Sunteți pe pagina 1din 11

INTRODUCERE

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a fost înființată pentru a


ajuta la construirea unei noi ere postbelice în Europa Centrală și de Est. De atunci a jucat un rol
istoric și a câștigat expertiză unică în promovarea schimbărilor în regiune - și nu numai - investind
peste 145 miliarde EUR într-un total de peste 5.700 de proiecte. Banca Europeană pentru
Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) este o organizație internațională, care activează în baza
Acordului de constituire întocmit la 29 mai 1990 la Paris, intrat în vigoare la 28 martie 1991.
Obiectivul BERD este de a susține dezvoltarea economică a țărilor din centrul și estul Europei,
sudul și estul Mării Mediterane și Asia Centrală, precum și extinderea principiilor economiei de
piață, promovarea inițiativei private și antreprenoriale și aplicarea principiilor democrației
pluraliste.
BERD se angajează să promoveze progresul către „economii orientate spre piață și
promovarea inițiativei private și antreprenoriale”. Acesta a fost principiul său director de la
crearea sa la începutul anilor 1990 și, cu toate acestea, noile provocări și primirea de noi țări în
lumea BERD, vor continua să fie misiunea sa în anii următori.

Scopul studiului individual îl constituie efectuarea analizei privind apariția, funcționarea și


eficiența BERD, precum și relația dintre aceasta cu Republca Moldova.

Metodele de cercetare utilizate se numără cele științifice generale și specifice de


investigație: cercetarea și comparația, abstracția științifică, sinteza, observația, analiza logică și
sistemică, inducția și deducția, precum și metoda tratării sistemice, monografică, statistică,
modelarea economico-matematică, respectiv, utilizarea metodelor figurilor în expunerea și
redarea, completă și complexă, a fenomenelor și a proceselor economice studiate.
Cu referință la structura studiului individual , aceasta este constituit din introducere, șase
capitole, concluzii, figuri și bibliografie.

3
BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI
DEZVOLTARE

1. Prezentare generală
Înfiinţată în 1991, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) foloseşte
investiţiile pentru a susţine dezvoltarea economiei de piaţă şi a democraţiei în 27 de ţări, din
Europa Centrală pâna în Asia Centrală.
BERD este deţinută de 61 de ţări şi de două instituţii interguvernamentale. Cu toate că
acţionarii săi aparţin sectorului de stat, BERD investeşte mai ales în sectorul privat, de regulă
împreună cu alţi parteneri comerciali. Scopul instituţiei este de a asista statele din Europa Centrală
şi Asia Centrală în dezvoltarea economiei de piaţă. De asemenea, mandatul atribuit BERD la
înfiinţare stipulează faptul că instituţia va colabora doar cu statele care adoptă principii de
guvernare democratice.
BERD oferă finanţări de proiecte pentru bănci, întreprinderi industriale şi comerciale,
adresându-se atât noilor iniţiative cât şi companiilor deja existente. De asemenea, colaborează şi
cu societăţi din sectorul public pentru a sprijini privatizarea acestora, restructurarea
întreprinderilor de stat şi îmbunătăţirea serviciilor municipale sau comunale.
Ţările de operare ale BERD sunt: Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia şi
Herţgovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Republica Kyrgză,
Letonia, Lituania, Macedonia, Polonia, România, Republica Moldova, Federaţia Rusă, Serbia şi
Muntenegru, Slovacia, Slovenia, Tajikistan, Turkmenistan, Ucraina, Ungaria, Uzbekistan.
Membri finanţatori, instituţii ale Uniunea Europeană sunt Comunitatea Europeană şi
Banca Europeană de Investiţii.
In ceea ce priveşte capitalul, BERD are un capital subscris de 20 mld. euro, cele mai
semnificative contribuţii aparţinând SUA – 2 mld. euro, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Marea
Britanie – câte 1.7 mld. euro, Federaţia Rusă – 800 mil. euro, Comunitatea Europeană şi Banca
Europeană de Investiţii - 600 mil. euro, etc. Soliditatea financiară a Băncii este demonstrată şi de
calificativul acordat de principalele agenţii internaţionale de rating: AAA de la Standard & Poor’s
şi Aaa de la Moody's.
BERD este cel mai mare investitor instituţional în regiune şi mobilizează investiţii străine
directe semnificative, pe lângă propriile finanţări. În 2006, BERD şi-a asumat angajamente

4
financiare în ţările central şi est-europene totalizând 550 milioane EUR, în descreştere faţă de 700
milioane EUR în anul 2005 şi 1.600 milioane în 2004.
Deşi acţionarii BERD sunt din sectorul public, Banca investeşte în principal în
întreprinderi private (minim 60% din valoarea operaţiunilor dintr-un anumit stat), de obicei
împreună cu parteneri comerciali. BERD are atributele unei bănci care facilitează restructurarea,
inclusiv financiară, premergătoare privatizării unor mari unităţi din ţările în tranziţie. Pentru
împrumuturile adresate sectorului de stat utilizează garanţii guvernamentale, iar dobânda este la
nivelul pieţei. 30% din resursele BERD sunt adresate dezvoltării sectorului financiar şi a celui
nebancar, precum şi îmbunătăţirii serviciilor municipale.

2. Funcţionare şi Organizare
Principalul său organism de conducere este Consiliul guvernatorilor , format dintr-un
reprezentant - de regulă ministrul de finanţe - pentru fiecare stat membru. Consiliul guvernatorilor
deleagă majoritatea atribuţiilor de conducere Consiliului directorilor, care stabileşte orientarea
strategică a BERD. Consiliul guvernatorilor alege un preşedinte al băncii, care este reprezentantul
legal al acesteia. Preşedintele are sarcina de a administra activitatea BERD sub îndrumarea
Consiliului directorilor.
Consiliul guvernatorilor se întruneşte în şedinţa cel puţin odata pe an, când are loc o
şedinta comuna cu cea a Consiliului Guvernatorilor FMI.
Conducerea curentă a Băncii revine unui Consiliul de Administraţie numit şi Consiliul
Directorilor Executivi format din 24 de membrii. Consiliul de Administraţie conduce şi intituţiile
financiare afiliate ( CFI, AID). Acesta este format din reprezentanţii Statelor Unite ale Americii,
Franţei, Marii Britanii, Germaniei, Japoniei şi din 19 director reprezentând grupurile de state.
Conducerea Consiliului revine unui preşedinte ales pe 5 ani, care conduce si administratia Băncii.
De regulă, preşedintele Băncii este un reprezentant al SUA. Din conducerea BERD, pe langa
Consiliul Guvernatorilor si Consiliul de Administratie mai fac parte:
• Consiliul Consultativ;
• Comitetele de credit;
• Presedintele.
In fruntea BERD s-au succedat urmatorii preşedinţi:
-aprilie 1991 – iunie 1993: Jacques Attali
-septembrie 1993 – ianuarie 1998: Jacques de Larosière
-septembrie 1998 – aprilie 2000: Horst Kohler
-iulie 2000 – iulie 2008: Jean Lemierre

5
-iulie 2008 – iulie 2012: Thomas Mirow
-iulie 2012 – iulie 2020: Suma Chakrabarti
-iulie 2020 – prezent: Odile Renaud-Basso
3. Formarea capitalului social
Uniunea Europeana, statele sale membre şi B.E.I deţin împreuna 51% din capitatul de 10
miliarde euro al B.E.R.D., ceea ce imprima băncii un caracter transeuropean pronunţat. Alături de
B.E.I. şi B.C.E., B.E.R.D. este a treia instituţie financiară multilaterală cu capital în euro.
La constituirea capitalului social al băncii a contribuit B.E.I. cu o participare de 3
procente,statele membre ale U.E. şi U.E cu mai mult de jumătate.

4. Condiţii de acordare a finanţării BERD


BERD acordă credite ţărilor care prezinta pentru proiecte de investiţii viabile. Pentru
finanţarea proiectelor şi pentru propriile nevoi operaţionale, BERD nu utilizează direct capitalul
acţionarilor, ci, beneficiind de un rating înalt, contractează împrumuturi pe pieţele internaţionale
de capital prin emisiunea de obligaţiuni proprii si altor instrumente de credit. Deoarece BERD
poate obţine fonduri in condiţii favorabile, poate să îşi structureze împrumuturile în aşa fel încât să
răspundă cerinţelor clienţilor săi. Titlurile emise de BERD sunt achiziţionate de investitori diferiţi,
cum ar fi băncile centrale, fondurile de pensii, companiile de asigurări, etc. Finanţările BERD
pentru proiecte aparţinând sectorului privat fluctuează între €5 milioane şi €250 milioane, sub
formă de împrumuturi sau de participaţii la capitalul social. Cifra medie a investiţiilor
BERD este de €25 milioane.
Proiectele de proporţii mai mici pot fi finanţate prin intermediari financiari sau prin
programe speciale care se adreseaza investiţiilor de dimensiuni reduse în ţările mai puţin
dezvoltate.
Pentru a fi admisibil pentru o finanţare, proiectul trebuie să satisfacă urmatoarele condiţii:
- să fie situat într-una din ţările în care BERD operează
- să aibă bune perspective comerciale
- să aibă un aport de capital în numerar sau în natura din partea sponsorului proiectului
- să fie util pentru economia locală şi pentru dezvoltarea sectorului privat
- să satisfacă criteriile financiare şi ecologice existente.
Referitor la structura proiectelor, BERD adaptează fiecare proiect în funcţie de nevoile
clienţilor şi de situaţia specifică a ţării, regiunii şi sectorului în cauză. De regulă BERD finanţează
maxim 35 la sută din costul total al unui proiect care pleacă de la zero sau 35 la sută din
capitalizarea pe termen lung a societaţii responsabile de realizarea proiectului. Sponsorii trebuie sa

6
contribuie cu un aport de capital semnificativ, cel puţin egal cu investiţia BERD. Este de asemenea
necesară asigurarea unor surse suplimentare de finanţare, din partea sponsorilor, a altor co-
finanţatori sau obţinute prin intermediul programului de împrumut sindicalizat oferit de BERD.
Finanţările BERD acoperă marea majoritate a sectoarelor economice, in acest sens
menţionez:
- întreprinderile agricole
- eficientizarea energetică
- instituţiile financiare
- sectorul de producţie
- infrastructurile municipale sau comunale şi infrastructurile de mediu
- resursele naturale
- energia
- turismul
- telecomunicaţiile, tehnologia informaţiei şi mass-media
- transportul.

5. Functiile si Instrumentele financiare ale BERD


Funcţiile BIRD sunt urmatoarele:
• Acordarea sau garantarea de împrumuturi pe tremen lung ţărilor membre;
• Coordonarea ajutorului internaţional pentru dezvoltare acordat statelor membre care au nevoie;
• Acordarea de asistenţă tehnică statelor membre;
• Sprijinirea realizării dezvoltării durabile.
Instrumentele financiare folosite de BERD sunt:
a) Împrumuturi- Banca acordă împrumuturi în valută, pe criterii comerciale, clienţilor din sectorul
privat. Rambursarea se face în valută, cu o dobandă fixă sau variabilă exprimată ca o marjă peste
LIBOR. Împrumuturile se rambursează în mod normal între 5 si 7 ani începand după o perioadă de
graţie care durează de la 1 la 2 ani. Termenii sunt negociabili. Împrumutul se acordă pe baza
capacitaţii proiectului de a genera fluxuri de numerar pe baza abilităţii clientului de a efectua plata
după o anumita perioadă agreată. Majoritatea împrumuturilor sunt garantate cu un set din activele
şi/sau creanţele clientului. Condiţionalitaţi specifice pot fi cerute în anumite cazuri. Cheltuielile
administrative ale Băncii precum şi cheltuielile neprevăzute apărute pe durata proiectului sunt
suportate de asemenea de către sponsor. Acolo unde este posibil, Banca caută oportunităţi de co-
finanţare a proiectului cu alţi investitori in scopul cresterii sumei totale a împrumutului şi a
calităţii finanţării disponibilă catre sponsori.

7
b) Capital social- O investitie de capital poate fi facută in diferite forme, incluzând subscripţia la
acţiuni ordinare sau preferenţiale. De asemenea se poate opta pentru investitii de cvasi-capital,
cum ar fi împrumuturile subordonate, obligaţiunile, etc. sau subscrierea emisiunii de acţiuni de
către o companie pe pieţele de capital locale sau internaţionale. Investiţiile de capital social sunt
făcute pentru a sprijini proiectul în stadiile sale iniţiale şi de aceea planul de finanţare trebuie să
indice clar cum şi unde va fi vândută în viitor participarea Băncii (strategie de ieşire).
Banca nu urmăreşte să preia controlul sau să-şi asume responsabilitatea manageriala pentru
companiile respective. Termenii şi condiţiile de participare la capitalul social depind de riscurile şi
de profiturile viitoare ale proiectului.
BERD poate de asemenea sprijini o emisiune de acţiuni în companii existente doar în cazul
privatizării unde un astfel de transfer va creşte în mod evident eficientă ( de exemplu printr-un
management mai bun, reabilitare sau extindere sub noul proprietar, sau sinergie cu operaţiunile
achizitorului).
c) Facilităţi comerciale- Banca include băncile locale în diferite Programe pentru Facilităţi
Comerciale, pentru a le ajuta să-ţi formeze o reputaţie solidă şi pentru a le face mai uşor acceptate
pe piaţa financiară de comerţ internaţional. În cadrul acestor programe, BERD emite garanţii
parţiale de plată, pentru a susţine tranzacţiile bazate pe scrisori de credit emise de băncile locale.

6. Relaţia Republica Moldova-BERD


Republica Moldova a devenit membră a BERD la 5 mai 1992. În prezent, capitalul subscris
de Republica Moldova constituie 30,01 milioane euro.
Organul de conducere al BERD este Consiliul Guvernatorilor, care este alcătuit din
reprezentanți ai tuturor statelor membre. Guvernator din partea Republicii Moldova este ministrul
economiei, iar poziția de guvernator supleant este deținută de guvernatorul Băncii Naționale a
Moldovei. Republica Moldova face parte din aceeași constituență cu Turcia, România,
Azerbaidjan și Kârgâzstan.
Republica Moldova a beneficiat și continuă să beneficieze de sprijin financiar din partea BERD,
acordat în cadrul diverselor proiecte derulate cu țara noastră. Cea mai mare parte a acestor proiecte
este direcționată către sectorul privat. În anexa nr.1 puteți vedea mai amănunțit totalitatea
proiectelor finanțate de BERD în Republica Moldova.
În Moldova BERD se concentrează pe:
1. Crearea condițiilor pentru a sprijini dezvoltarea sectorului privat: BERD sprijină măsuri
de îmbunătățire a mediului de afaceri, atât prin proiecte de investiții care ajută la atragerea
investitorilor străini direcți, cât și prin angajarea cu autoritățile moldovenești pentru a promova

8
reformele atât de necesare. BERD sprijină Consiliul Economic, un organism consultativ al prim-
ministrului, care reunește factorii de decizie politică și comunitatea de afaceri în vederea
îmbunătățirii climatului de afaceri. Îmbunătățirea climatului de afaceri este crucială pentru
capacitatea Băncii de a sprijini în continuare sectorul privat și de a atrage investiții. Guvernanța și
transparența în sectorul bancar sunt preocupări deosebite, iar BERD lucrează îndeaproape cu
autoritățile pentru a le aborda.
2. Promovarea standardelor europene și a integrării regionale: BERD investește în proiecte
care ajută Moldova să dezvolte exporturi cu valoare adăugată - în special în sectoarele de
producție și agroindustrie - care vor fi competitive pe piețele regionale. Pe măsură ce Moldova și
UE înaintează către o zonă de liber schimb profundă și cuprinzătoare (ZLSAC), companiile
moldovenești trebuie să adopte standarde de producție și calitate mai ridicate decât cele aplicate în
prezent. În plus, BERD finanțează îmbunătățiri în infrastructura țării pentru a dezvolta legături cu
țările vecine, precum și infrastructura de transport internă necesară pentru a aduce producătorii
autohtoni mai aproape de piețele lor. Banca contribuie la consolidarea securității și eficienței
energetice și contribuie la dezvoltarea sectorului telecomunicațiilor.
3. Îmbunătățirea comercializării și sustenabilității întreprinderilor municipale: BERD
continuă să finanțeze companiile regionale și municipale de aprovizionare cu apă și caută
modalități de modernizare a încălzirii urbane și a gestionării deșeurilor solide și de a promova
parteneriate public-private (PPP) în sector.
Interacțiunea Republicii Moldova cu BERD o putem observa mai bine în următoarea
figură:

Fig nr. 1 Activitatea BERD în Moldova


Sursa: pagina oficială a BERD www.ebrd.com
După cum observăm valoarea totală a investițiilor BERD în Republica Moldova constituie
1,394 miliarde Euro, aceste resurse au fost repartizate pentru 137 de proiecte finanțate, 47 de

9
proiecte sunt încă în proces de execuție valoarea cărora se ridică la 609 milioane Euro. Observăm
că o mare parte din aceste investiții sunt îndreptate spre sectorul privat ceea ce se apreciează
pozitiv deoarece stimulează și dezvoltă businessul moldovenesc pe plan internațional.

Fig nr.2 Compoziția portofoliului prezent


Sursa: pagina oficială a BERD www.ebrd.com
Observăm că cea mai mare parte a inestițiilor prezente sunt îndreptate spre infrastructura
durabilă 71% din totalul investițiilor, pe al doilea plan se situează industria, comerțul precum și
businessul agricol cărora revine 17 % din investiții, 12% revin intituțiilor financiare din Republica
Moldova.

Fig nr. 3 Investițiile anuale BERD în Moldova


Sursa: pagina oficială a BERD www.ebrd.com
Observăm că valoarea investițiilor diferă de la an la an, acest faăt este influențat de o
mulțime de factori: precum disponibilitatea BERD de a oferi aceste investiții, necesitateaa RM de
a accesa aceste investiții, factorii politici, sociali, economici etc. În ulttimii cinci ani cea mai mare
valoare a investițiilor a fost obținută în 2017 circa 131 mil euro, iar cea mai mică valoare în 2018
doar 23 mil euro.

10
CONCLUZII
În concluzie,cel mai puternic avantaj comparativ al Băncii relativ la alte instituţii
financiare internaţionale, pe lângă concentrarea regională, constă în abilitatea de a opera atât în
sectorul public cât şi în cel privat şi de a avea la dispoziţie cel mai larg şi ma flexibil spectru de
instrumente financiare pentru a sprijini diferitele stadii ale tranziţiei. În acest sens, BERD, deţinută
de 60 de guverne şi două instituţii interguvernamentale, îşi propune să susţină tranziţia de la
economii centralizate la economii de piaţă in Europa Centrală şi de Est şi Comunitatea Statelor
Independente.
Activitatea BERD în Republica Moldova este destul de diversificată astfel observăm că
valoarea totală a investițiilor BERD în Republica Moldova constituie 1,394 miliarde Euro, aceste
resurse au fost repartizate pentru 137 de proiecte finanțate, 47 de proiecte sunt încă în proces de
execuție valoarea cărora se ridică la 609 milioane Euro. O mare parte din aceste investiții sunt
îndreptate spre sectorul privat ceea ce se apreciează pozitiv deoarece stimulează și dezvoltă
businessul moldovenesc pe plan internațional.
Cea mai mare parte a inestițiilor prezente sunt îndreptate spre infrastructura durabilă 71%
din totalul investițiilor, pe al doilea plan se situează industria, comerțul precum și businessul
agricol cărora revine 17 % din investiții, 12% revin intituțiilor financiare din Republica Moldova.
BERD reușeste să-și îndeplinească scopul în Moldova de a crea unu mediu care susține
activitatea sectorului privat, promova standardele europene în toate sectoarele și integrarea
regională pentru a aduce producătorii autohtoni mai aproape de piețele lor, precum și dezvoltarea
de utilități publice eficiente și durabile, care au un impact direct asupra vieții oamenilor.
Activitatea BERD nu se oprește aici și va continua cu noi și noi proiecte pentru oamenii
moldovei și pentru a multor alte state.

11
BIBLIOGRAFIE

I. Edituri, note de curs

1. BREZEANU P,200 , Finanţe europene, Ed.C.H Beck, Bucureşti 2007.


2. BREZEANU P., 2003, Sisteme Financiare internaţionale, Editura Cavallioti Bucureşti;
3. Note de Curs USM disciplina Finanțe Internaționale
II. Surse de internet

4. Pagina oficială a Băncii Naționale a Moldovei, www.bnm.md/


5. Pagina oficială a Băncii Europene pentru Reconstrucții și Dezvoltare, www.ebrd.com/
6. Pagina oficială a Ministerului Finanțelor, www.mf.gov.md/

12
ANEXE

13

S-ar putea să vă placă și