Sunteți pe pagina 1din 199

Concepţie şi îngrijire:

Egumena Epistemia (Goncearenco)


Ana Cecan
Tipărită cu binecuvântarea
Înalt Preasfinţitului
VLADIMIR,
Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove

cu străduinţa
egumenei E P I S T E M I A (Goncearenco),
stareţa Mănăstirii „Sf. M. Mucenic Gheorghe” Suruceni
(s. Suruceni, r-nul Ialoveni, R. Moldova)

cu susţinerea
binecredincioşilor ctitori
ai Sfintei Mănăstiri Suruceni
Valeriu şi Ana Cecan
(1868-1943)
150 ani de la naştere [2 noiembrie 1868]
100 ani de la hirotonia întru arhiereu [22 iulie 1918]
75 ani de la trecerea la Domnul [17 septembrie 1943]
CUV~NT }NAINTE tembrie 1943 şi a fost înmormântat în gropniţa de lân-
gă Biserica „Sf. M. Mc. Gheorghe.”
Din istoria mănăstirii se cunoaşte că la 3 iulie 1959
Mănăstirea Suruceni a fost închisă şi pustiită. După ani
„ u-i înveţi pe alţii ceea ce vrei, de adâncă şi jalnică tăcere, în 1991, sfântul aşezământ
nu-i înveţi ceea ce ştii, îi înveţi ceea ce eşti…”
monahal a fost redeschis şi reorganizat în mănăstire de
maici. Din anul 2000, am urmat şi noi, nevrednici de

M ănăstirile Ortodoxe sunt şcoli tămăduitoa-


re ale Bisericii”, care invită pe cei osteniţi şi
împovăraţi, pe cei zdrobiţi şi deznădăjduiţi să se odih-
această ascultare, în scaunul stăreţiei pururea pomeni-
tului nostru înaintaş şi Părinte, evlaviosul stareţ şi dis-
tinsul Ierarh, Episcopul Dionisie.
nească „pe o prispă de Cer.” Sfânta Mănăstire Suruceni Anul acesta (2018), cu binecuvântarea Mitro-
este şi ea o parte din Cerul Moldovei, aşezată, cuminte politului Vladimir, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe
şi răbdătoare, în armonia zidurilor şi în rugăciunile că- din Moldova, am început restaurarea Bisericii „Sf. M.
lugărilor, la început, iar acum ale călugăriţelor. Acest Mc. Gheorghe.” În timpul săpăturilor în jurul bisericii,
sfânt locaş de credinţă şi nevoinţă ortodoxă este des- muncitorii au observat o spărtură în partea din spate a
chis tuturor celor însetaţi după apa cea vie, înfometaţi mormântului. Am cerut binecuvântarea Părintelui Mi-
după pâinea cea spre fiinţă. tropolit, pentru a şti ce avem de făcut. Am primit bine-
În liniştea Mănăstirii Suruceni, la 28 noiembrie cuvântarea de a deschide mormântul.
1883, un copil de 15 ani, Dimitrie Erhan, un fiu de ră- La 10 iulie 2018, la rugămintea noastră, preacu-
zeşi din Bardarul Lăpuşnei, care mai târziu avea să fie viosul arhimandrit Porfirie Dobre, stareţul Mânăstirii
Episcopul Dionisie Erhan (1868-1943), a intrat ca frate. Sireţi, împreună cu părinţi ai mânăstirii, au deschis
Aici s-a nevoit, s-a rugat, a învăţat, a crescut duhov- mormântul şi în el am aflat, în chip minunat, trupul
niceşte. În această Sfântă Mănăstire, prin viaţa şi ne- neatins de stricăciune al Episcopului Dionisie. Acest
voinţele sale, a descoperit profunzimea, frumuseţea şi fapt mărturiseşte că avem în faţă un Om, Ierarh al Bi-
sfinţenia Ortodoxiei, pe care a ştiut să o trăiască şi să o sericii Ortodoxe, care prin viaţa şi nevoinţele sale a
transmită şi altora spre hrană. dobândit îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu. Trupul
Mănăstirea de metanie este şi locul odihnei sale de său este o primă mărturie că Episcopul Dionisie s-a
veci. Episcopul Dionisie a trecut la Domnul la 17 sep- „…hrănit cu cuvintele credinţei şi ale bunei învăţă-

4 5
turi…” (I Timotei, 4, 6), adică a căutat curăţia şi sfinţe- Chipul duhovnicesc al acestui autentic monah apa-
nia, şi Dumnezeu, Cunoscătorul inimilor, a încununat re bine conturat și în emoționantul Cuvânt al preotului
rodul acestor osteneli. Gh. Cunițchi (Cunescu), rostit la Parastasul de 40 de
Sfântul Apostol Pavel spune: „…dar unde s-a în- zile de la trecerea la Domnul a evlaviosului și smeritu-
mulţit păcatul, a prisosit harul.” (Romani 5, 20). Cu lui stareț și ierarh: „Episcopul Dionisie părea desprins
adevărat, prin pronia lui Dumnezeu, în cele mai dificile din paginile Patericului. Mai degrabă era o prelungire,
timpuri, au apărut în Biserica noastră minunate chi- peste veacuri, (…) a timpurilor de aur și de glorie ale
puri de sfinţi, în rândul cărora se înscrie, fără tăgadă, începutului creștinismului. Pârgă a călugăriei și a vieții
şi Episcopul Dionisie, care este chipul Ierarhului încăr- mănăstirești, ca stareț, vicar și episcop, a rămas tot
cat de smerenie, credinţă şi sfinţenie, viaţa căruia nu călugăr, întruchipa (…) simplitatea, tăria credinței și
s-a încheiat la pragul mormântului, pentru că şi după curățenia morală ale lui Pahomie și Macarie, acești întâi
strămutarea sa la Domnul, trupul său, neatins de stri- stătători ai monahismului ortodox oriental. Modestia
căciune, mărturiseşte că el a ştiut să-I facă loc Duhului și sărăcia dimiei călugărești îi era mantie arhierească,
Sfânt în viaţa sa. blândețea și smerenia – omofor. Față de modernismul
Pentru comoditatea unora, din nepăsarea și nepri- progresiv și foarte anarhic al clerului, de sus până jos,
ceperea altora, viața și faptele acestui „principe al Bise- Episcopul Dionisie era un „retrograd”, un exotic. Venea
ricii” au fost mult timp ținute în umbră. din altă lume. Mai bine zis, venea de peste oceanul în-
Lumea, în mijlocul căreia s-a nevoit, l-a venerat pe volburat al lumii, dinspre ostrovul creștin de viață și de
acest smerit și înțelept Ierarh, despre care profesorul simțire.” („Luminătorul”, nr. 10-11-12-1943).
Nichifor Crainic avea să spună: „În vremea de azi, e Evlavia, cucernicia, trăirea intensă, lepădarea de
aproape un exemplar unic de călugăr adevărat, în du- grija cea lumească ale Vrednicului Slujitor în timpul
hul marii Tradiții a Ortodoxiei.” Pe acest călugăr, Rege- Sfintei Liturghii se transmiteau celor din jur. „Cucerni-
le Ferdinand l-a numit episcop cu „drepturi câștigate.” cia Preasfințitului Dionisie, în fața Sfintei Mese, aș dori
Acestui călugăr, Pimen Georgescu, Mitropolitul Mol- să fie privită, prin miracol, de toți preoții din Țara ro-
dovei, sfințindu-l Episcop, i-a zis: „Preasfinției Tale mânească. (…) Vlădica Dionisie, înconjurat de preoți,
nu-ți trebuie diplomă. Ai învățat „Academia vieții”, conducea dumnezeiasca slujbă. Nu privea pe nimeni,
ceea ce mie îmi lipsește.” (Ziarul „Raza”, nr. 142 din 29 nu mai făcea nici o observație, nu mai vorbea decât cu
Octombrie 1933). Mielul lui Dumnezeu, pe Care Îl slujea și Căruia I Se

6 7
închina până la pământ. O, de câte ori aș fi voit să adun în teologie din țara noastră. (…) Era un suflet dăruit
la această priveliște înalt pilduitoare pe teologii, pe de sus cu incomparabilul dar al credinţei. Era o inimă
dascălii noștri și chiar pe colegii arhiereului Dionisie.” încinsă de focul tainei creştine. Convorbirea lui, mărtu-
(Gala Galaction, Ziarul „Curentul”, 23 Aprilie 1934; Zi- risirile lui particulare şi liturgice aveau căldura şi scli-
arul „Informația zilei”, 29 Septembrie 1943). pirile sfântului jeratic, pe care-l purta ascuns sub haina
Episcopul Dionisie s-a contopit cu poporul basara- lui de aba călugărească.” (Gala Galaction, Ziarul „Infor-
bean, pe care l-a iubit și căruia i-a slujit cu jertfelnicie” maţia zilei”, 29 Septembrie 1943).
(…), a fost unul dintre puținii care au știut să unească S-a subliniat și elogiat, exemplificat și râvnit la Epi-
glasul duhului cu glasul sângelui. Pentru el sentimentul scopul Dionisie desăvârșita umilință, marea modestie,
național cu cel religios sunt ca doi frați dintr-o tulpi- indiscreția și anonimatul, virtuți cardinale ale mona-
nă și ca doi ochi dintr-o lumină, nici amestecându-se hismului.
și nici despărțindu-se.” (Vasile Țepordei, Ziarul „Țara „Va veni vremea când credinţa cea vie, devotamen-
Noastră”). tul doctrinei şi pilda Vlădicăi Dionisie Erhan să fie larg
Vrednicia acestui Arhiereu al lui Hristos a fost mărturisite şi propovăduite, spre fericita lui pomenire
deseori remarcată de către părintele și profesorul Gala şi spre întărirea inimilor. (….) Din fericire, este o în-
Galaction: „Dacă aveai prilejul să-l priveşti în faţă şi să-l treagă lume basarabeană care îmi este martoră şi care,
auzi vorbind, era o revelaţie. Ochii lui de o rară lim- odată şi odată, va şti să ştie să spună multe despre acest
pezime, fruntea lui albă şi înaltă şi cuvântul lui neaoş fiu al neamului nostru şi despre acest arhipreot [arhi-
românesc, izvorând ca din cronici, îţi dovedeau o preţi- păstor] al Bisericii Mântuitorului…” (Gala Galaction,
oasă şi aparte personalitate (…). Episcopul Dionisie era Ziarul „Informaţia zilei”, 29 Septembrie 1943).
un eminent exemplar. Şi iată că a venit vremea să mărturisim şi să pro-
Nu învăţase carte oficială niciodată. Fusese şi ră- povăduim credinţa cea vie a Episcopului Dionisie, care
măsese fiul, călugărul şi, pe urmă, stareţul Mânăstirii este o comoară inestimabilă, plină de sfinţenie, pe care
Suruceni. Şi cu toate acestea, era un mare cărturar bise- nu avem dreptul „să o punem sub obroc, ci în sfeşnic şi
ricesc. (…) Nu mai vorbesc de Sfânta Scriptură pe care luminează tuturor celor ce sunt în casă.” (Matei 5, 15).
o știa pe dinafară (…). Teologia Preasfințitului Dionisie, În acest sens, am găsit de cuviinţă să aducem în actu-
învățată în pacea chiliilor mănăstirii, dar necertificată alitate mărturii de epocă ale contemporanilor, pe care
de nici o diplomă, o doresc celor mai trufași doctori le-am inserat în cartea de faţă.

8 9
Tipărirea cărţii s-a făcut cu cheltuiala surorii noas- Episcopul Dionisie este un dar de la Dumnezeu
tre întru Hristos, Ana Cecan, un suflet plin de nobleţe. pentru Biserica şi neamul nostru, într-o perioadă de
Dumnezeu să-i primească osteneala. mari frământări sociale şi existenţiale. Vlădica Dioni-
Cartea „Preasfinţitul Dionisie Erhan, Episcopul sie a trăit intens tragedia şi căutările neamului. Viaţa
Cetăţii-Albe-Ismail, mărturii de epocă” include două şi faptele sale sunt un răspuns înţelept la frământările
Buletine ale Episcopiei Cetăţii-Albe-Ismail: „Număr noastre, deoarece Cuvântul înnoitor al lui Hristos i-a
Festiv închinat alegerii, învestiturii şi instalării P.S.S. fost pavăză şi călăuză întreaga viaţă.
Dionisie Erhan, Episcopul Cetăţii-Albe-Ismail”, Tipo- Viaţa şi activitatea Episcopului Dionisie ne în-
grafia Centrală, Ismail, 1935; „Număr Festiv închinat deamnă să urmăm cu sinceritate slujirea noastră, fie-
P.S.S. Dionisie Erhan, Episcopul Cetăţii-Albe-Ismail, cu care unde este chemat. Să nu căutăm ale noastre, adică
prilejul împlinirii vârstei de 70 ani”, Tipografia Eparhi- ale egoismului, ci să facem cele ce sunt spre zidire. Să
ală, Ismail, 1938 şi „Testamentul Episcopului Dionisie”, nu ne înfricoşăm de valuri sau de căderi, dar să îndrăz-
omagiile aduse, cuvântările rostite la trecerea la Dom- nim, aşa cum ne învaţă Mântuitorul: „Acestea vi le-am
nul a Vrednicului de pomenire Episcop Dionisie, inse- grăit, ca întru Mine pace să aveţi. În lume necazuri veţi
rate în „Luminătorul” nr. 10-11-12, 1943. avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea.” (Ioan, 16, 33).
Cum trebuie să-ţi trăieşti viaţa şi ce urmă trebuie Conştientizând cu smerenie şi neîmplinirile noastre, să
să laşi în inimile celor ce te-au cunoscut, încât ei să se fim siguri că rugăciunile, ostenelile, gândurile şi faptele
roage pentru tine şi să mărturisească un adevăr despre noastre vor atrage din belşug harul lui Dumnezeu, Care
tine, aşa cum îl găsim în inscripţia de pe piatra de mor- plineşte cele cu neputinţă omului.
mânt a Episcopului Dionisie de la Mănăstirea Suruceni! Cine iubeşte cu adevărat pe Dumnezeu şi pe semeni
Doar în câteva rânduri este redat un adevăr incontesta- nu pune pe prim-plan interesele personale, nu rămâne
bil despre viaţa demnă de urmat a acestui Sfânt Ierarh: insensibil, nepăsător şi indiferent la sufletul neîmplinit,
„…Luminatu-s-a singur prin învăţătura cărţii și fost-a neîmpăcat şi răzleţit al celui din afară. Să căutăm fără
cuvios călugăr din pruncie. Stareţ aici îndelungă vre-
vicleşug, să ne nevoim pentru a ne dezbrăca de omul
me… Viteaz în Legea creştină Strămoşească. Neşovăiel-
nostru cel vechi şi a ne îmbrăca cu smerenia, ca să se
nic în dragostea de Neam. Cald sprijinitor al tinerilor
sălăşluiască în inima noastră Hristos. Luminoşi la chip,
spre lumina cărţii. Pildă de păstor duhovnicesc. Cu grai
senini în încercări, să iubim sfinţenia, credinţa, neamul
frumos, cu râvnă sfântă… până la moarte. Dormi în
şi graiul strămoşesc, asemenea Episcopului Dionisie.
pace, iubite părinte, frate şi unchi.”

10 11
Astăzi, Vlădica Dionisie liturghiseşte, împreună cu Cu dragoste pentru
cetele îngereşti, slujbă heruvimică la treptele Scaunului un Cuvios Ierarh
Dumnezeirii, rugându-se pentru noi şi pentru pacea lu-
mii.
„ redinţa zugrăveşte icoanele-n biserici.”
În ziua împlinirii a 75 de ani de la trecerea la Domnul a
Mihai Eminescu
pururea pomenitului şi vrednicului nostru Arhiereu – Epi-

V
scopul Dionisie Erhan (02.XI.1868 – 17.IX.1943)
iaţa şi învăţătura celor bine plăcuţi lui Dum-
nezeu luminează asemenea luminii calea
4/17 septembrie 2018 noastră spre mântuire. Acest lucru se referă nemijlocit
şi la vrednicul nostru înaintaş, stareţ şi arhiereu, Prea-
sfinţitul Dionisie Erhan.
Stareţa Sfintei Mănăstiri Suruceni, Citind cu luare aminte omagiile aduse acestui Sfânt
Egumena Epistemia Episcop al Bisericii noastre străbune, inserate în Bule-
împreună cu surorile mele cele în Hristos
tinele Eparhiei Cetăţii-Albe-Ismail şi în „Luminătorul”,
constatăm că blândul şi înţeleptul nostru Păstor este
un izvor dătător de apă vie pentru sufletele însetate de
Adevăr.
Dumnezeu l-a împodobit cu multe şi mari daruri.
Era un erudit, fără diplome academice, un autodidact
cu o memorie fenomenală, un fin şi talentat predica-
tor, cu vaste cunoştinţe de credinţă, cultură şi istorie
ale neamului.
Sfânta Scriptură şi Scrierile Sfinţilor Părinţi i-au
fost hrana cea de toate zilele în admirabilul său urcuş
duhovnicesc. Trăia în mod real şi profund cele petrecu-
te pe Sfânta Masă, în timpul Sfintei Liturghii. Se ridica
cu uşurinţă de la cele pământeşti şi se contopea, fără
mijlocitori, cu cele cereşti.

12 13
Prin smerenia, dragostea şi bunătatea sa, Vlădica
Dionisie este un model autentic de viaţă duhovniceas-
că pe scara ce urcă la Cer. Lumina învăţăturii şi a ne- Buletinul
voinţelor sale, lumina cuvioasei, smeritei, jertfelnicei Episcopiei Cet=\ii-Albe-Ismail
sale vieţi luminează înaintea noastră, a tuturor, pentru
că faptele sale au fost din cele bune. „Precum focului
îi urmează luminarea, iar mirului buna mireasmă, tot
aşa faptelor bune le urmează în chip necesar folosul.”
(Sf. Ierarh Vasile cel Mare).
Atitudinea Episcopului Dionisie faţă de credinţa
noastră strămoşească, faţă de istorie, limbă şi neam
trezeşte în sufletul nostru dorinţa sinceră de a-l urma.
Închinat
Am considerat că este bine să tipărim aceste oma-
gii pentru ca mai mulţi să-şi potolească setea din ele, Alegerii, Învestiturii şi Instalării
în aceste timpuri deloc uşoare pentru cei dornici de
Împărăţia lui Dumnezeu. P.S.S.
Prin tipărirea acestei cărţi, ne exprimăm recunoş- Dionisie Erhan,
tinţa şi dragostea faţă de mult iubitul nostru Tată şi Soţ, Episcopul Cet=\ii-Albe-Ismail
Valeriu Cecan, un om milostiv, cu suflet mare, care a
iubit cu adevărat Biserica şi pe slujitorii ei. A plecat
dintre noi spre cele Cereşti. Veşnică să-i fie pomenirea.
Dumnezeu să lumineze cugetul tuturor celor ce
vor citi această carte de mult folos duhovnicesc.

Ana Cecan

1935

14
Precuv~ntare

U rmând dorinţei unanime a membrilor Adu-


nării Eparhiale, precum şi a clerului din
întreaga Eparhie, am luat asupra noastră rolul unor
cronicari modeşti, pentru ca să înşirăm, rând pe rând,
toate evenimentele care au precedat, au însoţit şi au ur-
mat actului alegerii P. S. Episcop Dionisie.
Încă de la început ţinem să mărturisim că lucra-
rea de faţă a fost alcătuită cu multă trudă, pentru că
din infinitatea materialului ce s-a adunat în chestiunea
aceasta, parte publicat în ziare şi reviste, parte notat
personal de noi, ca cei ce am luat parte de aproape la
toate demersurile în chestiunea aceasta, trebuia să des-
prindem miezul pur istoric, care ar putea interesa pe
toţi şi apoi dezbrăcându-l de veşmântul sentimentalis-
mului şi subiectivismului, să-l prezentăm în modul cel
mai obiectiv.
Toate evenimentele am căutat să le înfăţişăm în or-
dinea strict cronologică, lăsând comentariile, pe care le
comportă, la latitudinea cititorilor, în memoria căro-
ra sunt încă vii toate peripeţiile, care au precedat actul
confirmării alegerii P. S. Episcop Dionisie.
Dacă am reuşit măcar în parte în intenţia noastră,
suntem pe deplin satisfăcuţi. Pentru că în definitiv tot
ce a fost a trecut, mai ales că trecutul acesta, fie el cât
de zbuciumat, a culminat totuşi cu triumful dragostei şi
al dreptăţii, după cum aşa de plastic s-a exprimat Vlă-

16 17
dica Gherontie al Constanţei, în felicitarea adusă P.S.
Episcop Dionisie cu ocazia validării alegerii P.S. Sale de
către Sf. Sinod: „Dreptatea din cer a primit şi adevărul
din pământ a răsărit.”
Şi adevărul acesta, răsărit din dragostea şi devota-
mentul clerului şi poporului din Basarabia, a avut da-
rul de a grupa pe toţi bunii români, indiferent de culoa-
rea lor politică, în jurul persoanei P.S. Episcop Dionisie,
cimentând şi desăvârşind duhovniceşte Unirea înfăp-
tuită, pecetluită şi de data aceasta de mâna primului
Rege ortodox – M. S. CAROL al II-lea.

Redacţia
Ismail, 1935, Octombrie 15

,
Episcop al Cetăţii-Albe-Ismail
(1868-1943)

18 19
Alegerea, }nvestitura {i Aşa fiind, P.S. Episcop DIONISIE, în ziua de 3 Au-
instalarea P.S. Episcop Dionisie gust a.c., a şi venit la Ismail, pentru a lua în primire
al Cet+|ii-Albe-Ismail înalta însărcinare.
Aici i s-a făcut o frumoasă primire. În gara Traian-
Val a fost întâmpinat de către întreg clerul şi de autori-
n urma trecerii din viaţă a P.S. Episcop Justinian tăţile din oraşul Bolgrad. De la gară până Ia Ismail a fost
Teculescu (16 Iulie 1932), în conformitate cu art. însoţit de P. C. Ic. St. Mihei Novacov din Bolgrad, ca
121 din Statutul pentru organizarea Bisericii Ortodoxe delegat al Consiliului nostru Eparhial, şi de dl Domus-
Române şi în urma adresei Sf. Sinod Nr. 1094 din ci, Directorul Prefecturii Ismail. În Catedrala oraşului a
19 Iulie a.c., I.P.S. Mitropolit GURIE a desemnat ca loc- fost întâmpinat de către întreg clerul din oraş şi repre-
ţiitor al Scaunului de Episcop al Eparhiei noastre pe P.S. zentanţii autorităţilor civile şi militare.
Arhiereu DIONISIE Tighineanul, Vicarul Sf. Mitropo- Păr. Ic. St. V. Pogorevici, în numele tuturora, a do-
lii a Basarabiei, despre ceea ce Consiliul nostru Eparhi- rit P.S. Sale bun venit în mijlocul clerului şi poporului
al a fost încunoştiinţat de către I.P.S. Mitropolit GURIE acestei Eparhii, pe care P.S. Sa l-a mai păstorit o dată în
cu următoarea adresă Nr. 7509-932: timpul de dinainte de Unire.
„Preacucernici Părinţi şi Domnilor Consilieri, S-a oficiat apoi un Tedeum cu rugăciuni pentru
Regretând moartea Prea Sfinţitului Episcop Justi- cei vii, precum şi pentru odihna sufletului adormitului
nian, pentru odihna căruia am înălţat cuvenitele rugă- robului lui Dumnezeu P.S. Episcop Justinian. Cu acest
ciuni, vă facem cunoscut că, în conformitate cu art. 121 prilej, P.S. Episcop Dionisie a ţinut o frumoasă cuvânta-
din Statutul legii pentru Organizarea Bisericii Ortodo- re, în care, prin graiul său blând şi dulce moldovenesc,
xe Române şi în urma adresei Sf. Sinod din 19 Iulie 1932 între altele, a arătat împrejurările în care a cunoscut în
sub Nr. 1094, am delegat pe Prea Sfinţitul Arhiereu DI- anul 1922, la Bucureşti, pe P.S. Episcop Justinian şi dra-
ONISIE al Tighinei, Vicarul Mitropoliei Basarabiei, gostea pe care acesta o arăta încă de pe atunci faţă de
ca locţiitor de Episcop al Eparhiei Cetăţii-Albe-Ismail, Biserica noastră basarabeană.
provizoriu, până la alegerea Episcopului titular. După slujbă, P.S. Sa a fost condus la Reşedinţa Epi-
Primiţi binecuvântările noastre mitropolitane. scopală, unde s-a servit o masă. Apoi P.S. Dionisie a luat
contact cu Păr. Consilieri Eparhiali, de care a fost pus în
Mitropolit al Basarabiei (ss) GURIE
cunoştinţă despre mersul lucrărilor mai importante în
conducerea Eparhiei noastre.

20 21
De la această dată P.S. Episcop – Locţiitor DIONI-
SIE, a luat conducerea efectivă a Eparhiei, făcând vizite
canonice prin cele mai îndepărtate parohii ale Eparhiei,
semănând cuvinte de dragoste evanghelică şi iubire că-
tre Patrie şi Tron. Poporul îl întâmpina cu dragoste şi
devotament, întru cât cunoştea persoana blândă a P.S.
Dionisie, iar predicile înălţătoare ale P.S. Sale au lăsat

P.S. Dionisie ca Episcop titular al Eparhiei Cetăţii-Albe-Ismail


Adunarea Eparhială din sesiunea 1933, care a hotărât alegerea
urme neşterse în sufletele credincioşilor încă de prin
anul 1918, când P.S. Sa activa în această latură de ţară
ca Vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului.
Adunarea Eparhială din 1933, luând act cu cea mai
vie bucurie despre activitatea rodnică a P.S. Sale, s-a le-
gat cu cuvântul de a vota unanim pentru P.S. Dionisie
ca Episcop titular.
Data alegerii a fost fixată pentru ziua de 20 octom-
brie 1933.
Înaintea alegerilor, membrii Adunării Eparhiale
s-au întrunii în ziua de 17 Octombrie în or. Ismail, în
şedinţă extraordinară, cerută de majoritatea membri-
lor şi au întocmit următorul act:
„Azi, 17 Octombrie 1933, a avut loc şedinţa extra-
ordinară a Adunării Eparhiei Cetăţii-Albe-Ismail, con-
vocată în urma cererii a 29 membri ai săi.
După îndeplinirea cuvenitelor formalităţi, Aduna-
rea a păşit la cercetarea situaţiei în ajunul alegerii Ar-
hipăstorului titular al Eparhiei şi, în urma dezbaterilor,
a ajuns la unanima hotărâre a 41 membri prezenţi la
această Adunare Eparhială extraordinară.
Singurul candidat pentru ocuparea scaunului epi-
scopal de aici, pe care Eparhia îl doreşte şi pe care îl va

22 23
vota, este Prea Sfinţitul Episcop Locotenent DIONISIE Fie şi pentru Prea Sfinţia Sa această mărturisire ca
ERHAN, care s-a identificat cu nevoile Eparhiei noastre, o mângâiere peste mult frământată-i viaţă, acum, pe
are inimă adânc-creştinească, pătrunsă de nemăsura- calea cărunteţelor sale.
tă evlavie, este minunat sfătuitor şi părinte mângâios, Ca urmare a hotărârii sale Adunarea va anunţa
slujitor al Sf. Altar, care ştie să ne cârmuiască cu auto- Sfântului Sinod candidatura Prea Sfinţitului Episcop
ritate şi cu iubire, cunoaşte adâncimi ale tezaurului de Locotenent DIONISIE la ocuparea scaunului acestei
sfinţenie şi învăţătură mântuitoare, este un neîntrecut Eparhii şi totodată va da ştire despre voinţa sa, prin
predicator în limba „vechilor cazanii” şi, pe lângă toate telegrame: către Majestatea Sa Regele CAROL al II-lea,
acestea, este un neînfricoşat Român şi devotat apără- Prea Fericitul Patriarh MIRON, Ministrul Instrucţiu-
tor al Patriei şi Dinastiei noastre. Nu uităm niciodată nii, şi către Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit GURIE”.
că Prea Sfinţia Sa a fost inimos moldovean sub urgisita (Urmează semnăturile a 41 de membri
stăpânire străină, cu fapta şi autoritatea sa a sprijinit ai Adunării Eparhiale extraordinare)
toate mişcările moldoveneşti din tulburele vremi ale re-
voluţiei, şi cu lupta sa a înviorat lucrul grupului patriot Marele istoric, profesor Nicolae Iorga, în ziua ale-
din Basarabia, şi, în clipe de primejdie pentru cei mai gerii Prea Sfinţitului Episcop Dionisie (20 Octombrie
aleşi fii ai neamului nostru, Prea Sfinţia Sa le-a ieşit, ca 1933), a publicat în ziarul „Neamul Românesc” urmă-
nimenea, întru întâmpinare şi i-a ocrotit între zidurile torul articol, care a fost împărţit în foi volante şi mem-
sălaşului său mănăstiresc, ridicând pe metereze părinţi brilor Congresului:
înarmaţi, gata de jertfă.
Un Episcop pentru Basarabia
Înviorarea moldovenească îi datorează mult Prea
Sfinţiei Sale. „Împrejurări de familie mă împiedică de a fi azi la
Hotărârea noastră de azi, ca şi votul ce venim a-l alegerea episcopului Cetăţii-Albe-Ismail.
da în faţa Neamului întreg, când este a se alege un Epi- Cunosc prescripţiea din lege care cere o diplomă
scop titular pe acest scaun – înseamnă numai o slabă universitară pentru acela care ar avea să ocupe un sca-
recunoştinţă ce-i aduce poporul basarabean prin re- un eparhial. E o îngrădire pornită din lăudabile preo-
prezentanţii legali, asemenea cum i-au arătat în anul cupări culturale, dar toată tradiţia ţării, care a ridicat
mântuirii noastre naţionale – 1918 şi înaltele foruri bi- la această situaţie pe atâţia oameni de un mare merit,
sericeşti şi de stat, alegându-l ca Arhiereu Vicar. care n-au ştiut nici ce înseamnă liceul, se ridică împo-

24 25
triva acestei pretenţii. De altfel, ea a fost înlăturată la sericească, scaunul sufragan al Cetăţii-Albe-Ismail, ţi-
cea dintâi alegere de arhiereu fără titlu. nând de jurisdicţia Mitropoliei Basarabene.
Acela pe care-l cer Basarabenii, se află în această După ce s-a format biroul, au fost propuşi bărbaţi
situaţie. de încredere pe lângă birou: d-nii A. Teodorescu şi Dr.
Dacă ei îl cer pe părintele DIONISIE, e pentru că C. Sufleri.
viaţa lor în lupta pentru cultura românească şi pentru Dl Prof. Nicolae Popescu-Prahova, secretarul ge-
reunirea la vechea lor Moldovă e legată de acest venera- neral al Marelui Colegiu Electoral, a citit apelul nomi-
bil cleric, atât de smerit şi de adânc devotat Bisericii sale. nal. S-au prezentat 159 de membri. Majoritatea poate fi
Ei îşi aduc aminte de atitudinea deosebit de cura- dată de 80 de voturi.
joasă, pe care acest drept şi bun Moldovean a avut-o în După îndeplinirea tuturor formalităţilor, Î.P.S. Mi-
zilele când soarta provinciei sale era în discuţie, şi cred tropolit GURIE a adus elogii fostului Episcop al Eparhi-
ei Cetăţii-Albe-Ismail, P.S. JUSTINIAN TECULESCU,
că se cuvine loc celui care şi l-a găsit la primejdie.”
şi a citit apoi actul Adunării Eparhiale extraordinare a
N. Iorga
Episcopiei Cetăţii-Albe-Ismail, în care se arăta dorinţa
Eparhiei de a avea în fruntea Episcopiei pe P.S. Episcop
Alegerea DIONISIE TIGHINEANUL.
La ora 12 a început votarea şi la ora 1 despuierea
Alegerea de Episcop s-a efectuat în ziua de 20 Oc- scrutinului.
tombrie a. c. în palatul Camerei Deputaţilor, sub pre- Au obţinut: P.S. Arhiereu Dionisie Tighineanul –
şedinţia Î.P.S. Mitropolit GURIE al Basarabiei. 76 de voturi; P.S. Arhiereu Tit Simedrea – 65 de voturi;
Şedinţa s-a deschis după săvârşirea Tedeumului în P.S. Arhiereu Grigorie Leu – 3 voturi; P. C. Dr. Arhi-
Catedrala Mitropolitană şi după ce I.P.S. Patriarh MI- mandrit Iuliu Scriban – 2 voturi; P. C. Econom Gh. Du-
RON a anunţat ordinea de zi a lucrărilor colegiului. mitrescu – 2 voturi, P. C. Arhimandrit Dr. Filaret Jocu
Deschizând şedinţa, Î.P.S. Patriarh a cerut mem- –1 vot şi P. C. Arhimandrit Chesarie Păunescu – 1 vot.
brilor colegiului electoral să procedeze la alegerea Epi- Voturi nule – 6.
scopului Cetăţii-Albe-Ismail, în condiţiuni de deplină Nici unul dintre candidaţi neîntrunind majoritatea
legalitate şi cu respectul dispoziţiunilor noii legi de or- absolută de voturi, adică 80 – s-a declarat balotaj.
ganizare bisericească. Mulţi dintre deputaţi părăsesc incinta.
Î. P. S. Mitropolit Gurie al Basarabiei a luat preşe- Se retrag, de asemenea, membrii Sinodului şi dl
dinţia colegiului, conform noii legi de organizare bi- Profesor Gusti, Ministrul Instrucţiunii.

26 27
La votarea a doua au obţinut: P.S. Arhiereu Dioni- todoxe Române, care cere de la un episcop licenţa sau
sie 70 de voturi, P.S. Arhiereu Tit Simedrea – 11 voturi, doctoratul în teologie, Sf. Sinod a invalidat alegerile de
P. C. Părinte Chiricuţă – 1 vot şi P. C. Arhimandrit Dr. episcop pentru eparhia Cetăţii-Albe-Ismail.
Iuliu Scriban – 1 vot.
Î.P.S. Mitropolit Gurie, Preşedintele colegiului pro- Numirea din nou ca locţiitor
clamă ales pe P.S. Arhiereu Dionisie Tighineanul.
Noul ales a ţinut o înălţătoare cuvântare, în care a După invalidarea alegerilor, I.P.S. Mitropolit Gu-
mulţumit celor de faţă pentru încrederea ce i-au arătat-o. rie al Basarabiei, în baza art. 121 din Statutul pentru
A vorbit despre activitatea Sa pusă în cauza româ- organizarea Bisericii Ortodoxe Române, a reînnoit de-
nismului începând de la 1905 şi până în vremea revolu- legaţia P.S. Episcop DIONISIE ca locţiitor de Episcop,
ţiei ruseşti. Prin chiliile mănăstirii Sale – Suruceni – au până la alegerea episcopului titular la scaunul vacant al
trecut toţi luptătorii de azi ai cauzei basarabene. Episcopiei Cetăţii-Albe-Ismail.
P.S. Sa a mai spus, că în toate împrejurările în care Sâmbătă, 4 Noiembrie a. c., P.S. Episcop Dionisie a
a fost chemat să se manifeste, n-a ascultat decât de în- sosit la reşedinţa episcopală. Deşi nu i s-a făcut o pri-
demnul intereselor Bisericii şi ale Neamului şi în orice mire oficială, totuşi, în întâmpinarea Prea Sfinţiei Sale
treaptă ierarhică a ajuns, fiind impus de cei în drept să-l au venit clericii din oraş şi în frunte cu Primarul oraşu-
aleagă. lui o mulţime de lume, făcându-i o primire strălucită.
Acum eparhia Cetăţii-Albe-Ismail i-a cerut să fie La sosirea Prea Sfinţiei Sale un grup de credincioa-
Arhipăstorul ei sufletesc. E drept, n-are învăţătură do- se i-a oferit flori, iar drumul era presărat de flori şi ver-
bândită prin şcoli. E un simplu călugăr, pe care, dacă deaţă, aruncate de elevii şcolilor.
credincioşii îl socotesc demn de o misiune mai înaltă Prea Sfinţitul Episcop Dionisie a binecuvântat po-
în sânul Bisericii, el n-are decât să tragă o învăţătură: porul, apoi, pe jos, înconjurat de P.C. Consilieri, clerul
ascultare şi străduinţă pentru binele Bisericii şi Nea- oraşului şi de popor, în sunetele clopotelor tuturor bise-
mului. Aduce omagii M. S. Regelui Carol al II-lea. Adu- ricilor din oraş, a plecat spre Catedrală, unde s-a oficiat
narea intonează Imnul Regal. un polihroniu şi s-au rostit câteva cuvântări, din care
Anularea alegerii. În ziua de 22 Octombrie a. c. reiese încă o dată dorinţa clară şi precisă a Eparhiei de
membrii Sf. Sinod s-au întrunit pentru a discuta asupra a-l avea ca Arhipăstor pe P.S. Episcop DIONISIE.
alegerilor episcopale şi, bazându-se pe dispoziţiunile
art. 117 din Statutul pentru organizarea Bisericii Or-

28 29
Vizita canonic+ a }.P.S. Mitropolit Pretutindeni Î.P.S. a cuvântat poporului, propovădu-
GURIE }n Eparhia Cetatea-Alb+-Ismail ind credinţa strămoşească, dragostea de Neam şi Rege.
A combătut curentele extremiste şi a recomandat
prudenţă şi înţelepciune în aceste vremuri grele prin

V estea despre anularea alegerii P.S. Episcop


Dionisie de către Sf. Sinod s-a răspândit ca
un fulger în întreaga Eparhie şi a produs o adâncă du-
care trece ţara, când mâini hrăpăreţe se întind către
graniţele întregite.
La staţia Traian-Val a fost întâmpinat de d-nul
rere în sufletele credincioşilor. Au început întruniri de Ion Tomov, prefectul judeţului, senatorii Ion Chirilov
proteste prin oraşe şi sate. şi dr. Spălăţelu, comandantul garnizoanei Bolgrad, re-
Întreaga viaţă bisericească din Eparhie a fost adânc prezentantul Diviziei a XII-a, şi un imens număr de
tulburată. credincioşi.
Această stare de spirit devenea cu totul îngrijo- La Bolgrad
rătoare mai ales după odiosul asasinat săvârşit asupra
d-lui prim-ministru I.G. Duca. Î.P.S. Mitropolit Gurie, La Bolgrad, în faţa cazărmilor, un gornist a sunat
cârmuitorul suprem al Bisericii din Basarabia, aflând onorul.
despre frământările acestea primejdioase şi dorind a Î.P.S. şi suita au oprit în faţa Catedralei.
cunoaşte la faţa locului adevărata stare a lucrurilor, a D. Ianev, primarul oraşului Bolgrad, a urat bun so-
hotărât să viziteze Eparhia Ismailului, care, conf. art. sit, a dat cetire telegramelor adresate Suveranului şi gu-
121 din Statutul legii pentru Organizarea Bisericii Or- vernului în numele populaţiei, cerând confirmarea P.S.
todoxe Române, a fost pusă sub arhipăstorirea vremel- Dionisie ca episcop al Ismailului.
nică a P.S. Dionisie Tighineanul. Elevii şi elevele şcolilor au presărat în drumul Pre-
Î.P.S. Mitropolit a fost însoţit în vizita canonică de latului flori.
P. P. C.C. Consilieri Ic. St. Ioan Andronic, Ic.St. Pavel După un scurt serviciu religios, s-a continuat dru-
Guciujna şi Protodiaconii Teodor Ursachi şi Alexandru mul.
Cristea. La Ismail
Începând cu staţia Taraclia, I.P.S. i s-a făcut o fas-
tuoasă primire. În faţa Catedralei, deşi a început să se întunece, o
Clerul, în fruntea credincioşilor, şi autorităţile l-au mare mulţime, capii tuturor autorităţilor civile şi mili-
întâmpinat cu pâine şi sare. tare, parlamentarii, şcolile, clerul, cei 1000 de delegaţi

30 31
ai jud. Cetatea-Albă şi Cahul au ocupat trotuarele şi
grădina publică din faţa bisericii.
Două placarde închinau credinţă către Rege şi Bi-
serica română, iar pe una se exprima dorinţa confirmă-
rii P.S. Dionisie. Clopotele tuturor bisericilor au sunat

Vizita canonică a I. P. S. Mitropolit Gurie în oraşul Ismail, în anul 1933.


prelung.
Până la ora 8 seara, s-a oficiat privegherea.

Consfătuirea intimă

(Fotografia este luată din faţa Catedralei)


La ora 9 seara, în palatul episcopal, a fost o con-
sfătuire intimă cu protoiereii celor 3 judeţe din sudul
provinciei.
Protoiereii au arătat pe rând starea sufletească a
dreptcredincioşilor şi răul ce se face Bisericii, amânân-
du-se confirmarea alegerii P.S. Dionisie.
Răuvoitorii speculează, zvonurile prind consisten-
ţă, atribuindu-se fel de fel de cauze înjositoare şi nejus-
tificate acestei întârzieri.
Agitaţia între dreptcredincioşi a început să fie pri-
mejdioasă, săpându-se astfel temelia Bisericii.
Î.P.S. Mitropolit a cerut slujitorilor Altarului să fie
obiectivi în expunere, spre a se păstra atmosfera înălţă-
toare a acestei manifestaţiuni.
„N-a pierit încrederea noastră – a spus Î.P.S. – nici
în înalta înţelepciune a Suveranului.
Dorinţa credincioşilor, a clerului şi chiar a autori-
tăţilor conducătoare din acest colţ de ţară, va fi satis-
făcută.

32 33
Duceţi aceste cuvinte în satele unde păstoriţi. Cal- Dionisie ca titular al acestei Eparhii, pecetluind ast-
maţi spiritele şi înlăturaţi din calea acestei chestiuni fel, prin acest înalt gest al Majestăţii Voastre, voinţa
drepte pe agitatorii de ocazie.” poporului de aici, care s-a manifestat în unanimitate
A doua zi, Duminică, în catedrala episcopală, sluj- în Congresul Naţional Bisericesc, când P.S. Dionisie a
ba a fost oficiată de Î.P.S. Mitropolit şi P.S. Dionisie, în- fost proclamat ales.”
conjuraţi de soborul preoţilor.
Au fost de faţă peste 3000 de credincioşi. Cei care Înalt Prea Sfinţitului şi Prea Fericitului
n-au încăput în biserică, au stat în stradă până la termi- Patriarh Miron
narea slujbei. „Reprezentanţii clerului şi ai poporului din Eparhia
La ora 2 d.a., în sala festivă a Episcopiei, s-a servit Cetăţii-Albe-Ismail, folosind fericitul prilej al vizitei
o agapă, la care au fost invitaţi capii autorităţilor civile canonice pe care Î.P.S. Gurie, Mitropolitul Basarabiei, a
şi militare. făcut-o Cetăţii Ismailului, respectuos vă roagă să bine-
voiţi a lua sub părinteasca sanctităţii Voastre ocrotire
Telegrame expediate dorinţa poporului basarabean din această parte a ţării,
S-au expediat următoarele telegrame: care de mult aşteaptă confirmarea în scaunul acestei
Eparhii a vrednicului ierarh şi mare naţionalist Episco-
Majestăţii Sale Regelui Carol II pul Dionisie Erhan, alesul Congresului Naţional Biseri-
cesc. Prin acest act de dreptate se va reda poporului de
„Reprezentanţii clerului şi ai poporului din Epar-
aici liniştea sufletească pe care o merită şi se va asigura
hia Cetăţii-Albe-Ismail, adunaţi la o măreaţă sărbătoa-
prosperarea ortodoxismului nostru românesc.”
re sub oblăduirea duhovnicească a Î.P.S. Gurie, Mitro-
politul Basarabiei, cu prilejul vizitei canonice a Î.P. Sale Domnului Gheorghe Tătărescu,
în Ismail, au înălţat rugi fierbinţi către Dumnezeu pen- Prim-Ministru
tru prosperarea şi fericirea Majestăţii Voastre şi a în-
tregii Dinastii Române. În acelaşi timp şi-au îndreptat „Reprezentanţii clerului şi ai poporului din Eparhia
gândul către Majestatea Voastră cu convingerea că veţi Cetăţii-Albe-Ismail, folosind fericitul prilej al vizitei
asculta glasul poporului drept credincios din această canonice pe care Î.P.S. Gurie, Mitropolitul Basarabiei,
latură a ţării, cetatea Marelui Voievod Ştefan cel Mare, a făcut-o Cetăţii Ismailului, respectuos vin a vă ruga să
a cărui urme de vitejie şi credinţă dăinuiesc şi astăzi, sprijiniţi confirmarea P.S. Episcop Dionisie ca titular al
şi că veţi binevoi a confirma pe Prea Sfinţitul Episcop acestei Eparhii, ţinându-se prin aceasta seamă de vo-

34 35
inţa unanimă a poporului drept-credincios din această nic, protodiaconii Cristea şi Ursache, protoiereul stavr.
parte a ţării, arătată prin reprezentanţii săi la Congre- Ion Chirilov, şeful catedralei episcopale etc.
sul Naţional Bisericesc, unde, în unanimitate, au ales Primul toast l-a ridicat Î.P.S. Mitropolit Gurie, pen-
pe P.S. Dionisie, ca arhipăstor al acestei turme cuvân- tru M.S. Regele. Preoţii au intonat Imnul Regal, apoi
tătoare. Numai prin acest gest de dreptate se va reda Î.P.S. Sa a spus:
poporului de aici liniştea sufletească, adânc turburată „Pe neaşteptate, a sunat glasul să vizitez eparhia
de atâtea curente protivnice bisericii.” sufragană.
Sufletele nedumerite şi tulburate au cerut aceas-
*** ta. Eu le spun să continue a împlini datoria de îngeri
Telegrame cu acelaşi cuprins au fost expedia- păzitori în această parte a ţării. Arzătoarea chestiune
te d-lor miniştri: Ion Inculeţ, dr. Angelescu şi Alex. religioasă îşi va avea dezlegare în spiritul ce trebuie să
Lepădatu triumfe în Biserică.
Venind, mi-am bucurat sufletul. Turma credin-
***
cioasă ştie să respecte Prelaţii, Biserica şi pe slujitorii
La ora 6 d. a. Î.P.S. a vizitat Seminarul „Melchise-
dec Episcopul”, iar la ora 9 s-a dat un festival în sala ei. Am cu drept cuvânt o bucurie duhovnicească. Miile
„Gavriil Musicescu.” de credincioşi ce mi-au ieşit în întâmpinare dovedesc că
După slujbele şi manifestaţiile ce au avut loc, în pa- sufletele lor sunt deschise pentru Biserică.
latul episcopal s-a servit o agapă capilor autorităţilor Constat aici unire între toate autorităţile. Am venit
civile şi militare. să propovăduiesc Unirea şi am găsit-o.
Au asistat Î.P.S. Mitropolit Gurie, P.S. Dionisie, colo- O blagoslovesc!”
nel Tătaru – comandantul brigăzii, în numele garnizoa-
nei, dl prim procuror Gh. Pancu, Ion Tomov – prefectul Dl Ion Tomov, prefectul jud. Ismail, a mulţumit
judeţului, Cavaropol – ajutor de primar, Ion Chirilov, Î.P.S. pentru onoarea ce a făcut judeţului vizitându-l.
senator, dr. Spălăţelu senator, Şt. Constantinov, fost Dl Crăciun Şerbănescu, deputat, a spus că poporul
prefect, Vasile Tomov, deputat, Anghelov – primarul credincios îl iubeşte şi-l vrea păstor pe P.S. Dionisie. Să
Renilor, Cosmovici – directorul prefecturii, Lăzărescu se aplece urechile, să se deschidă ochii, pentru binele
– comandantul legiunii de jandarmi, colonel Hudiţă – Bisericii creştine.
comand. reg. 28 inf., toţi protoiereii eparhiei, deputaţii Dl Vasile Tomov, deputat, membru parohial al ca-
eparhiali, suita Î.P.S: protoiereu Guciujna, prot. Anoro- tedralei şi membru în consiliul eparhial, a spus:

36 37
„Aţi venit Î.P.S. tocmai în timpuri grele pentru Bi-
serică, aţi venit pentru a vă încredinţa la sursă despre
sentimentele poporului.
Cuvintele rostite de Î.P.S. Voastră au căutat să li-
niştească apele tulburi şi să aducă la suprafaţă cele
limpezi şi străvezii ca şi cristalul, în care se oglindeşte
sufletul şi viaţa cristalină a acelui pe care îl reclamă
azi întreg poporul ca arhipăstor al Eparhiei noastre –

I. P. S. Mitropolit Gurie în faţa palatului Episcopal


pe P.S. DIONISIE. Să-mi permiteţi, P.S. Dionisie, să vă
încredinţez, în numele parohiilor şi al Consiliului Epar-
hial, că nu vom renunţa a vă susţine şi în viitor. Ştim
zbuciumul ce vă frământă sufletul, dar acelaşi zbucium
îl simţim şi noi, credincioşii.
Ne sfătuieşti să renunţăm la această luptă, noi zi-
cem că nu ai dreptul P.S. Ta să ne împiedici de a te iubi
şi venera.
Cu sentimentul de adâncă cucernicie sufletească îţi
urăm bătrâneţe şi viaţă liniştită, împodobită de aure-
ola binemeritată care va străluci deasupra scaunului
episcopal, pe care, suntem siguri, îl vei ocupa cu demni-
tate – scaunul episcopiei Cetăţii-Albe-Ismail.”
Dl col. Tataru a spus: „Sărbătorim la această aga-
pă pe Î.P.S. Mitropolit Gurie. Armata care apreciază
străduinţa de a aduce la calea cea bună pe cei rătăciţi,
salută prezenţa Î.P.S. Voastre, prin mine, în garnizoa-
na Ismail. Cu cât sufletul este mai întărit în credinţă,
cu atât noi, militarii, avem mai puţin de lucru în ca-
zarmele noastre. Credinţa strămoşească a fost cheză-
şia voievozilor noştri. Credinţa strămoşească şi limba

38 39
noastră strămoşească ne-au condus la fapte mari. De Demersurile pentru confirmarea
aceea Voievozii după o bătălie înălţau o mănăstire. Cu alegerii P.S. Episcop Dionisie
această credinţă au izbândit Alex. Cuza la 1859, Carol
I şi Ferdinand cel Loial.”
Protoiereul Ioan Rusu – Cetatea Albă, amintind ră-
tăcirile din ultima vreme ale tineretului şi marea misiu-
ne a clerului, înfierează odiosul asasinat făptuit asupra
M işcarea entuziastă pornită la Ismail în legă-
tură cu sosirea Î.P.S. Mitropolit Gurie a găsit
un răsunet mare printre credincioşii din toate oraşele
marelui român Ion Gh. Duca de nişte monştri, cărora şi satele Eparhiei.
nu li se poate atribui dragoste de ţară. Fiecare parohie a căutat să-şi spună glasul său în
Cere slujitorilor Altarului, prezenţi în acest mo- această chestiune de mare însemnătate spirituală, în-
ment, să comemoreze memoria lui I. G. Duca. tocmind în acest sens procese-verbale semnate de toţi
Cucernicii preoţi au cântat în cor: „Veşnica pome- enoriaşii şi trimiţând telegrame Sf. Sinod şi conducăto-
nire.” S-a păstrat apoi câteva minute de adâncă tăcere. rilor Ţării.
Au mai vorbit: dl Cavaropol, ajutor de primar, preo- Delegaţia aleasă la întrunirea din Ismail, dl Prof.
tul Guciujna, fost deputat, care a spus că e nevoie de un Popescu-Prahova, dl Dr. C. Sufleri, dl Vasile Tomov, dl
apel la centru, pentru a se curma neliniştea credincioşi- Avocat M. Gheorghiu, Ic. St. Pavel Guciujna şi Prot. M.
lor, înscăunându-se P.S. Dionisie ca Episcop; pr. Ţugui, Madan, s-a prezentat în audienţă Î.P.S. Patriarh, d-lui
în numele misionarilor eparhiali, pr. consilier Madan, Prim-Ministru şi d-lui Ministru al Instrucţiunii şi Cul-
păr. Harghel – Dir. seminarului, în numele şcolii, păr. telor aducându-le la cunoştinţă dorinţa unanimă a cre-
Cernăuţeanu-Bolgrad, Anghelov – primarul Renilor. dincioşilor din Eparhie exprimată prin procese-verba-
Totodată, s-a ales o delegaţie compusă din membrii le, prezentând totodată şi următorul memoriu:
Congresului Naţional Bisericesc şi ai Adunării Eparhi- „În şedinţa din 20 Octombrie 1933, sufragiile ma-
ale şi anume: Dr. C. Sufleri, Deputat, dl N. Popescu- jorităţii membrilor Colegiului electoral bisericesc au
Prahova, Decanul Facultăţii de Teologie din Chişinău, indicat ca Episcop al Sf. Episcopii a Cetăţii-Albe-Ismail,
dl Vas. Tomov, Deputat, dl Avocat M. Gheorghiu – Ca- pe P.S. Arhiereu Dionisie Tighineanul.
hul, Protoiereu Mihail Madan şi Ic. St. Pavel Guciujna, Prin această alegere, Colegiul electoral dădea o
care a fost însărcinată de a prezenta M. Sale Regelui şi strălucită recunoaştere publică meritelor P.S. Dionisie.
forurilor în drept un memoriu, solicitând confirmarea Într-adevăr, P.S. Dionisie este una din figurile cele
alegerii P.S. Episcop Dionisie. mai proeminente ale provinciei dintre Prut şi Nistru.

40 41
În domeniul pietăţii, prestigiul P.S. Sale merge până Ne găsim deci în faţa unui drept câştigat: P.S. Dio-
la venerare din partea credincioşilor. nisie face parte din episcopat.
Nu mai prejos este ştiinţa sa în teologie, ştiinţă pe Dar şi alte consideraţiuni vin în sprijinul punctului
care o posedă fără a fi obţinut vreo diplomă şi pe care nostru de vedere.
o lămureşte şi o înfăţişează credincioşilor cu un real Împotriva P.S. Sale nu se invocă legea pentru organi-
talent oratoric, într-o frumoasă limbă românească, în zarea Bisericii Ortodoxe Române, ci numai statutul legii.
care puternic se resimte aroma vechilor cărţi bisericeşti. Legea prevede: „Examinarea canonică a celor aleşi
Nu mai puţin este venerat P.S. Sa, pentru demna se face de Sf. Sinod, iar confirmarea lor, la propunerea
atitudine românească pe care a avut-o în timpul stăpâ- Ministerului de Culte, de M. S. Regele.” (art. 12. în fine).
nirii străine şi, mai ales, în vremurile tulburi ale revo- Este neîndoios, că în conformitate cu textul precis
luţiunii, încât fruntaşii vieţii publice din Basarabia sunt al legii, Sf. Sinod nu-i incumbă decât dreptul de exami-
unanimi în a recunoaşte aceste nepieritoare merite.
nare canonică, adică cercetarea moralităţi candidatului
Alegerea P.S. Sale ca Episcop al eparhiei Cetăţii-Al-
la episcopie.
be-Ismail a fost, totuşi, invalidată de Sf. Sinod pe moti-
Celelalte drepturi, de aprobare, de confirmare
vul că P.S. Dionisie nu posedă titlul de licenţiat în teo-
aparţin puterii executive a Statului, iar nu Sf. Sinod, a
logie (art. 117 din Statutul pentru organizarea Bisericii
cărui misiune este terminată din momentul când s-a
Ortodoxe Române).
Fără a ne gândi câtuşi de puţin să micşorăm meri- pronunţat asupra moralităţii candidatului.
tele altora şi fără a insista asupra acestui punct, ne în- Este o contradicţie cu legea, ceea ce statutul ino-
găduim a observa că această prevedere legală n-a fost vează: „procesul-verbal semnat de preşedinte, secre-
respectată nici până acum, unii dintre ierarhi ai Biseri- tari, bărbaţi de încredere, citim în statut, se înaintează
cii Ortodoxe Române, fiind numai absolvenţi ai Acade- Sf. Sinod pentru examinarea alegerii, cercetarea cano-
miei Teologice, care nici în drept, nici în fapt, nu sunt nică, aprobarea şi prezentarea prin Ministerul Cultelor,
echivalente cu facultăţi teologice. M.S. Regelui spre confirmare.” (art. 118 în fine).
Noi susţinem însă cu toată convingerea, că legea
de organizare bisericească din 1925, în ceea ce priveşte Inovaţiunile constau:
chestiunea ce ne preocupă, nu se aplică P.S. Dionisie. 1) Prin faptul că se acordă Sf. Sinod dreptul de a „exa-
S-a făcut deci o excepţiune pentru P.S. Dionisie. mina” alegerea, se acordă părţii (Sf. Sinod) dreptul
Ca un statut personal al P.S. Sale, această excepţiu- de a infirma hotărârea totului (Colegiul electoral)
ne îl însoţeşte toată viaţa. din care a făcut parte. Este împotriva logicei.

42 43
2) Pe lângă dreptul de cercetare canonică (art. 12 Credincioşii nu pot să-şi explice pentru care raţiune
din lege), statutul mai acordă Sf. Sinod dreptul de o personalitate de înaltă valoare morală şi naţională ca
„aprobare.” a P.S. Dionisie este înlăturată de la conducerea eparhiei
Nefiind prevăzute în lege aceste drepturi, nu pot fi Ismailului, care-l reclamă cu atâta insistenţă şi iubire.
inovate, întrucât statutul în realitate nu este mai mult Într-adevăr, P.S. Sa, în 1918, a fost hirotonit arhie-
decât un regulament. reu ca să conducă Vicariatul Ismailului, atunci când nu
În adevăr, în Parlament nu s-a îngăduit să se dis- exista eparhia cu acelaşi nume.
cute statutul, el a trecut ca o anexă a legii, anexă ce nu Pe de altă parte, P.S. Dionisie, prin colaborarea sa
a fost discutată. Dezbaterile parlamentare fac dovada la elaborarea hotărârilor Sf. Sinod, participă, în calitate
afirmării. Răspunzând întrebărilor mai multor depu- de membru al Sf. Sinod, în conducerea generală a Bise-
taţi, dl Al. Lepădatu, Ministrul Cultelor şi al Artelor, ricii Ortodoxe Române.
a răspuns: „Se confundă legea cu statutul. Legea este Este de neconceput ca cineva, care participă la
a guvernului, statutul l-a făcut Biserica prin reprezen- conducerea generală a Bisericii, să nu fie admis la con-
tanţii săi. Nu confundaţi deci dispoziţiunile din statut ducerea unei părţi a acesteia.
cu dispoziţiunile din lege. Acelea le-a făcut Biserica şi Confirmarea P. Sale ar readuce liniştea în sufletele
Biserica le va putea modifica în Congresul său Naţio- creştinilor basarabeni care văd în P.S. Dionisie pe bunul
nal.” Şi mai departe, în aceeaşi şedinţă, dl Al. Lepădatu şi legitimul lor păstor.
afirmă că: „Statutul este un fel de regulament al legii. După cum dovedesc alăturatele procese-verbale şi
Că este regulament o dovedeşte peremptoriu art. 37 telegramele expediate M. S. Regelui, Î.P.S. Patriarh, d-lui
din Legea pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Româ- Prim-Ministru, d-lor Miniştri Angelescu şi Al. Lepăda-
ne, care prevede că statutele pot fi modificate de Con- tu, populaţia ortodoxă a acestei provincii, cu însufleţire
gresul Naţional Bisericesc cu aprobarea Consiliului de unanimă şi fără deosebire de origine etnică, în frunte cu
Miniştri. reprezentanţii mai calificaţi ai vieţii publice, culturale şi
În conformitate cu cele arătate mai sus, noi cerem religioase din Basarabia, vă roagă să binevoiţi a interveni
şi susţinem că prin confirmarea P. S Dionisie ca Episcop locului în drept, pentru confirmarea P.S. Arhireu Dioni-
al eparhiei Cetăţii-Albe-Ismail, nu se încalcă legea. sie ca episcop al Sf. Episcopii a Cetăţii-Albe-Ismail.”
Statutul poate să-şi aibă tăria lui, nu se poate însă Totodată, delegaţia aleasă, în frunte cu Î.P.S. Mi-
aplica P.S. Dionisie, care are drepturi câştigate, cazul tropolit Gurie a solicitat audienţă M. Sale Regelui cu
P.S. Sale fiind un caz excepţional şi de tranziţie. următoarea cerere, anexând şi un memoriu:

44 45
Domnule MAREŞAL, Textul memoriului:
„Cu onoare vă rugăm să binevoiţi a mijloci către
Majestatea Sa Regele pentru a se acorda audienţă „MAJESTATE,
delegaţiei Episcopiei Cetăţii-Albe-Ismail şi a Mi- Cu prilejul alegerilor de episcop care au avut loc în
tropoliei Basarabiei în persoana: Î.P.S. Mitropolit luna Octombrie 1933, a rămas nefinalizată alegerea epi-
Gurie al Basarabiei, dl Profesor Popescu-Prahova, scopului de Cetatea-Albă-Ismail, din cauză că Sf. Sinod
Decanul Facultăţii de Teologie din Chişinău, dl Dr. a găsit că alegerea făcută în persoana P.S. Dionisie Ti-
Sufleri, Deputat, Iconom Stavrofor Pavel Guciujna ghineanu este în nepotrivire cu Statutul pentru organi-
şi Protoiereul Mihail Madan, care va prezenta Ma- zarea Bisericii Ortodoxe Române, care prevede ca cel
jestăţii Sale Regelui un memoriu referitor la înscă- ales să fie licenţiat în Teologie.
unarea P.S. Episcop Dionisie Erhan, ales de Congre-
sul Naţional Bisericesc în şedinţa din 20 Octombrie Chestiunea stă însă în drept şi în fapt astfel:
1933 pentru Episcopia Cetăţii-Albe-Ismail. 1. P.S. Dionisie a fost ales şi confirmat ca arhiereu-
Primiţi vă rugăm, Domnule Mareşal, asigura- vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului sub imperiul unei
rea deosebitei noastre stime şi Arhiereşti binecu- legi care cerea sinodalilor titlul de licenţiat în teolo-
vântări”. gie. Dacă totuşi a fost aprobat, este pentru că s-a avut
(ss) GURIE, în vedere meritele sale naţionale. Aceste merite nu au
Mitropolitul Basarabiei încetat astăzi, ci dimpotrivă, activitatea sa naţională şi
bisericească a sporit de atunci încoace, ceea ce îi dă
dreptul să se bucure de prerogativele canonice la care
aspiră orice vlădică. Prea Sfinţitul Dionisie se găseş-
te în faţa unui drept câştigat care nu poate fi anulat
şi nici măcar micşorat prin excepţia ce tinde să i se
aplice. Apoi, în cazul de faţă nu e vorba de o alegere
nouă. Prea Sfinţitul Dionisie, din punct de vedere ca-
nonic, este deja episcop, deoarece titlul de arhiereu vi-
car este un titlu impropriu şi necanonic. Fiind episcop,
alegerea la Cetatea-Albă este numai o permutare sau
o schimbare de jurisdicţie, nu o alegere nouă care are

46 47
a se face în condiţiunile art. 177 din Statutul pentru 5. Chestiunea confirmării P.S. Dionisie ca episcop
organizarea Bisericii Ortodoxe Române. la Cetatea-Albă-Ismail a devenit acum o chestiune care
2. În ce priveşte dreptul Sf. Sinod de a se opune, priveşte liniştea publică.
Statutul se găseşte în contradicţie cu legea care i-a dat Populaţia respectivă, care respectă cu fanatism pe
putere. P.S. Dionisie pentru viaţa sa curată şi activitatea boga-
Astfel, art. 12 din lege spune că persoanele alese tă în rezultate, ar fi greu lovită sufleteşte, dacă i s-ar
de Congresul Naţional se examinează din punct de ve- lua speranţa revederii în scaunul episcopesc al aceluia
dere canonic de Sf. Sinod şi se confirmă de Majesta- pe care îl ştiu ales, şi ar reacţiona cu hotărâre în forme
tea Voastră. În cazul de faţă însă Sf. Sinod şi-a depăşit care nu se pot prevedea, dar care nu e bine să aibă loc
atribuţiunile judecând legalitatea unei alegeri ceea ce tocmai acum, când eflorescenţa sectelor ameninţă uni-
este de atribuţia puterii civile – adică a Statutului sub tatea sufletească a neamului nostru.
al cărui control se găseşte Biserica întocmai ca orice Pentru aceste motive suntem de părere şi propu-
instituţie de Stat. nem, ca alegerea Prea Sfinţitului Dionisie, făcută de
Fiind o contradicţie între lege şi statut, prevalează, către Congresul Naţional Bisericesc în ziua de 20 Oc-
negreşit, legea. tombrie 1933 şi găsită în regulă din punct de vedere
3. Este apoi protivnic dreptei judecăţi ca o parte canonic şi legal, să fie confirmată de către Majestatea
a Congresului Sf. Sinod să poată anula ceea ce a ho- Voastră.”
tărât forul cel mare – Congresul Naţional electoral în
întregimea lui, căci partea nu poate desfiinţa ceea ce a
hotărât totul.
4. Episcopii, care după realizarea unităţii naţionale
s-au ales până acum – sunt cu toţii – exceptând pe P.S.
Gherontie al Constanţei – fără titlu de licenţiat, deşi au
fost aleşi sub imperiul unei legi care cerea în mod strict
licenţa. Ei sunt toţi ardeleni şi făcând excepţie cu Basa-
rabia, s-ar forma convingerea că pentru această provin-
cie există un regim special de stricteţe, pe când pentru
Ardeal există un regim de favoare, lucru care nu trebuie
să se acrediteze.

48 49
Raportul }.P.S. Mitropolit Gurie c+tre licitat intervenţia noastră înaintea forurilor competen-
Sf. Sinod despre starea spiritelor din te, pentru înscăunarea iubitului lor Arhipăstor – Prea
Eparhia Cet+|ii-Albe-Ismail Sfinţitul Episcop Dionisie, alesul Adunării Eparhiale lo-
cale şi al Congresului Naţional Bisericesc.
În cuvântările noastre am căutat să convingem pe

S osind la şedinţele ordinare de toamnă ale


Sfântului Sinod, Î.P.S. Mitropolit Gurie a pre-
zentat următorul raport: „Găsim de cuviinţă a rapor-
ascultători să aibă toată încrederea în conducătorii ţării
şi ai Bisericii, să păstreze toată liniştea şi să aibă credin-
ţa nestrămutată în Dumnezeu, asigurându-i că drepta-
ta Sfântului Sinod, că smerenia noastră, în calitate de tea, în toate năzuinţele lor juste, se va face.
Mitropolit al Basarabiei, am vizitat în ziua de 27 şi 28 Asemenea am căutat să îndemnăm populaţiunea
ca să nu se lase ademenită de curentele extremiste care
Ianuarie Episcopia sufragană a Cetăţii-Albe-Ismail.
tulbură buna ordine şi sapă la temelia statului şi i-am
Am fost îndemnat spre a face această vizită cano-
sfătuit să rămână strânşi uniţi în jurul Sfintei Biserici,
nică, dorind a cunoaşte starea lucrurilor din acea Epar-
care ne asigură toate cele trebuitoare pentru viaţă liniş-
hie şi a aduce mângâiere şi linişte în sufletele credincio-
tită şi pentru mântuirea noastră.
şilor, mai ales, după odiosul asasinat al marelui om de
Sosind la Ismail, am oficiat sfânta slujbă a prive-
stat şi patriot luminat, fostul Prim-Ministru I. G. Duca.
gherii împreună cu Episcopul Dionisie în ziua de 27 Ia-
Spre bucuria noastră, am avut de constatat că po-
nuarie şi a doua zi (28 Ianuarie), împreună cu Episcopul
porul din această Eparhie este profund religios şi adânc
Dionisie şi numerosul cler am oficiat Sfânta Liturghie,
devotat Bisericii, Tronului şi Statului nostru român, iar seara, la orele cinci, Acatistul Maicii Domnului, la
deşi o mare parte a lui este compusă din minorităţi et- care au asistat toate autorităţile şi mulţime multă de
nice – bulgari, găgăuzi, ruşi, ucraineni etc. popor.
Sentimentele lui de religiozitate şi patriotism au Am luat parte la conferinţa religioasă publică din
fost viu manifestate pe tot parcursul nostru de la gra- sala „Gavriil Musicescu”, unde, de asemenea, am dat
niţa Eparhiei până la reşedinţă, mai ales în gările Tara- îndrumări arihipăstoreşti poporului adunat într-un
clia, Traian-Val şi comunele Bolgrad, Cişmea-Văruită, număr impresionant de mare. Am vizitat şi Seminarul
Broasca şi Ismail. Teologic din localitate, împărtăşind elevilor de acolo
Pretutindeni populaţia, prin exponenţii săi întâm- sfaturile şi îndrumările necesare duhovniceşti.
pinându-ne, după tradiţia strămoşească, cu pâine şi La agapa frăţească oferită în cinstea noastră în
sare, în cuvântările de bun sosit în mod unanim, au so- palatul Episcopal, la care au participat reprezentanţii

50 51
tuturor autorităţilor din localitate, parlamentarii din Delegaţia, mai sus amintită, a prezentat memoriul
cuprinsul Eparhiei, toţi protopopii, precum şi membrii d-lui Prim-Ministru, d-lui Ministru al Instrucţiunii Pu-
Adunării Eparhiale, cu un deosebit entuziasm s-a ma- blice şi Subsecretarului de Stat de la acest Minister, d-
nifestat cea mai afectuoasă dragoste şi veneraţiune faţă lui Ministru de Interne şi de la toţi a primit asigurări
de P.S. Episcop – locţiitor Dionisie – şi s-a exprimat că chestiunea fiind justă, se va face dreptate Basarabiei.
dorinţa unanimă, ca P.S. Dionisie să fie înscăunat ca ti- De asemenea, delegaţia s-a prezentat cu acest me-
tular al Episcopiei Ismail. Cu acest prilej s-au expediat moriu şi Prea Fericitului Patriarh, dar, din conversa-
telegrame: M.S. Regelui, Prea Fericitului Patriarh, d-lui ţiile ce au avut loc, delegaţia a rămas cu impresia că
Prim-Ministru, d-lui Ministru al Instrucţiunii Publice atitudinea Prea Fericirii Sale în această chestiune este
şi Cultelor, d-lui Ministru de Interne şi d-lui Ministru negativă.
Lepădatu, prin care s-a cerut cu insistenţă, în numele În urma celor expuse, noi, ca Mitropolit al Basara-
întregii populaţiunii a Eparhiei Ismailului, înscăunarea biei, sub ocârmuirea căruia se află văduvita Eparhie a
P.S. Dionisie. Ismailului, având în vedere neliniştea ce domneşte în
Totodată, s-a ales o delegaţie compusă din membrii sânul acelei Eparhii, provenită din cauza întârzierii cu
Congresului Naţional Bisericesc şi ai Adunării Eparhi- înscăunarea P.S. Dionisie, alesul Congresului Naţional
ale şi anume: Dr. Sulferi – deputat, dl N. Popescu-Pra- Bisericesc, ţinem de a noastră datorie de a ruga Sf. Si-
hova – Decanul Facultăţii de Teologie – Chişinău, dl nod să binevoiască a lua în considerare cu toate atenţi-
V. Tomov – deputat, dl Avocat M. Gheorghiu – Cahul, unea şi dragostea părintească dorinţa unanimă şi justă
Protoiereul M. Madan şi Iconom Stavrofor Pavel Gu- a populaţiei din acea Eparhie, exprimată în memoriu
ciujna, care a fost însărcinată de a prezenta Majestăţii aici alăturat, şi, în consecinţă, a dispune facerea tuturor
Sale Regelui şi forurilor în drept un memoriu, solici- formalităţilor pentru înscăunarea P.S. Episcop Dionisie
tând confirmarea alegerii P.S. Episcop Dionisie. ca titular al Episcopiei Ismailului.”
La apelul ce ni s-a făcut nouă de întreaga asisten- (ss) GURIE,
ţă de a prezida această delegaţiune în calitatea noastră Mitropolitul Basarabiei
de titular al Mitropoliei Basarabiei, din care face par-
te şi Episcopia Ismailului ca Episcopie sufragană, am
consimţit, având ferma convingere că prin aceasta vom
contribui la satisfacerea năzuinţelor juste şi unanime
ale poporului şi vom linişti spiritele agitate.

52 53
Noi demersuri }n chestia alegerii în primul parlament după Unire, pentru meritele sale
P.S. Episcop Dionisie naţionale, deşi, conform constituţiei, călugării n-aveau
dreptul de a fi parlamentari.
În concluzie, delegaţii au cerut, ca în cel mai scurt

D upă învestitura celor doi Episcopi de Huşi şi


Caransebeş aleşi odată cu P.S. Episcop Dio-
nisie, la Chişinău s-a ţinut o mare întrunire a clericilor
timp să se facă învestitura şi instalarea Arhiereului
Dionisie ca Episcop al Cetăţii-Albe. Dl Ministru Dr.
C. Angelescu a promis delegaţiunii că va studia cu toa-
şi mirenilor din Basarabia, la care Păr. Ic. St. Pavel Gu- tă atenţiunea această chestiune, pe care Guvernul o va
ciujna a făcut un expozeu asupra ultimelor evenimente soluţiona probabil definitiv. Apoi delegaţia a prezentat
în legătură cu alegerea P. S Episcop Dionisie. d-lui Ministru un memoriu, care mai înainte a fost pre-
Adunarea, luând act de cele expuse, a întocmit un zentat Î.P.S. Mitropolit Gurie.
memoriu pe care l-a propus Î.P.S. Mitropolit Gurie spre Iată cuprinsul memoriului:
cele legale, împuternicind totodată o delegaţie specială „Înalt Prea Sfinţite Stăpâne,
de a se prezenta Ministrului Instrucţiunii, pentru a ex- Subsemnaţii clerici şi enoriaşi din Mitropolia Basa-
pune starea spiritelor printre credincioşii din Biserica rabiei, întrunindu-ne astăzi şi luând cunoştinţă despre
Basarabeană, în urma invalidării alegerilor P.S. Episcop investirea celor 2 Episcopi: Nifon de la Episcopia Huşi-
Dionisie. lor şi Vasilie de la Episcopia Caransebeşului, am avut
Delegaţia alcătuită din d-nii: Deputat V. Tomov, Se- regretul să constatăm, că deşi Congresul Naţional Bise-
nator I. Chirilov şi Preoţii P. Guciujna şi M. Madan, s-a ricesc, în şedinţa sa de la 20 Octombrie 1933, a ales şi a
prezentat d-lui Dr. C. Angelescu, Ministrul Instrucţiunii. proclamat ca Episcop al Eparhiei Cetăţii-Albe-Ismail pe
Delegaţii au arătat d-lui Dr. C. Angelescu, că Arhi- P.S. Dionisie, Vicarul Mitropoliei Basarabiei, totuşi, P.S.
ereul Dionisie nu constituie cu cazul său o excepţie care Sa nu a fost învestit şi nici confirmat până în prezent, cu
să-l împiedice de a ocupa demnitatea de Episcop al Ce- toate că a fost ales odată cu ceilalţi doi Episcopi.
tăţii-Albe, demnitate în care a fost ales şi de către Con- Ascultând darea de seamă a delegatului Mitropo-
gresul Naţional Bisericesc. Delegaţia a arătat apoi d-lui liei – Protoiereul Pavel Guciujna – care a luat parte
Dr. C. Angelescu, că mai sunt şi alţi Episcopi nelicenţiaţi împreună cu delegatul Episcopiei Cetăţii-Albe-Ismail
în teologie, întrucât diploma de absolvire a unei acade- – Păr. Madan şi alţii, la toate demersurile făcute la fo-
mii teologice n-a fost echivalată cu licenţa în teologie. rurile în drept pentru întărirea P.S. Dionisie în scaunul
Dl Ministru Dr. C. Angelescu a mai fost informat de Episcop, la care a fost ales, în urma discuţiunilor ur-
şi de faptul, că Arhiereul Dionisie a fost ales senator mate, astăzi, am ajuns la următoarele concluziuni:

54 55
Să se aducă la cunoştinţa Î.P.S. Voastre adânca noas- Ecouri din pres+ }n chestia
tră părere de rău şi durerea sufletească pentru jignirea alegerii P.S. Dionisie
ce s-a adus poporului basarabean prin această descon-
siderare, faţă de un ales al Congresului, unanim iubit şi
respectat de toţi credincioşii din Mitropolia Basarabiei.
Credem, Î.P.S. Stăpâne, că noi, basarabenii, care cei
dintâi ne-am unit şi ne-am contopit sufleteşte cu Pa-
F rământările în chestiunea alegerii P.S. Dioni-
sie au găsit un răsunet larg şi în presa româ-
nească, care a căutat să lumineze opinia publică asupra
tria-Mamă, avem dreptul să pretindem ca să fim dis- acestei chestiuni atât de însemnată pentru viaţa biseri-
pensaţi de asemenea jigniri. cească din Basarabia, stăruind unanim asupra satisfa-
Nu putem, P.S. Stăpâne, să nu vă destăinuim adân-
cerii doleanţelor juste ale credincioşilor.
ca noastră cerere sufletească şi ferma hotărâre, că dacă
Astfel, ziarul „Raza”, organul de publicitate a cle-
şi de data aceasta glasul nostru va răsuna în pustiu,
rului din Basarabia, în Nr. 142 din 29 Octombrie 1933,
vom fi siliţi – fără de voia noastră, dar împinşi de oa-
scrie:
meni cu răspundere şi care înţeleg gravitatea împreju-
„Problema alegerii de la Ismail e prea de actualitate
rărilor – să căutăm a ne apăra drepturile pe orice căi
indrituite de conştiinţa şi demnitatea noastră. ca s-o putem trece cu vederea. Pe buzele celui din urmă
Cu regret, constatăm, că numai faţă de noi, orto- cetăţean al Moldovei dintre Prut şi Nistru stă îngrijoră-
docşii, din Basarabia, centrul are această atitudine toarea întrebare: „Ce va urma?”
jignitoare. De la început ţinem să precizăm că la mijloc nu e
Vă rugăm respectuos, Î.P.S. Stăpâne, să fiţi inter- în joc o ambiţie cauzată de spiritul exagerat de regio-
pretul acestui sentiment de protestare şi să interveniţi nalism. Nu! La mijloc e dreptatea unei provincii atât de
la forurile în drept, ca să înceteze, cu un ceas mai devre- mult neluată în seamă.
me, această suferinţă sufletească a noastră şi această E dreptatea şi numai ea! Episcopul Dionisie e vene-
desconsiderare, care nu poate aduce decât tulburare şi rat de toată lumea, după cum spune profesorul Nichi-
nelinişte în sufletele credincioşilor. for Crainic în „Calendarul de Duminică”:
Î.P.S. Stăpâne, ştim că răbdarea este o virtute, dar „În vremea de azi, e aproape un exemplar unic de
şi răbdarea are sfârşit. călugăr adevărat, în duhul marii tradiţii a ortodoxiei”.
Respectuos vă rugăm a face toate demersurile pe Pe acest călugăr, Regele Ferdinand l-a numit epi-
care le veţi crede necesare, ca să nu ajungem la margi- scop „cu drepturi câştigate.” Acestui călugăr Mitropoli-
nile răbdării.” tul Moldovei, sfinţindu-l în Episcop, i-a zis: „Prea Sfin-

56 57
ţiei Tale nu-ţi trebuieşte diplomă. Ai învăţat „Academia cuvântul, i-a obligat să fie sinceri. Şi e poate singurul
vieţii”, ceea ce mie îmi lipseşte.” caz de la Unire, când, cu mici excepţii, reprezentanţii
Călugărul Dionisie este ridicat la rangul de episcop poporului şi-au spus sincer cuvântul. Şi, în acelaşi timp,
tocmai pentru meritele lui nepreţuite, atât pe ogorul bi- e singurul caz, când n-au fost ascultaţi…”
sericesc, cat şi pe cel naţional. Pe acest „călugăr unic”
îl priveşte Basarabia ca pe cel mai vrednic candidat la
Venerabilul Consilier Ic. St. I. Andronic
conducerea eparhiei de Sud. Căci unui candidat i se în acelaşi ziar „Raza”, cu Nr. 155 din 28 Ianuarie 1934,
cere, în primul rând, să fie „călugăr în duhul marii tra- publică următorul articol:
diţii a ortodoxiei” şi numai după aceea un om „încurcat
în pădurile de noţiuni şi probleme, pe care ni le-a dat
„Noi lege avem şi după legea noastră
cultura”.
trebuie să moară…”
Ori toate aceste condiţiuni îndeplineşte Vlădica
Dionisie şi poate că este singurul dintre candidaţi, care Ultima critică a alegerii Episcopului de Ismail sem-
le îndeplineşte. nată de Prof. Universitar Păr. Valeriu Iordăchescu şi
Dar lucrurile nu se opresc aici! Între Vlădica Dio- publicată în „Viitorul” Nr. I / 933 pretinde a fi din toate
nisie şi poporul basarabean este o legătură, pe care nu punctele de vedere „obiectivă.” Rezumatul criticii se cu-
o va putea rupe nici o putere: este legătura dragostei. prinde în expresia clasică: „dura lex, sed lex!”, „Excepţi-
Reprezentanţii clerului şi ai poporului au spus-o răspi- unile, care s-ar pretinde să se pună în practică faţă de
cat la Bucureşti! P.S. Dionisie, „nefiind prevăzute de lege”, „alegerea P.S.
Generalul Cănciulescu i-a exprimat devotamentul Sale este şi rămâne ilegală.”
întregii armate din Basarabia. Dar devotaţi, mai sinceri P.S. Dionisie n-are titlul de licenţiat cerut de art.
decât chiar unii basarabeni, sunt regăţenii ce l-au cu- 117 din Statutul noii legi bisericeşti din 1925.
noscut. Ei au cerut alături de basarabeni să fie la Ismail Venerabilul autor – Păr. Valeriu Iordăchescu – re-
Vlădica Dionisie. cunoaşte meritele P.S. Dionisie, se închină în faţa calită-
Deci, nu e vorba de regionalism, căci în Basarabia ţilor frumoase ale P.S. Sale, înţelege chiar şi dorul basa-
am avut episcopi din Ardeal, Bucovina şi Vechiul Regat rabenilor de a-l vedea în scaun Vlădicesc, dar cu toate
– ceea ce nu veţi găsi în Bucovina şi Ardeal. În cazul de acestea principiul de „legalitate” îl mână până acolo, că
faţă, toată suflarea aflătoare în Basarabia cere într-un realizarea dorurilor basarabenilor, considerată chiar
glas: Episcopul Dionisie la Ismail. Provincia celor 3 mi- ca şi condiţie de progres bisericesc, apare în ochiul au-
lioane de locuitori, trimiţându-şi aleşii săi să-şi spună torului drept o „pură anarhie.”

58 59
Mă închin şi eu principiului de „legalitate“, mă în- lit. „E”) şi pe secretarii protopopilor (art. 63)? De ce nu
chin şi mult stimatului autor, Păr. Valeriu Iordăchescu, se respectă nici de autorităţile statului art. 30 din lege:
dar nu rămân cu acea impresie pe care tinde să o facă „Curtea bisericilor este lucru sfinţit şi nu poate să fie
critica de mai sus. De aceea nu pot să o împărtăşesc. sechestrată.” Şi cu toate acestea mai mulţi învăţători
Fără nici o discuţie, legile trebuie respectate, dar de la şcolile din curţile bisericeşti s-au făcut stăpâni pe
de toţi şi în toate împrejurările, căci numai aşa legea aceste „lucruri sfinte” şi le-au umplut de toată murdă-
rămâne ca ceva sfânt şi neclintit. Iar când legea devine ria? Unde se aplică art. 114, lit. „D” ca profesorii semi-
o cârpă, cu care unii îşi şterg faţa, iar alţii picioarele, nariilor să fie instituiţi de consiliile eparhiale?
atunci ce înseamnă „legalitate?” Ce să mai zicem despre art. 19 şi 21 din lege cu pri-
Faţă de legea bisericească din 1925 – aşa cum se vire la întreţinerea clerului din fondurile statului care
prezintă ea – oare este primul caz când se încalcă un au fost atacate în Congresul Naţional Bisericesc cu
articol din statut (117)? Oare alegerea episcopului de multă măiestrie şi mare spirit de dreptate de către Păr.
Ismail este primul act de „anarhie” în cadrul legii?! Valeriu Iordăchescu, ca să fie schimbate şi modificate în
Cine oare nu cunoaşte istoria legii actuale biseri- conformitate cu justa cerere a clerului din toată Româ-
ceşti şi aplicarea ei?! nia? Principiul: „dura lex, sed lex!” nu l-a oprit atunci
Ardealul chiar „după lege” (art. 38) este liber de pe Păr. Valeriu să arate că neglijarea nevoilor clerului şi
sarcinile legii acesteia. încălcarea drepturilor lui, este o faptă strigătoare la cer.
O parte din ea – organizarea protopopiatelor – nu De aceea şi în legea dumnezeiască despre lege se zice că,
s-a aplicat deloc în Regat, Basarabia şi Bucovina. În ce- „slova (legii) omoară, iar duhul face viu.” (2 Cor. III, 6).
lelalte părţi s-a aplicat mai mult după proverbul „câte Se vor găsi destui, care vor cere capul noului epi-
bordeie, atâtea obiceiuri.” scop de Ismail în baza legii, dar credem că se vor găsi
Fiecare Eparhie sau fiecare cap de eparhie a proce- şi oameni, care vor da preferinţă spiritului viu, faţă de
dat cum a crezut mai bine pentru sine, dar nicidecum litera moartă.
pentru lege. Cum se administrează averile eparhiale, Iar până va triumfa dreptatea, avem în biserică
cum se activează în consiliile eparhiale, cum se recru- două lagăre (istoria se repetă). Una strigă: „Noi lege
tează consilierii eparhiali? Oare în toate părţile Ro- avem şi după legea noastră trebuie să moară”, şi alta
mâniei, „după lege”? Ce reprezintă Eforia centrală de răspunde: „Slova omoară, iar duhul face viu”.
astăzi în conformitate cu legea? Cine a scos din funcţi- Ic. St. I. Andronic
une pe revizorii eparhiali prevăzuţi de statut (art. 112,

60 61
În chestia P.S. Dionisie, s-a ridicat cu căldură mişi la Iaşi, pentru a aduce la cunoştinţă votarea unirii cu
şi ziarul d-lui Octavian Goga – „Ţara Noastră”, patria străbună. Pe toţi românii fruntaşi, urmăriţi de bol-
care a publicat următorul articol: şevici pentru a fi omorâţi, călugărul Dionisie îi salvează
„Daţi-ne păstorul dorit! între zidurile mănăstirii, după ce un sfert de veac citise
călugărimii şi poporului moldovenesc din cărţile sfinte
ale neamului, profeţia unirii tuturor fraţilor într-un mă-
Şi de această dată Basarabia a rămas la urmă. Căci nunchi. În acest mare act vedea el izbăvirea Basarabiei
în timp ce Moldova şi Banatul şi-au sărbătorit înscău- de toate relele. Şi profeţiile lui naţionaliste au prins rădă-
narea noilor ierarhi, Basarabia lăcrimează ca o orfană, cini adânci în sufletele miilor de ascultători clandestini.
înlăturată de la ospăţul întru duhovnicească bucurie. Căci în materie de predică naţională, Vlădica Dionisie a
Dar plângerea aceasta este cu mult mai amară decât fost în adevăr „Gură de aur.” El a fost unul dintre puţinii
ne-o închipuim. care au ştiut să unească glasul duhului cu glasul sângelui.
Trăind peste 100 de ani sub vitregia stăpânirii străi- Pentru el sentimentul naţional cu cel religios sunt ca doi
ne, Basarabia românească a fost în permanenţă nedrep- fraţi dintr-o tulpină şi ca doi ochi dintr-o lumină, nici
tăţită. Elementul românesc a fost tratat ca inapt pentru amestecându-se şi nici despărţindu-se.
adâncile izvoare ale culturii oficiale. Românul nostru Datorită acestei sincere propovăduiri de mai bine
era întâmpinat pretutindeni cu arhicunoscuta formulă: de un sfert de veac, Basarabia religioasă şi naţionalis-
„Moldovan, cap de bou”, iar cei mai răsăriţi fii ai Basa- tă şi-a însuşit crezul Vlădicăi Dionisie, sădit în adâncul
rabiei obijduite, nu erau încurajaţi în alte studii, ci erau sufletului ei primitor, transmis prin:
ţinuţi la ale abecedarului începător. Numai astfel se ex-
plică numărul insuficient de intelectuali români, daţi de „Limba noastră-i limbă sfântă,
provincia dintre Prut şi Nistru în timpul pribegiei. Limba vechilor cazanii,
Închipuiţi-vă acum prin ce sacrificii au trebuit să Care o plâng şi care o cântă
treacă acei puţini moldoveni pentru a se adăpa din cele Pe la vatra lor ţăranii…”
ale ştiinţei şi ce fericire pe ei, când au putut vota primii (Al. Mateevici)
unirea cu patria străbună. Toţi îşi vedeau de-acum pri-
gonirile învinse şi o înţelegere deplină din partea fraţi- Iată pentru ce Basarabia de azi este atât de mult
lor de sânge. identificată cu Episcopul Dionisie. Iată de ce dl Octavi-
Călugărul Dionisie Erhan de la Mănăstirea Suruceni, an Goga, cel mai mare animator al sentimentului nos-
primeşte şi petrece noaptea pe delegaţii moldoveni tri- tru naţional, a strigat în plin colegiu electoral, ca Ba-

62 63
sarabiei să i se dea exponentul ei adevărat, singurul în "Un provizorat inutil”
măsură să-i aducă: Liniştea, Mângâierea şi Bucuria. (Publicat în ziarul „Curentul” Nr. 2195/934)
Cea mai reprezentativă figură a filosofiei româneşti,
dl Profesor Ioan Petrovici, care a înţeles adâncul sufle-
tului mistico-religios al poporului nostru, a strigat să se
audă, că dorinţa Bisericii Basarabene să nu fie înăbuşită
şi să i se dea păstorul ei adevărat. Şi tot pentru aceleaşi
M. S. Regele a pus girul autorităţii Sale pe ac-
tul de investire a celor 2 episcopi de Huşi
şi de Caransebeş – în drepturile lor de suverani Chiri-
motive, unanimitatea clerului şi poporului basarabean, arhi ai Bisericii. Alegerea a fost bine făcută şi norodul
însoţit de tot ce are ţara aceasta mai bun şi mai sincer, mirean, dimpreună cu ceilalţi buni români, care nu ne-
au cerut şi cer cu insistenţă: „Daţi-ne păstorul dorit.” socotesc autoritatea morală a Bisericii în viaţa de stat,
Dar pentru a nu se părea că suntem sub influenţa sen- s-au bucurat văzând cele făptuite cu atâta înţelegere.
timentului, să cităm ultimul cuvânt al justiţiei obiecti- Dar legalismul juridico-religios a băgat iscoadă şi din-
ve şi nepărtinitoare: „Ministerul Instrucţiunii, dând în tr-un calcul neîntemeiat Episcopia Ismailului a rămas
studiu contenciosului său partea juridică a chestiunii fără titular. Se permanentizează o stare de provizorat
Episcopului Dionisie, acesta a opinat că, deoarece Si- protivnică intereselor localnice ale locuitorilor şi se lasă
nodul a admis candidatura Arhiereului Erhan pentru nesiguranţa şi neîncrederea în Biserică să învrăjbească
scaunul vacant de Episcop, i-a recunoscut şi implicit
spiritele şi în viaţa cea de toate zilele. Aceasta se pe-
dreptul de a ocupa acest scaun, în cazul când va fi ales.
trece în Sudul Basarabiei, cu alte cuvinte, tocmai în re-
Nici din punct de vedere canonic, nici din punct de ve-
giunea în care şi-au dat întâlnire insularii răzleţiţi din
dere legal, Sinodul nu avea dreptul să anuleze alegerea
cele mai variate neamuri. Acolo nu există omogenitate
Arhiereului Erhan ca episcop, aceasta cu atât mai mult,
de limbă, unde nivelul civilizaţiei înregistrează căderi
cu cât cel ales era membru al Sinodului.”
Aşadar, toate converg la o singură concluzie pla- şi ascensiuni disproporţionate, Biserica Creştină-Or-
uzibilă; Episcopul Dionisie trebuie neapărat confirmat todoxă nu-şi găseşte reazemul pe un sceptru autoritar
pentru liniştea, bucuria şi mângâierea poporului. şi definitiv confirmat de lege. Se împotriveşte nu ştiu
Basarabia îşi reclamă dreptul ei. Aur şi argint nu ce neînţelegere, care porneşte de sus, când până acum
cere, dar cere liniştea şi bucuria ce-i fusese refuzată de spiritul basarabenilor era bântuit de vânturi demonice
stăpânitorii de ieri. şi schismatice, care porneau din ignoranţa celor de jos.
„Cei ce au urechi de auzit, să audă!” Iată pentru ce scaunul de Episcop al Ismailului are mai
Vasile Ţepordei mare însemnătate, pentru că acolo dăinuie anarhia reli-

64 65
gioasă şi poporul indus în eroare de toţi rasputinii ino- prilejul încetării din viaţă a Episcopului Teculescu, ca
chentişti, aleargă bezmetic după autoritatea nezdrunci- P.S. Dionisie să ia conducerea acestei Eparhii, până la
nată a conducătorului unic. Şi această autoritate, dacă alegerea titularului. Iată, prin urmare, că şi din punctul
există în fapt, lipseşte în drept, pentru că forurile supe- de vedere al dreptului bisericesc, P.S. Dionisie Tighi-
rioare se împotrivesc şi privirea lor se îndreaptă către neanul întruneşte toate sufragiile pentru a păstori mai
un spirit juridic, arbitrar şi abstract, nu către realitatea departe Episcopia Ismailului.
vie a Bisericii active. Folosind toate argumentele, credem că am ajuns la
Împotriva acestei optici care deformează lucruri- piesa de rezistenţă a acestui conflict, a cărui soluţionare
le s-a ridicat în scris dl N. Iorga în „Neamul Româ- nu trebuie să mai zăbovească. Fără îndoială, Episcopul
nesc”; s-au făcut apoi interpelări în Senat, cărora li s-a Dionisie este figura din vechea şcoală, care se ţinea de
asociat gândul oamenilor de bună credinţă. Şi totuşi, rânduiala bisericească, dar avea în acest timp sub grija
urechile nu s-au destupat, iar giubelele trase peste cap lui şi sufletul credincioşilor. Niciodată între el şi mirenii
au împiedicat să se ivească adevărul. Căci iată ce s-a pe care-i păstorea nu s-a iscat vreo neînţelegere şi nici-
întâmplat: Colegiul Electoral al Congresului Naţional când vorba de vrajbă nu s-a insinuat perfid, pentru a-i
Bisericesc a ales în strictă legalitate pe P.S. Dionisie compromite autoritatea.
în scaunul Episcopiei din Ismail. De la alegere până la În timpul războiului şi mai târziu, când Basarabia
confirmare a trecut o bucată de vreme, în care timp era frământată de tendinţe anarhice, Episcopul Dioni-
forma acestei numiri nu s-a îndeplinit după rânduiala sie a îndrumat arca lui Hristos cu dibăcie de bun român
intereselor Bisericii. Mai bine zis, Sf. Sinod s-a împo- şi a scos-o la liman intactă.
trivit pentru motivul că Vlădica Dionisie n-are studiile Acestea sunt merite care nu se uită. Ele consacră o
şi titlurile academice, prevăzute de noua lege a cultelor, situaţie câştigată prin merite personale necontestate.
dar acelaşi Sinod, în şedinţa de la 7 Iulie 1918, l-a ales Evident, Sf. Sinod trebuie să respecte legea cultelor, să
Arhiereu cu titlul „al Ismailului”, ceea ce înseamnă că fie cât mai exigent cu pregătirea teologică a Chiriar-
i-a deschis calea episcopatului – a acestei funcţii admi- hilor şi să nu îngăduie nepregătiţilor să pătrundă prin
nistrative, căci toţi cei iniţiaţi ştiu că arhieria este fap- uşa din dos a altarului, atunci când pronaosul trebuie
tul esenţial care confirmă situaţia de drept a viitorului să le deschidă porţile investiţiunii. În cazul P.S. Dio-
Episcop. Nu poate fi vorba de un conflict între Aduna- nisie, un trecut întreg stă mărturie pentru depunerea
rea Eparhială şi Sf. Sinod, pentru motivul că instanţa acestui examen de duhovnicească înţelegere, care a
supremă a Bisericii dominante a statornicit odată cu devenit inutil. Dacă cineva are de spus ceva împotri-

66 67
vă, să-o spună cinstit şi fără ocolişuri. Pe un simplu Comunic+ri {i interpel+ri
motiv de legalism juridic, paradoxal şi arbitrar, nu se la Camer+ {i Senat }n chestia
poate ţine provizoratul unei provincii bătută de toate alegerii P.S. Episcop Dionisie
vânturile schismelor religioase şi pândită la răspântii
de competitorii politici de vrajbă. Să ne aducem amin-
te de cuvintele poetului, care spune lapidar: „credinţa
zugrăveşte icoane în biserici” şi să ne întrebăm, dacă
liniştea sufletească a basarabenilor avea nevoie tocmai
C hestiunea alegerii P.S. Episcop Dionisie a de-
păşit graniţele Basarabiei, devenind o ches-
tiune de ordin bisericesc şi naţional pentru întreaga
acum de un gol administrativ, tocmai în fruntea Epi- suflare românească. Astfel, deputaţii parlamentari din
scopiei de Ismail? Numirea episcopilor de Caransebeş diferite colţuri ale ţării, indiferent de culoarea politi-
şi de Huşi ar fi fost un prilej nimerit ca să se pună capăt că, s-au ridicat pe tribuna Parlamentului, interpelând
şi provizoratului de la Ismail. Acum soluţionarea aces- guvernul în chestiunea aceasta. Putem cita numele
tei alegeri nu mai suportă nici o amânare. fruntaşilor politici şi bărbaţi de stat ca: Prof. N. Iorga,
Octavian Goga, Dr. N. Lupu, A. C. Cuza, Prof. I. Petro-
Nicolae Roşu vici, deputaţi: D. Topciu, Vas. I. Tomov, Dr. C. Sufleri
şi senatori: Sergiu Gaziev şi I. S. Chirilov, care în mai
multe şedinţe s-au ridicat pentru satisfacerea dolean-
ţelor juste ale poporului din sudul Basarabiei.
Dăm mai jos comunicarea făcută de deputatul de
Cetatea-Albă, dl Dr. C. Sufleri, în preajma sărbătorilor
Sf. Paşti, când frământările din sânul credincioşilor din
Eparhia Cetăţii-Albe-Ismail, luaseră proporţii îngrijo-
rătoare.

Domnule Preşedinte,
Domnilor Deputaţi,
„Am onoarea a adresa următoarea comunicare
Onoratului Guvern şi, în special, d-lui Subsecretar de
Stat al Ministerului Cultelor, care cunoaştem că îm-

68 69
brăţişează în largă măsură toate problemele obşteşti şi În Jurnalul Consiliului de Miniştri, în raportul că-
bisericeşti, asupra înscăunării P.S. Episcop Dionisie ca tre M.S. Regele şi în înaltul Decret Regal nu se face nici
episcop titular al eparhiei Cetăţii-Albe-Ismail. o menţiune de alegerea condiţionată a P.S. Dionisie
Pe ziua de ieri, 9 Martie, s-a făcut cu tot fastul şi pentru locul de arhiereu al vicariatului Ismailului. P.S.
amploarea cuvenită investirea legală a episcopilor de Episcop Dionisie Erhan a fost dispensat la hirotonie ca
Huşi şi Caransebeş, aleşi de Colegiul electoral al Con- arhiereu în 1918 de studiile teologice, deci a câştigat
gresului Naţional Bisericesc, Congres care a ales în un drept anterior legii din 1925, drept care nu se poate
perfectă legalitate şi pe P.S. Episcop Dionisie în scaunul contesta nici anula.
episcopiei din Ismail şi care alegere până în prezent nu În cuvântarea sa ţinută la închiderea sesiunii Sf. Si-
este confirmată de forurile competente. nod de atunci, Ministrul Cultelor a constatat că alege-
Eparhia Cetăţii-Albe-Ismail nu merită această rea P.S. Dionisie Erhan ca arhiereu-vicar al Ismailului
este un act naţional, care contribuie la contopirea su-
desconsiderare şi tratare vitregă şi, făcându-mă ecoul
fletească a poporului şi la consolidarea unirii pe vecie a
durerii sufleteşti a întregii populaţii creştine din acea
Basarabiei cu Patria-Mumă.
eparhie, cerem să ni se facă dreptate.
Plenitudinea arhierească de membru al Sf. Sinod
Pentru că, Domnilor Deputaţi, în persoana P.S.
nu a fost îngrădită pentru P.S. Dionisie prin nici un act
Dionisie, eparhia Cetăţii-Albe-Ismail vede pe legiti-
special. P.S. Sa de atunci devine membru al Sf. Sinod de
mul şi iubitul său arhipăstor şi, nu înţelege pentru care plin drept şi cu toate atribuţiile, pe care le au deopo-
considerente această dorinţă unanimă şi legală nu este trivă şi ceilalţi membri ai Sf. Sinod, în virtutea treptei
satisfăcută? arhiereşti, a canoanelor şi a legilor ţării.
P.S. Dionisie Erhan Tighineanul a fost sfinţit ar- Când episcopia Cetăţii-Albe-Ismail a rămas vacan-
hiereu încă în anul 1918, deşi P.S. Sa nu avea studii tă, prin încetarea din viaţă a P.S. Justinian Teculescu,
seminariale sau teologice, ci era autodidact în chestii P.S. Dionisie Erhan Tighineanul a fost însărcinat cu
religioase, iar în chestiuni naţionale a fost un valoros conducerea acestei eparhii până la alegerea unui titular.
luptător pentru interesele românismului în părţile P.S. Sa aşa a condus această eparhie duhovniceşte şi ad-
Moldovei de peste Prut. ministrativ ca episcop locţiitor, încât şi-a atras în chip
Pentru meritele sale morale şi naţionale, dar şi ca o indiscutabil simpatia şi dragostea întregii populaţii din
satisfacţie a opiniei publice româneşti din Basarabia, Sf. sudul Basarabiei.
Sinod, în şedinţa de la 7 Iulie 1918, îl alege pentru locul În ziua de 20 Octombrie 1933, de către Colegiul
de arhiereu cu titlul de „al Ismailului.” electoral al Congresului Naţional Bisericesc, s-a făcut

70 71
alegerea pentru scaunul episcopal din Ismail şi cu ma- disciplinare şi administrative ale întregii Biserici Or-
joritatea absolută a voturilor a fost ales P.S. Episcop Di- todoxe Române.
onisie. Sf. Sinod nu poate face nici o obiecţiune de ordin ca-
Din actele şedinţei Colegiului electoral se constată nonic faţă de P.S. Episcop Dionisie întrucât prin aceasta
că n-a fost nici un viciu de formă şi procedură, că P.S. ar însemna că P.S. Dionisie, ca arhiereu, este vrednic,
Dionisie, obţinând la balotaj cel mai mare număr de vo- iar fiind ales episcop, devine inferior şi deci nevrednic.
turi, a fost legal proclamat ales de Înalt Prea Sfinţitul Dar chestiunea alegerii unui episcop nu interesea-
Gurie în calitate de Mitropolit al Basarabiei şi Preşe- ză numai Sf. Sinod, ci şi Guvernul ţării, fiind vorba aici
dinte al Colegiului electoral. de candidatul unei întregi eparhii, iar nu de dorinţa
Însă, la 23 Octombrie 1933, Sf. Sinod, în baza art. unei singuratice persoane.
117 din Statutul legii pentru organizarea Bisericii Or- Fiind vorba de interpretarea legilor, iar nu de a ca-
todoxe Române, anulează alegerea, întrucât P. S Sa nu noanelor, Ministerul Cultelor este în drept, în virtutea
îndeplineşte condiţiile de studii cerute de art. 117 din art. 4 din Legea pentru organizarea Bisericii Ortodoxe
Statutul legii de organizare. Române, să se pronunţe asupra unei hotărâri a Sf. Si-
Se pune întrebarea, dacă Sf. Sinod a putut să anule- nod în această materie şi eventual, să ceară sau să deci-
ze alegerea de episcop al Cetăţii-Albe-Ismail, făcută în dă a se soluţiona chestiunea alegerii de episcop pentru
perfectă legalitate de Colegiul electoral în persoana P.S. Cetatea-Albă-Ismail.
Dionisie Erhan? În vederea celor expuse, rog Onoratul Guvern şi,
În cazul de faţă, în conformitate cu art. 12 din Le- în special, pe domnul Subsecretar de Stat al Cultelor să
gea pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Române, soluţioneze neîntârziat şi definitiv această dureroasă şi
Ministerul Cultelor are dreptul să facă propunere M.S. arzătoare chestiune, de care depinde ordinea şi liniştea
Regelui pentru confirmarea celui ales. Prin aceasta Mi- sufletească, în special, în sudul Basarabiei unde şi fără
nisterul este legal îndreptăţit să examineze alegerea din aceasta curentele subversive au tendinţa de creştere şi
punct de vedere al legilor statului, Sf. Sinod având nu- este în interesul ţării ca, cu un ceas mai devreme, de a
mai dreptul de examinare canonică. linişti spiritele creştinilor drept credincioşi.
Pentru P.S. Dionisie nu mai era nevoie de exami- De răspunsul ce-l voi primi va depinde dacă nu va
nare canonică, întrucât P.S. Sa este membru titular al fi cazul să transform această comunicare în interpelare.
Sf. Sinod cu plenitudinea participării şi deliberării la Dr. C. SUFLERI,
toate discuţiunile şi hotărârile doctrinare, canonice, Deputat de Cetatea Albă

72 73
În legea pentru organizarea bisericii noastre şi în
Răspunsul d-lui Al. Popescu-Necşeşti, statutul, care face parte integrantă din lege, se prevede
Subsecretar de Stat la Ministerul Instrucţiunii, în atribuţiunile Sf. Sinod să examineze rezultatul votu-
Cultelor şi Artelor, la întrebările ridicate de la tribuna
lui din punct de vedere canonic şi a tuturor celorlalte
Camerei de către dl Dr. C. Sufleri şi alţi deputaţi,
cu privire la chestiunea Prea Sfinţitului Episcop Dionisie formalităţi pe care alegerea trebuie să le respecte.
(publicat în ziarul „Universul” Nr. 75 Din punct de vedere canonic, încă de când legea
din 18 Martie 1934) pentru organizarea Bisericii şi statutul la această lege
s-au votat cu discuţiuni largi, care au fost o podoabă a
„Voi răspunde la o chestiune grea şi complexă, care tribunei parlamentare, au fost unii – foarte prevăzători
priveşte învestirea şi înscăunarea pe scaunul Episcopal – şi dreptatea lor iese acum, care au apus: „dacă este
de la Cetatea-Albă a vicarului arhiereu Dionisie Ismai- vorba să se facă un examen canonic, este bine ca acest
leanul, care a fost ales recent de Congresul Naţional Bi- examen canonic ce cade în atribuţiunea acestui suprem
sericesc. organ bisericesc – care este Sf. Sinod – să preceadă ale-
În această privinţă, votul a fost în favoarea arhie- gerea adunărilor, care aleg pe acest Episcop.
reului Dionisie, însă rezultatul votului, examinat de Sf. Pentru că atunci când se fac aceste liste de prezenta-
Sinod, a dus la rezultatul nerecunoaşterii acestei ale- re şi se examinează candidaţii în mod prealabil de forul
geri, pentru motivul că P.S. Dionisie – şi este un epitet, suprem bisericesc, păstrătorul canoanelor şi al tradiţi-
care i se cuvine în întregime, pentru marele merite de ilor spirituale, atunci nu mai rămâne puterii laice, care
care a dat dovadă şi pe ogorul bisericesc, şi în luptele este autoritatea de stat şi care colaborează cu puterea
naţionale care s-au dat în Basarabia (aplauze pe băncile spirituală, decât să dea învestitura în urma alegerii şi să
majorităţii) – îi lipseşte o condiţie de formă şi anume: examineze celelalte formalităţi cu privire la alegere. Din
nu este nici licenţiat, nici doctor în teologie. În această această neclarificare a textului şi din această post-pu-
privinţă acţiunea pe care o desfăşoară Guvernul este nere a examenului spiritual după alegere, au ieşit greu-
animată de dorinţa de a concilia interesele bisericii cu tăţile pe care le întâmpinăm şi pe care suntem pe cale
interesele de stat ca să ajungem la rezultatul pe care să le rezolvăm cu privire la înscăunarea Arhiereului P.S.
tot cei care au pus chestiunea în Cameră, de la aceas- Dionisie. În adevăr, dacă Sf. Sinod este în atribuţiile sale
tă tribună, îl doresc şi anume, ca să se facă învestirea să facă un examen canonic şi spiritual, care nu mai este
şi înscăunarea P.S. Dionisie în Eparhia Cetăţii-Albe, necesar să se facă, deoarece P.S. Dionisie, în calitate de
în toată slava. Arhiereu, participă demult – din 1918 – la lucrările

74 75
Sf. Sinod, faptul că-i lipseşte titlul de licenţiat, este în prin apostolatul întreg, pe care l-a desfăşurat în Basa-
legătură numai cu anumite atribuţii administrative, pe rabia rusească, pentru păstrarea credinţei şi a sufletului
care urmează să le capete în calitate de episcop. nostru naţional (Aplauze prelungite pe băncile majori-
Să-mi permiteţi să mă extind asupra acestei ches- tăţii).
tiuni şi să vă arăt, că din punct de vedere al canoanelor Cred că sunt nu numai în asentimentul majorităţii
şi al organizării ierarhiei bisericeşti nu sunt decât trei din această Cameră, dar şi al minorităţii, asigurându-vă
trepte: diaconia, preoţia şi arhieria. că Guvernul îşi va da toate silinţele de a găsi o soluţie,
Ei bine, P S. Dionisie a fost diacon, a fost preot şi care vă va mulţumi pe toţi.
actualmente este arhiereu. Deci are harul, pe care-l pre- Dl Dr. C. Sufleri spune: „Domnule Subsecretar de
văd canoanele şi tradiţiile spirituale ale bisericii noas- Stat, în numele tuturor deputaţilor reprezentanţi ai ju-
tre. deţelor Cetatea-Albă, Ismail şi Cahul, vă aduc mulţu-
El ia parte în Sinod. Prin urmare, toate exigenţele mirile noastre pentru deosebitul interes, cu care aţi îm-
Sf. Sinod, din punct de vedere al canonicităţii şi al spiri- brăţişat cauza dreaptă, susţinută de populaţia din sudul
tualităţii, sunt îndeplinite. Dar, Sf. Sinod este foarte ri- Basarabiei. Sufletul pe care l-aţi pus în această chesti-
guros, fiindcă se crede îndreptăţit să examineze şi toate une, este sufletul arzător pe care îl cere Basarabia. Vă
celelalte condiţiuni, care decurg din legile laice, pe care rog să ne daţi pe Vlădica Dionisie înainte de sărbătorile
statul român le-a făcut cu privire la organizarea biseri- Paştilor, ca să-l instalăm acolo pentru liniştirea spirite-
cii şi spune: „îi lipseşte licenţa.” Aceasta este greutatea. lor din Basarabia”.
Faţă de meritele excepţionale pe care le-a avut, P.S. Dl Subsecretar de Stat Al. Popescu-Necşeşti răs-
Dionisie a fost făcut Arhiereu; a intrat la alegeri cu grad punde: „Îl veţi avea!” (Aplauze pe băncile majorităţii şi
de Arhiereu. Deci are un drept dobândit. Chiar dacă minorităţii).
Sf. Sinod nu va găsi mijlocul să revină asupra acestei
exigenţe cu privire la diploma de licenţă, noi credem că
vom găsi mijlocul şi cred că nu va trece mult pentru a
ne putea bucura cu toţii de acest rezultat – ca Sf. Sinod
să hotărască el însuşi că este locul să i se recunoască
dreptul la Episcopat acestei figuri a Bisericii noastre,
care, fără diplomă, străluceşte printre ierarhii noştri,
atât prin adânca lui credinţă şi evlavie creştină, cât şi

76 77
R+spunsul d-lui A. Popescu-Nec{e{ti La această alegere P.S. Dionisie Tighineanul a partici-
la Senat }n chestia P.S. Episcop Dionisie pat cu titlul de Arhireu.
(publicat în ziarul „Universul” În această situaţie, P.S. Dionisie, încă de la 1918, de
din 2 Aprilie 1934) când a căpătat acest titlu, ia parte la lucrările Sf.Sinod
şi este unul din membrii străluciţi ai acestui înalt for de
conducere al Sfintei noastre Biserici. Rezultatul votului
a fost în favoarea P.S. Dionisie.

Dl S. Gazieff anunţă că membrii Adunării


Eparhiale din Cetatea-Albă şi Ismail au
adresat Senatului o întâmpinare în chestiunea înscău-
Examinând Sf. Sinod, odată cu celelalte alegeri şi
alegerea în persoana P.S. Dionisie Tighineanul, a găsit
că îi lipseşte una din condiţiunile, pe care legea şi statu-
nării P.S. Dionisie ca Episcop. tul o prevăd, anume titlul de licenţiat în teologie. Pentru
Dl A. Popescu-Necşeşti, Subsecretar de Stat la Mi- acest cuvânt Sf. Sinod n-a confirmat această alegere…
nisterul Instrucţiunii, Cultelor şi Artelor, a dat urmă-
toarele precizări: Ce îndatoriri avea Sf. Sinod
„În chestiunea alegerii de Episcop de la Cetatea- Trebuia însă să mai facă un lucru Sf. Sinod; în ter-
Albă-Ismail mi s-au adresat mai multe întrebări, aici în men de trei luni, de la data alegerii, să fixeze data unei
Senat. Am răspuns la Cameră, sunt dator să vă răspund noi alegeri, pentru că nu se cade nici pentru slava Bi-
şi Dvoastră. sericii, nici pentru acţiunea sa asupra credincioşilor să
În Octombrie trecut, când au trebuit să se com- rămână văduvit scaunul mai multă vreme. N-a făcut
pleteze vacanţele din cele trei scaune: Huşi, Caranse- acest lucru Sf. Sinod, nici n-a trimis dosarul Ministeru-
beş şi Ismail, s-a adus un vot, care priveşte scaunele lui Instrucţiunii pentru ca să se examineze condiţiunile
de Huşi şi de Caransebeş, examinat după autoritatea, în care s-a făcut această alegere.
care, după legea organică a Bisericii noastre, este com- În urmă Sf. Sinod ne-a trimis dosarul, l-am exami-
petentă să-l examineze şi să-l confirme, adică Sf. Si- nat şi am ajuns la convingerea că în ce priveşte partea
nod a adus în cele din urmă la învestirea şi înscăunarea spirituală, partea dogmatică, pe care Sf. Sinod, păstră-
unuia dintre aceşti episcopi, rămânând ca Episcopul tor al tradiţiei canonice, o respectă, P.S. Dionisie Tighi-
de Caransebeş să fie înscăunat după sărbători. Au fost neanul îndeplineşte cu prisosinţă toate cerinţele.
mai multe greutăţi în ce priveşte confirmarea rezulta- P.S. Dionisie Tighineanul este de la 1918 membru
tului votului pentru Episcopul Dionisie Tighineanul. în Sf. Sinod şi participă la toate lucrările. El a urcat cu

78 79
demnitate cele trei trepte, pe care le recunosc canoa- îl impun atât stimei şi afecţiunii basarabenilor, cât şi a
nele – diaconia, preoţia şi arhieria – pentru că demni- noastră, a tuturor.
tatea de episcop nu adaugă nimic în ordinea dogmatică Sper că după Sărbători Sf. Sinod va examina noua
şi spirituală; este numai un atribut administrativ, care situaţie cu toată luarea aminte, ţinând seamă de toate
se adaugă şi care se dobândeşte după legile pe care le aceste împrejurări şi considerând că Guvernul ţine să
face statul. dea satisfacţie basarabenilor, ţinând seamă şi de titlul
Sf. Sinod este în dreptul său să examineze şi să de doctor în teologie „honoris causa”, împreună cu atâ-
confirme alegerea. Şi pentru a împăca exigenţele şi cu tea titluri de fond pe care le are P.S. Dionisie Tighi-
privire la această condiţie, am găsit sprijin tot în Basa- neanul, îl va ajuta să confirme rezultatul alegerii de la
rabia, care cu tot sufletul este pentru P.S. Dionisie (Vii 20 Octombrie. Numai puţină răbdare să aibă locuito-
aplauze). Tânăra Facultate de Teologie din Chişinău, rii, care-l iubesc pe P.S. Episcop Dionisie Tighineanul
într-o însufleţită şedinţă, la iniţiativă luată de dl Decan şi cred că rezultatul are să fie mulţumitor (Aplauze
Profesor Nicolae Popescu-Prahova, i-a acordat cu mari prelungite).”
elogii titlul de doctor în teologie „honoris causa“. Potri-
vit regulamentului Universităţii, Facultatea de Teologie
din Chişinău, ţinând de Universitatea din Iaşi, acest vot
a mers spre ratificare, în ziua de Bunavestire, aleasă în-
adins de această veche Universitate Ieşeană. Ratificân-
du-se votul Facultăţii de Teologie din Chişinău, tot cu
unanimitate şi cu elogii, Universitatea din Iaşi a înlesnit
o soluţie, pe care noi o credem acceptabilă din toate
punctele de vedere.
Am comunicat aceste noi împrejurări Sf. Sinod,
rugând pe Î.P.S. S. Patriarh, în calitate de Preşedinte al
Sf. Sinod, să ia din nou în cercetare situaţia, care s-a
creat P.S. Dionisie, una din strălucitele figuri ale ierar-
hilor noştri. Nu numai sfinţenia vieţii sale, dar luptele
pe care le-a dus în Basarabia de sub stăpânirea ruseas-
că, pentru afirmarea şi menţinerea sufletului naţional,

80 81
Proclamarea P.S. Dionisie Domnilor colegi,
“Doctor honoris causa” „Una din figurile cele mai de seamă ale vieţii bi-
al Facult+|ii de Teologie sericeşti şi naţionale în Moldova dintre Prut şi Nistru,
din Chi{in+u este P.S. Dionisie Tighineanul, Vicarul Sf. Arhiepiscopii
a Chişinăului.
Dorinţa de desăvârşire morală i-a purtat din tine-

C onsiliul profesoral al Facultăţii de Teologie


din Chişinău, luând în consideraţie dorinţa
unanimă a credincioşilor din sudul Basarabiei de – a-l
reţe paşii spre mănăstire, pentru ca acolo, prin rugăciu-
ne, prin contemplaţie şi prin muncă să se poată apropia
cât mai mult de Dumnezeu, realizând astfel pentru Bi-
avea ca Episcop pe marele naţionalist şi evlavios Chi- serică şi neamul Românesc idealul marilor monahi şi
riarh P.S. Arhiereul Dionisie Erhan şi totodată ţinând stareţi de altădată.
seama că P.S. Sa nu posedă titlul de licenţă în teologie, De mai bine de o jumătate de veac P.S. Sa poartă
ceea ce împiedică Sf. Sinod de a confirma alegerea P.S. cu cinste haina monahicească. De aceea în domeniul
Sale – la iniţiativa luată de dl Decan Popescu-Prahova, pietăţii, prestigiul P.S. Sale merge până la venerare din
cu multă însufleţire i-a acordat P.S. Sale titlul de „Doc- partea credincioşilor.
tor honoris causa”. Vrednice de subliniat sunt cunoştinţele P.S. Sale în
Şedinţa s-a ţinut în ziua de 21 Martie 1934 în sala cele bisericeşti, cunoştinţe pe care şi le-a însuşit fără să
Facultăţii de Teologie, sub preşedinţia d-lui Decan fi obţinut vreo diplomă şi pe care le lămureşte şi le înfă-
N. Popescu-Prahova. ţişează credincioşilor cu un real talent oratoric, într-o
Au luat parte 10 profesori, formând majoritatea. frumoasă limba românească, în care puternic se resim-
Dl Decan a arătat meritele P.S. Arhiereu Dionisie Ti- te aroma „vechilor cazanii.”
ghineanul pe tărâmul religios, de adânc cunoscător al Trebuie, în sfârşit, să punem în clară lumină şi
dogmelor religioase, cum şi cele pe tărâm românesc în demna atitudine românească, pe care P.S. Sa a avut-o în
Basarabia împilată de ruşi, riscând şi nu de puţine ori timpul stăpânirii străine, când cu glas profetic a vorbit
– iată, spre a face ca sentimentul românesc şi credinţa ascultătorilor săi despre unirea fraţilor într-un singur
strămoşească să rămână nestinse până în ziua fericită a mănunchi, precum şi în timpul revoluţiei, când între
alipirii provinciei la Patria-mumă. zidurile Mănăstirii Suruceni, al cărei stareţ era şi este
Pentru aceste merite a citit următoarea propunere: P.S. Sa, găseau îmbărbătare, azil şi scăpare acei care
luptau pentru înfăptuirea idealului naţional.

82 83
Având convingerea, că prin activitatea sa, pe teren Confirmarea alegerii P.S. Dionisie
naţional şi religios, P.S. Dionisie a adus mari servicii de c+tre Sf. Sinod dup+ conferirea
Ţării, pe temeiul art. 70, alin. 3 din Legea pentru or- titlului “Doctor honoris cauSa”
ganizarea învăţământului universitar, subsemnaţii pro-
punem ca Facultatea noastră să confere P.S. Dionisie
Tighineanul diploma de „Doctor honoris causa.”
Cei prezenţi în unanimitate au votat propunerea
decanului.
M embrii Sf. Sinod s-au întrunit la 18 Aprilie
sub preşedinţia Î.P.S. Patriarh Miron. La şe-
dinţă au asistat şi d-nii Miniştri: Dr. C. Angelescu şi
În consecinţă, P.S. Dionisie a fost proclamat „Doc- Al. Popescu-Necşeşti.
tor honoris causa.”
S-a expediat următoarea telegramă d-lor Dr. Ange- Şedinţa de după amiază
lescu, Ministrul Instrucţiunii, şi Al. Popescu-Necşeşti, Î.P.S. Mitropolit Gurie al Basarabiei a făcut urmă-
Subsecretar de Stat la Culte. toarea intervenţie:
„Consiliul Facultăţii de Teologie din Chişinău, în Văzând atitudinea unora din membrii Sf. Sinod al
şedinţa de azi – 21 Martie a. c., – a conferit P.S. Dioni- României, care, în chip ilegal şi fără temei de drepta-
sie diploma de „Doctor honoris causa.” te se opun şi împiedică întărirea ca episcop titular al
P.S. Dionisie la Episcopia Cetăţii-Albe-Ismail, ridicat la
aceasta demnitate în mod legal de Congresul Naţional
Bisericesc în şedinţa de la 20 Octombrie 1933;
Având în vedere că toate încercările noastre de a
păstra legătură frăţească cu Sf. Sinod nu au găsit ră-
sunetul trebuitor în sufletul unora din membrii aces-
tui înalt for, nesocotind hotărârea din urmă a Adunării
Eparhiale, consfinţită prin actul de alegere al Congre-
sului Naţional Bisericesc;
Având în vedere că acest lucru constituie o jignire
adâncă adusă întregii populaţii basarabene, care în fe-
lurite chipuri şi-a manifestat dorinţa unanimă fermă de
a avea la Cetatea-Albă ca Episcop pe P.S. Dionisie;

84 85
Având în vedere că onoratul Guvern al M. S. Re-
gelui a arătat aceeaşi unanimă şi fermă hotărâre prin
glasul Ministrului de Culte în Parlamentul Ţării;
Având în vedere că toate partidele politice prin re-
prezentanţii lor – oameni de valoare şi foşti sfetnici ai
Coroanei – s-au pronunţat în acelaşi sens;
Având în vedere că Universitatea din Iaşi, în urma

după validarea alegerii P. S. Episcop Dionisie de către Sf. Sinod)


(Fofografia este luată în Bucureşti în ziua de 19 Aprilie 1934,
I. P. S. Mitropolit Gurie, P. S. Episcop Dionisie şi Preoţii:
referatului Facultăţii de Teologie din Chişinău a acor-
dat P.S. Dionisie diploma de „Doctor honoris causa”,

Petre Comerzan, P. Guciujna şi M. Madan.


ceea ce este o dovadă indiscutabilă despre valoarea P.S.
Dionisie;
Având în vedere că la toate aceste manifestări, pe
care le face o ţară întreagă, Sf. Sinod, la stăruinţa unora
din membrii săi, se opune totuşi înscăunării P.S. Dio-
nisie şi preferă în locul păcii evanghelice tulburarea şi
neliniştea sufletească a populaţiei basarabene,
Pentru toate motivele de mai sus. Noi declarăm că
nu avem nici o răspundere în faţa lui Dumnezeu şi a
oamenilor şi, ca urmare, încă o dată, în ceasul 11, cu
toată stăruinţa, rugăm din nou Sf. Sinod să ia în con-
sideraţie motivele sus-arătate şi să binevoiască a so-
luţiona această arzătoare chestiune, revenind asupra
hotărârii anterioare.
Sf. Sinod a hotărât ca această chestiune să fie dată
în studiul comisiei canonico-juridice a înaltului for bi-
sericesc, care va face un referat ce urmează a fi discutat
în şedinţa de dimineaţă, când se va lua o hotărâre în
această chestiune.

86 87
Membrii Sf. Sinod s-au întrunit a doua zi, la 19 Adresa Ministerului Instruc|iunii
Aprilie, la orele 10, sub preşedinţia Patriarhului Dr. Mi- {i Cultelor }n urma confirm+rii
ron Cristea. alegerii de c+tre Sf. Sinod
La orele 11 a sosit la Sf. Sinod dl Dr. G. Angeles-
cu, Ministrul Instrucţiunii, care a prezentat Sinodului
o adresă, prin care ministerul a cerut recunoaşterea
Arhiereului Dionisie ca Episcop al Cetăţii-Albe-Ismail,
aceasta întrucât a survenit un fapt nou: Facultatea de
C onfirmarea alegerii P.S. Episcop Dionisie de
către Sf. Sinod a fost comunicată Ministeru-
lui Instrucţiunii şi Cultelor.
Teologie din Chişinău, împreună cu senatul universitar Ca urmare a acestui act, în ziua de 21 Aprilie a. c.,
din Iaşi, au dat titlul de „Doctor honoris causa” Arhie- P.S. Episcop Dionisie a primit de la Onor. Minister al
reului Dionisie şi, prin urmare, acesta îndeplineşte con- Instrucţiunii şi al Cultelor următoarea adresă:
diţiunile cerute de lege.
Sinodul, luând în cercetare adresa Ministrului Prea sfinţite,
Instrucţiunii, a revenit asupra primei sale deciziuni,
Avem onoare a Vă aduce la cunoştinţă că MA-
avându-se în vedere acest fapt nou şi cu unanimitate de
JESTATEA SA REGELE, prin înaltul Decret Regal Nr.
voturi a validat alegerea P.S. Episcop Dionisie ca titular
1110 din 20 Aprilie a. c., a binevoit a Vă confirma în
al Episcopiei Cetăţii-Albe-Ismail.
scaunul de Episcop al Eparhiei Cetatea-Albă-Ismail,
Învestirea noului episcop urmează să se facă după
pentru care aţi fost ales în şedinţa de la 20 Octombrie
ce se va aduce la cunoştinţa Suveranului de către dl Mi-
1933, de colegiul electoral prevăzut de art. 12 din Legea
nistru Dr. Angelescu această deciziune a Sf. Sinod.
pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Române.
Primiţi, Vă rugăm, Prea Sfinţite, asigurarea deose-
bitei noastre consideraţiuni.

Ministru, A. P.-Necşeşti,
consilier S. Brădişteanu

88 89
Ecouri din presa rom~neasc+ de pământ românesc, făcând din mănăstirea Suruceni,
dup+ confirmarea alegerii P.S. Episcop unde fusese stareţ, un adevărat focar de redeştepta-
Dionisie de c+tre Sf. Sinod re naţională. Pentru aceste merite a ajuns în cea mai
înaltă treaptă bisericească – Arhiereu – în care calitate
a condus administraţia Eparhiei Cetăţii-Albe din ulti-
mul timp. La alegerile de Episcopi din iarnă, Congresul
Ziarul „Ţara Noastră” publica articolul: Naţional Bisericesc l-a ales pe P.S. Dionisie – Episcop al
Cetăţii-Albe.
„Arhiereul Dionisie” Între timp Facultatea de Teologie din Chişinău i-a

P rovincia de peste Prut, care din pricina îm-


prejurărilor istorice căzuse la 1812 la ruşi şi
deci sub influenţa culturii ruseşti, în chip fatal a trecut
conferit P.S. Dionisie titlul de „Doctor honoris causa”,
înlăturând şi ultimul impediment de formă. Iar Suvera-
nul, ţinând seama de unanimele manifestări ale popu-
laţiei basarabene, pentru înscăunarea ca Episcop al Ar-
printr-o diminuare a ideii naţionale. Dar şi aici, ca şi
hiereului Dionisie, şi-a manifestat dorinţa ca Sf. Sinod
în celelalte provincii de sub stăpâniri străine, instituţia
să soluţioneze chestiunea validării alegerii episcopului
care a menţinut aprinsă flacăra iubirii de Dumnezeu şi
de Cetatea-Albă. Guvernul, în mod postum, a ajuns şi
de Neam – a fost Biserica. Din mijlocul ei s-au recrutat,
el să priceapă această chestiune ce angaja sufletul unei
în decursul vremii, figurile reprezentative ale poporului
întregi provincii, fiind nevoit a-i da satisfacţie…
nostru spre a duce mai departe patrimoniul de simţire
În ce ne priveşte, suntem deplini mulţumiţi că după
şi gândire naţională. Din acest mediu şi pe linia acestor o îndelungată frământare şi îndurerare a populaţiei de
figuri se încadrează şi persoana Arhiereului Dionisie. peste Prut, atât de ataşată de păstorul ei sufletesc Dio-
Om de rară ţinută etică, călugăr cu vocaţie şi patriot nisie, s-a ajuns, în sfârşit, la confirmarea punctului nos-
prin excelenţă, P.S. Sa a avut un rol covârşitor în Ba- tru de vedere, făcându-i-se dreptate populaţiei basara-
sarabia în mişcarea naţională dinainte şi mai ales în bene. Un singur lucru regretăm, că acest act de dreptate
timpul războiului mondial. Într-un timp, când procesul pentru Basarabia nu s-a făcut înainte de Sfintele Săr-
de rusificare ameninţa această provincie cu tot dina- bători ale Învierii prin instalarea Arhiereului Dionisie
dinsul, P. S. Sa a dus luptă fără preget şi odihnă pentru în scaunul de Episcop al Cetăţii-Albe-Ismail, pentru ca
păstrarea legii strămoşeşti. bucuriile Învierii, urmate după calvarul suferinţei, să
Fără prea multe diplome, Arhiereul Dionisie a ştiut fie mai mari şi mai fericite.”
totuşi să se identifice cu aspiraţiunile unui întreg colţ I. Lancarjan

90 91
Mai ales era adânc întristat şi neconsolat, când ve-
Domnul General C. Dragu, fost comandant teritorial dea că între fraţi de un sânge şi de-o lege, nu domneş-
al corpului III armată din Chişinău, publică în ziarul te adevărata unire şi frăţie. Şi mereu zicea: „Eu mă rog
„Universul” articolul:
neîncetat Atotputernicului Dumnezeu, să ne mântuie
Vlădica Dionisie Erhan, episcop de dihania necurată a oarbei neuniri, care roade fără
al Ismailului şi Cetăţii-Albe răgaz la temelia unirii şi se face pe placul vrăjmaşilor
neamului nostru.”
„Multe amintiri mă leagă de Prea Sfinţia Sa arhie- Şi câtă dreptate avea Prea Sfinţia Sa, o dovedesc
reul Dionisie. evenimentele şi faptele nenorocite din ultimul timp. Şi
Mult bine s-a spus şi s-a scris de Prea Sfinţia Sa, răspunderea va cădea ca trăsnetul asupra acelora care
căci cine l-a cunoscut, nu putea face altfel. seamănă ura şi neunirea dintre fraţi.
Viaţa Prea Sfinţiei Sale se apropie de aceea a apos- Prea Sfinţia Sa este şi un cuvântător de seamă. Cu
tolilor lui Hristos. Fiindcă n-a bătătorit decât drumul ocazia solemnităţii depunerii jurământului de către re-
curat al smereniei, cinstei, credinţei, bunătăţii şi mora- cruţii garnizoanei Chişinău, în primăvara anului 1931,
lităţii desăvârşite. după serviciul divin, a cuvântat Prea Sfinţia Sa, cu atâta
Prea Sfinţia Sa n-a trăit pentru sine, ci pentru bine- înflăcărare şi convingere, că a mişcat toate sufletele.
le aproapelui şi cu grijă nemărginită. Dreptatea s-a făcut. Episcopia Ismailului şi Cetă-
Patriot înflăcărat şi neînfricat, nu şi-a precupeţit ţii-Albe va fi slujită de un adevărat mucenic al bisericii
nici liniştea, nici viaţa, când a fost nevoie a se jertfi pe şi neamului românesc, din sufletul căruia se va revărsa
altarul patriei şi înfăptuirea unirii tuturor românilor. din belşug credinţă, iubire, bunătate şi frăţie pentru toţi
Şi acolo, în retrasele şi tăinuitele chilii ale mănăstirii de fiii neamului.
la Suruceni, au găsit adăpost şi ajutor material şi mo- Să dea Dumnezeu că toţi preoţii şi credincioşii din
ral de la părintele Dionisie toţi care lucrau cu îndârjire, eparhia P.S. S. să urmeze pilda Sa.”
pentru a aduce la trupul României Mari pe fraţii răpiţi
General C. Dragu
pe nedrept la 1812 şi 1878, de muscalul hrăpăreţ.
De multe ori împreună ne-am frământat sufletele
cu suferinţele, durerile şi nevoile neamului românesc,
pe care Prea Sfinţia Sa le cunoştea atât de bine şi era
atât de îngrijorat şi amărât.

92 93
trufaşi doctori în teologie din biserica noastră. Cucerni-
Marele scriitor, profesor universitar Gala Galaction cia P.S. Dionisie, în faţa Sfintei Mese, aş dori să fie pri-
scrie în ziarul: „Curentul” Nr. 2233 din 23 Aprilie vită prin miracol de toţi preoţii din Ţara românească.
următorul articol:
Integrul călugăr n-a poftit nici o boierie şi nici epi-
„Ziua Domnului” scopie. Mai sunt şi astfel de exemplare. Căci dacă n-ar
fi (şi n-aş şti şi eu câteva), n-aş putea să mai înţeleg lon-
„Sf. Sinod al Bisericii Române Ortodoxe a luat ieri o
ganimitatea lui Dumnezeu şi amânarea pildei cu So-
hotărâre fericită: a recunoscut pe P.S. Dionisie, Episco-
doma şi cu Gomora. Împrejurările, admiratorii, amicii
pul-Locotenent al Ismailului, drept Episcop bine ales şi
devotaţi, dorinţa unei întregi provincii încă pravoslav-
definitiv. Ende gut, alles gut. Totuşi, acest eveniment şi
nică… l-au impus pe Arhiereul lui Hristos la bara can-
oscilaţiile sufleteşti, care l-au însoţit, trebuie să preocu-
didaţilor episcopali!…
pe pe comentatorul vieţii noastre bisericeşti.
Dar P.S. Dionisie nu era doctor în teologie!… Ce
Este semnificativ, că atâtea discuţii şi atâta vervă
contează o jumătate de veac de ostăşie călugărească!
canonică şi juridică s-au cheltuit în jurul unui articol
Ce ne pasă de impunătoarea pietate a acestui soldat al
de lege (sau articol dintr-un regulament) foarte recent
lui Iisus Hristos Euharistic! Ce ne interesează populari-
şi foarte trecător. Se ştie prea bine că Biserica noastră
tatea lui provincială şi clocotul inimilor de peste Prut!
ortodoxă este mult năpădită de pretenţiile, de dreptu-
N-are diplomă de doctor în teologie!… Aşadar, în
rile câştigate şi de pravilele stăpânitorilor acestei lumi.
Biserica Mântuitorului – aşa cum stă ea sub şaua le-
Pentru aceea stăm atât de prost. Cazul P.S. Dionisie
gilor statului – personalităţile din falanga lui Dionisie
ne învaţă multe. Iată un adevărat ostaş al Crucii. A
ne tulbură şi ne strică legea. Cercetează şi vezi că din
crescut la mănăstire de copilandru. A fost un aspru
Galileia nu se ridică prooroc… Citeşte legea (sau regu-
călugăr şi – printr-o rară şi fericită îmbinare – un su-
lamentul) şi vezi că pietatea şi sfinţenia, fără doctoratul
flet de fierbinte moldovean. Fără să facă zgomot, fără
în teologie, sunt un semn de tăgadă! (Luca 2,34).
să-l ştie lumea, stareţul Dionisie de la Suruceni a fost
Noroc că Sfântul Sinod, ajutat puţin şi de Faculta-
stâlp şi făclie neamului românesc şi nădejdilor naţio-
tea Teologică din Chişinău, a aruncat năvodul tocmai
nale. Dar, în deosebi, severul preot al lui Hristos a fost
unde trebuia.
pilduitor şi paznic la picioarele Sfântului Altar. Teolo-
gia P.S. Dionisie, învăţată în pacea chiliilor mănăstirii Gala Galaction
(dar necertificată de nici o diplomă) o doresc celor mai

94 95
pentru turmă.” Pentru că chestiunea Dionisie nu repre-
Vestea confirmării alegerii P.S. Episcop Dionisie de către zintă interesul personal al cuiva. Nu! Chestiunea Dio-
Sf. Sinod a produs o bucurie de nedescris în rândurile clerului nisie este sufletul Basarabiei credincioase. Pentru acest
şi poporului basarabean. Această bucurie şi recunoştinţă faţă
suflet s-a luptat. Şi tot pentru acest suflet P.S. Dionisie
de Suveranul Ţării, Sf. Sinod şi Înaltul Guvern şi-a găsit
un răsunet şi în presa din Basarabia. a cedat să vină în fruntea Eparhiei Ismailului.
În ziarul clerului basarabean „Raza” entuziastul O spunem s-o ştie toată lumea: P.S. Dionisie n-a
şi talentatul ziarist Vasilie Ţepordei publică în voit să fie Episcop de eparhie. A declarat-o public de
Nr. 168 din 22 Aprilie articolul: atâtea ori. Dar în urma unanimelor şi des repetatelor
…Şi pre pământ pace! insistenţe, P.S. Sa a înţeles să nu producă sminteală prin
refuzul său. Şi a mers înainte cu toate uneltirile adver-
„Scriam în acest ziar, cu ocazia invalidării P.S. Di- sarilor. Câştigul luptei se datorează, în primul rând,
onisie Erhan în Octombrie trecut, că: „dreptatea a fost Providenţei şi apoi muritorilor, care fiind convinşi de
ofensată.” dreptatea cauzei, au mers înainte. Dacă reprezentanţii
Am scris în continuu, de atunci şi până acum, că Bisericii basarabene n-ar fi susţinut cu atâta putere de
Biserica trebuie scoasă din arena luptelor politice. Am voinţă dorinţa bisericii din această provincie, desigur,
înregistrat toate suspinele credincioşilor din Basarabia, lupta nu se câştiga. Acestora le datorează Basarabia
precum şi din Vechiul Regat cu privire la nedreptatea credincioasă mulţumirea şi recunoştinţa sa.
ce se făcea. Şi totdeauna ne-am manifestat încrederea Apoi vine rândul dlor: Dr. Angelescu, Popescu-Ne-
în biruinţa dreptăţii. Deşi mulţi credeau că chestiunea cşeşti şi Ion Inculeţ, care au înţeles întru totul dorinţa
a trecut în vârful dosarelor „de rezolvat”. Dar încrede- Basarabiei şi i-au dat ascultare. Dacă fruntaşii luptători
rea noastră a fost bazată pe realităţi. Căci dârzenia cu nu găseau pe aceşti înţelegători, poate că dreptatea ar fi
care au dus lupta: Î.P.S. Mitropolit Gurie, Păr. P. Gu- întârziat să învingă. Şi de aceea clerul basarabean le va
ciujna, dl Decan Nicolae Popescu-Prahova, Păr. Mihail fi recunoscător.
Madan, d-nii Tomov, Sufleri etc., ne dădea dreptate să Pentru întreaga suflare a Basarabiei, ziua de azi e
credem în biruinţa adevărului. Şi lupta a fost extrem de o mare sărbătoare a păcii şi a dragostei. E ziua în care
dârză. Trebuie ca toată suflarea Basarabiei să recunoas- cu toţii să repetăm cântarea îngerilor: „Slava întru cei
că intransigenţa extraordinară, cu care Î.P.S. Mitropolit de sus lui Dumnezeu şi pre pământ pace, întru oameni
Gurie a risipit orice încercare de nedreptăţire. Mitro- bunăvoire.”
politul nostru a dat dovadă că ştie să-şi „pună sufletul

96 97
}NVESTITURA Generalii;
Programul Ceremoniei pentru La ora 11:54 cortegiul va porni de la Sfânta Patriar-
Învestitura Prea Sfinţitului Dionisie Erhan hie în ordinea următoare:
Episcop al Cetăţii-Albe-Ismail Prefectul Poliţiei Capitalei;
Protoiereii Capitalei;
Două plutoane de cavalerie;

V ineri, 27 Aprilie 1934, la ora 12 din zi, se vor


afla la Palatul Regal, în sala de ceremonii, lu-
ând loc la dreapta:
Trăsura Regală cu Înalt Prea Sfinţitul Patriarh al
Sfântului Sinod, împreună cu Prea Sfinţitul Episcop al
Cetăţii-Albe-Ismail, nou ales;
Înaltul cler; Trăsura Regală cu Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit al
Foştii regenţi; Moldovei şi Sucevei cu Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit al
Preşed. Cons. de Miniştri; Basarabiei;
Preşedinţii Corp. Legiuitoare; Două plutoane de cavalerie;
Miniştrii; Trăsura noului ales va fi escortată de câte doi ma-
Subsecretarii de Stat; iori sau căpitani;
Senatorii; La intrarea cortegiului în curtea Palatului Regal,
Deputaţii; precum şi la plecare, garda va da onorul şi muzica va
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; intona „Spre rugăciune.”
Preşed. Cons. Legislativ; Învestitura va fi dată Prea Sfinţitului Episcop nou-
Preşedintele Acad. Române; ales de către Majestatea Sa Regele în sala de ceremonie
Înalta Curte de Conturi; cu ceremonialul prescris.
Rectorul Universităţii; După terminarea ceremoniei, Prea Sfinţitul Epi-
Primarul Capitalei; scop, nou-învestit, va fi recondus la Sfânta Patriarhie,
Secretarul General al Ministerului Instrucţiunii, cortegiul formându-se în modul următor:
Cultelor şi Artelor; Prefectul Poliţiei Capitalei;
Direct. General al Cultelor; Protoiereii Capitalei;
Iar la stânga: Două plutoane de cavalerie;
Casa Majestăţii Sale Regele; Arhidiaconul care va purta cârja Prea Sfinţitului
Mareşalii; Episcop nou-învestit;

98 99
Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit al Moldovei şi Suce-
vei cu înalt Prea Sfinţitul Mitropolit al Basarabiei, în
trăsură regală;
Înalt Prea Sfinţitul Patriarh al României cu dl Sub-

Învestitura P. S. Episcop Dionisie. Cortegiul de la Patriarhie spre Palatul Regal


secretar de Stat al Cultelor, în trăsura regală.
Prea Sfinţitul Episcop al Cetăţei-Albe-Ismail, nou-
învestit, cu dl Ministru al Instrucţiunii, Cultelor şi Ar-
telor, în trăsură regală;
Două plutoane de cavalerie.
Atât la venire, cât şi la întoarcere, toate clopotele
bisericilor vor suna.
În uşa bisericii Sfintei Patriarhii Înalt Prea Sfinţi-
tul Episcop nou-învestit, va fi primit de către Înalt Prea
Sfinţiţii Episcopi şi Arhierei, după care va urma rugă-
ciunea obişnuită.
Ţinuta pentru civili: frac, cravată şi mănuşi albe;
decoraţiuni, Mari Cruci cu cordon.
Ţinuta pentru militari: ţinuta de ceremonii, în ghe-
te; decoraţiuni, Mari Cruci cu cordon.

100 101
Formarea cortegiului părinţii: Dumbravă, Madan, Constantinov, Belodanov
şi Ic. St. P. Guciujna din Arhiepiscopia Chişinăului.
La ora 1140 s-a format, în curtea Patriarhiei, cor-
tegiul, care s-a îndreptat spre Palatul Regal din Calea Învestitura
Victoriei.
În frunte deschidea drumul o motocicletă a servi- D. Stancu Brădişteanu, Directorul cultelor, a în-
ciului de circulaţie, urmată de o trăsură în care se afla dl mânat d-lui dr. C Angelescu, Ministrul Instrucţiunii şi
colonel Gabriel Marinescu, Prefectul de poliţie al Ca- Cultelor, diploma de alegere a episcopului Dionisie Er-
pitalei şi-n alta – doi arhimandriţi, fără odăjdii, de la han, pe care o citeşte:
Patriarhie.
După un escadron din reg. 4 roşiori de gardă, cu „Carol al II-lea,
trupa şi ofiţerii îmbrăcaţi în ţinută de paradă, venea Prin graţia lui Dumnezeu şi Voinţa Naţională
trăsura a la Daumont a Palatului Regal, cu lacheii în fi- REGE AL ROMÂNIEI,
returi, şi-n care luaseră loc Î.P.S. S. Dr. Miron Cristea, La toţi de faţă şi viitori sănătate,
Patriarhul României, având alături pe noul episcop. Întărit fiind Prea Sfinţitul Arhiereu Dionisie Erhan,
În altă trăsură-cupeu se aflau Î.P.S. mitropolitul Gu- cu Înaltul Nostru Decret Regal Nr. 1110 din 1934, în
rie al Basarabiei şi Episcopul Vartolomeu al Râmnicului. scaunul Sfintei Episcopii a Cetăţii-Albe-Ismail.
Cortegiul era încheiat de alt cordon de cavalerie, Noi, Carol al II-lea, Rege al României, dăm Pre
după care veneau câteva automobile cu Preşedinţii Sfinţitului Episcop al Cetăţii-Albe-Ismail D. D. Dionisie
Corpurilor legiuitoare, Secretarul General al Ministe- Erhan această a Noastră DIPLOMĂ, odată cu învesti-
rului de Culte şi alţi demnitari. tura.
În sala de recepţie a Palatului Regal luaseră loc din Dată în Palatul Nostru Regal din Bucureşti, în pre-
vreme toţi membrii guvernului, afară de dl Prim-Minis- zenţa înaltului Cler, a Consiliului Nostru de Miniştri şi
tru, care era bolnav, Preşedinţii Corpurilor legiuitoare, a Înaltelor Corpuri ale Statului, în anul mântuirii una
toţi parlamentarii basarabeni, reprezentanţii societăţi- mie nouă sute treizeci şi patru şi al Domniei Noastre al
lor culturale basarabene, un grup numeros de generali patrulea.
în frunte cu d-nii: Samsonovici, Amza, Prodan, Conde- (ss) CAROL
escu, Todicescu, Mih. Ionescu, precum şi o delegaţie a Ministrul Instrucţiunii, al Cultelor şi Artelor
preoţilor din eparhia Cetăţii-Albe-Ismail alcătuită din (ss) Dr. C. ANGELESCU

102 103
Cuvântarea noului Episcop tea Majestăţii Voastre, ca să primesc după rânduiala
„SIRE, datinilor strămoşeşti, consfinţită de veacuri, toiagul
Lucrurile lui Dumnezeu sunt minunate şi căile lui păstoririi.
nenumărate. „Pentru că, cine a cunoscut gândul Dom- Acest toiag simbolizează pentru mine, nu un semn
nului? Sau cine s-a făcut sfetnic Lui şi i-se va răsplăti? de stăpânire, ci va fi pentru mine un reazim în greutăţi-
Căci de la El şi prin El s-au făcut toate şi Lui i se cuvine le, în răspunderile dregătoriei bisericeşti şi în purtarea
mărire în veci“ (Romani XL 34-36). „De către El se în- cu bine a crucii celei grele ce este pusă pe umerii mei
dreptează paşii omului“ (Ps. 37. v. 23). neputincioşi.
Cu voia Lui Dumnezeu, stând eu acuma înaintea MAJESTATE,
Majestăţii Voastre, mă-ntorc cu gândul înapoi, „la zi- Îmi dau seamă cât de grea este slujba apostolică în
lele cele din început, la anii cei veşnici ca să cunosc lu- vremurile de faţă, pentru că sunt dator a priveghea, ziua
crurile cele minunate ale Lui, prin care El orânduieşte şi noaptea, apărând turma mie încredinţată şi după
soarta oamenilor“. cum zice proorocul Avacum – „a sta la straja mea.” Voi
Mă gândesc la marele păstor de turme, la gângavul fi dator să fiu propovăduitor al credinţei strămoşeşti, nu
Moisi, care în urmă ajunge dătător de lege şi conducător numai cu cuvântul viu, cu timp şi fără timp, dar mai
al poporului Israel; Mă gândesc la fiul lui Iesei, tânărul întâi prin credinţă şi prin faptele credinţei, care vorbesc
David, care mi se înfăţişează rezimat în toiag, păsto- mai mult decât orice predică, pentru că şi Hristos, înce-
rind oile tatălui său şi care apoi, prin voia vecinicului pătorul păstorilor, va cere de la noi nu cuvinte, ci fapte.
Dumnezeu, ajunge viteaz mare, împărat şi alcătuitor de Turma mie încredinţată este la hotarul de răsărit
psalmi. Mi se oglindeşte chipul blândului Iisus pe ţăr- al Ţării, hotar care desparte două lumi, adânc deose-
murile Mării Galileene, chemând pe pescarii ce-şi tră- bite. Acolo, cu ajutorul Domnului, eu mă voi strădui să
geau mrejele şi poruncind lor să-şi lase vânatul şi să-I ţin drept steagul credinţei strămoşeşti şi al intereselor
urmeze Lui, ca să-i facă pescari de oameni, ritori neîn- neamului meu iubit.
trecuţi, propovăduitori ai credinţei celei noi. Această turmă este alcătuită din diferite naţiona-
Mă gândesc şi la mine, neputinciosul, care din ti- lităţi ca: Români, Ruşi, Bulgari, Germani, Găgăuzi. Pe
nereţe am lăsat coarnele plugului şi am aruncat soarta aceştia mă voi nevoi, ca ei să fie una sufleteşte.
mea în noianul milelor şi îndurărilor lui Dumnezeu, Deviza mea în viaţă a fost credinţa, dragostea
Cel ce neîntrecut m-a povăţuit cu judecăţile Lui, necu- şi pacea. Numai prin credinţă şi dragoste vom putea
noscute de mine până-n clipa de faţă, când stau înain- ajunge la roade fericite şi cei din minorităţi, ce locuiesc
alături de noi, vor simţi sub ocârmuirea noastră, că nu

104 105
sunt fii adoptivi, ci fii adevăraţi ai Patriei noastre Ro- nostru – să ne crească întărit în credinţa lui Dumnezeu
mâneşti. şi în dragoste către Neam, iar neamul nostru, sub înţe-
SIRE, leapta ocârmuire a Majestăţii Voastre, să propăşească
Ca pildă în conducerea Episcopiei Cetăţii-Albe-Is- din slavă în slavă, spre mărirea lui Dumnezeu.
mail, voi avea pe vrednicul şi neuitatul conducător ai Ca încheiere a acestui crez, ce vă împărtăşesc azi,
Eparhiei Ismailului – pe marele Ierarh şi păstor Mel- eu înalţ rugile către bunul Dumnezeu cu cuvintele pro-
chisedec Ştefănescu, înfiinţătorul şi organizatorul epar- orocului David: „Dumnezeule, judecata Ta dă-o Rege-
hiei, şi, în acelaşi timp, fondatorul Seminarului, care-i lui şi dreptatea Ta fiului Regelui, ca să judece pre popo-
poartă numele şi fiinţează până astăzi. rul Tău întru dreptate şi pre săracii Săi întru judecată.”
SIRE, „Să ia munţii pacea şi dealurile dreptatea; să dom-
În viaţa mea eu am supt învăţăturile Sf. Scripturi şi nească de la mare până la mare şi de la râuri până la
ale sfinţilor bărbaţi ai Bisericii noastre Ortodoxe, care marginile pământului, să răsară în zilele lui pacea şi
m-au povăţuit şi îndrumat în toate împrejurările şi gre- dreptatea.” (Ps. 71 3).
utăţile din viaţa mea. Să trăiţi Majestate!
După cuvintele Mântuitorului, eu am dat totdeau- Să trăiască Moştenitorul Tronului!
na lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu, şi Ce- Trăiască Augusta Familie Regală!
zarului, cele ce suni ale Cezarului (Matei XXII, 21), iar Trăiască România în hotarele ei, pe veci întărite!”
în ceea ce priveşte legătura cu neamul şi cu ţara mea,
de când m-am pomenit, gândul şi inima nu s-au oprit Cuvântarea M. S. Regelui
niciodată la Prutul vremelnic despărţitor.
Astăzi, când visul nostru şi al strămoşilor noştri s-a „Prea Sfinţia Ta Dionisie, episcop al Cetăţii-Albe şi
împlinit, rămân şi voi rămâne neclintit, întemeiat pe al Ismailului,
Sf. Scripturi, care ne învaţă: „Temeţi-vă de Domnul şi pre Înmânându-ţi astăzi cârja episcopală şi întărindu-
Rege îl cinstiţi” (I Petru 11.-17). „Pentru că inima Regelui te astfel, ca păstor al eparhiei la care ai fost ales, n-am
este în mâna Domnului şi ca pe curgerile apelor, unde făcut decât să confirm prin iscălitura mea o dorinţă
voieşte, acolo îl îndreaptă” (Pilde 21-1). Rugăciunea pornită din inima populaţiei ce eşti chemat s-o conduci
noastră înaintea Domnului va fi neîncetată, ca să fiţi sufleteşte.
păzit, ocrotit şi apărat de toate uneltirile duşmanilor, ca Porneşti la drum cu o bogată comoară: dragostea
Moştenitorul Tronului – nădejdea şi viitorul neamului turmei şi cu un frumos trecut de luptă naţională.

106 107
Aceste două pârghii de reazem îţi uşurează calea şi
sunt pentru mine şi întreaga ţară o hotărâtoare cheză-
şie, că eşti însemnat cu un deosebit har al Domnului.
Eparhia pe care o vei păstori are adânci rădăcini în
trecutul neamului nostru.
Ea stă la temelia Bisericii Moldovei.
Din Cetatea-Albă a pornit în anul 1401, Iosif din
neamul Muşatinilor, ca să devie mitropolit al Sucevei.
Rolul pe care atunci Alexandru cel Bun l-a dat Bi-
sericii Moldoveneşti, de îndrumătoare a culturii şi apă-
rătoare a fiinţei naţionale, îl are azi, îndeosebi la graniţa
răsăriteană a României – Eparhia Ismailului.
Reînfiinţată de scumpul meu părinte, eşti al treilea
vlădică de la unire, care te aşezi pe acest scaun episcopal.
Primul episcop a fost Î.P.S. S. Nectarie, astăzi mi-
tropolitul Bucovinei, apoi adormitul în Domnul Justi-
nian, al cărui urmaş devii astăzi.
Eşti dintr-o familie de răzeşi, urmaş al unui arcaş de
al lui Ştefan Vodă, deci din străbuni ai în sânge meşte-
şugul de a apăra patria de duşmani. De la 15 ani trăieşti
în sânul bisericii şi ai fost crescut în credinţă şi evlavie.
În Sfânta Scriptură ai învăţat slovele, care aşa de
frumos le-ai ştiut întrebuinţa în lupta ce ai dus-o pen-
tru cauza naţională.
Acolo, la Mănăstirea Suruceni, ai învăţat pe mo-
nahi că sunt români. Ai avut ca ucenici oameni, care au
După învestitura Regală.
I. P. S. Patriarh Miron, P. S. Episcop Dionisie, fost chemaţi să joace un rol de căpetenie în Basarabia.
Dl Ministru Popescu-Necşeşti şi Dl Col. Drossu, Toată viaţa cu dragoste ţi-ai îndeplinit rolul de slujitor
Prefectul Palatului, în faţa Palatului Regal al altarului, de dascăl, şi mai presus de toate, de român.

108 109
Mâine ca episcop, tot acelaşi rol îl vei avea de ur- Între altele, M. Sa a spus P.S. Sale:
mărit. Acolo, în eparhia ta, eşti vlădică, eşti dascăl, eşti „Ai dragostea şi încrederea poporului din Eparhia
român. întreagă.
Ai un rol de invidiat, dar totuşi, greu. E adevărat, Să lucrezi cu aceeaşi energie şi dragoste, după cum
turma ce eşti chemat s-o păstoreşti, este adânc evlavioa- ai lucrat până în prezent.
să, dar rămâne ca şi cuvântul ierarhului să atârne greu Să ai deosebită grijă de creşterea tineretului prin
în inimile tuturor, privitor la carte şi la iubire de ţară. biserică şi şcoală.”
Acolo, la Nistru, lângă o ţară unde clopotele tur- Zărind între participanţii la solemnitatea învesti-
lelor nu mai sună ca să cheme pe credincioşi la rugă; turii, grupul preoţilor din eparhia Ismailului, M. Sa li
de unde se aud adesea cuvinte ce pot amăgi pe unii, se adresează:
Biserica noastră Pravoslavnică Ortodoxă, întărindu-se, „Ei, acum sunteţi fericiţi?”
pătrunzând cu adevărat în sufletele tuturora, are acest Preoţii în cor răspund:
„Da, Majestate, suntem fericiţi! Înalta Majestăţii
rol covârşitor de a oţeli românismul, de a-i da putere,
Voastre înţelepciune a adus întregului popor din Basa-
de a-l face nepieritor.
rabia bucurie şi pace”.
Fii, P.S. Ta, acela care să străjuieşti fără odihnă la ri-
După aceasta a urmat reîntoarcerea cortegiului,
dicarea neamului; fii acela care, în eparhia ta, să te poţi
care s-a petrecut tot cu acelaşi ceremonial.
făli, că ai adus copiii la şcoală; că ai îndemnat fără con-
La Patriarhie s-a servit o agapă, la care au luat
tenire pe cei păstoriţi să-şi întărească sufletele şi minţi- parte: Prea Fericitul Patriarh, Î.P.S. Mitropolit Gurie,
le. Biserica condusă de tine să fie lumina strălucitoare a P.S. Episcop Vartolomeu al Râmnicului, P.S. Episcop
puterii româneşti pe plaiurile basarabene. Visarion al Hotinului, dl Ministru C. Angelescu, d-nii
Cu aceste urări făcute din adâncul inimii, să por- Subsecretari de Stat: Popescu-Necşeşti şi Iuca, d-nii
neşti la drum binecuvântat de Dumnezeu.” Generali: Condeescu, Gorschi, dl Colonel Drossu, pre-
fectul Palatului Regal, dl Pan. Halippa, fost Ministru,
*** mai mulţi Senatori, Parlamentari şi distinşi preoţi din
După terminarea cuvântării M. S. Regele a înmâ- Capitală, precum şi din provincii.
nat P.S. Episcop Dionisie cârja pastorală, felicitându-l şi În timpul mesei au vorbit: Î.P.S. Mitropolit Gurie,
urându-i lungă păstorie. dl Pan. Halippa, dl General Gorschi şi Păr. Profesor Ion
Apoi Majestatea Sa s-a întreţinut îndelungă vreme Mihălcescu, decanul Facultăţii de teologie din Bucu-
cu noul Episcop. reşti.

110 111
Instalarea
Instalarea P. S. Episcop Dionisie a fost un strălucit
prilej de manifestare creştinească şi iubire de neam a

După învestitura. I. P. S. Mitropolit Gurie, P. S. Episcop Dionisie, d-nii Miniştri:


sufletului basarabean, înzestrat cu tradiţionalele virtuţi,
reînviate de sub cenuşa unui obidit trecut de oprimare.

Dr. C. Angelescu, A. Popescu-Necşeşti şi Iuca; d-nii Parlamentari


Sensibilitatea acestui suflet a vibrat puternic, mân-
dru că dorinţa i-a fost împlinită ca să aibă de Arhipăs-
tor pe cel mai bun, mai ales şi mai devotat Bisericii şi
dragostei de Neam dintre toţi, care s-au ostenit întru
practicarea fără preget a acestor virtuţi.

şi clerul în faţa palatului Patriarhal


Poporul basarabean este profund religios şi credin-
ţa i se confundă cu dragostea de glia strămoşească. A
dovedit-o şi de rândul acesta cu prisosinţă. La solemna
ceremonie a instalării P.S. Dionisie, în imensa Catedrală
din centrul oraşului, poporul a ascultat cu evlavie ore
întregi, iar cei care n-au putut avea loc înlăuntru din ca-
uza numărului extrem de mare, au aşteptat într-o atmo-
sferă de seninătate desfăşurarea solemnităţii.
Oaspeţii bucureşteni au fost primiţi cu însufleţi-
toare curtoazie.
Oraşul s-a îmbrăcat în haină de sărbătoare. Sute de
delegaţi din întreaga Basarabie, Dobrogea şi alte pro-
vincii, clerul, şcolile şi dreptcredincioşii, au ocupat încă
de dimineaţă trotuarele. Placarde cu inscripţii: „Mulţu-
mim M. S. Regelui, Guvernului şi tuturor binevoitori-
lor noştri, pentru confirmarea P.S. Dionisie.”
Pe alte placarde era scris: „Trăiască M. S. Regele!”
Pe o impozantă placardă era următoarea inscripţie:

112 113
„Trăiască „Universul”, susţinătorul neînfricat al Biseri-
cii creştine Române.” „Trăiască marele român – Stelian
Popescu!”

Primirea în port
La ora 8 jumătate iahtul „Principele Carol” a acos-

Instalarea, Primirea P. S. Dionisie şi a înalţilor oaspeţi în port


tat în port. Muzica a intonat „Pentru rugăciune“, iar co-
rul şcolilor secundare – „Pre stăpânul nostru!”
În uralele mulţimii, de pe chei au debarcat: Î.P.S.
Mitropolitul Gurie al Basarabiei, d-nii: Dr. Angelescu,
Ministrul Instrucţiunii Publice, I. Inculeţ, Ministrul
de Interne, Al. Popescu-Necşeşti, Manolescu-Strunga,
Subsecretari de Stat, P.S. Episcop Dionisie, d-nii: Steli-
an Popescu, fost Ministru, dl Dr. N. Lupu, fost Minis-
tru, M. Ghelmegeanu, Sergiu Dumitru, Secretar Gene-
ral şi delegaţia clerului: preoţii Madan, Pavel Guciujna
şi Protopopii: Fotescu şi Şerban.
Dl A. Minov, Primarul oraşului Ismail, a întâmpi-
nat pe înalţii Prelaţi şi pe distinşii oaspeţi cu tradiţiona-
la pâine şi sare, însoţite de câteva cuvinte de bun sosit.
În port s-a format un cortegiu impunător în frunte
cu Î.P.S. S. Mitropolit Gurie, P.S.S. Cosma, Episcopul
Dunării de Jos, P.S. Episcop Dionisie şi Miniştrii.
O companie din Regimentul 28 Infanterie, cu dra-
pel şi muzică, a prezentat arma pentru onor.
Pe tot parcursul elevii şi elevele şcolilor, delegaţiile
şi poporul au manifestat călduros.

114 115
Solemnitatea instalării
La Catedrală cortegiul a fost întâmpinat de P. C. Ic.
St. Ioan Chirilov, în etate de 75 de ani, prezentând Sf.
Evanghelie.
În biserică Î.P.S. S. Mitropolit Gurie a ocupat o es-
tradă, iar P.S. Dionisie jeţul episcopal.
Dl Ministru Dr. Angelescu a dat citire înaltului De-

Trecerea cortegiului pe lângă Biserica Sf. Nicolae


cret Regal, prin care P.S. Dionisie este învestit Episcop
al Cetăţii-Albe-Ismail:

„Carol al II-lea,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa Naţională,

Intrarea în oraş.
REGE AL ROMÂNIEI
La toţi de faţă şi viitori, sănătate.
Asupra raportului Ministrului Nostru Secretar de
Stat la Departamentul Instrucţiunii, al Cultelor şi Arte-
lor Nr. 66649/954;
Întrucât Colegiul Electoral, prevăzut de art. 12 din
lege pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Române,
întrunit în ziua de 20 Octombrie 1933, a ales pentru
scaunul vacant de Episcop al Eparhiei Cetatea-Albă-Is-
mail pe Prea Sfinţitul Arhiereu Dionisie Erhan;
În virtutea art. 12 din sus-menţionata lege;
AM DECRETAT ŞI DECRETĂM:
Art. I. Prea Sfinţitul Arhiereu Dionisie Erhan se
confirmă în scaunul de Episcop al Eparhiei Cetatea-Al-
bă-Ismail, pentru care a fost ales.

116 117
Art. II. Ministrul Nostru Secretar de Stat la De- strigau: „Osana-mântuire-fiul lui David!” Cu investirea
partamentul Instrucţiunii, al Cultelor şi Artelor, este şi instalarea P.S. Tale ca Arhipăstor, clerul şi poporul au
însărcinat cu aducerea la îndeplinire a dispoziţiunilor căpătat pace şi siguranţă că sufletele lor vor fi povăţuite
prezentului Decret. şi îndrumate de iubitul şi alesul lor Vlădică. Fie bine-
Dat în Bucureşti la 20 Aprilie 1934.” cuvântată această legătură a dragostei. Dragoste ne-a
(ss) CAROL poruncit nouă, ucenicilor săi, învăţătorul şi Mântuito-
Ministrul Instrucţiuni, al Cultelor şi Artelor rul nostru. Prin aceasta vă vor cunoaşte toţi, că sunteţi
(ss) Dr. C. ANGELESCU ai Mei ucenici, dacă veţi avea unul către altul dragoste.
Pe de altă parte, iubirea între păstori şi păstoriţi este
chezăşia creşterii duhovniceşti a păstoriţilor, condiţia
Apoi Î.P.S.S. Mitropolit Gurie, propăşirii pe calea desăvârşirii a turmei cuvântătoare.
a citit următoarea gramotă Păstorul trebuie să-şi iubească turma sa, căci numai
mitropolitană: atunci poate s-o îngrijească, s-o hrănească şi s-o ape-
re de lupii cei văzuţi şi cei nevăzuţi, Dar şi păstoriţii
„Prea Sfinţite şi întru Hristos iubite Frate, „Bine- cu plăcere merg după păstorul pe care-l cunosc şi-l iu-
cuvântat este cel ce vine întru numele Domnului”, aşa besc. Când asemenea păstor se află în mijlocul lor, oile
strigă azi clerul şi poporul dreptcredincios, când te cuvântătoare, asemenea celor necuvântătoare, pasc li-
vede intrând cu solemnitate regală în oraşul de reşe- niştite, fără frică. Şi Domnul a cerut de la Sf. Apostol
dinţă al Episcopiei Cetăţii-Albe-Ismail şi instalat de Petru iubire şi numai după ce a mărturisit că-l iubeşte
Noi, Mitropolitul Basarabiei şi de reprezentanţii Gu- pe Hristos Mântuitorul Înviat, i-a dat sarcina şi cinstea
vernului Român în scaunul Episcopal din această Ca- să păstorească mieluşeii Lui şi oile Lui. Turma cuvân-
tedrală, după ce ai fost alesul clerului şi al poporului, tătoare care ţi se încredinţează îţi este cunoscută, căci
prin Congresul Naţional Bisericesc, în ziua de 20 Oc- ai păstorit-o încă din anul 1918 şi acum, după moartea
tombrie 1933, binecuvântat de Sf. Sinod şi confirmat predecesorului, pururea pomenitului Episcop Justinian
şi învestit cu toiagul de păstor al turmei cuvântătoare Teculescu („Vecinica lui pomenire!”), ţi-am încredin-
dreptcredincioase din Eparhia această de către M. S. ţat girarea Episcopiei până la alegerea titularului. Dar
Regele, Binecredinciosul Carol al II-lea. Ei sunt plini de pot să-ţi afirm şi eu, că locuitorii acestei Eparhii sunt
bucurie şi se aseamănă celor ce oricând au întâmpinat credincioşi creştini ortodocşi, devotaţi Bisericii stră-
pe Mântuitorul Hristos, intrând triumfal în Ierusalim şi moşeşti; ei sunt adânc religioşi, ceea ce se mărturiseşte

118 119
prin clădirile de biserici monumentale spaţioase, împo-
dobite frumos şi bogat. Lor le plac Sf. Slujbe solemne în
sobor cu mai mulţi slujitori. Mai ales ţin mult să vadă
slujbele arhiereşti, să-l vadă pe Arhiereu, aducând Sf.
Jertfă cea fără de sânge, asemănându-se cu Arhiereul
Hristos. De aceea să nu te oboseşti a oficia cât mai des

Cortegiul în trecere spre Catedrala oraşului, în dreptul bulevardului


Sf. Liturghie şi privigherile înaintea sărbătorilor. Ziua
de sărbătoare, ziua de Duminică, când nu vei sluji, nu
vei aduce însuşi jertfa cea fără de sânge pentru popor,
să o socoţi ca pierdută şi neslujirea ca mare păcat. Ar-
hiereul este sfinţitorul tuturor, distribuitorul harurilor
Sf. Duh. Această sfinţire se face prin Sf. Taine, prin Sf.
Liturghie. Când Arhiereul se roagă, slujeşte, atunci el
este în misiunea lui, în chemarea, menirea lui de Arhi-
ereu, de Episcop, de mijlocitor între Dumnezeu şi oa-
meni. Nu în cancelarie, nu în discursuri se manifestă
darul, puterea Arhiereului, ci în biserică, în slujire, în
rugăciune. Prin aceste acte Episcopul pogoară Duhul
Sfânt asupra credincioşilor şi credincioşii se înalţă,
se apropie, se comunică cu Dumnezeu, Binefăcătorul
şi Mântuitorul. Prin aceste acte unite cu viaţa sfântă,
slobodă, chiar şi de cele mai neînsemnate neajunsuri
şi deprinderi, Episcopul câştigă cinstirea, iubirea, ado-
rarea poporului. Poporul dreptcredincios al Bisericii,
mai mult cinsteşte, mai mult cunoaşte pe Sf. Nicolae,
Arhiepiscopul Mira Lichiei şi pe Sf. Spiridon, Episcopul
Trimitundei, care n-au scris nimic şi mai mult caută
rugăciunile lor, decât ale marelui Vasile, Arhiepiscopul
Capadochiei, ale lui Grigorie Bogoslovul şi ale altora,

120 121
care au trecut şcolile Athenei şi posedau toată ştiinţa osteniţi şi însărcinaţi, şi Eu vă voi odihni pe voi.” Mai
din vremea lor şi au lăsat scrieri adânci, pline de învă- ales mult este ameninţat tineretul nostru ortodox şi ro-
ţătură, folositoare pentru toată creştinătatea. Nimeni mânesc în credinţele lui, în purtările lui din toate păr-
deci, să nu nesocotească Arhieria Ta, căci tu din tine- ţile, întrucât, condiţiile vieţii de după război astfel sunt
reţe ai deprins Sfintele Scripturi, încă în casa părinţilor întocmite că prilejuiesc slăbirea respectului către auto-
Tăi, plini de evlavie creştinească şi dragoste către tot ce ritatea părinţilor, către bunele şi folositoarele intenţii
este moldovenesc, şi în Sf. Mănăstire Suruceni, unde ai ale celor mai mari şi cu experienţă, către autoritatea şi
fost adus de tatăl tău Vasilie la vârsta de 15 ani şi unde sfinţenia chemării ierarhilor, a preoţilor, a învăţătorilor.
ai învăţat toată filosofia şi psihologia nevoitorilor cu Experienţa de duhovnicie pe care ai căpătat-o în cursul
păcatele, asemenea şi istoria neamului moldovenesc. vieţii monahale din tinereţe şi până la vârsta de 66 de
Turma ce se încredinţează păstoriei P.S. Tale seamănă, ani în Sf. Mănăstire Suruceni, de păstorie a călugări-
din punct de vedere naţional, mai mult cu turmele lui lor mănăstirii, tineri şi bătrâni, şi de administrare aici
Lavan, decât cu ale lui Iacov – este împestriţată. Orto- ca Vlădică – ne asigură că vei şti să întrebuinţezi cele
docşii din această eparhie nu sunt toţi de naţionalitate mai potrivite măsuri să „fii tuturor toate”, ca să scapi
română. Între ei se află mulţi bulgari, găgăuzi, ruteni, sufletele credincioşilor şi mai cu seamă ale tinerilor de
ruşi, greci, pe aceştia vei şti să-i tratezi părinteşte cu ispitele ce le vin de la lume, de la trup, de la diavol, să
duhul blândeţii, să-i apropii de biserica românească şi nu laşi tineretul ortodox a fi prada ateismului, a comu-
să-i faci buni cetăţeni ai României, ca să cunoască şi să nismului, a anarhismului şi a diferitelor secte şi vicii, ci
simtă că în Hristos Iisus nu este elin sau iudeu, barbar să fie toţi devotaţi Bisericii, Ţării şi Tronului.
sau schit, rob sau slobod, ci toate şi întru toate Hristos. În această misiune grea, rugăm autorităţile, atât
clerul, cât şi poporul, să dea alesului şi iubitului lor Stă-
Prea Sfinţite şi întru Hristos iubite Frate, pân şi Părinte Dionisie tot sprijinul şi concursul.
Harul lui Dumnezeu să Te însoţească, să Te ajute,
Vremurile ce le trăim sunt pline de nevoi şi neca- să Te sprijine, ca să păstoreşti în sănătate deplină mulţi
zuri. De la arhipăstori şi de la păstori, toţi aşteaptă mân- ani!”
gâiere şi alinarea suferinţelor. Pentru aceea nu trebuie
să umblăm cu asprime, cu cuţitul cel tăios, ci mai mult
cu untdelemnul iubirii, al îngăduinţei şi al milostivirii,
chemând lumea ca şi Hristos: „Veniţi către Mine toţi cei

122 123
Cuvântarea d-lui Dr. Angelescu,
Ministrul Instrucţiunii
„Votul Congresului Naţional Bisericesc a pus pe
umerii P.S. Voastre o grea şi importantă însărcinare
apostolică, însărcinare de a păstori în frica lui Dumne-
zeu şi pentru slava Lui Eparhia binecuvântată a Cetă-
ţii-Albe-Ismail. Rădăcini adânci are această Eparhie în
trecutul neamului românesc, căci încă de pe la 1595 se
vorbeşte despre înfiinţarea ei în documentul Patriarhu-
lui Ioanichie din 1641, prin care Biserica „Sf. Nicolae”
din Ismail se ridică la rangul de stavropighie.

Cortegiul în faţa Cazinoului


La 1864 se întemeiază, prin Decret Domnesc, Epi-
scopia Dunării de Jos, cuprinzând cele 3 judeţe din su-
dul Basarabiei: Cahul, Ismail şi Bolgrad, realipite Mol-
dovei, la care se adaugă judeţele Brăila şi Covurlui, iar
reşedinţa Eparhiei se stabileşte la Ismail.
După 1878, în urma reluării de către ruşi a celor
trei judeţe din Basarabia, sediul Eparhiei s-a mutat la
Galaţi, sub păstoria binecuvântată a Episcopului Mel-
chisedec, cărturarul de seamă al Bisericii Româneşti.
La 1923 s-a reînfiinţat Episcopia Cetăţii-Albe-Is-
mail, de către Marele Rege Ferdinand, sub al cărui
domnie visul moşilor şi strămoşilor noştri a devenit
o strălucită şi rodnică realitate. În această Eparhie au
păstorit P.S. Mitropolit al Bucovinei şi apoi adormitul
întru Domnul Justinian Teculescu. Dat a fost P.S. Tale
să conduci de la 1932 şi până astăzi această Eparhie,
în calitate de Locţiitor Episcopal şi iarăşi a vrut Dum-

124 125
nezeu ca tot P.S. Ta să conduci şi mai departe această
păzită de Dumnezeu Eparhie a Cetăţii-Albe-Ismail.
Chemat la această sarcină, prin dorinţa unanimă
a Basarabiei, şi îndeplinindu-se astfel de rândul acesta,
mai mult ca oricând, vechiul adagio, că „Vocea poporu-
lui este vocea lui Dumnezeu”, dorinţa exprimată arată,
cât de mare, cât de profundă este încrederea şi iubirea

Primirea P. S. Episcop Dionisie în faţa Catedralei oraşului


cu adevărat creştinească pe care P.S. Ta ai ştiut să să-
deşti în sufletul bun şi blajin al poporului basarabean.
Vremurile grele prin care trece Neamul nostru în
clipele de faţă, vă îngreuiază, desigur, munca ce trebuie
să depuneţi pentru propovăduirea cuvântului Domnu-
lui şi înălţarea Bisericii, dar avem cu toţii ferma convin-
gere, că veţi ajunge la rezultatul dorit, căci trecutul P.S.
Voastre este chezăşia viitorului.
De la vârsta de 15 ani V-aţi consacrat Domnului
în Mănăstirea Suruceni, unde aţi păstorit mai târziu ca
Stareţ. În tot acest timp, V-aţi impus tuturor prin evla-
vie şi credinţă creştinească şi V-aţi impus nu numai cu
cuvântul, ci prin adevărata credinţă cerută de Sf. Scrip-
tură, prin fapte creştineşti.
Activitatea P.S. Tale nu s-a oprit însă numai la
această acţiune de apostolat bisericesc, ci aţi desfăşurat
aceeaşi muncă stăruitoare şi pe ogorul naţional.
Învăţând pe monahi frumoasa limbă moldove-
nească, i-aţi învăţat în acelaşi timp să simtă româneşte.
Deşi sub apăsarea şi prigoana cârmuirii ruseşti, aţi
menţinut însă aprinsă facila naţionalismului, aţi ţinut
trează conştiinţa naţională.

126 127
Având ca ucenici pe aproape toţi aceia care au jucat Am văzut în P.S. Voastră imboldul de a iubi neamul
un rol de căpetenie în deşteptarea naţională a Basara- nostru. Fiu de răzeş, V-aţi dat seama că adevărata cale
biei, aţi îndeplinit toată viaţa, pe lângă rolul de slujitor este acea a naţionalismului. Aţi mers nedezminţit pe
al Altarului, şi rolul de dascăl, şi mai presus de toate, de ea, căutând a ajunge cât mai sus.
român, împărtăşind tuturor cel mai cald şi mai luminat Ne-aţi învăţat să iubim neamul, fiindcă prea
patriotism, dragostea de neam. De aceea a fost alături mulţi erau acei care ne învăţau să-l urâm. Ne-aţi învăţat
de P.S. Voastră întreg poporul Basarabean; de aceea noi să fim cu dragoste şi faţă de celelalte neamuri, fiindcă
cu toţii am fost alături de P.S. Voastră şi am cerut să se eram deopotrivă persecutaţi sub stăpânirea rusească şi
facă dreptate omului, care şi-a consacrat viaţa lui Dum- de aceea Dumnezeu V-a indicat să fiţi în capul aces-
nezeu şi Neamului. tei eparhii, unde alături de români mai trăiesc şi alte
Am convingerea că la acest hotar, care desparte neamuri. Sunteţi stăpânit de adânci sentimente de cre-
două lumi, adânc deosebite, veţi menţine credinţa stră- dinţă, care ne-au impresionat, fiindcă este credinţa cea
moşească şi veţi apăra, ca şi în trecut, interesele mari şi mai desăvârşită şi mai dezinteresată.
permanente ale Neamului.” Cu însuşirile acestea ne rugăm lui Dumnezeu să vă
dea sănătate să păstoriţi turma şi s-o duceţi înainte pe
Cuvântarea d-lui Ministru calea cea dreaptă.
I. Inculeţ Ziua de azi e o zi mare pentru norodul basarabean,
„Ca român şi ca basarabean sunt pătruns de o adân- însă pentru ca amintirea ei să rămână veşnică, Dr. Lupu
că bucurie, asistând la instalarea Prea Sfinţiei Voastre. mi-a dat o idee, pe care noi o îmbrăţişăm cu tot sufletul.
Vă cunosc încă din timpul când eram copil. Purce- Vom decide ca o comună din acest judeţ al Ismailului
deţi dintr-o veche familie de răzeşi, al cărui nume este să poarte numele de Vlădiceni, spre pururea amintire
legat de Mănăstirea Suruceni. Cine a fost în această mă- a zilei, când în fruntea Eparhiei Cetăţii-Albe-Ismail a
năstire, a putut să ia fotografia cu chipurile membrilor venit P.S. Episcop Dionisie Erhan.”
familiei P.S. Voastre, din care fiecare a pus o piatră la
temelia credinţei strămoşeşti.
Încă din clipa când V-am văzut, stând cu sapa şi
cuţitul în mână şi îngrijind de via plantată de P.S. Voas-
tră, am înţeles mereu bunătatea de suflet de care sun-
teţi pătruns.

128 129
Răspunsul P.S. Episcop Dionisie
„Înalt Prea Sfinţite, dlor Miniştri,
iubiţi fraţi întru Domnul,
Urcând de astăzi treptele scaunului episcopal al

Catedrala oraşului Ismail în care s-a făcut instalarea P. S. Episcop Dionisie


Eparhiei Cetăţii-Albe-Ismail, inima şi sufletul meu s-au
îndreptat către Atotputernicul Dumnezeu, care, prin
căile negândite de mine, m-a rânduit în slujba apostola-
tului ca să păstoresc turma Lui, răscumpărată pe cruce.
După aceasta îndrept gândul cu mulţumire sufle-
tească către Suveranul Ţării – M. S. Regele Carol II,
care, prin înalta lui înţelepciune, a binevoit a satisface
dorinţele poporului şi clerului, confirmând şi aprobând
alegerea mea ca Episcop.
Mulţumesc Înaltului Guvern al M. S. Regelui, care,
în calitatea sa de sfetnic al Tronului, a ştiut să satisfacă
şi să împăciuiască spiritele populaţiei creştine, aici, la
graniţele de răsărit ale ţării.
Mulţumesc Prea Fericitului Patriarh Miron şi Sf.
Sinod al Bisericii noastre strămoşeşti, care cu dragoste
părintească au dat pâinea cerută fiilor credincioşi ai Bi-
sericii din această parte a ţării.
Mulţumesc Î.P.S. S. Mitropolit Gurie, care a dispus
aducerea la îndeplinire a năzuinţelor şi dorinţelor po-
porului şi hotărârea forurilor superioare, pe care le asi-
gur că mă voi sili a urma îndrumările date mie.
Mulţumesc, de asemenea, domnilor Deputaţi,
Senatori şi Congresului Eparhial, P. C. Preoţi şi iubi-

130 131
ţilor fii întru Domnul, care cu toată dragostea ne-au măna sămânţă bună în sufletele lor, viitorul va secera
înconjurat şi ne înconjoară. Dragostea lor faţă de mine roade însutite. Iar dacă vom dormita acum, în vremea
aminteşte dragostea creştinilor din primele veacuri ale semănatului, nu vom sta la datoria noastră şi duşmanii
creştinismului, despre care pomeneşte Apostolul Pa- neamului nostru şi ai Bisericii vor semăna în ţarinele
vel că: „Dacă ar fi fost cu putinţă, ochii lor ar fi dat sufleteşti ale tinerilor vlăstare neghinele şi buruienile
pentru el.” Dar în alt loc acelaşi Apostol zice: „Iubiţilor necredinţei în Dumnezeu şi duh răzvrătitor, atunci roa-
mei fii, această dragoste sfântă a voastră să crească tot dele vor fi amare şi urmările vor fi grele.
mai mult în cunoştinţă şi pricepere spre slava lui Dum- M. Sa Regele, la învestire, m-a îndatorat ca să dau
nezeu.” Pentru că martor îmi este Dumnezeu, că vă iu- cea mai mare atenţie creşterii tineretului în credinţă şi
besc pe toţi, cu o dragoste nespusă în Hristos Iisus. dragoste de neam. Această problemă grea va trebui, fără
Pentru că numai prin dragoste şi iubire va cunoaşte întârziere, rezolvată de stat, biserică, şcoală şi societate.
lumea că suntem urmaşii lui Hristos, dacă avem dra- Aceasta va fi problema care mă va preocupa pe mine în
goste între noi. mod deosebit, în toată activitatea mea pastorală.
Iubiţilor mei fii în Domnul, În această de Dumnezeu păzită Eparhie, s-au abă-
În această vreme, prin care trece omenirea, împre- tut mulţi de la adevărata credinţă străbună, căzând în
ună cu ţara noastră, cea mai mare grijă a noastră trebu- cursele diferitelor secte protivnice aşezămintelor noas-
ie să fie creşterea tineretului în spiritul creştin. tre de stat şi biserică. Alţii s-au abătut de la dreapta lor
Faptele petrecute în timpul din urmă, crimele să- datorie faţă de Ţara şi de neamul nostru iubit.
vârşite de tinerii elevi de şcoală, ne pun pe gânduri şi se Pe aceşti fii rătăciţi mă voi sili, cu ajutorul colabo-
pune întrebarea: „Unde este scăparea?” ratorilor mei, preoţi, şi a oamenilor de seamă ai credin-
De aceea, ca păstor şi părinte sufletesc al vostru, ţei şi ai statului, a-i aduce la adevărata credinţă strămo-
apelez la inimile voastre, ca să vă gândiţi la ziua de mâi- şească şi la înţelegerea datoriilor faţă de Ţară, Rege şi
ne, unindu-ne în ajutor şi lucrând mână în mână, să Neam.
ridicăm prestigiul şi autoritatea întâi a familiei şi apoi
Mă voi strădui ca în mijlocul credincioşilor păs-
a tineretului prin şcoală, biserică şi prin pilda vieţii
torilor şi păstoriţilor să întronez pacea, dragostea fră-
noastre. Prin biserica şi prin şcoală, vom altoi în sufle-
ţească şi dreptatea, pentru că acolo unde nu domnesc
tele micilor vlăstare dragostea de neam, dragostea de
acestea cele mai de seamă virtuţi creştineşti, acolo nu
vetrele strămoşeşti. Tineretul este Biserica de mâine
poate fi ordine, linişte, pace şi Dumnezeu.
şi noi, cei de astăzi, suntem făuritorii ei; dacă vom se-

132 133
De aceea fac apelul meu părintesc către toţi clericii:
părinţii protopopi, preoţi, cântăreţi şi oamenii de bine
şi de credinţă în această de Dumnezeu păzită Eparhie,
ca să vină în ajutor, spre a ajunge mai curând la scopul

Dl Ministru Dr. C. Angelescu citeşte Decretul Regal în Catedrala oraşului Ismail


pe care îl urmărim.
Ca încheiere îmi îndeplinesc o datorie sfântă de a
vă transmite binecuvântările Prea Fericitului Patriarh
Miron, iar din partea Noastră, dragoste şi dorinţă de a
vă vedea sporind în credinţă, în ascultarea Sfintei Bise-
rici cu darul şi mila Celui de Sus. Amin”.

Agapa

Momentul instalării.
A urmat masa creştinească, dată în sala Cazinoului
municipal, după terminarea căreia, s-au ţinut mai mul-
te discursuri.
Au participat peste 500 persoane, în frunte cu re-
prezentanţii oficialităţii.
Cel dintâi a vorbit dl Dr. Angelescu, care a spus:
„Acum, după ce am înscăunat pe P.S. Episcop Di-
onisie, chemat la cea mai înaltă demnitate de întreaga
suflare basarabeană, de întreaga suflare românească,
graţie marilor sale calităţi şi marelui lui suflet româ-
nesc, să-mi daţi voie ca primul nostru pahar să-l ri-
dicăm în sănătatea M. S. Regelui Carol II, care a în-
credinţat Arhiereului Dionisie Erhan cârja episcopală,
chemându-l să consolideze Ţara şi Neamul şi să dea tot
sprijinul Episcopiei noastre ortodoxe.”

134 135
Toastul Î.P.S. Mitropolit Gurie
Î.P.S. S. Mitropolit Gurie a închinat pentru P.S. Epi-
scop Dionisie, mulţumind apoi tuturor celor ce au luptat
pentru ridicarea Arhiereului Dionisie în scaunul episco-
pal, în special d-lui Dr. Angelescu şi d-lui Popescu-Ne-

După instalare. P.S. Episcop Dionisie este condus spre palatul Episcopal.
cşeşti (Aplauze îndelung repetate) şi şefilor de partide.
„Dar nu pot încheia, a spus Î.P.S. S. Mitropolit –
aceste cuvinte, fără să aduc prinosul de recunoştinţă a
întregii populaţii basarabene – în numele căreia vor-
besc – celui mai deţinător de demnitate, marelui ro-

(Cortegiul în faţa cercului militar)


mânescului şi creştinescului ziar „Universul” (Asistenţa
în picioare ovaţionează). Pentru că a îmbrăţişat aceas-
tă dreaptă chestiune, glasul „Universului” a fost glasul
creştinătăţii române. Daţi-mi voie să exprim marelui
român Stelian Popescu, în numele clerului din Basara-
bia şi în numele dreptcredincioşilor, întreaga noastră
recunoştinţă, întreaga admiraţie, urându-i ani mulţi de
sănătate şi linişte, pentru binele Bisericii noastre şi a
Neamului.” (Aplauze prelungite).
Î.P.S. Mitropolit Gurie a mai ridicat toast pentru
armata română, căreia, de asemenea, i s-a făcut o gran-
dioasă manifestaţie.

Cuvântarea d-lui Al. Popescu-Necşeşti


„Înalt Prea Sfinţite, Prea Sfinţite Episcop, d-lor Mi-
niştri şi domnilor!
În ziua în care cu toată slava şi cinstea se înscău-
nează în această Eparhie P.S. Dionisie, am simţit că pe

136 137
deasupra piedicilor mărunte, care ne despart, ne uneşte parte. Sunt mulţi învăţaţi şi fel de fel de doctori, dar
totuşi credinţa, că atunci când se iveşte o personalitate puţini sunt aceia, care să ştie că neamul românesc n-a
cu evlavie nu numai pentru Biserică, ci şi pentru Nea- fost încreştinat de slavii Methodiu şi Chiril, cum se în-
mul său, nimic nu ne poate sta în cale. vaţă în şcoală.
Nici una din ele n-a fost menită să micşoreze, ci Poporul românesc s-a născut odată cu creştinismul
dimpotrivă, să pună şi mai mult în evidenţă darurile cu în peninsula balcanică. Puţini ştiu, că până în veacul al
care este înzestrat P.S. Dionisie. 14-lea limba bisericească nu era cea slavă, ci cea vala-
Mănăstirea de la Suruceni a sporit darurile sufle- hă. De aceea nu e de mirare, că răzeşul Dionisie Erhan
teşti pentru Biserică şi a crezut în ursita neamului ro- – care face parte din răzeşii care ne-au apărat ţara de
mânesc. tătari – întruneşte şi calităţile de prinţ al bisericii şi pe
În această îmbinare a sentimentelor de dragoste, acelea de prinţ al naţiei româneşti.
faţă de Biserică şi Ţară, sufletul P.S. Tale a crescut, s-a Poporul să-şi aleagă conducătorii, – e grea proble-
amplificat în conştiinţa românească şi astăzi nu este su- mă. N-aş avea altceva de spus, decât de a aminti cal-
flet românesc, care să nu vibreze de degetul Providen- varul urcat, până am ajuns la înscăunarea Episcopului
ţei, care ne indică facultăţile neamului nostru. Dionisie. Prea Sfinţia Sa vine la episcopat în ceasul al
Astăzi, când Prea Sfinţitul se sprijină pe toiagul unsprezecelea, din ziua când la vârsta de 15 ani a intrat
acesta, nu este un semn de trufie, ci de vrednicie, pe în Mănăstirea Suruceni, căci prinţ al bisericii nu este
care se sprijină în misiunea sa. acela care are diplomă, ci acela care sădeşte în sufle-
Toiagul acesta primit din mâinile M. S. Regelui Ca- te principiile creştinismului, neţinându-le ascunse în
rol II va fi simbolul, împrejurul căruia se vor aduna toţi sine. Prea Sfinţia Sa a fost ales de întreaga populaţie din
aceia care cred în virtuţile acestui neam, adânc pătruns Eparhie şi consfinţit de întreaga elită a naţiunii române.
de legea creştinească.” De aici trebuie să tragem învăţătură, că oricât de în-
tortocheate ar fi drumurile vieţii, mergând cu sufletul
Cuvântarea d-lui Dr. Lupu curat, totdeauna ne găsim pe calea cea bună.”
„Aceasta e ziua Domnului dată ca să ne înveselim.
Un popor atunci progresează, când îndeplineşte două Cuvântarea P.S. Episcop Cosma
condiţii esenţiale. Să aibă cunoştinţa de el însuşi şi de „Să-ne trăiască noul şi alesul Episcop, să păstoreas-
valoarea lui în lume şi să-şi aleagă conducători vred- că ani mulţi şi fericiţi. Am venit să mă bucur cu dragos-
nici. De astfel de zile neamul românesc n-a prea avut tea mea şi a Eparhiei Dunării de Jos, megieşă, udate de

138 139
aceleaşi ape, de Dunărea mândra, până aici, la gurile
Dunării, de la Galaţi, de la Prutul care nu mai este apa
despărţitoare. Azi, mai mult decât oricând, se împlineş-
te spusa Bisericii: „Înălţa-voi pe cei smeriţi.” Cu smere-
nie ai ajuns la înalta treaptă de Episcop al Basarabiei
de sud. Prin rugăciune, P.S. Dionisie, trăiţi acum clipe
fericite şi mai multe clipe fericite le trăieşte şi neamul.

P.S. Dionisie şi înalţii oaspeţi în faţa Cazinoului orăşenesc,


Prin aceleaşi rugăciuni veţi contribui la propăşirea, pe
care o aşteaptă acest neam românesc şi Biserica româ-
nească. Aici, Prea Sfinţite, trebuie să lucraţi cu atât mai
mult, cu cât viitorul ni se deschide acum greu. Vrăş-
maşi nu sunt numai ai Bisericii, ci şi ai neamului. Bise-

unde s-a servit agapa


rica este doar un stăvilar, în care izbesc pentru slăbirea
Statului. Un neam cu cât este mai ştiutor de carte, cu
atât se apropie de Dumnezeu.”

Cuvântarea d-lui Pan. Halippa


Domnia Sa spune că e încredinţat că asistenţii ar
dori să cunoască măcar câteva clipe din trecutul Chi-
riarhului de astăzi, pentru a vedea ce fel de Episcop au
dobândit.
„În 1905 s-a început în Basarabia o revoluţie, fără
Dumnezeu, ba chiar împotriva dumnezeirii. Dvs. ştiţi
cu cât sânge şi lacrimi a fost înecată acea revoluţie. Dar
luptătorii de atunci, sub influenţa unor oameni adânc
credincioşi, şi-au schimbat metoda de luptă. Au venit
povăţuitori ai moldovenismului şi printre ei şi stareţul
de la Suruceni, care s-au pus alături de vechii condu-
cători, învăţându-i, cum să meargă pe calea renaşterii

140 141
neamului. Au fost zile când nu puteam face rugăciuni Cuvântarea d-lui C. Tomescu, Profesor
în graiul nostru, decât în mănăstiri şi numai de către de la Facultatea Teologică din Chişinău
oameni aleşi, ca Stareţul Dionisie. D. Sa arată gazeta „Moldovanul” din 1906, unde
Revoluţia pe care au făcut-o astfel conducătorii bi- sub împilarea rusească, P.S. Dionisie a luptat pentru
sericii, era mai eficace decât revoluţia tinerilor. Şi am slova moldovenească. Apoi arată ziarul „Universul” din
văzut, ce comoară e în sufletele părinţilor Gurie şi Dio- 1909, care pe atunci încă constata naţionalismul Prea
nisie. Noi am avut de la dânşii toată colaborarea lor, nu Sfinţiei Sale (vii aplauze) şi încheie arătând lupta dusă
numai de rugători, ci şi de luptători. Şi de aceea atunci de Vlădica de astăzi la Mănăstirea Suruceni.
când ni s-au dezlegat mâinile, cei dintâi pe care i-am
recunoscut de conducători sufleteşti, au fost părinţii Cuvântarea Decanului Facultăţii Teologice
Gurie şi Dionisie. din Chişinău, dl Popescu-Prahova
Ne bucurăm astăzi că lupta pe care am dat-o toţi „Acum 16 veacuri poporul Mediolanului era în
basarabenii, a avut un sfârşit frumos şi suntem încre- mare frământare, neştiind pe cine să aleagă episcop.
dinţaţi, că Episcopul Dionisie va face şi în fruntea Epar- „Ambrozie Episcop” – se auzi deodată glasul unui co-
hiei de Cetatea-Albă dovadă frumoaselor însuşiri de pil din mulţime. În câteva clipe cuvintele copilului erau
care este animat.” pe buzele tuturor, iar poporul ca un singur om ceru pe
Dl P. Halippa citeşte apoi o poezie dedicată noului Ambrozie Episcop. Ca un singur om clerul şi popo-
Episcop. rul întregii ţări a strigat: „Dionisie Episcop”! Glasul lui
Dumnezeu a fost atunci şi tot glasul lui Dumnezeu este
Cuvântarea Păr. P. Guciujna şi acum. Instinctul poporului este judecata dreaptă şi
P.C. Sa spune că prin acest act de dreptate, Basa- singură. Nu s-a înşelat nici atunci, când a cerut pe Am-
rabia capătă un certificat de capacitate. Arată meritele brozie, aşa cum nu s-a înşelat nici astăzi, când a cerut
tuturor luptătorilor pentru această cauză şi, în special, pe P.S. Dionisie.
a d-lui Al. Popescu-Necşeşti, Ministru la Culte, care În numele Facultăţii de Teologie din Chişinău fac
a dus toate greutăţile şi a înfruntat toate primejdiile. cele mai călduroase urări de îndelungă păstorire, care se
va revărsa pentru binele Bisericii şi al Patriei Noastre”.
„Mulţumim şi celor ce ne-au pus beţe-n roată, ca să pu-
P. C. Preot Profesor Moşoaia a arătat meritele tutu-
tem rupe spiţele şi să învârtim noi roata.”
rora în această luptă sfântă, în care a triumfat dreptatea
prin Biserică.

142 143
P. C. Ic. St. I. Chirilov, parohul Bisericii Catedrale
din Ismail, a vorbit în numele ismailienilor şi a făcut is-
toricul scaunului episcopal din Ismail, al cărui Catedra-
lă a împlinit un centenar. Lacrimile sincere de bucurie
au făcut să se înveselească întreaga Basarabie.

Prima Adunare Eparhială din 1934, după instalarea P. S. Episcop Dionisie


Răspunsul P.S. Episcop Dionisie Erhan
„Înainte de a mulţumi tuturor pentru contribuţia
ce au dat-o în împlinirea dorinţelor dreptcredincioşilor,
ce m-au dorit păstorul lor, lăsaţi-mă ca acum, la bătrâ-
neţe, să spun testamentul, ce trebuie să rămână după
mine. Dator sunt să-l spun, căci bătrâneţea este o rea-
litate şi datoria de român şi bun creştin mă obligă. Un
sfert de viaţă n-am făcut altceva, decât apostolatul pă-
cii. Să iubiţi Biserica, cât am iubit-o eu, iar Neamul mai
mult decât viaţa. Fiţi păstrătorii credinţei strămoşeşti.
Fiţi cu toată dragostea şi cu tot sufletul pentru Neamul
Românesc şi pentru Tronul Regelui. Dacă păstrăm toa-
te acestea şi le altoim în urmaşii noştri, în copiii noştri,
vom dormi pe patul veşnic cu conştiinţa împăcată că
am lăsat ţara pe mâini bune. Duşmanii vor să răpeas-
că din pământul nostru strămoşesc. Dacă fiecare îşi va
lăsa acest testament şi urmaşii î1 vor respecta cu sfin-
ţenie, duşmanii vor găsi în urmaşii noştri toată puterea
de apărare, pregătită de noi.
Se cuvine bunului Dumnezeu, căruia i-am slujit
din mica copilărie, smerita mea închinăciune.”
Masa creştinească s-a terminat la ora 5 d. a., când
d-nii Miniştri au inspectat în oraş mai multe instituţii
şi şcoli.

144 145
Astfel s-a încheiat capitolul creştinesc în Sudul Ba- Diferite telegrame {i adrese
sarabiei, adăugând încă o pagină de izbândă creştină, primite cu ocazia instalării Prea Sfinţitului
de naţionalism, în cartea de istorie a Basarabiei. Dionisie Erhan, în scaunul de Episcop titular
S-au expediat telegrame: M. S. Regelui, d-lui Prim- al Eparhiei Cetăţii-Albe-Ismail
Ministru Tătărescu şi Î.P.S. S. Patriarh Miron.
Seara a fost o impresionantă retragere cu torţe pe
străzile oraşului. * * *
Din partea Î.P.S. Mitropolit
Pimen al Moldovei
„Cu prilejul întronării Voastre în scaunul Episco-
piei Cetăţii-Albe-Ismail, vă fac urări de sănătate bună,
ca să conduceţi cu mult spor pe calea vieţii creştineşti
şi româneşti poporul încredinţat arhipăstoriei voastre.
Dumnezeu fie-va în ajutor.”
(ss) Pimen, Mitropolitul

* * *
Adresa Arhiepiscopiei
Ardealului-Alba-Iulia
„Avem onoare a Vă aduce la cunoştinţă, că suntem
în posesiunea adresei Nr. 2757, a P. Ven. Consiliul Epar-
hial, pentru a participa la actul instalării în scaun a Pr.
Sfinţiei Voastre în ziua de 13 Mai a.c.
Distanţa mare şi ocupaţiile la reşedinţă, Ne îm-
piedică a lua parte la acel act memorial. Dorim însă cu
acest prilej P. Sfinţiei Voastre, păstorire îndelungată în
mijlocul credincioşilor, care V-au arătat atâtea dovezi
de dragoste şi de alipire.

146 147
Scaunul venerabil pe care-l ocupaţi a fost deţinut ***
de către fericitul întru Domnul Episcopul Justinian, ve- Adresa P.S. Episcop Grigorie Comşa al Aradului
nit din Ardealul, care în tot timpul e legat sufleteşte de „Prea Sfinţite, în Hristos iubite Frate,
turma cuvântătoare a Prea Sfinţiei Voastre. Aceste sim-
ţăminte dorim să se cimenteze şi prin arhipăstorirea Cu sfântă emoţie Vă scriu aceste rânduri cu prilejul
Prea Sfinţiei Voastre. instalării Prea Sfinţiei Voastre. Căci mă adresez acelui
Primiţi, Vă rugăm, Prea Sfinţite, ale Noastre întru Arhiereu, care, în adevăr, prin viaţa sa sfântă a dovedit
Hristos frăţeşti îmbrăţişări.” că este fără prihană şi trăieşte în Dumnezeu.
(ss) NICOLAE, Arhiepiscop şi Mitropolit Înzestrat eşti cu divinele calităţi arhiereşti, indicate
Secretar (ss) V. Nistor de Sf. Pavel în Epistola către Evrei: (VII v. 26) „arhiereu
ca acesta se cuvenea să fie nouă, cuvios, fără de răutate.”
De aceea bucură-Te, Prea Sfinţite, căci zice psalmistul:
***
„Preoţii Tăi se vor îmbrăca cu dreptate şi cuvioşii Tăi se
Telegrama din partea Î.P.S. Mitropolit
vor bucura.” (131, v. 9).
Nectarie al Bucovinei
„Bucură-Te, cela ce eşti omul lui Dumnezeu, spre
„Împiedicat fiind de a participa la instalarea Prea tot lucrul bun desăvârşit.” (II. Tim. 3v. 17).
Sfinţiei Tale, dorim noi şi Consiliul Eparhial arhipăsto- Bucură-Te, că totdeauna ai lucrat împreună cu
rie binecuvântată de Dumnezeu şi fericire.” Dumnezeu, căci un Dumnezeu Sfânt poate primi nu-
(ss) Nectarie, Mitropolitul mai lucrarea unui preot şi arhiereu sfânt. Dumnezeului
şi Domnului nostru nu poate sluji decât cel ce caută
*** sfinţenia, căci zice Sf. Petru: „Ci după sfântul, care V-a
Telegrama din partea P.S. Episcop Vartolomeu chemat pe voi şi voi fiţi sfinţi întru toată petrecerea.
al Râmnicului-Noului Severin Căci scris este: fiţi sfinţi, că Eu sfânt sunt.” (I Petru cap.
I v. 15 16).
„Din tot sufletul şi inima noastră frăţească, vă urăm Fericit eşti că slăveşti slujba Frăţiei Tale, ca şi Pavel,
viaţă lungă, lucrare apostolică şi izbândă evanghelică care zice: „că sunt neamurilor apostol şi slujba mea o
pentru toată obştea basarabeană creştină din Eparhia slăvesc.” (Rom. cap. II v. 13).
Prea Sfinţiei Voastre. De-a pururea devotat şi admirator.” Fericit eşti că vei fi prin această sfinţenie pildă pre-
(ss) Episcop Vartolomeu oţilor şi poporului. Văzându-Te pe Frăţia Ta, îşi vor

148 149
aduce aminte de cuvintele din Cartea Eşirei: „Şi preo- ***
ţii care se vor apropia către Domnul Dumnezeu, să se Din partea Episcopului din Argeş
sfinţească ca nu cumva să se întoarcă de către ei Dom- „Primiţi felicitările noastre pentru instalarea în
nul.” (Eşire 19, v. 22). scaunul episcopal.”
„Credincioşilor fi-Vei: pildă cu cuvântul, cu pe-
(ss) Episcopul NICHITA
trecerea, cu dragostea, cu duhul, credinţa, cu curăţia.”
(I, Tim. 4, v. 13).
M-ai impresionat mult când în şedinţa Sf. Sinod ai ***
spus: „Ceea ce mie îmi lipseşte ca pregătire, să comple- Din partea Episcopului din Caransebeş
taţi Frăţiile Voastre cu dragostea.” „Cu prilejul întronării Prea Sfinţiei Voastre în sca-
Smerenie frumoasă ai arătat, care Te împodobeş- unul de Episcop al Ismailului şi Cetăţii-Albe, primiţi
te mai mult decât orice ştiinţă omenească – pentru că urări de îndelungată şi rodnică arhipăstorire.”
zice Sf. Pavel: „Socotiţi să nu vă fure pe voi cineva cu (ss) Episcop VASILIE
filozofia deşartă.” (Coloseni 2, v. 8).
Iubite Frate,
***
Duhul dragostei Mântuitorului să-ne stăpâneas-
Din partea Episcopului de Huşi
că pe toţi cârmuitorii Bisericii Ortodoxe Române. Ca
semn al dragostei acesteia, eu din inimă doresc Frăţiei „Din toată inimă Vă urez păstorire îndelungată şi
Tale, ca înălţarea pe scaunul Episcopesc să fie simbolul rodnică, iar Eparhiei pace şi înflorire.”
înălţării sufletelor credincioşilor spre Dumnezeu, (ss) Episcopul NIFON CRAIOVEANUL
Îţi doresc sănătate şi rodnică păstorire spre bine-
le fraţilor din Basarabia şi spre slava lui Dumnezeu. ***
Amin!” Din partea Episcopului din Constanţa
Arad, 9 Mai 1934
„Binecuvântat fii pe scaunul Episcopiei Tale, să tră-
Episcop (ss) GRIGORIE
ieşti, frate.”
(ss) Episcop GHERONTIE

150 151
*** pentru realizarea misiunii apostolice, întărirea sfintei
Din partea Arhiereului Vicar Biserici şi desăvârşirea unirii.”
din Oradea-Mare (ss) PELIVAN
„Păstorie lungă, rodnică. Ortodoxia română de la
hotarul de Vest participă cu întreg sufletul la praznicul ***
de astăzi.” Adresa din partea Episcopiei Clujului
(ss) Arhiereu ANDREI CRIŞAN „Neputând lua parte la Sărbătorirea de instalare în
scaunul vlădicesc, cu colegială dragoste Vă dorim tot
*** binele, ca să puteţi realiza dorinţele ce le leagă Eparhia
Din partea Arhiereului Vicar din Sibiu şi credincioşii de activitatea P.S. Voastre.”
„Dumnezeu verse binecuvântările sale asupra arhi- Cu frăţească dragoste,
episcopiei ce începi.” (ss) NICOLAE IOAN,
Episcop al Clujului
(ss) Arhiereul VASILE

***
***
Adresa din partea Decanului Facultăţii
Din partea Arhiereului vicar din Huşi
de Teologie din Cernăuţi
„Vă urez îndelungată şi rodnică arhipăstorire.”
„Regretând mult imposibilitatea de a participa la
(ss) Arhiereul VENIAMIN măreaţa sărbătoare a Sfintei Episcopii a Cetăţii-Albe-
Ismail, cu onoare transmitem cele mai bune urări atât
*** Prea Sfinţiei Sale Episcopului Dionisie, cât şi Venerabi-
Din partea d-lui Ioan Pelivan, lului Consiliu Eparhial, cu ocazia instalării în scaunul
fost Ministru episcopal, a nou-alesului Episcop.”
„Vechiului tovarăş de luptă din vremuri grele de Pentru Consiliul Facultăţii de Teologie
robie şi mântuitorului meu de primejdia bolşevică, ca Decan (ss) Indiscifrabil
veşnică recunoştinţă, trimit cele mai sincere felicitări
pentru izbânda cauzei, dorindu-i ani mulţi, sănătate

152 153
*** ***
Telegrama din partea d-lui Ministru Telegrama din partea d-lui Octavian Goga,
Al. Lepădatu fost Ministru
„Cu credinţă şi sentimentele de totdeauna despre „Din adâncul inimii zic: „Întru mulţi ani, Stăpâne!”
spiritul profund creştin şi sufletul profund românesc al (ss) OCTAVIAN GOGA
Prea Sfinţiei Tale, regretând că nu pot fi faţă la înscău-
narea ca Episcop al Ismailului şi Cetăţii-Albe, rog pri-
***
meşte cele mai calde şi bune urări de lungă şi vrednică
Telegrama din partea d-lui I. Mihalache,
păstorie, în cea mai veche Eparhie a bătrânei Moldove.”
fost Ministru
Ministru (ss) AL. LEPĂDATU
„Dumnezeu să vă ajute în îndeplinirea sfintei misi-
uni, cu care aţi fost învrednicit.”
***
(ss) I. MIHALACHE
Telegrama din partea d-lui N. Iorga,
Profesor Universitar
***
„Mă bucur cu aceia care aşează pe locul ei drepta-
Telegrama din partea d-lui Ion Petrovici,
tea.”
Profesor Universitar
(ss) IORGA
„Împiedicat a participa la solemnitatea de ieri, în
care aş fi putut vedea cu drept cuvânt pe lângă sati-
*** sfacerea dorinţei basarabenilor şi o izbândă a propriei
Telegrama din partea d-lui Al. C. Cuza, mele păreri, rog a primi felicitările mele respectuoase,
Profesor Universitar pentru o înscăunare pe care o nădăjduiesc cât mai lun-
„Iau parte vie în bucuria obştească. Urez ani mulţi, gă şi mai folositoare pentru blândul popor basarabean.”
păstorie fericită.” (ss) Profesor IOAN PETROVICI
(ss) AL. C. CUZA

154 155
*** atâta. Acest act mă transportă cu mintea, cu atâţia ani
Telegrama din partea d-lui Ştefan Ciobanu, înapoi, când eu am avut cinstea a vă primi la Ismail şi
Profesor Universitar Cetatea-Albă, când aţi venit întâia oară ca locţiitor şi-
„Urmaşului lui Melchisedec, urez păstoria înde- mi pare rău că nu mă pot găsi prezent la înscăunarea
lungată, pentru binele neamului şi întărirea credinţei Prea Sfinţiei Voastre, spre a Vă prezenta felicitările şi
strămoşeşti.” urările de sănătate pentru binele turmei ce sunteţi che-
mat a păstori; pentru binele Sfintei Biserici şi a Ţării,
(ss) ŞTEFAN CIOBANU
pe care o iubiţi şi pentru care aţi luptat, fiind stâlpul în
jurul căruia s-a înfăptuit unirea Basarabiei. Soţia mea şi
*** cu mine, ne aducem cu drag aminte de momentele ce
Scrisoarea din partea d-lui General Doctor le-am petrecut adesea la Mănăstirea Suruceni, când ne
Firu – Câmpulung-Muscel primeaţi cu atâta bunăvoinţă şi dragoste. Termin, feli-
„Bucuroşi că prin voia Domnului Vi s-a făcut de- citându-vă încă o dată în numele soţiei mele şi al meu
săvârşită dreptate, înălţându-Vă la rangul de Păstor al şi regret că nu pot fi de faţă la această sărbătoare, spre a
Eparhiei Cetăţii-Albe-Ismail, atât eu, cât şi soţia mea, primi binecuvântarea P.S. Voastre.”
rugăm pe Dumnezeu să vă dea sănătate şi viaţă înde- Al Prea Sfinţiei Voastre întru Hristos,
lungată, ca să puteţi îndeplini şi duce la bun sfârşit sar- (ss) General N. CONDEESCU
cina ce vi s-a încredinţat.”
Cu tot devotamentul General, ***
Doctor FIRU Telegrama primită din partea d-lui General
Răşcanu – Vaslui
*** „Rog primiţi caldele mele felicitări cu ocazia înscă-
Scrisoare din partea d-lui General unării Prea Sfinţiei Voastre, urându-vă lungă, fericită şi
N. Condeescu rodnică păstorie.”
„Prea Sfinţite Stăpâne, Văzui în jurnale că mâine se (ss) General RĂŞCANU
înfăptuieşte la Ismail înscăunarea Prea Sfinţiei Voastre
ca Episcop al Ismailului, făcându-se, în sfârşit, drepta-
tea, pentru care şi Î.P.S. S. Mitropolitul Gurie a luptat

156 157
*** pentru sănătatea şi mulţi ani întru fericita păstorire a
Telegrama d-lui General Popovici – Bucureşti Prea Sfinţitului Episcop Dionisie.”
„Rog atotputernicul să vă dăruiască o păstorie Devotat general (ss) Amza
vrednică şi îndelungată.”
(ss) General POPOVICI ***
Telegrama Consiliului Eparhial – Chişinău
*** „Ascultarea, ostenelile monahale şi dragostea cre-
Telegrama d-lui General Gorschi – Galaţi dincioşilor din Basarabia, după pronia Dumnezeiască,
„Regret din suflet, că din cauza unei intoxicaţii nu V-au mutat de la pragul Bisericii marelui mucenic Ghe-
pot lua parte la înălţătoarea serbare de astăzi, împreu- orghe din Suruceni la Ismail şi V-au încununat astăzi
nă cu felicitări sincere, doresc, Prea Sfinţite, arhipăsto- mire al Eparhiei Cetatea-Albă-Ismail. Aşezându-vă în
rie fericită şi rodnică, pentru binele şi propăşirea cre- scaunul Episcopal, aţi biruit ca şi copilul din acatistul Sf.
dincioşilor basarabeni.” Gheorghe, să fie cârja arhipăstorească în mâinile Prea
Sfinţiei Voastre, suliţa îngrozitoare pentru duşmanii Bi-
(ss) General GORSCHI
sericii noastre şi ai Neamului, iar pentru turma credin-
cioasă, îngrădire şi semn de povaţă pe calea, mântuirii.
*** Întru mulţi ani, Stăpâne!”
Telegrama d-lui General Samsonovici – Bucureşti
Consilier (ss) Iconom Ştiuca;
„Regret neputând participa la înscăunarea Prea (ss) Iconom Andronic;
Sfinţiei Voastre şi Vă rog să primiţi felicitările mele cele (ss) Preot Danilov;
mai bune.” (ss) Avocat Eug. Cruşevan
(ss) General Samsonovici
***
*** Telgrama P. C. Iconom Croitoru, Ciadâr-Lunga
Telegrama d-lui General Amza – Bucureşti „Felicitări respectuoase cu prilejul aşezării în frun-
„Neputând răspunde amabilei D-voastră invitaţi- tea Eparhiei Ismail.”
uni, Vă rog să primiţi urările mele cele mai călduroase, (ss) Iconom Croitoru

158 159
*** ***
Telegrama d-lui Avocat Ştefan Hondru – Chişinău Telegrama Consilierului Patriarhal,
„Împărtăşesc bucuria şi simpatiile tuturor. Felici- Econom Velehorschi – Bucureşti
tări cordiale, sănătate, mulţi ani şi spor la muncă.” „Urările mele cele mai alese la instalarea Prea Sfin-
(ss) Avocat Ştefan Hondru ţiei Voastre ca Episcop de Ismail. Întru mulţi ani.”
(ss) Consilier Velehorschi
***
Telegrama Preşedintelui organizaţiei Ligii ***
Apărării Naţionale din Cetatea-Albă Telegrama Consiliului Eparhial – Bălţi
„Biserica creştină, fiind izvorul spiritual şi divin „Împărtăşim bucuria Consiliului şi credincioşilor,
susţinător al neamului românesc, Liga Apărării Naţio- iar vechiului luptător pentru idealul naţional, astăzi Ie-
nale creştine cu sfinţenie apleacă steagul creştinesc în rarh al scaunului de Ismail – Prea Sfinţitului DIONI-
faţa Prea Sfinţiei Voastre, cuceritor prin voinţa dumne- SIE, urări de sănătate, zile multe şi arhipăstorie rodnică
zeiască al înaltului scaun bisericesc de vrednic păstor în episcopia ce i-a hotărât Dumnezeu.”
al episcopiei Cetăţii-Albe-Ismail. Dumnezeu să vă ajute
Consilieri: (ss) Gheorghianov, (ss) Tanasiev
întru mulţi ani.”
Preşedintele organizaţiei Ligii Apărării Naţionale
din Cetatea-Albă, ***
Telegrama d-lui Nicolae Popovschi,
Inginer (ss) Ioan Protopopescu
profesor – Chişinău

*** „Trăiască dreptatea biruitoare şi purtătorul ei –


Telegrama P. C. Preşedinte al subcercului clericilor Prea Sfinţitul DIONISIE.”
din cerc. 4 jud. Cetatea-Albă, com. Ivanovca (ss) Nicolae Popovschi, profesor
„Iubitului, mult doritului Arhipăstor clerul şi cre-
dincioşii subcercului urează sănătate şi arhipăstorie în-
delungată. „Întru mulţi ani, Stăpâne!”
Preşedintele Preot (ss) Grigoriev

160 161
*** ***
Telegrama d-lui Petre Verbiţchi, Telegrama P. C. Protopop Bolboceanu –
deputat – Bairamcea Gura-Galbenă
„Împărtăşesc bucuria zilei de astăzi, dorindu-vă „Clerul cercului 2, judeţul Tighina, aduce omagiile
arhipăstorie lungă şi fericită.” şi devotamentul său cu ocazia instalări în scaunul Epi-
(ss) Petre Verbiţchi, deputat scopal, dorindu-vă sănătate şi mulţi ani în conducerea
turmei cuvântătoare.”
*** (ss) Protopop Protoiereu Nicolae Bolboceanu
Telegrama C.P. Iconom Bălteanu – Bălţi
„Din nordul rece, urări şi felicitări fierbinţi. Mulţi ***
ani.” Telegrama Protoiereului Boicenco – Bălţi
(ss) Iconom Bălteanu „Aflând de succesul concetăţenilor, împărtăşesc
bucuria triumfului, văzându-Vă înscăunat locului apos-
*** tolic. Întru mulţi ani!”
Telegrama Preot. Sicorschi, Preot Scvoznicov (ss) Protoiereu Boicenco
„Dumnezeu cel ce înalţă pe cei smeriţi şi le dăru-
ieşte har, să vă păzească întru mulţi ani, pentru binele ***
Bisericii Sale.” Telegrama P. C. Arhimandrit Teognost
(ss) Iconom Sicorschi, Preot Scvoznicov din mănăstirea Gârbovăţ
„Rugăm pe bunul şi milostivul Dumnezeu, Arhi-
*** ereul arhiereilor, să vă întărească puterile sufleteşti şi
Telegrama d-lui Avocat Vostruhov – Cetatea-Albă trupeşti, spre slava neamului său şi a sfintei Biserici. Să
„Fiind bolnav, nu pot veni să vă exprim personal trăiţi întru mulţi ani, Prea Sfinţite Stăpâne.”
bucuria noastră. Primiţi, Vă rog, salutări şi felicitări din (ss) Teognost Arhimandrit,
partea celor absenţi.” cu soborul mănăstirii
(ss) Alexandru Vostruhov

162 163
*** ***
Telegrama d-lui Avocat Manoliu – Chişinău Telegrama P. C. Iconom Mitrofor
Alexandru Baltaga – Călăraşi
„Dumnezeu să vă învrednicească întru mulţi ani,
pentru lungă şi rodnică păstorire, spre binele neamului.” „Înalt Prea Sfinţite Stăpâne, din adâncul inimii
(ss) Avocat Manoliu noastre, vă aducem cele mai sincere şi frumoase feli-
citări întru clipele triumfale, pe care le petreceţi astăzi.
Dreapta lui Dumnezeu să vă întărească şi să vă îndru-
*** meze întru mulţi şi fericiţi ani, spre înflorirea Sfintei
Telegrama d-lui Ionescu Dărzău, Episcopii, încredinţate Înalt Prea Sfinţiei Voastre.”
Procuror general – Chişinău Cu nemărginit devotament,
„Cele mai respectuoase omagii vrednicului slujitor (ss) Iconom Mitrofor Alexandru Baltaga.”
al Bisericii şi al Neamului.”
(ss) Ionescu Dărzău, ***
procuror general, Chişinău Telegrama d-lui Preşedinte al
Centrului Studenţesc Chişinău
*** „Studenţimea română creştină din Chişinău, con-
Telegrama P.C. Iconom Scodigor, ştientă de sublimitatea actului ce se săvârşeşte astăzi,
Iconom Rodion Piescu – Orhei cu gând smerit, aduce omagiul ei de admiraţie venera-
„Cu toată dragostea vă aducem fireasca felicitare, bilei figuri de autentică viaţă creştină – P.S. Episcopului
urându-vă arhipăstorire rodnică. Maica Domnului, în DIONISIE ERHAN al Cetăţii-Albe-Ismail. Cu fericitul
faţa Sf. Icoane căreia ne închinăm astăzi, vă va păzi în prilej al acestei alegeri juste, Biserica dobândeşte un
toate căile Prea Sfinţiei Voastre. La mulţi ani, Stăpâne!” Apostol, Ţara – un ostaş credincios, iar studenţimea –
o călăuză pilduitoare de devotaţiune şi avânt creştin.
(ss) Iconom Gheorghe Scodigor
Noul Ierarh, fiind chezăşia cea mai de preţ pentru feri-
Iconom Radion Piescu
cirea patriei şi slava sfintei noastre Biserici, să trăiască
mulţi ani.”
(ss) Cristea Mihailă,
Preşedintele Centrului Studenţesc Chişinău

164 165
*** pentru că poporul basarabean îşi merită cu prisosinţă
Telegrama P. C. Pr. Partenie, Preşedintele păstorul, ierarh smerit şi serv convins al înţelepciunii
Asociaţiei generale a clerului – Bucureşti creştineşti, al aşa de văduvitei noastre biserici. Zia-
„Împiedicaţi de a răspunde poftirii de participare rul meu rămâne la dispoziţia păstoriţilor Prea Sfinţiei
la serbarea înscăunării Prea Sfinţiei Voastre, trimitem Voastre pentru tot ce e bun şi drept.”
respectuoase urări de lungă viaţă şi arhipăstorie rodni- (ss) Pamfil Şeicaru
că, potrivit unui patriotism şi unei râvne bisericeşti aşa
de adânc probate.” ***
(ss) Preot Partenie,
Telegrama P. C. Preot Gala Galaction,
Preşedintele asociaţiei generale Profesor Universitar – Bucureşti
a clerului – Bucureşti „Lipsind cu trupul, suntem cu duhul lângă Prea
Sfinţia Voastră.”
*** (ss) Gala Galaction
Telegrama dlor Onisifor şi Octavian Ghibu –
Bucureşti ***
„Întru mulţi ani, Stăpâne!” Telegrama P. C. Preot Cicerone Iordăchescu,
(ss) Onisifor şi Octavian Ghibu Projesor Universitar – Iaşi
„Respectuos vă urez o păstorie îndelungată şi rod-
*** nică.”
Telegrama d-lui Pamfil Şeicaru, Directorul ziarului (ss) Preot Cicerone Iordăchescu
„Curentul” – Bucureşti
***
„Neputând răspunde invitaţiei Înalt Prea Sfinţitu-
Telegrama d-lui Prefect de Soroca
lui Mitropolit Gurie de a participa la instalarea Prea
Sfinţiei Voastre, vă transmit pe această cale călduroase- „Cu prilejul instalării Prea Sfinţiei Voastre, rugăm
le şi creştineştile mele urări, felicitând populaţia basa- să binevoiţi a primi din partea noastră şi a poporului
rabeană pentru îndărătnicia cu care V-a voit conducă- judeţului Soroca, călduroase urări de sănătate, viaţă
tor spiritual. „Curentul” şi-a făcut un punct de onoare lungă şi rodnică păstorire.”
din a susţine interesele provinciei Prea Sfinţiei Voastre, Prefect de Soroca, (ss) Ieremia

166 167
*** ***
Telegrama dnei Alistar, Directoarea Telegrama P.C. Pr. Lungulescu – Craiova
Liceului Eparhial de fete – Chişinău „Cu multă râvnă am dorit a vedea pe Prea Sfin-
„În numele corpului didactic, administraţiei şi al ţia Voastră Episcop al Bisericii pravoslavnice. Trăias-
elevelor şcolii Eparhiale de fete din Chişinău, sincer vă că Maiestatea Sa Regele Carol II cu toţi care au luptat
felicităm, înălţând laude Domnului, rugându-L şi cân- pentru dreptate şi izbândă. Trăiţi ani mulţi cu sănătate,
tând: „Întru mulţi ani, Stăpâne!” pentru binele Bisericii, Patriei şi Neamului.”
Directoarea (ss) Alistar (ss) Preot Lungulescu, şeful Serviciului religios
al Corpului I armată, fost protoiereu în jud. Bălţi
***
Telegrama P. C. Iconom Mitrofor Constantin ***
Popovici – Chişinău Telegrama P. C. Preot Gh. Vlad,
„Împărtăşesc bucuria Eparhiei cu prilejul înscău- Directorul Seminarului – Roman
nării Prea Sfinţitului Dionisie. Trăiască noul Episcop „Urez Prea Sfinţiei Voastre păstorie îndelungată,
mulţi ani!” bogată în roduri duhovniceşti.”
(ss) Iconom Mitrofor Constantin Popovici (ss) Preot Gheorghe Vlad,
directorul Seminarului Roman
***
Telegrama P.C. Iconom Victor Popovici, ***
directorul ziarului „Raza” – Chişinău Telegrama d-lui Vasile Tomov,
„Uniţi în cuget şi simţiri cu tot clerul Episcopiei Is- deputat – Ismail
mailului, urăm noului Vlădică, sănătate şi mulţi ani de „Din cauza sănătăţii nevoit de a rămânea departe
arhipăstorie!” de oraşul meu natal, totuşi, cu gândul şi sufletul sunt
(ss) Iconom Victor Popovici, astăzi alături de întreaga populaţiune a Eparhiei, la
Directorul ziarului „Raza” serbarea înscăunării Prea Sfinţiei Voastre ca Episcop al
Cetăţii-Albe-Ismail. Permiteţi a Vă aduce cele mai căl-
duroase felicitări, urând-vă arhipăstorie îndelungată şi

168 169
fericită, pentru binele populaţiunii, care împreună cu fac din toată inima, rugând pe bunul Dumnezeu să vă
mine vă arată iubirea şi veneraţiunea. Cerând binecu- dea o păstorie rodnică şi paşnică.
vântarea Prea Sfinţiei Voastre, rog să aveţi nestrămu- Rar mi-a fost dat ca să cunosc o inimă mai caldă şi
tată credinţă în dragostea şi devotamentul meu către mai sinceră, pentru cauza românească, ca sufletul Dvs.
Prea Sfinţia Voastră, ca arhipăstor al credincioşilor în ales, iar darul cu care V-a înzestrat Dumnezeu de a
Sfânta noastră Biserică.” vorbi în aşa fel, ca să-ţi meargă la inimă – pe care l-am
(ss) Vasiile Tomov, deputat, Ismail apreciat ori de câte ori V-am auzit vorbind – nu-l voi
uita, rămânând pentru mine cea mai frumoasă aminti-
re din câte am putut culege, de când sunt în Basarabia.
***
De aceea, m-am bucurat sincer când s-a hotărât,
Telegrama d-lui Vladimir Zaporojcenco, preşedintele
în fine, a vi se încredinţa Episcopia Ismailului, ca răs-
Consiliului parohial din satul Borceag, jud. Cahul
plată bine meritată pentru contribuţia preţioasă pe tă-
„Astăzi, când Sf. Sinod V-a recunoscut drepturile râmul naţional-bisericesc, fiind convins că acolo unde
sfinte şi înaltele merite pentru întreaga ţară şi Basara- sunteţi Prea Sfinţia Voastră, cauza românească va
bia, în special, alăturăm bucuria noastră la cea a po- triumfa, fiind încredinţată pe mâini sigure.
pulaţiei întregi şi ne rugăm Celui de Sus, să Vă aibă în Să trăieşti mulţi ani, Prea Sfinţite.”
pază sub scutul Său, să puteţi lucra pentru prosperita-
(ss) Şt. Gurău, Inspector Judecătoresc
tea ţării şi luminarea poporului. Ne bucurăm mult şi vă
Curtea de Apel – Chişinău
felicităm din suflet.”
(ss) Vladimir Zaporojcenco,
preşedintele Consiliului parohial
din satul Borceag, jud. Cahul

***
Scrisoarea d-lui Inspector Judecătoresc
al Curţii de Apel – Chişinău
„Înalt Prea Sfinţite,
Alături de atâtea felicitări, pe care le-aţi primit de
pretutindeni, Vă rog să primiţi şi felicitările pe care vi le

170 171
NOTE BIOGRAFICE al mănăstirii, iar în 1904 e hirotonisit ieromonah. În
1903 a fost însărcinat ca împlinitor de stareţ. La 1911 i
s-a acordat cruce aurită. La 1915 e hirotonisit ca egu-

N
Moldovei.
eamul P.S. Episcop Dionisie se trage din ră-
zeşii-arcaşi ai lui Ştefan cel Mare, Voievodul
men. În Mai 1918 a fost ridicat la rangul de arhiman-
drit, iar de la Iunie 1918 până la Decembrie acelaşi an, a
purtat şi sarcina de exarh al mănăstirilor din Basarabia.
În cartea d-lui I. N. Halippa: „Basarabia în timpul Cunoştinţele teologice le-a cules şi le-a aprofundat
răpirii ei de către ruşi” (pag. 301-311) se vorbeşte că singur. Limba sa maternă a propovăduit-o mereu şi a
neamul Erhăneştilor, împreună cu neamul Bănulescu- învăţat a scrie şi a citi româneşte în decursul timpului
Bodoni şi a Domnitorului Calimachi, îşi trag originea pe toţi fraţii din mănăstire. Cu mare trudă şi asprimi a
din or. Câmpulung al Bucovinei. adus cărţi româneşti de slujbă şi literare de peste Prut,
Mai târziu neamul Erhăneştilor s-a pogorât în păr- cu mult înaintea războiului mondial.
ţile de jos ale Basarabiei, pentru apărarea ţării în contra Când s-a început mişcarea moldovenilor din Ba-
năvălirilor duşmane. Această familie a Erhăneştilor, îm- sarabia la 1904-1905, a lucrat cu suflet în fruntea lup-
preună cu a Tonuleştilor, a pus temelia actualei comu- tătorilor cauzei naţionale, pe care în anii de mai târziu
ne Bardar din jud. Lăpuşna, prin veacul al XV-XVI-lea, 1917-1918, când Basarabia îşi hotărî soarta bună de azi,
după cum ne mărturiseşte schiţa genealogică a acestor i-a ocrotit şi găzduit între zidurile mănăstirii.
neamuri, aflată la P.S. Dionisie. Având în vedere meritele excepţionale ale P.S. Sale
P. S. S. s-a născut la 1868 Noiembrie 2, în comuna pe teren naţional şi bisericesc, Sfântul Sinod al Bisericii
Bardar, jud. Lăpuşna, din părinţi adânc evlavioşi – Va- autocefale ortodoxe române, l-a ales Arhiereu, cu titlul
sile şi Andriana – răzeşi moldoveni, primind din botez al Ismailului, sfinţindu-l în Catedrala Mitropoliei din
numele Dimitrie. În vârstă numai de 15 ani, la 1883, Iaşi la 22 Iulie 1918.
Noiembrie 28, a intrat ca frate în Mănăstirea Suruceni, În primul Parlament al României întregite de la
unde a şi căpătat cunoştinţă de carte. După 7 ani, la 1918, a fost ales, aproape în unanimitate, Senator al ju-
1890, a fost întărit frate rasofor, iar la 1899, Septembrie deţelor Cetatea-Albă şi Ismail.
25, a primit tunderea în monahism, schimbându-i-se În ziua de 8/21 Februarie 1920, Congresul general
numele în Dionisie. În anul 1900 a fost hirotonisit iero- al Eparhiei l-a votat cu toată încrederea ca Vicar al Ar-
diacon, la 1901 e ales şi întărit în dregătoria de econom hiepiscopiei Chişinăului şi Hotinului, fiind confirmat în

172 173
această demnitate prin înalt Decret Regal, în urma re-
comandării Sf. Sinod şi a Guvernului. După înfiinţarea I.P.S. Mitropolit al Basarabiei
Episcopiei Cetăţii-Albe-Ismail, la 1923, i s-a dat titlul Chişinău
de „Tighineanu”, P.S. Sa rămânând şi mai departe stareţ
al Mănăstirii Suruceni, pe care aproape a reînnoit-o cu
Număr Festiv
totul şi a adus-o în starea bună actuală, a cărei stareţ şi
conducător este şi astăzi. Buletinul
Episcopiei Cet=\ii-Albe-Ismail

Cu prilejul
împlinirii vârstei de 70 de ani

1938

174
Dionisie Erhan,
Episcopul Cet=\ii-Albe-Ismail

176 177
PRECUV~NTARE raţie faţă de Vlădica Dionisie, din care răsare viu chipul
spiritual al P.S. Sale în toată complexitatea. lui.
Totuşi, credem, că pentru a putea înţelege mai
n ziua de 15 Noiembrie 1938, printr-o fericită deplin personalitatea P.S. Dionisie; pentru a putea pă-
întâmplare, s-au împlinit patru date jubiliare din trunde mai adânc misterul evoluţiei spirituale a aces-
viaţa P.S. EPISCOP DIONISIE: 70 de ani de viaţă tei personalităţi excepţionale, care dintr-o chilie umilă
zbuciumată, închi­nată în întregime binelui obştesc; 55 a Surucenilor – exclusiv prin meritele sale personale,
de ani de călugărie adevărată, bogată în roade duhovni- a ajuns în scaunul episcopesc, credem, că ar fi necesar
ceşti; 20 de ani de Arhierie neprihă­nită, venită să încu- pentru o mai bună înţelegere a lucrurilor, să înfăţişăm,
nuneze o viaţă plină, de merite excepţionale în faţa Bi- cel puţin în linii generale, mediul şi influenţele spirituale
sericii şi a Patriei, şi 6 ani de Episcopat în frun­tea prin care a trecut în tinereţe P. S. Dionisie şi care au ju-
Eparhiei Cetăţii-Albe-Ismail, care a pus începutul unei cat un rol determinant în cristalizarea caracterului său.
ere noi în viaţa aces­tei Eparhii, bogată în înfăptuiri mă- Sunt lucruri inedite, necunoscute de toată lumea,
reţe, pe toate tărâmurile. pe care le-am spicuit din povestirile încântătoare ale
Şi atunci, nu e de mirare că evenimen­tul acesta a de- P.S. Sale, rostite în clipe de duioase aduceri aminte din
păşit cadrele strâmte ale Eparhiei noastre, găsind un ră- trecut.
sunet larg, nu numai în Basarabia, ci chiar în toată ţara. Abia intrat în mănăstire, după porunca tainică a
Reprezentanţii cei mai de seamă ai aces­tei provin- sufletului său, tânărul Dimitrie a rămas profund impre-
cii şi alte personalităţi de va­ză, care au avut posibilitate sionat de chipul auster al Ieroschimonahului Serafim
să cunoască de-aproape şi să aprecieze la justa valoare Blănarul, pe atunci Stareţ al Mănăstirii Suruceni, un
personalitatea proeminentă a P.S. Episcop Dionisie, în- mare ascet, care, prin pilda vie a vieţii sale şi prin po-
cadrată temeinic în istoria zbuciumată a acestei provin- veţele înţelepte, pe care le adresa cu orice prilej fraţilor
cii, au fost alături de noi la această aniversare istorică, călugări, exercita o înrâurire binefăcătoare asupra lor.
omagiind, fie personal, fie pe calea scrisului, pe venera- Datorită acestui fapt, în mănăstire domnea o atmosferă
bilul şi neînfricatul luptător naţionalist şi apărător în- de adâncă evlavie, de necontenită priveghere spirituală,
dârjit al dreptei credinţe strămoşeşti. care oţelea voinţele în lupta cu ispitele lumii acesteia,
Am găsit de bine, să înmănunchem într-un număr predispunând spre meditaţii religioase şi trăire pro-
festiv al Buletinului nostru, acest prinos scump de slove fund creştinească. Aceasta era atmosfera, pe care o râv-
calde, izvorâte din inimi pline de dragoste şi de admi- nea de mult tânărul Dimitrie şi în care s-a cufundat cu

178 179
tot sufletul său entuziast, înclinat spre misticism. Din În liniştea nopţilor de veghe de la mănăsti