Sunteți pe pagina 1din 7

1) Clasificaţia administrativă grupează cheltuielile publice în funcţie de:

a) instituţiile prin care se efectuează acestea;


b) natura şi efectul lor economic;
c) momentul în care este efectuată cheltuiala şi modul în care sunt afectate resursele
financiare publice;
d) destinaţia lor;
e) rolul lor în viaţa economică;

2) Cheltuielile publice în expresie nominală desemnează:


a) totalitatea fondurilor publice exprimate în preţuri constante ale unei perioade de bază;
b) eliminarea transferurilor de sume dintre două bugete componente ale bugetului general
consolidat, în vederea evitării dublei evidenţieri a acestora;
c) totalitatea cheltuielilor publice exprimate în preţuri curente ale anului de calcul;
d) cheltuielile aferente bugetului general neconsolidat;
e) totalitatea cheltuielilor privind bunurile şi serviciile publice;

3)Când elasticitatea cheltuielilor publice în raport cu produsul intern brut este mai mare decât
1:
a) cheltuielile publice sunt elastice în raport cu P.I.B.-ul;
b) cheltuielile publice se modifică în aceeaşi proporţie cu P.I.B.-ul;
c) cheltuielile publice sunt inelastice în raport cu P.I.B.-ul;
d) modificarea relativă a cheltuielilor publice este mai redusă decât modificarea P.I.B.-ului;
e) modificarea relativă a cheltuielilor publice este egală cu modificarea P.I.B.-ului;

4) Cheltuielile publice consolidate se determină prin:


a) eliminarea cheltuielilor de transfer;
b) raportarea cheltuielilor publice la indicele preţurilor de consum sau la deflatorul P.I.B.
c) însumarea cheltuielilor publice exprimate în preţuri constante ale unei perioade de bază;
d) însumarea cheltuielilor publice înscrise în diferite bugete;
e) însumarea cheltuielilor publice exprimate în preţurile perioadei curente;

5)Veniturile sunt înscrise în sistemul naţional de bugete:


a) luând în considerare ritmicitatea încasării lor;
b) în funcţie de obiectivele urmărite de către executiv;
c) pe surse de provenienţă;
d) în funcţie de destinaţia acestora;
e) în funcţie de structura organizatorică a statului;

6)Gruparea veniturilor în buget se realizează:


a) pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate;
b) pe capitole şi subcapitole;
c) în funcţie de destinaţia aprobată de către executiv;
d) în funcţie de instituţiile prin care se încasează acestea;
e) în funcţie de sursa de finanţare;

7) Elementele avute în vedere la elaborarea proiectului bugetului de stat sunt:


a) prognozele principalilor indicatori macroeconomici şi sociali pentru anul bugetar pentru
care se elaborează proiectul de buget, precum şi pentru următorii 3 ani;
b) prevederile memorandumurilor de finanţare încheiate sau parafate cu organisme şi instituţii
financiare internaţionale;
c) propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite;
d) propunerile de sume defalcate din veniturile bugetului de stat, precum şi transferurile
consolidate pentru autorităţile administraţiei publice locale;
e) toate cele de mai sus;

8)În cazul în care legile bugetare nu au fost adoptate înainte de expirarea exerciţiului bugetar:
a) excedentul rezultat după finalizarea exerciţiului bugetar este utilizat pentru reducerea
deficitelor din anii precedenţi;
b) Guvernul îndeplineşte sarcinile prevăzute în bugetul anului precedent, limitele lunare de
cheltuieli neputând depăşi 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent;
c) ordonatorii principali de credite depun la direcţiile generale ale finanţelor publice noi
propuneri pentru proiectul de buget;
d) Parlamentul îndeplineşte sarcinile prevăzute în bugetul anului precedent;
e) se sistează transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale;

9)Elaborarea proiectului bugetului Uniunii Europene se realizează de către:


a) Consiliul European;
b) Parlamentul European;
c) Curtea de Conturi Europeană;
d) Consiliul Uniunii Europene;
e) Comisia Europeană;

10)Controlul execuţiei bugetului se realizează de către:


a) Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice;
b) Curtea de Conturi;
c) Ministerul Finanţelor Publice;
d) Guvern;
e) Parlament;

11)Criteriile de convergenţă pentru participarea la Uniunea Economică şi Monetară fac


referire la:
a) inflaţie;
b) deficit bugetar;
c) datorie publică;
d) b)+c);
e) a)+b)+c);

12) Stagiul complet de cotizare în cazul pensiei pentru limită de vârstă este:
a) 25 de ani pentru femei, respectiv 35 de ani pentru bărbaţi;
b) 35 de ani atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi;
c) 15 de ani pentru femei, respectiv 25 de ani pentru bărbaţi;
d) 25 de ani atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi;
e) 15 de ani atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi;

13) Sistemul dinamic de achiziţii reprezintă:


a) procesul repetitiv desfăşurat prin mijloace electronice după o evaluare iniţială completă a
ofertelor, în cadrul căruia ofertanţii au posibilitatea de a reduce preţurile prezentate şi/sau de a
îmbunătăţi alte valori ale unor elemente ale ofertei;
b) procedura de atribuire utilizată de autoritatea contractantă pentru dezvoltarea şi achiziţia
ulterioară a unui produs, serviciu sau a unor lucrări inovatoare;
c) sistemul informatic de utilitate publică;
d) procesul de achiziţie organizat în integralitate prin mijloace electronice şi deschis, pe
întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de
calificare şi selecţie, pentru achiziţii de uz curent;

14)Calculul cuantumului pensiei se determină prin:


a) raportarea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie;
b) împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului la
numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare;
c) înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie;
d) înmulţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului la
numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare;
e) luarea în considerare a veniturilor realizate în ultimul an de cotizare;

15)Potrivit OUG 64/2007, Guvernul este autorizat să angajeze în numele şi în contul statului
împrumuturi numai prin Ministerul Finanţelor Publice, în următoarele scopuri:
a) finanţarea deficitului bugetului de stat;
b) susţinerea balanţei de plăţi;
c) finanţarea unor programe/proiecte;
d) refinanţarea datoriei publice guvernamentale;
e) a+b+c+d;

16)Sumele mobilizate la fondul de risc provin din:


a) fondurile încasate sub formă de comisioane de la subîmprumutaţi/garantaţi de stat;
b) finanţările rambursabile angajate pe baze contractuale;
c) creanţele fiscale colectate de la persoanele juridice;
d) împrumuturile contractate de stat de la instituţii financiare internaţionale;
e) fondurile primite de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate;

17) Constatările auditului intern sunt cuprinse în:


a) raportul de audit;
b) planul de audit;
c) registrul riscurilor;
d) nota centralizatoare a documentelor de lucru;
e) programul intervenţiilor la faţa locului;
18)Pregătirea misiunii de audit nu presupune:
a) analiza riscurilor;
b) elaborarea programului preliminar al intervenţiilor la faţa locului;
c) colectarea şi prelucrarea informaţiilor;
d) colectarea dovezilor;
e) notificarea privind declanşarea misiunii de audit public intern;

19)Stabilirea punctajului total al riscurilor se realizează:


a) luând în considerare gradul de independenţă al auditorului;
b)luând în considerare constatările cuprinse în raportul de audit întocmit la finele misiunii de
audit;
c) ca produs dintre probabilitatea de manifestare a acestora şi impactul lor;
d) prin însumarea riscurilor specifice activităţilor auditabile ;
e) luând în considerare formularele de constatare a iregularităţilor;

20)Procedura de negociere competitivă se desfăşoară de regulă:


a) în două etape;
b) într-o singură etapă;
c) în trei etape;
d) fără invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare pentru atribuirea
contractelor sectoriale;
e) la reluarea competiţiei dintre operatorii economici parte la un acord-cadru;

21)Întocmirea planului achiziţiilor publice presupune:


a) punerea în corespondenţă cu CPV;
b) stabilirea specificaţiilor tehnice;
c) publicarea anunţului de participare;
d) constituirea garanţiei de participare;
e) stabilirea criteriilor de selecţie a participanţilor;

22)Licitaţia restrânsă reprezintă:


a) procedura la care orice operator economic are dreptul să depună ofertă în urma publicării
unui anunţ de participare;
b) procedura simplificată prin care autoritatea contractantă solicită oferte de la mai mulţi
operatori economici;
c) procedura la care orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de
participare ca răspuns la o invitaţie la procedura concurenţială de ofertare, urmând ca numai
candidaţii care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie stabilite de entitatea contractantă
să aibă dreptul de a depune oferte iniţiale în etapa ulterioară, pe baza cărora entitatea
contractantă va derula negocieri în vederea îmbunătăţirii acestora;
d) procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică la care orice operator economic
are dreptul de a depune o solicitare de participare ca răspuns la o invitaţie la procedura
concurenţială de ofertare, urmând ca numai candidaţii care îndeplinesc criteriile de calificare
şi selecţie stabilite de entitatea contractantă să aibă dreptul de a depune oferta în etapa
ulterioară;
e) procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică prin care orice operator economic
are dreptul de a depune o solicitare de participare în urma publicării unui anunţ de participare
sau a unui anunţ privind existenţa unui sistem de calificare, urmând ca numai candidaţii care
îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie stabilite de entitatea contractantă să aibă dreptul
de a participa la etapa de dialog, iar candidaţii rămaşi la sfârşitul etapei de dialog au dreptul
de a depune oferte finale;

23)Autoritatea contractantă utilizează documentaţia descriptivă în cazul aplicării procedurii


de:
a) dialog competitiv;
b) licitaţie electronică;
c) concurs de soluţii;
d) licitaţie restrânsă;
e) licitaţie deschisă;

24) Numărul minim de candidaţi indicat în anunţul de participare în cazul negocierii


competitive trebuie să fie de:
a) 3;
b) 5;
c) 4;
d) 2;
e) 6;
25)Procedurile de atribuire reglementate de legislaţia în vigoare aplicate în cazul atribuirii
contractelor de achiziţie publică sunt:
a) licitaţia electronică;
b) acordul cadru;
c) sistemul dinamic de achiziţii;
d) achiziţia directă;
e) parteneriatul pentru inovare;

S-ar putea să vă placă și