Sunteți pe pagina 1din 13

Universitatea din Pitesti

Facultatea de Științe esconomice si Drept


Disciplina: Finananțe corporative
Specializarea: AACTSO I
Student: Cîrstea Georgiana-Aurelia

Monografia financiara a firmei Nestle România SRL

Capitolul 1. – Prezentarea companiei

Activitatea Nestlé în România a început în Bucureşti în iulie 1995, cu o reprezentanţă


având 6 angajaţi a căror activitate principală era importul de cafea, cereale pentru micul
dejun, hrană pentru bebeluşi, supe instant şi condiment.

Compania şi-a propus conform obiectului de activitate să aibă un domeniu cât mai
larg de oportunităţi de afaceri. În anul 2000 Nestlé a achiziţionat JOE IBC, producător de
napolitane, lider pe piaţă cu marca JOE.

Societatea comercială ”JOE IBC SRL” a fost înfiinţată în Timişoara în iulie 1994, de
către Florentin Banu şi Vasile Chiriac, care au decis să producă napolitane în România
datorită preţurilor de producţie competitive. Producţia a început pe 1 octombrie 1994 şi se
foloseau produse semi-finite importate din Austria. La sfârşitul anului 1994 compania avea o
activitate slabă şi aporximativ 30 de angajaţi.

Afacerea s-a dezvoltat rapid: la sfârşitul anului 1995 compania avea un portofoliu de 3
produse, iar canalul său de distribuţie includea în cea mai mare parte vestul ţării, dar şi în
Bucureşti. În anul 1999 când proprietarii JOE IBC au decis să vândă afacerea unei companii
multinaţionale cu tradiţie în industria dulciurilor- pe lângă alte produse- aceasta era deja un
lider pe piaţa românească de napolitane şi avea peste 400 de angajaţi .La inceput producţia a
fost restrânsă, dar calitatea superioară a produselor a determinat creşterea continuă a cererii,
aceasta putând fi făcută numai prin extinderea firmei.

Capilolul 2. – Analiza rezultatelor economico- financiare pentru o perioada de minim 3 ani

1. Calculul soldurilor intermediare de gestiune


Aceste solduri reprezintă de fapt paliere succesive în formarea rezultatului final.
Construcţia indicatorilor de analiză a rezultatelor porneşte de la marja comercială şi se
încheie cu rezultatul net al exerciţiului.
Universitatea din Pitesti
Facultatea de Științe esconomice si Drept
Disciplina: Finananțe corporative
Specializarea: AACTSO I
Student: Cîrstea Georgiana-Aurelia

a. Calculul marjei comerciale


Specificaţii 2017 2018 2019 2018/2017 2019/201
8
mii lei mii lei mii lei % %
Vânzări de marfuri 660.674 435.010 354.732 66 82
- costul mărfurilor 568.998 367.852 286.180 65 78
Vândute
= marja comercială 91.676 67.158 68.552 73 102

Deoarece în obiectul de activitate al societăţii este cuprinsă şi activitatea comercială,


putem determina acest indicator şi anume marja comercială.
Analizând rezultatele obţinute, putem observa faptul că marja comercială în valori
absolute a înregistrat o scădere în anul 2018 faţă de anul 2017, iar în ultimul an de analiză,
marja comercială are o uşoară tendinţă de revenire, crescând faţă de 2018, fără însa a atinge
valoarea de vârf din anul 2017 fapt datorat reducerii veniturilor din vânzarea mărfurilor într-
un ritm mai lent faţă de reducerea cheltuielilor privind mărfurile. Activitatea strict comercială
a intreprinderii prezintă o tendinţă de reducere pe intreaga perioadă de analiză.

b. Calculul producţiei exerciţiului


Specificaţii 2017 2018 2019 2018/2017 2019/201
8
mii lei mii lei mii lei % %
Producţia vândută 9.648 18.643.274 29.291.79 193 157
4
+Producţia stocată 1.216.880 1.073.134 208.690 88 19
+Producţia - - - - -
imobilizată
= producţia 10.865.082 19.716.408 29.500.48 181 150
Exerciţiului 4
În perioada analizată s-a înregistrat o permanentă creştere a producţiei exerciţiului. În
anul 2018 faţă de anul 2017 a crescut cu 81%, iar în anul 2019 faţă de anul 2018 a crescut cu
50%.

c. Calculul valorii adăugate


Specificaţii 2017 2018 2019 2018/2017 2019/201
8
mii lei mii lei mii lei % %
Marja comercială 91.676 67.158 68.552 73 102
+Producţia 10.865.082 19.716.408 29.500.48 181 150
exerciţiului 4
+Consumuri de la 6.467.996 12.457.850 17.394.41 193 140
terţi 4
= valoarea 4.488.762 7.325.716 12.174.62 163 166
adăugată 2
Universitatea din Pitesti
Facultatea de Științe esconomice si Drept
Disciplina: Finananțe corporative
Specializarea: AACTSO I
Student: Cîrstea Georgiana-Aurelia

Valoarea adăugată înregistrează o creştere în anul 2018 cu 2.836.954 mii lei faţă de
anul 2017, iar în anul 2019 valoarea adăugată creşte cu 4.848.906 mii lei faţă de anul
precedent. Această situaţie reflectă o bună creştere a bogăţiei create pe seama utilizării mai
ales a resurselor umane şi tehnice ale societăţii.

d. Calculul rezultatului de exploatare


Specificaţii 2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018
EBE 1.112.658 1.941.268 4.486.220 174 231
+alte venituri din - - - - -
Exploatare
+venituri din - - - - -
provizioane
din exploatare
-amortizări şi 112.176 136.366 242.146 122 178
provizioane din
exploatare
-alte cheltuieli de - - - - -
Exploatare
=Rezultatul exploatării 1.000.482 1.804.902 4.244.074 180 235

În anul 2018 rezultatul exploatării a crescut cu 804.420 mii lei faţă de anul 2017, iar în
anul 2019 faţă de anul 2018 a crescut cu 2.439.172 mii lei. Deci, pe întreaga perioadă
analizată rezultatul exploatării înregistrează în general o tendinţă de creştere. Aceste rezultate
semnifică o creştere a profitabilităţii activităţii de exploatare.

2. Calculul capacităţii de autofinanţare

Tabelul de calcul al capacitaţii de autofinanţare


Specificaţii 2017 2018 2019 2018/2017 2019/201
8
1.112.658 1.941.268 4.486.220 174 231
EBE
+alte venituri din - - - - -
Exploatare
-alte cheltuieli din - - - - -
Exploatare
+venituri financiare 245.180 444.030 2.271.892 181 512
exclusiv cele din
provizioane
-cheltuieli financiare 241.408 425.252 2.266.480 176 533
exclusiv cele din
provizioane
+venituri excepţionale 7.790 22.058 6.396 283 29
din operaţiile de
Universitatea din Pitesti
Facultatea de Științe esconomice si Drept
Disciplina: Finananțe corporative
Specializarea: AACTSO I
Student: Cîrstea Georgiana-Aurelia

gestiune
-cheltuieli excepţionale 6.970 15.908 4.100 228 26
din operaţiile de
gestiune
-impozit pe profit 357.930 695.934 1.877.308 194 270
=CAF 759.320 1.270.262 2.616.620 167 206

Capacitatea de autofinanţtare creşte în anul 2018 faţă de anul 2017 în condiţiile


creşterii veniturilor financiare şi excepţionale, a cheltuielilor financiare şi excepţionale şi a
impozitului pe profit.

Determinarea indicatorilor pentru aprecierea performanţelor activităţii de exploatare


Specificaţie 2017 2018 2019
1. Productivitatea muncii 4.489 6.541 12.815
2. Gradul de înzestrare tehnică 1.683 1.674 3.891
3. Costul amortizării (%) 14,29 11,49 14,09
4. Cota cifrei de afaceri în producţie (%) 94,88 96,76 99
5. Rata valorii adăugate (%) 43,,54 38,39 41,06
6. Rata EBE (%) 10,79 10,17 15,13
7. Rata rentabilităţii de exploatare (%) 9,70 9,46 14,31

Productivitatea muncii poate fi considerată satisfăcătoare, cu o tendinţă de creştere,


aproape dublându-se în anul 2019 faţă de anul 2018.
Nivelul inzestrării tehnice cunoaşte o scădere foarte mică în anul 2018 fată de anul
1999 dar revine şi se dublează în anul 2019 faţă de anul 2018, datorită creşterii imobilizărilor
corporale existente şi reducerii numarului mediu de salariaţi.
Cota cifrei de afaceri cunoaşte o creştere continuă: rata valorii adăugate, rata EBE şi
rata rentabilităţii de exploatare au o evoluţie oscilantă, scăzând în anul 2018 faţă de anul
2017, ca apoi să crească în anul 2019 faţă de anul 2018

Contul de profit şi pierdere al SC NESTLE ROMÂNIA SRL Timişoara


pe perioada 2017-2019
ELEMENTE 2017 2018 2019
Venituri din vânzarea mărfurilor 660.674 435.010 35.732
Producţia vândută 9.648.202 18.643.274 29.291.794
Cifra de afaceri 10.308.876 19.078.284 29.646.526
Venituri din producţia stocată
- Sold creditor 1.216 1.073.134 208.690
- Sold debitor - - -
Venituri din producţia imobilizată - - -
Producţia exerciţiului 10.855.082 19.716.408 29.500.484
Venituri din subvenţii de exploatare - - -
Alte venituri din exploatare - - -
Venituri din exploatare privind - - -
Universitatea din Pitesti
Facultatea de Științe esconomice si Drept
Disciplina: Finananțe corporative
Specializarea: AACTSO I
Student: Cîrstea Georgiana-Aurelia

activitatea de exploatare
VENITURI DIN EXPLOATARE
- TOTAL 11.525.756 20.151.418 29.855.216
Cheltuieli privind mărfurile 568.998 367.852 286.180
Cheltuieli cu materiile prime 753.908 861.738 1.807.854
Cheltuieli cu materiile consumabile 1.360.134 2.023.186 3.727.884
Cheltuieli cu energia şi apa 379.660 1.191.050 1.535.532
Alte cheltuieli materiale 3.744.366 8.087.988 8.694.624
Cheltuieli materiale – total 6.238.068 12.163.962 15.765.894
Cheltuieli cu lucrări de la terţi 229.928 293.888 1.628.520
Cheltuieli cu impozite, taxe şi
vărsăminte asimilate 2.189.400 3.804.308 4.730.580
Cheltuieli cu personalul 893.636 1.188.426 2.180.954
Cheltuieli privind asigurările şi
protecţia socială 293.068 391.714 776.868
Cheltuieli de personal – total 1.186.704 1.580.140 2.957.822
Alte cheltuieli de exploatare - - -
Cheltuieli cu amortizarea şi
Povizioanele 112.176 136.366 242.146
CHELTUIELI DE EXPLOATARE
- TOTAL 10.525.274 18.346.516 25.611.142
Rezultatul de exploatare
- Profit 1.000.482 1.804.902 4.244.074
- Pierdere - - -
Venituri din participaţii, alte imobilizări
financiare şi creanţe imobilizate - - -
Venituri din titluri de plasament - - -
Venituri din diferenţe de curs valutar 231.240 426.400 2.259.920
Venituri din dobânzi 13.940 17.630 11.972
Alte venituri financiare - - -
Venituri din provizioane - - -
VENITURI FINANCIARE
- TOTAL 245.180 444.030 2.271.892
Cheltuieli financiare
Pierderi din creanţe legate de
Participaţii - - -
Cheltuieli privind titlurile de plasament
Cedate - - -
Cheltuieli din diferenţe de curs
Valutar 200.900 246.000 1.924.950
Cheltuieli cu dobânzile 40.508 179.252 341.530
Alte cheltuieli financiare - - -
Amortizări şi provizioane - - -
CHELTUIELI FINANCIARE
- TOTAL 241.408 425.252 2.266.480
Universitatea din Pitesti
Facultatea de Științe esconomice si Drept
Disciplina: Finananțe corporative
Specializarea: AACTSO I
Student: Cîrstea Georgiana-Aurelia

Rezultatul financiar
- Profit 3.772 18.778 5.412
- Pierdere - - -
Rezultatul curent
- Profit 1.004.254 1.823.680 4.249.486
- Pierdere - - -
VENITURI EXCEPŢIONALE
- TOTAL 7.790 22.058 6.396
CHELTUIELI EXCEPŢIONALE
- TOTAL 6.970 15.908 4.100
REZULTATUL EXCEPŢIONAL
- Profit 820 5.150 2.296
- Pierdere - - -
TOTAL VENITURI 11.778.726 20.617.506 32.133.504
TOTAL CHELTUIELI 10.773.652 18.787.676 27.881.722
REZULTATUL BRUT
- Profit 1.005.074 1.829.830 4.251.782
- Pierdere - - -
Impozit pe profit 357.930 695.934 1.877.308
REZULTATUL NET
- Profit 647.144 1.133.896 2.374.474
- Pierdere - - -

Capitolul 3. – Determinarea indicatorilor care reflectă performanța financiară a companiei și


analiza acestora pentru perioada aleasă

În tabelele de mai jos, sunt analizaţi indicatorii economico-financiari ai firmei

1. Trezoreria

Fondul de rulment.
Nr. Specificaţie Anii
Crt.
2017 2018 2019
1. Capital permanent 3.092.384 4.527.384 6.753.438
2. Active imobilizate nete 1.833.602 3.223.420 4.010.538
3. Fond de rulment net 1.258.782 1.303.964 2.742.900
4. Indicele de creştere al 100 104 210
FRN
5. Capital propriu 2.930.024 4.005.864 5.913.758
6. Fond de rulment propriu 1.096.422 782.444 1.903.220
7. Indicele de creştere 100 71 243
8. Fond de rulment străin 162.360 521.520 839.680
Universitatea din Pitesti
Facultatea de Științe esconomice si Drept
Disciplina: Finananțe corporative
Specializarea: AACTSO I
Student: Cîrstea Georgiana-Aurelia

9. Indicele de creştere 100 321 161


10. Stocuri totale 1.232.624 1.791.864 3.470.076
11. Creanţe 1.008.190 962.024 1.750.208
12. Active curente 2.240.814 2.753.888 5.220.284
13. Pasive curente 1.187.196 1.467.226 2.375.704
14. Necesar de fond de 1.053.618 1.286.662 2.844.580
rulment
15. Indicele de creştere 100 122 221
16. Trezoreria netă 205.164 17.302 -101.680

Pe intreaga perioadă de analiză se inregistrează valori pozitive şi un trend crescător al


fondului de rulment, ceea ce înseamnă că sursele permanente reuşesc să finanţeze integral
alocările permanente, rămânând şi un surplus pentru finanţarea nevoilor critice. În anul 2018
fondul de rulment creşte faţă de anul 2017 cu 45.182 mii lei (4%), iar în anul 2019 creşte fată
de 2019 cu 1.438.936 mii lei (110%).
Această creştere a fondului de rulment net este favorabilă, semnificând o creştere a
marjei de securitate a intreprinderii pentru eventualele cazuri generale de pierderi de activ sau
a încetinirii vitezei de rotaţie a stocurilor de produse, mărfuri, materiale.
În anul 2018 fondul de rulment străin creşte cu 221% faţă de anul 2017 situaţie
evident nefavorabilă, iar în anul 2019 faţă de anul 2018 fondul de rulment străin creşte cu
doar 61%, situaţia cunoscând o îmbunătaţire.
În ceea ce priveşte necesarul de fond de rulment, acesta ia valori diferite în fiecare an ,
valori pozitive în creştere (creşte cu 22% în anul 2018 faţă de anul 2017 şi cu 121% în anul
2019 faţă de anul 2018), creştere datorată raportului dintre posturile bilanţiere clienţi-
furnizori, rotaţia stocurilor şi nivelul vânzărilor.
În perioada considerată trezoreria prezintă o evoluţie descendentă, având valori
pozitive în anii 2017 şi 2018, iar în anul 2019 se inregistrează un deficit de trezorerie de
101.680 mii lei.
Situaţia din acest punct de vedere se consideră nefavorabilă. Acest deficit a trebuit să fie
acoperit din credite de trezorerie care au generat cheltuieli cu dobânzile, care au avut ca efect
reducerea rezultatului exerciţiului. Acest lucru se datorează creşterii necesarului de fond de
rulment care devansează creşterea fondului de rulment (indicele de creştere al fondului de
rulment în anul 2018 faţă de anul 2017 este de 4%, iar cel al necesarului de fond de rulment
este de 22%; indicele de creştere al fondului de rulment în anul 2019 faţă de anul 2018 este
de 110%, iar cel al necesarului de fond de rulment este de 121%).
Se poate spune că disponibilităţile de trezorerie devin insuficiente pentru a crea
lichiditaţi corespunzătoare, impunându-se corelarea trezoreriei cu scăderea vitezei de rotaţie a
activelor circulante, creşterea creanţelor, creşterea operativităţii incasării creanţelor.

2. Indicatori de stare

Lichiditatea
Nr. Specificaţie Anii
crt.
2017 2018 2019
1. Active circulante 1.837.128 2.675.824 4.083.436
Universitatea din Pitesti
Facultatea de Științe esconomice si Drept
Disciplina: Finananțe corporative
Specializarea: AACTSO I
Student: Cîrstea Georgiana-Aurelia

2. Datorii pe termen scurt 974.980 1.394.410 2.060.086


3. Lichiditatea curentă (1/2) 1,88 1,92 1,98
4. Active circulante fără 908.806 1.163.498 1.452.466
stocuri
5. Lichiditatea rapidă 0,93 0,83 0,71
6. Disponibilităţi si 163.016 178.432 96.350
plasamente
7. Lichiditatea imediată (6/2) 0,17 0,13 0,05
8. Bani in casierie şi conturi 257.152 98.318 91.758
bancare
9. Credite bancare pe termen 52.480 81.836 195.406
scurt
10. Lichiditatea la vedere (8/9) 4,90 1,20 0,47

În ultimul an valoarea indicatorului se incadrează în limitele normale, iar faţă de anul


precedent a sporit cu 3% datorită creşterii mai rapide, ca ritm a activelor curente faţă de
pasivele curente. Pentru întreaga perioadă de analiză nivelul indicatorului este asiguratoriu
(fără să scadă sub 1,50), ceea ce inseamnă că firma a fost capabilă să-si acopere integral
pasivele curente pe seama activelor curente. Din acest punct de vedere societatea este bine
asigurată împotriva incapacităţii de plată pe termen scurt.
Lichiditatea rapidă se reduce în anul 2018 faţă de anul 2017 cu 10%, iar în anul 2019
faţă de anul 2018 cu 16%, însă se menţine la o valoare considerată normală pentru acest
indicator, firma fiind capabilă sa-şi onoreze obligaţiile din activele curente care pot fi
transformate rapid în lichiditaţi. Din acest punct de vedere firma este de asemenea bine
asigurată împotriva incapacităţii de plată pe termen scurt.
În ultimul an valoarea indicatorului nu se incadrează în limitele normale iar faţă de
anul precedent s-a redus simţitor datorită creşterii mai rapide ca ritm a creditelor pe termen
scurt faţă de disponibilităţile baneşti din casierie şi conturi bancare. Din acest punct de vedere
situaţia se poate aprecia ca fiind nefavorabilă.

Solvabilitatea
Nr. Specificaţie Anii
crt
. 2017 2018 2019
1. Active totale 4.332.060 6.076.528 9.324.302
2. Datorii totale 1.402.200 2.070.500 3.410.790
3. Indicele general de solvabilitate (1/2) 3,09 2,93 2,73
4. Indicele de creştere 100 95 93
5. Activ net contabil (1-2) 2.929.860 7.006.028 5.913.512
6. Raport de solvabilitate (5/1) 67,64 65,92 63,42
7. Datorii financiare totale 214.840 603.356 1.035.086
8. Solvabilitatea financiara (1/7) 20 10 9
9. Capacitatea de autofinanţare 759.238 1.270.262 2.616.702
10. Capacitatea de rambursare (9/2) 0,54 0,61 0,77
11. Indicele de creştere 100 113 125
Universitatea din Pitesti
Facultatea de Științe esconomice si Drept
Disciplina: Finananțe corporative
Specializarea: AACTSO I
Student: Cîrstea Georgiana-Aurelia

12. Cheltuieli financiare 248.378 441.160 2.270.580


13. Excedent brut de exploatare 1.112.740 1.941.350 4.486.220
14. Prelevarea cheltuielilor financiare 22 23 51
(12/13)
15. Profit net 647.144 1.133.896 2.374.474
16. Amortizare 112.176 136.366 242.146
17. Dividende de plata 137.022 119.556 329.722
18. Rata rambursării creditului 8.200 8.200 31.160
19. Dobânda aferentă creditului 58.794 217.874 589.580
20. Acoperirea serviciului datoriei 9,29 5,09 3,68
21. Indicele de creştere 100 55 72

Valoarea indicelui general de solvabilitate se incadrează în toată perioada de analiză


peste limita minimă acceptabilă. În ultimul an valoarea indicatorului se situează peste limita
normală, deşi fată de anul precedent s-a redus cu 7%. Şi în anul 2018 faţă de anul 2017
valoarea indicatorului a scăzut cu 5%.
Capacitatea de rambursare a datoriilor se incadrează peste limita minimă pe toată
perioada de analiză, crescând cu 13% în anul 2018 faţă de anul 2017 şi cu 25% în anul 2019
faţă de anul 2018. Tendinţa indicatorului este de revenire. Din acest punct de vedere firma se
află într-o siguranţa relativ bună pe intreaga perioadă analizată.
În ceea ce priveşte rata de prelevare a cheltuielilor financiare, aceasta se situează în
limitele normale pe întreaga perioadă de analiză. În anul 2019 rata a crescut sensibil faţă de
anul 2018. Tendinţa generală a indicatorului este de creştere, pe seama creşsterii datoriilor
financiare, care generează cheltuieli cu dobânzile. Totuşi, din acest punct de vedere, firma se
află în siguranţă.

3. Indicatori de structură

Indicatorii de structură ai activului


Nr. Specificaţie Anii
crt.
2017 2018 2019
1. Active imobilizate nete 1.833.520 3.223.502 4.010.538
2. Activ total 4.332.060 6.076.528 9.324.302
3. Rata activelor imobilizate 42,32 53,05 43,01
4. Indicele de creştere 100 125 81
5. Imobilizări necorporale 26.486 149.076 255.020
6. Rata imobilizărilor 1,45 4,62 6,36
necorporale
7. Imobilizări necorporale 1.796.210 3.010.630 3.703.694
8. Rata imobilizărilor corporale 97,97 93,40 92,35
9. Imobilizări financiare 10.824 63.796 51.824
10. Rata imobilizărilor financiare 0,59 1,98 1,29
Universitatea din Pitesti
Facultatea de Științe esconomice si Drept
Disciplina: Finananțe corporative
Specializarea: AACTSO I
Student: Cîrstea Georgiana-Aurelia

11. Active circulante 2.392.678 2.818.504 5.241.030


12. Rata activelor circulante 57,68 46,95 56,99
13. Stocuri totale 1.232.624 1.791.864 3.469.912
14. Rata stocurilor 49,33 62,81 65,30
15. Creanţe 1.008.190 962.024 1.750.208
16. Rata creanţelor 40 34 33
17. Disponibilităţi 257.726 99.056 93.726
18. Rata disponibilităţilor 10,32 3,47 1,76

Valoarea ratei activelor imobilizate poate fi considerată normală pe intreaga perioadă


analizată. În anul 2017 faţă de anul 2016 s-a redus, situaţia putând fi considerată ca fiind
pozitivă deoarece este asociată unei creşteri a vitezei de rotaţie a activelor imobilizate prin
veniturile totale. Reducerea generalizată pe întreaga perioadă se datorează creşterii
imobilizărilor nete, ceea ce are un efect pozitiv asupra lichidităţii firmei, dat fiind faptul că nu
asistăm la un proces de dezinvestire.
Valoarea ratei imobilizărilor necorporale este nesemnificativă în toţi cei trei ani de
analiză, manifestând o tendinţa usoară de creştere datorită creşterii într-un ritm mai rapid a
valorii imobilizărilor necorporale faţă de total imobilizări.
Ponderea lichidităţilor se reduce în anul 2018 faţă de anul 2017 cu 66%, iar în anul
2019 faţă de anul 2018 se reduce cu aproximativ 50%, ajungând să deţină sub 2% din total
active circulante, sub valoarea minim admisibilă, adică reducând lichiditatea activelor
circulante şi în general a întregului patrimoniu. Din acest punct de vedere situaţia este
nesatisfăcătoare şi se explică prin relaţiile financiare ale societaţii cu clienţii şi furnizorii şi
prin specificul activităţii.

Indicatorii de structură ai pasivului

Nr. Specificaţie Anii


crt. 2017 2018 2019
1. Capital permanent 3.092.384 4.527.384 6.753.438
2. Pasiv total 4.332.060 6.076.528 9.324.302
3. Rata stabilităţii financiare 71,38 74,51 72,43
4. Capital propriu 2.929.860 4.005.864 5.913.758
5. Rata autonomiei financiare 67,64 65,92 63,42
globale
6. Rata autonomiei financiare 94,75 88,48 87,57
la termen
7. Datorii totale 1.402.200 2.070.500 3.410.790
8. Rata de indatorare globala 32,36 34,08 36,58
9. Datorii provizioane pe 162.360 521.520 839.680
termen mediu şi lung
10. Rata de îndatorare la 5,25 11,52 12,43
termen
Pe întreaga perioada de analiză, societatea dispune de un grad ridicat de autonomie
financiară, încadrându-se cu mult peste valoarea minim acceptabilă. Indicatorul a înregistrat o
Universitatea din Pitesti
Facultatea de Științe esconomice si Drept
Disciplina: Finananțe corporative
Specializarea: AACTSO I
Student: Cîrstea Georgiana-Aurelia

evoluţie ascendentă in anul 2018 faţă de anul 2017 (a crescut cu 4%) şi a scăzut cu 3% în
anul 2019 faţă de anul 2018. Această evoluţie descendentă se datorează creşterii mai lente ca
ritm a resurselor permanente faţă de cele curente. În anul 2017 firma işi poate finanţa 71,38%
din activitate din capitalurile permanente, în anul 2000 – 74,51%, iar în anul 2019 firma se
poate finanta cu peste 72% din capitaluri permanente. Se poate concluziona că firma
beneficiază de o bună stabilitate financiară pe toată durata analizată.
Din punct de vedere al ratei de îndatorare globală societatea se află într-o situaţie
favorabilă pe intreaga perioadă analizată, aflându-se sub valoarea maxim admisibilă (66%).
Indicatorul manifestă o tendinţa de creştere (cu 5% în anul 2018 faţă de anul 2017, cu 7% în
anul 2019 faţă de anul 2018), datorită creşterii mai rapide ca ritm a datoriilor totale faţă de
capitalurile proprii. În toţi anii analizaţi firma utilizează resurse atrase şi împrumutate într-o
proporţie de peste o treime din total.

Indicatori de randament

Nr. Specificaţie Anii


crt.
2017 2018 2019
1. Rezultatul brut 1.005.074 1.829.830 4.251.782
2. Cheltuieli totale 10.773.652 18.787.676 27.881.722
3. Rentabilitatea resurselor 9 10 15
consumate
4. Rezultatul curent 1.004.254 1.823.680 4.249.486
5. Cheltuieli curente 10.766.682 18.771.768 27.877.622
6. Rata rentabilităţii 9 10 15
resurselor curente
7. Rezultatul exploatării 1.000.482 1.804.902 4.244.074
8. Cheltuieli de exploatare 10.525.274 18.346.516 25.611.142
9. Rata rentabilităţii 10 10 17
resurselor curente
10. Venituri totale 11.778.726 20.617.506 32.133.504
11. Rentabilitatea veniturilor 9 9 13
12. Venituri curente 11.770.936 20.595.448 32.127.108
13. Rentabilitatea veniturilor 9 9 13
curente
14. Venituri din exploatare 11.525.756 20.151.418 29.855.216
15. Rentabilitatea veniturilor 9 9 14
din exploatare
16. Cifra de afaceri 10.308.876 19.078.284 29.646.526
17. Rata rentabilităţii 10 9 14
comerciale
18. Excedentul brut de 1.112.658 1.941.268 4.486.220
Exploatare
19. Rata marjei brute 11 10 15
Universitatea din Pitesti
Facultatea de Științe esconomice si Drept
Disciplina: Finananțe corporative
Specializarea: AACTSO I
Student: Cîrstea Georgiana-Aurelia

20. Rezultatul net 647.144 1.133.896


21. Rata marjei nete 6 6 8
22. Capitaluri investite
23. Rentabilitatea economică 32 40 61

24. Rentabilitatea economică 35 42 65


brută
25. Cpitalul propriu 2.929.860 4.005.864 5.913.758
26. Rentabilitatea financiară 22 28 40
27. Capacitatea de 759.320 1.270.262 2.616.620
Autofinanţare
28. Rentabilitatea financiară 26 32 44
Brută
29. Dividende 137.022 119.556 329.722
30. Capital social 1.683.296 1.683.296 1.683.296
31. Rentabilitatea financiară 7 6 18
netă
32. Număr de acţiuni 41.056 41.056 41.056
33. Profit net pe acţiune 15,76 27,62 57,84
34. Cursul acţiunii 71.363 97.575 144.035
35. Rata capitalizării 22,08 28.31 40,16
profitului
36. Perioada 4,53 3,53 2,49
37. Distribuirea dividendelor 0,21 0,11 0,14
38. Dividende pe acţiune 3,34 2,91 8,03
39. Rata capitalizării 4,68 2,98 5,58
Dividendului

Pe cei trei ani de analiză rentabilitatea cheltuielilor curente a înregistrat o uşoară


tendinţă de creştere, ceea ce inseamnă că intreprinderea a reuşit să obţină un profit brut prin
consum tot mai mic de resurse.

Pe intreaga perioada de analiză, rentabilitatea economică manifestă o tendinţă de


creştere, reflectând o sporire a capacităţii capitalurilor investite de a degaja profit brut cât şi o
mai bună remunerare a capitalurilor investite pe seama profiturilor investite şi a rentabilităţii
comerciale, ambele cu efecte pozitive asupra indicatorului.
În general, pe cei trei ani de analiză rentabilitatea financiară, rentabilitatea financiară
brută şi rentabilitatea netă au manifestat o tendinţă de creştere, ceea ce echivalează cu o mai
bună remunerare prin câştig net a resurselor proprii, respectiv sporirea capacităţii capitalurilor
proprii de a crea profit net. De fapt, această tendinţă se datorează creşterii marjei comerciale
nete şi a vitezei de rotaţie a capitalurilor proprii prin cifra de afaceri.

Capitolul 4. – Concluzii și opinii personale privind situația și perspetivele companiei


din punct de vedere financiar
Universitatea din Pitesti
Facultatea de Științe esconomice si Drept
Disciplina: Finananțe corporative
Specializarea: AACTSO I
Student: Cîrstea Georgiana-Aurelia

Activitatea de exploatare influenţează profitabilitatea întreprinderii; în acest sens s-au


calculat soldurile intermediare de gestiune, capacitatea de autofinantare şi o serie de
indicatori privind această activitate.
Aceste performanţe indică o tendinţa de creştere a eficienţei globale a activităţii, a
capacităţii de dezvoltare a societăţii. Se observă tendinţe corespunzătoare pentru majoritatea
indicatorilor.
Deci, ca o concluzie generală, situaţia financiară a societăţii analizate este destul de
bună, prezentănd un bun potenţial de dezvoltare viitoare.
În urma aprecierilor făcute se pot desprinde câteva concluzii pentru managerii
societăţii.
Astfel, este absolut necesară o gestiune riguroasă a trezoreriei, în sensul menţinerii
sau creşterii acesteia pentru a nu ajunge la o valoare negativă a trezoreriei, disponibilităţile
firmei fiind foarte reduse. În acest sens se impune pe cât posibil creşterea vitezei de rotaţie a
clienţilor şi reducerea vitezei de rotaţie a furnizorilor (astfel incât să nu afecteze relaţiile
firmei cu terţii), firma putând dispune de o perioadă mai mare de timp de resurse rezultate din
acest proces.
Pentru ca intreprinderea să desfăşoare o activitate eficienţa trebuie realizat un
echilibru între stocurile existente şi procesul de producţie.
Sub aspectul productiei trebuie acţionat în sensul promovării şi creşterii producţiei la
produsele ce înregistrează un nivel ridicat al vânzărilor şi reducerea producţiei la produsele
care nu se vând sau îmbunătăţirea calităţii acestor produse pentru a corespunde cerinţelor
clienţilor.
În final se poate spune ca SC NESTLE ROMÂNIA SRL desfăşoară o activitate
rentabilă, profitul fiind una din dovezile acestui fapt, impunându-se menţinerea acestui nivel
sau pe cât posibil imbunătăţirea acestuia în sensul acoperirii neajunsurilor cu care se
confruntă firma şi sesizarea, în urma acestei analize, a indicatorilor ce caracterizează eficienţa
unei intreprinderi.