Sunteți pe pagina 1din 463

2.

ZONE DE PROTECŢIE PENTRU CAPTĂRILE DE APĂ


DESTINATE POTABILIZĂRII

Desemnarea zonelor de protecție pentru captarea apelor în vederea potabilizării s-a


realizat în conformitate cu prevederile Directivei Cadru privind Apa nr. 2000/60/CE, Legii
Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 1245/2005
privind aprobarea Metodologiei de realizare a registrului zonelor protejate și HG nr.
930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de
protecție sanitară și hidrogeologică.
Conform Art. 2^6 (1) din Legea Apelor, se identifică toate corpurile de apă folosite
pentru captarea apei destinate consumului uman, care furnizează în medie mai mult de 10
mc /zi sau care deservesc mai mult de 50 de persoane, precum şi acele corpuri de apă care
se intenționează să se folosească în viitor în acest scop.
Conform Art. 5 din Legea Apelor, apele utilizate pentru prelevarea de apă în scop
potabil vor fi protejate pentru evitarea deteriorării calității acestora și pentru a reduce
nivelul de tratare în procesul de producere a apei potabile. În jurul surselor și instalațiilor
de alimentare cu apă potabilă se instituie zone de protecție sanitară cu regim sever sau cu
regim de restricții, precum și perimetre de protecție hidrogeologică.
Conform Art. 5^1(1) din Legea Apelor, la nivelul fiecărui bazin hidrografic se
stabilește un registru al zonelor protejate, care va include toate corpurile de apă folosite
pentru prelevare în scopul potabilizării, precum și celelalte zone protejate (pentru protecţia
speciilor acvatice importante din punct de vedere economic, zonele de îmbăiere, zonele
sensibile la nutrienţi, zonele destinate protecţiei habitatelor sau speciilor unde menţinerea
sau îmbunătăţirea stării apelor este un factor important pentru protecţia acestora, inclusiv
siturile pentru Natura 2000 relevante în acest sens).
Registrul conține zonele de protecție pentru captările de apă destinate consumului
uman, care cuprind și captările utilizate ca surse în industria alimentară pentru fabricarea,
procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanțelor destinate
consumului uman, conform art.2 pct.1 din Legea nr. 458 din 8 iulie 2002 (republicată)
privind calitatea apei potabile. Captările de apă reprezintă un ansamblu de construcții și
instalații care servesc la preluarea apei dintr-o sursă naturală, în vederea satisfacerii
necesarului unei folosințe. Registrul zonelor protejate desemnate pentru captarea apelor în
scopul potabilizării s-a elaborat pe baza datelor si informațiilor din anul anterior realizării
registrului zonelor protejate.
Conform legislației în vigoare, pentru captările de apă în scop potabil se
materializează în teren următoarele zone de protecție sanitară, cu grade diferite de risc față
de factorii de poluare:
a) zona de protecție sanitară cu regim sever (pentru captări de suprafață si captări de
ape subterane),
b) zona de protecție sanitară cu regim de restricție sever (pentru captări de suprafață si
captări de ape subterane),
c) perimetrul de protecție hidrogeologică sever (pentru captări de ape subterane).
Zona de protecție sanitară cu regim sever se instituie pentru captările de
suprafață si captările de ape subterane si cuprinde terenul din jurul surselor de ape
subterane sau de suprafață, precum și din jurul captărilor aferente acestora folosite pentru
alimentarea centralizată cu apă potabilă a populației, a agenților economici din industria
alimentară și farmaceutică, a unităților sanitare și social-culturale, construcțiilor și
instalațiilor componente ale sistemelor pentru alimentare cu apă potabilă, unde este
interzisă orice amplasare de folosință sau activitate care ar putea conduce la contaminarea
sau impurificarea surselor de apă.
Zona de protecție sanitară cu regim sever pentru captările din cursurile de apă se
determină în funcție de caracteristicile locale ale albiei și are următoarele dimensiuni
minime:
- 100 m, pe direcția amonte de priză;
- 25 m, pe direcția aval de ultimele lucrări componente ale prizei;
- 25 m lateral, de o parte și de alta a prizei.
Zona de protecție sanitară cu regim sever pentru captările din lacuri, are
următoarele dimensiuni minime măsurate la nivelul minim de exploatare al captării:
- 100 m radial, pe apă, față de amplasamentul punctului de captare;
- 25 m radial, pe malul unde este situată priza.
Zona de protecţie sanitarã cu regim sever se va marca pe suprafaţa apei prin
geamanduri sau prin alte semne convenţionale vizibile şi se va împrejmui pe maluri,
împrejmuirea fiind marcatã cu plăcuţe avertizoare.
Pentru captările de apă din subteran, mărimea zonei de protecție sanitară cu regim
sever se determină astfel încât să fie asigurat un timp de tranzit în subteran de minimum 20
de zile pentru orice particule de apă presupuse contaminate care s-ar infiltra la limita
acestei zone și ar ajunge la locul de captare a apei.
În cazul captărilor care exploatează acvifere freatice la care nu există suficiente
date pentru aplicarea metodelor de dimensionare prin studii hidrogeologice, dimensiunile
zonei de protecție sanitară cu regim sever pentru foraje și drenuri sunt de minimum:
- 50 m amonte și de 20 m aval de captare;
- 20 m lateral, de o parte și de alta a captării
iar pentru captări din izvoare, de minimum:
- 50 m amonte și
- 20 m lateral, de o parte și de alta a captării.
Zona de protecție sanitară cu regim sever, cu excepția celei instituite pentru
aducțiuni și rețele de distribuție, se va împrejmui și se va marca prin plăcuțe avertizoare
astfel încât să fie oprit accesul populației, animalelor și utilajelor de orice fel.
Zona de protecție sanitară cu regim de restricție se instituie pentru captările de
suprafață si captările de ape subterane si cuprinde teritoriul din jurul zonei de protecție
sanitară cu regim sever, astfel delimitat încât, prin aplicarea de măsuri de protecție, în
funcție de condițiile locale, să se elimine pericolul de alterare a calității apei.
Pentru captările de apă din subteran, zona de protecție cu regim de restricție se
determină luând în considerare un timp de tranzit în subteran de minimum 50 de zile de la
punctul de infiltrare până la locul captării.
Limitele zonei de protecție sanitară cu regim de restricție vor fi marcate prin borne
sau semne vizibile, cu mențiunea: zonă de protecție sanitară. Marcajele se amplasează pe
teren astfel încât de la fiecare marcaj să se vadă celelalte două marcaje învecinate.
Perimetrul de protecție hidrogeologică se instituie doar pentru captările de ape
subterane si cuprinde arealul dintre domeniile de alimentare și de descărcare la suprafață
și/sau în subteran a apelor subterane prin emergențe naturale (izvoare), drenuri și foraje și
are rolul de a asigura protecția față de substanțe poluante greu degradabile sau
nedegradabile și regenerarea debitului prelevat prin lucrările de captare.
Ordinul nr. 1278/2011 stabilește instrucțiunile privind delimitarea zonelor de
protecție sanitară și a perimetrului de protecție hidrogeologică pentru sursele de ape
subterane utilizate pentru alimentarea cu apă potabilă a localităților și a operatorilor
economici.
Conform acestui ordin, delimitarea perimetrului de protecție hidrogeologică pentru
captări de ape subterane (izvoare, drenuri, foraje la freatic) se determină astfel:
a) în amonte de captare, pe direcția de curgere a apei subterane, limita perimetrului de
protecție hidrogeologică poate fi limita (stratigrafică) de dezvoltare a depozitelor ce
cantonează acviferul exploatat (zona de alimentare);
b)   aval de captare, în dreptul captării, limita perimetrului de protecție hidrogeologică o
constituie raza de influență (conul de depresiune) a captării, determinată în funcție
de parametrii hidrogeologici ai acviferului și de parametrii de exploatare;
c) lateral, în amonte de captare, limitele perimetrului de protecție hidrogeologică sunt
constituite de linii de curent (perpendiculare pe hidroizohipse), care nu sunt
influențate de conul de exploatare a captării;
d) rețeaua hidrografică, aflată în legătură hidraulică cu acviferul exploatat poate
constitui, în funcție de poziționarea captării, una dintre limitele perimetrului de
protecție hidrogeologică;
e) albia minoră a râurilor, așa cum este definită de Legea apelor nr. 107/1996, cu
modificările și completările ulterioare, nu face parte din perimetrul de protecție
hidrogeologică;
f) în funcție de extinderea zonei de alimentare și de morfologia zonei, cumpăna de ape
poate constitui o limita a perimetrului de protecție hidrogeologică.
Dimensionarea perimetrului de protecție hidrogeologică se face pentru captările de
izvoare, pentru drenuri și pentru forajele la freatic.
În cazul forajelor care exploatează acvifere de adâncime sub presiune și care sunt
executate astfel încât să realizeze condițiile de izolare a stratului captat față de suprafața
terenului și față de stratele acvifere superioare vulnerabile la poluare, se instituie numai
zona de protecție sanitară cu regim sever, care va fi circulară, cu centrul pe poziția
forajului și raza de 10 m; în acest caz zona de protecție sanitară cu regim de restricție
coincide cu zona de protecție sanitară cu regim sever, iar perimetrul de protecție
hidrogeologică, situat în zona de alimentare a acviferului, se instituie simultan pentru toate
captările care exploatează aceeași structură acviferă regională. Zonele de alimentare ale
structurilor acvifere regionale se declară zone protejate prin ordin al conducătorului
autorității publice centrale din domeniul apelor, stabilindu-se totodată și măsurile de
protecție necesare.
Conform HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și
mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică, pentru prevenirea riscului de
contaminare sau de impurificare a apei ca urmare a activității umane, în zonele de protecție
se impun măsuri de interdicție a unor activități, precum și măsuri de utilizare cu restricții a
terenului.
În zona de protecție sanitară cu regim sever sunt interzise toate activitățile
prevăzute pentru zona de protecție sanitară cu regim de restricție, pentru perimetrele de
protecție hidrogeologică, precum și:
- amplasarea de construcții sau amenajări care nu sunt legate direct de
exploatarea sursei și a instalațiilor;
- efectuarea de săpături și excavații de orice fel;
- depozitarea de materiale, cu excepția celor strict necesare exploatării sursei
și a instalațiilor, cazuri în care se vor lua măsuri pentru preîntâmpinarea
pătrunderii în sol a oricăror substanțe impurificatoare;
- traversarea zonei de către sisteme de canalizare ape uzate, cu excepția celor
aferente obiectivului protejat;
- deversarea de ape uzate, chiar dacă sunt epurate;
- pescuitul și scăldatul,
- recoltarea gheții și adăparea animalelor.
Terenurile agricole cuprinse în aceste zone, vor putea fi exploatate numai pentru
culturi de plante perene, plante păioase și de pomi fructiferi, fiind interzise:
- utilizarea îngrășămintelor animale sau chimice și a substanțelor
fitofarmaceutice;
- irigarea cu ape care nu au caracter de potabilitate;
- culturile care necesită lucrări de îngrijire frecventă sau folosirea tracțiunii
animale;
- pășunatul.
De asemenea, în zona de protecție sanitară cu regim sever se vor lua următoarele
măsuri de protecție constructive și de exploatare:
- cel care exploatează lucrările de captare pentru ape subterane trebuie să
aibă în proprietate cel puțin suprafața de teren aferentă zonei de protecție
sanitară cu regim sever;
- nu sunt permise nici un fel de intervenții asupra stratului de sol activ și
depozitelor acoperitoare ale acviferului;
- terenul va fi protejat împotriva eroziunii și inundațiilor;
- lucrările vechi de excavații deschise vor fi asigurate pentru prevenirea
infiltrării apelor cu potențial poluant.
În zonele de protecție sanitară cu regim de restricție, terenurile pot fi exploatate
agricol de către deținătorii acestora, dar cu interzicerea:
- utilizării îngrășămintelor naturale și chimice;
- utilizării substanțelor fitosanitare;
- irigării cu ape uzate, chiar epurate complet;
- crescătoriilor de animale și depozitării de gunoi animalier;
- pășunatului și însilozării nutrețurilor;
- amplasării de sere și de iazuri piscicole.
În afara măsurilor restrictive cu privire la exploatarea agricolă, pe aceste terenuri
sunt interzise:
- toate activitățile menționate pentru perimetrele de protecție hidrogeologică;
- amplasarea de: abatoare, triaje de cale ferată, baze auto; bazine neetanșe de
ape reziduale, haznale cu groapa simplă; locuințe, spitale, aeroporturi,
unități militare fără sistem de canalizare; cimitire umane și de animale, de
mașini, containere de deșeuri; balastiere, exploatări de turbă, cariere de
piatră; campinguri, ștranduri fără sisteme de canalizare;
- executarea de construcții pentru activități industriale și agricole: grajduri,
silozuri, depozite de îngrășăminte și de substanțe fitosanitare; depozite de
carburanți, lubrefianți, combustibili solizi;
- spălarea mașinilor și efectuarea schimburilor de ulei; etc.
În perimetrele de protecție hidrogeologică se impun măsuri de precauție pentru:
- prevenirea poluării cu substanțe greu degradabile sau nedegradabile;
- prevenirea sau compensarea modificărilor semnificative ale regimului de
regenerare a resurselor de apă exploatate.
Aceste măsuri de precauție se stabilesc prin studii de evaluare a impactului asupra
mediului, care sunt obligatorii în procedura de reglementare pentru toate lucrările și
activitățile de pe terenurile situate în perimetrele de protecție hidrogeologică.
În perimetrele de protecție hidrogeologică se interzic:
- evacuarea de ape pluviale din zone urbane sau din zone de trafic rutier;
- amplasarea de unități care evacuează ape reziduale cu risc mare de poluare;
- depozitarea, staționarea sau introducerea în subteran a substanțelor poluante;
- efectuarea de irigații cu ape uzate, neepurate sau insuficient epurate;
- amplasarea de unități zootehnice;
- amplasarea de platforme de gunoi, containere cu deșeuri;
- executarea de descopertări prin care stratul acoperitor, protector al acviferului este
îndepărtat;
- executarea de foraje pentru prospecțiuni, explorări și exploatări de petrol, gaze, etc.
Administrațiile Bazinale de Apă întocmesc și țin la zi evidența zonelor de protecție
sanitară și a perimetrelor de protecție hidrogeologică din bazinele/spațiile hidrografice.
In Tabelele 2.1 si 2.2 sunt prezentate zonele de protecție pentru captările de apa din
surse de suprafață, respectiv din surse subterane, pentru potabilizare.
Pentru toate captările de apă de suprafață si din subteran au fost întocmite Fișe de
caracterizare, care cuprind atât caracteristicile prizei de apă, cât și ale zonei de protecție.
Pentru cele mai importante captări au fost atașate fotografii, în care s-a evidențiat zona
protejată aferentă. Fișele de caracterizare sunt prezentate în Anexă la prezentul Registru al
Zonelor Protejate.
În anul 2019, la nivelul spațiului hidrografic Argeș – Vedea au fost
inventariate:
 11 captări de apă din sursele de suprafață pentru potabilizare pentru
alimentarea cu apă a unor aglomerari urbane (din care una în conservare și
două de rezervă).
 372 captări de apă din sursele subterane pentru potabilizare (din care 334
pentru alimentarea cu apă a populației și 38 pentru alimentarea cu apă a
industriei alimentare).
Volumul total de apă pentru potabilizare captat din sursele de suprafață a fost de
221214,55 mii mc, iar cel captat din sursele subterane a fost de 45639,83 mii mc.
Debitul mediu total pentru potabilizare prelevat din surse de suprafață a fost
de 7014,67 l/s în anul 2019.
Debitul mediu total prelevat din surse subterane a fost în anul 2019 de 1513,413
l/s. Pentru alimentarea cu apă a populației debitul mediu prelevat din surse subterane, a fost
de 1367,031 l/s, iar pentru alimentarea cu apă a industriei alimentare a fost de 146,382 l/s.
Captările din surse de suprafață pentru alimentarea cu apă a populației au deservit
un număr de 2415922 persoane, iar captările din surse subterane au deservit un număr de
circa 800000 persoane.
Captările pentru potabilizare sunt situate astfel: 369 pe corpuri de apă (11 captari de
suprafata și 358 din subteran) și 14 în afara corpurilor de apă. În anul 2019, pentru
potabilizare au fost utilizate un număr de 19 de corpuri de apă (8 corpuri de apă de
suprafață, inclusiv Dunărea și 11 corpuri de apă subterană).
În ceea ce privește instituirea zonelor de protecție sanitară cu regim sever, situația
la nivelul anului 2019 este următoarea:
- din totalul de 11 captări din surse de suprafață, 2 (18,2%) captări au
instituite zone de protecție sanitară cu regim sever;
- din totalul de 372 captări din surse subterane, 314 (84,41%) captări au
instituite zone de protecție sanitară cu regim sever.
Pentru zonele de protecție sanitară cu regim de restricție și pentru
perimetrele de protecție hidrogeologică, nu există nicio captare cu aceste
zone instituite la nivelul spațiului hidrografic Argeș-Vedea.

În Figura 2.1 sunt reprezentate captările de apă destinate potabilizării din sursele de
suprafață și din sursele subterane.

Figura 2.1. Captările de apă destinate potabilizării din spațiul hidrografic Argeș – Vedea
Conform Art. 2^6 (2) din Legea Apelor, corpurile de apă utilizate pentru captarea
apei destinate consumului uman, care furnizează în medie mai mult de 100 mc/zi, se
monitorizează.
Pentru apele de suprafață, la nivelul spațiului hidrografic Argeș - Vedea au fost
stabilite 9 (din totalul de 11 prize) secțiuni de monitorizare a resursei de apă destinate
potabilizării, localizate pe corpurile de apă de suprafață, în conformitate cu prevederile
Legii Apelor, Anexa 1^1 pct. 1.3.5.1. Parametrii monitorizați sunt cei definiți de Directiva
75/440/EEC și Directiva 79/869/EEC. De asemenea, Directiva Cadru prevede
monitorizarea substanțelor prioritare și altor substanțe descărcate în cantități semnificative
care ar putea afecta starea corpurilor de apă. Monitorizarea se realizează de către
Administrația Națională “Apele Române” – A.B.A. Argeș – Vedea.
Frecvența de prelevare și analiză a probelor de apă utilizate pentru captarea apei in
scop potabil este prezentată în tabelul următor:
Comunitate deservită (locuitori) Frecvența
<10.000 4/an
10.000-30.000 8/an
30.000 12/an

De asemenea, operatorii de servicii de apă potabilă, realizează după propriul


program stabilit, automonitoringul apelor prelevate din resursele de apă în vederea
asigurării tratării optime a acestora.
Pentru apele subterane, toate captările de apă sunt monitorizate de către operatori
și numai parțial de către Administrația Bazinală de Apă (în special când scopul este
comun, respectiv evaluare stare și în scop potabil).
Referitor la parametrii și frecvența de monitorizare, se specifică faptul că
măsurătorile de niveluri în forajele de observație ale Rețelei Hidrogeologice Naționale
(situate în raza de influență a acestor captări) se realizează o dată la 3 - 15 zile în funcție de
regimul de variație a nivelurilor.
Față de obiectivele Directivei Cadru Apă, pentru captările de apă destinate
potabilizării trebuie îndeplinite în plus și standardele și obiectivele prevăzute de legislația
în domeniul acestor zone protejate, acestea fiind reprezentate de obiectivele adiționale. In
acest scop au fost realizate analize privind îndeplinirea obiectivelor adiționale.
Pentru captările de apă destinate potabilizării alimentate din ape de suprafață s-a
stabilit ca normativ/standard specific respectarea prevederilor H.G. nr. 100/2002 pentru
aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafață
utilizate pentru potabilizare (NTPA-013) și a Normativului privind metodele de măsurare
și frecvența de prelevare și analiză a probelor din apele de suprafață destinate producerii
de apă potabilă (NTPA-014), cu modificările și completările ulterioare. Pentru fiecare
captare de apă destinată potabilizării, s-a verificat dacă valorile parametrilor de calitate
monitorizați se încadrează sau nu în limitele prevăzute de H.G. nr. 100/2002 (NTPA-013)
(A1, A2 sau A3). S-au considerat ca fiind situații neconforme/de neîndeplinire a
obiectivului specific, acelea în care s-au observat neconcordanțe între calitatea resursei de
apă și tehnologia de tratare a apei destinate potabilizării.
Din totalul de 11 captări pentru potabilizare din surse de suprafață:
- 3 captări îndeplinesc obiectivul specific, respectiv se încadrează în limitele
prevăzute de H.G. nr. 100/2002 (NTPA-013) (Cerbureni, Bradet si
Leresti);
- 6 captări nu îndeplinesc obiectivul specific, datorită poluării antropice;
- restul captarilor nu au fost monitorizate, fiind în conservare sau rezervă
(excepție Cerbureni, care intră în cele 9 secțiuni de monitorizare a resursei
de apă destinate potabilizării).

Pentru captările de apă destinate potabilizării alimentate din ape subterane nu s-a
stabilit un normativ/standard specific, în această etapă, considerând-se că măsurile
luate/prevăzute sunt suficiente pentru evitarea alterării calității acestora și pentru a reduce
nivelul de tratare în procesul de producere a apei potabile, în vederea menținerii
parametrilor de calitate prevăzuți în Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu
modificările și completările ulterioare, precum și pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu
pentru corpurile de apă de suprafață și subterane.

Responsabilitatea monitorizării calității apei potabile (la robinet) aparține


Ministerului Sănătății prin filialele locale (Autorități de Sănătate Publică județene),
conform prevederilor HG nr. 974/2004 cu modificările și completările ulterioare, pentru
aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei
potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile.
Ministerul Sănătății este responsabil pentru: aprobarea măsurilor legale de asigurare a
calității apei potabile, inspecția sistemelor de distribuție și tratare a apei potabile,
supravegherea și monitorizarea calității apei potabile. Responsabilitățile sale includ
autorizarea și inspecția furnizorilor de apă potabilă, evaluarea riscurilor pentru sănătatea
umană și restricționarea consumului apei potabile.
Tabel 2.1. Zone de protectie pentru captari de apa din surse de suprafata pentru potabilizare

Nr. Denumire Amplasament Cod tipologie corp de apa/ Administrator/ Judet Debit (l/s) Populatie
priza Cod si nume corpul de apa Localitati alimentate deservita
1 Crivina Arges RO10/ RW10-1_B5 Arges: aval acumulare Frontala S.C.APA NOVA S.A./ GR 2190,519
Ogrezeni-intrare acumulare Mihailesti Bucuresti
2106144
2 Arcuda Dambovita RO10/ RW10-1-25_B6 Dambovita : amonte NH S.C.APA NOVA S.A./ DB 3935,232
Brezoaiele - aval statia de tratare Arcuda Bucuresti
3 Budeasa Arges hm 900 ROLA05/ LW10-1_B3 Continua - Arges: sector amonte ABA Arges-Vedea, SC AG 566,123 193209
confluenta Valsan - intrare acumulare Prundu (amonte APA CANAL 2000 SA
confluenta Doamnei) Pitesti /Pitesti si
comunele Mosoaia,
Bascov, Bradu, Albota,
Poiana Lacului,
Maracineni si prin
AEPSUP SA Arges
comunele Babana, Cocu
si Uda
4 Voinesti Targului km 52 RO01 / RW10-1-17-8_B2 Raul Targului: aval acumulare S.C.EDILUL CGA AG 111,053 31319
(Leresti) Rausor – localitate Campulung S.A./
Campulung si alte
localitati
5 Clucereasa Targului hm 675 RO05/ RW10-1-17-8_B3 Raul Targului: localitate A.N. APELE ROMANE AG 57,988 33522
(Mioveni) Campulung - confluenta Doamnei – ABAAV/Mioveni,
Colibasi, Clucereasa
6 Cerbureni Arges hm 535 ROLA05/LW10-1_B2 Continua : Arges - sector intrare S.C.AQUATERM AG AG priza de rezerva
acumulare Oesti - amonte confluenta Valsan 98 S.A./Curtea de Arges
7 Bradetu Valsan RO02/ RW10-1-14_B2 Valsan : aval acumulare Valsan- S.C. A.E.P.S.U.P. AG 1,193 450
amonte confluenta Robaia ARGES S.A.
8 Dunare Dunare, km RO13/ RW14-1_B3 Dunare: PF2-Chiciu S.C. APA SERV SA TR 78,218 20200
600+040 Alexandria /
Turnu Magurele
9 Dunare Dunare,hm 5550 RO13/ RW14-1_B3 Dunare: PF2-Chiciu CL Zimnicea / TR in conservare
Zimnicea
10 Oesti Arges hm 476 ROLA05/ LW10-1_B2 Continua : Arges - sector intrare S.C.AQUATERM AG AG 74,342 31078
acumulare Oesti - amonte confluenta Valsan 98 S.A./Curtea de Arges
11 Bascov Arges ROLA05/ LW10-1_B3 Continua - Arges: sector amonte ABA Arges- Vedea, SC AG Priza de rezerva
confluenta Valsan - intrare acumulare Prundu (amonte APA CANAL 2000
confluenta Doamnei) Pitesti/Pitesti si alte
comune

Tabel 2.2. Zone de protectie pentru captari de apa din surse subterane pentru potabilizare
Nr. Denumire captare Amplasament Freatic/ Adâncime/ Administrator/ Judet Debit Populatie
Mixt (freatic + Localitati alimentate (l/s) deservita
adâncime)
Cod si corp de apa
subterana
1 Alimentare cu apa Pitesti- captare Arges hm 1004-1019, Mixt/ROAG12-Estul S.C.APA CANAL 2000 AG in
Maracineni I Doamnei hm 1053 DepresiuniiValahe, S.A.Pitesti / Pitesti conser
ROAG05- Lunca si vare
terasele raului Arges
2 Alimentare cu apa Pitesti- captare Doamnei hm 1059-1064 Mixt/ROAG12-Estul S.C.APA CANAL 2000 AG 7,406
Maracineni II DepresiuniiValahe, S.A.Pitesti / Pitesti, 140374
ROAG05- Lunca si Stefanesti
terasele raului Arges
3 Alimentare cu apa Pitesti- captare Arges hm 1041-1046 Freatic/ROAG05- S.C.APA CANAL 2000 AG in
Maracineni III Lunca si terasele S.A.Pitesti / Pitesti, conser
raului Arges Stefanesti vare
4 Alimentare cu apa oras Stefanesti- Doamnei hm 1065 Mixt/ROAG12-Estul S.C.APA CANAL 2000 AG 2,122 9278
captare Valea Mare – front nou DepresiuniiValahe, S.A.Pitesti / Stefanesti,
ROAG05- Lunca si Izvorani,Viisoara,
terasele raului Arges Valea Mare-Podgoria,
Zavoi
5 Alimentare cu apa com. Localitatea Mozaceni Vale Adancime/ROAG12- Primaria Barla / AG 0,799 500
Barla Estul Mozaceni Vale
DepresiuniiValahe
6 Alimentare cu apa com. Maracineni Satele Maracineni si Adancime/ROAG12- SC APA CANAL 2000 AG in 2190
Argeselu, raul Doamnei hm Estul SA Pitesti / Maracineni conser
1040 si 1047, respectiv DepresiuniiValahe vare
paraul Budeasa hm 175
7 Alimentare cu apa oras Campulung Targului - mal drept, km Fara corp de apa SC EDILUL CGA SA AG in conservare
–captare Magura-Leresti 51.2-51.7 atribuit Campulung /Campulung
8 Alimentare cu apa oras Campulung Targului - mal drept si stang, Fara corp de apa SC EDILUL CGA SA AG 5,796 2601
– captare Leresti- Pojorata km 54 atribuit Campulung / Leresti,
Pojorata
9 Alimentare cu apa com. Godeni la cca 70 m de malul stang Freatic/ROAG05- Primaria com. Godeni / AG 3,228 1740
Bratia, sat Berevoiesti si Lunca si terasele Godeni, Capu Piscului,
zona centrala Capu Piscului raului Arges Cotesti
10 Alimentare cu apa com. Aninoasa Bratia-mal stang, cca 400 m Freatic/ CL Aninoasa/ Aninoasa, AG 3,275 820
aval pod DJ Vladesti – ROAG05- Lunca si Slanic, Brosteni, Valea
Aninoasa; mal stang si mal terasele raului Arges Silistii
drept parau Slanic
11 Alimentare cu apa com. Sapata Localitatile Martesti si Adancime/ROAG12- Primaria Sapata / AG 1,702 1598
Dealul Bradului, raul Estul Martesti, Banaresti,
Cotmeana DepresiuniiValahe Dealul Bradului, Lipia,
Gainusa,Draghicesti,
Popesti

12 Alimentare cu apa com. Titesti Targului hm 645, Parau Adancime/ROAG12- SC Servicii Edilitare AG 1,545 2462
Manastirea hm 70,115 si 155 Estul SRL Mioveni /
DepresiuniiValahe com.Titesti
13 Alimentare cu apa com. Davidesti La cca 800 m de malul drept Adancime/ROAG12- SC Servicii Edilitare AG 3,655 2600
al raului Argesel hm 670 Estul pentru Comunitate SRL
DepresiuniiValahe Mioveni- com.
Davidesti/ Davidesti
14 Alimentare cu apa oras Topoloveni Mal drept Carcinov hm 318- Adancime/ROAG12- S.C.APA CANAL 2000 AG 16,695 6697
405 Estul S.A. Pitesti/Topoloveni
DepresiuniiValahe

15 Alimentare cu apa com. Suseni In satele Cersani, Suseni si Adancime/ROAG12- SC Edil Expert AG 4,586 4770
Tutulesti Estul Publiserv Suseni SRL /
DepresiuniiValahe Cersani, Burdesti,
Suseni, Galasesti,
Padureni, Tutulesti,
Odaieni, Strambeni
16 Alimentare cu apa com. Rociu- In N localitatii Gliganul de Adancime/ROAG12- SC Ediltop Apa-Canal AG in 1262
captare Rociu-Gliganu de Jos Jos si centrul localitatii Rociu Estul Rociu 2010 SRL/ conser
DepresiuniiValahe Rociu, Gliganu de Jos vare
17 Alimentare cu apa com. Rociu - In N si E localitatii Gliganul Adancime/ROAG12- SC Ediltop Apa-Canal AG in 500
captare Gliganu de Sus de Sus Estul Rociu 2010 SRL/ conser
DepresiuniiValahe Gliganu de Sus vare
18 Alimentare cu apa com. Rociu- Localitatea Serbanesti Adancime/ROAG12- SC Ediltop Apa-Canal AG 2,47 1088
captare Serbanesti Estul Rociu 2010 SRL/
DepresiuniiValahe Serbanesti
19 Alimentare cu apa com. Negrasi Localitatile Negrasi si Adancime/ROAG12- CL Negrasi / Negrasi, AG 4,664 2050
Barlogu, mal stang parau Estul Barlogu
Berivoaia si mal drept parau DepresiuniiValahe
Dambovnic
20 Alimentare cu apa com. Mozaceni Dambovnic intre hm 445 si Adancime/ROAG12- Primaria Mozaceni/ AG 7,553 2600
480 Estul Mozaceni, Babaroaga,
DepresiuniiValahe Ziduri

21 Alimentare cu apa com. Slobozia Mal stang parau Negrisoara Adancime/ROAG12- Primaria Slobozia / AG 4,787 5000
hm 205, zona S a satului Estul Slobozia, Negrisoara
Slobozia DepresiuniiValahe

22 Alimentare cu apa com. Stefan cel Zona central-vestica a satului Adancime/ROAG12- Primaria Stefan cel AG 1,473 980
Mare Stefan cel Mare, mal drept Estul Mare/ Stefan cel Mare
parau Negrisoara, hm 235 DepresiuniiValahe

23 Alimentare cu apa com. Izvoru Mal stang Teleorman, hm Adancime/ROAG12- SC AEPSUP ARGES AG 2,836 2726
612, 625, 636 Estul SA Bradu / Izvoru
DepresiuniiValahe
24 Alimentare cu apa com. Cetateni Sat Cetateni (Cetateni Vale), Fara corp de apa Primaria Cetateni / AG 2,769 720
zona centrala, Dambovita hm atribuit Cetateni Vale, Laicai
745
25 Alimentare cu apa com. Vedea Localitatea Vedea (zona Adancime/ROAG12- Primaria Vedea / Vedea AG 3,981 -
Parc), Fata, Izvoru de Sus, Estul
Fratici,Vata si Prodan (NE) DepresiuniiValahe

26 Alimentare cu apa com. Leordeni In partea S-E a satului Baila Adancime/ROAG12- Primaria Leordeni / AG 5,836 5891
si langa primarie; unul in Estul Leordeni
satul Baloteasca DepresiuniiValahe
27 Alimentare cu apa com. Botesti In zona centrala a localitatii Adancime/ROAG12- Primaria Botesti AG 0,824 350
Botesti, mal stang Carcinov, Estul /Botesti, satele Botesti si
la 70 m de DJ 702K DepresiuniiValahe Mosteni Greci

28 Alimentare cu apa com. Beleti- La 30-35 m de malul stang Adancime/ROAG12- Primaria Beleti- AG 0,943 1258
Negresti parau Carcinovel si la 100m Estul Negresti / Zgripcesti,
aval de confl. cu parau DepresiuniiValahe Negresti, Lentea
Lentea, sat Zgripcesti
29 Alimentare cu apa com. Corbi La 25 m de malul drept Fara corp de apa Primaria Corbi/ Corbi, AG 1,971 1200
Doamnei atribuit Jgheaburi
30 Alimentare cu apa com. Priboieni Carcinov mal drept hm 268 Adancime/ROAG12- SC Apa Salubritate AG 3,047 3156
(localitatea Albotele) si mal Estul Canal si Decontaminare
stang hm 287 DepresiuniiValahe Priboieni/ Albotele,
Samaila,Valea Popii
Pitoi

31 Alimentare cu apa com. Micesti Parau Pauleasca hm 158, la Adancime/ROAG12- SC AEPSUP ARGES AG 4,379 3100
50 m de malul drept-sat Estul SA – com. Micesti/
Micesti; Doamnei hm 936 la DepresiuniiValahe Micesti si Purcareni
1400 m de malul drept
32 Alimentare cu apa com. Dobresti Carcinov hm 200, la 300 m Adancime/ROAG12- SC AEPSUP Arges SA AG 1,026 868
de malul drept Estul –com. Dobresti/ sat
DepresiuniiValahe Furesti, Dobresti
33 Alimentare cu apa com. Budeasa Arges hm 890 si 905; Valsan Adancime/ROAG12- Primaria Budeasa/ AG 4,184 2481
hm 770; Parau Budeasa hm Estul Rogojina, Calotesti,
130 DepresiuniiValahe Galasesti, Budeasa
Mica, Budeasa Mare si
Valea Marului

34 Alimentare cu apa com. Cosesti Doamnei hm 730, 782, Adancime/ROAG12- Primaria Cosesti/ AG 6,497 2480
804,810 si 863, ambele Estul Petresti, Jupanesti,
maluri DepresiuniiValahe Pacioiu, Lapusani,
Cosesti
35 Alimentare cu apa com. Parau Valea Caselor hm 10 si Fara corp de apa Primaria Dragoslavele/ AG 5,402 2486
Dragoslavele 23; parau Valea Hotarului atribuit Dragoslavele si Valea
hm 48 Hotarului

36 Alimentare cu apa com. Rucar Sat Rucar, Dambovita hm100 Fara corp de apa SC Utilitati Apa Canal AG 7,617 -
si parau Rausor hm 493 si atribuit Rucar 2010 SRL/Rucar
498
37 Alimentare cu apa com. Calinesti Satele Rancaciov si Vranesti Adancime/ROAG12- Primaria Calinesti/ AG 11,047 4393
Estul Calinesti, Gorganu,
DepresiuniiValahe Rancaciov,Vranesti,
Radu Negru

38 Alimentare cu apa com. Stalpeni Targului hm 520-578,ambele Adancime/ROAG12- SC APA SERVUTIL AG 5,918 -
maluri Estul Stalpeni – Mihaesti SRL
DepresiuniiValahe / com. Stalpeni/Opresti,
Radesti, Stalpeni,
Livezeni, Dealu Frumos
39 Alimentare cu apa com. Albestii de Localitatea Albestii Ungureni Freatic/ROAG08- Primaria Albesti de AG 5,3 1900
Arges Pitesti Arges / Albestii
Ungureni
40 Alimentare cu apa com. Berevoiesti S-E satului Bratia, confluenta Freatic/ROAG05- Primaria Berevoiesti/ AG 4,882 1600
parau Navrap cu Bratia; sat Lunca si terasele Berevoiesti, Bratia si
Berevoiesti, mal stang Bratia raului Arges Gamacesti
41 Alimentare cu apa oras Costesti Localitatea Costesti Adancime/ROAG12- SC APA CANAL 2000 AG 20,082 8000
Estul SA Pitesti/ Costesti
DepresiuniiValahe
42 Alimentare cu apa Giurgiu- Captare Dunare hm 5857 Adancime/RODL06- Operator Regional APA GR
S.P.Nord Platforma Valaha SERVICE SA
Giurgiu/Giurgiu
43 Alimentare cu apa Giurgiu- Captare Dunare hm 5825 Adancime/RODL06- Operator Regional APA GR
S.P.Sud Platforma Valaha SERVICE SA
Giurgiu/Giurgiu
44 Alimentare cu apa Giurgiu- Front Dunare hm 5850-5857 Mixt/RODL06- Operator Regional APA GR
Balanoaia Platforma Valaha SERVICE SA
ROAG07-Lunca Giurgiu/Giurgiu
Dunarii(Giurgiu-
Oltenita)
45 Alimentare cu apa Giurgiu- Front Dunare hm 5812-5825 Mixt/RODL06- Operator Regional APA GR
Balanu Platforma Valaha SERVICE SA
ROAG07-Lunca Giurgiu/Giurgiu 139,23
Dunarii(Giurgiu- 1
Oltenita)
46 Alimentare cu apa Giurgiu- Front Dunare hm 5845-5848 Adancime/RODL06- Operator Regional APA GR (Sere
Sere Platforma Valaha SERVICE SA 69621(673
este in 09 Giurgiu
Giurgiu/Giurgiu conser si 2832
47 Alimentare cu apa Giurgiu- Front Dunare hm 5791-5839 Freatic/ROAG07- Operator Regional APA GR vare Slobozia)
Slobozia I Lunca SERVICE SA iar
Dunarii(Giurgiu- Giurgiu/Giurgiu Sloboz
Oltenita) ia I a
48 Alimentare cu apa Giurgiu- Front Dunare hm 5782-5799 Freatic/ ROAG07- Operator Regional APA GR fost
Slobozia II Lunca SERVICE SA
Dunarii(Giurgiu- Giurgiu/Giurgiu
Oltenita)
49 Alimentare cu apa Giurgiu – Front Dunare hm 5783-5813 Adancime/ROAG12- Operator Regional APA GR
Vieru Estul SERVICE SA
DepresiuniiValahe Giurgiu/Giurgiu
50 Alimentare cu apa oras Bolintin In V localitatii Bolintin Vale Adancime/ROAG12- Operator Regional APA GR 8,055 4858
Vale Estul SERVICE SA
DepresiuniiValahe Giurgiu/Giurgiu
51 Alimentare cu apa com. Gradinari In N com. Gradinari Adancime/ROAG12- Primaria Gradinari/ GR Front 4000
Estul Gradinari in
DepresiuniiValahe conser
vare
52 Alimentare cu apa oras Mihailesti Oras Mihailesti, pe partea Fretic/ROAG08- A.I.D.R. S.C.APA GR 8,692 5398
dreapta a DN6 Pitesti SERVICE
S.A.Giurgiu/Mihailesti
53 Alimentare cu apa oras Zimnicea- Dunare - mal stang, in N Freatic/ROAG10- S.C. APA SERV S.A. TR
Front captare Lunca localitatii Zimnicea Lunca Dunarii Alexandria/
(Turnu Magurele- Zimnicea
Zimnicea) 31,987
12 200
54 Alimentare cu apa oras Zimnicea- Dunare - mal stang, in NE Freatic/ROAG10- S.C. APA SERV S.A. TR
Front captare Caravanta localitatii Zimnicea Lunca Dunarii Alexandria/
(Turnu Magurele- Zimnicea
Zimnicea
55 Alimentare cu apa oras Rosiori de Parau Bratcov - mal drept, Adancime/ROAG12- S.C. APA SERV S.A TR
Vede- front Maldaieni hm 260 Estul Alexandria -Sucursala 25,0
DepresiuniiValahe Rosiori de Vede/Rosiori
de Vede 23 000
56 Alimentare cu apa oras Rosiori de Vedea - mal drept, hm 1320 Adancime/ROAG12- S.C. APA SERV S.A TR
Vede- front Vedea Estul Alexandria. -Sucursala 7,726
DepresiuniiValahe Rosiori de Vede
57 Alimentare cu apa oras Alexandria- Vedea - mal drept, in V mun. Mixt/ROAG09- S.C. APA SERV S.A. TR 173,54 36 973
front Peretu- Plosca Alexandria Luncile raurilor Alexandria/ 8
Vedea, Teleorman si Alexandria
Calmatui, ROAG12-
Estul
DepresiuniiValahe
58 Alimentare cu apa oras Alexandria- Teleorman la cca 125 m fata Mixt/ROAG09- S.C. APA SERV SA TR
front Laceni-Orbeasca de malul drept, partea de N a Luncile raurilor Alexandria/
mun. Alexandria Vedea, Teleorman si Alexandria
Calmatui, ROAG12-
Estul
DepresiuniiValahe
59 Alimentare cu apa com. In S com. Suhaia, la cca 1,5 Freatic/ROAG09- Primaria Suhaia / TR 6,157 2050
Suhaia km de lacul Suhaia Luncile raurilor Suhaia
Vedea, Teleorman si
Calmatui
60 Alimentare cu apa com. Pietrosani Vedea - mal stang, in N Freatic/ROAG07- Primaria Pietrosani / TR 4,249 4260
comunei Lunca Pietrosani
Dunarii(Giurgiu-
Oltenita)
61 Alimentare cu apa com. Vedea la cca 400 m de malul Adancime/ROAG12- Primaria Stejaru / TR 1,019 1500
Stejaru drept, localitatile Stejaru si Estul Bratcov, Stejaru, Socetu
Bratcov DepresiuniiValahe
62 Alimentare cu apa com. Poeni In satele Poeni si Catunu, Adancime/ROAG12- SC Publiserv Videle TR Fara 806
mal drept Glavacioc hm 280 Estul SRL – com. contra
DepresiuniiValahe Poeni/Poeni, Catunu ct
63 Alimentare cu apa com. Maldaeni In V com. Maldaeni Adancime/ROAG12- Primaria Maldaeni/ TR 4,755 3200
Estul Maldaeni
DepresiuniiValahe
64 Alimentare cu apa com. Vartoapele Parau Cainelui hm 561-563 Adancime/ROAG12- Primaria Vartoapele/ TR In 140
Estul Vartoape conser
DepresiuniiValahe vare
65 Alimentare cu apa oras Videle - In NE localitatii Videle, in Adancime/ROAG12- S.C. APA SERV SA TR
front EGCLVidele zona garii Estul Alexandria/Videle
DepresiuniiValahe
14,157 5200
66 Alimentare cu apa oras Videle In E localitatii Videle Adancime/ROAG12- S.C. APA SERV SA TR
-front Parisesti Estul Alexandria /Videle
DepresiuniiValahe
67 Alimentare cu apa com. Furculesti Estul com. Furculesti Adancime/ROAG12- Primaria Furculesti / TR 3,583 5066
Estul Furculesti
DepresiuniiValahe
68 Alimentare cu apa com. In E com.Piatra, la cca 2km Adancime/ROAG12- CL Piatra / Piatra TR 10,214 2723
Piatra de malul stang al r.Calmatui Estul Depres.Valahe
69 Alimentare cu apa com. In V si N-V localitatii Lisa, Adancime/ROAG12- CL Lisa / Lisa, Vanatori TR 8,622 1767
Lisa la cca 75 si 220m de mal Estul
drept parau Ducna; in S DepresiuniiValahe
localitatii Vanatori
70 Alimentare cu apa com. Draganesti- Calnistea - mal drept, in Adancime/ROAG12- Consiliul local TR 6,553 880
Vlasca partea de N a localitatii Estul Draganesti –Vlasca /
Draganesti-Vlasca DepresiuniiValahe Draganesti -Vlasca
71 Alimentare cu apa com. In zona de S a satului Ciurari Adancime/ROAG12- SC GRATIA SERV TR 0,907 3268
Gratia Deal Estul SRL / com Gratia, cu
DepresiuniiValahe satele Gratia,
Draghinesti, Ciurari
Deal

72 Alimentare cu apa com. Branceni In extravilanul satului Adancime/ROAG12- Primaria Branceni/ TR 2,381 3100
Branceni, mal drept Vedea Estul Branceni
hm1920 DepresiuniiValahe
73 Alimentare cu apa com. Talpa In zona de NV a localitatii Adancime/ROAG12- SC AQUA TALPA TR 1,826 2081
Talpa Estul SRL/ Talpa Ograzile,
DepresiuniiValahe Linia Costii, Talpa
Bascoveni
74 Alimentare cu apa com. Fantanele In partea V si centrala a Freatic/ROAG09- Primaria Fantanele/ TR 1,149 1906
localitatii Fantanele Luncile raurilor Fantanele
Vedea, Teleorman si
Calmatui
75 Alimentare cu apa com. Fagetelu In satul Chilia, raul Vedea – Adancime/ROAG12- Serviciul de Apa OT 0,964 1620
mal stang, hm 260 si 272 Estul Fagetelu / Fagetelu,
DepresiuniiValahe Isaci,Bigesti-Telesmani,
Chilia, Gruiu, Pielcani
76 Alimentare cu apa com. Spineni In satele Alunisu, Optasani, Adancime/ROAG12- Primaria Spineni/ OT 0,987 960
Profa si Spineni - mal drept Estul Alunisu, Optasani,
Vedea, mal stang parau DepresiuniiValahe Spineni, Profa,
Plapcea Mica, mal stang pr. Davidesti, Cuza Voda si
Cioraca km 1, intravilanul Profa Vale
Cuza Voda si 400 m mal
stang Vedea

77 Alimentare cu apa com. Tatulesti Sat Mircesti, parau Tisar-mal Adancime/ROAG12- S.C.Prestari Servicii OT 1,528 600
drept hm 130, la cca 150m de Estul Tatulesti S.R.L. / Lunca,
fostul CAP DepresiuniiValahe Magura, Mircesti,
Momaiu

78 Alimentare cu apa com. Barasti In satele Barasti de Vede, Adancime/ROAG12- SC Prestari Barasti OT 3,664 2270
Mereni, Ciocanesti, Popesti, Estul SRL/Barasti, Barastii de
Motoesti –parau/rau Tisar, DepresiuniiValahe Cepturi, Mereni,
Vedita si Vedea Lazaresti, Pricinesti,
Varsesti, Boroesti,
Sfarlogi, Maruntei,
Barastii de Vede,
Popesti Cornesti,
Ciocanesti, Pavaloi si
Motoesti
79 Alimentare cu apa com. Potcoava Localitatea Potcoava, in Mixt/ROAG09- Compania de Apa Olt OT 1,664 741
spatele schelei petroliere Luncile raurilor SA –sediul secundar
Ciuresti, parau Plapcea -mal Vedea, Teleorman si Potcoava /Potcoava
stang Calmatui, ROAG12-
Estul
DepresiuniiValahe
80 Alimentare cu apa com. Serbanesti In intravilanul satului Adancime/ROAG12- Primaria Serbanesti/ OT 4,018 812
Serbanestii de Jos, mal stang Estul Serbanestii de Sus,
parau Dorofei hm 230 DepresiuniiValahe Serbanestii de Jos,
Strugurelu
81 Alimentare cu apa oras Scornicesti Oras Scornicesti+cartier Adancime/ROAG12- Compania de Apa Olt OT 8,798 4530
Teius, parau Teius - mal Estul SA – sediul secundar
drept DepresiuniiValahe Scornicesti/
Scornicesti+ cartier
Teius
82 Alimentare cu apa com. Stoicanesti Sat Stoicanesti, la 450-500 m Adancime/ROAG12- Primaria Stoicanesti / OT 1,083 776
mal drept si la cca 200 m mal Estul Stoicanesti
stang Calmatui DepresiuniiValahe
83 Alimentare cu apa com. Sat Radomiresti, mal drept Adancime/ROAG12- Primaria Radomiresti/ OT 1,992 1000
Radomiresti Calmatui hm 303 Estul Radomiresti
DepresiuniiValahe

84 Alimentare cu apa com. Satele Valeni, Adancime/ROAG12- SC VALENI OT 2,286 1240


Valeni Mandra+Popesti , Tirisneag Estul PRIMSERV SRL/
si Olari, Raul Vedea-mal DepresiuniiValahe Valeni, Mandra,
drept hm 1025-1100 Popesti, Olari, Tirisneag
85 Alimentare cu apa Titu –front Zona de sud a orasului, mal Freatic/ROAG02- Nepreluata de
captare Titu Gara stang parau Spalatura Campia Titu S.C.Compania de Apa DB in conservare
Targoviste-Dambovita
86 Alimentare cu apa Titu –front Pe malul stang al parau Freatic/ROAG02- S.C.Compania de Apa DB 11,47
captare Braniste Spalatura, in partea de nord a Campia Titu Targoviste-Dambovita 4711
orasului Titu SA / Titu

87 Alimentare cu apa oras Gaesti – In zona centrala a orasului Adancime/ROAG12- S.C.Compania de Apa DB
Captare Parc Gaesti, pe malul stang al Estul Targoviste-Dambovita
14,016
raului Sabar, hm 262-265 DepresiuniiValahe SA, Centrul
Gaesti/Gaesti
88 Alimentare cu apa Gaesti-front Partea V a orasului Gaesti, la Adancime/ROAG12- S.C.Compania de Apa DB 5,676 10900
Arges cca 1 km de malul stang al Estul Targoviste-Dambovita
raului Arges hm 1500-1541 DepresiuniiValahe SA, Centrul Gaesti/
Gaesti

89 Alimentare cu apa com. Ulmi In partea N a localitatii Adancime/ROAG12- SC Compania de Apa DB 4,451 2255
Viisoara Estul Targoviste Dambovita
DepresiuniiValahe SA/comuna Ulmi, satele
Viisoara, Dumbrava,
Colanu, Udresti
90 Alimentare cu apa com. Nucet In N localitatii Nucet, la cca Adancime/ROAG12- SC Compania de Apa DB 1,063 -
2,5 km de mal drept Ilfov hm Estul Targoviste Dambovita
375 DepresiuniiValahe SA / Nucet, Cazaci,
Ilfoveni

91 Alimentare cu apa com. Malu cu In N localitatii Malu cu Flori Fara corp de apa SC Compania de Apa DB 2,132 2000
Flori atribuit Targoviste Dambovita
SA / Malu cu Flori,
Miclosanii Mici,
Copaceni si Capu
Coastei

92 Alimentare cu apa com. Ludesti In NE satului Telesti si SE Adancime/ROAG12- SC COMPANIA DE DB 2,644 3200
satului Ludesti, pe partea Estul APA TARGOVISTE –
dreapta a DJ 702L Ludesti- DepresiuniiValahe DAMBOVITA SA
Candesti Deal /Ludesti, satele Telesti,
Scheiu de Sus, Scheiu
de Jos, Ludesti,
Potocelu

93 Alimentare cu apa com. Petresti In NV satului Petresti, pe Adancime/ROAG12- SC COMPANIA DE DB 3,057 -


partea stanga a DC 89 Puntea Estul APA TARGOVISTE –
de Greci-Petresti si in SV DepresiuniiValahe DAMBOVITA SA/
satului Ionesti pe partea Petresti
stanga a DJ 702G Petresti-
Ratesti-Cateasca
94 Alimentare cu apa com. Lucieni In NV comunei, la cca 1km Adancime/ROAG12- SC COMPANIA DE DB 7,465 6350
de mal drept Dambovita Estul APA TARGOVISTE –
DepresiuniiValahe DAMBOVITA SA /
Lucieni, Raciu, Olteni,
Suta Seaca, Silistea
Alimentare cu apa com. Vacaresti Dambovita, la cca 2 km de Adancime/ROAG12- Primaria Vacaresti/ DB Sistem 2150
malul stang , in sat Vacaresti Estul Vacaresti ul nu a
DepresiuniiValahe functio
95 nat in
anul
2019

96 Alimentare cu apa com. In N localit. Candesti Vale, Adancime/ROAG12- SC COMPANIA DE DB 3,11 2277
Candesti V localitatii Candesti Deal si Estul APA TARGOVISTE –
in localitatii Dragodanesti DepresiuniiValahe DAMBOVITA SA /
Candesti Vale, Candesti
Deal, Dragodanesti

97 Alimentare cu apa com. Dambovita, la 400 m de Freatic/ROAG02- SC COMPANIA DE DB 7,626 1050


Tatarani malul stang, sat Gheboieni Campia Titu APA TARGOVISTE –
DAMBOVITA SA /
Gheboieni

98 Alimentare cu apa oras In partea centrala a orasului Freatic/ROAG03- S.C.Compania de Apa DB 1,288 1450
Racari Racari Colentina Targoviste-Dambovita
SA / Racari
99 Alimentare cu apa com. Voinesti Dambovita hm 911-912 si Freatic/ROAG02- SC APA CRIS DB 2,591 4430
862 mal stang Campia Titu INSTAL2012 SRL
Voinesti, Manga,
Gemenea, Oncesti
100 Alimentare cu apa com. Lunguletu Dambovita - malul drept, in Adancime/ROAG12- Compania de Apa DB 4,154
cadrul fostului CAP din satul Estul Targoviste Dambovita
Serdanu DepresiuniiValahe SA/ sateleLunguletu,
Serdanu, Oreasca
101 Alimentare cu apa com. In partea S a satului Morteni Adancime/ROAG12- Compania de Apa DB 1,133 -
Morteni Estul Targoviste Dambovita
DepresiuniiValahe SA/ Morteni, Neajlovu
102 Alimentare cu apa com. Produlesti In partea S a satului Adancime/ROAG12- SC COMPANIA DE DB 2,329 3800
Produlesti Estul APA TARGOVISTE –
DepresiuniiValahe DAMBOVITA SA/
Produlesti, satele
Produlesti, Brosteni,
Costestii din Deal

103 Alimentare cu apa com. Crangurile In NE localitatii Crangurile Adancime/ROAG12- Compania de Apa DB 1,205 2070
de Jos Estul Targoviste Dambovita
DepresiuniiValahe SA/ Crangurile de Jos,
Crangurile de Sus,
Badulesti
104 Alimentare cu apa com. Dragodana Satele Picior de Munte, Adancime/ROAG12- Primaria Dragodana/ DB 7,005 7300
Boboci, Padureni si Estul Picior de Munte,
Dragodana DepresiuniiValahe Padureni, Boboci,
Dragodana, Burduca,
Cuparu

105 Alimentare cu apa com. Manesti In NV satului Dragaesti Adancime/ROAG12- COMPANIA DE APA DB 3,803 5207
Ungureni, mal stang Estul TARGOVISTE-
Dambovita DepresiuniiValahe DAMBOVITA/comuna
Manesti, satele
Manesti, Dragaesti
Pamanteni, Dragaesti
Ungureni

106 Alimentare cu apa com. Valea In NV localitatii Valea Adancime/ROAG12- CL Valea Mare/ DB 2,4 -
Mare Caselor Estul Valea Mare,Valea
DepresiuniiValahe Caselor, Livezile,
Feteni, Garleni,Saru,
Stratonesti

107 Alimentare cu apa oras Otopeni Pasarea – mal drept, hm 41- Adancime/ROAG11- Primaria Otopeni (prin IF 12,05 8188
52 Bucuresti – Slobozia VEOLIA APA
(nisipurile de SERVICII)/ Otopeni,
Mostitstea) Odaile, Ferme
108 Alimentare cu apa com. 1 Arges – mal stang, hm 2512 Adancime/ROAG12- SC EURO APAVOL IF 13,699 8014
Decembrie Estul SA Voluntari/1
DepresiuniiValahe Decembrie
109 Alimentare cu apa com. Jilava Sabar hm 1492-1498 Adancime/ROAG12- SC APA CANAL IF 1,078 2604
Estul ILFOV SRL/ Jilava
DepresiuniiValahe
110 Alimentare cu apa oras Magurele Ciorogarla hm 379-388 Mixt/ROAG12-Estul SC APA CANAL IF 23,602 9250
DepresiuniiValahe, ILFOV SRL /Magurele
ROAG03-Colentina
111 Alimentare cu apa oras Pantelimon Colentina hm 871-876 Adancime/ROAG12- SC APA CANAL IF 7,61 11356
Estul ILFOV SRL/
DepresiuniiValahe Pantelimon

112 Alimentare cu apa oras Popesti – Dambovita – mal drept, hm Adancime/ROAG12- SC VITAL BLUE IF 34,881 8300
Leordeni 2442-2446 Estul AQUA/ Popesti
DepresiuniiValahe Leordeni
113 Alimentare cu apa oras Buftea Colentina – mal stang, hm Adancime/ROAG11- SC RAJA SA/ Buftea IF 50,82 22178
432-445 Bucuresti – Slobozia
(nisipurile de
Mostitstea)
114 Alimentare cu apa oras Voluntari Pasarea, Valea Saulei – mal Adancime/ROAG11- EURO APAVOL IF 15,665 6300
stang, hm 12-19 Bucuresti – Slobozia Voluntari Ganeasa /
(nisipurile de Voluntari, Pipera
Mostitstea)
115 Alimentare cu apa oras Bragadiru Ciorogarla – mal stang, hm Adancime/ROAG12- SC APA CANAL IF 29,319 3983
326-334 Estul ILFOV SRL / Bragadiru
DepresiuniiValahe
116 Alimentare cu apa com. Cornetu Raurile Sabar, Ciorogarla si Adancime/ROAG12- SC APA CANAL IF 1,585 1770
Arges – mal stang, hm 2121- Estul ILFOV SRL / Cornetu
2126 DepresiuniiValahe
117 Alimentare cu apa com. Afumati Pasarea – mal stang, hm 192 Adancime/ROAG12- Primaria Afumati/ IF 11,923 1300
Estul Afumati
DepresiuniiValahe
118 Alimentare cu apa com. Branesti Pasarea – mal stang, hm 324- Adancime/ROAG11- SC APA CANAL IF 10,074 2430
329 Bucuresti – Slobozia ILFOV SA+ Primaria
(nisipurile de Branesti / Branesti
Mostitstea)
119 Alimentare cu apa oras Chitila Colentina – mal drept, hm Adancime/ROAG12- VEOLIA APA IF 19,977 11500
524-529 Estul SERVICII SRL/ Chitila
DepresiuniiValahe
120 Alimentare cu apa oras Mogosoaia Colentina – mal stang, hm Adancime/ROAG12- Primaria Mogosoaia/ IF 5,074
550-553 Estul Mogosoaia
DepresiuniiValahe
121 Alimentare cu apa mun. Bucuresti- Intre raurile Arges – Sabar – Mixt/ROAG03- APA NOVA Bucuresti GR, in conservare
Front ULMI Ciorogarla –Dambovita Colentina, SA / Bucuresti DB
(comunele Cosoba, Ulmi, ROAG12-Estul
Poenari, Malu-Spart) DepresiuniiValahe
122 Alimentare cu apa mun. Bucuresti- Intre raurile Ciorogarla si Freatic/ROAG03- APA NOVA Bucuresti GR, casate
Front ARCUDA Dambovita (comunele Joita, Colentina SA / Bucuresti DB
Sabareni)
123 Alimentare cu apa mun. Bucuresti- Intre raurile Arges – Sabar – Freatic/ROAG03- APA NOVA Bucuresti IF casate
C1 Bragadiru Ciorogarla (comunele Colentina SA / Bucuresti
Cornetu, Clinceni,
Bragadiru)
124 Alimentare cu apa mun. Bucuresti- Intre raurile Arges – Sabar – Freatic/ROAG03- APA NOVA Bucuresti IF Casate
C2 Bragadiru Ciorogarla Colentina SA / Bucuresti
125 Alimentare cu apa mun. Bucuresti- Intre raurile Arges – Sabar – Freatic/ROAG05- APA NOVA Bucuresti IF Casate
C3 Bragadiru Ciorogarla Lunca si terasele SA / Bucuresti
raului Arges
126 Alimentare cu apa mun. Bucuresti- Mun. Bucuresti Mixt/ROAG03- APA NOVA Bucuresti B Casate (o parte
Puturi mun.Buc Colentina SA / Bucuresti preluate de ALPAB)
ROAG11-Bucuresti-
Slobozia (Nisipurile
de Mostistea)
ROAG13-Bucuresti
(Formatiunea de
Fratesti)
127 Alimentare cu apa com. Ganeasa Valea Sindrilita– mal stang, Adancime/ROAG12- SC ANTREPRIZA SRL IF 4,439 4633
hm 275-280 Estul /Ganeasa
DepresiuniiValahe

128 Alimentare cu apa com. Cateasca Satele Cateasca, Gruiu, Adancime/ROAG12- SC APA CANAL 2000 AG 4,99 3763
Ciresu si Catanele, raurile Estul SA Pitesti/ Cateasca,
Arges hm 1200 si Neajlov DepresiuniiValahe Ciresu, Silistea, Gruiu,
hm 210 Coseri, Catanele si
Recea
129 Alimentare cu apa com. Arefu Extravilanul satelor Arefu si Fara corp de apa Primaria Arefu/Arefu AG 2,824 1940
Capataneni-Ungureni, parau atribuit
Arefu-mal stang hm
20,35,36,45 si raul Arges-
mal stang hm 360 si 370
130 Alimentare cu apa oras Mioveni Argesel hm 736 Adancime/ROAG12- SC Servicii Edilitare AG 3,669 -
Estul pentru Comunitate SRL
DepresiuniiValahe Mioveni-cartier
Racovita
131 Alimentare cu apa com. Bogati Parau Budisteanca hm 140, Adancime/ROAG12- SC PAMA SRL /Bogati, AG 3,709 -
152 si 210, satele Bogati, Estul Chitesti, Glambocelu,
Glambocelu si Barloi DepresiuniiValahe Bujoi, Barloi, Suseni

132 Alimentare cu apa com. Poienarii Mal drept Targului hm 485 Fara corp de apa Serv. Public de AG 1,601 -
de Muscel atribuit alimentare cu apa al
com. Poienarii de Arges/
Grosani, Poienari, Jugur
133 Alimentare cu apa com. Darmanesti In intravilanul V al localitatii Adancime/ROAG12- Primaria AG 4,707 -
Piscani Estul Darmanesti/Piscani,
DepresiuniiValahe Negreni
134 Alimentare cu apa com. In satele Podu Dambovitei si Freatic/ROAG01- Primaria AG Sistemul -
Dambovicioara Dambovicioara Munţii Piatra Dambovicioara/ Podu nu a
Craiului Dambovitei, funcriona
Dambovicioara t in 2019
135 Alimentare cu apa com. Berceni Cocioc-Mamina, mal stang, Adancime/ROAG11- EURO APAVOL IF 3,266 1060
hm 12-16 Bucuresti-Slobozia Voluntari/Berceni
(Nisipurile de
Mostistea)
136 Alimentare cu apa com. Stefanestii Pasarea – mal drept, hm 129- Adancime/ROAG12- EURO APAVOL/ IF 12,525 1950
de Jos 132 Estul Stefanesti de Jos
DepresiuniiValahe
137 Alimentare cu apa com. Blejesti Localitatea Baciu, r. Adancime/ROAG12- CL Blejesti/Blejesti, TR 0,888 5123
Glavacioc (sursa Baciu) – Estul Sericu, Baciu
mal stang hm 450 si DepresiuniiValahe
localitatea Sericu, rau
Glavacioc (sursa Blejesti) –
mal drept, hm 540
138 Alimentare cu apa com. Marzanesti In extravilanul N al satului Adancime/ROAG12- CL Marzanesti/ TR 5,955 5234
Teleormanu Estul Teleormanu,
DepresiuniiValahe Marzanesti,Valea
Parului, Cernetu
139 Alimentare cu apa com. Crangu In SV satului Crangu Adancime/ROAG12- Primaria Crangu/ TR 0,844 1411
Estul Crangu, Secara
DepresiuniiValahe

140 Alimentare cu apa com. Dracea In partea V a comunei Adancime/ROAG12- CL Dracea/ Dracea TR 0,352 2015
Dracea Estul
DepresiuniiValahe
141 Alimentare cu apa com. Silistea In S localitatii Silistea , Adancime/ROAG12- Primaria Silistea/ TR 3,044 2692
parau Puturosu hm 20 Estul Silistea Mica, Butesti,
DepresiuniiValahe Silistea
142 Alimentare cu apa com. Dobrotesti In partea E a satului Adancime/ROAG12- Primaria Dobrotesti / TR 4,002 4185
Dobrotesti Estul Dobrotesti
DepresiuniiValahe
143 Alimentare cu apa com. Ghimpati In partea NE si SV a Adancime/ROAG12- VITAL BLUAQUA GR Nu a 5600
comunei Estul SA/Popesti-Leordeni functiona
DepresiuniiValahe t in 2019
144 Alimentare cu apa com. Bulbucata In partea V a comunei Adancime/ROAG12- EURO APAVOL SA GR 1,829 1013
Bulbucata Estul Voluntari/Bulbucata
DepresiuniiValahe
145 Alimentare cu apa com. Bucsani In partea S a comunei Adancime/ROAG12- Primaria GR 2,643 1494
Bucsani Estul Bucsani/Bucsani,
DepresiuniiValahe Podisoru, Vadu Lat
146 Alimentare cu apa com. Buturugeni In partea SV a comunei Adancime/ROAG12- EURO APAVOL SA GR 1,948 2100
Buturugeni Estul Voluntari/Buturugeni
DepresiuniiValahe
147 Alimentare cu apa com. Comana In partea E a comunei Adancime/ROAG12- Primaria Comana/sat GR 0,227 2391
Comana Estul Comana si Vlad Tepes
DepresiuniiValahe
148 Alimentare cu apa com. Gogosari In partea E a comunei Freatic/ROAG07 – SC APA SERVICE SA GR 1,259 600
Gogosari Lunca Dunarii Gogosari/Gogosari
(Giurgiu – Oltenita)
149 Alimentare cu apa com. Mirsa In partea E a comunei Mirsa Adancime/ROAG12- Primaria Mirsa/Mirsa GR 3,509 977
Estul
DepresiuniiValahe
150 Alimentare cu apa com. Malu (si In partea SV a comunei Malu Adancime/ROAG12- Operator Regional APA GR 4,567 3600
com. Vedea prin bransament la Estul SERVICE SA
Malu) DepresiuniiValahe Giurgiu/Malu, Vedea
151 Alimentare cu apa com. Oinacu In partea V a comunei Freatic/ROAG07- Primaria GR 2,258 3949
Oinacu Lunca Dunarii Oinacu/Oinacu,
(Giurgiu-Oltenita) Branistea
152 Alimentare cu apa com.Roata de Zona centrala a comunei Adancime/ROAG12- Primaria Roata de GR 5,166 3854
Jos (Cartojani) Roata de Jos Estul Jos/Roata de Jos,
DepresiuniiValahe Cartojani

153 Alimentare cu apa com.Fratesti Satele Fratesti si Remus Adancime/RODL06 SC APA CANAL GR 9,358 2322
– Platforma Valaha SALUBRITATE SRL
Fratesti/Fratesti si
Remus
154 Alimentare cu apa la Caminul 100 de metri fata de malul Adancime/ROAG12- C.J.Giurgiu – Directia GR 0,250 85
pentru persoane varstnice Mironesti drept al raului Arges Estul Generala de Asistenta pacienti
(comuna Gostinari) DepresiuniiValahe Sociala si Protectia +30
Copilului angajati

155 Alimentare cu apa Spitalul Bolintin Incinta Spitalului Freatic/ROAG05 – D.S.P.Giurgiu – Spitalul GR 0,07 85
Vale Lunca si terasele Orasenesc Bolintin Vale pacienti
raului Arges +30
angajati
156 Alimentare cu apa Spitalul de Incinta Spitalului Freatic/ROAG08 – Spitalul de Ftiziologie GR Nu a
Ftiziologie Izvoru (comuna Pitesti Izvoru functiona
Vanatorii Mici) t in 2019

157 Alimentare cu apa Spitalul Giurgiu Incinta spitalului Adancime/RODL06 Autoritatea de Sanatate GR Nu a
– Platforma Valaha Publica Giurgiu functiona
t in 2019
158 Alimentare cu apa ansamblu Sat Samurcasi, comuna Adancime/ROAG12- SC BESTA GROUP DB Nu a 30
locuinte SC BESTA PRO SRL Crevedia Estul SRL Bucuresti functiona
Crevedia DepresiuniiValahe t in 2019
159 Alimentare cu apa Complex Fotbal Incinta complexului , Adancime/ROAG12- SC COMPLEXUL DE IF Nu a 100
Mogosoaia comuna Mogosoaia Estul FOTBAL functiona
DepresiuniiValahe MOGOSOAIA SRL t in 2019

160 Alimentare cu apa Institutul ANA Incinta institutului, oras Adancime/ROAG11 Institutul National de IF 1,776 554
ASLAN Otopeni – Bucuresti – Geriatrie ANA ASLAN
Slobozia (nisipurile
de Mostistea)
161 Alimentare cu apa complex hoteluri Incinta complexului, oras Freatic/ROAG03- SC RIN RESORT& IF 2,22 50
si Water Park Otopeni Otopeni Colentina SPA SRL
162 Alimentare cu apa Penitenciar Incinta unitatii, comuna Mixt/ROAG03- Penitenciarul Spital IF 11,035 50
Jilava Jilava Colentina Bucuresti – Jilava
ROAG11-Bucuresti-
Slobozia (Nisipurile
de Mostistea)
ROAG12-Estul
Depresiunii Valahe
163 Alimentare cu apa Scoala Incinta complexului, oras Adancime/ROAG13 AMERICAN IF 1,984 680
Americana Voluntari Voluntari – Bucuresti INTERNATIONAL
(Formatiunea de SCHOOL OF
Fratesti) BUCHAREST LLC,
VOLUNTARI

164 Alimentare cu apa Institutul Incinta institutului Adancime/ROAG11 I.N.C.D.M.I. B 5,01 110
Cantacuzino, Bucuresti – Bucuresti – CANTACUZINO,
Slobozia (nisipurile BUCURESTI
de Mostistea)
ROAG13 – Bucuresti
(Formatiunea de
Fratesti)

165 Alimentare cu apa complex Incinta complexului, oras Adancime/ROAG11 SC TRIUMF IF Nu a 200
locuinte TRIUMF CONSTRUCT Otopeni – Bucuresti – CONSTRUCT SRL functiona
SRL, Otopeni Slobozia (nisipurile Bucuresti t in 2019
de Mostistea)
166 Alimentarea cu apa a ansamblului Incinta ansamblului, Berceni Adancime/ROAG11 ASOCIATIA DE IF Nu a 50
rezidential Mamina, Berceni – Bucuresti – PROPRIETARI functiona
Slobozia (nisipurile MAMINA t in 2019
de Mostistea)

167 Alimentare cu apa Institutul Incinta institutului, Bucuresti Adancime/ROAG12- Institutul Clinic Fundeni B In 2595
Fundeni Estul conservar
DepresiuniiValahe e
168 Alimentare cu apa cartier Sidney, Incinta ansamblului, Tunari Adancime/ROAG11 SC ANTREPRIZE IF 0,477 50
Tunari – Bucuresti – REZIDENTIALE SRL
Slobozia (nisipurile
de Mostistea)
ROAG12-Estul
DepresiuniiValahe
169 Alimentare cu apa cartier Class, Incinta ansamblului, Adancime/ROAG13 Asociatia de Proprietari IF 1,998 50
Voluntari Voluntari – Bucuresti CLASS Voluntari
(Formatiunea de
Fratesti)

170 Alimentarea cu apa a Spitalului Incinta spitalului, Bucuresti Freatic/ROAG03 – Spitalul Universitar de B 2,854
Elias Colentina Urgenta ELIAS
171 Alimentarea cu apa a cartierului Incinta ansamblului, Adancime/ROAG11 SC IMPACT B 2,854 1350
Baneasa Greenfield Bucuresti – Bucuresti – DEVELOPER &
Slobozia (nisipurile CONTRACTOR SA
de Mostistea) Voluntari
172 Alimentarea cu apa a comunei 1.Satul Ursoaia, pe malul Adancime/ROAG12- Primaria Cotmeana/ AG 0,771 1 – 265
Cotmeana drept al paraului Bascov, la Estul Ursoaia, Costesti si 2 - 200
300 m aval de confluenta cu DepresiuniiValahe Dealu Padurii
pr.Bascoveni (Ursoaia)
2.Foraj de adancime, situat
pe islazul comunal Costesti,
Dealu Padurii)

173 Alimentarea cu apa la Fabrica de In partea estica a incintei Adancime/ROAG12- SC AGROLACT AG Nu a Industria
procesare 7 tone carne/zi,sat unitatii Estul EUROLINE SRL functiona alimenta
Argeselu, comuna Maracineni DepresiuniiValahe PITESTI/sat Argeselu, t in anul ra
comuna Maracineni 2019

174 Alimentarea cu apa a comunei In partea vestica a satului Adancime/ROAG12- SC APA CANAL 2000 AG 0,774 3312
Ungheni Ungheni Estul SA Pitesti/Ungheni, sat
DepresiuniiValahe Ungheni

175 Alimentarea cu apa a comunei la cca 500m de malul Adancime/ROAG12- SC APA CANAL 2000 AG 3,292 650
Lunca Corbului stang al raului Cotmeana, Estul SA Pitesti/Lunca
50 m mal stang paraului DepresiuniiValahe Corbului, satele
Marghia – in vecinatatea Padureti, Catane, Ciesti,
Marghia de Sus,
caminului cultural si in
Marghia de Jos, Lunca
intravilanul V al localitatii Corbului
Lunca Corbului la cca 1
km de malul drept al
raului Cotmeana – hm 515

176 Alimentarea cu apa a comunei comuna Teiu , la 120 m de Adancime/ROAG12- SC APA CANAL 2000 AG 1,438
Teiu (sistemul 1) DJ702A Estul SA Pitesti/comuna Teiu,
DepresiuniiValahe satele Teiu Deal si Teiu
Vale 1829

177 Alimentarea cu apa a comunei comuna Teiu ,sat Lesile, Adancime/ROAG12- SC APA CANAL 2000 AG
Teiu (sistemul 2) la 100 m de DC 100 Estul SA Pitesti/comuna
DepresiuniiValahe Teiu,satul Lesile

178 Alimentarea cu apa a comunei sat Recea, la cca 500m de Adancime/ROAG12- Primaria Recea/comuna AG 1,643 3380
Recea mal stang Teleorman, si 50 Estul Recea, satele Recea,
m de DJ504; sat Deagu de DepresiuniiValahe Deagu de Sus, Deagu de
Jos, la cca 200 m de mal Jos, Goleasca
stang pr. Baidana; sat
Goleasca, la cca 150 m de
mal stang pr. Negras

179 Alimentarea cu apa a comunei in partea N a localitatii Adancime/ROAG12- SC SERVICII AG 1,002 1137
Vulturesti Barzesti-Margesti, la cca 800 Estul EDILITARE PT
m de mal stang r.Argesel DepresiuniiValahe COMUNITATE
MIOVENI SRL/comuna
Vulturesti,satele
Barzesti-Mergesti si
Valea Caselor
180 Alimentarea cu apa a comunei in partea S-V a Adancime/ROAG12- SC Servicii Edilitare pt. AG 1,169 970
Balilesti intravilanului satului Estul Comunitate SRL
Bajesti, la cca 700m de DepresiuniiValahe Mioveni/comuna
mal drept r. Bratia Balilesti, sat Bajesti

181 Alimentarea cu apa a comunei Izvoare de coasta si Nu are corp de apa CONSILIUL LOCAL AG 5,096 3957
Stoenesti drenuri pe Valea atribuit Stoenesti/comuna
Stoenestilor, Valea Stoenesti, satele
Runcului si Valea Stoenesti, Valea
Badenilor, Badeni,
Badenilor
Cotenesti,Piatra,
Slobozia
182 Alimentarea cu apa a comunei mal stang parau Limpedea, Nu are corp de apa CONSILIUL LOCAL AG 11,096
Corbeni in extravilanul nordic al atribuit Corbeni/Corbeni
satului Berindesti, la cca
2,5km amonte de
confluenta cu pr.
Berindesti

183 Alimentarea cu apa a comunei partea centrala a localitatii Adancime/ROAG12- SERVICIUL PUBLIC AG 5,587 6306
Buzoiesti Vulpesti (F1), SE satului Estul DE ALIMENTARE CU
Buzoiesti (F2), satul DepresiuniiValahe APA SI CANALIZARE
Podeni (F3), lunca raului – comuna
Teleorman (F4)- mal Buzoiesti/Buzoiesti
stang, hm 415 (F4), 420
(F3),435 (F1),440 (F2) si
sat Cornatel (F5), partea
dreapta a DJ 504 Costesti-
Alexandria-hm465; sat
Tomsanca (F9)- parau
Ungureni, hm 74

184 Alimentarea cu apa a comunei la cca 2,5 km de mal drept Adancime/ROAG12- SC APA CANAL 2000 AG 1,358
Albota r.Teleorman, hm 160 Estul SA PITESTI/ satele
DepresiuniiValahe Albota, Fratesti, Gura
Vaii,Cerbu, Mares,
Morlovani, Dumitresti
185 Alimentarea cu apa a comunei un foraj in partea centrala Adancime/ROAG12- SC APA SERVICII AG 4,708
Mihaesti a satului Furnicosi, mal Estul STALPENI-MIHAESTI
stang raul Targului – hm DepresiuniiValahe /Mihaesti, satele
450 si un foraj in partea V Furnicosi, Mihaesti si
Valea Bradului
a satului Mihaesti,mal
drept raul Targului hm 490
186 Alimentarea cu apa a comunei in E satului Valea Pechii si Adancime/ROAG12- SC EDILUL SGA SA AG 0,568
Schitu Golesti N satului Loturi Estul Campulung /Schtu
DepresiuniiValahe Golesti, satele Loturi si
Valea Pechii
187 Alimentarea cu apa a comunei partea estica a satului Adancime/ROAG12- CONSILIUL LOCAL TR 2,029
Babaita Babaita si zona centrala a Estul Babaita/Babaita, satele
satului Merisani DepresiuniiValahe Babaita si Merisani
188 Alimentarea cu apa a comunei Teritoriul comunei Freatic/ROAG09- CONSILIUL LOCAL TR 0,209 3025
Mavrodin Luncile raurilor Mavrodin/Mavrodin
Vedea, Teleorman si
Calmatui
189 Alimentarea cu apa a comunei Teritoriul comunei Adancime/ROAG12- SC POROSCHIA COM TR 2,874 1800
Poroschia Estul SRL Poroschia
DepresiuniiValahe
190 Alimentarea cu apa a comunei Intravilanul comunei, mal Adancime/ROAG12- CONSILIUL LOCAL TR 0,68
Tatarastii de Jos stang Teleorman Estul Tatarastii de Jos/
DepresiuniiValahe Tatarastii de Jos
191 Alimentarea cu apa a comunei Zona de est a localitatii Adancime/ROAG12- SC SERVLOC TR 1,671 2903
Frasinet Estul FRASINET SRL /
DepresiuniiValahe Frasinet cu satele
Frasinet si Clanita

192 Alimentarea cu apa a comunei Extremitatea vestica a Adancime/ROAG12- SC APA SERV TR 3,025 2000
Balaci satului Balaci Estul BALACI SRL/Balaci cu
DepresiuniiValahe satele Balaci si Tecuci
193 Alimentarea cu apa a orasului Nord estul localitatii Freatic/ROAG10 – SC APA SERV SA TR in
Zimnicea – front Liziera Lunca Dunarii ALEXANDRIA – conservar
(Turnu Magurele – Sucursala Zimnicea/ e
Zimnicea)
194 Alimentarea cu apa a comunei Comuna Poboru - satele Adancime/ROAG12- CONSILIUL LOCAL OT 1,887 1630
Poboru Poboru, Cornatel, Creti si Estul Poboru/ Poboru
Albestii Craciunesti DepresiuniiValahe
195 Alimentarea cu apa a comunei Gura In vestul localitatii si in Adancime/ROAG12- PRIMARIA Gura Sutii/ DB 5,116 6500
Sutii gospodaria de apa Estul Gura Sutii cu satele
DepresiuniiValahe Sperieteni si Gura Sutii
196 Alimentarea cu apa a UM 0445 Localitatea Gradistea, Adancime/ROAG12- M.Ap. Nationale – UM GR Nu a 200
Gradistea, comuna Comana comuna Comana Estul 0445 functiona
DepresiuniiValahe t in 2019

197 Alimentarea cu apa a comunei In estul localitatii Adancime/ROAG12- SC AQUQTERA SRL GR Nu a 6900
Adunatii- Copaceni Varlaam, la cca. 500 m de Estul Adunatii Copaceni/ functiona
malul drept al Amenajarii DepresiuniiValahe Adunatii Copaceni t in 2019
raului Arges pentru irigatii
si alte folosinte

198 Alimentarea cu apa la Calea Bucurestilor, nr.283, Adancime/ROAG12- S.C.COMTEL FOCUS IF 0,571 50
S.C.COMTEL S.A. – Hotel oras Otopeni, jud. Ilfov Estul S.A.
ANGELO – Otopeni DepresiuniiValahe
199 Alimentarea cu apa la ansamblul Emil Racovita, nr.31-39, Adancime/ROAG13 Asociatia de proprietari IF 2,188 50
rezidential AZUR 1+2 Voluntari Voluntari, judetul Ilfov – Bucuresti AZUR
(Formatiunea de
Fratesti)
200 Alimentarea cu apa la S.C.MEDA strada Valsanesti, nr.1E, Adancime/ROAG13 S.C.MEDA PROD 98 B 2,283 Industria
PROD 98 S.A. – Hala procesare sector 3, Bucuresti – Bucuresti S.A. alimenta
produse din carne (Formatiunea de ra
Fratesti)
201 Alimentarea cu apa la S.C. LA Bd. Garii Obor, nr.8C, Adancime/ROAG13 S.C. LA FANTANA B 5,,994 Industria
FANTANA S.R.L. Bucuresti sector 2, Bucuresti – Bucuresti S.R.L. alimenta
(Formatiunea de ra
Fratesti)
202 Alimentarea cu apa la S.C. VEL Strada Emil Racovita, nr. 3 Adancime/ROAG13 S.C. VEL PITAR S.A. B 5,189 Industria
PITAR S.A. punct de lucru – 5, sector 4, Bucuresti – Bucuresti Ramnicu Valcea alimenta
Bucuresti (Formatiunea de ra
Fratesti)
203 COMPANIA NATIONALA DE Calea Bucurestilor, nr. Adancime/ROAG11 COMPANIA IF 19,026
AEROPORTURI BUCURESTI 224E, Otopeni, judetul – Bucuresti – NATIONALA DE
S.A. Ilfov Slobozia (nisipurile AEROPORTURI
de Mostistea) BUCURESTI S.A.
ROAG12-Estul
DepresiuniiValahe
204 Spitalul Clinic de Psihiatrie prof. Soseaua Berceni, nr.10, Freatic/ROAG03 – Spitalul Clinic de B 0,698 50
Dr ALEXANDRU OBREGIA. sector 4, Bucuresti Colentina Psihiatrie prof. Dr
ALEXANDRU
OBREGIA.
205 Alimentarea cu apa a Casei Presei Piata Presei Libere, nr.1, Adancime/ROAG13 R.A.A.P.P.S. – B 7,008 500
Libere sector 1, Bucuresti – Bucuresti Sucursala pt
(Formatiunea de Administrarea si
Fratesti) Intretinerea Fondului
Imobiliar
206 Alimentarea cu apa la Spitalul Str. Mircea Vulcanescu, Adancime/ROAG11 UM 02482 - Spitalul B In
Universitar de Urgenta Militar nr.88, sector 1, Bucuresti – Bucuresti – Universitar de Urgenta conservar
Central “Dr. Carol Davila” Slobozia (nisipurile Militar Central “Dr. e
de Mostistea) Carol Davila”
ROAG13 – Bucuresti
Formatiunea Fratesti
207 Alimentarea cu apa la Com. Stefanestii de Jos, Adancime/ROAG12- S.C.CUMPANA 1993 IF 3,079 Industria
S.C.CUMPANA 1993 S.R.L. – soseaua Bucuresti – Estul S.R.L. – Fabrica de aliment.
Fabrica de imbuteliere apa Stefanesti, km. 7, judetul DepresiuniiValahe imbuteliere apa
Ilfov
208 Alimentarea cu apa la Com. Afumati, DE 145, Adancime/ROAG12- S.C.CALIPSO S.R.L.- IF 5,342 Industria
S.C.CALIPSO S.R.L.-Fabrica de judetul Ilfov Estul Fabrica de sucuri si ape alimenta
sucuri si ape imbuteliate DepresiuniiValahe imbuteliate ra
209 Alimentarea cu apa la U.M.01961, Otopeni, str. Zborului, nr. Adancime/ROAG11 U.M. 01961, Otopeni IF 1,174 50
Otopeni 1, jud. Ilfov – Bucuresti –
Slobozia (nisipurile
de Mostistea)
ROAG12-Estul
DepresiuniiValahe
210 Alimentarea cu apa la Complexul Popesti Leordeni, Splaiul Adancime/ROAG12- S.C.CLARO FINANCE IF 2,886 50
de locuinte CONFORT CITY, Unirii, nr.9, jud. Ilfov Estul BUSINESS
Popesti – Leordeni DepresiuniiValahe SOLUTIONS S.R.L.
Popesti Leordeni
211 Alimentarea cu apa la S.C. Chitila, str. Rudeni, nr.94, Adancime/ROAG11 S.C.VELPITAR S.A. IF 1,612 Industria
VELPITAR S.A. Chitila jud. Ilfov – Bucuresti – alimenta
Slobozia (nisipurile ra
de Mostistea)
ROAG12-Estul
DepresiuniiValahe
212 Alimentarea cu apa la Complexul Stefanestii de Jos, str. Adancime/ROAG12- S.C. SOLAR S.R.L., IF Nu a 50
rezidential COSMOPOLIS, Linia de Centura, nr. 342, Estul Stefanestii de Jos functiona
Stefanestii de Jos jud. Ilfov DepresiuniiValahe t in 2019
213 Alimentarea cu apa a satului Sat Prundu, comuna Adancime/RODL06 Asociatia de Dezvoltare GR Nu a 2565
Prundu, com. Prundu, jud. Giurgiu Prundu, jud. Giurgiu – Platforma Valaha Intercomunitara ECO functiona
MUNTENIA – Prundu t in 2019
214 Alimentarea cu apa in satele Satele Cochinesti, Adancime/ROAG12- S.C.APA CANAL 2000 AG 2,379 2570
Cochinesti, Stolnici, Izbasesti, Cotmeana si Falfani, foraj Estul S.A.Pitesti (838
Cotmeana si Falfani, com. Stolnici, situat la 350 m fata de DepresiuniiValahe gospoda
jud. Arges DJ679, 1 km fata de malul rii)
drept al r. Cotmeana; satul
Stolnici, foraj in curtea
fostului C.A.P., la 280 m
de r. Cotmeana; satul
Izbasesti, foraj in curtea
fostului C.A.P., la 1,4 km
de r. Cotmeana.
215 Alimentarea cu apa in satele Satul Tigveni, la 70 m de Adancime/ROAG12- S.C.APA RATESTI AG 1,292 2000
Ratesti, Tigveni, Patuleni si partea stanga a DJ 702 G Estul S.R.L.
Furduesti, comuna Ratesti, judetul si la cca. 1,5 km de malul DepresiuniiValahe
Arges drept rau Arges; sud-estul
satului Patuleni, la 270 m
de DJ 702G si la cca. 2 km
de malul drept rau Arges;
satul Furduesti, la cca.100
m de malul drept rau
Neajlov.
216 Alimentarea cu apa a satului Partea de vest a satului Adancime/ROAG12- S.C. COMPANIA DE DB 0,261 150
Fagetu, comuna Gura Foii, jud. Fagetu Estul APA – DAMBOVITA
Dambovita DepresiuniiValahe S.A Targoviste
217 Alimentarea cu apa a satului Nordul satului Pauleasca, Adancime/ROAG12- Primaria comunei AG 1,81
Pauleasca, comuna Micesti, jud. la 175 m de mal stang pr. Estul Micesti
Arges Pauleasca DepresiuniiValahe
218 Alimentarea cu apa a satului Mal stang pr. Cainelui Adancime/ROAG12- Serv. De Gospodarire TR 0,506 1700
Calinesti, com. Calinesti, jud. Estul Comunala Calinesti
Teleorman DepresiuniiValahe
219 Alimentarea cu apa la S.C.CAROLI Sudul municipiului Pitesti, Adancime/ROAG12- S.C.CAROLI GROUP AG 12,148 Industria
GROUP S.R.L. – Fabrica de str. Abatorului Estul S.R.L. aliment.
prelucrare a carnii - Pitesti DepresiuniiValahe
220 Alimentarea cu apa a com. Vedea, Estul si vestul com. Vedea Adancime/ROAG12- Primaria comunei Vedea TR 1,735 700
jud. Teleorman Estul
DepresiuniiValahe
221 Alimentarea cu apa a com.Boteni, Sat Boteni, mal drept Nu are corp atribuit Primaria comunei AG Nu a 800
jud. Arges Argesel Boteni functiona
t in 2019
222 Alimentarea cu apa a com. Mal drept pr. Cicanesti Nu are corp atribuit Primaria com. AG 0,813 1200
Cicanesti, jud. Arges - Cicanesti/Barasti,
Cicanesti
223 Alimentarea cu apa a com.Hartiesti, Nord-vestul satului Adancime/ROAG12- Primaria com.Hartiesti/ AG 1,126 800
jud. Arges Hartiesti Estul Hartiesti, Dealu,
DepresiuniiValahe Lucieni, Lespezi
224 Alimentarea cu apa a com.Mihaesti, Mal stang – mal drept Estul Depres.Valahe Primaria Mihaesti/ OT 1,741 1220
jud. Olt Calmatuiu Sec - ROAG12 Mihaesti, Busca
225 Alimentarea cu apa a com. Nanov, Sudul com. Nanov Adancime/ROAG12- Primaria Nanov TR 2,164 3879
jud.Teleorman Estul
DepresiuniiValahe
226 Alimentarea cu apa Hotel STAR, Mal drept r. Arges, aval Adancime/ROAG12- S.C.COMPLEX BTT AG 0,104 40
com.Bascov, jud.Arges 700m baraj Budeasa Estul BASCOV S.A.
DepresiuniiValahe
227 Alimentarea cu apa a comunei In localitate,180 m mal Adancime/ROAG12- Primaria comunei OT 1,38 700
Nicolae Titulescu, jud. Olt drept Vedea si 100 m mal Estul Nicolae Titulescu
drept pr. Dorofei DepresiuniiValahe
228 Alimentarea cu apa in satul Mal stang r.Valsan, aval Adancime/ROAG12- SC EMPORIO SISTEM AG 1,167 450
Zarnesti, com.Malureni, jud.Arges pod DC 221 Estul SRL Curtea de Arges
DepresiuniiValahe
229 Alimentarea cu apa la Fabrica de In incinta unitatii, sat Adancime/ROAG12- SC ERBECAR SRL DB 0,761 Industria
procesare lapte, com.Nucet, Dragomiresti, com.Nucet Estul Dragomiresti aliment.
jud.Dambovita DepresiuniiValahe
230 Alimentare cu apa Complex Foraj situat in incinta Adancime/ROAG12- SC FLAVIA IMPEX DB 0,095 60
Turistic sat Pitaru, com.Potlogi, unitatii, sat Pitaru, Estul SRL Bucuresti
jd.Dambovita com.Potlogi, Dambovita DepresiuniiValahe
231 Alimentare cu apa la Penitenciarul In incinta unitatii Adancime/ROAG12- Penitenciarul Gaesti, DB 3,856 780
Gaesti, jud. Dambovita Estul jud.Dambovita
DepresiuniiValahe
232 Alimentare cu apa com.Colonesti, Foraj mal drept Vedita, Adancime/ROAG12- SC PRESERV VEDITA OT 1,293 1100
jud. Olt hm.427 si 2 foraje mal Estul SRL Colonesti, jud. Olt/
stang Vedita, in DepresiuniiValahe Colonesti, Vlaici,
gospodaria de apa Carstani, Chelbesti,
Barasti, Batareni,
Narvageni, Maruntei,
Guesti
233 Alimentarea cu apa la Spitalul de In incinta unitatii, printr- Freatic/Pitesti - Spitalul de AG 0,176 370
Pneumoftiziologie Valea Iasului, un put sapat ROAG08 Pneumoftiziologie „SF.
jud. Arges ANDREI”Valea Iasului
234 Spitalul orasenesc “Regele Carol I” In incinta unitatii Adancime/ROAG12- Spitalul Orasenesc AG 0,192 325
Costesti, jud. Arges Estul Costesti
DepresiuniiValahe
235 Alimentare cu apa com.Poiana, jud. Doua foraje amplasate in Adancime/ROAG12- S.C.Compania de Apa DB 2,038 936
Dambovita vestul localitatii Poiana, pe Estul Targoviste – Dambovita
malul drept al pr. Bai DepresiuniiValahe S.A.
236 Alimentare cu apa com.Matasaru Doua foraje amplasate in Adancime/ROAG12- S.C.Compania de Apa DB 0,224 480
(satele Tetcoiu, Poroinica si Putu cu vestul satului Poroinica Estul Targoviste – Dambovita
Salcie), jud. Dambovita DepresiuniiValahe S.A.
237 Alimentarea cu apa Complex Mal stang r. Arges, aval 45 Adancime/ROAG12- Complex Sportiv AG 0,378 80
Sportiv National Bascov, m baraj Budeasa Estul National Bascov
com.Budeasa, jud.Arges DepresiuniiValahe
238 Alimentare cu apa com.Beuca, jud. Doua foraje amplasate in Adancime/ROAG12- Primaria Beuca TR 0,946 1777
Teleorman sudul satului Beuca Estul
DepresiuniiValahe
239 Alimentare cu apa com.Bogdana Patru foraje amplasate in Fara corp de apa Primaria Bogdana TR 2,517 800
(sat Bogdana), jud. Teleorman nordul satului Bogdana atribuit
240 Alimentare cu apa com.Movileni, Trei foraje situate la 150 – Adancime/ROAG12- Primaria Movileni OT 5,153 3654
jud. Olt 400 m de malul stang al Estul
pr.Dorofei DepresiuniiValahe
241 Alimentare cu apa la Spitalul de Un foraj in incinta unitatii Adancime/ROAG12- Spitalul Leordeni AG 0,169 189
Pneumoftiziologie Leordeni Estul
DepresiuniiValahe
242 Alimentare cu apa com.Corbu Un foraj situat in incinta Adancime/ROAG12- Primaria Corbu OT 2,588 2458
(satele Corbu , Burdulesti , gospodariei de apa, la 50m Estul
Buzesti , Milcoveni si de malul r.Vedea si un DepresiuniiValahe
Ciuresti,jud Olt altul la 100m de
gospodaria de apa
243 Alimentare cu apa com.Icoana 3 foraje amplasate la 150 – Adancime/ROAG12- Primaria Icoana OT 0,816 1917
(satele Floru , Icoana, si Ursoaia 340m de malul drept al pr. Estul
), jud. Olt Plapcea DepresiuniiValahe
244 Alimentare cu apa com.Tufeni Un foraj amplasat la cca. Adancime/ROAG12- Primaria Tufeni OT 1,585 1650
(sat Tufeni), jud. Olt 3km de malul stang al r. Estul
Vedea, in incinta DepresiuniiValahe
gospodariei de apa
245 Alimentare cu apa com.Harsesti 2 foraje Adancime/ROAG12- Primaria Harsesti AG 0,536 2480
( satele Ciobani , Harsesti, Estul
Martalogi) jud.Ag DepresiuniiValahe
246 Alimentare cu apa com. Cocu Un foraj amplasat in Adancime/ROAG12- Primaria Cocu AG 0,597 1972
(satele Cocu , Facaletesti gospodaria de apa , in Estul
,Barbatesti , Richitele de Sus , imediata vecinatate a scolii DepresiuniiValahe
Richitele de Jos , Popesti , generale din satul
Crucisoara si Greabanu ), jud. Richitele de Sus.
Arges
247 Alimentare cu apa com.Mirosi 2 foraje, unul situat in Adancime/ROAG12- Primaria Mirosi AG Nu a 2544
(satul Mirosi ) jud. Arges incinta gospodariei de apa, Estul functiona
la cca. 240m de malul DepresiuniiValahe t in 2019
drept al paraului Burdea,
celalalt la 150 m de
gospodaria de apa
248 Alimentare cu apa com. Raca, jud. Un foraj amplasat pe malul Adancime/ROAG12- Primaria Raca AG 1,177 1570
Arges drept pr. Bucov la 500m Estul
de fosta scoala DepresiuniiValahe

249 Alimentare cu apa comuna Mal stang pr. Cainelui Adancime/ROAG12- Primaria Calinesti TR 0,506 2350
Calinesti (satele Copaceanca, Estul
Marita, Licuriciu si Antonesti) DepresiuniiValahe
250 Alimentare cu apa com. Ciolanesti Paraul Cainelui Adancime/ROAG12- Primaria Ciolanesti TR 2,453 3300
(satele Ciolanesti din Deal si Estul
Ciolanesti din Vale) DepresiuniiValahe

251 Alimentare cu apa com. Paraul Sericu Adancime/ROAG12- Primaria Cosmesti TR 4,894
Cosmesti (satele Cosmesti si Estul
Ciuperceni) DepresiuniiValahe
252 Alimentare cu apa comuna Raul Bratcov Adancime/ROAG12- Primaria Peretu TR 2,685 2600
Peretu Estul
DepresiuniiValahe
253 Alimentare cu apa com. Saceni Raul Tinoasa Adancime/ROAG12- Primaria Saceni TR 0,042 486
(sat Butculesti) Estul
DepresiuniiValahe
254 Alimentare cu apa com. Saceni ( Raul Tinoasa Adancime/ROAG12- Primaria Saceni TR 0,009 652
sat Ciurari 1) Estul
DepresiuniiValahe
255 Alimentare cu apa com. Saceni ( Raul Tinoasa Adancime/ROAG12- Primaria Saceni TR 0,007 614
sat Ciurari 2) Estul
DepresiuniiValahe
256 Alimentare cu apa oras Mal stang raul Doamnei Adancime/ROAG12- SC APA CANAL 2000 AG 2,122 9278(cu
Stefanesti, jud. Arges (front Estul SA Pitesti frontul
Valea Mare – nou) DepresiuniiValahe vechi)
257 Voluntari, B-dul Eroilor, Estul Depresiunii IF 1,852 Industri
Alimentare cu apa la SC nr.120 A Valahe ROAG12 SC ALCONOR a
ALCONOR COMPANY SRL COMPANY SRL aliment
ara
258 Chiajna, str. Industriilor Estul Depresiunii IF 0,424 Industri
Alimentare cu apa la SC SC ALTAMIRA
Valahe ROAG12 a
ALTAMIRA INDUSTRY SRL INDUSTRY SRL aliment.
259 Buftea, Sos. Bucuresti - Estul Depresiunii IF 1,717 Industri
Alimentare cu apa la SC ANGST
Targoviste Valahe ROAG12 SC ANGST RO SA a
RO SA aliment.
260 Afumati, sos. Petrachioaia Mixt/ Colentina IF 12,553
ROAG03, Industri
Bucuresti- Slobozia a
Alimentare cu apa la SC AQUA SC AQUA QUEEN aliment
(nisipuri Mostistea)
QUEEN SRL SRL ara
ROAG11 si Estul
Depresiunii
ValaheROAG12
261 Alimentare cu apa la SC Comuna Dragomiresti Vale, Colentina ROAG03 SC CARMANGERIA IF 0,536 Industri
CARMANGERIA GODAC sat Dragomiresti Deal, str. GODAC SRL a
SRL Republicii nr.93 B aliment.
262 Comuna Clinceni, str. Mixt/ Bucuresti - IF 0,723 Industri
Drumul Mare, nr.8 Slobozia (nisipurile a
Alimentare cu apa la SC de Mostistea) SC CHIPITA aliment
CHIPITA ROMANIA SRL ROAG11 si Estul ROMANIA SRL ara
Depresiunii
ValaheROAG12
263 Alimentare cu apa la SC Tunari, soseaua de centura a Estul Depresiunii SC CONVENIENCE IF 2,537 Industri
CONVENIENCE PROD SRL Bucurestiului Valahe ROAG12 PROD SRL a
aliment
ara
264 Afumati, sos. Bucuresti – Mixt/Colentina IF 0,334 Industri
Alimentare cu apa la SC Urziceni, nr.34 ROAG11 si Estul a
SC DENDAV SRL aliment
DENDAV SRL Depresiunii Valahe
ROAG12 ara
265 Popesti – Leordeni, sos. de Estul Depresiunii IF 0,694 Industri
Alimentare cu apa la SC EUREX centura, nr. 62 Valahe ROAG12 SC EUREX a
ALIMENTARE SRL ALIMENTARE SRL aliment
ara
266 Pantelimon, str. Cernica, nr. Mixt/ Bucuresti - IF 1,24
119 B Slobozia (nisipurile Industri
SC FROZEN a
Alimentare cu apa la SC FROZEN de Mostistea)
BAKERY aliment
BAKERY PRODUCTS SA ROAG11 si Estul
PRODUCTS SA ara
Depresiunii
ValaheROAG12
267 Glina, str. Intrarea Estul Depresiunii IF 21,16 Industri
Alimentare cu apa la FABRICA
Abatorului, nr. 5 Valahe ROAG12 SC GLINA SA a
DE CONSERVE MANDY aliment.
268 Pantelimon, str. Cernica, nr. Mixt/ Bucuresti - IF 2,917
119 Slobozia (nisipurile Industri
Alimentare cu apa la SC de Mostistea) SC GOODMILLS a
GOODMILLS ROMANIA SA ROAG11 si Estul ROMANIA SA aliment
ara
Depresiunii
ValaheROAG12
269 Otopeni, Calea Bucurestilor, Bucuresti - IF 2,56 Industri
Alimentare cu apa la SC IFANTIS nr. 301B Slobozia (nisipurile SC IFANTIS a
ROMANIA SRL de Mostistea) ROMANIA SRL aliment
ROAG11 ara
270 Popesti – Leordeni, sos. Bucuresti - IF 0,935 Industri
Alimentare cu apa la SC Oltenitei, nr.292 SC KARAMOLEGOS a
Slobozia (nisipurile
KARAMOLEGOS BAKERY BAKERY ROMANIA aliment
de Mostistea)
ROMANIA SA SA ara
ROAG11
271 Alimentare cu apa la SC Jilava, sos. Giurgiului, Estul Depresiunii SC KOKSAL PROD IF 0,231 Industri
KOKSAL PROD IMPEX ’96 nr.292A Valahe ROAG12 IMPEX ’96 SRL a
aliment
SRL ara
272 Otopeni, str. Drumul Garii, Bucuresti - IF 0,159 Industri
Alimentare cu apa la SC PANESA nr.62 Slobozia (nisipurile SC PANESA IMPEX a
IMPEX SRL de Mostistea) SRL aliment
ROAG11 ara
273 Tunari, sos. de centura, nr. Estul Depresiunii IF 3,205 Industri
SC PARMALAT
Alimentare cu apa la SC 12 Valahe ROAG12 a
ROMANIA SA
PARMALAT ROMANIA SA aliment
ara
274 Cernica, str. Drumul intre Estul Depresiunii IF 2,247 Industri
Alimentare cu apa la SC Tarlale, nr.1 Valahe ROAG12 a
SC PRODAL 94 SRL
PRODAL 94 SRL aliment
ara
275 Tunari, Soseaua de Centura, Bucuresti - IF 0,534 Industri
Alimentare cu apa la SC nr. 25, P163/9 Slobozia (nisipurile SC PURATOS PROD a
PURATOS PROD SRL SRL de Mostistea) SRL SRL aliment
ROAG11 ara
276 Bragadiru, sos. Alexandriei, Estul Depresiunii IF 0,668 Industri
Alimentare cu apa la SC RO nr. 142 Valahe ROAG12 SC RO STAR SA a
STAR SA aliment
ara
277 Pantelimon, B-dul Biruintei, Mixt/ Bucuresti - IF 38,369 Industri
nr.89 Slobozia (nisipurile a
SC UNITED aliment
Alimentare cu apa la SC UNITED de Mostistea)
ROMANIANBREWE ara
ROMANIAN BREWERIES ROAG11 si Estul
RIES
BEREPROD SRL Depresiunii
BEREPROD SRL
ValaheROAG12

278 Ganeasa, sat Moara Bucuresti - IF 0,267 Industri


Alimentare cu apa la SC VIA Domneasca, str. Kontzebui, Slobozia (nisipurile a
nr. 10 SC VIA TREND SRL aliment
TREND SRL de Mostistea)
ROAG11 ara
279 Alimentare cu apa la SC ZENA Domnesti, str. Sarbi, nr. Estul Depresiunii SC ZENA SRL IF 0,668 Industri
SRL 1690 Valahe ROAG12 a
aliment
ara
280 Alimentare cu apa la Voluntari, str. Matei Estul Depresiunii IF 0,412 >50
Basarab, nr.4, T9, P232 Valahe ROAG12 SC MERT SA
ANSAMBLU DE LOCUINTE
DIAMOND RESIDENCE
281 Voluntari, str. Erou Iancu Estul Depresiunii ASOCIATIA DE IF 2,537 >50
Alimentare cu apa la Nicolae, nr. 103 Valahe ROAG12 PROPRIETARI
ANSAMBLU REZIDENTIAL
IANCU NICOLAE
GAMMA DELTA
103
282 Com. Ciorogarla (3 foraje, Estul Depresiunii IF 1,903 5587
Alimentare cu apa comuna unul in incinta gospodariei Valahe ROAG12 SC APA CANAL
Ciorogarla de apa si 2 in exteriorul ILFOV SA
aceasteia)
283 Alimentare cu apa comuna Com. Domnesti (5 foraje in Estul Depresiunii SC APA CANAL IF 10,95 5000
Domnesti incinta gospodariei de apa) Valahe ROAG12 ILFOV SA
284 Voluntari, sos. Iancu Estul Depresiunii IF 0,254 75
Alimentare cu apa la COMPLEX SC ARARIA
Nicolae, nr. 148 Valahe ROAG12
REZIDENTIAL GREEN GATE CONSTRUCT SRL
285 Voluntari, sos. Iancu Estul Depresiunii ASOCIATIA DE IF 0,27 >50
Nicolae, nr. 12 - 26 Valahe ROAG12 PROPRIETARI
Alimentare cu apa la
ADMINISTRATIA
ANSAMBLU LOCUINTE
BANEASA
BANEASA REZIDENTIAL
REZIDENTIAL
PARK
PARK

286 Alimentare cu apa la ASOCIATIA Bragadiru, str. Libertatii, nr. Estul Depresiunii ASOCIATIA DE IF 0,19 >50
DE PROPRIETARI BLOC 10 - 16 Valahe ROAG12 PROPRIETARI
K1+K2 BLOC K1+K2
287 Voluntari, str. Erou Iancu Estul Depresiunii ANSAMBLU DE IF 0,27 >50
Alimentare cu apa la Nicolae, nr. 75 A/12 Valahe ROAG12 PROPRIETARI
ANSAMBLU DE
EROU IANCU
PROPRIETARI EROU IANCU
NICOLAE
NICOLAE
288 Alimentare cu apa la ASOCIATIA Voluntari, soseaua Pipera – Bucuresti - ASOCIATIA DE IF 0,412 100
DE PROPRIETARI IBIZA Tunari, nr. 198 Slobozia (nisipurile PROPRIETARI
de Mostistea)
GOLF IBIZA GOLF
ROAG11
289 Voluntari, soseaua Pipera – Bucuresti - IF 0,412 110
Alimentare cu apa la ASOCIATIA Tunari, nr. 198/3 ASOCIATIA DE
Slobozia (nisipurile
DE PROPRIETARI IBIZA PROPRIETARI
de Mostistea)
GOLF LIGHT IBIZA GOLF LIGHT
ROAG11
290 Alimentare cu apa la Voluntari, soseaua Pipera – Estul Depresiunii ASOCIATIA DE IF 0,698 >50
ANSAMBLU DE LOCUINTE Tunari, nr. 166 - 168 Valahe ROAG12 PROPRIETARI
LIZIERA LIZIERA
291 Alimentare cu apa la Bragadiru, str. Aeroportului, Colentina ROAG03 IF 0,19 70
nr.190 SC SPIRIT WOOD
ANSAMBLUL DE 24
INVESTMENTS SRL
LOCUINTE
292 Voluntari, soseaua Pipera – Estul Depresiunii ASOCIATIA DE IF 0,035 >50
Alimentare cu apa la Tunari, nr. 152 - 156 Valahe ROAG12 PROPRIETARI
ANSAMBLU DE LOCUINTE “PARCUL DE LA
“PARCUL DE LA PADURE” PADURE”

293 Alimentare cu apa la Glina, sos. Oltenitei, DL – 4, Estul Depresiunii SC BERNA IF 0,384 >50
ANSAMBLU REZIDENTIAL T60, P513,P514/1 Valahe ROAG12 RESIDENCE
BERNA SERVICE SRL
294 Alimentare cu apa la SC Jilava, sat Jilava, str. Garii, Bucuresti - IF 1,268 >50
BUMBACARIA nr. 112 Slobozia (nisipurile
ROMANEASCA SA , de Mostistea)
2 ASOCIATII DE ROAG11 SC BUMBACARIA
PROPRIETARI, ROMANEASCA SA
PENITENCIAR JILAVA,
PRIMARIA
JILAVA
295 Berceni, un foraj in incinta Bucuresti - IF 3,266 600
Alimentare cu apa comuna gospodariei de apa si altul in Slobozia (nisipurile SC EURO APAVOL
Berceni curtea dispensarului de Mostistea) SA
veterinar (b-dul 1 Mai) ROAG11
296 Darasti, 2 foraje in incinta Estul Depresiunii IF 3,171 2600
Alimentare cu apa comuna Darasti COMUNA DARASTI
gospodariei de apa Valahe ROAG12
297 Alimentare cu apa la Voluntari, T24, P445/6/4 Estul Depresiunii IF 1,031 >50
Valahe ROAG12 SC COUGAR
ANSAMBLU DE LOCUINTE
CAPITAL SRL
COLECTIVE
298 Alimentare cu apa la COMPLEX Bragadiru, str. Prelungirea Colentina ROAG03 SC GAD SERVICII IF 2,347 100
REZIDENTIAL CARTIERUL Ghencea, nr. 45 SI INTRETINERE
LATIN SRL
299 Alimentare cu apa la Cernica, str. Decebal, nr. 11 Mixt/ Colentina IF 0,729 200
INSTITUTUL TEOLOGIC - 13 ROAG03 si Estul
INSTITUTUL
ADVENTIST Depresiunii
TEOLOGIC
(FURNIZEAZA APA SI LA ValaheROAG12
ADVENTIST
PRIMARIA
CERNICA)
300 Chitila, sos. Rudeni, nr. 2 Estul Depresiunii SC IPIC IF 0,381 >50
Alimentare cu apa la CAMIN Valahe ROAG12 BUCURESTI SA
NEFAMILISTI
301 Alimentare cu apa la Domnesti, str. Tudor Estul Depresiunii IF 0,81 250
Vladimirescu, nr. 309 Valahe ROAG12 SC LORDLAND
ANSAMBLU DE 94
RESIDENCE SRL
LOCUINTE
302 Alimentare cu apa la Voluntari, cartier Pipera, str. Estul Depresiunii IF 1,998 >50
SC MIBA GREEN
ANSAMBLU DE LOCUINTE Emil Racovita, nr. 70 Valahe ROAG12
SOLUTIONS SRL
CONFORT RESIDENCE
303 Alimentare cu apa la CLADIRE Voluntari, str. Campul Estul Depresiunii IF 0,032 70
BIROURI+ANSAMBLU DE Pipera, nr. 125/9 Valahe ROAG12 PFA MURESAN
LOCUINTE OVIDIU

304 Alimentare cu apa la COMPLEX Voluntari, cartier Pipera, sos. Estul Depresiunii IF 0,251 80
Erou Iancu Nicolae, nr. 151 Valahe ROAG12 SC PARK
REZIDENTIAL GRACE
CONSTRUCT SRL
GARDEN
305 Alimentare cu apa la complex In zona de nord – vest a Colentina ROAG03 IF 0,951 342
LOCUINTE SITUATE IN comunei Copaceni PAROHIA
ZONA DE NORD-VEST A COPACENI
COMUNEI COPACENI
306 Alimentare cu apa la Jilava, sat Jilava, str. Mixt/ Colentina PENITENCIARUL IF 12,95 >50
PENITENCIARUL Sbarului, nr. 1 ROAG03 si Estul BUCURESTI
Depresiunii
BUCURESTI - JILAVA
ValaheROAG12
307 Pe teritoriul comunei, 2 Estul Depresiunii IF 1,903 1000
Alimentare cu apa comuna SC APA CANAL
foraje situate in cadrul Valahe ROAG12
Cernica gospodariei de apa ILFOV SA
308 Pe teritoriul comunei, 2 Bucuresti - IF 7,008 3300
Alimentare cu apa comuna foraje situate in cadrul Slobozia (nisipurile PRIMARIA
Copaceni gospodariei de apa de Mostistea) COPACENI
ROAG11
309 Pe teritoriul comunei, 9 Colentina ROAG03 IF 0,602 1000
SC ROCO INSTAL
Alimentare cu apa comuna foraje situate in curtile unor
unitati (primarie, scoli,
COMUNAL SRL
Chiajna
biserica, stadion, policlinica)
310 Voluntari, b-dul. Pipera, nr. Estul Depresiunii IF 0,223
Alimentare cu apa la PFA PFA SABAU SILVIU
1/VII (in subsolul Valahe ROAG12
SABAU SILVIU DORINEL constructiei) DORINEL
311 Alimentare cu apa la Cernica, sat Balaceanca, sos. Estul Depresiunii IF 1,3 >50
SPITALUL DE Garii, nr. 56 Valahe ROAG12
SPITALUL DE
PSIHIATRIE ”EFTEMIE
PSIHIATRIE
DIAMANDESCU”
BALACEANCA
312 Voluntari, str. Erou Chivu Estul Depresiunii ASOCIATIA DE IF 0,476 100
Alimentare cu apa la Dumitru, nr. 44C Valahe ROAG12 PROPRIETARI
ANSAMBLU 44 LOCUINTE
PIPERA 2
313 Alimentare cu apa la Voluntari, sos. Bucuresti Estul Depresiunii IF 3,917 200
SC SWAN
ANSAMBLU DE BIROURI Nord, nr. 15 - 23 Valahe ROAG12
PROPERTY SRL
SWAN OFFICE PARK
314 Pantelimon, b-dul Biruintei, Estul Depresiunii IF 0,267 >50
Alimentare cu apa la U.M. 01490 U.M. 01490
nr. 25 Valahe ROAG12
315 Pantelimon, Soseaua de Bucuresti - IF 0,254 >50
Centura, nr. 220 Slobozia (nisipurile
Alimentare cu apa la U.M. 01877 U.M. 01877
de Mostistea)
ROAG11
316 Alimentare cu apa la U.M. 01895 Chitila, Soseaua de Centura Colentina ROAG03 U.M. 01895 IF 0,159 >50
317 Alimentare cu apa la U.M. 01971 Clinceni, str. Aeroportului, Estul Depresiunii U.M. 01971 IF 1,839 >50
nr. 2 Valahe ROAG12
318 Chitila, str. Crinului, nr. 2 Estul Depresiunii IF 0,634 >50
Alimentare cu apa la U.M. 02238 U.M. 02238
Valahe ROAG12
319 Dragomiresti Vale, sat Estul Depresiunii IF 1,06 >50
Alimentare cu apa la PARCUL
Dragomiresti Deal, Valahe ROAG12 SC VEOLIA APA
INDUSTRIAL autostrada Bucuresti – SERVICII SRL
DRAGOMIRESTI Pitesti, km 13
320 Otopeni, Drumul Garii, nr. Bucuresti - IF 0,254 60
2–4-6 SC YAPAN
Alimentare cu apa la COMPLEX Slobozia (nisipurile
CONSTRUCTION &
LOCUINTE OTOPENI de Mostistea)
TURISM SRL
ROAG11
321 Alimentare cu apa la COMPLEX Voluntari, cartier Pipera, str. Estul Depresiunii SC ZENITH IF 0,159 60
REZIDENTIAL ZENITH Erou Iancu Nicolae, nr 141 Valahe ROAG12 DEVELOPMENT
MANSION bis SRL
322 Sector 1, Bd. Poligrafiei, nr. Bucuresti BU 0,634 >50
Alimentare cu apa la HOTEL 1 S.C. ANA HOTELS
(formatiunea de
CROWN PLAZA S.A.
Fratesti) ROAG13
323 Sector 6, b-dul Iuliu Maniu, Bucuresti BU 0,18 Industr
Alimentare cu apa la nr. 341 - 359 (formatiunea
ANGELLISPUMANTE
de ia
ANGELLI SPUMANTE
Fratesti)&APERITIVE
ROAG13 SRL aliment
&APERITIVE SRL
ara
324 Sector 6, Prelungirea Colentina ROAG03 BU 0,526 Industr
Alimentare cu apa la SC DELTA Ghencea, nr. 93L SC DELTA FISH
ia
FISH DISTRIBUTION 2003 DISTRIBUTION
aliment
SRL 2003 SRL
.
325 Sector 5, Soseaua Viilor, nr. Bucuresti BU 2,894 Industr
Alimentare cu apa la S.C 20 S.C KANDIA
(formatiunea de ia
KANDIA DULCE S.A. DULCE S.A.
Fratesti) ROAG13 aliment
326 Sector 3, Drumul Balta Bucuresti BU 0,666 >50
Alimentare cu apa la S.C MARI Doamnei, nr. 44 - 50 S.C MARI VILA
(formatiunea de
VILA TURISM S.R.L TURISM S.R.L
Fratesti) ROAG13
327 Sector 1, str. Gheorghe Bucuresti BU 0,507 >50
Alimentare cu apa la S.C. Manu, nr. 2 - 4 S.C. MINERVA 92
(formatiunea de
MINERVA 92 S.R.L. S.R.L.
Fratesti) ROAG13
328 Alimentare cu apa la S.C. ONIX Sector 4, soseaua Berceni, Colentina ROAG03 S.C. ONIX BU 1,068
INTERNATIONAL nr. 104 INTERNATIONAL
COMIMPEX S.R.L. COMIMPEX S.R.L.
329 Sector 6, b-dul Ghencea, nr. Bucuresti BU 0,476
Alimentare cu apa la S.C 134 S.C PREMIER
(formatiunea de
PREMIER PALACE S.R.L PALACE S.R.L
Fratesti) ROAG13
330 Alimentare cu apa la S.C. RIN Sector 4, soseaua Vitan – Bucuresti S.C. RIN BU 2,029 >50
HOSPITALITY COMPANY Barzesti, nr. 7D – 7E (formatiunea de HOSPITALITY
S.R.L Fratesti) ROAG13 COMPANY S.R.L
331 Sector 3, str. Valsanesti, nr. Bucuresti - BU 0,82
Alimentare cu apa la S.C SF 1 Slobozia (nisipurile S.C SF INVEST 2000
INVEST 2000 S.R.L de Mostistea) S.R.L
ROAG11
332 Sector 1, b-dul Marasesti, nr. Bucuresti - BU 0,951 >50
Alimentare cu apa la SPITALUL 17 SPITALUL
Slobozia(nisipuri
UNIVERSITAR DE URGENTA UNIVERSITAR DE
Mostistea)
ELIAS URGENTA ELIAS
ROAG11
333 Sector 6, b-dul Timisoara, Bucuresti BU 0,92 Industr
Alimentare cu apa la S.C TIP TOP nr. 94 (formatiunea de S.C TIP TOP FOOD ia
FOOD INDUSTRY SRL Fratesti) ROAG13 INDUSTRY SRL aliment
ara
334 Sector 3, Drumul intre Bucuresti BU 3,582 Industr
Alimentare cu apa la S.C. Tarlale, nr. 25 - 29 (formatiunea de S.C. VERICOM 2001 ia
VERICOM 2001 S.R.L Fratesti) ROAG13 S.R.L aliment
ara
335 Sector 1, b-dul Bucurestii Bucuresti BU 5,342 Industr
Alimentare cu apa la S.C ZAREA Noi, nr. 176 (formatiunea de S.C ZAREA S.R.L ia
S.R.L
Fratesti) ROAG13 aliment
336 Sector 6, str. Chibzuintei, nr. Bucuresti ACADEMIA DE BU 1,554 >50
Alimentare cu apa la COMPLEX 2 (formatiunea de STUDII
BELVEDERE
Fratesti) ROAG13 ECONOMICE
337 Sector 1, str. Mihail Moxa, Bucuresti ACADEMIA DE BU 1,015 >50
Alimentare cu apa la COMPLEX nr. 11 (formatiunea de STUDII
MOXA
Fratesti) ROAG13 ECONOMICE
338 Sector 1, soseaua Bucuresti – Bucuresti BU 1,946 >50
Alimentare cu apa la S.C Ploiesti, nr. 172 - 176 S.C ACARTA
(formatiunea de
ACARTA CONSTRUCT S.R.L CONSTRUCT S.R.L
Fratesti) ROAG13
339 Sector 1, soseaua Bucuresti – Bucuresti ADMINISTRATIA BU 0,108 >50
Alimentare cu apa la Ploiesti, nr. 97 (formatiunea de NATIONALA DE
ADMINISTRATIA
Fratesti) ROAG13 METEOROLOGIE
NATIONALA DE
RA
METEOROLOGIE RA
340 Alimentare cu apa la Sector 5, soseaua Bucuresti – Bucuresti ANSAMBLUL BU 0,082 >50
ANSAMBLUL SOCIAL magurele, nr. 64 A-C (formatiunea de SOCIAL CRESTIN
CRESTIN MAGURELE Fratesti) ROAG13 MAGURELE
341 Alimentare cu apa la Sector 4, str. Patriarhiei, nr. Bucuresti BU 0,038 >50
21 ARHIEPISCOPIA
ARHIEPISCOPIA (formatiunea de
BUCURESTILOR
BUCURESTILOR Fratesti) ROAG13
342 Sector 5, Calea 13 Bucuresti ACADEMIA BU 0,935 >50
Alimentare cu apa la ACADEMIA Septembrie, nr. 13 (formatiunea de ROMANA-CASA
ROMANA-CASA
Fratesti) ROAG13 OAMENILOR DE
OAMENILOR DE
STIINTA
STIINTA
343 Sector 3, Drumul intre Bucuresti S.C ELCYROM BU 1,095 >50
Alimentare cu apa la S.C Tarlale, nr. 160 -174 (formatiunea de REALITY &
ELCYROM REALITY &
Fratesti) ROAG13 DEVELOPMENT
DEVELOPMENT S.R.L
S.R.L
344 Sector 5, str. Mihail Cioranu, Bucuresti INSTITUTUL DE BU 0,951
nr. 12 (formatiunea de FONO-
Alimentare cu apa la
Fratesti) ROAG13 AUDIOLODIE SI >50
INSTITUTUL DE FONO-
CHIRUGIE ORL
AUDIOLODIE SI CHIRUGIE
“PROF DR. DORIN
FUNCTIONALA ORL “PROF
HOCIOTA”
DR. DORIN HOCIOTA”

345 Alimentare cu apa la Sector 5, Soseaua Viilor, nr. Bucuresti INSTITUTUL DE BU 1,585 >50
INSTITUTUL DE 90 (formatiunea de PNEUMOFTIZIOLO
PNEUMOFTIZIOLOGIE Fratesti) ROAG13 GIE “MARIUS
“MARIUS
NASTA”
NASTA”
346 Sector 4, Calea Serban Voda, Bucuresti - INSTITUTUL DE BU 0,634 >50
Alimentare cu apa la nr. 189 Slobozia (nisipurile PNEUMOFTIZIOLO
INSTITUTUL DE
de Mostistea) GIE “MARIUS
PNEUMOFTIZIOLOGIE
ROAG11 NASTA”
“MARIUS NASTA”
347 Alimentare cu apa la Sector 1, b-dul Aviatorilor, Bucuresti INSTITUTUL BU 1,268 >50
INSTITUTUL NATIONAL DE nr. 34-36 (formatiunea de NATIONAL DE
ENDOCRINOLOGIE “CI- Fratesti) ROAG13 ENDOCRINOLOGIE
PARHON” “CI- PARHON”
348 Sector 4, Soseaua Oltenitei, Bucuresti INSTITUTUL BU 1,261 >50
Alimentare cu apa la nr. 35-37 (formatiunea de NATIONAL DE
INSTITUTUL NATIONAL DE Fratesti) ROAG13 CERCETARE-
CERCETARE-DEZVOLTARE DEZVOLTARE
PENTRU IMBUNATATIRI PENTRU IF-
FUNCIARE-I.N.C.D.I.F-ISPIF I.N.C.D.I.F-ISPIF

349 Alimentare cu apa la FUNDATIA Sector 1, soseaua Bucuresti – Colentina ROAG03 FUNDATIA “LYCEE BU 0,772 >50
“LYCEE FRANCAIS ANNA Ploiesti, nr. 160A FRANCAIS ANNA
NOAILLES” NOAILLES”
350 Sector 5, str. Mitropolit Bucuresti PATRIARHIA BU 0,095 >50
Alimentare cu apa la Ivireanul, nr. 29 (formatiunea de ROMANA-
MANASTIREA ANTIM
Fratesti) ROAG13 ADMINISTRATIA
351 Sector 1, str.Col. Ion Zavoi, Bucuresti INSPECTORATUL BU 0,25 >50
Alimentare cu apa la nr. 14 (formatiunea de GENERAL DE
INSPECTORATUL GENERAL
Fratesti) ROAG13 AVIATIE AL
DE AVIATIE AL
MINISTERULUI
MINISTERULUI
INTERNELOR SI
INTERNELOR SI REFORMEI
REFORMEI
ADMINISTRATIVE
ADMINISTRATIVE
352 Alimentare cu apa la Sector 1, Piata Revolutiei, Bucuresti MINISTERUL BU 0,317 >50
MINISTERUL AFACERILOR nr. 1A (formatiunea de AFACERILOR
INTERNE - DIRECTIA Fratesti) ROAG13 INTERNE
-DIRECTIA
GENERALA LOGISTICA GENERALA
LOGISTICA
353 Sector 2, Soseaua Pipera, nr. Bucuresti BU 0,465 >50
Alimentare cu apa la S.C NUSCO 48 S.C NUSCO
(formatiunea de
IMOBILIARA S.R.L IMOBILIARA S.R.L
Fratesti) ROAG13
354 Sector 1, str. Jiului, nr. 8 Bucuresti BU 0,668 >50
Alimentare cu apa la S.C.
(formatiunea de S.C. PAJURA S.A.
PAJURA S.A.
Fratesti) ROAG13
355 Sector 5, Soseaua Bucuresti BU 4,661 >50
Alexandriei, nr. 154 (Formatiunea de
Alimentare cu apa la Fratesti) - PENITENCIARUL
PENITENCIARUL ROAG13, BUCURESTI
BUCURESTI -RAHOVA Bucuresti- -RAHOVA
Slobozia(nisipuri
MostisteaROAG11
356 Alimentare cu apa la Sector 1, str. Ion Bucuresti BU 10,147 >50
ADMINISTRATIA Campineanu, nr. 28 (formatiunea de ADMINISTRATIA
PATRIMONIULUI Fratesti) ROAG13 PATRIMONIULUI
PROTOCOLULUI DE PROTOCOLULUI
STAT R.A – SALA DE STAT R.A
PALATULUI
357 Alimentare cu apa la Sector 1, str. Iancului, nr. 3-5 Bucuresti ADMINISTRATIA BU 3,044 >50
ADMINISTRATIA (formatiunea de PATRIMONIULUI SI
PATRIMONIULUI SI Fratesti) ROAG13 PROTOCOLULUI
PROTOCOLULUI DE STAT DE STAT
SUCURSALA CU SUCURSALA CU
ADMINISTRAREA SI ADMINISTRAREA -
INTRETINEREA FONDULUI INTRETINEREA
IMOBILIAR – PALAT FONDULUI
VICTORIA IMOBILIAR
358 Alimentare cu apa la Sector 1, b-dul Ion Ionescu, Bucuresti ADMINISTRATIA BU 0,317 >50
ADMINISTRATIA ROMANA nr. 10 (formatiunea de ROMANA A
A SERVICIILOR DE Fratesti) ROAG13 SERVICIILOR DE
TRAFIC AERIAN TRAFIC AERIAN
ROMATSA-RA ROMATSA-RA
359 Alimentare cu apa la SPITALUL Sector 4, Soseaua Berceni, Bucuresti SPITALUL CLINIC BU 0,127 >50
CLINIC DE URGENTA nr. 10 - 12 (formatiunea de DE URGENTA
BAGDASAR- Fratesti) ROAG13 BAGDASAR-
ARSENI ARSENI
360 Alimentare cu apa la SPITALUL Sector 2, Soseaua Bucuresti SPITALUL CLINIC BU 0,159 >50
CLINIC DE URGENTA Pantelimon, nr. 340 - 342 (formatiunea de DE URGENTA
SFANTUL Fratesti) ROAG13 SFANTUL
PANTELIMON PANTELIMON
361 Sector 5, Soseaua Panduri, Bucuresti SPITALUL CLINIC BU 0,951 >50
Alimentare cu apa la SPITALUL nr. 20 (formatiunea de “PROF. DR.
CLINIC “PROF. DR.
Fratesti) ROAG13 THEODOR
THEODOR BURHELE”
BURHELE”
362 Alimentare cu apa la SPITALUL Sector 1, b-dul Iancu de Bucuresti SPITALUL CLINIC BU 3,805 >50
CLINIC DE URGENTA Hunedoara, nr. 30 - 32 (formatiunea de DE URGENTA
PENTRU COPII Fratesti) ROAG13 PENTRU COPII
“GRIGORE GRIGORE
ALEXANDRESCU” ALEXANDRESCU
363 Sector 5, Splaiul Bucuresti SPITALUL BU 0,951 >50
Alimentare cu apa la SPITALUL Independentei, nr. 169 (formatiunea de UNIVERSITAR DE
UNIVERSITAR DE URGENTA
Fratesti) ROAG13 URGENTA
364 Alimentare cu apa la ASOCIATIA Sector 1, str. Nades, nr. 40A Bucuresti ASOCIATIA DE BU 0,824 >50
DE PROPRIETARI “DOI (formatiunea de PROPRIETARI “DOI
COCOSI” Fratesti) ROAG13 COCOSI”
365 Sector 5, str. Teius nr. 108 - Bucuresti BU 0,381 >50
Alimentare cu apa la UM 01308 110 (formatiunea de UM 01308
Fratesti) ROAG13
366 Sector 6, b-dul Geniului, nr. Bucuresti BU 0,698 >50
Alimentare cu apa la UM 0149 F 42 (formatiunea de UM 0149 F
Fratesti) ROAG13
367 Alimentare cu apa la UM 01924 Sector 1, soseaua Bucuresti – Bucuresti - UM 01924 BU 0,349 >50
Ploiesti, km. 10,5 Slobozia (nisipurile
de Mostistea) -
ROAG11
368 Sector 1, soseaua Bucuresti – Bucuresti BU 0,254 >50
Alimentare cu apa la UM 01668 Ploiesti, km. 12,5 (formatiunea de UM 01668
Fratesti) ROAG13
369 Sector 1, Soseaua Odai, nr. Colentina ROAG03 BU 1,934 >50
Alimentare cu apa la UM 0418 UM 0418
20
370 Alimentare cu apa la Sector 2, str. Matei Voievod, Bucuresti UNIVERSITATEA BU 0,801 >50
UNIVERSITATEA nr. 75-77 (formatiunea de NATIONALA DE
NATIONALA DE ARTA Fratesti) ROAG13 ARTA TEATRALA
TEATRALA SI SI
CINEMATOGRAFICA”IL CINEMATOGRAFIC
CARAGIALE” A”IL CARAGIALE”
371 Alimentare cu apa la Sector 6, str. Economu Bucuresti UNIVERSITATEA BU 0,507 >50
UNIVERSITATEA Cezarescu, nr. 47 - 49 (formatiunea de “ARTIFEX” DIN
“ARTIFEX” DIN BUCURESTI Fratesti) ROAG13 BUCURESTI
372 2 foraje situate in cadrul Estul Depresiunii SC APA CANAL IF 0,254 1000
Alimentare cu apa comuna Tunari gospodariei de apa Valahe ROAG12 ILFOV SA
Anexa 2.1

FIŞE DE CARACTERIZARE PENTRU CAPTĂRILE DE APĂ DE


SUPRAFAŢĂ DESTINATE POTABILIZĂRII
1 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTARE CU APA
CRIVINA [ROAB04RW00001] [RORW10-1_B5]

A.PRIZA

Denumire: priza captare rau Arges, Crivina


Tip captare: suprafata
Amplasament: mal stang al raului Arges, hm 2159
Corp de apa (cod): Arges: aval acumulare Frontala Ogrezeni-intrare acumulare
Mihailesti (RW10-1_B5)
Caracteristici tehnice: captarea Crivina-Ogrezeni face parte din sistemul de
alimentare cu apa al mun. Bucuresti, iar apa bruta utilizata
este transportata in punctele de consum (statia Rosu – prin
canalul dublu casetat, statia Arcuda – prin 2 aductiuni, statia
Crivina – prin NH Crivina).
Captarea apei:
Barajul Crivina-Ogrezeni are rol de reglare a nivelului apei
in priza Crivina si poate fi divizat functional in:
- barajul mobil (pile din beton armat cu echipamente de
actionare si control al stavilelor; 6 deschideri cu L=26 m
fiecare, prevazute cu stavile, pentru anotimpul rece; 3
deschideri cu L=5,8m fiecare pentru spalare, cu 6 stavile
plane metalice);
- barajul fix cu o L=50m, format din deversor fix de beton cu
H=2m, disipator de energie si risberma;
Camerele de priza si deznisiparea apei:
- camera de priza a corpului vechi (aferenta canalului
deschis) situata langa barajul mobil si prevazuta cu un prag
de fund, asigura intrarea apei in 4 camere de deznisipare;
-camera de priza a corpului nou aferenta canalului dublu
casetat si in care apa intra dupa ce este transportata printr-un
canal de 80m lungime si 10 m latime; corpul nou asigura
intrarea apei in 6 camere de deznisipare.
Fiecare deznisipator dispune de un bazin de colectare si
dirijare a apei catre canalul de transport.
Datorita dezafectarii canalului deschis Crivina-Rosu, a fost
construit un nod hidrotehnic pentru a asigura tranzitarea
debitelor captate in priza veche in canalul dublu casetat.

Administrator: S.C. APA NOVA S.A. Bucuresti

Populatia deservita: Bucuresti, 2106144 locuitori (impreuna cu Arcuda)


Debit instalat (l/s): 17500
Debit mediu prelevat (l/s): 2190,519
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A2

Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:


Apa captata este tratata in 3 statii : Rosu, Crivina si
partial Arcuda (maxim 5 % din debitul tratat la statia Arcuda
este din raul Arges).
Statia Crivina dispune de urmatoarea tehnologie de tratare:
preozonizare, preparare si dozare reactivi (este dotata cu
instalatii pentru urmatorii reactivi: sulfat de aluminiu,
carbune activ praf, polimer, acid sulfuric, var), coagulare –
floculare (in 4 bazine), decantare in 4 decantoare lamelare tip
Multiflo-300, ozonizare intermediara, filtrare rapida prin
nisip in 12 filtre tip FILTRAZUR (cu baleiaj de suprafata),
dezinfectie finala cu clor gazos intr-un bazin de contact de
5400 m3. Statia dispune si de instalatii de tratare a namolului
provenit de la spalarea decantoarelor si filtrelor (ingrosarea
namolului in decantoare tip Multiflo-300, bazin de
recuperare apa de spalare, paturi de uscare).
Statia Rosu: instalatii de tratare cu reactivi (sulfat de
aluminiu, lapte de var, solutie de acid sulfuric, polimeri si
solutie de soda caustica), 2 camere distributie si amestec apa
cu reactivi (prevazute cu deversoare si agitatoare cu dubla
elice), decantare (6 decantoare suspensionale cu recircularea
stratului de namol cu diametrul de 52 m), filtrare rapida pe
nisip (30 filtre rapide cu strat filtrant de nisip cuartos),
dezinfectie prin clorinare.

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: incinta captarii Crivina si a nodurilor


hidrotehnice, unde sunt amplasate instalatii si constructii, au zone de protectie constituite
din imprejmuirile obiectivelor mai sus mentionate
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
-Areale suplimentare de protectie: -
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
2 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTARE CU APA
ARCUDA [ROAB04RW00002] [RORW10-1-25_B6]

A.PRIZA

Denumire: priza captare rau Dambovita, Arcuda


Tip captare: suprafata
Amplasament: priza de apa bruta este situata in punctul de bifurcatie intre
raul Dambovita (care este regularizat incepand de la aceasta
priza si pana la statia de tratare Arcuda) si raul Ciorogarla, pe
raul Dambovita - mal stang
Corp de apa(cod): Dambovita : amonte NH Brezoaiele - aval statia de tratare
Arcuda (RW10-1-25_B6)
Caracteristici tehnice: Captarea si transportul apei de la priza Brezoaiele la statia
Arcuda cuprinde urmatoarele constructii si instalatii:
- priza Brezoaiele care asigura captarea apei brute printr-un
stavilar;
- canalul cu o lungime de 18 km, o latime de 13m si o
sectiune medie udata de 7,5 mp, deschis si nepereat, de la
priza Brezoaiele la statia de tratare Arcuda, care transporta
gravitational apa bruta pana la camera predecantorului.
Nodul hidrotehnic Brezoaiele, situat la hm 1710, se
compune din:
-prag deversor, cu inaltimea de retentie de 80 cm, avand doua
stavile laterale actionate electric, pentru descarcarea debitelor
mari in raul Ciorogarla si spalarea gratarelor prizelor;
- priza veche, cu deschidere de 8 m, prevazuta cu 2 stavile
(4x3m) actionate manual, independent, cu deviatori pentru
plutitori si gratar metalic;
- priza noua, cu deschiderea de 3 m, prevazuta cu o stavila
actionata manual, cu derivator de plutitor si gratar, canal
subteran dreptunghiular 3 x 2 m, lung de 100 m si disipator
la descarcare.

Administrator: S.C. APA NOVA S.A. Bucuresti

Populatia deservita: Bucuresti, 2106144 (impreuna cu priza captare Crivina)


Debit instalat (l/s): 8680
Debit mediu prelevat (l/s): 3935,232
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A2
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
Statia Arcuda dispune de urmatoarea tehnologie de tratare:
coagulare cu sulfat de aluminiu, predecantare, (intr-un
predecantor orizontal din pamant – suprafata construita
27000 m2 si volumul de 56000 m3), decantare in 4 decantoare
orizontale din pamant (120025 m2 – suprafata construita) si 4
decantoare orizontale din beton (suprafata construita 4840
m2), filtrare rapida pe nisip (pe 2 linii de filtrare 26 vechi +
16 filtre noi - 12 filtre cu o suprafata de filtrare unitara de
83,44 m2, 12 filtre cu o suprafata de filtrare de 64 m2fiecare,
2 filtre cu o suprafata de filtrare de 78,72 m 2fiecare si 16
filtre rapide cu o suprafata de filtrare unitara de 120 m2);
filtrarea lenta (care in prezent nu se foloseste) se face in 12
filtre cu dimensiunile unitare de 11,2 m x 168,25 m (cu
suprafata totala de filtrare de 22612,8 m2); dezinfectia apei se
face prin clorinare; statia Arcuda dispune si de 2 iazuri de
namol in care este introdusa apa tehnologica rezultata de la
dragarea decantoarelor de pamant.

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: -


-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: zona este marcata prin borne
-Areale suplimentare de protectie: -
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
3 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTARE CU APA
BUDEASA [ROAB04RW00003] [ROLW10-1_B3]
A.PRIZA

Denumire: priza captare Budeasa, rau Arges


Tip captare: suprafata
Amplasament: in corpul barajului Budeasa, raul Arges hm 900
Corp de apa (cod): Continua - Arges: sector amonte confluenta Valsan - intrare
acumulare Prundu (amonte confluenta Doamnei) (LW10-
1_B3)
Caracteristici tehnice: priza de mal drept in culeea barajului (timpan cu 2 ferestre,
camera de sedimentare, camera de admisie si camera
vanelor), priza principala; priza de mal stang (o fereastra cu
camera de admisie); priza de fund de tip tirolesa - de rezerva;
2 conducte PREMO de aductiune cu Dn=1200mm, L=2900m
pana la acumularea Bascov si 2 conducte PREMO cu
Dn=1000mm, L=1200m pana la statia de tratare ape Budeasa
Administrator: A.N. APELE ROMANE – ABA AV Pitesti +
SC APA CANAL 2000 SA Pitesti
Populatia deservita: Pitesti, Albota, Bascov, Bradu,Mosoaia, Maracineni si
Poiana Lacului prin SC APA CANAL 2000 SA si Babana,
Cocu, Uda prin intermediul SC AEPSUP SA Arges; 193209
locuitori
Debit instalat (l/s): 4000 pentru priza mal drept si 6000-8000 pentru priza de
fund
Debit mediu prelevat (l/s): 566,123
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A2
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
Statia de tratare a a apei Budeasa are o capacitate de 1540 l/s
si este alcatuita din: camin de vane si debitmetrie, hala
decantor lamelar (camera de amestec si distributie, 8
floculatoare) 2 module lamelare, 2 camere de amestec si
distributie, 2 decantoare radiale, statie de filtre (13 filtre
rapide) si doua statii de pompare. Apa este tratata cu clor
utilizandu-se o gospodarie de clor (depozit de clor, dozatoare
de preclorinare si clorinare, unitati de producere a dioxidului
de clor), o gospodarie de reactivi (gospodarie de var,
pavilion de reactivi – sulfat de aluminiu), o instalatie de
polimer si o instalatie de carbune activ (pudra).
B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: -
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
-Areale suplimentare de protectie: -
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
4 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTARE CU APA
VOINESTI [ROAB04RW00004] [RORW10-1-17-8_B2]

A.PRIZA

Denumire: captare Voinesti


Tip captare: suprafata
Amplasament: raul Targului,km 52(in capatul galeriei fortate a CHE
Voinesti)
Corp de apa (cod): Raul Targului: aval acumulare Rausor – localitate
Campulung (RW10-1-17-8_B2)
Caracteristici tehnice: captarea asigura preluarea apei brute din caminul situat in
capatul aval al galeriei fortate a CHE Voinesti care este
alimentata din polderul Leresti; transportul acesteia se face
prin 2 conducte din OL si PREMO (Dn=800mm, L= 4,2
km) pana la statia de tratare Calea Pietroasa

Administrator: S.C. EDILUL CGA. S.A. CAMPULUNG

Populatia deservita: Campulung, Schitu Golesti, Voinesti, Valea Mare Pravat,


Bughea de Sus si Bughea de Jos; 31319 locuitori
Debit instalat (l/s): 1300
Debit mediu prelevat (l/s): 111,053
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A2
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
camera generala de distributie, 3 camere de amestec si
distributie, 3 camere de reactie, 3 decantoare radiale cu Dn
35 m (in prezent utilizate doar 2), statia de filtrare cu 6 cuve
de filtrare cu suprafata totala de filtrare de 378 m 2, statia de
preparare si dozare a solutiei de sulfat de aluminiu granular,
statia de preparare si dozare a varului praf si statia de
clorinare

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: -


-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
-Areale suplimentare de protectie: -
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25
5 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTARE CU APA
CLUCEREASA [ROAB04RW00005] [RORW10-1-17-8_B3]

A.PRIZA

Denumire: priza captare Targului, Clucereasa


Tip captare: suprafata
Amplasament: raul Targului hm=675, la cca 1,5 km amonte de podul de pe
DN 73 Pitesti-Brasov din localitatea Clucereasa
Corp de apa(cod): Raul Targului: localitate Campulung - confluenta Doamnei
(RW10-1-17-8_B3)
Caracteristici tehnice: priza de apa Clucereasa e formata din baraj deversor, priza
de captare mal stang, camera de desnisipare, camera de
incarcare, camera de absorbtie, iar cele 2 statii de pompare
echipate cu 10 pompe 8 NDS, Qp=138l/s, Hp=65 mCA;
aductiunea apei brute prelevate din Raul Targului se
realizeaza prin 2 conducte Dn=800mm, L=4,2 km

Administrator: A.N. APELE ROMANE – A.B.A.A.V. Pitesti ( doar


pentru statia de pompare)

Populatia deservita: cartierele Mioveni, Colibasi si Clucereasa; 33522 locuitori


(impreuna cu subteranul)
Debit instalat (l/s): 700
Debit mediu prelevat (l/s): 57,988
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A2
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: decantare,filtrare,clorinare

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: -


-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
-Areale suplimentare de protectie: -
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
6 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTARE CU APA
CERBURENI [ROAB04RW00006] [ROLW10-1_B2]

A.PRIZA

Denumire: priza captare Arges, Cerbureni


Tip captare: suprafata
Amplasament: raul Arges, hm 535, in culeea mal stang a barajului
acumularii Cerbureni, localitatea Cerbureni din com.
Valea Iasului
Corp de apa(cod) : Continua : Arges - sector intrare acumulare Oesti -
amonte confluenta Valsan (LW10-1_B2)
Caracteristici tehnice: put vertical cu inaltimea de cca 10m prevazut cu 2
ferestre, gratare si vane de perete manuale;
aductiunea apei de la priza la statia de tratare
Cerbureni se realizeaza gravitational printr-o
conducta cu Dn =500 mm si L= 400 m care face
jonctiunea cu conducta Oiesti – Cerbureni si printr-o
conducta cu Dn = 600 mm si L= 600 m si o conducta
din tuburi PREMO cu Dn= 400 mm si L= 400 m in
statia de tratare

Administrator: S.C. AQUATERM 98 S.A. Curtea de Arges


Populatia deservita: mun. Curtea de Arges
Debit instalat (l/s): 0
Debit mediu prelevat (l/s): Priza de rezerva in cazul in care priza Oesti nu este in
stare de functionare; nefunctionala din cauza
colmatarii acumularii Cerbureni
Durata de functionare: -
Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A2
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: in statia de tratare Cerbureni
(a se vedea fisa captarii Oesti)

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: -


-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
-Areale suplimentare de protectie: -
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de
protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara
cu regim sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
7 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI BRADET [ROAB04RW00007] [RORW10-1-14_B2]

A.PRIZA

Denumire: priza captare rau Valsan, sat Bradetu


Tip captare: suprafata
Amplasament: mal stang raul Valsan, hm 340
Corp de apa (cod): Valsan : aval acumulare Valsan- amonte confluenta
Robaia (RW10-1-14_B2)
Caracteristici tehnice: priza de fund executata sub forma unei cuve de beton
umpluta cu strat filtrant, fiind amplasata
perpendicular pe directia de curgere a apei, sub cota
talvegului albiei, incastrata in ambele maluri
(colmatata), in prezent accesul apei fiind reglat de un
batardou din dulapi de stejar, realizat pe fereastra de
acces a apei in bazinul deznisipator. Are si o statie de
tratare etajata, in care apa este tratata cu coagulant
(sulfat de aluminiu) si cu var, apoi este decantata si
filtrata pe filtre cu nisip, dupa care este transferata
intr-un rezervor din beton, ingropat (V= 300 mc) de
unde este distribuita.

Administrator: S.C. A.E.P.S.U.P. ARGES S.A.

Populatia deservita: Statiunea Bradetu (Sanatoriu Recuperare, bloc


locuinte, bloc M.A.I., fabrica produse lactate, 130
gospodarii individuale) – aprox. 450 locuitori
echivalenti
Debit instalat (l/s): 3
Debit mediu prelevat (l/s): 1,193
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A2
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: decantare,filtrare,clorinare
cu hipoclorit
B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: -toate constructiile aferente statiei de


tratare sunt imprejmuite intr-o curte delimitata cu gard din panouri din plasa de sarma.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: - este aceeasi cu zona de
protectie cu regim sever.
-Areale suplimentare de protectie: -
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de
protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara
cu regim sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
8 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA TURNU MAGURELE [ROAB04RW00008] [RORW14-1_B3]

A.PRIZA

Denumire: captare din Dunare, Turnu Magurele


Tip captare: suprafata
Amplasament: fluviul Dunarea, km 600+040
Corp de apa(cod): Dunare: PF2-Chiciu (RW14-1_B3)
Caracteristici tehnice: priza tip cheson (priza de mal) ce apartine SC
DONAU CHEM SRL de unde apa se pompeaza spre
decantorul suspensional VII unde este pretratata si
pompata spre a fi potabilizata in cadrul Uzinei de apa
Dunarea
Administrator: S.C. APA SERV SA Alexandria
Populatia deservita: Turnu Magurele; 20200 locuitori
Debit instalat (l/s): 416,67
Debit mediu prelevat (l/s): 78,218
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A2
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: apa care intra in statia de
tratare "Dunarea" este predecantata in decantorul
VII care a fost preluat din statia de pretratare a SC
DONAU CHEM de catre SC APA SERV SA; apa
pretratata este pompata circa 30% spre uzina de apa
"Dunarea"si circa 70% spre SC DONAU CHEM;
schema tehnologica de tratare este: pretratare cu
reactivi (sulfat de aluminiu) si preclorare in camera
de amestec si distributie, coagulare – floculare,
decantare (decantoare suspensionale), filtrare
rapida pe nisip, clorinare cu 2 aparate tip
ALTECH ; instalatii pentru recuperarea apei de
spalare (un decantor pentru apa de spalare, iazuri de
namol); inmagazinarea apei tratate se face in 2
rezervoare din incinta statiei de repompare Odaia
B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: -
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
-Areale suplimentare de protectie: -
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de
protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara
cu regim sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
9 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTARE CU APA
- ZIMNICEA [ROAB04RW00009] [RORW14-1_B3]

A.PRIZA

Denumire: priza captare Dunare, Zimnicea


Tip captare: suprafata
Amplasament: fluviul Dunarea, hm 5550
Corp de apa (cod): Dunare: PF2-Chiciu (RW14-1_B3)
Caracteristici tehnice: priza tip cheson (Dn=16m, H=26m), statie pompe
(3+1) MV 403 (Q=1100mc/h, Hp=25m)

Administrator: CONSILIUL LOCAL ZIMNICEA

Populatia deservita: Zimnicea


Debit instalat (l/s): 1222
Debit mediu prelevat (l/s): 0
Durata de functionare: in conservare
Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A2
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: decantare, filtrare, clorinare

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: -


-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
-Areale suplimentare de protectie: -
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de
protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara
cu regim sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
10 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTARE CU
APA OESTI [ROAB04RW00010] [ROLW10-1_B2]

A.PRIZA

Denumire: priza captare Arges, Oesti


Tip captare: suprafata
Amplasament: raul Arges, hm 476, in partea amonte a lacului de
acumulare, in canalul de fuga al CHE Capataneni,
50m amonte de debusare, in zona localitatii Oesti din
com. Corbeni 
Corp de apa (cod) : Continua : Arges - sector intrare acumulare Oesti -
amonte confluenta Valsan (LW10-1_B2)
Caracteristici tehnice: formata din instalatia de captare si de pompare
echipata cu 3 electropompe, Q=194 l/s, Hp=20mCA,
din care una singura e utilizata; aductiunea apei la
statia de tratare Cerbureni se realizeaza prin pompare,
fiind executata din tuburi PREMO cu Dn = 800mm si
L=2036 m si tuburi PREMO cu Dn=600mm si L=
6197m
Administrator: S.C. AQUATERM 98 S.A. Curtea de Arges
Populatia deservita: mun. Curtea de Arges, comunele Albesti, Baiculesti
si Valea Iasului; 31078 locuitori
Debit instalat (l/s): 250
Debit mediu prelevat (l/s): 74,34224
Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A2
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: preclorinare in bazin de
amestec, tratare cu sulfat de aluminiu si var,
decantare (2 decantoare radiale cu Dn 30 m si V=
2500 m3 fiecare), filtrare rapida pe nisip (8 cuve),
clorinare in camera de clorinare, inmagazinare in 3
rezervoare de 500, 1200 si 5000 m3.

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: -
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
-Areale suplimentare de protectie: -
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de
protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara
cu regim sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
11 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTARE CU
APA BASCOV [ROAB04RW00011] [ROLW10-1_B3]
A.PRIZA

Denumire: priza captare BASCOV, rau Arges (Priza de rezerva)


Tip captare: suprafata
Amplasament: mal stang baraj Bascov, raul Arges
Corp de apa(cod): Continua - Arges: sector amonte confluenta Valsan - intrare
acumulare Prundu (amonte confluenta Doamnei) (LW10-1_B3)
Caracteristici tehnice: captarea se realizeaza cu ajutorul unei statii de pompare
echipata cu 3 pompe (2 cu Q=5900 – 8700 mc/h si 1 cu
Q=1850 – 2900 mc/h. Transportul apei pana la caminul de
racord cu cele doua conducte de aductiune din acumularea
Budeasa se realizeaza prin doua conducte PREMO (Dn =
1000 mm)
Administrator: A.N. APELE ROMANE – ABA AV Pitesti +
SC APA CANAL 2000 SA Pitesti
Populatia deservita: Pitesti, Albota, Bascov, Bradu prin SC APA CANAL 2000
SA si Poiana Lacului, Mosoaia, Babana, Cocu prin
intermediul SC AEPSUP SA Bradu; 59487 locuitori
Debit instalat (l/s): 5639
Debit mediu prelevat (l/s): 0
Durata de functionare: Priza de rezerva
Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A2
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
Statia de tratare a a apei Budeasa are o capacitate de 1540 l/s
si este alcatuita din: camin de vane si debitmetrie, hala
decantor lamelar (camera de amestec si distributie, 8
floculatoare) 2 module lamelare, 2 camere de amestec si
distributie, 2 decantoare radiale, statie de filtre (13 filtre
rapide) si doua statii de pompare. Apa este tratata cu clor
utilizandu-se o gospodarie de clor (depozit de clor, dozatoare
de preclorinare si clorinare, unitati de producere a dioxidului
de clor), o gospodarie de reactivi (gospodarie de var,
pavilion de reactivi – sulfat de aluminiu), o instalatie de
polimer si o instalatie de carbune activ (pudra).

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: -
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
-Areale suplimentare de protectie: -
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
Anexa 2.2

FIŞE DE CARACTERIZARE PENTRU CAPTĂRILE DE APĂ DIN


SURSE SUBTERANE DESTINATE POTABILIZĂRII
1- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU APA
A ORASULUI PITESTI, JUDETUL ARGES
– CAPTARE MARACINENI I [ROAB04GW00001][ROAG12, ROAG05]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa oras PITESTI


Tip captare: subteran
Amplasament: intre albiile raurilor Arges si Doamnei de o parte si alta a
DN73 Pitesti-Campulung constituind aripa raului Arges si
aripa raului Doamnei; hm1004-1019
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12), Lunca si terasele raului
Arges (ROAG05)
Caracteristici tehnice: front de captare cu L= 2300m pentru aripa Arges, respectiv
700 m pentru aripa Doamnei; 72 de foraje in functiune dintr-
un total de 99 de foraje, din care 41 foraje de mica adancime
(H=8,80-12,5m) pe malul stang al raului Arges si 3 foraje de
adancime (H=120m) si 28 foraje de mica adancime (H=7-
11,4m) pe malul drept al raului Doamnei; conducta de
aductiune Dn=300mm

Administrator: S.C. APA CANAL 2000 S.A. PITESTI


Populatia deservita: Pitesti, 140374 locuitori (pentru tot subteranul)
Debit instalat (l/s): 66
Debit mediu prelevat (l/s): 0
Durata de functionare: in conservare
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: inainte de a fi pompata spre oras,
apa este clorinata prin
intermediul unui aparat de tip
REGAL
B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

- Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire gard plasa sarma


(S=5x5m=25mp)
- Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
Fig. 1.1. MARACINENI I
2- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU APA
A ORASULUI PITESTI, JUDETUL ARGES
- FRONT MARACINENI II [ROAB04GW00002][ROAG12, ROAG05]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa oras PITESTI


Tip captare: subteran
Amplasament: la circa 300 m amonte fata de podul rutier de pe DN 7
Bucuresti-Pitesti, in zona N-E a mun. Pitesti, pe malul drept
al Raului Doamnei, hm=1059-1064
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12), Lunca si terasele raului
Arges (ROAG05)
Caracteristici tehnice: front de captare cu L= 475 m, 13 foraje din care 10 foraje de
mica adancime (11,5-15m) si 4 foraje de adancime (105 –
120 m); apa este captata prin sifonare intr-un put colector.
Statia de pompare este amplasata in partea centrala a
frontului.

Administrator: S.C. APA CANAL 2000 S.A. PITESTI


Populatia deservita: Pitesti, Stefanesti; 140374 locuitori (pentru tot subteranul)
Debit instalat (l/s): 38,8
Debit mediu prelevat (l/s): 7,406
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: inainte de a fi pompata spre oras,
apa este clorinata prin
intermediul unui aparat de tip
REGAL

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire gard plasa sarma


(S=5x5m=25mp). 3 foraje din cele 4 de adancime sunt in incinta gospodariei de apa care
este imprejmuita.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.

Fig. 1.2. MARACINENI II


3- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU APA
A ORASULUI PITESTI, JUDETUL ARGES
- FRONT MARACINENI III [ROAB04GW00003][ROAG05]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa oras Pitesti


Tip captare: subteran
Amplasament: la circa 150 m amonte fata de podul rutier de pe DN 7
Bucuresti-Pitesti, in zona N-E a mun. Pitesti, pe malul stang
al Raului Arges, hm=1041-1046
Corp de apa(cod): Lunca si terasele raului Arges (ROAG05)
Caracteristici tehnice: front de captare cu L= 500 m, 9 foraje de mica adancime (12
– 13,5m); apa este captata prin sifonare intr-un put colector

Administrator: S.C. APA CANAL 2000 S.A. PITESTI


Populatia deservita: Pitesti, Stefanesti; 140374 locuitori (pentru tot subteranul)
Debit instalat (l/s): 38,8
Debit mediu prelevat (l/s): 0
Durata de functionare: in conservare
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: inainte de a fi pompata spre oras,
apa este clorinata prin
intermediul unui aparat de tip
REGAL

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire gard plasa sarma (S=5x5m=25
mp)
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
Fig. 1.3. MARACINENI III
4- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU APA
A ORASULUI STEFANESTI, JUDETUL ARGES
– FRONT CAPTARE VALEA MARE (NOU) [ROAB04GW00004][ROAG12,
ROAG05]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Stefanesti


Tip captare: subteran
Amplasament: partea vestica a localitatii Stefanestii Noi, la cca 600 m mal
stang al raului Doamnei hm1065
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12), Lunca si terasele raului
Arges (ROAG05)
Caracteristici tehnice: front de captare cu L=500 m, format din 9 foraje, din care 8
foraje de mica adancime cu H=11 - 15m si 1 foraj de mare
adancime cu H=103m; apa este captata prin sifonare prin
intermediul a 3 pompe tip MIL 502; transportul apei in statia
de pompare este asigurata prin intermediul unei conducte din
OLZn cu Dn=125 – 400 mm, L=500m,iar aductiunea de la
statie la rezervoarele de inmagazinare prin conducta de fonta
(Dn=250mm si L=2,7 km)

Administrator: SC APA CANAL 2000 SA PITESTI


Populatia deservita: Valea Mare –Podgoria, Zavoi, Stefanesti, Izvorani si
Viisoara; 9278 locuitori
Debit instalat (l/s): 47
Debit mediu prelevat (l/s): 2,122
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statia de pompare din apropierea
forajelor detine si 2 aparate de
clorinare a apei captate

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930 / 2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: S= 25mp pentru fiecare foraj


-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.

5 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU


APA A COMUNEI BARLA, JUDETUL ARGES [ROAB04GW00005][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Barla


Tip captare: subteran
Amplasament: Localitate Mozaceni Vale
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 1 put cu adancimea de 90 m; conducta aductiune metalica
Dn=63,5mm

Administrator: PRIMARIA BARLA

Populatia deservita: Mozaceni Vale; 500 locuitori


Debit instalat (l/s): 4
Debit mediu prelevat (l/s): 0,799
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu detine instalatie tratare apa

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: -


-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
6 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI MARACINENI, JUDETUL ARGES [ROAB04GW00006]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Maracineni


Tip captare: subteran
Amplasament: zona blocuri sat Maracineni, Raul Doamnei hm 1040,1047 si
in S satului Argeselu, parau Budeasa hm 175
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 2 foraje F1 si F2 cu adancimea de 120 - 130 m care capteaza
subteranul de adancime echipate cu cate o pompa (Q=3,33;
3,16 si 6,4 l/s, Hp=56; 29 si 50mCA); 2 conducte de
aductiune din PEHD cu lungimi de 700m (F1) si 5m (F2 si
F3)

Administrator: SC APA CANAL 2000 SA Pitesti

Populatia deservita: Maracineni, 2190 locuitori


Debit instalat (l/s): 12,89
Debit mediu prelevat (l/s): 0
Durata de functionare: in conservare
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu detine instalatie tratare, apa este
inmagazinata in 2 rezervoare
din polistif cu V1=80mc si
V2=30mc

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: -


-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.

7- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU APA


A ORASULUI CAMPULUNG, JUDETUL ARGES
-CAPTARE MAGURA-LERESTI [ROAB04GW00007][FCA]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Campulung


Tip captare: subteran
Amplasament: Raul Targului, mal drept, in zona centrului teritorial al com.
Leresti, km 51,2-51,7 ( la 10-20 m distanta de mal)
Corp de apa(cod): fara corp de apa atribuit (FCA)
Caracteristici tehnice: front de captare L=500m, 7 foraje de mica adancime (H= 14-
17 m); conducta de aductiune din OL cu L=5km

Administrator: S.C. EDILUL CGA S.A. CAMPULUNG

Populatia deservita: Campulung


Debit instalat (l/s): 80 (debitul maxim)
Debit mediu prelevat (l/s): 0
Durata de functionare: in conservare (sursa de rezerva, neechipata cu pompe)
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare cu clor in statia de clorinare

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: S=6 ha imprejmuita cu gard din sarma
ghimpata
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
8- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU APA
A ORASULUI CAMPULUNG, JUDETUL ARGES
- CAPTARE POJORATA-LERESTI [ROAB04GW00008][FCA]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Campulung


Tip captare: subteran
Amplasament: Raul Targului mal drept (forajele P1 si P4), mal stang (P2 si
P3), in zona nordica a com. Leresti, la circa 150m amonte de
polderul Leresti, km 54
Corp de apa(cod): fara corp de apa atribuit (FCA)
Caracteristici tehnice: front de captare cu L=160m, 4 foraje de mica adancime (H=
17-19 m) echipate cu pompe submersibile (Q= 7l/s si Hp=48
mCA pentru P4; Q=1,03l/s si Hp=70 mCA pentru celelalte
foraje) conducta de aductiune din OL cu L=3 km

Administrator: S.C. EDILUL CGA S.A. CAMPULUNG

Populatia deservita: satele Leresti si Voinesti (pentru ambele prin reteaua veche
de distributie) si Pojorata, 2601 locuitori
Debit instalat (l/s): 21,83
Debit mediu prelevat (l/s): 5,796
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare cu clor in statia de clorinare

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: S=2,28 ha imprejmuita cu gard din sarma
ghimpata
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
9 – FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI GODENI, JUDETUL ARGES [ROAB04GW00009][ROAG05]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa comuna Godeni


Tip captare: subteran
Amplasament: la cca 70 m de mal stang Bratia, in intravilanul satului
Berevoiesti, com. Berevoiesti, pe partea stanga a drumului
Berevoiesti-Gamacesti; mal drept Bughea, zona centrala a
satului Capu Piscului
Corp de apa(cod): Lunca si terasele raului Arges (ROAG05)
Caracteristici tehnice: 2 puturi tip cheson (H=9m) care capteaza acviferul freatic si
un put colector cu H=7m care aduna apa de la celelalte;
conducta aductiune din OL, Dn=150 mm pentru sistemul
Godeni - Malu; un foraj care exploateaza acviferul de
adancime (H=170m),conducta de aductiune PEHD,
L=1000m pentru Capu Piscului si Cotesti

Administrator: PRIMARIA COMUNEI GODENI

Populatia deservita: satele Godeni, Capu Piscului si Cotesti; 1740 locuitori


Debit instalat (l/s): 11,59
Debit mediu prelevat (l/s): 3,228
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare cu clor gazos pentru sat
Godeni

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: S= 7500 mp (50x150m) pentru sat Godeni si
S=100mp pentru Capu Piscului
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
10 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI ANINOASA, JUDETUL ARGES [ROAB04GW00010][ROAG05]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa comuna Aninoasa


Tip captare: subteran
Amplasament: parau Bratia - cca 400m aval pod DJ Vladesti-Aninoasa;
parau Slanic- mal stang; la cca 30 mal drept parau Slanic
Corp de apa(cod): Lunca si terasele raului Arges (ROAG05)
Caracteristici tehnice: 3 sisteme de alimentare cu apa din subteranul de mica
adancime (Aninoasa-Brosteni, Slanic si Valea Silistii) cu 3
puturi tip cheson, cu adancimea intre 3 si 9 m; conducte
aductiune din OLZn si PEHD cu lungimi pornind de la 600m
si ajungand la 980m

Administrator: CONSILIUL LOCAL ANINOASA


Populatia deservita: Aninoasa, Slanic, Brosteni, Valea Silistii; 820 locuitori
Debit instalat (l/s): 9,83
Debit mediu prelevat (l/s): 3,275
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu detine instalatie tratare apa,
inmagazinarea apei se face
pentru fiecare sistem intr-un
rezervor semiingropat, din
beton monolit, V=200mc
fiecare

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: zona de protectie doar pentru al 3lea put
S=18x18=324mp si pentru rezervorul de inmagazinare al sistemului 3 - S=30x30=900mp
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
11- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI SAPATA, JUDETUL ARGES [ROAB04GW00011][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Sapata


Tip captare: subteran
Amplasament: Dealul Bradului- mal drept Cotmeana hm 430, Martesti-mal
drept Cotmeana hm 450
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 3 sisteme de alimentare cu apa, sursa o constituie acviferul
exploatat prin 2 foraje, cu adancimea de 240 si 265m
aferente sistemelor 2 si 3; pentru sistemul de alimentare nr 1
necesarul de apa este asigurat din statia de apa Sapata
administrata de SC PETROM SA – Grup de zacaminte
Valcele-Slatioarele; conducta de aductiune OL cu L=12 m
pentru sistemul 2 si PEHD cu L=400m pentru sistemul 3;
Sistemul 3 nu este pus in functiune.

Administrator: PRIMARIA SAPATA


Populatia deservita: Satele Lipia, Gainusa, Draghicesti, Popesti, Dealul Bradului
Martesti; 1598 locuitori
Debit instalat (l/s): 8 (pentru sistemele 2 si 3)
Debit mediu prelevat (l/s): 1,702
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu detine instalatie de tratare, apa
este inmagazinata intr-un
rezervor din beton armat,
semiingropat, cu V=100mc

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard de sarma ghimpata pentru
forajul si gospodaria de apa apartinand sistemului 2 (S=658mp)
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.

12 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU


APA A COMUNEI TITESTI, JUDETUL ARGES [ROAB04GW00012][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Titesti


Tip captare: subteran
Amplasament: F1 in partea V a satului Titesti, la cca 80 m de sediul
Primariei, F2 in partea central-vestica a satului Valea Stanii,
F3 in N-E satului Titesti, F4 in N-E satului Valea Manastirii
si F5 in S satului Bucsenesti
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 5 foraje de adancime (F1-F5) cu H = 81-100 m, din care 4
echipate cu cate o pompa (F1-F4); aductiunea apei captate
se realizeaza prin 2 conducte OL si 2 conducte PEHD cu
L=20-493m, urmand ca si F5 sa fie racordat la rezervorul R1
Titesti

Administrator: SC Servicii Edilitare SRL Mioveni


Populatia deservita: com. Titesti, 2462 locuitori
Debit instalat (l/s): 18,97
Debit mediu prelevat (l/s): 1,545
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu detine instalatie tratare, apa este
inmagazinata in 3 rezervoare
din beton cu V=200-300mc si
2 rezervoare din polistif cu
V=35 mc fiecare

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: -


-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
13- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI DAVIDESTI, JUDETUL ARGES [ROAB04GW00013]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa


Tip captare: subteran
Amplasament: la 800 m de malul drept al raului Argesel, in zona centrala a
satului Davidesti, hm=670
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 1 foraj de mare adancime, cu H=100m, capteaza stratele
Candesti; conducta de aductiune din otel Dn=114mm

Administrator: SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE


SRL MIOVENI –comuna DAVIDESTI

Populatia deservita: Davidesti, 2600 locuitori


Debit instalat (l/s): 4
Debit mediu prelevat (l/s): 3,655
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard din plasa sarma cu
S=10x10m
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
14 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A ORASULUI TOPOLOVENI, JUDETUL ARGES [ROAB04GW00014]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa


Tip captare: subteran
Amplasament: Topoloveni, mal drept Carcinov, hm=318-405
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 22 foraje care capteaza subteranul de adancime (H=125-
200), cu o lungime totala a frontului de 4800 m; 16 sunt in
functiune din care 5 nou forate), 6 foraje sunt neechipate.
Aducriunea apei se realizeaza prin 3 conducte metalice de
aductiune Dn= 50-250, 150-325 si 150mm, cu L=1370, 5215
si 220 m, fiecare mergand intr-un rezervor de stocare (V1=
180mc, V2=1200 mc si V4=1000 mc. De aici, apa este
distribuita la utilizatori.

Administrator: SC APA CANAL 2000 SA Pitesti

Populatia deservita: oras Topoloveni (10545) - racordati 6697 locuitori


Debit instalat (l/s): 23,14
Debit mediu prelevat (l/s): 16,695
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: preoxidare cu clor, 3 filtre rapide cu
nisip si statie de clorinare

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard din plasa sarma cu
S=4x4=16mp pentru fiecare foraj (necorespunzatoare)
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
15 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI SUSENI, JUDETUL ARGES [ROAB04GW00015][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa comuna Suseni


Tip captare: subteran
Amplasament: sat Cersani, la cca 500m de malul stang al paraului Rata, pe
partea dreapta a DJ 659; sat Suseni, pe ambele parti ale DJ
651 Pitesti-Stefan cel Mare, la cca 500 si 100m de malul
drept al paraului Rata; sat Tutulesti, pe partea dreapta a DJ
659, la cca 100 si 50m de malul stang al paraului
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 3 sisteme de alimentare, cu 5 foraje (Cersani-1,Suseni-2,
Tutulesti-2) cu H=200-235 m care capteaza subteranul de
mare adancime; aductiunea la rezervoarele de inmagazinare
se realizeaza prin: conducta OL cu L=10m si D n=100 mm
pentru sistemul Cersani, conducta OL cu Dn=100mm si
L=800m pentru forajul F4 al sistemului Tutulesti si L=30m
de la forajul F5 al aceluiasi sistem

Administrator: SC EDIL EXPERT PUBLISERV SUSENI SRL


Populatia deservita: satele Cersari, Burdesti, Suseni, Galasesti, Padureni,
Tutulesti, Odaieni, Strambeni; 4770 locuitori
Debit instalat (l/s): 20,09
Debit mediu prelevat (l/s): 4,586
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu detine instalatie tratare, apa
captata de cele 3 sisteme este
transportata in rezervoarele de
inmagazinare
B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: gard din plasa de sarma numai pentru 4 foraje
(S1=20x30m=600mp, S2=8x8m=64mp, S3=28x16m=448mp, S4=14x13m=182mp)
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.

16 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU


APA A COMUNEI ROCIU, JUDETUL ARGES
– CAPTARE ROCIU-GLIGANU DE JOS [ROAB04GW00016][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa comuna Rociu


Tip captare: subteran
Amplasament: 2 foraje in partea centrala a localitatii Rociu si 2 foraje in
partea nordica a localitatii Gliganu de Jos
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 4 foraje de mare adancime, din care 2 in conservare, unul
innisipat, forajul utilizat are H= 240 m; conducta aductiune
metalica Dn=100 mm, L= 100 m

Administrator: SC EDILTOP APA CANAL ROCIU 2010 SRL

Populatia deservita: Rociu si Gliganu de Jos, 1262 locuitori


Debit instalat (l/s): 2,92
Debit mediu prelevat (l/s): 0
Durata de functionare: in conservare
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare cu var cloros

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: in jurul forajelor exista gard din sarma si stalpi
de beton cu S=10x10m=100mp; in jurul castelului de apa este instituita zona de protectie
(S=20x20m) realizata din sarma si stalpi de beton
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
-- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.

17 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU


APA A COMUNEI ROCIU, JUDETUL ARGES
– CAPTARE GLIGANU DE SUS [ROAB04GW00017][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa comuna Rociu


Tip captare: subteran
Amplasament: 2 foraje in partea nordica a localitatii Gliganu de Sus si unul
in partea estica a localitatii
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 3 foraje de mare adancime – 1 in conservare, forajele
utilizate au adancimea de 237 m si 250m; conducta
aductiune metalica Dn=100 mm, L=350m

Administrator: SC EDILTOP APA CANAL ROCIU 2010 SRL

Populatia deservita: Gliganu de Sus, 500 locuitori


Debit instalat (l/s): 5,83
Debit mediu prelevat (l/s): 0
Durata de functionare: in conservare
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare cu var cloros

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: in jurul forajelor exista gard din sarma si stalpi
de beton cu S=10x10m=100mp; in jurul castelului de apa este instituita zona de protectie
(S=20x20m=400mp) realizata din sarma si stalpi de beton
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.

18 - FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA COMUNA ROCIU,


JUDETUL ARGES – CAPTARE SERBANESTI [ROAB04GW00018][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa comuna Rociu


Tip captare: subteran
Amplasament: 2 foraje in partea sudica si centrala a localitatii Serbanesti si
2 foraje in partea sud-vestica, respectiv sud-estica
(innisipate)
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 4 foraje de mare adancime – 2 innisipate, forajele utilizate au
adancimea de 150 m si 238 m; 2 conducte aductiune metalice
Dn=100 mm, L=375 si 900m

Administrator: SC EDILTOP APA CANAL ROCIU 2010 SRL

Populatia deservita: Serbanesti, 1088 locuitori


Debit instalat (l/s): 5,83
Debit mediu prelevat (l/s): 2,47
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare cu var cloros

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: in jurul forajelor exista gard din sarma si stalpi
de beton cu S=10mx10m=100mp; in jurul castelului de apa este instituita zona de protectie
(S=20x20m=400mp) realizata din sarma si stalpi de beton
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.

19 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU


APA A COMUNEI NEGRASI, JUDETUL ARGES [ROAB04GW00019][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Negrasi


Tip captare: subteran
Amplasament: satele Negrasi si Barlogu, la cca 300m de mal stang parau
Berivoaia si la cca 300m de mal drept parau Dambovnic
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 3 subsisteme de alimentare: subsistemul Negrasi, compus din
2 foraje, cu H=206, respectiv 170m) echipate cu
electropompe submersibile, ce pompeaza apa intr-un
rezervor tip castel (H=20m, V=200 mc). De aici, apa este
distribuita gravitational.
Subsistemul Barlogu este alcatuit dint-un foraj (H=206m)
echipat cu electropompa submersibila, care pompeaza apa
intr-un rezervor tip castel (H=20m, V=200 mc), de unde este
distribuita gravitational. Subsistemul Buta este alcatuit dint-
un foraj (H=100m) echipat cu electropompa submersibila,
care pompeaza apa intr-un rezervor din Polstif ( V=60 mc),
de unde este distribuita prin pompare..
Administrator: CONSILIUL LOCAL NEGRASI
Populatia deservita: satele Negrasi, Buta si Barlogu; 2050 locuitori
Debit instalat (l/s): 8,5
Debit mediu prelevat (l/s): 4,664
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: exista instalatii de clorinare cu
hipoclorit
B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: forajele subsistemului Negrasi au zone de


protectie cu dimensiunile de 25x20m, iar gospodaria sa de apa este imprejmuita (30x20m).
Forajul subsistemului Barlogu are zona de protectie imprejmuita cu gard de sarma cu
dimensiunile de 10x10m, iar gospodaria sa de apa este imprejmuita (35x20m). Forajul si
gospodaria de apa a subsistemului Buta are zona de protectie imprejmuita cu gard de
sarma cu dimensiunile de 32x17m.

-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -


- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.

20 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU


APA A COMUNEI MOZACENI, JUDETUL ARGES [ROAB04GW00020]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa


Tip captare: subteranul de adancime
Amplasament: 3 sisteme de alimentare: Babaroaga (F1, F2) la hm 476 si
480,
Mozaceni (F3,F4) la hm 446 si Zidari-F5  la hm 445, curs de
apa Dambovnic
Corp de apa(cod) : Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 5 foraje cu adancimi cuprinse intre 76-105 m, conducte de
aductiune din polietilena de inalta densitate (PEHD) Dn=75
mm, cu lungimi ce variaza intre 10 m pt F4 si 574 m pt F2

Administrator: PRIMARIA MOZACENI

Populatia deservita: comuna Mozaceni, 2600 locuitori


Debit instalat (l/s): 25
Debit mediu prelevat (l/s): 7,553
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu detine instalatie tratare apa

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard din plasa de sarma in jurul
a 4 foraje (S1=S2=100mp, S3=100mp, S4=600mp) si cu gard din uluca pentru un singur
foraj (S5=700mp)
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.

21 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU


APA A COMUNEI SLOBOZIA, JUDETUL ARGES [ROAB04GW00021][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Slobozia


Tip captare: subteran
Amplasament: in partea de sud a satului Slobozia, parau Negrisoara, mal
stang hm 205
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: subteranul de adancime este exploatat prin intermediul a 3
foraje cu adancimi de 180 m (F3) si 190m (F1=F2);
conducte de aductiune din PEHD D n=125 mm cu L= 7m pt
F1 si 393 m pentru F2 si F3

Administrator: PRIMARIA SLOBOZIA


Populatia deservita: satele Slobozia si Negrisoara; 5 000 locuitori
Debit instalat (l/s): 21
Debit mediu prelevat (l/s): 4,787
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: inmagazinare apa intr-un rezervor
suprateran cu V=750mc si
clorinare in cadrul gospodariei
de apa

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard din plasa de sarma
(S1=2264 mp pentru gospodaria de apa care cuprinde forajul F1, statia de clorinare si
rezervorul de inmagazinare, S2=382 mp si S3=407 mp)
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.

22 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU


APA A COMUNEI STEFAN CEL MARE, JUDETUL ARGES [ROAB04GW00022]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Stefan cel Mare


Tip captare: subteran
Amplasament: zona central-vestica a satului Stefan cel Mare, mal drept
parau Negrisoara, hm 235 (in zona castelului de apa)
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 2 foraje cu H1=90 si H2=102 m care capteaza subteranul de
adancime, forajul F1 in incinta imprejmuita a castelului de
apa, iar F2 la cca 200m N-V de castel; 2 conducte de
aductiune din OL, Dn=150 mm si L=20-200m

Administrator: PRIMARIA STEFAN CEL MARE


Populatia deservita: satul Stefan cel Mare; 980 locuitori
Debit instalat (l/s): 8,2
Debit mediu prelevat (l/s): 1,473
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu detine instalatie tratare, apa este
inmagazinata intr-un castel de
apa din beton armat cu
V=200mc

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: 1500 mp imprejmuiti cu gard din plasa de
sarma, in jurul castelului si a forajului F1 si 25 mp in jurul forajului F2 , deasemenea
imprejmuiti cu gard din plasa de sarma
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.

23 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU


APA A COMUNEI IZVORU, JUDETUL ARGES [ROAB04GW00023][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Izvoru


Tip captare: subteran
Amplasament: un foraj in partea V a localitatii Izvoru, la cca 600 m mal
stang Teleorman, hm 612; 2 foraje la cca 500 m de mal stang
Teleorman, hm 625; un foraj in sudul localitatii, la cca 600
de mal stang, hm 636
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 3 subsiteme de alimentare cu apa: subsistemul nr. 1 prevazut
cu 1 foraj cu adancimea de 60 m, subsistemul nr. 2 prevazut
cu 2 foraje arteziene de medie adancime si susbsistemul nr. 3
cu un foraj cu adancimea de 50 m. Aductiunile se fac prin
conducte PEHD cu lungimi ce variaza de la 700 la 1500m

Administrator: S.C. ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A


PATRIMONIULUI SI SERVICIILOR DE UTILITATI
PUBLICE ARGES S.A. (SC AEPSUP ARGES SA)
Populatia deservita: sat Izvoru; 2726 locuitori
Debit instalat (l/s): 12,8
Debit mediu prelevat (l/s): 2,836
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu detine instalatie tratare, apa este
inmagazinata in cate un
rezervor pentru fiecare
subsistem

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: S=8x8=64 mp pentru forajul subsistemului 1,


S=10x7=70 mp pentru forajele subsistemului 2 si S=10x10=100mp pentru forajul
subsistemului 3, pentru toate realizandu-se prin imprejmuire cu gard plasa de sarma pe
stalpi metalici
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.

24 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU


APA A COMUNEI CETATENI, JUDETUL ARGES [ROAB04GW00024][FCA]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa comuna Cetateni


Tip captare: subteran
Amplasament: intravilan sat Cetateni, zona centrala - langa sediul Primariei,
Dambovita hm745
Corp de apa(cod): fara corp de apa atribuit
Caracteristici tehnice: un put tip cheson cu H=9m, necesarul de apa fiind asigurat
din acviferul freatic; conducta aductiune PEHD (Dn=90mm,
L=1500m). De aici apa trece printr-o instalatie de clorinare
cu clor gazos (dezinfectia realizandu-se pe conducta de
aductiune) si ajunge intr-un rezervor de stocare vechi, cu V =
60 mc. Distributia se realizeaza prin cadere libera.

Administrator: PRIMARIA CETATENI

Populatia deservita: Cetateni Vale, Laicai; 720 locuitori


Debit instalat (l/s): 10
Debit mediu prelevat (l/s): 2,769
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare cu clor gazos in statia
amplasata in vecinatatea
putului, dezinfectia apei
realizandu-se pe conducta de
aductiune spre rezervorul de
inmagazinare

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire gard plasa sarma S=1000mp
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.

25 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU


APA A COMUNEI VEDEA, JUDETUL ARGES [ROAB04GW00025][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. Vedea


Tip captare: subteran
Amplasament: Localitatile Vedea (zona Parc centru), Fata, Izvoru de Sus
(curtea scolii), Fratici (curtea scolii), Vata (curtea scolii),
Prodani (NE, langa DC 159), Badicea (langa DC 158 Vata-
Badicea)
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 7 foraje, din care 6 au adancimea de 300 m si unul de 220m,
care apartin la 7 sisteme independente; 6 conducte de
aductiune din PEID si una OLZN

Administrator: PRIMARIA VEDEA


Populatia deservita: Vedea
Debit instalat (l/s): 17,78
Debit mediu prelevat (l/s): 3,981
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: inmagazinare si tratare cu clor
gazos in cadrul gospodariei de
apa

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: gard din plasa de sarma S1=70mp, S2=540mp,
S3=1169mp, S4=929mp, S5=929mp, S6=185mp si S7=485mp
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.

26 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU


APA A COMUNEI LEORDENI, JUDETUL ARGES [ROAB04GW00026]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. Leordeni


Tip captare: subteran
Amplasament: Sistemul 1: 2 foraje in S-E satului Baila, pe mal drept parau
Glambocel-Baila, afluent al paraului Budisteanca si altele 2
in zona sediului Primariei Leordeni, la cca 250 m N de DN7
Bucuresti-Pitesti. Sistemul 2: islazul Baloteasca
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: Sistemul 1(satele: Leordeni, Ciulnita, Carciumaresti,
Glambocata Deal, Glambocata, Baila, Ciolcesti, Glodu,
Budisteni si Schitu Scoicesti): 4 foraje care capteaza
subteranul de adancime, avand H=140m; conducte de
aductiune din PEHD, Dn=75-160mm si L=330-1110m.
Sistemul 2(satele:Baloteasca, Cotu Malului si Moara
Mocanului): 1 foraj care capteaza subteranul de adancime
(H=120 m); conducta de aductiune PEHD, Dn=63 mm si
L=30m.

Administrator: PRIMARIA LEORDENI

Populatia deservita: Leordeni; 5891 locuitori


Debit instalat (l/s): 21,68
Debit mediu prelevat (l/s): 5,836
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: Sistemul 1: tratare cu clor lichid
(SC1) si cu clor gazos(SC2)
Sistemul 2: tratare cu hipoclorit

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930 / 2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: Sistemul 1: S1=25x25m=625mp, S2=728mp si


S3=S4=200mp prin imprejmuire cu gard din plasa de sarma.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.

27 – FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU


APA A COMUNEI BOTESTI , JUDETUL ARGES [ROAB04GW00027][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. Botesti


Tip captare: subteran
Amplasament: intravilanul localitatii Botesti-zona centrala, pe partea
dreapta a DJ 702K Topoloveni-Botesti (la cca 70m) si la cca
100m de mal stang parau Carcinov
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 1 foraj cu adancimea de 255 m; conducta de aductiune din
PEHD De125( L=876m)

Administrator: PRIMARIA BOTESTI

Populatia deservita: satul Botesti; 350 locuitori; satul Mosteni - Greci


Debit instalat (l/s): 4,72
Debit mediu prelevat (l/s): 0,824
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930 / 2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: S=25x20 m= 500mp imprejmuiti cu gard din
sarma ghimpata pentru foraj si S=2500mp pentru rezervorul de inmagazinare apa
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.

28 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU


APA A COMUNEI BELETI - NEGRESTI, JUDETUL ARGES [ROAB04GW00028]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. Beleti-Negresti


Tip captare: subteran
Amplasament: la 30-35 m de malul stang parau Carcinovel si la 100m aval
de confluenta cu parau Lentea, sat Zgripcesti
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 1 foraj cu adancimea de 250 m care capteaza subteranul de
adancime; conducta de aductiune metalica cu De=110 mm,
L=25m

Administrator: PRIMARIA BELETI –NEGRESTI

Populatia deservita: satele Zgripcesti, Negresti, Lentea; 1258 locuitori


Debit instalat (l/s): 2,22
Debit mediu prelevat (l/s): 0,943
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: dezinfectie prin clorinare cu clor
gazos

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930 / 2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: S=40 x 40 m=1600mp imprejmuiti cu gard din
plasa se sarma
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.

29 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU


APA A COMUNEI CORBI, JUDETUL ARGES [ROAB04GW00023][FCA]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa comuna Corbi


Tip captare: subteran
Amplasament: zona nordica a satului Corbi, pe malul drept al raului
Doamnei, la cca. 25 m de acesta
Corp de apa(cod): fara corp de apa atribuit(FCA)
Caracteristici tehnice: sursa de apa o constituie acviferul freatic, captarea
asigurandu-se prin 2 puturi tip cheson P1 si P2, cu H1= 8 si
H2= 5 m, echipate cu cate o pompa tip JAR 8-6x8
(Q=20mc/h, Hp=65mCA); conducta de aductiune metalica
cu Dn=127 mm si L=5,1km

Administrator: PRIMARIA CORBI

Populatia deservita: satele Corbi si Jgheaburi; 1200 locuitori


Debit instalat (l/s): 5,56
Debit mediu prelevat (l/s): 1,971
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu detine instalatie tratare, apa
captata este inmagazinata intr-
un rezervor din beton cu
V=200mc, semiingropat

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930 / 2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard din plasa de sarma
S=64mp pentru foraje si S=20x22=440mp pentru rezervorul de inmagazinare
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.

30- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU


APA A COMUNEI PRIBOIENI, JUDETUL ARGES [ROAB04GW00030]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. Priboieni


Tip captare: subteran
Amplasament: zona S a localitatii Albotele, pe malul drept al paraului
Carcinov (hm 268) la cca. 60 m de acesta; zona SV a
localitatii Samaila (hm 287) pe malul stang al paraului
Carcinov, la cca.170 m de acesta
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: -pentru satele Albotele si Valea Popii captarea se realizeaza
printr-un foraj cu adancimea de 200 m; conducta de
aductiune din PEID cu Dn=110 mm;
-pentru satele Samaila si Pitoi captarea se realizeaza printr-
un foraj cu adancimea de 200 m; conducta de aductiune din
PEID cu Dn=90 mm

Administrator: SC APA SALUBRITATE CANAL SI


DECONTAMINARE PRIBOIENI
Populatia deservita: satele Albotele,Valea Popii, Samaila si Pitoi; 3156 locuitori
Debit instalat (l/s): 6,25
Debit mediu prelevat (l/s): 3,047
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930 / 2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever:S=40 x 40 m imprejmuiti cu gard din sarma


ghimpata (pentru fiecare foraj in parte)
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.

31 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU


APA A SATELOR PURCARENI SI MICESTI, COMUNA MICESTI, JUDETUL
ARGES [ROAB04GW00031][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa satele Purcareni si Micesti, com.


Micesti
Tip captare: subteran
Amplasament: nordul satului Purcareni, la cca. 450 m de malul drept al
Doamnei, hm 936; N satului Micesti, langa dispensarul
uman, la 50 m de malul drept al paraului Pauleasca, hm 156
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: - pentru satul Purcareni, captarea se realizeaza printr-un 1
foraj cu adancimea de 150 m, cu conducta de aductiune din
PEHD cu Dn=140 mm, L=300m;
- pentru satul Micesti, captarea se realizeaza printr-un 1 foraj
cu adancimea de 200m; conducta de aductiune din PEHD cu
Dn=110 mm, L=385m

Administrator: SC AEPSUP ARGES SA

Populatia deservita: satele Micesti si Purcareni; 3100 locuitori


Debit instalat (l/s): 10
Debit mediu prelevat (l/s): 4,379
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930 / 2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: S= 400 mp (pentru fiecare foraj in parte), iar
cele 2 rezervoare de inmagazinare au fiecare S=2500mp
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.

32 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU


APA A COMUNEI DOBRESTI, JUDETUL ARGES [ROAB04GW00032][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Dobresti


Tip captare: subteran
Amplasament: extremitatea nordica a satului Furesti, la cca. 300 m de malul
drept al paraului Carcinov (hm 200)
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 1 foraj cu adancimea de 230 m, care capteaza straturi de
mare adancime; conducta de aductiune PEHD cu Dn=110
mm. Apa este clorinata si apoi stocata intr-un rezervor (V =
200 mc) metalic, suprateran.

Administrator: S.C. ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A


PATRIMONIULUI SI SERVICIILOR DE UTILITATI
PUBLICE ARGES S.A. (SC AEPSUP ARGES SA)

Populatia deservita: satul Furesti; 868 locuitori


Debit instalat (l/s): 4,2
Debit mediu prelevat (l/s): 1,026
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930 / 2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: S=399 mp imprejmuiti cu gard din plasa de
sarma ghimpata pe stalpi de beton in jurul forajului si S = 2500 mp, in jurul
gospodariei de apa.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.

33 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU


APA A COMUNEI BUDEASA, JUDETUL ARGES [ROAB04GW00033][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. Budeasa


Tip captare: subteran
Amplasament: in SE satului Rogojina, la cca.1125 m fata de DJ 703 K si la
cca. 2 km fata de malul stang al raului Arges (hm 905); N-
V a satului Valea Marului, la 250 m est fata de malul stang al
raului Valsan (hm 770); partea centrala a satului Galasesti, la
cca 125 m est fata de DJ 703K si la cca 2 km fata de malul
stang al raului Arges (hm 890); N a satului Budeasa Mica la
25 m est fata de malul stang al paraului Budeasa (hm 130)
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 4 sisteme de alimentare: Rogojina- Budeasa Mare, Calotesti,
Galasesti si Budeasa Mica, avand in total 4 foraje cu
adancimi ce variaza intre 150 si 300m; apa captata este
transportata prin 4 conducte de aductiune PEHD (Dn=75;
110; 110mm, L=230;1000; 900m)
Administrator: PRIMARIA BUDEASA
Populatia deservita: satele Rogojina, Calotesti, Galasesti, Valea Marului, Budeasa
Mica si Budeasa Mare; 2481 locuitori
Debit instalat (l/s): 15,55
Debit mediu prelevat (l/s): 4,184
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare cu clor gazos, amestecul
clorului cu apa realizandu-se in
conducta de aductiune catre
rezervorul de inmagazinare

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930 / 2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: S=643 mp imprejmuiti cu gard din sarma
ghimpata (Rogojina), 650 mp (Valea Marului), 780 mp (Galasesti) si 398 mp (Budeasa
Mica)
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
34 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI COSESTI, JUDETUL ARGES [ROAB04GW00034][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Cosesti


Tip captare: subteran
Amplasament: satul Petresti: in zona centrala, pe partea stanga a DJ 731, la
cca. 100 m de acesta si la cca. 800 m fata de malul stang al
raului Doamnei (hm 863); satul Jupanesti: zona central-
estica, pe partea dreapta a DJ 732D, la cca.75 m de acesta si
la cca.100 m fata de malul drept al Doamnei (hm 804); satul
Pacioiu: zona centrala, pe partea stanga a DJ 731, la cca. 50
m fata de acesta si la cca. 600 m fata de malul stang al
Doamnei (hm 782); satul Lapusani: in curtea scolii generale,
pe partea dreapta a DJ 731, la cca. 75 m de acesta si la cca.
250 m de malul stang al Doamnei (hm 730); satul Cosesti: in
curtea scolii generale, pe partea dreapta a DJ 731 Piscani-
Domnesti, la cca 75 m fata de acesta si la cca 1300 m fata de
malul stang al Doamnei (hm 810)
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 5 foraje cu adancimi de 57,102,115 si 150m si 5 conducte de
aductiune PEHD
Administrator: PRIMARIA COSESTI
Populatia deservita: satele Petresti, Jupanesti, Pacioiu si Lapusani; 2480 locuitori
Debit instalat (l/s): 10,75
Debit mediu prelevat (l/s): 6,497
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930 / 2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: S1= 704 mp imprejmuiti cu gard din sarma
ghimpata; S2= 400 mp imprejmuiti cu gard din sarma ghimpata; S3= 728 mp imprejmuiti
cu gard din sarma ghimpata; S4= 400 mp imprejmuiti cu gard din lemn; S5= 400 mp
imprejmuiti cu gard din lemn
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.

35 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU


APA A COMUNEI DRAGOSLAVELE , JUDETUL ARGES [ROAB04GW00035]
[FCA]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Dragoslavele


Tip captare: subteran
Amplasament: parau Valea Caselor hm 10, mal drept imediat amonte de
confluenta cu paraul Valea Iudei si hm 23, mal stang, la cca
50 m amonte de confluenta cu paraul Valea Rosului;
parauValea Hotarului, hm 48 mal drept, la cca 1500m
amonte de confluenta cu Dambovita
Corp de apa(cod): fara corp de apa atribuit (FCA)
Caracteristici tehnice: 2 sisteme independente compuse din : izvorul Izu si drenul
Valea Caselor pentru sistemul Dragoslavele, respectiv un
dren pentru sistemul Valea Hotarului, iar aductiunea se face
gravitational prin intermediul a 3 conducte PEHD (Dn=90-
110 m) pana la rezervoarele de inmagazinare

Administrator: PRIMARIA DRAGOSLAVELE


Populatia deservita: Satele Dragoslavele si Valea Hotarului; 2486 locuitori
Debit instalat (l/s): 7,6
Debit mediu prelevat (l/s): 5,402
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare pentru sistemul
Dragoslavele

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930 / 2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: S=100 mp pentru izvor si S=3125mp pentru
fiecare dren
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
36 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI RUCAR, JUDETUL ARGES [ROAB04GW00036][FCA]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. Rucar


Tip captare: subteran
Amplasament: in NV (pe ambele maluri ale paraului Rausor) si SE (versant
mal stang al raului Dambovita din zona confluentei cu parau
Rausor) intravilanului satului Rucar si in extravilanul SE al
aceluiasi sat (versant mal stang Dambovita aval de captarea
Cuculet)
Corp de apa(cod): fara corp de apa atribuit(FCA)
Caracteristici tehnice: -captarea Rausor-Carmazan: dren din tuburi de azbociment
H=4m; aductiunea se face gravitational printr-un colector
comun, L=103m
-captarile Cuculet si Lunca: izvoare de coasta captate in 2
bazine din beton cu V=6mc fiecare; aductiunea se realizeaza
gravitational prin 2 conducte OL, L=150-200m

Administrator: SC UTILITATI APA CANAL RUCAR 2010 SRL


Populatia deservita: sat Rucar
Debit instalat (l/s): 4,479
Debit mediu prelevat (l/s) 7,617
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu detine instalatie tratare, apa
captata este adusa in 3
rezervoare de inmagazinare din
beton, cu V=200mc, 75mc si
15 mc

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930 / 2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: Captarea Rausor – Carmazan are asigurata zona
de protectie sanitara cu regim sever cu S=10800 mp este imprejmuita cu gard din plasa de
sarma pe latura dinspre drumul de acces.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.

37 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU


APA A COMUNEI CALINESTI, JUDETUL ARGES [ROAB04GW00037][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. Calinesti


Tip captare: subteran
Amplasament: in partea V a satului Rancaciov si in extravilanul satului
Vranesti, la cca 150m pe partea dreapta a DC Vranesti-Radu
Negru si in intravilanul satului Vranesti
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: pentru satele Calinesti,Gorganu, Rancaciov: 2 foraje(F1 si
F2) de mare adancime cu H=150-130m; o conducta de
aductiune de la F2 la F1(situat langa statia de clorinare)
PEHD cu Dn=125 mm si L=659m, iar pentru satele Vranesti
si Radu Negru: 3 foraje de mare adancime (H=200 m); F1
este in conservare. Conducta de aductiune PEHD cu Dn=90
- 125 mm si L=721m, pana la statia de clorinare (situata
langa F1).

Administrator: Primaria comunei Calinesti

Populatia deservita: satele Calinesti, Gorganu, Rancaciov,Vranesti si Radu Negru;


4393 locuitori
Debit instalat (l/s): 16
Debit mediu prelevat (l/s): 11,047
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930 / 2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: primul sistem are la ambele foraje gard din
sarma ghimpata cu S1=545mp si S2=364mp. Sistemul al doilea are asigurata zona de
protectie cu gard de plasa de sarma pe stalpi de beton (S1=1500 mp-cuprinde si statia de
clorinare, S2=S3= 400 mp)>
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.

38 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU


APA A COMUNEI STALPENI, JUDETUL ARGES [ROAB04GW00038][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa comuna Stalpeni


Tip captare: subteran
Amplasament: Raul Targului, ambele maluri, hm 520-578
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 4 sisteme independente de alimentare cu apa, respectiv 4
foraje de mare adancime, cu H=125-180m; aductiunea apei
se realizeaza prin conducte PEHD cu L=285,475,823 si 1029
m

Administrator: SC APA SERVUTIL Stalpeni – Mihaesti SRL

Populatia deservita: Opresti, Radesti, Stalpeni, Livezeni si Dealu Frumos


Debit instalat (l/s): 9,5
Debit mediu prelevat (l/s): 5,918
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: toate cele 4 foraje au imprejmuite zonele de
protectie cu sarma ghimpata si stalpi din otel, fiecare cu S=64mp; rezervoarele de
inmagazinare au S=400mp
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.

39 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU


APA A COMUNEI ALBESTII DE ARGES , JUD. ARGES [ROAB04GW00039]
[ROAG08]

A.CAPTARE
Denumire: alimentare cu apa comuna ALBESTII DE ARGES
Tip captare: subteran
Amplasament: malul stang al raului Arges, intre terasa si canalul de fuga al
CHE Albesti, imediat amonte de DJ Albesti – Cicanesti
Corp de apa(cod): Pitesti (ROAG08)

Caracteristici tehnice: acviferul freatic este exploatat printr-un front de captare


format din doua drenuri longitudinale si 11 puturi de captare
– colectare.
- Drenul D1 (L=390 m, Dn=250 mm) este executat din
olane ceramice perforate. Pe traseul sau sunt executate 9
puturi de captare – colectare; din putul B3 apa este
transportata gravitational printr-o conducta OL (L=180 m,
Dn=150 mm) intr-un rezervor tampon R1 (V=30 mc) situat
in partea sudica a frontului de captare, de unde este pompata
cu ajutorul unei statii de pompare echpata cu 2 electropompe
(Q=17,5 l/s) intr-un rezervor de inmagazinare (R2) din
beton, semiingropat, cu V=200 mc,
. -Drenul D2 (L=102 m, Dn=250 mm) executat din olane
ceramice perforate, pe al carui traseu sunt 3 puturi de captare
– colectare si o camera de colectare; de aici apa este pompata
cu o electropompa (Q=6 l/s) in rezervorul R1, printr-o
conducta OL (L=50 m, Dn=100 mm).
Apa captata este dezinfectata cu ajutorul unei statii de
clorinare cu hipoclorit de sodiu situata langa rezervorul R1.
Din R2 apa este distribuita gravitational in satele Albestii
Ungureni si Albestii Pamanteni (zona de nord si centru)
Alimentarea restului din satul Albesti Pamanteni este
asigurata din statia de tratare Cerbureni (a municipiului
Curtea de Arges)
Administrator: PRIMARIA ALBESTII DE ARGES
Populatia deservita: satul Albestii Ungureni, 1900 locuitori
Debit instalat (l/s): 7
Debit mediu prelevat (l/s): 5,3
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare cu ajutorul unei statii ce
foloseste hipoclorit de sodiu

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: - este asigurata o suprafata de 9910 mp in jurul
sursei, prin imprejmuire cu plasa de sarma montata pe stalpi din beton si metalici.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
40- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI BEREVOIESTI, JUDETUL ARGES [ROAB04GW00040]
[ROAG05]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. Berevoiesti


Tip captare: subteran
Amplasament: 2 foraje in partea S-E a satului Bratia, in zona confluentei
parau Navrap cu Bratia; 2 puturi in intravilanul satului
Berevoiesti, pe partea stanga a drumului Berevoiesti-
Gamacesti, mal stang Bratia, hm 277, in aceeasi incinta cu
puturile com. Godeni
Corp de apa(cod): Lunca si terasele raului Arges (ROAG05)
Caracteristici tehnice: 2 sisteme independente de alimentare cu apa:
-sistemul Bratia-Gamacesti cu 2 foraje cu H=15 si
18m,echipate cu cate o pompa submersibila (Q=0,83 l/s,
respectiv 1,2l/s si Hp=16mCA, respectiv 20mCA); conducta
de aductiune PEHD Dn=75 mm, L=110m;
-sistemul Berevoiesti cu 2 puturi tip cheson cu H=9 m,
echipate cu 2 electropompe (Q=21,5l/s si Hp=52mCA)
conducta
de aductiune PEHD Dn=125 mm, L=1760m
Administrator: PRIMARIA BEREVOIESTI
Populatia deservita: satele Berevoiesti, Bratia si Gamacesti, 1600 locuitori
Debit instalat (l/s): 8,1
Debit mediu prelevat (l/s): 4,882
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare cu clor gazos, statia de
clorinare fiind amplasata la
30m de forajul F1 al sistemului
Bratia-Gamacesti, iar pentru al
2lea sistem statia este in curs
de executie
B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930 / 2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: S=11250 mp pentru forajele sistemului Bratia-
Gamacesti si gospodaria de apa, S=7500 mp pentru sistemul Berevoiesti
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.

41- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU


APA A ORASULUL COSTESTI, JUDETUL ARGES [ROAB04GW00041]
[ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa oras COSTESTI


Tip captare: subteran
Amplasament: pe raza localitatii Costesti
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 1.Sistemul Costesti (cartier Telesti si Zorile, satele Brosteni,
Podu Brosteni si Laceni): 8 foraje functionale (F1, F6, F7,
F8, F11, F13, F14 si F17) din 18 existente (restul in
conservare), cu H= 140 - 180 m, care capteaza acviferul de
mare adancime; retea de aductiune formata din conducte
metalice, cu Dn=100 - 400 mm, Ltotala=10km. Apa este
trecuta printr-o statie de clorinare si apoi este inmagazinata
in doua rezervoare din beton armat, semiingropate, avand
V1=V2=2500 mc. Prin intermediul unei statii de pompare
apa este distribuita apoi la consumatori.
2. Sistemul sat Parvu Rosu: un foraj la adancimea de 200 m,
cu debitul de exploatare de 2,9 l/s. De aici, apa este trecuta
printr-o statie de clorinare manuala cu clorura de var si apoi
este inmagazinata intr-un rezervor de Polstif cu V= 80 mc,
de unde este distribuita la consum cu ajutorul unei statii de
pompare.
3. Sistemul sat Zmei: un foraj la adancimea de 150 m, cu
debitul de exploatare de 1,7 l/s. De aici, apa este trecuta
printr-o statie de clorinare manuala cu clorura de var si apoi
este inmagazinata intr-un rezervor de Polstif cu V= 40 mc,
de unde este distribuita la consum cu ajutorul unei statii de
pompare

Administrator: SC APA CANAL 2000 SA Pitesti


Populatia deservita: 8 000 locuitori (7100 Costesti, 700 Parvu Rosu si 200 Zmei)
Debit instalat (l/s): 46,36
Debit mediu prelevat (l/s): 20,082
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: Sistemul Costesti: tratarea apei se
realizeaza la trecerea acesteia printr-un aparat de clorinare
tip
ADVANCE amplasat in cadrul uzinei de apa.
Sistemele Parvu Rosu si Zmei
au instalatii de clorinare manuala cu var cloros.

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: 1. Sistemul Costesti:pentru F1, F6, F7, F11,
F13, F14 si F17 exista imprejmuire cu S=6x6=36mp (neconforma cu cerintele legale).
2. Sistemul Parvu Rosu: forajul are asigurata
o zona de protectie de 235,28 mp, iar gospodaria de apa are si ea zona de protectie.
3. Sistemul Zmei: forajul are asigurata o zona
de protectie de 218,77 mp, iar gospodaria de apa are si ea zona de protectie.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
42- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A ORASULUI GIURGIU, JUDETUL GIURGIU
- CAPTARE S.P. NORD [ROAB04GW00042][RODL06]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Giurgiu


Tip captare: subteran
Amplasament: la limita de vest a incintei gospodariei de apa S.P. Nord, in
partea S-V a localitatii Remus, com. Fratesti, Dunare hm
5857; situat la hm 5866 se gaseste un foraj independent de
mare adancime amplasat in apropierea garii CFR Giurgiu
Corp de apa(cod) : Platforma Valaha (RODL06)
Caracteristici tehnice: 1 foraj de mare adancime, H= 603 m; o conducta aductiune
din otel (Dn=300 mm, L=30m)

Administrator: OPERATOR REGIONAL APA SERVICE SA GIURGIU


Populatia deservita: 69621 locuitori (pentru toate captarile din subteran) din care
67309 locuitori (Giurgiu) si 2382 locuitori (com. Slobozia)
Debit instalat (l/s): 13
Debit mediu prelevat (l/s): 139,231 (pentru toate captarile din subteran)
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare in cadrul gospodariei
de apa S.P. Nord care detine
instalatie de tip JESCO
(Qmax=600 mc/h la o doza de
2,2 g Cl2/mc)

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: in jurul putului este asigurata zona de protectie
sanitara( 10 x 10 m) cu gard din sarma ghimpata si stalpi din beton
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: coincide cu zona de protectie sanitara cu
regim sever conform H.G. 930/2005;
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: va fi instituit simultan pentru toate captarile care
exploateaza aceiasi structura acvifera regionala si se declara zona protejata prin ordin al
conducatorului autoritatii publice centrale conform art.14 din H.G. 930/2005;
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.

43 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU


ALIMENTAREA CU APA A ORASULUI GIURGIU, JUDETUL GIURGIU
- CAPTARE S.P. SUD [AROB04GW00043][RODL06]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Giurgiu


Tip captare: subteran
Amplasament: in incinta gospodariei de apa S.P. Sud, la cca 800m sud de
frontul Balanoaia, Dunare hm 5825
Corp de apa(cod): Platforma Valaha (RODL06)
Caracteristici tehnice: 1 foraj de mare adancime, cu H= 613 m; o conducta
aductiune din otel (Dn=250mm, L=10m)

Administrator: OPERATOR REGIONAL APA SERVICE SA GIURGIU

Populatia deservita: 69621 locuitori (pentru toate captarile din subteran) din care
67309 locuitori (Giurgiu) si 2382 locuitori (com. Slobozia)
Debit instalat (l/s): 10
Debit mediu prelevat (l/s): 139,231(pentru toate captarile din subteran)
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare in cadrul gospodariei
de apa S.P. Sud care detine
instalatie de tip JESCO
(Qmax=900 mc/h la o doza de
2,2 g Cl2/mc)

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: in jurul putului s-a prevazut zona de regim
sever de 10 x 10 m; zona este asigurata prin imprejmuire cu stalpi de beton si sarma
ghimpata
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: coincide cu zona de protectie sanitara cu
regim sever conform H.G. 930/2005;
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: va fi instituit simultan pentru toate captarile care
exploateaza aceiasi structura acvifera regionala si se declara zona protejata prin ordin al
conducatorului autoritatii publice centrale conform art.14 din H.G. 930/2005;
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.

44 - FISA DE CARACTERIZAREA CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU


APA A ORASULUI GIURGIU, JUDETUL GIURGIU
-FRONT BALANOAIA [ROAB04GW00044][RODL06, ROAG07]

A.CAPTARE
Denumire: alimentare cu apa Giurgiu
Tip captare: subteran
Amplasament: in partea de NV a mun. Giurgiu, la sud de satul Cetatea, com.
Fratesti, in imediata apropiere a soselei DN 5B Giurgiu-
Ghimpati (km 3+500); Dunare hm 5850-5857; situat la hm
5854 se gaseste un foraj independent, de mare adancime,
amplasat la cca 700 m N de frontul Balanoaia, langa DN 5B
Giurgiu-Ghimpati
Corp de apa(cod): Platforma Valaha (RODL06), Lunca Dunarii(Giurgiu-
Oltenita) (ROAG07)
Caracteristici tehnice: front de captare L= 1600 m, 8 foraje de mica adancime F1-
F8, H= 23-28 m ( din care 4 sunt in conservare), echipate cu
electropompe submersibile de tip ITT LOWARA (Q = 6l/s si
Hp=60mCA) si 1 foraj de mare adancime P4, H=600 m
echipat cu electropompa submersibila tip EMU 420 (Q =
350 mc/h) si doua foraje de mare adancime P17 si P18 cu
H=600 m echipat cu electropompa tip VOGEL (Q = 298
mc/h, respctiv Q=250 mc/h); o conducta aductiune cu
lungimea de 9,050 km (6,835 km din otel, 1,5 km din
azbociment si 0,715 din PEHD) spre gospodaria comunala
S.P.Nord
Administrator: OPERATOR REGIONAL APA SERVICE SA GIURGIU
Populatia deservita: 69621 locuitori (pentru toate captarile din subteran) din care
67309 locuitori (Giurgiu) si 2382 locuitori (com. Slobozia)
Debit instalat (l/s): 148
Debit mediu prelevat (l/s): 139,231(pentru toate captarile din subteran)
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare in cadrul gospodariilor de
apa S.P. Nord si S.P. Sud care
detin instalatii de tip JESCO
(Qmax=600 mc/h la o doza de
2,2 g Cl2/mc)
B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: in jurul fiecarui put s-au prevazut zone de
protectie de 10 x 10 m la forajele de mare adancime si de 70 x 70 m la cele de adancime
mica; zonele sunt asigurate prin imprejmuire cu stalpi de beton si sarma ghimpata
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: coincide cu zona de protectie sanitara cu
regim sever conform H.G. 930/2005;
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: va fi instituit simultan pentru toate captarile care
exploateaza aceiasi structura acvifera regionala si se declara zona protejata prin ordin al
conducatorului autoritatii publice centrale conform art.14 din H.G. 930/2005;
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.

Fig. 1.4. BALANOAIA


45 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A ORASULUI GIURGIU, JUDETUL GIURGIU
- FRONT BALANU [ROAB04GW00045][RODL06, ROAG07]
A.CAPTARE
Denumire: alimentare cu apa Giurgiu
Tip captare: subteran
Amplasament: in partea de NV a mun. Giurgiu, in partea S a localitatii
Balanu, com. Stanesti, intre DJ 503 Giurgiu- Videle (km
3+504) si DJ Giurgiu-Alexandria (km 4+250); Dunare hm
5812-5825
Corp de apa(cod): Platforma Valaha (RODL06), Lunca Dunarii(Giurgiu-
Oltenita) (ROAG07)
Caracteristici tehnice: front de captare cu L= 2750 m, 18 foraje de mica adancime,
H= 21-30 m (din care 3 in conservare si 3 casate – pv
nr.20962/08.12.2011), echipate cu electropompe tip ITT
LOWARA (Qp = 26 mc/h) si 3 foraje de mare adancime cu
H=600 m echipate cu electropompe: MA5 - tip EMU 420 si
Qp=350 mc/h, MA7 – tip VOGEL cu Qp=265 mc/h si MA8
– tip VOGEL cu Qp=57,90 mc/h ; o conducta aductiune
L=6320m (6,2 km din PEHD si 0,12 km din otel)
Administrator: OPERATOR REGIONAL APA SERVICE SA
GIURGIU
Populatia deservita: 69621 locuitori (pentru toate captarile din subteran) din care
67309 locuitori (Giurgiu) si 2382 locuitori (com. Slobozia)
Debit instalat (l/s): 227
Debit mediu prelevat (l/s): 139,231(pentru toate captarile din subteran)
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare in cadrul gospodariei de
apa S.P. Sud care detine
instalatie de tip JESCO
(Qmax=900 mc/h la o doza de
2,2 g Cl2/mc)
B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: in jurul fiecarui put s-au prevazut zone de
protectie de 10 x 10 m la forajele de mare adancime si de 70 x 70 m la cele de adancime
mica; zonele sunt asigurate prin imprejmuire cu stalpi de beton si sarma ghimpata
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: coincide cu zona de protectie sanitara cu
regim sever conform H.G. 930/2005;
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: va fi instituit simultan pentru toate captarile care
exploateaza aceiasi structura acvifera regionala si se declara zona protejata prin ordin al
conducatorului autoritatii publice centrale conform art.14 din H.G. 930/2005;
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.

Fig. 1.5. BALANU


46 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A ORASULUI GIURGIU, JUDETUL GIURGIU
- FRONT SERE [ROAB04GW00046][RODL06]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Giurgiu


Tip captare: subteran
Amplasament: la limita de est a incintei serei, Dunare hm 5845-5848
Corp de apa(cod): Platforma Valaha (RODL06)
Caracteristici tehnice: front de captare L=250m, 1 foraj de mare adancime

Administrator: OPERATOR REGIONAL APA SERVICE SA GIURGIU


Populatia deservita: 69621 locuitori (pentru toate captarile din subteran) din care
67309 locuitori (Giurgiu) si 2382 locuitori (com. Slobozia)
Debit instalat (l/s): 13
Debit mediu prelevat (l/s): 0
Durata de functionare: in conservare
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: -

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: in jurul fiecarui put s-au prevazut zone de
regim sever de 10 x 10 m; zonele sunt asigurate prin imprejmuire cu stalpi de beton si
sarma ghimpata
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: coincide cu zona de protectie sanitara cu
regim sever conform H.G. 930/2005;
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: va fi instituit simultan pentru toate captarile care
exploateaza aceiasi structura acvifera regionala si se declara zona protejata prin ordin al
conducatorului autoritatii publice centrale conform art.14 din H.G. 930/2005;
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
47- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A ORASULUI GIURGIU, JUDETUL GIURGIU
- FRONT SLOBOZIA I [ROAB04GW00047][ROAG07]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Giurgiu


Tip captare: subteran
Amplasament: in partea de V a mun. Giurgiu, pe partea stanga a canalului
principal de aductiune al sistemului zonal de irigatii Giurgiu-
Razmiresti; Dunare hm 5791-5839
Corp de apa (cod): Lunca Dunarii(Giurgiu-Oltenita) (ROAG07)
Caracteristici tehnice: front de captare cu L= 3km, 13 foraje de mica adancime, H=
20-30 m; o conducta aductiune din tuburi PREMO
(Dn=500mm), L=6890m

Administrator: OPERATOR REGIONAL APA SERVICE SA GIURGIU


Populatia deservita: 69621 locuitori (pentru toate captarile din subteran) din care
67309 locuitori (Giurgiu) si 2382 locuitori (com. Slobozia)
Debit instalat (l/s): 78
Debit mediu prelevat (l/s): 0
Durata de functionare: casat
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: -

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: in jurul fiecarui put s-au prevazut zone de 70 x
70 m; zonele sunt asigurate prin imprejmuire cu stalpi de beton si sarma ghimpata
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: coincide cu zona de protectie sanitara cu
regim sever conform H.G. 930/2005;
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: va fi instituit simultan pentru toate captarile care
exploateaza aceiasi structura acvifera regionala si se declara zona protejata prin ordin al
conducatorului autoritatii publice centrale conform art.14 din H.G. 930/2005;
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.

48- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU


APA A ORASULUI GIURGIU, JUDETUL GIURGIU
-FRONT SLOBOZIA II [ROAB04GW00048][ROAG07]

A.CAPTARE
Denumire: alimentare cu apa Giurgiu
Tip captare: subteran
Amplasament: in partea de V a mun. Giurgiu, de-a lungul canalului de
irigatii
Cdc 1 al sistemului hidroameliorativ Giurgiu-Razmiresti;
Dunare hm 5782-5799
Corp de apa(cod): Lunca Dunarii(Giurgiu-Oltenita) (ROAG07)
Caracteristici tehnice: front de captare cu L= 2,5km, 10 foraje de mica adancime,
cu H=18-26 m, din care 5 foraje echipate cu electropompe
submersibile tip ITT LOWARA (Qp= 25 mc/h) si 5 foraje
casate (pv nr. 20926/08.12.2011); conducta de aductiune care
face legatura intre frontul de captare Slobozia II si statia de
pompare Slobozia este din azbociment (Dn=500mm si
L=1,980 km)
Administrator: OPERATOR REGIONAL APA SERVICE SA GIURGIU
Populatia deservita: 69621 locuitori (pentru toate captarile din subteran) din care
67309 locuitori (Giurgiu) si 2382 locuitori (com. Slobozia)
Debit instalat (l/s): 60
Debit mediu prelevat (l/s): 139,231(pentru toate captarile din subteran)
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare cu clor in cadrul gospodariei
de apa Slobozia , instalatie de
clorare a apei tip DOZACLOR
20000 (0,6 – 12mg/l clor
gazos)
B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: in jurul fiecarui put s-au prevazut zone de 70 x
70 m; zonele sunt asigurate prin imprejmuire cu stalpi de beton si sarma ghimpata
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: coincide cu zona de protectie sanitara cu
regim sever conform H.G. 930/2005;
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: va fi instituit simultan pentru toate captarile care
exploateaza aceiasi structura acvifera regionala si se declara zona protejata prin ordin al
conducatorului autoritatii publice centrale conform art.14 din H.G. 930/2005;
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.

49 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU


APA A ORASULUI GIURGIU, JUDETUL GIURGIU
-FRONT VIERU [ROAB04GW00049][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Giurgiu


Tip captare: subteran
Amplasament: in partea de V a mun. Giurgiu, de-a lungul DJ 504 Giurgiu-
Alexandria, Dunare hm 5783-5813
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: front de captare cu L= 5,75km, 4 foraje de mare adancime,
cu H= 300 si 600 m, din care unul este innisipat; o conducta
aductiune din otel cu Dn=250-1000m, L=7300m

Administrator: OPERATOR REGIONAL APA SERVICE SA GIURGIU

Populatia deservita: 69621 locuitori (pentru toate captarile din subteran) din care
67309 locuitori (Giurgiu) si 2382 locuitori (com. Slobozia)
Debit instalat (l/s): 92
Debit mediu prelevat (l/s): 139,231(pentru toate captarile din subteran)
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare in cadrul gospodariei de
apa S.P. Sud care detine
instalatie de tip JESCO
(Qmax=900 mc/h la o doza de
2,2 g Cl2/mc)

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: in jurul fiecarui put s-au prevazut zone de
regim sever de 10 x 10 m; zonele sunt asigurate prin imprejmuire cu stalpi de beton si
sarma ghimpata
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: coincide cu zona de protectie sanitara cu
regim sever conform H.G. 930/2005;
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: va fi instituit simultan pentru toate captarile care
exploateaza aceiasi structura acvifera regionala si se declara zona protejata prin ordin al
conducatorului autoritatii publice centrale conform art.14 din H.G. 930/2005;
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.

Fig. 1.6. VIERU


50 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A ORASULUI BOLINTIN VALE, JUDETUL GIURGIU [ROAB04GW00048]
[ROAG12]
A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Bolintin Vale


Tip captare: subteran
Amplasament: in partea V a orasului Bolintin Vale, 5 foraje :P1 (H=70 m)
este amplasat in incinta gospodariei de apa, P2’ (H=160 m)
P3’ (H=160 m) P4 (h=160 m) si P5 (H=160 m)
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 5 foraje echipate cu electropompe submersibile cu QP1 =
23,4 m3/h, QP2’,P3’,P4,P5= 21,6 mc/h; apa este pompata
catre rezervoarele de inmagazinare din incinta gospodariei de
apa prin conducte din PEHD (L=1129,33 m)
Administrator: OPERATOR REGIONAL APA SERVICE SA GIURGIU
Populatia deservita: Bolintin Vale, 4858 locuitori
Debit instalat (l/s): 29
Debit mediu prelevat (l/s): 8,055
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Calitatea apei subterane conform Legii 458/2002, completata si modificata cu Legea
311/2004: buna pentru forajele P1 si P2, calitatea apei din P3 neincadrandu-se in limitele
maxime admise de Legea nr. 458/2002
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare cu clor gazos, instalatie
tip JESCO (Qmax orar=200
mc/h) si filtrare (filtru automat
cu pat catalitic –Q=30 mc/h)
B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: in jurul puturilor P2’, P3’,P4 si P5 s-au
prevazut zone de regim sever si de restrictie de 10m x10m; putul P1 are asigurata zona prin
imprejmuirea gospodariei de apa
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: coincide cu zona de protectie sanitara cu
regim sever conform H.G. 930/2005;
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: va fi instituit simultan pentru toate captarile care
exploateaza aceiasi structura acvifera regionala si se declara zona protejata prin ordin al
conducatorului autoritatii publice centrale conform art.14 din H.G. 930/2005;
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
Fig. 1.7. BOLINTIN VALE
51- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI GRADINARI, JUDETUL GIURGIU [ROAB04GW00051]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Gradinari


Tip captare: subteran
Amplasament: in partea nordica a comunei Gradinari
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: front de captare, 4 foraje cu adancimea de 100 m si Qtotal
foraje = 14,5 l/s amplasate in partea estica a localitatii pe
malul drept a raului Arges cu urmatoarele caracteristici F1
(Q= 4,8 l/s), F2 (Q= 2,3 l/s), F3(Q= 4,8 l/s) si F4 (Q=2,6 l/s),
echipate cu pompe submersibile tip ROVATTI (Q= 3,61 l/s
si H= 50 m).

Administrator: PRIMARIA GRADINARI

Populatia deservita: Satele Gradinari, Tantava si Zorile, 4000 locuitori


Debit instalat (l/s): 20,72
Debit mediu prelevat (l/s): 0
Durata de functionare: in conservare
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: dezinfectie cu clor gazos; 2
rezervoare de inmagazinare din beton armat, cu
capacitatea de 400 m3 fiecare, amplasate suprateran

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: in jurul forajelor este prevazuta zona de
protectie cu S = 1384,74 mp fiecare, existand ingradire din plasa de sarma pe stalpi de
beton;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: coincide cu zona de protectie sanitara cu
regim sever, conform HG 930/2005;
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: va fi instituit simultan pentru toate captarile care
exploateaza aceiasi structura acvifera regionala si se declara zona protejata prin ordin al
conducatorului autoritatii publice centrale conform art.14 din H.G. 930/2005;
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
52 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A ORASULUI MIHAILESTI, JUDETUL GIURGIU [ROAB04GW00052]
[ROAG08]

A.CAPTARE
Denumire: alimentare cu apa Mihailesti
Tip captare: subteran
Amplasament: intravilan oras Mihailesti, pe partea dreapta a DN6
Corp de apa(cod): Pitesti (ROAG08)
Caracteristici tehnice: captare acvifer de mica adancime prin 3 foraje cu H=45 m si
4 foraje cu H=125 m; un foraj este situat în incinta
gospodariei de apa (P1) si doua (P2 si P3) sunt amplasate in
intravilanul orasului, la circa 250 m de P1, pe teren public
intre DN 6 si case particulare.; forajele sunt echipate cu
electropompe submersibile cu QP1,P2,P3 = 10 m 3/h,
QP4,,P5,P6,P7= 18 mc/h; aductiunea apei de la forajele
vechi (P1,P2,P3) la rezervorul de inmagazinare amplasat in
gospodaria de apa prin conducte PEHD (Dn=110mm,
L=650m) iar din forajele noi (P4,P5,P6,P7) la rezervorul de
inmagazinare amplasat in gospodaria de apa prin conducte
PEHD (Dn=90-160mm, L=1060m)
Administrator: OPERATOR REGIONAL APA SERVICE SA GIURGIU
Populatia deservita: Mihailesti, 5398 locuitori
Debit instalat (l/s): 8,33
Debit mediu prelevat (l/s): 8,692
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Calitatea apei subterane conform Legii 458/2002, completata si modificata cu Legea
311/2004: buna
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare cu instalatie tip
DOZACLOR (0-1,5 g Cl2/l)
B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: in jurul fiecarui foraj s-au prevazut zone de
protectie cu regim sever si de restrictie de 5 x 5m=25mp(forajele amplasate de teren public
P2, P3); zonele sunt asigurate prin imprejmuire cu stalpi de beton si sarma ghimpata
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: coincide cu zona de protectie sanitara cu
regim sever conform H.G. 930/2005;
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: va fi instituit simultan pentru toate captarile care
exploateaza aceiasi structura acvifera regionala si se declara zona protejata prin ordin al
conducatorului autoritatii publice centrale conform art.14 din H.G. 930/2005;
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
53 - FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA A ORASULUI
ZIMNICEA, JUDETUL TELEORMAN
– FRONT LUNCA [ROAB04GW00053][ROAG10]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Zimnicea


Tip captare: subteran
Amplasament: fluviul Dunarea pe malul stang, Hm =5380-5350, in partea
de N a orasului
Corp de apa(cod): Lunca Dunarii (Turnu Magurele-Zimnicea) (ROAG10)
Caracteristici tehnice: front de captare cu L= 950 m, 9 foraje (8 in functiune, unul
colmatat) cu adancimea in jur de 30 m, care capteaza
subteranul de mica adancime; conducte de aductiune-tuburi
de azbociment Dn= 150-400 m, L= 436-3254m

Administrator: SC APA SERV SA Alexandria

Populatia deservita: Zimnicea; 12 200 locuitori (impreuna cu front Caravanta)


Debit instalat (l/s): 56,1
Debit mediu prelevat (l/s): 31,987 (impreuna cu front Caravanta)
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare cu clor gazos in cadrul
Uzinei de apa si inmagazinare
in 2 rezervoare cu volumele de
5000 m3 si 1500 m3, din care
doar al 2lea este functional

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitare cu gard de sarma S=15x15=300mp


in jurul forajelor
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
54 - FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA A ORASULUI
ZIMNICEA, JUDETUL TELEORMAN – FRONT CARAVANTA
[ROAB04GW00054][ROAG10]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Zimnicea


Tip captare: subteran
Amplasament: fluviul Dunarea - mal stang, hm =5380-5350, partea de NE a
orasului
Corp de apa(cod): Lunca Dunarii (Turnu Magurele-Zimnicea) (ROAG10)
Caracteristici tehnice: front de captare cu L= 3130 m, 11 foraje (8 in functiune, 3 in
conservare) cu H= 27-31 m care capteaza subteranul de
mica
adancime; conducte de aductiune-tuburi de azbociment Dn=
150-400 m, L= 436-3254m

Administrator: SC APA SERV SA Alexandria

Populatia deservita: Zimnicea; 12 200 locuitori (impreuna cu front Lunca)


Debit instalat (l/s): 52,88
Debit mediu prelevat (l/s): 31,987 (impreuna cu front Lunca)
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare cu clor gazos in cadrul
Uzinei de apa si inmagazinare
in 2 rezervoare cu volumele de
5000 m3 si 1500 m3, din care
doar al 2lea este functional

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitare cu gard de sarma S=15x15=300mp


in jurul forajelor
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
55 - FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA A ORASULUI ROSIORII
DE VEDE, JUDETUL TELEORMAN – FRONT MALDAIENI [ROAB04GW00055]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa - Front captare MALDAIENI


Tip captare: subteran
Amplasament: partea de SV a com Maldaieni la 2500 m de malul drept al
paraului Bratcov, hm 260
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: front de captare cu lungimea de 6750 m, 28 foraje cu
adancimea de 85-90 m (subteran de medie adancime). S-au
reabilitat si echipat 10 foraje sunt in functiune, restul de 18
foraje constituind o rezerva de debit. Aductiune - conducta
metalica cu Dn= 150-500 mm

Administrator: SC APA SERV SA - Sucursala Rosiori de Vede

Populatia deservita: Rosiorii de Vede, 23 000 locuitori (impreuna cu frontul


Vedea)
Debit instalat (l/s): 160
Debit mediu prelevat (l/s): 25
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare cu clor gazos; gospodaria de
apa cuprinde 4 rezervoare din
beton armat care asigura
inmagazinarea apei

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard de sarma ghimpata pe
stalpi de beton (S=100 mp)
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
56 - FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA A ORASULUI ROSIORII
DE VEDE, JUDETUL TELEORMAN – FRONT VEDEA [ROAB04GW00056]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa - Front captare VEDEA


Tip captare: subteran
Amplasament: partea de NV a mun. Rosiorii de Vede in incinta uzinei de
apa, la 3000 m de malul drept al raului Vedea, hm 1320
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 13 foraje cu adancimea de 80 m, din care 12 sunt in
functiune si unul nefunctional; aductiune - conducta metalica
cu Dn= 150-200 mm

Administrator: SC APA SERV SA - Sucursala Rosiori de Vede

Populatia deservita: Rosiorii de Vede, 23000 locuitori(impreuna cu front


Maldaieni)
Debit instalat (l/s): 50
Debit mediu prelevat (l/s): 7,726
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare cu clor gazos; gospodaria de
apa cuprinde 4 rezervoare din
beton armat care asigura
inmagazinarea apei

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: zona de protectie a frontului de captare este
asigurata de imprejmuirea uzinei de apa
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
57 - FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA A MUN. ALEXANDRIA,
JUDETUL TELEORMAN - FRONT PLOSCA- PERETU [ROAB04GW00057]
[ROAG12, ROAG09]

A.CAPTARE

Denumire: Front captare PLOSCA– PERETU


Tip captare: subteran
Amplasament: partea de V a mun. Alexandria la 250-1500 m fata de malul
drept al raului Vedea, paralel cu calea ferata Rosiori de
Vede-Alexandria
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe (ROAG12), Luncile raurilor
Vedea, Teleorman si Calmatui (ROAG09)
Caracteristici tehnice: sursa directia Vest - front de captare Peretu-Plosca, cu
lungimea de 20 km, 54 foraje de mica adancime (H= 27-52
m) din care 49 sunt in stare buna de functionare, restul fiind
colmatate; aductiune – 2 conducte din tuburi azbociment
(Dn= 600 mm ) cu L= 32,2 si 23,45 km

Administrator: SC APA SERV SA - Sucursala Alexandria


Populatia deservita: Alexandria; 36973 locuitori (impreuna cu front Laceni-
Orbeasca)
Debit instalat (l/s): 350
Debit mediu prelevat (l/s): 173,548 (impreuna cu front Laceni-Orbeasca)
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare; statia de deferizare-
demanganizare este in
conservare din 1988, in prezent
fiind folosita o statie de
clorinare situata in imediata
apropiere a rezervoarelor de
inmaganizare echipata cu 2
aparate tip ADVANCE 20
B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: este asigurata partial prin imprejmuire cu gard
din sarma ghimpata; Terenul pe care sunt amplasate forajele este folosit ca teren agricol.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
58 - FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA A MUN. ALEXANDRIA,
JUDETUL TELEORMAN - FRONT LACENI-ORBEASCA [ROAB04GW00058]
[ROAG12, ROAG09]

A.CAPTARE

Denumire: Front captare LACENI-ORBEASCA


Tip captare: subteran
Amplasament: partea de N a mun. Alexandria , com. Orbeasca, la 100-125
m fata de malul drept al raului Teleorman
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe (ROAG12), Luncile raurilor
Vedea, Teleorman si Calmatui (ROAG09)
Caracteristici tehnice: sursa directia Nord - front de captare cu lungimea de 11,4
km,66 foraje (43 foraje frontul Laceni si 23 foraje frontul
Orbeasca), care capteaza din stratele freatic si de adancime;
aductiune–2conducte paralele realizata din PEID
(Dn=560mm) si L=5,km si o conducta de
azbociment( Dn=500mm) si L=5,km.
Administrator: SC APA SERV SA - Sucursala Alexandria
Populatia deservita: Alexandria; 36973 locuitori (impreuna cu front Plosca-
Peretu)
Debit instalat (l/s): 475
Debit mediu prelevat (l/s): 173,548(impreuna cu front Plosca-Peretu)
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare; statia de deferizare-
demanganizare a fost scoasa
din functiune incepand cu anul
2002, fiind in conservare, in
prezent fiind folosita o statie
de clorinare situata in imediata
apropiere a rezervoarelor de
inmaganizare echipata cu 2
aparate tip ADVANCE 20
B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitare prin bornare, in jurul a 24 de foraje
fiind asigurata zona de protectie sanitara de 10x10m; Terenul pe care sunt amplasate
forajele este folosit ca pasune si teren agricol
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: Pana in prezent nu s-a reusit delimitarea
perimetrului de protectie geologica.
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de
protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara
cu regim sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
59 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI SUHAIA, JUDETUL TELEORMAN [AB04GW00059]
[ROAG09]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Suhaia


Tip captare: subteran
Amplasament: in partea de S a extravilanului com. Suhaia , Dunare hm
5060, la cca 1,5 km de lacul Suhaia
Corp de apa(cod): Luncile raurilor Vedea, Teleorman si Calmatui (ROAG09)
Caracteristici tehnice: un dren orizontal (Q=22 l/s, Dn= 600 mm, L=26m) din
azbociment prevazut cu strat filtrant cu granulometrie
inversa, un bazin de colectare si decantare a apei, 2 conducte
din fonta pentru transportul apei in bazinul de stocare;
aductiunea - 2 conducte din fonta si PE, prima in conservare

Administrator: PRIMARIA SUHAIA

Populatia deservita: sat Suhaia; 2050 locuitori


Debit instalat (l/s): 22
Debit mediu prelevat (l/s): 6,157
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de clorinare cu clor gazos
echipata cu un aparat DOZA
CLOR 2000.

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard de sarma ghimpata si


stalpi de beton (S=45x40 m=1800mp)
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
60 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI PIETROSANI, JUDETUL TELEORMAN
[ROROAB04GW00060][ROAG07]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Pietrosani


Tip captare: subteran
Amplasament: partea de N a com. Pietrosani, malul stang al raului Vedea
Corp de apa(cod): Lunca Dunarii(Giurgiu-Oltenita) (ROAG07)

Caracteristici tehnice: 3 foraje cu adancimea H= 60m, 90m si 93 care capteaza din


freatic

Administrator: PRIMARIA PIETROSANI

Populatia deservita: com. Pietrosani; 4260 locuitori


Debit instalat (l/s): 14,2
Debit mediu prelevat (l/s): 4,249
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu detine instalatie tratare apa

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu sarma ghimpata


-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
61 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNA STEJARU, JUDETUL TELEORMAN [ROAB04GW00061]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Stejaru


Tip captare: subteran
Amplasament: com. Stejaru, cca. 400 m de malul drept al raului Vedea;
localitatea Bratcov
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 2 foraje cu adancimea de 85 m care capteaza din stratele de
Fratesti si 1 foraj cu adancimea de 90 m care capteaza tot din
stratele de Fratesti; aductiune - conducte PEHD

Administrator: PRIMARIA STEJARU

Populatia deservita: satele Stejaru,Socetu si Bratcov; 1500 locuitori


Debit instalat (l/s): 8
Debit mediu prelevat (l/s): 1,019
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de clorinare echipata cu un
aparat de clorare cu vacum
amplasata in incinta cladirii din
gospodaria de apa.

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard din plasa si stalpi de beton
(P Stejarul =1871 mp si P Socetu= 1881mp)
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
Fig. 1.8. STEJARU
62 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI POENI, JUDETUL TELEORMAN [ROAB04GW00062]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. Poeni


Tip captare: subteran
Amplasament: in satul Poeni, un foraj in incinta Grupului de Zacaminte
Preajba Nord si Sud si unul in zona blocurilor de locuinte;
in satul Catunu in incinta gospodariei de apa, pe mal drept
Glavacioc hm 280
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 3 foraje de adancime (H=97-100m) echipate cu pompe
submersibile tip HEBE 65x4; aductiunea – 2 conducte din
otel zincat (Dn=90-100mm, Ltotala=37m) si una metalica cu
Dn=100mm si L=50m

Administrator: SC PUBLISERV VIDELE SRL – com. POIENI


Populatia deservita: Poeni, Catunu; 806 locuitori
Debit instalat (l/s): 9,72 (doar in scop menajer)
Debit mediu prelevat (l/s): 0 (fara contract)
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu detine instalatie tratare apa; in
satul Poeni apa este pompata
din puturi direct in reteaua de
distributie, pe cand in satul
Catunu exista gospodarie de
apa

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: S1=4x5m=20mp, S2=2x3,5m=7mp si S3=


41x35m=1435mp
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
63 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI MALDAIENI, JUDETUL TELEORMAN [ROAB04GW00063]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Maldaieni


Tip captare: subteran
Amplasament: in partea vestica a com. Maldaieni
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe (ROAG12)

Caracteristici tehnice: 2 foraje cu adancimea de 90 m care capteaza acviferul de


adancime cantonat in Stratele de Fratesti, ambele dotate cu
pompe submersibile; aductiunea se asigura prin: conducta de
legatura intre P1 si P2 din PEID, Dn= 90mm, L= 200m +
conducta PEID care cumuleaza apa de la cele 2 puturi si o
transporta la rezervorul de inmagazinare Dn= 125mm, L=
8m

Administrator: PRIMARIA MALDAIENI


Populatia deservita: com. Maldaieni, 3200 locuitori
Debit instalat (l/s): 12,2
Debit mediu prelevat (l/s): 4,755
46Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: inmagazinare intr-un rezervor
metalic (suprateran,cu
V=500mc) si tratare cu
hipoclorit de sodiu in cadrul
gospodariei de apa

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu sarma ghimpata pentru forajul
P1 S1=20x16=320mp, iar in jurul gospodariei de apa S=2000mp
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
64 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI VARTOAPELE, JUDETUL TELEORMAN
[ROAB04GW00064][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Vartoapele


Tip captare: subteran
Amplasament: com.Vartoapele, malul drept al Cainelui, hm 561-563
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe (ROAG12)

Caracteristici tehnice: 2 foraje cu adancimea de 70 m care capteaza din stratele de


Fratesti; aductiune - conducta otel Dn = 635 mm

Administrator: PRIMARIA VARTOAPELE

Populatia deservita: com.Vartoapele; 140 locuitori


Debit instalat (l/s): 10,83
Debit mediu prelevat (l/s): 0
Durata de functionare: in conservare
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu detine instalatie tratare apa

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu sarma ghimpata


-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
65 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A ORASULUI VIDELE, JUDETUL TELEORMAN
– FRONT EGCL VIDELE [ROAB04GW00065][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa - Front captare EGCL Videle


Tip captare: subteran
Amplasament: in partea de NE a localitatii, in zona garii
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe (ROAG12)

Caracteristici tehnice: cuprinde 4 puturi din care 3 in functiune si 1 nefunctional cu


adancimea cuprinsa intre 101-110 m (subteranul de medie
adancime); aductiunea - conducta PEID Dn = 110 mm,
L=600m

Administrator: S.C. APA SERV SA Teleorman

Populatia deservita: Videle, 5200 locuitori (ambele fronturi)


Debit instalat (l/s): 24
Debit mediu prelevat (l/s): 14,157 (impreuna cu frontul Parisesti)
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: inmagazinare intr-un rezervor cu
V=2500mc si tratare cu clor
gazos in cadrul gospodariei de
apa

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: asigurata de imprejmuirea gospodariei de apa


-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
66 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A ORASULUI VIDELE, JUDETUL TELEORMAN
– FRONT PARISESTI [ROAB04GW00066][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa - Front captare Parisesti


Tip captare: subteran
Amplasament: in partea de E a orasului Videle
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe (ROAG12)

Caracteristici tehnice: cuprinde 10 puturi din care 7 in functiune si 2 nefunctionale


(P1 si P7); cele 7 foraje au adancimea de 105 m (subteran de
medie adancime); aductiunea - conducta din AZBO Dn =
300 mm L=7,5 km

Administrator: S.C. APA SERV SA Teleorman -Sucursala Videle

Populatia deservita: Videle, 5200 locuitori (ambele fronturi)


Debit instalat (l/s): 85,94
Debit mediu prelevat (l/s): 14,157 (impreuna cu frontul Videle)
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: inmagazinare intr-un rezervor cu
V=2500mc si tratare cu clor
gazos in cadrul gospodariei de
apa

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard din sarma ghimpata pe
stalpi din beton (10 x 10m, S=100mp)
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
67 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI FURCULESTI, JUDETUL TELEORMAN[ROAB04GW00067]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. Furculesti


Tip captare: subteran
Amplasament: estul com.Furculesti
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe (ROAG12)

Caracteristici tehnice: Frontul 1 (Q=3,5 l/s) format din 4 drenujri longitudinale.


Frontul 2 (Q=2 l/s) format din 2 drenuri longitudinale.
Ambele fronturi sunt dotate cu camere colectoare.
Administrator: PRIMARIA FURCULESTI
Populatia deservita: com.Furculesti; 5066 locuitori
Debit instalat (l/s): 5,5
Debit mediu prelevat (l/s): 3,583
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: este asigurata in zona fronturilor de captare (50
m in amonte si 25 m in aval).
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
.
68 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI PIATRA, JUDETUL TELEORMAN [ROAB04GW00068]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Piatra


Tip captare: subteran
Amplasament: in partea de E a com. Piatra, la cca 2 km de mal stang
Calmatui
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe (ROAG12)

Caracteristici tehnice: sursa de apa-izvorul de coasta Strangea Mare, captarea


asigurandu-se prin 6 drenuri (L=60m) interceptoare
longitudinale realizate din tuburi circulare din beton cu
Dn=200-300 mm; apa este stocata intr-un bazin colector cu
rol de deznisipator (V = 100 mc); aductiune - conducta
PEHD Dn=160 mm, L=350m

Administrator: CONSILIUL LOCAL PIATRA

Populatia deservita: com. Piatra, 2723 locuitori


Debit instalat (l/s): 35
Debit mediu prelevat (l/s): 10,214
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statia de clorinare de tip
ADVANCE 201 amplasata in
imediata vecinatate a
rezervorului de inmagazinare
echipat cu 1 aparat de clorinare
cu clor gazos.

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard de sarma ghimpata si


stalpi de beton (S=100 x 60 m=6000mp); in jurul rezervorului de inmagazinare, a statiei de
clorinare si a celei de pompare SP2 avem imprejmuire cu S=50x50m=2500mp
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
69 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI LISA, JUDETUL TELEORMAN [ROAB04GW00069]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Lisa


Tip captare: subteran
Amplasament: In V localitatii Lisa-com. Lisa, la cca 1,7 km de mal drept
Calmatui (hm 1240) si la cca 75m de mal drept parau Ducna;
in N-V localitatii Lisa, la cca 3km de mal drept Calmatui
(hm 1230) si la cca 200m de mal drept parau Ducna; in S
localitatii Vanatori-com. Lisa
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe (ROAG12)

Caracteristici tehnice: 3 drenuri cu L=20; 40; 85m, sursa de apa fiind izvoarele de
coasta; drenurile sunt executate din tuburi din PVC si cate o
camera de captare din beton armat pentru drenurile din loc.
Lisa, respectiv cu o camera tip cheson pentru localitatea
Vanatori; aductiune – 3 conducte PEHD Dn=110 -200mm,
L=370,470 si 2620m

Administrator: CONSILIUL LOCAL LISA


Populatia deservita: Lisa si Vanatori, com. Lisa, 1767 locuitori
Debit instalat (l/s): 28
Debit mediu prelevat (l/s): 8,622
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard din sarma ghimpata
S1=80x18m=1440mp, S2=30x114m=3420mp si S3=40x31m=1240mp
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
70 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI DRAGANESTI-VLASCA, JUDETUL TELEORMAN
[ROAB04GW00070][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Draganesti-Vlasca


Tip captare: subteran
Amplasament: in partea de N a localitatii, pe malul drept al raului Calnistea
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe (ROAG12)

Caracteristici tehnice: 5 foraje (din care 1 foraj in conservare in localitatea


Comoara) 3 foraje Draganesti-Vlasca cu adancimea de 90 m
si 2 foraje-Comoara cu adancimea de 60 m , aductiune
Draganesti -Vlasca - conducta din PEHD cu L= 650m si
aductiune Comoara – conducta dinPEHD cu L= 10m

Administrator: CONSILIUL LOCAL DRAGANESTI -VLASCA

Populatia deservita: Draganesti Vlasca, 880 locuitori


Debit instalat (l/s): 21
Debit mediu prelevat (l/s): 6,553
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: inmagazinare intr-un rezervor cu
V=500mc si clorinare cu clor
gazos in cadrul gospodariei de
apa

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: fiecare foraj este imprejmuit cu sarma ghimpata
pe stalpi de beton ( S1=S2=S3=100mp)
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
71- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI GRATIA, JUDETUL TELEORMAN [ROAB04GW00071]
[ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa comuna GRATIA


Tip captare: subteran
Amplasament: in zona de sud a satului Ciurari Deal
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe (ROAG12)

Caracteristici tehnice: 2 foraje cu H= 100 m situate la cca 200m unul de altul;


conducta aductiune din polietilena de inalta densitate PEID
cu Dn=80mm si L=200m de la F2 la F1 si o conducta de
legatura cu rezervorul de inmagazinare L=15m

Administrator: SC GRATIA SERV SRL


Populatia deservita: satele Gratia, Draghinesti, Ciurari Deal; 3268 locuitori
Debit instalat (l/s): 22,36
Debit mediu prelevat (l/s): 0,907
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare cu clor gazos in statia
amplasata in incinta grupului
de exploatare a gospodariei de
apa, amestecul clorului cu apa
realizandu-se in conducta de
aductiune catre rezervorul de
inmagazinare

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: gard din sarma ghimpata pe stalpi de beton
S=50x50m=2500mp
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
Fig. 1.9. GRATIA
72 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI BRINCENI, JUDETUL TELEORMAN [ROAB04GW00072]
[ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa comuna BRINCENI


Tip captare: subteran
Amplasament: In extravilanul satului Branceni, mal drept rau Vedea
hm1920
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe (ROAG12)

Caracteristici tehnice: 2 fronturi de captare a subteranului de mica si medie


adancime: 3 foraje cu H= 40 m si alte 3 cu H=75m; conducte
aductiune PEHD, cu Dn=63-110 mm, L=760, 900 si 2175m

Administrator: PRIMARIA BRINCENI

Populatia deservita: sat Branceni, 3100 locuitori


Debit instalat (l/s): 10
Debit mediu prelevat (l/s): 2,381
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de clorare cu 2 aparate de
dozare cu clor gazos tip S10K

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard din sarma ghimpata si
stalpi din beton pe o raza de 15 m
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
73 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI TALPA, JUDETUL TELEORMAN [ROAB04GW00073]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa comuna Talpa


Tip captare: subteran
Amplasament: in zona de NV a satului Talpa Ograzile
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe (ROAG12)

Caracteristici tehnice: 2 foraje cu adancimea de 120 m care exploateaza subteranul


de adancime, situate la cca 200m distanta intre ele, echipate
cu pompe subnersibile tip Rovatti cu turatie variabila;
aductiunea apei de la F2 la caminul de racord se face prin
conducta PEID cu Dn=75-L=178m si o conducta de legatura
de la camin la rezervorul de inmagazinare din acelasi
material cu Dn=110 mm si L=15m

Administrator: SC AQUA TALPA SRL


Populatia deservita: satele Talpa Bascoveni,Talpa Ograzile, Linia Costii; 2081
locuitori
Debit instalat (l/s): 7
Debit mediu prelevat (l/s): 1,826
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare cu clor gazos in statia de
clorinare echipata cu 2 aparate
de clorare, amplasata in incinta
gospodariei de apa
B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard din plasa si stalpi de beton
S=60x60m=3600mp
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
Fig. 1.10. TALPA
74 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI FANTANELE, JUDETUL TELEORMAN [ROAB04GW00074]
[ROAG09]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Fantanele


Tip captare: subteran
Amplasament: F1,F2, F3 in partea vestica a localitatii Fantanele; F4 in
partea centrala a localitatii
Corp de apa(cod): Luncile raurilor Vedea, Teleorman si Calmatui (ROAG09)

Caracteristici tehnice: 4 foraje de medie adancime (H=65m), din care 3 aflate in


functiune si F4 aflat in conservare; pentru forajele F2 si F3
aductiunea se face prin intermediul a doua conducte
PEHD80 cu Dn2=Dn3=110 mm care converg in alta
conducta de aductiune PEHD 80 cu Dn=160 mm,L=86m;
pentru F1 aductiunea consta dintr-o conducta din OLZn cu
Dn1=100mm, L=135m; pentru F4 aductiunea consta dintr-o
conducta din OLZn cu Dn4=100 mm, L=50m

Administrator: PRIMARIA FANTANELE


Populatia deservita: satul Fantanele; 1906 locuitori
Debit instalat (l/s): 16
Debit mediu prelevat (l/s): 1,149
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratarea apei se face manual cu
tablete de BICLOSOL
(dezinfectant pe baza de clor)

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930 / 2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: S=10x10m=100mp imprejmuita cu sarma


ghimpata, pentru fiecare captare in parte, iar in jurul rezervoarelor de inmagazinare
S=40x40=1600mp
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
75 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI FAGETELU, JUDETUL OLT [ROAB04GW00075][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa satele Fagetelu, Isaci, Bigesti-


Telesmani, Chilia, Gruiu, Pielcani, com. Fagetelu
Tip captare: subteran
Amplasament: in satul Chilia, mal stang rau Vedea , hm 260 si 272
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe (ROAG12)

Caracteristici tehnice: 2 foraje cu adancimi de 300 m dotate cu cate o pompa cu


Q=2,8 l/s, conducte de aductiune din otel L=20 si 500m

Administrator: Serviciul de Apa Fagetelu

Populatia deservita: com. Fagetelu, 1620 locuitori


Debit instalat (l/s): 5,6
Debit mediu prelevat (l/s): 0,964
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie clorinare amplasata in incinta
gospodariei de apa

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: S=20x20= 137,45 mp (pentru fiecare foraj) si
zona de protectie de 2826 mp la gospodaria de apa, realizate cu sarma
ghimpata pe stalpi de beton.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
-- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
76 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI SPINENI, JUDETUL OLT [ROAB04GW00076][ROAG12]
A.CAPTARE
Denumire: alimentare cu apa com. Spineni
Tip captare: subteran
Amplasament: in satele Alunisu, Optasani, Profa, Spineni, Davidesti, Cuza
Voda si Profa Vale: F1 din sistemul de alimentare 1 (Alunisu
si Spineni) la cca 2 km mal drept rau Vedea, km 194,2 ; F2
din acelasi sistem la cca 2,3 km mal drept Vedea km 194,2
si la cca 150 m mal stang parau Plapcea Mica, km 30; F3
din sistemul Profa (sistemul 2) este situat pe mal stang parau
Cioraca, km 1; F4 apartine sistemului de alimentare
Optasani(sistemul 3) amplasat in incinta statiei de pompare
si la 1000m mal stang parau Plapcea Mica, km 27,6; F5 si F6
- sistemul 4 (Cuza Voda, Davidesti si Profa Vale) situate in
localitatea Davidesti, la circa 400 m de mal stang Vedea
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 4 subsisteme de alimentare (2 foraje Spineni – Alunisu,1
foraj Profa Deal, 1 foraj Optasani, 2 foraje Cuza voda-
Optasani- Profa Vale ), compuse din 6 foraje care
exploateaza acviferul, cu adancimea de 110-250 m; conducte
de aductiune din PEHD sau OL cu L1=306 m, L2=56 m.
Administrator: PRIMARIA SPINENI
Populatia deservita: Spineni, Alunisu, Profa, Optasani,Davidesti, Cuza
Voda, Profa Vale , 960 locuitori
Debit instalat (l/s): 16,35
Debit mediu prelevat (l/s): 0,987
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: inmagazinare apa in rezervoare si
tratare cu clor gazos in primele
3 sisteme si oxidare cu
permanganat de potasiu si
clorinare cu hipoclorit in al 4-
B.ARIA DE PROTECTIE lea
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire gard sarma ghimpata S=
2762,16mp pentru gospodaria de apa care include si forajul F1, rezervorul de inmagazinare
si statia de tratare; S2= 1616,40mp; S3= 1837,6 mp (include forajul, rezervor, statie de
clorinare si hidrosfera) si S4=1599,15 mp (include forajul, rezervoarele, statie de clorinare
si hidrosfera)
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
77 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI TATULESTI, JUDETUL OLT [ROAB04GW00077][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. Tatulesti


Tip captare: subteran
Amplasament: Sat Mircesti, mal drept parau Tisar , hm 130, la cca 150m de
fostul CAP
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe (ROAG12)

Caracteristici tehnice: 1 foraj cu adancimea de 150 m care capteaza acviferul de


adancime; aductiunea-conducta PEID, L=10m

Administrator: S.C.PRESTARI SERVICII TATULESTI S.R.L.

Populatia deservita: satele Lunca, Magura, Mircesti si Momaiu, 600 locuitori


Debit instalat (l/s): 2,5
Debit mediu prelevat (l/s): 1,528
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire plasa sarma ghimpata pentru toata
gospodaria de apa (S=50x50=2500mp)
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
78 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI BARASTI, JUDETUL OLT [ROAB04GW00078][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. Barasti


Tip captare: subteran
Amplasament: in satele Popesti, Barasti de Vede, Mereni,Ciocanesti,
Motoesti, 3 foraje sunt situate pe malul stang Vedita, hm=
312,352,357; alte 3 foraje se gasesc pe malul stang al
paraului Tisar, hm=85,89,92; un foraj la hm 361 pe mal
drept Vedea si un ultim foraj din sistemul 4 pe malul drept
al paraului Marghia, hm 72
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 4 sisteme de alimentare cu apa care au ca sursa acviferul
exploatat prin 8 foraje, cu adancimi cuprinse intre 250-300
m: sistemul de alimentare cu apa nr. 1-Popesti, Cornesti,
Barastii de Vede cu 3 foraje; sistemul de alimentare cu apa
nr. 2- Mereni, Lazaresti, Boroesti, Barastii de Cepturi cu 3
foraje; sistemul de alimentare cu apa nr. 3-Ciocanesti, cu un
foraj; sistemul de alimentare cu apa nr. 4-Motoesti, cu un
foraj;
Aductiunea apei la rezervoarele de inmagazinare se face prin
conducte OL si PEHD.
Administrator: SC PRESTARI BARASTI SRL Barasti
Populatia deservita: Barasti, 2270 locuitori
Debit instalat (l/s): 23,97
Debit mediu prelevat (l/s): 3,664
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: inmagazinare si tratare cu clor
gazos
B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: numai 4 puturi au perimetrul asigurat:
S1=30mp,
S4=400mp, S5=300mp si S7=400mp prin imprejmuire plasa sarma ghimpata; zona de
protectie pentru intreaga gospodarie de apa este de 2500mp (imprejmuire cu sarma
ghimpata
cu stalpi dinbeton armat)
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
79 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI POTCOAVA, JUDETUL OLT [ROAB04GW00079][ROAG12,
ROAG09]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. Potcoava


Tip captare: subteran
Amplasament: Potcoava, in spatele sediului Schelei Ciuresti, la cca 500 m
de mal stang parau Plapcea
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe (ROAG12), Luncile raurilor
Vedea, Teleorman si Calmatui (ROAG09)

Caracteristici tehnice: 1 foraj cu H=70 m care capteaza subteranul de medie


adancime

Administrator: COMPANIA DE APA OLT S.A. - SEDIUL SECUNDAR


POTCOAVA

Populatia deservita: Potcoava, 741 locuitori


Debit instalat (l/s): 8,7
Debit mediu prelevat (l/s): 1,664
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu detine instalatie tratare;
inmagazinare apa prelevata
intr-un rezervor din beton
armat cu V= 250 m3

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu cablu de otel S=5x4m=20mp


-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
80 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI SERBANESTI, JUDETUL OLT [ROAB04GW00080][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Serbanesti


Tip captare: subteran
Amplasament: intravilanul satului Serbanestii de Jos, mal stang parau
Dorofei hm 230, pe partea stanga a DJ 546A (Slatina
-Serbanesti)
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 4 foraje cu H=150m echipate cu cate o pompa submersibila
(Q=2,5l/s, Hp=65mCA); conducta de aductiune PEHD cu o
lungime totala de 933m care transporta apa captat la un
rezervor de inmagazinare metalic, suprateran cu V=500mc,
aflat in incinta gospodariei de apa

Administrator: PRIMARIA SERBANESTI


Populatia deservita: satele Serbanestii de Sus, Serbanestii de Jos, Strugurelu; 812
locuitori
Debit instalat (l/s): 10
Debit mediu prelevat (l/s): 4,018
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: S=20x20m=400mp pentru 3 foraje si


S=50x70m=3500mp pentru gospodaria de apa care cuprinde un foraj, prin imprejmuire cu
gard din plasa de sarma
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
81- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A ORASULUI SCORNICESTI, JUDETUL OLT [ROAB04GW00081]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa oras Scornicesti


Tip captare: subteran
Amplasament: Scornicesti+cartier Teius
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: sursa A (captarea Scornicesti-Negreni) alcatuita din 2 foraje
din care s-a preluat de catre Compania de Apa Olt numai
forajul P1- in prezent in conservare; sursa B (Captarea
Negreni) dezafectata si nepreluata de catre Compania de Apa
Olt; sursa C (Captarea Scornicesti) cu 9 foraje in lungul
parau Plapcea Mica, pe ambele maluri, din care 2 sunt
neechipate si nealimentat cu energie (P3, P4) si altul
innisipat (P7), cu adancimi cuprinse intre 50 si 90 m care
capteaza subteranul de medie adancime; aductiunea apei se
realizeaza prin intermediul unor conducte din PEHD, azbo si
OL; pentru cartierul Teius sursa o constituie acviferul
exploatat prin intermediul unui foraj situat in intravilanul
cartierului, la 500m de malul drept al parau Teius

Administrator: COMPANIA DE APA OLT S.A. - SEDIUL SECUNDAR


SCORNICESTI
Populatia deservita: Scornicesti+cartier Teius, 4530 locuitori
Debit instalat (l/s): 38,92
Debit mediu prelevat (l/s): 8,798
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: in perimetrul rezervorului de
inmagazinare (V=2500mc) s-a
realizat o statie de clorinare cu
clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: numai 6 foraje imprejmuite cu gard din sarma
ghimpata S=4x4m =16mp (pentru fiecare foraj)
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
82 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI STOICANESTI-OLT, JUDETUL OLT [ROAB04GW00082]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. Stoicanesti-Olt


Tip captare: subteran
Amplasament: Intravilan sat Stoicanesti, la 450-500 m mal drept si la cca
200 m mal stang parau Calmatui
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 2 sisteme de alimentare cu apa: sistemul nr. 1 exploateaza
acviferul prin intermediul a 2 foraje cu H= 90m (F1 care nu
functioneaza si este in conservare, fiind prevazut cu cabina
subterana, iar F2 cu cabina supraterana); sistemul nr. 2 detine
un singur foraj prevazut cu cabina semiingropata; aductiunea
de la forajele F2 si F3 la hidrosfera se realizeaza prin cate o
conducta din OL cu L=70m, respectiv 15m.

Administrator: PRIMARIA STOICANESTI


Populatia deservita: Stoicanesti, 776 locuitori
Debit instalat (l/s): 8,32
Debit mediu prelevat (l/s): 1,083
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu detine instalatie tratare, apa
prelevata ajunge sa fie
inmagazinata intr-o hidrosfera
(V=60mc)

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: pentru F2 perimetrul zonei de protectie, care
este domeniu privat, nu are imprejmuire, iar pentru F1 si F3 perimetrele au imprejmuire cu
sarma ghimpata pe 3 laturi (S1=4x20=80mp si S3=3x20=60mp – inclusiv pentru
hidrosfera), intrarea nefiind executata (tot domeniul public)
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
83 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI RADOMIRESTI, JUDETUL OLT [ROAB04GW00083]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. Radomiresti


Tip captare: subteran
Amplasament: sat Radomiresti , la cca 550m de mal drept parau Calmatui
hm 303
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe (ROAG12)

Caracteristici tehnice: acviferul exploatat prin intermediul unui foraj cu H=68 m


dotat cu pompa submersibila; aductiunea apei se face printr-o
conducta OL (Dn=125-300mm, L=310m)

Administrator: PRIMARIA RADOMIRESTI

Populatia deservita: Radomiresti, 1000 locuitori


Debit instalat (l/s): 4,17
Debit mediu prelevat (l/s): 1,992
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu detine instalatie tratare; apa este
inmagazinata intr-un rezervor
metalic, semiingropat amplasat
in incinta gospodariei de apa

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: perimetrul pentru intreaga gospodarie de apa
(rezervor de inmagazinare si statie de pompare) este de 3600mp, imprejmuit cu gard de
beton si plasa
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
84 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI VALENI, JUDETUL OLT [ROAB04GW00084][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. Valeni


Tip captare: subteran
Amplasament: in satele Valeni, Mandra, Popesti, Olari si Tirisneag, mal
drept rau Vedea, hm 1055, 1098, 1025 si 1100
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe (ROAG12)

Caracteristici tehnice: 4 sisteme de alimentare cu 4 foraje cu adancimea intre 65 si


93 m, echipate cu pompe submersibile, de la care transportul
la hidrosfera se realizeaza prin prin conducte OL

Administrator: SC VALENI PRIMSERV SRL

Populatia deservita: 5 sate, 1240 locuitori


Debit instalat (l/s): 9,5
Debit mediu prelevat (l/s): 2,286
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu detine instalatie tratare;
inmagazinarea apei captate se
face in hidrosfera cu V=60mc
si rezervorul din Polstif cu
V=30mc

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu sarma ghimpata S1=S2=25mp,


S3=20x20=400mp, S4=10x10=100mp
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
85 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A ORASULUI TITU, JUDETUL DAMBOVITA
- FRONT CAPTARE TITU - GARA [ROAB04GW00085][ROAG02]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Titu-Gara


Tip captare: subteran
Amplasament: zona de sud a orasului, mal stang parau Spalatura
Corp de apa(cod): Campia Titu (ROAG02)

Caracteristici tehnice: 3 foraje amplasate in colturile unui triunghi cu latura de 100


m, avand adancimea de 30 m; conducta metalica aductiune
cu L=400 m si Dn 150 mm

Administrator: nepreluat de SC Compania de Apa Targoviste


Populatia deservita: Titu
Debit instalat (l/s): 10,8
Debit mediu prelevat (l/s): 0
Durata de functionare: in conservare
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: dezinfectie cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: forajele sunt prevazute cu cabine din zidarie si
usi metalice si imprejmuite cu gard din plasa de sarma
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
86 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A ORASULUI TITU, JUDETUL DAMBOVITA
- FRONT CAPTARE BRANISTE [ROAB04GW00086][ROAG02]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Titu


Tip captare: subteran
Amplasament: in partea de N a orasului Titu, la S de localitatea Podul Rizii
si la N de localitatea Braniste, pe mal stang parau Spalatura
hm 220
Corp de apa(cod): Campia Titu (ROAG02)

Caracteristici tehnice: 12 foraje din care 5 in exploatare, cu adancimea de 15 m


fiecare, capteaza subteranul freatic de mica adancime;
aductiunea apei la rezervoarele de inmagazinare se realizeaza
prin conducta metalica cu L=7 km

Administrator: S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE -


DAMBOVITA S.A. – Centrul Titu
Populatia deservita: Titu, 4711 locuitori
Debit instalat (l/s): 29
Debit mediu prelevat (l/s): 11,47
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: dezinfectia apei prin instalatie de
clorinare tip ADVANCE

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: forajele sunt prevazute cu cabine inchise si
imprejmuite cu gard din sarma ghimpata (S=4x4m=16 mp fiecare foraj)
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
87 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A ORASULUI GAESTI, JUDETUL DAMBOVITA
- FRONT CAPTARE PARC [ROAB04GW00087][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Gaesti


Tip captare: subteran
Amplasament: in zona centrala a orasului Gaesti, pe mal stang rau Sabar,
albia veche, hm=262-265
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)

Caracteristici tehnice: 7 foraje cu H= 100-170m care exploateaza subteranul de


adancime; conducta metalica de aductiune OL cu L=350 m
pt 3 foraje si conducta tip PEHD pt celelalte 4 foraje cu
L=550m

Administrator: S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE -


DAMBOVITA S.A., Centrul Gaesti
Populatia deservita: Gaesti, 10900 locuitori (impreuna cu front Arges)
Debit instalat (l/s): 31,14
Debit mediu prelevat (l/s): 14,016
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: apa este pompata la gospodaria
de apa Parc si este tratata prin
clorizare cu clor gazos cu o
instalatie tip Chlormix

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire gard plasa sarma (S=10 x
10m=100 mp pentru F4-F7 si S=5x5m=25mp pentru F1-F3);
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
88 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A ORASULUI GAESTI, JUDETUL DAMBOVITA
- FRONT CAPTARE ARGES [ROAB04GW00088][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Gaesti


Tip captare: subteran
Amplasament: extavilanul V al orasului Gaesti, la circa 1 km distanta, pe
malul stang al raului Arges, intre confluenta cu derivatia
Potopu- Rastoaca si localitatea Potlogeni Vale
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)

Caracteristici tehnice: 1 front de captare in lungime de 3,5 Km avand 21 foraje din


care 5 in exploatare si 16 nefunctionale, cu H= 80 m, care
capteaza subteranul de adancime; conducta aductiune din
azbociment L=3,5km

Administrator: S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE -


DAMBOVITA S.A., Centrul Gaesti

Populatia deservita: Gaesti, 10900 locuitori (impreuna cu front Parc)


Debit instalat (l/s): 25
Debit mediu prelevat (l/s): 5,676
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: apa ajunge la statia de tratare
Arges unde se realizeaza
deferizarea -demanganizarea,
filtrarea si clorizarea cu clor
gazos

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire gard plasa sarma (S=5x5m=25mp)
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
89 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI ULMI, JUDETUL DAMBOVITA [ROAB04GW00089]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Ulmi


Tip captare: subteran
Amplasament: in N localitatii Viisoara, la cca 1,7 km de malul stang al
raului Dambovita
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)

Caracteristici tehnice: 1 foraj care exploateaza subteranul de mare adancime,


H=170m, echipat cu o pompa submersibila tip GRUNDFOS
SP17-7; conducta de aductiune din PEHD Pn 6 atm
(Dn=110mm, L=140m)

Administrator: S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE


DAMBOVITA S.A.

Populatia deservita: satele Viisoara, Dumbrava, Colanu si Udresti; 2255 locuitori


Debit instalat (l/s): 4,17
Debit mediu prelevat (l/s): 4,451
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: inainte de inmagazinarea apei intr-
un rezervor din beton armat cu
V=200mc, apa este tratata cu
clor gazos, la trecerea printr-o
statie de clorinare tip
DOZACLOR 2000

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: S=70x40=2800mp prin imprejmuire cu gard


din plasa de sarma si acces restrictionat
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
90 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI NUCET, JUDETUL DAMBOVITA [ROAB04GW00090]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Nucet


Tip captare: subteran
Amplasament: in N localitatii Nucet, la cca 2,5 km de malul drept al raului
Ilfov, hm 375
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)

Caracteristici tehnice: 2 sisteme care exploateaza subteranul de mare adancime


(Nucet-Cazaci si Ilfoveni), cu 3 foraje H=130m, din care
unul in conservare; conducta de aductiune din PEHD 80 Pn 6
atm (Dn=180mm, L=480m)

Administrator: S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE


DAMBOVITA S.A.

Populatia deservita: satele Nucet, Cazaci si Ilfoveni


Debit instalat (l/s): 11,6
Debit mediu prelevat (l/s): 1,063
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: S=10x10=100mp pentru fiecare foraj


-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
91 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI MALU CU FLORI, JUDETUL DAMBOVITA
[ROAB04GW00091][FCA]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Malu cu Flori


Tip captare: subteran
Amplasament: in N localitatii Malu cu Flori
Corp de apa(cod): fara corp de apa atribuit(FCA)

Caracteristici tehnice: 2 puturi tip cheson cu H=6m; 2 conducte de aductiune cu


Dn=125-150mm si L=2,53-3km

Administrator: S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE


DAMBOVITA S.A.

Populatia deservita: satele Malu cu Flori, Miclosanii Mici, Copaceni si Capu


Coastei, 2000 locuitori
Debit instalat (l/s): 8,06
Debit mediu prelevat (l/s): 2,132
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare cu clor gazos si
inmagazinare in 2 rezervoare

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: S=70x40=2800mp pentru fiecare foraj prin
imprejmuire cu gard din plasa de sarma
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
92 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI LUDESTI, JUDETUL DAMBOVITA [ROAB04GW00092]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Ludesti


Tip captare: subteran
Amplasament: in NE satului Telesti, pe partea dreapta a DJ 702 L Ludesti-
Candesti Deal si in SE satului Scheiu de Sus, mal stang parau
Potop hm 147, pe aceeasi parte a DJ
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)

Caracteristici tehnice: 2 sisteme de alimentare cu 2 foraje cu adancimi de 145 si


176 m; 2 conducte de aductiune PEHD cu Dn=90-100mm si
L1=L2=55m

Administrator: S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE


DAMBOVITA S.A.

Populatia deservita: satele Ludesti, Telesti, Potocelu, Scheiu de Sus si Scheiu de


Jos, 1534 gospodarii(cca 3200 locuitori)
Debit instalat (l/s): 9,7
Debit mediu prelevat (l/s): 2,644
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: inmagazinare si clorinare cu clor
gazos

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: S1=S2=90x60=5400 mp prin imprejmuire cu


gard din plasa de sarma si este asigurata pentru gospodariile de apa
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
93 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA [ROAB04GW00093]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Petresti


Tip captare: subteran
Amplasament: in NV satului Petresti, pe partea stanga a DC 89 Puntea de
Greci- Petresti si in SV satului Ionesti pe partea stanga a DJ
702G Petresti-Ratesti-Cateasca
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 2 sisteme de alimentare cu 5 foraje cu adancimile cuprinse
intre 91 si 98 m care capteaza subteranul de medie adancime;
conducte de aductiunea din PEHD cu Dn=90-125mm si
L=400-700m

Administrator: SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE –


DAMBOVITA SA
Populatia deservita: satele Petresti, Coada Izvorului, Puntea de Greci, Potlogi
Deal, Ionesti, Gherghesti, Greci
Debit instalat (l/s): 16,5
Debit mediu prelevat (l/s): 3,057
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: inmagazinare intr-un rezervor
semiingropat si clorinare cu
clor gazos in cadrul
gospodariei de apa

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: prin imprejmuire cu gard din plasa de sarma cu
S1=120x50m=6000mp (atat pentru forajul F1, cat si pentru gospodaria de apa),
S2=60x40m=2400mp si S=70x50m=3500mp pentru fiecare din cele 3 foraje ale sistemului
2
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
94 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI LUCIENI, JUDETUL DAMBOVITA [ROAB04GW00094]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Lucieni


Tip captare: subteran
Amplasament: in NV com. Lucieni , la cca 1 km de mal drept Dambovita,
pe o directie perpendiculara pe DJ 702B
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 4 foraje cu H=60m care capteaza subteranul de medie
adancime; conducta de aductiune PEHD 100 Pn 6atm cu
Dn=90-125mm si L=460m

Administrator: SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA SA

Populatia deservita: satele Lucieni, Raciu, Olteni, Suta Seaca, Silistea; 6350
locuitori
Debit instalat (l/s): 14
Debit mediu prelevat (l/s): 7,465
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: pentru fiecare foraj prin imprejmuire cu gard
din plasa de sarma si acces restrictionat
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
95 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI VACARESTI, JUDETUL DAMBOVITA [ROAB04GW00095]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. Vacaresti


Tip captare: subteran
Amplasament: in sat Vacaresti, la 2 km de malul stang al raului Dambovita
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)

Caracteristici tehnice: 1 foraj cu adancimea de 58 m, capteaza stratele Fratesti

Administrator: PRIMARIA VACARESTI

Populatia deservita: Vacaresti, 2150 locuitori


Debit instalat (l/s): 6,9
Debit mediu prelevat (l/s): 0
Durata de functionare: nu a functionat in anul 2019
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu detine instalatie tratare apa

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever:-


-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
96 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI CANDESTI, JUDETUL DAMBOVITA [ROAB04GW00096]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. Candesti


Tip captare: subteran
Amplasament: in N localitatii Candesti Vale (la cca 4km de mal drept
Dambovita, hm 910), in V localitatii Candesti Deal si in
localitatea Dragodanesti, la cca 2 km de mal drept
Dambovita
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 3 surse de alimentare (Candesti Vale, Dragodanesti, Candesti
Deal) care capteaza acviferul de adancime, cu 3 foraje cu
H=104-248m, conducta de aductiune din PEHD

Administrator: SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA


SA

Populatia deservita: Candesti (satele Candesti Vale, Candesti Deal,


Dragodanesti) 2277 locuitori
Debit instalat (l/s): 11,05
Debit mediu prelevat (l/s): 3,11
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire gard plasa sarma (S1=16mp,
S2=20mp, S=100mp si S=25mp pentru forajele celorlalte 2 surse)
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
97 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI TATARANI, JUDETUL DAMBOVITA [ROAB04GW00097]
[ROAGO2]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. Tatarani


Tip captare: subteran
Amplasament: in partea V a satului Gheboieni, la 400m de malul stang al
raului Dambovita, hm 1012
Corp de apa(cod): Campia Titu (ROAG02)

Caracteristici tehnice: 1 foraj cu H=14,71 m, echipat cu o pompa tip SP 46-11;


aductiunea apei la gospodaria de apa se asigura prin
pompare, prin intermediul unei conducte metalice cu
Dn=125 mm si L=1367m

Administrator: PRIMARIA Tatarani


Populatia deservita: sat Gheboieni, 1050 locuitori
Debit instalat (l/s): 12,5
Debit mediu prelevat (l/s): 7,626
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu detine instalatie tratare;
inmagazinarea apei se face
intr-un rezervor suprateran din
beton armat cu V=300mc

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire din plasa sarma (S=70 x
40m=2800mp)
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
98 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI RACARI, JUDETUL DAMBOVITA [ROAB04GW00098]
[ROAG03]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. Racari


Tip captare: subteran
Amplasament: in partea centrala a orasului, in apropierea scolii generale
Corp de apa(cod): Colentina (ROAG03)
Caracteristici tehnice: 3 foraje din care unul innisipat, cu adancimea de 20 si 60 m;
aductiunea apei la gospodaria de apa se face printr-o
conducta metalica si din PEHD cu L=150m si Dn=150mm

Administrator: S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE –


DAMBOVITA S.A.
Populatia deservita: Racari, 1450 locuitori
Debit instalat (l/s): 2,8
Debit mediu prelevat (l/s): 1,288
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratarea apei se face intr-o instalatie
de dezinfectie cu hipoclorit de
sodiu; in prezent rezervorul de
inmagazinare si statia de
pompare a gospodariei de apa
nu functioneaza, apa fiind
pompata direct din foraje in
reteaua de distribuitie

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu sarma ghimpata pentru forajele
in functiune (S=5x5m=25mp)
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
99 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI VOINESTI, JUDETUL DAMBOVITA [ROAB04GW00099]
[ROAG02]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. Voinesti


Tip captare: subteran
Amplasament: in partea de N-V a satului Voinesti, pe mal stang al raului
Dambovita, hm=911-912 (500 m aval de podul Voinesti-
Aninosani) si in localitatea Gemenea, mal stang Dambovita
hm 862
Corp de apa(cod): Campia Titu (ROAG02)

Caracteristici tehnice: 2 subsisteme care capteaza subteranul de mica si medie


adancime:
- Voinesti cu 2 puturi tip cheson P1 si P2 cu H= 8 m, un
foraj P3 cu H=30m si un put taranesc P4 cu H=7,5m; 2
conducte de aductiune din PEHD cu L1= 2000m si L2=65 m,
Dn=125mm
- Gemenea cu un foraj P1 cu H=30m aflat in conservare si
unput tip cheson cu H=4m; conducta aductiune PEHD cu
Dn= 150 mm si L=3 km

Administrator: SC APA CRIS INSTAL 2012 SRL

Populatia deservita: Voinesti, Manga, Gemenea si Oncesti; 4430 locuitori


Debit instalat (l/s): 19,00
Debit mediu prelevat (l/s): 2,591
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: inmagazinare in cate un rezervor
din beton armat, semiingropat,
pentru fiecare subsistem si
tratare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard din plasa sarma
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
100 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI LUNGULETU, JUDETUL DAMBOVITA [ROAB04GW000100]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. Lunguletu


Tip captare: subteran
Amplasament: pe malul drept al raului Dambovita in lungul DN7 si DJ 711
A, in partea de NV a satului Serdanu (in cadrul fostului
CAP)
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 2 foraje de adancime (H= 70- 80 m) care capteaza din
stratele Fratesti; doua conducte aductiune: de la F1 la F2 din
PEHD. Pe 100 cu Dn=90 mm si de la F2 la rezervorul de
inmagazinare cu Dn=110 mm

Administrator: COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA


Populatia deservita: satele Lunguletu, Serdanu, Oreasca
Debit instalat (l/s): 11,00
Debit mediu prelevat (l/s): 4,154
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930 / 2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: S=70 x 40 m=2800mp imprejmuita cu gard din
sarma
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
101 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI MORTENI, JUDETUL DAMBOVITA [ROAB04GW000101]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Morteni


Tip captare: subteran
Amplasament: in partea sudica a satului Morteni (fostul CAP)
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)

Caracteristici tehnice: 2 foraje cu H=75 m care capteaza acviferul de medie


adancime; conducta de aductiune PEHD (Dn=90 mm,
L=250m) de la F2 la F1, iar de la F1 la rezervorul de
inmagazinare o conducta din PEHD cu Dn=125 mm,
L=1550m

Administrator: Compania de Apa Targoviste Dambovita SA

Populatia deservita: satele Morteni si Neajlovu


Debit instalat (l/s): 6,66
Debit mediu prelevat (l/s): 1,133
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930 / 2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: S= 70x40 m =2800mp imprejmuita cu gard din
plasa de sarma
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
102 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI PRODULESTI, JUDETUL DAMBOVITA
[ROAB04GW000102][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Produlesti


Tip captare: subteran
Amplasament: in partea sudica a satului Produlesti, pe partea stanga a DJ
dintre Produlesti si Costestii din Deal
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)

Caracteristici tehnice: 1 front de captare cu lungimea de 190 m format din 2 foraje


cu H=75 m fiecare, care capteaza acviferul de medie
adancime; de la F1 si F2 pornesc doua conducte de
aductiune PEHD PE 100 Pn6 cu Dn=90 mm, respectiv
Dn=110 mm pana la rezervor, cu o Ltotala=350m

Administrator: SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE–


DAMBOVITA
Populatia deservita: satele Produlesti, Brosteni,Costestii din Deal; 3800 locuitori
Debit instalat (l/s): 7,2
Debit mediu prelevat (l/s): 2,329
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinarea apei cu ajutorul unei
instalatii tip ADVANCE 201
C5, amplasata intr-o
constructie situata langa
rezervorul de inmagazinare
care cuprinde 2 camere (una
pentru instalatie si una pentru
depozitarea buteliilor de clor)
B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930 / 2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: zonele celor 2 foraje imprejmuite cu gard din
plasa (F1=40 X 70 m, F2=20 x 20 m).
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:-
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
103 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI CRANGURILE, JUDETUL DAMBOVITA
[ROAB04GW000103][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Crangurile


Tip captare: subteran
Amplasament: in intravilanul NE al localitatii Crangurile de Jos
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)

Caracteristici tehnice: 1 front de captare cu lungimea de 400 m format din 2 foraje


cu H=150 m care capteaza straturile de mare adancime;
conducta de aductiune din PN6 cu Dn=90 mm si L=400m de
la F2 la F1 si conducta PN6 cu Dn=160 mm si L=40m de la
F1 la rezervor

Administrator: SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE–


DAMBOVITA

Populatia deservita: satele Crangurile de Sus,Crangurile de Jos, Badulesti;


2070 locuitori
Debit instalat (l/s): 6,00
Debit mediu prelevat (l/s): 1,205
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930 / 2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: S1=S2=15x15m=300mp imprejmuiti cu gard


din plasa de sarma ghimpata
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
104 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI DRAGODANA, JUDETUL DAMBOVITA
[ROAB04GW000104][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Dragodana


Tip captare: subteran
Amplasament: Sat Picior de Munte, in zona S si centrala, pe partea dreapta
si
stanga a DN 72 A Targoviste-Gaesti; sat Boboci, in zona N,
pe
partea dreapta a DN 72 A si in centrul satului; sat Padureni,
partea N langa DC Padureni-Boboci; in extravilanul E al
localitatii Dragodana
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)

Caracteristici tehnice: 5 foraje cu H=100-130m care capteaza acviferul de medie


adancime pentru satele Picior de Munte, Boboci si Padureni;
pentru Dragodana, Burduca si Cuparu exista 3 foraje cu
H=120m, aductiune se face prin trei conducte cu Dn=90 mm
de la fiecare foraj, la o conducta comuna

Administrator: PRIMARIA DRAGODANA


Populatia deservita: satele Picior de Munte, Boboci, Padureni, Dragodana,
Burduca si Cuparu; 7300 locuitori
Debit instalat (l/s): 24,5
Debit mediu prelevat (l/s): 7,005
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu detine instalatie tratare; apa este
inmagazinata in 5 rezervoare
supraterane cu V=10mc
fiecare, amplasate langa foraje
B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930 / 2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard din plasa de sarma pentru
7 foraje (S=15x15m=300mp pentru 2 foraje)
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
105 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI MANESTI, JUDETUL DAMBOVITA [ROAB04GW000105]
[ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa comuna MANESTI


Tip captare: subteran
Amplasament: in zona de nord-vest a satului Dragaesti Ungureni, pe malul
stang al raului Dambovita la cca. 200 m, hm 1074
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)

Caracteristici tehnice: un front de captare cu lungimea de cca. 500 m alcatuit din 5


foraje cu adancimea de 151-153 m, care capteaza acviferul
de mare adancime; conducta aductiune din polietilena de
inalta densitate PEID, cu Dn=110 mm.

Administrator: COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA


SA
Populatia deservita: satele Manesti, Dragaesti Pamanteni si Dragaesti Ungureni;
5207 locuitori
Debit instalat (l/s): 90
Debit mediu prelevat (l/s): 3,803
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: inmagazinare intr-un rezervor
suprateran din beton armat
V=100mc si tratare cu clor
gazos in cadrul gospodariei de
apa
B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: gard din plasa de sarma si stalpi metalici
(S=10x6=60mp) pentru fiecare foraj, iar gospodaria de apa are zona de protectie cu
S=40x30=1200mp
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
106 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI VALEA MARE, JUDETUL DAMBOVITA [ROAB04GW000106]
[ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa comuna VALEA MARE


Tip captare: subteran
Amplasament: in zona de NV a satului Valea Caselor
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)

Caracteristici tehnice: 3 foraje cu H=210-217m, care capteaza acviferul de


adancime; conducta aductiune din polietilena de inalta
densitate PEHD, cu Dn=90 mm, L=20-280m

Administrator: CONSILIUL LOCAL VALEA MARE

Populatia deservita: satele Valea Mare, Valea Caselor, Livezile, Feteni, Garleni,
Saru si Stratonesti
Debit instalat (l/s): 10,8
Debit mediu prelevat (l/s): 2,4
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: gard din plasa de sarma si stalpi metalici (S=70
x 40 m=2800mp pentru foraje si S=60x60m=3600mp pentru gospodaria de apa)
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
107 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRUALIMENTAREA CU
APA A ORASULUI OTOPENI, JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000107]
[ROAG11]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa oras OTOPENI


Tip captare: subteran
Amplasament: raul Pasarea - mal drept, hm 41-52
Corp de apa(cod): Bucuresti – Slobozia (nisipurile de Mostistea) (ROAG11)
Caracteristici tehnice: 13 foraje cu adancimi de 74 - 294m. Echipate cu pompe
submersibile cu Q=2,5 – 4.5 l/s. Apa ajunge printr-o
aductiune in lungime de 1,35 km in doua gospodarii de apa
echipate cu rezervoare din beton armat semiingropate, statie
de clorinare si statie de pompare, care trimit apa in reteaua de
distributie in lungime de 35,574 km.
Administrator: Primaria Otopeni prin SC VEOLIA APA SERVICII
SRL

Populatia deservita: 8188 locuitori (Otopeni, Odai, Ferme)


Debit instalat (l/s): 46,5
Debit mediu prelevat (l/s): 12,05
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Calitatea apei subterane conform Legii 458/2002, completata si modificata cu Legea
311/2004: proasta (o proba cu depasiri la amoniu, bact. col., nr. col. la 22 si 37 grade)
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare dezinfectie clor cu 2
dozatoare , tip DOZA CLOR si
4 butelii de clor (2 butelii in
stoc)
B. ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard de sarma (23 x 25 m)


fiecare;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
Fig. 1.11. OTOPENI
108 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI 1 DECEMBRIE, JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000108]
[ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. 1 DECEMBRIE


Tip captare: subteran
Amplasament: raul Arges - mal stang, hm 2512; in incinta
gospodariei de apa
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 7 foraje noi ce capteaza stratele Fratesti A+B, cu adancimea
de 100m si 3 foraje vechi cu H=90m, in conservare;
conducta de aductiune cu L1=300m si L2=27.12 km; PEID
Dn=63-250 mm

Administrator: SC EURO APAVOL SA Voluntari


Populatia deservita: 8014 locuitori (satul 1 Decembrie)
Debit instalat (l/s): 31,5
Debit mediu prelevat (l/s): 13,699
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Calitatea apei subterane conform Legii 458/2002, completata si modificata cu Legea
311/2004: proasta (depasiri la amoniu, bact. col., nr. col. la 22 si 37 grade)
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de tratare cu 5 filtre cu
carbune activ, instalatie de tratare cu
hipoclorit

B. ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard din plasa de sarma a
captarii – S1= 3375 mp, S2=S3=S4=S5 900 mp SI S6=S7 = 100 mp.Zona de protectie
sanitara cuprinde vegetatie ierboasa.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
109 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI JILAVA, JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000109][ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. JILAVA


Tip captare: subteran
Amplasament: raul Sabar - mal stang, hm 1492-1498
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 8 foraje cu adancimi de: F1=70 m; F2=45 m; F3=50 m; F4=9
m; F5=9 m; F6=10 m; F7=9 m; F8=130m, capteaza stratul
Fratesti, avand grosimea medie de 10m; mai exista 2 foraje
aflate in conservare; conducta aductiune de beton
Dn=200mm Forajele sunt echipate cu pompe submersibile
tipX-ELL (Q=1,52 l/s).

Administrator: SC APA CANAL ILFOV SRL

Populatia deservita: 2604 locuitori (Jilava); comuna are si alimentare din reteaua
Apa Nova Bucuresti
Debit instalat (l/s): 12,16 (pentru cele 8 foraje)
Debit mediu prelevat (l/s): 1,078
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Calitatea apei subterane conform Legii 458/2002, completata si modificata cu Legea
311/2004:
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu detine instalatie tratare apa

B. ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: Imprejmuire cu gard de sarma (5 x 5 m). Zona
de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
110 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A ORASULUI MAGURELE, JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000110]
[ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa oras MAGURELE


Tip captare: subteran
Amplasament: raul Ciorogarla - mal stang, hm 379-388 (pe strazile
Florilor si Ioan Slavici)
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 12 foraje cu adancimi de 40-175m (8 in functiune si 4 in
conservare), echipate cu electropompe submersibile cu
Q=2,7– 7,5 mc/h. Apa ajunge printr-o aductiune din
conducte de azbociment (Dn=400m), conducte din fonta si
PEHD (Dn=100-400mm) (L=900 m) la gospodaria de apa,
unde se afla un rezervor din beton armat semiingropat
(V=3500 mc), o instalatie de clorinare si un grup de
pompare, care trimite apa la consumatori, intr-o retea de
distributie in lungime de 11,44 km

Administrator: SC APA CANAL ILFOV SRL

Populatia deservita: 9250 locuitori


Debit instalat (l/s): 39,3
Debit mediu prelevat (l/s): 23,602
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Calitatea apei subterane conform Legii 458/2002, completata si modificata cu Legea
311/2004:
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare dezinfectie clor

B. ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

- -Zona de protectie sanitara cu regim sever: Imprejmuire cu gard de sarma pentru 5 foraje
in functiune:F1, F2, F3, F5, F8: 10X10msi imprejmuire cu gard de sarma pentru 2 foraje in
functiune: F10, F11: 5x5m. Zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
Fig.1.12. MAGURELE
111- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A ORASULUI PANTELIMON, JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000111]
[ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa oras PANTELIMON


Tip captare: subteran si retea Apa Nova
Amplasament: raul Colentina - mal stang, hm 871-876
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 7 foraje cu adancimi de 70-255m; capteaza stratele Fratesti
A+B, cu pozitiile filtrelor: 146-156m, 171-175m, 186-206m,
227-239m si 242-245m echipate cu pompe tip SMUOAT
(Q=2,7- 4,4 l/s). Conducta de aductiune a apei de la foraje in
gospodaria de apa este de 2,76 km. In gospodaria de apa se
gasesc doua rezervoare din beton semiingropate
((V1=V2=300 mc), o statie de dezinfectare cu UV, o statie
automata de dozare hipoclorit de sodiu si o statie de pompare
care trimite apa la consumatori printr-o retea de distributie in
lungime de 40 km.

Administrator: SC APA CANAL ILFOV SRL

Populatia deservita: 11356 locuitori


Debit instalat (l/s): 23,4
Debit mediu prelevat (l/s): 7,61
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Calitatea apei subterane conform Legii 458/2002, completata si modificata cu Legea
311/2004: proasta (o singura proba cu amoniu depasit)
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: o statie de tratare cu UV a apei tip
INLINE 150 ST SN 9404 si o
instalatie automata de
dezinfectie cu hipoclorit de
sodiu
B. ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard de sarma (10 x 10 m).Zona
de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
Fig. 1.13. PANTELIMON
112- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A ORASULUI POPESTI-LEORDENI, JUDETUL ILFOV
[ROAB04GW000112][ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa oras POPESTI-LEORDENI


Tip captare: subteran
Amplasament: raul Dambovita - mal drept, hm 2442-2446
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 16 foraje (din care 2 in conservare) cu adancimi de 40-
175m; capteaza stratul Fratesti; echipate cu cate o pompa
submersibila tip GRUNDFOS, Qexpl.= 2,5÷7,77l/s si 2 cu
pompe tip SAER , Qexpl.=1,38l/s, conducta aductiune din
PEHD (L = 4,35 km, D = 110 – 315 mm)

Administrator: SC VITAL BLUE AQUA SA Popesti Leordeni

Populatia deservita: 8300 locuitori (Popesti-Leordeni)


Debit instalat (l/s): 60,2
Debit mediu prelevat (l/s): 34,881
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Calitatea apei subterane conform Legii 458/2002, completata si modificata cu Legea
311/2004: proasta (depasiri la amoniu, nr col. la 22 grade)
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare dezinfectie clor (statie
automata de clorinare tip ISLG
2967)

B. ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard de sarma - foraj P1 in


statia de tratare S1= 4x4m=16mp; S2=S3=S4= 8x8m =64mp; S5=S6=10x10m=100 mp;
restul forajelor au imprejmuire de 10 x 10 m=100 mp.Zona de protectie sanitara cuprinde
vegetatie ierboasa.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
113 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A ORASULUI BUFTEA, JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000113][ROAG11]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa oras BUFTEA


Tip captare: subteran
Amplasament: raul Colentina - mal stang, hm 432-445
Corp de apa(cod): Bucuresti – Slobozia (nisipurile de Mostistea) (ROAG11)
Caracteristici tehnice: 4 fronturi de captare subterana (2 uzine de apa, din care una
in conservare) cu nr. total de foraje = 23 (Frontul 1 are 10
foraje cu adancimi de 50-57m din care 2 foraje in
conservare; Frontul 2 are 9 foraje (din care unul in
conservare) cu adancimea de 70m din care 4 foraje in
conservare; Frontul 3 are 3 foraje (toate in conservare)cu
adancimi de 60-364m toate in conservare; Frontul 4 are 1
foraj cu adancimea de 70m). Forajele sunt echipate cu pompe
submersibile (Q= 2,22 – 5 l/s). Apa din fronturile 1,2 si 4
ajunge printr-o aductiune cu lungimea de 5,8 km in Uzina de
apa nr.1, compusa din: doua rezervoare din beton
semiingropate cu V1=V2= 1000 mc, statie de clorinare si
statie de pompare care trimite apa la consumatori, printr-o
retea in lungime de 44,69 km. Apa din frontul 3 se pompeaza
direct in aceasta retea.
Administrator: S.C. RAJA SA CONSTANTA
Populatia deservita: 22178 locuitori (Buftea, cartiere Bucoveni si Buciumeni)
Debit instalat (l/s): 66,67 (Uzina 1 = 55,55; Uzina 2-in conservare)
Debit mediu prelevat (l/s): 50,82
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Calitatea apei subterane conform Legii 458/2002, completata si modificata cu Legea
311/2004: buna
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare dezinfectie clor

B. ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: fronturile au imprejmuire cu pomi si arbusti
intr-o mica masura; doar P34 are imprejmuire cu gard de sarma cu S=8x8 mp; 6 foraje sunt
amplasate pe proprietate privata; Zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:-
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
114 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A ORASULUI VOLUNTARI, JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000114]
[ROAG11]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa oras VOLUNTARI


Tip captare: subteran+retea Apa Nova
Amplasament: Pasarea, Valea Saulei - mal stang, hm 12-19
Corp de apa(cod): Bucuresti – Slobozia (nisipurile de Mostistea) (ROAG11)
Caracteristici tehnice: 11 foraje cu adancimi de 70-220 m, care capteaza stratele
Mostistea si Fratesti, echipate cu pompe Grundfos si Saturn;
conducta aductiune de beton Dn=50 – 250 mm si L= 99,208
km

Administrator: SC EURO APAVOL SA Voluntari


Populatia deservita: cca. 6300 (2098 contracte)
Debit instalat (l/s): 27,23
Debit mediu prelevat (l/s): 15,665
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Calitatea apei subterane conform Legii 458/2002, completata si modificata cu Legea
311/2004: buna
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: trei instalatii de dozare hipoclorit
. aferente gospodariei de apa si
forajelor de alimentare F8, F12
B. ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: : imprejmuire cu gard de sarma – F1 si F4 sunt


in incinta statiei, suprafata de protectie fiind S=1307 mp, iar restul forajelor au zone de
10x10m Zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
Fig. 1.14. VOLUNTARI
115 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A ORASULUI BRAGADIRU, JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000115]
[ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa oras BRAGADIRU


Tip captare: subteran
Amplasament: raul Ciorogarla - mal stang, hm 326-334
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)

Caracteristici tehnice: 8 foraje din care 7 foraje in functiune si 1 in conservare, cu


adancimi de 165-178m, echipate cu pompe Wilo; capteaza
stratul Fratesti; conducta aductiune din otel Dn=110 -355mm,
in lungime de 3850m. Distributia are o lungime de 433,582
km
Administrator: SC APA CANAL ILFOV SRL

Populatia deservita: 3983 locuitori (2401 bransamente)


Debit instalat (l/s): 35
Debit mediu prelevat (l/s): 29,319
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Calitatea apei subterane conform Legii 458/2002, completata si modificata cu Legea
311/2004: proasta (depasiri la amoniu, nr col. la 37 grade)
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare dezinfectie clor; un rezervor
de inmagazinare cu V= 500 m3

B. ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: mprejmuire cu gard de sarma - F1 in incinta


statiei (4517,15 mp); restul forajelor au delimitate zone de protectie cu suprafete cuprinse
intre 93,3 mp si 400 mp; forajul F6 este situat pe proprietate privata. Zona de protectie
sanitara cuprinde vegetatie ierboasa.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
116 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI CORNETU, JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000116][ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. CORNETU


Tip captare: subteran
Amplasament: raul Sabar, Ciorogarla si Arges - mal stang, hm 2121-2126
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe (ROAG12)

Caracteristici tehnice: 6 foraje din care 1 in conservare, cu adancimea de 175m;


capteaza stratul Fratesti; conducta de aductiune este din otel
Dn=100 - 150mm, in lungime de 3,87 km. Lungimea
distributiei este de 28,421 km.

Administrator: SC APA CANAL ILFOV SRL

Populatia deservita: 1770 locuitori (satul Cornetu)


Debit instalat (l/s): 25,3
Debit mediu prelevat (l/s): 1,585
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Calitatea apei subterane conform Legii 458/2002, completata si modificata cu Legea
311/2004: proasta (depasiri la amoniu, nr col. la 37 grade)
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare dezinfectie clor gazos;
inmagazinarea apei se face
intr-un rezervor din beton
armat cu V= 500 m3 si un
rezervor metalic cu acelasi
volum, ambele amplasate
suprateran
B. ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard de sarma cu suprafete


cuprinse intre 97,71 si 394 mp. F1 este in curtea gospodariei de apa, care are gard din plasa
de sarma ce imprejmuieste o suprafata de 3701 mp. Zona de protectie sanitara cuprinde
vegetatie ierboasa.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
117 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI AFUMATI, JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000117][ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. AFUMATI


Tip captare: subteran
Amplasament: raul Pasarea - mal stang, hm 192
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 4 foraje cu adancimea de 230m (F1-langa Primarie, F2-
strada Lotrului, F3-gospodaria de apa 2, F4-langa sectia de
Politie), echipate cu pompe submersibile (Q=2,2 – 3,1 l/s).
Apa ajunge in doua gospodarii de apa prevazute cu
rezervoare din beton armat semiingropate (GA1 – un
rezervor cu V1=250 mc si GA2 – doua rezervoare cu
V2=V3=250 mc), instalatii de clorinare si statii de pompare
care livreaza apa la consumatori printr-o retea in lungime de
2,13 km.

Administrator: PRIMARIA COM. AFUMATI

Populatia deservita: 1300 locuitori


Debit instalat (l/s): 10,2
Debit mediu prelevat (l/s): 11,923
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Calitatea apei subterane conform Legii 458/2002, completata si modificata cu Legea
311/2004:
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare dezinfectie clor

B. ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard de sarma - S1= 7x5m=35
mp, S2=8x5m=40mp, S3= 10 X 10m=100mp si S4=8 x 5m=40 mp. ; Zona de protectie
sanitara cuprinde vegetatie ierboasa.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
Fig. 1.15. AFUMATI
118 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI BRANESTI, JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000118]
[ROAG11]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. BRANESTI


Tip captare: subteran
Amplasament: raul Pasarea - mal stang, hm 324-329
Corp de apa(cod): Bucuresti – Slobozia (nisipurile de Mostistea) (ROAG11)
Caracteristici tehnice: 5 foraje, cu adancimi de 175 - 200m, capteaza stratul
Fratesti; echipate cu pompeWilo si Hebe (Q=4 – 5,6 l/s).2
foraje au ramas in exploatarea locala a Primariei si Politiei
Branesti; conducta aductiune din otel Dn=110 - 200mm, in
lungime de 950 m. Distributia are o lungime de 34,84 km

Administrator: SC APA-CANAL ILFOV SA+Primaria Branesti

Populatia deservita: 2430 locuitori (536 bransamente)


Debit instalat (l/s): 26,3
Debit mediu prelevat (l/s): 10,074
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Calitatea apei subterane conform Legii 458/2002, completata si modificata cu Legea
311/2004:
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie clorinare

B. ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard cu suprafete cuprinse intre
56,26 si 3140,51 mp(cea mai mare este cea a forajului situat in incinta gospodariei de apa)
Zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
Fig. 1.16. BRANESTI
119 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A ORASULUI CHITILA, JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000119][ROAG12]

A. CAPTARE
Denumire: alimentare cu apa oras CHITILA
Tip captare: subteran
Amplasament: raul Colentina - mal drept, hm 524-529
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 4 foraje (H=220m), din care F1, F2 si F3 echipate cu cate o
pompa submersibila GRUNDFOS tip SP 17-12 (Q=17 mc/h)
iar F4 echipat cu o pompa submersibila tip ROVATTI (Q=16
mc/h). Prin intermediul a 4 conducte din PEID cu o lungime
totala de 1140m apa este pompata intr-un rezervor suprateran
din beton armat cu V=500 mc. Din acesta, prin intermediul
unei statii de pompare formata din doua pompe GRUNDFOS
tip CR32-4A (Q=30 mc/h) apa este condusa intr-o statie
hidrofor care are un recipient de 5 mc si apoi este distribuita
la consumatori printr-o retea PEID in lungime totala de 42
km.
Administrator: VEOLIA APA SERVICII SRL
Populatia deservita: 11500 locuitori (Chitila)
Debit instalat (l/s): 17,88
Debit mediu prelevat (l/s): 19,977
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Calitatea apei subterane conform Legii 458/2002, completata si modificata cu Legea
311/2004: buna
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: exista o statie de clorinare cu clor
gazos in functiune;
B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever:
Forajul de alimentare cu apa F1: imprejmuire cu gard de sarma -52,93x97,48m;
Forajul de alimentare cu apa F2: imprejmuire cu gard de sarma -11,70x32,91m;
Forajul de alimentare cu apa F3: imprejmuire cu gard de sarma -13,06x12,55m;
Forajul de alimentare cu apa F4: imprejmuire cu gard de sarma -14,07x17,42m;
Zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
Fig. 1.17. CHITILA
120 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A ORASULUI MOGOSOAIA, JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000120]
[ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa oras MOGOSOAIA


Tip captare: subteran
Amplasament: raul Colentina - mal stang, hm 550-553
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)

Caracteristici tehnice: 7 foraje cu adancimea de 250-260m, care capteaza stratul


Fratesti, echipate cu pompe submersibile avand urmatoarele
caracteristici: Q = 16,2 m3/h, Hp = 87,00 mCA, P = 8,00
kW; conducta aductiune de beton Dn=200mm si L=978m

Administrator: PRIMARIA ORAS MOGOSOAIA


Populatia deservita: 2200 locuitori (Mogosoaia)
Debit instalat (l/s): 15,6
Debit mediu prelevat (l/s): 5,074
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Calitatea apei subterane conform Legii 458/2002, completata si modificata cu Legea
311/2004: proasta (bacterii coliforme)
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare dezinfectie gazos (statie de
clorinare cu capacitatea de 10-
15 l/s); rezervor de
3
inmagazinare cu V=600 m

B. ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard de sarma cu


S=20x20m=400 mp pentru fiecare foraj; forajele din incinta statiilor de tratare sunt fara
zone de protectie; Zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
Fig. 1.18. MOGOSOAIA
121 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A MUN. BUCURESTI, JUD. GR-DB
– FRONT ULMI [ROAB04GW000121][ROAG03]

A. CAPTARE

Denumire: Front captare ULMI


Tip captare: subteran
Amplasament: intre raurile Arges-Sabar-Ciorogarla-Dambovita
(com. Cosoba,Ulmi, Poenari, Malu-Spart)
Corp de apa(cod): Colentina (ROAG03) si Estul Depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 263 foraje de mica adancime, formand ramura Ulmi Vechi
(cu 228 foraje) si ramura Ulmi-Vest (cu 35 foraje);
adancimile forajelor sunt de 9-18m (pentru Ulmi Vechi) si de
33-35m (pentru Ulmi-Vest); capteaza stratele Colentina si
Mostistea; Ulmi Vechi cu 2 apeducte executate din fonta cu
Dn=250-600mm si Ulmi Vest cu o conducta din fonta cu
Dn=508-1000mm

Administrator: APA NOVA BUCURESTI S.A.


Populatia deservita: Mun. Bucuresti
Debit instalat (l/s): 695
Debit mediu prelevat (l/s): 0
Durata de functionare: in conservare
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: dezinfectie clor cu clor gazos

B. ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: -


-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
122 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A MUN. BUCURESTI, JUD. GR-DB
- FRONT ARCUDA [ROAB04GW000122][ROAG03]

A. CAPTARE

Denumire: Front captare ARCUDA


Tip captare: subteran
Amplasament: raurile Ciorogarla-Dambovita (com. Joita, Sabareni)
Corp de apa(cod): Colentina (ROAG03)

Caracteristici tehnice: 114 foraje cu adancimi de 35-45m; capteaza stratele


Colentina si Mostistea; conducta aductiune de beton
Dn=600mm

Administrator: APA NOVA BUCURESTI S.A.

Populatia deservita: Mun.Bucuresti


Debit instalat (l/s): 15,8
Debit mediu prelevat (l/s): 0
Durata de functionare: casate/ 4 foraje folosite in scop tehnologic pt statia Arcuda
Calitatea apei subterane conform Legii 458/2002, completata si modificata cu Legea
311/2004: buna
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare dezinfectie clor

B. ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: -


-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
123 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A MUN. BUCURESTI, JUDETUL ILFOV
– FRONT COLECTOR 1-BRAGADIRU [ROAB04GW000123][ROAG03]

A. CAPTARE

Denumire: Front captare COLECTOR 1 - BRAGADIRU


Tip captare: subteran
Amplasament: intre raurile Arges-Sabar-Ciorogarla (com.Cornetu, Clinceni,
Bragadiru)
Corp de apa(cod): Colentina (ROAG03)

Caracteristici tehnice: 18 foraje cu adancimi de 9-24m; capteaza stratele Colentina


si Mostistea; conducta aductiune de beton Dn=300mm

Administrator: APA NOVA BUCURESTI S.A.

Populatia deservita: Mun.Bucuresti


Debit instalat (l/s): 54
Debit mediu prelevat (l/s): 0
Durata de functionare: casate
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare dezinfectie clor

B. ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: -


-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
124- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A MUN. BUCURESTI, JUDETUL ILFOV
- FRONT COLECTOR 2-BRAGADIRU [ROAB04GW000124][ROAG03]

A. CAPTARE

Denumire: Front captare COLECTOR 2 - BRAGADIRU


Tip captare: subteran
Amplasament: intre raurile Arges-Sabar-Ciorogarla (com.Cornetu,
Clinceni,
Bragadiru)
Corp de apa(cod): Colentina (ROAG03)

Caracteristici tehnice: 24 foraje cu adancimi de 9-24m; capteaza stratele Colentina


si Mostistea; conducta aductiune de beton Dn=300mm

Administrator: APA NOVA BUCURESTI S.A.


Populatia deservita: Mun.Bucuresti
Debit instalat (l/s): 72
Debit mediu prelevat (l/s): 0
Durata de functionare: casate
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare dezinfectie clor

B. ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: -


-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
125 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A MUN. BUCURESTI, JUDETUL ILFOV
-FRONT COLECTOR 3 – BRAGADIRU [ROAB04GW000125][ROAG05]

A. CAPTARE

Denumire: Front captare COLECTOR 3 - BRAGADIRU


Tip captare: subteran
Amplasament: intre raurile Arges-Sabar-Ciorogarla (com.Cornetu, Clinceni,
Bragadiru)
Corp de apa(cod): Lunca si terasele raului Arges (ROAG05)
Caracteristici tehnice: 210 foraje cu adancimi de 8-18m; capteaza stratele
Colentina; conducta aductiune de beton Dn=800mm

Administrator: APA NOVA BUCURESTI S.A.


Populatia deservita: Mun.Bucuresti
Debit instalat (l/s): 428
Debit mediu prelevat (l/s): 0
Durata de functionare: casate
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare dezinfectie clor

B. ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: -


-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
126 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA IN MUNICIPIUL BUCURESTI [ROAB04GW000126][ROAG03, ROAG11,
ROAG13]

A. CAPTARE

Denumire: Front captare PUTURI MUN. BUCURESTI


Tip captare: subteran
Amplasament: pe teritoriul mun. Bucuresti
Corp de apa(cod): Colentina(ROAG03), Bucuresti-Slobozia (Nisipurile de
Mostistea)(ROAG11), Bucuresti (Formatiunea de Fratesti)
(ROAG13)
Caracteristici tehnice: captare cu nr. de foraje = 136; sunt puturi de mica adancime
(59 foraje cu H=22-40m), puturi de medie adancime (13
foraje cu H=55-66m) si puturi de mare adancime (64 foraje
cu H=104-265m); capteaza stratele Colentina, Mostistea si
Fratesti; conducta aductiune de beton Dn=100-200mm

Administrator: APA NOVA BUCURESTI S.A


Populatia deservita: Mun.Bucuresti, 1810 locuitori
Debit instalat (l/s): 598
Debit mediu prelevat (l/s): 0
Durata de functionare: casate (o parte preluate de ALPAB)
Calitatea apei subterane conform Legii 458/2002, completata si modificata cu Legea
311/2004: buna
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare dezinfectie clor

B. ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: forajele sunt imprejmuite cu gard de plasa de
sarma cu S=10x10m=100mp (numai cca 10% din totalul de 136 foraje sunt fara zona de
protectie); Avand in vedere ca se afla in zone cu parcuri, forajele sunt inconjurate de
vegetatie ierboasa.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
127 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI GANEASA, JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000127][ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. GANEASA


Tip captare: subteran
Amplasament: Valea Sindrilita - mal stang, hm 275-280
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 2 foraje cu adancimea de 200 m, echipate cu cate o pompa
submersibila cu Q= 5l/s. Prin retea de PEID in lungime de
440 m apa este trimisa intr-un rezervor metalic suprateran cu
V=500 mc. De aici, apa trece printr-o instalatie automata de
clorinare si apoi, cu ajutorul unei statii de pompare este
trimisa spre consumatori printr-o retea de PEID in lungime
de 25,787 km dotata cu cismele stradale.
Administrator: SC ANTREPRIZA SRL

Populatia deservita: 4633


Debit instalat (l/s): 10
Debit mediu prelevat (l/s): 4,439
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:statie automata de tratare dezinfectie
clor

B. ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: F1 amplasat in incinta gospodariei de apa,


imprejmuire cu gard de plasa, h=2m, S1 = 3148 mp (incinta gospodariei de apa). F2
imprejmuire cu gard de beton, S2 = 200 mp.
Zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
128- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI CATEASCA, JUDETUL ARGES [ROAB04GW000128]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Cateasca


Tip captare: subteran
Amplasament: in satele Cateasca (centru), Gruiu (spatele scolii), Ciresu
(vis-a-vis de scoala) si Catanele (curtea caminului cultural),
raurile Arges hm1200 si Neajlov hm 210
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 4 foraje de adancime care alimenteaza 4 sisteme
independente: sistemul I-satele Cateasca si Coseri, si
Sistemul II-satul Gruiu, sistemul III- satele Ciresu si Silistea
si sistemul IV-satele Recea si Catanele, H=200m

Administrator: S.C. APA CANAL 2000 S.A. Pitesti

Populatia deservita: com. Cateasca (satele Cateasca, Ciresu, Silistea, Gruiu,


Coseri, Catanele , Recea) 3763 locuitori
Debit instalat (l/s): 10,7
Debit mediu prelevat (l/s): 4,99
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de pompare-clorinare

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard din plasa de sarma
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
129- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI AREFU, JUDETUL ARGES [ROAB04GW000129][FCA]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Arefu


Tip captare: subteran
Amplasament: extravilanul S-V, N-V si central-nordic al satului Arefu (4
izvoare) si extravilanul N-E al satului Capataneni-Ungureni
(2 izvoare); parau Arefu-pe versantul mal stang (hm 20,35,36
si 45), raul Arges-pe versantul existent pe mal stang (hm 360
si 370)
Corp de apa(cod): fara corp de apa atribuit (FCA)
Caracteristici tehnice: 6 izvoare de coasta captate fiecare in cate o camera de
captare din beton tip ”faras intors” incastrata direct in stanca:
Izvorul Sipot, Izvorul Deal, Izvorul Central nr. 1, Izvorul
Central nr. 2, Izvorul Capataneni-Pamanteni, Izvorul
Capataneni-Ungureni ; aductiunea apei se face gravitational
prin 6 conducte (Dn=150mm, L=150-800m)

Administrator: PRIMARIA AREFU


Populatia deservita: com. Arefu, 1940 locuitori
Debit instalat (l/s): 4,479
Debit mediu prelevat (l/s): 2,824
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu detine instalatie tratare; apa este
inmagazinata in cate un
rezervor din beton pentru
fiecare captare (V=50-200mc)

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: S=40mp in jurul fiecarei captari


-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
130- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A ORASULUI MIOVENI, JUDETUL ARGES [ROAB04GW000130]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Mioveni


Tip captare: subteran
Amplasament: Argesel (hm 736);cartierul Racovita – 2 foraje: un foraj pe
mal drept rau Arges, hm 736, imediat aval de podul de pe DJ
704B Davidesti-Racovita –Boteni, iar altul pe partea stanga a
aceluiasi drum in zona intersectiei cu DN 73D Mioveni-
Davidesti – Boteni
Cartierul Fagetu – 2 foraje in N-V cartierului
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: Racovita: 2 foraje care exploateaza subteranul de adancime;
aductiunea apei – conducta PEHD (Dn=125mm, L=392m).
Apa este pompata in sistemul de stocare format din 3
rezervoare Polstif (Vt=200 mc). De aici este trimisa prin
pompare in retea. Exista o instalatie de clorinare cu
hipoclorit de sodiu. Fagetu: 2 foraje (H=250 m) echipate
cu pompe submersibile (Q= 3 l/s fiecare) care trimit apa la
stocare intr-un rezervor metalic, suprateran (V=262 mc). De
aici, apa merge gravitational la consumatori. Exista 2
instalatii de clorinare cu hipoclorit
Administrator: SC SERVICII EDILITARE PT COMUNITATE SRL
MIOVENI.

Populatia deservita: cartierele Racovita si Fagetu


Debit instalat (l/s): 10
Debit mediu prelevat (l/s): 3,669
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare cu hipoclorit de sodiu

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: -


-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
131 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI BOGATI, JUDETUL ARGES [ROAB04GW000131][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Bogati


Tip captare: subteran
Amplasament: satele Bogati (zona NE, la cca 0,5 km E de mal stang parau
Budisteanca, hm 152), Glambocelu (extremitatea V, terasa
mal drept, hm 210), Barloi (zona V, pe versant mal drept
acelasi parau, hm 140) si Suseni
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 4 sisteme de alimentare (Bogati, Glambocelu-Chitesti, Bujoi-
Barloi, Suseni) cu 5 foraje (H=200m) care capteaza
subteranul de adancime; conducte de aductiune din PEHD cu
L=250-840m

Administrator: SC PAMA SRL


Populatia deservita: satele Bujoi, Barloi, Glambocelu, Chitesti, Bogati si Suseni
Debit instalat (l/s): 11,28
Debit mediu prelevat (l/s): 3,709
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare cu clor

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard din sarma ghimpata si
stalpi din otel (S1=400mp, S2=1600mp, S3=1480mp si S4=754mp).
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
132 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI POIENARII DE MUSCEL, JUDETUL ARGES
[ROAB04GW000132][FCA]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Poienarii de Muscel


Tip captare: subteran
Amplasament: mal drept Targului hm 485, zona Pescareasca, aval de podul
de pe DJ738
Corp de apa(cod): fara corp de apa atribuit (FCA)
Caracteristici tehnice: 1 put tip cheson (H=12m) care capteaza subteranul de mica
adancime, prevazut cu o statie de pompare cu 1+1 pompe
(Q=74mc/h, Hp=150mCA); conducta de aductiune din
PEHD cu Dn=200-250 m si L=2186 m pana la rezervorul de
inmagazinare R1

Administrator: SERV. PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA


Populatia deservita: satele Grosani, Poienari si Jugur
Debit instalat (l/s): 20,56
Debit mediu prelevat (l/s): 1,601
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare cu hiploclorit de sodiu

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire pe o suprafata circulara cu raza de


10m
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
133 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTARE CU
APA A COMUNEI DARMANESTI, JUDETUL ARGES [ROAB04GW000133]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Darmanesti


Tip captare: subteran
Amplasament: intravilanul V al localitatii Piscani, la cca 1 km de malul
stang al raului Doamnei hm 158
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 1 foraj (H=150m) echipat cu o electropompa submersibila
(Q=4,8l/s si Hp=55 mCA) care capteaza subteranul de
adancime; conducta de aductiune din PEHD cu Dn= 110m si
L=2045,5m

Administrator: PRIMARIA DARMANESTI


Populatia deservita: satele Piscani, Negreni
Debit instalat (l/s): 4,8
Debit mediu prelevat (l/s): 4,707
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare cu clor gazos, instalatia
fiind amplasata in incinta zonei
de protectie sanitara cu regim
sever a forajului, amestecul
clorului cu apa realizandu-se in
conducta de aductiune catre
rezervorul de inmagazinare

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: S=225mp pentru foraj si S=2000mp pentru
rezervorul de inmagazinare
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
134 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI DAMBOVICIOARA, JUDETUL ARGES [ROAB04GW000134]
[ROAG01]

A.CAPTARE
Denumire: alimentare cu apa Dambovicioara
Tip captare: subteran
Amplasament: sat Podu Dambovitei, mal stang parau Valea Cheii hm 70, la
cca 7 km amonte de confluenta cu Dambovita; sat
Dambovicioara, NE – zona Padina Sirnei, pe partea dreapta a
DJ 730 Dambovicioara-Sirnea,si zona Izvoru, iar in SE
satului – zona Tucesti, pe mal stang parauValea Muierii,
afluent necadastrat mal stang parau Dambovicioara
Corp de apa(cod): Muntii Piatra Craiului (ROAG)1)
Caracteristici tehnice: necesarul de apa este asigurat din 4 izvoare de carst (2 in
Podu Dambovitei, 2 in Dambovicioara) si 3 drenuri (1 in
Podu Dambovitei, 2 in Dambovicioara) care formeaza
captarile Valea Cheii, Padina Sirnei, Tucesti si Izvoru;
izvoarele si drenurile sunt captate in cate o camera de captare
din beton armat; din captarea Valea Cheii apa este
transportata gravitational prin conducta PEHD la rezervorul
tampon R1 si din acesta printr-o conducta de acelasi tip in
rezervorul R2; din celelalte captari apa ajunge, prin alte 2
conducte PEHD, in rezervorul de inmagazinare R3 (Ltotala
conducte aductiune =10,458 km)
Administrator: PRIMARIA DAMBOVICIOARA
Populatia deservita: satele Podu Dambovitei si Dambovicioara
Debit instalat (l/s): 3,31
Debit mediu prelevat (l/s): 0
Durata de functionare: nu a functionat in anul 2019
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu detine instalatie tratare; apa este
adusa in urmatoarele
rezervoare: un rezervor tampon
R1 din polstif, un rezervor de
inmagazinare R2 din beton
armat si un altul R3 din polstif
B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: -
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
135 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI BERCENI, JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000135][ROAG11]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. BERCENI


Tip captare: subteran
Amplasament: raul Cocioc-Mamina - mal stang, hm 12-16
Corp de apa(cod): Bucuresti – Slobozia (nisipurile de Mostistea) (ROAG11)
Caracteristici tehnice: 2 foraje cu adancimi de 67-80 m, capteaza stratul Mostistea,
echipate cu cate o electropompa submersibila (P = 5,5 kW).
Prin conducta de aductiune din beton (Dn=110mm, L = 710
m) apa ajunge intr-un rezervor din beton, suprateran (V =
500 mc) situat in gospodaria de apa. Apoi este clorinata si
pompata catre consumatori, prin intermediul unei statii de 4
electropompe.

Administrator: EURO APA VOL Voluntari

Populatia deservita: 1060 locuitori


Debit instalat (l/s): 12,65
Debit mediu prelevat (l/s): 3,266
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare dezinfectie clor (instalatie de
tratare cu hipoclorit de sodiu,
filtrare sedimente si filtrare cu
carbune granular activat)

B. ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard de sarma cu


S1=20x20m=400 mp si S2=7x7m=49 mp; Zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie
ierboasa.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
136 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI STEFANESTII DE JOS, JUDETUL ILFOV
[ROAB04GW000136][ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. STEFANESTII DE JOS


Tip captare: subteran
Amplasament: raul Pasarea - mal drept, hm 129-132
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 6 foraje cu adancimi de 223 - 251 m, capteaza stratul
Fratesti, echipate cu pompe submersibile Rovatti cu
urmatoarele caracteristici: 3 pompe cu turatie variabila ( Q = 54
m3/h, Hp = 25,00 mCA, P = 30 kW) si o pompa (Q=18 mc/h,
H=36mCA, P=7.5kW( pt incendii); conducta aductiune
PEID Dn=125-160mm si L=1.1 km. Distributia din PEHD cu
o lungime de 31,427 km
Administrator: EURO APAVOL SA Voluntari
Populatia deservita: 1950 locuitori
Debit instalat (l/s): 36,8
Debit mediu prelevat (l/s): 12,525
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Calitatea apei subterane conform Legii 458/2002, completata si modificata cu Legea
311/2004: proasta (o singura proba cu depasiri la amoniu)
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: dezinfectie cu clor (statie de
clorinare cu o capacitate de 10-15 l/s);
rezervor de inmagazinare cu volumul de
550 m3

B. ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard de sarma, S1=3608mp,


S2= 1314mp. S3=S4=100mp, S5+S6=3300mp. Zona de protectie sanitara cuprinde
vegetatie ierboasa.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
137 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI BLEJESTI, JUDETUL TELEORMAN [ROAB04GW000137]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Blejesti


Tip captare: subteran
Amplasament: 1 foraj in partea N-V a localitatii Baciu la cca 200m de mal
stang Glavacioc (sursa Baciu), hm 450 si 2 foraje in partea E
a localitatii Sericu la cca 150m de mal drept Glavacioc (sursa
Blejesti), hm 540
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 4 foraje care capteaza subteranul de mare adancime
H=100m; 3 conducte de aductiune din PEHD cu Dn=75mm
si Ltotal= 600m

Administrator: CONSILIUL LOCAL BLEJESTI

Populatia deservita: Blejesti, Sericu si Baciu (5123 locuitori)


Debit instalat (l/s): 16,50
Debit mediu prelevat (l/s): 0,888
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare cu clor lichid

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: gard din sarma si stalpi din beton armat,
S=15x15m = 225mp pentru fiecare foraj
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
138 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI MARZANESTI, JUDETUL TELEORMAN
[ROAB04GW000138][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Marzanesti


Tip captare: subteran
Amplasament: extravilanul N al satului Teleormanu, la cca 450m de malul
stang al paraului Vajistea
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 7 foraje care capteaza subteranul de adancime (H=60m),
situate la distanta de cca 200m intre ele, din care unul in
conservare; conducta telecopica de aductiune din PEID cu
Dn=50-125mm cu Ltotala=1,29 km care deverseaza in
rezervorul de inmagazinare

Administrator: CONSILIUL LOCAL MARZANESTI


Populatia deservita: Teleormanu, Marzanesti,Valea Parului si Cernetu, 5234
locuitori
Debit instalat (l/s): 10,85
Debit mediu prelevat (l/s): 5,955
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare cu clor gazos in statia de
clorinare echipata cu 2 aparate
de clorare si amplasata in
incinta grupului de exploatare
a gospodariei de apa

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: gard din sarma ghimpata si stalpi metalici, zona
avand raza de 25m pentru fiecare foraj
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
139 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI CRANGU, JUDETUL TELEORMAN [ROAB04GW000139]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Crangu


Tip captare: subteran
Amplasament: in SV localitatii Crangu, versant drept Calmatui, hm1085
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 2 drenuri din tubulatura din polietilena: DC1 cu L=100m
(adancimea de pozare intre 1,85-4,55m) si DC2 cu L=103m
(adancimea de pozare intre 0,85-7m), sursa de apa
constituind-o acviferul din „Stratele de Fratesti” ce apare sub
forma de izvor in versantul drept al r. Calmatui; in cazul
primului dren, la mijlocul lui e amplasat un put colector cu
diametrul de 2 m, pentru ca un astfel de put (cu diametrul de
2,2m) sa se regaseasca la capat in cazul celui de-al 2lea dren;
aductiunea este asigurata gravitational printr-o conducta din
PEID cu L=180m si Dn=110mm

Administrator: PRIMARIA CRANGU


Populatia deservita: satele Crangu si Secara; 1411 locuitori
Debit instalat (l/s): 4,5
Debit mediu prelevat (l/s): 0,844
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: inmagazinare intr-un rezervor
bicompartimentat,semiingropat
(V1=V2=100mc) si clorinare
cu clor gazos in cadrul
gospodariei de apa
B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: S1=7x100m=700mp si S2=8x103m=824mp


imprejmuite cu gard din sarma ghimpata si stalpi din lemn
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
140 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI DRACEA, JUDETUL TELEORMAN [ROAB04GW000140]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Dracea


Tip captare: subteran
Amplasament: in partea V a comunei, in versantul drept al raului Calmatui,
pe valea Bobenului si Totitei (hm 106-107)
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: sistem de captare prin dren format din captarea C1 si
captarea C2 dotate fiecare cu camin de captare si bazin de
deznisipare, sursa de apa constituind-o acviferul din „Stratele
de Fratesti” ce apare sub forma de izvoare; captarea C1
constituie sursa de alimentare de rezerva pentru SC
SUINPROD Zimnicea –ferma Dracea; de la C2 la rezervorul
de inmagazinare apa este transportata gravitational printr-o
conducta PVC cu L=350m si Dn=120mm, iar de la C1 apa
ajunge direct la consumatori printr-o conducta din acelasi
material cu L=1450m

Administrator: CONSILIUL LOCAL DRACEA


Populatia deservita: Dracea; 2015 locuitori
Debit instalat (l/s): 1,39
Debit mediu prelevat (l/s): 0,352
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: rezervor de inmagazinare din beton
armat, semiingropat, cu
V=14mc, in care se face
tratarea apei manual cu
cloramina
B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: instituita 50 m amonte si 20 m aval si lateral,


precum si in zona bazinelor de deznisipare.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
141 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI SILISTEA, JUDETUL TELEORMAN [ROAB04GW000141]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Silistea


Tip captare: subteran
Amplasament: in partea S a localitatii Silistea (zona fostului CAP), parau
Puturosu hm 20
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 2 foraje de adancime P1 si P2 cu H=65m, echipate cu pompe
submersibile LOWARA (Q=10,8mc/h si Hp=40mCA),
capteaza „Stratele de Fratesti”; aductiunea se asigura prin
conducte PE 80 (Dn=75mm, Ltotala=350m)

Administrator: PRIMARIA SILISTEA


Populatia deservita: Silistea, Silistea Mica, Butesti, 2692 locuitori
Debit instalat (l/s): 6
Debit mediu prelevat (l/s): 3,044
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: sistem de dezinfectie
microbiologica cu tehnologie
in UV + instalatie dozare cu
hipoclorit de sodiu

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: -


-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
142 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI DOBROTESTI, JUDETUL TELEORMAN
[ROAB04GW000142][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Dobrotesti


Tip captare: subteran
Amplasament: in estul satului Dobrotesti
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 3 foraje amplasate liniar care capteaza subteranul de
adancime cu H=150m, la distanta de cca 300 m intre ele,
echipate cu cate o pompa submersibila tip Rovatti;
aductiunea apei de la F3 la F1 si apoi la F2 se face prin
conducta PEID (L1=340m, Dn1=75mm, L2=300m,
Dn=110mm), iar de la F2 la rezervorul de inmagazinare
printr-o conducta de acelasi tip cu L=50m si Dn=125mm

Administrator: CONSILIUL LOCAL DOBROTESTI

Populatia deservita: sat Dobrotesti,4185 locuitori


Debit instalat (l/s): 10,8
Debit mediu prelevat (l/s): 4,002
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare cu clor gazos in statia de
clorinare echipata cu 2 aparate
de clorare care este amplasata
in cadrul gospodariei de apa

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard din sarma ghimpata cu
R=25m
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
143- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI GHIMPATI, JUDETUL GIURGIU [ROAB04GW000143]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Ghimpati


Tip captare: subteran
Amplasament: in partea NE si SV a com. Ghimpati
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 2 foraje cu adancimea de 70 m, care capteaza acviferul de
adancime si care alimenteaza satul Ghimpati; conducte de
aductiune din PEHD; 3 foraje de adancime cu H=85m ( P1,
P2 si P3), amplasate la o distanta de cca 170m unul fata de
altul si echipate cu electropompe submersibile (Q=13,3mc/h
si Hp=35mCA) care alimenteaza locuitorii satelor Copaciu si
Naipu; conducta de aductiune PEHD cu Dn=110mm si L=
410m

Administrator: VITAL BLUAQUA SA Popesti - Leordeni

Populatia deservita: satele Ghimpati, Copaciu si Naipu, 5600 locuitori


Debit instalat (l/s): 19,38
Debit mediu prelevat (l/s): 0
Durata de functionare: nu a functionat in2019
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare cu clor gazos in cadrul
celor 2 gospodarii de apa
Ghimpati si Naipu

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

- Zona de protectie sanitatara cu regim sever: in jurul fiecarui foraj este prevazuta zona de
protectie cu S = 156,25 mp. Zona DE protective este circular, inprejmuita cu gard din
sarma pe stalpi de beton;
- Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: in jurul fiecarui foraj este prevazuta
zona de protectie cu S = 2800 mp;
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: va fi instituit simultan pentru toate captarile care
exploateaza aceiasi structura acvifera regionala si se declara zona protejata prin ordin al
conducatorului autoritatii publice centrale conform art.14 din H.G. 930/2005;
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
144- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI BULBUCATA, JUDETUL GIURGIU [ROAB04GW000144]
[ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Bulbucata


Tip captare: subteran
Amplasament: in partea de Vest a comunei Bulbucata
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 2 foraje cu adancimea de 100 m, care capteaza acviferul de
adancime, echipate cu electropompe
submersibile tip ROVATTI tip 4EX21/30-47F cu urmatoarele
caracteristici:Q = 3,5 l/s si H = 64 mCA. Aductiunea apei este
realizata din teava din PEID cu Dn = 75 mm si L= 236,70 m
Administrator: EURO APAVOL Voluntari

Populatia deservita: sat Bulbucata, 1013 locuitori


Debit instalat(l/s): 12,21
Debit mediu prelevat (l/s): 1,829
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa – tehnologie de tratare: clorinarea se face intr-o instalatie
compusa din pompa dozatoare
de hipoclorit si statie de
filtrare mecanica si fizico –
chimic cu carbon activ cu clor
gazos in cadrul celor 2
gospodarii de apa Ghimpati si
Naipu
B. ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (H.G. 930/2005)

- Zona de protectie sanitatara cu regim sever: in jurul celor doua foraje este prevazuta zona
de protectie in forma circulara cu raza de 10 m;
- Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: coincide cu zona de protectie sanitara cu
regim sever conform H.G. 930/2005;
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: va fi instituit simultan pentru toate captarile care
exploateaza aceiasi structura acvifera regionala si se declara zona protejata prin ordin al
conducatorului autoritatii publice centrale conform art.14 din H.G. 930/2005;
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
145 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI BUCSANI, JUDETUL GIURGIU [ROAB04GW000145]
[ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Bucsani


Tip captare: subteran
Amplasament: in partea de Sud a comunei Bucsani
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 4 foraje cu adancimea de 120 m, care capteaza acviferul de
adancime, echipate cu electropompe submersibile ROVATTI
6 (Q=2,73 l/s); conducte de aductiune din PEHD-PE80, De
160, De 90, De125

Administrator: PRIMARIA COMUNEI BUCSANI

Populatia deservita: satele Bucsani, Podisoru si Vadu Lat; 1494 locuitori


Debit instalat(l/s): 11,72
Debit mediu prelevat (l/s): 2,643
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa – tehnologie de tratare: clorinare cu clor gazos (statie
clorare cu Q=10,73 l/s) si
inmagazinare intr-un rezervor din
beton armat, cu capacitatea de 600
m3, amplasat suprateran

B. ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (H.G. 930/2005)

- Zona de protectie sanitatara cu regim sever: In jurul forajelor este asigurata zona de
protectie sanitara prin imprejmuire cu gard din sarma ghimpata si stalpi metalici (forma
circulara cu raza de 10 m, S=314,16 mp), forajul F1 este amplasat in cadrul gospodariei de
apa la care este asigurata zona de protectie sanitara prin imprejmuire cu gard din sarma
ghimpata si stalpi metalici (S=750 mp).
- Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: coincide cu zona de protectie sanitara cu
regim sever conform H.G. 930/2005
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: : va fi instituit simultan pentru toate captarile care
exploateaza aceiasi structura acvifera regionala si se declara zona protejata prin ordin al
conducatorului autoritatii publice centrale conform art.14 din H.G. 930/2005;
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
146 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI BUTURUGENI, JUDETUL GIURGIU [ROAB04GW000146]
[ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Buturugeni


Tip captare: subteran
Amplasament: in partea de SV a comunei Buturugeni
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 2 foraje cu adancimea de 195 m, care capteaza acviferul de
adancime, echipate cu electropompe submersibile
ROVATTI 4cu Q= 4,38 l/s; conducta de aductiune: PEHD-
PE80, De 110x6,3 cu L=60 m

Administrator: EURO APAVOL SA VOLUNTARI

Populatia deservita: sat Buturugeni; 2100 locuitori


Debit instalat(l/s): 12,74
Debit mediu prelevat (l/s): 1,948
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa – tehnologie de tratare: clorinare cu clor gazos (statie
clorare cu Q=8,76 l/s) si inmagazinare intr -
un rezervor din beton armat, cu
capacitatea de 500 m3, amplasat
suprateran

B. ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (H.G. 930/2005)

- Zona de protectie sanitatara cu regim sever: in jurul celor doua foraje este prevazuta zona
de protectie cu S1 = 706,5 mp respectiv S2 = 2827,5 mp( in incinta gospodariei de apa),
imprejmuite cu gard din plasa de sarma pe stalpi de beton;
- Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: coincide cu zona de protectie sanitara cu
regim sever conform H.G. 930/2005
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: va fi instituit simultan pentru toate captarile care
exploateaza aceiasi structura acvifera regionala si se declara zona protejata prin ordin al
conducatorului autoritatii publice centrale conform art.14 din H.G. 930/2005;
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
147 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI COMANA, JUDETUL GIURGIU [ROAB04GW000147]
[ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Comana


Tip captare: subteran
Amplasament: in partea de E a comunei Comana
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 4 foraje F1 (H = 82 m), F2 (H = 60 m), F3 (H = 60 m), F4 (H
= 63 m), care capteaza acviferul de medie adancime,
echipate cu electropompe submersibile (Q = 1,96 l/s; Hp =
64,6 m); conducta de aductiune: PEHD-PE80, De 90, De110,
lungime 956 m. (loc. Comana). 2 foraje amplasate in partea
sud –estica Vlad Tepes , cu urmatoarele caracteristici: F1,2
- H= 60 m; Q=2,0 l/s). Forajele sunt echipate cu
electropompe submersibile marca ROVATTI tip 4ES4 cu un
debit instalat de 9 mc/h si Hp = 125 mCA.

Administrator: PRIMARIA COMUNEI COMANA

Populatia deservita: sat Comana si Vlad Tepes; 2391 locuitori


Debit instalat(l/s): 7,85
Debit mediu prelevat (l/s): 0,227
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa – tehnologie de tratare: clorinare cu clor gazos (statie
clorare cu Q=7,85 l/s) si
inmagazinare intr-un rezervor din
beton armat, cu capacitatea de 500
m3, amplasat suprateran(loc.
Comana).In loc. Vlad Tepes tratarea
apei se face intr-o statie de tratare cu
clor gazos compusa din doua
dozatoare de clor AQUA INTERNA
si celula de masurare a clorului
rezidual.

B. ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (H.G. 930/2005)

- Zona de protectie sanitatara cu regim sever: Loc. Comana - in jurul forajelor F1,F2 si F4
(loc. Comana)este asigurata zona de protectie sanitara prin imprejmuire cu gard din sarma
ghimpata si stalpi metalici (forma circulara cu raza de 12 m), forajul F3 este amplasat in
cadrul gospodariei de apa la care este asigurata zona de protectie sanitara prin imprejmuire
cu gard din sarma ghimpata si stalpi metalici (S=700 mp).
Loc. Vlad Tepes -Forajul F1 este amplasat in cadrul gospodariei de apa, zona de protectie
sanitara a acestuia fiind asigurata de imprejmuirea acesteia, cu gard din plasa si stalpi
metalici avand forma dreptunghiulara cu suprafata de 1.200 mp (20 x 60 m).In jurul
forajului F2 este asigurata zona de protectie sanitara prin imprejmuire cu gard din plasa si
stalpi metalici avand suprafata de 400 mp, forma patrata (latura de 20 m).
- Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: coincide cu zona de protectie sanitara cu
regim sever conform H.G. 930/2005
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: va fi instituit simultan pentru toate captarile care
exploateaza aceiasi structura acvifera regionala si se declara zona protejata prin ordin al
conducatorului autoritatii publice centrale conform art.14 din H.G. 930/2005;
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
148 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI GOGOSARI, JUDETUL GIURGIU [ROAB04GW000148]
[ROAG07]
A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Gogosari


Tip captare: subteran
Amplasament: in partea de E a comunei Gogosari
Corp de apa(cod): Lunca Dunarii (Giurgiu – Oltenita) (ROAG07)
Caracteristici tehnice: 1 foraj cu adancimea de 350 m, care capteaza acviferul de
adancime, echipat cu o electropompa submersibila
ROVATTI (Q= 5,88 l/s); conducta de aductiune: PEHD-
PE80, Dn=125mm, L= 45 m. Inmagazinarea apei se face
(dupa clorinare) intr-un rezervor suprateran, metalic
(cauciucat la interior) cu V=400mc. Dupa tartare, apa este
distribuita cu ajutorul a doua pompe secventiale HIDRO
2000 (Q=11,72 l/s si H=31m) si a unui recipient hidrofor cu
membrana (V=720 l) in reteaua ramificata de distributie din
PEHD cu lungimea totala de 5525m. Pe aceasta sunt montate
19 cismele stradale si 3 hidranti.
Administrator: SC APA SERVICE SA Gogosari
Populatia deservita: sat Gogosari; 600 locuitori
Debit instalat(l/s): 5,88
Debit mediu prelevat (l/s): 1,259
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa – tehnologie de tratare: clorinare cu clor gazos (statie
clorare prevazuta cu doua instalatii de
clorinare cu clor gazos).

B. ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (H.G. 930/2005)

- Zona de protectie sanitatara cu regim sever: in jurul forajului este asigurata zona de
protectie sanitara prin imprejmuire cu gard si stalpi metalici cu suprafata de 400 mp (20 x
20m).
- Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: coincide cu zona de protectie sanitara cu
regim sever conform H.G. 930/2005
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: va fi instituit simultan pentru toate captarile care
exploateaza aceiasi structura acvifera regionala si se declara zona protejata prin ordin al
conducatorului autoritatii publice centrale conform art.14 din H.G. 930/2005;
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
149 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI MIRSA, JUDETUL GIURGIU [ROAB04GW000149][ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Mirsa


Tip captare: subteran
Amplasament: in partea de E a comunei Mirsa
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 3 foraje F1 (H = 170 m), F2 (H = 154 m), F3 (H = 167 m),
care capteaza acviferul de adancime, echipate cu
electropompe submersibile ( Q= 3,9 l/s; Hp = 93 m);
conducta de aductiune: PEHD-PE80, De75, De110 si De125,
lungime 486 m

Administrator: PRIMARIA COMUNEI MIRSA

Populatia deservita: sat Mirsa; 977 locuitori


Debit instalat(l/s): 18,95
Debit mediu prelevat (l/s): 3,509
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa – tehnologie de tratare: clorinare cu clor gazos (statie
clorare– Q=11,7 l/s) si inmagazinare
intr-un rezervor din beton armat, cu
capacitatea de 750 m3, amplasat
suprateran

B. ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (H.G. 930/2005)

- Zona de protectie sanitatara cu regim sever: in jurul forajelor F1 si F2 este asigurata zona
de protectie sanitara prin imprejmuire cu gard din sarma ghimpata si stalpi metalici (forma
circulara cu raza de 10 - 15 m), forajul F3 este amplasat in cadrul gospodariei de apa la
care este asigurata zona de protectie sanitara prin imprejmuire cu gard din sarma ghimpata
si stalpi metalici.
- Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: coincide cu zona de protectie sanitara cu
regim sever conform H.G. 930/2005
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: va fi instituit simultan pentru toate captarile care
exploateaza aceiasi structura acvifera regionala si se declara zona protejata prin ordin al
conducatorului autoritatii publice centrale conform art.14 din H.G. 930/2005;
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
150 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI MALU, JUDETUL GIURGIU [ROAB04GW000150][ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Malu


Tip captare: subteran
Amplasament: in partea de SV a comunei Malu
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 4 foraje cu adancimea de 70 m, care capteaza acviferul de
medie adancime, echipate cu electropompe submersibile (Q
= 4,56 l/s, Hp = 46 m si P = 3 kW); conducta de aductiune:
PEHD, De 110, De160, De200 si De250, L=1.309 m;
Comuna Vedea se alimenteaza prin bransament la
gospodaria de apa a comunei Malu.

Administrator: OPERATOR REGIONAL APA SERVICE SA GIURGIU


Populatia deservita: sat Malu (comuna Malu) – 1950 locuitori si sat Vedea
(comuna Vedea) –1650 locuitori, total 3600 locuitori
Debit instalat(l/s): 11,72
Debit mediu prelevat (l/s): 4,567
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa – tehnologie de tratare: clorinare cu clor gazos (statie
clorare– Q=27,4 l/s) si inmagazinare
in 2 rezervoare din beton armat, cu
capacitatea de 750 m3 fiecare,
amplasate suprateran
B. ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (H.G. 930/2005)

- Zona de protectie sanitatara cu regim sever: in jurul forajelor este prevazuta zona de
protectie cu S = 314,16 mp fiecare (raza de 10 m), cu gard din sarma ghimpata si stalpi
metalici
- Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: coincide cu zona de protectie sanitara cu
regim sever conform H.G. 930/2005
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: va fi instituit simultan pentru toate captarile care
exploateaza aceiasi structura acvifera regionala si se declara zona protejata prin ordin al
conducatorului autoritatii publice centrale conform art.14 din H.G. 930/2005;
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
151 – FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI OINACU, JUDETUL GIURGIU [ROAB04GW000151]
[ROAG07]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Oinacu


Tip captare: subteran
Amplasament: in partea de V a comunei Oinacu
Corp de apa(cod): Lunca Dunarii (Giurgiu – Oltenita) (ROAG07)
Caracteristici tehnice: 3 foraje F1 (H = 150 m), F2 (H = 149 m), F3 (H = 148 m),
care capteaza acviferul de adancime, echipate cu pompe
submersibile; conducte de aductiune din PEHD

Administrator: PRIMARIA COMUNEI OINACU

Populatia deservita: satele Oinacu si Branistea; 3949 locuitori


Debit instalat(l/s): 24,33
Debit mediu prelevat (l/s): 2,258
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa – tehnologie de tratare: clorinare cu clor gazos

B. ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (H.G. 930/2005)

- Zona de protectie sanitatara cu regim sever: forajele sunt amplasate in cadrul gospodariei
de apa imprejmuita cu gard din plasa de sarma si stalpi de beton, fiecare foraj are instituita
zona de protectie sanitara pentru foraje este asigurata cu gard din plasa de sarma cu stalpi
de beton (cu dimensiunile de 40 x 40 m).
- Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: coincide cu zona de protectie sanitara cu
regim sever conform H.G. 930/2005
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: va fi instituit simultan pentru toate captarile care
exploateaza aceiasi structura acvifera regionala declara zona protejata si se prin ordin al
conducatorului autoritatii publice centrale conform art.14 din H.G. 930/2005;
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
152 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU [ROAB04GW000152]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Roata de Jos


Tip captare: subteran
Amplasament: zona centrala a localitatii Roata de Jos
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 3 foraje F1, F2 si F3 care exploateaza acviferul sub presiune,
cu F1 in conservare, avand H1=H2=90 si H3=120m, F2 si F3
fiind echipate cu cate o pompa submersibila tip LOWARA
(Qp2=Qp3=5,6 l/s, Hp2=90mCA si Hp3=70mCA), iar F1 cu
pompa tip HEBE 65X5 (Qp=5l/s, Hp=30mCA); aductiunea
apei la cele 2 rezervoare de inmagazinare se realizeaza prin 2
conducte OLZn cu Ltotala=500m si Dn=100mm

Administrator: PRIMARIA ROATA DE JOS


Populatia deservita: forajele F1 si F2 asigura apa penrtu Grupul industrial Roata
si zona centrala a localit. Roata de Jos (3 blocuri si 8
gospodarii individuale), iar F3 pentru cele 8 blocuri ale fostei
colonii. 3854 locuitori (localitatea Cartojani)
Debit instalat (l/s): 17,2
Debit mediu prelevat (l/s): 5,166
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare cu hipoclorit de sodiu
dozator automat localitatea
Cartojani
B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: zona este asigurata doar in jurul lui F1
(S=20x30m=600mp), pentru celelalte doua fiind in curs de amenajare.Zona este
imprejmuita cu plasa de sirma pe stilpi de beton.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: coincide cu zona de protectie sanitara cu
regim sever conform H.G. 930/2005;
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: va fi instituit simultan pentru toate captarile care
exploateaza aceiasi structura acvifera regionala si se declara zona protejata prin ordin al
conducatorului autoritatii publice centrale conform art.14 din H.G. 930/2005;
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
153 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A LOCALITATILOR FRATESTI SI REMUS, COMUNA FRATESTI,
JUDETUL GIURGIU [ROAB04GW000153][RODL06]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Fratesti


Tip captare: subteran
Amplasament: localitatea Fratesti
Corp de apa(cod): Platforma Valaha (RODL06)
Caracteristici tehnice: 4 foraje F1, F2 si F3, F4avand H1=175 m, H2= H3=190m,
H4=140 m, toate fiind echipate cu cate o pompa submersibila
(Q=6,6 l/s, H=57mCA si P=5,5 kW). Apa din foraje este
condusa la doua rezervoare supraterane metalice fiecare
avand 500 mc, printr-o retea de PEID cu L=1462 m. De aici,
dupa clorinare, apa se pompeaza catre consumatori prin
intermediul unei statii de pompare echipata cu 4 pompe cu
turatie variabila care genereaza un debit de 14,9 l/s printr-o
retea de PEID in lungime de 47 km, echipata cu 48 cismele
stradale (nefunctionale)
Administrator: SC APA CANAL SALUBRITATE SRL
Populatia deservita: 2322 de locuitori (Fratesti si Remus)
Debit instalat (l/s): 19,8
Debit mediu prelevat (l/s): 9,358
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: - clorinare cu clor gazos intr-o
statie echipata cu doua aparate
de dozare clor sub vacuum, cu
capacitatea de 57,85 g/h
B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever:in jurul fiecarui foraj sunt prevazute zone de
protectie din plasa de sirma pe stilpi de beton (10x10 m);
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: coincide cu zona de protectie sanitara cu
regim sever conform H.G. 930/2005;
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: va fi instituit simultan pentru toate captarile care
exploateaza aceiasi structura acvifera regionala si se declara zona protejata prin ordin al
conducatorului autoritatii publice centrale conform art.14 din H.G. 930/2005;
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
154- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE MIRONESTI, JUDETUL
GIURGIU [ROAB04GW000154][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Caminul pentru persoane varstnice sat


Mironesti, comuna Gostinari, judetul Giurgiu
Tip captare: subteran
Amplasament: 100 de metri fata de malul drept al raului Arges
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 2 izvoare situate in versantul mal drept al raului Arges, de la
care apa captata ajunge gravitational prin conducte din beton
la un rezervor de inmagazinare din beton (V=68 mc).De aici,
apa este pompata cu ajutorul a doua electropompe (Q=1,5
l/s) in doua rezervoare intermediare (unul din inox – V=10
mc si altul din tabla galvanizata – V=12 mc) si apoi este
distribuita gravitational catre consumatori printr-o retea de
teava zincata.
Administrator: CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU – DIRECTIA
GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA PROTECTIA COPILULUI
Populatia deservita: 85 persoane asistate si 30 de angajati
Debit instalat (l/s): 1,69
Debit mediu prelevat (l/s): 0,25
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:-

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever:


-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
- Perimetrul de protectie hidrogeologica:
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
155 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA SPITALUL ORASENESC BOLINTIN VALE, JUDETUL GIURGIU
[ROAB04GW000155][ROAG05]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Spitalul Bolintin Vale


Tip captare: subteran – acviferul freatic
Amplasament: in incinta unitatii
Corp de apa(cod): Lunca si terasele raului Arges (ROAG05)
Caracteristici tehnice: 2 foraje (unul cu H=20 m utilizat si celalalt cu H=31 m aflat
in conservare). Forajul utilizat este echipat cu o
electropompa HEBE 50x5 (Q=2,22 l/s) care trimite apa la
statia hidrofor in vederea distribuirii. In incinta unitatii mai
exista doua rezervoare din fibra de sticla (fiecare cu V=2,5
mc) pentru rezerva de apa si un rezervor metalic suprateran
(V=10 mc) pentru rezerva PSI. Distributia catre consumatori
se realizeaza prin pompare, printr-o retea de circa 400 m
executata din polipropilena
Administrator: DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GIURGIU -
SPITALUL ORASENESC BOLINTIN VALE
Populatia deservita: 85 pacienti si 30 de angajati
Debit instalat (l/s): 2,22
Debit mediu prelevat (l/s) : 0,07
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:-

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: in jurul forajelor s-a prevazut zona de 4 x 5m
(20 mp)m prin imprejmuire cu stalpi de beton si plasa de sarma.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: coincide cu zona de protectie sanitara cu
regim sever conform H.G. 930/2005;
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: va fi instituit simultan pentru toate captarile care
exploateaza aceiasi structura acvifera regionala si se declara zona protejata prin ordin al
conducatorului autoritatii publice centrale conform art.14 din H.G. 930/2005;
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
156 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU, COMUNA
VANATORII MICI, JUDETUL GIURGIU [ROAB04GW000156][ROAG08]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Spitalul Pneumoftiziologie Izvoru


Tip captare: subteran
Amplasament: in incinta unitatii
Corp de apa(cod): Pitesti (ROAG08)
Caracteristici tehnice: 2 foraje ( H=20 m) echipate cu electropompe SADU (Q=1,3
l/s) care trimit apa in 3 rezervoare supraterane metalice
(fiecare avand V=3 mc) . Distributia se realizeaza prin
pompare, printr-o retea de circa 400 m executata din otel
zincat.
Administrator: SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU
Populatia deservita:
Debit instalat (l/s): 2,6
Debit mediu prelevat (l/s): 0
Durata de functionare: nu a functionat in 2019
Calitatea apei subterane conform Legii 458/2002, completata si modificata cu Legea
311/2004:
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:-

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: In jurul forajelor este asigurata zona de
protectie sanitara prin imprejmuire cu gard din sarma si stalpi metalici (SF1 = SF2 = 16
mp)
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: coincide cu zona de protectie sanitara cu
regim sever conform H.G. 930/2005;
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: va fi instituit simultan pentru toate captarile care
exploateaza aceiasi structura acvifera regionala si se declara zona protejata prin ordin al
conducatorului autoritatii publice centrale conform art.14 din H.G. 930/2005;
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
157 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA GIURGIU [ROAB04GW000157]
[RODL06]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Spitalul Judetean de urgenta Giurgiu


Tip captare: subteran
Amplasament: in incinta unitatii
Corp de apa(cod): Platforma Valaha (RODL06)
Caracteristici tehnice: un foraj ( H=200 m). Forajul este echipat cu electropompa
HEBE 50x5 (Q=4,6 l/s) care trimite apa intr-un rezervor din
beton armat semiingropat (V=300 mc). Distributia catre
consumatori se realizeaza prin pompare, printr-o retea
executata din otel zincat.
Administrator: AUTORITATEA DE SANATATE PUBLICA GIURGIU
Populatia deservita:
Debit instalat (l/s): 4,6
Debit mediu prelevat (l/s): 0
Durata de functionare: nu a functionat in 2019
Calitatea apei subterane conform Legii 458/2002, completata si modificata cu Legea
311/2004:
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:- statie de clorinare cu clor gazos
model HM 104 (produsa de
ROMET SA BUZAU) cu o
capacitate maxima de 2 kg
clor/h

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: suprafata de 100 mp (delimitare de 10 x 10


m),ingradita cu plasa de sirma si stilpi de beton;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: coincide cu zona de protectie sanitara cu
regim sever conform H.G. 930/2005;
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: va fi instituit simultan pentru toate captarile care
exploateaza aceiasi structura acvifera regionala si se declara zona protejata prin ordin al
conducatorului autoritatii publice centrale conform art.14 din H.G. 930/2005;
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25
158 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTARE CU
APA A COMPLEXULUI DE LOCUINTE SC BESTA PRO SRL, SAT
SAMURCASI, COMUNA CREVEDIA, JUDETUL DAMBOVITA
[ROAB04GW000158][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: Alimentarea cu apa la ansamblul de locuinte, apartinand


S.C. BESTA PRO S.R.L.”amplasat in comuna Crevedia, sat
Samurcasi
Tip captare: subteran
Amplasament: localitatea Samurcasi, comuna Crevedia
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 1 foraj (H=125 m) echipat cu o pompa submersibila WILLO
TWU 4-0808 (Q=8,4 mc/h). Apa este pompata intr-un
rezervor ingropat din fibra de sticla cu V=20 mc si apoi este
trecuta prin doua statii de dedurizare tip WATER BOSS 700
inainte de a fi distribuita in reteaua de consum.
Administrator: SC BESTA GROUP SRL BUCURESTI
Populatia deservita: aproximativ 30 locuitori
Debit instalat (l/s): 2.33
Debit mediu prelevat (l/s): 0
Durata de functionare: nu a functionat in 2019
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: -

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: gard din plasa cu h=2m, 10x7m.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
159 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A S.C. CENTRUL DE FOTBAL MOGOSOAIA S.R.L., COMUNA
MOGOSOAIA, JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000159][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Complex Fotbal Mogosoaia


Tip captare: subteran
Amplasament: incinta complexului
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 2 foraje (H1=180 m, H2=250 m) echipate cu pompe
submersibile WILLO (Q1=1,1 l/s si Q2=5,2 l/s). Apa este
pompata intr-un rezervor ingropat din beton cu V=130 mc si
apoi este distribuita in reteaua de consum.
Administrator: SC COMPLEXUL DE FOTBAL MOGOSOAIA SRL
Populatia deservita: cca. 100
Debit instalat (l/s): 8,5
Debit mediu prelevat (l/s): 0
Durata de functionare: nu a functionat in 2019
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: -

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever:
-Forajul de alimentare cu apa F1 –gard din plasa cu h=2m, 5x5m;
-Forajul de alimentare cu apa F2 –gard din plasa cu h=2m, 9x9m;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
160 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A INSTITUTULUI NATIONAL DE GERIATRIE „ANA ASLAN”
BUCURESTI [ROAB04GW000160][ROAG11]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Institutul “Ana Aslan”


Tip captare: subteran
Amplasament: incinta institutului, oras Otopeni
Corp de apa(cod): Bucuresti – Slobozia (nisipurile de Mostistea) (ROAG11)
Caracteristici tehnice: 4 foraje (H1=283 m, H2=69 m, H3=85 m si H4=68 m). F1 si
F4 sunt echipate cu pompe submersibile HEBE (Q= 3,1 –
3,8 l/s), iar F2 si F3 sunt in conservare. Apa este pompata in
3 rezervoare ingropate din beton cu un volum de 350 mc
fiecare si apoi este distribuita in reteaua de consum.
Administrator: INSTITUTUL NATIONAL DE GERIATRIE „ANA
ASLAN”
Populatia deservita: 554
Debit instalat (l/s): 6,9
Debit mediu prelevat (l/s): 1,776
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: -

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: -nu exista
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
161 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMPLEXULUI CU HOTELURILE CONFORT, RIN SI CU WATER
PARK, OTOPENI, JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000161][ROAG03]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa hoteluri si Water Park Otopeni


Tip captare: subteran
Amplasament: Otopeni, Calea Bucurestilor, nr. 225 A
Corp de apa(cod): Colentina (ROAG03)
Caracteristici tehnice: 5 foraje (H1=H2=H3=60 m, H4 = 50 m si H5=120 m). F1,
F2 si F3 sunt echipate cu pompe submersibile AQUA BIG
(Q= 1 – 2,7 l/s), iar F4 si F5 sunt echpate cu pompa
submersibila tip DAB (Q=3,5 mc/h). Apa este pompata in 2
rezervoare din beton, unul cu V=250 mc ( ingropat) si unul
cu V=1000 mc (semiingropat). Inainte de distributie, apa este
trecuta printr-o instalatie de filtrare si clorinare
Administrator: SC RIN RESORT & SPA SRL
Populatia deservita: 50
Debit instalat (l/s): 10,1
Debit mediu prelevat (l/s): 2,22
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an pt hoteluri; 153 zile/an 10h/zi pt Water
Park
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: - exista instalatie de filtrare –
clorinare si dedurizare

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: F1, F2, F3 gard lemn, h=1m, 2x2m
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
162 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A PENITENCIARULUI SPITAL BUCURESTI - JILAVA, COMUNA
JILAVA, JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000162][ROAG03,ROAG11,ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Penitenciar Jilava


Tip captare: subteran
Amplasament: incinta unitatii, Jilava
Corp de apa(cod): Colentina (ROAG03), Bucuresti – Slobozia (nisipurile de
Mostistea) (ROAG11), Estul depresiunii Valahe (ROAG12)

Caracteristici tehnice: 3 foraje (H1=130m, H2=150 m si H3=130 m-conservat). F1,


F2 sunt echipate cu pompe submersibile HEBE (Q=2,1 – 3
l/s). Apa este pompata intr-un rezervor din beton cu V=200
mc (ingropat), de unde este distribuita la consumatori.
Administrator: PENITENCIARUL SPITAL BUCURESTI - JILAVA
Populatia deservita: 50
Debit instalat (l/s): 5,1
Debit mediu prelevat (l/s): 11,035
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever:
Forajul F1 amplasat in incinta gospodariei de apa,.are gard din beton h=2m, 40x22 m;
Forajul F2 amplasat in incinta gospodariei de apa a Penitenciarului Jilava, are gard din
plasa h=2m, 80x60m;
Forajul F3 are gard din plasa h=2m, 5x5m.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
163 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A „AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL OF BUCHAREST LLC”,
ORASUL VOLUNTARI, JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000163][ROAG13]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Scoala Americana Voluntari


Tip captare: subteran
Amplasament: Incinta complexului, Voluntari, b-dul Pipera, nr.196
Corp de apa(cod): Bucuresti (Formatiunea de Fratesti) (ROAG13)
Caracteristici tehnice: 2 foraje (H1=H2=225 m). Forajele sunt echipate cu pompe
submersibile WILLO TWU (Q=2,5 l/s). Apa este pompata
intr-un rezervor din beton cu V=320 mc (ingropat), de unde
este distribuita la consumatori.
Administrator: AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL OF
BUCHAREST LLC, VOLUNTARI
Populatia deservita: 680
Debit instalat (l/s): 5,0
Debit mediu prelevat (l/s): 1,984
Durata de functionare: 8 h/zi, 252 zile/an
Calitatea apei subterane conform Legii 458/2002,
completata si modificata cu Legea 311/2004:
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: instalatie clorinare

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: -gard din plasa h=2m, 10x10m.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
164 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A INSTITUTULUI NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
MICROBIOLOGIE SI IMUNOLOGIE „CANTACUZINO” [ROAB04GW000164]
[ROAG11,ROAG13]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Institutul Cantacuzino


Tip captare: subteran + retea APA NOVA
Amplasament: incinta Institut
Corp de apa(cod): Bucuresti – Slobozia (nisipurile de Mostistea) (ROAG11),
Bucuresti (Formatiunea de Fratesti) (ROAG13)
Caracteristici tehnice: Un foraj (H=160 m) echipat cu pompa submersibila
Grundfos (Q=10 l/s). Apa este pompata in doua rezervoare
semiingropate din beton cu V=150 mc fiecare. De aici este
distribuita la consumatori.
Administrator: I.N.C.D.M.I. CANTACUZINO
Populatia deservita: 110
Debit instalat (l/s): 10
Debit mediu prelevat (l/s): 5,01
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: -

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: -gard din plasa sarma h=2m, 10x10m.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
165 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMPLEXULUI DE LOCUINTE SC TRIUMF CONSTRUCT SRL, ORAS
OTOPENI, JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000165][ROAG11]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa complex locuinte Triumf Construct


Otopeni
Tip captare: subteran
Amplasament: Incinta complex, Otopeni (Sos. Bucuresti – Targoviste. 22B)
Corp de apa(cod): Bucuresti – Slobozia (nisipurile de Mostistea) (ROAG11)
Caracteristici tehnice: 1 foraj (H=69 m) echipat cu o pompa submersibila
GRUNDFOS (Q=4 l/s). Apa este pompata intr-un rezervor
metalic cu V=84 mc si apoi este trecuta printr-o instalatie de
filtrare inainte de a fi distribuita in reteaua de consum.
Administrator: SC TRIUMF CONSTRUCT SRL BUCURESTI
Populatia deservita: aproximativ 200
Debit instalat (l/s): 4
Debit mediu prelevat (l/s): 0
Durata de functionare: nu a functionat in 2019
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: -

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: gard din plasa 8x20m.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25
166 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A ANSAMBLULUI REZIDENTIAL MAMINA, COMUNA BERCENI,
JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000166][ROAG11]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa ansamblu MAMINA, Berceni


Tip captare: subteran
Amplasament: incinta ansamblu, Berceni
Corp de apa(cod): Bucuresti – Slobozia (nisipurile de Mostistea) (ROAG11)
Caracteristici tehnice: 1 foraj (H=80 m) echipat cu o pompa submersibila
GRUNDFOS (Q=3,5 l/s). Apa este pompata intr-un rezervor
subteran cu V=100 mc si apoi este trecuta printr-o instalatie
de filtrare-clorinare-sterilizare inainte de a fi distribuita in
reteaua de consum.
Administrator: ASOCIATIA DE PROPRIETARI COMPLEX MAMINA
Populatia deservita: 50
Debit instalat (l/s): 3,5
Debit mediu prelevat (l/s): 0
Durata de functionare: nu a functionat in 2019
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: instalatie de filtrare-clorinare –
sterilizare, filtru Depura 3000
Cyclon 2, pompa pt. clor
lichid, filtru coloana de clor,
sterilizator ultraviolete

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever:
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
167 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A INSTITUTULUI CLINIC FUNDENI, BUCURESTI [ROAB04GW000167]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Institutul Fundeni


Tip captare: subteran si retea APA NOVA
Amplasament: incinta Institutului
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 5 foraje (H1=177 m, H2=200 m, H3=180 m, H4=182 m si
H5 = 180 m - conservat). F1 si F3 sunt echipate cu pompe
HEBE (Q1=10,08 mc/h si Q3=39,6 mc/h) iar F2 si F4 au
pompe SADU (Q2=33,12 mc/h si Q4=36 mc/h). Apa este
pompata in 3 rezervoare (V1=V2=500 mc si V3=1000 mc).
si apoi este distribuita in reteaua de consum.
Unitatea mai dispune de un foraj (H5=180 m) aflat in
conservare.
Administrator: INSTITUTUL CLINIC FUNDENI
Populatia deservita: 2595
Debit instalat (l/s): 33
Debit mediu prelevat (l/s): 0
Durata de functionare: in conservare
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: -gard din plasa h=2m, 10x10m.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
168 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A ANSAMBLULUI REZIDENTIAL SYDNEY, COMUNA TUNARI,
JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000168][ROAG11,ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa cartier Sidney


Tip captare: subteran
Amplasament: Incinta ansamblului, Tunari
Corp de apa(cod): Bucuresti – Slobozia (nisipurile de Mostistea)
(ROAG11),Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 2 foraje (H1=245 m si H2=70 m) echipate cu pompe
WILLO (Q=3 l/s). Apa este pompata intr-un rezervor tampon
(V=3 mc) si apoi, cu ajutorul a doua sisteme hidrofor, este
distribuita in reteaua de consum.
Administrator: SC ANTREPRIZE REZIDENTIALE SRL
Populatia deservita: 50
Debit instalat (l/s): 6
Debit mediu prelevat (l/s): 0,477
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: S = 50 mp
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
169 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A ANSAMBLULUI REZIDENTIAL CLASS, ORASUL VOLUNTARI,
JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000169][ROAG13]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa cartier Class


Tip captare: subteran
Amplasament: incinta ansamblu
Corp de apa(cod): Bucuresti (Formatiunea de Fratesti) (ROAG13)
Caracteristici tehnice: 2 foraje (H1=211 m si H2=214 m) echipate cu pompe F24-
17 (Q=3 l/s). Apa este pompata in 2 rezervoare ingropate din
beton armat (V=60 mc) si apoi, dupa trecerea printr-o
instalatie de clorinare, este distribuita in reteaua de consum.
Administrator: ASOCIATIA DE PROPRIETARI CLASS VOLUNTARI
Populatia deservita: 50
Debit instalat (l/s): 5,6
Debit mediu prelevat (l/s): 1,998
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: lampi UV si filtre

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: S1 = 75,54 mp si S2 = 41,82 mp
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
170 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A SPITALULUI UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS, BUCURESTI
[ROAB04GW000170][ROAG03]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Spitalul Elias


Tip captare: subteran
Amplasament: incinta spitalului, Bd. Marasti, nr. 17, sector 1.
Corp de apa(cod): Colentina (ROAG03)
Caracteristici tehnice: Un foraj (H=50 m) care este folosit acum numai pentru udat
spatii verzi si in scop tehnologic, echipat cu pompa HEBE
(Q=6,94l/s). Apa este pompata intr-un rezervor (V= 12mc)
si apoi este distribuita in reteaua de consum. Spitalul mai are
bransament si la reteaua municipala de apa, pentru aceasta
existand si o gospodarie separata de apa.
Administrator: SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS
Populatia deservita:
Debit instalat (l/s): 6,94
Debit mediu prelevat (l/s): 2,854
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: -gard din plasa cu h=2m, 6x6m.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
171 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A ANSAMBLULUI DE LOCUINTE BANEASA GREENFIELD, BUCURESTI
[ROAB04GW000171][ROAG11]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa cartier Baneasa Greenfield


Tip captare: subteran
Amplasament: incinta ansamblu
Corp de apa(cod): Bucuresti – Slobozia (nisipurile de Mostistea) (ROAG11)
Caracteristici tehnice: 2 foraje (H1=240 m si H2=230 m) echipate cu pompe
GRUNDFOS (Q=3,7- 3,8 l/s). Apa este pompata in 2
rezervoare ingropate din beton armat (V=200 mc) si apoi,
dupa trecerea printr-o instalatie de clorinare si un sistem de
sterilizare cu UV, este distribuita in reteaua de consum.
Administrator: SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR SA
VOLUNTARI
Populatia deservita: 1350
Debit instalat (l/s): 7,5
Debit mediu prelevat (l/s): 2,854
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: instalatie de clorinare si sterilizare
cu UV

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever:
Forajul de alimentare cu apa H1 este amplasat in incinta gospodariei de apa, zona de
protectie din gard plasa -10x10m;
Forajul de alimentare cu apa H2, zona de protectie din gard plasa -5x5m;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
172 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI COTMEANA, JUDETUL ARGES [ROAB04GW000172]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Cotmeana (Ursoaia, Costesti si Dealu


Padurii)
Tip captare: subteran de adancime
Amplasament: mal drept parau Bascov, localitatea Ursoaia, la cca 300m
aval de confluenta cu paraul Bascoveni
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: Sistemul 1 (Ursoaia): sursa o constituie subteranul de
adancime exploatat prin intermediul unui foraj amplasat in
curtea scolii generale din Ursoaia, cu H=200m, echipat cu o
pompa submersibila (Qp=2,2 l/s si H=150mCA); aductiunea
apei la rezervoarele de inmagazinare din Polstif (V=2x30
mc) se realizeaza printr-o conducta din PEHD cu Dn=90mm
si L=1300m
Sistemul 2 (Costesti si Dealu Padurii): sursa o constituie
subteranul de adancime prin intermediul unui foraj (H =300
m) situat pe islazul comunal. Apa este pompata in gospodaria
de apa, intr-un rezervor suprateran metalic (V=200 mc)si
apoi este distribuita prin pompare cu 2 pompe cu turatie
variabila.
Administrator: PRIMARIA COTMEANA
Populatia deservita: 1.Sat Ursoaia, Centrul de ingrijire si asistenta Bascovele si
manastirea Bascovele, 265 persoane
2. 200 locuitori
Debit instalat (l/s): 4,91
Debit mediu prelevat (l/s): 0,771
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: 1. –
2. instalatie de clorinare
B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
Sistemul 1: Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard din plasa de
sarma (S=104mp)
Sistemul 2: Atat forajul cat si gospodaria de apa au asigurata zona de protectie sanitara cu
regim sever.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
173 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA SC AGROLACT EUROLINE SRL PITESTI, PUNCT DE LUCRU SAT
ARGESELU, COMUNA MARACINENI, JUDETUL ARGES [ROAB04GW000173]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa la Fabrica de procesare 7 tone carne/zi


Tip captare: subteran
Amplasament: fabrica este situata in intravilanul comunei Maracineni, satul
Argeselu, pe partea stanga a DN 73 (Pitesti – Campulung), la
circa 300 m amonte de intersectia cu DN73D (Argeselu –
Mioveni – Davidesti). Forajul este amplasat in partea estica a
incintei unitatii.
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: un foraj care capteaza acviferul de adancime (H=100m), cu
un debit maxim de exploatare de 2,5 l/s.Forajul este echipat
cu o pompa submersibila cu Q=2,2 l/s. Apa este trimisa intr-
un rezervor de stocare din beton, subteran, cu V=100 mc. De
aici, cu ajutorul unei statii de pompare, apa este trimisa in
consum printr-o retea inelara din PEHD in lungime de 260
m.
Administrator: SC AGROLACT EUROLINE SRL PITESTI
Populatia deservita: 40 de angajati si nevoile tehnologice pentru prelucrarea a 7
tone carne/zi
Debit instalat (l/s): 2,5 l/s
Debit mediu prelevat (l/s): 0
Durata de functionare: nu a functionat in 2019
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu detine instalatie de tratare

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: zona imprejmuita cu dimensiunile de 11x20 m.
In jurul acesteia suprafata este betonata.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
174 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI UNGHENI, JUDETUL ARGES [ROAB04GW000174][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa sat Ungheni, comuna Ungheni


Tip captare: subteran
Amplasament: foraj amplasat in vestul satului Ungheni, in vecinatatea
fostului CAP.
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: un foraj care capteaza acviferul de adancime (H=100m), cu
un debit maxim de exploatare de 7,9 l/s.Forajul este echipat
cu 1+1 pompe submersibile cu Q=7,5 mc/h. Apa este trimisa
printr-o conducta PEHD lunga de 25 m intr-un rezervor de
stocare din beton, cu V=200 mc. De aici, cu ajutorul unei
statii de pompare, apa este trimisa in consum printr-o retea
din PEHD in lungime de 18,5 km.
Administrator: SC APA CANAL 2000 SA PITESTI
Populatia deservita: 3312
Debit instalat (l/s): 2,08
Debit mediu prelevat (l/s): 0,774
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: se realizeaza dezinfectie cu var
cloros, manual

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: gospodaria de apa (foraj, rezervor si statie de
pompare) este imprejmuita cu gard din panouri de plasa de sarma (S=1500 mp).
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
175 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI LUNCA CORBULUI, JUDETUL ARGES [ROAB04GW000175]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Lunca Corbului


Tip captare: subteran
Amplasament: la cca 500m de malul stang al raului Cotmeana, 50 m mal
stang paraului Marghia – in vecinatatea caminului cultural si
in intravilanul V al localitatii Lunca Corbului la cca 1 km de
malul drept al raului Cotmeana - hm 515
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 3 sisteme de alimentare independente cu 3 foraje care
capteaza subteranul de adancime (H=170/250/165 m) si care
sunt echipate cu pompe submersibile (Qp=20/20/8mc/h,
Hp=60/60/95 mCA); 2 conducte de aductiune din PEHD cu
Dn=75mm si L=200m si o conducta OL cu Dn=100mm si
L=275m
Administrator: SC APA CANAL 2000 SA PITESTI
Populatia deservita: satele Padureti,Catane,Ciesti (sistemul I), Marghia de Sus,
Marghia de Jos (sistemul II) si Lunca Corbului (sistemul III);
650 locuitori
Debit instalat (l/s): 13,33
Debit mediu prelevat (l/s): 3,292
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: 2 gospodarii de apa aferente
primelor 2
sisteme de alimentare, localizate in satele Padureti si
Marghia de
Sus, dotate cu cate o statie automata de clorinare si cu 3
rezervoare
de inmagazinare din POLSTIF, cu V1=V2=V3=80mc; a 3a
gospodarie de apa e situata in Lunca Corbului, dotata cu un
rezervor semiingropat din beton armat cu V=200mc

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: asigurata pentru toate forajele, conform
prevederilor HG (pentru F3, S=60mp)
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25
176 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI TEIU (SISTEMUL 1), JUDETUL ARGES [ROAB04GW000176]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. Teiu,sat Teiu Deal,


Teiu Vale(sist.1)
Tip captare: subteran
Amplasament: 2 foraje amplasate in cadrul gospodariei de apa, la 120 m de
DJ 702A
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: este folosit numai un foraj echipat cu 1+1 pompe
submersibile cu Q=4,7 ls. Celalalt este in
conservare.Aductiunea apei la castelul de apa (V=300 mc) se
realizeaza prin conducta PEHD lunga de 50 m.
Administrator: SC APA CANAL 2000 SA PITESTI
Populatia deservita: 1829 (inclusiv sistemul 2)
Debit instalat (l/s): 4,7
Debit mediu prelevat (l/s): 1,438 (inclusiv sistemul 2)
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: exista statie de clorinare cu
hipoclorit

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: gospodaria de apa (foraj, castel si statie de
clorinare) este imprejmuita cu gard din panouri de plasa de sarma (S=850 mp).
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
177 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI TEIU (SISTEMUL 2) , JUDETUL ARGES [ROAB04GW000177]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. Teiu,sat Lesile (sistem 2)


Tip captare: subteran
Amplasament: un foraj amplasat in cadrul gospodariei de apa, la 100 m de
DC 100
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: forajul (H= 150 m) este echipat cu o pompa submersibila
(Q= 5 l/s). Aductiunea apei la rezervorul de inmagazinare
(V=150 mc) se realizeaza printr-o conducta PEHD cu L= 10
m.
Administrator: SC APA CANAL 2000 SA PITESTI
Populatia deservita: 1829 (inclusiv sistemul 1)
Debit instalat (l/s): 4,7
Debit mediu prelevat (l/s): 1,438 (inclusiv sistemul 1)
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: exista statie de clorinare cu
hipoclorit

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: gospodaria de apa (foraj, rezervor si statie de
clorinare) este imprejmuita cu gard din panouri de plasa de sarma (S=1050 mp).
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25
178 - FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA
COMUNA RECEA, JUDETUL ARGES [ROAB04GW000178][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Recea


Tip captare: subteran
Amplasament: sat Recea, la cca 500m de mal stang Teleorman, si 50 m de
DJ504; sat Deagu de Jos, la cca 200 m de mal stang pr.
Baidana; sat Goleasca, la cca 150 m de mal stang pr. Negras
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: cate un foraj care capteaza acviferul, pentru cele 3 sisteme de
alimentare cu apa: Recea, Deagu de Sus si Deagu de Jos,
Goleasca, cu H=150m fiecare; forajele debiteaza in sistem
artezian si sunt echipate cu cate o pompa submersibila
(Qp=0,8-5 l/s si Hp=30-50mCA); aductiunea se realizeaza
prin 2 conducte din otel cu Dn=80-100mm si L=5-8m si
printr-o conducta PEHD (Dn=80mm, L=5m)
Administrator: PRIMARIA RECEA
Populatia deservita: satele Recea, Deagu de Sus, Deagu de Jos si Goleasca, 3380
locuitori
Debit instalat (l/s): 8,73
Debit mediu prelevat (l/s): 1,643
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu detine instalatie de tratare ,
apa fiind inmagazinata in
rezervoare semiingropate din
POLSTIF, cu V=50-80mc
B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: zona imprejmuita cu gard din sarma si stalpi
metalici, S1=8x20m=160mp; S2=27x13m=351mp; S3=20x8m=160mp
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
179 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI VULTURESTI, JUDETUL ARGES [ROAB04GW000179]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Vulturesti


Tip captare: subteran
Amplasament: in partea N a localitatii Barzesti-Margesti, la cca 800 m de
mal stang r.Argesel
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: un foraj care capteaza subteranul de adancime, H=150,5m,
echipat cu o electropompa (Qp=10,8 mc/h si Hp=100mCA);
aductiunea se realizeaza printr-o conducta PEHD (Dn=75-
90mm, L=705m)

Administrator: SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE


MIOVENI SRL
Populatia deservita: satul Barzesti-Margesti si catunul Valea Caselor, 1137
locuitori
Debit instalat (l/s): 3
Debit mediu prelevat (l/s): 1,002
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu detine instalatie de tratare , apa
fiind inmagazinata in 2
rezervoare din POLSTIF, cu
V=80mc fiecare
B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: zona imprejmuita cu gard din sarma ghimpata
si stalpi de beton, S=70mp in cazul forajului si S=400 mp pentru rezervoarele de
inmagazinare
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
180 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI BALILESTI, JUDETUL ARGES [ROAB04GW000180]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Balilesti


Tip captare: subteran
Amplasament: in partea S-V a intravilanului satului Bajesti, la cca 700m de
mal drept r. Bratia
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: un foraj care capteaza subteranul de adancime, H=200m,
echipat cu o electropompa (Qp=2,7l/s si Hp=80mCA);
aductiunea la rezervorul de inmagazinare cu V=200mc, din
beton armat si semiingropat, se realizeaza printr-o conducta
OL (Dn=80mm, L=165m)

Administrator: SC SERVICII EDILITARE PT COMUNITATE


MIOVENI SRL
Populatia deservita: satul Bajesti, 970 locuitori
Debit instalat (l/s): 2,7
Debit mediu prelevat (l/s): 1,169
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu detine instalatie tratare apa
B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: zona imprejmuita cu gard din plasa de sarma,
S=100mp in cazul forajului si S=256 mp pentru rezervorul de inmagazinare
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
181 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI STOENESTI, JUDETUL ARGES [ROAB04GW000181][FCA]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Stoenesti


Tip captare: subteran
Amplasament: - zona de vest a satului Stoenesti, la cca 12 m de mal stang
Valea Stoenestilor, afluent necadastrat mal drept al r.
Dambovita, hm 660;
- mal drept parau Valea Badenilor, la cca 800 m amonte de
satul cu acelasi nume, hm 105;
- mal drept parau Valea Badenilor, hm 122, in centrul satului
Valea Badenilor;
- mal drept parau Valea Badenilor, hm 120, in centrul satului
Valea Badenilor, la cca 150m amonte de captarea pentru
satul Badeni si mal drept Valea Cotenestilor (Grecului),
afluent necadastrat mal stang Dambovita hm 685, partea N-E
a satului Cotenesti;
- partea N-V a satului Piatra, in zona obarsiei vaii
Stoenestilor;
- partea N-E a satului Slobozia, mal stang al vaii Runcului,
afluent necadastrat al r. Dambovita hm 620.
Corp de apa(cod): fara corp de apa atribuit (FCA)
Caracteristici tehnice: 6 sisteme de alimentare independente:
- Sistemul Stoenesti cu un izvor de coasta (carst) care este
captat
intr-o camera de captare din beton, cu un V=2mc, de unde
apa este transportata gravitational in rezervorul de
inmagazinare printr-o conducta OL cu Dn=150mm si
L=50m;
- Sistemul Valea Badenilor cu un izvor de coasta care este
captat intr-o camera de captare din beton, cu un V=2mc, de
unde apa este transportata gravitational in rezervorul de
inmagazinare printr-o conducta PEHD cu Dn=90mm si
L=800m;
- Sistemul Badeni cu un dren lung de 60m, o camera de
captare
cu V=18mc si conducta de aductiune din OL, cu Dn=100mm
si L=1350m, care transporta apa spre reteaua de distribuitie
din sat;
- Sistemul Cotenesti cu 2 drenuri cu lungimi de 60 si 20 m,
2camere de captare din beton cu V=18mc si 2 mc, si 2
conducte OL cu lungimi de 2300m si 300m care
transporta apa spre reteaua de distributie, de la un dren, si
spre rezervorul de inmagazinare pentru celalalt dren;
- Sistemul Piatra cu un izvor de coasta care este captat intr-
o camera cu V=2mc si de unde apa este transportat
gravitational in chesonul statiei de pompare si apoi in 2
rezervoare de inmagazinare cu V1=V2=25mc, prin
conducta OL cu L=1,8 km;
- Sistemul Slobozia cu un dren cu L=10m captat intr-o
camera de 1mc din beton de unde apa este transportata
gravitational in rezervorul de inmagazinare situat in aval
de dren la cca 100m, printr-o conducta PVC cu Dn=75
mm si L=100m

Administrator: CONSILIUL LOCAL STOENESTI


Populatia deservita: satele Stoenesti, Valea Badenilor, Badeni, Cotenesti, Piatra si
Slobozia, 3957 locuitori
Debit instalat (l/s): 3,69
Debit mediu prelevat (l/s): 5,096
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: -

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: -
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
182 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI CORBENI, JUDETUL ARGES [ROAB04GW000182][FCA]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Corbeni


Tip captare: subteran
Amplasament: mal stang parau Limpedea, in extravilanul nordic al satului
Berindesti, la cca 2,5km amonte de confluenta cu paraul
Berindesti
Corp de apa(cod): fara corp de apa atribuit (FCA)
Caracteristici tehnice: sursa o constituie acviferul freatic exploatat prin intermediul
unui dren longitudinal cu L=300m executat din conducta
PVC Dn=250mm; aductiunea apei la cele 3 rezervoare de
inmagazinare se realizeaza gravitational printr-o conduct din
PEHD cu Dn=110mm

Administrator: CONSILIUL LOCAL CORBENI


Populatia deservita: com. Corbeni
Debit instalat (l/s): 6,35
Debit mediu prelevat (l/s): 11,096
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de clorinare cu clor gazos tip
ADVANCE amplasata in
incinta rezervorului R1

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: sursa de apa are asigurata imprejmuirea cu gard
din sarma ghimpata si stalpi metalici (S=202x4m)
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
183 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI BUZOIESTI, JUDETUL ARGES [ROAB04GW000183]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Buzoiesti


Tip captare: subteran
Amplasament: partea centrala a localitatii Vulpesti (F1), SE satului
Buzoiesti (F2), satul Podeni (F3), lunca raului Teleorman
(F4)- mal stang, hm 415 (F4), 420 (F3),435 (F1),440 (F2) si
sat Cornatel (F5), partea dreapta a DJ 504 Costesti-
Alexandria-hm465; sat Tomsanca (F9)- parau Ungureni, hm
74
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 5 subsisteme din care 4 cu 6 foraje (H=84,2-180 m) si un
subsistem care foloseste apa asigurata printr-un bransament
PEHD de la reteaua de distributie a orasului Costesti; un
foraj este in conservare, altul neexploatat si un altul in lucru;
conducte de aductiune din PEHD

Administrator: COM. BUZOIESTI-SERV. PUBLIC DE


ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
Populatia deservita: com. Buzoiesti, 6306 locuitori
Debit instalat (l/s): 33,61
Debit mediu prelevat (l/s): 5,587
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: -

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire a zonelor S1=30x80m=2400mp,
S2=50x60m=3000 mp, S3=S4=30x40m=1200mp, S5=50x30m=1500mp si
S9=40x40m=1600mp
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
184 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI ALBOTA, JUDETUL ARGES [ROAB04GW000184][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Albota


Tip captare: subteran
Amplasament: la cca 2,5 km de mal drept r.Teleorman, hm 160
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 4 sisteme de alimentare, primul foloseste apa din reteaua de
alimentare a mun. Pitesti prin intermediul statiei de
repompare Razboieni II (satele Albota, Morlovani,
Dumitresti, Gura Vaii), al 2-lea sistem (Cerbu Deal)
exploateaza subteranul de adancime printr-un foraj cu
H=200m si echipat cu o pompa submersibila (Qp=2,5 l/s si
H=130mCA) ; conducta de aductiune din PEHD cu Dn=
75mm si L=20m. Al 3-lea sistem (satul Fratesti) exploateaza
subteranul de adancime printr-un foraj H=185m si echipat cu
o pompa submersibila Q=1,7 l/s. Ultimul sistem (sat Mares)
exploateaza tot subteranul de adancime printr-un foraj
H=210m si echipat cu o pompa ssubmersibila Q=3,64 l/s.
Administrator: S.C. APA CANAL 2000 S.A. Pitesti
Populatia deservita: satele Albota, Morlovani, Dumitresti, Fratesti, Gura Vaii,
Cerbu, Mares
Debit instalat (l/s): 7,84 ( pentru sistemele 2,3,4))
Debit mediu prelevat (l/s): 1,358
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: cele 3 gospodarii de apa au
clorinare cu clor gazos in statie
de tip CHLORMIX si
inmagazinare apa in rezervoare
amplasate in incinta
gospodariilor de apa
B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: toate cele 3 gospodarii de apa au forajul,
rezervorul si statia de pompare-clorinare imprejmuite cu gard din panouri de sarma
ambutisata cu S=20x20m=400mp
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
185 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI MIHAESTI, JUDETUL ARGES [ROAB04GW000185]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Mihaesti


Tip captare: subteran
Amplasament: un foraj in partea centrala a satului Furnicosi, mal stang raul
Targului - hm 450, un foraj in partea V a satului
Mihaesti,mal drept raul Targului – hm 490 si un foraj in
vestul satului Valea Popii
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 3 sisteme de alimentare, Furnicosi Valea Popii si Mihaesti,
fiecare exploateaza subteranul de adancime prin 3 foraje cu
H1=150m , H=250m si H3=200m, echipate cu cate o pompa
submersibila (Qp=5 9 si 10mc/h si H=74 93,5 si 80 mCA)

Administrator: SC APA SERVICII STALPENI-MIHAESTI


Populatia deservita: satele Furnicosi, Mihaesti, Vacarea, Valea Popii,Valea
Bradului
Debit instalat (l/s): 4,07
Debit mediu prelevat (l/s): 4,708
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: -

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: in jurul forajului sistemului Furnicosi este
imprejmuita o suprafata de 9mp, iar o suprafata de 100mp este imprejmuita pe 2 laturi
(gardul scolii generale); pentru forajul sistemului Mihaesti este imprejmuita o suprafata de
49 mp.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
186 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI SCHITU GOLESTI, JUDETUL ARGES [ROAB04GW000186]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Schitu Golesti


Tip captare: subteran
Amplasament: in E satului Valea Pechii si N satului Loturi
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 2 sisteme de alimentare cu un put tip cheson si un foraj (P1 si
P2) care capteaza subteranul freatic si de adancime, avand
H1=9m si H2=105m, ambele echipate cu electropompe
submersibile (Qp= 2-7mc/h si H=40-90 mCA); 2 conducte
de aductiune din PEHD cu L1=632m si L2=207m,
Dn=50mm

Administrator: SC EDILUL SGA SA Campulung


Populatia deservita: satele Loturi si Valea Pechii
Debit instalat (l/s): 2,5
Debit mediu prelevat (l/s): 0,568
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Calitatea apei subterane conform Legii 458/2002,
completata si modificata cu Legea 311/2004:
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: desinfectia apei se face in 2 statie
de clorinare , din care una cu clor gazos (sistemul 1) si
cealalta cu hiploclorit de sodiu (sistemul 2), ambele
automatizate, amplasate intr-o constructie langa put,
respectiv langa foraj

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: -


-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25
187 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI BABAITA, JUDETUL TELEORMAN [ROAB04GW000187]
[ROAG12]

A.CAPTARE
Denumire: alimentare cu apa Babaita
Tip captare: subteran
Amplasament: partea estica a satului Babaita si zona centrala a satului
Merisani
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 2 sisteme de alimentare cu apa, sistemul Babaita si sistemul
Merisani, primul sistem cu 2 foraje (F1, F2) cu H=70 m
fiecare, care capteaza acviferul de adancime sub presiune (un
foraj in incinta gospodariei de apa, celalalt la o distanta de
cca 250m), echipate cu cate o pompa submersibila (Qp=2 l/s
si Hp=64mCA), respectiv un foraj pentru al 2lea sistem, cu
aceeasi adancime, situat tot in incinta gospodariei de apa,
echipat cu o pompa submersibila cu Qp=3 l/s si Hp=55mCA;
2 conducte de aductiune cu Dn=90 mm si Ltotala=240m de
la cele 2 foraje Babaita care converg intr-o conducta din
PEID cu Dn=125mm si L=25m si care transporta apa la
rezervorul de inmagazinare R, respectiv o conducta de
aductiune din PEID pentru forajul sistemului Merisani, cu
Dn=90mm si L=32m care duce apa la rezervorul de
inmagazinare
Administrator: CONSILIUL LOCAL BABAITA
Populatia deservita: satele Babaita si Merisani
Debit instalat (l/s): 14,5
Debit mediu prelevat (l/s): 2,029
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: inmagazinarea si tratarea apei se
realizeaza in cele 2 gospodarii de apa aferente celor 2
sisteme de alimentare cu apa, formate din 2 rezervoare
metalice supraterane, cu V=220 si 180 mc si statiile de
tratare cu hipoclorit de sodiu
B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: forajul F2 Babaita are zona asigurata (raza de 6
m), iar pentru celelalte 2 foraje imprejmuirea gospodariei de apa constituie zona de
protectie
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
188 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU
ALIMENTAREA CU APA A COMUNEI MAVRODIN, JUDETUL TELEORMAN
[ROAB04GW000188][ROAG09]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Mavrodin


Tip captare: subteran
Amplasament: Mavrodin
Copr de apa(cod): Luncile raurilor Vedea, Teleorman si Calmatui (ROAG09)
Caracteristici tehnice: 3 foraje care capteaza subteranul de mare adancime (stratele
de Fratesti), cu H=45m, distanta dintre foraje fiind de 150 m;
conducte de aductiune din PEHD cu Ltotala=440m, Dn=63-
125mm

Administrator: CONSILIUL LOCAL MAVRODIN


Populatia deservita: 3025 locuitori
Debit instalat (l/s): 11,8
Debit mediu prelevat (l/s): 0,209
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de clorinare automata cu clor
gazos

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: in jurul forajelor este asigurata zona de 10x10
m.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25
189 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI POROSCHIA, JUDETUL TELEORMAN [ROAB04GW000189]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Poroschia


Tip captare: subteran
Amplasament: mal drept parau Nanov, partea vestica a satului Calomfiresti,
5 foraje in vecinatatea gospodariei de apa si unul in incinta
acesteia
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: un front de captare a acviferului sub presiune, format din 6
foraje (F1-F6), la distante cuprinse intre 210-225m unul de
altul, avand H de 50m pentru un numar de 5 foraje si 80 m
pentru F1; forajele sunt echipate cu cate o pompa
submersibila (Qp variaza intre 1,2 si 3,0 l/s, iar Hp este de
50mCA pentru fiecare); conducta de aductiune din PEHD,
cu Dn=90 mm si Ltotala=1110 m, transporta apa pana la
rezervorul de inmagazinare suprateran situat in cadrul
gospodariei de apa si care are un V=500mc

Administrator: SC POROSCHIA COM SRL Poroschia


Populatia deservita: satele Poroschia si Calomfiresti, 1800 locuitori
Debit instalat (l/s): 11,7
Debit mediu prelevat (l/s): 2,874
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratarea apei se realizeaza in cadrul
gospodariei de apa prin
clorinare cu clor gazos
B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: forajele au asigurata zona de protectie cu raza
de 10 m; pentru gospodaria de apa zona este imprejmuita cu gard din stalpi metalici si
sarma ghimpata
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
190 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTARE CU
APA A COMUNEI TATARASTII DE JOS, JUDETUL TELEORMAN
[ROAB04GW000190][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Tatarastii de Jos


Tip captare: subteran
Amplasament: in intravilanul comunei, mal stang raul Teleorman
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: un front de captare a acviferului sub presiune, format 2
foraje (F1-F2), la distante de cca 200 unul de celalalt, avand
H de 150m fiecare; forajele sunt echipate cu cate o pompa
submersibila (Qp1 = 7 l/s, Hp1 = 54mCA , respectiv Qp2 =
2,5 l/s, Hp2= 63mCA); conducta de aductiune din PEHD,cu
Dn=110-165 mm si Ltotala = 335m, care transporta apa pana
la rezervorul de inmagazinare semiingropat din beton cu un
V=200mc

Administrator: CONSILIUL LOCAL TATARASTII DE JOS


Populatia deservita: Tatarastii de Jos
Debit instalat (l/s): 10,3
Debit mediu prelevat (l/s): 0,68
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statia automata de clorinare asigura
tratarea apei cu clor gazos, in
cadrul gospodariei de apa
B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: forajele au asigurata zona de protectie cu
S=20x20 m=400mp prin imprejmuire cu gard din stalpi metalici si plasa de sarma
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
191 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI FRASINET, JUDETUL TELEORMAN [ROAB04GW000191]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Frasinet


Tip captare: subteran
Amplasament: Estul localitatii Frasinet, in zona cuprinsa intre fostul CAP si
dispensarul uman
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 2 foraje F1 si F2 care capteaza subteranul de medie
adancime, cu H=70m, distanta dintre foraje fiind de 300 m;
forajele vor fi echipate cu cate o pompa submersibila tip
Grundfos (Qp=2 l/s si Hp=64mCA); conducte de aductiune
din PEID cu Ltotala=178m, Dn=90-125mm

Administrator: SC SERVLOC FRASINET SRL


Populatia deservita: satele Frasinet si Clanita, 2903 locuitori
Debit instalat (l/s): 6,5
Debit mediu prelevat (l/s): 1,671
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: inmagazinare intr-un rezervor
metalic suprateran (V=280mc)
si tratare cu hiploclorit de
sodiu in cadrul gospodariei de
apa

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: in jurul forajelor este asigurata zona cu r =10m
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25
192 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI BALACI, JUDETUL TELEORMAN [ROAB04GW000192]
[ROAG12]

A.CAPTARE
Denumire: alimentare cu apa Balaci
Tip captare: subteran
Amplasament: extremitatea vestica a satului Balaci, pe partea stanga a DJ
703 care face legatura intre Balaci si Tecuci
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 2 foraje (F1, F2) cu H=149,5 m fiecare, care capteaza
subteranul de adancime, distanta dintre foraje fiind de 300m,
echipate cu o pompa submersibila de tip Grundfos pentru F1
(Qp=5,5 l/s si Hp=57mCA) si tip Rovatti pentru F2 (Qp=6 l/s
si Hp=25-103mCA); o conducta de aductiune de la F2 la F1
din PEID cu Dn=63mm si L=347m, si una de la F1 la
rezervorul de inmagazinare din PEID cu Dn=75mm si
L=83m care se prelungeste cu un tronson de conducta din
acelasi material
Administrator: SC APA SERV BALACI SRL
Populatia deservita: satele Balaci si Tecuci, 2000 locuitori
Debit instalat (l/s): 11
Debit mediu prelevat (l/s): 3,025
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de clorinare cu clor gazos in
incinta grupului de exploatare
a gospodariei de apa,
amestecul clorului cu apa
realizandu-se in conducta de
aductiune la rezervorul de
inmagazinare (V=500mc)
B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: zona asigurata prin imprejmuire cu gard din
sarma ghimpata pe stalpi de beton cu raza de 10m
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
193 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A ORASULUI ZIMNICEA, JUDETUL TELEORMAN
- FRONT LIZIERA [ROAB04GW000193][ROAG10]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Zimnicea


Tip captare: subteran
Amplasament: in partea N-E a orasului
Corp de apa(cod): Lunca Dunarii (Turnu Magurele – Zimnicea) (ROAG10)
Caracteristici tehnice: 5 puturi nefunctionale, fiind in conservare; conducta de
transport in lungul frontului de captare este din azbociment,
cu Dn=400 mm si Ltotala = 5762 m

Administrator: SC APA SERV ALEXANDRIA- Sucursala Zimnicea


Populatia deservita: Zimnicea
Debit instalat (l/s): 113 (initial in functiune pentru toate cele 3 fronturi, ulterior
ramanand numai 104,4 l/s pentru Caravanta si Lunca)
Debit mediu prelevat (l/s): 0
Durata de functionare: in conservare
Calitatea apei subterane conform Legii 458/2002,
completata si modificata cu Legea 311/2004:-
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: -

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: forajele au asigurata zona de protectie cu
s=15x15m=300mp prin marcare cu placute avertizoare
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
194 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI POBORU, JUDETUL OLT [ROAB04GW000194][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. Poboru


Tip captare: subteran
Amplasament: in satele Poboru, Cornatel, Creti, Albestii Craciunesti
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 6 foraje cu adancimea de 250-280 m; capteaza stratele
Fratesti

Administrator: CONSILIUL LOCAL POBORU

Populatia deservita: Poboru, 1630 locuitori


Debit instalat (l/s): 9,8
Debit mediu prelevat (l/s): 1,887
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: fara tratare

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: -


-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25
195 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI GURA SUTII, JUDETUL DAMBOVITA [ROAB04GW000195]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Gura Sutii


Tip captare: subteran
Amplasament: F1 in partea V a localitatii Sperieteni (in incinta gospodariei
de apa) , F2 si F3 in partea sudica a gospodariei de apa
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 3 foraje F1, F2 si F3 care exploateaza subteranul de
adancime, cu H1=100m, H2=150m si H3=100m, echipate cu
cate o pompa submersibila tip LOWARA (Qp=12,6mc/h si
H=60 mCA); conducte de aductiune din PEHD cu Dn= 90-
100mm si Ltotala=528m

Administrator: PRIMARIA COMUNEI GURA SUTII


Populatia deservita: satele Gura Sutii si Sperieteni, 6500 locuitori
Debit instalat (l/s): 10,5
Debit mediu prelevat (l/s): 5,116
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de clorinare cu clor gazos si
rezervor de inmagazinare
semiingropat de beton armat cu
V=300mc
B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: in jurul lui F1 zona este asigurata prin
imprejmuirea gospodariei de ap cu gard din plasa de sarma pe stalpi metalici, iar pentru F2
si F3 imprejmuirea asigura o S=70x40mp=2800mp
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
196- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A U.M. 0445 GRADISTEA, COMUNA COMANA, JUDETUL GIURGIU
[ROAB04GW000196][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa a U.M. 0445 Gradistea, com. Comana


Tip captare: subteran
Amplasament: 2 foraje in cadrul amplasamentului unitatii, care capteaza
acviferul de adancime sub presiune.
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: Adancimile forajelor sunt: F1= 60m, respectiv F2=66m, Sunt
echipate cu doua electropompe HEBE cu Q= 5l/s care trimit
apa intr-o statie hidrofor printr-o conducta cu L=40m din
polipropilena cu Dn=2”. Apa se inmagazineaza in trei
rezervoare supraterane cu V1=200mc, V2=100mc si unul
pentru apa pentru stins incendiu cu V3=300mc. De aici, cu
ajutorul statiei hidrofor, apa este distribuita la consumatori
printr-o retea din polipropilena cu Dn=1-2” si L=1100m.

Administrator: M.Ap.N. – U.M.0445 Gradistea


Populatia deservita: 200 persoane
Debit instalat (l/s): 0,98
Debit mediu prelevat (l/s): 0
Durata de functionare: nu a functionat in 2019
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu exista instalatie de tratare

B.ARIA DE PROTECTIE

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: in jurul forajelor este asigurata zona de
protectie sanitara prin imprejmuire cu gard (panouri din sarma) si stalpi metalici (SF1 = 90
mp si SF2 = 80 mp)
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
197 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A LOCALITATILOR ADUNATII-COPACENI, DARASTI-VLASCA,
VARLAAM SI MOGOSESTI DIN COMUNA ADUNATII - COPACENI, JUDETUL
GIURGIU [ROAB04GW000197][ROAG12]

A.CAPTARE
Denumire: alimentare cu apa Adunatii - Copaceni
Tip captare: subteran de adancime
Amplasament: In estul localitatii Varlaam, la cca. 500 m de malul drept al
Amenajarii raului Arges pentru irigatii si alte folosinte
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 6 foraje F1, F2, F3 si F4(H1=110m si Q1=4 l/s, H2=100m si
Q2= 4,17 l/s, H3=90 m si Q3=4 l/s, H4=100m si Q4=5 l/s,
H6=58,50m si Q6=2,0 l/s, H7=55 m,si Q7=1,7 l/s), Forajele
F1,F2,F3 si F4 sunt echipate cu cate o pompa submersibila
(Q=19,8 mc/h, H=40mCA). Forajele F6 si F7 sunt echipate
cu cate o electropompa submersibila GRUNDFOS tip SP
(Q6=2,0 l/s si Q7=1,5 L/S).Apa din forajele F1,F2,F3,F4
este condusa in gospodaria de apa prin conducte PEHD cu
L=1,2 km. Apa din forajele F6 si F7 este condusa in
gospodaria de apa prin conducte PEHD cu L=0,326 km
Gospodaria de apa are un rezervor semiingropat (V=2x300
mc), o statie de tratare automata cu clor gazos si doua statii
de pompare. Apa se distribuie la consumatori printr-o retea
din conducte PEHD cu L=39,203 km.
Administrator: SC AQUATERA ADUNATII COPACENI SRL
Populatia deservita: aprox.6900 de locuitori
Debit instalat (l/s): 17,17
Debit mediu prelevat (l/s): 0
Durata de functionare: nu a functionat in 2019
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: - clorinare cu clor gazos intr-o
statie de tratare automata
B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


- Este instituita zona de protectie individuala la fiecare foraj cu gard de sarma pe stalpi
metalici, ca de altfel si la gospodaria de apa.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: coincide cu zona de protectie sanitara cu
regim sever conform H.G. 930/2005;
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: va fi instituit simultan pentru toate captarile care
exploateaza aceiasi structura acvifera regionala si se declara zona protejata prin ordin al
conducatorului autoritatii publice centrale conform art.14 din H.G. 930/2005;
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
198- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA S.C.COMTEL S.A. – HOTEL ANGELO, OTOPENI, JUDETUL ILFOV
[ROAB04GW000198][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa S.C. COMTEL S.A. – Hotel ANGELO


Tip captare: subteran
Amplasament: 1 foraj de adancime situat in incinta unitatii (Calea
Bucurestilor, nr.283, Otopeni, judetul Ilfov)
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 1 foraj de adancime (295 m) avand un debit de exploatare Q=
3,7 l/s, echipat cu o pompa submersibila Grundfos (P= 7,5
kW). Apa este inmagazinata in doua rezervoare din inox cu
V1=V2= 6mc (amplasate la subsolul cladirii B) si de aici este
distribuita pentru consum.
Administrator: S.C.COMTEL FOCUS S.A.
Populatia deservita: 50
Debit instalat (l/s): 3,7
Debit mediu prelevat (l/s): 0,571
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: instalatie de clorinare

B.ARIA DE PROTECTIE

Masuri generale de protectie a calitatii apelor:


- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
199- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A ANSAMBLULUI REZIDENTIAL AZUR 1+2, VOLUNTARI, JUDETUL
ILFOV [ROAB04GW000199][ROAG13]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Ansamblul rezidential AZUR


Tip captare: subteran
Amplasament: 2 foraje de adancime amplasate in incinta ansamblului (Emil
Racovita, nr.31-39, Voluntari, judetul Ilfov)
Corp de apa(cod): Bucuresti (Formatiunea de Fratesti) (ROAG13)
Caracteristici tehnice: 2 foraje de adancime (235 m) avand debitele de exploatare
Q1= 3 l/s, respectiv Q2=2,3 l/s, echipate cu pompe
submersibile Lowara. La fiecare ansamblu de locuinte exista
2 rezervoare din beton, ingropate, de cate 40 mc. De aici apa
este distribuita cu ajutorul a cate o statie de pompare , fiecare
echipata cu 3 hidrofoare.
Administrator: Asociatia de proprietari AZUR
Populatia deservita: 50
Debit instalat (l/s): 2,156
Debit mediu prelevat (l/s): 2,188
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu exista instalatii de tratare

B.ARIA DE PROTECTIE

Ambele gospodarii de apa, constituite din foraj, rezervoare si statie hidrofor au


instituite zone de protectie sanitara in suprafata de 120 mp.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
200- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA S.C.MEDA PROD 98 S.A. – HALA PROCESARE PRODUSE DIN
CARNE, MUNICIPIUL BUCURESTI [ROAB04GW000200][ROAG13]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa S.C.MEDA PROD 98 S.A. Bucuresti -


Hala procesare produse din carne
Tip captare: subteran + retea ANB
Amplasament: 1 foraj de adancime situat in incinta unitatii (strada
Valsanesti, nr.1E, sector 3, Bucuresti)
Corp de apa(cod): Bucuresti (Formatiunea de Fratesti) (ROAG13)
Caracteristici tehnice: 1 foraj de adancime (200 m) avand un debit de exploatare Q=
5,23 l/s, echipat cu o pompa submersibila Grundfos (P= 2,2
kW).
Apa este inmagazinata in trei rezervoare din fibra de sticla,
fiecare cu V= 10mc (amplasate la subsolul cladirii B) si de
aici este distribuita pentru consum.
Exista si un bransament la reteaua oraseneasca.
Administrator: S.C.MEDA PROD 98 S.A. Bucuresti
Populatia deservita:
Debit instalat (l/s): 5,23
Debit mediu prelevat (l/s): 2,283
Durata de functionare: 24 h/zi, 350 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu exista instalatii de tratare

B.ARIA DE PROTECTIE

Intreaga gospodarie de apa (forajul si rezervoarele) se afla intr-o cladire cu S= 82


mp, care asigura atat zona de protectie sanitara cat si perimetrul de protectie
hidrogeologica.
201- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA S.C. LA FANTANA S.R.L., MUNICIPIUL BUCURESTI
[ROAB04GW000201][ROAG13]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa S.C. LA FANTANA S.R.L. Bucuresti


Tip captare: subteran
Amplasament: 2 foraje de adancime situate in incinta unitatii (Bd. Garii
Obor, nr.8C, sector 2, Bucuresti)
Corp de apa(cod): Bucuresti (Formatiunea de Fratesti) (ROAG13)
Caracteristici tehnice: 2 foraje de adancime (225. respectiv 210 m) avand debitele
de exploatare Q1=5 l/s, respectiv Q2= 6 l/s, echipate cu
electropompe submersibile Grundfos SP 30-9.
Apa este inmagazinata intr-un rezervor din beton,
semiingropat, cu V= 70mc.
Administrator: S.C. LA FANTANA S.R.L. Bucuresti
Populatia deservita:
Debit instalat (l/s): 11
Debit mediu prelevat (l/s): 5,994
Durata de functionare: 16 h/zi, 252 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: exista numai pentru apa care se
Imbuteliaza si este compusa din:
- aerator
- doua dedurizatoare
- filtru cu carbune activ
- patru bazine pt. corectia duritatii
- statie de sterilizare cu UV
- statie de impregnare cu ozon

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituite zone de protective sanitara a forajelor cu suprafata de 187 mp.


Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
202- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA S.C. VEL PITAR S.A. – PUNCT DE LUCRU MUNICIPIUL BUCURESTI
[ROAB04GW000202][ROAG13]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa S.C. VEL PITAR S.A. Ramnicu Valcea


- Punct de lucru Bucuresti
Tip captare: subteran
Amplasament: 1 foraj de adancime situat in incinta unitatii (strada Emil
Racovita, nr.3 - 5, sector 4, Bucuresti)
Corp de apa(cod): Bucuresti (Formatiunea de Fratesti) (ROAG13)
Caracteristici tehnice: 1 foraj de adancime (115 m) avand un debit de exploatare Q=
6,3 l/s, echipat cu o pompa submersibila Q = 4 l/s.
Apa este inmagazinata intr-un rezervor din beton, montat
semiingropat, cu V= 200 mc si de aici este distribuita pentru
consum.
Administrator: S.C. VEL PITAR S.A. RAMNICU VALCEA
Populatia deservita:
Debit instalat (l/s): 6,3
Debit mediu prelevat (l/s): 5,189
Durata de functionare: 24 h/zi, 310 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: are 2 instalatii de dedurizare a apei

B.ARIA DE PROTECTIE

Intreaga gospodarie de apa (forajul si rezervorul) se afla intr-o incinta imprejmuita


cu S = 120 mp, care asigura atat zona de protectie sanitara cat si perimetrul de protectie
hidrogeologica.

Masuri generale de protectie a calitatii apelor:


- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
203- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA COMPANIA NATIONALA DE AEROPORTURI BUCURESTI S.A.
OTOPENI, JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000203][ROAG11,ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa la COMPANIA NATIONALA DE


AEROPORTURI BUCURESTI S.A.
Tip captare: subteran
Amplasament: 10 foraje situate in zona Aeroportului Internatinal Henri
Coanda Otopeni, judetul Ilfov
Corp de apa(cod): Bucuresti – Slobozia (nisipurile de Mostistea)
(ROAG11),Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 10 foraje cu adancimi cuprinse intre 60 – 375 m, cu un debit
de exploatare total Q= 39,4 l/s (debite cuprinse intre 1,6 – 7,0
l/s). Forajele sunt echipate cu pompe submersibile tip
GRUNDFOS.
La momentul autorizarii (09.04.2012), 4 foraje (F4, F8, F9,
F10) sunt in rezerva (nu sunt exploatate). Apa este dusa in
doua gospodarii de apa (GA 1) printr-o retea de aductiune din
PEHD (Dn =100 – 150 mm) si L= 1500 m. In cele doua
gospodarii se gasesc cate doua rezervoare cu V = 300 mc
fiecare, o statie de clorinare si o statie de pompare cu
hidrofor, prin intermediul carora apa ajunge la consumatori.
Administrator: COMPANIA NATIONALA DE AEROPORTURI
BUCURESTI S.A.
Populatia deservita:
Debit instalat (l/s): 39,4
Debit mediu prelevat (l/s): 19,026
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: doua statii de clorinare aferente
gospodariilor de apa

B.ARIA DE PROTECTIE

Forajele au instituita zona de protectie sanitara individuala, cu suprafete intre 500 si


2050 mp.
Gospodaria de apa (GA 1) are instituita zona de protectie sanitara pe o suprafata de
3261,25 mp. Cealalta gospodarie (GA 2) are si ea aceasta zona de protectie cu o suprafata
de 1435 mp.

Masuri generale de protectie a calitatii apelor:


- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
204- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF.DR. ALEXANDRU
OBREGIA, BUCURESTI [ROAB04GW000204][ROAG03]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa la Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr.


Alexandru Obregia
Tip captare: subteran
Amplasament: 1 foraj situat in incinta unitatii (soseaua Berceni, nr.10,
sector 4, Bucuresti)
Corp de apa(cod): Colentina (ROAG03)
Caracteristici tehnice: 1 foraj (40 m) avand un debit de exploatare Q= 2,5 l/s,
echipat cu o pompa submersibila HEBE.
Apa este inmagazinata intr-un caste de apa cu V = 500 mc.
Unitatea se mai alimenteaza si din reteaua oraseneasca, prin
doua bransamente, sursa subterana fiind utilizata doar in caz
de necesitate.
Administrator: Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia
Populatia deservita: 50
Debit instalat (l/s): 4,5
Debit mediu prelevat (l/s): 0,698
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu exista instalatii de tratare

B.ARIA DE PROTECTIE

Masuri generale de protectie a calitatii apelor:


- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
205- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA CASA PRESEI LIBERE, MUNICIPIUL BUCURESTI
[ROAB04GW000205][ROAG13]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa la Casa Presei Libere


Tip captare: subteran
Amplasament: 7 foraje de mare adancime situate in zona Casei Presei
Libere, sector 1, Bucuresti
Corp de apa(cod): Bucuresti (Formatiunea de Fratesti) (ROAG13)
Caracteristici tehnice: 7 foraje de mare adancime, cuprinse intre 205 – 213 m, cu un
debit de exploatare total Q= 55,2 l/s (6,9 l/s din fiecare foraj).
Forajele sunt echipate cu pompe submersibile tip
GRUNDFOS.
Apa este inmagazinata in doua rezervoare din beton,
ingropate, cu V = 250 mc. De asemenea, in statia hidrofor
care asigura distributia la consumatori, mai exista 6
rezervoare (din care 4 cu V = 4 mc si doua cu V = 2 mc.
Exista si doua bransamente la reteaua oraseneasca care sunt
utilizate numai in caz de necesitate.
Administrator: R.A.A.P.P.S. – SUCURSALA PENTRU
ADMINISTRAREA SI INTRETINEREA FONDULUI
IMOBILIAR
Populatia deservita: 500
Debit instalat (l/s): 48,3
Debit mediu prelevat (l/s): 7,008
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu exista statii de tratare

B.ARIA DE PROTECTIE

Masuri generale de protectie a calitatii apelor: are instituita zona de protectie


sanitara;
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
206- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA MILITAR CENTRAL “DR.
CAROL DAVILA”, MUNICIPIUL BUCURESTI [ROAB04GW000206]
[ROAG11,ROAG13]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Spitalul Militar Central, Bucuresti


Tip captare: subteran
Amplasament: 2 foraje situate in incinta unitatii (str. Mircea Vulcanescu, nr.
88, sector 1, Bucuresti)
Corp de apa(cod): Bucuresti – Slobozia (nisipurile de Mostistea) (ROAG11),
Bucuresti (Formatiunea de Fratesti) (ROAG13)
Caracteristici tehnice: 2 foraje (170. respectiv 70 m) avand debitele de exploatare
Q1= 6,11 l/s, respectiv Q2= 3,33 l/s, echipate cu
electropompe submersibile WILO. Apa este inmagazinata in
doua rezervoare subterane din beton, cu un volum de 250 mc
fiecare.
Acum sunt folosite numai pentru uz tehnologic si pentru
stingerea incendiilor.
Administrator: Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central,
Bucuresti
Populatia deservita:
Debit instalat (l/s): 9,44
Debit mediu prelevat (l/s): 0
Durata de functionare: in conservare
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:nu exista instalatii de tratare

B.ARIA DE PROTECTIE

Atat forajele cat si instalatiile de inmagazinare sunt situate intr-o gospodarie de apa
imprejmuita, cu o suprafata de 560 mp
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
.
207- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA S.C. CUMPANA 1993 S.R.L., STEFANESTII DE JOS, JUDETUL ILFOV
[ROAB04GW000207][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa S.C. CUMPANA 1993 S.R.L.


Stefanestii de Jos
Tip captare: subteran
Amplasament: 2 foraje de adancime, unul situat in incinta S.C.AGROMEC
STEFANESTI S.A.
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: forajele de adancime ( H1=H2=210 m) au un debit de
exploatare de 4,6 – 5,95 l/s si sunt echipate cu electropompe
submersibila Grundfos.

Administrator: S.C. CUMPANA 1993 S.R.L. Stefanestii de Jos


Populatia deservita:
Debit instalat (l/s): 10,55
Debit mediu prelevat (l/s): 3,079
Durata de functionare: 24 h/zi, 312 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: exista numai pentru apa care se
Imbuteliaza si este compusa din:
- filtru cu nisip si carbune activ 10 µm
- filtru cu nisip si carbune activ 5 µm
- filtru cu nisip si carbune activ 1 µm
- ozonizator
- tanc pentru stocarea apei filtrate (30 mc)
- 6 filtre mecanice
- 2 rezervoare de stocare apa pentru imbuteliat a cate
5 mc fiecare

B.ARIA DE PROTECTIE

In jurul forajului este instituita zona de protectie sanitara, conform unui studiu
elaborat de I.N.H.G.A.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
208- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA S.C. CALIPSO S.R.L., AFUMATI , JUDETUL ILFOV
[ROAB04GW000208][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa S.C. CALIPSO S.R.L. Afumati


Tip captare: subteran
Amplasament: 9 foraje de adancime situate in incinta unitatii
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: forajele de adancime (230 – 240 m) au un debit total de
exploatare de 33,11 l/s si sunt echipate cu electropompe
submersibile S6 – F8 si Grundfos.

Administrator: S.C. CALIPSO S.R.L., Afumati


Populatia deservita:
Debit instalat (l/s): 33,11
Debit mediu prelevat (l/s): 5,342
Durata de functionare: 24 h/zi, 260 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: exista numai pentru apa care se
Imbuteliaza si este compusa din:
- 3 rezervoare de decantare din inox, fiecare cu V =
134 mc
- 2 sisteme de filtrare cu nisip cuartos
- 2 sisteme de filtrare cu carbune activ
- o instalatie de ultrafiltrare
- 2 sisteme de dezinfectie cu UV

B.ARIA DE PROTECTIE

Forajele sunt amplasate in constructii supraterane inchise, fiecare cu o suprafata de


20 mp, care se constituie in zone de protectie sanitara.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005. S-a intocmit studiu hidrogeologic.
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
209- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA U.M. 01961, ORAS OTOPENI, JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000209]
[ROAG11,ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa U.M. 01961, Otopeni


Tip captare: subteran
Amplasament: 5 foraje situate in incinta unitatii (str. Zborului, nr.1,
Otopeni)
Corp de apa(cod): Bucuresti – Slobozia (nisipurile de Mostistea)
(ROAG11),Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: forajele cu adancimi cuprinse intre 50 – 100m (unul aflat in
conservare) au un debit total de exploatare de 9 l/s si sunt
echipate cu cate o electropompa submersibila HEBE.
Inmagazinarea apei se face intr-un rezervor de 300 mc, din
beton, semiingropat, de unde este distribuita la consumatori.

Administrator: U.M. 01961, Otopeni


Populatia deservita: 50
Debit instalat (l/s): 9
Debit mediu prelevat (l/s): 1,174
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: instalatie de dedurizare marca
NOBEL

B.ARIA DE PROTECTIE

In jurul forajelor sunt instituite zone de protective sanitara, cu gard din sarma inalt
de 2,5 m: la F1 suprafata este de 100 mp, iar la F2 suprafata este de 1925 mp.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
210- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMPLEXULUI DE LOCUINTE CONFORT CITY, POPESTI
LEORDENI, JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000210][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Complex locuinte CONFORT CITY


Tip captare: subteran
Amplasament: 3 foraje de adancime amplasate in incinta ansamblului
(Splaiul Unirii, nr.9, Popesti Leordeni, judetul Ilfov)
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 3 foraje de adancime (120 m) avand debitele de exploatare de
cate 2,6 l/s fiecare, echipate cu pompe submersibile
Grundfos. Apa este trecuta printr-o instalatie de tratare si apoi
inmagazinata intr-un rezervor din beton cu V = 3200 mc, de
unde este distribuita la consumatori.
Administrator: S.C. CLARO FINANCE BUSINESS SOLUTION S.R.L.
Popesti - Leordeni
Populatia deservita: 50
Debit instalat (l/s): 5,739
Debit mediu prelevat (l/s): 2,886
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: instalatie de tratare compusa dintr-
o statie de clorinare si o
instalatie de filtrare alcatuita
din doua baterii a cate 3 filtre
(carbune activ, zeolit si nisip
cuartos)

B.ARIA DE PROTECTIE

Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Exista studiu hidrogeologic.


- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005. Au studiu hidrogeologic.
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
211- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A FABRICII DE PANIFICATIE VELPITAR S.A. CHITILA, JUDETUL
ILFOV [ROAB04GW000211][ROAG11,ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa la S.C. VELPITAR S.A. Chitila


Tip captare: subteran
Amplasament: 2 foraje amplasate in incinta unitatii (str. Rudeni, nr.94,
Chitila, judetul Ilfov)
Corp de apa(cod): Bucuresti – Slobozia (nisipurile de Mostistea)
(ROAG11),Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 2 foraje (220, respectiv 70 m – numai pentru stingerea
incendiilor) . Forajul exploatat permanent are debitul de
exploatare de 2,8 l/s si este echipat cu pompa submersibila SP
9-13. Apa este inmagazinata intr-un rezervor metalic,
suprateran, cu V = 50 mc, de unde este distribuita la
consumatori.
Administrator: S.C. VELPITAR S.A.
Populatia deservita:
Debit instalat (l/s): 2,8
Debit mediu prelevat (l/s): 1,612
Durata de functionare: 24 h/zi, 359 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu exista instalatie de tratare pentru
apa potabila

B.ARIA DE PROTECTIE

Masuri generale de protectie a calitatii apelor: este instituita zona de protectie


sanitara comuna pentru ambele foraje, cu o suprafata de 282 mp.
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
212- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMPLEXULUI REZIDENTIAL COSMOPOLIS, STEFANESTII DE JOS,
JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000212][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Complex COSMOPOLIS, Stefanestii


de
Jos
Tip captare: subteran
Amplasament: 5 foraje de adancime amplasate in incinta ansamblului (str.
Linia de Centura, nr.342, Stefanestii de Jos, judetul Ilfov)
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)

Caracteristici tehnice: 5 foraje de adancime (220 m) avand debitele de exploatare de


cate 3- 3,23 l/s fiecare, echipate cu pompe submersibile
Grundfos. Apa este trecuta printr-o instalatie de clorinare
automata si apoi inmagazinata in 3 rezervoare din beton,
montate ingropat (V1=V3= 105 mc, V2= 70 mc), de unde
este distribuita la consumatori. Mai exista 2 foraje (F1 si F4)
care nu sunt utilizate.
Administrator: S.C. SOLAR S.R.L. Stefanestii de Jos
Populatia deservita: 50
Debit instalat (l/s): 6,23
Debit mediu prelevat (l/s): 0
Durata de functionare: nu a functionat in 2019
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: pentru apa potabila exista instalatie
de clorinare automata
B.ARIA DE PROTECTIE

Forajul F2 are instituita zona de protectie sanitara pe o suprafata de 110 mp,


imprejmuita cu gard din plasa de sarma, iar forajul F3 are o zona de protectie sanitara in
suprafata de 70 mp.

Masuri generale de protectie a calitatii apelor:


- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
213 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A SATULUI PRUNDU, COMUNA PRUNDU, JUDETUL GIURGIU
[ROAB04GW000213][RODL06]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa sat Prundu, Giurgiu


Tip captare: subteran
Amplasament: estul localitatii Prundu
Corp de apa(cod): Platforma Valaha (RODL06)
Caracteristici tehnice: 2 foraje de adancime, cu urmatoarele caracteristici:
-F1 (H = 50 m, Q = 0,5 l/s) care se constituie ca o sursa de
rezerva.
-F2 (H = 250 m, Q = 10 l/s) care este sursa principala.
Apa din ambele foraje este pompata cu ajutorul a doua
electropompe submersibile in gospodaria de apa, compusa
din:
-instalatie de tratare apa bruta;
-doua rezervoare metalice (V1 = V2 = 250 mc) montate
suprateran;
-o statie de pompare echipata cu 4 (3+1) electropompe cu Q
= 90mc/h, care asigura distributia apei catre consumatori.
Administrator: A.D.I. ECO MUNTENIA, Prundu
Populatia deservita: 2565 locuitori
Debit instalat (l/s): 10,5
Debit mediu prelevat (l/s): 0
Durata de functionare: nu a functionat in 2019
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: exista o instalatie de tratare a apei
brute

B. ARIA DE PROTECTIE

Pentru cele doua foraje sunt instituite zone de protectie sanitara prin imprejmuire cu
gard de sarma ghimpata pe stalpi de beton.
De asemenea, in jurul gospodariei de apa este instituita zona de protectie sanitara,
conform HG 930/2005.

Masuri generale de protectie a calitatii apelor:


- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
214 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A SATELOR COCHINESTI, STOLNICI SI IZBASESTI, COMUNA
STOLNICI, JUDETUL ARGES [ROAB04GW000214][ROAG12]
A. CAPTARE
Denumire: alimentare cu apa comuna Stolnici, Arges
Tip captare: subteran
Amplasament: satele Cochinesti, Cotmeana si Falfani, foraj situat la 350 m
fata de DJ679, 1 km fata de malul drept al r. Cotmeana; satul
Stolnici, foraj in curtea fostului C.A.P., la 280 m de r.
Cotmeana; satul Izbasesti, foraj in curtea fostului C.A.P., la
1,4 km de r. Cotmeana.
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: pentru fiecare sat exista cate un sistem independent de
alimentare, astfel:
1. Satul Cochinesti: foraj la 180 m, cu un debit de
exploatare de 4 l/s. Din foraj apa este pompata la o statie de
clorinare cu var cloros si apoi este inmagazinata in 2
rezervoare din Polstif, fiecare cu un volum de 30 mc. De aici
apa este distribuita gravitational la consumatori.
2. Satul Stolnici: foraj echipat cu electropompa
submersibila, statie de clorinare cu clor gazos si doua
rezervoare de stocare din Polstif a cate 60 mc fiecare. De
aici, cu ajutorul unei statii de pompare, apa este distribuita la
consumatori.
3. Satul Izbasesti: foraj la 178 m, cu un debit de
exploatare de 6 l/s. Din foraj apa este pompata la o statie de
clorinare cu hipoclorit si apoi este inmagazinata intr-un
rezervor metalic, suprateran, cu un volum de 200 mc. De aici
apa este distribuita cu ajutorul unei statii de pompare.
Administrator: S.C. APA CANAL S.A. Pitesti
Populatia deservita: 2570 locuitori (838 gospodarii)
Debit instalat (l/s): 15,83
Debit mediu prelevat (l/s): 2,379
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: instalatie de clorinare cu hipoclorit
B. ARIA DE PROTECTIE
Gospodaria de apa pentru satele Cochinesti, Cotmeana si Falfani, ce include si
forajul, are imprejmuita zona de protectie sanitara cu regim sever (22m x 12m) cu gard din
plasa de sarma montata pe stalpi metalici.
In satele Stolnici si Izbasesti, gospodaria de apa care cuprinde forajul, statia de
clorinare, rezervoarele de inmagazinare si statia de pompare are asigurata o zona de
protectie sanitara de 400 mp, realizata din panouri de plasa de sarma.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
215 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A SATELOR RATESTI, TIGVENI, PATULENI, FURDUESTI, COMUNA
RATESTI, JUDETUL ARGES [ROAB04GW000215][ROAG12]
A. CAPTARE
Denumire: alimentare cu apa comuna Ratesti, Arges
Tip captare: subteran
Amplasament: satul Tigveni, la 70 m de partea stanga a DJ 702 G si la cca.
1,5 km de malul drept rau Arges; sud-estul satului Patuleni, la
270 m de DJ 702G si la cca. 2 km de malul drept rau Arges;
satul Furduesti, la cca.100 m de malul drept rau Neajlov.
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: in comuna Ratesti exista 3 sisteme independente:
1. Sistemul Ratesti – Tigveni: foraj la 250 m, cu un
debit de exploatare de 6,5 l/s. Din foraj apa este pompata la o
statie de clorinare si apoi este inmagazinata in 2 rezervoare
din Polstif, fiecare cu un volum de 80 mc. De aici apa este
distribuita cu ajutorul unei statii de pompare la consumatori.
2. Sistemul Patuleni - Tigveni: foraj la 150 m, cu un
debit de exploatare de 5,8 l/s, echipat cu electropompa
submersibila, statie de clorinare si un rezervor de stocare din
beton, semiingropat, cu V = 200 mc. De aici, cu ajutorul unei
statii de pompare, apa este distribuita la consumatori.
3. Sistemul Furduesti: foraj la 100 m, cu un debit de
exploatare de 2,5 l/s. Din foraj apa este pompata la o statie de
clorinare si apoi este inmagazinata intr-un rezervor din
Polstif, semiingropat, cu un volum de 80 mc. De aici apa este
distribuita cu ajutorul unei statii de pompare la consumatori.
Administrator: S.C. APA RATESTI SRL
Populatia deservita: 2000 locuitori
Debit instalat (l/s): 15,83
Debit mediu prelevat (l/s): 1,292
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: exista instalatii de clorinare
B. ARIA DE PROTECTIE
Gospodaria de apa Tigveni (foraj, clorinare, rezervoare si statie de pompare) are o
zona de protectie sanitara de 970 mp, din gard de sarma ghimpata pe stalpi de beton.
Gospodaria de apa Patuleni (foraj, clorinare, rezervor si statie de pompare) are o
zona de protectie sanitara de 670 mp, din gard de sarma ghimpata pe stalpi de beton.
Gospodaria de apa Furduesti (foraj, clorinare, rezervoare si statie de pompare) are o
zona de protectie sanitara de 458 mp, din gard de sarma ghimpata pe stalpi de beton.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
216 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A SATULUI FAGETU, COMUNA GURA FOII, JUDETUL DAMBOVITA
[ROAB04GW000216][ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa sat Fagetu, com. Gura Foii, Dambovita


Tip captare: subteran
Amplasament: vestul localitatii Fagetu
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: un foraj de adancime, H = 80 m, Q = 3,5 l/s. Apa este
pompata cu o electropompa submersibila intr-o instalatie de
clorinare cu hipoclorit si apoi este stocata intr-un rezervor
din beton armat, semiingropat, cu un volum de 50 mc. De
aici, cu ajutorul unei statii de pompare, este distribuita in
retea.
Administrator: S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE –
DAMBOVITA S.A.
Populatia deservita: 150 locuitori
Debit instalat (l/s): 3,5
Debit mediu prelevat (l/s): 0,261
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: exista o instalatie de clorinare

B. ARIA DE PROTECTIE

Gospodaria de apa (foraj, clorinare, rezervor si statie de pompare) are o zona de


protectie sanitara de 540 mp.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
217 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A SATULUI PAULEASCA, COMUNA MICESTI, JUDETUL ARGES
[ROAB04GW000217][ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa sat Pauleasca, com. Micesti, Arges


Tip captare: subteran
Amplasament: nordul localitatii Pauleasca
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: un foraj de adancime, H = 150 m, Q = 1,7 l/s. Apa este
pompata cu o electropompa submersibila intr-o instalatie de
clorinare cu hipoclorit si apoi este stocata intr-un rezervor
din Polstif, semiingropat, cu un volum de 100 mc. De aici, cu
ajutorul unei statii de pompare, este distribuita in retea.
Administrator: PRIMARIA COMUNEI MICESTI
Populatia deservita:
Debit instalat (l/s): 1,7
Debit mediu prelevat (l/s): 1,81
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: exista o instalatie de clorinare

B. ARIA DE PROTECTIE

Gospodaria de apa (foraj, clorinare, rezervor si statie de pompare) are o zona de


protectie sanitara de 415 mp, asigurata cu gard din plasa de sarma.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
218 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A SATULUI CALINESTI, COMUNA CALINESTI, JUDETUL TELEORMAN
[ROAB04GW000218][ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa sat Calinesti, com. Calinesti,


Teleorman
Tip captare: subteran
Amplasament: mal stang pr. Cainelui
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: un foraj de adancime, H = 80 m, Q = 4,6 l/s. Apa este
pompata cu o electropompa submersibila intr-o instalatie de
clorinare cu hipoclorit si apoi este stocata intr-un rezervor
metalic. De aici, cu ajutorul unei statii de pompare, este
distribuita in retea.
Administrator: SERV. DE GOSPODARIRE COMUNALA CALINESTI
Populatia deservita: 1700 locuitori
Debit instalat (l/s): 4,6
Debit mediu prelevat (l/s): 0,506
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: exista o instalatie de clorinare cu
hipoclorit

B. ARIA DE PROTECTIE

Gospodaria de apa (foraj, clorinare, rezervor si statie de pompare) are o zona de


protectie sanitara.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
219 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A FABRICII DE PRELUCRARE A CARNII A S.C. CAROLI GROUP S.R.L –
PITESTI [ROAB04GW000219][ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa la Fabrica de prelucrare a carnii


CAROLI
Tip captare: subteran
Amplasament: municipiul Pitesti, strada Abatorului
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 3foraje de adancime, H = 160 m, Q = 4,6 l/s. Apa este
pompata cu electropompe submersibile (Q= 9 respectiv 9,4
si 10 mc/h). intr-o instalatie de eliminare amoniu si o
instalatie de sterilizare cu UV si apoi este stocata in 2
rezervoare din beton cu V=500 mc fiecare. De aici, cu
ajutorul unei statii de pompare, este distribuita in reteaua
unitatii.
Administrator: S.C.CAROLI GROUP S.R.L
Populatia deservita: 827 angajati + productie preparate carne
Debit instalat (l/s): 7,89
Debit mediu prelevat (l/s): 12,148
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: instalatie de eliminare amoniu si o
instalatie de sterilizare cu UV

B. ARIA DE PROTECTIE

Masuri generale de protectie a calitatii apelor:


- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
220 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI VEDEA, JUDETUL TELEORMAN [ROAB04GW000220]
[ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com.Vedea, Teleorman


Tip captare: subteran
Amplasament: vestul si estul com. Vedea (interfluviu Vedea – Burdea)
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 2 foraje de adancime, H = 80 m, respectiv 207m, Q = 3 l/s
fiecare. Apa este pompata cu electropompe submersibile intr-
o instalatie de clorinare cu clor gazos si apoi este stocata intr-
un rezervor cu V=150mc. De aici, cu ajutorul unei statii de
pompare, este distribuita in retea.
Administrator: PRIMARIA COMUNEI VEDEA
Populatia deservita: 700 locuitori
Debit instalat (l/s): 10
Debit mediu prelevat (l/s): 1,735
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: exista o instalatie de clorinare cu
clor gazos

B. ARIA DE PROTECTIE

Gospodaria de apa are o zona de protectie imprejmuita de 24x17 m. De asemenea,


cele doua foraje functionale au zona de protectie sanitara de 6x6m.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
221 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI BOTENI, JUDETUL ARGES [ROAB04GW000221][FCA]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com.Boteni, Arges


Tip captare: subteran
Amplasament: sat Boteni, mal drept Argesel
Corp de apa(cod): fara corp de apa atribuit (FCA)
Caracteristici tehnice: 2 foraje de adancime, H = 110 m, respectiv 120m, Q = 2,2
l/s, respectiv 4,5l/s. Apa este pompata cu electropompe
submersibile intr-o instalatie de tratare si apoi este stocata
intr-un sistem de rezervoare cu Vtotal=240mc. De aici, prin
pompare, este distribuita in retea.
Administrator: PRIMARIA COMUNEI BOTENI
Populatia deservita: 800 locuitori
Debit instalat (l/s): 6,7
Debit mediu prelevat (l/s): 0
Durata de functionare: nu a functionat in 2019
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:sistemul este prevazut cu instalatie
de eliminare amoniu si
instalatie de dezinfectie cu
hipoclorit

B. ARIA DE PROTECTIE

Gospodaria de apa si, cele doua foraje au zona de protectie sanitara.


Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
222 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI CICANESTI, JUDETUL ARGES [ROAB04GW000222][FCA]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com.Cicanesti (satele Cicanesti si


Barasti)
Tip captare: subteran
Amplasament: dren si izvor mal drept pr. Cicanesti
Corp de apa(cod): fara corp de apa atribuit (FCA)
Caracteristici tehnice: dren lung de 150m cu camera colectoare si un izvor captat
intr-un put (H=7m). Apa este colectata din ambele surse intr-
un rezervor tampon (V=20mc) de unde este pompata la un
rezervor de inmagazinare semiingropat, din beton
(V=300mc). Dupaclorinarea cu clor gazos apa este distribuita
prin cadere libera si partial prin pompare si repompare.
Administrator: PRIMARIA COMUNEI CICANESTI
Populatia deservita: 1200 locuitori (satele Barasti si Cicanesti)
Debit instalat (l/s): 3,055
Debit mediu prelevat (l/s): 0,813
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: exista o instalatie de clorinare cu
clor gazos

B. ARIA DE PROTECTIE

Gospodaria de apa are o zona de protectie imprejmuita, ca si cele doua captari.


Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
223 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI HARTIESTI, JUDETUL ARGES [ROAB04GW000223]
[ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com.Hartiesti (satele Hartiesti,


Lucieni, Dealu si Lespezi)
Tip captare: subteran
Amplasament: 1 foraj la 100m de malul drept al r.Argesel si un altul pe
malul stang al Vaii Mitului
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 2 foraje cu H=200m cu debite de 2,2 l/s, respectiv 4,5 l/s.
Din ambele foraje apa este pompata cu pompe submersibile
intr-un rezervor de stocare din beton. De aici apa este
disrtibuita prin cadere libera si prin pompare – repompare.
Administrator: PRIMARIA COMUNEI HARTIESTI
Populatia deservita: 800 locuitori
Debit instalat (l/s): 6,7
Debit mediu prelevat (l/s): 1,126
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:

B. ARIA DE PROTECTIE

Gospodaria de apa are o zona de protectie imprejmuita (700mp), ca si cele doua


captari (suprafata circulara cu R-10m).
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
224 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI MIHAESTI, SATELE MIHAESTI SI BUSCA, JUDETUL OLT
[ROAB04GW000224][ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com.Mihaesti (satele Mihaesti si


Busca)
Tip captare: subteran
Amplasament: 4 foraje situate pe mal stang – mal drept Calmatuiu Sec
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 2 sisteme de alimentare (pentru fiecare sat in parte) fiecare
avand 2 gospodarii de apa. Sistemul Mihaesti are 2 foraje
(H=70, respectiv 150m). Fiecare foraj este echipat cu pompe
submersibile , care pompeaza apa in doua rezervoare(unul
din beton, cu V-250mc, celalalt cu V=80mc din Polstif).
Sistemul Busca are doua foraje (H=150m). Fiecare foraj este
echipat cu pompe submersibile , care pompeaza apa in doua
rezervoare(V=80mc fiecare din Polstif). Din rezervoare, apa
este distribuita prin pompare.
Administrator: PRIMARIA COMUNEI MIHAESTI
Populatia deservita: 1220 locuitori
Debit instalat (l/s): 4,25
Debit mediu prelevat (l/s): 1,741
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:

B. ARIA DE PROTECTIE

Sistemul Mihaesti are zone de protectie de 400mp la foraje si gospodaria de apa.


Sistemul Busca are zona de protectie numai la una din gospodariile de apa (400 mp).
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
225 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI NANOV, JUDETUL TELEORMAN [ROAB04GW000225]
[ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com.Nanov


Tip captare: subteran de mare adancime (Fratesti)
Amplasament: 3 foraje situate in sudul comunei
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 3 foraje situate in apropierea gospodariei de apa, echipate cu
pompe submersibile. Apa este pompata in 2 rezervoare
metalice (V=350 mc) si este distribuita prin pompare.
Administrator: PRIMARIA COMUNEI NANOV
Populatia deservita: 3879 locuitori
Debit instalat (l/s): 4,5
Debit mediu prelevat (l/s): 2,164
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:

B. ARIA DE PROTECTIE

Cele 3 foraje au prevazute zone de protectie circulare, cu R=10m.


Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
226 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A HOTEL STAR, COMUNA BASCOV, JUD. ARGES [ROAB04GW000226]
[ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa hotel STAR Bascov


Tip captare: subteran
Amplasament: 1foraj amplasat in incinta unitatii
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 1 foraj (H=70m) echipat cu electropompa submersibila (Q=
1,7 l/s). Apa se pompeaza intr-un rezervor ingropat, din
beton (V=50mc). De aici este distribuita prin poomapare
(statie hidrofor).
Administrator: S.C. COMPLEX BTT BASCOV S.A.
Populatia deservita: 40 locuri
Debit instalat (l/s): 0,24
Debit mediu prelevat (l/s): 0,104
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:

B. ARIA DE PROTECTIE

Forajul are zona de protectie asigurata (S=314 mp).


Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
227 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI NICOLAE TITULESCU, JUDETUL OLT [ROAB04GW000227]
[ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com.Nicolae Titulescu


Tip captare: subteran de mare adancime
Amplasament: 2 foraje situate in localitate, unul la 180 m mal drept Vedea
si celalalt la 100 m mal drept pr.Dorofei
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 2 foraje (H=150, respectiv 200m)situate in apropierea
gospodariei de apa, echipate cu pompe submersibile. Apa
este pompata intr-un rezervor din Polstif (V=200 mc) si este
distribuita prin pompare.
Administrator: PRIMARIA COMUNEI NICOLAE TITULESCU
Populatia deservita: 700 locuitori
Debit instalat (l/s): 1,84
Debit mediu prelevat (l/s): 1,38
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de clorinare cu clor gazos

B. ARIA DE PROTECTIE

Un foraj se afla in incinta gospodariei de apa care are asigurata zona de protectie (35x70m)
prin imprejmuire cu gard de sarma ghimpata montata pe stalpi metalici. La fel este asigurat
si celalalt foraj (20x20m)..
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
228 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A SATULUI ZARNESTI, COMUNA MALURENI, JUDETUL ARGES
[ROAB04GW000228][ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa sat Zarnesti, comuna Malureni


Tip captare: subteran de adancime
Amplasament: 1 foraj pe malul stang al r.Valsan, imediat aval de podul de
pe DC 221
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 1 foraj (H=100 m) echipat cu o pompa submersibila (Q=
3,61 l/s). Apa este pompata in doua rezervoare din Polstif
(V=80 mc fiecare) situate in vecinatatea forajului. Distributia
se realizeaza de aici prin pompare.
Administrator: SC EMPORIO SISTEM SRL Curtea de Arges
Populatia deservita: 450 locuitori
Debit instalat (l/s): 1,71
Debit mediu prelevat (l/s): 1,167
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:

B. ARIA DE PROTECTIE

Forajul se afla in incinta gospodariei de apa care are asigurata zona de protectie (1250 mp).
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
229 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A FABRICII DE PRELUCRARE A LAPTELUI COMUNA NUCET,
JUDETUL DAMBOVITA [ROAB04GW000229][ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Fabrica de lactate, comuna Nucet


Tip captare: subteran de medie adancime
Amplasament: 1 foraj in incinta unitatii, sat Dragomiresti, com.Nucet
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 1 foraj (H=85 m) echipat cu o pompa submersibila (Q= 2
l/s). Apa este pompata in doua rezervoare din beton(V1=50
mc, V2=150 mc). Distributia se realizeaza de aici prin
pompare.
Administrator: SC ERBECAR SRL Dragomiresti, jud.Dambovita
Populatia deservita: productie:max.10000 l lapte/zi
Debit instalat (l/s): 2
Debit mediu prelevat (l/s): 0,761
Durata de functionare: 10 h/zi, 260 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:

B. ARIA DE PROTECTIE

Forajul se afla in incinta unitatii si este asigurat intr-o cabina din beton, ingropata
(2,3x1,85x2,6 m) inchisa cu capac metalic. De asemenea, forajul si gospodaria de apa sunt
imprejmuite cu un gard din stalpi metalici si plasa de sarma.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
230 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMPLEXULUI TURISTIC SAT PITARU, COMUNA POTLOGI,
JUDETUL DAMBOVITA [ROAB04GW000230][ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Complex Turistic Pitaru


Tip captare: subteran de adancime
Amplasament: 1 foraj in incinta unitatii, sat Pitaru, com. Potlogi
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 1 foraj (H=135 m) echipat cu o pompa submersibila (Q= 9
mc/h). Apa este pompata in doua rezervoare: unul metalic,
inchis intr-o cladire, pentru consumul curent (V1=10 mc) si
celalalt din beton, amplasat subteran, care asigura rezerva de
incendiu (V2=8 mc). Distributia se realizeaza de aici prin
pompare.
Administrator: SC FLAVIA IMPEX 2001 SRL Bucuresti
Populatia deservita: 60 locuri de cazare
Debit instalat (l/s): 0,52
Debit mediu prelevat (l/s): 0,095
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:

B. ARIA DE PROTECTIE

Forajul, rezervorul utilizat pentru consum si statia de pompare aferenta sunt protejate
intr-o cladire din beton supraterana.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
231 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A PENITENCIARULUI GAESTI, JUDETUL DAMBOVITA
[ROAB04GW000231][ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Penitenciarul Gaesti


Tip captare: subteran de adancime
Amplasament: 2foraje in incinta unitatii, oras Gaesti
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 2 foraje (H=65 m) echipate cu cate o pompa submersibila
(Q= 16,2 mc/h). Apa este pompata intr-un rezervor tip castel
(H=14 m, V=40 mc). De aici distributia se realizeaza prin
cadere libera.
Administrator: PENITENCIARUL GAESTI
Populatia deservita: 600 locuri de cazare, 180 angajati
Debit instalat (l/s): 0,52
Debit mediu prelevat (l/s): 3,856
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:

B. ARIA DE PROTECTIE

Forajele au delimitate zone de protectie sanitara cu regim sever, imprejmuite cu gard de


plasa de sarma pe stalpi metalici.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
232 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI COLONESTI, JUDETUL OLT [ROAB04GW000232][ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com.Colonesti, jud. Olt


Tip captare: subteran de adancime
Amplasament: Foraj mal drept Vedita, hm.427 si 2 foraje mal stang Vedita,
in gospodaria de apa
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: Exista 2 sisteme de alimentare: sistemul 1 (satele Vlaici,
Carstani si Chelbesti) este format dintr-un foraj (H=140 m)
echipat cu pompa submersibila (Q= 2,5 l/s). Apa este stocata
intr-un rezervor suprateran (V=150 mc) de unde este
pompata la consumatori. Sistemul 2 (satele Colonesti,
Barasti, Navargeni, Batareni, Maruntei si Guesti) capteaza
apa din doua foraje (H=160 m) si o stocheaza intr-un
rezervor suprateran (V=200 m), de unde este trimisa prin
pompare in retea.
Administrator: SC PRESERV VEDITA SRL Colonesti
Populatia deservita: 1100 locuitori (sateleColonesti, Vlaici, Carstani,
Chelbesti, Barasti, Batareni, Narvageni, Maruntei, Guesti)
Debit instalat (l/s): 4,9
Debit mediu prelevat (l/s): 1,293
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: instalatie de tratare cu hipoclorit

B. ARIA DE PROTECTIE

Pentru sistemul 1 exista zona de protectie asigurata pentru toata gospodaria de apa situata
in satul Vlaici (inclusiv forajul) de 60x60m.
Pentru sistemul 2, un foraj si gospodaria de apa din satul Guesti are asigurata zona de
protectie. Celalalt foraj are asigurata zona de protectie separata.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
233 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „SF.ANDREI” COM. VALEA
IASULUI, JUD. ARGES [ROAB04GW000233][ROAG08]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Spitalul Valea Iasului


Tip captare: freatic
Amplasament: put sapat in incinta unitatii
Corp de apa(cod): Pitesti (ROAG08)
Caracteristici tehnice: Din putul sapat (H=16 m) apa este pompata intr-un rezervor
de stocare din beton semiingropat. De aici, apa este
distribuita gravitational la consumatori.
Administrator: SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Valea Iasului
Populatia deservita: 370 pacienti+angajati
Debit instalat (l/s): 1,1
Debit mediu prelevat (l/s): 0,176
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:

B. ARIA DE PROTECTIE

Putul sapat are asigurata zona de protectie sanitara cu regim sever cu S=500 mp.
Rezervorul de stocare are si el zona de protectie cu S=400 mp.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
234 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A SPITALULUI ORASENESC „REGELE CAROL I” COSTESTI, JUD.
ARGES [ROAB04GW000234][ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Spitalul Orasenesc Costesti


Tip captare: subteran de mare adancime
Amplasament: foraj situat in incinta unitatii
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: Din foraj (H=105 m) apa este pompata cu o pompa
submersibila (Q= 4,17 l/s) intr-un rezervor de inox (V=10
mc) situat in incinta punctului termic. Apa este trimisa la
consumatori prin pompare.
Administrator: Spitalul Orasenesc Costesti
Populatia deservita: 325 pacienti+angajati
Debit instalat (l/s): 0,4
Debit mediu prelevat (l/s): 0,192
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: instalatie de tratare cu hipoclorit

B. ARIA DE PROTECTIE

Forajul are asigurata zona de protectie sanitara cu regim sever delimitata cu gard de plasa
de sarma (10x12 m). Rezervorul de stocare este protejat in punctul termic.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
235 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI POIANA, JUDETUL DAMBOVITA [ROAB04GW000235]
[ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com.Poiana, jud. Dambovita


Tip captare: subteran de adancime
Amplasament: Doua foraje amplasate in vestul localitatii Poiana, pe malul
drept al paraului Bai
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: Din cele doua foraje (H=120 m, Q=4,5 l/s fiecare) apa este
pompata intr-un rezervor suprateran cu V=300 mc. Apa este
trimisa in sistemul de distributie prin intermediul unei statii
hidrofor dotata cu 4 electropompe (Q=20 l/s fiecare).
Administrator: SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE –
DAMBOVITA SA
Populatia deservita: 936 locuitori
Debit instalat (l/s): 9
Debit mediu prelevat (l/s): 2,038
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:instalatie de tratare cu hipoclorit
+instalatie de deferizare
/demanganizare

B. ARIA DE PROTECTIE

Cele doua foraje au asigurata zona de protectie sanitara prin imprejmuire de 10x10
m cu gard de plasa de sarma pe stalpi de beton. La fel este asigurata si zona de protectie
sanitara a gospodariei de apa.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
236 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI MATASARU, JUDETUL DAMBOVITA [ROAB04GW000236]
[ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com.Matasaru (satele Tetcoiu,


Poroinica si Putu cu Salcie), jud. Dambovita
Tip captare: subteran de adancime
Amplasament: Doua foraje amplasate in vestul localitatii Poroinica
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: Din cele doua foraje (H=100 m, Q=7 l/s fiecare) apa este
pompata intr-un rezervor semiingropat cu V=200 mc. Apa
este trimisa in sistemul de distributie prin intermediul unei
statii de pompare dotata cu 4 electropompe (Q=5 l/s fiecare).
Administrator: SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE –
DAMBOVITA SA
Populatia deservita: 480 locuitori
Debit instalat (l/s): 14
Debit mediu prelevat (l/s): 0,224
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:instalatie de tratare cu hipoclorit

B. ARIA DE PROTECTIE

Unul din foraje are asigurata zona de protectie sanitara prin imprejmuire de 10x10
m cu gard de plasa de sarma pe stalpi metalici. Cel de al doilea foraj este in incinta
gospodariei de apa, avand asigurata zona de protectie sanitara comuna, printr-un gard cu
dimensiunile 70 x 40 m, din plasa de sarma cu stalpi metalici.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
237 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMPLEXULUI SPORTIV NATIONAL BASCOV, COMUNA BUDEASA,
JUD. ARGES [ROAB04GW000237][ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Complex Sportiv National Bascov


Tip captare: subteran de adancime
Amplasament: 1foraj amplasat in incinta unitatii, mal stang r.Arges, aval 45
m Baraj Budeasa
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 1 foraj (H=110m) echipat cu electropompa submersibila (Q=
4,8 l/s). Apa se pompeaza intr-un rezervor metalic, montat
aerian (V=120mc). De aici este distribuita gravitational la
consumatori.
Administrator: Complex Sportiv National Bascov
Populatia deservita: 80 locuri
Debit instalat (l/s): 4,8
Debit mediu prelevat (l/s): 0,378
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:

B. ARIA DE PROTECTIE

Forajul este situat in incinta complexului, care este integral imprejmuit.


Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
238 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI BEUCA, JUDETUL TELEORMAN [ROAB04GW000238]
[ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com.Beuca, jud. Teleorman


Tip captare: subteran de medie adancime
Amplasament: Doua foraje amplasate in sudul localitatii Beuca
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: Din cele doua foraje (H=65 m) apa este pompata intr-un
rezervor metalic suprateran cu V=300 mc. Apa este trimisa
in sistemul de distributie prin intermediul unei statii de
pompare dotata cu 3 electropompe (Q=63 mc/h) si a unui vas
hidrofor (V= 300 l).
Administrator: PRIMARIA BEUCA
Populatia deservita: 1777 locuitori
Debit instalat (l/s): 8
Debit mediu prelevat (l/s): 0,946
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:instalatie automata de tratare cu
hipoclorit

B. ARIA DE PROTECTIE

Unul din foraje are asigurata zona de protectie sanitara prin imprejmuire cu gard
de plasa de sarma pe stalpi metalici. Cel de al doilea foraj este in incinta gospodariei de
apa, avand asigurata zona de protectie sanitara comuna, printr-un gard cu dimensiunile 65
x 48,5 m, din plasa de sarma cu stalpi metalici.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
239 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI BOGDANA, JUDETUL TELEORMAN [ROAB04GW000239]
[FCA]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com.Bogdana (sat Bogdana), jud.


Teleorman
Tip captare: subteran de medie adancime
Amplasament: Patru foraje amplasate in nordul localitatii Bogdana
Corp de apa(cod): Fara corp de apa atribuit (FCA)
Caracteristici tehnice: Din cele 4 foraje (H=40 - 46 m) apa este pompata intr-un
rezervor cu V=425 mc. Apa este trimisa in sistemul de
distributie prin intermediul unei statii de pompare dotata cu 2
electropompe (Q=36 - 84 mc/h) si a unui vas hidrofor (V=
300 l).
Administrator: PRIMARIA BOGDANA
Populatia deservita: 800 locuitori
Debit instalat (l/s): 10
Debit mediu prelevat (l/s): 2,517
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:instalatie de tratare cu clor

B. ARIA DE PROTECTIE

Toate cele 4 foraje au asigurata zona de protectie sanitara prin imprejmuire


cu gard de plasa de sarma pe stalpi metalici. De asemenea, gospodaria de apa (rezervor,
statie de pompare, instalatie de clorinare) are asigurata zona de protectie tot cu gard din
sarma pe stalpi metalici.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
240 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI MOVILENI, JUDETUL OLT [ROAB04GW000240][ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com.Movileni (satele Movileni si


Bacea), jud. Olt
Tip captare: subteran de medie adancime
Amplasament: Trei foraje amplasate la 150 – 400m de malul stang al pr.
Dorofei
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: Din cele 3 foraje (H=150 m) apa este pompata intr-un
rezervor cu metalic suprateran (V=550 mc). Apa este trimisa
in sistemul de distributie prin intermediul unei statii de
pompare dotata cu 3 electropompe (Q=60,6 mc/h).
Administrator: PRIMARIA MOVILENI
Populatia deservita: 3654 locuitori
Debit instalat (l/s): 9,8
Debit mediu prelevat (l/s): 5,153
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:instalatie de tratare cu clor gazos

B. ARIA DE PROTECTIE

2 foraje au asigurata zona de protectie sanitara prin imprejmuire cu gard din


sarma ghimpata pe stalpi din beton. Al treilea foraj este situat in gospodaria de apa
(rezervor, statie de pompare, instalatie de clorinare) care are asigurata zona de protectie tot
cu gard din sarma ghimpata pe stalpi din beton (60 x 60 m).
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
241 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A SPITALULUI LEORDENI, JUD. ARGES [ROAB04GW000241][ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni


Tip captare: subteran de adancime
Amplasament: foraj situat in incinta unitatii
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: Din foraj (H=91 m, Q= 2 l/s) apa este pompata cu o pompa
submersibila (Q= 8 mc/h) prin statia de clorinare intr-un
rezervor metalic (V=100 mc) situat in incinta punctului
termic. Apa este trimisa la consumatori prin pompare cu o
statie de 2 pompe cu turatie variabila si un vas hidrofor (V=
200 l).
Administrator: Spitalul Leordeni
Populatia deservita: 189 pacienti+angajati
Debit instalat (l/s): 2
Debit mediu prelevat (l/s): 0,169
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: instalatie de tratare cu clor gazos

B. ARIA DE PROTECTIE

Forajul are asigurata zona de protectie sanitara cu regim sever delimitata cu gard de
plasa de sarma (7x7 m).
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
242 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI CORBU, JUDETUL OLT [ROAB04GW000242][ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com.Corbu (satele Corbu ,


Burdulesti , Buzesti , Milcoveni si Ciuresti), jud. Olt
Tip captare: subteran de medie adancime
Amplasament: F1 foraj situat pe malul drept al Raului Vedea la cca. 50 m ,
pentru satele Corbu si Burdulesti
F1 in incinta gospodaria apa , F2 este amplasat la cca. 100 m
de gospodaria de apa si asigura apa pentru satele Buzesti ,
Ciuresti si Milcoveni
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: Din cele 3 foraje (H=150 m) apa este pompata intr-un
rezervor metalic suprateran (V=200 mc). Apa este trimisa in
sistemul de distributie prin intermediul unei statii de
pompare dotata cu un grup de pompe ( 1+1) avand (Q=14-
19 mc/h H = 45-60 mCA si un vas hidrofor de V= 300 l ).
Administrator: PRIMARIA CORBU
Populatia deservita: 2458 locuitori
Debit instalat (l/s): 4,49
Debit mediu prelevat (l/s): 2,588
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: instalatie de tratare cu clor gazos

B. ARIA DE PROTECTIE

1 foraj are asigurata zona de protectie sanitara prin imprejmuire cu gard din
sarma ghimpata pe stalpi din beton. Celelalte doua foraje sunt situate in gospodaria de apa
(rezervor, statie de pompare, instalatie de clorinare) care are asigurata zona de protectie tot
cu gard din plasa de sarma pe stalpi din beton (60 x 60 m).
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
243 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI ICOANA, JUDETUL OLT [ROAB04GW000243][ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com.Icoana (satele Floru , Icoana, si


Ursoaia ), jud. Olt
Tip captare: subteran de medie adancime
Amplasament: F1 este amplasat la cca. 156 m vest de malul drept al pr.
Plapcea.
F2 este amplasat la cca. 150 m nord-vest de gospodaria de
apa si la cca. 300 m de malul drept al pr. Plapcea
F3 este amplasat la cca. 150 m sud vest de gospodaria de apa
si la cca. 340 m vest de malul drept al pr. Plapcea.
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: Din cele 3 foraje (H=150 m) apa este pompata intr-un
rezervor metalic , cilindric (V=300 mc) suprateran. Apa este
trimisa in sistemul de distributie prin pompare , cu un grup
de pompare format din 3 pompe verticale Q = 26 mc/h ,
Hp= 58 mCA si un recipient hidrofor ( V= 1000 l) , printr-o
retea de distributie de tip ramificat realizata din conducte
PEHD ( Dn = 40 – 140 mm ).
Administrator: PRIMARIA ICOANA
Populatia deservita: 1917 locuitori
Debit instalat (l/s): 4,36
Debit mediu prelevat (l/s): 0,816
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de clorinare cu hipoclirit

B. ARIA DE PROTECTIE

1 foraj are asigurata zona de protectie sanitara prin imprejmuire cu gard din plasa
de sarma pe stalpi din beton. Celelalte doua foraje sunt situate in gospodaria de apa
(rezervor, statie de pompare, instalatie de clorinare) care are asigurata zona de protectie tot
cu gard din plasa de sarma pe stalpi din beton (60 x 60 m).
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
244 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI TUFENI , JUDETUL OLT [ROAB04GW000244][ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com.Tufeni (sat Tufeni), jud. Olt


Tip captare: subteran de medie adancime
Amplasament: F1 amplasat in incinta gospodariei de apa , intavilan , sat
Tufeni , la cca. 3 km de malul stang al r. Vedea
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: Forajul (H=150 m) apa este pompata in 2 rezervoare
semiingropat (V1= V2=100 mc). Apa este trimisa in sistemul
de distributie prin intermediul unei statii de pompare dotata
cu un grup de pompare ( 1+1) avand (Q=54 mc/h ,H = 50
mCA si 2 recipianti hidrofor de V= 500 l ).
Administrator: PRIMARIA TUFENI
Populatia deservita: 1650 locuitori
Debit instalat (l/s): 2,08
Debit mediu prelevat (l/s): 1,585
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: instalatie de clorinare cu clor gazos

B. ARIA DE PROTECTIE

Forajul are asigurata zona de protectie sanitara in jurul gospodariei de apa prin
imprejmuire cu gard din plasa de sarma pe tevi metalice .
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
245 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI HARSESTI , JUDETUL ARGES [ROAB04GW000245]
[ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com.Harsesti ( satele Ciobani ,


Harsesti si Martalogi ) jud. Arges
Tip captare: subteran de medie adancime
Amplasament: F1 forajul este amplasat in apropierea targului saptamanal
din satul Harsesti
F2 forajul si gospodaria apa sunt amplasate la cca. 70 m
distanta fata de albia majora
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: Reteaua de distributie este de tip ramificatavsi urmareste in
general traseul drumului DJ 679 si ulitele satelor . Reteaua
de distributie se realizeaza prin PEHD ( Dn = 50-160 mm ).
Statia de pompare este echipata cu un grup de pompare cu 3 (
2+1) pompe cu ax orizontal ( Q = 36 mc/h , Hp = 40m) .
Administrator: PRIMARIA HARSESTI
Populatia deservita: 2480 locuitori
Debit instalat (l/s): 6,54
Debit mediu prelevat (l/s): 0,536
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: instalatie de clorinare cu hipoclorit
de sodiu

B. ARIA DE PROTECTIE

Zona de protectie sanitara in jurul gospodariei de apa ce include si forajul F2


este imprejmuita cu plasa din sarma fixata pe stalpi metalici , iar pentru forajul F1 zona de
protectie sanitara este de 10x10 m , imprejmuita cu plasa din sarma fixata pe stalpi
metalici.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
246 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI COCU, JUDETUL ARGES [ROAB04GW000246][ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com.Cocu (localitatile Cocu ,


Facaletesti ,Barbatesti , Richitele de Sus , Richitele de Jos
, Popesti , Crucisoara si Greabanu ), jud. Arges
Tip captare: subteran de medie adancime
Amplasament: F1 foraj amplasat in gospodaria de apa , in imediata
vecinatate a scolii generale din satul Richitele de Sus.
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: De la forajul F1 la rezervorul R4 ( V= 100mc ) existent ,
conducta PEHD ( Dn 63 mm ) , din sursa SC APA ARGES
SA , aductiunea apei catre reteaua de distributie la rezervorul
R1 al comunei Cocu se asigura printr-o conducta PEHD
( D= 125 mm). presiunea apei catre localitatile comunei se
va asigura de catre o statie de pompare SP1 situata in partea
de nord-vestica a localitatii Facaletesti , in imediata
apropiere a rezervorului de inmagazinare tampon R1 echipat
cu 2 pompe ( 1+1 rezerva ) Qp = 30,6 mc/h , H = 97 m CA.
Administrator: PRIMARIA COCU
Populatia deservita: 1972 locuitori
Debit instalat (l/s): 6,04
Debit mediu prelevat (l/s): 0,597
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de clorinare cu hipoclorit de
sodiu

B. ARIA DE PROTECTIE

Zona de protectie sanitara a forajului F1 este asigurata de gospodaria de apa existenta ,


imprejmuita cu plasa de sarma fixata pe stalpi metalici

Masuri generale de protectie a calitatii apelor:


- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
247 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI MIROSI , JUDETUL ARGES [ROAB04GW000247][ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com.Mirosi (satul Mirosi ) jud. Arges


Tip captare: subteran de medie adancime
Amplasament: F1 Forajul amplasat in gospodaria de apa , la cca. 240 m sud
de malul drept al pr. Burdea, la sud de ferma agricola .
F2 Forajul este amplasat la cca. 150 m sud de forajul F1.
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: Din cele 2 foraje (H=140 m) apa este pompata cu un grup de
3 pompe ( Q= 16 mc/h , Hp = 76 m si un recipient hidrofor
( V= 500 l) , printr-o retea de distributie de tip ramificat
realizata din conducte PEHD ( Dn = 63-140 mm ) .
Inmagazinarea apei se face intr- un rezervor metalic cilindric
, suprateran ( V= 250 mc ) amplasat in incinta gospodariei de
apa .
Administrator: PRIMARIA MIROSI
Populatia deservita: 2544 locuitori
Debit instalat (l/s): 3,58
Debit mediu prelevat (l/s): 0
Durata de functionare: nu a functionat in 2019
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: instalatie de tratare cu clor gazos

B. ARIA DE PROTECTIE

Zona de protectie sanitara in jurul gospodariei de apa ce include si forajul F1 este


de 35x35 m , iar pentru foraj F2 zona de protectie sanitara este de 20x20m , imprejmuita
cu plasa pe stalpi metalici .
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
248 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA A COMUNEI RACA , JUDETUL ARGES [ROAB04GW000248][ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com.Raca , jud. Arges


Tip captare: subteran de medie adancime
Amplasament: F1 Forajul este amplasat pe malul drept al pr. Bucov la cca.
500m in spatele fostei scoli, in intravilanul comunei Raca.
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: Distributia apei se face prin pompare cu ajutorul unei statii
de pompare alcatuita din 1+1 pompe cu turatie variabila ,
( Q= 3,27- 4,27 l/s, H= 30 mCA ) , prin conducta PEHD
( Dn = 90 mm ) .
Administrator: COMUNA RACA
Populatia deservita: 1570 locuitori
Debit instalat (l/s): 3,48
Debit mediu prelevat (l/s): 1,177
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de clorinare cu hipoclorit

B. ARIA DE PROTECTIE

Zona de protectie sanitara in jurul gospodariei de apa ce include si forajul F1 este


imprejmuita cu plasa de sarma pe stalpi metalici.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
249 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA, COMUNA CALINESTI, JUDETUL TELEORMAN [ROAB04GW000249]
[ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. Calinesti (satele: Copaceanca,


Marita, Licuriciu si Antonesti)
Tip captare: subteran
Amplasament: mal stang pr. Cainelui
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 2 foraje de adancime, H = 80 m si H=95m,. Apa este stocata
in 2 rezervore metalice V=150mc. De aici, cu ajutorul unei
statii de pompare, este distribuita in retea.
Administrator: PRIMARIA COMUNEI CALINESTI
Populatia deservita: Capaceanca, Marita, Licuriciu si Antonesti =2350 locuitori
Debit instalat (l/s): 13
Debit mediu prelevat (l/s): 0,506
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: exista o instalatie de clorinare cu
hipoclorit

B. ARIA DE PROTECTIE

Gospodaria de apa (foraj, clorinare, rezervor si statie de pompare) are asigurata o


zona de protectie sanitara.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
250 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA, COMUNA CIOLANESTI , JUDETUL TELEORMAN
[ROAB04GW000250][ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. Ciolanesti (satele:Ciolanesti din Deal


si Ciolanesti din Vale)
Tip captare: subteran
Amplasament: paraul Cainelui
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 3 foraje de adancime, H = 150m Apa este stocata in 2
rezervore metalice V=500mc. Aductiunea se face prin
conducta PEID cu L =579m..
Administrator: PRIMARIA COMUNEI CIOLANESTI
Populatia deservita: Ciolanesti din Deal si Ciolanesti din Vale=3300 locuitori
Debit instalat (l/s): 10.2
Debit mediu prelevat (l/s): 2,453
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: exista o instalatie de clorare cu
aparate de dozare cu clor gazos

B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: forajele au asigurata zona de protectie
imprejmuita cu gard din stalpi metalici si sarma ghimpata 35x50m
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
251 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA, COMUNA COSMESTI , JUDETUL TELEORMAN
[ROAB04GW000251][ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. Cosmesti (Cosmesti si Ciuperceni)


Tip captare: subteran
Amplasament: paraul Sericu
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 2 foraje de adancime H = 150 m Apa este stocata in 1
rezervor metalic V=500mc. Aductiunea se face prin conducta
PEID cu L =115m.
Administrator: PRIMARIA COMUNA COSMESTI
Populatia deservita: Cosmesti si Ciuperceni
Debit instalat (l/s): 23
Debit mediu prelevat (l/s): 4,894
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: exista o instalatie de clorare cu
aparate de dozare cu clor gazos

B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: forajele au asigurata zona de protectie
imprejmuita cu gard din sarma ghimpata 60x40m
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
252 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA, COMUNA PERETU , JUDETUL TELEORMAN
[ROAB04GW000252][ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa :comuna PERETU


Tip captare: subteran
Amplasament: rau Bratcov
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 4 foraje cu adancimi cuprinse H =36- 85 m Apa este stocata
in 1 rezervor metalic V=500mc. Aductiunea se face prin
conducta PEID cu L =1500 m.
Administrator: PRIMARIA COMUNEI PERETU
Populatia deservita: comuna Peretu -1300 godpodarii (cca. 2600 locuitori)
Debit instalat (l/s): 16,2
Debit mediu prelevat (l/s): 2,685
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: exista o instalatie de clorare cu clor
gazos

B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara :
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
253 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA, COMUNA SACENI, JUDETUL TELEORMAN
[ROAB04GW000253][ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. Saceni ( sat BUTCULESTI)


Tip captare: subteran
Amplasament: rau Tinoasa
Corp de apa(cod): estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 1 foraj cu adancimea H =60m . Forajul este racordat la o
cismea stradala.
Administrator: PRIMARIA COMUNEI SĂCENI
Populatia deservita: 486 locuitori
Debit instalat (l/s):
Debit mediu prelevat (l/s): 0,042
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: -

B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara :
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
254 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA, COMUNA SACENI, JUDETUL TELEORMAN
[ROAB04GW000254][ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. Saceni ( sat Ciurari 1)


Tip captare: subteran
Amplasament: rau Tinoasa
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 1 foraj cu adancimea H =60m . Forajul este racordat la o
cismea stradala.
Administrator: PRIMARIA COMUNEI SĂCENI
Populatia deservita: 652 locuitori
Debit instalat (l/s):
Debit mediu prelevat (l/s): 0,009
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: -

B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara :
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
255 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA, COMUNA SACENI, JUDETUL TELEORMAN
[ROAB04GW000255][ROAG12]

A. CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa com. Saceni ( sat Ciurari 2)


Tip captare: subteran
Amplasament: rau Tinoasa
Corp de apa(cod): Estul depresiunii Valahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: 1 foraj cu adancimea H =63m . Forajul este racordat la o
cismea stradala.
Administrator: PRIMARIA COMUNEI SĂCENI
Populatia deservita: 614 locuitori
Debit instalat (l/s):
Debit mediu prelevat (l/s): 0,007
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: -

B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara :
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
256- FISA DE CARACTERIZARE PENTRU ALIMENTAREA CU APA A
ORASULUI STEFANESTI, JUDETUL ARGES – FRONT VALEA MARE (NOU)
[ROAB04GW000256][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: Frontul de captare Valea Mare (nou)


Tip captare: subteran
Amplasament: in partea nord-vestica a orasului Stefanesti zona intersectiei
strazii Cavalerului cu strada Valea Mare, mal stang al Raului
Doamnei, km 1.5
Corp de apa(cod): Estul DepresiuniiValahe (ROAG12)
Caracteristici tehnice: frontul de captare este format din 2 foraje de adancime, F10
si F12 (H=200m si Dn= 250mm); forajele sunt echipate cu
pompe submersibile pt F10(Q=5 l/s H=13mCA) si pt F12
(Q=7,5 l/s H=13mCA)
Administrator: SC APA CANAL 2000 SA PITESTI
Populatia deservita: oras Stefanesti (9278 locuitori impreuna cu frontul vechi)
Debit instalat (l/s): 13.6
Debit mediu prelevat (l/s): 2,122
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statia de clorinare a apei se afla in
statia statia de pompare a
frontulului Valea Mare (nou)

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930 / 2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever:


-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -
- Perimetrul de protectie hidrogeologica: -
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
257- FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA SC ALCONOR COMPANY SRL – JUDETUL ILFOV
[ROAB04GW000257][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa SC ALCONOR COMPANY SRL


VOLUNTARI

Tip captare: subteran+reteaua orasului Voluntari


Amplasament: 3 foraje de adancime; B-dul. Eroilor.nr.120 A, Voluntari.
Corp de apa(cod): Formatiunea de Fratesti - ROAG12
Caracteristici tehnice: 3 foraje de adancime H1=192.5m, H2=195.5m, H3=197m,
Q=4.17-5 l/s, echipate cu electropompa submersibila
Grundfos SP 30-6 si ZDS ; conducta aductiune de PEHD,
Dn=70 mm , L aductiune=410 m

Apa este inmagazinata intr-un rezervor din PEID, ingropat cu


V= 63mc, 3 rezervoare de inox si 2 rezervoare de inox pt apa
tratata.
Administrator: SC ALCONOR COMPANY SRL
Populatia deservita: >50

Debit instalat (l/s): 14.17


Debit mediu prelevat (l/s): 1,852
Durata de functionare: 24 h/zi, 300 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: 3 filtre de nisip, 3 filtre carbune
activ, 1 filtru polister, o lampa
UV, 5 filtre demanganizare.

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituite zone de protectie sanitara cu suprafata de S1=90 mp, S2=60mp,


S3=100mp si Studiu Hidrogeologic.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
258 - FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA SC ALTAMIRA INDUSTRY SRL – JUDETUL ILFOV
[ROAB04GW000258][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa SC ALTAMIRA INDUSTRY SRL


CHIAJNA
Tip captare: subteran
Amplasament: 1 foraj de adancime; str. Industrilor, comuna Chiajna.
Corp de apa(cod): Formatiunea de Fratesti - ROAG12
Caracteristici tehnice: 1 foraj de adancime H1=175 m, Q=1.8 l/s, echipat cu
electropompa submersibila Willo . Apa este inmagazinata
intr-un rezervor metalic, suprateran cu V= 175mc.

Administrator: SC ALTAMIRA INDUSTRY SRL


Populatia deservita: >50

Debit instalat (l/s): 1.8


Debit mediu prelevat (l/s): 0.424
Durata de functionare: 24 h/zi, 300 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu exista

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituite zone de protectie sanitara cu suprafata de S=90 mp.


Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
259-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
SC ANGST RO SA – JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000259][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa SC ANGST RO SA BUFTEA


Tip captare: subteran
Amplasament: 1 foraj de adancime ; Sos. Bucuresti –Targoviste, oras
Buftea.
Corp de apa(cod): Estul Dpresiunii Valahe - ROAG12
Caracteristici tehnice: 1 foraj de adancime H1=300 m, Q=3 l/s, echipat cu
electropompa submersibila Saer . Apa este inmagazinata
in 2 rezervoare din beton cu V1=V2= 300mc, unul montat
suprateran si unul semiingropat.
Administrator: SC ANGST RO SA
Populatia deservita: >50

Debit instalat (l/s): 3


Debit mediu prelevat (l/s): 1,717
Durata de functionare: 24 h/zi, 310 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu exista

B.ARIA DE PROTECTIE

Masuri generale de protectie a calitatii apelor:


- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
260-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
SC AQUA QUEEN SRL – JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000260]
[ROAG03; ROAG 11; ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa SC AQUA QUEEN SRL AFUMATI


Tip captare: subteran
Amplasament: 3 foraje de adancime ; sos Petrachioaia, nr.62, com Afumati.
Corp de apa(cod): Colentina, Bucuresti - Slobozia (nisipurile de Mostistea) si
Estul Depresiunii Valahe - ROAG03, ROAG11, ROAG12
Caracteristici tehnice: 3 foraje de adancime H1=40 m, H2=70m, H3=225m,
Q=1.4-4.2 l/s, echipate cu electropompa submersibila
Grundfos (F1) si QS4P5 -8 (F2 si F3) . Apa este
inmagazinata intr-un rezervor metalic, V= 5mc, montat in
incinta halei de imbuteliere; conducta aductiune de PEHD,
Dn=25 mm , L aductiune=50 m

Administrator: SC AQUA QUEEN SRL


Populatia deservita: >50

Debit instalat (l/s): 7


Debit mediu prelevat (l/s): 12,553
Durata de functionare: 8 h/zi, 260 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: baterie de filtrare si instalatie
dezinfectare cu ozon.

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituite zone de protectie sanitara cu gard din sarma cu h=2 m, suprafata de
S=1200 mp.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
261-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
SC CARMANGERIA GODAC SRL – JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000261]
[ROAG03]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa SC CARMANGERIA GODAC SRL


DRAGOMIRESTI VALE
Tip captare: subteran
Amplasament: 1 foraj de adancime ;str. Republicii, nr 93 B, sat
Dragomiresti Deal ,comuna Dragomiresti Vale.
Corp de apa(cod): Colentina ROAG03
Caracteristici tehnice: 1 foraj de adancime H1=40 m, Q=1.1 l/s, echipat cu
electropompa submersibila Grundfos .
Administrator: SC CARMANGERIA GODAC SRL
Populatia deservita: >50

Debit instalat (l/s): 1.1


Debit mediu prelevat (l/s): 0,536
Durata de functionare: 16 h/zi, 312 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu exista

B.ARIA DE PROTECTIE

Are Studiu Hidrogeologic.


Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
262-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
SC CHIPITA ROMANIA SRL– JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000262]
[ ROAG 11; ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa SC CHIPITA ROMANIA SRL


CLINCENI
Tip captare: subteran
Amplasament: 2 foraje de adancime; str. Drumul Mare, nr.8, com. Clinceni.
Corp de apa(cod): Slobozia (nisipurile de Mostistea) si Estul Depresiunii
Valahe - ROAG11, ROAG12
Caracteristici tehnice: 2 foraje de adancime H1=57 m, H2=150m, Q=3-3.5 l/s,
echipate cu electropompa submersibila Willo si Grundfos.
Apa este inmagazinata in 2 rezervoare din beton
cuV1=V2=40mc, montat ingropat si un rezervor V3=80mc,
montat ingropat, pt apa tratata; conducta aductiune de PEHD,
Dn=90 mm , L aductiune=310 m.

Administrator: SC CHIPITA ROMANIA SRL


Populatia deservita: >50

Debit instalat (l/s): 7.5


Debit mediu prelevat (l/s): 0,723
Durata de functionare: 24 h/zi, 312 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: 4 filtre cu carbuni si cuart.

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituite zone de protectie sanitara cu gard din sarma cu h=2 m, suprafata de
S1=140 mp si S2=64mp.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
263-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
SC CONVENIENCE PROD SRL – JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000263]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa SC CONVENIENCE PROD SRL


TUNARI
Tip captare: subteran
Amplasament: 1 foraj de adancime ; Soseaua de Centura Tunari.
Corp de apa(cod): Formatiunea de Fratesti - ROAG12
Caracteristici tehnice: 1 foraj de adancime H1=225 m, Q=3 l/s, echipat cu
electropompa submersibila Nocchi . Apa este inmagazinata
intr-un rezervor din beton cu V=150mc, montat suprateran ;
conducta distributie din metal, Dn=50 mm , L aductiune=168
m.

Administrator: SC CONVENIENCE PROD SRL


Populatia deservita: >50

Debit instalat (l/s): 3


Debit mediu prelevat (l/s): 2,537
Durata de functionare: 24 h/zi, 360 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu exista

B.ARIA DE PROTECTIE

Masuri generale de protectie a calitatii apelor:


- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
264-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
SC DENDAV SRL– JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000264][ ROAG03; ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa SC DENDAV SRL AFUMATI


Tip captare: subteran
Amplasament: 2 foraje de mica si mare adancime; Sos. Bucuresti –Urziceni,
nr. 34, com. Afumati.
Corp de apa(cod): Formatiunea de Colentina si Fratesti - ROAG03, ROAG12
Caracteristici tehnice: 2 foraje de adancime H1=205 m, H2=30m (conservat), Q=3
l/s, echipat cu electropompa submersibila Willo. Apa este
inmagazinata intr-un rezervor din fibra de sticla cu V =5 mc;
conducta aductiune de PPR, Dn=65 mm , L aductiune=10 m.

Administrator: SC DENDAV SRL


Populatia deservita: >50

Debit instalat (l/s): 3


Debit mediu prelevat (l/s): 0,334
Durata de functionare: 16 h/zi, 260 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu exista.

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituite zone de protectie sanitara cu gard din sarma cu h=2 m.


Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
265-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
SC EUREX ALIMENTARE SRL– JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000265]
[ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa SC EUREX ALIMENTARE SRL


POPESTI-LEORDENI
Tip captare: subteran
Amplasament: 2 foraje de adancime ; Soseaua de Centura nr.62,oras Popesti
–Leordeni.
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe - ROAG12
Caracteristici tehnice: 2 foraje de adancime H1=160 m, H2=162m, Q=2-3 l/s,
echipate cu electropompa submersibila Grundfos. Apa este
inmagazinata intr-un rezervor subteran din beton
cuV=250mc; conducta distributie de PEHD, Dn=93 mm , L
aductiune=150 m.

Administrator: SC EUREX ALIMENTARE SRL


Populatia deservita: >50

Debit instalat (l/s): 5


Debit mediu prelevat (l/s): 0,694
Durata de functionare: 24 h/zi, 250 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: instalatie de purificare compusa fin
6 filtre Nobel, 2 filtre namol, 2
filtre cationice si 2 filtre cu
carbon activ; instalatie de
tratare cu dioxid de clor, cu
dozare permanenta.

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituite zone de protectie sanitara cu gard din sarma cu h=2 m.


Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
266-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
SC FROZEN BAKERY PRODUCTS SA– JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000266]
[ROAG 11; ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa SC FROZEN BAKERY PRODUCTS


SA PANTELIMON
Tip captare: subteran
Amplasament: 2 foraje de adancime; str. Cernica, nr.119 B, oras
Pantelimon.
Corp de apa(cod): Bucuresti – Slobozia (nisipurile de Mostistea) si Estul
Dpresiunii Valahe – ROAG11 si ROAG12
Caracteristici tehnice: 2 foraje de adancime H1=175 m, H2=59.5m, Q=1.5-3 l/s,
echipate cu electropompa submersibila Wilo; retea de
aductiune de la SC GOODMILLIS ROMANIA SA realizata
din conducta de PEID, Dn=125 mm , L aductiune=85 m;
retea de distributie realizata din conducta PEID cu D n=125
mm , L = 228 m

Administrator: SC FROZEN BAKERY PRODUCTS SA


Populatia deservita: >50

Debit instalat (l/s): 4.5


Debit mediu prelevat (l/s): 1.24
Durata de functionare: 24 h/zi, 288 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: filtre tip HST, clorinare; instalatie
de demineralizare si dedurizare
a apei.

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituite zone de protectie sanitara cu gard din sarma cu h=2 m.


Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
267-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA FABRICA DE CONSERVE MANDY (SC GLINA SA)– JUDETUL ILFOV
[267AB04GW000267][ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa SC GLINA SA POPESTI-LEORDENI


Tip captare: subteran
Amplasament: 6 foraje de adancime ; str. Intr. Abatorului, nr. 5 ,comuna
Glina.
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe - ROAG12
Caracteristici tehnice: 6 foraje de adancime 5 foraje H =110 m, un foraj H=170m,
Q=2.2-5 l/s, echipate cu electropompa submersibila Hebe si
Grundfos. Apa este inmagazinata intr-un rezervor din beton
armat cu V1=1000 mc; un castel de apa cu V2=500 mc;
conducta distributie din Zn OL si PEHD, Dn=110 mm , L
distr =2000 m.

Administrator: SC GLINA SA – FABRICA DE CONSERVE MANDY


Populatia deservita: >50

Debit instalat (l/s): 21.3


Debit mediu prelevat (l/s): 21,16
Durata de functionare: 10 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu exista

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituite zone de protectie sanitara cu gard din plasa de sarma cu h=2 m,
S1=87mp, S2=124mp, S3=76mp, S4=58mp, S5=108mp, S6=91mp.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
268-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
SC GOODMILLS ROMANIA SA– JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000268]
[ROAG 11, ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa SC GOODMILLS ROMANIA SA


PANTELIMON
Tip captare: subteran
Amplasament: 4 foraje de adancime; str. Cernica,nr. 119,oras Pantelimon.
Corp de apa(cod): Bucuresti – Slobozia (nisipurile de Mostistea) si Estul
Depresiunii Valahe – ROAG11, ROAG12
Caracteristici tehnice: 4 foraje de adancime 2 foraje H =60 m, un foraj H3=171.5m,
H4=112 m, Q=5.4-10.8 l/s, echipate cu electropompa
submersibila Willo. Apa este inmagazinata intr-un rezervor
din beton armat cu V=400 mc, montat ingropat; conducta
aductiune realizata din PEID, Dn=110 mm , L aductiune=404
m, conducta distributie de PEHD, Dn=100 mm si PP cu
Dn=40 mm , L distr=587 m.

Administrator: SC GOODMILLS ROMANIA SA


Populatia deservita: >50

Debit instalat (l/s): 28.8


Debit mediu prelevat (l/s): 2,917
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: filtre tip HST, clorinare; instalatie
de demineralizare si dedurizare
a apei.

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituite zone de protectie sanitara cu gard din plasa de sarma cu h=2 m,
S1+S2=148mp, S3+S4=259mp.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
269-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
SC IFANTIS ROMANIA SRL – JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000269][ROAG
11]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa SC IFANTIS ROMANIA SRL


OTOPENI
Tip captare: subteran
Amplasament: 2 foraje de adancime; Calea Bucurestilor, nr 301B,
oras Otopeni.
Corp de apa(cod): Bucuresti – Slobozia (nisipurile de Mostistea) – ROAG11
Caracteristici tehnice: 2 foraje de adancime H1=H2 =70 m, Q=4.17 l/s, echipate cu
electropompa submersibila Grundfos. Apa este inmagazinata
intr-un rezervor din beton armat cu V=250 mc, montat
ingropat; conducta distributie de PVC, D n=110 mm , L
distr=16m.

Administrator: SC IFANTIS ROMANIA SRL


Populatia deservita: >50

Debit instalat (l/s): 8.34


Debit mediu prelevat (l/s): 2,56
Durata de functionare: 8 h/zi, 312 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu exista

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituite zone de protectie sanitara cu gard din plasa de sarma cu h=2 m,
S1=84mp, S2=20mp.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
270-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
SC KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA SA – JUDETUL ILFOV
[ROAB04GW000270][ROAG11]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa SC KARAMOLEGOS BAKERY


ROMANIA SA POPESTI-LEORDENI
Tip captare: subteran
Amplasament: 1 foraj de adancime ; sos. Oltenitei, nr.292, oras Popesti-
Leordeni.
Corp de apa(cod): Bucuresti – Slobozia (nisipurile de Mostistea) – ROAG11
Caracteristici tehnice: 1 foraj de adancime H1=80 m, Q=1 l/s, echipat cu
electropompa submersibila Willo . Apa este inmagazinata
intr-un rezervor din beton cu V=180mc, montat subteran ;
conducte distributie din metal, Dn=75-125 mm , L distr=900
m.

Administrator: SC KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA SA


Populatia deservita: >50

Debit instalat (l/s): 1


Debit mediu prelevat (l/s): 0,935
Durata de functionare: 8 h/zi, 260 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de tratare tip OSMO

B.ARIA DE PROTECTIE

Masuri generale de protectie a calitatii apelor:


- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
271-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
SC KOKSAL PROD IMPEX ’96 SRL – JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000271]
[ROAG 12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa SC KOKSAL PROD IMPEX ’96 SRL


JILAVA
Tip captare: subteran
Amplasament: 1 foraj de adancime; sos. Giurgiului, nr.292 A, Com. Jilava.
Corp de apa(cod): Estul Dpresiunii Valahe – ROAG12
Caracteristici tehnice: 1 foraj de adancime H1=150 m, Q=1.7 l/s, echipate cu
electropompa submersibila Grundfos. Apa este inmagazinata
intr-un rezervor din beton armat cu V=165 mc, montat
ingropat; conducta distributie de PPR, Dn=20-75 mm , L
distr=140m.

Administrator: SC KOKSAL PROD IMPEX ’96 SRL


Populatia deservita: >50

Debit instalat (l/s): 1.7


Debit mediu prelevat (l/s): 0,231
Durata de functionare: 24 h/zi, 360 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: instalatie de dedurizare, filtru de
carbune activ, filtre de pietris
si filtre mecanice.

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituite zone de protectie sanitara cu gard din plasa de sarma cu h=1.8 m,
S1=36mp.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
272-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
SC PANESA IMPEX SRL – JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000272][ROAG 11]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa SC PANESA IMPEX SRL OTOPENI


Tip captare: subteran
Amplasament: 1 foraj de adancime ; Str. Drumul Garii Otopeni, nr.62, oras
Otopeni.
Corp de apa(cod): Bucuresti – Slobozia (nisipurile de Mostistea) – ROAG11
Caracteristici tehnice: 1 foraj de adancime H1=52 m, Q=3.5 l/s, echipate cu
instalatie hidrofor. Apa este inmagazinata in 7 rezervoare din
fibra de sticla cu V=1 mc fiecare; conducta distributie din
PEHD, Dn=32 mm , L distr=120 m.

Administrator: SC PANESA IMPEX SRL


Populatia deservita: >50

Debit instalat (l/s): 3.5


Debit mediu prelevat (l/s): 0.159
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu exista

B.ARIA DE PROTECTIE

Masuri generale de protectie a calitatii apelor:


- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
273-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
SC PARMALAT ROMANIA SA – JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000273][ROAG
12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa SC PARMALAT ROMANIA SA


TUNARI
Tip captare: subteran
Amplasament: 2 foraje de adancime ; Sos de Centura nr .12, comuna Tunari.
Corp de apa(cod): Estul Dpresiunii Valahe – ROAG12
Caracteristici tehnice: 2 foraje de adancime H1=230, H2 =335 m, Q1=6 l/s, Q2=6
l/s, echipate cu electropompa submersibila Willo si Rovatti.
Apa este inmagazinata intr-un rezervor din beton cu V=240
mc, Reatea de aductiune realizata din conducte OL-Zncu
Dn=50 mm, L aduct=180 m , reteaua de distributie este
realizata din conducte OL-ZN cu Dn=50-60-100 mm , L
distr=350 m.

Administrator: SC PARMALAT ROMANIA SA


Populatia deservita: >50

Debit instalat (l/s): 12


Debit mediu prelevat (l/s): 3,205
Durata de functionare: 16 h/zi, 260 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: instalatie de osmoza inversa
Culligan, sistem dezinfectie cu
lampi UV.

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituite zone de protectie sanitara.


Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
274-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
SC PRODAL 94 SRL – JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000274][ROAG 12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa SC PRODAL 94 SRL CERNICA


Tip captare: subteran
Amplasament: 1 foraj de adancime; Str Drumul Intre Tarlale, nr.1, comuna
Cernica.
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe – ROAG12
Caracteristici tehnice: 1 foraj de adancime H1=170 m, Q=3 l/s, echipate cu
electropompa submersibila BFG. Apa este inmagazinata intr-
un rezervor din metal cu V1=300 mc, montat
suprateran;inmagazinarea apei tratate se face in 2 rezervoare
cu V1=V2=30mc; reteaua de distributie apei este realizata
din PPR, Dn=80-180 mm , L distr=300 m.

Administrator: SC PRODAL 94 SRL


Populatia deservita: >50

Debit instalat (l/s): 3


Debit mediu prelevat (l/s): 2,247
Durata de functionare: 8 h/zi, 255 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: instalatie de demineralizare, si
instalatie de tratare prin
osmoza inversa.

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituite zone de protectie sanitara .


Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
275-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
SC PURATOS PROD SRL SRL – JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000275][ROAG
11]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa SC PURATOS PROD SRL SRL


TUNARI
Tip captare: subteran
Amplasament: 1 foraje de adancime; Soseaua de Centura ,nr.25, P163/9,
Tunari.
Corp de apa(cod): Bucuresti – Slobozia (nisipurile de Mostistea) – ROAG11
Caracteristici tehnice: 1 foraj de adancime H1=73 m, Q=3 l/s, echipat cu
electropompa submersibila DAB. Conducta distributie de
PEHD, Dn=110 mm , L distr=80 m.

Administrator: SC PURATOS PROD SRL SRL


Populatia deservita: >50

Debit instalat (l/s): 3


Debit mediu prelevat (l/s): 0.534
Durata de functionare: 24 h/zi, 260 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: instalatie de dedurizare si deferizare
, filtre de nisip.

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituite zone de protectie sanitara .


Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
276-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
SC RO STAR SA – JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000276][ROAG 12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa SC RO STAR SA BRAGADIRU


Tip captare: subteran
Amplasament: 2 foraje de adancime ; Sos. Alexandriei, nr 142, oras
Bragadiru.
Corp de apa(cod): Estul Dpresiunii Valahe– ROAG12
Caracteristici tehnice: 2 foraje de adancime H1=H2 =130 m, Q=1.2-2.5 l/s,
echipate cu electropompa submersibila Grundfos. Apa este
inmagazinata in 3 rezervoare din fibra de sticla cu V=3 mc
fiecare, amplasate in incinta Centralei termice; conducta
distributie din otel, Dn=50 mm , L distr=600 m.

Administrator: SC RO STAR SA
Populatia deservita: >50

Debit instalat (l/s): 4


Debit mediu prelevat (l/s): 0,668
Durata de functionare: 24 h/zi, 260 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu exista

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituite zone de protectie sanitara cu S1=6.25mp, S2=125mp.


Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
277-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
SC UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL – JUDETUL ILFOV
[ROAB04GW000277][ROAG11, ROAG 12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa FABRICA DE BERE TUBORG -


PANTELIMON
Tip captare: subteran
Amplasament: 13 foraje de adancime; B-dul. Biruintei, nr.89, oras
Pantelimon.
Corp de apa(cod): Bucuresti – Slobozia (nisipurile de Mostistea) si Estul
Dpresiunii Valahe ROAG11, ROAG12
Caracteristici tehnice: 13 foraje de adancime 9 foraje cu H=180m, 1 foraj cu
H=92m, 1 foraj cu H=93m, 1 foraj cu H=260m, 1 foraj cu
H=80m, Q=2.5-10 l/s, echipate cu electropompa
submersibila Grundfos. Apa este inmagazinata intr-un
rezervor din beton armat cu V=2200 mc, montat suprateran;
conducta distributie de PPR, Dn=50-90 mm , L distr=1450m.

Administrator: SC UNITED ROMANIAN BREWERIES


BEREPROD SRL
Populatia deservita: >50

Debit instalat (l/s): 80.3


Debit mediu prelevat (l/s): 38,369
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: baterie de filtre de nisip, statie de
clorinare si instalatie de
deferizare.

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituite zone de protectie sanitara cu S1+S2=100mp, S3+S4=135mp,


S5=80mp, S6=70mp, S7=90mp, S8+S9=62.5mp, S10=100mp, S11=52.5mp, S12=60mp,
S13=100mp.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
278-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
SC VIA TREND SRL – JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000278][ROAG 11]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa SC VIA TREND SRL GANEASA


Tip captare: subteran+reteaua publica a com. Ganeasa (SC
ANTREPRIZA SRL)
Amplasament: 1 foraj de adancime; str. Kontzebui, nr. 10, sat Moara
Domneasca, com. Ganeasa.
Corp de apa(cod): Bucuresti – Slobozia (nisipurile de Mostistea) – ROAG11
Caracteristici tehnice: 1 foraj de adancime H1=55 m, Q=4.16 l/s, echipat cu
electropompa submersibila Grundfos. Apa este inmagazinata
intr-un rezervor din beton armat cu V=50 mc, montat
ingropat; conducta distributie de PE, Dn=50 mm , L distr=20
m si PEHD, Dn=50 mm , L distr=70 m

Administrator: SC VIA TREND SRL


Populatia deservita: >50

Debit instalat (l/s): 4.16


Debit mediu prelevat (l/s): 0.267
Durata de functionare: 16 h/zi, 260 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu exista

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituite zone de protectie sanitara cu gard din plasa de sarma cu h=2 m.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
279-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
SC ZENA SRL – JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000279][ROAG 12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa SC ZENA SRL DOMNESTI


Tip captare: subteran
Amplasament: 1 foraje de adancime; str. Sarbi, nr. 1690, com. Domnesti.
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe – ROAG12
Caracteristici tehnice: 1 foraje de adancime H1=150 m, Q=2 l/s, echipate cu
electropompa submersibila Willo. Apa este inmagazinata
intr-un rezervor din beton armat cu V=3 mc, montatin
incinta centralei termice; conducta distributie de PEID
Dn=63 mm , L distr=54m.

Administrator: SC ZENA SRL


Populatia deservita: >50

Debit instalat (l/s): 2


Debit mediu prelevat (l/s): 0.668
Durata de functionare: 8 h/zi, 260 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: instalatie de dedurizare.

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituite zone de protectie sanitara , conform Studiului hidrogeologic.


Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
280-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
ANSAMBLU DE LOCUINTE DIAMOND RESIDENCE – JUDETUL ILFOV
[ROAB04GW000280][ROAG 12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa ANSAMBLU DE LOCUINTE


DIAMOND RESIDENCE VOLUNTARI
Tip captare: subteran
Amplasament: 1 foraj de adancime ; str. Matei Basarab, nr. 4, T9, P232,
oras, Voluntari.
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe – ROAG12
Caracteristici tehnice: 1 foraj de adancime H1=225 m, Q=3.5 l/s, echipat cu
electropompa submersibila Grundfos. Apa este inmagazinata
intr-un rezervor din beton armat cu V=150 mc, montat
ingropat; conducta distributie de PEHD, Dn=75 mm , L
distr=145m.

Administrator: SC MERT SA
Populatia deservita: >50

Debit instalat (l/s): 0,412


Debit mediu prelevat (l/s): 0,412
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: filtre de pietris si filtre mecanice.

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituite zone de protectie sanitara, conform Studiului hidrogeologic.


Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
281-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
ANSAMBLU REZIDENTIAL GAMMA DELTA – JUDETUL ILFOV
[ROAB04GW000281][ROAG 12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa ANSAMBLU REZIDENTIAL


GAMMA DELTA VOLUNTARI
Tip captare: subteran
Amplasament: 2 foraje de adancime ; str. Erou Iancu Nicolae, nr.103,
Voluntari.
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe – ROAG12
Caracteristici tehnice: 2 foraje de adancime H1=225 m, H2=240m, Q1=Q2=2.5 l/s,
echipate cu electropompa submersibila F24-17. Apa este
inmagazinata in 5 rezervoare din Polistif cu V=5mc fiecare si
un rezervor din beton armat cu V6=80mc, montate subteran;
conducta distributie de PEID, Dn=32-110 mm , L
distr=4050m.

Administrator: ASOCIATIA DE PROPRIETARI


IANCU NICOLAE 103
Populatia deservita: >50

Debit instalat (l/s): 5


Debit mediu prelevat (l/s): 2,537
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: instalatie de clorinare.

B.ARIA DE PROTECTIE

Masuri generale de protectie a calitatii apelor:


- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
282-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
COMUNA CIOROGARLA – JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000282][ROAG 12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa COMUNA CIOROGARLA


Tip captare: subteran
Amplasament: 3 foraje de adancime ; 1 in incita G.A si doua langa G.A.
Corp de apa(cod): estul Depresiunii Valahe – ROAG12
Caracteristici tehnice: 3 foraje de adancime H1=H2=H3=190 m, Q1=Q2=Q3=4.4
l/s, echipate cu electropompa submersibila Grundfos. Apa
este inmagazinata intr-un rezervor metalic cu V=600 mc,
montat suprateran; aductiunea apei se face prin conducte
PEHD cu Dn=110 -160 mm , L adct=561 m; distributia apei
la consumatori se face prin conducte PEHD cu D n=63-200
mm , L distr=15.799 km, prin cismele stradale.

Administrator: SC APA CANAL ILFOV SA


Populatia deservita: 5587
Debit instalat (l/s): 13.2
Debit mediu prelevat (l/s): 1,903
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:statie de clorinare, instalatie de
dezinfectare cu clor gazos.

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituite zone de protectie sanitara cu S1=2323.254 mp, S2=1612.75mp,


S3=1483.43 mp.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
283-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
COMUNA DOMNESTI – JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000283][ROAG 12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa COMUNA DOMNESTI


Tip captare: subteran
Amplasament: 5 foraje de adancime ; in incinta G.A.
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe – ROAG12
Caracteristici tehnice: 5 foraje de adancime H1-6=170 m, Q1-6=6 l/s, echipate cu
electropompa submersibila Grundfos. Apa este inmagazinata
intr-un rezervor metalic cu V=1000 mc; aductiunea apei se
face prin conducte PEHD cu Dn=110 -200 mm , L adct=1265
m; distributia apei la consumatori se face prin conducte
PEHD cu Dn=90-315 mm , L distr=33.763km.

Administrator: SC APA CANAL ILFOV SA


Populatia deservita: 5000
Debit instalat (l/s): 30
Debit mediu prelevat (l/s): 10,95
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:statie de clorinare si filtre, bazin de
neutralizare

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituite zone de protectie sanitara cu S1=2500 mp, S 2-5=256 mp. Are Studiu
hidrogeologic.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
284-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
COMPLEX REZIDENTIAL GREEN GATE – JUDETUL ILFOV
[ROAB04GW000284][ROAG 12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa COMPLEX REZIDENTIAL GREEN


GATE - VOLUNTARI
Tip captare: subteran
Amplasament: 1 foraj de adancime; sos Iancu Nicolae, nr. 148, Voluntari.
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe – ROAG12
Caracteristici tehnice: 1 foraj de adancime H1=220 m, Q1=2.0 l/s, echipat cu
electropompa submersibila Willo. Apa este inmagazinata in 5
rezervoare cu V=3mc fiecare ; conducta distributie de PEID,
Dn=32-63 mm , L distr=750m.

Administrator: SC ARARIA CONSTRUCT SRL


Populatia deservita: 75
Debit instalat (l/s): 2
Debit mediu prelevat (l/s): 0,254
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu exista.

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituita zona de protectie sanitara, conform Studiului hidrogeologic.


Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
285-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
ANSAMBLU LOCUINTE BANEASA REZIDENTIAL PARK – JUDETUL ILFOV
[ROAB04GW000285][ROAG 12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa ANSAMBLU LOCUINTE BANEASA


REZIDENTIAL PARK VOLUNTARI
Tip captare: subteran
Amplasament: 1 foraj de adancime ; str. Ion Iancu Nicolae ,nr. 12-26,
Voluntari.
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe – ROAG12
Caracteristici tehnice: 1 foraj de adancime H1=200 m, Q1=3.3 l/s, echipat cu
electropompa submersibila SP 14A. Apa este inmagazinata
intr-un rezervor din beton armat cu V=300mc, montat
subteran;

Administrator: ASOCIATIA DE PROPRIETARI ADMINISTRATIA


BANEASA REZIDENTIAL PARK
Populatia deservita: >50

Debit instalat (l/s): 3


Debit mediu prelevat (l/s): 0.27
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: instalatie de clorinare.

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituita zona de protectie sanitara, conform Studiului hidrogeologic.


Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
286-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC K1+K2 – JUDETUL ILFOV
[ROAB04GW000286][ROAG 12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa ASOCIATIA DE PROPRIETARI


BLOC K1+K2 BRAGADIRU
Tip captare: subteran
Amplasament: 1 foraj de adancime ; str. Libertatii, nr.10-16, oras Bragadiru.
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe – ROAG12
Caracteristici tehnice: 1 foraj de adancime H1=150 m, Q1=2.5 l/s, echipat cu
electropompa submersibila Willo. Apa este inmagazinata
intr-un rezervor tampon cu V=5 mc; conducta distributie de
PEID, Dn=50 mm , L distr=40m.

Administrator: ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC K1+K2

Populatia deservita: >50

Debit instalat (l/s): 2.5


Debit mediu prelevat (l/s): 0,19
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: instalatie de clorinaresi filtre cu
carbune activ.

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituita zona de protectie sanitara, conform Studiului hidrogeologic.


Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
287-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
ANSAMBLU DE PROPRIETARI EROU IANCU NICOLAE – JUDETUL ILFOV
[ROAB04GW000287][ROAG 12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa ANSAMBLU DE PROPRIETARI


EROU IANCU NICOLAE VOLUNTARI
Tip captare: subteran
Amplasament: 1 foraj de adancime ; Str. Erou Iancu Nicolae ,nr.75 A/12.
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe – ROAG12
Caracteristici tehnice: 1 foraj de adancime H1=230, Q1=2.2 l/s, echipat cu
electropompa submersibila Grundfos. Apa este inmagazinata
in 4 rezervoare din PVC cu V=3mc fiecare, montate subteran;
conducta distributie de PEID, Dn=63 mm , L distr=10m.

Administrator: ASOCIATIA DE PROPRIETARI EROU IANCU


NICOLAE NR.75 -XII
Populatia deservita: >50

Debit instalat (l/s): 2.2


Debit mediu prelevat (l/s): 0,27
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: instalatie de clorinare si filtrare.

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituita zona de protectie sanitara, cu S=98.8 mp, conform Studiului


hidrogeologic.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
288-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
ASOCIATIA DE PROPRIETARI IBIZA GOLF– JUDETUL ILFOV
[ROAB04GW000288][ROAG 11]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa ASOCIATIA DE PROPRIETARI


IBIZA GOLF VOLUNTARI
Tip captare: subteran
Amplasament: 2 foraje de adancime ; sos. Pipera- Tunari, nr. 198,
Voluntari.
Corp de apa(cod): Bucuresti – Slobozia (nisipurile de Mostistea) – ROAG11
Caracteristici tehnice: 2 foraje de adancime H1=H2=60 m, Q=2-2.5 l/s, echipate cu
electropompa submersibila SC409CL27. Apa este
inmagazinata in 6 rezervoare din polietilena cu V=12 mc si
V=4 mc; conducta distributie de PEID, Dn=75 mm , L
distr=446m.

Administrator: ASOCIATIA DE PROPRIETARI IBIZA GOLF

Populatia deservita: 100


Debit instalat (l/s): 4.5
Debit mediu prelevat (l/s): 0,412
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: instalatie de clorinare

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituita zona de protectie sanitara, conform Studiului hidrogeologic.


Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
289-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
ASOCIATIA DE PROPRIETARI IBIZA GOLF LIGHT– JUDETUL ILFOV
[ROAB04GW000289][ROAG 11]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa ASOCIATIA DE PROPRIETARI


IBIZA GOLF LIGHT VOLUNTARI
Tip captare: subteran
Amplasament: 2 foraje de adancime ; sos. Pipera- Tunari, nr. 198/3,
Voluntari.
Corp de apa(cod): Bucuresti – Slobozia (nisipurile de Mostistea)– ROAG11
Caracteristici tehnice: 2 foraje de adancime H1=H2=60 m, Q=2-2.5 l/s, echipate cu
electropompa submersibila SC409CL27. Apa este
inmagazinata in 6 rezervoare din polietilena cu V=18 mc;
conducta distributie de PEID, Dn=75 mm , L distr=436m.

Administrator: ASOCIATIA DE PROPRIETARI IBIZA GOLF LIGHT

Populatia deservita: 110


Debit instalat (l/s): 4.5
Debit mediu prelevat (l/s): 0,412
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: instalatie de clorinare

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituita zona de protectie sanitara, conform Studiului hidrogeologic.


Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
290-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
ANSAMBLU DE LOCUINTE LIZIERA – JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000290]
[ROAG 12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa ANSAMBLU DE LOCUINTE


LIZIERA VOLUNTARI
Tip captare: subteran
Amplasament: 1 foraj de adancime ; sos Pipera Tunari nr. 166-168,
Voluntari.
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe – ROAG12
Caracteristici tehnice: 1 foraj de adancime H1=225, Q1=5 l/s, echipat cu
electropompa submersibila Grundfos. Apa este inmagazinata
intr-un rezervor din beton armat cu V=400 mc, montat
subteran; conducta distributie de PEID, Dn=50 mm , L
distr=35m.

Administrator: ASOCIATIA DE PROPRIETARI LIZIERA


Populatia deservita: >50

Debit instalat (l/s): 5


Debit mediu prelevat (l/s): 0,698
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: instalatie de clorinare si filtrare.

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituita zona de protectie sanitara, conform Studiului hidrogeologic.


Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
291-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
ANSAMBLUL DE 24 LOCUINTE– JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000291]
[ROAG 03]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa ANSAMBLUL DE 24 LOCUINTE


BRAGADIRU
Tip captare: subteran
Amplasament: 1 foraj de adancime ; str. Aeroportului, nr.190, Bragadiru.
Corp de apa(cod): Colentina – ROAG03
Caracteristici tehnice: 1 foraj de adancime H1=50 m, Q1=1.25 l/s, echipat cu
instalatie tip hidrofor Gude HWW1200. Apa este
inmagazinata intr-un vas tampon cu V=2 mc, conducta
distributie de PPR, Dn=40 mm , Ldistr=240m.

Administrator: SC SPIRIT WOOD INVESTMENTS SRL


Populatia deservita: 70
Debit instalat (l/s): 1.25
Debit mediu prelevat (l/s): 0,19
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu exista.

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituita zona de protectie sanitara cu gard din plasa, S=11.25 mp, conform
Studiului hidrogeologic.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
292-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
ANSAMBLU DE LOCUINTE “PARCUL DE LA PADURE” – JUDETUL ILFOV
[ROAB04GW000292] [ROAG 12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa ANSAMBLU DE LOCUINTE


“PARCUL DE LA PADURE” VOLUNTARI
Tip captare: subteran
Amplasament: 1 foraj de adancime; sos Pipera- Tunari, nr. 152-156,
Voluntari.
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe – ROAG12
Caracteristici tehnice: 1 foraj de adancime H1=225, Q1=3.2 l/s, echipat cu
electropompa submersibila Grundfos. Apa este inmagazinata
intr-un rezervor din beton armat cu V=75 mc, montat
subteran; conducta distributie de PEID, Dn=125*7.1 mm , L
distr=1 Km.

Administrator: ASOCIATIA DE PROPRIETARI “PARCUL DE LA


PADURE”

Populatia deservita: >50

Debit instalat (l/s): 3.2


Debit mediu prelevat (l/s): 0,035
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de filtrare automata
Intellifilter C3150 Duplex.

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituita zona de protectie sanitara, conform Studiului hidrogeologic.


Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
293-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
ANSAMBLU REZIDENTIAL BERNA – JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000293]
[ROAG 12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa ANSAMBLU REZIDENTIAL BERNA


GLINA
Tip captare: subteran
Amplasament: 4 foraje de adancime ; sos Oltenitei, DL4-km 16,
T60,P513,P514/1, Glina.
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe – ROAG12
Caracteristici tehnice: 4 foraje de adancime H1=122 m, H2-4=110 m, Q1-4=3 l/s,
echipate cu electropompa submersibila Grundfos. Apa este
inmagazinata intr-un rezervor metalic cu V=250 mc, montat
suprateran; conducta distributie de PE80, Dn=50 mm , L
distr=5.2 km.

Administrator: SC BERNA RESIDENCE SERVICE SRL


Populatia deservita: >50

Debit instalat (l/s): 12


Debit mediu prelevat (l/s): 0,384
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: instalatie de clorinare, sterilizare cu
UV si filtrare.

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituita zona de protectie sanitara cu gard din plasa de sarma, S=10 mp,
conform Studiului hidrogeologic.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
294-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
SC BUMBACARIA ROMANEASCA SA – JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000294]
[ROAG 11]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa SC BUMBACARIA ROMANEASCA


SA, 2 ASOCIATII DE PROPRIETARI, PENITENCIAR
JILAVA, PRIMARIA JILAVA
Tip captare: subteran
Amplasament: 5 foraje de adancime ; str Garii, nr 112, sat Jilava, com.
Jilava.
Corp de apa(cod): Bucuresti – Slobozia (nisipurile de Mostistea) – ROAG11
Caracteristici tehnice: 5 foraje de adancime H1-5=85 m, Q1-5=5.27-6.94l/s, echipate
cu electropompa submersibila Grundfos. Apa este
inmagazinata in 2 rezervoare din beton armat cu V1=V2=500
mc, montat suprateran; conducta distributie de PEHD,
Dn=110 mm , L distr=300 m.

Administrator: SC BUMBACARIA ROMANEASCA SA


Populatia deservita: >50

Debit instalat (l/s): 31.08


Debit mediu prelevat (l/s): 1,268
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu exista.

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituita zona de protectie sanitara. Masuri generale de protectie a calitatii


apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
295-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
COMUNA BERCENI – JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000295][ROAG 11]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa COMUNA BERCENI


Tip captare: subteran
Amplasament: 2 foraje de adancime ; incinta G.A , in incinta dispensar
veterinar (b-dul 1 Mai).
Corp de apa(cod): Bucuresti – Slobozia (nisipurilede Mostistea) – ROAG11
Caracteristici tehnice: 2 foraje de adancime H1=67m, H2=80m, Q1-2=6.3-6.35 l/s,
echipate cu electropompa submersibila Rovatti. Apa este
inmagazinata intr-un rezervor din beton armat cu V=500 mc,
montat suprateran; aductiunea apei se face prin conducte
PEID cu Dn=200 mm , L adct=710 m; distributia apei la
consumatori se face prin conducte PEID cu D n=40-280 mm ,
L distr=12.137 km.

Administrator: SC EURO APAVOL SA


Populatia deservita: 159 contracte (cca. 600 locuitori) + 47 cismele
stradale (locuitori com Berceni=5800)
Debit instalat (l/s): 12.65
Debit mediu prelevat (l/s): 3,266
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:pompa dozatoare de hipoclorit de
sodiu, statie de filtrare
IntelliWater (2 filtre cu
carbune activ)

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituite zone de protectie sanitara din gard de plasa. Are Studiu hidrogeologic.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
296-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
COMUNA DARASTI – JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000296][ROAG 12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa COMUNA DARASTI


Tip captare: subteran
Amplasament: 2 foraje de adancime; in incinta GA;
Corp de apa(cod): estul Depresiunii Valahe – ROAG12
Caracteristici tehnice: 2 foraje de adancime H1=96m, H2=100m, Q1-2=4.5-5 l/s,
echipate cu electropompa submersibila Grundfos. Apa este
inmagazinata intr-un rezervor metalic cu V=450 mc, montat
suprateran; aductiunea apei se face prin conducte PEID cu
Dn=110 mm , L adct=206 m; distributia apei la consumatori
se face prin conducte PEID cu Dn=63-160 mm , L
distr=10.555 km.

Administrator: COMUNA DARASTI

Populatia deservita: 2600 (exista cismele stradale)


Debit instalat (l/s): 9.5
Debit mediu prelevat (l/s): 3,171
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: 3 bazine de clorinare a apei cu
V=2.2 mc, fiecare, 3 filtre
subpresiune, instalatie de
percolaresi dezinfectie cu clor
gazos.

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituite zone de protectie sanitara din gard de plasa., S1=4637mp,


S2=2290mp. Are Studiu hidrogeologic.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
297-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE – JUDETUL ILFOV
[ROAB04GW000297] [ROAG 12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa ANSAMBLU DE LOCUINTE


COLECTIVE VOLUNTARI
Tip captare: subteran
Amplasament: 2 foraje de adancime ; T24, P445/6/4, oras Voluntari.
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe – ROAG12
Caracteristici tehnice: 2 foraje de adancime H1=H2=243m, Q=3.8-4.3 l/s, echipate
cu electropompa submersibila FP4-L05534. Apa este
inmagazinata in 5 rezervoare din PVC cu V1-5=1 mc, fiecare,
montat subteran; conducta aductiune de PEHD, Dn=70 mm ,
L aduct=190m.

Administrator: SC COUGAR CAPITAL SRL


Populatia deservita: >50

Debit instalat (l/s): 8.1


Debit mediu prelevat (l/s): 1,031
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: instalatie de clorinare si filtrare.

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituita zona de protectie sanitara, conform Studiului hidrogeologic.


Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
298-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
COMPLEX REZIDENTIAL CARTIERUL LATIN – JUDETUL ILFOV
[ROAB04GW000298] [ROAG 03]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa COMPLEX REZIDENTIAL


CARTIERUL LATIN BRAGADIRU
Tip captare: subteran+reteaua oraseneasca
Amplasament: 1 foraj de adancime ; str. Prelungirea Ghencea, nr .45, oras
Bragadiru.
Corp de apa(cod): Colentina ROAG03
Caracteristici tehnice: 1 foraj de adancime H1=42 m, Q1=4.42 l/s, echipat cu
electropompa submersibila Grundfos. Apa este inmagazinata
in 10 rezervoare din fibra de sticla cu V=3 mc si un rezervor,
tot din fibra de sticla, cu V=80 mc, montat subteran, in
incinta GA, conducta distributie de PEID, Dn=65 mm , L
distr=1 km.

Administrator: SC GAD SERVICII SI INTRETINERE SRL


Populatia deservita: 100
Debit instalat (l/s): 4.42
Debit mediu prelevat (l/s): 2,347
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: instalatie de dedurizare, clorinare si
filtrare.

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituita zona de protectie sanitara cu gard din plasa de sarma, h=2m, S=24
mp, are Studiului hidrogeologic.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
299-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST – JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000299]
[ROAG03, ROAG 12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa INSTITUTUL TEOLOGIC


ADVENTIST (FURNIZEAZA APA SI LA PRIMARIA
CERNICA)
Tip captare: subteran
Amplasament: 2 foraje de mica si mare adancime; str. Decebal, nr.11-13,
com. Cernica.
Corp de apa(cod): Colentina ROAG03 si Estul Depresiunii Valahe ROAG12
Caracteristici tehnice: 2 foraje de adancime H1=43m, H2 =180 m, Q=3-6 l/s,
echipate cu electropompa submersibila Grundfos. Apa este
inmagazinata intr-un rezervor din beton armat cu V=300
mc, montat ingropat; conducta distributie de PVC, Dn=63
mm , L distr=1.3 km.

Administrator: INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST CERNICA


Populatia deservita: 200
Debit instalat (l/s): 9
Debit mediu prelevat (l/s): 0,729
Durata de functionare: 24h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: instalatie de clorinare.

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituite zone de protectie sanitara cu gard din plasa de sarma cu h=2 m,
S=247mp.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
300-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
CAMIN NEFAMILISTI – JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000300] [ROAG12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa CAMIN NEFAMILISTI


Tip captare: subteran
Amplasament: 1 foraj de adancime ; sos Rudeni, nr 2, oras Chitila.
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe– ROAG12
Caracteristici tehnice: 1 foraj de adancime H1=241 m, Q1=5.5 l/s, echipat cu
electropompa submersibila Grundfos. Apa este inmagazinata
intr-un castel de apa, cu H=35 m, cu V=500 mc, reteaua de
aductiune a apei este realizata din conducte de OL zincat , cu
Dn=200 mm, Laduct=150m ; conducta distributie din Ol
zincat, Dn=150 mm , L distr=2.8 km.

Administrator: SC IPIC BUCURESTI SA CHITILA


Populatia deservita: 50
Debit instalat (l/s): 5.5
Debit mediu prelevat (l/s): 0,381
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: instalatie de clorinare.

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituita zona de protectie sanitara cu gard din plasa de sarma, S=1551 mp, are
Studiului hidrogeologic.
Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
301-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
ANSAMBLU DE 94 LOCUINTE– JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000301]
[ROAG 12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa ANSAMBLU DE 94 LOCUINTE


DOMNESTI

Tip captare: subteran


Amplasament: 1 foraj de adancime ; str . Tudor Vladimirescu, nr.309, com.
Domnesti.
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe– ROAG12
Caracteristici tehnice: 1 foraj de adancime H1=170 m, Q=3.33 l/s, echipat cu
electropompa submersibila Grundfos. Apa este inmagazinata
in 2 rezervoare din beton cu V1=V2=200 mc semiingropat;
conducta distributie de PEID, Dn=200 mm , L distr=2.238
km.

Administrator: SC LORDLAND RESIDENCE SRL


Populatia deservita: 250
Debit instalat (l/s): 3.33
Debit mediu prelevat (l/s): 0,81
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu exista

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituita zona de protectie sanitara cu gard din plasa de sarma.


Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
302-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
ANSAMBLU DE LOCUINTE CONFORT RESIDENCE – JUDETUL ILFOV
[ROAB04GW000302] [ROAG 12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa ANSAMBLU DE LOCUINTE


CONFORT RESIDENCE VOLUNTARI

Tip captare: subteran


Amplasament: 1 foraj de adancime; str Emil Rahovita , nr.70, cartier Pipera,
oras Voluntari.
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe – ROAG12
Caracteristici tehnice: 1 foraj de adancime H=205 m, Q=4.1 l/s, echipat cu
electropompa submersibila Lowara. Apa este inmagazinata
intr-un rezervor din beton armat cu V=96 mc, ingropat;
reteaua de aductiune a apei este realizata din conducte de
PEHD cu Dn=63-110 mm, Laduct=13m ; conducta distributie
din PEHD Dn=63 mm , L distr=2.98 km.

Administrator: SC MIBA GREEN SOLUTIONS SRL


Populatia deservita: >50

Debit instalat (l/s): 4.1


Debit mediu prelevat (l/s): 1,998
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de tratare cu hipoclorit

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituita zona de protectie sanitara cu gard din lemn.


Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
303-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
CLADIRE BIROURI+ANSAMBLU DE LOCUINTE – JUDETUL ILFOV
[ROAB04GW000303] [ROAG 12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa CLADIRE BIROURI+ANSAMBLU


DE LOCUINTE VOLUNTARI

Tip captare: subteran


Amplasament: 1 foraj de adancime; str. Campul Pipera, nr. 125/9. Voluntari.
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe – ROAG12
Caracteristici tehnice: 1 foraj de adancime H=208 m, Q=2 l/s, echipat cu
electropompa submersibila. Apa nu este inmagazinata.
Reteaua de distributie din PEHD Dn=110 mm , L distr=24 m.

Administrator: PFA MURESAN OVIDIU


Populatia deservita: 70
Debit instalat (l/s): 2
Debit mediu prelevat (l/s): 0,032
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: NU EXISTA

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituita zona de protectie sanitara, conform Studiului hidrogeologic.


Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
304-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
COMPLEX REZIDENTIAL GRACE GARDEN – JUDETUL ILFOV
[ROAB04GW000304] [ROAG 12]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa COMPLEX REZIDENTIAL GRACE


GARDEN VOLUNTARI

Tip captare: subteran


Amplasament: 1 foraj de adancime ; sos Erou Iancu Nicolae, nr. 151, cartier
Pipera Oras Voluntari.
Corp de apa(cod): Estul Depresiunii Valahe – ROAG12
Caracteristici tehnice: 1 foraj de adancime H=210 m, Q=2 l/s, echipat cu
electropompa submersibila Willo. Apa este inmagazinata in 5
rezervoare cu V=15 mc fiecare; conducta distributie din
PEHD Dn=32-63 mm , L distr=610 m.

Administrator: SC PARK CONSTRUCT SRL


Populatia deservita: 80
Debit instalat (l/s): 2
Debit mediu prelevat (l/s): 0,251
Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: -

B.ARIA DE PROTECTIE

Are instituita zona de protectie sanitara, conform Studiului hidrogeologic.


Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
- Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie
hidrogeologica: conform HG 930/2005;
- Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie
sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 art. 21 si 22;
- Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim
sever: masurile din HG 930/2005 art. 25.
305-FISA DE CARACTERIZARE A CAPTARII PENTRU ALIMENTAREA CU
APA LA
LOCUINTE SITUATE IN ZONA DE NORD-VEST A COMUNEI COPACENI
-JUDETUL ILFOV [ROAB04GW000305] [ROAG03]

A.CAPTARE

Denumire: alimentare cu apa LOCUINTE SITUATE I