiţii de siguranţa şi


confort precum şi pentru conservarea patrimoniului rutier, administratorii drumurilor
publice executa lucrări şi servicii de întreţinere şi reparaţii a drumurilor şi anexelor
acestora.
Art. 1. Activităţile de întreţinere şi reparare a drumurilor, şi anexelor aferente acestora
se clasifica în :
a) lucrări şi servicii planificate;
b) lucrări accidentale.
Art 2. Lucrările şi serviciile planificate pot fi:
a) servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor şi anexelor acestora
(anexa 1, cap. A);

38
b) lucrări şi servicii privind întreţinerea curenta a drumurilor şi anexelor acestora
(anexa 1, cap. B);
c) lucrări şi servicii privind întreţinerea periodica a drumurilor şi anexelor acestora
anexa 1, cap. C);
d) lucrări aferente reparaţiilor curente la drumurile publice (anexa 1, cap. D);
e) lucrări aferente reparaţiilor capitale la drumurile publice (anexa 1, cap. E).
Art. 3.(1) întreţinerea şi repararea drumurilor şi anexelor acestora cuprinde ,pe lângă
lucrările propriu-zise , şi o serie de servicii pregătitoare, începând de la gestionarea
reţelei de drumuri, întocmirea documentaţiilor tehnico-economice şi asigurarea
calităţii, până la monitorizarea controlului mijloacelor de transport care circula pe
drumurile publice.
(2) în cap. A al anexei 2 la prezentul manual sunt detaliate serviciile pregătitoare
aferente întreţinerii şi reparării drumurilor şi anexelor acestora.
Art. 3.(1) Lucrările şi serviciile privind întreţinerea drumurilor şi anexelor acestora
constau in totalitatea activităţilor de intervenţie ce se executa în tot timpul anului,
determinate de uzura sau degradarea în condiţii normale de exploatare, ce au ca scop
asigurarea condiţiilor tehnice necesare desfăşurării circulaţiei rutiere în siguranţă, cu
respectarea normelor în vigoare, precum şi de a menţine acest patrimoniu public în
stare permanentă de curăţenie şi aspect.
(2) Serviciile propriu-zise reprezintă activităţi (altele decât lucrările) ce se desfăşoară
atât în perioada de vară cât şi în perioada de iarnă în vederea asigurării circulaţiei
rutiere pe drumurile publice în condiţii de siguranţă. în cap. B şi C al anexei 2 la
prezentul normativ sunt detaliate aceste lucrări şi servicii. Serviciile propriu-zise sunt
marcate cu *).
(3) Lucrările de întreţinere pot fi:
a) lucrări de întreţinere curentă, care se execută permanent pentru menţinerea
curăţeniei, esteticii, asigurarea scurgerii apelor sau pentru eliminarea unor degradări
punctuale de mică amploare la drumuri, lucrări de artă, de siguranţă rutieră şi clădirilor
anexe aferente drumurilor;
b) lucrări de întreţinere periodică sunt acele lucrări care se execută periodic şi planificat
în scopul compensării parţiale sau totale a uzurii produse structurii rutiere, lucrărilor
de artă, de siguranţă rutieră şi clădirilor anexe aferente drumurilor.
(4) Ca strategie de execuţie a lucrărilor de întreţinere, acestea pot fi:
a) strategie de tip curativ, care se aplică de regulă în condiţiile unui buget restrictiv,
când se execută lucrări punctuale, funcţie de degradările ce apar, asigurându-se
niveluri de serviciu scăzute cu o suprafaţă de rulare foarte eterogenă, necesitând
personal numeros având în vedere volumul mare de lucrări de tip intervenţie care au
o productivitate şi eficienţă foarte scăzută;

39
b) strategie de tip preventiv care are ca obiective principale conservarea şi adaptarea
sistemului rutier sau a elementului lucrării de artă, sau de siguranţa rutieră pentru
nivelul de agresivitate la care este supus.
Art. 4.(1) Lucrările de reparaţii a drumurilor publice constau în totalitatea lucrărilor
fizice de intervenţie care au ca scop compensarea parţială sau totală a uzurii fizice şi
morale produsă ca urmare a exploatării normale sau a acţiunii agenţilor de mediu,
îmbunătăţirea caracteristicilor tehnice la nivelul impus de traficul maxim pentru
numărul de benzi de circulaţie existente, refacerea sau înlocuirea de elemente sau
părţi de construcţii ieşite din uz care afectează rezistenţa, stabilitatea, siguranţa în
exploatare şi protecţia mediului.
(2) în funcţie de modalitatea de intervenţie lucrările de reparaţii pot fi:
a) reparaţii curente;
b) reparaţii capitale.
(3) Lucrările de reparaţii curente sunt cele care se executa periodic în scopul
compensării parţiale sau totale a capacităţii portante şi uzurii produse drumurilor şi
anexelor acestora, pentru a li se reda condiţiile normale de exploatare şi de siguranţa
a circulaţiei rutiere. în cap. D al anexei 2 la prezentul manual sunt detaliate aceste
lucrări.
(4) Lucrările de reparaţii capitale sunt cele care se executa periodic în scopul
compensării totale a uzurii fizice şi morale sau a ridicării caracteristicilor tehnice ale
drumurilor, şi anexelor acestora la nivelul impus de creşterea traficului rutier şi în
raport cu cerinţele categoriei din care face parte drumul ţinând seama atât de condiţiile
prezente cât şi cele de perspectivă. în cap. E al anexei 2 la prezentul normativ sunt
detaliate aceste lucrări.

Planificarea lucrărilor şi serviciilor aferente întreţinerii şi reparării


drumurilor şi anexelor acestora
La planificarea lucrărilor şi serviciilor privind întreţinerea şi repararea drumurilor, şi a
anexelor aferente lor, se va ţine seama de următoarele principii de bază:
a) crearea unor legaturi organice între diferite categorii de străzi în vederea asigurării
unei reţele de drumuri unitare din punct de vedere funcţional şi omogene din punct
de vedere tehnic în concordanţă cu cerinţele economiei naţionale;
b) acordarea priorităţii în planificarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii pentru
drumurile deschise traficului internaţional, traseelor importante din punct de vedere
economic, administrativ şi turistic;
c) obţinerea unei eficiente maxime a utilizării fondurilor.
Tipurile de lucrări de întreţinere sau reparaţii, volumul lucrărilor şi fondurilor necesare
execuţiei acestora se stabilesc în funcţie de :
a) nivelul de serviciu al drumului respectiv (natura şi intensitatea traficului, zona
climatică);

40
b) starea tehnică a drumurilor, şi a construcţiilor aferente lor, ca urmare a efectuării
măsurătorilor tehnice, a reviziilor şi controalelor;
c) evidenţele tehnice (banca de date tehnice rutiere) privind comportarea în
exploatare;
d) strategia şi politicile de întreţinere adaptate în funcţie de ipotezele bugetare avute
în vedere;
e) normativele specifice fiecărei activităţi.
Art. 1.(1) Utilizarea cu maximă eficienţă tehnică şi economică a fondurilor pentru
întreţinerea şi repararea drumurilor, se poate obţine şi prin utilizarea la planificarea şi
prioritizarea lucrărilor a sistemelor de administrare optimizată a drumurilor, sisteme
care au la bază măsurători tehnice complexe periodice ale reţelei de drumuri.
(2) Urmare interpretării datelor privind starea drumurilor şi introducerii acestora într-
un program special, se vor alege politicile şi strategiile de intervenţie, perioada optimă
de execuţie, prioritizarea lucrărilor şi nivelul de urgenţă.
Art. 2. Lucrările accidentale datorate calamităţilor naturale, se executa în primă
urgenţă pentru restabilirea circulaţiei, urmând ca documentaţia tehnico-economică să
fie elaborată şi aprobată ulterior. Lucrările de definitivare se vor realiza conform
planificării. Art. 3. Programele anuale pentru lucrările şi serviciile de întreţinere şi
reparaţii la drumuri şi anexele acestora se vor stabili în conformitate cu nomenclatorul
privind lucrările şi serviciile aferente drumurilor publice (anexa 1), în funcţie de
resursele financiare aprobate, durata normală de funcţionare a drumurilor publice din
anexa 2 şi periodicitatea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la drumurile
publice din anexa 3.
Art. 3. Programele anuale de întreţinere şi reparaţii se elaborează de către
administratorii reţelei de drumuri publice.

Proiectarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico - economice


Art. 1. Documentaţiile tehnico - economice pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii
curente la drumuri şi anexele aferente lor se elaborează prin forţe proprii ale
administratorului sau prin alte unităţi de proiectare specializate.
Art. 2. Documentaţiile tehnico - economice pentru lucrările de reparaţii capitale la
drumuri şi anexele aferente, menţionate în anexa 1 la cap. E, sunt lucrări de tehnicitate
şi complexitate deosebită care se elaborează prin unităţi de proiectare specializate;
alegerea proiectantului se face pe baza procedurilor legale în vigoare.
Art. 3. Proiectele de execuţie pentru lucrările de reparaţii curente, şi capitale vor fi
verificate de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi.
Art. 4. Documentaţiile tehnico - economice pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii
se avizează şi se aproba potrivit competentelor .

Organizarea, executarea şi urmărirea lucrărilor

41
Art. 1.(1) Organizarea şi executarea lucrărilor şi serviciilor de întreţinere curenta a
drumurilor şi a anexelor acestora, se fac de regulă prin unităţi proprii ale
administraţiilor de drumuri respectiv în regie proprie sau prin contract cu unităţi de
execuţie atestate tehnic pentru acest gen de lucrări urmare analizei de oferte sau
licitaţie.
(2) Executarea lucrărilor şi serviciilor de întreţinere curentă a drumurilor şi a anexelor
acestora, se face în limita fondurilor aprobate anual potrivit prevederilor legale şi a
priorităţilor stabilite pe baza documentaţiilor tehnico - economice.
Art. 2. Execuţia lucrărilor de întreţinere periodică şi reparaţii la drumuri şi accesoriile
acestora se face prin unităţi de profil, atestate tehnic, pe baza de contract încheiat
între administratorul drumului şi antreprenori conform procedurilor legate în vigoare.
Art. 3. Urmărirea lucrărilor şi serviciilor ce se executa în regie se face de către
personalul tehnic de specialitate al administraţiilor de drumuri.
Art. 4. Urmărirea lucrărilor şi serviciilor ce se executa prin terţi se va face de către
personalul tehnic aparţinând administratorului, atestat pentru activitatea de dirigenţie
sau consultanţă, sau de firme specializate de profil angajate prin contract.

Recepţia lucrărilor
Art. 1. Recepţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale drumurilor şi accesoriilor
acestora, se face în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
şi regulamentele proprii, emise în baza reglementarilor în vigoare.

42
4. SOLUȚII TEHNICE ADOPTATE

a. Metodologia de elaborare a pieselor desenate


Toate piesele desenate se elaborează cu ajutorul programelor de proiectare.
Datele din studiile topografice se vor prelucra utilizând programe specifice
proiectării asistate pe calculator.

b. Siguranța la foc
Toate materialele folosite pentru realizarea sistemului rutier sunt rezistente la
acțiunea focului.

c. Siguranța în exploatare
Pe drum se vor planta indicatoare rutiere adecvate de circulație si se vor face
marcajele necesare.
Curbele deosebit de periculoase vor fi semnalizate cu indicatoare rutiere si prin
proiectare se vor elimina pe cat posibil
Se vor monta parapete de siguranță pe sectoarele cu taluzuri > 2m. Aceste
parapete de siguranță sunt astfel concepute și realizate încât sa poată fi ușor înlocuite
in cazul degradării lor ca urmare a impactului produs de vehicule in cazul eventualelor
accidente.

d. Protecția împotriva zgomotului


Prin reabilitarea pârții carosabile se realizează îmbunătățirea condițiilor de
trafic, reducerea zgomotului produs de trepidații datorate denivelărilor.

e. Sănătatea oamenilor și protecția mediului


Lucrările ce se vor executa pentru drum vor cuprinde și măsurile de protecția
muncii pe timpul execuției, conform legislației în vigoare (lucrări și semnalizare).
Prin lucrările ce vor fi prevăzute in proiect (amenajarea curbelor, semnalizări,
amenajarea drumurilor laterale, etc) se vor asigura condiții pentru desfășurarea
circulației în siguranță și pentru reducerea poluării mediului fonic și chimic (zgomotele
și gazele de eșapament vor fi mai reduse datorită condițiilor superioare de circulație
ce se vor realiza după execuția proiectului).
Prin realizarea lucrărilor ce vor fi proiectate, se vor asigura condiții mai bune
pentru oameni (locuitori sau participanți la trafic) și pentru mediu.

f. Categoria de importanță a construcției


Lucrările proiectate se încadrează în categoria de importanță „C” normală
conform „Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor”
aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 31/N din 02.10.1995.

43
g. Durata de exploatare estimată
Cu lucrările prevăzute durata de exploatare a sistemului rutier se estimează la
15 ani (pe această durată trebuie să se facă întreținerea și reparațiile necesare,
conform normelor în vigoare).

h. Soluții de recuperare după expirarea perioadei de exploatare


După durata normala de utilizare, majoritatea materialelor pot fi utilizate astfel:
- mixturile asfaltice se vor recicla;
- balastul se va folosi ca agregate la alte lucrări;
- parapetele direcționale de siguranță se pot folosi la refacerea altor lucrări
similare degradate;
- umpluturile din terasamente se pot folosi ca umpluturi pentru alte lucrări.

i. Condiții de urbanism
Pe parcursul proiectării se va colabora cu administratorul drumului, în vederea
corelării lucrărilor proiectate cu planul de urbanism.

j. Siguranța circulației pe timpul execuției


Pe parcursul execuției lucrărilor de construire se va evita închiderea totală a
drumurilor studiate. Dacă închiderea circulației nu se poate evita, se vor identifica rute
alternative în vederea accesibilizării zonelor deservite.

5. ASIGURAREA EXIGENȚELOR MINIME DE CALITATE


Exigențele da calitate pe care trebuie să le îndeplinească lucrările de drum sunt
cele stabilite prin Standardele și normativele în vigoare, pe care le anexăm.

44
OFERTA TEHNICĂ

SC ONE CAD STUDIO SRL în calitate de ofertant subcontractant, în urma


studierii documentelor de atribuire în SEAP, va avea în vedere la întocmirea
documentațiilor tehnice următoarele:

1. Situația existentă a obiectivului de investiției


Prin proiect se propune modernizarea unor străzi în comuna Sântana de Mureș.
Se propune modernizarea suprafeței carosabile prin realizarea unor straturi rutiere din
mixturi asfaltice, realizarea dispozitivelor de scurgere și evacuare a apelor din zona
drumului, realizarea semnalizării rutiere și dispozitivele de siguranța rutieră.

2. Starea tehnică actuală a drumului


Sistemul rutier a străzilor este puternic degradată, nu asigură confort și
siguranță participanților la trafic. Sistemul rutier este realizată din materiale granulare,
fără a avea o structură bine definită, datorită completărilor succesive, de a lungul
timpului, nu se poate face diferențierea dintre straturile rutiere și straturile
contaminate.
Străzile studiate nu se prezintă în stare tehnică corespunzătoare categoriei de
folosință.
Se observă deficiențe în evacuarea apelor de pe platforma drumului, lipsa
șanțurilor pluviale sau gradul lor mare de colmatare. Dispozitivele de scurgere a apelor
sunt înierbate, nu au panta longitudinală precum nici secțiunea necesară realizării
evacuării apelor. Planeitatea și lipsa pantelor transversale ale suprafeței carosabile duc
la stagnarea apelor meteorice, pe timp de precipitații apa băltește pe carosabil,
accentuând distrugerea structurii rutiere.
Podețele sunt într-o stare de degradare accentuată, nu asigură în totalitate
evacuarea apelor spre emisari.

3. Date tehnice ale investiției


Descrierea funcțională și tehnologică a lucrărilor propuse

Descrierea lucrărilor:
În vederea aducerii străzilor la starea tehnică corespunzătoare categoriei de
folosință se vor propune următoarele lucrări:
- Realizarea infrastructurii rutiere în concordanță cu rezultatul studiilor de teren și a
expertizei tehnice;
- Se va proiecta un sistem rutier din mixturi asfaltice, sistem rutier suplu, cu
acostamentele amenajate cu piatră spartă;
- Realizarea straturilor rutiere;
- Asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe platforma drumului;

45
- Repararea elementelor de podeț deteriorate;
- Profilarea și săparea șanțurilor;
- Realizarea șanțurilor de beton;
- Încadrarea carosabilului cu acostamente;
- Amenajarea drumurilor laterale;
- La intersecția cu drumurile laterale se vor monta podețe acolo unde sunt necesare
pentru asigurarea continuității scurgerii apelor;
- Se execută podețele;
- Lucrările de construcții se vor realiza pe cât posibil fără închiderea circulației.

Caracteristici principale proiectate:


- lungimea tronsonului de drum județean - 2,204 km;
- viteza de proiectare - 50 km/h;
- lățimea platformei drumului : - 4,00 - 8,00 m;
- lățimea părții carosabile : - 3,50 - 6,00 m;
- lățime acostamente : - 2 x 0,50 m, 2 x 1,00 m
- pantă transversală drum : - 2,5 %;
- pantă transversală acostamente : - 4,0 %;
- numărul benzilor de circulație : - 1/2;
- clasa tehnică - V;
- categoria străzilor - principale / secundare.

Amenajarea traseului în plan


Se urmărește traseul existent, pentru prevenirea angajării unor lucrări
costisitoare și ocupării unor suprafețe de terenuri ce nu au folosință de drum și nu
aparțin domeniului public. Traseul proiectat va avea în vedere îmbunătățirea
elementelor geometrice ale curbelor existente.

Profilul longitudinal
În profil longitudinal linia roșie a fost stabilită pe baza cotelor minime avându-
se în vedere atât folosirea la maximum a sistemelor rutiere existente, eliminarea
denivelărilor cât și grosimile sistemelor rutiere proiectate.

Profil transversal
În conformitate cu STAS 2900-89 „Lucrări de drumuri. Lățimea drumurilor”,
profilul transversal tip are următoarele elemente geometrice:
În conformitate cu STAS 10144 1-90 profilele transversale tip prezintă
următoarele elemente geometrice:
- lățimea platformei de drum - 4,00 – 8,00 m;
- lățimea părții carosabile - 3,50 – 6,00 m;

46
- lățimea acostamentelor - 2x0,50 - 2 x 1,00 m
- panta transversală a părții carosabile - 2,50 %;
- panta transversală a acostamentelor - 4,00 %;
- numărul benzilor de circulație - 1/2.
- clasa tehnică - V.

Denumire Tronson Lungime Lățime Pantă


carosabil
Str. Cărămizilor Km 0+000 – Km 0+368 368 ml 5,00 m 3% unică
Acost.0,50 m 4%
Str. Veche Km 0+000 – Km 0+130 130 ml 3,50 m 3% unică
Km 0+130 – Km 0+159 29 ml 3,50 m 2,5% spre ax
Str. Morii Km 0+000 – Km 0+021 21 ml 6,00 m 3% unică
Km 0+021 – Km 0+174 153 ml 6,00 m 3% unică
Acost. stg. 0,50 m 4%
Km 0+174 – Km 0+435 290 ml 6,00 m 3% unică
Km 0+621 – Km 0+650 Acost. 0,50 m 4%
Km 0+435 – Km 0+621 186 ml 6,00 m 3% unică
Acost. 0,50 m 4%
Str. Pastorilor Km 0+000 – Km 0+288 288 ml 5,00 m 3% unică
Acost. 1,00 m 4%
Str. Scurtă Km 0+000 – Km 0+404 404 ml 4,00 m 3% unică
Acost. 0,50 m 4%
Str. Cimitirului Km 0+000 – Km 0+080 80 ml 4,00 m 3% unică
Chinari Acost. 0,50 m 4%
Km 0+080 – Km 0+145 127 ml 4,00 m 3% unică
Km 0+167 – Km 0+229 Acost. 0,50 m 4%
Km 0+145 – Km 0+167 22 ml 4,00 m 3% unică
Acost. stg. 0,50 m 4%
Km 0+229 – Km 0+322 93 ml 4,00 m 3% unică
Acost. 0,50 m 4%

Sistemul rutier

Sistemul rutier propus pentru suprafața carosabilă:

- strat de uzură de mixtură asfaltică BA16 - 4 cm;


- strat de legătură din beton asfaltic deschis BADPS20 - 5 cm;
- strat stabilizat prin remixarea structurii existente cu adaos de 10 cm balast
și 5% ciment – grosime strat obținut minim 30 cm.

Sistemul rutier propus pentru acostamente:


47
- strat de piatră spartă - 25 cm.

Scurgerea apelor
Scurgerea apelor pluviale se va asigura prin decolmatarea șanțurilor existente
și se vor executa șanțuri pe tronsoanele unde acestea lipsesc.
Secțiunea șanțurilor se va proteja.
Pentru asigurarea gabaritului, pe unele străzi se execută rigole carosabile
prefabricate.

Denumire Tronson Dispunere șanțuri, rigole


Str. Cărămizilor Km 0+000 – Km 0+368 Șanț dreapta pereu beton
Str. Veche Km 0+000 – Km 0+130 Rigola carosabilă stânga
Km 0+130 – Km 0+159 Rigolă carosabilă
Str. Morii Km 0+000 – Km 0+021 Rigolă carosabilă dreapta
Km 0+021 – Km 0+174 Rigolă carosabilă dreapta
Km 0+174 – Km 0+435 Șanț dreapta pereu beton
Km 0+435 – Km 0+621 Fără șanț
Km 0+621 – Km 0+650 Șanț dreapta pereu beton
Str. Pastorilor Km 0+000 – Km 0+288 Șanț stânga pereu beton
Str. Scurtă Km 0+000 – Km 0+404 Șanț stânga pereu beton
Str. Cimitirului Chinari Km 0+000 – Km 0+080 Fără șanț
Km 0+080 – Km 0+145 Șanț dreapta pereu beton
Km 0+145 – Km 0+167 Rigolă carosabilă dreapta
Km 0+167 – Km 0+229 Șanț dreapta pereu beton
Km 0+229 – Km 0+322 Șanț ranforsat dreapta

PODEȚE
Descărcarea apelor din șanțuri se va realiza prin podețele existente și podețe
noi proiectate.

Amenajarea drumurilor laterale


Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 20 m.
În vederea asigurării continuității scurgerii apelor la drumuri laterale se vor
monta podețe tubulare.

Siguranța circulației
Lucrările pentru siguranța circulației rutiere au drept scop asigurarea
desfășurării traficului în condiții de reducere la minimum a posibilităților de producere
a accidentelor, precum și orientarea cât mai bună a utilizatorilor.
Semnalizarea rutieră, indiferent de forma în care se prezintă, trebuie să
furnizeze utilizatorilor indicațiile obligatoriu necesare (avertizare, dirijare, orientare și

48
informare) pentru a circula corect, sigur și rapid și în acest scop sunt prevăzute
semnalizări verticale (indicatoare de circulație) și semnalizări orizontale (marcaje).
Indicatoarele pentru circulația rutieră au rolul de a avertiza utilizatorii asupra
pericolelor pe care le întâlnesc și de a da toate informațiile necesare în vederea dirijării
lor spre locul destinației alese.
Marcajele au rolul de a dirija, orienta și atrage atenția utilizatorilor asupra
menținerii unei conduite care să le asigure o deplasare fără pericole.

Se vor executa lucrări de semnalizare rutieră pe plan vertical (indicatoare


rutiere) și orizontal (marcaje rutiere). Se vor prevedea elemente de calmarea a
traficului. În zonele periculoase și zone cu taluzuri mai mari de 2 m se vor proiecta
parapete metalice de protecție tip Semi Greu.

49
CONŢINUTUL DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA DE
CONSTRUIRE– D.T.A.C.

Vom elabora D.T.A.C. astfel încât să fie clar, să asigure informații tehnice
complete privind viitoarea lucrare și să răspundă cerințelor tehnice, economice și
tehnologice ale beneficiarului.

A. PARTE SCRISĂ
1. Lista și semnăturile proiectanților
2. Memoriu
- Date generale:
- Memorii pe specialități
- Date și indici care caracterizează investiția proiectată, cuprinși în anexa la
cererea pentru autorizare:
- Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în
vigoare
3. Anexe la memoriu
- Referatele de verificare a proiectului în conformitate cu legislația în vigoare,
întocmite de verificatori de proiecte atestați

B. PARTE DESENATĂ
- Plan de încadrare în zonă la scara 1:10000:
- Plan de situație la scara 1:500;
- Profil longitudinal la scara 1:1000 / 1:100;
- Profile transversale tip la scara 1:50.

50
CONŢINUTUL PROIECTULUI TEHNIC

Vom elabora proiectul tehnic astfel încât să fie clar, să asigure informații tehnice
complete privind viitoarea lucrare și să răspundă cerințelor tehnice, economice și
tehnologice ale beneficiarului, să permită realizarea detaliilor de execuție în
conformitate cu materialele și tehnologia de execuție propusă, iar detaliile tehnice vor
respecta strict proiectul tehnic.

Proiectul tehnic va fi compus din:


A. PARTE SCRISĂ
I. Memoriu tehnic general

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii


- Denumirea obiectivului de investiţii
- Amplasamentul
- Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condiţiile legii, documentaţia
de avizare a lucrărilor de intervenţii
- Ordonatorul principal de credite
- Investitorul
- Beneficiarul investiţiei
- Elaboratorul proiectului tehnic de execuţie

2. Prezentarea scenariului/opţiunii aprobat(e) în cadrul studiului de


fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii
- Particularităţi ale amplasamentului, cuprinzând:
- Soluţia tehnică

II. Memorii tehnice pe specialităţi

III. Breviare de calcul


Breviarul de calcul va cuprinde calculele necesare pentru dimensionarea
structurii rutiere, în conformitate cu normativele şi STAS- urile în vigoare.

IV. Caietele de sarcini


Sunt documentele care reglementează nivelul de performanţă a lucrărilor,
precum şi cerinţele, condiţiile tehnice şi tehnologice, condiţiile de calitate pentru
produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice,
încercările, nivelurile de toleranţe şi altele de aceeaşi natură, care să garanteze
îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă solicitate.

51
Caietele de sarcini se vor elabora prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse
în planşe.

V. Listele cu cantităţile de lucrări


Acest capitole va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a
lucrărilor pentru investiţie şi conţine:
a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);
c) listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3);
Formularele F1-F3, completate cu preţuri unitare şi valori vor deveni formulare
pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate,
în vederea decontării.
Anexat listelor de cantităţi proiectul tehnic va conţine antemăsuratoarea
detaliată privind determinarea cantităţilor de lucrări pentru fiecare obiect şi pentru
fiecare categorie de lucrări.
Pe parcursul elaborării proiectului Indicatoarele de norme de deviz vor fi folosite
în mod orientativ în descrierea lucrărilor, a condiţiilor de măsurare a lucrărilor, a
evaluării resurselor necesare, a consumurilor specifice de materiale, manoperă şi
utilaje.

VI. Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6)


Graficul general de realizare a investiţiei publice va reprezenta eşalonarea fizică
a lucrărilor de investiţii/ intervenţii.

B. PARTE DESENATĂ
Părţile desenate sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza
cărora se elaborează părţile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informaţiile necesare
elaborării caietelor de sarcini şi care se compun din:

1. Planşe generale:
Sunt planşe informative de ansamblu şi vor cuprinde:
- Plan de încadrare în zonă a lucrării;
- Plan de situaţie cu elementele geometrice a drumurilor la scara 1:500;
- Profil longitudinal la scara 1:1000/1:100;
- Profile transversale la scara 1:100;
- Profile transversale tip la scara 1:50;

2. Detalii de execuție
Detaliile de execuție sunt documentații tehnice cuprinzând reprezentări grafice
realizate la scările 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 sau, după caz la alte scări grafice, în funcție de

52
necesitățile de redactare, precum și piese scrise pentru explicitarea reprezentărilor
grafice, elaborate în baza proiectului tehnic și cu respectarea strictă a prevederilor
acestuia, care detaliază soluțiile tehnice de alcătuire, asamblare, executare montare și
alte asemenea operațiuni privind părți/elemente de construcție ori de instalații
aferente acesteia și care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuție precum
și legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de
investiții.
Detalii de execuție se vor executa pentru:
- detalii podeț din cadre prefabricate;
- detalii elemente de podeț proiectat;
- dispozitive de scurgere a apelor;
- elemente de infrastructură pod din fâșii cu goluri;
- elemente de suprastructură pod;
- rigole carosabile, ranforsate;
- parapet de protecție.

NOTĂ: Documentele ce vor face parte din documentațiile tehnice DTAC, PT, întocmite
în conformitate cu prevederile HG907/2016, se vor adapta cerințelor de proiectare a
drumurilor.
Proiectul va fi elaborat conform standardelor, normativelor și legilor atât naționale
cât și ale U.E. , legalitatea lucrărilor vor fi respectate.

STAS 863 - 85 Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor.


Prescripții de proiectare.
AND 605/2014 Normativ privind „Mixturi asfaltice executate la cald.
Condiții tehnice privind proiectarea, prepararea si
punerea in opera”
SR EN 13043 Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru
finisarea suprafețelor utilizate în construirea șoselelor,
a aeroporturilor și a altor zone cu trafic.
SR EN 13242 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic
pentru utilizare în inginerie civilă și construcții de
drumuri.
SR EN 12620 Agregate pentru beton.
CP 012/1- 2007 Cod de practică pentru producerea betonului.
SR EN 13108-1 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Betoane
asfaltice.
SR 1848-1:2011 Semnalizare rutieră. Indicatoare și mijloace de
semnalizare rutieră. Clasificare simboluri și amplasare.
SR 1848-7:2004 Semnalizare rutieră. Marcaje rutiere.

53
STAS 10796/1/77 Construcții anexe pentru colectarea și evacuarea
apelor. Prescripții generale de proiectare.
STAS 1709/1-90 Acțiunea fenomenului de îngheț – dezgheț la lucrări de
drumuri. Adâncime de îngheț în complexul rutier.
Prescripții de calcul.
STAS 1709/2-90 Acțiunea fenomenului de îngheț – dezgheț la lucrări de
drumuri. Prevenirea și remedierea degradărilor din
îngheț – dezgheț. Prescripții tehnice.
STAS 2914-84 Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiții tehnice
generale de calitate.
SR EN 1999-1-1- Acțiuni generale. Greutăți specifice. Acțiunea vântului.
2004
SR EN 1999-1-3- Acțiuni generale – Încărcări date de zăpadă
2005
STAS 10144-3-91 Elementele geometrice ale străzilor.
STAS 2900 - 89 Lățimea drumurilor.
STAS 10144-1-91 Străzi. Profiluri transversale. Prescripții de proiectare.
STAS 10144 1-5 STRĂZI. Elemente geometrice, trotuare etc.
SR 10144-4:1995 Amenajarea intersecțiilor de străzi. Clasificare și
prescripții de proiectare.
STAS 6400-84 Lucrări de drumuri. Straturi de bază și de fundație.
Condiții tehnice generale de calitate.
Indicativ NP 116 - Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide și
2005 suple pentru străzi.

P100 - 1 - 2013 Cod de proiectare seismică


PD 177 – 2001 Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple
și semirigide.
NT 27 / 98 Normă tehnică privind proiectarea și realizarea străzilor
în localități rurale
OG 50 / 98 Ordin pentru aprobarea normelor tehnice privind
proiectarea și realizarea străzilor în localități rurale.
CD 31-94 Instrucțiuni tehnice departamentale pt. determinarea
capacității portante a sistemului de drumuri non – rigide
și semi – rigide cu ajutorul deflectometrului.
CD 155 – 2001 Instrucțiuni tehnice privind determinarea stării tehnice
a drumurilor moderne.
CD 148/2003 Îndrumător pentru tehnologia de execuție a straturilor
de fundație din balast prin compactarea acestora la
umiditatea cuprinsă în domeniul optim de compactare

54
CD 182-87 Normativ pentru executarea mecanizata a
terasamentelor de drum
Legea nr.82/1998 Pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul
juridic a drumurilor
Legea Privind protecția mediului înconjurător.
nr.137/1995,
actualizata 2000
Legea nr.90/1996, Privind măsurile de protecția muncii.
republicată 2001
H.G. nr. 273/1994 Privind aprobarea regulamentului de recepția lucrărilor
de construcții și instalații aferente acestora.
STAS 1913/13-83 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de
compactare. Încercarea Proctor.
STAS 1948/1 Stâlpi de ghidare și parapete. Prescripții generale de
proiectare și amplasare pe drumuri.
Legea nr. 10 Privind calitatea în construcții.
Legea nr. 177 / Lege pentru modificarea și completarea legii nr.
2015 10/1995 privind calitatea în construcții.
Legea nr. 50 Privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.
Ord. M.T. nr. 45 Norme tehnice privind proiectarea, construirea și
modernizarea drumurilor.
OG 43/1997 Ordonanță de guvern privind regimul drumurilor
Ord. M.T. nr. 46 Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a
drumurilor.
Ord. M.T. nr. 50 Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor
în localități rurale.
HG nr. 907 / 2016 Hotărâre privind etapele de elaborare și conținutul
cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente
obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din
fonduri publice
Ord. 726/549 din Ordin al ministerului dezvoltării, lucrărilor publice și
29.08.2007 locuințelor și al inspectorului general de stat al
Inspectoratului de Stat în Construcții privind aprobarea
Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către
Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru
documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor
de investiţii finanţate din fonduri publice
Ord. 486/500 din Ordin al ministerului dezvoltării, lucrărilor publice și
09.08.2007 locuințelor și al inspectorului general de stat al
Inspectoratului de Stat în Construcții pentru aprobarea

55
procedurii privind emiterea acordului de către
Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. pentru
intervenții în timp asupra construcțiilor existente.
AND 554 Normativ privind administrarea, exploatarea,
întreținerea și repararea drumurilor publice
AND 600 Normativ pentru amenajarea intersecțiilor la nivel
PD 189-2012 Normativ pentru capacitatea de circulație pe drumurilor
publice

ASISTENȚA TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI

Pe parcursul execuției lucrărilor proiectantul va acorda asistență tehnică în


vederea realizării lucrărilor de construcții.
Proiectantul va acorda asistență tehnică având în vedere următoarele:
o participarea la predarea amplasamentului, trasarea generală și a bornelor
de reper aferente lucrărilor;
o respectarea cu strictețe, prevederilor art. 23 din Legea nr. 10/1995;
o asistență tehnică pe șantier în vederea validării soluțiilor de aplicabilitate ale
detaliilor de execuție propuse de constructor, soluții ce nu modifică proiectul
tehnic și lucrările autorizate prin autorizația de construire;
o constatarea și evaluarea neconformităților de execuție;
o emiterea dispozițiilor de șantier;
o verificarea detaliilor de execuție care aduc modificări ale proiectului tehnic
cu sau fără implicații financiare;
o emiterea clarificări legate de aplicarea proiectului tehnic în concordanță cu
situațiile din teren;
o întocmirea listelor de cantități aferente notelor de comandă suplimentare și
notelor de comandă suplimentară;
o participare la elaborarea cărții tehnice;
o participare la ședințe de lucru;
o întocmirea referatului proiectantului la recepția la terminarea lucrărilor de
construcții;
o elaborarea documentației tehnice privind urmărirea comportării în timp a
construcției;

Termenul de prestare a serviciilor de proiectare și anume:

Documentația pentru avize/acorduri impuse prin Certificatul de Urbanism în


faza PT, documentația tehnică pentru eliberarea autorizației de construire (DTAC),
Proiectul Tehnic, Detalii de execuție și caietele de sarcini tehnice (PT+DDE+CS) se vor

56
elabora după semnarea și înregistrării contractului, în termen de 30 zile de la data
emiterii ordinului de începere a prestării serviciilor de proiectare.
Predarea documentațiilor:
Documentațiile tehnice PT+DDE, DTAC se vor preda în 3 exemplare originale, în formă
fizică atât piese scrise precum și piese desenate precum și 1 exemplar în format
electronic atât piese scrise cât și piese desenate într-un format care să permită
efectuarea de modificări ulterioare (partea scrisă în Word, Excel, iar partea desenată
în dwg. sau similar). Toate exemplarele originale vor fi semnate și ștampilate, în
original.
Eventuale copii solicitate în plus de către achizitor se vor realiza contra cost pe
cheltuiala acestuia.
Predarea documentațiilor va fi consemnată prin procese verbale de predare –
primire.
În caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertențe în documentația predată,
achizitorul va face obiecțiunile cuvenite în limitele temei de proiectare și a obligațiilor
(misiunilor) asumate de executant, a normativelor și legilor în vigoare, în maxim 7 zile
de la primirea lucrării. Neprezentarea de obiecțiuni în acest termen prezumă
acceptarea documentației în forma predată.
Pe parcursul derulării lucrărilor de execuție se va asigura asistenta tehnică din
partea proiectantului pe toată perioada de execuție.

SC ONE CAD STUDIO SRL


Administrator
András István Miklós

57

S-ar putea să vă placă și