Sunteți pe pagina 1din 62

Plan de dezvoltare instituţională

2017-2021

Profesor coordonator: lect. univ. dr. Rogoz Nicoleta


Studenţi responsabili:Boacă Violeta
Gavril Adina-Gabriela
Cuprins

1. Prezentarea liceului
1.1. Istoric
1.2. Elemente de cultură organizațională

1.3.Scopul Planului de Dezvoltare Instituţională

2. Diagnoza

2.1. Analiza mediului intern


- Curriculum
- Resurse umane
- Resurse materiale şi financiare
- Relaţii cu comunitatea

2.2. Analiza de nevoi (SWOT, PESTE)

3. Planificarea strategică-Viziunea, misiunea, ţinte strategice

4. Plan de dezvoltare pentru perioada 2017-2021

5. Evaluare și monitorizare
1. Prezentarea liceului
1.1 Istoric
Liceul „Al. I. Cuza” din Iaşi a fost înfiinţat în septembrie 1955, conform
Deciziei cu nr. 390, sub numele de Şcoala Medie Mixtă nr. 3. Funcţiona în localul
Şcolii ani nr. 2, din Strada Vasile Lupu (actualul corp B al Şcolii „B. P. Hasdeu”).

Devine Şcoala Medie Mixtă nr. 7, denumire sub care o găsim până în 1959
când i se atribuie numele de Liceul nr. 7 „Al. I. Cuza”, primind totodată fondurile
necesare construirii unui local propriu, în strada Ion Creangă, unde se mută în
1961. Este vorba despre actualul corp principal al Şcolii generale nr. 22,” B.P.
Haşdeu”. Construcţia actualului sediu al liceului, din strada I. Creangă nr. 37 a fost
terminată abia în anul 1968.

De la început şi până în anul 1970, şcoala cuprinde toate ciclurile de


învăţământ cu o pondere tot mai mare a celui liceal. În perioada 1970-1977
regăsim aici doar clasele de liceu ( a IX-a -a XII-a), iar din 1977 este transformat,
în liceu industrial cu profil mecanic. El şi-a menţinut, prin calitatea educaţiei
promovată, un loc important în sistemul instructiv-educativ al judeţului Iaşi,
absolvenţii lui urmând, adesea, facultăţi umaniste.

Potrivit informațiilor mai sus prezentate, concluzionăm faptul că accentul se


pune pe ciclul învățământului liceal, pe pregătirea liceenilor pentru examenul de
Bacalaureat, admiterea la facultate și integrarea/inserția pe piața muncii.

Evenimentele din decembrie 1989 au deschis o nouă pagină în istoria şcolii


ea regăsindu-şi vocaţia de liceu teoretic. Faptul devine realitate în septembrie 1990,
clasele de industrial ca şi cele serale intră în lichidare şi se introduc profiluri
specifice liceelor teoretice cum ar fi matematica-fizică, chimie- biologie, limbi
moderne. A fost printre primele trei licee din judeţul Iaşi care au introdus clase de
profil istorie-socio-umane şi a reînfiinţat clase de gimnaziu, multe cu studierea
intensivă a limbilor străine, gândite ca o pepinieră. (Sursa:https://www.alicuzaiasi.ro/) [
accesat 05.12.2019, 16:34])

Introducerea profilurilor mai sus menționate și studierea intensivă a


limbilor străine, încă din gimnaziu, concură la o bună dezvoltare a filierei și
profilurilor specifice liceului, procesul instructiv-educativ putându-se realiza prin
intermediul mijloacelor multimedia. Dezvoltarea competențelor digitale și
lingvistice a elevilor ajută la realizarea unor produse de tip e-learning, cât și a
unor produse de tip software, ceea ce poate facilita angajarea acestora pe piața
muncii.

1.2. Elemente de cultură organizațională


În continuare ne propunem să prezentăm anumite elemente de identitate ale
liceului, acestea fiind: sigla școlii, deviza școlii și ținuta elevilor. Fiecare element
include o scurtă descriere și analiză.
Sigla şcolii
Sigla școlii cuprinde inițialele numelui marelui domnitor Alexandru
Ioan Cuza, aceasta fiind realizată cu o grafică deosebită, care include
elemente redate artistic, dând o notă de eleganță și prestigiu.

Deviza şcolii

În unire stă puterea!

Devizia școlii face trimitere la o educație pentru toți, o educație de tip


cooperativ și colaborativ.

Ţinuta elevilor

În cadrul liceului elevii poartă ţinuta şcolară aprobată în Regulamentul intern şi


asumată prin semnarea contractelor educaţionale. Ţinuta şcolară este compusă din:
• sacou negru
• cămaşă albă
• cravată neagră cu sigla liceului
• ecuson
• pantaloni pentru băieţi
• fustă sau pantaloni pentru fete
Tinuta elevilor relevă apartenența acestora la un grup, la o mică comunitate
formată în cadrul școlii, aceasta fiind un element de identitate. Ținuta elevilor
prezintă specificul școlii, fiind o bună reprezentare în mediul extern.

Prin ținuta elevilor, instituția de învățământ evidențiază deschiderea pentru


principiul egalității de șansă, discriminarea fiind un concept necunoscut pentru
aceștia.
1.3. Scopul Planului de Dezvoltare Instituţională

Schimbările de politici educaționale au determinat trecerea de la o


educație centrată pe profesor, la educația centrată pe elev. (Sursa:
file:///D:/De%20pe%20net/98331235_Curriculum_centrat_pe_elev_vs_curri
culum_centrat_pe_aterie.pdf, [accesat la 14.01.2020, 17:26]). Această nouă
direcție de politici anicipează orientrea către învățare realizată cu ajutorul
mijloacelor multimedia (Sursa:
http://proiecte.pmu.ro/web/matematica_digitala,[ accesat la 14.01.2020, ora
17:39]) și incluziunea copiilor cu un anumit statut social și a celor cu cerințe
educaționale speciale în școlile de masă (Sursa:
http://proiecte.pmu.ro/web/scolispeciale, [accesat la 14.01.2020, ora 17:42];
Sursa: https://www.edu.ro/olimpiade-si-concursuri, [accesat la 14.01.2020,
ora 17:46]; Sursa: LEN, 2018, Art.3, a), b), c), d), e), f), o
https://www.edu.ro/sites/default/files/legea-
educatiei_actualizata%20august%202018.pdf,[ accesat la 14.01.2020, ora
17:51]).
Scopul planului de dezvoltare instituţională constă în dezvoltarea unor
strategii pentru aplicarea principiului egalităţii de şanse în educaţie,
îmbunătăţirea performanţelor educaţionale, abilităţilor şi competenţelor
tuturor copiilor, precum şi formarea/pregătirea cadrelor didactice pentru a
oferi elevilor un parcurs educaţional creativ şi stimulativ, de calitate.
2. Diagnoza
- CURRICULUM

Tabelele de mai jos ilustrează situația elevilor la examenele naționale analizând


comparativ performanțele în perioada 2010-2017.

Rezultatele la evaluarea națională-disciplina Limba și literatura română.


Perioada 2010-2017

Tabelul nr.1
Rezultatele la evaluarea națională-disciplina Matematică. Perioada 2010-2017

Tabelul nr. 2

Potrivit datelor mai sus prezentate, se observă o creștere a rezultatelor


obținute de elevi la Evaluarea Națională, crescând totodată și rata de
promovabilitate.

La Limba și Literatura română în anul 2017 s-au înregistrat opt note între 9-9,99
și o notă între 6-6,99, aceasta din urmă fiind cea mai mică notă, comparativ cu
anul 2010 unde s-au obținut două note între 9-9,99 și trei note între 4-4,99.

La Matematică în anul 2017 s-au obținut două note de 10 și trei note între 6-6,99,
aceasta din urmă fiind cea mai mică notă, comparativ cu anul 2010, când au fost
înregistrate trei note între 9-9,99 și o notă între 2-2,99.
Rezultatele la examenul de Bacalaureat – disciplina Limba și literatura română.
Perioada 2010-2017

Tabelul nr. 3
La examenul de Bacalaureat, rata de promovabilitate crește în anul 2017,
fiind zece note de 10 la disciplina Matematică și o notă de 10 la Limba și
Literatura Română, fiind un contrast puternic între cele două discipline.

La Limba și Literatura română în anul 2017 s-a obținut o notă de zece și o notă
între 4-4,99, comparativ cu anul 2010 câand s-au obținut doisprezece note între 9-
9,99 și o notă între 4-4,99.

La Matematică în anul 2017 s-au obținut zece note de 10 și două note între 4-
4,99, comparativ cu anul 2010 când s-au obținut opt note între 9-9,99 și o notă
între 1-1,99.

Graficele de mai jos prezintă numărul de premii obținute de elevi la


concursurile și olimpiadele școlare, fără a fi menționate disciplinele la care s-au
obținut aceste premii.

Rezultate obținute la olimpiade și concursuri în perioada 2014-2017

Graficul nr. 1
Rezultate obținute la olimpiade și concursuri în perioada 2014-2017

Graficul nr. 2

Reprezentările grafice din acel document, redau multitudinea rezultatelor obținute


de elevi la Olimpiade și Concursuri școlare, obținându-se cele mai multe premii
din ultimii trei ani.
Informații privind situația premiilor obținute la concursuri în perioda 2014-2017

Tabelul nr.4

Informații privind situația numărului de elevi participanți la concursurile școlare


în

perioada 2014-2017

Raportându-ne la aceste tabele, putem identifica faptul că au crescut numărul de


participanți și numărul de premii obținute, în ultimii trei ani, înregistrându-se mai
multe premii de premiul III și mai puține de premiul I, astfel se constată faptul că
deși numărul de participanți crește, scade performanța acestora.

Mai jos vor fi prezentate proiectele educaționale la care au luat parte elevii
liceului „Alexandru Ioan Cuza“.

Proiecte educaționale inițiate de școală:

• PROIECTUL JUDEȚEAN ”EUROPA ÎN IMAGINI”


• IAȘUL CULTURAL - IAȘUL PERSONALITĂȚILOR - proiect județean
pentru educație inter și multiculturală
• ALEXANDRU IOAN CUZA - OMUL ȘI EPOCA - proiect județean pentru
educație culturală
• JUNIOR ENGLISH - proiect județean pentru educație interculturală
• DE LA GRĂDINIȚĂ LA ȘCOALĂ. CUM VĂD COPIII LUMEA - proiect
județean
• MAGIA MAST - proiect interjudețean
• InfoGeografic@21 - proiect județean
• CULORILE SOLIDARITĂȚII - proiect județean

Prin proiectele inițiate de școală se observă importanța pe care o acordă liceul


în dezvoltarea unui educații inter și multiculturale, atât la nivel local cât și la
nivel județean.
În continuare sunt prezentate proiectele europene la care au luat parte elevii
liceului „Alexandru Ioan Cuza“.

Proiecte europene:

• Proiectul Erasmus+ Strategii de obținere a performanței cu elevii


proveniți din medii dezavantajate
Proiectul Erasmus+ Strategii de obținere a performanței cu elevii proveniți din
medii dezavantajate, conferă o soluție copiilor care nu au resurse financiare sau
chiar materiale, pentru a face față cerințelor educaționale. Aceștia primesc o
șansă la educație, oferindu—li-se ceea ce au nevoie pentru a atinge performanță în
învățare.
• Proiectul Erasmus+ Scriu Pentru Ca Si Eu Sunt Scriitor
Acest proiect încurajează creativitatea și autonomia copiilor, conferindu-le
încredere în propriile forțe. Creațiile elevilor sunt valorificate, aceștia putând
chiar să simuleze o viitoare carieră, datorită experienței plăcute avute în cadrul
proiectului.
• Proiect Erasmus+ VET Marketing digital- o șansă pe piața muncii pentru
absolvenții claselor de matematică-informatică
Implicarea elevilor în acest tip de proiect, le sprijină acestora inserarea pe piața
muncii, ajutându-i să se dezvolte și să facă trecerea mai ușor de la cursurile
liceului la programul unui loc de muncă. Acest proiect realizat pe marketing
digital se pliază perfect pentru filiera matematică-informatică, deoarece ajută
elevii să facă legătura dintre teorie și ceea ce vor practica pe viitor, fiind prezent
chiar unul dintre peincipiile didactice „Principiul legăturii dintre teorie și
practică“.
• Proiectul Erasmus+ Largirea dialogului international—premisa a
modernizarii scolii
Prin realizarea acestui proiect, considerăm că se pot încheia diverse parteneriate
cu școli din mediul internațional, putându-se realiza și mobilități cu schimburi de
experiență. Încheierea de parteneriate cu instituțiile externe internaționale, pot
constitui sursă de venit, atât pentru bugetul liceului, cât și pentru resursele de care
dispune acesta.
Liceul a luat parte la diverse proiecte europene care pun pe primul loc creșterea
performanței elevilor proveniți din medii dezavantajate și inserarea pe piața
muncii a absolvenților claselor de matematică-informatică, cât și dezvoltarea unor
strategii de modernizare a instituției.

- RESURSE UMANE-ELEVI

În tabelul de mai jos, sunt cuprinse informații privind efectivele de elevi și


repartizarea acestora pe cicluri și clase de învățământ.

Informaţii privind efectivele de elevi la începutul anului şcolar 2017-2018

Tabelul nr.5

În acest tabel se remarcă existența predominantă a ciclului liceal, urmat de cel


gimnazial, și introducerea ciclului primar, începând cu anul 2014.
În continuare vor fi prezentate informațiile cu referire la variația numărului de
clase cât și numărul de elevi, repartizați pe cicluri de învățământ, în ultimii 5 ani,
tabelul nr.(5).

Evoluția efectivelor de elevi în perioada 2012-2018

Tabelul nr. 6
Potrivit acestui tabel, se constată că la specializarea Matematică-Informatică,
scad numărul de elevi și numărul de clase/grupe, la specializarea Științe ale
natruii, crește numărul de elevi, numărul de clase/grupe rămânând același, la
specializarea Filologie, scade numărul de elevi, numărul de clase/grupe rămânând
același, iar la specializarea Științe sociale, crește numărul de elevi, cât și de
clase/grupe. La ciclul gimnazial se constată o scădere a numărului de elevi,
numărul de clase/grupe rămânând același, iar la ciclul primar se înregistrează o
creștere a numărului de elevi cât și a numărului de clase/grupe.

Altfel spus, odată cu trecerea anilor, există un interes tot mai mare pentru liceele
ce oferă profiluri din domeniile științelor exacte, decât cele cu profil uman sau
filologic.

- RESURSE UMANE-PROFESORI
Informaţii privind personalul didactic încadrat în perioada 2012-2018
Potrivit acestui tabel, sunt prezentate seturi de date ce cuprind
informații despre distribuția pe grade didactice a personalului didactic.

Tabelul nr.7
Tabelul prezintă distribuția personalului didactic pe grade didactice,
constatându-se atât un progres, deoarece există opt cadre didactice cu doctorat,
ceea ce constituie un bun sprijin în parcursul educațional al profesorilor.
Remarcăm că în intervalul 2012-2018 nu există niciun cadru didactic
necalificat, fiecare având cel puțin cel mai mic nivel al gradului în învățământ.

Informații privind numărul personalului didactic auxiliar, perioada 2012-2018

Tabelul nr.8

Conform tabelului mai sus prezentat, identificăm un număr mic de personal


didactic auxiliar, acesta fiind încadrat pe categoria profesională corespunzătoare
postului ocupat, neavând pregătire suplimentară pentru a putea ocupa și alte
posturi, importante din punct de vedere al dezvoltării liceului (tehnician).
- RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE
Liceul dispune de două corpuri de clădiri. Clădirea principală-corpul A conţine
17 săli de clasă, 2 laborator de informatică, 1 laborator chimie, 1 laborator fizică,
cancelarie, cabinete de: biologie,chimie, fizică, consiliere părinți, geografie-istorie,
CEAC, directori, CA, secretariate, administratie, inginer de sistem, contabilitate, 1
bibliotecă cu sală de lectură, 1 cabinet medical, 1 cabinet stomatologic, 1 sală de
sport, arhiva. Corpul B adăposteşte astăzi 24 săli de clasă, 2 laboratoare de
informatică, 1 laborator chimie- fizică, cancelarie corp B, cabinete de: chimie-
fizică, istorie-geografie, consiliere școlară, director, secretariat,1 bibliotecă, 1 sala
de sport, 1 cabinet medical, arhiva.

Informații cu privire la numărul spațiilor școlare, perioada 2012-2018


Tabelul nr. 9

Analizând informația din tabelul de mai sus observăm necesitatea unor spații
de joacă, acestea fiind în contrast cu sălile de clasă/grupă, care sunt în număr de
41. Suprafața atelierelor este una foarte mică în comparație cu numărul elevilor
din instituție, aceștia neputând beneficia de activitațile derulate în anumite
intervale orare, din cauza spațiului fizic foarte mic.
Informații cu privire la numărul spațiilor administrative
Tabelul nr. 10

Potrivit datelor colectate, se observă informații cu privire la spațiile


administrative, necesare coordonării oricărei instituții. Echipa managerială
dispune de un număr de trei spații, fiind la fel ca numărul spațiului destinat și
pentru secretariat. Biroul de contabilitate, dar și al administrației cuprinde fiecare
doar câte un spațiu, observându-se că accentul este pus pe echipa care face parte
din secretariat dar și din cea managerială.

Declarație cu privire la distribuția bugetului instituției, 20 Iunie


Documentul nr. 1
Potrivit Declarației de venituri și cheltuieli, unitatea de învățământ
înregistrează venituri din închirieri, prestări servicii și taxe, iar cheltuielile sunt
pentru întreținere, funcționare și alte cheltuieli.
- RELAȚII CU COMUNITATEA
Informații privind parteneriatele la care au luat parte elevii Liceului Teoretic
Tabelul nr. 11
Acord de parteneriat Denumirea activității Tema activității
Inspectoratul Școlar Iaşul cultural - Iaşul Istorie
Județean Iași personalităţilor;
Aqua Vision-cultură și
civilizație;
Europa în imagini
Universitatea ”Alexandru Proiect de mediu; Protejarea mediului
Ioan Cuza”Iași Simpozionul ”Istorii,
percepții și reflecții
culturale”;
Căminul de Pensionari Culorile Solidarităţii; Solidaritate și respect
„Sf. Cuvioasă
Parascheva”;
Fundaţia „Solidaritate şi
Speranţă”
Biblioteca Judeţeană AQUA VISION- cultură Educație
„Gheorghe Asachi” şi civilizaţie
Liceul Teoretic Derularea unor proiecte Proiecte educaționale
„Principesa Natalia şi programe educaţionale;
Dadiani” Activităţi din aria
ofertelor educaţionale;
Iniţierea şi Colaborarea
în organizarea şi
desfăşurarea de programe
comune;
Schema organizatorică a personalului instituției
Documentul nr.2

Conform Tabelului(11), liceul teoretic a fost și este implicat în multe


proiecte de parteneriat, care valorifică ofertele educaționale pe care le
promovează, dar nu numai. Aceste parteneriate vizează dezvoltare optimă și
armonioasă pe toate palierele dezvoltării, fiecare activitate școlară și extrașcolară
având propriul său rol în formarea elevilor.
Documentul (2) este o schemă organizatorică care prezintă personalul de
care dispune liceul teoretic. Deși avem de a face cu o structură foarte bine
organizată, se observă absența unui manager de proiecte, care ar avea un rol
foarte important în obținera unor fonduri pentru finanțarea liceului.
În continuare, va fi realizată analiza de nevoi (SWOT) pentru domeniile:
curriculum, resurse umane, resurse materiale și financiare și reații cu
comunitatea. Fiecare domeniu va avea parte de câte o analiză (SWOT) separată,
astfel, putându-se identifica cu ușurință elementul specific fiecărui domeniu.

2.2 Analiza de nevoi (SWOT, PESTE)


- CURRICULUM
Oportunități Amenințări
• Colaborare cu alte școli • Programele școlare
și instituții în vederea supraîncărcate la nivel
extinderii experiențelor de învățământ;
elevilor • Slaba finanțare în
• Obținerea de burse și vederea achiziționării
stagii de practică în unor mijloace
funcție de rezultatele multimedia;
obținute;

Puncte tari Soluții Soluții


• Număr mare de proiecte • Dezvoltarea spiritului • Organizarea unor
educative și activități colaborativ, a simțului ateliere pe teme
extrașcolare; estetic și moral, al corelate nevoilor reale
• Numărul mare de elevilor; ale elevilor
participanți la • Încheierea de (managementul
concursuri și olimpiade parteneriate în vederea timpului, utilizarea
școlare; dezvoltării și computerului în
familiarizării cu mediile învățare/realizarea de
profesionale; proiecte co-creative,
etc.)
Puncte slabe Soluții Soluții
• Creșterea numărului de • Optimizarea • Formarea și pregătirea
premii III, în metodologiei de personalului didactic
concordanță cu numărul predare-învățare- pentru dezvoltarea
celor de premiul I evaluare din școli și gândirii critice a
obținute la olimpiadele instituții partenere; elevilor;
și concursurile școlare; • Obținerea de • Atragerea de sponsori
• Lipsa mijloacelor sponsorizări în vederea pentru finanțare/
multimedia din procesul achiziționării donare a unor mijloace
instructiv-educativ; mijloacelor multimedia; multimedia;

- RESURSE UMANE
Oportunități Amenințări
• Participarea la • Influențele negative ale
programe mediului extern și
educaționale imposibilitatea școlii de
europene a le neutraliza
• Oferte favorabile • Opțiunea absolvenților
în urma colaborării de a părăsi țara, în
cu diverse instituții vederea dezvoltării pe
de pe piața municii plan profesional în
• Disponibilitatea străinătate
unei varietăți de • Atractivitatea redusă a
cursuri de formare tinerilor absolvenți
și perfecționare pentru o viitoare carieră
organizate de didactică
CCD, Universități • Salarizarea slabă a
• Accesarea unor personalului didactic și
fonduri europene scăderea nivelului de trai
care să sprijine
programele și
proiectele inițiate
Puncte tari Soluții Soluții
• Creșterea • Realizarea unor • Realizarea unor ateliere
numărului de ateliere pentru pentru dezvoltare și
elevi, prin dezvoltarea adaptare socială
introducerea spiritului • Încheierea de
claselor de colaborativ și parteneriate, necesare
învățământ creativ inserării elevilor în anii
primar • Participarea terminali pe piața
• Număr mare de elevilor la muncii( voluntariat, job
elevi înscriși în workshop-uri part-time, practică)
ciclul liceal pentru integrarea • Realizarea unor proiecte
• Personal pe piața muncii educaționale având drept
didactic • Participarea la scop sensibilizarea
calificat cursuri de elevilor pentru
• Cadre dezvoltare a parcurgerea unei cariere
didactice competențelor didactice
implicate în digitale și de optimizare a • Premierea/bonificarea
proiecte la metodelor didactice(IAC) profesorilor implicați în
nivel național • Înființarea unui diferite proiecte
și internațional spațiu multimedia,
în vederea
realizării unor
activități care să
sprijine parcursul
educațional al
elevilor
Puncte slabe Soluții Soluții
• Număr mic de • Realizarea de • Realizarea campaniilor
elevi înscriși campanii pentru de informare asupra
atât în ciclul elevi, în vedera influențelor și
primar cât și în implicării și consecințelor mediului
cilul gimnazial participării extern asupra dezvoltării
• Rezistența acestora la pe plan social al elevilor
cadrelor programe (cooperare, integrare,
didactice în educaționale socializare, incluziune)
aplicarea europene • Realizarea unor stagii de
metodelor de • Organizarea unor practică/schimburi de
creativitate la activități de lucru experiență în vederea
în echipă, în sensibilizării elevilor cu
unele
vederea privire la cariera
discipline
sensibilizării și didactică
• Inexistența la adaptării la • Bonusarea personalului
nivelul unității schimbare didactic auxiliar cu
de învățământ • Organizarea unor dublă specializarea, in
a unui personal cursuri pentru vederea sensibilizării
didactic formarea dublei acestora pentru formare
auxiliar cu specializări a și dezvoltare
dublă personalului profesională
specializare didactic
(lipsa unui
tehnician) auxiliar(informatic
ian-tehnician)

- RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE


Oportunități Amenințări
• Instituția prezintă • Degradarea
autonomie spațiilor școlare,
financiară din cauza lipsei
• Încheierea unor accesării unor
parteneriate cu fonduri
comunitatea locală • Slaba implicare a
( părinți, primărie) comunității locale
în dezvoltarea
instituției
Puncte tari Soluții Soluții
• Existența în fiecare • Modernizarea și • Accesarea unor
corp al instituției a întreținerea fonduri europene
unor cabinete și cabinetelor și nerambursabile
laboratoare laboratoarelor din pentru
funcționale instituție modernizare și
(informatică, • Înființarea unor întreținere
fizică, chimie, spații de joacă • Realizarea unor
asisență psiho- pentru copii pliante/conferințe
pedaagogică) în scopul
• Instituția dispune conștientizării
de fonduri proprii importanței
care provin din implicării
închirieri comunității locale
în dezvoltarea
instituției
(primărie, biserică,
ONG, firme)
Puncte slabe Soluții Soluții
• Lipsa unui spațiu • Realizarea unui • Accesare unor
de joacă proiect pentru fonduri europene
• Fonduri crearea unor spații nerambursabile
insuficiente pentru de joacă pentru realizaarea
extinderea • Realizarea unor proiectelor de
atelierelor din campanii/postere/ modernizare și
instituție audiențe pentru înființare
sprijinirea • Încheierea de
colectării de parteneriate
materiale și școală-comunitate
fonduri necesare în vederea atragerii
extinderii de fonduri
atelierelor necesare
dezvoltării
instituției

• RELAȚII CU COMUNITATEA
Oportunități Amenințări
• implicarea activă a • slaba reprezentre a
autorităților locale specialiștilor în
în educație, educație la nivelul
• existența la nivel instituțiilor locale,
comunitar a unor • dezinteresul
programe naționale comunității locale
și internaționale, asupra dezvoltării
procesului
educativ,
Puncte tari Soluții Soluții
• existența în cadrul • organizarea unor • organizarea unor
unității de vizite în anumite ședințe în vederea
învățământ a unor instituții locale, identificării unor
consilii cu • se pot realiza persoane care pot
personalitate schimburi de sprijini dezvoltarea
juridică declarate experiență, în educație a
ca parteneri olimpiade, instituției școlare,
educaționali: concursrui • realizarea unor
Consiliul Elevilor, naționale și focus-grupuri
Consiliul internaționale, pentru
Părinților; conștientizarea
• numeroase importanței
parteneriate educației în
încheiate cu dezvoltarea
instituții comunității,
administrative,
culturale, sociale și
ONG-uri,

Puncte slabe Soluții Soluții


• relații slab • organizarea unor • realizarea unor
dezvoltate între conferințe, cursuri de
școală și simpozioane, profesionalizare în
comunitate, cluburi educative vederea formării
• număr mic de în vederea specialiștilor în
manageri de sensibilizării educație,
proiect, care ar comunității asupra • realizarea unor
aduce finanțări implicării în conferințe/
suplimentare, procesul educațiv, simpozioane în
• dezbateri și vederea
conferințe de conștientizării
informare la implicării
nivelul consiliului comunității locale
de administrație, în dezvoltarea
asupra existenței și educației la nivel
importanței naționale și
programelor internațional,
naționale și
internaționale,

Vom trece la cea de-a doua analiză de nevoi (PESTE), aceasta fiind realizată doar
pentru două dintre cele cinci domenii fundamentale: factori economici și factori
tehnologici.
• Analiza PESTE
Factori economici
În ultimii ani s-a constatat dezvoltarea unor domenii precum: comerțul,
sericiile și construcțiile; ducând la creșterea numărului de firme active, cât și a
numărului de angajați. Domeniul IT cunoște și acesta o evoluție considerabilă
pe piața locală, ceea ce duce la o creștere a ratei locurilor de muncă din acest
domeniu.

Astfel, datorită dezvoltării acestui domeniu, oferta educațională se adaptează


nevoilor societății, instituțiile de învățământ permițând înscrierea elevilor într-
un număr cât mai mare la anumite specializări.

Agricultura, un al domeniu major care s-a dezvoltat în ultimul timp, constituie o


sursă și resursă considerabilă pentru anumite instituții școlare și universitare,
contribuind la diversificarea ofertei educaționale.

Factori tehnologici

În ultimii ani, s-a constatat o dezvoltare a infrastructurii de transport pe raza


Municipiului Iași, datorată numărului mare de vehicule, accesul la unitățile de
învățământ realizându-se într-o manieră mult mai rapidă și eficientă.

Transportul în comun face legătura dintre zonele urbane și rurale ale orașului,
permițând unui număr cât mai mare de elevi să ajungă la instituțiile școlare din
care fac parte.

Deși acest domeniu s-a dezvoltat foarte repede, modernizarea și reabilitare


infrastructurii stradale crează ambuteiaje și blocări frecvente ale traficului, ceea
ce conduce la mărirea timpului dintre destinații.

Nivelul tehnologic al educației a cunoscut o accelerare, astfel instituțiile de


învățământ sunt îmbunătățite cu calculatoare, platforme e-Learning, acces la
internet, în vederea eficientizării procesului instructiv-educativ. Dotarea
instituțiilor de învățământ cu materiale didactice care să vină în sprijinul
elevilor cât și a cadrelor didactice,se realizează cu ușurință, datorită dezvoltării
tehnologiei ceea ce conduce la realizarea în mod interactiv a procesului
instructiv-educativ.

3. Viziunea, misiunea, ținte strategice


Viziunea școlii
Școala - un magnet care atrage energii neprelucrate și emană informație,
cultură, educație, spre un produs superior, apt pentru a face față exigențelor majore
ale societății românești, în contextul integrării în Uniunea Europeană

Viziunea școlii
Performanțele la un nivel înalt se realizează prin acceptarea diversității și
egalității, cu o contribuție nemărginită a spiritului creativ la nivelul comunității
școlare și profesionale.

Misiunea școlii
Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” din Iași își propune să devină un nucleu de
educație în comunitate, prin respectarea dreptului fiecărui copil/tânăr/adult la
educație, fără discriminare, prin promovarea unui învățământ de calitate, care să
formeze oameni competenți, receptivi la schimbare, animați de dorința respectării
principiilor morale, legilor țării, valorilor democrației.

Misiunea școlii
Misiunea Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza“, Iași, constă în
dezvoltarea unei comunități creative bazată pe colaborare și cooperare; a unei
comunități incluzive prin implementarea unui proces instructiv-educativ integrat,
realizat cu ajutorul mijloacelor multimedia, oferindu-le copilor un parcurs
educațional raportat la cele mai înalte standarde educative.
Ținte strategice

▪ Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale


▪ Creşterea accesului la educaţie şi asigurarea egalităţii de şanse
▪ Promovarea performanţei în educaţie
▪ Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului
▪ Dezvoltarea de parteneriate în vederea susţinerii educaţiei permanente
▪ Adaptarea sistemului de învăţământ românesc la cerinţele educaţionale europene

Ținte strategice:
1. Optimizarea sistemului de formare continuă a personalului didactic la
standarde europene;
2. Creșterea ratei de incluziune socială și asigurarea egalității de șanse;
3. Dezvoltarea de parteneriate pentru implementarea unor noi metode
educaționale de predare-învățare-evaluare;
4. Atragerea resurselor necesare pentru dezvoltarea și perfecționarea procesului
instructiv-educativ;

Opțiuni strategice:
1.1 Proiectarea și aplicarea unor strategii didactice care vor sprijini
perfecționarea și formarea continuă a personalului didactic;
(CURRICULUM)
1.2 Consilierea cadrelor didactice în vederea diversificării metodelor pentru
dezvoltarea gândirii critice, creativității și strategiilor de management al
ul timpului; (RESURSE UMANE)
2.1 Implementarea unor proiecte în vederea sensibilizării asupra incluziunii
sociale și a egalității de șansă; (RESURSE UMANE)
2.2 Crearea unui CDȘ care să vizeze incluziunea socială și egalitatea de
șansă; (CURRICULUM)
3.1 Realizarea unor campanii pentru dezvoltarea de parteneriate în vederea
implementării unor noi metode educaționale; (RESURSE MATERIALE ȘI
FINANCIARE)
3.2 Realizarea unor ateliere care să conducă la încheierea de parteneriate cu
instituțiile locale, naționale și internaționale; (RELAȚII CU
COMUNITATEA)
4.1 Organizarea unor licitații cu produse realizate în cadrul școlii, în vederea
atragerii unor fonduri pentru dezvoltarea procesului instructiv-educativ;
(RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE)
4.2 Realizarea unui fond al școlii/ donații pentru asigurarea resurselor
necesare dezvoltării proceslui instructiv-educativ; (RESURSE MATERILE
ȘI FINANCIARE)
4 . Plan de dezvoltare pentru perioada 2017-2021

Opţ Obiective(SMART) Rezultate Resurs Responsabi Term Indicatori de


iuni e li ene performanţă
1.1 -Realizarea pe parcursul unui an a Perfecțion Uman Director M Timpul
unui număr de 12 activități area e Cadre Nivelul
didactice, în vederea consilierii și continuă a Materi didactice performanței
formării personalului didactic; personalul ale specializate obținute
ui didactic Financ Specialiști Nivelul de
-Implementarea pe parcursul unui iare în educație cunoștințe
an a unui număr de 12 activități cu Administrat Nivelul predării
referire la noile strategii didactice, or
în vederea îmbunătățirii Sponsori
procesului instructiv-educativ;
1.2. -Organizarea pe parcursul a doi Formarea Uman Cadre L Timpul
ani a unui număr de 24 de contiună a e didactice Nivelul de
activități de consiliere colectivă a personalul Materi specializate cunoștințe
cadrelor didactice; ui didactic ale Consilier Nivelul predării
-Realizarea pe parcursul a doi ani Psiholog Nivelul
a unui număr de 12 activități de Psihoterape interesului
consiliere de grup a cadrelor ut manifestat față
didactice, în vederea diversificării de noile metode
metodelor didactice( gândire
critică, management, creativitate);
2.1 -Stabilirea pe parcursul a doi ani a Creșterea Uman Directorul L Timpul
unui număr de 48 de strategii de incluziunii e Consilier M Nivelul
sensibilizare asupra incluziunii sociale și Materi Cadre cunoaşterii-
sociale și a egalității de șansă; a egalității ale didactice minim 3
-Susținerea pe durata unui an a de șansă Financ Consiliul indicatori(atitudi
unui număr de 12 conferințe iare părinților nea,avantajele,c
despre importanța proiectelor pe Consiliul onsecinţe),
tema incluziunii sociale și a elevilor Numărul de
egalității de șansă; participanți
2.2 -Implementarea pe parcursul unui Creșterea Uman Directorul M Timpul
an a unui număr de 6 activități de incluziunii e Consiliul Nivelul
cercetare (observaţia,studiu de sociale și Materi de implicării în
caz,chestionarul ,analiza SWOT), a egalității ele dministrație activități,
în vederea creării unui CDȘ care de șansă Financ Cadre Numărul
să vizeze incluziunea socială și iare didactice acticitților
egalitatea de șansă; Elevi realizate (6
-Stabilirea pe parcursul unui an a Părinți activități de
unui număr de 12 activități de cercetare, 12
diseminare, în vederea creării unui activități de
CDȘ; diseminare)
3.1 -Realizarea pe durata unui an a Dezvoltar Uman Director M Timpul
unui număr de 12 activități de ea de e Cadre Numărul de
cercetare pentru dezvoltarea de parteneriat Financ didactice postere, broșuri,
parteneriate, în vederea e iare specializate pliante realizate
implementării unor noi metode Materi Specialiști Nivelul
educaționale; ale în educație implicării
-Proiectarea pe parcursul unui an a
unui număr de 12 sesiuni de
informare și conștientizare(
pliante, broșuri, postere), în
vederea încheierii de parteneriate;
3.2 -Organizarea pe parcursul unui an Implemen Uman Cadre M Timpul
a unui număr de 12 sesiuni de tarea de e didactice Numărul de
workshopuri, în vederea încheierii noi Financ Manageri parteneriate
de parteneriate cu instituțiile metode iare de proiect încheiate
locale, naționale și internaționale; educațion Materi Consiliul Numărul de
-Asigurarea pe parcursul unui an a ale ale de ateliere de lucru
unui număr de 12 activități de administrați înființate
lucru, în vederea încheierii de e
parteneriate;
4.1 -Dezvoltarea pe parcursul unui an Atragerea Uman Director M Timpul
a unui număr de 12 activități de resurselor e Profesori Numărul de
stimulare a creativitatii cu produse pentru Financ de arte produse
finite, pentru atragerea de fonduri dezvoltare iare plastice realizate
necesare procesului instructiv- a și Materi Pictori Nivelul de
educativ; perfecțion ale Consiliul creativitate
-Asigurarea pe parcursul unui an a area de Nivelul
unui număr de 12 expoziții cu pocesului administrați implicării
vânzarea produselor realizate în instructiv- e profesorilor în
cadrul școlii pentru strângerea de educativ Contabil aceste activități
fonduri;
4.2 -Amenajarea pe parcursul unui an Atragerea Uman Director S Timpul
a unui număr de 4 locații, în resurselor e Echipa Numărul de
cadrul școlii, în vederea asigurării pentru Materi managerial locații
resurselor necesare procesului dezvoltare ale ă amenajate
instructiv-educativ; a și Consiliul Numărul
-Amplasarea pe parcursul unui an perfecțion de resurselor
a unui număr de 10 urne, pentru area administrați obținute
donații, în cadrul comunității pocesului e Nivelul
locale, în vederea asigurării instructiv- Consiliul implicării
resurselor necesare dezvoltării educativ elevilor personalului
procesului instructiv-educativ; Consiliul școlii
părinților
Contabil
Cadre
didactice

5. Evaluare și monitorizare

Implementarea proiectului de dezvoltare instituțională va fi realizată de întregul


personal al liceului teoretic, urmărindu-se întocmai țintele strategice și obiectivele
propuse spre realizarea acestuia.
Evaluarea și monitorizarea acestui proiect vor fi realizate prin întâlniri periodice
și sesiuni de lucru, care se vor desfășura la un interval de trei/șase luni. La aceste
întâlniri vor lua parte Consiliul de administrație, Consiliul profesoral, directorul,
cadrele didactice dar și câte un reprezentant din Consiliul elevilor și Consiliul
părinților.
Dacă pe parcurs vor apărea situații de criză, întâlnirile mai sus menționate au
scopul de a remedia orice problemă apărută în timpul derulării proiectului.

BUGET: 41880000
Disciplina: Managementul instituțiilor școlare
Profesor coordonator: lect. univ. dr. Nicoleta Rogoz
Student responsabil: Adina-Gabriela Gavril, Violeta Boacă
Specializarea: Pedagogie
Anul: III, grupa, II

Metode inovative de predare a conținuturilor


(TECH-INOVATION)

Perioada de desfășurare a proiectului: 14 septembrie 2020-13septembrie 2021


1. Argument

Datorită nevoilor existente la nivelul pieței muncii și la nivelul comunității


este necesară crearea unei culturi care să adapteze oferta educațională la cerințele
socio-economice.

Politica națională din domeniul educației, în relație cu tendințele de la nivel


european, integrează flexibilizarea curriculumului prin introducerea unor metode
inovative de predare-învățare-evaluare, ce au drept scop eficientizarea procesului
instructiv-educativ.

Conform proiectului „Matematica digitală. Curriculum opțional și resurse


educaționale pentru clasa a III-a“ 2014-2015, proiect co-finanțat de Fondul Social
European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane (POS DRU), se prezintă susținerea „procesului de modernizare a
învățământului preuniversitar din România prin elaborarea și pilotarea cu un grup
țintă reprezentativ la nivel național (5.125 de elevi și 1056 de cadre didactice) a
curriculumului opțional Matematica digitală, destinat elevilor din clasa a III-a,
folosind o abordare inovativă și extinzând utilizarea TIC în activitatea de predare-
învățare-evaluare.“ (http://proiecte.pmu.ro/web/matematica_digitala, [accesat la
data de 24.01.2020, ora, 12.30])

„Orice act de achiziționare a cunoașterii sau a unui comportament nou se


bazează pe – și uneori depinde în mod hotărâtor de – cadrul procedural, mijlocul
(tehnic, logistic, uman) la care se face apelul. Mijlocul devine nu numai o simplă
cale, ci și un ingredient al conținutului pe care îl prefigurează sau îl semnifică într-
un anumit fel.“ (Cucoș, 2017, p. 125)
Potrivit citatului mai sus menționat, educația cunoaște o amplă restructurare,
totul plecând de la mijloacele de transmitere a conținuturilor. Schimbarea în
educație survine societății mereu în continuă ascensiune, școlile trebuind să ofere
noilor învățăcei, ceea ce au nevoie pentru a face față viitorului. Piața muncii va fi și
aceasta influențată de tot ce se întâmplă în jurul ei, contribuind cu oferirea locurilor
de muncă specifice fiecărei specializări în parte.

În Legea Educației Naționale, art. 68. (1) prezintă curriculumul pentru


învățământul primar și gimnazial, de unde derivă și opt competențe-cheie,
determinând profilul de formare al elevului. Subpunctul d) cuprinde competențe
digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și
cunoaștere, fiind în concordanță cu acest proiect propus spre realizare. (
https://www.edu.ro/sites/default/files/legea-
educatiei_actualizata%20august%202018.pdf [accesat la data de 24.01.2020, ora,
12:18])

Proiectul inițiat vizează introducerea noilor metode inovative care vor ajuta la
optimizarea procesului instructiv-educativ din școli.

2. Scop: Optimizarea procesului instructiv-educativ prin introducerea unor


metode inovative de predare-învățare-evaluare a conținuturilor
3. Obiective:

• Promovarea pe durata a 2 luni, a scopului proiectului prin realizarea a 6


campanii de conștientizare a importanței metodelor inovative în educație;
• Formarea în decursul unei luni, a echipei de lucru prin realizarea unui număr
de 10 sesiuni de training, în scopul implementării metodelor inovative;
• Realizarea pe durata a 2 luni, a unui număr de 16 activități de tipul
„strângere de fonduri“, în vederea achiziționării resurselor inovatoare
specifice proiectului;
• Desfășurarea pe durata a 6 luni, a unui număr de 24 de lecții-pilot, în
vederea optimizării procesului instructiv-educativ;
• Diseminarea pe parcursul unei luni, a rezultatelor proiectului, printr-un
număr de 4 ateliere de lucru, în vederea comunicării rezultatelor obținute;
4. Portofoliile profesorilor vor conține următoarele elemente:

• Contractul de parteneriat între părțile implicate;


• Calendarul activităților ce urmează a fi realizate;
• Lista programelor/softurilor educaționale;
• O schiță a proiectului implementat;

5. Analiza SWOT
Oportunități Amenințări
• Implicarea și sprijinul unor părinți în • Exigențele unor părinți în vederea
vederea realizării activităților implementării noilor metode
propuse în proiect; inovative de predare a
• Activitățile de tipul „strângere de conținuturilor;
fonduri“ pot oferi, încheierea unor • Insuficiența fondurilor adunate în
parteneriate cu instituțiile locale; cadrul activităților de tipul
• Campaniile de conștientizare pot „strângere de fonduri“;
duce la implicarea responsabililor
culturali, în cadrul proiectului;
Puncte tari Soluții Soluții
• Promovarea proiectului • Implicarea părinților, în cadrul • Organizarea unor serbări (joc de rol),
propus prin campanii de proiectului prin ore de voluntariat; având ca scop conștientizarea
conștientizare; • Realizarea unor activități importanței proietului;
• Organizare și implicare din nonformale prin care se vor strânge • Realizarea unor schimburi de
partea cadrelor didactice, resurse necesare implementării experiență între școli (companii), cu
care iau parte la acest proiectului; scopul formării cadrelor didactice și
proiect; strângerii de fonduri;
• Desfășurarea unor activități
în vederea achiziționării
resurselor specifice
proiectului;
• Desfășurarea unui număr de
4 ateliere de diseminare a
rezultatelor obținute în
cadrul proiectului;
Puncte slabe Soluții Soluții
• Timpul de implementare al • Realizarea unor grupui de lucru în • Realizarea unor ședințe de informare
proiectului este redus (un care părinții vor sprijini elevii, și conștientizarea a importanței
semestru); pentru eficientizarea și conservarea implementării acestui proiect;
• Dificultăți care pot apărea timpului; • Realizarea unor activități de
în sesiunile de training, în • Activități prin care se va oferi voluntariat prin implicarea elevilor
formarea profesorilor; asistență tehnică, astfel implicându- care performează în domeniul digital
• Probleme întâlnite la se responsabilii locali; (consultanță informatică, strângere
instrumente și softurile de fonduri);
educaționale utilizate;

Diagrama Gantt-Planificarea activităţilor


Nr.c Activitatea S O N D I F M A M I I A
e c O e a e a p a u u u
rt. p t I c n b r r i n l g
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

1. 1.Etapa de promovare
1.1 selectarea echipei de lucru;
1.2 promovarea proiectului;

2 2.Formarea cadrelor didactice


2.1 formarea profesoilor prin 10 sesiuni de training;

3 3.Etapa achiziționării resurselor


3.1 activități de strângere de fonduri;
3.2 activități pentru achiziționarea resurselor specifice proiectului;

4 4.Etapa implementării propriu-zise


4.1 realizarea unui număr de 24 de lecții-pilot;
4.2 realizarea unui număr de 3 sesiuni de diseminare;

5 5.Etapa diseminării
5.1 Impactul asupra beneficiarilor
5.2. Diseminarea rezultatelor proiectului.
Plan analitic de activităţi
Durata Ob. Etape Activităţi Acţiuni Resurse Responsabili Rezultate Indicatori
materiale aşteptate
2 luni 1. 1.Etapa de 1.1 selectarea -prezentare Ppt. -foi; -cadrele -conștientiza -numărul de cadre
promovare echipei de lucru; -interviu și -afișe, pliante, didactice; importanța didactice implicate:
1.2 promovarea depunerea unui -instrumente -directorul implementării -numărul
proiectului; dosar de înscriere multimedia; școlii; acestui proiect; participanților la
-realizarea unor -ghid de -membrii sesiunile de
pliante, postere, realizare al echipei de promovare;
pagini de facebook, dosarului de proiect; -nivelul implicării
blog,conferințe; înscriere; membrilor;
- -numărul pliantelor,
videoproiector; postere, broșuri
-laptop; realizate;
-sală;
1 lună 2 2.Formarea 2.1 formarea -realizarea unor -instrumente -cadrele -formarea cadrelor -nivelul implicării
cadrelor profesoilor prin 10 activități în care digitale; didactice; didactice pentru cadrelor didactice;
didactice sesiuni de training; cadrele didactice -softuri -echipa de operarea cu noile -nivelul
vor fi formate, în educaționale; formatori; metode inovative; cunoștințelor
scopul -membrii -receptarea și acumulate
implementării echipei aplicarea noilor (atitudini, avantaje,
implementării proiectului; cunoștințe privint informații);
metodelor metodele inovative;
inovative;
2 luni 3. 3.Etapa 3.1 activități de -realizarea unor -imprimantă; -membrii -strângerea -bugetul;
achiziționării strângere de activități de tipul -hârtie; echipei de fondurilor necesare -numărul de donații
resurselor fonduri; donațiilor pentru -mape; lucru; pentru făcute;
3.2 activități pentru strângerea de -spațiu de -cadrele achiziționarea - nivelul implicării
achiziționarea fonduri; depozitare; didactice resurselor specifice în activități (cadre
resurselor specifice -activități în care -urne pentru implicate; proiectului; didactice, membrii
proiectului; vor fi donate: donații; -părinți și elevi echipei, părinți și
tablete, telefonane, -cont bancar; implicați; elevi);
softuri
educaționale;
6 luni 4. 4.Etapa 4.1 realizarea unui -realizarea unor -instrumente -cadrele -optimizarea -nivelul implicării
implementării număr de 24 de lecții propriu-zise multimedia; didactice procesului cadrelor didactice
propriu-zise lecții-pilot; de predare- -softuri implicate în instructiv-educativ și al elevilor;
4.2 realizarea unui învățare-evaluare educaționale; proiect; prin intermediul -diseminarea;
număr de 3 sesiuni prin intermediul -internet; -elevi; metodelor -numărul fișelor de
de diseminare; metodelor -wi-fi; -membrii inovative; evaluare
inovative; -resurse echipei de -eficientizarea completate;
-activități de umane; proiect; procesului de
diseminare prin -fișe de -directorul predare-învățare-
intermediul unor evaluare; școlii; evaluare;
fișe de evaluare a
eficienței
metodelor propuse;
1 lună 5. 5. Etapa 5.1 Impactul asupra -evaluare finală a -spațiu; -cadre didactice; -feed-back pozitiv - numărul de fișe
diseminării beneficiarilor beneficiarilor -beneficiari -echipa de din parte completate;
5.2. Diseminarea privind gradul de direcți și proiect; beneficiarilor -numărul
rezultatelor satisfacere asupra indirecți; -directorul direcți și indirecți; instrumentelor
proiectului. noilor metode -laptop; școlii; -desfășurarea folosite în proiect;
implementate; Videoproiector; -elevii și activităților în -nivelul cunoașterii
-evaluarea finală a -imprimantă; părinții; timpul estimat; (atitudine, avantaje,
beneficiarilor -fișe de -opimizarea și consecințe);
privind gradul evaluare; eficientizarea
interacțiunii cu -foi albe; procesului
noile metode -mape; instructiv-educativ;
inovative; -instrumentele
-realizare unor folosite în
conferințe de proiect;
comunicări privind
importanța
implementării
proiectului „TECH
INOVATION“;

• Bugetul proiectului
A. Resurse materiale: afișe, mape, topuri de hârtie, videoproiectoare, săli, telefon, tablete, internet, wi-fi, softuri
educaționale, laptop;
B. Resurse financiare: ⁓500.000

• Bibliografie:
1. Cucoș, C., (2017), „Educația. Rîntemeieri, dinamici, prefigurări“, Editura, Iași, Polirom.
2. Farla, T., Colan, L., Iucu, R., (2007), „ANALIZA NEVOILOR DE FORMARE. Ghid pentru pregătirea,
implementarea şi interpretarea datelor analizei nevoilor de formare în şcoli“, Editura, București, ARELIER
DIDACTIC.

3. ***Institutul Român de Management Educațional (2003), „Management educațional“ Volume I-II,


Iași:Editura CDRMO.
4. ***Institutul de Științe ale Educației (2011), „Planul de Dezvoltare Instituţională (PDI) – un instrument al
schimbării“, București.
5. (Sursa: https://www.alicuzaiasi.ro/, [accesat la data de 25.11.2019, ora, 15:00]).
6. (Sursa: https://www.edu.ro/sites/default/files/legea-educatiei_actualizata%20august%202018.pdf [accesat la
data de 24.01.2020, ora, 12:18])
7. (Sursa: http://proiecte.pmu.ro/web/scolispeciale, [accesat la 14.01.2020, ora 17:42].
8. (Sursa:file:///D:/De%20pe%20net/98331235_Curriculum_centrat_pe_elev_vs_curriculum_centrat_pe_aterie.
pdf, [accesat la 14.01.2020, 17:26]).
9. (Sursa: http://proiecte.pmu.ro/web/matematica_digitala,[ accesat la 14.01.2020, ora 17:39]).
10.(Sursa: https://www.edu.ro/olimpiade-si-concursuri, [accesat la 14.01.2020, ora 17:46]).
11.(Sursa: LEN, 2018, Art.3, a), b), c), d), e), f), o https://www.edu.ro/sites/default/files/legea-
educatiei_actualizata%20august%202018.pdf,[ accesat la 14.01.2020, ora 17:51]).
12.(Sursa: http://proiecte.pmu.ro/web/matematica_digitala, [accesat la data de 24.01.2020, ora, 12.30])

-Pliant

S-ar putea să vă placă și