Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL MINISTRY

sANArAlrr, MUNCTT Sr OF HEALTH, LABOUR AND


PROTECTIEI SOCIALE SOCIAL PROTECTION OF THE
AL REPUBLICII MOLDOVA, REPUBLIC OF MOLDOVA

DISPOZ,ITIE
mun. Chiqiniu

"J2,, aprilie 2021 Nr.264-d

Cu privire la distribuirea vaccinurilor


anti-COVID-lg ,,Astra Zenrecarr, doza lla

In conformitate cu Hotdrdrea Comisiei Nalionale Extraordinare de Sdndtate


Publicd nt. 41 din 13 ianuarie 2021, Orclinul Ministerului Sindtifii, Muncii gi
Protecfiei Sociale ,,Cu privire la implementarea Planului nalional de imunizare
anti-COVID-19" Nr. 93 din 05 februarie 202I gi in temeiul Regulamentului
privind otganrzarea qi func{ionarea Ministerului S6n6telii, Muncii qi protecfiei
Sociale, aprobat prin Hotdrarea Guvernului nr. 694 din30 aueust 2017.

DISPUN:

l. A distribui lotul de vaccinuri anti-co\/ID-19 ,,Astra zeneca,,, in cantitate de


51.500 doze, seringi gi cutii de siguranld, conform Anexei nr.l.
) Directorul interimar al A.genliei NalionLale pentru Sdndtate Public6, cll Vasile
Gugtiuc va asigura eliberarea dozelor de vaccinuri, seringilor qi cutiilor de
siguranld cdtre Centrele de Sdndtate Publicd teritoriale, pentru repartizare gi
distribuire. Eliberarea do',zelor de vaccinuri se va efectua cu condilia utilizdrii
rstocurilor de vaccinuri existente, in proporfie de cel pulin 75%.
3. tConducbtorii instituliilor rnedico- sanitar e :
1) vor asigura receplionareayaccinurilor anti-COVID-19 de la Centrele de
Sdndtate [,ublicd teritoriale conform Anexei nr.2.
2) in cazul inactivitdlii temporate a punctului de vaccinare din anexd, lotul
va fi distribuit direct Centrului de Sdndtate (raional), pentru asigurarea
tmunizdrti, inclusiv a teritoriului de referinld.
3) vor continua vaccinarea conform etapelor I qi II a dozelor repartizate
pind la 30 aprilie 2A21, dup6 cum urmeazd:
a) personalul medical;
b) personalul gi ben,sficiarii din ca<lrul azilurilor qi centrelor de plasament
temporar sau de lungd cluratd;
I
c) adullii cu vArsta mai mare de 60 ani gi comorbiditdli;
d) persoanele cu vdrsta 18-60 ani, cu comorbiditdli pentru care infeclia
covlD-19 prezintd,un risc sporit a formelor grave qi decesului;
e) lucrdtorii din domeniul educaliei;
f) angajatii structurilor de menJinere gi asigurare a ordinii publice, apdrdrii qi
securitdlii statului inclusiv ambasade, parlament, preqedinfie, guvern, ministere
qi institulii subordonate acestora, agenlii, organizalii sindicale, autoritdli publice
locale gi lucrdtorii sistemului penitenciar;
g) personalul din cadrul serviciilor sociale.
4) vor organizaqi desfbquraprocesul imunizare,inclusiv inzilelede sAmb[ti
de
gi duminicd, conforrn programdrii aprobate la nivel de institulie, dupd caz
prin intermediul echipelor mobile, in funclie de numdrul persoanelor care
necesitd a fi vaccinate.
4. Controlul executirii prezentei Dispozilii se atribuie Direcliei politici in domeniul
sdndtdJii publice gi Direcfiei politici in domeniul asistenlei medicale primare,
urgente qi comunitare.

Secretar de Stat Denis CERNELEA


Anexa nr'.1 la Dispozifia MSMPS
Nr. 265-d ditt 19.04.2021

Repartifia vaccinurilor COVID-19 Astra Zeneca gi consumabilelor


a le Ministerurlui Sinl tAfii, 1\1luncii Si Protectiei Sociale

Nn Vaccinr COVID-I9 AZ Seringi 0,5 ml Cutii de siguranfl


TERITORII ADMINISTRATIVB
d/t
Doze Unitdli unit6ti
rn. Edinet 1000 I 100 1l
2 rn Briceni 900 1000 10
3 rn. Dondugeni 500 600 6
4 rn. Ocnifa 600 700 '7

A Subtotal CSP Edine( 3,000 3,400 34


5 mun. Bdl[i 1900 2100 21
o n. Glodeni 700 800 8
7 'n Fdlesti I 100 1200 la
8 'n. Rigcani
800 900 9
9 l. Singerei 1100 | 200 t2
B iubtotal CSP BTIfi 5,600 6,200 62
l0 rn. Soroca 1200 I 300 l3
tl rn Drochia I 100 | 200 t2
T2 m Floresti I 100 I 200 t2
C Subtotal CSP Soroca 3,400 3,700 JI
t3 rn. Ungheni 1500 I 700 t'l
I4 rn Cdldragi 900 1000 t0
t5 rn. Nisporeni 800 900 9
D Subtotal CSP Uneheni 3,200 3,600 36
6 mun.Chiqindu 14100 r5500 155
7 m. Ialoveni lJ00 1400 4
8 m. Strdseni 1200 I J00
19 m. Criuleni 900 1000 10
20 m. Dubdsari -dr. Nistru 400 500 5
E Subtotal CSP Chisinlu 17,900 19.700 t97
2I rn. Orhei 1700 1900 19
22 rn Rezina 600 700 7
23 m Teleneqti 800 900 9
24 m. $oldanesti 500 600 6
F Subtotal CSP Orhei 3,600 4,100 4l
25 m, Hincesti 1400 r500 15
l6 m. Basarabeasca 400 s00 5
27 m Cimislia 700 800 8
28 rn. Leova 600 700 7
G Jubtotal CSP Hincesti 3100 3500 35
29 n Cdugeni 1100 1200 t2
30 r. Anenii Noi 1300 1400 t4
3l n. Stefan Vodd 800 900 9
H Subtotal CSP Cluseni 3,200 3,500 J5
32 r, Cahul 1400 ls00 15
33 r, Cantemir 700 800 8
.54 n Taraclia 500 600 6
Subtotal CSP Cahul 2,600 2,900 29
35 n Comrat 1000 I 100 ll
36 n. Ceadir-Lunsa 900 1000 10
37 r. Vulcdnesti 300 400 4
J iubtotal UTA GIsIuzia 2200 2500 t{
K ierviciul medical MAI 3,200 3,500 35
L Serviciul medical MA 500 600 6
Total Reoublica Moldova 51.500 57,200 <1''
Anexa nr.2 la Dispozi{ia MSMPS
Nr. 265-d <lin 79,04.2021
vnccinurilor COVID-19 Astra Zeneca
:entre de vacclnare/Teritorii Vaccin COVID-I9 AZ
qnenii Noi
rYrJr LEnrrut oe sanalale Anentl
350
100
MsP Centrul de Sdn;tate Floreni
50
rvrJr rEIU ut ue rdndLare ntrDoval
100
rvrJr Lenlrut oe )analale
150
ryrrr ssilLr ut ue 5dndtate Noscanl
50
rvrJ, Lentrut oe 5anatale 5peta
rvrJr LcilLrur uc JdndLdre ltnlarenl
100
tvtJr Lenrrur oe JanaIaIe varntla
200
50
1900
|rcr LEilLrur rvreqtcilor oe ramile MUntctpat Balll
1900
400
Lenrrut tvteotcilor oe Familte ,,SAT|AMED,.
100
IvrJr Lqr rU ur uc JdndldLc DaSaraoeasca
200
rvrJr LcnLrut ue Janalale batcaila
50
ilvrJr Lenlrut oe )analale 5a0aclla
50
900
-detilcrut tnorvtouat at tvteotcutul oe ,,GARABAJIU 50
rvrJr Lenlrut oe Sanalate bflcenl
400
rvrJr rcILr ur uc Jdndtate Loneull
100
rvrJr LEnUul oe )analale Larqa 100
lf!!!r Lenrrut oe )anatate Ltpcanl 200
)^L rvrcil5r ilcudtvteilsco5rneUca
50
1400
Ldutnerut Inotvtouat al Me0tculul ,,Chirita Maria" 50
Lenrrut oe 5anatate
50
rvrJr Lcilrrut oe )anatale Bucufla
50
ilvrJr Lentrut oe )analate Lanul
400
rNr)r Lenlrut 0e Cotiba$i
150
lvtJr LtsnLrut oe 5analale Lflnana vec
100
100
MSP Centrul de Sdnitate Giureiulegti
50
ilvrJr Lenlrut oe >analate Larga NoL 50
lMsP Centrul de S;ndtate Moscovei 100
ilvrJr uenrrut oe 5analaIe >tooozta 100
ilvtJf Lentrut 0e zrrnetti 100
vrcurdrn uIuD )(L
100
-araratl 900
:abirEtul individual al medicului de famtlie,,Corian Viorica,,
50
-enLr ur tvteotcilor oe iamille ,,vl 50
MSP Centrul de $n;tate Bravicea 50
MSP Centrul de 55netate Cil6rasi
400
100
MSP 50
Centrul de 56ndtate Slpoteni 100
MSP Centrul de Sinitate VSlcinet 50
Centrul de Sinitate Viuireitii Noi - pituFca 50
-antemtr 700
MsP Centrul de sindtate Baimaclia 100
MSP Centrul de 56nitate Cantemir 300
MSP Centrul de Sdndtate Ciobalaccia
100
rvt5ts Lentrut oe 5analate L 100
MSP Centrul de 55n;tate GoteSti 100
:Suteni 1100
:abinetul Individual al Medicului de Familie,,MOCAN V|TALlE,, 50
Sdnatate Cainari r50
ilvt5P Lenlrut oe ca uSeni 400
IMSP Centrul de Sin;tate Cooanca 100
IMSP Centrul de Sin;tate Firlideni
50
Lentrut oe 5anatate 5alcuta 50
tM5P Centrul
100
MSP Centrul de SinState Taraclia 100
MSP Centrul de Sdndtate Tocuz 100
:eadir-Lunga 900
MSP Centrul de Sinitate Cazaclia 100
rvr5r Lenrrut oe 5anatate Ceadir-Luns 600
MSP Centrul de Sdnitate C( 100
MSP Centrul de SEndtate Tomai 100
.nttrnau 14100
Centrul municlpal de vaccinare 2600
,,SINDBIODAN" SRL 100
IMSP Asocialia Medical; Teritoriali Botanica 2000
lMsP Asociatia MedicalS Teritoriald Buiucanl
1300
ilvr>ts Asoctalta Me0tcata
1300
MsP Asoclatia Medicald Teritoriald Ciocana
950
IMSP Asocialia Medicali TeritorialS Riscanl 1300
IMSP Centrul de Sdn;tate Bicloi 150
5anatate 100
MSP Centrul de Sdndtate BudeSti
100
IMSP Centrul de Sin;tate Ciorescu 100
lMsl) Centrul de S;nitate Colonita
100
- 100
200
50
100
200
150
100
100
50
ru vrrrrrLo vrrlvcr>r(crd ue lvleolcala Prlmara a Unlversltalll de Stat de Medlcina Si Farmacie,,N.TestemitanU"
^5r5Lenla 300
100
ry wpr!qrvr Lil['L dr rvlI15rErurur rdnaraIil, tvruncl it rrolecltet soctale
300
I Npr il rucr cc ur Jtcr ,,LcnLIut oe vleotctna a avtailFl
100
300
ramily
450
Jqrilr ilLd qr rvrcututnd E5teUca ..Ltvtts 5AN(.( ,\'
200
100
150
200
50
700
700
_ouilrqrur rilurvruudt dt tvleotcutut oe Famille /,bKUsALlNSCHl
30
30
30
!..o4rsrur Irurvruudr dt tvteotcutut oe tsamlile,/pKUuAN
20
SVETLANA 30
4IO
110
rvrJr relrrut oe sanalale Javqur
40
1000
50
|W LtsfrLrur oe >anaIaIe Lntrsova
100
50
rvrJr sEilLr ut uts Janatate Lomral
500
|W Lenrrut oe )analate uongaz
200
MSP Centrul de Sdndtate Dezehinsea
100
:riul(!ni
900
-dornelut InotvtQuat al medtculul ,,Bor$ Aureliu" 50
MSP Centrul de sin;tate BSlibdne$ti
50
|W LEnLrut oe 5analale Lnutenl
450
50
IMSP Centrul de Sdndtate Hruiova
100
150
Privamed
50
500
300
MSP Centrul de Sdndtate Taul
200
1100
w Lenlrut 0e 5anatate chetrosu
30
450
Centrul de S;n;tate Gribova
80
rV5P LentruI de Sanatate Hasndsenii Mari
50
40
Centrul de Sindtate Mindic
40
w centrut de sanatate ochiul Alb
40
100
IMSP Centrul de Sdndtate Sofia
70
40
:entrul de Sinitate Tarigred 80
rMsP Uentrut de 5anatate zsurita
50
30
uuoa$arl
400
lMsP Centrul de Sinitate Dubdsari
400
:otneI
1000
MSP aentrul de Sdn;tate Cuocini
100
900
:aleftl
t 100
rvrJr !-errLrur oe JanaIale Eocsa
100
100
Centrul de Sindtate Ciolacu Nou 100
rvrJr r_cntr ut oe Janalate fatesll 500
-enrrur oe )analale Gilntenl 100
(-enlrut oe 5anatate lscaldu 50
|M_tsnLrut oe )anatale tvtaranoenl 150
1100
IMSP Centrul de Sinitate Ciutulesti 50
ilvtJr r_enLrur oe 5anaIale LUnureSilt oe 5us
100
||v]flfnrrut qe )analate bntndettl 100
MSP (lentrul de Sdndtate MirculeSti,,Grigore Bivol,,
100
Hrooanegtl 100
ilvr)H Lenlrut oe 5anatate
100
MSP Centrul Medicilor de Familie Floresrl
550
700
Centrul de S;n;tate Balatina
100
50
MSP Centrul de Sdndtate Cobani
50
50

50
50
50
50
1400
50
,!!qr Irvrvruudr cr rvrEurLUrur ue rarnilte,,LUfiNEt ALEXANUHA
50
50
50
100
!cM ur uc JdndtdLe Ltuctutenl
100
50
800
100
50
1300
50
-duIrcLur rlurvroudr at vteotcutut oe familte,/pLt]cA ELENA"
50
100
rvtJr Lenrrut oe 5anatate costesti llalovenil
150
100
|v|f Lclrrut oe 5anatale tatovenl
400
Ld(E rviltc5ut lvilcl
50
100
100
50
ur ur JcildLdte I toata
50
rvrJr LenLr ur ae Janalale vaStenl
100
500
50
ilvtJr !enrrut oe Janatale ililDenl
50
100
||W LEnLr ur ue Janalate Leova
200
Lenrrur oe )analale 5arata Noua
100
LcDLr ur uc JdndtdLe Jaratenl
100
!M 800
ilvrrts Lenrrut oe >analate Ntsporeni
800
JCnrIa
600
rvrrr Lenrrut oe Sanalate frunza
50
Centrul de Sdnitate Ocnita
350
rEnLrur oe 5anaIaIe ulacl
200
1700
-aotr 30
30
ul Medical,,LCRC-Munteanu" SRL
40
50
ul Medicilor de Familie ,,Trismed prim"
100
Ltsn( ur rvreo tcilor oe familte ,,4u BLUV&pt I RAcHI
50
50
IMSP Centrul de Sdnitate Chipercenl 50
ilvt5r Lenrrut oe 5anaIaIe Ltoclltenl
50
50
lM9 Centrul de S;ndtate Ghetlova
50
Lentrut oe 5analale tsacova 50
Lenlrut oe 5anatate lvancea 50
centrut de sanatate orhei nr.1 400
250
MSP Centrul de Sindtate Peresecina
100
rvrsr Lentrut oe 5analate 5uslenl
100
;RL ,,I:ARMCOMPLEX
200
600
MSP Centrul de S;ndtate Ciniseuti
50
centrut de sanatate tgn6lei
50
50
IMSP Centrul de S:n;tate pripiceni-Rize$i
50
lMsP centrut de SdnAtate Rezlna
400
800
IMSP Centrul de S;n;tate CorlSteni 100
100
:entrul de 5;nAtate Mihaileni 50
|W Lentrut de Sanetate Recea
70
ilvrrr Lenrrut oe 5anatale Kt$canl
300
tMsP centrul de sdnitate vir- 30
IMSP Centrul de s:niratp v..iF 50
IMSP Cehtnrl de s;hi+"to z"i",F 50

*
IMSP Centrul de sinit.to qiti^.F
50
1100
lMsP centrul de sdnitate giffi 50
ttvtsr 100
IMSP Centnrl .lA cih;+"i. .^^{- 100
lMSP aFni.r'l /a c;^r+.r- n^+r,F 100
_ru
20
30
MsP centrul de sdnitate nrioF
50
IIMSP 100

trw 100
llMsl) cehtrul dFsinir"t" <i^..F 50
li,rq 300

@
Cent
100
500
Centrul Medi.ilor.lp Fihiti"- 50
IMSF Cent."l.la s;h:t"r- e^rF 50
lMSF, acntrr r 100
lMSt'Centrul dr s;nit"t" c^H;- 50
IMSF' Cehtrul dF sihit"t. rr,r,F 200
Soroca 50
IMSF' CFninil ia c;.i+.+- orf, r^- 1200
IMSF'Centrul de sinit.t" cii"F 50
IMSF Centrul de si"it"r" n^F 50
lMSP aFhtr'rl da c;^;+.+- nri--.- 50
IMSP Centrul de sinit.r" p"."F 50
IMSP Centnrl.la s:hit"r- o.F 30
IMSP Cantrrrl d. <{^{r-+- o,,rF 50
IMSP cenf nrl .lF si^ir"r" cl^x- 50
llvlSP Centrul de s:nitate so.^.F 70
600
IMSP aentnrl da s;h;r"r.rrF 100
20
30
50
ttefa-
800
50
MSP ephir"l ia s;.:+.+- c+-r--- 100

(+i;.6ni 100
L200
50
100

IMSP Centrul de
50
Sindtate
lMsP Centrul de 50
100
IMSP centrul de Sdnitate
lMsP Centrul de Sdndtate strSgeni 100
600
LdLe vorntcenl
100
- 50
500
50
lMsP C"ntrul d" Sdn;t"t" Tffi I 300
IMSP Centrul de S;nirare Tvardtta
lNlsPlentrulde5anatatevaleaPeriei
50
-
U!!:ce.ltrul de sindt"tu Vinffi 50
800
50
50
,vrJr ,-tsr.ur ue 5ana,",u 100
'^.
rvr)ts( ",,no- 100
100
'vil-E'!r ur uc rd.crdre tetenef tl
unsheni I

w-entrur oesanatatecetireni
50
'vri; \-enlrut oe SanSlale Ctoropcant
tvlJr (
100
MSP (
ivlil.enrrur oe Sanatate Macaretti-Costuleni - 100
I 100
ldLe lyanoilesll - 50
- 50
50
150
- 50
100

rvrJr LcilU Ur uc JdIIdtate


500
vatea tMare
50
- 100
300
300
47800

500
fotal tiM
51500
-l I