Sunteți pe pagina 1din 1

Antetul institutiei

Nr. …....…….. din ..…………/ .....…..…...

CERTIFICAT DE PRACTICĂ

Prin prezentul document se certifică faptul că

domnul/doamna ......................................................................................................, domiciliat/ă


în .................................., str. ................................, nr. ......, ap. ......, jud. .................................,
student/ă, masterand/a în anul ......., grupa ............., la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii
Tehnice din Cluj-Napoca, Specializarea Asistenta Socială, a efectuat stagiul de practica în cadrul
instituției . …………………………………….., cu sediul în …………………………..….…………
telefon ……………...., fax ………….…., în perioada……………………………..…, câte ……....
ore/zi, totalizând un număr de ………….… ore de activitate practică efectivă.

Datele de contact ale tutorelui desemnat de către Instituția gazdă (nume, funcţie,
telefon/email) …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...

Locul de efectuare a practicii: …………………………………….………...……………...

Activităţi desfăşurate în cadrul stagiului de practică:


1. …………..……………….....……………………………………………………...………......
1. ...........................................……………………………………...………..................................
2. .................................……………………………………………...………................................
3. .................................…………………………………………...………....................................

Responsabil de practica studenților/masteranzilor ………………..………

L.S.

Data ..............................

S-ar putea să vă placă și