Sunteți pe pagina 1din 16

Ministerul Educației,Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Colegiu Tehnic Feroviar din Bălți

Portofoliu

Eleva gr.TAC219 Pasat Nicoleta

Bălți
2020

Cuprins:
Cerintele de exploatare impuse benzinelor.................................................................................3
Benzina. Cifra octanica............................................................................................................7
Metode de încercare................................................................................................................8
Cifra cetanică a motorinei......................................................................................................12
Marcarea benzinelor si motorinelor......................................................................................14
Marcarea lubrifiantelor si unsorilor.....................................................................................14
Normele de Securitate la utilizarea uleilor,unsorilor consistente combustibililor............15
Normele de Securitate la manipularea materialelor anticorozeve.....................................15
Normele de Securitate la utilizarea kichidekir pentru racirea motoarelor.......................15
Bibliografia...............................................................................................................................16
Cerintele de exploatare impuse benzinelor
 Întreprinderea care exploatează sisteme de alimentare cu gaze este obligată:
1) să îndeplinească un complex de activităţi ce include sistemul de deservire tehnică
şi reparaţii, care asigură întreţinerea sistemului de alimentare cu gaze în stare de
funcţionare, precum și respectarea prezentelor Cerinţe;
2) să deţină acte de delimitare a zonelor de activitate cu întreprinderile care
îndeplinesc, prin contract, lucrări de deservire tehnică şi/sau lucrări de reparație a
sistemelor de alimentare cu gaze și a sistemelor de automatizare şi semnalizare;
3) să deţină personal conform statelor de personal, care întruneşte cerinţele de
calificare, nu are contraindicaţii medicale şi a atins vîrsta de 18 ani;
4) să desfășoare la timp instruirea şi atestarea muncitorilor;
5) să deţină toată documentația tehnică necesară
Modul de organizare şi efectuare a lucrărilor de deservire tehnică şi reparație a
sistemului de alimentare cu gaze este stabilit de prezentele Cerințe, instrucţiunile uzinelor
producătoare şi documentele normativ-tehnice de profil în vigoare.
Graficele de deservire tehnică şi reparație a sistemului de alimentare cu gaze sînt
elaborate de întreprinderea proprietară sau de întreprinderile specializate, în cazul în care
sistemul de alimentare cu gaze se deserveşte prin contract, şi sînt aprobate de directorul
întreprinderii.
Pentru persoanele încadrate în exploatarea tehnică a sistemului de alimentare cu gaze
trebuie să fie elaborate instrucţiuni de serviciu, de producere, instrucţiuni de protecție a
muncii la efectuare inofensivă a lucrărilor şi de securitate antiincendiară.
Instrucţiunile de serviciu trebuie să determine drepturile, obligaţiunile şi
responsabilitatea conducătorilor şi specialiştilor, și fiind aprobate de către conducătorul
întreprinderii.
Instrucţiunile se elaborează în baza prevederilor instrucţiunilor întreprinderii
producătoare de instalații tehnice și/sau sisteme tehnologice utilizate, inclusiv de aparate
consumatoare de combustibili gazoși, precum şi a condiţiilor concrete de exploatare.
Instrucţiunea de producţie trebuie să conţină cerinţe referitoare la consecutivitatea
tehnologică de efectuare a diferitor procese și metode şi volumul verificării calităţii lucrărilor
efectuate.
Armătura de închidere şi reglare şi utilajul trebuie să fie numerotate conform
schemei tehnologice.
Instrucţiunile de producere şi schema tehnologică trebuie revizuite după
reconstrucție, reutilare tehnică şi după modificarea procesului tehnologic pînă la punerea în
funcţiune a instalației tehnice sau a sistemului tehnologic, dar cel puțin o dată la 5 ani.
Instrucţiunile de producere sînt aprobate de către conducătorul întreprinderii.
Instrucţiunile de protecție antiincendiară trebuie să corespundă legislației privind
apărarea împotriva incendiilor.
Instrucţiunile de securitate și sănătate în muncă trebuie să corespundă legislației în
domeniul securității și sănătății în muncă.
Întreprinderea proprietară este obligată să păstreze
documentaţia de proiect şi de execuţie a sistemului de alimentare cu gaze în
funcţiune.
Persoana responsabilă de păstrarea documentaţiei de proiect şi de execuţie a
sistemului de alimentare cu gaze în funcţiune trebuie numită prin ordin.
Se admite transmiterea copiilor documentației tehnice, spre păstrare, întreprinderilor
specializate care efectuează lucrările de exploatare, în cazul efectuării exploatării prin
contract.
Pentru fiecare conductă de gaze exterioară, instalaţie de protecție anticorozivă
electrică, instalaţie de rezervoare şi butelii, PRG, SRG, IRG, SDÎG, PÎG, SÎG, SAAG trebuie
să fie întocmită fişa (paşaportul) de exploatare, care conţine parametrii tehnici principali,
precum şi informaţiile despre reparaţiile efectuate.
Pe maneta armăturii de închidere trebuie să fie indicată direcţia rotirii la deschiderea
şi închiderea ei.
În procesul exploatării, conductele de gaze exterioare şi construcţiile aferente lor
trebuie protejate de coroziunea atmosferică prin vopsire periodică, cel puțin o dată la 5 ani.
Nuanţa culorii de identificare a conductelor de gaze se stabileşte în conformitate cu
prevederile standardelor moldovenești.
Vopsirea conductelor de gaze interioare şi a utilajului trebuie efectuată în măsura
necesităţii.
Pe conductele de gaze ale centralelor termice, PRG, SRG, IRG, SDÎG, SÎG, SAAG
trebuie să fie indicată direcţia fluxului de curgere a gazelor şi aplicate inele de distincție.
Se interzice exploatarea instalațiilor tehnice şi sistemelor tehnologice în scopuri şi la
parametrii tehnici ce nu corespund cu procesul tehnologic sau cu soluţia de proiect.
Furnizarea, utilizarea, măsurarea şi controlul volumelor de gaze naturale sînt efectuate de
către participanţii la piaţa gazelor naturale, conform actelor normative aprobate de către
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.
.Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor
combustibile naturale (în continuare – Cerințe) stabilesc cerințele față de proiectarea,
montarea, reglarea și punerea în funcțiune, recepția și darea în exploatare, reconstrucția,
deservirea tehnică, repararea şi exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile
naturale la suprapresiuni pînă la 1,2 MPa (12 kgf/cm2), a gazelor petroliere lichefiate (GPL) la
suprapresiuni pînă la 1,6 MPa (16 kgf/cm2), utilizate în calitate de combustibil, precum și
pentru producerea şi utilizarea materialelor, utilajelor şi produselor tehnologice.
2. Prezentele Cerințe se aplică pentru activitățile de distribuţie şi furnizare a gazelor
naturale şi lichefiate la obiectele economiei naţionale, precum şi pentru deservirea obiectelor
aferente acesteia, inclusiv:
1) staţii de reglare a presiunii gazelor (SRG), staţii de reglare a presiunii gazelor de
tip bloc (SRGB);
2) posturi de reglare a presiunii gazelor (PRG), inclusiv post de reglare-măsurare
(PRM) şi instalaţii de reglare a presiunii gazelor (IRG) şi puncte de măsurare a gazelor
naturale comerciale sau tehnologice;
3) mijloace de protecţie electrochimică contra coroziunii conductelor şi recipientelor
din oţel;
4) staţii de evidenţă şi măsurare a consumului de gaze (SMG);
5) conducte, reţele de distribuţie a gazelor;
6) staţii de distribuţie și îmbuteliere a gazelor lichefiate (SDÎG);
7) staţii de alimentare cu gaze lichefiate a automobilelor (SAAG);
8) staţii de îmbuteliere a gazelor lichefiate (SÎG);
9) sisteme de depozitare şi distribuţie a gazelor lichefiate (SDDG);
10) instalaţii de gaze industriale tehnologice şi agricole;
11) instalaţii de gaze ale centralelor electrotermice şi termice;
12) accesorii de securitate pentru instalaţiile, echipamentele şi aparatele utilizate la
obiectele industriale periculoase;
13) butelii individuale şi instalaţii de rezervoare de gaze lichefiate;
14) recipiente şi butelii mobile prin intermediul cărora se transportă şi se livrează
gaze GPL;
15) conducte interioare de gaze și instalaţii utilizatoare de gaze ale consumatorilor
casnici;
16) conducte interioare de gaze şi instalaţii utilizatoare de gaze ale întreprinderilor
industriale, agricole, servicii comunale ale populaţiei și clădirilor publice.
3. Prezentele Сerințe nu se aplică pentru:
1) conductele magistrale de gaze și obiectele aferente lor;
2) instalaţiile mobile utilizatoare de gaze comprimate, inclusiv utilajul de gaze pentru
transportul auto, feroviar, fluvial şi aerian;
3) instalaţiile destinate pentru obţinerea gazelor în alte scopuri decît cele prevăzute
de prezentele Сerințe.
4. Activitățile de distribuţie a gazelor naturale şi lichefiate la obiectele economiei
naţionale, precum şi exploatarea obiectelor industriale periculoase și a instalațiilor
tehnice/sistemelor tehnologice aferente acestora sînt supuse controlului și supravegherii
tehnice de stat de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică (în continuare – Organul de
control și supraveghere tehnică de stat).
Benzina. Cifra octanica
Benzina, este un amestec lichid derivat din petrol, care este compus în principal din
hidrocarburi lichide (având între șase și zece atomi de carbon în moleculă) și care este
imbunătățit cu benzenuri, pentru a mări cifra octanică, folosit drept combustibil în motoare cu
combustie internă.
Cifra octanică (C.O.) sau indice octanic se definește prin compararea comportării
benzinei cu cea a unui amestec etalon, format din hidrocarburi cu proprietăți antidetonante
opuse. Definirea cifrei octanice a fost făcută în jurul anului 1926 de chimistul Russell Marker
de la Ethyl Corporation.
În practică, s-a observat că apariţia fenomenului de „ciocănire” sau „detonaţie” a
motorului se produce din cauza unei arderi anormale a carburantului, ceea ce duce la
micşorarea puterii motorului. S-a constatat, de asemenea, că hidrocarburile care intră în
compoziţia benzinelor se comportă diferit în motor în ce priveşte fenomenul de detonaţie; în
timp ce alcanii normali produc detonaţie puternică în motor, izoalcanii şi hidrocarburile
aromatice împiedică apariţia acestui fenomen .
Pentru a aprecia tendinţa la detonaţie a unei benzine se compară comportarea ei într-un
motor experimental şi în condiţii standard cu a amestecurilor formate din hidrocarburile n-
heptan (C7H16), considerat ca având cifra octanică zero (care produce detonaţie puternică în
motor) şi izooctan (2, 2, 4-trimetil-pentan), căruia i s-a atribuit cifra octanică 100 (puţin
sensibil la autoaprindere). Datorită proprietăţilor sale antidetonante, izooctanul a fost luat ca
substanţă de referinţă. În felul acesta se stabileşte o scară (aleasă arbitrar) cu limite cuprinse
între 0 şi 100 în care benzinele cu o cifră octanică anumită, de exemplu C.O.  86, se
comportă în acest motor ca un amestec format din 86% izooctan şi 14% n-heptan.
Definiţie : Cifra octanică (C.O.) a unei benzine reprezintă deci, procentul, în volume
de izooctan (2, 2, 4+trimetil pentan) dintr-un amestec de izooctan cu heptan normal. Cu cât
C.O. a unui combustibil este mai mare cu atât rezistenţa sa la detonaţie este mai mare. Vaporii
de benzină se amestecă cu aerul în carburatorul motorului, de unde se întorc în cilindri, aici se
comprimă şi se aprind printr-o scânteie electrică.
Cifra octanică (C.O.) a unei benzine se poate îmbunătăţi prin adaos de mici cantităţi de
antidetonanţi care împiedică combustia detonantă în motoare.
Cel mai utilizat este tetraetil-plumbul, Pb(C2H5)4, cu structura moleculară :
CH 4 CH 2 CH 2 CH 3
 
Pb
 
CH 3 CH 2 CH 2 CH 3

Metode de încercare
Comparația dintre comportarea benzinei a cărei cifră octanică se determină și a amestecului
etalon se face pe un motor special, CFR, al Comitetului Cooperativ pentru Cercetarea
Combustibililor, care permite realizarea unui raport de comprimare variabil, în condiții
sandard, stabilite de Asociația Americană de Încercări și Materiale (ASTM), respectiv permite
realizarea unui nivel de detonație determinat. Cifrele octanice a benzinei, respectiv a
amestecului etalon se consideră egale dacă în condițiile de încercare standard produc aceeași
intensitate a detonației.
Se folosesc două metode pentru determinarea cifrei octanice:
 Metoda Research (CO/R sau CO/Ce). Determinarea cifrei octanice se face la turația de
600 rpm.
 Metoda Motor (CO/M). Determinarea cifrei octanice se face la turația de 900 rpm.
Metoda CO/R dă valori ceva mai mari decât metoda CO/M, însă pericolul de detonație este
mai mare la turația de cuplu maxim (mai mică), așa că metoda CO/R este preferată pentru
caracterizarea benzinelor pentru automobile. În aviație, datorită faptului că acolo motoarele
lucrează turate, se preferă caracterizarea benzinelor (de exemplu AvGas) prin metoda CO/M.
Clasificarea benzinelor:
Benzinele (cel mai de seama combustibil lichid) se obtin pe trei cai:
Benzinele naturale rezulta prin distilarea petrolului (aproximativ 30–40% din petrolul brut).
Benzinele de cracare termica si catalitica se obtin din fractiunile superioare din
petrol(lampant , motorina).Spre deosebire de cele naturale, benzinele de cracare contin
alchene. Prin incalzirea la peste 400° a fractiunilor mai grele de titei(motorina sau pacura)
are loc procesul de cracare, un proces fizico-chimic complex în care au loc ruperi a unor
legături simple C – C şi C – H din alcanii superiori conţinuţi în fracţiunile petroliere grele ,
obtinandu-se fractiuni mai usoare(benzinele de cracare).In functie de conditiile in care se
lucreaza, se deosebesc: procedee de cracare termica si procedee de cracare catalitica.
Cracarea termică : Materia primă folosită la cracarea termică este motorina şi păcura. Ea
se practică în mai multe variante, diferite între ele prin condiţiile de lucru; cea mai folosită
variantă este cea selectivă: 450-550 şi 15-45 atm. Produşii rezultaţi sunt: gaze numite gaze de
cracare sau gaze de rafinărie, benzina de cracare şi cocs petrolier.Cracarea termica se poate
realiza in faza lichida sau in faza de vapori:in faza lichida, motorina sau pacura este incalzita
la 450-550° sub o presiune de 15-45atm; in faza de vapori, motorina sau pacura se incalzeste
la temperaturi de 500-600° si la presiuni joase de 1-3 atm.Benzinele de cracare astfel obtinute
se deosebesc de benzinele rezultate prin distilarea fractionata a titeiului, prin continutul lor
mai mare de alchene si hidrocarburi aromatice.
Cracarea catalitica se realizeaza in faza de vapori; motorina sau pacura, la 480° si 1-
2,5 at, este trecuta peste un strat de catalizatori (ortosilicat de aluminiu) în strat fix sau în strat
fluidizat..La cracarea catalitica se obtin randamente mai mari de benzina si cu caracter mai
saturat, gaze de rafinărie, benzină şi cocs petrolier. Această metodă se bazează pe proprietatea
ce o au cicloalcanii de a se dehidrogena şi alcanii de a se dehidrogena şi cicliza formand, în
anumite condiţi, hidrocarburi aromatice sau benzene superiore.
H3-(CH2)8-CH3 catalizator 540 CH3-(CH2)3 –CH3 + H2C=H2C + H2C=CH-CH3
decan pentan etena propena
Benzinele de cracare, in comparatie cu cele obtinute la distilarea fractionata a titeiului, sunt
mai bune si au o cifra octanica (C.O.) mai mare.
Benzinele sintetice se formeaza in anumite conditii (temperatura, presiune,
catalizatori) prin hidrogenarea carbunilor (procedeul Bergius) sau a oxidului de
carbon.Amestecul de hidrocarburi se distila fractionat.
Calitatea benzinelor folosite drept combustibil in motoarele cu explozie depinde de
comportarea lor in motor si este data de cifra octanica (C.O.) a benzinei.Asemenea explozii
au urmari foarte grave pentru functionarea motorului.Detonatia se reduce sau dispare
complet cand se utilizeaza benzine superioare, cu cifra octanica mare.
De exemplu, o benzina cu o cifra octanica 98 (cum este cea utilizata la autoturismul
„Dacia”) se comporta in motor ca un amestec de 98% izooctan si 2% n – heptan.
Calitatea benzinei creste o data cu cresterea cifrei octanice.Benzina cu cifra octanica
mai mare permite functionarea motorului cu randament mai bun.Pentru indeplinirea acestei
cerinte, benzinele trebuie sa contina izoalcani sau arene.
Deseori benzina de la distilarea primara, cu cifra octanica mica, este transformat pe
cale termica sau catalitica in benzina cu cifra octanica superioara.Procesul se numeste
reformare
Reactii chimice ce au loc sunt:
Reacţii de dehidrogenare:

Reacţii de dehidrogenare şi ciclizare:


Cifra cetanică a motorinei
(CC) este o măsură a capacităţii de autoaprindere a combustibilului utilizat
la motoarele diesel. Utilizăm termenul generic de combustibil deoarece un motor diesel (cu
autoapridere) poate funcţiona atât pe motorină cât şi pe biodiesel (B20, B100). Cifra cetanică
este o imagine a întârzierii la autoaprindere a combustibilului. Acestă întârziere
reprezintă durata de timp între momentul injecţie şi momentul efectiv al iniţierii arderii. Cu
cât cifra cetanică este mai mare cu atât întârzierea la autoaprindere este mai mică.
 Valoarea cifrei cetanice constituie una din cerinţele impuse combustibililor în ceea ce
priveşte conţinutul şi calitatea. Standardul european EN 590:2004 reglementează cerinţele
aplicabile combustibililor diesel. Pe lângă densitate, vâscozitate, punctul de inflamabilitate,
conţinutul de sulf, apă, cenuşă, etc. cifra cetanică este impusă la o valoare de minim 51.
Astfel toţi distribuitorii de combustibili din comunitatea europeană trebuie să asigure valoarea
minimă a cifrei cetanice.
În general motoarele diesel sunt proiectate astfel încât să funcţioneze optim pentru o
anumită valoare a cifrei cetanice. În cazul în care cifra cetanică este mai mică decât cea
pentru care a fost proiectat motorul pot apărea următoarele fenomene dăunătoare pentru motor
 pornire dificilă, mai ales la temperaturi scăzute sau la altitudini ridicate
 creşterea zgomotului în funcţionare
 creşterea consumului de combustibil
 creşterea nivelului de emisii poluante
 diluţia accentuată a uleiului
 uzura prematură a pieselor în mişcare
Utilizarea unui combustibil cu cifra cetanică ridicată permite funcţionarea motorului
diesel, din punct de vedere al procesului de ardere, într-un domeniu de turaţii mai ridicat
datorită capacităţii combustibilului de a se autoaprinde mai repede. Totuşi utilizarea unui
combustibil cu cifra cetanică ridicată (>60) poate crea probleme motorului în ceea ce
priveşte consumul şi emisiile poluante. În cazul acestor combustibili, caracterizaţi de
autoaprindere rapidă, arderea este incompletă datorită faptului că nu se realizează
amestecul optim al combustibilului cu aerul din cilindru. Combustibilul se aprinde prea
repede, nu arde complet, rezultatul fiind creşterea de emisii poluante şi fum.
Motoarele diesel moderne funcţionează cu combustibili având cifra cetanică între 51
şi 55. În funcţie de tipul combustibilului, motorină sau biodiesel, cifra cetanică poate avea
valori diferite.
Tipul combustibilului Cifra cetanică
Diesel regular 48...51
Diesel premium 55
Biodiesel B20 50...51
Biodiesel B100 55

Determinarea cifrei cetanice a unui combustibil se realizează prin compararea acestuia din
punct de vedere al autoaprinderii cu un combustibil etalon. Amestecul etalon este format din
două substanţe cu calităţi opuse de autoaprindere:
 cetanul C16H34, un alcan ce se descompune uşor la temperaturi joase şi în prezenţa
oxigenului, căruia i se atribuie cifra cetanică 100
 alfa-metilnaftalina C11H10,o,hidrocarbură,aromatică cu rezistenţă mare la
autoaprindere datorită compactităţii moleculei, căreia i se atribuie cifra cetanică 0.
Pentru combustibilul supus testelor se modifică raportul de comprimare al motorului până la
valoarea minimă sub care autoaprinderea nu mai are loc. Apoi se utilizează două amestecuri
etalon (cetan şi alfametilnaftalină), în diferite proporţii, pentru care se obţin raporturi de
comprimare mai mic respectiv mai mare decât a combustibilului testat. Prin interpolare liniară
se determină cifra cetanică, care variază în funcţie de compoziţia combustibilului.
În ţări precum SUA combustibilul diesel are cifra cetanică destul de scăzută, minimul fiind de
40 iar maximul aproximativ 45. Din acest motiv, o practică comună este aditivarea
suplimentară utilizând substanţe pe bază de nitraţi (azotaţi) de alchil. Aceşti aditivi au
proprietatea de desfacere rapidă a legăturilor ce are ca efect eliberarea oxigenului care
contribuie la o ardere mai bună. Dezavantajul constă în oxidarea, formarea apei şi a
depunerilor în combustibil, cu implicaţii asupra stării tehnice a motorului. Din acest motiv nu
se recomandă utilizarea aditivilor pe bază de nitraţi de alchil în scopul îmbunătăţirii cifrei
cetanice a combustibilului.
De reţinut că motoarele sunt proiectate să funcţioneze optim pentru un combustibil cu o
anumită cifră cetanică. România adoptând legislaţia europeană în vigoare, ce reglementează
calitatea combustibililor, impune producătorilor şi distribuitorilor de carburaţi o cifră cetanică
de minim 51. Atenţie însă la utilizarea combustibililor din ţări care nu sunt în Uniunea
Europeană, combustibili care calitativ pot inferiori standardelor europene!
Marcarea benzinelor si motorinelor
Marcarea lubrifiantelor si unsorilor
Produsul va fi marcat pe ambalaj, printr-un mod persistent (care sä reziste pe durata
termenului de valabilitate declarat), într-un loc vizibil. Marcajul va fi în limba românä.
Ofertantul va informa beneficiarul în legäturä cu semnificatia marcajului.
Fiecare tip de ulei sau tip de unsoare va fi marcat astfel încât sä se poatä stabili:
 Tipul si denumirea materialului de exploatare;
 Producätorut si adresa acestuia/marca producätorului;
 Reprezentantul producätorului, importatorul sau distribuitorul care introduce
materialul de exploatare pe piatä 9i adresa acestuia;
 Data de fabricatie;
 Numäruf lotului;
 Cantitatea nominalä a continutului preambalatului, volumul nominal 9i marca
preväzutä pentru marcarea volumului;
 Numärul certificatului de conformitate sau omologare RAR 9i data expirärii acestuia
precum si a autorizatiei pentru ambalare sau rubrica preväzutä pentru acest numär,
atunci când modalitatea de marcare permite adäugarea acestor informatii dupä
derularea procedurij de autorizare si data expirärii acestuia (numai pentru lubrifiantii
care necesitä omologare sau certificare RAR sau a altui organism echivalent din UE,
în vederea introducerii pe piatä);
 Caracteristicile esentiale (mentiunile de la pct. 6.1 .), dacä este cazul;
 Modul de întrebuintare, manipulare, depozitare, protejare si transport;
 Mesajele de avertizare (avertismentele legale privind aditivii,
ingredientele folosite etc. , de protectie a mediuiui si a sänätätii);
 Documentul tehnic normativ de referintä pentru materialul de exploatare (cod, numär,
titlu, editia, data emiterii);
 Termenul de garantie/de valabilitate.
ln vederea introducerii pe piatä, produsele omologate sau certificate trebuie sä aibä aplicate,
dupä caz, märci de certificare a conformitätii, märci/marcaje de omologare sau numärul
certificatului de conformitate/omologare, marcaje de securizare, cu precizarea organismului
care a efectuat certificarea. Obligatia aplicärii märcilor/marcajelor sau a numärului
certificatului de conformitate/omologare revine exclusiv titularilor certificatelor de
conformitate/omologare. Inscriptionarea si marcarea lubrifiantilor, mentionati în prezentul
caiet de sarcini, cu marcaj de securizare se efectueazä conform art. 3 din Ordonanta
Guvernului nr. 34/2005, mai putin unsorile, fabricate În serie, pentru care aplicarea
marcajului special de securizare este optionalä.
Uleiurile unsorile sunt folosite pentru ungerea agregatelor (motoare termice, cutii de viteze
mecanice si automate, casete de directie mecanice, punti motoare, difereniiale, reductoare,
ungätoare sub presiune) si a componentetor instala!ii'or hidraulice, servodirectie, lagãre,
articulatii rulmenti de pe autobuzele, troleibuzele, tramvaiele, autoutilitarele, vehiculele
speciale utilajele diverse din dotarea autoritätii contractante.
Uleiurile si unsorile trebuie sä fie de calitate caracteristici corespunzätoare pentru conditiile
climatice din România (indiferent de anotimp), sä aibä durate mari de utilizare si sä confere o
lubrifiere corespunzätoare pentru agregatele componentele vehiculelor de transport în comun,
care opereazä în conditii severe de exploatare. Unsorile consistente vor fi utilizate la ungerea
arborilor cardanici, rulmentilor rotilor etc.
Lubrifiantii (uleiurüe 9i unsorile) din prezentul caiet de sarcini, destinati utilizärii la vehicule
rutiere pentru transport public de cälätori si transport marfä, vehicule rutiere speciale utilaje
rutiere diverse (cu exceptia utilajelor stationare sau mobile ma;inilor unelte), conform
Ordinului MTCT 2135/2005-RNTR 4, fac parte din lista materialelor de exploatare care
necesjtä omologare sau certificare RAR în vederea introducerii pe piaþ, fiind din categoria
celor care privesc siguranta circulatiei (uleiuri lichide hidraulice) §i/sau protectia mediului
(uteiuri de motor, uleiuri de transmisie, unsori). Cerintele prezentului caiet de sarcini,
specifice lubrifiantilor pentru autovehicule, se aplicä atât autovehiculelor, cât pärtilor lor
componente.
Normele de Securitate la utilizarea uleilor,unsorilor consistente combustibililor.
Normele de Securitate la manipularea materialelor anticorozeve.
Normele de Securitate la utilizarea kichidekir pentru racirea motoarelor.
Bibliografia.
mch 54 – lubrifianti (uleiuri si unsori) utilizati la vehicule de transport in comun - 21.06.2018.pdf
(stbsa.ro)
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=315681
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102505&lang=ro
https://ru.scribd.com/search?content_type=tops&page=1&query=Cifra%20cenetica%20a
%20motorinei

S-ar putea să vă placă și