Sunteți pe pagina 1din 8

SC CODY GRUP SRL

Administrator
CODARCEA IOAN

INSTRUCŢIUNI GENERALE
de prevenire şi stingere a incendiilor

1. Toti angajatii societatii sunt obligati sa respecte in orice imprejurare normele de aparare impotriva
incendiilor si sa nu primejduiasca prin deciziile si faptele lor viata, bunurile si mediul.
2. Orice persoana, indiferent de natura angajarii, are obligatia de a anunta prin orice mijloace seful
ierarhic, pompierii militari, primarul sau politia, dupa caz, si sa ia masuri, dupa posibilitatile sale pentru
limitarea si stingerea incendiului.
3. In caz de incendiu, se suna la telefon 112, precizandu - se urmatoarele:
a) adresa, locul unde se manifesta (subsol, etaj, etc), pericolul de propagare si numarul de telefon
de la care se face anuntul;
b) se asteapta confirmarea primirii anuntului de catre pompieri.
4. In caz de incendiu, orice angajat are obligatia de a acorda ajutor, cand si cat este rational posibil,
semenilor aflati in pericol sau in dificultate, din proprie initiativa, la solicitarea victimei sau a
pompierilor.
5. Orice angajat are obligatia de a permite accesul si sa sprijine organele pompierilor militari cu atributii
de control.
6. Orice angajat are obligatia de a permite pompierilor militari si al persoanelor care acorda ajutor,
precum si utilizarea apei, materialelor si mijloacelor proprii pentru operatiuni de salvare, de stingere si
de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane fizice sau juridice.
7. In cazurile prevazute de lege, pentru limitarea propagarii incendiilor si evitarea producerii unui
dezastru, angajatii trebuie sa accepte si alte masuri stabilite de conducatorul interventiei, cum sunt:
degajarea terenurilor, demolarea unei constructii sau a unei parti din constructie, oprirea temporara a
activitatilor, evacuarea din zona periculoasa, dupa caz.

SE INTERZICE :

8. exploatarea/ utilizarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si


utilajelor de orice categorie in conditii care creaza risc de incendiu, datorita nerespectarii instructiunilor
de functionare, folosire sau de aparare impotriva incendiilor;
9. folosirea mijloacelor prevazute la punctul 8 cu defectiuni, improvizatii sau in conditii care nu asigura
protectia la foc adecvata fata de materialele si substantele combustibile din spatiul de utilizare;
10. lasarea in functiune a mijloacelor prevazute la punctul 8 peste programul stabilit sau fara
supraveghere, atunci cand instructiunile de utilizare o interzic;
11. efectuarea lucrarilor de intretinere, reparatii, verificari periodice sau a unor modificari de catre un
personal neautorizat sau necalificat la instalatiile aferente constructiilor, cum sunt cele electrice, de
incalzire, ventilare, conditionare, paratraznet, gaze apa sau altele asemenea;
12. neasigurarea selectivitatii la scurtcircuit si la suprasarcina a elementelor de protectie a instalatiilor
sau a consumatorilor electrici prin inlocuirea sigurantelor, releelor de protectie si a intrerupatoarelor
automate cu altele supradimensionate sau decalibrate;
13. exploatarea instalatiilor, echipamentelor si aparatelor electrice in conditii in care se genereaza
supracurenti sau suprasolicitari datorita racordarii unor consumatori care depasesc puterea nominala a
circuitelor, existentei contactelor imperfecte la conexiuni si legaturi, strapungeri ori lipsei izolatiei la
imbinari sau la capetele conductoarelor;

1
SC CODY GRUP SRL

14. neluarea masurilor pentru prevenirea producerii scanteielor electrostatice ori nementinerea in stare de
funcionare sau la parametrii prevazuti de reglementarile tehnice a instalatiilor si sistemelor de captare si
scurgere la pamant a sarcinilor electrostatice;
15. neasigurarea, pe timpul exploatarii constructiilor si instalatiilor, a captarii si scurgerii la pamant a
descarcarilor atmosferice, conform reglementarilor tehnice;
16. nestabilirea sau nemarcarea de catre persoanele in drept a locurilor in care sunt interzise utilizarea
focului deschis, efectuarea lucrarilor de sudare, taiere, lipire sau a altor asemenea operatiuni cu pericol
de incendiu;
17. executarea lucrarilor de sudura, taiere, lipire sau a altor asemenea lucrari in locuri in care acestea
sunt interzise prin reglementari tehnice sau prin dispozitii interne, fara permis de lucru cu foc ori fara a fi
asigurate toate masurile si conditiile mentionate in permisul sau autorizatia de lucru cu foc;
18. utilizarea focului deschis in locuri cu pericol de incendiu, stabilite si marcate ca atare de catre
persoanele in drept;
19. utilizarea focului deschis in incinta unitatilor, in zonele de agrement, inclusiv pentru arderea
resturilor, deseurilor, gunoaielor si a altor materiale combustibile, fara luarea masurilor pentru
impiedicarea propagarii focului la vecinatati ori pe timp de vant;
20. amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis si la distante care favorizeaza propagarea
focului, la constructii, depozite, paduri si alte vecinatati;
21. neluarea masurilor pentru preintampinarea jocului copiilor cu focul de catre persoanele responsabile
pentru cresterea, educarea si ingrijirea copiilor, pe timpul cat exercita supravegherea acestora;
22. nestabilirea de catre persoanele in drept a locurilor in care fumatul este interzis potrivit
reglementarilor specifice sau altor dispozitii si a locurilor in care acesta este admis, precum si
nedelimitarea, nemarcarea si nedotarea locurilor special amenajate pentru fumat;
23. fumatul in locurile cu pericol de incendiu, stabilite ca atare de catre persoanele in drept;
24. folosirea mijloacelor de iluminat electric-lanterne, proiectoare, lampi de control si altele asemenea-
defecte ori neprotejate corespunzator, precum si a mijloacelor de iluminat cu flacara-felinare, lampi,
lumanari, facle, chibrituri, brichete si alte asemenea- in locuri care prezinta pericol de incendiu sau
explozie, dupa caz;
25. folosirea in spatii ori in locuri cu risc ridicat de incendiu sau de explozie, a dispozitivelor, aparatelor,
uneltelor sau sculelor care pot produce scantei mecanice prin frecare, lovire sau pe timpul functionarii;
26. folosirea autovehiculelor de transport sau a masinilor fara dispozitive ori site parascantei, in situatiile
in care reglementarile tehnice prevad aceasta;
27. introducerea sau utilizarea in incinte amenajate pentru activitati cu public, a produselor si
substantelor inflamabile sau a mijloacelor care pot produce incendii ori explozii, in alte conditii decat
cele stabilite prin reglementarile tehnice;
28. supraalimentarea cu combustibil a sobelor sau a cuptoarelor ori utilizarea altor sisteme sau mijloace
de incalzire cu scoaterea din funciune sau supradimensionarea elementelor de protectie, cum sunt:
supape de siguranta, termostate, flacara de veghe si alte asemenea;
29. nerespectarea instructiunilor care reglementeaza amplasarea, pastrarea si utilizarea gazelor naturale
sau gazelor petroliere lichefiate, precum si a recipientelor cu “aragaz”, daca prin aceasta se creaza
pericol de incendiu sau de explozie;
30. neexecutarea verificarii si curatarii periodice a cosurilor pentru evacuarea fumului, precum si
nerealizarea elementelor de izolare termica a acestora;
31. nedepozitarea in locuri speciale a cenusii sau a jaratecului, precum si nestingerea in conditii de vant
sau de curenti de aer;
32. depozitarea, amplasarea, pastrarea produselor, materialelor si substantelor combustibile in apropierea
surselor de caldura, fara a se asigura protectia necesara evitarii aprinderii acestora;
33. transportarea, manipularea si depozitarea substantelor si produselor combustibile, precum si a celor
cu tendinta de autoaprindere chimica, fara a tine seama de proprietatile lor fizico-chimice, sau in

2
SC CODY GRUP SRL

ambalaje neadecvate ori neinscriptionate corespunzator pentru identificarea riscurilor de incendiu si


stabilirea procedeelor si substantelor specifice de stingere ori de neutralizare;
34. nerespectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, stabilite prin reglementari specifice, la
colectarea, transportul, separarea, reutilizarea, recuperarea sau distrugerea deseurilor, reziduurilor,
scurgerilor de lichide inflamabile si a depunerilor de praf sau de pulberi combustibile;
35. pastrarea sau depozitarea produselor si substantelor cu pericol de autoaprindere de natura chimica
fara luarea masurilor de control si preintampinare a fenomenului de autoincalzire;
36. neasigurarea, conform instructiunilor, a controlului temperaturii si, dupa caz, a umiditatii produselor
cu tendinta de autoaprindere, de natura fizico-chimica sau biologica, ori nerespectarea regulilor si
masurilor preventive specifice;
37. depasirea densitatii sarcinii termice stabilite prin reglementari sau in documentatiile tehnice de
proiectare si executie in constructiile publice civile si de productie sau de depozitare;
38. depozitarea produselor si substantelor cu pericol de incendiu in poduri, subsoluri, garaje, sau case de
scari din constructii civile;
39. accesul, in spatiile cu risc ridicat de incendiu, al salariatilor sau al altor persoane fara echipament
adecvat conditiilor de munca;
40. reducerea gabaritelor cailor de evacuare, incuierea sau blocarea usilor sau a altor dispozitive
destinate evacuarii, scoaterea din functiune a iluminatului de siguranta si deteriorarea sau distrugerea
indicatoarelor de securitate, precum si neasigurarea mijloacelor speciale de evacuare;
41. blocarea sau neintretinerea in bune conditii a drumurilor, a platformelor si a cailor de acces pentru
autospeciale, utilaje si alte mijloace, precum si pentru personalul de interventie in caz de incendiu;
42. nerespectarea distantelor de siguranta la foc ori neasigurarea altor masuri compensatorii la
amplasarea depozitelor de furaje si plante tehnice, pentru a impiedica propagarea incendiilor la
vecinatati;
43. neintretinerea in buna stare a sistemelor si instalatiilor de decomprimare sau de etansare la fum si
agze fierbinti, precum si a elementelor de limitare a propagarii focului ori de izolare termica, din
compunerea constructiilor si instalatiilor;
44. nerealizarea tratarii sau protejarii, conform reglementarilor tehnice, a elementelor de constructie si a
materialelor cu substante de termoprotectie ori ignifuge, dupa caz, utilizarea in acest scop de produse
nereglementate tehnic sau neavizate, precum si neverificarea la termenele stabilite a eficacitatii acestor
lucrari sau executarea lor de catre persoane neatestate;
45. stationarea, parcarea sau gararea mijloacelor auto care transporta materiale periculoase, clasificate
astfel conform legii, cu mijloace auto neomologate pentru clasele de periculozitate ale materialelor
respective si neechipate cu mijloace adecvate pentru stingerea incendiilor, precum si nerespectarea
traseelor stabilite;
46. neluarea masurilor organizatorice pentru asigurarea conditiilor necesare exploatarii, intretinerii,
asistentei tehnice si repararii mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor conform normelor tehnice;
47. neefectuarea lucrarilor de intretinere, de asistenta tehnica si de reparare a mijloacelor de prevenire si
stingere a incendiilor conform normelor tehnice;
48. scoaterea din functiune sau dezafectarea instalatiilor, aparatelor, dispozitivelor si mijloacelor de
prevenire si stingere a incendiilor, in alte situatii decat cele admise de reglementarile tehnice, ori
neasigurarea functionarii acestora la paramatrii proiectati;
49. efectuarea reparatiilor la mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, fara luarea
masurilor compensatorii de aparare impotriva incendiilor;
50. amenajarea constructiilor existente, fara luarea unor masuri compensatorii referitoare la siguranta la
foc, in cazul in care, in mod justificat, nu pot fi indeplinite unele prevederi ale reglementarilor specifice
in vigoare;
51. utilizarea materialelor sau echipamentelor in constructii, netestate in ceea ce priveste siguranta la foc,
dupa caz, daca aceasta este prevazuta in reglementarile tehnice;

3
SC CODY GRUP SRL

52. neelaborarea scenariilor de siguranta la foc pentru constructiile, instalatiile tehnologice si amenajarile
care, potrivit legii, fac obiectul autorizarii- privind prevenirea si stingerea incendiilor sau neindeplinirea
masurilor stabilite prin acestea;
53. neasigurarea punerii in aplicare a planurilor de interventie si de evacuare a persoanelor in situatie de
urgenta publica de incendiu, precum si la exercitiile si aplicatiile tactice de interventie, organizate
potrivit dispozitiilor legale;
54. nestabilirea sau neprecizarea, in documentatiile tehnice de executie, a nivelurilor criteriilor de
performanta privind siguranta la foc a cladirilor, instalatiilor tehnologice si a amenajarilor proiectate;
55. neactualizarea sau neafisarea, dupa caz, conform reglementarilor specifice, a planurilor de
interventie, a instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si a schemei de prevenire si stingere a
incendiilor, a planurilor de depozitare a materialelor periculoase, precum si a planurilor de evacuare in
caz de incendiu;
56. neefectuarea instruirii salariatilor asupra normelor, regulilor si masurilor specifice de prevenire si
stingere a incendiilor, precum si asupra modului de indeplinire a sarcinilor ce le revin din planurile de
evacuare si interventie atat la angajare sau la schimbarea locului de munca, cat si periodic sau
premergator executarii unor lucrari periculoase;
57. refuzul nejustificat al salariatilor de a participa la instruiri, exercitii sau la aplicatii tactice de
prevenire si stingere a incendiilor, organizate conform dispozitiilor legale;
58. neindeplinirea in termen a masurilor de aparare impotriva incendiilor, stabilite de catre organele
abilitate, potrivit legii;
59. impiedicarea, in orice mod, a personalului unitatilor de pompieri militari, anume desemnat, sa-si
exercite drepturile si obligatiile legele in domeniul de prevenire si stingere a incendiilor, precum si de
interventie;
60. nerespectarea altor reguli de prevenire si stingere a incendiilor, cuprinse in normele si reglementarile
tehnice emise de ministere si de celelalte autoritati ale administratiei publice, daca fapta nu constituie o
contraventie sanctionata prin prezenta hotarare

INSTRUCTIUNI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR


LA SPATII DEPOZITARE

- Este interzisa delimitarea spatiilor de depozitare prin elementele de compartimentare combustibile


(placi aglomerate din lemn, fibrolemnoase, mase plastice, cherestea).
- In spatiile de depozitare a materialelor si substantelor combustibile sau explozive se admite amenajarea
de spatii pentru birouri in conditiile prevederilor specifice din normele tehnice P 118/83.
- Spatiile de depozitare trebuie sa fie delimitate fata de spatiile de receptie si livrare.
- La depozitarea materialelor se va tine seama de proprietatile fizico- chimice ale acestora (gradul de
periculozitate, sensibilitatea la caldura, fum sau umezeala, reactia fata de alte materiale, posibilitatea de
aprindere, precum si de substanta ce poate fi utilizata la stingerea incendiilor etc).
- Materiale cu caracteristici diferite se vor depozita in magazii separate, in functie de gradul de pericol la
explozie sau incendiu pe care il prezinta.
- Marfurile, materialele si ambalajele se vor depozita in rafturi, stive sau grupe in asa fel incat sa asigure
spatiile de siguranta si interventie in caz de incendiu, cu respectarea urmatoarelor precizari:
a) pastrarea libera a culoarelor dintre stive in permanenta, lasandu-se cai de acces cu latimea de 1
m care vor fi marcate pe pardosea cu vopsea;
b) distanta dintre stive si peretii dispozitivului va fi de 0,8 m;
c) lasarea spatiilor libere (60-90 cm) intre partea superioara si tavan sau grinzi, pentru a patrunde
jetul de apa;
- Spatiile inchise in care se depoziteaza substante combustibile (lichide, volatile, gaze) trebuie sa fie
ventilate (aerisite permanent) astfel incat sa nu formeze amestecuri explozive.

4
SC CODY GRUP SRL

- Rafturile pe care se depoziteaza materialele combustibile trebuie sa fie incombustibile, iar in cazurile in
care sunt totusi combustibile, acestea se vor ignifuga.
- Instalatiile de iluminat si forta vor fi verificate periodic.
- Instalatiile electrice de forta si iluminat ale depozitelor de materiale vor fi executate conform
normativelor in vigoare. La terminarea programului de lucru in depozite instalatia electrica se
deconecteaza.
- Depozitele noi sau spatiile ce vor fi amenajate pentru depozitare de marfuri vor fi prevazute cu
intrerupator general, amplasat inexteriorul incaperilor de depozitare.
- Corpurile de iluminat din depozite cu marfuri combustibile vor fi asigurate cu globuri.
- Este interzisa incalzirea spatiilor de depozitare cu sobe fara acumulare (sobe metalice), semineuri cu
foc deschis, resouri, radiatoare electrice sau cu gaze.
- Lucrarile cu foc deschis (sudare, lipire) se vor executa numai in baza permisului de lucru cu foc (anexa
4).
- In fiecare compartiment de depozitare se va afisa planul de depozitare, evacuare in caz de incendiu,
instructiuni de actiune in caz de incendiu.
- In spatiile de depozitare a materialelor, substantelor si ambalajelor combustibile utilizarea focului este
interzisa.
- Ambalajele se vor pastra in incaperi sau zone special destinate, in care este asigurata o protectie
corespunzatoare cu instalatii si mijloace de stingere.
- Toate deseurile provenite din ambalaje (scanduri, textile, hartie, metal, sticla etc) vor fi evacuate in
locuri special amenajate si asigurate impotriva incendiilor.
- In spatiile de depozitare fumatul este interzis. Pentru fumat se vor stabili locuri speciale in afara
depozitului. - In depozite si pe suprafetele de teren folosite pentru depozitarea marfurilor si ambalajelor
se va pastra in permanenta ordine si curatenie.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE A INSTALATIILOR


ELECTRICE

1. Instalatiile electrice de forta si iluminat normal si de siguranta vor fi proiectate, executate si exploatate
cu respectarea prevederilor normelor in vigoare (I-7, ID-15 si 17, PE-101 si 107 etc).
2. Instalatiile electrice de forta si iluminat vor fi executate numai de catre societati sau persoane
autorizate.
3. La folosirea instalatiilor electrice de forta si iluminat, se va asigura o buna functionare a utilajelor si
aparatelor respective, prin revizii inainte de intrarea in functiune si prin inlaturarea imediata a
defectiunilor constatate.
4. In timpul exploatarii retelelor electrice se va face verificarea rezistentei izolatiei, astfel:
a) in incaperile obisnuite, o data pe an;
b) in incaperile care contin vapori si gaze inflamabile, de doua ori pe an;
5. Tablourile electrice, releele, contuarele etc vor fi prevazute cu carcase de protectie, iar la tablouri se
vor intrebuinta numai sigurante dimensionate, conform normelor in vigoare. Se interzice inlocuirea
fuzibilelor arse cu fir de lita, staniol sau late materiale (monezi). Clemele sigurantelor lamelare nu se
fixeaza pe lemn, carton sau alte materiale combustibile.
6. Se interzice supraincarcarea circuitelor prin racordarea mai multor consumatori decat cei prevazuti.
7. Instalatiile pentru iluminatul de siguranta (evacuare, continuarea lucrului) vor fi mentinute in
permanenta stare de functionare.
Bateriile de acumulatori si celelalte surse de energie de rezerva pentru alimentarea iluminatului de
siguranta vor fi verificate periodic si bune intretinute.
8. Reostatele de pornire sau de reglare a turatiei diferitelor masini electrice vor fi protejate cu carcase
metalice prevazute cu orificii de racire. Acestea vor fi curatate de praf si scame cel putin o data pe
saptamana.
5
SC CODY GRUP SRL

Se interzice acoperirea lor cu materiale combustibile (hartie, carpe, lemn etc) sau curatarea lor cu
lichide inflamabile sau combustibile (benzina, petrol etc).
9. Conectarea la reteaua electrica a instalatiilor si a aparatelor noi se va face numai cu aprobarea
organelor energetice autorizate privind exploatarea instalatiei.
10. Revizia, repararea sau inlocuirea diverselor elemente ale instalatiilor electrice de iluminat si de forta
sau curenti slabi in medii explozive, se vor face numai dupa intreruperea curentului electric.
11. SE INTERZICE:
a) folosirea in stare defecta a instalatiilor electrice si consumatoare de energie electrica de orice
fel, precum si a celor uzate sau improvizate;
b) incarcarea instalatiilor electrice (conductori, cabluri, transformatoare, comutatoare, prize etc)
peste sarcina admisa;
c) suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductorii de alimentare;
d) agatarea pe panouri, nise, tablouri electrice etc sau introducerea in interiorul lor a obiectelor de
orice fel, precum si depozitarea de obiecte sau materiale in posturile de transformare sau distributie;
e) folosirea instalatiilor electrice neadecvate in medii cu vapori explozivi si degajari de praf
combustibil;
f) executarea lucrarilor de intretinere si reparatii a instalatiilor electrice de catre personalul
necalificat si neautorizat;
g) utilizarea lampilor mobile portative, alimentate prin cordoane improvizate sau uzate;
h) folosirea in corpurile de iluminat a filtrelor de lumina (abajururi) improvizate din carton,
hartie sau alte materiale combustibile;
i) intrebuintarea radiatoarelor si a resourilor electrice in alte locuri decat cele stabilite si in
conditii care prezinta pericol de incendiu;
j) folosirea legaturilor provizorii prin introducerea conductorilor electrici fara fisa bipolara
(stecher) direct in priza;
k) utilizarea aparatelor consumatoare de energie electrica (radiatoare, resouri, ciocane de lipit
etc) fara luarea masurilor de izolare fata de elementele combustibile din incapere;
l) asezarea pe motoare electrice a materialelor combustibile (carpe, hartie, lemn etc);
m) lasarea neizolata a capetelor conductorilor electrici, in cazul demolarii partiale a unei
instalatii.
12. Tablourile generale de distributie vor fi inchise in permanenta cu cheia, accesul la ele fiind permis
numai electricianului de serviciu, precum si organelor de control si verificare. Incaperea si elementele
tabloului vor fi in perfecta stare de curatenie.
13. La toate tipurile de tablouri, legaturile trebuie facute reglementar. In apropierea tablourilor se
interzice pastrarea materialelor si substantelor combustibile si blocarea accesului. La tablourile
capsulate, garniturile de etansare vor fi in buna stare si bine stranmse (fixate). Se interzice legarea directa
la bornele tabloului de distributie a lampilor de iluminat, a motoarelor electrice sau a altor consumatori
de energie electrica;
14. Toate utilajele si aparatele electrice vor fi prevazute cu placi, pe care sunt trecute caracteristicile lor
si schemele de conexiuni.
15. Periodic, pe baza unui grafic aprobat de conducerea societatii se va face revizia instalatiilor electrice
de iluminat, de forta sau de curenti slabi (tablouri de distributie, sigurante, starea conductorilor, dozelor,
prizelor, intrerupatoarelor, corpurilor de iluminat, conexiunilor, rezistentei chimice si legatura la pamant,
etc).
16. Revizia completa a instalatiilor electrice montate in medii explozive se va face cel putin o data pe an,
conform graficului de revizie si numai de personal calificat in acest sens.
17. Conductorii cu izolatie din material combustibil sau greu combustibil nu se vor monta direct pe
elemente de constructie combustibile. Montarea se va face prin introducerea de tuburi de protectie, fie pe
un strat incombustibil (zidarie, beton, foi de azbest etc.), fie pe console incombustibile.

6
SC CODY GRUP SRL

18. Conductorii cu izolatie din material plastic vor fi utilizati in montaj aparent numai in constructii cu
caracter provizoriu si numai pe trasee ferite de deteriorari mecanice.
19. Legarea conductorilor izolati se va face numai in cutii de legatura, doze, mansoane, respectandu-se
prevederile normelor in vigoare.

UTILIZAREA STINGATOARELOR PORTABILE

Mijloacele tehnice de p.s.i. utilizate pentru întreruperea procesului de ardere sau pentru
protejarea materialelor combustibile din apropierea focarului sunt:
a) apa, care poate fi aplicată direct asupra focarului sau sub formă de jet compact ori pulverizat (ceaţă
sau ploaie), folosindu-se diferite mijloace uzuale (găleţi, vase etc.), accesorii ale hidranţilor şi instalaţii
speciale (sprinkler, drencer, pulverizatoare)
b) spumanţii folosiţi pentru obţinerea spumelor aeromecanice,
c) pulberile stingătoare, aplicate asupra focarului prin utilizarea unor instalaţii, utilaje şi aparate
adecvate
d) aburul, deversat în zona protejată prin intermediul unor instalaţii adecvate, diluează concentraţia
de oxigen sub limita necesară continuării procesului de ardere sau atmosfera potenţial explozivă formată
în urma unor scăpări de gaze;
e) gazele inerte, refulate asupra realizează efectul de stingere, în principal, prin reducerea
concentraţiei de oxigen sub limita necesară continuării procesului de ardere;
f) agenţii stingători sau neutralizatori speciali, refulaţi în zona protejată prin intermediul unor
instalaţii şi utilaje speciale sau stingătoare, inhibă sau stopează arderea prin neutralizarea radicalilor
liberi necesari continuării reacţiei de oxidare.
Mijloacele tehnice de p.s.i. cu care sunt echipate şi dotate construcţiile, instalaţiile tehnologice şi
platformele amenajate se amplasează şi/sau se depozitează conform documentaţiilor tehnice de execuţie
şi reglementărilor specifice în lo- curi ferite de intemperii, agenţi corosivi, efecte negative ale
temperaturii etc., sau, după caz, se protejează corespunzător mediilor în care se utilizează.
La amplasarea mijloacelor tehnice de p.s.i. care sunt utilizate de persona- lul de pe locurile de
muncă şi/sau de forţele de intervenţie, în caz de incendiu, se au în vedere următoarele cerinţe:
a) locurile de amplasare să fie vizibile, uşor accesibile (pe căi de evacuare, coridoare, holuri, în zonele
ieşirilor şi alte asemenea spaţii) şi la distanţe optime faţă de focarele cele mai probabile;
b) înălţimea de montare şi greutatea acestora să fie pe măsura capacităţilor fizice ale persoanelor care
le utilizează;
c) să fie bine fixate şi să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.
La amplasarea stingătoarelor în perimetrul suprafeţei protejate se recomandă respectarea
următoarelor valori ale distanţelor şi înălţimii de montare:
a) maximum 15 m şi 20 m faţă de cele mai importante focare din clasele B şi A;
b) minimum 2 m faţă de focarele posibile;
c) maximum 1,4 m înălţime faţă de pardoseală.
Proprietarii (utilizatorii) construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi platformelor amenajate vor executa
periodic controlul stării de funcţionare a mijloacelor tehni -
ce de p.s.i. cu care acestea sunt echipate şi dotate, personal sau prin persoane anume desemnate şi
instruite în acest scop.
Încărcarea stingătoarelor şi a altor aparate de stins incendii (recipiente, capsule, rezervoare
etc.) cu substanţe de stingere se va face de către persoane juridice şi, după caz, fizice, atestate potrivit
prevederilor legale.
Lucrările de verificare, întreţinere şi reparare a mijloacelor tehnice de p.s.i. se execută numai
de către persoane juridice şi, după caz, fizice, atestate potrivit prevederilor legale. Periodicitatea
lucrărilor se stabileşte conform reglementărilor tehnice de exploatare şi precizărilor producătorilor
(furnizorilor) acestor mijloace tehnice.
7
SC CODY GRUP SRL

Substanţele speciale pentru stingerea incendiilor se supun verificărilor periodice privind


menţinerea calităţilor în timp, conform reglementărilor specifice şi precizărilor producătorului
(furnizorului).
Mijloacele tehnice de p.s.i. cu care se echipează şi se dotează construcţiile, instalaţiile
tehnologice şi platformele amenajate, precum şi substanţele de stingere se realizează, se amplasează, se
depozitează, se manipulează şi se uti- lizează astfel încât să nu pună în pericol viaţa şi integritatea
persoanelor (utilizatorilor), inclusiv ale membrilor forţelor de intervenţie.

MAGAZINE
 La depozitarea materialelor se va ţine seama de proprietăţile fizico-chimice ale acestora (gradul
de periculozitate, sensibilităţi la căldură, fum sau la umezeală, reacţia faţă de alte materiale, posibilitatea
de aprindere etc.).
 Mărfurile, materialele şi ambalajele depozitate vor fi organizate pe stive, grupe, în aşa fel încât
să se asigure spaţiile de siguranţă şi de acces între stivele de mărfuri;
 Culoarele de acces i din interiorul spălătoriei vor fi delimitate şi marcate.
 Stivele de mărfuri şi rafturile pentru depozitarea mărfurilor vor fi dispuse astfel încât să se
asigure un spaţiu de siguranţă de cel puţin 0,50 m de la limita superioară a stivelor de mărfuri şi până la
nivelul corpurilor de iluminat.
 În interiorul magazinului se va păstra în permanenţă ordine şi curăţenie perfectă.
 Toate deşeurile provenite din ambalaje (plastic, hârtie, sticlă, textile etc.), vor fi adunate imediat
şi evacuate în locuri special amenajate şi asigurate împotriva incendiilor.
 Operaţiile scriptice, în afara celor stricte pentru gestiune se vor executa în încăperi separate sau
izolate faţă de spaţiul de depozitare.
 Se interzice folosirea în magazie a reşourilor şi radiatoarelor electrice precum şi a lămpilor
electrice defecte sau neasigurate cu globuri sau grătare de protecţie.
 Se interzice păstrarea lichidelor inflamabile destinate curăţeniei, (motorină, petrol, petrosin) în
magazie sau în încăperile unde există pericol de incendiu.
 Se interzice cu stricteţe aprinderea şi utilizarea focului de orice natură, precum şi fumatul.
 Lucrările de sudură se vor executa doar în cazuri excepţionale, pe bază de permis de lucru cu
foc.
 Se interzice compartimentarea spaţiilor sau suprafeţelor de depozitare prin despărţituri
improvizate din ambalaje sau alte materiale combustibile.
 Încălzirea magaziei se face prin sistemul de încălzire centrală. Este interzisă încălzirea spaţiului
de depozitare cu sobe fără acumulare de căldură, şemineuri cu foc deschis, reşouri, radiatoare electrice
sau cu gaze.
 Este interzisă blocarea căilor de evacuare cu mărfuri sau ambalaje.
 Se interzice ca dezgheţarea conductelor să se facă cu foc deschis. Dezgheţarea se va face numai
cu apă fierbinte, aburi, nisip fierbinte sau alte procedee care nu prezintă pericol de incendiu;
 Este interzisă încărcarea magaziei peste capacitatea ei.
 Nu se admite intrarea persoanelor străine în magazia de marfuri.

Întocmit, Cadru tehnic PSI


PĂUN OVIDIU LUCIAN

S-ar putea să vă placă și