Sunteți pe pagina 1din 18

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova


Facultatea Ştiinţe Economice
Departamentul „Finanţe şi Bănci”

LUCRU INDIVIDUAL
La disciplina: Finanțe internaționale

BERD – apariție, funcționare, eficiență

Autor: DMITRIEV Sergiu


Grupa: FB 1802

Verificat: CASTRAVEȚ Lucia

doctor,conferențiar universitar

Chișinău, 2020
CUPRINS

INTRODUCERE...................................................................................................................... 3
1. Prezentare generală........................................................................................................... 4
2. Funcţionare şi Organizare................................................................................................. 5
3. Formarea capitalului social............................................................................................... 6
4. Condiţii de acordare a finanţării BERD.......................................................................... 6
5. Functiile si Instrumentele financiare ale BERD.............................................................. 7
6. Relaţia Republica Moldova-BERD................................................................................... 8
CONCLUZIE........................................................................................................................... 11
BIBLIOGRAFIE...................................................................................................................... 12
ANEXE...................................................................................................................................... 13
INTRODUCERE
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a fost înființată pentru a ajuta
la construirea unei noi ere postbelice în Europa Centrală și de Est. De atunci a jucat un rol istoric și
a câștigat expertiză unică în promovarea schimbărilor în regiune - și nu numai - investind peste 145
miliarde EUR într-un total de peste 5.700 de proiecte. Banca Europeană pentru Reconstrucție și
Dezvoltare (BERD) este o organizație internațională, care activează în baza Acordului de constituire
întocmit la 29 mai 1990 la Paris, intrat în vigoare la 28 martie 1991. Obiectivul BERD este de a
susține dezvoltarea economică a țărilor din centrul și estul Europei, sudul și estul Mării Mediterane
și Asia Centrală, precum și extinderea principiilor economiei de piață, promovarea inițiativei private
și antreprenoriale și aplicarea principiilor democrației pluraliste.
BERD se angajează să promoveze progresul către „economii orientate spre piață și
promovarea inițiativei private și antreprenoriale”. Acesta a fost principiul său director de la crearea
sa la începutul anilor 1990 și, cu toate acestea, noile provocări și primirea de noi țări în lumea BERD,
vor continua să fie misiunea sa în anii următori.

Scopul studiului individual îl constituie efectuarea analizei privind apariția, funcționarea și


eficiența BERD, precum și relația dintre aceasta cu Republca Moldova.

Metodele de cercetare utilizate se numără cele științifice generale și specifice de


investigație: cercetarea și comparația, abstracția științifică, sinteza, observația, analiza logică și
sistemică, inducția și deducția, precum și metoda tratării sistemice, monografică, statistică,
modelarea economico-matematică, respectiv, utilizarea metodelor figurilor în expunerea și redarea,
completă și complexă, a fenomenelor și a proceselor economice studiate.
Cu referință la structura studiului individual , aceasta este constituit din introducere, șase
capitole, concluzii, figuri și bibliografie.

3
BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI
DEZVOLTARE

1. Prezentare generală
Înfiinţată în 1991, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) foloseşte
investiţiile pentru a susţine dezvoltarea economiei de piaţă şi a democraţiei în 27 de ţări, din Europa
Centrală pâna în Asia Centrală.
BERD este deţinută de 61 de ţări şi de două instituţii interguvernamentale. Cu toate că
acţionarii săi aparţin sectorului de stat, BERD investeşte mai ales în sectorul privat, de regulă
împreună cu alţi parteneri comerciali. Scopul instituţiei este de a asista statele din Europa Centrală
şi Asia Centrală în dezvoltarea economiei de piaţă. De asemenea, mandatul atribuit BERD la
înfiinţare stipulează faptul că instituţia va colabora doar cu statele care adoptă principii de guvernare
democratice.
BERD oferă finanţări de proiecte pentru bănci, întreprinderi industriale şi comerciale,
adresându-se atât noilor iniţiative cât şi companiilor deja existente. De asemenea, colaborează şi cu
societăţi din sectorul public pentru a sprijini privatizarea acestora, restructurarea întreprinderilor de
stat şi îmbunătăţirea serviciilor municipale sau comunale.
Ţările de operare ale BERD sunt: Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia şi
Herţgovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Republica Kyrgză,
Letonia, Lituania, Macedonia, Polonia, România, Republica Moldova, Federaţia Rusă, Serbia şi
Muntenegru, Slovacia, Slovenia, Tajikistan, Turkmenistan, Ucraina, Ungaria, Uzbekistan.
Membri finanţatori, instituţii ale Uniunea Europeană sunt Comunitatea Europeană şi Banca
Europeană de Investiţii.
In ceea ce priveşte capitalul, BERD are un capital subscris de 20 mld. euro, cele mai
semnificative contribuţii aparţinând SUA – 2 mld. euro, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Marea
Britanie – câte 1.7 mld. euro, Federaţia Rusă – 800 mil. euro, Comunitatea Europeană şi Banca
Europeană de Investiţii - 600 mil. euro, etc. Soliditatea financiară a Băncii este demonstrată şi de
calificativul acordat de principalele agenţii internaţionale de rating: AAA de la Standard & Poor’s
şi Aaa de la Moody's.
BERD este cel mai mare investitor instituţional în regiune şi mobilizează investiţii străine
directe semnificative, pe lângă propriile finanţări. În 2006, BERD şi-a asumat angajamente

4
financiare în ţările central şi est-europene totalizând 550 milioane EUR, în descreştere faţă de 700
milioane EUR în anul 2005 şi 1.600 milioane în 2004.
Deşi acţionarii BERD sunt din sectorul public, Banca investeşte în principal în întreprinderi
private (minim 60% din valoarea operaţiunilor dintr-un anumit stat), de obicei împreună cu parteneri
comerciali. BERD are atributele unei bănci care facilitează restructurarea, inclusiv financiară,
premergătoare privatizării unor mari unităţi din ţările în tranziţie. Pentru împrumuturile adresate
sectorului de stat utilizează garanţii guvernamentale, iar dobânda este la nivelul pieţei. 30% din
resursele BERD sunt adresate dezvoltării sectorului financiar şi a celui nebancar, precum şi
îmbunătăţirii serviciilor municipale.

2. Funcţionare şi Organizare
Principalul său organism de conducere este Consiliul guvernatorilor , format dintr-un
reprezentant - de regulă ministrul de finanţe - pentru fiecare stat membru. Consiliul guvernatorilor
deleagă majoritatea atribuţiilor de conducere Consiliului directorilor, care stabileşte orientarea
strategică a BERD. Consiliul guvernatorilor alege un preşedinte al băncii, care este reprezentantul
legal al acesteia. Preşedintele are sarcina de a administra activitatea BERD sub îndrumarea
Consiliului directorilor.
Consiliul guvernatorilor se întruneşte în şedinţa cel puţin odata pe an, când are loc o şedinta
comuna cu cea a Consiliului Guvernatorilor FMI.
Conducerea curentă a Băncii revine unui Consiliul de Administraţie numit şi Consiliul
Directorilor Executivi format din 24 de membrii. Consiliul de Administraţie conduce şi intituţiile
financiare afiliate ( CFI, AID). Acesta este format din reprezentanţii Statelor Unite ale Americii,
Franţei, Marii Britanii, Germaniei, Japoniei şi din 19 director reprezentând grupurile de state.
Conducerea Consiliului revine unui preşedinte ales pe 5 ani, care conduce si administratia Băncii.
De regulă, preşedintele Băncii este un reprezentant al SUA. Din conducerea BERD, pe langa
Consiliul Guvernatorilor si Consiliul de Administratie mai fac parte:
• Consiliul Consultativ;
• Comitetele de credit;
• Presedintele.
In fruntea BERD s-au succedat urmatorii preşedinţi:
-aprilie 1991 – iunie 1993: Jacques Attali
-septembrie 1993 – ianuarie 1998: Jacques de Larosière
-septembrie 1998 – aprilie 2000: Horst Kohler
-iulie 2000 – iulie 2008: Jean Lemierre

5
-iulie 2008 – iulie 2012: Thomas Mirow
-iulie 2012 – iulie 2020: Suma Chakrabarti
-iulie 2020 – prezent: Odile Renaud-Basso
3. Formarea capitalului social
Uniunea Europeana, statele sale membre şi B.E.I deţin împreuna 51% din capitatul de 10
miliarde euro al B.E.R.D., ceea ce imprima băncii un caracter transeuropean pronunţat. Alături de
B.E.I. şi B.C.E., B.E.R.D. este a treia instituţie financiară multilaterală cu capital în euro.
La constituirea capitalului social al băncii a contribuit B.E.I. cu o participare de 3
procente,statele membre ale U.E. şi U.E cu mai mult de jumătate.

4. Condiţii de acordare a finanţării BERD


BERD acordă credite ţărilor care prezinta pentru proiecte de investiţii viabile. Pentru
finanţarea proiectelor şi pentru propriile nevoi operaţionale, BERD nu utilizează direct capitalul
acţionarilor, ci, beneficiind de un rating înalt, contractează împrumuturi pe pieţele internaţionale de
capital prin emisiunea de obligaţiuni proprii si altor instrumente de credit. Deoarece BERD poate
obţine fonduri in condiţii favorabile, poate să îşi structureze împrumuturile în aşa fel încât să
răspundă cerinţelor clienţilor săi. Titlurile emise de BERD sunt achiziţionate de investitori diferiţi,
cum ar fi băncile centrale, fondurile de pensii, companiile de asigurări, etc. Finanţările BERD pentru
proiecte aparţinând sectorului privat fluctuează între €5 milioane şi €250 milioane, sub
formă de împrumuturi sau de participaţii la capitalul social. Cifra medie a investiţiilor BERD
este de €25 milioane.
Proiectele de proporţii mai mici pot fi finanţate prin intermediari financiari sau prin
programe speciale care se adreseaza investiţiilor de dimensiuni reduse în ţările mai puţin dezvoltate.
Pentru a fi admisibil pentru o finanţare, proiectul trebuie să satisfacă urmatoarele condiţii:
- să fie situat într-una din ţările în care BERD operează
- să aibă bune perspective comerciale
- să aibă un aport de capital în numerar sau în natura din partea sponsorului proiectului
- să fie util pentru economia locală şi pentru dezvoltarea sectorului privat
- să satisfacă criteriile financiare şi ecologice existente.
Referitor la structura proiectelor, BERD adaptează fiecare proiect în funcţie de nevoile
clienţilor şi de situaţia specifică a ţării, regiunii şi sectorului în cauză. De regulă BERD finanţează
maxim 35 la sută din costul total al unui proiect care pleacă de la zero sau 35 la sută din capitalizarea
pe termen lung a societaţii responsabile de realizarea proiectului. Sponsorii trebuie sa contribuie cu
un aport de capital semnificativ, cel puţin egal cu investiţia BERD. Este de asemenea necesară

6
asigurarea unor surse suplimentare de finanţare, din partea sponsorilor, a altor co-finanţatori sau
obţinute prin intermediul programului de împrumut sindicalizat oferit de BERD.
Finanţările BERD acoperă marea majoritate a sectoarelor economice, in acest sens
menţionez:
- întreprinderile agricole
- eficientizarea energetică
- instituţiile financiare
- sectorul de producţie
- infrastructurile municipale sau comunale şi infrastructurile de mediu
- resursele naturale
- energia
- turismul
- telecomunicaţiile, tehnologia informaţiei şi mass-media
- transportul.

5. Functiile si Instrumentele financiare ale BERD


Funcţiile BIRD sunt urmatoarele:
• Acordarea sau garantarea de împrumuturi pe tremen lung ţărilor membre;
• Coordonarea ajutorului internaţional pentru dezvoltare acordat statelor membre care au nevoie;
• Acordarea de asistenţă tehnică statelor membre;
• Sprijinirea realizării dezvoltării durabile.
Instrumentele financiare folosite de BERD sunt:
a) Împrumuturi- Banca acordă împrumuturi în valută, pe criterii comerciale, clienţilor din sectorul
privat. Rambursarea se face în valută, cu o dobandă fixă sau variabilă exprimată ca o marjă peste
LIBOR. Împrumuturile se rambursează în mod normal între 5 si 7 ani începand după o perioadă de
graţie care durează de la 1 la 2 ani. Termenii sunt negociabili. Împrumutul se acordă pe baza
capacitaţii proiectului de a genera fluxuri de numerar pe baza abilităţii clientului de a efectua plata
după o anumita perioadă agreată. Majoritatea împrumuturilor sunt garantate cu un set din activele
şi/sau creanţele clientului. Condiţionalitaţi specifice pot fi cerute în anumite cazuri. Cheltuielile
administrative ale Băncii precum şi cheltuielile neprevăzute apărute pe durata proiectului sunt
suportate de asemenea de către sponsor. Acolo unde este posibil, Banca caută oportunităţi de co-
finanţare a proiectului cu alţi investitori in scopul cresterii sumei totale a împrumutului şi a calităţii
finanţării disponibilă catre sponsori.

7
b) Capital social- O investitie de capital poate fi facută in diferite forme, incluzând subscripţia la
acţiuni ordinare sau preferenţiale. De asemenea se poate opta pentru investitii de cvasi-capital, cum
ar fi împrumuturile subordonate, obligaţiunile, etc. sau subscrierea emisiunii de acţiuni de către o
companie pe pieţele de capital locale sau internaţionale. Investiţiile de capital social sunt făcute
pentru a sprijini proiectul în stadiile sale iniţiale şi de aceea planul de finanţare trebuie să indice clar
cum şi unde va fi vândută în viitor participarea Băncii (strategie de ieşire).
Banca nu urmăreşte să preia controlul sau să-şi asume responsabilitatea manageriala pentru
companiile respective. Termenii şi condiţiile de participare la capitalul social depind de riscurile şi
de profiturile viitoare ale proiectului.
BERD poate de asemenea sprijini o emisiune de acţiuni în companii existente doar în cazul
privatizării unde un astfel de transfer va creşte în mod evident eficientă ( de exemplu printr-un
management mai bun, reabilitare sau extindere sub noul proprietar, sau sinergie cu operaţiunile
achizitorului).
c) Facilităţi comerciale- Banca include băncile locale în diferite Programe pentru Facilităţi
Comerciale, pentru a le ajuta să-ţi formeze o reputaţie solidă şi pentru a le face mai uşor acceptate
pe piaţa financiară de comerţ internaţional. În cadrul acestor programe, BERD emite garanţii parţiale
de plată, pentru a susţine tranzacţiile bazate pe scrisori de credit emise de băncile locale.

6. Relaţia Republica Moldova-BERD


Republica Moldova a devenit membră a BERD la 5 mai 1992. În prezent, capitalul subscris
de Republica Moldova constituie 30,01 milioane euro.
Organul de conducere al BERD este Consiliul Guvernatorilor, care este alcătuit din
reprezentanți ai tuturor statelor membre. Guvernator din partea Republicii Moldova este ministrul
economiei, iar poziția de guvernator supleant este deținută de guvernatorul Băncii Naționale a
Moldovei. Republica Moldova face parte din aceeași constituență cu Turcia, România, Azerbaidjan
și Kârgâzstan.
Republica Moldova a beneficiat și continuă să beneficieze de sprijin financiar din partea BERD,
acordat în cadrul diverselor proiecte derulate cu țara noastră. Cea mai mare parte a acestor proiecte
este direcționată către sectorul privat. În anexa nr.1 puteți vedea mai amănunțit totalitatea
proiectelor finanțate de BERD în Republica Moldova.
În Moldova BERD se concentrează pe:
1. Crearea condițiilor pentru a sprijini dezvoltarea sectorului privat: BERD sprijină măsuri
de îmbunătățire a mediului de afaceri, atât prin proiecte de investiții care ajută la atragerea
investitorilor străini direcți, cât și prin angajarea cu autoritățile moldovenești pentru a promova

8
reformele atât de necesare. BERD sprijină Consiliul Economic, un organism consultativ al prim-
ministrului, care reunește factorii de decizie politică și comunitatea de afaceri în vederea
îmbunătățirii climatului de afaceri. Îmbunătățirea climatului de afaceri este crucială pentru
capacitatea Băncii de a sprijini în continuare sectorul privat și de a atrage investiții. Guvernanța și
transparența în sectorul bancar sunt preocupări deosebite, iar BERD lucrează îndeaproape cu
autoritățile pentru a le aborda.
2. Promovarea standardelor europene și a integrării regionale: BERD investește în proiecte
care ajută Moldova să dezvolte exporturi cu valoare adăugată - în special în sectoarele de producție
și agroindustrie - care vor fi competitive pe piețele regionale. Pe măsură ce Moldova și UE
înaintează către o zonă de liber schimb profundă și cuprinzătoare (ZLSAC), companiile
moldovenești trebuie să adopte standarde de producție și calitate mai ridicate decât cele aplicate în
prezent. În plus, BERD finanțează îmbunătățiri în infrastructura țării pentru a dezvolta legături cu
țările vecine, precum și infrastructura de transport internă necesară pentru a aduce producătorii
autohtoni mai aproape de piețele lor. Banca contribuie la consolidarea securității și eficienței
energetice și contribuie la dezvoltarea sectorului telecomunicațiilor.
3. Îmbunătățirea comercializării și sustenabilității întreprinderilor municipale: BERD
continuă să finanțeze companiile regionale și municipale de aprovizionare cu apă și caută modalități
de modernizare a încălzirii urbane și a gestionării deșeurilor solide și de a promova parteneriate
public-private (PPP) în sector.
Interacțiunea Republicii Moldova cu BERD o putem observa mai bine în următoarea figură:

Fig nr. 1 Activitatea BERD în Moldova


Sursa: pagina oficială a BERD www.ebrd.com
După cum observăm valoarea totală a investițiilor BERD în Republica Moldova constituie
1,394 miliarde Euro, aceste resurse au fost repartizate pentru 137 de proiecte finanțate, 47 de
proiecte sunt încă în proces de execuție valoarea cărora se ridică la 609 milioane Euro. Observăm

9
că o mare parte din aceste investiții sunt îndreptate spre sectorul privat ceea ce se apreciează pozitiv
deoarece stimulează și dezvoltă businessul moldovenesc pe plan internațional.

Fig nr.2 Compoziția portofoliului prezent


Sursa: pagina oficială a BERD www.ebrd.com
Observăm că cea mai mare parte a inestițiilor prezente sunt îndreptate spre infrastructura
durabilă 71% din totalul investițiilor, pe al doilea plan se situează industria, comerțul precum și
businessul agricol cărora revine 17 % din investiții, 12% revin intituțiilor financiare din Republica
Moldova.

Fig nr. 3 Investițiile anuale BERD în Moldova


Sursa: pagina oficială a BERD www.ebrd.com
Observăm că valoarea investițiilor diferă de la an la an, acest faăt este influențat de o mulțime
de factori: precum disponibilitatea BERD de a oferi aceste investiții, necesitateaa RM de a accesa
aceste investiții, factorii politici, sociali, economici etc. În ulttimii cinci ani cea mai mare valoare a
investițiilor a fost obținută în 2017 circa 131 mil euro, iar cea mai mică valoare în 2018 doar 23 mil
euro.

10
CONCLUZII
În concluzie,cel mai puternic avantaj comparativ al Băncii relativ la alte instituţii financiare
internaţionale, pe lângă concentrarea regională, constă în abilitatea de a opera atât în sectorul public
cât şi în cel privat şi de a avea la dispoziţie cel mai larg şi ma flexibil spectru de instrumente
financiare pentru a sprijini diferitele stadii ale tranziţiei. În acest sens, BERD, deţinută de 60 de
guverne şi două instituţii interguvernamentale, îşi propune să susţină tranziţia de la economii
centralizate la economii de piaţă in Europa Centrală şi de Est şi Comunitatea Statelor Independente.
Activitatea BERD în Republica Moldova este destul de diversificată astfel observăm că
valoarea totală a investițiilor BERD în Republica Moldova constituie 1,394 miliarde Euro, aceste
resurse au fost repartizate pentru 137 de proiecte finanțate, 47 de proiecte sunt încă în proces de
execuție valoarea cărora se ridică la 609 milioane Euro. O mare parte din aceste investiții sunt
îndreptate spre sectorul privat ceea ce se apreciează pozitiv deoarece stimulează și dezvoltă
businessul moldovenesc pe plan internațional.
Cea mai mare parte a inestițiilor prezente sunt îndreptate spre infrastructura durabilă 71%
din totalul investițiilor, pe al doilea plan se situează industria, comerțul precum și businessul agricol
cărora revine 17 % din investiții, 12% revin intituțiilor financiare din Republica Moldova.
BERD reușeste să-și îndeplinească scopul în Moldova de a crea unu mediu care susține
activitatea sectorului privat, promova standardele europene în toate sectoarele și integrarea
regională pentru a aduce producătorii autohtoni mai aproape de piețele lor, precum și dezvoltarea
de utilități publice eficiente și durabile, care au un impact direct asupra vieții oamenilor.
Activitatea BERD nu se oprește aici și va continua cu noi și noi proiecte pentru oamenii
moldovei și pentru a multor alte state.

11
BIBLIOGRAFIE

I. Edituri, note de curs

1. BREZEANU P,200 , Finanţe europene, Ed.C.H Beck, Bucureşti 2007.


2. BREZEANU P., 2003, Sisteme Financiare internaţionale, Editura Cavallioti Bucureşti;
3. Note de Curs USM disciplina Finanțe Internaționale
II. Surse de internet

4. Pagina oficială a Băncii Naționale a Moldovei, www.bnm.md/


5. Pagina oficială a Băncii Europene pentru Reconstrucții și Dezvoltare, www.ebrd.com/
6. Pagina oficială a Ministerului Finanțelor, www.mf.gov.md/

12
ANEXE

13
Nota informativă
cu privire la cooperarea cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD)

1. Informaţia generală

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) este o instituţie financiară


internaţională, fondată la 29 mai 1990 cu un capital statutar de 10 mlrd. EURO. Banca şi-a început
activitatea la 28 martie 1991, după intrarea în vigoare a Acordului de constituire a băncii.
Misiunea BERD constă în acordarea suportului a 29 de ţări din CSI, Europa Centrală şi
Europa de Sud-Est, care se află în tranziţie la economia de piaţă, punând accentul pe promovarea
competitivităţii acestor ţări, realizarea procesului de privatizare şi post-privatizare, dezvoltarea
antreprenorialului.
Republica Moldova a devenit membru al BERD la 5 mai 1992. Deschiderea Oficiul
Reprezentanţii Permanente a BERD la Chişinău a avut loc pe 3 septembrie 1996.
În perioada activităţii BERD în ţara noastră au fost semnate 110 proiecte în valoare de 627
mln. Euro pentru finanţarea proiectelor în diverse sectoare ale economiei naţionale, în special:
financiar-bancar, infrastructură şi agrobusiness.

2. Asistenţa oferită1

Cea mai mare contribuţie în anul 2013 a fost oferită de BERD (de comun cu BEI) prin
semnarea a două acorduri financiare cu un buget de 300 mln. euro, fonduri integral alocate pentru
reabilitarea drumurilor. În acest an BERD a acordat asistenţă financiară RM în valoare de 14 175
701 Euro pentru următoarele domenii de intervenţie infrastructura drumurilor, sistemelor de apă şi
canalizare şi a clădirilor cu menire preponderent socială.
Asistenţa financiară acordată Republicii Moldova de către BERD în anul 2014 a constituit 93
900 Euro (conform datelor de pe Platforma pentru gestionarea asistenţei externe,
www.amp.gov.md). În anul 2015 volumul debursărilor s-a ridicat la o valoare de 10 825 955 Euro.

3. Proiectele finanțate

Reabilitarea rețelelor de transport electric - Moldelectrica - Scopul proiectului este de a


ajuta beneficiarul la reabilitarea rețelei interne de transportare a energiei. Buget total 39,3 mln Euro,
dintre care NIF – 8 mln Euro (grant), BERD – 14,3 mln Euro, BEI – 17 mln (credit).
În vederea implementării Proiectului de reabilitare a reţelelor electrice de transport ale Î.S.
”Moldelectrica”, acesta a fost divizat în 5 componente, după cum urmează:
1. Tenderul A - Schimbarea Transformatoarelor (finanțat de către BEI);
2. Tenderul B - Reconstrucţia IDE 110 kV (finanțat de către BERD);
Contractul cu compania câştigătoare LLC Chornomorenergospets-montazh a fost semnat pe
data de 25.02.2016. Actualmente contractul este în fază activă şi sunt efectuate toate procedurile de
demarare a lucrărilor şi livrărilor pe Contract. Efectuarea procedurilor FAT este preconizată pentru
ianuarie-februarie 2017. Se estimează începutul lucrărilor de montaj a echipamentului începând cu
martie 2017.
3. Tenderul C - 400 – 35 kV şi a celulelor 10 kV (finanțat de către BEI);
4. Tenderul D - Reconstrucţia LEA 110 kV(finanțat de către BERD);

1
Conform Rapoartelor cu privire la Asistenţa Externă acordată Republicii Moldova pentru anii 2013, 2014 şi 2015, elaborate de
Cancelaria de Stat.
Raportul de evaluare a fost aprobat de BERD. Contractul cu compania câștigătoare Energobit
& ELM Electromontaj (România) a fost semnat pe data de 03.12.2015. Actualmente contractul este
în faza activă şi sunt efectuate toate procedurile de demarare a lucrărilor şi livrărilor pe Contract. Se
estimează efectuarea primei livrări de materiale în cadrul Contractului în ianuarie 2017. Începerea
lucrărilor de reconstrucție a LEA este preconizată pentru martie 2017.
5. Tenderul E – Reconstrucţia ID 10 kV(finanțat de către BERD).
Acest tender actualmente este la etapa de elaborare a caietului de sarcini.

Construcția Conductei magistrale Ungheni – Chișinău - Proiectul constă în construirea


unei conducte de gaze naturale, care va aproviziona cu gaze naturale din România or. Chișinău.
Noul gazoduct de 120km va avea un diametru de 600 mm, cu o capacitate de 1,5 miliarde metri cubi
pe an și va conecta rețelele de infrastructură de gaze existente din Ungheni și Iași. Buget total 93
mln Euro, dintre care contribuția BERD – 41 mln Euro (împrumut), BEI – 41mln Euro (împrumut),
UE – 10 mln (grant).
Prin Hotărârea Guvernului României din 05 octombrie 2016 s-a decis acordarea unui
împrumut nerambursabil în valoare de 550 mii euro pentru contractarea serviciilor de proiectare
pentru gazoductul Ungheni – Chișinău, beneficiarul final fiind Î.S. “Vestmoldtransgaz”, iar
prestatorul serviciilor de proiectare - S.A. ”Transgaz”, Operatorul de transport și sistem din
România.
Totodată Guvernul României a acceptat finanțarea lucrărilor de construcție a centrului de
automatizare pentru gazoductul de interconectare Iași – Ungheni în valoare de 350 000 Euro.
Negocierea Acordului de finanțare pentru construcția gazoductului Ungheni-Chișinău a fost
demarată în trimestrul IV al anului 2016, în baza Studiului de Fezabilitate și a Raportului Evaluării
Impactului de Mediu și Social. Acordul a fost semnat pe 19 decembrie 2016.

Proiectul Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți (S.A. CET-Nord) - Scopul este


reabilitarea componentelor sistemului de încălzire centralizată cu energie termică în mun. Bălţi.
Buget total 10 mln Euro, dintre care BERD – 7 mln Euro (împrumut de stat), Fondul parteneriatului
Europei de Est pentru Eficiență Energetică și Mediu (E5P) - 3 mil. EUR (grant).
Acordul de finanțare dintre Republica Moldova şi BERD în sumă de 7 mil. Euro pentru
implementarea proiectului “Sistemul termoenergetic al mun. Bălţi (SA “CET-Nord”)” a fost ratificat
prin Legea nr. 15 din 20.02.2015. Una dintre condițiile intrării în vigoare a Acordului de finanțare
respectiv a constituit negocierea, semnarea și ratificarea Acordului de Grant în sumă de 3 mil. Euro
în vederea realizării Proiectului.
Acordul de Grant în valoare de 3 mil. Euro, acordați din Fondul Parteneriatului Europei de
Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (E5P) pentru cofinanțarea Proiectului de modernizare a
sistemul termoenergetic al mun. Bălţi (SA “CET-Nord”) a fost semnat pe data de 01.04.2016 și
ratificat prin legea nr 163 din 07.07.2016. Se monitorizează realizarea condițiilor precedente
efectivității Acordului de finanțare.
Pachetul de documente pentru licitație elaborat de către consultantul firmei „ISPE” și
prezentarea acestuia spre verificare către BERD 163 din 07.07.2016.

Linia de finanțare pentru Eficiența Energetică în Moldova (MoSEFF)- Credite cu porțiune


de grant pentru sporirea eficienței energetice. Buget - 46,7 mil. EUR.
Linia de finanțare pentru Eficiență Energetică și-a încheiat activitatea de bază, acum aceasta
se află la etapa de post-implementare a proiectelor.
Linia de a fost lansată de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), cu
scopul susţinerii investiţiilor în eficienţa energetică de către întreprinderile din Moldova. Cu
ajutorul MoSEFF, BERD a oferit suma de 42 milioane euro pentru creditare prin intermediul
băncilor partenere locale.
Performanțele financiare ale MoSEFF
Proiecte aprobate de MoSEFF (nr.) 249
Proiecte finanțate de băncile partenere (nr.) 161
Proiecte şi audite în derulare (nr.) 6
Credite aprobate de către echipa MoSEFF (mln. Euro) 57.7
Sumele alocate de băncile partenere 38.4
Credite oferite de către băncile partenere (mln. Euro) 33.8
Proiecte şi audite în derulare (mln. Euro) 3.2
Performanţele energetice atinse în cadrul MoSEFF
Reducerea consumului de energie finală (electrică), MWh/an 23,337
Reducerea consumului de energie finală (combustibil), MWh/an 80,727
Reducerea consumului de energie finală (combustibil) tep (ech. petrol) 6,941
Reducerea consumului de energie primară, MWh/an 304,552
Reducerea emisiilor de CO2, t CO2 57,511
Energie electrică produsă din surse regenerabile, MWh/an 16,242
Energie termică produsă din surse regenerabile, MWh/an 41,611
Puterea electrică instalată (din surse regenerabile) , MW 5.2
Puterea termică instalată (din surse regenerabile) , MW 21.8

De precizat că în luna decembrie, 2016, prin Addendumul Nr. 3 la Acordul de finanţare între
Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană cu privire la Programul Regional de Acţiuni
TACIS 2006, semnat la 30 octombrie 2006, în baza căruia a și fost lansată Linia de finanțare, a fost
extinsă perioada de implementare a Acordului către luna Decembrie, 2017. Această extindere a
perioadei operaționale a Acordului de Finanțare a fost absolut necesară întru implementarea cu
succes a proiectelor de eficiență energetică în derulare, verificarea implementării acestora și
achitarea stimulentelor către beneficiarii finali, precum și întreprinderea tuturor acțiunilor aferente
închiderii unei astfel de activități.

Facilitatea de finanțare a eficienței energetice în sectorul rezidențial din Moldova


(MoREEFF) -Credite cu porțiune de grant pentru realizarea proiectelor de eficiență energetică în
sectorul rezidențial. Buget - 40,2 mil(credite cu porțiune de grant)
MoREEFF asigură o linie de credit în valoare de 35 milioane de euro combinată cu o
component de grant în mărime de 20%, 30%, 35% pentru creditarea companiilor din Moldova,
inclusiv de tip ESCo, a persoanelor fizice, prin intermediul băncilor partenere ale Băncii Europene
pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea susținerii eficienței energetice și investiților în energia
regenerabilă în sectorul rezidențial.
Până în prezent prin Programul MoREEFF s-au acordat 2035 împrumuturi pentru proiecte de
eficiență energetică cu o valoare totală de 6 805 345 Euro și stimulente investiționale în mărime de 1
871 905 Euro. Astfel, rata de valorificare a bugetului Facilității constituie 19,4% iar anul 2017 este
ultimul an de implementare al acesteia.
Ponderea cea mai mare a lucrărilor finanțate de către MOREEFF ține de următoarele măsuri:
Instalarea ferestrelor energo-eficiente în cadrul a 1346 proiecte 51.7 %
Centrale termice și sobe pe biomasă în număr de 353 proiecte 11.3 %
Centrale termice pe gaz în număr de 352 20.0 %
Izolarea termică a pereților 41 de proiecte 13.2 %
Alte măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și valorificare 3,4%.
a surselor de energie regenerabilă
În anul 2016, în cadrul MOREEFF au fost finanțare preponderant proiecte de valorificare a
surselor de energie regenerabilă, după cum urmează:
 Instalarea pompelor de căldură 12 proiecte;
 Instalarea centralelor termice pe biomasă 104 proiecte;
 Sisteme solare de încălzire a apei 1 proiect;
 Sisteme fotovoltaice 1 proiect.

Orașul Verde- Clădirile din Chișinău (infrastructura municipală) – Îmbunătățirea


eficienței energetice a clădirilor deținute de municipiu. Proiectul este un sub-proiect din cadrul
Green City Framework (GrCF). Buget total – 25 mln Euro, BERD – 10 mln Euro (credit), BEI – 10
mln (co-finanțare), donator internațional - 5 mln Euro (grant).
Programul de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apă – Suport pentru UIP, inclusiv
tehnologie, proiectare şi supervizarea contractelor – Proiectul are drept scop soluționarea celor mai
urgente necesități din domeniul alimentării cu apă și canalizării. Buget total – 59 mln Euro, 24 mln
Euro (împrumut), BEI – 24 mln Euro (împrumut), FIV – 11 mln Euro (grant).
Moldova Nord-Aprovizionare cu Apă – Dezvoltarea unui sistem regional de alimentare cu
apă în nordul Moldovei, în baza infrastructurii existente – Apeductul Soroca-Bălți. Buget total - 10
mln. Euro (credit), costul total al proiectului – 30 mln Euro.
Proiect Sectorial de Drumuri Urbane - Suport pentru Implementarea Proiectului și
Supervizare - Proiectul presupune reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminării publice a
centrului Municipiului Chișinău. Buget total- 761 500 Euro
Proiectul de reabilitarea drumurilor IV 2 - Reabilitarea a circa 213 km de drum național.
Valoarea - 150mln. Euro
Credit preferențial pentru lucrări de construcție și reabilitare a infrastructurii feroviare,
precum și achiziție a materialului rulant. Achiziționarea a zece noi locomotive multifuncționale și
reabilitarea infrastructurii feroviare. De asemenea, va sprijini reforma mai amplă a sectorului
feroviar pentru a furniza servicii de calitate şi pentru a concura cu alte mijloace de transport. Buget
total - 52,5 mln. Euro (credit preferențial).

4. Baza normativă

 Acord de finanțare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție şi


Dezvoltare privind Construcția Conductei magistrale Ungheni – Chișinău, semnat pe data de 19
decembrie 2016.
 Acordul de Grant în valoare de 3 mil. Euro, acordați din Fondul Parteneriatului Europei de
Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (E5P) pentru cofinanțarea Proiectului de modernizare a
sistemul termoenergetic al mun. Bălţi (SA “CET-Nord”), semnat pe data de 1 aprilie 2016.
 Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de achiziţie a locomotivelor şi restructurarea
infrastructurii feroviare, semnat la Chișinău la 14 noiembrie 2014.
 Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Sistemul termoenergetic al mun. Bălţi (SA „CET-
Nord”), semnat la Bălți la 30 octombrie 2014.
 Memorandum de Înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană pentru
Reconstrucție și Dezvoltare cu privire la cooperarea pentru sprijinirea inițiativei pentru

2
Informaţia detaliată privind implementarea proiectului de reabilitare a drumurilor se anexează.
îmbunătățirea climatului investițional și consolidarea guvernării în Moldova, la Chișinău la 22
octombrie 2014.
 Acord de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și
Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a
Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 30 iulie 2014.
 Acord de împrumut între S.A. Apă Canal Chişinău şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie
şi Dezvoltare privind reabilitarea reţelelor de apă, semnat pe data de 19 decembrie 2013.
 Acord de împrumut între Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare privind Proiectul IV de Reabilitare a drumurilor din Moldova, semnat la Chișinău, la 28
iunie 2013.
 Acord de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și
Dezvoltare ”Reabilitarea rețelelor electrice de transport ale ”Moldelectrica””, semnat la Chișinău la
28 Mai 2012.

5. Strategii de ţară

Strategia BERD pentru Republica Moldova în anii 2010-2013, aprobată la 14 decembrie


2010, se bazeaza pe următoarele priorităţi operaţionale:
 Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii (transport şi comunicaţiile interne, sectorul
energetic, infrastructura municipală);
 Promovarea investiţiilor în sectorul real privat, inclusiv prin finanţarea prin creditare şi
investiţii în capital pentru companiile autohtone şi prin cooperare cu instituţiile financiare locale
pentru completarea investiţiilor;
 Suportul şi întărirea sectorului financiar local prin extinderea gamei de produse financiare,
inclusiv prin linii de creditare pentru eficienţa energetică, leasing, asigurări, credite ipotecare şi,
îmbunătăţirea transparenţei şi guvernării corporative.
În cadrul Strategiei de parteneriat pentru 2010-2013 au fost semnate 26 proiecte în valoare de 178
mln. Euro.

Strategia pentru Republica Moldova 2014-2017, aprobată la 30 aprilie 2014, se bazează pe


următoarele priorități strategice:
 Crearea condițiilor prielnice pentru dezvoltarea sectorului privat (facilitarea accesului IMM-
urilor la finanțare, promovarea Programului de facilitare a comerțului pentru a sprijini activitățile de
export – import ale companiilor locale, asistență tehnică pentru Consiliul concurenței);
 Promovarea standardelor europene și integrarea regională (finanțarea reabilitării
infrastructurii naționale de transport, sprijinirea reformei căilor ferate din țară, consolidarea
securității și eficienței energetice, sprijin pentru tranziția digitală);
 Sporirea comercializării și durabilității întreprinderilor municipale (finanțarea infrastructurii
regionale și municipale de alimentare cu apă; finanțarea participării sectorului privat, inclusiv a
serviciilor de transport, e-tichetare și parcare în sectorul transportului urban);
 Implicații sociale și de mediu ale activităților propuse de Bancă.
Pe parcursul implementării strategiei Banca se va concentra pe abordarea a trei obiective
prioritare: sprijinirea reabilitării infrastructurii Republicii Moldova, promovarea modernizării și
dezvoltării sectorului corporativ din Moldova și sprijinirea integrării Republicii Moldova pe piețele
europene de energie și diversificarea surselor de energie.

S-ar putea să vă placă și