Sunteți pe pagina 1din 489
INTRU SLAVA SFINTEI Ci FACATOAREL SI N ARTITEL TREIMI Ale cla 2 feed,’ M’NE€IVL LUNEL NOEMVEIE TIPARIT IN ZILELE PRO 31 sup PASTORIn LPS. PATRIARH MIRON ( HSECOVNTAREA SAMUUOL SOD AL SUITE! BIERC) JUTOCEFALE ORTODORE ROMANE EDITIA Lr TIPOGRAFIA CARTILOR BISERICESTI, — STR. PRINCIPATELE UNITE, 6). — BUCURESTI 1927 Down SLvews. dare h® PRECUVANTARE FACUTA ,CATRE CETITORI* STARETUL NEONIL AL MANASTIRIL NEAMTUL IN ANUL 1849 LA EDITIA Iba. ntarzierea de a rosti sufleteasca bucurie, ori si cand cineva vede sivarsirea unui Iucru folositor, este nu numai mAhnitoare celui ce o simfeste, dar poate inca si pagubitoare celor ce-i asteapta tolosul. Deci iat gi al 3-lea tom de Minee esit a doua ecitie din ‘Tipografia a acestii Monastire, potrivit publicatiei fcute in anul trecut. Aceasta este pe luna Noemyrie, adic luna 2 noua, socotind dela Martie, precum am mai vorbit in Precuvantarile lunilor trecute. Nocmvric este un cuvant latin stricat inst de greci si prin urmare si de noi, spre pilda, din November lepadind pe v, ramane Noem, si preficand pe 4 in 7 grecesc, apoi mutand pe y latin linga 4, i ¢ schimbat in 7 se savarseste Noemvrios, iara dupre Calindarul de astazi, vedem ci este luna a unsprezecea dela Ianuarie. Aceasti lund de catre Atinei se numia Antestirion, adeci, florariul dela Antestiria, sarbari a Iui Bahus, sau pentruca duceau ei la monninte erburi gi flori, dupre Calendarul lor, ins er luna a opta Luna Noemvrie saa Novembrie, ori si cum poarta cuyant Roman si este insemnata mai cu seama pentru sirbatorile Nascatoarei de Dumnezeu, A adu- narii Arhanghelilor si a tuturor Puterilor ceresti, a chrora apirare si rugaciune, Ol de ne-am invrednicii pururea ale avea cu noi, pre langa care iscalitul si aici nu lipseste 2 rug’ pre dumnealor cinstitii prenumerangi si pre toti credin- ciosii a carora plecare evlavioasa si datorie crestineasc’ ii face sA citeascA. aceasta carte, cas binevoiasca aierta la intamplare, cand s'ar intampina vreo gresala, de si sarguinfa de a nu se face a fost pre cat se poate de mare, precum insusi Iucrul dovedeste. Dar totodati cu cea mai adanca umilingA roaga pre toti sfingii ce se cuprind intr'insa ca si va invredniceascs de acel duhovnicesc folos, a caruia este scopul facerii sale. Al dragostei voastre fierbinte rugator catre Milostivul Dumnezeu pentru mantuitea voastra si doritor de tot binele. NEONIL I Sfintelor Manastiri: Neam{ul gi Secu, ipreund cu {ot Sober i Achionandeit gi Sta bYNA NOEMVRIE ARE ZILE TREIZECI ZAUA ARE CBASURI 10 $1 NOAPTRA ARE CEASURT 14 In rin nile, snl 5 thehtost de sninuni ftek de angi: Cosma gl Damian, coi din Asia. La Desi Glesul al tea, inst ia oat’ nadejdea puindu-si Yn ceruri, vistierie nefu- rata, loru-si_ slinlit sau strans. In dar au luat, tn Dar _ dau, celor bolnavi famaduiri. Aur sau araini, precum la Evanghelie, n’au agonisit, St camenilor si dobiloacelor, fa- ceri de bine au dat; ca prin toate fiindascultatorilui Hristos, cu indr&mealé sé se roage, peniru sufletele noastre. De douk ot [yucrul cel stricdicios de pre pamant lau uril, si locuitori ceresti in trup ca niste ingeri sau facut, petrecerea cea cu ne stegat-am Stinirile pe 6. un gand dimpreuné, insotirea cea cu un narav si cu un suflet a sfinfilor. Pentru aceasta tutu- ror celor ce patimesc, {ama- duiri le déiruese, fara de argint dand facerea de bine celor ce le trebuiesc. Pre cari cu aceste praznuiri de preste an, sa-i iu- dam dupre vrednicie, pre ect ce se roagd cu ‘ndrazneal, pentru sufletele noastre. De douk ori, Toaté Treimea intru sine st- lasluindu-o ingofirea cea puru- rea audala. Cosma si Damian de Dumnezeu infelept { i izvorasc_din izvo- ata purlator, ape Ale cirora moa- eel LYNA NOCMVRIE ARE ZILE TREIZECI ZIUA ARE CEASURI 10 $I NOAPTEA ARE CRASURI 14 109 In ziua intéla, sfingil gi fAcktorli de minuni fas de arginfi: Cosma gi Damian, cei din Asta, La Doamne strigat-am.. Glasul al S-lea, insiisi Podobia ‘oalaé nadejdea puindu-si fn ceruri, vistierie nefu- rata, loru-si sfintii s’au strans. In dar au luat, in Dar dau, celor bolnavi tamaduiri. Aur sau argint, precum la Evanghelie, n’au agonisit, si oamenilor si dobitoacelor, fa- ceri de bine au dat; ca prin foale fiind ascultatorilui Hristos, cu indrazneali s& se roage, pentru sufletele noastre. De dou ori, bucrul cel stricdcios de pre paimént lau uri, si locuitori ceresti in trup ca niste ingeri sau f&cul, pefrecerea cea cu Stinirile pe 6, un gand dimpreuna, insolirea cea cu un narav si cu un suflet a sfintilor. Pentru aceasta tutu- ror celor ce patimesc, lama- duiri le daruesc, fara de argint dand facerea de bine celor ce le trebuiesc. Pre cari cu aceste pr&znuiri de preste an, s&-i lau- dim dupre vrednicie, pre cei ce se roagdi cu indrazneala, pentru sufletele noastre. : De doud ori. Toata Treimea intru sine sé- ldsluindu-o tnsoffrea cea puru- rea ldudat& Cosma si Damian de Dumnezeu infelep|ifii; ca niste izvoare izvorasc din izvo- rul cel de viala purlitor, ape de tamaduiri. Ale c&rora moa- 6 LUNA NOEMVRIE sle vindec& palimile prin pipé- ire, si numai singure numele deparleazi boalele dela oa- meni. Tuturor celor ce alearg& la dansii limanuri de mantuire intru Hristos fiind, si cu indraz- neal& se roagi, pentru sufletele noastre. lusul al Gice, m lui Aaatote Pret de sfarsit este Darul sfinfilor, care dela Hristos au luat. Pentru aceasta si moastele lor cu dumnezeeascd pulere neincetat lucreazé minuni. Ale cXrora si numele cu credin{& chem4ndu-se. izbavesc de boale net&maduite. Prin cari Doamne si pre noi, din pali- mile sulletului si ale trupului ne mantuesle, ca un iubifor de oameni. Cu miniea alunecindu-m’, si cu amagire fiind robit de ti- ranul, dumnezeeascé mireasii, la milostivirea ta cea prea mi- nunafa, si la rugaciunea fa cea calda, prea cura Fecioar’, a- lerg eu cel mull licdlos. Pentru aceasta scapa-mi de ispite side nevoi, si m& méntueste, ceea ce esti cu totul f8r3 prihana, de asuprelile dracesti. Ca s& te marese si cul dragoste si ma inchin fiz, si 's fe’ laud pre tine Stipén, cea pururea fericita. pene SSIS SSE D DEEL LITLE A Cruel, Néseditoarel Sabie, precum a zis Simeon, prin inima ta a trecut prea cu- rata Stapana, cand ai vazul pre cel ce a stralucit din tine cu cuyant negrail. De cei farade- lege ca un osandit, pre Cruce indlfat, si cu ofet si cu fiere a- dapat, si in coast& impuns, pi- ronit la méini si la picioare. Si fanguindu-te ai glasuit, strigand ca o maica: Ce este aceasta taind noua prea dulce Fiule. LA STIHOAVNA. Stibitile Octoihului. lord de voieg stibir, glasul al 2-lee, singur gh | zvorul faméduirilor, numai pre unul intr’'un an tamad iari licasul celor fara de ar: ginfi, toat& multimea celor bol- navi yindec&. C3 neimpufinat® este si necheltuité bogatia sfin- filor. Pentru rugaiciunile lor, Hri- stoase, milueste-ne pre noi. A tui Teofan Stih; Minunat este Dumnezeu inte (3 u dragoste dumnezeeasca, si cu dorirea celor ce vor s& fie, cu lucrarea viefuind, cdile cele de mantuire le-afi indreptat. Pentru aceasta puterea sufletu- lui neintinata pazihdu-o, de cele materialnice pana in sfarsit vati departat. Si cu duhul cel dum- nezeesc poliindu-va, fara de aur celor bolnavi f&m&duiri dafi. In- sofire sfint8, adunare straluciti, impreunare’ luminaté dumne- zeeasca, cei ce afi fost fara de arginti: Intru necazuri sin boale cercelandu-ne pre noi, sinepu- linfele sufletelor noastre fara de argint tmaduiti. A lui Ghermano. Stib; Sinfilor color ce sunt pre. De mari dorui tnvrednicin- du-vii prea liudafilor, cu sme- rif& via{&i pre pamént afi viefuit. Si umbland pretutindenea, si in dar patimileboalelor tém&duind vafi aratat impreuna vorbitori cu ingerii, Cosma impreuna cu inteleptul Damian, prea fru- mosilor frafi. Sipatimile noastre cu rugaciunile yoastre le vin- decafi. Slavl, glesul af @-ea otdeauna avand pre Hri- stos, lucrénd infru voi sfintilor cei firi de arginfi, facefi mi- nuni in lume, pre cei bolnavi vindecati. Pentrucé’ doftoria voastri este izvor neimpufinal. Si scofandu-se dintrinsul, mai mult izvoraste, si varsandu-se, mai de prisosit este. In toate zilele se deserleaz, si mai mult se inmulfeste. Tuturor dand si nescazand; iara cei ce scot se satura de tamaduiri, si acelas rimane netmpufinal. Deci, ce ya yom, numi pre voi? Doflori ce vindecafi su- fletele si trupurile, fSmaduitori de patimi nevindecate,” cari in IN ZIUAINTAL a Dar tamaduifipretofi, luand da- turile dela méntuitorul Hristos; celce darueste noua mare mila. $i acum, al Niscitoarei Na itoare de Dumnezeu, ju esli vila cea adevarata, care ai odraslit rodul viefii: Tie ne rugém, roaga-te Stapana cu sfinfii, cei fard de arginii, si cu_ fofi sfinfii, sé milueasca sulletele noastre. A Crucil, a Néscatoarei p re poporul cel prea fara- delege, cu nedreptate pironin- du-te pre tine pre lemn, vazan- du-l Fecioara si Curata maica fa, precum Simeon mai’nainte | azis, sa ranit la cele din laun- | tru, Mantuitorule. ee session $ fingilor cei fr8 de arginfi si de minuni fScatorilor, cerce- fafi neputinfele noastre, in Dar afi luat, in Dar dafine noua. Ss slasut 1-iu D oftorii cet injelepti ai lumii. dela Dumnezeu lund pre im- preuna patimirea, rugafi-va si acum pentru noicei ce strigam! Doamne mantueste preRegele si fara aceasta si méntueste sullelele noastre de cumplilele neyoi, pentru rugiciunile Nas- cdtoarei de Du®fnezeu, Shiv, $i acum, al Nisedloarei Cauti Ja starpital cfr 8 LUNA NORMVRIE LA UTRENIE CANOANELE Amindou& din Octoin, far mucenicine si al sfintilor pe 6. lard unde va fi hramul sfingilor, canonul Nas- citoarei de Damnezeu, cu Irmosul pe 6, Si ale sfinjilor douk pe 3. CANONUL cel inti) Al eiruin acrostih Ia Greei este acceta Ca cintéti sinstese pre injelepfii cei fard do ergingi. Facerea ni foan Damaschin, Peasna 1, glasul I-iu, Irmos & canlém toate popoarele celui ce a méntuit pre »lsrail, din robia cea a- »mara a lui Faraon, si cu pi- »cioare neudale prin adancul »marii lau povatuit, cantare nde biruinf, cd s’a_preaslavit“. Din Darul Treimit cet sté- panitoare, insofire acea minu- nala si cinstit{ luminat& fiind, tuturor celor ce vin cu cre- dinf&, tim&duiri le di pururea izvorind. i taina invafafi fiind cuvin- lelor celor de viafa purtatoare, ca niste lumin&tori in lume afi stralucit, negura patimilor lesne gonindu-o, cu caldura credin- {ei prea fericifilor. Tsegit Mantuitorului plecan- du-se toalé dulceata _patimii trupesti au lepadat, si cu fap- tele bune, sufletele mai_stralu- cit luminandu-si, in lume au stralucit cei vrednici de minuni. | A Nascttoaret Geico piniecclenttn aa salasluit, Maica lui Dumnezeu, intu tot omul negrait sa imbracat, Fiul cel ce a stralucit din Tatal fara de ani, Dumne- zeu cel prea inalt. Aceluia sai cantim ca sa preaslavit. Alt CANON, al sfnjitor Al clruia acrostin la Ureci este acesia Mantuegte-ma pre mine doime a infeleptilor ‘G18 de argin{i. Facerea lui Iosif Peasna 1, glasul al 4-ea, Irmos Pre voievorii cei tari. nsofire in chipul luminii a infeleptilor celor fara de ar- ginfi, Treimii cei cinstite, cu lofi cei alesi stand inainte, roa- ga-te s& se lumineze cei ce sa- yarsesc pomenirea fa cea de lumina purtafoare, cu Dumne- zeesti stralucirile Duhului. Ci minte mai fnalta de cat cei materialnici ar&fandu-va, stralucirile cele fara materie ale Duhului ati luat, intelepftifilor sfinfi. Pentru aceasta, intunere- cul boalelor deslegati totdea- una cu dumnezeestile cercetari, cei ce suntefi fami de arginfi. Slav Nedormitorul ochiu al su- fletului agonisindu-va, spre plinirea dumnezeestilor porun- cilor lui Dumnezeu, pre cei ce IN ZIUAINTAL 9 dorm intru neputinfe, marifilor, | spre bunatate fi desteplali cu Darul milostivirilor, de Dum- nezeu purlalori cei fara de arginti. $i acum, a Nascdtoarei Pre Mantuitorul si Dumne- zeu, din curat sangele tau lai intrupat, Curata, cel ce ne-a aralal noua doftori patimilor noasire, Preacurata, mantuitori si calzi folositori cu Duhul, pre cinstifii cei fara de arginfi. Peasna-8, Irmos ntrestema pre mine Hri- stoase pre piatra cea ne- »clatité a poruncilor tale, si »ma lumineazi cu lumina fetii tale; c& nu este sfant, fara »humai Tu, iubitorule de ,oamel Pre izvoarele cele de tim’ duiri si curgerile Dumneze- estilor daruri, lcasurile cele | prea strilucite ale luminii cei fara materie, toti dupre vred- - nicie sa-i liudaém. Ca cei ce vindecati patimile sufletelor si ale trupurilor si nepulintele celor ce vin la voi cu osardie acum, prea _cinsti- filor, ca nisle fac&tori de bine le vindecafi. fiind cu fapte Impodobiti bune roditoare, toat& dulceala vielii_cea_ stricicioasa _araitat © afi lepadal, privind neincetat spre frumusefea lui Dumnezeu. A Niscitoarei Ih chipul nostru, cel mai ‘nainte neinchipuil, s'a aralat Nasc&toare de Dumnezeu, im- | preunandu-se Dumnezeirea cu {rup in pantecele tau cel prea sfant, dumnezeeascd mireasa. Alt Canon, Irmos: Nu iatru infolepeiure... Biserica voastré cea dum- nezeeasca izvorand cu sfinfenie mir cu bun miros de tamaduiri, prin ploile Duhului, palimile | cele rau mirositoare le spali totdeauna. In ldcasurile cele ceresti salisluindu-va totdeauna, cor- ful vostru fl aratafi_ pururea izvor de tamaduiri sfinjilor, cu Darul celui Atotputernic. Slava. PD iin steapuluiiculzsbela infrandrii infranandu-le, ati luat razele Duhului prea de prisosit. Pentru: aceasta ati imbogatit lumea cu vindeciitle. Si acum, a Niscitoarei Mai frumoasa intre femei pre tine Dumnezeu te-a ales, si din line trupeste, Curafa, a 10 LUNA NOEMVRIE. se naste bine a vi odihneste intru sfin{ii sai. Nu intra infelepciune, si tn »putere, si in bogiifie ne 13- »udim; ci intru tine infelep- »ciunea Tatalui cea ipostainica. »Hristoase. C4 nu este slant y,alaré de fine, iubilorule de yoameni“. Sedesing, glasul al s-len lobie- Pre infslepciunes yi Cuvantul Din Cer tuand dela Hristos Darul tamaduirilor cu. stralu- cire, toate patimile vindecafi totdeauna. Ca infru voi s’a a- ratat Darul Duhului, lucraénd puterea dumnezeestilor fama- duiri. Pentru aceasta si bog3- tia bunatalilor celor nestricd- cioase prin credin{a ati doban- dit, cu gand nepriimitor de argint, de Dumnezeu purtato- rilor cei {3ré de arginfi. Ruga- fiva lui Hristos Dumnezeu, iertare de greseli si daruiasca, celor ce praznuiesc cu dra- goste sfant4 pomenirea voastra. Slava, asemenea Datatori de tsmiduiri, Ricd- fori de minuni, si sfesnice pur- fatoare de lumina luminilor, tuturor viafi arataf cu Darul Duhului. Ca vapaia patimilor cu_credinfa racorindu-o, gén- dul credinciosilor intr’énsa 1 cel ce se | cilzifi. Pentru aceasta, doftorie ee SSDP EDEL EERE AEEPE OPED EDDA de suflete castigand dumneze- eased Biserica voastra, la dansa scapaém, de Dumnezeu_purla- torilor cei fara de arginti. Ru- gafi-va lui Hristos Dumnezeu, iertare de greseli si daruiasca, celor ce praznuiese cu dra- goste sfinti pomenirea voactrS $i acum, @ Nisedtoare Pre Imparateasa Maica Zi- ditorului tuturor, venifi tofi cre- dinciosii cu glasuri si o marim, si ldudandu-o sa strigim: Ceea ce esti pricina bucuriei, Fecioa- ré cu lotul léudata: Pre cei ce te cinstesc pre tine mantuesle-i, sii acopere cu rugiciunile tale; c& ai cao maicad a lui Dum. nezeu indr&zneal, a te milostivi si a da vindecare de boale. Pentru aceasta strigim catre tine: Roaga-te Fiului tau si Dumnezeu, si daruiasc’ ier- tare robilor tai, celor ce cu cuviinfa se inchina Preacuralei nasterii tale. A Crd, © Nisedioarei re Mieluselul si pastorul, pre Cruce dacii La viizut span. | zurand, cea Curat’, la cele din léuntru se rumpea ca 0 Maicd, graind: Vai mie lumina lumii, Dumnezeul meu si Domnul. Pentruce suferi acestea de buna voie acum, vrand pre tofi paméntenii sa-i mantuesti, sila | Se NRE 4 IN ZIUA INTAL u dumnezeeasca viala sd-i muli, stricat fiind chipul tau? Slavese patimile tale, cela ce esti fara de rautate, Doamne. Ca dupre abdare ai suferit pentru milostivirea indurarilor, durerile futuror cu ranele tale vindecdndu-le. Pessna 4 Irmos unoscut-am Atotputernice (¢ ,iconomia la, si cu frica yte-am prea slavit pre tine, ,Méantuitorule*. Zicerii dumnezeesti luminat urmand, nici straluciri de aur, nici argint, dumnezeestilor nu afi agonisit. Stralucind cu dumnezeesti minuni cei fara de arginti, tutu- ror le facefi bine, Dar daruin- due. [oftori inielepti vali aritat la durerile patimilor maini fara de rautate finzand. A N&scttoarei Sa se bal’ acum fefele celor ce nu le marturisesc pre tine, de Dumnezeu Niscatoare, Preacurat& St&pana. Alt Cenon, Irmos Cola ce sade in matite, ¢ u lucrarile cele purtatoare de viata, si cu toate darile, pa- limile cele de moarte aduci- foare oamenilor le vindecati, slélpi_ luminosi, lurnuri neclatite, dumnezeesti vife ale viei cei adevarate. atele Bisericii, care varsé lapte de t&m&duiri, luminafii cei fara de arginfi, cei ce hranesc pre tofi cu dumnezeesti bucate, | s& se laude cu céntari de bu- curie. Slav. Tsmaduire s’a artilal Bise- rica voastr’ sfinfilor. Celor foratiliman neviforat si de man- tuire. La care alergand tofi, lu&m linisle si mantuire de cele rele. $i neum, a Néscitoare’ Invredniceste-ne Fecioara, milostivirii fale celei_ce este inlru line, ceea ce ainascut pre Cuvantul unul cu adevarat cel prea indurat; cel ce pre sfinti milostivi timaduilori i-a aratal, side minuni facdtori margi- nilor. Peasna 5, limos e noaple manecand fe lau- dim pre tine, Hristoase, cela ce estiimpreund fara »deinceput cu Talal si Mantuito- »tul sufletelor noastre, pace lumii darueste, iubitorule de »oameni*. Ca niste izvoare de Dum- 12 LUNA NOEMVRIE, nezeu pornite, izvorifi_credin- ciosilor apele facerii de bine, famaduind boalele sufletului si ale trupului, mirifilor cei fara de arginfi. Lond Dorului, cinstifilor el fare iden arcinty deschizare dul tuturor, bun tatiriro imps- rfifi, celor ce cu credinfa si cu dragoste la voi acum alearga. | Stelele cele prea luminoase si prea infelepte, care pamantul luminat I-au facut Cer, cu ur- marea stralucirii ingeresti, ne- ‘incetat ne lumineaza pre noi. A Nascitosrei Mai fnalti te-ai aratal, pre fSc&torul tuturor cel impreund fara de inceput cu tatal, zimi- slind, Maic& Fecioara, si nas- cand lumii pre Méntuitorul si Domnul. Alb Cini, ee SpAimantatuss’au toate Ci Dumnezeesti_ straluciri aratat fiind stralucifi, toatl lu- mea afi incongiural, pre tofi eamenii luminand, fntunericul patimilor gonind, pre draci scofand, de Dumnezeu purta- torilor cei fri de arginti. Ge doi luminitori, luminafi | cea de sub Cer, de Du- mI mye va purtatorilor de Dumnezeu, toati fSptura incongiurand, si pre cei din patul durerilor cercetand, si din nevoi ridicandu-i. Savi. Calor bolnavi vindecare, dand t&m&duire de patimi fara do argint, tuturor vafi ardtat mari folosilori, tuturor ajutatori dup& Dumnezeu, tuturor spri- jinitori, de Dumnezeu_purtato- rilor cei fara de arginti. $i acum, a Nascitoarei Tntelepciunea lui Dumnezeu cea ipostatnica ai nascut Prea- curata Fecioaraé de Dumnezeu Nascittoare, ceea ce pre sfinfi prea infelepfi i-a aratat. Prin cari intarafarea celui infelept in rdutate au cazut, si meste- sugirile cele cumplite. Peasan 0, Iemos re proorcul Lai mantuit din Chil, ubiturule de vameni, | »sipremine ma scoate din- ytru adaéncul pacatelor, ro- »guma*, | D re timéduitorii cei de man- tuire, pre fAc&torii de bine cei de Dumnezeu_inteleptiti, pre dumnezeestii Cosma si Da- mian, cu osardie sé-i cinstim. | Curstia pazind si cu mintea impodobindu-se dumnezeestii “Cosma si Damian, impreund cu Hristos se bucurd. Cu um gand viefuind, cu un suflet pustnicind, impreuna [8- m&duiri a ne da noua vi s'a incredinfat. A Nischioarsi bumina cea neapropiati o ai nascut cu trup, Preacurata, care lumineazi lumea toata cu razele dumnezeirii. Alt Canon, Ismos Jertfi-voin fie cu gles... Nu cu mestesug omenesc, ci cu dumnezeescul Dar curd- {ifiboalele oamenilor, marifilor. Pentru aceasta dupre datorie \sud4ndu-va pre voi, va fericim ] Cu dragostea catre Hristos, de Dumnezeu purtatorilor fiind legati, toata rautatea dracilor 0 deslegafi cu dumnezeescul Dar. Pentru aceasta savarsim pome- nirea voastra. - | Cu cei ce suntefi odraslele viei cei dumnezeesti, vin de ta- maduiri noua celor ce suntem | fniru mahnirea boalelor izvo- rand, de yeselie ne umpleti cei fara de arginti. Si acum, a Nascitoarei :- Bsencs pre tine Curalé ns 1 2iva INTAL 13h fea lucrat Stapan’, Cuvantul cel prea cural. Carele dumne- zeeascé casa celor fara de ar- ginti, o méareste pururea, cu semne si cu minuni. ertfi-voiu fie cu glas de »lauda, Doamne, Biserica stri- »ga catre tine, de sangele dra- “cilor curajindu-se, cu sangele ‘cel curs prin milostivire din ,coasta ta. coNDac, Podobie: wil al 24ea Cautand cele de sus... D ar de taimiiduiri luand, tin- defi sanatate celor ce sunt intru nevoi, marifi doftori facdtori de minuni. Deci, cu improtiv’ le surpafi, lumea 18- méaduind cu minunile. ICS. T oala infelegerea $i ‘in{elep- ciunea, 0 covarseste cuvantul infeleptilor fara de arginti, si tufuror stiinf& le dau. Ca darul celui prea inalt Iuand, nevazut sinatate druesc tuturor. De unde si mie, mi s’a dat Dar de graire, a-i lauda, ca pre niste purt&tori de Dumnezeu, bine placuti lui Dumnezeu si_slugi, cari dau multimi de tamaduiri; c& de dureri pre toti ti isbavese, lumea tamaduind cu minumile. cercetarea | vyoastra indrasnirile oslitorilor | 4 LUNA NOEMVRIE Luna tui Noemerie, are zile trelzee!, Ziue are eastiri 10, gi noaptsa ceasuri 14. Intru intala 2i pomenivet sfinilor ¢{ tiedlorilor da minut de argingi, 4 Demian, fi Teodoted in Asia, Slik De qi soeietatoa color #8°X do argingi pimantul ba picdsit Dar isrig ll umplu co minuni ce gi mai ‘nainte negrit Strilueiti doftori in intaia 2i a lui Noemvrie, ‘Stau mutst de pre pimant la nospusa vesslie, Floesti stingi se trigeas de neam din piimdntul Acici, din taté clin, 9i din maic& crestind, cdreia numele ti era Teo- dota. Carea ramfind vaduva de catre barbatul sau, gi afland bund vreme ti vita. pe deplin tot ielul de fapta bund fi fiind iscasifi de toata gtiinta, lasénd altele, inbira pre ceea ce da tamaduirea sniletessca si trupeasca, timiduind toata bosla si toata slabiciunea; nu n umai oa- meailor folosind, ci si dobitoacelor. Drept aceea nu au vrut 64 ia ceva dela eineva, ci in Dar tamaduind si fara de plata, Petrecindwgi asd bine vieja lor, gi cu bund crediata tn pace savarsindu-se, s'aa agezat cinstitele lor moaste' la locul ce se chiama Fereman. ti aldlor mucenite femei, Chiriena gi lullana, Suh: Ca gi Chiviona prin foe ea bucurie g'a dat dual: Decittoaik suflerea pre Domnul cel mare cinstindu-L De dragosiea w, mantutorule, iloceta tind; Tulianet arderes’focului eri eu bueutie su” ferind FRcestea au pitimit pre vremea ims piratulai Maximian. Si eri Chiriena de Ja Tars, din eparhia Ciliciei, iara Tuliana ¢ra din cetatea Rosonilor. Deei prinain~ du-se ele de domnul Marchian, si_silin- du-se, an s'an lepadat de Hristos, Pentru aceea Chirienei, i-au ras capul, ti sluji- torii cei fard de omenie o purtau despo- até prin cetatea Tarsului, incunjarandu-o de patru ori. $i aducindn-o la, cetsten Rosonilor, 0 au aruncat fn foc ou sfinta Tuliana, $i aga gi-an savarsit mucenia lor. Intra aceasii 21, poneniren sfinglor mucenici, Chetarie, Dasie si a altor cin: Sth Impreund eu gase impreund nevoitori, pricteni ai adevirului.. Pre Chesurie il iaie prictentiminciunit gi slugile viclesnulu Alcesti stint find pring! ta Damaso, $i dandu-lise strinsoare cu multe fel de munci, mai pre urm& 9'au prlimit moartea prin sabie. Intru aseasté ai, sling sfingifi mucenici Toan ‘Eplscopul, $1 lacov Freatul Subs Impreun& cu lavov jertfitorul tui Hri- stos col iubit.. loan jertftorul Iui Mristos sabie a suferit login au tost pe vremea tui Sa- vorie imparatul Persilor, tavafand cuvan- tal credinfei, si indemnand pre malfi spre buna cinstire. Au fost pringi de slugile imparatului ; si muncindu-i cu multe fe- Juri de munci, sau Ioat sfarsical prin sabi, dandu-si solletele la Dumnezeu, Tot aceasté zi, sfirtul mucenie Eeminingheld S88 Erminingheld de vipseaua Ingeticlunil spilandu-se Prin suferirea jungh falui sage vapsind cesta 2 lost ndscnt din tati ce se chema Linvingheld, Regele Gofilor celot mai dinlauntru, carele cu tot neamul lui era arian, Deci, tava- [ndu-se dreapta credinja, dela Leandra Episcop ortodox, gi méniindu-se tatal siu pentru intoarcerea sa, avea despre dansul multe suparari, ludnduel gi en bine si eu rau tn toate silele, si el er ne- schimbat gi nebiruit. Pentra care lucra tntai Ml lipst taal san de mostenirea im- pardteasc’, si legtndu-i mAinile gi picioa- rele, Il Inchise intra 0 temnifa Intunecata, Deci fiind praznicul Pastilor, sdu pre popa cel arienese ispitindu-l ca sa se plece sé-l cuminece cu tainele arienesti; iar el nu se plect, ci schr- bindu-se pre dansul fl goni. Deci accasta Ingtiinfindu-se, Linvingheld tatal Ini cel ii, eu stropiroa _pra- mai forautatit decat fiarele, porunci sdi taie capul acolo in temnita, unde se afla legat. Si dupa cel taiara se pogorara céatari gi versuri Iugeregti tmprejorol tru- pului fericitului cu ficlii, care minure infricogata. porni pre tofi credinciogit spre frica lai Damnezeu, iara pre vcigag tl spaiméata, sl turburd, gil silea ca sa se pocaiasea, pentru payanitatea ce a facut. Gi uu Wet inulta veeme, pad fl Jovi o boala, care fl scoted din minte. Deci chemaad pre Leandru bine cinsti- toral Episcop, gi ridicand Imparat pre fiul sin cel mai mic Rechader, fl ruga sél Inveje si pre el asemenea, precum invatase gi pre mucenicul Erminingheld, gi zicdnd acestea mori. Iara Rechader priimind samAnfa ortodoxiei, intoarse si pre cei de sub stapanirea Jui sa fie gi ei ortodocsi cu dansal. Si vezi Pronia Ii Dumnezeu; ca lasa sa se omoare Erminiogheld pentru eviavie, si prin mij- locirea mortii lui, aduse pre tot neamul la oredinfa ortodoxa. Sfingii_muce slau eavirg t. Chiprian si Tuliani prin foe Suin : Cu Tuliani ceea ce focul al veded ribda. Impreund rabéator gi vitewzul Chiprian ert. Pomenirea sfantului caviosului, noului mu- cenie Iacov cel nou, improuna si cu coi ucenici ai Tui, Iacoy Diaconul gi Dionisie Monahul, cari prin sugrumsre su sAvaryit la anul 0 mie cinei sue doudzec. Sti: Omoar’ prin sugrumare pre cet tei caviogi par Vraimepisfintei ‘Treimi cei prea inrdutt fii. Cu ale lor sfinte rugaciuni, Doamne, mi- lucgte-ne si ne méntuegte pre noi, Amin. Peasna 7, re tine Nasc&itoare de ,Dumnezeu, cuptor inte- ,legitor te cunoastem ,eredinciosii. Ca precum a “mantuit pre cei trei tineri cel »prea inall, si pre mine (tot “omul) in pantecele tiu ma sinnoit, Dumnezeul parinilor "cel Tsudat si prea slavil*. _IN ZIUAINTAL Cu totul ai lui Dumnezeu | Vafi ardtat, cu dumnezeeasca | infeleptie, cu totul incdpdtori de Dumnezeu. Ca lumea toata pentru Dumnezeu a-fi lasat, urmand urmelor Mantuitoru- hui prea mirifilor cu dumne- zeeasca cuyiinti, pre ume zeul parinfilor cinstind. Doftori prea alesi, vindecafi mai pre sus de fire toate ranele celor neputinciosi, cu meste- sugurile cele de taina ale ner | toriei. Scoaleti leacuri de man- tuire din vistieriile cele dum- nezeesti, si laudafi pre Dum- nezeu cel preaslavit. CQ cununa imparatiei tale, Stépane, si cu stema Tuminata ai impodobit cu buna cuviin{a, pre cei ce au iubit strélucirea Cea nemasuraté. a frumusefii tale, Hristoase. lara crediiclon}y silor pre acestia i-ai aritat f&- c&tori de bine. A Niscitoarei Aicors prea frumoasa si cu totul luminat& a rasaritului celui ce s’a ivit de sus pre paméant, Preacurata te-ai ara- tat; carea luminezi lumea cu razele curafiei, si neincetat tri- mifi credinciosilor stralucirile minunilor, =T Alt Canon, Irmos In cuptor tinerii lui Avraam. Deschizénd sfinfii izvorul cel de Dumnezeu dal, futuror izvorasc réuri de curate tima- duiri, spaland spurcaciunile patimilor, si rautatea dracilor cea a lot pierz&toare. [nsofirea cea vrednicaé de lauda a celor fara de arginti, intarité find cu Darul cel in- taritor al Duhului, sinatale ce- lor neputinciosi totdeauna da- rueste, Cuvinte al lui Dumne- zeu, infelepciunea si pulerea. Slava. Vonul esti sfant, cel ce prea maresti pre sfinfii tai, cd prin- tr'insii scapi lumea de nevoi, si luminezi pe cei ce strigé: Bine esfi cnvantat in Biserica slayei fale, Doamne. Si scum. « Néscdtoarei ojag din rdacina lui Ie- cel ce a impodobit ca cu niste flori cu minunile pre ai sai slujitori, cei fara de arginfi. Pesona 8 Iemos n cuptor tinerii lui Israil, ca idoaba bunei eae mai ,curat decat aurul au strétucit, “graind: Binecuvantafi toate NOEMVRIE plucrurile Domnului pre Dom. "nul, l&udafi-l s »intru tofi vecii. i-l prea inalfafi Omoréndu-vi celor fru- moase ale lumii acestea, si boala iubirii de argint faindu-o va{i numil infelepfilor, fara de arginfi, de tofi cei ce strigd: Toate lucrurile Domnului pre Domnul iaudati si-] prea inal- {afi intru tofi vecii. V) afi fKcut pirtasi viefii celei vesnice ardtat. Ca cele fru- moase ale viefii cei stricicio: se le-afi_lasat, cu un glas st gand: Binecuyantafi toate lu- crurile Domnului pre Domnul, laudafi sil prea indlfafi intru tofi vecii. Stspane Hristoase ménlu- este pre fofi de neputinfele cele cumplite, pentru rug&ciu- nile cclor fra do arginfi, gi invredniceste pururea ca cu un glas sa slrige catre tine: Binecuvéntali_ toate lucrurile Domnului pre Domnul, |au- dali si-| prea indlfafi intru tofi vecii. A Nisedtoarei Bucurandu-ne tofi ere ciosii, si cu Darul inf&rindu-ne, cei ce suntem mantuifi prin cel nascut al tau, Maica Fecioa- ra! neincetat strigim: Bine- ty ziva inTAL 17 “cuvantali toate lucrurile pre Domnul, liudafi si-l prea inal- fafi intru tofi vecii. Ait Canon, Irmos' Mainile tntinzdndu-si.. Goli de toaté r&utatea vr’j- magului vali arstat_ sfinfilor, prin Dumnezeeseu! Duh, noua facandu-vé imbracaminte de | méantuire, si haina de iertare, si de cele rele schimbare, ce- lor ce strigim: Toate lucrurile ludaji pre Domnul. ncredinfa facandu-va fii lui Dumnezeu, dupre impir- lasire, Damiane si Cosma, acum afi aflat pdrinteasca mo- stenire, si cereasca desfatare, si cu adevarat luminata lucra- rea unilor, si strigafi: Toate lucrurile laudaji pre Domnul. Cu picaturile voastre cele de Dumnezeu lucratoare, spur- c&ciunea noastra cea sufletea- sc& o spéalali si departafi boa- lele cele cu durere. sfinfilor, imprastiind pornirile dracilor ca niste folositori, ca niste ta- méaduitori ai nostri prea mi- lostivi. Bineoavantiim pre Tatil. ‘a niste crini, ca niste flori infelegatoare, ca niste trandaliri cu Duhulimpodobiti, noua v ati aratat sfinfilor, dand buna mi- reasm& din voi si departind mirosul greu al patimilor dela cei ce strigd: Toate lucrurile léudafi pre Domnul. Si acum, & Niscitoaret moratu-s’a moartea intru line, c& ai nAseut viafa cea ipa- statnic’, pre Hristos Domnul, Preacuratd, cel ce a aratal fo- lositor viefii noastre, pre tama- duitorii cei fra de arginfi, cari striga: Binecuvantafi toate lu- crurile Domnului pre Domnul. Irmosul: i laudim, bine si cuvantim. iinile tntinzandu-si Daniil ,gurile leilor cele deschise in »groapa le-a incuiat, ara tinerii »cei iubitori de buna credinfa ,au stins puterea focului, in- »cingaéndu-se cu fapta buna si »slrigand: Binecuvantali_ toate lucie Domnului pre Dom- »nul*, Peasna 9, Irmos: retine faclia cea luminoasaé »si Maica lui Dumnezeu, »méarirea cea prea stralu- cit si mai inalt& decat toate *fapturile, cu cdntiri te m&rim.* Netncetat si fericim cu can- tariinsotirea cea infeleapta, care straluceste raza luminii cei in- felegitoare si di luminare tu- turor. A A A ROA 18 7 LUNA NOEMVRIE hitérind sénitatea sufleteasc’ _a credinciosilor si vindecafi pa- | timile trupului cele incredinfate _ youa, ca niste mantuitori; pen- laudafi dupre vrednicie. : tru aceasta si suntefi pururea | Tyumindtorit cei de Dum- nezeu luminafi, duhovniceste lumineaza Cerul cinslitei Bise- rici, stralucind acum cu revar- sarea luminii. Intranduse de cinstita Tre: ime, doimea ceade Dumnezeu chemata, vars& tuturor, celor ce cu dragoste o fericim, daruri de vindecari. A Nésciitoarei re fine norul luminii si sfantul sicriu, aurora cea cu to- ful luminat& a soarelui celui in- {eleg&tor, ca pre ceea ce esli Nasc&toare de Dumnezeu, cu canfari fe marim. Alt Canon, Irmos Eva adic prin boala, Tots acum ce este mai bun sau ce este mai frumos precum este scris, fara numai a locui frafii intr'un g&nd, in locuri lu- minoase in lAcasurile ceresti, in slava cea nevestejiti. Pre cari acum dupre vrednicie ii feri- cim. Cat este de mare aceasla casa, Impodobila fiind in toate zilele cu minuni, unde pururea id, Cosma si Damian, cei ce sunfefi vrednici de minune, celor ce le trebuesc sinitate dati. Pentru aceasta dupre vrednicie va fericiti. Fasten tmpreuisise bucark cu noi fericifilor, infru poment reavoastra ingerii, dumnezeest apostoli, proorocii, cuviosii si tofi dreptii, cu cari impreun& cu bucurie s&l&sluindu-va, pentru lume va rugafi. Stave: Doime dumnezeeasci si de lumina _stralucitoare, cei fara de arginfi, purlatori de Dum- nezeu prea cinstili, cerefi iertare de greseli, si indreplare vietii si scdpare de toate cele rele, celor ce va lauda pre voi tot- deauna. $i acum, a Niscitoarei Teai facut licas curatlumi- nii celui_ce toale le-a luminat si pre sfinfii purtitori de lumin& i.au ar&tat, cei ce intunerecul patimilor celor stric&toare_de suflet, acum lau stricat cu Du- hul, Preacurata, una mult lu- data. Irmoeut Ova prin boala neascultiri, ,a adus blestem inlauntru; iaré »lu Fecioara, de Dumnezeu ,»Nascatoare, prin odrasla pur- »tarii in pantece ai inflorit lu- mii binecuvantarea; pentru aceasta tofi te marim*. SYETILNA, Podobie: Cu Duhul in Biserict... luat Dar de tamaduiri dela Dumnezeu, fericifilor cei fara de arginfi, a vindeca boa- lele si a f4madui pre tofi ceice alearg& cu credin{a la dumne- zeeasca Biserica voastra. Pen- _ tru aceasta cu un glas fericim dupre vrednicie, cinstita pome- nirea voastra. A Na Niscut ai_ Preacuraté_pre Dumnezeu Cuyantul lui Dum- nezeu, cel de mantuire lumii, carele a sdvarsit infelepteste toarei _ randueala cea prea buna. Pen- tru aceasta pre tine tofi cu can- fari le udm dupre vrednicie, ca pre ceea ce te rogi catre dansul, sa ne méntuiasca pre noi de boale, si de toate pri- mejdiile. A Crucii, a Nascdtoare! Wetec stn entiioare’ yazandu-o, Mantuitorule, ceea ce le-a nascut mai presus de fire, tanguindu-se, a strigat: Cum patimesti acestea Fiul meu? Ins& laud patimile tale. LA LAUDARI (Hvalite). Stihirile pe 4, glasul 1-iu Ale lui Anatolie, Cei a toatl lumea fri de arginfi, luand dela Dumnezeu Darul timaduirilor, vindecali fara de argint palimile sufle- felor si ale trupurilor noastre. Pentru aceasta prin voi Hri- stos, dand credinciosilor sa- natatea ceea ce se da, lumina- tori neinselatori pre voi v’au arétat lumii. Pre acela rugafi-! sd méantuiascé suflelele noaslre. Dela randuiala cea de sus luand noianul lamaduirilor, tu- turor credinciosilor izvorifi vindecari cei fara de arginfi, Ca mai pre sus de fire vinde- cafi patimile celor bolnavi, cu doftorii de taind, din visticriile Duhului puind jnaintea celor ce se chinuese doftorii de man- tuire. Deci facdndu-vi [cas cinstit Treimii celei de viata incepitoare, carea s’a salasluit aratat Intru voi. Rugafi-va ei si mdntueasca sufletele noastre. Ale lui Gh ‘mano, glasul al 2-lea Bacurtie ceata sfinfilor in yeci; c& imp&rdfia cerurilor au mostenit; moastele lor primin- du-le pamantul, buna mireas- ma din sine d&, slugi lui Hri- stos sau facut, salisluindu-se in viafa cea vesnica. 20 - ___LUNA NOEMVRIE Doftorii celor neputinciosi, vistieriille cele de t&maduiri, méntuitorii credinciosilor, infru tot marifilor cei fara de arginfi, pre cei ce strigd intru neyoi, sipre cei ce se chinuese ta- méaduifii, impreund cu Teo- dota; rugafi pre Dumnezeu cel prea bun, sa ne izbaveasca pre noi de cursele vrajmasului. Slava, glasul al 4-lea. A lui Teofan Lzyorul tamaduirilor avand sfinjilor cei fara de arginfi, vindecari dafi tuturor celor ce le trebuesc. Ca de prea mari Daruri v'afi invrednicit, dela izvorul cel pururea curgator al Mantuitorului Hristos, C& a zis cétre voi Domnul, ca, calre cei impreuna urmatori cu a- postolii: Tata vam dat voud putere improtiva duhurilor celor necurate, ca sale scoatefi pre ele, si sa vindecali toaté boala si toaté neputinfa, Pen- tru aceasta intru poruncile lui bine viefuind, in Dar ati luat, in Dar dafi, vindecand palimi- le sufletelor si ale trupurilor noastre. $i acum, a Naseitosrel: Pedobie: Dat Peeree scéparea cres- tinilor si puterea; bucura-te scaraé Cereasca; bucuré-te v stieria fecioriei; bucuré-te Na- scdloare de Dumnezeu, sicriul cel cuvantator al dumnezeestei slave; bucura-le lauda lumii si intarirea, chemarea celor ca- zufi, cortul cel cu fotul luminal, sfant si prea frumos. A Crucii a Nascitoarei, asomenea: Rastgnit vazand pre Hri- stos iubitorul de oameni, si in coasté impuns cu sulifa, cea Preacurata a strigat: Ce este aceasta Fiul meu? Ce fi-a ra- splatit fie poporul cel nemul- fumitor, in loc de cele ce le-ai facut lor bine, si te grabesti, sé ma lasi fard de fiu, prea iubite? Ma spdiméantez indurate de rastignirea ta cea de buna voie. STIHOAVNA din Octoin. Slav, # sfinfilor, glasul at S-tea eine nu se va mira, cine nu va prea mari, cine nu va Tauda cu credin{a, minunile infelepfilor si marifilor celor fara de arginfi? Ca si dup& sfantaé mutarea lor, tuturor ce- lor ce alearga la dansii le dau din destul tAmaduiri. $i cin- stitele si sfintele lor moaste, izvorise dar de vindecari. O insofire sfanté! O capete cin- stite! O infelepciunea si slava Darului ce s’a dat voud dela Dumnezeu. Pentru aceasta cu c4ntari si cantam lui Dumne- In Zia _DOUA a zeu de bine facatorului, celui cea aratat pre acestia, spre yindecarea sufletelor si a tru- purilor noastre. $i acum, a Nascitoerei: Sipans primeste rugaciu- nile robilor tai si ne mantueste pre noi, de toata nevoia si ne- cazul, A Crucii, « Nascdtoszel Podobio: Mucenicii tai Doamne. Nu pot suferi Fiule vizan- du-te pre lemn adormit, pre fine cel ce dai priveghere tu- furor: Ca celor ce de demult pentru rodul neascullarii a- dormise cu somn de pierzare, si le dai dumnezeeasca si mantuitoare priveghere, Fe- cioara a grait plangand, pre carea o marim. $i cealalti slujbé a Utrenisi dupre randuiala, si Otpustul. aaa LA LITURGHIE. Fericirile din Octoih, si din Canonul “sfinplor Peasna a 3a, pe 4. Prochimen glasal al 4lea. Stintilor celor de pre pa- ‘mfintul ui: Sth: Mai inainte am vazut pre Domnul insintca mea : Apostolal edtre “Corinteni: Fragilor voi sunteti trupul tut | Hrislos, si madulari din parte... Aliluia -glasul al 2Ica, ata ce este bon sau co “este fromos : Evanghelia dela Matei: 7x aremea acera, chemdnd lisus pre cei dor _ sprecece ucenici at sti CHINONICUL, Bucurati-va dreptii intra Domnal... ae INTRU ACEASTA LUNA IN 2 ZILE. Sfinfii mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpicifor, gi Anempodist. La Doamne strigatam. al Lea. Stininie glasul Podobie: Ca pre un viteaz... eata cea cu numarul de cinci_ a mucenicilor sa o laudan, pre infeleptul Achindin si pre Pigasie, Elpi- difor si Aftonie, si pre Anem- podist, pre vitejii patimitori, si fierbin{ii ajut&tori, cari izvorise Dar neoprit, si dau indestulare de nadejde fara de primejdie, celor ce cer cu buna credinfa. Nici foamea, nici primejdia, nici viafa, nici moartea, nici fierberea cildérilor, nici cra- paturile pamantului, nici gurile fiarelor, nu au putut si des- parta de dragostea Jui Hristos, pre vitejia voastré, cugetato- rilor de rabdare, c& uilandu-va neincetat catre dansul, si nu- mai de dansul dorind, afi bi- ruit pre vrajmasi. c ei ce va indestulafi de des- ftare, si suntefi plini de lumin&, si mostenifi viafa cea vesnica, mantuifi de primejdii, pre cei ce scapa catre voi, si de lega- aces aa = es 22 = luri, si de temnifa cea din locul rautafilor, avand indrasneala catre Dumnezeu, si aratand milostivirea cea urmatoare lui Hristos, cu adevarat, Slava, glasul al O-lea, al lui Antonie. Astizi adunarea mucenici- lor cea de cinci lumini, ca o adunare de stele luminoase, luminand pre credinciosi, i-a chemat spre veselie de faina. Ca astazi slugile soarelui ce- lui intelegator, si surp4atorii dogmelor celor persesti, pre cei ce cinstea pre soarele cel vazut, si se inchinau focului, pre aceia i-au indreptat catre buna credinfa. Umpland cu sdngele lor paharul cel rabda- tor de palimi, care s’a_varsat pentru Hristos, s’au ineununal, si neindeamni pre noi, zicand: Cei ce suntefi iubitori de buna credin{&, veniti de vi. ospatati din neyoin{ele noastre, si ve- defi cununile si cinstea; ca cel ce va rébda pana in sfarsit a- cela se va mantui, precum a zis Hristos adevarul, ca s& vi facefi partasi cununilor noastre si sa ne aveli pre noi rugatori catre Domnul, $i acum, a Niscitoarei coale-ma Stapan& din pantecele chitului, al pacatului celui rau, ceea ce ai incdput in pantece pre cel neincaput. _LUNA_NOEMYRIE Scapa-ma de viforul cel cum- plit al ispitelor, rapeste-ma Fe- cioaré din furtuna pacatelor, useénd noianul faradelegilor mele, si incetand navilirile fa- berei cei dr&cesti, cu bunatalea ta cea dumnezeeasc& Preacu- rala, ca neincelal sé fe maresc pre line cea pururea fericita. A Crucii, a Nascitoarei Mielusaua cea nespurcala | si Stépana cea fri de prihana, daca s’a vazut Mieluselul siu odinioara in&lfandu-se pre Cruce, se vaité ca o Maica, si | mirandu-se, striga: Ce vedere noua este aceasta si strainad Fiule prea dulce? Cum te-au dat poporul cel nemulfumitor la judecata lui Pilat? Si te-au osandit cu moarte, pre tine carele esti viafa oamenilor? Ci laud pogorarea ta cea negraita cuvinte. STIHOAVNA din O2toih, apoi aceasti stinira, Giasul 1 Stih: Minurat este Dumnezeu intra sfingii sai. S tréltucitau razele muceni- cilor, celor incincit straluci- loare intocmai cu numirul fe- cioarelor. Caci vazand vred- niciile lor, ne strélucim, impar- {asindu-ne intru pomenirea lor. Pentru aceasta cu rugaciunile lor, Hristoase Dumnezeule, pa- zeste sufletele noastre, de vraj- masul, fara primejdie. Si cu REAR AEE REA AOR ARAL _IN_ZIUA DOUA ga | mijlocirile lor, intéreste viata noastra nepizmuita, ca cel ce izyorasti neincetat milele tale cele bogale, cu neoprire celor ceteslavesc pre tine, avandu-si nadejdea intr tine, Cu ruga- ciunile lor darueste sufletelor noasire mare mila. Slava, glasul al 21ea. Domnul astizi, intra pomeni- tea rabdatorilor de patimi, o _ iubitorilor de praznuire. Venifi | sa ldudim pre dansii cu laude de faine, zicand: Bucura-le | Achindine, bucurd-te Pigasie, bucura-te Anempodiste, bucu- ra-te Elpidifore, bucura-te Af- tonie, cari afi cufundat in pra- pastie inselaciunea idolilor, si pre Hristos Domnul Lali pro- poveduil luminat, in mijlocul _ privelistei. Pentru aceea prea fericifilor, si mult patimitorilor, nu incetafi a va ruga, pentru suiletele noastre. $i acum, a Nascitoarei Ei cats nadejdea mea spre ine o pun, Maica lui Dumne- eu, pazeste-ma sub acopera- antul tau. A Cruel, a Nisettoare! Podoble: Cand de pre temn.. D Viandute cea neispitita de barbat pre tine lisuse spinzurat pre lemnul Crucii, Veniti si ne veselim in| pléngea si ziced: Fiule prea dulce, pentruce m/ai lasat pre | mine singuré ceea ce te-am nascut, cela ce esti lumina cea neapropiaté a Tatdlui celui fara de inceput? Grdabeste si fe prea mareste, ca sa cdstige dumnezeeasca marire cei ce slavesc dumnezeestile tale patimi. ‘Troparul, glasu! al 2-lea, Durtatorilor de chinuri ai Domnului! fericit este paman- tul carele s’a adipat cu san- gele vostru si sfinte licasurile care au priimit trupurile voa- stre. Ca in priveliste pre vraj: masi ali biruif, si pre Hristos cu indrazneala afi propove- duit, pre dansul ca pre un bun rugafi-l, sé méntueasci sufle- tele noastre. Slava, $i acum, a Nasciloarei Cau Ie sfirgitul cBxgi LA UTRENIE Amandoud Canoarele din Ocioih, gi ale sfinfilor pe 4 Al clrula scrostih le Groci este acesta Acoperitima pre mine cu rugiciunile voa- ste mulfimea musenicilor. Facerea lul Teofin, Peasna t, glasul al 4 eschide-voiu gura mea, si dD se ya umplea de Duh, si ,cuvant voiu rispunde »imparatesei Maicii, si ma lea, Irmos: »voiu arafa luminat praznuind, »si voiu canta minunile ei, bu- »curéndu-ma, A paritorilor ai prea sfintet Treimi fericifilor, infr’o unire vafi arlilat inchinStori cinslitei Treimi, si stafi inaintea sca- unului, cei ce suntefi sprijini tori celor ce alearga la voi. N eincetat izvorifi Darul fare de primejdie sfinfilor, dandu-| luturor celor ce se apropie de voi cu credinfa, tmblanzind starea si furtuna si turburarea. Siavt Piind inchisi cu pulerea cea nebiruil&, sfinfilor, nu afi socolit slibiciunea trupului, si ardtandu-vé cugetul nesp&i- manifat, afi indrdznit focului si chinurilor. Si acum, a Nésektoarei Ti singuré mireasa a lui Dumnezeu, ai purtat in brafe pre cel ce s’a facut trup, si sade intru cele dintru inailjime. | C& tu te-ai arditat, din toate veacurile licag vrednic Alot- | fiitorului. Peasna 3, Irmos, j Nu intra infetepeiune... i ntarindu-v& cu puterea lui Hristos prea alesilor, sicu | Aeieweneeencrmnnnensintcn nnn 24 LUNA NOEMVRIE, toaté primejdia si toata intri- | cuget intérit patimind, afi | trecut prin foc si prin apa catre cele ceresli. [ntatinduva cu n&dejdea | cea neschimbata a celor ce | vor sa fie, afi defaimat cele de acum cu dureri; cu cuget barbatesc prea laudafilor mu- | cenici. Stevi... Gmicemat cugetaénd cu cei trei tineri prea [Sudafilor, vafi | arafat stingind focul trufiei celei persesti, fiind rourafi cu | roua Duhului. Si acum, a Nascitoerei Pre tine céstigandute fo- lositoare stiula, Maica lui Dum- nezeu, la tine puindu-ne na- dejdiile ne mantuim, si c&tre | line scépand suntem paziti. N u intru infelepciune si in »putere si in bogafie ne lau- »dim; ci intru tine infelepciu- | »nea TatSlui_cea ipostatnica, »Hristoase, C& nu este sfant }} »afaré de line, iubitorule de ,oameni“. CONDACUL, glasul at 2-1e Podobie: Pre propoveduitorii cei tar. p re mucenicii cei bine cre- | dinciosi si de Dumnezeu | purtatori, ca pre cei ce toate i viaccess = le de pre pamant le au de- faimat, i-ai priimit intru de- sfitarea bunatdfilor tale si -odihna: Pre Achindin, Pigasie, nempodist, cu dansii si pre Affonie si pre Elpidifor, insufi | cela ce esti prea bun. Sedeaina glasul al 4-lea. Podobie: Spaimantatu-s’a Iosif... ; Spaimantatu-s’au odinioa- ‘ra popoarele celor farade lege vazind barbajia suflete- lor voastre mucenicilor, si cr zand in Domnul strig: fie Hristoase Alolputernice, ca fu esti Dumnezeu, si afara de fine nu stim pre alt Dumnezeu. Cel ce lucrezi minuni prea sla- vile intru sfinfii fi mucenici. Cu ale lor ruga&ciuni, Mantui- forul lumii, lumineaz& pre cei ce te lauda. Slava, glasul al B-lea. Podobie: Pre infelepeiunea §i Cuvantul FP ra de primejdii au sdvar- il calatoria cea de buna cre 8, palimind in priveliste, ei cu bund lauda, fiind inta- rifi cu naédejdea_cununilor, c& pre cei improtivnici iau omo- “tit de fot, svarsindu-si biruinfa lor neoprit. Drept aceea tol- deauna izvorise din destul mulfime de t&m&duiri, celor ee cer cu credin{a, cdrora sé Rugali-va | IN _ZIVA_DOUA - 25 lui Hristos Dumnezeu sa da- ruiasci ierlare greselilor, ce- lor ce praznuiesc cu dragoste sfant& pomenirea voastra. $i acum, a Nascatoarei Pre infelepciunea si Cuvan- {ul in pantecele tau zimislindu | negrait, Maica lui Dumnezeu, lumii ai nascut pre cela ce fine lumea: siinbrafe ai avul, pre ce- la ce cuprinde toate prin dalé- forul de hrana al futuror si fa- c&torul f&pturei si Domnul. Pentru aceasta te rog pre tine prea sfanta Fecioar’, sicu cre- din{& te maresc, ca sa ma _iz- bivese eu de greseli, cand yoiu vrea sa stau inaintea fefei Ziditorului_ meu, Stapana Fe- cioara Curata, al tau ajutor atuncea si-mi daruesti, ca poti cate voesti. A Crucii, a Nascétoarei: Pre Micluselul si Stapanul si MAnluilorul, vazandu-l mie- luseaua pre Cruce fara drep- fate spanzurand, striga tanguin- du-se: Lumea se bucuré mén- tuindu-se, iaré pantecele meu | arde vazand omorareata, carea rabzi pentru milostivirea milei, indelung rabdatorule Doamne. Adancul milei. Ci inviazd din mori si apari turma fa de toata primejdia, ca un Dum- nezeu Atolputernic. RR 2 : _ LUNA NOEMVRIE Peasna 4, Irmos ela ce sade in slava pre C »scaunul Dumnezeirii, "pre nor usor, a venit »Dumnezeu cel prea inalt, prin »palm& curafa, si a méantuit »bre cei ce strigd: Slava Hri- | ,Stoase, puterii tale. L uminandu-va cu frumus: {ea patimirei celei alese, va aratat luminatori luminafi, mu- cenicilor ai lui Hristos. Lumi- | nand cu raze prea luminate | pre cei ce strig&: Slava, Hris- toase, puterii tale. d ertfelnic s’a facut sangele mucenicilor, si adevarati jertfa cu bun miros lui Dumnezeu, carele da tuturor neincetat iz- vorul taméaduirilor, cel ce izvo- raste fara de primejdie. Cu rugaciunile voastre cele calre Hristos, gonifi navalirea supararilor si a_primejdiilor celor de multe feluri, dela cei ce savarsim cu osardie prea sfinfita, si de tofi praznuita po- menirea voastra, vrednicilor de lauda. Stevi S$ urpand nedumnezeirea | inselaciunei idolilor, si aratand cu fapta lucrarea Dumnezeu- , be D lui tuturor, cea facitoare de via{a, strigali deapururea cin- stifilor: Slava Hristoase puterii tale, $i acum, a Nascitoarei rma prea fare te punem | inainte improftiva vrajmasilor | la toaté nevoia, si gonind vata- marea primejdiilor celor cum- plite, si de viforul eresurilor scaipam Maica lui Dumnezeu. Peasna 5, [ros ecredinciosii nu vor vedea Slava ta, Hristoase, dar »noi pre tine unul nascut »stralucirea slavei dumnezeii » Tatalui, de noapte manecand te iudim iubitorule de oa- »meni“. Dre tinete-ai adus lui Dun nezeu, Aftonie, infrunténd cu tarie cugetul cel fara de Dum- nezeu, al tiranilor mirite, si ai alergat catre lumina credinjei | veselindu-te. [nvajandu-te patima lui Hri stos, Aflonie, pentru dansul fi s’a fiat capul prea bunule, si fe-ai sarguit cdtre veselia cea fara de sfarsit, si citre desfa- tarea cea nemuritoare. Pritad inlarit pre nadejdea cea neclatita, si defaimand cele sicaieakaniidcaitacaacmratiemannmsocecnes i yeseliloare de pre pamant prea infelepte Elpidifore, te-ai fntraripat cu dragostea frumn- sefei cei curate. Slovi.. [nvrednicitu-te-ai marite mucenice Achindine de sfarsit fericit si de desfatare negraila, in corturile cele din ceruri, ca neabatut ai alergat pre calea patimirii. $i acum, a Nascdtoarei Riasérind din tine Soarele cel infeleg&tor, c&tre toli s’a fins rasele dumnezeirii sale lu- minat, Nascdtoare de Dumne- zeu S$tapana, pentru aceea tofi te marim. Peasna 6, Inmos Jertf-voiu fie cu gles... efaimand cele trecatoare si stricdcioase, vali in- vrednicit a vedea cele ne- stricicioase; ci scipati de su- parari si de nevoi, pre cei ce _ yachiama pre voi intru ajutor, nebiruitilor. Milostivitiva cu rugaciunile voastre prea marifilor marturi- sifori, ai Treimii cei stapani- foare, si se deslege cei legafi cu cumplire, si cuprinsi in tem- nife fara de scapare. - IN ZIUA DOUA ES Slava. D anduse pre sine vilejii pentru tine la moarte Man- tuitorul meu, au gasit nemurire; sis’au facut mantuitori celorii viforafi si célor din primejdi si din nevoi. Si acum, a Nascatoarei R mpe zapisul greselilor | mele, Fecioara, daruindu-mi sc&pare de intrislare si de pa- timile care mau cuprins; si pazindu-ma totdeauna fara de vatimare, Stépana. | Irmosul Dertfi-voiu tie cu glas de laud, Doamne, Biserica stri- ga catre tine, de sangele dra- ,cilor curatindu-se, cu sangele | cel curs prin milostivire din | ,coasta ta. CONDAG, glasul al 44ea, Podobie: Cel ce te-ai indljat... g u podoaba Treimii stralu- cind, dumnezeeasca ceata, cea cucinci raze a celor patimitori, | navalirile firanilor cele cum- plite le-au tampit, fara de pizma, fara primejdie, fara de sminteala, Darul tuturor izvo- randu-] cu nadejde dumne- zeeste, celor ce vin cu dra- goste printr’insii la Ziditorul tuturor, Hristos Dumnezeul nostru. ICos. Suftetul meu cel intinal, cu- rAteste-l en izvorul milei iubirii tale de oameni, indurate, si cu lumina ceea ce pururea stra- luceste lumineazi-l, ca si laud ceata cea in cinci numarata, adunarea mucenicilor {ai, pre Achindin, sipre dumnezeescul Pigasie, impreuna cu Elpidifor si cu Aftonie, pre viteazul A- nempodist, pre cinstifii_purta- tori de chinuri. Cari toata asu- preala muncilor barbateste cu dragostea fa aratat o au suferit cuvinte, jertf4 cuvantatoare a- ducéndu-se pre sine fie, Zidi- forului tuturor lui Hristos Dum- nezeului nostru. Intru aczasti lund, in 2 ile, nevointa sfinsilor mueenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor si Ancmpodict Stih: Pre Achindin focul |-a omorit Lard ceilalfi patra, unii de foc, iar ali de sabie s’eu sdvérgit In doud zile a color patru gia lui Aftonie. Nevoinfa le-au fost, prin foc gi sabie. cesti sfiati fiind din pamintul Per- ei; si fiind mai de frunte si mai le cinste langa Savorie !mparatul Pergilor, erau intiriti tntra buna credinta. Deci prinzindu-i, au fost batoti, spAnzurati gi arsi la coaste. Deci tneepind Imparatul a holt pre Hristos, il facura sfintii mut, gi iara ti dezlegara gura Apoi fi intinsera pre paturi de fier arse tn foc, si pogordndu-se ploaia stinse focul, §. surpara jos pre idolul lui Die prin ruga- ciune. Pentru aceea ti bagard in caldart pline de plumb topit si ramAind neatinsi, trasera pre Aftonie catre credinfa lui Hristos, si numai decit i se taie capul. Bagindwi ia burdage de boi gi aron- LUNA NOEMVRIE cAndu-i in mare, iesira sanatosi, In uma trasera spre credinfa in Hristos, pre El- pidifor, carele era cel mai intii al sfetolui, fmprenna si cu alti sapte mii, carora li s'an taiet capetele, Iara Anchindin, Pigasie, $i Anepodist, se aruncara fatr'o groapa pling cu fiare si ramAind nevatamati, traserA si pre maica impdratului la cre- dinfé. In fine bagindu-i tntr’un cuptor ars de foc, fi prumira sfargitul nevoin- fei lor. Inieu aceasta zi, sfinfii cei din adunarea sfatului, de sabie s'au sivargit, Sth; Cel din sdunarea sfatului rasplatire nestricdcioasa dorind ; Teindu-se risplatirile sfatului au tigiduit. Intru aceasté. zi, sfintii muceniei Eva Agapie, si lfi opt sfinti Sth: Bunii nevoitori zece, fooul au suferit, $i aul venit cate zece spre cel mai bun sférgit, ie, ALcestia erau ostasi in Srvastia pe vremea imparatului Lichinie. Si find cer- cetati de capetenia orasului Avxanie, gi de Marchel ducele si Marcu Agricolae, si supundndu-se la munci nebirvite, au fost dafi forulei, tntru carele gi cufletele lor s’au dat lui Dumnezeu. Sfintele mucenice Chiriachi, Doamna, de sabie s'au sivargit. Domina gi Sub: Chiriachi, Domnina, si cinstita Doamna de un cug-t find... Prin sabie au aflst cate trele, prea cinstit sfarsit. Tntru sceasii zi, pomenirea prea cuviosului pisintelui nostra Narchian ed dola Kir. Sih: Pimaot find Marchiane, tn pimant te cezleg. Porunca Ziditorului neputénd si o treci. cest cuvios parinte al nostra Mar- A chian, era de loc din Kir. Si lasa du-si_patria gi stralucirea neamului sav, s'a dus la mijlocul pustiei, si acolo facdndu-si o chilioara attta de mica, fncat s-i acopere numai trupul, s’a Inchis intr’insa purtind haine de par de capra. Iara hrana sa era In toatd seara douazeci si patru de dramuri de pane, Bea tuca yi apa aiat de pufina, Incét numai sa traiascd. Si dupa ce a trecut cAtva timp a castigat doi ucenici, pre Evsevie, carele a si ramas mostenitor cohibei sale, si pre Agapiton, carele acea- sta ingereascé petrecere o a sadit de al doilea la Apamia. Caci gi acesti doi, s’au facut mici colibi, si se linigteau fntru cle. Acest cuvios Inchis fiind pururea, n’a cAgigat nici odaté stegnic, ci lumin& dumnezeeasca ii stralucea lui pe timpul noptii, gii arati alcaturea literilor, in cat vedea gi cited. Avea cu sine gi o mica Psaltiric spre cetirc. Dar fiindca odata a iegit din megesitul pustiu un balaur prea mare, carele il Ingroz a, cA are s& pricinuiasca moarte si stricaciune, pentru aceasta sihastrii ci Impreuna ca el s’au torburat. Iara sfantal cu degetul sau, a fasemnat cruce preste balaur, iara cu gura a suflat spre el, gi o minune! Precum pacle ce rama fa farina dupa sccera, se topesc de for, asemenea si balaurul acela, degrab tn mai multe bucati s’a sfarimat. Odata a mers catre el Flavian episcopul Antiohici si cpiscopul Kirului gi alfi oarecari episcopi gi insemnati | barat: gi cuvAntarefi, cari puindv-i lui fnamte multe ziceri din dumnezecasca Scriptura, tl raga pre el ca sa iasa afara din chilie, pentru folosul frafilor. Tara sfaatul nici a le avzi acestea a suferit, cia ramas in chilie tnchis. Accsta a In- i) tors pre multi din feluri de eresuri la adevarata credinta. Odata sora s{antului cea dupre trup, I) luaod din cetatea Kirului oarecare bucate || potrivite la acest fel de pustnic, gi luand impreuna gi pre fiul ei, s’au dus la cu- viosul. Jara el pre sora sa n’a voit s& jara pre fial ei si nepotul sau, imit cu bucurie, fara s& priimeascd dela ca vreun dar ceva. lara nepotul sau, cu staruinta fl ruga ca s& priimeasca cele ce i-a adus. Drept aceca l-a intrebat pre el Cuviosul: Cand veneati catre mine, cite ménastiri si colibi pustnicesti afi trecut? Si carora afi dat din darurile voa- stre? lara nepotul i-a raspuas, nimanui nu am dat nimic. Atuncea cuviosul i-a IN _ZIUA_DOUA : 29 zis, mergeti tnapoi avind cu voi cele ce mie afi adus. Caci pentru fireasca rudenie, gi nu pentra dragoste gi apropierea cea catre Dumnezeu, ati adus mie acestea. Mmonatul acesta Marchian a statut catre tofi mare gi vestit, nu nomai la cei de aproape cu lacuinfa fiind dorit, ci gi la cei mai de departe. Si fiindcA a aflat, ca mulfi se laptan gi se cettau ca sa ia trupul sau dupa moarte. Si'si gatise gi lazi gi sicrie, ca sal pue pre cl, si bi- serici intra numele sau zidise. Pentru aceasta a jurat pre fatdiul sau ucenic Evsevie, sA ascunzi dupa moarte tropul sau in loc tainic, departe de chilia sa; si acestea agezindu-le, s'a mutat catre Domnul. Cu ale lor sfinte rugéciuni, Doamne, milueste-ne gi ne mantueste pre noi, Amin. os Peasna 7, Irmos: ela ce ai mantuit in foc pre »linerii lui Avraam, si ai pucis pre haldei, cari »fari dreptate vaéna pre cei ,drepfi, prea lAudate Doamne: »Bine esti cuvantat Dumne- »zeul p&rinfilor nostri“. Precum ai izbavit din va- paie pre cei trei tineri cu buna credinja, asa si acum ai pazil pre patimitori in cuptorul fo- cului, cari strigau cu un cuget catre tine: Dumnezeul parin- tilor, bine esti cuvantat, apart daruri din destul, si izvorasti_ minuni mucenici- lor tai, Hristoase, lucrand dim- i ca un milostiv, si aratandu-le LUNA NOEMVRIE preuna cu ei, si ajutorindu-i celorce-ficanta fie: Dumnezeul parinfilor, bine esti cuvantal. Slavis Maljitne a mucenicilor, a- dundndu-va cu adevarata ere- | dinf, afi adus lui Hristos, si | c&tre desfatarea cea vesnici, | facefi aratare de minuni prea mirife, cfnténd: Dumnezeul parinfilor, bine esti cuvantal. $i acum, a Nascdtoarei Pina méanluiti prin tine de blestemul stramosilor, si mutafi strigim fie: Bucurd-te prea marifé Stapand, ceea ce ai nascut nouaé pre Dumnezeu intrupat. Peasna 8, Irmos Pre tinerii cei bine credinciogi... osit-a praznicul cel cuvios al mucenicilor, lumea cu bucurie luminand, pre tofi veselind si stralucind, lumi- neaza pre cei ce canta cu cre- dinfé: Pre Domnul laudati lucrurile, si-l prea inalfati intru tofi vecii. Prarelor celor salbatice si prapastiilor si chinurilor, afi indraznil fericifilor, avand intru ajutor pre Domnul slavei cel nebiruit, cfruia acum strigim: Pre Domnul laudafi lucrurile, si-l prea inalfafi intru tofi vecii. Pre voi vitejilor purtatorilor dechinuri, Achindine, Pigasie, Aftonie, Anempodiste si pu- rurea pomenitule Elpidifore, avandu-vS zid nemiscal, pre Domnul laudam neincetat, si prea inalfam intru tofi vecii. Binecuvdntim pre Tatil Tinpodobindees cu cununa biruinfei si stralucindu-vé cu diadema frumusefei, dupa fe- | ricitul sfrsif, afi luat in ceruri strélucirea cea neinseralé mu- cenicilor, strigind: Pre Dom- nul laudafi-! lucrurile, si-| prea inélfafi intru lofi vecii. $1 acum, a Nascatoarei: Cu gura si cu mintea soco- tindu-te, Nasc&toare de Dum- nezeu te mérturisim pre tine cea fara de prihana. Ca ai na- scut Preacurataé pre facatorul si Domnul si imp&ratul Hri- stos, imbracat cu trup. Pentru aceea te laudim pre tine Fe- cioara si te pre inal{im intru tofi vecii. Irmesul: SK Hudim, bine si cuvantim.. Dre linerii_cei bine cre- ,»dinciosi in cuptor, nasterea ,Nascatoarei de Dumnezeu ya mantuift. Atuncea fiind SS ESS, __IN ZU DOUA EW »inchipuila, iaré acum sdvar- sit, pre toalaé lumea ridic& »sa-fi cante fie: Pre Domnul "jucrurile ludafid, si-l prea | ,indlfati intru fofi vecii*. Peasna 9, Irmos: Bva adicd prin boala stenelele voastre cele de O pre pamnt, le-a priimit veselia cea cereasca, unde cetele mucenicilor si ostile celor fara de trup si toata | adunarea celor intai_nascufi, se veselesc impreuna intru cele ceresti. Din searbele cele nesufe- rile si din nevoi, izb&vifi prea fericifilor, pre tofi cei ce pra- anuese cu credint& sfanta po- menirea yoastri, cerandu-ne pace si liniste si mantuire prea cinstifilor. Slava. Piina luminafi cu lumina | din destul si stralucifi cu Da- rul rébdtorilor de palimi, ru- gafi-va datatorului de bine, s& se dea deslegare piacatelor dimpreuna si grijelor, celor ce sau indulcit de ospaf im- preund cu noi, cari alearga catre voi. $i acum, a Nascitoarei Cra sa izgonit dela lem- nul viefii, fiind oprité de gu- starea lui, iaré tu Nascdtoare de Dumnezeu, ai nascut lumii viafa cea mai ‘nainte de veci, daruindu-ne prin credinf& lu- crarea cea purtatoare de viata. Irmasull Eva pin boalalnenscultte pti, blestem inléuntru a adus; »iaré tu Fecioaré Nascitoare ,de Dumnezeu, prin odrasla »purtarii in pantece, ai inflorit "lumii binecuvantare. Pentru ,aceasta fofi te marim“. SVETILNA Podobie: Femei ascultaji glas.. Pars de primejdie izvorati Darul témaduirilor neoprit si cu indestulare celor ce cu na- dejde sivérsesc pomenirea yoastra sfinfilor. Ci si acum yorili-ne [aiuaiduiri prea lu- dafilor, celor ce cu dragoste v& cinstim pre voi purt&torilor de chinuri, cei. cu numarul de cinci. Slava, asemenca, Pe Achindin si pre Piga- sie si pre Elpidifor, dimpreuna cu Aftonie, sa-i laudam cu can- tari si pre Anempodist. Ca defaimand inselaciunea Persi- lor cea desarta si rane si batai pentru Hristos rabdand, ne- graité marire au castigal, LUNA NOEMVRIE Si acum, a Niscktoare! Tnnoit-ai firea_ stramosului ceea ce era stricata, zimislind mai pre sus de fire, si ndscand fara ispilé de barbat, pre Zidi- lorul a foata firea, de care in- f8rindu-se cetele mucenicilor au palimit, uudandu-te pre tine Nascatoare de Dumnezeu, ceea ce esti incepalura man- tuirii noastre. A Crusii, a Nascitoarei Stana langé Cruce Prea- curata si vazand pre Fiul tau pre lemn intins fra de suflel, languindu-te ca o Maici, te vaitai plangand si zicand: Ce minune esie aceasta? Ca tu Ziditorul lumii, ai suferit a te sui pre Cruce. STIHOAVNA din Octoih. Apoi insug glasul, giasul al 2-lea: Sti: Minunat este Dumnezeu intra sfinjll sit. Cuizvorarea sangiurilor vapsindu-fi trupul, fart de pri- mejdii ai trecul pre calea mu- ceniei, ribdatorule de patimi Achindine. Pentru aceea in- cingandu-te cu dumnezeeasca putere, ai tdiat mestesugirile yrajmasului, Roaga-te lui Hri- stos Dumnezeu pentru noi, ca si méantuiascd sufletele noa- stre. Savi, glasul al 4-lca, Piclia cea cu cinéi lumini a patimitorilor, ca jntr’o pa- dure de lemne, precum zice David, cu toporul a taiat inse- laciunea vrajmasului, si martu- risind pre Hristos inaintea im- pirafilor, neincetat se roagi pentru sufletele noastre. Si acum, a Nascitoas Podobie: Ca pre un viteaz. Peri imu-te Preacurata, care ai rapit pre om dintru a- dancul réutafii si al desnadaj- duirii, te laud pre tine mireasad a lui Dumnezeu cea pururea fericita, si maresc prea curataé nasterea ta cea negraita, c& ai nascut pre Mantuitorul lumii, si ai mantuil omenirea din ble- stemul cel stramogesc, Fe- cioara. A Cruel, a Nascitoarei: aca fe-a vizut pre Cruce pironit, Doamne, mielusaua si Maica ta, se mira si striga: Ce vedere esle aceasta prea iubite Fiule! Acestea fi-a dal fie ras- platire, poporul cel necredin- cios si firédelege? Care sia indestulat de multe minuni ale tale. Ins& slavi pogorirei tale cei negraite Stapane. $i cealalt& slujba a Utroniei dupre randuial gi Otpustul. IN TRED ZILE. 33 LA LITURGHIE. Prochimen, glasul al 4-lea: Sfintilor ) cari sunt pre pamintul lui. Sth: Mai inainte vedeam pre Domnul tnaintea mea pururea... Apostolul catre Efeseni: Fra- filor intarifi-va in Domnut... Aliluia, gla- sul al t-lca, Stigat-au dropfii.. Subs Malte sunt scArbele... Evanghelia dela Matein: Zis-au Domnul uceniciler sai: fala ex trimit pre voi. CHINONICUL, Bocurati-va drepfii intra Domnul... INTRU ACEASTA LUNA IN 8 ZILE. Sfinfii_mucenici, Achepsimi Episzopul, Iosif Preotul gi Atala’ diaconul. $i irnoirea bisericii sfantului marelui mucenic Gheorghie, cea din Tide, unde este pus cinstital lui up, La Doamne strigat-am. Suhinle pe 6, ale mu- cenicilor 9, gi ale innoirei 9, stihirile ‘muceni- cilor, glasul al 5-lea, Podvbie; Bucuri-te ckmars.. ucuraé-te treime a Trei- mii, lacasurile cele cu- rate ale bunatafilor, pa- ) harele care revarsa vinul bunei credinje, care veselesc inimile noastre;/-jajele, care izvorasc Japtele~-vindecarilor,\stelele ) care lumineaza lumina adeva: || rului, si marginile lumii le stré | lucese cu luminari; mucenici- ) lor ceicu nume mare, ceice afi | micsorat noaptea necunostin- fei, si afiluminat cugetele tutu- | ror. Rugafi-va lui Hristos si dea | sufletelor noastre mare mila. Bice stintite Achepsi- ma, Aitala, si losife, vrednicilor de lauda, ceice prin cunostinja dumnezeeascd cu dumneze- escul foc ali stins ralécirea ne- credinciosilor, prin cari cei ve slujesc soarelui si stelelor, a- fara din lege, de tot s'au in- necat, si au incelaf istefimea yrajitorilor, Mucenici cei puru- rea Cinstili, cei ce afi fost apa- ratori Treimii, lumina celor dintru intunerecul necunostin- fei, jertfe ale Arhip&storului cel adeyarat, a lui Hristos, carele s’a jertfit, si a dat lumii mare mili. Toata navélirea relelor o afi suferit cu gand prea viteaz, puindu-va infelepfilor pre cai, ca pre o povara va ducea ca- tre mulla ispité a muncilor. Pentru aceea laindu-va, si cu toiege batandu-vi, si cu chinu- rile lopindu-va cumplit, nu v’afi supus, nu Vali lepadat de Dumnezeu. De aceea vi s’a adus cununa biruinfei, si_v'afi numérat in cetele mucenicilor luminat. Cu _cari_dimpreuna cerefi, si dea sufletelor noa- stre mare mila, ale sfantului Gheorghie, glas gi Podobie asemenea. curandu-te ai mers la lupte, cu misciri de sinefi por- renee lul cu rabdarea ta, si semefiile firanilor célcdndu-le, te-ai mu- lal catre petrecerea cea lumi- nalé a iugerilor, daénfuind imprejur impreund cu ei si veselindu-te; si cu folosirile fale prea fericite mucenice Gheorghie, mantuind totdea- una pre cei ce le cinslesc pre tine cu credin{a, si din milosti- vire plecdndu-te spre {angui- rele sracilor, te rogi lui Hri- stos, celui ce d&rueste lumii mare mila. Vics catre noi cei ce te 1i- udam, si suntem scarbifi, ca sd ne fii ajutélor, usurand oste- nelele supararilor celor cum- plite si ridicénd greutatea; carmuindu-ne si p&zindu-ne, si mantuindu-ne Gheorghie, si a- credinfa, si indreptandu-ne ci- tre poruncile celui ce ne-a zi- dit; ca prin bun&tatea lui vietuind, tofi sd castigam dum- nezeestile rasplatiri in ceruri, laudand pre Hristos, carele di lumii mare mila. M are si minunat cu adeva- ral, se propovedueste lauda muceniei fale cei nespuse, ma- tite mucenice. Caci ca un bi- ruitor luminat, alergi in toati LUNA _NOEMVRIE nite; si spdimanland tot cuge- | ducandu-ne cétre Domnul prin | lumea, vrednicule de lauda | Cheorghie. Si fiind impodobit | a cu dumnezeestile faceri de mi- nuni, si vindecand boalele, si pre cei ce patimesc tamaduin- du-icu rugaciunile tale. Pentru aceea fe cunoastem ca pre un ajutor fierbinte si factor de bine prea fericil, celor robiti scdpare. Roagé-te lui Hristos, sa dea sufletelor noastre mare mila, D upre vrednicia numelui ai viefuit viteazule Gheorghie. Ca luénd Crucea lui Hristos pre umere, bine ai lucrat_ paman- tul cel injelenit de inselaciunea cea diavoleascd. Si credinfa idolilor cea spinoasa desrada- cindndu-o, ai sadit vifa dreptei credinte. Pentru aceea izvo- rasti_ vindecari_credinciosilor celor din toaté lumea, si te-ai ardtat drept lucrétor al Trei- mii, rugaému-ne fie: Roaga-te pentru pacea lumii si pentru | méntuirea sullelelor noastre. Slava, glasul al O-lea | $i acum, a Nascktoarei, « Invierii : ine nu le va ferici prea sfanla Fecioara? Sau cine nu va lauda Preacuraté nasterea ta? Ca cel ce a sirlucit fark de ani din Talal, Fiul unul na- scut, acelasi din tine cea Cu- ralaé a_iesit negrail intrupan- du-se. Din fire Dumnezeu fiind si cu firea om facdndu-se pen- lru noi. Nu in doua fefe fiind desparfit, ci in doua firi fara | noel nee nen APPR PAAR RRRD A ORR OORT ORCA CATO! iN TREI Zit 3% de amestecare fiind cunoscut. | Pre acela roaga-I Curaté cu totul fericila, si se milueascad sufletele noastre. LA STIHOAV Stihirile sfintului Ghe ora! glasul al 4-lea, Podobie: Ca pre un viteaz intre. Rabdatorule de patimi Gheorghie, impreuna vorbito- rule cu ingerii, si impreunad locuitorule cu mucenicii, sca- parea scarbililor totdeauna; liman de mangaiere fie-mi mie, celui ce sunt in noianul vielii, si indrepteaz& viafa mea, ro- gu-ma; ca cu credinfa fara in- doial& s& fericesc nevoinfele tale cele mai pre sus de fire. ih: Dreptul ca finicul va inflori.. Pre mine cel ce innot in mare, si pre cale cAlatoresc, si cand adorm in noapte pa- zeste-mé, priveghind luminca- z& mintea mea Gheorghie, si ma indrepteazi a face voia Domnului, ca s& aflu mantu- ire la ziua judecatii, pentru cele ce am facut in viata, aler- gand la acoperéméntul tau. tin: Minunat este Dumaezeu intru sfintii sai Dumnezeul |ui Israil a) platosa credinfei si cu pavaza Darului, si cu sulifa Crucii fiind ingr&dit, te-ai facut nebiruit de improtivnici Gheor- ghie. Si ca un ostas dumne- zeese, biruind taberile dracilor, d&nluesti impreuna cu ingerii; iar pre credinciosi pazindu-i ii sfinfesti, si mantuesti pre cei ce te chiama. Alté Sthird glasul al 6-lea, a lui Efrem Carias. Stil: Efinfilor celor ec aunt pro pimaatul lui, minunate a ffcut.. T inerii_ cei trei, cari s’au pazit in Persida nearsi, s’au facut inchipuire unirei voastre cei cu trei lumini, si a muce- niei pentru Hristos, si pentru Treimea cea negraila, mai pre sus de fiinfa. Ca precum aceia au indraznit vapaiei, nefacand necinste lui Dumnezeu, ase- menea si voi nu v’afi_lepadat a muri, nedesparfindu-vé de dragostea lui Hristos. $i pre- cum pre aceia i-au racorit in vapaie cel de al patrulea ce s’a aratal, intru acestasi chip si pre voi Hristos cel ce este unul din Treime. v’a priimit in loc racoros. Achepsima, dim- preuna cu losif si Aitala, de Dumnezeu primitorilor, ruga- {iva pentru sufletele noastre. Slavéelesul 1-in: Purtstorule de chinuri Gheorghie, dupre Mantuitorul Cuvant, ca un gréunte de grau cézand pre pamant prin sfar- situl cel mucenicesc, si dupre singuraé numirea, lucrand pa- méantul cu Darul lui Dumnezeu cel ce s’a sdlasluit intru tine, aslazi ca un spic frumos, rod mult roditor ne-ai dat. Daruri izvorind prin mutarea cinstite- lor tale moaste din morméant, dnd tamaduire celor ce se in- china lor cu credinf& Si noua celor ce te cinstim, cerandu-ne pace si mare mili. $i acum, a Nascitoarei Rucaciunile pacatosilor pri- mindu-le, nu trece cu vederea suspinurile celor scarbifi, ru- gand pre cel din curate san- giurile tale, ca si ne mantuea- scé pre noi prea Sfanta Fecioara. Troparul, glasul al 4-te, Mucenicii tai Doamne... Slava, a Sfantului asemenea, Ca un izbavitor al celor ro- bifi, si celor saraci folositor, nepulinciosilor doftor, impara- filor ajutator; purtatorule de bi- ruinfé mare mucenice Cheor- ghie, roaga pre Hristos Dum- nezeu, si mantueasca sufletele noastre. $i acum, Troparul Nascatoarei al Invieri, Taina cea din veac ascunsé.. Cautit ia stirgitul capi LA UTRENIE Dupé intdia Stinologhie, Sedeaina glasul 1-iu. Podobie: Merméntul tau, Dimnercesetl biruilor si viteazul diamant, Gheorghie pre noi impreuna ne chiama, sa ldudim dumnezeeasca lui nevoin{a si aratarea cea de a doua din mormént, a dumne- zeestilor lui moaste, din care izvoraste vindecare tuturor su- fletelor, impreun sitrupurilor. De doua oti Slav, $i acum, a Nascitosroi Bamesic Curata, de Dum- nezeu Nascitoare Fecioara, pre Dumnezeescul nevoifor si al nostru aparalor, pre mu tul Gheorghie, si amandoi ru- gafi-vé Domnului, 4 dea noua pace gsi unire, si sufleleasca ménluire, si indreptare viefii. Dup& & doua Stinologie, Sedeaina, glesul al lea, Podobie: De frumsejea feciorie Vives yeeauty pomenttes ta cea de preste an, mucenice Gheorghie mult nevoitorule, si veseleste inimile credincio- silor, prea laudate. Deci pre tine te rugém, cei ce sivarsim pomenirea ta, roag& obisnuit pre Domnul cel tndurat, si se dea noua curafire de greseli, si mare mila. ca aaa fN_TRELZiLE Slavi, glesul al 4-100, Pododie: De graba ne intampina Pomenirea cea praznuila pretutindenea Gheorghie, de cinstiti asezarea moastelor tale, a_ajuns la marginile lu- mii. Deci tofi adundndu-ne impreund, cu fefe luminale, cu cdntari de Dumnezeu gra ifoare, lsud&m pre MAntuito- rul, col co te-a daruit pro tine noud, folositor prea bun. Si acum, @ Nisckioarei Stanté a lui Dumnezeu mié- reas, Maica neispitita de bar- bal, neincetat roag& pre Fiul fau si Dumnezeu, s&-i fie mild de robii sai. C&ci dupa Dum- nezeu, cu a ta folosin{a ne im- bogalim, si pre tine neincetat, Maicé Fecioara intru cantari laudandu-te, cu credinfi te marim, R..50 canoer ay Gh aon eK sani 3 pe ee Al cdruia acrostih Ia Greci este aveste: | Voiu lauda pre florile cele mitosioere ale mucerici Faceres tui fosif, Possna I-t, glasu! 1-!u, Irmos Dreapta ta cea purtitoare ind luminafi_mucenicilor, F cu strélucirile celui in Lrei lumini, izbavifi-ne de in- funerecul pacatului si de pa- fimi, pre noi cei ce cinstim cu buna credin{i, aceasta prea sfinfité pomenirea voastra. Piindu-va gandul plecat prea sfinfilor, cu legile Stapa- nulai si Dumnezeului, barbi- teste vali abalut dela legile cari poruncese a face faradelege. Drept aceea patimind, dupre lege, ati cAstigat marire. Adusu-v’afi jertfe prea cu- rate lui Hristos, cu junghiere de bun& voie, prea fericitilor mucenici, facandu-va slujitori sfintifi, si jertfitori celui ce cu asa junghiere de buna voie, a inviat lumea. A Niscitoare’ Ceeace ai nascut pre Dum- nezeul cel necuprins, cuprins in frup, facdndu-se trup din multa buntate Fecioar’, roa- ga-| pre el sd mantueasca din primejdii pre robii tai. ‘Alt CANON, al sténtuius macelul mucenie Gheorshie Al céruin acrostih 1a Greci este acesta rea cinstitul inire mucenici eu ¢intiri laud inflepiese. Peasne 1, glasul sl 41 CCelui ee m povequt ipsa si nepulinja gandului meu, cu cinslil rugaciu- nea la cea fierbinte_pre- fa-o sfinte, fScindu-o desfa- tata, ca s& laud prea sfant& praznuirea ta Irmos. | | | | 38 LUNA _NOEMVRIE Cel ce este inalfat intru a- méndoud bunilafile, a faptei si a cuvantului, nu poate sa laude minunile fale Gheorghie. C& esti vileaz prea ales si ostas nebiruit. Slav Bastmires la cea cinslita, nu se poate cuprinde cu_ nici un fel de laude patimitorule. C& ma intunec si ma tem si nu m& pricep, si ma sfiesc a mé atinge cat de pufin de fap- tele fale, purtatorule de chi- nuri. $1 acum, a Nascatoarel Nascand pre Mantuitorul tuturor ceea ce esli bund, ai indreptat cdderea vietii; ci ai nascut pre viafa carea ne pri- cinueste noua luluror iertare pacatelor, cu rugaciunile fale. Catavasie Deschide-voiu gura mea... Peasne 2-2, limos Insufi cola ce stii neputinja... rzand_patimile- cu focul A stralucirii, prea_ sfintite Achepsima, mai ’nainle de ispila patimirii, fe-ai jerfit de cei faridelege, ca un ber- bece prea ales, sfinfind mulli- mile credinciosilor, cu curge- tile sangiurilor. Peed de dreptate chinuin- du-te infelepte, si sfaraman- ducte cu toiege, si cumplit sf%- siindu-te cu chinurile, nu fe-ai lepddat de dumnezeescul nume, n’ai jertfit focului, losife prea alesule, fiind infierbantat cu réyna credintei. Bitanduste pre spinare si pre piept fri de mil8, ribdai Ailala, ca si cum ar p&tim! altul, ea cu gAndul desavarsit priviai mucenice calre Dumnezeu, cel ce poale mAntui, pre cei ce cred cu tot sufletul intru el prea laudale. A Niscitoare} Din tine nea rasarit nous Soarele cel neapus, ceea ce esli fra prihan’, cu stréluciri luminatoare luminénd lumea cea biruifaé de intunerec, care era la pierzare de inselaciunea yrdjmasului, prea sfanté Fe- cioara mireasa lui Dumnezeu. Alt Ga Cela ce esti tunetul Nesuferind a vedea focul inselaciunii valvaind sfinte, ca ravnilorul Tlie infrunfand pre cel faridelege, ziceai: Nu este alt Dumnezeu, ca Dum- nezeul nostru. P oul Cuvantului carele a venit s8 puie in toatk lumea fericile, atingandu-se de sufle tN _TRELZILE tul tau, nu te lisa nici cum a | rabda, si cu fierbinteala_ stri- gai: Hristos este inlirirea mea. Siva Aritandu-fi feluri de munci tiranul, a socotit ci doara va infricosa sufletul tu cel_nein- fricosat, ganditorule de Dum- nezeu, iara tu strigai cu tavie: Hristos este intarirea mea. Si acum, # Néscétoarei Vauandu-te proorocul munte inalt, avand varful mai ; jnalt decét tofi munfii, decat cetele ingeresli, zicea, ca va nasle Fecioaraé mai pre sus de fire. CONDAG, glasul ol 22a, Podobie: Calin cole de sus Cele dumnezeesti de tain’ le-ai invétat infeleple cu cinste, jerfla primitd ai fost de Dum- nezeu fericite. CA paharul lui Hristos ai biut cu marire sfinle Achepsima, cu cei impreund patimitori cu tine, rugandu-te neincetat pentru noi toli. 1eos Tnima mea cea uscalé de multe gregeli, lisuse Atotpu- ternice, cu ploile bunatatii tale, arafé-o de roadi aduc&toare prin fapte bune; si da lumi- nare cunostinjei gandului meu, ca s& laud bucurandu-ma, pre 2 ETT fl lerarhul si de chinuri purtato- rul Achepsima cel mare, im- preuné cu Aitala viteazul, si cu losif prea fericilul. Ca intru tine nédajduindu-se, spre feluri de munci barbateste au indraz- nil. Pentru aceasta dau celor bolnavi témaduiri, ca cei ce au luat Dar, rugdndu-se nein- cetat pentru noi tofi. Sedentun auceulelley, glasu! at Utes Podobie Josit viteazul luptator, A- chepsima pierzatorul ingse- laciunii, si Ailala m&ritul pati- mitor cel nebiruit, stelele cele luminoase ale credinfei, si se laude astizi thiru canliri, cu adevarat dupre vrednicie. Ca acestia au intunecat inselaciu- nea Persilor, neslujind soare- lui, nici inchinandu-se focului, catre cari cu credinfi sa stri- gam: Rugati-vé lui Hristos Dumnezeu sa dea iertare gre- selilor, celor ce cu dragoste praznuesc sfanté pomenirea yoastra, Pre ifolepciunea gi. Slavd, a sféniulul Gheorghie. jind intrarmat cu semnul Crucii, cu acela ai surpat loal& puterea tiranilor birbateste, ca un luptator pentru credin{&, si cununile biruinjei ai Iuat dela Dumnezeu. laré acum prin cinstitele moastele tale, le vin- deci de trei ori fericite, toate 40. patimile sufletelor si ale trupu- rilor, tufuror celor ce alearg’ la tine cu credinfa si cu dra- goste, pururea pomenite birui forule Gheorghie; roagi-le lui Hristos Dumnezeu, iertare de greseli si daruiasca, celor ce praznuese cu dragosle sfanti pomenirea ta, $i acum, » Naseatoarel ], eud& de mulfumité dupre datorie adue fie, Stipan’, ca yaduva aceea doi fileri, pentru toate darurile tale, Ca tu te-ai ardtat acoperamant si ajutor, scofandu-m& fotdeauna din ispile si din scérbe. Pentru a- ceea ca din mijlocul cuptoru- lui celui cu vapaie, izbavin- du-ma de cei ce ma necajesc, strig catre tine din inima: Nas- catoare de Dumnezeu aju- lami, rugdndu-te Fiului lau si Dumnezeu, iertare de greseli sé mi se dea, cA pre tine te am nadejde eu nevrednicul robul tau. Peasna 4-a, irmos Munte umbrit ‘ca Darul. u cuvintele dumnezeestei ¢ cunostinfe, tare ai biruit pre w&jmasii cei biruifi de intunerecul necunostin{ei, tnfe- lepte Achepsima, nesp&iman- fandu-te de chinurile cele ce se aduceau de dansii dumnezees- cului téu trup fericile. LUNA NOEMVRIE nearer = Prin viclenire te sileau cu foc cei ce se inchinau focului, sd-i aduci cinsle lui. lara tu fiind cu gandul infierbéntat de dra- gostea lui Dumnezeu, de tot fe-ai lepadat a sluji focului, luand mangéere, care te intaria pre tine losife. F iind plin de dumnezeestile ape ale Duhului Aifala, ai sc pat de apele cele turbure amare ale necredinfei; si in curgerile sngiurilor tale celor varsate, ai innecat pre vrajma- sil cei nevazuti. A Niscilloarei: Podoaba sfintita te-ai aratat sfinfilor mucenici Fecioara cu adevaral, si scdpare credincio- silor, zid si inlarire, si mantuire desavarsit. Pentru aceea cu mare glas te marim. Alt Canon, Irmos Auzit-am Dumnezaule auzul tiv, Sx dai tuturor Ixudstorilor {ai maritul si cinstitul tu ajutor, si sprijineala, prea fericite Gheorghie, ca unul ce ai tn- draznit catre Domnul. Avand putere nebiruits, da- ruifa fie dela Hristos Dumne- zeu, risipeste degrab nivali- rea yrajmagilor, cu rugiciunile tale. IN TREL ZI al Slav D e toate partile ma cuprinde noaptea supararilor, si neince- fat ma impinge catre prapastia patimilor, Gheorghie. Ci apu- ¢And inainte mantueste-ma. $i acum, « Nusedtoarei umai tu ai avut in pante- ele téu, pre cel ce cuprinde toalé lumea. Numaituai nascut pre cel ce se infelege cu necu- prindere de minte, Naiscitoare de Dumnezeu Preacurafa. Pensna 9-2, Irmos. Cela ce ai luminat. ericifi vali ardtal, ca ali propoveduit pre Cuvantul cel fericit in priveliste cu barbalie, pururea pomenifilor, pre cel ce v'au impreunat cu cetele fericifilor, c&ci afi biruit prea laudat. Turnuri neclatite v'afi aratat credinjei, mestesugurile vraj- masului cu fotul pierzandu-le, Tosife dumnezeescule, Achep- sima sfinfile tainuitorule si Ai- fala prea sfinfite. SfSramandu-se de b&t&i tru- purile mucenicilor, au sfara- mal puterea cea nepulincioasa a nedumnezeirii, si a aratat foarle bine dragoslea sufletu- lui. cea fare catre Stapanul si Domnul. A Nissitosrel Ca ce lea pazit Fecioara nestricat& ca mai ’nainte de na- stere, pre tine cea fara de pr hana, salasluindu-se fn pante- cele f%u mai pre sus de fire a iesit Dumnezeu si om, indum- nezeind firea, carea o a lual pentru bunatatea sa. Alt Canon, irmos Rissre-mi mie Deanne. Biruitai tabara cea neim- blanzit& a dracilor, mucenice, slujindu-te cu arma Crucii, ca, cu o dumnezeeasci sulifa, cu carea ai patruns si ai surpat la pamanl, pre mai marii ostilor cei infunecali. Cu puterea Atotfiitorului in- tarindu-te Gheorghie, si cu pur- larea de grija, ceea ce ocaérmu- estetoate povafuindu-te, aiman- tuit luntrea sufletului_ nebiruil de yaluri, c&tre limanul vie} Sivi.. Ce te nadajduesti sé ma stra- muli de catre dragoslea Hi stosului meu cu momele? zi- ceai facatorului de rele sfinte, ca si cum ai fierbe o piatré, si ca oi Gum bi Serie pre apa me rii, si ai sageta Cerul. $i acum, a Néscitoarei Surpa pre ereticii cei man dri, cari faré de mila navalesc 42 7 LUNA NOEMVRIE catre poporul cel drept miaritor, ceea ce esti fara de prihana. C& ai putere intocmaicu voirea, ca o Maicé a lui Dumnezeu. Peasna 6-s, Irmos Inconjuratu-ne-au pre noi. nalfandu-se tare valurile mun- I cilor, nu au_acoperit barba- tia voastra si buna larie, infe- lepfifilor. Ca cu dumnezeeasca carmuire afi ajuns la limanul cel lin al mantuirii veselindu-va. Cu piciiturile sfinfitelor voa- sire sangiuri sfinfilor, rogin- du-vaé dumnezeeasca haina feri- cililor, si cu cuviinfé imbracan- du-va intr'insa, impérafifiimpre- una culmparatul cel nemuritor. Prumosi vati facut cu po- doabele nevoinfelor, si impre- una afi mers inlauntru in camara cea de mire sfinfilor; indumnezeindu-va luminal, v'ati aratat fii dupre Dar cu toala lauda, ai Tatalui luminilor, cei ce suntefi vrednici de minuni. A Nascétoarei QOmoritus’a vrajmasul cu naslerea fa, cea purtitoare de viala, Fecioaré curala, sia in- viat Adam, fiind omorit de de- mult din neascultare, gusland din pom. Pentru aceea te laud si te fericeste pre tine, ceea ce esti cu totul fara prihané. Alt Cenon, Inmos Viforul ganduritor Trupul téu dandu-l la chi- nuri, sufletul lai pazit fara de valdiuare, de Dumnezeu fert- cile, ajutorul cel de sus avan- du-l pazi purtitoare de grij intru razboaie Gheorghie. Milostiv £& pre St%panul tot- deauna cu rugaciunile tale, ce- lor ce sivarsesc cu dragoste pomenirea ta, si pazeste-i ne- vatamafi de viforul yrajmasilor celor vazuli si celor nev&zuli. Slavé... Mintle cele de sus s’au mi- rat vazand birbalia ta, in ce chip cu arme de aproape lup- fandu-le, ai biruit pre vrajmasul cel fri de trup, pre cel ce o- dinioara a lovil pre incepatorii neamului in rai. Si acum, 1 Niscitoarei Tesutai hain& mohorita Im- paratului tuturor, cu fesélura cea negraité Preacurala, prin buna voirea Tatalui, si a dum- nezeescului Duh, imbracandu-l cu frupul féu neschimbat si neamestecat. CONDAC, glasul al 8-toa, Podobie: Apatitosrai Dosmnei.. Citre folosinfa ta cea apa- ratoare si calda, alergand noi credinciosii, ne rugim ca s& ne méntuim, nebiruite purtitorule de chinuri. Ci ca cela ce ai in- dr&zneal’, mantueste-ne pre noi acum de toate primejdiile, si de rut&fi, ca s& strigim: Bucu- rile mucenice Gheorghie, 10s. Mare folositor te-ai araitat pre pimant sluga Domnului si prictene! C& pre poporul cel credincios cerceland, il mantu- esli pururea marite. Pentru a- ceasla cu credinf& si cu’ dra- goste slrigim cilre line, mult patimitorule: Bucuré-te, prin earele se lumineaza lumea. Bu- curg-te, prin carele oastea se straluceste. Bucur-te, scipa- rea credinciosilor celor robili. Bucuri-le, grabnic& folosirea celor legali. Bucuré-te, inalfi- mea celor ce din credin{a alearga la tine cu caldur’. Bu- cura-le, bogalia celor ce te iu- bese pre fine si Tntru necaz yeselia. Bucuré-te, ca esti zid Impiratului. Bucur’-te, c& dai biruinfa intru razboaie. Bucura- te steaua, care luminezi pre cei ce umbli pre ape. Bucuré-le, dezleg&torul a toat& dos&direa. Bucur&-te, la carele tot credin- ciosul alearga. Bucura-te, prin carele se laud& Ziditorul. Bu- curi-le, mucenice Gheorghie. Intre aceasti lund tn 3 zile, pomenires tilor mucenici, Achepsima, Losi? 31 Allal Sila: Pre Achepsima tl omolra prin S&uile toiegelor, iN TREI ZILE Tek pe pis rite petite. Pre Achopsina tn & ircia ci eu toiege’ bau batut, Tord pre Impreund nevokorit tui ew pletre 1a improgeat. i toi Achepsima, ow impragek- Aleestin ax fost pre vremea Iai Sa- vorie Imparatul Pergilor gi al lui Con- stantin cel mace ce imparajia preste Romani, Deci era sfantal Achepsima ¢- piscop la Anil’, fiind batran de optzeci de ani. Deci prinzindui au stitut de fafa Ia Intrebare, inaintea lui Andraboshar stalsioulni eeloi mara Si tadatd sfAntnl Achepsima, a fost batut cu befe de tran- dafir. Jara pre stintul Iosif |-a pus de l-a batut atét de molt, cat i s'a risipit car- nea pind la vase gi ta bigat la tachi- soare legat. lard pre sfantal Ai dul de mAini si de picioare pe sub genunchi ghemuil, tl batura pasa s'a des- nodat de prin incheeturi, i ta bagat in temnité. Dupa acestea, aductnd iaras pre sfantul Achepsima, a fost batt de treizeci de ostasi, pind s'a dat sufletul. Iaré pre losil spinzurdndu-l cu capul tn jos, il ucisera cu pietre. Pre Altala, tin- zindu-l si batindn-] patrazeei de ostagi Lau spanzorat gi pre el cu capul fn jos, si aga ga dat stérsitul sau tn mafaile tai Damoezen Intra acessti 2, innoiie biseriei stintului ma reli mucenic Gheorghie si cin Lida, adio& ‘egeterea sfinteior sale moagle intr'insa Sin: Faptuia acum eu bucurre dnstegte Punerea mosstelor tale si innoirea cinstite’ biserici, cest mare martorisitor al lui Hri- ‘stos Gheorghie, eri pe yremea Jui Dioolitian, din tata capadochian, iaré din maica palestinean ; gi do- bandind crestere minunata si de Gre bund fiind, si rid&cina cinstiti si siinti, edci paringii Iui dia veci din stramost eran impodobifi cv bunul neam, gi co buna credinf’, s'a facut prea viteaz i prea strélucit intra razboaie, Pentru care s'a facut si de catre Dioclitian triban vestit Numerie, tneepind atuncea si fie de varsta, Si dup aceea pentru barbajia lui cea covirgitoare gi Comit, tiinuindy-sc pind atuncea, si necuroscindu-se cd era crestin, $1 implinind dovazeci de ani ai varstei sale, a rdmas orfan de tatil sin, lastndu-si acela viata sa intra Iuptele bunei cinstiri, Tard sfastul purceziad cu maica-sa din Capadochia, au trecvt in Palestina, dintra care era ca; ca acolo avea multe lucrari_ simulta mostenire. Deci finccd s'a intamplat a muri gi maict-sa feta acea yreme, i-a rimas malta avutie simulta bogéfie de lucruri, dintru care luand avere cu sinesi din destul, s'2 dus la Dioclitian, poftind 3& ia mai mare stapanire decit cea dintdiu. Dar vazand pre pagani avand atita por- rire asupra crestinilor si neputdnd a le vedeh pre acestea, a hotarit tnthiu, si-si imparfeasca la sdraci averile sale, acelea are le purti cu sinegi; apoi sso ve~ steasca pre sinesi tnaintea Ini Dioelitian ca este crestin, i la tot statnl si divanul ; care Incru Ia gi feat ia degrab. Deci imparfind averile cele cu sinesi cit mai degrab la sérack, gi dand libertate scla- vilor sai, gi féclind ageramint gi randa- isla pentra averile cele ramase in Pa- lestina, intro a trea ai a sfatulni (0a faced sfat cx toti stipanitorii de prin toata stapdnirea Romanilor, ca si seoata din mijloc pro eregtini). Atuncea a venit singur de sinesi fn mijlocul divanului gi al slatului, fiindet se ada atuncea acold 1 Dioclifian. Deci propovedaind arétat pre Hristos Damnezeu si Fin al lui Dum. nezev, 91a arétat la ivezld buns credinta sa. Pentm areasta pringindase, e'a dat la toate felurile de nemésurate munci, Ca s’a impuns ca sul/fa in pantece. S'a pus Pe 0 roatd, s'a batut ex vise de bou ce multe ori, si fatr’o groabA pling de var s'a aruncat, $i pazit fiind nevatimat ce toate prin Darul lui Hiristos, a tras catre ctedinta cea tatru Hiistos pre impardteasa Alexandra femeea lui Dioclitian § afar ce dansa gi pre oare carcle Glicherie, gi pre al- ‘tol cu numele Atanasie, pentru ci a inviat pre unul din morfii cei de emule, si pre tun bou a celuilalt I-a inviefuit, gi nenumé- rata multime de oameni a adus la cre- dinfa lui Hristos Dumnezeu, facdnd multe minuni numai fen chemsrea lui Ilristos. Deci factnd el acestea, a fost inchis tn temnita prin poranca Ini Divclitian legat cu lanuri de Ger. Si Inte» acea noapte i s'a aratat lui in videnie Hristos, bine vestindu-i bundtafile cele ce il ag eapta pre dansul. Si destepranda-se, a mullamit foarte 1oi Dumnezen, sia rozat pre pizitoral temaifei, ca sa libereze pre slvjitoral cel objgnuit ai #4 vie la dansul. $i Mednd pazitorol temnitei dupre voia loi, a intrat robul, caci sta acolo afara de temnifa, care a ardtat si serisorile cele aducatoare aminte ale stintulai cu tot felul de ofrguinfd, Deci vazdud pic stapinul sau in legaturi, gi inchinindu-se lui zice’ jos plingind. lard stintul ridi- eAnéu-l pre el indemna s& fie cu inima buna. Dupa aceea iva aritat tei gi vede- nia, si lang’ aceastea j-a si poruncit cu de-ailinsul, ca dupa moartea sa, sa ia trupul lui,’ si diata pre care o aved facut mai ’nainte dea fi prins, si sa-l duced la casa patriei sale care era in Palestina, si sd se teama de Dumnezeu, si si nu lipseascd de a an face vreuna din céte sunt scrise acolo to diaté. Si fiindea 5i cl i s'a fagaduit gi s'a tnvoit a face cu ucral toate acelea cite i-a poruncit, a luat binecuvintare gi iertare gi s'a das dela sfantal. fara a dova 1i edus find s{aotal farag ta Intrebare si aeplecdndu-se a jertf Ii Apolon, ci mai vartos zdro- bind cu rogaciunea gi ca niste praf zdru- mictad idolii care erau In capigte, 1 s'a taiat capul. lard robul Ini accla luind prea cinstit trupul sffntului impreuna cu diata Iai, s'a dus tu Palestina ; unde im- preund cu alti cregtini ou multa oinste gi erlavie sfantal acela si mucenicescul trup Ia tngropat. Si a stvarsit ca un rob bine cunoseitor si mulfémitor, 9: pre celelalte toate cate ti eran poruacite de stintul, Dupa aceasta n'a trecut malts vreme sia stralucit buna eredin| gi fotind im- pirafia deaparurea pomenital si marele Imparat si intocmai ca apostolii Constan- tin si aflind vreme sloboda aceia cari eau buna cuviinfa gi pre mucenioul, ww zidit bisericd sfantului prea veselad i prea fromoasa in Lida si ridicdnd gi mult patimitel si sfintal acela trup al maceniculai din locul acela aevederat In- TS TRELZILE_ tra carele ziced gi aductndv-l la pus acolo la aratare, pre cel vrednic de multa jumina si de mai multé aritare. Si prin- ir'insul a fécut fnoire bisericii aceea, care era atuncea din non zidita de dangii, find atuncea fn trei zile ale Tunii Tui Noem- rie, De unde izvordse izroare deapur yea curgatoare si darori de minuni_ acc: Jora cati se Inchind lui cu credinga. C2 Dumnezeu prea _mareste pre cei ce il prea mares: pre Uausul, Desi de atue cea a Inat biserica Ini Dumnezeu in fie- carele an intra aceeasi zi, a praznul adu- cerea moastelor stantului muzenic, totra slava gi lauda lui Hristos adevdratului Domnezeulai nostra si a insu marclui marturisitor Gheorghie. Iniru acosstt si, pomenirer prea cuviosului parintelii nostra Aczepsina, Sons Cu fnfrinarca gi ett ostenel sa topit, ‘Achepsima gi unde ou sunt ostenele sit mutel, pre sine Acosta ert pe vremea Ini Teodosie cel mare, la anul trei sute optzcci si doi si achzAndusse pre sine intr'an loc sipat, acolo a petrecut sasezeci de ani fara sa-] vada cineva, gi far si vorbeasca cu vreun om, Ci IntorcAndu-s' mintea sa catre inima sa, privea ginditor pre Dum- nezen gi dela el primed toata mingterea. Tard Iocul acela nn eri spat drept, ci cid alatuit picsig, gi ou tntoresturi per~ com este clima viei. MAncarea sa era linte muiaté cu apa. Si iesii de doua ori pe saptamana gi fsi lua apa ce eri din destul, din izvorul ce era acolo aproape, fara sf se vada de vreun om, Deci acesta facnd multe miruni gi vrednicia preotiei cx sila primindu-o, to pace adancé s'a mutat catre Domnnl. Inte eceacti 2), preacuviosul parintele nosiru si mAriurisitorel Teodor, episcupul Aghirei 3i Sfintimucenisi Sever, 'Androna, ‘Teodot #t "Teodota, cari sau sévargit de sobie in: Ta te druogti celayi Aghirei dar, O ‘Teodore dela Durinezeul tuturor. Fie gi femee impreus® mucenifa cu birbati patiming, Cu, cel patru ce s'au tHlat impreuné t&int find. ~ Intru aceasta 23, preacuviosul pirintele no- stril Ills, ev pace ‘sia sévirgit. Stih; Mie prin carol bundtijilor tnaintand, S’a apropiat de Cer ca alt ilie find. 6 Jntru aceasté zi, sfinfii nouk mucenici de sabia slau skvirgit Sil: De méinile ingelatoritor cei neschim= bai cu suletele su tat, ‘Cel nowt banbati sl ingelaciunen au risturnat, Intru aceasté zi, slinjii douBzeci gi opt de imuleeniei, in foc seu sAvarsr. Sth: S& ard eu foe barbafii de doud oft cinei gi de dovk of doi find, Cu cari impreund sk ard doul cincimi gi douk doin Intra aceasti zi, sfantul Ahemenid Persul mirlucisitorul Stih: Ahemenid pre Dumnezeu Cuvantul do- rind, iroa parinteasci si muncile esto nesrujand. Alhemenid a stttut pe vremea lui Iadigheré finl lui Gororan imparatul Pes glor i pe wremea Ini Tecdosie cel _m fimparatal Romanilor in ani patra sute zece, barbat minunat, fio dompitornlui cetatii. Acesta listnd credinga tatéac-sau, a crezut ta Hristos; de care afland im- pAratyl, malt s’a nevoil, ca sicl intoarca {a eredinga lui cea dinti; si finde n'a potut, Fa golit pre el de bogapia ce aved, Ge hainele ce purti si de cinurile ce-L impodobia; gi a poruncit ca gol sa-l raga ailele vaoiei sale vind numat o incingere preste mijjoc. Iara dupa ce a trecut multe zile, s'a plecat imparatul din c&mara gi a vazot pre prea bunul acela birbat, ci se arded de soare si xa plin de’ mult praf. Deci s'a adus aminte de stralucitea si slava, ce aved dela tatal sau gi 2 poruncit sa vie s& imbrace cimage. Apoi socotind ca s'a moat din aspra viefuire cea din nainte si de rusinea ce a suferit, ta zis lui: ‘Acnm poate te-ai mai gandit, Icapida pre fin! teslarului, adica pre Hristos. Jara sfantul umplindu-se de ravni a slagiat camaga cel tmbracese 3i aruneindu-o pre ea impératalui a zis: Daca tu socotesti pentru cAmaga aceasta, st-mi las eu evla~ via mea, aibi-o pre ea impreund cu ne- ie ee = 46 LUNA NOEMVRIE _ credinja ta, Aceasta Indrazeala vazin- du-o imparatul la gonit pre el gol din palat. Deci acesta cu temere de Dumne- zeu yi cu evlavie petrecindu-si viafa, In pace a adormit de trei ori fericital si a fuat cununa méarturisirii. Pentru ale lor sfinte rogiciuni, Doamne miluegte-ne si ne méntueste pre noi, Amin. i Pease 74, Inns | Fre tine Nascdtoare de Dumnezeu.. tralucind din paméntul per- S sesc, ca niste stele lumi- noase, Iosif si Aitala, cu stralucirile patimilor au luminat lumea, cu bund credin{& stri- gand: Dumnezeul cel prea lau- dat al parinfilor si prea sl&vit. ch multe ostenele afi ca- sligat vieafa fara de osteneal’, mucenici ai lui Hristos. Pen- {ru aceea cu rugaciunile voa- sire, usurafi toata osteneala, si supararea fotdeauna, dela cei ce sirigi prea léudatilor: | Dumnezeul parinfilor cel |a- udat si prea slavit. Pye Achepsima cel prea sfinfit si pre minunatul losif si pre marele Aitala, pre sfin- filii mucenici, cu cuvinte sfin- fite acum sa-i ldudam, strigénd: Dumnezeul parinfilor cel 1a- udat si prea slavit, A Nisei are! umnezeeasci podoaba a ierarhilor si cunund patimi- forilor celor cu buna lauda, fe-ai facut cu adevarat Prea- curala si intarire celor ce can- ta totdeauna: Dumnezeul pa- rin{ilor cel liudal si prea slavit. Alt Canon, Irmos: Cel ce ai mantuit pre tineri.. Dorind numai de cele in- felegatoare fericile si veselin- du-te numai de bunatatile cele nadajduite, cele de acum le-ai socotit ca un_vis, strigdnd: Prea liudate Dumnezeul pa- rinfilor, bine esti cuyantat, Pricanduy gandal stxpan patimilor, marife, precum este legea lui Dumnezeu cea prea buna la toata zidirea, a birui cele mai bune, pre miscarile celor mai rele, cu Darul cel dumnezeesc, Slava. O cat este de fierbinte o&- tre Dumnezeu dragostea ta prea fericile, cum ai socotit avufia ca o {arana, strigand; Nu am socotit ai toataé lumea vrednica de polriva dragostei St&panului tuturor, macar de ar fi aur, $i acum, a Naseitoarei Feecloars Maica lui Du- mnezeu, sfarama semefiile yrajmasilor, si sfaturile celor fara de credinfé, supune-le celor bine credinciosi, si cor- in TRELZALE aT nul drepl credinciogilor, inal- {andu-! cu laudele vitejiei. Peasna 8, Irmos: In euptor coconii lui Israil.. nd socolifi inaintea vraj- masilor, ca niste urifi prea inteleptilor, va mutafi din loc in loc, pentru ispita a mul- | tor batai, strigand: Toate lu- crurile Domnului pre Domnul | Budafi-l sil prea inalfafi intru | toli vecii. p re trupul gol luand voi rane, afi ranit pre vrajmasul cel fara de trup prea liuda- tilor cu sulita rabdarii, cén- land: Toate lucrurile Domnu- lui pre Domnul laudafi-l_ si-] prea inalfafi intru tofi vecii. Piina ucisi cu pietre, ca 0- dinioara cel infaiu intre muce- nici, nu vati lepadat de piatra cea cu adevdrat nesfaramata Hristos, cei ce suntefi cu nu- me mare, cantaénd: Toate lu- crurile Domnului pre Domnul laudafi si-l prea inalfafi intru | tofi vecii. Ci. pre o unime dupre fire neamestecata, iara dupre fele Treime, si slavim pre Talal cel mai ‘nainle de veci fara de inceput, pre Fiul si pre sfantul Duh, cantand: Toate lucrurile Domnului pre Dom- { nul ldudafi-l si-l prea inalfali intru tofi vecii A Nascitoarei Tacov te-a vazul odinioar’ scara Fecioar’, prin care cel mai pre sus de fiinfa s’a po- gorit pre p&mant, iar& pre noi | ne-a suil catre inalfime. Pre acesta neincetat il laudam Nasc&toare de Dumnezeu si-] prea inalfam intru fofi vecii. Alt Canon, Irmos Pimantul gi toate cele... Cu tolagul cuvinlelor tale celor sfinfite ai infant mul- fimea dracilor, si ai izbivit furma credinciosilor de stri- c&ciunea lor, cari cAntau lui Hristos: Binecuvantafi toate Incrurile Domnului pre Dom- nul si-l prea indlfafi intra tofi vecii. i Tntinzandu-tt ochiul la Cer, fi-a rasarit tie lumina de dimi- neafa, cum a fag&duil Du- mnezeu; ca inca rugandute tu, a yenit strigandu-i: Venitu-li- am fie intru ajutor nu te teme, leapad& toala frica, imbarbi- jeazate in veci. Binecuvaatim pre Tatal.. avilirea ta o a aratat Hri- stos infricosafa viclenilor, si trufasilor ostasi, ci maestriile | acestora le-ai sfaramat ca o | } fesilura de pdianjeni Gheor- | zeu cele cu bund lauda. 48 ghie, strigand: Pre tine bine te cuyintez Hrisloase in veci. $i acum, a Niseitoare ornirea cea fara de stare, | si slriciciunea morfii le-au stricat nasterea ta, Curata, si a dat fuluror oamenilor viafa, celor ced laud pre el ca pre un Dumnezeu al tuturor si Domn, si-l prea inalfé intru oli vecii. Chipul nagteri tale | niste suisuri si seari, suindu-va pre voi calre Cer, s’au aratat mullimile pieltilor, lericile losife si Aitala prea marifilor, prin care omo- | rindu-va, v’afi invrednicit ni muririi prea laudafilor. Sa stam cinstind cu buna credin{3, pre dumnezeescul sfinfitnl mucenic Achepsima, pre prea alesul de cele sfinte lucrtori Iosif si pre slujitorul tainelor lui Hristos, pre marele Aitala, pre slugile lui Dumne- Acum fiind salisluifi aproa- pe de Dumnezeu, si invredni- cindu-va_ de lumina negrailé, si unindu-yi cu cetele ingeresti, $i fiind impreund éu ostile muce- nicilor, cu acestia purtétorilor _LUNA NOEMVsi de chinuri impreund rugati-va totdeauna pentru noi A Niscitoare Taina cea tntricosaté a nas- terii tale, nu poate nici cum limba so spue, cd ai thtrupat pre Domnul Cerului si a toat& idirea, saracindu-se cu trup, Maica Fecioara curaia, pentru aceea cu un glas impreund te slavim. Alt Canon, Trmos. Naglerea ta nestricati i muntele muceniei te-ai suil, si cunun’ ai luat din mana Domnului purtatorule de chi- nuri; ca acesta este Darul mu- cenicilor, pentru aceea tofi du- pre vrednicie te mirim. Pica de pacate daruesti, si boalele trupului le gonesti departe purtitorule de chinuri, si cu totul mé faci deplin, pen. Irn aceea cu dragoste imbr&fi- sez chipul fu. Ca unul ce te posi in co- ruri patimitorule, si stai inaintea scaunului Impératului tuturor, f trimite caitre mine raza cea de | lumina, care risipeste norul p&- catelor, cela ce cu dragoste am alciituit fie cantare. Slav. $i acum a Nasedtoarei Piut cet intocmal la chip, ca- IN TREL ZR 49 rele s'a nascul mai ’nainle de veci din Tatél cel nendscut, si jaris in vremile cele mai de pre urma prin Duhul sfant viind din Fecioar’, sar&cindu-se cu trupul, a indumnezeit omenirea. SVETILNA sfantului Gheorghie, Podobie: Femei euziti.. Jats iarts trage c&tre sine, praznuirea ta cea marifa pur- litorule de nevoin{a, mulfimile iubitorilor de Hristos, vrand a face bine dupre obiceiu, vred- nicule de laudé Gheorghie de Dumnezeu cinstite, viteazule mucenice al Domnului, pierza- forule al dracilor. Alta Podobie: Cu ucenicii st. ‘aun soare a stralucit in toate marginile pamantului, prea cinstité punerea marifelor tale moaste, Gheorghie purla- forule de nevoin{a; pentru a- ceasti deslegare de greseli d&-ne noua robilor tai, ostasule al Domnului, celor ce savarsim stralucita si purtatoare de lu- mina pomenirea ta, cu cdantari de Dumnezeu primite, prea fe- ricite mucenice. Slava Marital Achepsima, losif vi- feazul si Aitlala infeleptul, cu puterea lui Hristos au_p&timit, si surp4nd ralacirea Persilor, se roaga pentru noi sfintei Tre- imi. Pre cari laudandu-i cu buna credinta, ca pre niste_ sfinfifi mucenici, praznuim luminat strélucita lor pomenire. $i scum, a Nascétoarei Ca pre o Maicé a Cuvan- tului lui Dumnezeu, te laudim pre tine cu dragoste, intru can- tari de Dumnezeu insuflate, prea sfanté Fecioara, cei ce ne-am méantuit prin tine, ci, Dar s& ne dainoua robilor tai celor nevrednici, Nascatoare de Dumnezeu, curajie, pace si lu- minare. Ca pofi cate voiesti Fecioara, ca una ce esti Sta- pana tuturor, lauda drept cre- dinciosilor. LA LAUDARI (Hvalite) Stihirile sféntului Gheorghie, glasul al 4-lea Podobie: Ca pre un viteaz.. Re paméantul cel lucrat a lui Hristos, pre viteazul intre mucenici, pre infeleptul Gheor- ghie sa-l |4udim, pre propo- veduitorul adevarului, vita cea pururea vie a viei, carea a o- draslit roada vielii si a izvorit vinul bunei credinfe, si veseleste pre cei ce s&varsesc cu cre- dinfé pomenirea lui cea de preste an. De cous on. es pre o stea mult lumi- noasi, ca pre un soare ce lu- mineaza infru intunerec te stim pre tine, ca pre un margaritar Sn penne een eet ms crennnnnnnnannennannns anaaaanannancanannannefimmn 50 _ LUNA NOEMVRIE _ de mull pref, ca pre o piatrs SLAVOSLOVIA (Dexologhis) cea mare luminoasé, ca pre un fiu al zi- | Fstenille si im 5 ee, ith si cel de lei, ca pre un ajutor credincio- silor tntru primejdii te sudém, s&vArsindu-fi pomenirea, purta- forule de biruinté Gheorghie. LA LITURGHIE Dp me 1 Fericirile din Canonul sfantului Gheor- re mare inotind, pre cale | ghie, Peasna 3 asi a6-a, pe 8. Prochmen, umblind, noaptea dormind p&- | Apestol: Pastor tntdriziea bn Dorm zeste-mi, priveghind fere- | Alilsis, Evanghelia dela Lucd: Zsa Dom- z on nul ucenicilor sat: Nimic nu este acopertl., ste-ma, prea fericite -Gheor- oe ghie, si m& invredniceste a face 2 yoia Domnului, ca s8 aflu la Bucurafi-va dreptii tntra Domaul.. ziua judecafii deslegare celor J ce am facut in vial, eu carele aa oe alerg la acoperemantul tau. | Slavl, glasul at 4-tea . r : | INTRU ACEASTA LUNK jamantul ribdarii cel tnfe- legator, duhovniceste sal lau- iesa dim Tralilor, pre marilul mu- 2%, siuimat ind cenic Gheorghie, pre carele ca Mirelor, si Ermeu preotul pre cel aprins cu dragostea | 1a poamne strigatam., Stihirle pe 6, ale Cu- pentru Hristos, primejdiile fay | “° 7 ev uae batut, si muncile l'au strujit, si feluri de chinurii-au topit trupul cel din fire stric&cios. Ca a bi- 1 al Ate Palobie Ca pre un viteez, ruit dorul pre fire, prin moarte u sdgefile postirii ai ranit | indemnénd pre doritorul, sa pre vrajmasul si tabe- | mearg’la doritul Hristos Dum- rile lui le-ai_ pierdut. nezeu si Mantuitorul sufletelor | Pentru aceea ai luat darurile noastre. biruinfei dela insus Hristos, Ses ivanimny a Stasi inane earele te-a intfarit pre tine cu farie fericite. Pre carele roa- e toate primejdiile pa- | gal, sa méantuiasca din stri- | zesle pre robii tai, binecuvan- c&ciune si de primejdii, pre | taté Nasc&toare de Dumnezeu, cei ce savarsesc cu credinfa casd fe slavim pre tine né- pomenirea ta cea pururea dejdea sufletelor noastre. cinstita. ———— Suindu-te la vederea cea mai inalté prea fericite, toate cele pXméntesti si trecitoare, in trup fiind le-ai trecut cu vederea; si ai ales viefuirea fari de materie pre pamént, pururea fericite; povd{uindu-te cu dumnezeescul Duh, parinte, te-ai facut povaluilor gsi in- drept&tor si pild& sihastrilor laudat tntru credin{a. Turinanducte cu straluci- rile cele dumnezeesti ale da- rurilor Duhului, gAnditorule de Dumnezeu Ioanichie, te-ai aratat lumin&tor marginilor lumii; gonind durerile raula- tilor si intunerecul patimilor cu rugaciunile tale; si tamd- duind tot felul de boale, si scipand de primejdii, pre cei ce svarsesc cu credinfa po- menirea ta cea pururea fe- ricita. Alte Sthiri ale stintilor, glasut al 2-16 Podoble, Gand de pre temn... Din chemarea cea intocmai cu numele imbogafindu-te, din purtarea de grija a lui Dum- nezeu, o ai intarit pre aceasta cu faple fericite, si o ai ade- verif. Ca, cu rabdarea ta ai biruit adunarea vrajmasilor, si ceata varvarilor. Pentru a- ceasta luand cununa biruintei, cu credinfa ai strigat: Slava IN PATRU ZILE re puterii tale celei nebiruite, iubitorule de oameni. Alle tamiduirilor miruri cu bune mirezme, ne_ izvorasti nou’ astizi Nicandre, intru dumnezeeasc& pomenirea ta, si gonesti infelepte ceafa scar- belor si patimile cele trupesti, si umpli cu bogate daruri a- dunarea tuluror celor ce stri- ga lui Hristos: Tu esti mirul cel nedesertat, care prea mi- roseste, celor ce te lauda pre tine. Avana indraznealé catre | Hristos, cel ce singur este slavit intru sfinfii sai, pre acela roag&-l cuvioase Nicandre, pentru cei ce savaérsesc cu dragoste pomenirea fa, si la- uda ispravile fale, ca sé ne facem p&rtasi bunatafilor ce- lor negraite, si slavei celei nestricdcioase cu rugaciunile tale. Slavi, wlosul al 2-lea, $ avarsind calea cea siha- streascd cu cuget barbilesc, ai lrecul nevointa bunafafilor cu osardie, omorand salbata- cirea patimilor, si ai pazil pre cel dupre chip nevatamat, si facéndu-te pazitor caémarei Duhului, ai vazut mai ‘nainte cele de departe, ca si cand ar fide fafa, site-ai aratat facator de minuni, purt&torule de _ Dumnezeu p€rintele nostru loanichie; si stai inaintea sca- unului celui dumnezeese, si te rogi neincetaf, sé se mantu- iasca sufletele noastre. $i acum, « Niscitoarei Podobie Cénd de pre lemn.. Fiicetperccutanesttans de putere, si zid nebiruit cu adevarat nu avem, fari numai pre tine, Preacurat; si catre tine scipim si fie. slrigim: Stapani, ajute-ne, sé nu perim. Aralaé catre noi Darul tau, si avufia puterii tale, si slava milostivirii tale, A Crucii, a Nisettoarei Matte dureri suferind intra raslignirea Fiului si Dumne- zeului tau Preacurala, suspi- nand lacrémai_ si strigai: Vai mie dulcele meu Fiu, cum mori fara dreplate, vrand sé mdntuesti pre paméntenii cei din Adam, Pentru aceea Prea- curaté Fecioara fie ne rugam cu credinfé: Fi noua pre a- cela milostiv. STIHOAVNA din Octoih, iar de voisgti 2! aceste stiliri, glasul t-iu, Podobie: Ceea ce esti bucuria cetelor... Ci frumsefea infran&rii impodobindu-i sufletul, te-ai logodit cu Darul curafii_inle- lepjeste, si n&scand fiu buna- {&file, loanichie cuvioase, ai 2 LUNA NOEMVRIE intrat in cSmara Jui Hristos, ca un mire prea frumos. Stih: Perici birbatut carele se teme de Domnul.. Reiticarfindiniintclentee niciei_ cel gAnditor, ca~ Moisi acela, ai intratin norul dumne- zeeslii_nepatimiri; si invatan- due duhoyniceste cele mai dumnezeesti, legiuesti, si inveti si povaluesti, c&tre paméntul vietii cel imbunatafit. Stin: Dreptul ca Gnicul va ii lov, Stea de Dumnezeu lumi- nat&, pre tine te cunoastem, Pa- rinte care strdlucesti lumea, cu ganditoarele raze si pierzi intu- nerecul relelor turburdri cei dracesti; pentru aceasta cu cre- din{& praznuim fericite, pome- nirea fa cea purtatoare de lumina. Slav8, glasul sl 6-00: Rénindusi-se eugelul de dragostea lui Hristos, te-ai suit in munte inalf, Ioanichie, si ai luat multe feluri de daruri, a lamadui boalele celor ce lauda cu dragoste Dumnezeeasca a- dormirea ta. $i acum, a Nétedtoarei Podobie: Tout Nadejdea. Cu curitia gandului de de- parle a spus Isaia, c& vei s& nasi Fecioara pre facatorul lu- mii. O cinstifé si Preacurata!