Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IASI
1.2. FACULTATEA MEDICINA/ DEPARTAMENTUL CHIRURGIE II
1.3. DISCIPLINA: UROLOGIE
1.4. DOMENIUL DE STUDII: SANATATE
1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: MEDICINĂ LIMBA ROMANA

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei: UROLOGIE
2.2. Titularul activităților de curs: PROF. DR. CATALIN PRICOP, SEF LUCRARI DR. CRISTIAN COSTACHE
Titularul activităților de seminar: PROF. DR. CATALIN PRICOP, SEF LUCRARI DR. CRISTIAN
2.3. COSTACHE, As. Dr. Todosi Liviu, As. Dr. Suditu Nicolaie, As. Dr. Negru Irina, As. Dr. Radu Viorel,
As. Dr. Novac Bogdan, As. Dr. Puia Dragos, As. Dr. Maxim (Miron) Adelina, Dr. Andriciuc Radu.
2.4. Anul 2.6. Tipul de 2.7. Regimul
IV 2.5. Semestrul I/II E1/E2 Obligatoriu
de studiu evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică)


3.1. Nr ore pe 3.3. seminar/
4 din care : 3.2. curs 2 2
săptămână laborator
3.4. Total ore din
3.6. seminar/
planul de 42 Din care : 3.5. curs 14 28
laborator
învățământ
Distributia fondului
ore
de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 28
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe
12
teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 14
Tutoriat 2
Examinări 4
Alte activități -

FACULTATEA DE MEDICINĂ
+40 232 301 615 tel / +40 232 301 633 fax

pagina 1 din 4
3.7. Total ore de studiu individual 58
3.8. Total ore pe semestru 100
3.9. Numărul de credite 4

4. Precondiții (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum Anatomie, fiziopatologie, semiologie chirurgicala
4.2. de competențe -

5. Condiții (acolo unde este cazul)


5.1. de desfășurare a cursului -
5.2. de desfășurare a seminarului / laboratorului -

6. Competențe specifice acumulate


Competențe profesionale 1. Examenul clinic al unui pacient urologic. Explorari paraclinice
(exprimate prin cunoștințe și uzuale.
abilități) 2. Diagnosticul si conduita terapeutica in unele urgente urologice:
colica nefretica, retentia de urina, hematuria macroscopica,
anuria postrenala.
3. Diagnosticul cancerelor urologice in stadiul terapeutic util:
examen clinic, markeri tumorali, explorari imagistice.
4. Infectii urinare nespecifice: diagnostic, conduita terapeutica.
Competențe transversale (de Anatomia si fiziologia aparatului urinar si genital masculin; anatomie
rol, de dezvoltare profesională, patologica si fiziopatologie; biochimie; bacteriologie; semiologie
personale) medicala si chirurgicala.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general Introducerea viitorului absolvent in patologia urologica (probleme de
diagnostic si tratament).
7.2. Obiective specifice Introducerea viitorului omnipractician in patologia urologica
(probleme de diagnostic, atitudine terapeutica inclusiv in urgentele
urologice).

8. Conținuturi
8.1. Curs Metode de
Observații
predare
Diagnosticul urologic: anamneză, examen clinic, explorări paraclinice. curs 2
Anomaliile congenitale uro-genitale frecvente: renale, pieloureterale,
vezicale, ureterale; ectopia testiculară 1
Traumatismele aparatului urinar: renale, vezicale, uretrale curs
(etiopatogenie, anatomie patologică, tablou clinic, diagnostic,
1
tratament) – diagnostic şi atitudine terapeutică în urgenţă.
Infecţii nespecifice şi specifice (TBC) ale aparatului urinar şi genital curs 2
masculin
- etiopatogenie, diagnostic, tratament;
- pielonefritele;
- pionefritele;
- pionefroza;
- cistitele;
- prostatita acuta;
- epididimita acuta.
Tuberculoza urogenitala: etiopatogenie, anatomie-patologica, tablou
clinic, diagnostic, explorare radiologica, diagnostic diferential, evolutie,

pagina 2 din 4
tratament.
Litiaza urinară: etiopatogenie, clasificare, tablou clinic, diagnostic,
complicaţii tratament. Forme topografice de litiază: pielocaliceală,
curs 2
ureterală, vezicală, uretrală.
Insuficienţa renală în urologie (IRA, IRC).
Tumorile uroteliale (pielocaliceale, vezicale): etiopatogenie, anatomie
patologica, clasificare TNM, tablou clinic, diagnostic, tratament.
curs 2
Tumorile retroperitoneale: clasificare, simptomatologie, diagnostic,
tratament.
Tumori ale prostatei şi vezicii urinare: etiologie, anatomie patologică,
fiziopatologie, tablou clinic, diagnostic, evoluţie şi complicaţii, curs 2
tratament.
Tumorile rinichiului (tumorile parenchimului renal şi ale uroteliului):
etiopatogenie, anatomie patologică, clasificare TNM, tablou clinic,
diagnostic, tratament. 1

Tumori testiculare: etiopatogenie, anatomie patologica si clasificare curs


TNM, tablou clinic, diagnostic, tratament Hidrocelul. Varicocelul. 1
Patologia penisului: tumori, fimoza si parafimoza, priapismul. Stricturi
uretrale.
Bibliografie:
1. C. Pricop, C. Costache, D. Mischianu – Ghid practic in urologie, editura Gr.T.Popa, 2015
2. C. Pricop, C. Costache - Urologie clinică, editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2013
3. C. Pricop, C. Costache - Imagini din practica urologica, editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2014
8.2. Seminar / laborator Metode de
Observații
predare
Examenul clinic al aparatului urogenital. Stagiu/LP 4
Investigaţii uzuale de laborator (bacteriologie, anatomie patologică,
Stagiu/LP 4
biochimie).
Explorarea radiologică (RS, UIV, uretrografie, CT, IRM) şi echografică a
Stagiu/LP 2
aparatului urogenital.
Prezentări de cazuri clinice (funcţie de cazuistica intâlnită în perioada
săptămânilor de stagiu)
 tumora renală;
 litiaza urinară, 2-3 stagii: cazuri clinice, tratamentul modern
(LEC, NLP, litotriţie endoscopică);
 infecţiile urogenitale, 2 stagii: pielonefrita acută şi cronică,
pionefroza, cistita acută, prostatita acută, epididimita acută,
TBC; Stagiu/LP 12
 tumorile prostatice, 2-3 stagii: adenom, cancer;
 tumorile uroteliale, 2 stagii: vezicale, pieloureterale;
 traumatismele urogenitale: contuzia renală, ruptura uretrei;
 tratamentul endoscopic: TUR-P, TUR-V, NLP, uretrotomia optică
(demonstraţie video sau transmisiune live);
 probleme practice în diagnosticul şi tratamentul urgenţelor
urologice.
Instrumentarul urologic (prezentare generală), pregătirea
Stagiu/LP 2
instrumentarului pentru intervenţie.
Pregătirea (pacient, materiale) pentru diferite explorări şi intervenţii Stagiu/LP 2
urologice (puncţie biopsie prostatică, cistoscopie, cateterism uretral si

pagina 3 din 4
ureteral, litotriţie extracorporeală, nefrostomie percutanată etc.).
Îngrijirea postoperatorie a pacientului urologic (îngrijire postrezecţie
endoscopică, adenomectomie transvezicală, nefrolitotomie
percutanată, ureteroscopie retro- şi anterogradă, litotriţie
Stagiu/LP 2
extracorporeală, nefrectomie, cistectomie totală etc.). ingrijirea
pacientului purtator de cateter (uretral, sonda nefrostomie) sau de
ureterostomie cutanata.
Bibliografie:
1. C. Pricop, C. Costache, D. Mischianu – Ghid practic in urologie, editura Gr.T.Popa, 2015
2. C. Pricop, C. Costache - Urologie clinică, editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2013
3. C. Pricop, C. Costache - Imagini din practica urologica, editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2014

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
Cunoştinţele şi deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice şi precizate ca atare în programe analitice
revizuite anual. După analiza în cadrul disciplinei, acestea sunt discutate şi aprobate în cadrul Biroului
Curricular, în sensul armonizării cu alte discipline. Pe tot acest parcurs este evaluată sistematic, pe cât
posibil direct, corespondenţa dintre conţinut şi aşteptările comunităţii academice, a reprezentanilor
comunitatii, a asociatiilor profesionale si angajatorilor. Ca scop primar, disciplina urmăreşte să ofere
studenţilor premise optime pentru următorii ani de studiu din cadrul programului de Licenţă în Medicină, în
perspectiva angajării cu succes, imediat după absolvire, în programe de rezidenţiat din România şi din alte
ţari din UE.

10. Evaluarea
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 10.3. Pondere
evaluare din nota finală
10.4. Curs Nota de la grila unica examen grila tip unic 50%
10.5. Seminar / Media notelor examinarilor pe parcurs evaluare pe parcurs 10%
laborator Nota de la examinarea practica examen practic 40%
Standard minim de performanță: Promovare cu nota minima 5

Data: Semnătura coordonatorului de activitate didactica


19.09.2018 PROF. DR. CATALIN PRICOP

Semnătura directorului de departament


PROF. DR. DAN COBZEANU

pagina 4 din 4

S-ar putea să vă placă și