Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Prob scris la MARKETING
Proba E

Filiera: Tehnologic , Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimenta ie public


Varianta 100
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
SUBIECTUL I. (30 puncte)
I.1. Pentru fiecare din cerin ele de mai jos (1 – 5), scrie i, pe foaia de examen, litera
corespunz toare r spunsului corect. (10p.)
1. Canalele de distribu ie care desf oar ac iuni în limitele grani elor unei ri sunt:
a. canale na ionale
b. canale regionale
c. canale interna ionale
d. canale mixte
2. Cererea latent este o form de manifestare a cererii, care se caracterizeaz prin:
a. solicitarea unor produse turistice care contravin unor interese ale firmei
b. manifestarea unei adversit i fa de produsele oferite pe pia
c. lipsa dorin ei de cump rare a unor produse existente pe pia
d. existen a dorin ei de cump rare, dar inexisten a unui produs pe m sura preten iilor turi tilor
3. Segmentarea clien ilor în nonclien i, clien i poten iali, ignoran i, clien i efectivi,
corespunde clasific rii dup criteriul:
a. atitudinea fa de oferta turistic
b. demografic
c. psiho-social
d. statut social
4. Metoda de scalare în cadrul c reia persoanei cercetate i se solicit s - i exprime opiniile
despre un anumit produs sau serviciu este:
a. metoda ordon rii rangurilor
b. diferen iala semantic
c. modelul Fishbein-Rosenberg
d. scala lui Likert
5. Aranjamentele de tipul “totul inclus” fac parte din strategia:
a. tarifelor diferen iate
b. tarifelor pau ale
c. tarifelor ridicate
d. tarifelor sc zute
I.2. În coloana A sunt enumerate faze ale ciclului de via a unui produs, iar în coloana B,
explica iile aferente acestora. Scrie i, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre cifrele din
coloana A i literele corespunz toare din coloana B. (8p.)
A. Faze ale ciclului de
B. Explica ii
via al unui produs
1. faza de declin a. este momentul aducerii produsului turistic pe pia , adic
2. faza de cre tere na terea lui
b. apare în momentul când produsul turistic este cunoscut de
3. faza de lansare
o bun parte din consumatorii poten iali i este solicitat pe
4. faza de maturitate
pia
c. se manifest atunci când produsul turistic a fost acceptat pe
pia de majoritatea utilizatorilor i cump r torilor poten iali
d. produsul turistic atinge un avansat grad de uzur moral
e. produsul turistic se afl în procesul de punere la punct,
preg tire

Marketing, proba E 1 Varianta 100


Filiera: Tehnologic, Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimentaie public
Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

I.3. Transcrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare fiec rui enun (a, b, c, d, e, f) i
nota i în dreptul ei litera A, dac aprecia i c enun ul este adev rat i litera F, dac aprecia i
c enun ul este fals. (12p.)
a. Particularit ile ofertei turistice sunt: periodicitatea, spontaneitatea, simplitatea.
b. Cercetarea explicativ de marketing vizeaz explicarea unui fenomen ce are loc pe
pia , în func ie de cauzele care îl determin i îl influen eaz .
c. Canalul de distribu ie care apeleaz la touroperatori i care, dup constituirea
produsului turistic, îl vând direct publicului, este denumit canal mediu de distribu ie.
d. Cererea i oferta turistic sunt componente ale pie ei turistice care se manifest
diferit.
e. Reducerea tarifelor este un obiectiv (scop) al publicit ii.
f. Cererea de m rfuri prezint o spontaneitate mai ridicat decât cererea de servicii
turistice.

SUBIECTUL II. (30 puncte)


II. 1. Enumera i modalit ile de promovare a vânz rilor. (8p.)
II.2. Prezenta i principalele componente ale infrastructurii specific turistice. (8p.)
II.3. Eviden ia i etapele segment rii. (8p.)
II.4. Schema reprezint formele de prezentare a pre urilor. Reprezenta i, pe foaia de
examen, schema de mai jos. Completa i apoi c su ele goale cu informa iile care lipsesc.
(6p.)
tarif salariu

Forme de prezentare a pre urilor

mit chirie

SUBIECTUL III. (30 puncte)


Realiza i un eseu cu tema: „Organizarea compartimentului de marketing”. La realizarea
acestui eseu, se vor avea în vedere urm toarele:
prezentarea modului de organizare a compartimentul de marketing, dup fiecare criteriu
eviden ierea a patru dintre atribu iile compartimentului incoming
eviden ierea a patru dintre atribu iile compartimentului outgoing
definirea profesiogramei specialistului de marketing
enumerarea a patru aptitudini intelectuale prev zute în profesiograma specialistului de
marketing.

Marketing, proba E 2 Varianta 100


Filiera: Tehnologic, Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimentaie public