Sunteți pe pagina 1din 4

E.

prezintă tulburări de atenție, o sensibilitate la factori de distragere externi însoțită de hiperactivitate


şi tulburări de învățare a lecturii şi ortografiei. El este tratat în cadrul unei abordăr multidisciplinare
cuprinzând 15 şedinţe de reeducare neuro psiho logică a funcțiilor atenționale şi executive şi reeducare
ortofonica a lecturii și ortografiei. E. vine la consultație la vârsta de şase ani, în clasa I pentru tulburări
de concentrare şi o problemă de distractibilita.

TULBURĂRILE DE ATENȚIE LA COPII prezentă în special la şcoală. Prezintă, de asemenea, un compor


tament turbulent şi nu poate să rămînă aşezat pe scaun.

Prezintă dificultăți de învăţare a lecturii, pentru care benefi ciază de o reeducare ortofonică de două
şedinţe pe săptămînă. Părinții spun că el recunoaşte literele, dar nu ştie să le asocieze pentru a forma o
silabă sau un cuvînt. Capacitățile lui de atenție în timpul temelor nu depăşesc zece minute la o sarcină de
lectură. De asemenea, în acest moment este turbulent şi impulsiv.

Chestionarele

La prima examinare, psihologul le înmînează lui E. şi părintilor săi un chestionar Conners pentru părinţi
(versiune cu 48 de itemi) şi un chestionar Conners pentru învăţători (versiune cu 28 de itemi).

Chestionarul pentru părinți pune în evidență, în răspunsurile cotate „mult" şi „foarte mult", următoarele
tulburări: E. este excitabil şi impulsiv, visează cu ochii deschişi, are dificultăți de învățare, se „răsuceşte",
nu stă într-un loc, prezintă probleme de fixare a atenției sau de distractibilitate, este neascultător sau
nu-i place să se supună regulilor şi interdicţiilor. La nivelul răspunsurilor „mult" şi „foarte mult" în
chestiona- rul pentru învățători, E. este descris ca agitat, se „răsu ceşte” pe scaun, trebuie să i se
răspundă imediat la întrebare. Învățătorul îl descrie ca distrat şi prezentînd o atenţie fluctuantă. Se
excită uşor şi este impulsiv, cere o atenție excesivă din partea învățătorului.

Evaluarea neuropsihologică

Evaluarea neuropsihologică este cerută de neuropediatru, iar aceasta va fi realizată la vârsta de şase ani
şi unsprezece luni. Copilul este în clasa I. Părinții îi explică psihologului că E. prezintă tulburări
atenționale, probleme de impulsivitate motorie şi verbală, o mare agitație, dificultăți de a selecta
informațiile pertinente dintr-un mesaj. Vrea să audă totul în acelaşi timp şi este deposit de fluxul prea
mare de informații. E. prezintă şi dificultăți de a persevera intr-o sarcină şi adesea sare de la o activitate
la alta. În ceea ce priveşte activitatea şcolară, potrivit părinţilor, difi cultățile de învățare trebuie puse în
relație cu faptul că el este foarte distrat. Lui E. îi este foarte greu să-şi facă temele, este distras de tot ce
se întîmplă în jur, iar în teme se precipită fără să se gândească etc.
Comportamentul în timpul evaluării neuropsihologice

E. este motivat şi colaborează, dar se remarcă repede o importantă oboseală atențională. După o
jumătate de oră de lucru, devine foarte dificil să-şi focalizeze atenția asupra diferitelor sar cini. Pe de altă
parte, este frecvent distras de elemente exterioare sau parazite care-l împiedică să se centreze pe
activitatea în curs.

Funcțiile atenționale

Sînt examinate :

-atenția selectivă:

- atenția selectivă vizuală ;

- atenția selectivă auditivă ; atenția susținută.

E. are dificultăți în a-şi focaliza atenția asupra informa ilor vizuale eliminînd elementele nepertinente
(atenţie selectivă vizuală), atunci cînd trebuie să ia în calcul mai multe trăsături simultan, iar informațiile
nu-i sînt prezentate în mod structurat. In schimb, cînd tintele căutate sînt mai simple şi trebuie să repe
teze cîte una o dată, performanţele sînt bune. Acest lucru poate fi imputat unui deficit de inhibare
(Édouard nu reuşeşte să inhibe corect trăsăturile nepertinente cînd trebuie să repereze o configu rație
complexă).

Performanţele sînt perfecte în modalitatea auditivă. In sfirsit, din punct de vedere clinic, se remarcă
importante dificultăți de atenție susținută.

Functiile executive

Sînt examinate :

-planificarea ;

-inhibarea :

- inhibarea cognitivă ;

- inhibarea motorie.

Evaluarea pune în evidență un deficit de inhibare verbală şi motorie. E. are dificultăţi în a-şi stăpîni
automatismele, fie ele verbale sau motorii. Această dificultate explică distractibilita tea, dificultatea de a
sta într-un loc, dificultatea de a selecta me sajul adecvat dintr-un flux de informaţii (nu reuşeşte să
inhibe informaţiile nepertinente) şi precipitarea lui (impulsivitate). În schimb, capacitățile de planificare
mentală şi de organizare a căutării în memorie par bune.
Funcțiile mnezice

Sunt examinate :

- memoria de lucru (pe termen scurt);

- memoria episodică (pe termen lung);

-metoda auditiv-verbală;

- metoda vizuală.

Capacitățile de memorie pe termen scurt par slabe în modali atea audítivă, dar bune în modalitatea
vizual-spaţială. Această lăbiciune ar putea explica dificultatea de a păstra în memorie instructiuni
prezentate oral. Pe de altă parte, în ceea ce priveşte amintirile pe termen lung, apacităţile sînt în general
bune în modalitatea auditivă şi vizuală. se remarcă totuşi influenţa deficitului inhibitor şi a oboselii
atenționale.

Concluzii generale ale examinării neuropsihologice

Evaluarea a permis punerea în evidență în special a unui deficit de inhibare, care împiedică alte funcții
cognitive (atenția selectivă vizuala, memoria pe termen lung auditiv-verbală). Se constată, de asemenea,
o slăbiciune a memoriei auditiv-verbale pe termen scurt.In acest context, este pertinent să propunem o
terapie neuro psihologică pentru a-l ajuta pe Édouard să-şi controleze automa tismele şi deci să-şi
mărească timpul de concentrare. O evaluare neuropsihologică a evoluției este prevăzută după 20 de
şedinţe de reeducare.

Evoluţia lui E. la vîrsta de 7 ani şi 5 luni, după 15 şedinţe de reeducare neuropsihologică.

E., elev în clasa a II-a, este evaluat pentru a se constata progresele și a defini noi obiective de reeducare.
Comportamentul lui E. s-a ameliorat, iar la nivel neu ropsihologic reeducarea a trecut de la o şedinţă de
jumătate de oră la o şedinţă de trei sferturi de oră. La nivel clinic există pro grese evidente în ceea ce
priveşte concentrarea, dar E . rămîne impulsiv şi are nevoie să i se impună reguli stricte, altfel depăşeşte
limitele.

Concluziile examinării neuropsihologice după 15 şedințe de reeducare

Evaluarea pune în evidență o ameliorare globală a funcțiilor inhibitoare, cu un efect pozitiv asupra
celorlalte funcții cognitive (atenția selectivă vizuală şi memoria pe termen lung). Persistă totuşi unele
dificultăți de inhibare, o lentoare atențională şi o tendință spre impulsivitate şi agitaţie
comportamentală. In acest context şi ţinînd cont de progresele deja realizate, este pertinentă
continuarea tratării. Obiectivele de lucru vor fi inhibarea şi viteza de procesare a informației. Propunem
şedinţe de trei sferturi de oră, date fiind capacitățile mai bune de atenție susţi nută.