Sunteți pe pagina 1din 489

·

--

--

IN'rRU SLAVA SFIN'fEI

FAc.itrOi\RBL

sr N .i:i;,D]:tSPiRTITEI

eEf DE 0 l"I]NTA [$1DR V[ATA TREIMI

~Co:kchL- ~a1.~ ~

M~HeIl{,b
LtTNEI

~.

eMVRIe
1'IP}i.RIT tN :Z:U:'El.'fa
}>':Fr~':'

l,'

" ;', ~

..\

I. P. 5. P'f\TR'!

n ~ IH

M i R:O NI

m Br~((D~~H'I~U nA~iunl~moml~~ m~m ~lnRm~IIlB[~FIlU mBruD~f ~urdnE

~I

{
\

~ " (,1'/'

.'

v"

-,,_.-

--

----

-------

PRECllVANTARE
STAI{ETUL

\....

fAClrrA.

~,CATRE CETITORII'
LI-3.

NEONIL

AL MA~ASTIRlI

NEA~rpJl IN ANUL 1:'146 LA EDITJA

unni Inert! fclositor, este om. nurnai mahnitoare celui ce 0 sim~e1tc,· dar poate ~nca. si p.'1gubitoare celor ce-i asteapta Iolosul. Deci tat:.. :;;i al 3-tea tom de Minee e?it a doua editie din Tipografia a acestii Monastire, potrivit pubHcatiei facute in anul trecut. Aceasta este pe ltma ='loemvrie, amid, luna a noua, socotind deb. Martie, precum am mai vorbit hi Precuvantarile lunilor trecute, Noemvrie este UI~ cuvant latin stricat insa de greci ~i prin urmare ~i de nOI, spre pilda, dill November lepadand pe, 'iI, ramaue Noem, ~j prefacand pe b If] 'V grer;;esc:. apoi mutand pe t' ~atin l;tng,il; D, ~i e sCQ_irnbat in i' se sav.u1'e~te Noernvrios, iara dupre Calindarul de ast:v:i, vedem ca este luna a llLlsprezecea debt Ianuarie . .Aceasta 111n.1 de c.Ure Atinei se numia Antestirion, adecii, fiorariul :dela Antestiria, s~Tb;lti a lui Balms, sal] pentruca duceau ella mornriute erliuri ~i tlori, dupre Calendarul lor, 1ns~ era Iuna a opta, Luna Noernvrie sau Novembrie, ori ;>l cum poarta cuvant Roman ~] este insemnata mal cu seama pentru sa.rb.l.torul,e Nascatoarei de Dumaezeu. A aduuarii Arhangbelilor :!iii a tutnror Puterilor ceresti, a carora ;lIpi1rare ~ rugadune, O! deme-am ll!lvredni.di pu:mrea ale avea ell nO~t :pr~l;\ngi'l care iscalitul si

Dt!l'fZierea a rostl sutleteasca bucurie, ori si cand cineva vede savarsieea de

,.

I,

gresala, d.e' ~i sarguinta de a nu se face

fast pre cat se poate de marc, precum hlSU*i lucrul dovedeste, Dar 'tui.udaU. cu cea rnai adanea umitinta maga pre to~i sGn~iice se cuprind intr'insa ca sIl v1 invredniceasca de acel duhovnicesc fo105, a caruia este scopul facerii saje, _ Al dragostei voastre fierbinte rugator ciltre Milostivul Durnnezeu pentru mautnirea voastra :;;i doritor de tot biuele,
<11.

aid fin lipseste a ruga pre dumnealor cinstitii prenurneranti ~i pre toti credinciosii a carnra pleeare evlavioasa §i datorie crestineasca Ii face Sa eiteasca ac~east~ carte, ca sa binevolasca a ierUla intamplare.cand s'ar intampin'a vreo

NEON1L
Arl,ima 11 ,it d

~l S ~ar!;!~

ill SfJintel(l r j\UIlJs iir

i: Nea m~uI ~i Secu L.

rmpreuna cu fut Suborul,

'~~~::tr_~~~:P9ii:::~~.~"'Iii,;;;:

.... =aod!~o_~I"::I.~~~~~F:5.9L

I~

bYHA HOeMVRIE
AEE ZILE THEIlECI
ZIUA .ARE CEASLlR( 10

st

r..::OAPTF-:A,ARE CEASUl:\1 .14.

In zluEl..m,tiia, sfintii, =iii .nidHlIrii de

l~i'l'J'u'fli

fill'ii de 6,rgiflli:

CQsmik:'j1 Damian, eei din Asia. 013,

LFl Doarnne

strigM·nnL.

StUriril0pc

11/1

.nad~,id:a. P~b,ldu~,~i cerun, VIs-gene nefuI rant Ioru-si sfintii 'lao strans., In dar au hrai, in Dar I deu, calor bolnavi t:a,rnaduiri. "I Au r :5 a. U a r 0' in], precum lo Evanghelie n'au agonisH, ~i
I

TO~la,
10
j

un g',and dimpreund, insotirea cea cu un narttV' ~ eu un. suflet

dui'fi Ie daruesc, fara de argint dand faeeree de bine eelor ce Ie trebuiesc. Pr,€ carl cu aceste

ror celor ee paUmes,c, lilma-

a sfmtilor. Penfru aceasta tutu-

I
II
,
v
I

'

II) ,

eeri de bine au dal: ca prin toate flind asculletorl 'luiHristos,


pentru. sufleiele noeslre,
eu indrlizneaUi

oamenilor $i dobitoecelor; fa-

penfru sufleiele noaslre,

ce se roaga ell 1ndrazneala,


inll'U sine saIa~luindu·o irtwfirea eee pururea laud aUt Cosma si Dami,an

cUin). upre vrednicie, pre eel d


De. [foua eri,

praznuiri de preste an, sa.,j lau-

sa

s€ roage,
De douil.,

T oatil. Treimea

on.

ni$1e izvoareizvoraslc din izvoc;.resf~Tn tru,P ca l1i~tein.geri rul eel",de . ~iata, p~latorj ape , _ ~ ~ s _ou facu~clrecerell 'cea~~_de tamaduIrI. Ale caro~a moa-_ '~ __
~-

pamaut l-au urit,


... "'ER~~~';:;G=P$li

bucrul eel strlcados de pre


sl Iocultori

de Dumnezeu infelepfifii,; ee

'/

~~a·Iii''''~

_:g::!::::a:~JtI5

...

!~~~:Fj'!

... l"ie;Z%;Z;

=s.A56 ....,'5~:i:!,_~ '

bYHA HOe,MVRle·
ARE ZILE TREIZECI
ZlUA ARB CEASUH[ W !?I NOAPTEA
--=<{?r=----

"

,II

ARE CEASUR~. ttl.

In ziua intaiEl:t ~filltli ~i fQ.ca:torii de minu.f1i rRri. de arginU:

Cosma ~i Damian

cei din Asla_

La, Doarane strigat-am ... Stihlrile pe 6,

Glas

LIt

ill iJ-! c a t 11 s.tt~i Po d 1) bl a:


'I

...d mmpreuna,'... tn· sonrea t" un gan_ di I.

Evanghelie~ n'eu a,g on isi], ~i oamenllor ~i dobitoacelor, faceri de bine au dat: C-8 prln toate fiind eseultston lui Hrislos, penfru sufletele noastre,

dau, celor bolnevi Uimaduiri. A ur sa u arg In], precum la

strans, In. dar au luel, in Dar

oala: nadejdea pumdu-si in ceruri, vistierle nefuraUi, loru-sl sflnlii s'au

ror celor ce p.aUmesc, lamadulri le daruesc, Ukra. de a:rgint

cea cu un nara.v si ell un suflet a sfinlilor, Pentru eeeasta fulu-

Ie trebulesc, Pre ceri cu aceste praznuiri de- pres Ie an, sa,~iliiu" d . am dun ,'.upre vre dnicl mere, pre eel• ce se roag·a ell indrazneaUi,
'J,

dand Iecerea de hine eelor ce

pent~u suflelele noaslre.

en tndralzn.eala

sa

se roaqe,
lJe

De d.ouii

(I

rio

aoua

orl,

ceresn m rrup ea rns,te ...., . Ingen s'eu mcut, pelrecerea cee cu


J.:: "" ~
6

peiInanf I-au urtt, ~i Jocuitori

b ucru 1. ce I sn ""'· d-Ite pre tricaCIOS

Trelmea toffU sine saUi~duindu-o tnsoptea. c€'a puru... d t.... ~D rea •auc au.·, C' osma.. ~I'amlan.

T oata

de Dumnezeu tnteleptitii;, ca de tauladuiri Ale carora moa-

niste izvoare izvor.asc din tzvo- ' rul eel de viata pud5tor, ape

.fi

LUNA NOE:MVRI~

~fe vindedi paHmile prin pip5~ ir'e!.~l nu mai slnqure numele departeaza boa l el e dele oamenl, Tuturor celor ce alearg,a ..... rmru H· t' os f"· d si eu UTdraz- ns nma ""' n- Ii nee '1fII seroaqa, ... pen tru sune t ele
"I l• ,...

la dansU hmenuri de mantulre noaslre.

De duuii uri.

de sfar$it esle Darul sfin1i1or, care dela Hristos au


hra],Peniru aceaslasimuaslele
I

Para

lege ca un osandit pre Cruce _inaltat $i cu ojel ~i ell fiere a· dapat~i In cuasfii rmpuns, pironi] 1.61, m,§:inisl lapicloereSi
I

zis Simeon, prln inimala a trecut prea curatii SHJpana, cand al vazut pre eel ce a sh'alucU din lirll,e ell cuvant negrait De eel Ulr(ide-

S a:bie,.precuma

A ([1ICii, ~ Kr.is::~t(l!1rd:

ianguindu.;~e al glEisuit. siriglmd ea 0 maica: Ce este aceast:l


l.nina nOlIa prea dulce Ph.d'e
U. STIHOAVN;\. Oc [ooih !\J l, la ra de tI
YOL":
a,

che m Snd u-se, izbavesc de boale neUlmadufte. Prill carl Doemne ~d pre noi, din pallmile suflelulul :;.i ale trupulul ne 11lantue$te~ eel un iubUor de

lor ell dumnezeeesea pulere neincetat lucreazaminuntAJe' d§rora f$i numele eu credmfa

Stihjrile

lt~ zl
glasul,
1

1I,ce..<;t~,

iara 16iea~ul ceJor far,a de arginti" foaUi multlmea eelor bolnevlvlndeca,

Hlmiiduirilor numai pre unul intr'un an t~shl1adula~

I zvorul

5t!Lli,'l, gl ...~u! al ~-'C!Sl, slngur

oamenl.

mintea 6lunecandu~maJ :;;;i CU Ilmagire fllnd robll de llranul, dumnezeeased nlireasft


, 1

Cu

~';;, ileum,

III r~B.s.Gt'it.Olw;:i

esle sl necheltuUa bogafia sfin..


tilor. Penfru rugaciunlle lor, HrlPI lui Teuf .. r. este D':lIl'lI1i;?CU

eli

netlupulinata

sloase, mlhiesle .. e pre noi, n


51,1.11: :vnliurHL~

la milostlvlree ta cea prea ml-

nunala,~i la.rugaciunea tacea


J

lerg en eel mull Uc5[os.. Penlru aceastascapd-ma deisplte si de nevol, :~dm:a mantue~te" ceea de esuprelile drace'.~U Ca sa te marC:'sc sl cO drfligoste sfi rna 'in~hin 1h~1~i fsate~ laud pre fine S t·a pan .a~ cea pururea
eeestl cu totul

calda prea curata Fecio.ara, a~

$1 ell dorirea celor ee var sa.


cele de mantuire le~alitru:ilrepbl.t ' Pentru aceesta puleree .8li1f1eiu~ lui nemUnatfi p,ft~zi'hdu-oj de cele materialnlcep ana in sfar$itv'a t~ depa.rtat Si cu duhul eel dum-

C u draqosle dumnezeeascs,
vlefulnd,

letru ,.

Bel' ell lucraree

cane

fara' priha.na~

~~1I'¥""~d'-p'!'.",=~",=~~~-~~.;c'~~~_e.,e",;e"""ti<~f>.<~.e~':f5""'_>$""".s~_e_~,~~~=-~_§65",",;OO_,",,~J<=, ;e<~el"3~e6~g5~~a'

I
~

fedcila.

celor bo!navi.la.maduir] da1i. ln-

nezeese pollindu .. a, fara de aur v

sotire sf§nia,. edunare 8trHh.ldfili~


~

.I."",..-e-"--':"-""-.=,,_....=-~~.,.=,,=,'''''--=''!.'l~.=<..=.,~~-~~~~-~...,.~~~.,;l;Si.~~~L

"......-~~~-.......~~"""=="""""'==·lNzm,\

U'lTAl

~mpreunare:1 lumin.afa dumne- . Dar fanl.f.idui'Ji-PJ'etol~i,.luand da- ~ zeeascd, cei ce afi fosl Hku de rurlle dela mantuUond Hrist.os;: ~ arginV: Intru necezurl ~.I.·jl~ boele eel ee darue~.te noua, mare miJa.. ~ ~ I cerceta.ndLJ-ne pre not. 0;;] nepu.)i scum, ill KB.~catOfl.'~i; t l.in~ele sufletelor noaslre far.a h..I '" '"'~ d '0'" Y6 de ar int t'"' m'"dui]l 1, ascaroare ue . umnezeu, ~ I '. '-9". 'fl . a. IL lu esli vHa cea adevaraia, care ~h A lui Ghermano, ei odrasUi rodul vietii: Tie ne ~ Stih Sfln ~;l{)rector cc sum p:"o... rugam"foBg,a: ... SUipana cu . te De marl darun invrednicin.. sfinfii, eel fijra de: Ewgin:li", si du-va prea Uiudatnor~ cu sme- ell loti sflnUi, sa milueascii '!I."" • f""' ... t' 1 't 't· sufletele noasfre. BI[C) viara pre p,alman_ ~[i Vle nn .. $1 umblend pretutlrrdenea, ~i.in A Crucn, lL Nl5~Atof!.rei : dar patlrnlle boelelor t€hnadu~nd? re poporulcel pree fa;r,av'a:1j arat,at impreuna vorbllori de]ege, ell nedreptata pironln .. ell ing€rii, Cosma lrnpreuna eu du-te pre tine pre lemn, vaz§n~ inteleplu[ Dam ian, prea frudu-l Fecloera -$i Curate malca mosilor fra.'ti.Si p afimfle noasfre dl. .-. __ i JOnalnl Ila1'.' -,- -. S~; II!011 m 8__ act€; precu.m. '. un cu rugac[unilevoasfre le vlnIii zis, s'a rilnif Ia cele din l.5iJll1ndecati; tru, Ma ntultorule, Slav l!, Hlt\:,;ul al I]~k;t:
'

1-=-~~=-%~-ci..:€3:p.~~",~~~~~~

slos, IUCI',and illtru voi s.finfilor flntHorcei nira de arginti eel fara de 8rgin1i, faceti mi.~i de minuni faciHori1or, cercenunttn lume, pre cei bolnavl tali nepuflntele noastre, i'n Dar I' vindecatl, Penbuca d o f to. r iI a ap luat, In Dar detl-ne noua, I voasb-a esle izvor ncimputifllBt Si scof,andl1-se dinlr''i'nsut mal Sau aceasts, gtasu: f-lu: mull lizvora~le~ si var8andu~se, offorH eel Infelepli ,blmii. mal de prisosit esie, In illocde dele Dumnezeu h.lfind pre imzH·ele, se de$erteaZ8,1' sl mal preuna palimlrea~ ruga1i .. a~i v mull se fi1mulf.e$t,e. T ufu r o r acurn pentru no! cei ce.striga.nll eland $i nescazand; iara eel ceDoamne'maniu€~€ IlrleJIiegele scot se satura de:tihnaduid, si ~i tara aeeesta ~:h-manlue$te ,I aD' celas r5ma~e n eim put ina t sufle ~ele Fl~ash'e d... .CUI~llpINn:le ill e I,ed, ee va vorn, nurm pre n. v.o. pe.n.Wftl. rugac~un.m e':tl!Sr e i, ~~ voi? Doflori cevindecati sucstoarei de Duninezeu. '!f ~ De.te.le... ~i .trup.... e, . Uirn,qa.·, ..d. Ui.t.O,,-.l[tj . ·.. ·· .~.dl.,e. ... .~.· _ Slavll, .)1 flcum, al Na:;-c~Lu;>\Td' !II'. de patonl neYllldecale,"can 111 CoutO lu " .... 'tul ';<1'L

T otdeauna

avand pre Hri-

TrD parul, glasul a[ 3-~ca:

ai

~~.~~~;§~:eJi\P::Ae''?Teee~!II&''!LI'~~~r:=;;s

~:B:~~~~~r;.~~~~~

,~

l"tlNA

NORMVRTE

LA UTRENIE
CIi\NOANELE

Amindoufu
[~Vi

din Oetolh,

sf atiJo r pe 6.

nl.Ta

mucenicina

!joi al

va fi 11r.a,m.u] sfl n ~ilor, ca I'I0 run] Nasdoe l)umlile7.eu, eu Irmosul pe 6, ~l ale ;;;fintiltlr doud pc 8. CANOl\lJL eel tnt&i. Ai ca ruia aero stlh Ia Grecl C Site: acesta:
0

\m,d

dtoaret

ee jn panlecele tau s'a s.aUL;duU, Maica lui Dumneseu, tnfru tot omul ne·graU s'a 'imbracai, Fiulcel ee a sh:,a~ucit

eel

A Nascato.arei;

din Tat,til

Cucanta:ri
de I'Irginti.

ciTIS~e'~H: re i:nte1!eptiJ p

eei r!r~

....1\"" .... '.' camern ce s~a preas-1.... ot avn,

zeu eel pree 'iuaH., Aeeluta sa-i


i'llt CANON', al "'A[I~iiQr" AI em-uia aCrCI5tihi In Greci (;51(: acesta:

fora

de ani, Dumne-

S
:n

Facerea lui LOiL.1i Damasehln, h'easna J, gI1li~u.I, l-iu, Irmos :

a, c.a.Al1t.~am,', loale.ma!'ll'full...rele ~op,~a ~,celulce a pre

lara

Man.tu~!jite-ma pre de !l!fg:[llt!.

mint:

deime Iosi r.

.!II

in~el~Nilor

,~Israil,din robia cea a~

Facsrea
FV3 sna

]IIJ i

cioare neudale prin ad:aneul n marii l-eu povii,1uU, cantare J~debJ,rulnta, Cd s~ prea.sliivU~1. a

~,maraa

lui Faraon, sleu pi..

I., glaxul

al 4-·1 Innos ; es,

Pre

V()ievQz;ii

eel ta:rL.

panUoare Insojire acea mlnunata si cinstUa: Iuminefa ffind, tuluror celor ce vin eu eredinf.a" tamaduid le dtl pururea
t

Dm

D'arul Treirnii eel

8ta~

izvorind.

lumlnll a i~te~eptil~r.~e~o~H~~ra e ar~ glntl, T rennu eel clnslite; cu toll eel ale~i standinainte, roaga~lesa se Iumineze eel ce sa~ varsese pomenlrea fa eea de lumina purUi~toare, cu Dumnezeesli stralucirileDuhului.
cei

nsoUre inchipul

In ta.inE!invaiaii Hind cuvin .. lelor calor devmal@ purfatoare,

en ni~te lumina10ri ill lume ali


stralucif,. Ilegura petlmilor lesne
gcmindu-o,. cu. caldura credin-

sldilucirlle cele fa ra melerle ale

eu mints mai tnalla de cElt aratanrlllJ-va,


materialnlcl

Duhului aU luat, inJeleppJilor


sUnILPenlm aceesta rrduner~
cul boalelor deslega1i toldeauna, ell durnnezeestile cefceUlri,

teJ pree feridtUor.

be.gii M§ntuitOfu]uipi.ecandu-se toa'ifi dulceata patlmll trupesti au lep.adat., ;si eu .faplele hune, sufletelemai sfr.alu~

ceice sUl1ten fO.M de arginIi.


ochiu al SU~ fletulut ag 0 nisin du -va, spre pllnlrea dumnezeestllor porun .. cilor lui Durnnezeu, pre eel ce

Hedormitorul

S!av~:

straJucU eel vrednlel de minuni,

en

lumjn§ndu-.$i~ln

Iume au

dorm intru neputinte, m,ariUior., , spre nunaVi at· ell9' . e~'lep~a) eu b d .~ I 1" Derul mtlostlvtrilor, ,de Dumnezeu purtdlori

vi,etii cea strka.cio,asa

bune rodlloare, loa~;§ duleeala


o awi [elJadat, privind neincetat spre frurnusejea luri Dumnezeu,

ara~at

'

• 1" urgul].,

cei

f.a r a. de

'leu" d In cur a sange e rau -ai tntrupat), Cllf"aia~ eel ,ce ne-a aralat nOUfl doflor:i palimilor noasire, Preacurata, mantutlorl
~i calzi folosilori cu Duhul, pre elnstitii c€i Uira de arginfi.

Pre· Mantuitoful.... '~i1-Dumne-. ··1· tV I·

!?l

acum .e,Tii!!catOarei:

chipul nostru, eel mai 'nainte netnchlputt, s'a ar,iUat Nasc~Uoare de' Dumnezeu, impreunandu-se Dumnez€'ire,a C:l~

In

A if iLscito!l rei;

smnt, dumnezeeascii

lrup in

pantecele tau eel prea


mlreass.
Alt Canon, Irrnos :

1':
:'

Nu ~nt;ru i·n,~!e-pcJu~e...

1 e~tilor daruri, ~I
~'I fara prea ~

Biseri.ca vOHsira cea dUlTInui.,re;;.te . pr? mine.. Hr. i . nezeeescs izvorsnd eu sHnfenie ....•. :-. ma... . ·nsioase pre: pialra celt nemlr en bun miros de Uillladuiri,. ., ,jclatiia a poruneilor tale, si prln pJoile Duhulul, pallrnile "m,a Iumlneazs cu lumina fetu cele r.au mlrositoere Ie spalil tale: eEl nu iesle sUint,. f~ra ~~ toldeaune, : ",numai T u, iubi t '0 r U ] e de ,,-,oamenl . n laca~ur:ile cele c ere ~t i ~ sala~'~llindu va loldeaunn, cor.. 1 izvoarele cele de tanla· tulvostru ii adHati pururee I' duiri sl curqerlle Dumneze-

II

;t~

Pre

l!lcMurile cele

materie, toti . upre vrccnicie sa-i Uiudanl.

strfiluclte aledluminii cdei

izvor de tamEiduiri slinjilor, ell Darul eelui Atotputernlc, ... f'" ...... 111ranaru

P atimile
6

Slavs".

Ca cei ce vindecetl pafimile suflelelor $i ale trupurilor ~i neputintele eelor ee vin IH vol ell ossrdie acum, prea clnsf .. tUor} ca nlsle facatori de bine le vindecaji. '

razele Duhulul prea de prtsoslt, Pentru aceasta ati Ilnbogatit lumea ell vindecaftle,

fe tI: .::::. ~1 In rananc I U-I'e, a t· 1ua t

trupului

CD

zabala

I,

Impodobiti Illnd en fa pte

pre tine Dumnezeu te .. ales, a 9i din nne lrupeste, Curefa, a.

f . ". Mill. trumoese "" '" t··· In re

S:i acu In, a Niis(:a toarei :

C .• remer

HI

odlhneste intru sflntii sal

se nasle bine a voil, eel co€: e s

JJ

J~

,;elunee T,atalui cee iposlefnlcs. :,~Hrisfoase. Ca nu esle sfanf afadl de line" Iuhllorule de
t.!'oamenPI.
Po.:!.0 bie _

~udam: ci [nfru

de suf1ete ea~ligand dumnezeeasca Btsertce voaslrH~la dansa Irmoa ~ Nu intru Intel~pciunJ2j sl in , ~c~Pl·am}. ~ ~umd·· argln]. RrUl- ~ roruorcertara ...neze:~ tl?u xue p Il1teret~i in bo 9alie ne U'ga1i-va lui Hrlstos Dumnezeu,
!;"illI ..

caJziH. Penfru aces sJa, dofto de

tine infelep~

lerlere de gre~'~m sa daruiasc.a~ eelor co priiznuiesc ell dra-, gosfe sfanUi pomenlrea voastra ..

§~ .•

Darul UimEiduirUor cu stralurfHal Derul Duhulul, lucrand

Din eel' luand

r~>e: ln~~]epcitlne&

~i

CUll

aniuI..,

dele Hristos

eire, toaie. paUmile vindecaf toldeeuna, Ca: l11h~u vol s'a a~ dumnezeeshler

duir.i. Penfru aeeesta sl boga[ia bunafalUoJ' eelor nestri'ca


R

pulerea

iama-

al'g'hlt, de Durnnezeu pudatorilor eel fara de arginU. Ruga" lerlare

cloase prln credinta ap dobdndlt, cu gandnepfihnitor de


I

ii-va

de gre~en sa daruiascEi, celor eel: prazDuiesc ell dragoste sf§l1iJl pomenlrea vceslrd,
SlavQJ asemEll1~rl.

lui H r is i0 s Dumnezeu,

Maica ZidUorlllui fuiuror,. v,eniti tof eredlnclosii cu gl,asuri sa 0 marhn, ~il.aud§ndu~o sa stdglim = Ceea ce €$Upnc[na bucuriel, FecioarEi eu tOtul Uiuda.tEi: Pre eel ce te einsfesc pre tine fnanh.le~le-t sl-i acopere eurugadunile: fale; caai ca 0 maka a lui Dumnezeu indrazneala, a le 1nilostivi. ~I a da vindecare de boale, Penfru eeeasta skioaln cain::!: tine: Ro.aga-tB Ffului Ui'u~i Dumneseu, sa d~ruiasca lertare robllor Uii, celor ce eu cuviintfise incbina Preacuralei nasterll tale~ ~
I

Pre Inllp.f)I'al:easa

~L

acu m, a Nlis(:~ tcarci ;

tori deminunl, ~i sfesnice purfufuror v'at'i arat.af cu Darul Duhulul, Cti vapaia paUmilor cu credlnta racodndu-o~ gan_8'.0

DaUHo'li de UirMduir~J

mca~

iUitoare de' lumina

lumtnllor,

pre Cruce ducal l-a vazut spanzurand" cee Curata!l la cele din launtru se rumpea eel 0 Maic8t Penlruce sufert ac e sl e a de buna vole acum, vfand pre loti
.."" ...... ~ ""'--.

P. ' M.ielu$elul ~i p.astoflll, , . re


A Cruet', ,;" NAscliw.aral:
I

'

grf'Hnd: Vai mie lumina lumil, DUIl110e.Z€1l1 meu ~i Domnul.

dul credincio$ilor inlr'1insa


~'l(c>;_1i'~"'.B3<_,»~fo:~ ....._~.;iW-&~~~~

m-

pamilntenii sa·j mllnrue;!li, $i la I.'

"""';r

, dumnezeeasca viatas,a-i mull, sfrlcat Uind ehlpul tau? Slavesc pallmlle tale, cela ce C$ti t1ira de rautate"Doal.nne. eli dupre ....d 1 ga rar are ,m s U f e r 1 .... bd . ··t m ~e un pentru milostivirea indllraIilor,

fimile cele de moarle aducatoare oamenilor le vlndecatl, lurnuri neclatile, dumnezeesti vile ale viei cei adevarafe.

eel ce sunte]l sUilpi lumlnosl,

durerile fufuror cu ranele tale


vindecfindu-le,

~aplede Ulnladuiri luminalii eel farai de arginti., eei ee hranese I'


1

. T fi'tele Blsericii,
Sl",dL.

care varsa

C
11
I~

nn •...·~.'S.c.'t·"a.~ .. o ;u.:...
1

M8ntuHorule" .

.,tconorrue le, Sl cu fncB "I·e~amprea slavit pre fine,

A.' · ...

10. i.p.: u.t,c. rn!c.:,

pre loti eli dumnezeesii bucate, , sa, se laude cu cania'ri de bucurie.


S Ell i

~I

I
. :1
I

urmand, nici siraluc1r] de aur, nlci ar'gint dumnezeestilor nu ati agonisit.

Z icerii dumnezeesll

luminal

....d· T ..... urre ~ ara'"'I a l B" .. ama rnse rlca voastrs sHnUlof. Celor vifor an liman nevi'foral ~i de man ..

cu dUlnneze,efli minuni eel fara de arginti~ lulufor Ie faceti blne, Dar daruin·,

Str,alucind

Iuire. La ear e alergand ~otit loam .lini~le ~i mantuire de oel,€: rele,


~i ucu rn, a \' 8sciituarl;l;

du-le,

Invr€dnice~te~ne fee i0 ar mllostivirf late celei 012 este intru lme, ceee ce a:i. ndscu] pre

a,

la durenle pafim.ilor mdinl de rautai'e' hnzand,

D oftori
Sase

intelepti v'ali arfitat

rnra

miloslivi Uimaduitori l-a ar~ltat,


sl de
rnlnuni

Cuvanlul unul ell adevarat eel pres indural: eel ce pre sfinfi
f'.acatori marqi-

nllor,

ce nu le nlariurisesc

ba'a aeum

A.~cl5lu!1rei ~

refe'~e celo:r
pre tine,
J,

Preaeurala
"

de Dumnezeu

Sfapana.

N ,n sea t 0 ar e

I.''ea~.,a ,:;. trmos .

e n~'apt.e nla~leca~~ fe. 1.a.· .. u~...


.,~dam pre hue, Hristoase,

All Canon, Ireno " Cela ce ~.ade 111madre;. ..

de via4a ~i eu toate derile, peJ

C u Iucriirilecele

purtatoare

"cela c'e e$Uimpreuna rtira n de inceput cu T amal ~i Ma.l1tuUoJJrul sufletelor noastre, pace 1~lumii darue~,te, luhitorule de' ;,oameni"'.

C a ni~le

bvoan~ de' Dum-

12

lUNA

NOE.M'I.!I{If.:

, la

nezeu pornlle, hvoriti credin .. eiosllor apele Iacerfi de bine, mndlUind boalele _ suflefulul ~i ale trupuJ!utmaritnor eel flira

de Dumnezeu

tonia fapiUlra incongiurand" ~~ tu'e eel din paful durerllor cercetsnd, ~i din
nevol rfdlcsndu-l.
Sh'L'ol[".

de argfnli.
cei

IzvQrul Derului, c ins Ii f I 10.1'

du-l futuror, bunafuta:rire rmpa.. rtj,i~celor ee ell credinf.a ~i cu


draeoste la vol acum alearga. Stelele cele prea luminoase ~i prea rntelepte ..care pamfintul luminal l-eu -faeut Cer, eu urmerea .:.driilucirii.ingere~tir neincelal ne lumlneezs pre not Mal inaUa te-ai aratat pre facatorul hrluror celimpreune "..... .... . era meepu f...""..lIu€ "'- - - - t eu t ara1~ zermJ

lara

de arginli, desclhiz8n-

marl Iolosi tori tuiuror ajutalori dups Dumnezeu, tuturor sprlJin~tod~de Dumnezeu purtato~
l

Celor bolnavi vrn decare, d~nd Uimaduire de patimi f,ara de arginl, luturor v'ati ara.lat

-11 • • '" rnor em I'"' .... d- e argmill. rara .. ~1 acum, a. N.asciHoal:'d~

~i

, Domnul,

slind, Maica f'ecioara ~j nas~ cand lumll pre Manlunarul ~i.


1

11:1 diutale

cee ipostatnica el nascut PreacuraUi Fedoara de Dumnezeu '1. . '''' .... lIl,I~ Nascatoare, ceea ce pre sfi~~· prea lntelepll i~a araiat. Prin carl intilra'larea celui tn1elep'l ~ugirne cele cumplite,
au

[nleJepciunea h.1iDurnnezeu

ca:zut,. f>i mesle-

AIt Canon

lrmos,

Dumnezeesli sira.ludri ill'flbdfiiud str.aluciti, loaUi lumea ati incongiurat. pre loti oameml tumi.na.nd, 1:nlunerlcul palimllor gonind pre d rae i scoiand, de Dumnezeu purta· lorilorcei de arginti
J

Cu

Sp.ilimanh,lu-s'll:VI w~te ..,

re.•...P.TO. 0. fe.,u.]. I...i... c n.l.uil .. .·. a . mfl.. d ill

,., i pre I1lhile mil scoate dins "fru adancul pacatelof;l ro~,.gu·ma .
0..

.,chit, iu bilorule de oameni,


!i.iI ~~

fara

parteacea de sub Cer, de Duhul miscandu .. a p u rt a lo'rllcr v

C a dol

luke} pre lacalorii de bhle cei de Durrmezeu 'intelep,itt pre rlumnezeestil Cosma sl Demian, cu. osardie sa~] cinsfim.

P relamaduiiodi

eei de man~

lwninatorl, lumlna]l

CurlHia plizind si eu mlntea tmpodobindu .. e dumnezeestll s

" 'iU boal,el.e oam,enHor,m,ari1i1or.

~ cl cu durnnezeescul Penfru

Nu cu
C

J'ertfi.-vo1u tie cu &145...

Pndobie: eflutand:cei,e d~ sus.;

me$fe,;mg omenesc,

Dar cudi-

j
I, ;

i5ud3ndu-vti pre voi,

aceasia dupre datorie

va

leridnl

deli sanaiale: celor ce sunl ndru ~ nevoi, madli doftori facEi'lori de minunl, Deci, co cercelarea i'mproiiva Ie surpefi, lumea ta= maduind cu rninunile.

D or de tam,aduiri

luand, tin.-

voasi:r,aindr,asnirile-

ostltorilor

IV

d D'" dragoste:8 catr:J-Irlstos, u "_ _ umnezetl plJ.lriato[ilor fjind e Ie:gati, toui:ii rautaf.ea dracllor 0 desle'gafi en dumnezeescul Dar. Pentru aceasta savarsim pomeniree voastra.

1IlieleptUor fadi de arginti,


S[!Jj\',L.

ciunee,

T oatH infelegerea
'0

r c o s,

coverseste cuvaniul

$i intelep~ I

~
~

ce sunleti odraslele vlei eel dumnezeesti, yin de U!intrum,ahnirea boelelor lzvorllnd de veselie ne urnplef eel . t' Bra f'""...dI.e ,argm'l.
1

C a cei

maduiri noua eelor ee sunlem

Biseridi

~i scum,

Il!.

Nascito are! : • I

pre tine Curata

'iuluro'f ~,iU.nfaI,e dau. cs derul ~ eelui prea 1naU luand,. neVBzut ,~ san5iate daruesc tuiiuror.D-e unde si mie, ml s'e dat Dial de gr.aire~ a-l Uiuda~ ea pre nlste purUUori de Dumnezeu, bine placu1j lui Dumnezeu ~.i sluqt.. cari dau mulfimm de famaduil'i; de dureri pre loti n isbavesc, lurnea Uhnadlll'ind cu mlnunile,

~j

ca

..

"

'-'

--

]4

Luna !ui ~()emo;,rrje, nrc f.H~ trciscci. Zim. are ~C.!l.~U I 0, ~j n oap tes, ce:9.SUri 14. .1ntru [fila!::;.. ri ~i pomenirea sfillt[IQf ~l f~ciiQriJor d~ minunl raTa tl ij argir, ~'I Cosm ~i Dnmian 1 fti Tcod otd rei din Asi<'!.

.ll'ltru ace.8sti'i. ~" pornenlrea


Chesarie,

sl1nliinr

mucerncr,

h.llsl,e _~'-a nJ'l(!<t cine], CU ~~!i>1;:

a.

Sti h : Im pl'~u,n!li

im.preufla nev"QIt:ori .•
m~!'icillfin~l

i?'rh:~o!'D[ tl!l!l!dev.irul ui..,

Stih : D~ ,1 s.oCJetilltlilla, eelor f.:ifa de fLtgJ['Jfi pilimiil~tul !~p~.rk;it. D~r il:l.ri~, 11 m:llplu dominlll'll ~~ ~i m1l.i 'nalnte :l'Iegr'li.it, Str1Lh.]cl~iI d.oft:oru in. Intai a si a lui N oem 'IdolS, S'tlU mUl:E;t de pre pama[lt La nespusa ves!l'Ji~.

Pre Chesa.uie Ll t:aie prieiellii all;] glJevklel:lmllui.

tati eljn, ~i din maic~ cre~tina" drab. numele Hera 1'00din p~([Ja1litul Asicl din
j

.R. cel;iH !>l:in~i se

Aoe'it! srinti fiind prin.~i [a Dam.IiIS€. ~ dlndu--H· se 5tdmso;are >cu' multe: Jeh:ui. de munci, mai pre urmll faupr,i imit moareea prin sabie .
Intru aceas
t;i

t~geau

de

fieam

Episoopult

zlj S fi 11ti i s I1nfilii


~1

Iacov Pre.l)tuJ.

m tl eeni ci T()S;n

dots, Carea f8Unal!1.d vaduva de catre


'I:Q.vata P(l: depHIl tot Ielul de fapta bud ~i filnd iSc:nlSiti de tl)Bi.tt~. l1tiiitil!:!'J Ja.srutd
barbatal sau, ~] ,slla,i1d
flEloll

vreme

ti

Stib : ImprW!l.1i" cu. lacov joerU!l:orul stos eel iubit.;


]:O~!1. j~fUltorlll

Jul Hris~;f~dL

lui Utisto:;

:8Lltie

,a,

altela, iubfr.t pre ceea ce da ta.mjdnirea ~i trupe<!i::d"t:tmadl,l1UJdto<lltA b08i]a ~l I:(lMi s]abicil:lnea; nu u umai aamCIl.JjI.~, foiosind~ ci ~i, dcblteacelor, Drept aceea nu :au vrut sa. la es .... dela e ineva~ a
51!1f1eteasc~

ei tn D!ilJ tam6.du~.nd ~i fara, de

pIaU.

Pct"Jed[ldlH~l ;l!:,ia bine via~:!Il!or, ~j ell buna cr,ediutltn pace sjvhlLml'u·se~· s'au a~ezat einstitele lor moa,~te la [0(:,,"1.'11 ce se c:hiam; Ferernan, latru
ACC~!5I~ .:~\

ce~Ha .Hi fost pe vre,mea lui Sa.~ !lot.ie hllp!:iratlll Pe:~:ll tll.va.tand eu d.nor, tl(ll ,cu:dinfe:I" ~j tndeMIl"nd pre multl 5pre bnna cln~tire. An tost pri~~J d.e slllgile lmplfatll.[1!I.i.; ~i rnuneindu-i en multe fe.Iuri demuncj,~ s'au luat sfflr~itlll prill sable, d.1ndo1ii sutletele ~a Dl!lmrM~~tI.
lntru aeeastii
L ;

A.

I
I

:ilL,

~.r~[JllJl rnueenlc

Efmir'dnl~ilr.kI

pomenirua

::;[m"[.t"lluf

m L.U::tlr:l tie
fCl

femei, Chiriet1;l
Still:

~i Iullnnn,

ea ~r Chirief[;f!

Sli: Ermin ingheld de v!pseallll i[J:jielici!IJ.[J Li spaJan..jll~se. " Prin :;uMi r~!iI j lIngilillrl1, 12.11 str('lplli'~a.pl'ft.fyllIl silll!\:liI "\;,ipsindu-se.

prln foe CI;l bueurfe

dat dohu~~

Deaill to ~tii suflarea pre Deronul cllflstind.u· L

eel

(nare

De dragostea t~~Milntuitill t'lll te.t t(lfoca.iii tli C'id; Iuiianei arderes focului eta ell bueurie S1.Ilierim.t,
all patimlt p.re vremea. tm,. p~ra:.t1:d!dMax~mian. ~I eni C~i.rienEi de

neamul lai era atdrll:D.Deei, !nvlt!n(11ti-se dre apta credalllA I dela Leaadru EpisC(lportodox:, ~i mAadindu-se tali]

A.
j

c~st<l,a lost nlb::cut din taU 00 ee eih.. mi'i U~1Vi~gh. 2 ddt Reg..ele GO.~ilO.t eelor mat dinl allr!tru earele 'CDtot
I

A. eestea

1... Tars, dnreparhia


e:r:l din cetatea

CiJieiei, iarihdiana

Rosonilor, Deei

p:rJt".Ii:z:;\n~

duo se ele ~le dnennul March'i an I ~ si~~ndu-se, on s'a.n ]ep&dat de Hrlstos, Peutru aceea Ch.iliem;:i_, i-au las capul, fJi sluji~Qr~i Cel' U.r;,t de QDlenieo purtau despe.iat§J pritt ce:taooa, Tarsulul, 10cu1}jll!lF'4nd.lH) depatrll ali, ~i aduc.and.Il00 la, G-ettl~ca Roscellor, (I au aruncat 1n fo.e eu s.f!!lta ruHana, :;If .iiI~a~i-au sa ..rar§'Lt mueeaia lor. .

ell n\1.l til toa.tezilele, ~i eel era ne$1:11Ii ba1t~i nebiruit, III Peneru care luera t(1!tiY tI UpS] taUll 5.1u de m~t~£rea tm~ (rlimooascll., ~;i le gll[l.dlID-~ ~ii~nc ~[ picioa("!:lle II lnehise intru Q tem.ni~i lntl.lll.etCaU, ned. Bind r.ramiciilIl Pa~tilor~ tnnusetat:l'iJ sAu pr-e po-pa. eel ;ariene~. isp~HndlJ:"l ~3 sl $e pIece ;gA-l (;Uminflct: till taiode a:riem::,ti; ja:ra el I'm se pl.eoi, el :scAr-hindu-.se pre dAi1SIil.~ n gont Deei aoea,.sta l:n:~i~nl~lldlJ~se, Buvingheld mtil lui. eel

,i

da:osul tnult.e ~uparnrj~ ~ul.lndu-l~i CU!ll'ne

s{!il!l.penb'u tntoa.t"Cerea

sa, avea

despre

~:~-·-~--='-;~~:;l:~:_t_=-~m·
llud 'iB['~ula~H: dedt

taie c:q:rUl30010 it] telllni~a,~ unde se a Ra ~~ ~tgat.::;;i d'll,pi ee-l taiara. M pog:or:ira
~ d'iQUhi:ri verslnt 1ngere"ti impl'ejlJwl trupului fe,ddtului en fa.clii) care milJur!e

fiarele,

potU:t::l{:l

si!l·i

fii.cnt. 9i nu trecu multa vreme, pArna, U 10"i 0 boala, care tl scotea din minte. Deci chemand 'PIe Leandru biue: £m.gti-

im.!dco~~ati1porm pre t:o~i credinciosli spre fri,ea lui Damnezeu, iara. p[,e uciga~ 11 spaim:autill; §i-] turhura, .~j~i silea ca s~ se pocaiasea, pentO,JJ p;~g1oa,1catea cea

'infelepfie

v' afi aratnt, cu dumnezeeascd


7

C ulotul

ei lui Dumnezeu

lui pree mar~ti1o.r cu dumnezeul parinJifo.r cinslind, a Df" ton


rna]

de Dumuezeu. Ca lumea toaUi pentru Dumnezeu amti }.Eisat, urmand urmelor Manluitofu-

ell totul incap,a,tori

zeeescd cU'vi,inta, pre Durnneprea eiesi, vm: ecap lesi.vind 4" pre sus de flre toate ranele

tceul Episcop, ·~i ridicand Irnparat pre fill I :san eel mai mic Rechader 11 rugA Isa.~]I[J'Ij!ete ~,i pre -e! a,st;:menea,prec1!1ffi 'in'Viililase ~i pre muceaicul ErDliningh~ld, ~i ,zi.,eal1d aeearea H11ui. hra Rechader priunlnd slmA:ruta ortodoxiei, tntoarse ~i pre cei de sub stapftnirea lui sa fie ~j ei ortQdolC~:i 'Oil diLls!]l. ~i vezi Pronia , lui D(lInne~eu j ea 13sa sa. ee omoare EntJi[n][Igllle~dI pentrn ev]avle, si prin, mljl" loeirea mQr~H hl,i, aduse pre tot neamul 1<1credmta orto doxa,

I I
I

~
~ t

Stlntii mLw~llici Ctliprian


s'au sa'!f,1l.r~ll. SLil, :. ell

~i Iuliani

prill foe
rabdli. .. mu-

suqurile cele de taina ale doltoriei, Scoefef leacuri de man·, Iuire din vlstlerllle cele durnnezeesli, :;;i laudat~ pre Dumnezeu eel preeslavlt.

celor neputtnclosi,

cu mesle-

~I
J
I~~

i
,
I

fmpreuna.

[u1bni eeea ce fccul al " edea ..


ril.bda.tor~i
,sfaIJt!Jl!Jic1Jvio3ul.ui,

v;j,ul;,lzul Ch ptian en\.


noului

cerue lacevcel nou, lmpreuna ~j en doi ucenici ai lui. Iseov Dtaconul §i DioDisi~ ,!\'lo,nablLll, carl prill sugrumsre s'att ~it.\I'Ar~it la anul (I .mie cinci sute do uazeci.

Fom~nire.a

Stapflne1F ~i co sterna luminaUt

Cu

cununa imp,ara~fiei tale,

ai impodobit ell buna cuvUnfa, pre eel ce au lubll slra~ucirea

II
"

11

Slil~ Omcsra prin : cuviosi pil..r~fltL..


VrIijma~lj

sugrumare

pre eel trei

cea nem.asuraiUia
tale, Hristoase,

:erfin1i,eiTl'eimi

cei. p'r~;;I1Imaut~-~iti.

Cu :de lor sflnte rugaduDi. Dcamne, milueste-ne lif ne mll.nt~e:tte pre noi, Amin ..
~

slior pre

,BC€$Ua l-al

lara credincto,aratal

Irumuseth

catori de bine.

ni..

t
I,

-t,..:,____:.·-....-'·~~»~M"

preafrumoasa~i Hie'gator te c uno a ~fe rrt cu totul IlJ1minata a ras,ariildlli ~ tJcredindo~iL 'C,a precurn a cehn co s' a ivi1 de sus pre 1"manh.lH pre eel trei tined eel pafualnt, Preacurala Ie-ai ar,a,;pI'ea inalf, sl pre mine (tot tat; cerea Iumlnezt lumen cu ~om1JI) in pdnlece]e niu m'a razele curatiei~, sl neinceiet fdiJnnoit, Dumnezeul p,arinfUor mill eredlnciosllor sir,aJucirile .eel laudat ,$i prea siavU(! .mjnunilor.
UI"Or'd

re tine N a sea i0 a re de
~,DU~~UleZeU, cuptor lnle-

Peasna 1', Irmns:

A N~"di~oarek

'~bX

~l~

.. --~-

~
--:-

LUNA NOEMVRIE
.All
[11

Canon, Irrnos:
"ll~j A'vrl\~!Yl.,.•-

ClJlpto.r 'lin erii

dal:,luturor b.vodisc ra.nd de curate Uimaduiri, s p ala n d spurcaclunlle pafimUor, ~i rautalea draellor eea a tot pie:rzlUoar·e.

eel de Dumnezeu

D es,chiz,and

l!!ucnuUe Donmului pI'H Dom~nu'I" laudati~l sl-l prea inaUati

sfintil lxverul

o mordndulumil eel r fru~i.. .... lH moase ale aceslea,


0

lIIintru foti vedi.

bcala iubirU de argini f·alndu-o

v' afi Durnil tntelepftlor,

cu Darul eel in~ ia,rifor a] Duhulul, saniUate ce-

intaritaflind

vrednlca de lauda a celor far~} de arglnfi,

InsO't~rea cea

argint"i, de loti cei ce 5i"riga: ~~.

rara de

Toale lucrurlle Do mnulnl pre Domnul ~t;,~dafi sl-l prea iniU~ tEWti in tru to II vecll, cele frumoase ele vie-In eel strlcacloevesnlee E1Ffltat

lor nepuilnolosl toldeaune diiruesle, Cuvinle a~ ltd Dumnezeu, in1"elepdlllnea


~i pulerea,
Sla.l..ii....

V-.ati. fa.cut p,ai'la!?ivietii


eli

celei

se le-efi Jasat, cu un 91as slrlgaud: .Binecuvanlali toale lufotj vecii,

slevel IELle~Doamne.

~. lumi nezl pe eel ce striga: Blne e~1i cnvantat in Biserlea

• ~'" ••• •f msn

Yn.ul ·e:$ti. slant, eel ee prea nlare~di pre sfinjH UH.. Cft prin-

II . seepi rumea d neV011 ··e

crurlle Domnulul pre Domnul, lfiudati ~.j~lprea inalta:U Inlru SUip§ne


Hrfstoese

din radaclna. h.d lessei ai rasarif Mariet ceea ce ei odrlisUl Iloare pre Hristos, eel ce a lmpodohll cacu nlsle nod cuminu nile pre al sai slujttori, cei mra de argintL

T oiag

~i aetun,

a. Niisca.to arel ~

eele cumplite, penlru rugaciunne celor lara de argi.nfi, ~.i Ii tnvrednice~e pururea ce cu un glas sa s.lrige catr,c tine:

este pre toti, deneplJ.iinlele

manlll-

Binecllvant.afi toate luerurile


vecii,

Domnulul pre Domnul, lau~ . d.ati sl-l prea ina.lfati intru loti

P~HJ;SlUI,

8, Irmos:

n. llP.t. 0. .•tine.', rU .1.Ui. co CEl.·.·. C.. ~lntI'u r0 topltoare, I.s.r fli 1.'po~doaba bunei credln]e, mal ~curat decataurul au stralucU,

doti eredlnciosii, ~i ell Darul inUirindu-ne

B ucurandu-ne

A Nii~at(l!lrei:

,.graind~: Binecuvani8fi

loale

ce] ce sunlem manlu:ifiprin ce~nascut al iau,.Maidl FecloeraI netncetat strigam: Blne-

.... ",1 <=-=J="':_=-_'=~.:'~~=.=';=-~


,
r -

~~~

__

-~-""&II'.·~-32!!!1!;_%i>'!<O;~S;

233333'1 ' ~
,

tN

ZIUA ]NTAI

17

cuv,arnia,n toate lucr urlle pre , reasma mlrosul Domnul, 15udali si-l prea j'na.leel ce faf~ Inlru loti vecli, laudali
Alt Canon, Irmos: M~hl'ble lnl1rt.!:Andl_lF~L,

striga: Toale luerurile


pre Domnel,
$l
IlC1,1Im,

dep,artand grelU al pattmilor dela


din
VOl

~j,

60li de toata raulatea vrajII m~~uDlui v'afi ara,t~pt",s~fintHo~


:~ m,anlufure,!iii haill8

prln , ' umnezee,'i!ror1 ~ , , un,no~a f,ac§ndu~va imbracamwnle de


de iertare,

moarlea intru line, ca ai llascut vlata cea ipoI

Ornorefu-s'a

a. ~asdloa1'ei:

Preecurata, eel ce a arafat folosjtor dullorf striga: crurile

s:iaJnidt pre Hrislos Domnul,

'(II$i. de cele rele schimbare, celor ce strig,am: Teate luorurile Uiudali pre' Dorunul, Prin credinfi:i faeandu-va fu lui, Dumnezeu, dupre lmpiirdesnUare~
IUClr8-

vietii noastre, pre t.ama~ cei lara. de arginti~ carl Binecuvfmtati toate luDomnului pre Domnul,
lrrnoaul ~
liilldam, bine

I I
I

'l'

sa.
ngurHe
n
'1

sa

CI.:miFltiim"

!?i ell edevarat

stenlre, sl cereasca

ta~;}'o(~, D' a 111ja n e si Cos m a, acum uti aflaf parinteasca molurninata

lellor cele desehise tn ngroapa le-e mcuiat, iara trullerii


ncingandu-se cu. Iapta buna si ns~rig and; BinecllvardaU toete

M iHnile

tnUnzfjFldu~$iDoniil]O

rea rninunilor, sl sfrigati: Toate lucrurlie iaudati' pre Domnul,

cei lubitori de buna credinta au slins puterea foculul, 1n-

c, lucratoare, de Dumnezeu
picalurtle voastre
sea,
0

cele
spur-

.Iucrurile Dornnulul pre

I,nu1t.1,.

Dorn-

caciune.a noasira cea sutleiea~


splUaJi, ~i dep,a.rtal:i boa-

lele cele eu d U re re sfintHor~ fnlpra$liind pomirile dracilor ca nlsle folositori, ca nisle Uimaduitori ai nostri prea mi-

P
. n

Peesna fl, Irrnas:

lostrvt,

JJapturile', ell ciinUiri te rnarim.


lhJ" emceta !l.·t i 1 "'"

marirea cea prea stralu· nelta ~i mal inaU5 decilit toate

ret,ine. f~cl,ia Iumifl,na. ,sa c~'a ,~~l JVI.alca lUI Dumnezeu,

nisle crini, ca nisle HOod 'infelegafoare, ca nlste trandehrt cu Duhultrnpodobih nOlJa v'ali aratat sflnjilor, dand buna rnl-

e.

Binccuvantilm

pre Tat!l.L.

.... ., tI! .sa 'f.rencim en canUiriinso1irea, cea inteleap~a, care str,a;tucH~fe raza luminli eel infeieg,atoare st da: lurnlnare lufuror.

, a credinclosllor $i vindecajl PEItbnile trupului eele incredintete VDua, ca nisle nlantuUori; pen-

bfarind sanalatea sufleleasca

fa udatil dupre

Iru aceasla ~i sunteli pururea

esle de mare aceasta casa, impodoblta fiind in toale zilele en rninuni, unde pururea vilnd, Cosma ~lDamlen, ceice

Ciit

vrednic ie,

sunfeti vrednlclde minune.eelor ce lelrebuesc .s~natai'e dati. Penfru aceasta dupre vrednicle

bUluinatorii eel de Dumnezeu Iuminaji,

va

ferlcltl.

lumineaza Cerul clnslitel Blserlci, sld'Hucind {leURI cu revarsarea hrminii,

duhovnlceste

Intriindu-se de cinshte T.re~ Ime, doirnea cea de Dumnezeu chenlata; varsa luluror, celor , ce cu draqoste 0 ferieim, daruri
de vindeciiri,
A Nfuwii.toarei :

lume vii rugatL

ell noi fericittler, intru pornenirea voasldltng,erii, dumnezeestli aposloll, proorocil, cuvlosii ~i toti dreptii, en ceri Inlpreuna ell bucurie sala;duindu .. a pentru v
1

AsUlzi impreuna se hucurii

,,'

Slav,li:

t lU• I · tV a soare lui ce lui "" uimmara Ul ur In1elegiHor, ca. prc ceea ee esli

Pre tine norul hmrlnll si sfanlul slcriu, aurora eea ell to-

Doime dumnezeeasca si de lumina siraludtoare, cei far,a de tlrQinf~ purtatori de, Dumnezeuprea dnsti1i cereti Iertare

de gr~leli, ~i i'ndreptare vietH


,:;;.1

J,

Nasca.toare de Dumnezeu, en canUiri fe marlm,


A1~ Canon, Irrncs : Eva 1\dica. prln boala.,

celor ce deanna,

scapare de toate cele rele,

va

lauda pre vol tot-

~i scum, a Na;sd~OSirei:

este scris, fara numei H locul fratii inlr un g §nd, in locuri lu.. hul, Preacurefii, una mull laumlnoase in Uica$urile eeresli, 111 slave cea neveslejltli. Pre earl ' data. Irrnosul : aeum dupre vrednlele ii fedelm, Eva prin boala neascultarll,
1

acum ce esle mal bun sau ce este mai frumos precum

lata

Te-ai faeut laca,s curatluminii celui ce toate le-a luminat si pre sfintii purUHori de fum,ina l-au arEitat eel ee Intunereeul patimilor celor slrlcatoere de suflel, aeum l-au.slrleat cu On-

tu Feci 0 a r a, de Dumaezeu N ascaioare" prin odrasla pur"t,arii in pantcce al inUorit lu~, mii b lnecuvanl are a; p e 11 f r u \ ~Jaceasta t011 te marim'i.
~J

: I .. a adus bleslem tnUluntru; iara


t"

L,\ L.'\UDAm (Hvalite l. S1jhiJtil~ pe ·1, ~lilSLlI [-lu .t.. le lui Anatolie.

SVETlLNA.

dela Dumnezeu, Iericijilor eei 'I fara de ar'ginti1 a vindeca boa" lele ~] a iamadui pre lo]i eei ce

Atj

Podoblc : C\J Duhul

ln Blseric8 ...

ar'g.in1i, luand dele Dumnezeu .' d j" D aru I ,.... Yd··1 or, VH1·1 ecan rama urn .' £ '1'"1 fl .f·....,",' d arqm .• pnnrrn e' SUi e.. ara ..e' telor ~i ale frupurilor noaslre, Pentru eceesla prin vel Hrivf ea . . . . . · v . • "" nata··t· coce ce se d- 0, I' ununatori ne'in~,elatori pre voi v' au or-,Btat Iumil, Pre acela rugafi-~ saluaniui.asca, sufletele noaslre.
stos, diind eredlnclosllor

r» . \:tel

"oa t..... nrmea f'"' .... a~ ara

dO, .-e

Ilia t Dar de iamaduid

sa-

l zeeasca
I

' fl~eHl'ga cu credinta

,~ niree voastra.

dupre vrednlcie, eillslita pome1\ Ni1s(:nto arei:

fru aceasta cu un :gla.s ferlclm

Bts,erica voasb5. Pen-

le dumne-

Dela r,andulala cea de sus


[u,and

nolanul lamadulrilor, Iu-

turor

randueala cea prea buua, Penlru aceesia pre fine tou cu can .. hir~ Ie laudiinl dupre vrednicie, , ca pre ceee ee te rog] cafre dansul, sa ne mantuiasca pre noi de boale, si de loete priI rnej ILC. ldill
A GlllcL
j,

MlsC'u~: al Preacurata p' r e Dum nezeu Cu,1antu) lui Dum .. nezeu, eel de lllantuire lurnii, earele a savfir;:;it 1n,:erepfe,;;;te

incepdtoere, caree s' a. siUa.;;·luif aratat Intru voi, RugaU-va ei sa ma:ntueasca suflelele noastre,
Ale h.1i GhCTI1HII'l0, gillsul al 2 lea.

ceo se chinuesc doftorit de mantulre. Deci facandu~va Hica~ clnstil' T relmll celel de viaj.a

IC-a mal pre sus de fire vindecef petirrdle celor boinavi, eu doftorf de taina din vlstlertile Duhului puind inaintea celor
l

vindecdri eel

credlnclosflor

far,a

de argintl..

iz v 0 rtH

I
I:

~,

a NiL'>diitoarei:

ce lie-a nascut rnai presus de Iire, tanguindu ..se, -a sfrigal: Cum pafime$ti aceslea Fiul meu? [nsa laud patimlle tale.

va.zandu-o~ M§J1Itunoru~e, cees

PaUm,a, till cea m,§'nfui'toar,e,

Bucura-te
V€Cl;
"

rnoslenlt: rnoaslele lor primm""t"lb '" d 1'-' pa.man UlflH1U ... rmreas_u-ie rna din sine dEl, s[ugiI luid Hri..... ~ - s 1'.. s_os s ,_ racut,t sala;:; uln ..u... e au f-~ t'
in vie]u cea vesni

ca
....

"',

rmpara t· ~acerun "Ior au


W · ....

ceeta sfinfHor in

''\ "

'1

ca.

-":'>;
-

-~--

20

LUNA NOEMVRlE

m,antuitorH credmclosiior, lnlru : tot marijilur eel Hira de arginU, . pre' eei ce striga lnlru nevoi, " ~i pre eel ce se c h ':lnuesc iii-

celor neputfnciosl, vlstieriiJe cele de iamaduiri


1,

D ofloril

scatoare de Dumnezeu, sicriul eel CUvdntator al dumnezeestei

" t- . 'n 11'1 anrea, cnemaree ce I caor '" zutl, earful eel cu totul lumlnal, sfanf~i prea Irumos.
"

b ~ au. ... s''l ave; .- ucura-le 'I da Iumn~1

ma.duitH~ Impreunji cu Teo .. dola: rugati pre Dumnezeu eel

A Crucii

fJ,

~asd tOl:1fl:1i, asemeneu:

noi de eursele vrajnul~uluL


Slava, ghl.Slll IIH -I-lea, A lui Teofan.

prea hunt sa ne izbliveasca pre'

17.voruJ talnaduirUor avfind sfin1ilor eel f€ira de arglintil, vindecari dati tuturor eelor ee

Ie frebuesc, Ca de' prea marl Darurl v' uti invredniclt, de [8 lzvorul eel pururea curqator

el ManluHorului Hrlstos, Cfi a. zls catre voi Domnul, ca, cake eel lmpreun a urmatorl cu a.. posrohi: lata v'am dat voua putere improUva dub uri 10 r
celor necurale, ca sa le seoeieji pre ele, si sa vindeeatl toatil

stos lubitorul de oameni, ,~i in coesta impuns ell sufita, cea Preacurata a .sirigaf; Ce esle aceesla Fiu f meu? Ce fi-a ra· splain tie poporul eel nemulfU mltor, in Joe de' cele ce l€~ai facut lor hlne, :;;i te gTab,e$ti: sarna la~j flira de flu p rea iubite? M,t) spaIrrtantez inaurate de rasfignir,ea ta cea de buns
vole,
ST.IHDA V NA lil n Octoib, Sl~v;, a ~fintilor, glasul l'll 3 IBn:

R asUgnit

vazand pre Hrl-

.!

boala ,$1t.oata nepuhn]a. Pen ..


bine viejulnd, in Dar afi luet, inD'Elr dati" vlndecdnd patirni .. le sullelelor si ale, trupurllor noastre,
!?i
RCU m. III

tru aceasta intru poru neUe lui

NascatOjl.l1jj

inlelep'tilor ~i marililor eelor fara. de Hrginti? Cii ~i dup,a sfanta mutarea 101'" luturor celor ce alearga ia dan~ii le dau din destul la,madufrLSi elnsiitele si sflnlele lor rnoasle,
iZVOfasc

fauda eu credinta, mlnunlle ,~~

Cine nu se va mira, cine '. no va prea marl, CIne nu va


,
'.,;'"

Podebie : Dat-a] semn. ..

scara cereasca: bucura-te visfterle Iecioriei: bucura-te Nil ..

tinilor

Bucura-t~

~i puteraa:

scdparea

bucura-te

cres-

insoflre sfanUi]

dar de vlndecari. 0

stitel, 0 lnler,epciunea ~i slava Derului ce s'a det voua deja canlar'i

0 capele cin ..

Dumnezeu, Penlru aceasta eu

sa.

c.anblm lui Dumne-

[N ZIUA

DOUA

zeu de bine facaioruluj,


ce
OJ,

celui
spre

vindecarca suflefelor ~,i OJ tru ..


purilor noaslre.
~i acurn, a Nii..~ciitlJaTei:

adUat pre: acestie,

INTRU ACEASTA LUNA


i:'i 2 ZILE.

:t

caeul,
,
l ,~

rugaeiunile' robilor nluesle pre noi, de ioata nevoia si ne-

S lapana

primeste tal sl ne

rna

Sfintti rnucenlci Achir.dlu, Pigasie, Mt'Jnit', Elpidifor, ~i Anempcdist, La


DOlI.llIiJI!:

,s~rig<ll-am .. , SlihlnJ'eigla.sul f1' 4-lea. : Capre


111m.

II

A Cruci], a Nasdlto~rei~ Podoble:


hicenidi t~i Dnarrme.,

du-te pre lernn adormit, pre fine eel ce del priveghere luhiror : Co celor ce' de demull
~II

H u pot

suferl Flule v,Siz:an·

difor sl Aftonle, sl pre Anempodist, pre vih::jU paUmUori~, si


fierbj,ntiiajuHUori, cad izvorasc
I

o laudam, pre inleleptul Aehindin si pre Pigasie, Elpt-

Podcbic

vlteaz ...

e.ca.!a......ea cn. n.1.1. B.rUI. .. c .m .


CU1CE

I
d! Sil'

a rnucenicilor
c.~

pcntru rodul neascultarli adormlse eu somn de pierzare, s,il le dai dumnezecesca ,~i
...... ill

Inantuiloare p riveghere, F e ~ ei 0 a ra a graii plangand, pre coree 0 manm,


~1 cealaltii iillujb,8, a Utrenlel dupre r,anJul8il~.

Dar neoprlfsl dauindeslulere de nadejde fara de prlmejdle, color co cor cu buna cre.d,in1~L nicl prlrnejdia, nicl vlata, nici rnoarlea, nici Iierberea caldariloT, nici crfi-

Hlei foarnee,

:!ji Otpuslul,

pahnile,p~imantului7 nicl gurile [iarelor, nu au pulul sa des-

"

LA LITlIRGHIE.
F I""ridtne din Ortoi~ i si di 11 Canon IJ l sfin~llor Peasna a 3:1, 'pe4. ~rochHflen gl:uml al 4·,le!ll. Sfinlilor celor de pre pal-

mant,ul !1lI1 ; Stih ~ Mal 'loalnte am vGimt pro Dcmnul tnaintea mea; Apostolul catre Coristeni : Fra fil'or uoi .sum, # Irufrul lui Hiift(j$~~ 1tliiduldti riin tnlrt,e,," Aliluia glasul a12 ,lea., Iati IC'CtS,te bun s~u ce este ffIJI'IfU1S: Evanghel[a dela Mate. ::,In 'lJ-:flmM, aceea, t/u:m/itui Ils,1tl pre ai dOlspr.ezu:~ncmiei ni sAL.
z

paria de draoostea lui Hrlstos, pre vilejia voastr,~ ~~gle1.a~o..: rllor de rabdare, eel ulfantdu-va neincelat caire dansul, ~i nu-

mal de' ddnsul dorind, ali birult pre vrajma~i.,

flUare, ~i sunle]! pllnl de lunl~n~'"

C ei ce va indeslulafi

de des-

!?lmoslenl]l vi~1H ~e~ ve~rnca~ ,


rnanluili de' prirnejdii, pre C~I ce scapa catre vot, ~i de Iega ...

B••

orali_'lG:::;;;!~t~~DomnuL.
__ ';;;; __~_ ~_"'il-;>';;;_"""-:S"~~-6 __
S'"~i9'

""""'i!'~,b~!'~'~~~~

-~I

",*">3#iii"'.&€>%~"%8".6"d"9?_~g%~.?@.j.'

\ """'",;

22

LUNA NOEl\'WRJ~

{uri.. t'i de Iemnlta cea din loeul


~ \

f'autatilof,

\, Hrlstos, cu adevaret.
"

ar-aHlnd milosfiviree cea urruakiare lui,


cat'f'e' Dumnezeu,
~j
Shl.\di.. glll:sul al n-lea, at lui Antonie.

.avand indrasneaUi

lurrunand

ad- ,_ unare d steie oe t 1

muceru .'ctlor cea de cinci lumln], ca 0

;!1 azr N. s t.....· ad unarea

I .... 1' .... ~. .. ~1 UI m t,e:leglh_or

chernat spre veselie de taina. Ca. astaz[ slugBe soarelui ce-

IUITIUloaSe, .' pre credlnciosi, i-a


"", •. " sur p a 0 r r r

uscand noianul mele, ;:;,1. Incetand navaHr:ile taberet eel drace~U, ell buna,tal.ea Ia cee durnnezeeasca Preacu... , f .... '.... ra f.... ca nemceta t- sa' t e rnaresc a, pre tine eea pururea fer [cit.Ei.

cioa.ra din furtuna

Scapa~ma de viforul eel cumplit al lsplielor, r,ap€~"I'ema Fe..


pacalelor, faradelegiJor

eel ce ctnstea pre soarele eel VHzut, i'i se inchineu foculul,

dogmelor celor persesii, pre


pre aceia i.. indreplet au

sl Stap§na cea lara de prihand, daca ~l v,azul Mielu~,e·lul s.au ): a o din i0 a r a inaltandu-se pre mlrandu-se, shIga: Cc vedere DOUB este aceesle sl straina Fiule prea dulce? Cum te-au dal poporul eel nemullumltor Ia judeeata lui Pilaf? Si te-eu Ii', osandU eu rnoarle, pre tine
carele esfi via1'a oamenilor? Ci laud pouordree le cee negriHta
cuvinle.
STiHOAVNA
Stih: Mi.nutat
I

H leluseua

A Crucil, a L\'ascalOarei;

cee nespurcafa

Cruce; se

\laUa

ca

Maielf $i
J

buna cre,dint,a.Umphlnd ell sangele lor paharul eel rabda ..


for' de pafiml, care
g' a

catre

varsclli' pentru Hristos, s'au incununal, ,~ine lndeemna pre noi, zicdn d ,: Cel ce sunlef Iubilori de huna cr,edinjEi, veniH d,e v,a osp,afafi din nevoinlele noastrej~i vedeli cununile ~i cinslea: eel ee. va dibdlr pona in sfar~U a~

ca

din Q.::toih, apoi


Glasul 1, ~3te Durnnezeu

;at'Casta

stil1ira,
~'

Enlru ~flntil saj.

zis Hristos adevarul, ce sa va face-t'jp,arta~i cununilor noastre ~i sa ne aveti pre nor rugiUori

eels se va mAntul,

pr'eCUITI

"-i-~---=---

cllor, celor In ci nci t slra.hJlci. toere intocnl.ai cu n umarul fe· ' cioarelor, Caci vazand vred .. cafre Domnul, nicille lor, ne stralucim" lmpar- ' ~l acurn, a NiiscAtoard: Ui$indu-ne in1rupomenirea lor. cost v 'p' t aceasta ell :rugaeiuni]e_ ..... coa .e-rna St a pan a, d· ,', ~ In "'en'_fU pa~ntecele ehituini, al paeatuluflor, Hristoese Dumnezeule, celui rau, ccea ce (jli tncaput zeste sufletele noastre, de vraj- \ in pdntece pre eel neincaput. masul, farti prlmejdle, Si cu
I

S tr,ahJcit·~aurezele

muceni ..

,',

.AI.

'!W'

pa..

~.__".~-se~Es;:E'

s=i"S3~S ;:SSl~S2?2~~_-i$~~ ... ~~~!'i£i"~= ~X3~=!e~~~>=~'""~~~""i8%C-A""-~"'lfk~'""i' =->'iic .

;;!I, :-

~~~~~~~~~~~~JN~'·~Z~I.U~A~.~DO§l~JA~'~~~~~~~~~~~23~

~=""=~~--

..

~lI~--

~~

eel ee izV'ora~ti netncetat mllele tale: cele bogaic't cu neoprire celor ce teslavesc pre fine, avandu-~i n.adejdea iolr-I tine. Cu rug·s.cJunUe lor daruesle suflelelor
D1:e;pizmuU~t
CfI

noasira

mj]lodrHe

lor, ]ntare~te via

la.

plangea si zieea: Fiule prea

dulce, penlruce In' aj Hlsat pre mine singura ceca ee le-arn nascut, cele ce esli lumina cee neapropiawii H Tat a~. i celul u

(ara

noaslre mare mU~.

de inceput? Orabeste ~i te prea 111are~te, cass ca$Uge

rea rabda*-ornoI' de patimi, 0 • b···fo" . -I orde .. .... . .. ' lUI J.. 1'1[01" '. e prazmnre. . .'. run e t"
'V'" ". . ...•

.~. ,-" sa ne v e s eu m m Dornnal asta~d, intru pomeni .. ,


sa Iaudam p're d§:n~ii co laude de taine, z ic ,8. n d : Bucura-Ie

V"ern] "to

Siava, gl!lsul al ~-le!il.

dumnezeeasca nlarire cei ce slavese du mnez e e ~Ii le tale


I

".. pa t llTIJ.

Troparul,

glasu: al

en ~-lCi!l,

lu] carele s'a adapal


stre,

ra-te Elpidifore, bueura-[e Afpre Hrislos Domnul I-af pro(poveduil luminat, in rnijlocul
I

Achindine, bucura-te Pigasie, bUCllra-b;~ Anernpodlste, bucu-

s,an-' ,g·e~e vostru $l sflnte lae:(}J'surUe , care aU peiimit jrupurile voaCll

,'Urt,il!orUor de chinurl ai Domrutluil fericU este paluan"

pestle 'in~eUlciunea ldolilor, sl

lonle, ceri a~'icufundal 'in pra-

tele noastre,
Slll'.a.;

cu indra.zneaUi ali propove .. dult, pre dansul ce pre un bun rug afl,.l, sa maniueasca sufle.
~i acurn,
11

masi afi biruil, ~l pre Hrlstos

eli I'n privelisle

pre vrfU~

privelh;;t-et Pentru aceea prea f'eridtilor, ~l mult pfitiI11i1orHor,.

~,tl.~.(;~.h}<:ucj,

n IJ lnceh:lti a. va FUg,tt pentru 5uIre;fele noaslre,


~.I

Cauta Ja SftU~ttll] cil[,ii ..

acum,

1,1

N'a!')catoar!:li.

LAUTRENIE
J\mJ.l1doull; (;anoafltillc din O-:;toib, s[in~ilor p~ {, Al cikui ... scrostih
~1

ToaHi nadejdea mea spre tlr~B0 pun, Mai,ea lui DumneI

al~

"" '" Zieu~pazes t' e-rne' su "., acoperab. ...

l~ Grecj, esre ,,~cs;a;

manful Uiu.
A

Aco:peri~i~mi pre millie cu mgacLllinilc V09.stu: rill! Itumea [II I.]D~nidlor.

Cmcii

Il

Nasclwa.re!.:

Facersa P'ea5L1;:l, I, g',asui

lui T.eof~1l al +-1:::<1., Irrnns;

pret in€' IJ s 1J S 1~: sp,anZllrat pre lemnulCrucll,

de harbot

....... V azen dU-U,3 C e anelsplda.


1l •

Podnbla: C1iind! ,d~ pm lemn.;

., ......

D~~~i~:·~~~I:aUd~ D~~.::
Jj

,~imp'aratese:i M a ie ii, ~I rna

cuvant vo lu rEispun

de

tUNA

NO:EMVRm

""eurandu-miL

volu araiil luminef praznuind, ",$i voiu c.anta mlnunlle el, bu1~

Irecut prin

c.a~re eele cere ~ll,

Ioc {)] prin apa


cu

Treiml, sl staff Inalntea sea.


tori celor ce alearga la voi.
unulul, cei ee sunteti sprijinl-

Treimi fericlfiloT, intr'o unlre V" ati ,araiat inchiniHori ctnsfllet

it paraiorilor

a.i prea sfinfei

aeum eu dureri, cu c u ~l'et harb3te.sc preaJiludataor mucenlci,


Sr!l\,tl., .•

nad~jdea cee neschimbata a eelor ce vor sa fie, ali defannat cele de

Infarindu~va

izvoriJi D,arulffira de prhnejdie sfinlUor, dandu~l lufuror celor ce se aprople de vol cu credinfu inlblanzind fouta primejdla ~i lo.ata 'inlri1

H emcefat

sfarea~i

lurfu.na~i turbur.area.~
Slav!...

Intocmai cugeMnd cu eel tr'€] Iinerl prealalJdat'i~orl v~afi arataf stingiind focul truflel celel persesfi, fiind rouratl ell roue Duhuiut, tine cii~figandu-te 1"0losifoare ~fiuUi,.rvraica lui Dum-

cee nebirulfa, sfintUor .. nu afi sooofit slabiciunea trupului, sl


Iuantai,ati i.nddizrlit foculul chi nurllor,

P·· d Inc..]$ICU nne ~ h· ~

t p urer e a
st

P re

~i

11

cu m,

II,

N1l:sdi toare

j:

nez€u,la

tine puindu-na

na:~

ar.atandu-va c u gel u I nespai~


Si Ileum].

tine scap€ind

d·ejdiUe ne mdntunn,
lrmosut:

~i cafre sunlam pazitL ~i

~ingudi lInjrea~sa a lui Dumnezeu, ai purtat In bre]e pre eel ee 5'a facut lrup, ~i sede intru cele dlniru iniHtilue~
veacurlle t1iforu]ut

Tu

.a N~S{:8loarci:

l!pl!JterH~l in bogatienefau,. !~dam; ci intru tine Infelepciu~ 'lnea TaUHui cea iposf'atnicil,

N u Inlru

mteIepclune

in

ea

tu te-ai

Hica~ vrednlo
Peasna 3, Irmos,

aratat din loate

A,'IoiM

!Iara.dt de fine.,iuhifol'ule r,poamenl,"u: .


CONDACIJL, ghtHLl ai 2-Jea, Po·dnIJje;

»Hri.stoase..

·ea

nu este sffint
de

,I

Nu inlruin\elcFdLifl~

...

.PrE! prOPQl<edui!:orii

eel tad .... ,

.I

. cuge1 Jntarif pahmlnd,. ~dl


==$

nfarindu-va eu puierea hii H!isfos,. pr.. a a.I~$.ilor,~J c~, e

Pre rnucenlcii eel bine eredinc~o~i",i deD u,~ n e z e u

purfaton!, co, pre eel ce toate '.


r

~
~

~~S'!Q~""'''''''''~~''""~~~~~'e'''~!e'g'':'B''B'S',,,,~;;aI;I'!_3!EM_'6'l2<~I'

IN ZlUA DOU.1l.

, eel€' de pre' pan1ani le au defliima.t, i·ai prilmit inlru de-

fIJt "-' "" t· ro t · sra area b u not] t'I a n"I r je Ie $'. odlhna: Pr-e Achindin, Pigasie, . nempodisl, ell diin$ii ~i pre A Aflonie :;;i pre Elpidifor, insuji cela ce e~.fiprea bun.
Sede.alna glasut ld 4-lea.
Pndabie: Sp8.imarlt~hl-s·a losif ...
I

lor ce prfiznuiesc- cu draqosle • ._,.s ("" t"" pornemrea voas., ra . ante

lut Hristos Du mnezeu sa cla.. rulasca iertare jrreselilor; ce-

tul in

pre inlelepcluneesl
panfece]e

l?i

acum, a Nitse5.to:lrd:

rei popoerele ...,"" b '-' . ana . - lelle.. . Ierg'e vazan d .ar b ,~'~ SUor~.3-

S paimantatu-s" au

odlntoacolor fi1rade
'ere-

z,and in Domuul striga:Slava tie Hrlstoase Atotpulernice, ea tILl e~fiDum nezeu, ~.m .afara de tine nu stim pre alt Dumnezeu, eel ce kierez! mtnuni prea .sla, va'e inwu sflntii tai rnucenict, '" ,. M'''' f I II C u ate sor ruqaciurn, • ... ennn-•. ..• . . '. , I I Iumn, uirmneeza pre eel orut
ce le laude.
P{JJ0bil?:

'~orvoaslre mucentclknvsi

torul de hrana al tuturor $i facaiorul fapturei ~i Dornnul, P,entru aceasla Ie ro'9 pre tine prea sf§nta Fec:ioara~~i cu eredinfafe: rnaresc ca :s.a rna iz-

ne'grfiU" Males lui Dumnezeu, [urnii at nascut pre cela ce tine IUITlea; $1 in brate ai evut, pre ce .. '.' .' _,. prrn '. ara'... Ia ce cupnn dIe t·oate . ." d..... ,
I

'Cuvan .. Hiu zamisUndu 1

bavese eu de gre~elL, cand

VOIU

Zi ditoru1uimeu eioar,B CUrat,8

"" t mamree .r I· vrea sa stau ... . t retei


i
1

....naruesn, t·· aiuncea sa-rru d..... ...·1 ca,€: voes f1+

Stapana F €" al tall ajuior '

"" t· CO PO,I

Pre 1ir.t,o;[epclllnea ~i Cuvant:uL.

sn

1~-~~= __ ~

calatoria cea de buna ere" (Unttl" patbnind in priveliste, eel cu buns landa", Iiind ~nta.. rip ell nadejdea cununilor, ea pre eel lrnprofivnici j.. u ornoa r'itde tOtl s,§,var~indu+~lbiruinte lor neopril. Drepl BCee'-8 totdeanna izvorilsc din de stu I multime de tam,aduiri, oC,elor ce eel" ell credinta, caror.a sa strig,am cu cred[ntfi.: RugaJ'i--va

P. ara de prtmejdii

au S,8var-

~i l"1an'uUoru]j

vazandu ..) mieluseaua pre Cruce fara dreptate spdnzurdnd, sfriga "h:lnguin., du-se: Lumea se bucura msnluindu-se, iarB p§:n~ecele men arde vazand omorfireate, carea

p •....Mieluselul 'f'e
A C~ucii,

u NAsc-fi t oarei :

I,

si Snip,anul

__ __:_ __

rabzl pentru milostivlrea mllei, indelung rahdaioruleDoanlne. Ad5ncul milei, Cl inviaz8 din rnorjl si aparei turma fa de foatil prlmejdia, en un Dumnezeu Alolpnterrtic
r"'~."'M~

I'
.• '" "

LUNA NOEMVRIE

Pessna

4)

Irmos :

ela ce ~ade in s.lava pre


~,~,s n ul Dumnezeiri!, call 'rpre nor usor, a vend

.,~ um nezeu eel prea lnall, prin D "p,ailna curat,a, sl a rndnlui] I~pre,eel ce striga: SlavH Hri!,stoase, puterf tale.

tale.

lui tuturor, cea facaioarc' de . e, nga II aeapururea em .. . via f"" s lri ~.' d stihlor: Slav,a Hrtsloase puterii

prea tare, te pu nem ' Inalnle lmprohva vr,8jma.~i1o.r

A rma

~i aeum, a N&5,:.H()~rei :

cu frumuse .. tea patimlret celei alese, v"ati ~ araiat luminaiori luminatl mu-

I
j

~'

b urni nandu·v,a

toese, puteril tale,

ai lui Hrlstos, Lumtnand cu raze prea lumlnals pre cei ce slriga: Sleve, Hriscenicllor

'N
rJ

plite, si de vllorul eresurilor scap,f:hn Maic,fl lui Dumnezeu, dl ,. ..

l.a.toaUi nevola, ~.i gonind vatij... ~ idiil marea prrmejr II or ce Ior cum ..

i
:'

.' ", " re,. Iln,'CIO~U,~uvor v,.,e:_,e~,

mucenicllor, i'i ad,evaraUi jertta cu bun mlros rui Dumnezeu:r I " · careJ€ d....luturor neincelal rzae t vorul t.anlliduirilor, eel ce izvoraste Hira de prlmejdie.

J erllelnic

s' a facut sangele

slavel dunmezelrii ,~TaUnui, de noapte manecsnd "stralucirea


u;

d .. ,~slava ta, Hristoese, dat "noi pre tine unul naseut

I
I

,~ Uiudam iubllorule te
Ill,en)
iii

de oa- '

voestrecele caJre Hristos, Honitl n avaJirea sup5rarilor ~i a prirnejdlilor ~ celcr de mulle felurl, dela ce] ce savarsrm cu osari d' prea ie \ sfintifa, sl de tou proznuita pomenirea voastra vrednicilor de laude. .
W A " ......

C'1I1 rugaciunHe

Uirie cugetul eel far,a de Durnnezeu, al lirantlor marif.e, ~i al


alerg'ai catre lumina credintel

line'te.-ai adus lui. Dum .. nezeu, Aftonie, inlruntand cu

P re

vesellndu-te.
stos,

d nedumnezelrea in~elaciunei ldolilor, si araHlnd

S ur pan

Slava,_"

Affonie, pentru d§nsul fi s'e UHat capul pree bunule, ~i te-at sarguH caire veselia cea fara de sf,ar$it,~i cafre desfdtareacee nemurltoare.

Invatandu-te

:(
patlma lui

Hri-

!I

,;, ,
,

cu Iepte Iucrerea DumnezeuF:??s..~~~3:_~3s~.?"~~~

inltlrit pre nadejdea " cea necUHita, sl defEiinland ceJe


:::t-::~!;S:6=~Si!t$I.Eal:~ilEE2U=~~E18

P lind

Il::

:;§

::=er-~~.!~~

rJ

IN ZmA DOHA

$ntn~nipat cu dragostea s:ete'ieel curate,

- -~:t . d ........, vesenroere.. c e pre pam a nt.J!. prea inlelepte Elpidjfore, ie-'ai frumu-

fuitorul meu, au gasit nemurire; si din nevol.

pre sine pentru tine la moarte

D a.ndu-se

SI.s.va ...

vltejil

Man~
,

fericil ~i de desfahue negr,lHt5" in corlurfle cele din ceruri, eEl pafimirH.

mucenice

I nvrednicitu

Slflva ...

Achindine de sfar~iI

- te~aim

a r it e

\7iforati ~i celor din prirnejdli


~i acurn, a Na5ciiJoarei:

si s'au facut .manfuifori celor in-

neabatut ai ale'rgai pre calea


~ acu rn~ It Nascatoa rei : i

flmile care m'au


.,

scapare de i'nirislare $i de pacuprins:


'W "'

mel'e'" .
I

R u.p'e 'F'
I.·

ecioera,.;;;.. d.... - d -mi . aruin •. ··:u

zapisul

gre$eUlor

I
I

minat, 'Niisciitoare de Du rnneI zeu Stapana, pentru eceeatott ,I Ierndrlru.


Psasna Jertft-voiu
(-;1

din tine Soarele eel infelegator~ cafre tOoft ~'a tins rasele dumnezeirii sale lu-

R aSlarind

..... ' ' .... .'pa.ZIU d uAma lO'td eauna f':ara. d e .' .... t~ ,.... .... via.amere, S,- tepene,'""

~i

I~
,

1'1

'J

lrrnos . tj,e C'IJ glii,s.,.

cllor curiitindu-se, CU sangel'e .cel curs prin rnllosllvlre din


u

,~gil caire' tine, de sElngele dra",coasfa fa ..


C:ONDAC, glasul aj -l-Iea,
P odo bie : eel. ee te-al iD ,nl·a~ ...

i.auda" Doamne, Biserica stri-

J ertfl-voiu

Irmosul :

fie ell glas de ,.


,

'D" '. ef•.. ..t'·...· -aim._ fi.'""nd.·


C

de nevol, pre eel ce va chtama pre voi intru ejutor


sl

parari

... • '.'.., S~,flC.aCIOHse; Cl scapan I, •

ce..Je.' .'.'.tre ...c.iUoare, ·, ,. ... ," ~] smcacroese, v a"l mvrednicit Ell vedea eele ne ..
1

t" d e suc
I

neblruitllor,

Treimii slralu· ( cind, durnnezeeascii ceete, cea I:' cu cinci raze a eelor paU,mitort,

C u podoaba

-!l•t'-'" suon, a1 T,Iretrnu eel srapam..... lit" I oare" sa se d I" .'.eSI,e'ge eel I,egau
III

voestre prea maritHor msrturl ..


!!o

MUostivit[..vi§ cu rugac]unile
'.!! •
_.A

pizma, far.a primejdie, f~.ra de SHlinte(lia,D'arul lufuror izvor,a:ndu -I cu nadejde dumnotulurorv H r is to


noslru,
S

cele cumplite le.. u t ,am pit" lara de a

nav,eilirHe flranilor

.ii

cu cumplire, ~i cuprinsl in temI

zeesle, eelor ce vin cu dregOfde printr"in~U Ja Ziditorul

nlle f"" ....r ,e scapare, . rara d .....


.~

Dumnezeul

LUNA NOEMVRlE,

rate~te-l cu izvorulmllei iubirtl faJe "de oameni, Indurate" ~i ell

S ufleful meu eel j'nHnai, cu ..


sa

rcos.

,o~nd.u-i fn mare, [e:iira: s~ ni to ~L In ur rna. trasers spre credinta in Hnsros, pre EI=
pidrlor

tmprenna ~icu al~[ ~apte mil, carora n s'antaiat capetele. lara Anchindjnl Pl~a,sieJ
~~ Anepcdlst, se asuucara il1tr'o groapa plin:a cu flare ~i ramamd ncvatam,a~[1 trasera ~i pre maiea Imp~Y<ltlJtlli ~a eredin~a. 1:[1 fine bag4ndu-i hur'ull cuptor ars de lne, t~:i pnlmira 5faT~[tlJl nevuin-

carele er~ eel mai lntAi a] sflltulu],

lumirra ceea eo pururea stra~ luceste lurnlneazs =l, ca laud ceata eea in cincl numarat,a, adunarea mucenicllor t~ti,pre Achindln, ~ipre dumnezeeseul Piga:s[e" lmpreunli eu Elpidifor ~i cu Aflonle, pre vlleazul A"

~ei lor.

Inrru RQe.a,.. ti'i. zl, sFintii ce; sfatulu], de sanie s'au savil.riit Stih : Gel din!i.dunarea n estridi..ci IQ Rsa dori nd ;
T:lil'l.dlld£t riisplatirile

dill

adnnaraa

tori de chmuri, Cart foata asu ..

nempodist

pre cinslitH purUi-

3fatuJ,ui raspUilire sfatulul au tagaduit Evdoxie,

preala munellor barbafe~i,e cu draqostea fa aratat 0 au suferlt cuvinle, jerlfa cuvantatoare' a.. ducendu-se pre sine [ie, Zidltorulul tufuror lui Hristos Dumnezeulul nosfru,
luna, In 2 211e nevointa sfinjilor
j

Intru
Ag3pie,

~i

I1Ceasiii. z.i} sfintii e.Jti opt :'-fin11.

mueenicl

Suh : Bunii nevoltori zece, foeul au suferit, 9i au venit cats zece spre eel mal bun sfAllit-

lntru aceaSla
'i

mueenici

Achindsn,

Pigasie,

.AfiQnie, Elpidifor

ii Anempodi~L
Slih : Pre Achlndln focul 1-~ ornnrit ; fua c,eilalti patru, unli de foe, ja:ra <lItH sabic S'~U s,iLvir~it.. de

impliiratulul Ltchinie. ,$i fiind C'Mce't!l~i de eapetenia orasutui Avxame, ~i de Ma,rcl}l!:~[ducele!;li Marcu Agrlcolse, ~i snpuualldll.se la Olund nebireite, au fost dati .fo'f;lJ:Iloi, tntru earele ~],sufletele lor s'au dat lui DUPlnezelii.. vreniea
Sfintele mueenice Chiria,chi, Doamna, de s!lhie s'a.usa~·ar'~it

A. ,ce,Ha

emu osta~i tn S~\Tastia pe

Domnina

ii

de einste llngil Ssvnrie tmparatnl . Per~iio:r, emil' tnt"Ariti tntra buna ,cfe.d~nta. Deel prinz,€l.ndu-i, au fost bUu~i; sp,lnzllra-p iii a:r~i la, coaste. Decitncepand Imparatul a hun pre Hristos, it facura sfin~ii mot, :§i iara U d€~kg~rfI gun. Apoi 1ih)tinseJ:j1 pre paton de fierarse in foe, fi pogorandu-se pleaia stinse focul, ~i surpara }CHi pre idolul 1111 Die prin rugaeiune, Pentru aceea ii b~gat~ in c~ldiri p]il'!llede plumb topit ~iramaind neatinsi, trasera pre Aft,onie catre cr~dinta lui Hristcs, If~ num.a~ decit i se Ulie capul, Biga.ndg.-i inh:m.rdll!~e: de boi ~i arun-

A_

Nevoinl,a

In dou,a, zile a celor pa.,trlll ~i a 1.!Ja Aftonie. le-au fost, prill foe ~i sable. 'ce. ~.t~sfi?fi .RiDd.-.. d;ifi.. p~m. ,A.nlU. J,.per~
!i!i'i(n.; ~t filnd

Suh: Cturracht, Domnina, '$i dns.till1 Duumna de un cugt flincl...

mal de frunte ~ mat

lntru

parilltelui nostru

!'.cofJ.sLazi,

pomenlrea 1\[ rchian a

pro:ra

cuvlosului eel dcla Kir, ~:n pamarn 'te

Stlh: :PAm,9.nu Hind Marehiane, dezlcgi,..

Porunca

Ziditorului

ncputal'ld

so. 0 ti'Elci.•

A
+

~i acolo fa.candu-~[
A m~ca~ rncat
~

eest c u vio s p::!i rinte aln ostru Marchiao: era de Ioc din [(ir, ~i !asa!l~ dn;l~~i pstria ~i stralucirea neamu~lli sau, 5' it d81S la mi j locnl pusti ei,
Si\-.i
...

0' chiHoara atfl..ta de acopere numai "I trupu t

S'a

Inchis ]l1Itr' ins iipl1rtflt[]j d hal ne de

par

--------"~

IN ZIUA DOUA

ii'

:I I

seam douasecl patru de dramuri de pAine. Be a incA ~i a alit de pu~inr., ind.! numai sa traiasca. ~t dDpi ce a treeet eatva bmp a cl"ugat: doi ueenlci, pre Evsevie, carele a ,~ rima;; mo~t:enitor conbel sale, ~ip're: Agapiton~ carele aceastta.Ingereasca petrecere 0- a sa.dit de at dcilea la Apamia. C~ei ~i ace~ti dol, h\.cut mk:~ cohbi, ~i se 1inif?lreall Intru ele, A,oost cuvios Iachis fiind pururea, n'a ci"rigat niei odata stesnic, cl Iuooini dumueseeasca U stralucea lui pe umpul nop~ii; "iH arata alcatmrea ~.iterHor,]n cat ve dea ~i citu:\' AI1,ea en si ne sl Q

de capra. larl

,i

hrana sa era In toati

va

ra~

a j,e,lt din megesitul pustiu un bat;p,ur prea mare, earele U '~ngrOZt a" ca are 80\ priclnuiasca moarte ~~stricaciurte, pentru aeeasta sihastru eei impreo(li:\ en el sian turh urat, lara sla.ntul de g"1: tu] ,slu I a I' fusemnat cruce preste balaur, iara. en guraa sullat spre et,~i 0 minene t Precum paele ce raman in ~arina. dupa secera, , se topese de foe, asemenea ~1 balaurul acela, degrab til mai :multe bl!1citj s'a srarnnuu. Od.na a mers eatre el Flavian epsscopul i\n,tiohiei episcopal Kualnl ;~i a1ti oarecarl epii!icopi~i Insemnati barbdti cuvanta.re~i, cad pulndu-i 'Iui lo«mte multe sieeri din dumueeeeasca Scriptur;\, n ruga pre el ca sa iasa afar1

mica. Psaltine spre cenre, Dar fHlldca. odaU\

zis, mergeti tnap,oi avbd en voi eele ee mie Q~~ adus, Cael pentru fireasca rudenle, ~i nu pentru drageste ~j aprepierea eea eatre D !lmneze:u.~ap adus m~e acessea, Mlnl)n.atu~ acesta Marchian a statnt catre terti mare :qi'j vest~t~ nu numai la. eei de aprcape eu la(:~:ir.l'~a fiind do,rit7ci,i,· Ia cei mai de de parte .. ~i fiindci a. a,flat, at mul~i se luptau ~i se oertaa cad ia trupul silo dupa moarte, ~i',i gAti.se ~ l~zi sicrle, ca s1--:1 puepre el, biserici Totro nume]e s~u zidi,se. Pentru aceasta a jurat pre ~nttilli SiD, ueenic Evsevie, si ascunsa dupa moarte trupul sail. hi Ioc taiaie, d'eparte de ehilia sa; sl aeestea :iI~ezfindll-le I' s'a mu tat cine Domnul. Cu ale ~or sfinternp,duni, Dcamne,

"i

,i

m.ilaeste-n e

~i De; m',I1Itue~te pre

noi,

co

Amin.,
f

,i

,i

Ce~~I~~~ !u~n!\~~~~~Cl
pre h a I d e 1, can ".fara dreptate vana pre eel "drepti, prealdudele Doamne: "Bine ,e~n cuvanial Dumne»zeu) plirinUlor noslri",
" UCIS

Peasua 7~ Innes:

sflo.bul filei a. Ie auziaoestea, a sufe1i'[t, el a ramas in came tnchis .. Acesta a tD~ tors pr,e mu'l~i din feluri de eresuri la a:dev,a:nta eredin~l. Odatl sora sfiiotnlui cell dupre trnp, Aua.odi din eetatea Ktrului oarecare bucate po'tnv~te la acest tel de pustnie, ~i luand lmpreuna pre fiul ei, s'au dus la CU~ 'i:iOt)U~~ lara el pre sora sa n'a voit sit , 010 'v8zl, larl pre fiul ei :!iii nepotul sAI!l~, 1· pd~m~t eu bucurie, fArlsi priimeasca a dela ea vrenn dar ceva. Jar' nepotnl :saul CIl st!lll'uintA. n :ruga Cit sa. prihneascl eele ce i-a ados. Drept aeeea l-a tnteebat pre el Cu.v:iosnl: Clnd veneati cane mine, c!te mall~stjri ~:i eolibi p'lJstn&ce,ti ati trecut ] 81 carora a~i dI.at dm darurlle voasue r lara oepmu~ l-a raspuns, fiJmauui nu am da~ n imt C. .A tun cea eu vf.oSul i-a -= f1""""-,,,;a,."8

din chme,

pent:tli1 f0108ul

h'atilor,

lar~

,i

culul, cad strigau cu un cugel c.aire tine: Dumnezeul p,arin" 1ilor; blne esti cuvanb:lt -

credillfa. o~a ~i acum ai pazU ....nrutort In tpre pet·,·... '. .... cuproru ] £ IO~

ai izbavit din va.. paie pre cei trei tlnerl cu buna

Precum

In1parti darurl din - de~tul, ~i jzvora~U mlnuni mueenlellor tai, Hrisloase, lucrend dim ..

l;-:=--n-~::nv:[:·_-·- I~ _ I ~I
pnmlla. C~ - el, sl ajutorlndu-I ca un. .m}~~sti.!1.~ a~a.an.. 'l.~ ..•.. $i t d._.".U. .
eelor ce-ll cantn tie: Dumnezeul
I

Pre Domnul

Iiludaji lucrurlle

~i~1 prea Inl'Hfati iniru loti vecli:


dechinuri,

~ porlnfHor, bl ne estl ·clIva.ntat.


Slava :

pre voi vit,ejilor purliitorUol" .....


Achindlne, P'jgasie, Anempodlste e;i pu-

I marite cant,a nd: Dumnezeul


pari nj llor, blne e$ti cuvantal.
~i acum, a Ni!sca.toltlfei.
1

faceli aditare' do rntnunl prea

Mullime a mucenicllor, adunandu-va en adev,aratfi eredinta v~ adus lui Hristos, ~i ali


1

Aftonie, rurea pomenlfule Elpidifore, aV8ndu-va zid nemiscet, pre


Binec uvantiirn pre Tat5L.

Dornnul lliudam neincetat, sl-l prea tnaIt'am intru toU vecli.


...

niantuitl prin fine de b!estemul s~rHnlo$iIor, $l·mutati


PUnd

biruinte]

caire desfiitarea ceil ve$niea, slriga.mfie: B u e u ra-Ie prea 1l1ariUi Stapana~ ceca ce ai nascul nona pre Du rnuezeu
lntrupel,
Peasna 8, ]rmns 7

..marta t· "t ....It I In

str',aludrea eea neinseraUi mueenleilor, s'trigand: Pre Domnul laud-aU ..1 Iucrurlle, si-l prea
•• ru ;I, ,. 1 vecn. 10

~i stralucindu .. a eu v diadema Irumusejei, dupa ferleilu] sfar~.if,l' afi luat in cerurl

Impodobjndu~V'a eu cununa

Pre tincrji ee] bine credincio~,L

tlndu-le, Niscaioare de Dumscul Preacurefa pre faeatOfuJ ~j Domnul ~i imparatuJ Hristos, imbr,acal cu frup. Penlru

ClII gura si cu
(ara

.'iJi aeum, a Niscatoanti:

minfea

SOCO"

os[~.apraznleul ce.1 cuvio.s


al mucenlellor,

'loti veselindsi skalucind, Iuml .. neaza pre eel ce cantil ell ere-

lumea cu b IIcur l e Iumlndnd, pre

cea

nezeu te

de prlhana. Cn el na-

n1.8rturisim pre fine

dinta:: ,Pre Do m nu I Iaudafi


toti vecil,

lucrurile, ~i-l prea in3lfati intru

ioti vecll,

aceea Ie U)Judam pre tine F facloarii ~i te pre inaltalll infru


Irmosul:

Piarelol' celor sfllb8tice~i prapasfiilor :;;1 chi nurilo r, ali indraznU Ierlctlllor, avand Intru ajutor pre Dornnul slavel eel
nebiruit, caru la acum strig

am :

"d~ndo~i in cuptor, nasterea "N ascatoar,ei de Dnrnnezeu "i.. III a ntu lt, Atuncea fllnd a

Pr,e

Sa liiu dam binli;lsa cuvant~m".


I

UnerU eel bine

ere-

I~
IN ZlU.i\DOUA
3J

,~inch[puUa, iara acum savar,,~iiH, pre 10atfi lurnea rfd.ica

"sa-11 cante fie: Pre Domnul


~,inal.ta.ti inliru toti vecii ~~ .
PeaS£H1 GI Irm os :

n-Jucrurile

laudafi ..l, si-l prea

starea lui, iara fu Nascaioare .... ••••. umnezeu, ell nascuril . urmr.. d e D'· viafa ceo mai' natnte de veci, daruindu·ne prin credinta.lu........ de vi t.... era rea cos purre oere ne viete,

celor tntEH nascut'i, se veselesc lmpreuna in t r u


cele ceresll, cele nesuferlle ~i din nevol, izbEiviii prea

adunarea

stenelele voastre cele de pre pl1,mant,. le-a ..priirnit vesella cea C ere a s C 0, uncle c e lele mucenlcilor $i osllle eeloe lara de trup ~, loa,ta

Ev a adica. prln boala ..

prln boale neasculla:~ blcstem inUiunfru a adus; rll, .. ....t U ~'. ."lara r ecroare... N'" ... oare ,'. asca t "de Dumnezeu, prln odrasle purtarH in pantece~ ai tnflortt
~1

eva

Irmosul:

'l~umU binecuvdntere. Pentru ........ i ~)aeeasa t0]· " t ~,emarrm ·u .


SVET]LN.A Podoble: Femei ll!50ult;a~i g:las,,,

DIn

scerbele

fericitUor, pre 1oti. eel ee praznuesc en credinta sffjjnta pomeniree voaslra, eerandu-ne pace~i lini~e $1 mflntui r e
prea cinstifUor~ .
Sl:1vlt ..

voastra

de primejdie izvorafi Darul UimaduirHor neopril ~i en lndeslulere celorce cu n8.delde say§~esc p om e nlr-e a

Plira

izvori]]..ne tam,aduiri prea Uiu..

sfinftlor, Ci .;;1 aeum

dafilor, calor ee cu draqosle

sa .se dea

rul l'.abdiiorilor de patimi, rugaU·va dJitaforuiui de bin e,

PUnd lumina.fi. ell lumina din destul ~[ stralucifl eu Da-

va

de chinuri,

elnstlm pre vol purtstorllor


ClnCl..
51a v~. aseme nea,

de

cet

cu numarul

desleqare pacah~lor dlrnpreuns $,igrije.l.of, celor oe s'eu indulctt de ospiif im~ preuns eu nol, earl alea.rga '-'t " ce re VOL

pentru Hrlsios rabdand,. neau c§~ligat. , nul viefti.. filnd opritfi de' gu~· graitamarire
si"a izgonit dele lem-

eva

~i Ileum, a N asditoarel:

sie ~l pre Elpidlfor, dtmpreuna . ....• auuam .... eu Aft orne, sa-t 1.... d'-' cu canr '"'··· .. ne'mpo . ~ '. .... t_an ~J. pre. A'···· .. dlIS t··C· a defaimB[ld tn~eUiciunea Persi .. lor eea de~arla $i rane $i baia.i

Pre Achlndin ,~i pre Plqa-

~3:"=:l:

===-_---==========L~UN~' Il.-=A~NO=E=·"·I!,i;,;.;tV;,,;'R;;;;;l~, ===-------=====-== =


.;?i
B.I:U

m,

.'I

N'fl.sc a to arei :

ri .... a pa 1.. ·,"1 umronror,

COl

...

tarindu-.se ceiele mucenicilor

In noll -ai flree str',amo$ului ceea ee era si'ricata, zamislind mal pre. sus de fire', -$i. nascilnd lara [spiff' de barbat;p pre Zidi~ torul a loala fires, de care lnau pafimU, J.i:ludandu ..te pre tine Nasciitoare de 0 U m n e z e u, ceeace ,e~U incepaJura manIuirii noasfre.
A Cruci_.iL Nii'5:;-itoarei;

dure de lemne, precum

fJ mtr 0

,",' pa-

zlce David, ell toporul a taiat in-?€la.ciunea vrajnla:;;ului; si rnarturisind pre Hrlstos inaintea imparafilor, neincelat se roaga pentru suflelele noaslre,
~i acum, Podcbie: a );' il.sci1toarei ~ Cil 'pre un viteaz ..,

~ I

pre lernn intins fafa de suflet, tangllindu~te ca 0 Maica, te vaitai p·fangand. sl zlcdnd: Ce sui pre Cruce,

lanya Cruce Pre acur,aia ~i vazand pre Fiul tau

Stand

care ai ra.pH pre om dlntru aduirll, te laud pre' tine mir,ea:sa a lui Dumnezeu ceo pururea , fericitfl sl rniirese prea curala ( nasterea fa cea negrai.tii,. ai naseut pre ]'rlfintuitoru) IUIUii, si ai mantuit omenlrea din ble1

P ericimu-te

Pr e e cu ra tji r

dancul fautatU si al desnidaj-

minune este aceesfa l' Ca Iu Ziditorul Iumil, at suferit a te


STIHOAVNA din Octo111. Apoi insu~ gtasul, glasul ad 2~r!:la: Stih: M in.1.HHl t este D umnszeu 1ntru S fintii silL ..

ca

sieluu[ eel s ira rn O$€ Se, Feclears.


A Crud;, n N a.sclUol'lrei :

Cu lzvordrea sang Iur-Il or 'vQPsindu-ti trupu~j rnra de priI mej·d·'· ei t l'eCUIpre ca [ea mun.

eeniei ,rabdaioru1e de pelimi Achlndine. Peniru aceea incingandu-te cu durnnezceesce pulere, ai taint mestesuqlrile vdijma$ulut R08:ga·t-e lui Hrlslos Durnnezeu peniru nol, ca sa rna ntulasca sufletele noa .. stre,

v{i,zut pre' Cruce plronil, Doamne, ]~li€ru~autl_ 9i Maica fa, se mira si strigit.: Ce vedere esle aceasta prea lubite Flule 1 Acestea ti~a dat 1ie raspUitire, poporul eel necredln .. cios ~i f.ara.delege?' Care s'a indestulet de mulle mlnunl ale tale. Insa slava pogorirei tale ::.:: c 'epane, eel• negrct]•• e S'1'"
b

D tlcal'e-a

~i ce:a.lalta sll.ljba

iI.

Utrenlei

duple ra.nduialil

~i Otpustut,

p' Belie cea

~lav.iij glQ.SuI al 4-h:a,

cu clnei lumlnl

_11_~"ne... 2?',"---=_ .
=.
~ 1M TR:EI ZILE

LA LITURGHIE.
~ari sunt pre poimantul lui,.. S'tlh: lbi lna.int~ vedeam pre Dornnul tnaintea mea purur-ea.,•. Apostelol eatre Efeseni ': Fr,Q~ lilo1' int'd'rll;~vilin DmmmL. Alih.'liia, gl a • sul al 4-1ea: Strigat-au drep~ii.., Suh: Thillite sunt searbele •., Ev,anghdia. dela Malleh]J: Zu~au Dr.mmul "cenicit(l1' rili ..tala ef,f, himlt fm:
f}(),L.

Prorhimen,

ghumI al 4-·1e.a: .sfint~tor

dumrrezeeasce

rna, Ailala, ~i Ioslfe, vrednicilor d e I.aud...·eel ce pnn cunos t· t.... '.. .. In a 8,


eseul foc .ali slins riHacirel'l ne-

Bucura ..fe sflnlite Achepsicu dumneze-

eredinclosilor, prln carl eel ce slujesc soarelui si slelelor, afara din le.g,e) defot g' au in-

CHlNONICTJt.

Ihu:~raii-vlli, GJ-reptU tntru Domulll,,,.

"

.I

INTRU ACEASTA LUN'A


IN ;~ ZILK

rfif.ori Treimll, lumtna celor dlnlru intuner,ecul necunostin1e[~ jertle ale Arhjpas10flllui eel

vrajUorHor. Mue-enid eel puru .. . . lJl, rea ems1·l" eel.., ·,t',1, Io I apace a os .....

necat, ~i au Incetat

istefirnea

adevarat, a lui Hrislos, carele s'a .jertfit,~i a dat lurnli mare


~":' mua,
-"

Sl:Iiil!:ii mucenlcj,

Achepsim:i

PreOlU! ~l AH,a]a dlaconul, sranhilui marelni mucenic Gheorghie, ees dill L;d(l~ unde este pus clnstitul hii trup,

Eptscepur, Iosif ~l iIlJl(lrr~& bisericii

La Dnarnrre strlgat-am, Suhlr.le [Ie 6, ale rnucenkllor 3, ~i ale lunolrel 3, stinirlle rnucenlcilor, glasul el 5-1cil. Podobic : BUclJJta-te dmru-a ...

m,UJ'Uica~urile cele curate ale bun,~Uitnor, peharele care reverse vinul bunei

ucura te Ireime a T rei-

fre mulla ispita a muncllor,

puindu-va inl,eleptUo:r pre cal, d .... ca pre 0. povara va '.ucea cav


¥ '1;.iJI

IlftVaUr'ea relelor 0 ati sulerit ell g,and prea viteaz,

Tnata

credinfe .. care veselesc inlrnile , noastre t6·te[e,car-e--~zvo:r:asc Ja:pte-I& '~in:decarUor,"t_ste I e l e . d .... 1 care iurru. neaza"'1 unun a. a'•.evarului, ~i marqinile Iumii Ie stralor eel cu nume mare, cei ce ali ~ mlesorat noaptea necunoslinlei, ~i ati.luminai cuqetele tutu, ror, R ug atl·va nu·'H'.rISos sa dree.. '· ....1 .t .... ~ ','

lucesc

ell

[umindri: mueenici-

slre mare mila.


An~
slihiri.

.... numaret lumlnai, cerefi,

toieqe b8Hlndu~va, ~i cu chinurUe toplndu-vii curnplit, nu ",'nti f· ..... t ·~e supus, nu van I e p a-d tl. d c .. Dumnezeu. De eceea VI s a ados cununa bfruinjel, ~i v afi
,1
J

Penlru aceea laindu"vB, si cu

.,... In

sa

I . '··1 ce t.el€: mucemct 01· Cu carl dirnpreuna deB sufletelor noa-

~~-"~1"""'";Si.,-=7.~*,"~~

.t~~~

ale stantulul

Gheorghle,

glas

!jol

Pudubie asernenea,

no~~mare
,

mill •.

lupte, ell nli~cari de smneti por ..


3

Bu-cur,andu~te

ai rners

la

34

LUNA NOEMVRlE

luI cu rabdar,ea ta, ~i sernelllle tiranilor caJcandu-~e1 te-al rnu.. tat cstre petrecerea eea lumi-

nile: si spaimanhlnd Iot cupe ..

nata a inqerilor,
• ,1\

dan t u in d

tale prea Ie r icl te rnucenice Gheorphle, mantumd totdeauna pre cei ce Ie cinstesc pre tine ell credinf,o; $1 din mmiosiivlre plecandu-te spre hlngui .. rele saracHor, te f'ogi lul Hrislos, celul ce da.rue.~t,e Iumll ·1.... mare mua,

veselindu .. ·e;$icu. t

imprejur

tmpreuna

cu el ~]
iii

folosirHe

bine prea Iericn, celor rahili. ... R ...... lLU .'. scapare ...,.oag'a~e 'I"H't ns os, sa dea suHetelor noastre mare

aceea te cunoestem ca pre nn ajulor fierbinte$i facator de

cu dumnazeesnle faced de minuni, sl vmdecand boale]e, sl pre eel ce p'aUmesc tam,ii.duindu-i cu rugaciunHe tale. Perrlru

lllila.
_

SI:wa, glasUl

9~

6-h:a:

Dupre
viejult

, udaln.~. ~i sunlem sc.§rbjfi~ ca

V ino caire

uoi cei ce te 10-

sa

ne Hi ajut.a[or, usursnd ostenelele supararHor 'celor cumplHe: si ri die and greutaf,ell ; carnluindu·ne si pazmdu-ne, si manhrindu~ne Gheorehle, ~i a-

credinfa, ~j indreptandu ..ne ca'\ tre poruncile celui ce ne-a zi-

ducandu-ne cake Domnu] prin

ludnd Crucea lui Hristos pre urnere, blne ai Iucral parna.ntul cel intelenlt de lll$eliiciunea cea dlavoleasca. Si eredinta Idolilor cea sptnoasa desrada .. cinandu-o, el sadit vif,a dreptei credinle. Penlru aeeee lzvora~b vlndecari credinclosilor eel or din foafa lunle,a,~i te-al ar·atat drept lucretor el Trei111ii,

vlteezule Gheorg hie, Ca

vrednlcla numelul ai

ru.gamu ..ne He:

dil : ca prin bu n [Hateu lui vj.(:~tuind, loti sa dl~,Ugam dum .. nezee~tae raspUiUri In ceruri,

pentru pacea lurnf ~i pentru mdntulrea sullelelor noastre,

Roaga ..e f
lnvlerii ;

Uiudand pre Hristos, carele da Iumil mere mila.

ral, se propovedueste Iauda muceniel tale eel nespuse, rnarih,~~ ucenice, Ciici ca. un blm

M are ~i minunat

cu adeva ..

nu Ie va fertciprea sf,antti Fecioara ? Sau cine nu va laudd Preacureta n asierea la1 Ca eel ce a si.r,alucit fara
.

C Ine

~i

aCu':II,

!IL

Nascawiu'ei,

ruitor Iumlnet, .alergi in (oatil. Iumee, vrednicule de Jan ria Oheorghie· .. $i Hind hnpodobit

scul, acelasi din nne cee Curata a ie~it negri:Ul ['ntr up du-se, Din fire Durnnezeu fUnd . f· f~ ... du.. e peno~j.J ell .. rea om r ecan t s

de ani din TaUi1, Flul unul na.-

an..

Iru noi, Nu in deus fete HInd desparfU, ci in doua firi fara

I
~ ~~*,l!l!eee~~~J"¥'rft~e-~-_ .. __

~~eA~~",~s."§;:;ee=a"5J

Iolul JericHo, sa se milueasca

Pre acela roag a-I Cureta cu

de amestecere

Hind cunoseut,

. "I zeesc, b'" lnd 1 ,L· .J. d raenor, mnn !aue,('lle


cu ingeri.i; iara pre credinciosi pazindu-i Ii sftntestl, ~i m§ntue~ti pre eel dHn~ue$ti impreunf

sufletele noastre,

LA STIHOAVNA, Podobie ; Ca pre un vlteaz lfltre .••

ce t· c h" te uama.
v

Arla Slhh~ glS,5Ul ",I O-l~. Stih: S'filllilo'u celor ce sunt

a,

Gheorqhie,
11

R abd~Horule
...... I..

i'nlpreuna vorblto~l
II,.....

de patlml
impreuna

locuitorule ell mucenlcii, sca~ pare a scarbiUlor toldeauna: limen de manuEiier,e fie-mi rule, eelui ce sunt in noianul vi,etU, $] indn:~.pteaza vlata mea, 1'0" gu- rna; ca ell credlnta far,a tndolala sa fericesc nevolntele tH[e cele mal pre sus de fire,
Sdh: Dreptl>d ea flnicul va tnll~,.i_.,

ruie CUI Ul.gern,

....

cei frei, cari s'au pazit in Persida nearsl, s' au fficul inchipulre unlrel voestre cei ell irei' lumini, ~i a muee- I niei perrlru Hristos, ~i pentru Tretmea cea negr'aila, mai pre sus de JUnta. Ca precum acela
r

T Inerll

minunate

a fl1cut...

pre parniil1.tul lut,

I~.LErrcm Cartas.

D'Omnului" ca sa fJJnU mantuire la zlue judecattl, penlru cele ce am facui in \oTiata~ elergaud [a ecoperamantul tau.
Stir.: I\'lLnurtat 8!!te Dumnszeu intru Dumnczcul lui l~roil,..
sfil'lti'i sai

m,ii indrepteeze

zesle-rna, priveuhind lurnlnea..... • t h , za m1nEea mea O· .eorg hlI,e, ~l


a Ieee vola

sl cand adorm in noapte

mine eel ce inn ot ln mare, si pre cale cEHatoresC,t

Pre

pa-'

necinste lui Dumnezeu, asemenee si voi nu V fl.1i leplBdat a murl, nedespartlndu .. de draqostee lui Hrislos. Si pre .. •• cum pre aceta i-au racorn m v,8paie eel de al patrulea ce s' a adHat" intru acestasi chip si pre vol Hrislos eel ce este unul din Trelme v'a prilmit I'n Joe. .. Aehepslma .... racorns...,... . .. .".." dim .. ,
1

au indraznil vap,r:1iei, nefaeand

va

.......4,

...

ti~va

Dumnezeu

preuna ell Ioslf ~i Aila},a de


l

primdorllor,
I-iu :

penlru sufletele
SlavA,:;glagu1

ruganoastre,

pavazHDarulu~, $i cu suHla Crucll fUndingdidH, te-al Hicui nebiruit de inlprotivn:iei Oheor·m·antu~ en Derul lui Dumnezeu _1'.1 ghie',. $i co un osta~ dUlnne.. eel ce 80'S sllla~luU Ini;rui[ine-~,
-1'I?-'O:>:?3'33ii!EE;;,;$;,..,.." ...... "''''..".:X3;;;7;;Js<i 2 Ei'i!l a !P!_8.n"ii-~§>~ ;;:i5=

C u plelose

credlntei

~i ell

Gheorolue, dupre Manluilorul Cuvanl, ell un graunie de grSu c,rizand pre p,fimant prin sfar~ihd eel mueenicesc, ~j dupre sing-ura nurnlrea, lucrdnd paI

p u rHHoru~e .. .

de chinuri

eg~.e.<xfEi'S"

i!'!<?> §Il!I;&j'~~.sn",

S'i1.~'e:!S!i!

30

LUNA NOErt,1VRIE
Cat
I

··· .... h C"" or C ' lila ·1 cu eredi r.. vI noua mta, ~.. Dum,nezeescul celor ce te cinsllrn, cerandu-ne viteazul diamant, pace sl mare mila.
~l

lor tale moaste din mormanl, d§,nd tfim.aduire celor ce se in..

un splc frumos, rod mult rodilor ne-ai det, Deruri Iavorind prln muterea elnstlteastazi

LA UTREN1E
DIIlp.~ intiia Stihl)~oghLC:, Sedealna glasul l-Ju.

Pcdobia:

lvloI'ttlarrtu I tall ...

blrullor

scum,

:l.

Niisc5.toarei :

sa iaud,anl dumnezeeasca

mindu-le, nu trece ell vederee susptnurlle celor sca,rbjriJ' rugand pre cel din curate sanghuiIe tale, ca sa ne mdnluea .. sea pre nol prea S] § n t ,8

R,ugaeiunHe p,acato~Hor pri-

lui nevolnla ~,i arafarea cea de a doua din mormsnt, a dumnezeeslilor lui moasle, din care izvor,a:~tevlndecare tuluror SUa Iletelor, lmpreuna ~itrupurtlor,
De dOllii ori,

pre nol impreuna ne ehlama,

Gheomhle

~i
I

Feeioara,
Mucellicii

Slavs, ~i ileum, II Niscatoarlli:


gla,_ulal 4-1e~_.

Trnparul,

tar
J

Doamn~.".
Sfa.ntului asemenea,

Slavii

(L

Ca un j zbdvttor at celor robili, ~i celor sarad folosilor, nepnllnclosllor donor, 'imparafilor ajuta1ol'; purtstorule de hiruinta mare mueenice Oheorghie,. roaga, pre' Hrislos Dunnnezeu, .sa Inantueasea sulletele noastre.
$1 acum, Tl'opa.ruJ ~ascA.lOa:rei al [rwLerH,

nezeuNascaioare feciQ,Bra, pre Dumnezeescul nevoilor ~i al r .,. aparalor, pre . luan .. ""' .... ....'. nostru tul Ghe'org'hie, .,i amdndoi ru-

P'rimH~te Cura,ta, de Dunl-

gaji·v.a Domnulul, sa de,fl noua

pace :$i unire, .si sufleleesca m§ntuir,e, ~i indreptare vietH.


lJupii a
dOtH!

Stlhologie, Sedealn al 3~]eD.

['I.,

glasul

Pndoble: De friJmse~eareelodeL_

Taina

cea din 'Veac

:9.5CUm;~.,,,

---:-:-'" II'5tiiis:e,g-g~;,;;_-=~~ .

. . .-.

","

F~

AfA:I:

:i:.
-

Gheorghie mutt nevoilorule, ~i veselesle inimile credinciosllor, prea Uiudat'e. Deci pre ... .... t·· f ruqern, eel . ce Sflvar:s,jrn me te pomenlreata, r08:ga obi!?nuU pre Domnul eel lndurat, sa se dea noua curitire de .9re~jen~ ~i mare mila.
A
4!fL248
"'_~ _--

a r,asarif pomenirea ta cea de preste an, mucenice

.I ara$

8:

8S8

'S B =;:iS~!:i='
.--

?1&a':(2

!:8!Ba85!7J).~~~~.ar~

0@".e.~~"SS!!
,\

. S~avii. glasiJ.lal ·Hea.

ceaprazlluH:a p'rduUndeneaOheorghie de cinsUla O$eza.rea moe sfe lo r


i

.P cmenirea

Pcdobie:

De grabi1 fl'e tnHlmpi~iL.

buna credint,a~ aceasta prea snntiHl pomeniree voast.r,a.


prea sfintnor~, ell. le.gile S~ap,a· .. nulul sl Dumnezeului, barba.te~e v~ar'iabatui de](j legi~ecarl poruncesc a Iace ~1JT€idelege.

Pnndu.;v,a gandul

p Ie c at

ImpreunOi, eu Ieje luminale, ell cantar1 de Dumnezeu gra-

mil, Deci fof

fale, a ajun.s;~amarginHe~lLl"

edunandu-ne

iloere, laudEl.m pre Man~ui~orul, eel ce te-a darutt pre tine

Drept aeeea patimind, dupre ~ e r.... weg a~l cas t· all marne. 19 '" .....
1,

noua, folosltor pree bun.


~t ,!I.~um, a N!~d'_(J,:3l'e;

rate lui Hrlstos,

AduSUl~V'afijerUe: prea cuell ju]]gh~ere

., faeandu-vtl sluJwlori UI... 1111'" mueenlci, s.fintjfi;o$i J0rtfiiori celul ce 'ell reas,at Maica neispiUta de- bar· a sa junghiere de buna vote, hal, nelncetat roaga. pre Fiul a in Ylai~llmea. Uiu:?i Dumnezeu .. i fiem.il§ .1 ..., u€ ro b··· ..· C" "J1l_Jilupa D urnJ]l sar, . ac~. A N 15 ;iitoarei : nezeu, cu a fa fo~oslnta n e im .. eea ee eli nascut pre DumbogliUm! sl pre fine neincelat, Maic5. Fedoara intra can~ari nezeul eel neeuprins, cuprins la1LIdandu~te, ell credinta te till trup, fac§Tldu~se trup din

ana Sf" -I"" a .Iul D unUl€ZeU

de buna voie, p,re'afericitUor

sa-

menrn,
'irii
_II!!!

R.SDI
CANOAKELE. unut, ell lrmosul ~:lVlNor ~, pr::; 8. CANONU.L. pe 6, ~ 1\113

DLn Octcih

multe bLinahde Fecioara~roa... "" ... t ga 1 pre €J!~ sa mantueasca'" di .·in prlmejdli pre robll tat
7

_lI,.l~CA.K(i~,

m uce nlcilo:"

a~ sG,tlottlhli marelui vileo ryh Ie,

mucenic

I ......
!
;cilo.,

A.1 di.rt.:ia acrcsrih la Oteci este acesta:

V(!iU In'Jdapre

florUe eele mirositosre

ale

Pre... dnsmul intre muceaici cu ~&nthi: laud


tn~depte~tle"
Peasn a 1, glasul al 4-1~a, Irrnes .

P'~.A$O I'll-a.,

g]a~m' t-l n.rm'HE,

~1~'EI~~o(!l~6??~!"f,<;~~~§_=-~~-=-=~r

~ tanerecul paca.tuluf sl da patafa~ ca s~ laud prea sfania ~ Umi,. pre noi cei. ce.clnsllm cnpraznuir'ea,ta.. .

Dreapta ta eea purlato<tr-s",

i~]l., '.. _d.

cu skaludrUe celul in lrei luminl, izbavifi~11£ de inLt.

.1.

min... i. n e].... ..n..Ulcen.iC. ~ j]o.r

biPS" ~i. '''':P':lliIlii..a", .gan.. .

~U.I~U. i

.. nea -Iac€a. flerblnle prefa-a sfinte, fac·andu·o desfa-

meu, cu c~nstda rugacmu-

_-

~-

mandoua bunalaUle;; a Iaptei ..... t1• ,~l a cuvannuut, nu poa t.., sa e 1aude rninunjle tale Gheorphie, C,a esli viteaz prea ales si ostas
nebirult,

"" Ji:ra Ce ')CeeS!l€ ma....t

.. t ' iruru

'&-

du .. e infelepie, l

du-le cu toiege sl cumplll sni~ , slindu-le ell chinurlle, nu ie-ai Iepadel de du mn ez e e s c ul nume, n'ai jertfit foculul, Ioslfe prea alesu fe, fiind Infierb.anta'l'
t

si sfaranliln-

cu r8'vna credinjei.

un Iel de laude patimilorule,


'iJ
F .. Y

nu se poate euprinde

PatiJJllirei1la

Slay; ..,

cea

cinstiUi,
ell

mer

pre splnare ~i pre pi,ept fa,ra de mila, rabdai AHofA, casl cum ar paUmi altul,

Batandu-te

Cfi rna infunec si Ina tern sl nu rna pneep, ~l rna Sf' lese a

ca ell gfindul desavar$U priviai


mucenice c8"lre D
II U1

ITla

nuri.

lele tale, -purlalorule

alinqe ciU de pujin de [ep-

eel ce poaie m~nlul, pre eel


prea laudaile.

n e z e u,
'I

de chi ..

ce cred ell tot sufletul Inlru el,

Indreptel caderea v'iefH; ai nasent pre vieja carea ne prlcinueste noue luturor iertare
1

pre- Manfuilorul tuturor ceee ce e~U hunli, al

Hascand

~j

aeum, a Niscil.toarci ~

ca

prihens, ell sfraJuciri luminiiloare luminiind lumea


cea biFuila de i'nlunerec!! care era la pierzare de in$eUlciunea
.... 1 vrujrnasmur, •

Soerele

D in tine
fara

A Niiscatoard:

esti

eel neapus,

ne-e fasarif nona

ceea ce

'

piicetelor, cu rug,aciunile
Catavasie :

'tale.

~I

cio.ara rnireasa lui Dumnezeu,


A It Canun, lrmcs:

prea

I"" sana t... F e~

Pea.sn.a 3-!L! Irmos :


[0:51* eel a. ce

,~tii epu ti Iita"" n

A_
•[

rZ,and,i

de eel faradelege,

d e rspr a pannurn, .e-ai jer f'·' . '1 .... ,,~.'. . t .. h

pan,'mile' cu f,'oeul. •• , f" t'" srrauacrr r, prea snnnre ,,' c Ah epsima, mal""t nam e
Ii .... ~

mile credinciosilor, rt e sanqnm '1or.


A •

bece prea ales.. sftnflnd mul]l ..


CD

ce un ber .. curge-

a vedea Iocul in~elaciunn v§Ivain d sfinte, ca riivnitorul IHe infruntand pre ' eel f5radeh2gel' z ice a i: Nu esle all Dumnezeu, ca Dum ..
nezeu] nostru,

H esuferind

Ci!!~ cs inl8r~ill tunetuk.,

P {ira

de dreptate

chinuin-

Cuvantulul carele a venil sa puie in toata lumea Iericite, aUngalldu-se de sufle-

P ocul

~t.",.~._~_~e_'_e<~~--(!!,*~-=>;;-~.~

I
p.

.....
=__?~

•• ~

tN 'I'.REI ZIL'E

39

) t~[_ tall~ ~U te

~ rabda~

fterblnleals S~rIga.I.; Hrlslosesle i.rdiirirea mea.


~I ell
Sl. y.1,.,

l~sac. ~[ci C'-'U~ ~ I lerarhul si ?E! ~chin~ri purt~to.


FlU I

Ad,epsuna eel mare, irnpreuna en AUa]A viteuzul, ~~ ell Ioslf prea feridlut Ca intru

'fine nHd.5jduindu-s€:}, spre fcluri

tlranul, a socotil ea doara va Infdco~a sufte1ult.iiu eel neln-

Ar51andu..;ti felud de munei

nezeu, lara fu stdgaw cu illude:, . cetat pentru noi rIristns este lntarirea mea,
Sed.~al [] B.

fricoset, gandHorule

de Dum-

de muncl oarbiUesie indr.aznit Pcntru aceesta dau celor bolnavl lamadulri:" ca cei ce au lnat Dar, Tugfindu~se nein-

au

ioft

lUU ~~J idl~r,

glil$ulliLl

I} lee.

~1

aCIJIIi,

a. Nk5cat!]m:~~:

Podob:e:

Pre in~depduilea ~~'"

fire.

inall deeM to:timuntii, de'c§~ cetele ingeresii, zicefil, c.a va nBl~feFecloera mai pre sus de
CONUACf
r~Jabi8;

munte inalt (lvandvarfu

\Jazandu-te

pro

roc u .~
I mai

che p slm BI p j e r i0 l' U 1 in~eladuE1jj~$i AUalii "[ladtu~ p,atirnilor eel nebirult, stelele eele luminoase ale credlntel, sa se

losif viteazlll luptator, .A..

za

laude asia.zi tntru ca ntul'i

glasu] al 2-1~(;i,
e~~¢ de S:llS ..-

CiiuEinJ

i[ertni. primita 011 fest de Dum-

le-al i'f1vataf inleJe~rie cu elnste,

C ele dumnezeestl

de tarnna

adevara~ dupre vrednieie, Ca ecestie au lnhmecet in~el.adlLlnea Persilor, neshijlnd soerelul, niei lnchlnandu-se Iocului, calre ceri cu credinJa sa stri-

cu

gam ~

nezeu fericlte, C,il paharul lui Hristos ai baui eumarire sfinle Achepslrna, en cei impreund

patimtto.ri ell. fine, rugandu-te:


ncineelafpeniru noitoti.
leo S,

Dumnezeu sa de-a iertare !gre~emor, celor ce ell dreqoste prazlluesc sf.antapomenirea voas~rai

RugijU~va lui H ris i0 s

arata-o de roeda aducstoere ~ prin faple bune; sl da lumiI

de rnu Ne gre~eUr Iisuse Atolputernlee, en proBe' bunata~Htale~


InimfiJ mea. cea uscela nere cunostlnjel gandului meu, ca s.~ laud bucurftnd!l·m,a~ pre
3ii!8!:

Crucil, cu acela ill surpal foa:la puterea tlranrlor btlrba~e~t€, ca un lu PlatOI' penlru credint·i:t sl CUI n]jIlJ~~eiruin]el al luat dele b cinsiilele mosstele tale, le vin-

Piind intrermat

Slav~, a. sfii.ntulul Gheorghi08.

ell sernnul

D·u m n e z e u. lara acum prin

W.; ~:;,:=-=-~~y~~e:eo~""-'i·~'E:"~~~$::±-=JJ

,I

~:::::~:I····

"'_1~·""'' ' ';os;i1.

_so=1',,""",=~, ~~~-3;1!--~e-.:!!!!iW"@~~~' I§:~'~~~~£II;~~~'

''''~=T~-r~:,,:§::.~~~~~''''~ ...~S~*,*"i""';';"~;U"<~~",",efr~""'=,!,~::,,:,,::,~,
LUNA NOEMVRlE

.,."

eel ce se inchlnau Iceului, sa-i aduei ctnslehn, Mara tu Hind cugandUJI mfierbanfat de dragnstea lui Durnnezeu de to-I te-ai lepad~1 a slu:iifoeuIui .. luand nlang.aere care le iniaria
f01C

P rln viclenlre

te sUeau cu

pre nne Iostie.


delorie aduc tie, St5pdn a~ ca v6iduvtI aeeea do!. fUeTm, penlru , toate darurile ~al·e.Ca -tll fe-at artlta~ acoper~mant $i ajutoF, ceca en din mljlccul cuptoru~ui celul cu v.apaie, izbiivin .. du-ma de eel ce rna necajesc, strig ca~re ttne din inirna: Nas~.a-m,jtrug§ndu-i·e Fiului ;~au si Dumnezeu, Ierlera de gre~eH sa rni se de~, en pre tine te

b auda

~i acum, a N.isdt·o!!.,~i:

demu~'tulnifa

dupra

scolandlil--mn f 01 d e a una din ispfte ~i din scdrbe, Pen lru @-

$U celnevazUlI'i.

durnnezeestlla ape ale Duhului .AltaJa) ai scapat de apei!€ cele *uJ'hure~,i amare ale necredinte]; sl in curger~[esangiuriloJ' tale celor varsate, oj irnnecat pre vrajlnaA Nas cii.lQruel ;

P iind plinde

)1.

catoare

de 0 urnn.ezeu

eju-

inMrire~ ~.j manlulre dpsav§r~]t Penfru ace ea cu mare glas te marim..


$[
All CanOTl Innes:
J

sfin~i.~or uceniel F'edoara cu m ,OdeVB:r.a t~~j sea pare CJ'e in eiod

Podoaba sfinUffl t€-a~ Hratat

sllor, zld

I.
!
1_

am nadejde ell nevrednicul robul tau.

Auzit-am DummZ-9ule

H1J!;UJ

tatl".

ll CHvi.l.:1. Iele d.un.,In.ezee.,.~tei cunosllnje, lare Ed blTUii pre vrajma~if cei b]ruit~de f: lnhlnerecu~ necuFlo~.tinfeirln fe.. . lepie Ache'psinlEt, neslnain,!lnA ~. I:' ~ t§ndu-te de chinurile cele ce se aduceau de dansii dumnezecsc'Ldu~Uiu trup fericile.

Peasna 4-:3., Irrnos.: Mnrr!1I'! uerbrlt l:U Daeul ...

dar futuror IiludalorUoI' UUIT1aritul ~] clnsfilul fau ajutor, $i s p r ij .~ a 10, prea fericite ne Gheo.rgnie, ca unui ce al indraznU eatn:~:'DOnl111d.

Sa

rea vrajma~ilorj ell :rug,aciunUe hj~e..

Avand putere l1.ebiruila,. daruU~i U,e del a HrisiosDunlneI' zeu rlslpeste degrab navaU·!

noaplea supararUor~ ~~ [l,ernce-, ltd mo impinge cain(;~prapesiia


patimtlor Gheorqhle,
,,?i

D e ·~oateparJile nla cuprinde

SI;avil.,"

(land ma[l1'ie nla.nlue~.te~ma.

Ci. apu-

cele Uiu pre eel ce cuprlnde toala Iumea.Nurnei ~ll ai nascut pre eel ee se lnteleg'e' ell necu1

Human

aC:UlTI, a .Niiscito:al'ei:

lu al avul in p,anle ..

le-a plizil Fecloara nestrkata ca matnalnte de nastere, pre fine cea de pri .. h ana, sa a~uun d u-se m pame.... ......1- ~ • cele tau mai pre sus de fil'e H iesit Dumnezeu ~] om; indumnezeind firea, carea 0 a Iuat

C: el ce

A Nii.sciito srei :

lara
h.

peniru bunaiaie,a sa.

Rii'i::1lre-mi rnie Doarrrne ...

prfndere de m~t:lteJNascatoare
de Dunmezeu Preacuraf~L
I

Biruit .. ifabara a cea neimblanZml a dracilor, mucenice,

P uasna 5-1'1. lrmos :

~I

C'€.Ia.ee ai lurnlnct..;

~~. . ... erici~i vla~i ar~nat~ c:a a~i '.' 'I p.... .. pmpoveduil pre C:tlvantul :1 eel ferielt III privelisle eu

slujlndu-te (~Uarms Cru cti.ce, cu 0 dumnezeeasca 8ulitar ell cerea ai pa.truns :;;i ai surp at la p~nl,gnt pre mal marf ostilor cei intunecati

;
I

I,
I'

I I

barbatie, pururea pomenitllor, ]pre ce1 ee v ~... rrnpreuna t en au cetele ferl.ci~lor., ,caci aii birul]
prea Uiudaf. Tl1rnnr~ ner.laUt:e v'ati

credmtel, me$'I~ugurnevrEij" masului cu lolul pierzandu-le, I! Iosife dumnezeescule~. Achep" " f' ~·t I."'" 'f e ., .•',1= I sima snnute tauuutoru 1 $1 A' tala prea sfjniite.
I

arata'.

Ato1tmorulld 111tlirindu-le Ohe'Orghie~ ~i cu perlares de grija, ceea ce ocarmuesletoate povatulnduDle, ai mantuil luntrea sufletulul nebiruita de valuri, cdtre llrnanul vielU.

Cu puterea

Domnul,
i;r,:~~~"<i"9~~~1"E~~

mat puterea cea neputlncloasli (l nedunlnezeirU,~i a araiat rOHl'le blne draaoslea suiletului. ceaIare ea~re Siapiinul ~l

Sfaramandu-se de baf.ai, lru.. purile mucenicllor, au sni ... ~ a

nl!ufi de caire dragosfea Hrtstosului meu ell mornele? ziceei facaTorului de rele sfinle, CA sl cum al fierbe 0 piafra, ~t . . ~ ~ CCI.$I cum an sene pre apa rnarill' $1 ai

~ t· Ce re ll!.a. ejoues to~sa rna


""d'-"_J]

S~a'li1.•..

Y'

.:5

t'_ I'CI,"

sageM Cerul,
aCllmj 11

$i

Nasc:iitn<1;ei.

S·urpa pte ereticii cei mand.~t arl Mra de rni~a navalesc c


'l:1
I

42

LUNA NOEMVRIE Alt Canon,


lIITIO:!>:

'1\ .... Vlforul gandurilor". ceea ce est· .t-........ d pnnane. J era ce Ca al puteretnlocmet cu voirea 'Trupul tiiu dandu ..) la chi .. ·M· ..... a ~. 0UmnH7R.U. nurl, sullelul l-ai pazit "fara. de ell 0 ...fuca lUI···

caire poporul eel drepl marilor,

na.·ltan.du.se tarevaJurile-m. un-

fia voastra si buna -Ia.rie, fifelepfi·filor. Cit cu dumnezeeasca ca.rmuire ati ejuns le limanul eel lin aJ mantulril vesellndu-va,

cilor, nu au ecoperll barba~'

lrmcs: Inconluretu-ne-au PH! noi.,


6-!l,

Peasna

vatamare, de Dumnezeu

lntru razboaie Gheorqhie,

cite, ajulorul eel de sus Clvan .. du-l paza purfatoare de grija


101deauna cu rugliciunile· tale, ce-

ferl-

MIlosfiv Hi pre

Siapanul

lor ce savar~esc eli draqoste


pomenfrea

halna fericiillor, ~i cu cuviinJli 11nhracandU-VB lntr7nsa~ 'inlpartititi ihlpre~ una cu lmperatul eel nemuritor.
doebele nevointelor, si impre .. una ati mers tnlauntruin

du-va dumnezeeasca

eusangluri sfintllor, rosinplcaturile sllnfltelor voasire

yatihuBI-i de viforul vrajma~nor

ta, ~i paze~te-i ne-

celor vazufi si celor nevazutL

pr~mo~i v'ati fneut cu po-

; CHlllara cea de 'mire sfinfilor: ... dumnezeuu . du-va I . t v ,.8.1 .... In 11I11l]na, t+ ariiJol fii dupre Dar cu loata Ieude, el TaHil.ui luminilor, cei
ce sunleti vrednlci de minunl,
A N a.scatoami

s' au mlrat vfiz,and blirbatia 'ta, in ce chip en arme de aproape lup"". an .e, . .1fUL t·~ d'U~[ 81 blruil pre vrajrnesu I \ eel fadi de trup, eel ce 0dinioara a lovil pre incepatorii neamului in ral,

M intiJe cele de sus


pre

Slava.,.

l' h .... h .... 1 .... eSlr~-a.n ama n1.0non"'.~[m· paratulul tuluror, eu [esiiiura

;;i

scum, a NisciHoarei·

b una VOlrea T a t'"'l" ~I a d . .... ~ a UI, . ..urn..


nezoesculul Duh, ilmbracandu~l
ell trupul

eee

negraiiii Preacurafe, prln


Uiu nesehlmbat

,OlllOritu ..s'a vrajma~ul ell ~ nasterea ta, cea puriatoare de viata~ Fecioarii curate, si: a in~ vial Adanl, fiind omorit de de ..

$i

neamesiecal,
CONDAC~ gland sJ &-leOl.

mull din neascultare, gustand din porn, Penfru aceea Ie I.auda I sl t.e- ferice~te.p~e' U!le, cveea ce cu totul fara pnhana

L:fJ
~

rEHoare~i calda" aler,g§nd noi credlnciosii, ne ruglim ca sa ne '.


~~~~~~F~e3~:':~~~ ~~

C fitre folosmte

ta cea

opa-

;~~,~~~~-g_~~~~~_$98'W£T

~j~~-~",,,ij
IN TRI£I .'lILE 43

1 dr.a.zllc.ala,mantueste-ne
rH~te mucenice
T
1,

de chinuri, Ci en eelace ai ln-

mantuim nebiruile purU:Honde


j

~ acum de toate primejdUle,$i de .rEiutatt,i, ca sa striga:m: BucuO'h.eorgbiie .. co


S,

pre Hoi

Pre Ao;;~.e'p:;ima ln ~ treia zi eu toklgc" l-su l.J~ttU, ~fl.rA pre. Tmprcunili ncvolloril lui l1upi.etr1B HLU tm,pm~cat.

lara p e prie l8tl1U I ul Aob:e!J:sim.it~ eu ~m.pro~:::1irill!! pietrilor.

prietenel 1 eredineios'en 'pre poporul ccl cerceU\nd i1 maniu·

pre paman1 sluqa Domnulul ~]

Hare

lolosilor te-ai OIratert

vori!e [mpSlr:atul Per~ilo:r ~i ill lui. COfistantin ce~ mare C(; Impa!ili:.~ia presee Romani. Deei e"ra s~nhll, Achep·si.ma Ell" pisco}) ]30. AnitSi,fi.ind h~.~dll e optseci d doe an]. DeCL pri·nzfurJ.cLu.-i au statui de fQ~a. ~a 1ntrebOire', fn,aJntea II]~ Alldraboshar .:'l;to~.tlicll!ll!l.i celui mare, ~i tndaNl. sM,ntut

A. oe,Ha

ail fMt pta 'Vrcm-ca lui Sa-

e~n pururea

cerele se himlneeze lumea, Bucura-te" prin carele oastea se straluceste, Bucura~te, sCBpa~ rea credinciosllor celor .robili .. BUCLHi'fi-te, grabnica folosiree

ceasta cu eredilnfa ~i eu dregosh:: strigam cdlre tine, nUJU paJimito'ru~e: BucurEi-te~ p r ~.n

n1arite. Penfru a·

Achep-5hn a, a fast ba.~tlt ell bete de handafir, Ia~a pre Sh~[]jhl!losif loa pas de l-a l Mtut a:t~t de mu~t! di.ti s'a r.is:lpi.tearnea
scare

pdI1Jtl

]30 OMe 1eg.OI!tr. [adl

du-l de ml~ln~ ~~ de plclcare pe sub ge fill nehl gnem uit, n hiIJ.tu rii patl~s'a des~Qdat: de prin '1ncheeturi~ ~ l-a Mgat in
temnit"L Dl1pjjiac~ste3j adl:il.cAnd. - hu:l.~,

pre sHintul.

~i l-a

ibitgat

la t.ilC'hiAi.t:zl~ilLlega[lL-

celor IegatL Bueurii-te, 'inaltilc


cura,o.Te, ogfifjtl celorce b ~e iu-

mea eelor ce din credinfa alearga la tine eu caldura. Huveselie, Bucura-le,

a foslt b<ttut de tr·eiz,ed tie ostasi, }li'l[l~ s'a dOlt sufietul, hUR pre hJHii sp:'m~mandL1-l en eapul In [os, il ucisera eu pietre, Pre Ait a I.), It.itldndu-l~i MMndliil.-l patrcseel de o5ta~]1 l-au splDzllint ~i pre e]cJI!1 eapul in jos, ~ia~a ~ a. dat .sja.r~i.tlll slu In mil:[rule lui
r

pre sMntllil Achepeima,

Damneaeu.

besc pre tlnesl 1rd r u necaz

hiruinja intrll r~zboaie. Bucurii-

hnp.aralului. Bucura-te, ell d]:('JJi


ape.

ca

e~~'~zid

lntru lllCe>astii. zl, -nrJ{)jrj]abj:serf~j ~,[;jJltulujmaI'elui mucenic Gh~mghie (rei din i ,idA, .ooj.c:ll a.~ezare a s n n te 1O! sale fl'Io<'l.~te :nt.-' i[L~.s!.
Stih:
Il:1IuCoefllke;

V5.ptmaa.cUL'lfl

ell

bIlCtU;;~

C'ins~e~te

~Idezlegaiorula
btn: .~~e ~~li!1

I ce umbls pre

112

steeue, cafe lumtaezl pre ceo]


toafa. dossdlree.

biserici,

Puneres moa~!eilor t;)1e ~l

inncdrsadi1stitef

Bucura-te.

~ Bucul'a.-te, la carele 'tot eredinclosul alearg.a. RucuraAe, prln cilJrele S8~imda ZiditoruL Bu eurii-le, muceniee Gheoruhie ..
w

A
.

cest mare m~rttlrlsitor al hJJ~Hristos G1:U!;Qltghie, eli'~,pe vremea

[U!,,!.1.i

1n.

{l

eile p POI'f! erd rea sfin-

ti:Q'. ;rJ.!Icen.ici. A('h@p~ill'la. k'!sif ~i Ait31a. Stin: Pre Adlo;:p:sima it omi)8.r~.. prln 'joataJ!c tolegelor,

~lli D[Q,cii~f1all., din tat1l. _c~pa!dQc:~b~ln, IUa din malC~ pal.estme:an ;~] deb"]Tld!nd crestere minlliuata ~ de; Ilre buna fiin,di, ~i r1d~c]f:I~ (!:instit;i ~i ~hintil~ caci pil'irl~ii lui din vc ei of n str~.mo~i eran tmpod:obfti cu bunu] ncem, ~ic~bull.a c!t'ediint~,51a: JauJit prea viteu ~jp!l".ea str:1ll!lclt tntrn ri:i:zbo<l,le. Pentrn care s'a men t ~i de c~t:re Dioc:1i}i an trlban vestit K emerie, iinaepA.nd atuncea :5~. fie de v.l'LirstiL fH dup-'~ aeeea pentru blrhatia lui
.1

,,---~-.'.'----

----

_-_-_-

UJNA NOEMVRfE.
cell, ooviir,itoare ~ Coooit, t!lii'ltiilidlu.~se p3.o:l. atnnceB. ~ Uecllno.!lcAndn-'Se ca. era crestin, ,~i tmp,iinind <Jou~~eci de ani ai vbstd sali€:'1 a ramas orfan de tat:U sau, l.as!\;ndu-ljii acela vi,<Ii\:a sa intru ]Ilptde bunei einstiri, Iar~ s.fantul pureed.nd (;1]"

maid,-!;8; din
Pii.!e.st[na,

CafJ.ad.ochiOlI au

tt'Cl;lIt

In

dintru

ana multa Df;Ci liinddi s'a lntil,mpla:t a mild !;ii maica-sa ~Dt'nl ace .. vreme, loa rarnas RIilItA, avntle ~i mllita bogal~e de lucrurl, dintru cat'e lnlnd avere Gil 5im~!?i din d(s,toJ, s'a dus la Dioclifian. pofitind sji

care era, ea ; 1;;1 iiI,(;oIQ Jueruri ~m9lti mO~~[Ike.

is mai mare ,sl~ptinire dedit cea dinh1,ill~. Dar vazaud pre pi,glni availd a~ta. pornlre a.~u:l?n, c[,e,l inilor ~i ncputind a le
"",edea pre atoestca:~a hotarat ~[lt~ilJ.sa"~i 'mpArjea.sca la si1faci. averile sale, acel ea care !e pmta cu siDe~jl' apoi d se ..er stea~ca. pre 5iDe~i inainte:a lni Dioclitian ca, est,e ·cre~H!1i!.;U ]11 tnt statal ~i divan III ; ,care l'UCIIl I-a ~if~(lut tn degrab, Deci ~mpa.J1ind averlle cele CU !Slne~i d,!!: mOil drgrah la s~rad, ~i dand libertate sclavilor sii1, ~i hteaod a!1ez§.maot fii randuislapentm averlle eele ranuse 'in P3_Iestina, lntm a treia zi 'it slatulu! (crl flior;:a !Slat eu teti st!lpanitor"ii de prin to'aU, sttiphlrea Romenllor, ca sA scoata dill mijloc pre erestinl), Aeunccs a venit SifiigLU de stne:;ti fn mijloeul diV'anului ~i al statului, fiimlcl se afla <ltuncea.~cQlo ~ Dlodifi:m, Deci propcveduind lIr~.tat pre Hristos Dllmne-ze'l1 ~i Fiu aJ Loi Dl11n· nesen, !\l'a 3.t'Uat 1.30iveala buna credi[lp!l sa. Pcntru aeeasta prlnsaudu-se, s'a dat

stipanul silll tl'l legaturi, ~i Inchinll.ndu.-se .11],[ ~cd. j05 pliugand. ~ar:1 sfal1tul ridiz
chdu-I.pre
blJlla. Dupa aceea

Ded fitct.nd el acestea, a fost roc:his tn temllrtl prin porunca lui 'Dloc]itian lega't ell lantu:ri de bel. ~i intru acea neapte j s'a aratat lai ~fI videnie Hristos, blne vestindn-i bun:U~~ile eele ce U asteapta pre tlaJ]]sl.I!l. $i de~~epta:ndl'li-!l!et a ml[ll~arnit fuarte lui Dumnezeu, !ill a Jugat': pre pAzitorul temoitel, ca sa liberese pre sl[lji1o:ru1 eel obj$:~uh .Illi 5i1 vie la ditnsl!'ll. $i 1:~I1:~ndiP~i;ltQrul temnitei dupre vola lui, :a intrat robul, cad. si.iIl. aCQlo afarA de t.e!!lllli ~i! can: a ad:!ta t ~ sensor} Ie ) cele adncatoare ar.uinte aJe sfi!itl1tu]l;d CD. totfelo] de 5argl;lin~a. Deci 'Viz;aild. pre eli '-I lndemna gi fie cuilllimi. i-a ararat lui !?i vede-

Is toate 'lehltite de nemh~rate munci,

s'a
(le

lmpullS 0

1:11 suH~a 1n

pante,ee. S'a pus


de
var

ca,

li'oate, s'a Mtllt en, vin~ debou


eri, ~i !otr'o gl"oabtl p1.in:ll. de

s'a aruncat. 9l pi1l~it Hind.. nevata.mat de toate prin D,nut h!d Hrlstos, a tras dtre c(ed'iD~3icea tntru Hristos pre imp,r-Jiteasa AI,e~andra jem~li;'3,hti Dio<:!:itia,g ~i aJara. de da:m;::lII:!iiipre oare c'3re1e Gltchef1e3 ~i PH;! <Ll~ tn1 'cn !lume'le At:ilillasie, pet'ltru dt a !oyjat pre IlIlU] din WI.or~ii Dll.Lde demu1t1 :ti pre, un bOI[!, a, ceh.l:ilah. J-3 in ...etuit~ ~i nel'!U;lm~~, j rati mnltime d.e oamell'i. a adusli! cr~din~ l'lli HrisuH';, DlJmhezeul f~.efliDd rnulte m.in-un! nllmai IlliG cbemarea lui Uristos.

multe

~c,;; a shaI"$it ea un rob bine ~i muitamitor, ~i pre celelalte 'lode cilte li etau potllt?lCite de slfLotn1. Du:poAaeeasta n'a trecut UIU!UI. vreme ~i a, stralueit buoa credlnta ~l. JU~,IId. Impad~ia d,eapururea pomenitlll ~i m.a:reJe
1·0:1
[lJ!gtOP3t.
CIlIUQSc;\tOI

Palestlna ; unde lmpreunit eual]i cre~dni CI1 mu'IU einste liIi evlavle sftlnbil acela ~imacenicescnl trup
diara lui, s'a dus
~D

bind cufugaeiunea ~L ca nlste praf sdrumid,nd Mo.lii care erau bl !Capi~te,i s'a bliat caput Iar~ robul, 111.1acela iuftnd prea €iulltrt tropu~ sfant.ll~ld~mp'revIliaeu

rliOi. ~i 'Itnga aceastea i-a ~j po:rul1dt cu de-adinsal, ell dnp;iI, moartea sa, s~ ia trupnl lUI, ~i diata pre Care 0 ave(i faiillta mal >mll~flte de a fi prins, $,-1 s~·l dillca 13 calia pa:tr.iei sale care eta 1nPald!:.:;ti[lJa~ ~j sA. se te;:l.m~ doe Dumnezeu, ~i sll nu llpseasea de a U11 face vreuna din r~t,;e sunt scrlse acolo ttl dlata, :?i fiindca el j s'a flg,ldu.it ~~ s'a 'h,,,.oita face ell luerul toate acelea cate i-a po-ru ncit , a luat bmecc .... :lnhire ~i i.ttrtate §<i s'a due d ela sfat~hl:L I a rtt a dQU a .:l:i adus IiInd sfa.(Itu] iaftl~ la tatrebare ~i m!plec~tldu.-se a jertti lui Apoloe, ci mai vIlrt.Oll zdra~

,i

tmpar,at ~ :t.l1to.c;m;ai en OIpostoUi C.Q'l1!!l1a.n." tilil §i ~aal\d vreme sloboda aoe.ia ,cui i'Ube·ai'u bllna Cllviint.!l ~:t pre mu:ceoicIlJ,

sfa,l.tG,Jui p.ea voe.se~:i in Lida s,i ridi,calld ~i .murnt: patimitI1L~] sM,ntul <le-ela tnlp am muceni~1l1'1I1i diD locuI a~(JI3i llevcderat in§,i pf.i~:a, frumoa:sa.

i-au zidit

hfseric{l

tru carele ,'1;~c'd ~i a.d.udndu-l I-a pl!1!'i aeelo Ja af~.br'~~preeel vr'ednic de multi ~~miD~ ~i de m<li~lInu1tta a·ra.tarre. $i printr'tr.l!j;ld a. tali::~t tnoire bisedcHaceea1 care: .era atuficea dm non zidita de dl!.l1~ii!fiind atunaea 10 trei Zil.E::tlehmii lui Noemvrie. De unde lzu'orf!5JC: izvo:are deapUJurea cur......... '. toare ei d.<lf:i.lrl de minuni aceS"" -, di rv lera cari s e lnc:hina. 10i cu ere lTItA. dl Dumnezeu p~ea. m~re~t!e pre eel ce. II prea msresc pre da.tlsI,l1. OPt ~ die. atuacea a luat blserlea lui Dumnezeu ~n rie~ carele an i.lltfn :ac-~e;a~i i, i. p~zoll1 adus

;I In:ln,l, aeeasU
stru Hia.
ell

:z)" prU;Cij '!Jiosul pace s'a £;~viir~lt.

pil.dn ten e no-

Stih : llle pdn cerul N..I.f1lita~liQr inru.nt1i.r:ul, S'!l!ipropi~t de Cer ea alt llie fiind.
~ lntru a.ce1l.~tii zi, sf~nlii
S:'!l:U :;~Vii'~it,

[Iutlbi mucenici

de

s!ZLbia

SUh:

D~

111 !lin:.le

rn ~el.atorHor

ct/;i n~ scuim-

b ii.~i ell SU fletele s' ll~ ~l:ll~a , t~ . ". '.. . ., Cel [IQ,llii hiitrb~~l~.~ 1['l~~I.~lLl[leaau ril~turnfi'l.

lntru ~l',;o!~~t1i zi, sf n t~i doua:r.aci ,.1 mucenlei, tn lee s'au Sa\!lI:r~~t

opt

de

cerea moa~tel!or slarrtuhll mlJcenic., intr~ slava ~1 ~.i.udatlUi Hrlstos :adevbatulu~


m~.rt'l:1r:isltor
lntru

Dum neseal oi nos tru ~i a h:\S"u~ marelci Gheorgh:le.


.!l.ce3.st~ ~i,

Still: sa. ard ell roe bii.L"ba.\H de dOUia ori (\:1rid ~ l di ~ d01.laOir1 dOl fi] If!.d, . ~ eli cari imprelln.a s~ ard doua cindmi ~i do.ua dolmi, lntru acel!!.st£izi, 8ffintul AherlHmid.Pers;ul
martu.ri~itoruJStih : Ahemenid pre Dutnnezell CU'~int'il1dotlnd. M5rl:i'ctL pAri.rl.te!liiOC~ ~i muncile estc ne.<:rutand,

plt-rintelui

pOmenlr0:'\.
IlO.st:I'U

pl'e;il

Ach~psi.mi\..

cuvicsului

Stih: CU.tnrrii.nare..<L ~i~L1 (I$te:n~l~ie pre ~irle s'a LOPLt, Ach~¥f;L:nil ,1 und c nil mutat,

sllnt

ostenele

15'a

F\cestEi ed pe vremea lui Tcudesle eel mare, la anul tre is:l]~e opt zed ~ii doi ~i ~nc.hi2a.ndu·i5epre sine lntr'un toe §apat, acolo 3. petJe<cut sasezeci de ani rata sa-l l'ada ciaeva, ~il!l.r~ :5fli vnrbeasca en V~~"n (I!ll!. C i 1'rri:!orcilndH- ~i III i Iltea sa dtre ini~,. sa, prliv'ea g5.nditorpre; DumJ'!ezeu ~i dela el primea. toaM m{jogd,(de:a. la.ra. ]0(:;1,11 acela fille~:\ sspat drept, ei era ~katujtpi ui~l ~i ttl lntorsMuri P re-

cum este elirna viet

ll.[!:~e· uia:ta eu ap:i,. ~iit~ia de dona ori m pe !;~pUlmln:J ,~i t~i lua apa ce 'era. din destul, dip isvoru] ce e'ra acoio ap:tQape,
fllrl s~ se vadil de vreun om. Deci aeesta r",dndi muhe minunl ~i vr·ednic:ia preotid 1;;11 sila p:dmltii.dlJ-o! 'In :paceadhd. s' a mgt?'t c~tre Dem nn],

.Maucare'a sa era

~emeniid iii ~t:§t:utpe v:remea lui b:.di,gherd f (11 lui GOI?r~1;l lmp_~n.tul Pe~!;iiior ~jpe vremea lui 1 eo~osle eel tme 'ltllp~tatul Remaniler irlanll patrn Bute zece, b~rhat minu[lat, fiu domnitornlul ceUt~i. .Accsta lasl'lld credinta t~t~.IiJJe-~~.t1, a crezut ~n Hdstes : de care <I:l1.~nd. trnp1:r8tul~ mu1t s'a nev(J!~~,ca si~l IDto.:)Il"ca la credinta ]ui oea diAtai i fi ndcan."a, PUtl!1tl 1.-8 golit. p:re el .~e bQgA:~I<iI ~e :a\"ea~ . de h 1.1neh: ee PU[t ~ ~i do: einnril e ee-I tmpodobia j =?I a peruncit COl go! sa-~ tmga eamilele oa$t(:~., sale .ava:!:!d . n!t1Ul~i.

,i

e toeing·ere preste mIJ~oc. lam dupi ce a tIi:~1,lJt multe zUe, s'a plecat tmp~ratlrll din ,c:tm.a:r&,ia vh I)tpore prea bunnl

Intru aceasl1l. g;i,prear;.l,lvl csu ~ r,~i'~ nte;lc n os.tr~ ~~ mlirtLltisitQfUl T·eod.or episeupul Aghirei ~~ s!lntii m~!.I;e:ni~i ?e.:-er., ~tldromt> Te~.(tol ~l Teodota. 'CSrL :0 au oS~.vA,.~tt de sable,
j

Still. TL1 tc d.anloG!jli l::el1i!~i Ag:hirel !:l.af, o Teador~ df:t.o. Dumll~,~LJItutmor. Fie ~'i te~lHl.e Jlnpre-1Ilna mUl::0t,i~a I:lU j)~rb!l.li l1atimi nd,_ .. _. . Cu. cei.p1'lt;u ce s·s,.U tAial tlllpr~'I..In1t ttua.t£l. fil.nd•.

acela b:l!l.iba.t, do se arde de Mate ~i era p lin de fRll.lt prat Deei ~'.a adus aminte de str~]lIJcile3, ~l ~a\!"'j ee 8vea d~~a tactall s<\u ~i a pomndt. sa. "'i.e ~,a tmbrace coilma~e" Apoi. ~ocotnllod cl sa muiat din a:spra vietuire eea din nainoo ~ide l'l]~in:ea ce a su~eri't! 1-1! zis lui: A~u:mpoate te-aimai gAt:idit~ l.c:2lpad:~p!i'e fiul teslaruluii 'adi.dprre Hristos, lar:!Ii :5f~l]tu~ umph\pdu-se de r:hol a, sf:1~la.t e:a.ma~a eel tmbrA.case ~:iarut:lc.tnd~H) pT~ eo tmplr.atului a z~s: Dilci tn soeQtG~tt, pentfl.1. clm..a,l1. >!ice<lista s~-mi las ellliJvl.vIa m.ea.~ai:bi-(j. pte ea bnpreunll ell ne-·
j

.-----~

__ ---=------

:, -

LUNA NOEfHVRIE

credinfa tao Aceastl ,

pace. a adermlt de trei ori rertdtul .;;ia luat cununa martnrislrid. ,

tnd.d!i.z:n.eal~ d.:':~I1du-o 'imparatnmI~~ gonit pre el gol, din palaeo Decl aeesta en temere de Domnese u .~ <C u evlavh~ petreean d Il-~i viata tn
j

te ..ai facut cu adevaret Prellcuratil $1 inn~rjre eelor ce canfa totdeauna: Dumnezeul paAIL Canon, Irmos:

riniHor eel la.ucla:t si prea slEivit.


eel ee ai miintuit pre tineri.;

Pentru aIe lor sfinte rlJg<lciuol. DUQmne milue§:t.e-ne ne m!tntue~t.e pre noi, Amin.
Peasi'll!. 7-~ Irmos :
j

,i

Pre tlil~ Nascltoare

de Dumnezeu. ..

lumea, cu buna credinta sh·i· :gana : Dumnezeul eel prea lau;, dai al pfidnHlor $i prea slilvn.
rnulte ostenele aU ca~tig.af vieata de osteneela,

slr51udrile patirnllor au lurnlnat

, sese, ca nisie stele Iuml'. noase, Iosif si Aita]a~ cu

t.ra... ..:.in~ .d~.!,pa.ma.n.. Iu.. . l.uC ·I.,_pe.

~-

numei de cele Inteiegldoa.re ferlcde ;;i veselln .. du-le numal de bunatalHe cele nEidiljduite, cele de acumle .. i a socoflt ca un vis" strigand: ,. Prea laudate Dumnezeul pe;.. rlnfllor, blne e,~ti cuvdntal.

D orlnd

Cu

mucenici

ai lui Hristos, Pen .. tru aceea cu rugaciunile voa~i supsrarea lotdeeuna, deja eel ce siriga prea IfludaUJor: Dumnezeul par.inUJor celra~ udal ~i prea slavil

lara

sire"

l1~urafi fouta os It:!'ne ala,

celor mel rele, cu Darul eel dumnezeesc ..

patimllor, marH'e, precurn este legea lui Dumnezeu cee prea buna Ia foa,tli zidiree, B. birui eele mal bune, pre mi$carile

P acandu-t[

gandul st.apa.n

I i

ti
ill

Aehepsima eel prea sfinlit si pre minunatul loslf ~i pre marele AUaiil, pre sfin-

Pre

ti1e acum sa.. Jaudiiln., slrig.§nd: i Durnnezeul pEirintUor eel 16"


udat~i prea slavH.

Inil mucenici,

cu cuvinla

siln-

ciU este de flerbinte ca'ire Dumnezeu draqostea vta prea [ericlle, CUBI ai socotii HVU [l I.a ca 0 t"' ....."" s·t· "" d ; nrane, ngan Nu am socofit a-f toala lumea vrednica de polriva dragoslei SUipan ului tuturor, rniicar de
Sf

Slaw."

fi eur,

i~rarhnor $fCUDl1na palimi .. lorllor celor eu buns Jauda,

D umnezeeascs

A Nasdltoarei:

podoaba a

vrajma~Hor, si sfaturlle celor Hira de ,credinfa:i supune-le celor bine credinciosi, ~i cor-

M a ic a lui Dnmnezeu, slarama s em e tl lle

P ecioara

:C;:iacum.

It

Na.scAtoare-l:

fHndu~1 cu laudele vitejiei.


Peasna 8, Irrnoa:

nul drepl credlnctosilor ,inal·,

nul Hiuda1i·l si-l prea inai,a[ i inlru toti vecli.

'I

masilor, ca niste ILITlti prea , inteieptilor, Va mutaf din Joe in Ioc.pentru isplte emultor balHi, sirlgand: Toste IUM crurlle Dornnulul pre Domnul lauda1i~1si-l prea ina]tati intru
loti vecii. trupul gol luand vol

In cuptor coconil :Iui, Israil ...

iind socotill inaintea vraj-

scerf Feeloara, prin care eel mal pre: sus de Hinfa s' a po .. gorh pre pamen ~'iera pre not ne-a suit cafre inaIfime. Pre acesla neincetat il ~ d anI au Nascatoare de Dumnezeu si-l
..,~ t·
6.".' .. "

A NlscQtoarci:

,BCQV

le-a v{tzut odlnloara

prea

infilla,m intru toti, vecu.


A It Can on Irmos ;
I

· Pre

rane, aJi ranil pre vrajma~ul eel fara de trup prea Uiudatllor ell sulite rabdarU.. can~ hind: Toate hicrurile Domnului pre Dornnul liiudati-J ~i-l
prea inalfati intru toti vecn,

toiagi.dcuvinlelor tale celor sllnlite ai infranl mul .. [imee dracilor, $i al izbilvit turma credinciosllor de strlcaciunealor, carl cantau lui

Cu

["Amantul ~i t.oate ce Ie.,.

,I

dintoara eel int"iliu lnlre mucenicl nu v atl lep,iidat de plalra . cea eu adevarat nesfiiranlaUi Hrisios, cei ce sunte]! cu nu.. me mare, canfand: Toate lul§udHti ,j.. prea I loU vecn.
crurile D0I11.nU]ui pre Domnul

P iind

uci$i cu pletre, ca

0-

vecii,

Hrlstos : B:inecuvantaf'i toate lucruril e Domnulul pre Dornnul ~i"l prea in&11a1i- 'intru iofi

i
r

II Iil.

in§lfatt tntru

unime dupre fire neamestecata, iara dnpre fete Trelrne, sa slfivim pre Tala,) eel rnai 'nalnte de veci fara de Incepul; pre Fful ~ipre sHintuJ Duh, canland: Toate lucrurile Domuulul pre Dorn0

C a pre

mnezeu: CH inca. rllgandu·.fe 1u1 a venit s1rig§ndll-fi:Veni1u .. i[ am tie lntru ejutor nu te Ierne, h~apada, foaUi Iriee, j'mharba,ieaza·te in veci.

ochlul le Cer, . ti~a rasarUfie lumlna de dimi .. nea1ii, cum aHi gad u H Du-

Infmzdndu-tt

trulesilor ostasi, eli m.aeslrjUe

St08

H flviilirea

13in~cm'iintArn pre Tatil ...

a aratat Hrtinfrico~;Hta v'iclenHor;.~i ta


0
0

ecestora le-al sfartlmat ca

---

---

---===--"""---

_.-

_--

..-I~'_"-~"§ci!'~8'§-"I~.~''iI.·'",-'''''''
I

__ '''''FlaS;'~.~~_<t'<;'Bq
LUNA NOEMVRIE
I

~I
I

-=

4$

'fesalura de pBiiBnjenjObeor\~ ghie~ sirigan d ,; Pre Urm hine

te

cuvtntez

Hristoase

'~iH

vecl,

de chinuriilmpreuna rugaF~va loldeaune penlru not


_Ii;

.'?i

N~5 caWa.ret;

aeum,

a Nl'i'Sdl.toarei.:

Porn ~rea cea fa.ra de stare, ~i s.lrididunea: 11] '0 rti i: le-au

fern tale, nu poefe nlel

Taina cea r·nfrico;;ata a nasCU111


>0

slricet na~re~'ea ta, Curala. ~i a det futuro]' oetnenilor viafa,

....... ~~ spue, ca a~mtrupa t pre Dornnul Cerulul si a ioaUi


II-

b.... umr a sa

tolivecll.

un Dumnezeu ~J tuhwm" si, Domn,-$i-lprea inaIfa intr'u


l'~!!S[l1i

celor ce-llau dEi.pre el ea pre

zidiree, saracindu-se stavrm,

M6Iica Fecioara curafa, penlru


A[~ Canon, Irrnos:

cu lrup ..

eceea cu un glas 'illlp.r,euna ie ·11... •

0, h·mos:
!:A,ie".

a •..n.i.~e. s,'! i$ ur i ~.i. s.':,i'i.ri, snlndu-vs pre voi caire .. Cer, s/ au ari:aaf nluIJimi]e plelrilor, feridie Iostfe $i. A~>~ala
pree luaritifor, prin care omo-

Chipt!~. IUl.l'lerii

mu c erue r te-at sull, ~rn cununs a~Iuat din mana


~1 ... ...."..

I muntere t n

N a,~tel"ell tA nest d{l~t~..•


. .,

Domnulul purtatorule de chinurl: Cd aceste este Darul mur , ,·nl .. . I· eernCJ[or~ pen:ru

.. ... f-Ioeea

Ie

;O!~l..· Ll-

"""d

rIndU~va, v"aU iuvrednicii murlrliprea J§udatilor.

na-

pre vrednlcie te 1I.1larlrn. st boalele lrupulul Je gone~~j deperle pm'f,5tofule de chlnur], ~mcu totul nla fad deplln pen-

l'i.erzare de pacaJe darue$ti~

sfin1ituJ mucenic
m,'

.sf;Sim cinstlnd ell buna credinlEJ, pre durnnezeeseul

Sa

~~lucralori losif sipre slujilorul zen eele cu buna Ieuda,

pre prea aJesui de ceJe sfinle

Achepsima,

iru aeeea cu dragosle irnbrafj.-

~ezchloultsu

Iaineior lui Hristos~ pre marele . Ai.tala.~ pre .s~l.Ilgile lul Du 111neReum fUnd sal'~$,~uifi aproa-

$i invrednlcindu-va de iumilld negl'aJw.a, $i unlndu-vd ell cete.~'efngere:s.ii, si fUnd llupreuna ell oshle mucepe de Dumnezeu,

Jum~na~care rlsipesla noru] catelor, eela ee ell dragosfe alcalnU Ue canla,l"(!.


$i aeum a. If iisc.iito arei
:

l'mparatuILlituturor~ trhrnUe cafre mlne raze cee de


sceunulul

unul ce le porti in eerurl patim.n()rule~ $1sh:d in.[lint,ea

ea

Sla,vi"",

p.a-

am

nicller,

CU

acestia pll.u1a1torilor
• ...~ ...

Ptul cellnmocmai la chip, ca..

\roo ....

>

~J0At

.l1li

ij'6'!!l...-~~_~"'"'~iiii~{l€~~"'~

,~~,.,j;~i;'i1l=~~~_.,~.,..~~8"~~ljm ~~ I

IN nml Z[LE

49

I reie .5 a naseut f mai.' ~ • I de HCunle. veei din Tafal eel nenascul, si


I .....

"

]aIra~ in vrernlle cele mal de pre Ulf'ma, prin Duhul sEant viind

se roaga penlru noi sflnlei Treimi. Pre ceri Uiudandu-i cu buns


credinta; ca pre nisle sfin1i11 mueenici, praznuim 1urnl n a ~ .~ ISn:UUCh8 lor pornentre, t''''1

din Fecioara, saraclndu~se cu trupul, a indumnezeit omenirea,


5VETiLNA Podohle:

~f!lnt\Jtui

Gheorghie,

femd ~UZ:~lL

preb:nuir,ea ta cea marUa pur .. ~~ltorule de nevointa, mul [imile iubltorllor de Hrlstos, vrand a f d' d .ace R....i.r1e' upre 0 b·· lJ icem, vreonlcule de nau-d§ Gheorqhie de
1

lata 'ruara~ '~rf}ge c~Hre sine,

Maica a Cuvantului lui Dunlnezeu, te~audilrn


0

C a pre

"

~i scum,

a Nii:sdit.oarei:

pre tine ell dra:gost,e,1:tlItru cantad de Dumnezeu 1n s u f I al e,. prea sfani,a FeeioarEi., eei ce ne-ernmantuf prin fine, ci, Dar sa ne dai noud robflor 'hllicelor
nevrednieiJN minare,

mucenlce al Domnu]ui, p~,erzll· torule el dracilor,


flilfl :

Dumnezeu cinsfile, vii e a. Z u Ie

Dumnezeu, (~llra~ie~ace ~i lup Fecioara, ca una ce estl SUi~ pana Iuluror, lauda drept eredinci 0 :;;][or.

as cat

0 are

de

Ca potl d.\l,e

vO]BSH

Pcdoble :

ell!

ucenlcii

g,iL.

~torule de nevointa; penlru a~ ~i eeasla desleqare de' g r es e ~i " da'~ne noua robilor UH,ostasule f. al Dornnului, eelor' ce Say illr~i III slralueUa ~i purUi"toare de [u.. 'mina porneniree fa, eu !caniari de Dumnezeu primite, preeIeri,eUe mucenlce.

urea cinslHa punerea lnariIelor t,a'~ernoasle, Gheorghie pur ta"~

Ca un soaro a stf'aiucii in loate m tlJT'g~ ni] e pamaniuiui,

LA LAUDARI (HvlLlLt~) StihLrLI!:: !.fa.nlului Gheerghle, glustll al 4Au. Podobie : (;a:pre un 'l{itJeaz;.. "

ponlanhd eel lucral a lui Hrlstos, pre vileazul 'intre rnueenlci, pre intele]J~u~Gheorghie s8-1 lEiudanl: pre propoveduilorul adeviirului, v:Ua cea drasln roada vietH ~i a izvorit

,P're

purureavie

a viei, cerea a o~
I

teazul ~i ,AHala inl,eleptul,


puterea lui

M arUul Achepsima,

Slavil. ..

vinul burrel credinle, si veseleste pre eel ce savar$esc eu eredinfa pomenirea lui cea de preste an. DE: dou a nrl,
noesd, C:CII pre un scare ce lumineaza lntruintun:erQIC tf~sllm pre fine, ee pre un margaritar

Iosff vi~
en
paUml~.~

Ca

pre

slee muli lumi-

~:i surpand r,a~acitea Persilor,

Hrislos au

----------

.>

sav§r~indu~fi pomenirea, purtalorule de blruinta Gheorqhie, Pre mal'€! IJloUind~ pre cale .umbldnd, noaptea dormind par zeste-ma, p 1'1 V eg hi n drere~· ghie,$ima

lumlnoase, ca pre un flu a! zilei,. ca pre un edufor eredlnciosllor Inlru prlmejdll te Uludam,

de 111uH pre], ea pre

0<

pi.atra.

SLAVOSLOVlA (liJoXO!Og11i:!,) eea mare,

Eeteniile

~i Otpustul,

s~vaf~lt Otpu st.

Ceasul

intili ~i eel de..

LA [JIUROHIE
Ferlclrlle din Canonul Sf~Dt(lJui Gh~orghie, Peasna 3 ill ~ia 6-aj pe 8, Prochrmen, Apostol: F1".aIlMr itddti(b-rJa in, DfJ"tNntll••. Alilltiil, EIJ'<l.ngbdia dela Laea: ZiS'·a·Do-mnul ucmti:i.l()T .ldJ; Nimh: 'It,Uerie 4lf)pttil.,
GE--llNONICIUL.

e.te~lna1 prea ferlelte -Oheorinvrednlce~le a face

voia Domnului, eel. sa aflu 18 ziua judecaUI desleaare oelor co am Ulcut inviata,. eu carele
alerg le acoperemdntul

tau ..

rabdarU cel Iatelega.tor1 duhovnlceste sa,,) Uiudanl fralilor, pre marihd rnu~ cenle Gheorqhie, precarele ca ~ pre eel aprms ell dragostea
penlru Hrlslos, prlmejdllle l'au batut,~i munclle l'au sfrujif, si , felur! de chlnuri t-au toplt trupul eel din fire stricacios. eli a biruU dorul pre firer prln moarte tndemnand pre dorltorul sa
noastre,

D tamentnl

Slll-vii, glasUl al 4-1ell:

WN'fRU ACEASTA
][<.7 4. ZIL~

LUNA

rref' lc\l"'ios,1Jlp~ri:nL~k nostru loenichle eel mare, ~.i i:lflf.lrtii mueenlei Nieandeu episeopul Mir~lor, ~i Erm~1J preotul.
LA Doo.mne $trigAt-am .•, Stihlrile pe 6, ale Cuvlu;,;ul'lJi~, ii liIllI Mueenieiler 3. Stilnri!e Cuvj'QSUlui; gl asu I ::1. 4-J ea..

. m·earga la dorltul Hrlstos Dumnezeu si Mantuito:rid suUelelor

II

ca sa dejdea

tata Nascafoare de DUinnezeu,

zeste pre robll b~itblneeu \i.an-

D etoafe

~i seu m,

:l!

r-: bd~oa.t'Ei

prhll~JdHle

pa~ ga..

. Penlru aC€>eCll ai JUEtt darurile . blruintel dela lnsus Hristos, carele te-a i"ntarit pre line co 'I~ far.ie fericlte. Pre carele roal, sa 111Uniuiasca. din slrlc~ciune ~i de prlmejdll, pre

POllobie

en

pre un vi.tIi1:Qz._.

u. sag e.ti~~ ... PO sllril .~i ani!


f.

pre vraJ'm~ul~1 tabe- ill rile lui le-al pierdut; ~

teo slijviIu pre

sulletelor ncastre.

tinena ..

eel ce savarSBsc en cr.edinta


pornenlrea
cinstita.
te eea

p ur ur e a

U>l PAT RU ZItE

61

"
I

r I I

palllBnte~t1 !?1trecatoare, in Irup fUnd' le-al trecul ell


cele

Ia vederea ces mai inaJta prea fericite,ioate si ai ales viejuirea

S uindu ..te

puferU

iubitorule de oamenl, bune noua

Ia le celei

nehirulte,

A le t~nladuirUormiruri
~j

vederea;

pururea Iericlle: povstuindu ·te ell dumnezeescul Duh.parinte, te.. i faeut povtlj:uHor sl in .. a dre ptrElior ~i pilda sihastrilor liludat intru credinta. cu str5lucirUe cele dumnezeesh ale darurilor Du hulul, :ganditorule
de Durnnezeu Ioanlchle,

fara de malerle pre p,a.nlant,

~,i gone~U intelepte cea]a scar-

du mnezeeasca
belor

mirezrne, ne izvora~ti astazi Nlcandre, inhu

cu

pornen lrea le,


I

~i umpll cu boqale dar uri a·

paUm:He cele frupesll,

dunarea fulucor celor ce slri-

b umin a ndu-te

eel nedesertel,
tine,

ga lui

Hrisfos:

roseste, celor ce te Iauda pre' indrazneala c a lr e : Hristos, c·e~ e€ singur este sla.vit lnlru sflnfit sai, pre acela ro.aga .. cuvloase Ni eon d r €,. l • ..... '" f penrru eel ere seversesc ell dreposte pomenirea ta, sl lauda ispr,[lYiie laic, ca sa fire Iecern paria;;i bunatatilor' celor negra'ue, ,~i slavel celel
I

care pre-a ml-

Tu esfi m irul

tale ;l?i iama .. , duind tot felul de boele, .;;i

eu

le-al ar,filai III m ina tor margtnl lor lurnll: gonind durerile rih]t~fUor sl intunerecul petlmilor

A vand

rugaciunile

scapand de prlmejdl], pre cei rieHa.


Alt~

ce' savar$esc cu credin1a pome nirea to eee pururea feSI'hH-j

neslrlcscioase
fale.

cu

rug,Beiu nile

!l!e slln'~drlf.

E11'L!;.!!1 s l ')-le:'-1

PQdOhl@ :CA.nd

de pre leITHlJ...

~ blruit edunarea vrajma~Uor" ~( ~i ceata varvarllor. Penlru 6~


ceasla lui1nd cununa biruinjei, eu crredinta ai strigat: Slava

ai in1arit pre eceaste cu Iapte Ierlcite, ~i 0 ai ade~, verlf. Ca~, ell ra.bdareata - ai nezeu,
'0

[} inchemerea cea lntocmel en numele imbogal~ndu-fe'~ din purlarea de grija a lui Dum .. ,

calea cee slhsstreasca. cu cuget barbillesc, ai lrecul nevoin]e .bu naUliji:lor ~ eel dupra chip nevaUimat, ~j fac,andu~te pazllor cam ar e i Duhului, al vazut mal 'nainte cele de deparle, ce sl cand ElT fi de fata, si te-ai ar·atai farc.ator de mlnuni, p ur tat o rule de
cu osflrdie, omordnd salbiifaclrea pefimilor ,$i al p,azH pre

S, av'€'rsi nd

SlllVii,

~'I!lIsrJl al 2-lrL:il::l.

LUNA

NOEMVRIE

:;;i swai.Inaintea unulul celui durnnezeesc,


I

Dumnezeu
loanichle:

parintele

nostru

sea-

intrat in

rogi nelncele], sa se msntuiasdl sullelele noastre.


$t a.<:um,
8.

;d te

un rnire prea fI'Um,QS6


Stih : F-erldl, biltll)1l1ul earele se teme

ca mara.

lui Hrtstos, ca
1)..;1

Domnur ....

N8~h':EitO!lre;~ lemn, "

Pod obie : C~nd d~pl!l,

Sta pEina!. ajute-ne, sa nu perlm, . Ara.M cafre noi Darn! tau1~i . evu tia P [J t e r ii ftlle~~i slava
miloshvlrli tale,
iI1I

tine

1"'·' pre t· me, Preacurata;

de pulerc, ~j' zrd nehlrult cu adevaral l1U avem, f,ara numei


5capiilU

Alta scepere

nlclel eel gandUof, ce Moi.si acele, aiintrat Tn nand dumnezeesfii nepaUmiri ; ~i

Ridicat fUnd III muntele pust ..

ell iarie $1 turn


t

du-te duhovntceste

'-'t care s:i Fe slriga1m:


~l

durnnezeesll, sl pov,fiiue~U~ eatre pamanlul vieUi eel rmbunaffHit.


Stili: Dreptul ca nfli.cul va II HOIL..

cele rued legiue!?fi, ·eii'llveti

invatan-

.A Cr-udl,

Nasdi.toaud:

pre tine te cunoastem, Parmte care str5]uce~U Iumeacu g.andUoarele raze ~i plerzl lntu-

nata,

Shaa. de Dumnezeu luml-

zeuJui

rasiignirea

Hulle durerl suferin d inlru


Ftului

nerecul r e] e 1o["tul'buraricei

nand liic:ramai:si

sl Du m netau Preacurata, suspl-

vrand sa Ina ntuestt prepamanten ii eel dIn Adam, Penlro eceea Preecela mi~osliv.

mie dulcele mori fadi dreplate,

strigai: Vai meu fill, cum

drac€ stl: penlru aceasta ell eredinta prazllllJim fertclte, pomenili'€:a ta cea p ur+ato are de lumlna,
Sl;!lV~j glil51..l1s.l 6-lea:

eurata Fedoarfifiene rugam en cH'!dinta: Fa nouli pre a··


STH-IOAVl'{,\ dill Odolh~ Lara d~ \'oj>et1ti 2;1 aceste s.tll,iri~ glasul I·ill.

Ynmunle iaudt loenlehie, ,~i ai lual rnulle felud de daruri, a


ell dr.a.goste Dumnezeoascs

Rani:ndu~U~secug e lul de draqostea lui Hrlstos, te·~ai suit tamadlll boalele celorce lauda 'fa.

11.-

dorrnirea

Pod obt!ll: Ce.ea

Oe

e.jU b~ curia cetelor

".0

~i aeum,
l'cdobie

II

Na:..c~to!lirei;
N.:;i.dEjdea .."

hnpodohindu-tr sullelnl, ie-ai Jogodil ell Doful cu ralU inte~

Cu_ frUnlSelea in f" r·ti n ·Ea. rii

leple"fe" ~.i nasca,nd Iiu buna-

latHe, Ioanich Ie cuvioese,

ai

parte a spus Isaie, ca nasll Fecioera pre nkatorul hrmil. ,0 cinsUHl~i. Preftcuraf,aJ

C'u euratiagandllJlui

Toati

de devei sa

veae cutotul farfi prihana. Pen... t ru aceea rna rog -:Ir. eura a 1~le~ """tV inlme mea eea spurcaUl,~i rna fa. pre mine partas; dumnezeesfii strfHuciri a Fiului Uiu FedoarHJ,~i :s:larii deadreapte ful, cand va ~ede,a sa judece foata lumee, preeumeste scrls,

Can'IJmal

tu le-ai arahrt din

LA UTRENIE
CA.N'OA~ E LE Din 1..ktoib, unul C;U lrmesu) plil 1'5; ~i ele :sflll~[iIQr[l pe 8, CANO!\Ul. CUvi0511lui. AI. c1i.ruia acrcsrih la Grecl este acesta ;

T~ vciu Wuda pre: tine rului Inarnte:


]?;;I,ce!rfla

urmaocmll
f.osi[

M.ergatQ-

II"IL

ell judeca.ta de moarte aducaIoare ate [udecale-au osandit,. ea pre unv~nova't puindu-te i'naintea dlvanulul, pre tine eel ce judeei vl~i ~.~morlti, M,anh~i-

J udecei'toriilul

A Crucii,

a. Nbclitoare:i,

asernenes.,

ISfaH Fiule,

De:~~Idve~v~~py:~a
Pe!l.sJ\a l·~r glssu! ill 4-Jca, Irrnos :
JJ

d~e[;u~~

si cuvint voiu r5spunde ~Jn-lpar~neseimaidt ~.~. voiu rna ~; ,61rataiuminat praznuind. ~,i » volu canfa. mlnunile ei bueu-

loru ie, si i'naintea~u] Pilat fie-au


pus, .$i spre plerzare
teHJU

~~ randu-ma ",

'-'~ .":'", .""d I . . Val. d ecar ~. ca~ca~oru,e .. .e'ge,. ..... ~ rna] 'nainle de aleqerea judecetU,:;;l vazandu·te m fi r a ne s c, si lIn pre U 11 a. IlIa pedepsesc, Dumnne.. PenitrllJ aeeasta I11ai blne volesc a rnurl decal a fi
I

[u-

cu h.Jrnina Darului, Cuvioase, lumincaze pre cei ce praznuesc ell c'fed:inia tale scoate-l din Jnluner(~:cul calelor, Ioantchle,
pomeniren ia,$.i ell rug'Eic[llnHe

P llnd Iumlnat

pa~

vielntru suspinuri, N~scatoarea

de Dumnezeu a s~rigat, unule mu U milosttve.


-rtopaHlI

Cuviosulu],

K]astU [:11H-!".e.:

vatuHDnhul

CEiJatorU-ai n e a bat u t, pre calea care duce cake eetatea cercasca loa nichle, eEl te-apoodihnif l'nin1 inim a

sf§.nl carele s'e

CI!l curgerlle ]act~mH Of tal~e",


Slavs a muceniculul,

tao

glasu! !Ill

4-]1:91 ~

Mucenicul

lilla. [)G~mne

NLcan.Qm ".

Avut-ai smerire, care ]na~tfi~ Ioaniehle, penlru eceea '['Ie rusrnerirea noastrii Cuvloase, Si usureeza toate durerile inlmilor
noastre,
.\ Nas r:ato&r,ei:

~i .ileum. a N[i!!;caloaref.

Call t§.-Ie IEI, sf:9.r~~ul t

aI~il,

g,Bnl tie:

MHosUve~te~'h~ spra

Chemarea celor eazuti, ~:i

tUNA NOE\'VR1E

inlarirea celor ce sfau, esfi cea ell Iolul fal'a prlhana Penlru

" ....,' '" .. cioara, mal pre sus d,e gan·d .... aceea rna 'fog t+" ]0d· I.. pe, repteaza... 'Caruia cu un glas siriganl: Sa cantaln Dumnezeului noslru, 9 and u 1 rneu eel dlzul prin ~~ pacal, ca sa le s~tlvese Siiipa.na. , ca se preas l~ °t aVI.
Aft CANON al mucanicilor.
Peasna
PC~5I11l. J-8,

· ''-' Ir ..... d_upa n a s ·f ere ad..... evarata r::;oe..

Irmos :

i-a, glR5ul Cetele

nl 4-lc8

Irmos :

,I

[5r.e.iH~cne~ti,..

J.p....
11

: I pra.Z21!C .,Ci~.S.Ut .al ci_nSti.til.or paiTmIion, pomerure sflnvAr;sind asfazi, prea sfinlila Biserica lui Hnslos, eu efintari sfintite sa tnfrumusefeaza" Iaudandu-i pre dan~it

fila a sfintilor mucenlel sa-

~ltoare de Dum n ez eu, ~ceea ce esfi lzvor viu si ~indestula.l, carl g' au lm:preunat ceata d u III 0 v n ice a sea ln~ :" Ulre~ie~i,. i in lru durnnezeea~
"SCB

Ire a:i. Uti C8."',ntaf'eti,

Na.'.;sc~..

slave. tal cununllor mdrirti

lJnC'Vrednice~e'i.·
Ioare, lu§ndu-t~ Crueea ta Ioanlchle, si Ie-a! osebit depadanrnarele Hie.

It

uns ell unqere dnstila a IJreotii Ie r a r h e Nic8ndre, prln c,redinj.il 0 ai fa cut mai
cinst'iia co vopselele

Piind

cele trecatoera

....u inlelepciune ai schimbat

cucele sttlUl-· ca

selle: Sa canUim Durnnezeulul nostru eEl s'a prea sIavif.

sangiurHe tale, strigt\nd cu ve-

cele din

du-te in munfl neumblati, Insotirea

intru aceasta

"" Trecancd-" caree

S~l.l.vli.,.

'.. rnucenu,

:rita,. carea
~l

ariitat 1ie calea cea Ioarle do- ,


0

a doi p,arintt U-a

sella cea adev,arata, v'a1iimbo-

aevea

HraUind ve-

gatitcu Derul minunllorvsi cu daruiri ceresli, mucenlctlor ell un glas strig,find: Sa Cantalll Dumnezeului noslru di s'a pre-a.
~.... srevu,

cuns intru multi ani III munf], luminfindu-le cu Dar proorocesc ferlclle,

ai anal Ilind as-

.~,

$[ scura,

A :.Tii!;.ditoe.rei:

eel necuprlns cu scrisul in sflnurlle _ Tatalui~ se cuprlnde J ., ,. -.. ClJJ trupu I,....... sanurue M aicn sa 1e In
Hrtstos, pazlndu-o pre diins.a

de paUnli,. cu credinld alef'ganl la acoperemantul fau Ioenlchie, I)', COl ne cercetazi pre noi pre ' loti, cu rn lllo e lrl!e tale cele sfinle, rugand pre iubilorul de' oarnenl,

P Und claHfi damulte


sa

'fehJr~

A N~scl1t"l'1rei:

u piciUurile milei tale, Fe-

"

~~

-,'5;.3"~.~-=-.,.-~_

... ~~~~ ~

..

=I, '='"'_'"__
I

IN PATRU ZILE£

55

eiOur,a, slinqe carbunii pEkate~ , ne 1or me [e d Dzumnezeu d'.... ..... uenn la,
~l

'1cea cu

eel stins, ceca ce ,e$ii, sfesnic de enr cu totul flidi prlhana,


Alt C~l.I'1 , Irrnos : CH'I

"_1' f' '. • .,' I apnnae stesrucui1",trumu meie

.rumelulul Durnnezenlui no"stro sa·i skigam: Sfan. esti u Doamne",


CONDAC, g](lsul III 4-ka.

mu1ti Hi a slfibU; ml-

facand

al vanai

I nfinz,and

..

Biselka ces steilfV~ ,.

pre el Dar de mull pre1:, celui ce a stralucit din Fecioara, Ni..


candre,

pre cei din riHacir'e minuni,~i aducandu-i

ml',eji1e cuvlntelor,

u~gere a preofii cu adeviirat, ~i prin


sange~!e eel ell adevara]
a~ mucenli,

p rin durnnezeeasca

Podobre :

eel ca

t~-8j

lliiHtaL"

foarte hlne rodltoare ~,e--ai iicut, din gradilltl lui Tit hif minato.rwui Crilen iIor" care De aduce struourl cuvanmtori din care ne izvoraste noua dulceala de ln8nTllire~ Nicandre feFieUe'.
J

V ita

rifilor, v'aflimpreunat ell cefele ingerUor eelor netrupesf bucurandu-va: Penlru ace a s t a praznuim ctnstita pomenlrea voaslril, rugandn-v,a ea sa se dea curEt'Ure futuro)". cu ruga ..
ciunile voaslre

Hind S'triUudti

sUntit

ma·~

sfinfilor,

Be.lt;illn~. glesu! al S re a. Podoble : Pre .rr*l~pcillm:a

SIHva.,

Ermeu,

Ilnpreuna

·· . - ..... f I lt m.eiepCrucu !.lllIml mreiemre ... t- ] ~lor~ sile-all faeut' rodltoare, Ntcendre, pentru aceee va rericiti.

eu du rnnezees cul ati ogorit cu plugul

lor, sl lusnd lumina poruncilor

C udilind Ialunerecul

~i GILIVAlliu1. •

pelimi-

Duh, c~Hcand cursele vr5ljmesului fericHe. Penlru aceee


te .. ~ facut a

lui Hrlstos en adev'eirat t'EH:ll sfr,aludi cu post sl OITIOrandu-li trupul , le-al invhd prin

talcui nesterea te cea mai pre sus de gand;- ca ai zamislif 111 ~ panteeep.re; Cuvan h:d.g,andu~ ui
,,' celul dinl€iiu Preacurat,a, carele ~I .a jn~ari1\u.aJe eu cuvihdul.
l

H tel gand tngerese,

~j

acum,

a. NnsditQ~l'e1:

nu poate

nil Duhului, Iericite Ioanlchie: ~oaga~,te lui ~risto~ D~ln~,eZct~ I: l,e,TIBre, ,g,T, e~,e,.Jllo,r sa, da~,~ll,~aS'car I
sf§nia poruenirea
Alta Sede~lwl,

doe'sus

fara

parta~ en

de 'trupllri~ prin Da-

ingerH cei

I
"

celor ce ell dragoste praznuesc

ta,

.... w=-~._~..... ~_.._.~

~8CUt

cea B isericapag,anm,stearpa a nadin ~i adunerea

Irmosul :

p,1H.sLll al 3-Jea

Podobie : De frumsetea

Jeciorlei tale ...

VeseJj,a ~[lm'~i u osdrdle c

. ,,_KU_."",

"--' ..

I!I

-~-

----

_----

56

LUNA NOEM'\f,!tUE

luilau, ranindu-p-se sufletul de


draqoste, Ioanichie, Penlru aeeasia si euptorulpathmlor l-al slins, ell roua Duhului sf ant pree ferlcde, dumnezeeasca

ai p,arasU, ~i at urmal Stapanu-

pre earele vazandu-te ceea ce le-a nascut, Hri- , stoase, se rania,., Si rupandu-si

rasUgllire;

Drepl aceea da'ntue~H acum Inlpreuna, Ct~ ingerii, urmator faeandu-te vietn acelora,

~ mucenice, al hindi 1mprotivirea barba~]lor

P Hod

SlavD,

!L

sfintulul,

esemenea,

eu nurnirea

biru[nlii

b
I

inima g,e tanguia ca 0 r-laidi. Cu ale calreia rugaduni pentru ' mllostivlrea milei tale, indura-te si msntueste lumea; cela ee ,flt] ridieal pacatlll lumrut
Peasnn -I.

lrmns ;

marilul Ermeu .. ;;1 dirnpreuna cu el, al rabdat' Inota munce


fericlte:

celor Ulra de' Dumnezeu, si 'inchinadunUe lor Ie ai stins Nicandre, ava,nd nevoflor inlpr,ew1a cu tine pre

mat, «1 celul prea tnelt, _.. "al intruparU tale ceiei din 1,Fe:cioar,a, proorocu] Avva"cum intelegandu;> la shiga1:' "slave puterll tale, Doamne".
j)

u.mn .. ezeesc.'.~.UI .fat c t neur-. s ..e.]

mosleniti 0dihnele cele nemuritoare, rugandu~v8 sa ne nHlniuimn noi,

~i acum

. ,. . a d m Ie~un mel I,e, ~[ m-'-' t €Ji1l1e ,_.' , vrajma$ij mel, Sa nu-ml ra~ pe8!8Ca sufletul meu, ~.i sa rna trimita la adonci-mea periciunil,
,'Vu

intru multfi lenevire, Preacureta, si acum rn'em aproplal, devre.o~


!'. - '. ••

T oata

:;;i

scum, a Nas:2.toa~d.

lnteleple si al facuf vHejie improllva Ior, Ieuda si infa.rirea. sihasfrilor.

inalU eu smerenle ta, al smerit varfurHe dracUor cele fnalte

AjungBnd

Ia munf Pi rea

viaf'a mea a frecut

ascuf suri, ai biru:if cu infd'egei re si ell sirnjire pre balaurul I: eel Improflvilor, ferlcite, 1a IJ~ 1-' dandu-le ell sfiniU,a blruinf:~L I

Hristos ca co. 0 sable cu doua

infrarm,andu.-te

eu Irlca ~ui

,1

spre robul Ui~ Fecloara, si izfua\"e'~.te' de osanda lor, rnireasd a lui Dumnezeu,

Ci mllostlveste-te

rna

1
"

A Crueil,

IJ,

Nh1:iltofjr~l,

esern enea:

lnfi€rbanMndu-'te cu tofu! de I dumnezeescul Duh~ p,a.rinte;; al suferll geruJlntrumultl ani, vie- ( luind 'in pustieHifi ~i cfiuHind " pre Dornnul, cerele te incaJzla

II

Moarte de ocars Indurate ij ai fab dat de buna vote prin


f.C.UL!lJj!_"~::£e4ii~ *.:;bb6:-=-J6dI::1:J:~i! L

pre tine, cu dumnezeesculDer,

De neputiniele

noaslre cele

'"' ~ ~-_

~sE31!:'-:-s~:?a:""::

iN PATRU ZI.LE.

credinjd che mdndu-le, acopere-ne en rug.acJl!JnHe tale cere catre Dumnezeu, Co, cu buna credinfa sa te cinsflm.
~j Cll
A NasciiLuarei.

sufletesh flind cUiHli .Parinfe,

~i scum,

B.

N~scalollrei :

prune sade in brejele Maicii, indreptand chipul eel CHzut, si

ell

eel co

lnfricosare,

sade pre sceun inaU

fa can

dUB ~~'

pre tinecurafitoarea oarnenilor cu credin ta fe· rog, sl nlfl A. I e, euceresc btIneCUVIil.D t...... fWl a .a-nu• milosliv pre Judec,aloful Fiul ~ tau, ce dupre detorlc sa te maresc,
'!J.."_

daruind indumnezeire Ul ..,', ' dir Adam '.


Peasna 5t limos:

eel

.I

S
11

p,airna ntetu-s'au toate de

·1

/Ill. Canon, Irmos : Cela I::~ sade 11.1!davii. .•

, cugelul. Pentru aceea Hind Je,gall de cai ~i tar§tl cu cumplire, nu V'~'a1Iilepadal de el, nu v'afi birutl, gdibi.lld.u"V8 ara,tat e.atre cararea cea cereascd. FUnd inchi:si in fem nife$'1 legati cu Ianturl, ali. fllantuit cetatea ,~i poporul din legaturile rdiUieirU, si i-a]l legal cuieualura draqostei, celul ce s' a. legal trupesle perrlru nol din buna .. fates sa.

tului purtandu-l pre dausul

Caruja

v"ali aralat Cuvdnell

"de- ani, tutnror celor ee te lau"da pre tine pace d5rujndu~le~' .

,)d~mneze~Clsc~ sJ~~~ .~a~ ,jca lu Fectoara nelsplhta :' de nunta, al avut 'in pantcce ~;preDumnezeu eel presle toa"ie, si ai nascut Fiu pre eel fara

ii

Cuvloase pre co" lee cea sba.mpta !iii de intristare, fiJeandu-ti Milime ell dum .. nezeesf sulsurl ale inimii, si eu privirlle rnlntii: $i du pre Dar tndu mnezeindu ·Ie aratat" locuesf acum ln celatea cea cereasca bucurandu-le,

Ifrnblat-al

vlau pre SUip,anul Impreunil co ingerii" c·ei pururea Jaudati', hrlinindu .. e ell paine eereasca s Pentru eceea n U se itl'grijiau de durerile trupului, fiind mal tari deciU chinurlle.

PUn d lnchlsi rnucenicii, s~a~

S'J.II.vIL

proorocie, ca sa spui cele ce vorsafie.ca ~i cum ar Ii de fata, ,~i evedea cele de departe, ca $~ cum ar aproape, 0 Ioanlchie ell Daru] duhului.

chi u I suflelu lui, Cuvloase, Ii. s'a dal tie Dar de,
'0

Cud) find

'
r

p,acaleior ~i ale scarbelor, polole'~te pafimalnlrnlt me le, ~i dami desleqere ,grese~Uor,(}vtJnd pre

Izbt'ivesh?~ma din pat i m 'i Ie

tUNA

N''OEMVRlR

dafatorul de blne Dumnezeu, carole ascuUa ctnslhele lale


rugaciuni.l'
0

Ioanichle,

nezeescule slerlu, sfesnic clnsUf~lumineaza sufleiul meu.


P~af:ifJf\

A NascAtoarei;

e.

Jrrnos :

meu, eeea ce estl cu totul far,a . prihana, Hlma.due~le, pafima suHetului rueu, goneste Inlunerecur lenevlrii, ca

C'urate~le uimirea

gandului

r:C'

ugetatorilor de Dum n e.. , .......• "z~u,savar~indace8t~'ra.z,~nIC

Ie Iaud pre Une cu ea:ntari pururea fe~ ricHa, Naseatoar'e de Dumnezeu pree I'" d t.... tau ra 8.

sa

)otul clnsfll al1'1aidi lui Dum- ' "nezeu, venlll plesnlm cu !11uilinile slavind pre Hrlstos,

dumnezeesc,

$1 Cll

sa

fleef ce s'a nascut diniru danse, I:

lumina cr~dinfii, ai povatunnoroadele.; care au p ii,.r as it intunerecu I nebunf Idolesli, Si s' au faeut fH JU111inH, prin rnlllocirea ta Nicandre. SfriHucind cu luminile, cele lunlin~Uoare ale Duhnlui, au t r e cut tnfunerecul chlnurllor

C fHre

Canon. Irmos : LumIna ta [)oamne ...


Po h

carele face rodurile minumlor .. ~i ispravUe eele de cinste, prea sfinfil'e loenichle, tin e Domnul cu 't'r~Harea mucenicului, Evslatie, cand ei p,aUmit, band olreva cea de plerzare pree £erleUe, din mana celui , nedrepl, .

Ve~tejind pallmile trupului, le-ai arataf ca un porn rnaB,

V Indecatu-te-e

pr e

gura nedumnezefril, ~ torli cei slavili.


~

fara

slrlcaclune, risipind nelunlina-

flandu-tt-se trupul inlru slabiclune Ioenlchie .. Pentru aceea cu credinta sirig fie:' pololeste durerlle boalelor mele,

PatimU .. i mil de' dureri a·~ e

pele lui Pavel, te adap,a pre , fine adHandu-f.e rau, carele inneci para,eIe cele furburi ale
nedumnezeirll. Nicandre.
~i
!l.CI.II1P..

P acandu-se

Sh,viL.

Tit plln de a-

ce at. nescu t pre M" .... uelul sl Domnul cu 1ruP7 F ecloara singu.ra, cort nespurcal, du mh "'eea
v

a. Nascimrurei:

loare luturor, ajuta-ne noua, carl suntem in" prlmejdii, si ne d"'" manae a "d De seoa I.... yl" ne a': '-'=
indrepteBzEi cat re
j .

C' eea ce singura

,>\ N~:s,c.1itQ.!lrei :

esti ajuta-

....t·'··'F· eeIo.ara. . e D urn-' ''''d nlanultll "" ·t.... I1€I€U d B.rUI. H. .

hrnanurile

tN PA'JRU ZILE
,\ ~l CoWlun , lrrnu
s,

CON I)ACJglasU~(ll

S·l.~~.

r§_vnitori patimHor~1,§rntuitoru-

purile mucenteilor,

P i.ronindu..se cu piroane

Strigat-8:U

m.ai 'nainte .. ,

Pedoble : Apad~otlire-1

l)oarnneL

lru-

s'eu araf.al

prea lumlnoase le-al ar,aluf p·re plim§n~t lumi nand


in lume, sl pre eel ce su nt in negurapaUmUor straluclndu-l,

Stea

lui celul ce s'a plronit pre Cruce~i a mAntuU lumee d! n strlcaciune.

$1 doftor prea tare eelor belnavl: ci ca eels ce al Iual Dar de larnaduirj, celor ce Te ru-

mucenieilor, eu car m u 1. r ea

b uciu]

chinurilor l-ef lrecul

sfanfului Duh eclul aloipufernlc


prea

decerea, ca sii sirigaJo: Bucura-te parinte Ioanlchie, in lume de Dumnezeu priimita vlata ispravUor

:gam pre' fine, dl)··ne loaNi vln ..

lii.uciatUor, si ali ajuns cafre l~mEIJnu'l el durnnezeesc, e umpldndu-va de s~avii. .


ce port] nurnele biruintei;l ai. biruH loaUi impro-

S traJucit-·a

s.

0: a unul

Slave ....

t]Vlrea biirbalilor

eelor uclqesi Ierarhe Nlcandre, pururea pomenite ;;1 aiIuat cun unlle slavei, s·tand inainlea Jui.Dunlnezeu.
_ ~i acurn, a N;isd.toarei ;

tale, pres. fericife,~i a gonit "ioala negura pathnUor sufleIesll, ~i lumIna {'Bra rneterie a strilucil _celor ce-ji stri.g,filie
eu cr e d in

draaoste unele ce aceslea: Bucura·f.e 11 . da . "'I ',", reu a cee frumoasa '"' a cetuqasi
(~U

ta

oeara sldimoa~eii, nascand pre eel (;12


pre noi eu bi[1Iecuva(1ltad~ ~i ei preflicuf ceea ce e~i buna, inirj$tarea ei lntru bueurie,
ne lncununeezfi
lrmosul :

Pierdut~ai

Fecioara

Filar. Bucura ..le 1uminaforule, celstriilucit al hnnii, Bllcura .. nl€ing,aerea eea grabniea a colo Ii' b 0 In a v L B u cur te razirnul eel nee latH el celor slitn.:atost Bucura-te eEl gonesli oaslea cea de pre pamant. Bu-

te~

a ..

curEi·,fe

Stri_:gat~a moi 'nemte inchl~j'pld[ldingroparea ta cea de JreizUe, proorocul lana in

schlmbal cele slricaeioase. Bucllrii·t,e pazHorul durnnezeestiinsuli lucratorule de minunt negralte. Bucura-te strlcarea iuiuror pallmllor ~B U C II r a· f e
Iolosilorul nostru eel pree eeld, lor Iapte cu a devarat.. B LIeu ra·te

ca

en

ce]e

eer,e~l'[a~

,~chU,rugandu-se:

,~ciluile m,ij scapa, llsuse !,parate: al pulerllor",

Din slrica~
lm-

Bucura-teIzbavttorul

patimnor

l..UN';\ NOE'lvtVRlE

eel prea gCJ.ta~Bucura-te seapare-a a. loate! Iumea. Bueure-te p'arinte Iaonichie.


lr-tru a0!/13st! 1.lJni in 4; ~il~t pomeflire!li Cu~ viosului par-jflt.e~lli nostru TClal'iichie eel mare

I1rtsto s vi"'tu ~IrI cI,

Still; Pre a.m.indoimuc~m amar ti ingrQ(;I;p:;l

..ii cari dor-eu de


tr3~f"ld.

el!,!

tn mar-meant 'inca

J:ajdoH~
fost

A.,e~ti ~fil"ltil d~zHpjpd


~j

pre m~li~~ de

apropiinde

i de Hnstos,
cetatii,

au

dela Olimp.

pArt\ti La Libame

C(imitlIll

~i

Slitl: Pre Ioanichie t1 ia de pre p:alnaat... Cuva;otul lui DiLlrnnezell} eel ee ~irltm.ejaJ piHrIal1~ll] p.dn CUI.l!Lnt.

.u::esf,a, l~ga,ndu-w de cali hili (lei de Y:.\S", botu', ~,i pomjndu-i Ii munela, 91 traga:n.du-se sfintrii rne lt, H :'Oen:]JDpea carnea

Ioanichla trupul tAy eel liiudat [11 a patra z.J.l-a !ngropat.

de pre trup, c~t se r,o,ise p~mantul

de

Aa~5t f¢lii(lit

sta, n~sOUit

]a dQoi.12:eci

~,i p!1ltro de ani ai tiraniei lui Leon. Isa'iTUTlJt luptstorulul de icoane, nasc~oduse< til tara Vldni:ilor din tara carele se Pl)jt'nia Mltltr:ichie~ si din maictt ce se
chema Anaatasia, Aj ung:ind la mii!~un'l! v':irstd~ adid 1 patnll.zeci ~i tre] de. an] ... ad vanteisale, 1iii mergand. en tmp:aliatu~ ~a easje asupra Bu]gariIQr.~a ficult vitejie mare, ~i a Ui:at pre- multi clio Bi"lgari~. pizlnd pre eel de nn neam C11l d!OSld ee stan inaintea Jmparatulai, Deci 1:Ji3and einsrea ~j marirea, carea secetia trn poi"' I ratul sa-i dea, se duse ~a muntele Oli.m.pulu], Aozin.d. un gl.a.:s durnneseese, merse ~i mal la in:1!iI~·i'meamuntelui, !;ii !3IC(I]o gasi doi mnnahi ce se pustnicise patrnzeci de 30J pM earl nu-i vbuse nimenea nrcio~ .." data, 1mbr~ca~tcu: rase de par ~i hra'n~tj
l I

~r~i biigul in C:IJP~o.r ars de lee, ~i r&ma.ind. IllevatililDati din vola lui Dumneseu, porlll,n,(lj rataeitul acela sa le bat! pirosne prin .inlWll ~i
sparJzl,J,nri ~-is~buad, prln eapete,
Ilind
ell

$ang~]e lor. Decl,

ialr:a~i porunel de-i

~igi cUlQ"JJpllta. ~i nes1jJh~rit.a,5ila, ~'au dat sfintele lor snllete la DI:lrnneze u.


Intl'1J aceastazi, sfii:.n ill [ in Llcen [c Perf rie. C'!21 dtntre MJmi." 5&1!1: Porfirie, blue se jmpcdobe~lepd[:l ierea 6~l)jei, Fiind lmpodobtt ptin slrM.I!l.c1tapmfira g~luL

~i' po\[]"I:er:eIe sfinl:llor •. ~I iocl !:iuflete1 ~~ b~g<l.ra. tnt~·o gr08:p.a aeeperlra ell p.~mlnt. $i asa cu acea

t-a58.111-

j\cest!ll era pre v.re'mea ~mp.Araeiei 1111 Aurelien, din cetatea Efesului, nit ere seut III re3!.l'lui:m pre :lHl;l en a etc ri i.

dela dal1~ii

burueni salbatece ; slaussdela dan~i.] de toaee cele ell! ave a el [neu get, LI1an d
CUi

Act s t<l. merge ~ pe 1Jilim co miru~Ilj A ~ea


xandiliel eu earele tm.prelln.i'I. ~ ~f men:; ~a. Cl1!'5<1ri'a.$i. odJill'o:i. t[\(;bipg~[Jd sf:ltaul
j

dm:,!ndl.l-Sf:l: de acoio,

IBin~. de

1'[ih~ticlliuil dIlpll Avg::ltilor, ap.oi la ml'ln~ii CIJ.llduriei. $i ltHrat~nd '~reh:eci de Psdmi, 1iclnta ,ttl o ~re~i f.':etoo par Intra acesrasl ("hi p ~ldl..tuh: ocN"l1d.ejd@3 mea esee Dumneeerr, ...:sc:1parea mea este Hristee, aeeperemancbJl meu Duhul eel sl.1ot».. A'Lest lericit umbU.nd. lll11lte locnil"i~ 1}1 fadnd multe mimmi, ~i eele vihoare., ~i sp~jnd 1nainte posat lntru Domnl1] htru. ad'llr:1 oah"'nete, del era de nQlI~zeci ~i patru de ani.
Irrtru

b~nf:c'Uvanta:re~ ~] Ia muntele aeeea Ta MOl:'J.,astlrea,


ajunse

Botez crestinese, s'a boteaat de tin alt actor mineincs f~~a.rn]dndllwse aeela el este Episcop. G:!i.ci amtlndoil1l!au til Tftsl ~Hibateau jcc de Tainele noastre, br~ dllpa. ce s'a bot;ezat acesta, S1:a 1mbn'licat ~ 't::1J hainl a!brl, dupre ebiceiel eelor
ce se boteo:i.Oi:~~i 0 ,. min u ne

m,er.g:~nd la Mona,stirea.llli

Af!tfdk~ a r~..

mlJc:cnki,

z;, pomenirea sf'f1ti1or s.fln~it,fo.r Nic!lndm J!:plscopul Mlrelol", ~i IErmt!u f-'reQtul, C~ !l,~L fo~t ltirolonisi~L de sliintul Apbs,ol. Ti~"
G.C€ii'isti

Jegea erestineasea t"':~] Duu! lu~ Hristos ... Caci dopa ce s'a botezat, s'a ilTAta tIIHl[nte~ lui illge rii, eari 1.- a Il:1I.v.ata s it se 10( hine spre rt! sarit, ~i $a t lnsemneze pe frn.l'ite ~i· preste tot trupnl lui dns~ita Cruce, Pentru aceasta din asemenea m.in/line, rrullti all ~re%!lt 'Ill Hrh;,tQs.$i prin ncr filnd bottilataj:s'au apropiat f a [lL$.e~rid. ~i du fiiudd. aJ.'Cd co m~t a porlll:[lJci smntlllui t PC)f fine, £l ]@pede eredinta cresthleasca1 ~j eL· n'a

desaar~it

primjt

-i~

q -",·" .... ,

iN PATRO ZllE

51

aeeasta i-a Ul~at caput a~a a luat fericttul ccnana mueeeiei,


VO]f, pentru

9'.

Intru ace~sta. ai, pom':llrre la plBllgerea prooroeulul lsre mia pentru ler usalim !';Ii pe ntru roblrea lul, iii peatrn uimlrea lui .'\vime.leh.
Stib: Co plingi in zadaf ({:'tatea cea dfSfititoare" o tu carole e~ti delcat prenrecli tiloguit.or prea mare.

~~.Dumneaeu. Ai adrcbit ]ega.tllrUe de lemn] In la·cul acestera 'Voiu faCl@i leg:aturi de fi~ifl sice Domnel Atotdrul
cdc liitorul, Je veiu puae pre ele io gAtul neam nrtl or. lara tu Ana.nif"., de gra bt~i vel lepa d a s uf etul ta.l!J. 9,1 0 rm Dun e ! Lucrul a unn~t (:uvAotuJui prooroce SC.

,j

p entru Ierusalim ~I VavHOfl. Ase· , meeea ,~i pentru iconemia lntrup,ll.rii Fiului lui, Dumnezeu. Intru care se vede toata puterea ~j s,tap~l]irea pmorQciei, Pee acest prooroe "tare l-a ha,tllt odata Pasher fiul lui ~mir, purUtoml de grLje al c,llIs.-ea Dnmnurui. :;;'1 1n groillpit .I-a b.a.g1lt, pentraca se t;l,Il,gul a l,llse sc~rbea VC;lU,uU robia, ce Hill. sil, patimeasea Ieruselimul, DBI' fiiudcl pronis tllli Dl'Dmnezeu a seapat pre procrocul din groapol I pentru aceasta rabavinde-se, a. proornch $i :!I spus lui Pashnr ~ 1<Numele taill se ~VJ. face nementic ~i,streln din p:and.nbll eaeesta ,aI [eru sa lim ulu.i. 'tbt odata te I:v'lI mus-brA nemernicia tao C~.ci blestemat ~este omuj aceta, carele face lucrul Dem~nllJilJjcu Ienevires , (Ieremia, 48! 10) . .LoII'a 1:0 tHc1e 'ilnpar.at.'ll.tui Ioachim, Ieremia plangea Ierusallmul, Jara. prooreeii eeL mil1cifiO~i, tndemnau pre flt'(':o~i sA-I u:::iga pr.;): el, Insa nul lui Sal.w Hira-

ces:t p:roo.r.oc mare, I~.remi~.,. ra.diU e satul Anatot. A proorocn multe

Cad dup<i mulre Jl!lli a murit acela. li,irl in anul aI eptspresecelea al tmp,a.ra~iei lui Sedechie trnparatul ludell Ieremia so tanguia pentru Ierasalim. Deei pentru prj.. ciDa aceasta a fost pus i(ltemf:'ii~a:, d'tIJd haldeli ~j ll<lvi]onenii eran apro» pe de
Ierusalim, Nu stiu losS. eu eel- t:hip proorocnl a je~it afar! drn temn]fa,~i s'a d es 1a paman tuJ lai VerJ ~ami I'D. pe n till ne,ap·arata tnb!rlifl'~ ee aV'f:a. ~i acolo prln:d.ndu· J norcdul haldetlor ~i b~t~n~lu-]! I-a aruncat in tem'Di~~. ~i d.lJpa, ee a petre-cot aeclo hI -d,estul~ v-reme Ierernia, a trimi!:l ~m.plratul Sede-

chie,

~I

pe taimi ]-a scos

pr~ el ,-Un

!?i

,thicam, filnd ,tmpreuna


«:;Ii

ClJ

Ieremia, oprd

temnila. ~L apoi f-a zis lui : Fiindc:;ll a.i va,Zlit bine dela mine, :;;pDm~-m.i ceca' ee va stt se intAmple tn vre mea ]mpi!.rl~L'eJ mele, Atuneca rll:s_ptlndl.nd proorocol1i.·a, jlis: Na snnt eu tarde i~i vorbesc l~ief [mparate , el este Duhul lui Dnmneseu, carele vcrbeste prin mlne, ~i cele ce am scrrs, am scri 5: A diclii, eele ce am scrls snnt <ldevar(!l.te ~i neschlmbate. Drept aceea, jar:A~ se puae proorocul tntemnj,~ii ~~iaIlji~ paru~H lui, supa,r~ pre impifi,ratll~ zic.;l.1Jd: Ca. Jeremia ,~i In temnita. a~n-

sa nu-l omoare. Atun ce a, a sis Dorn nu I cane Ieremia 'I FA til! Ifgi!i.tlUri de Iemne,
punele in gatll~ tau. te voiu trimite ;;,pre doe la imparatul Moa"o~lli ~i al ..Idumeii ~i a~ Tln'llui fi al Sidonuhn», f?1 fadnd.Ill·]e acestea proorccnl, le-au pus pte ele J:1l gcfttul siu. Atuneea Ana,. nia fill~ lui Azor mln{)l,Dosu~ prOQfO.C, s'a scalar, ~1 luand legaturile dela gAtu! I-eremlei1 le-a zdmbitpre ·eJe inahuea ochilor norodullli, :ticbd: ~a. azis Domnul ca:tre mmc, vain zdtobl jlJgllJ ·imparatullll. Vavilongtui, ?ela gfltll.l I:!!ltl.nor ne~m~liiloii'. Anm.cea ,iii. J;~S Ieremul. co\tre m1nc~nos1J~ ,pmoroc: V:ideoe $llJnt bllzde tale~ ~i hllm.a ta izbu l:ne~n: otr,a va I ca.ci aces tea d-ce a.de,.

dill set race~te lnlmlle osta.~ilot! pentruca llUpropO ve dlJ e,~ pace I ei fa. sboiu ~i te
tur burare,
8:1\

;;i

seaparea a mal maltora ,. ~ar~ trnparatul a eis canfl da.n~ii ~ lata. el to mAinHe voaatre se afla.. Deci stanoes a auncat pre leremla hI! lacn!
lui M,dhie Iii in hnplJpdunea mortilor; Deci hl~HlntAnd!J.-se de aeeasta Avimelsh, a. zi~ dtre imp~ratlill: Pcatruce

so omoare IJilirtllpsetru

Pemru aceasta

mat hioe

este

ai facllt ra.m 0 imp:ll.rat'e ~gj,Ieremia ? Raspuns'a 'tmpSir:o.ml : n'alll {:Leut ace.ast3l, CU


vQia trei:z:ecL de: O<lIme,ui !iii du·te de-I scoat,e (I.re ,el din ]ac. ~i du.candu-sc Avimeleh, deg:rab l-a
ja, impr'eIlD~ [u tine

mea, ci pentru [ric! po:pornlu;. Deci~

putefl1lci,
SCQS

pre Ieremia nell'ili'tiimat


FR?W

un pu;t,erea

lui D,Llmnezeu. Atuoce:a t1np'~r,atlilludtl.du-l

EW .;;':._~i

;RS,,"Ji'iIii'

k~g;£~SI

!!3&Siii'oiI>_"'R;1'l5'6<l"'~_SY

SI'!o,,",._I_

: : fl2-

UlNA. NO:e;,MV.RIE itJ.c.1,l!njurapre ea ea un zid de diamaat, Pentru aceasta ie~i afarA. dintr'Jasa, mal

iMg!.l el, i-a zis : Nu ascunde de mine ceea ee voiu s;3, te intteb; ilJirA Isremia i-a r:ASPUD.!:I: Pentruce urA.'i'ti ,liIdeve.nlll. 0 ~rnpS[',ate? Ell no ,sunt propovednitor min ... ciunH, de ~i vei omor! de multe eri. lara. tmp,batu]
omen,

tn.

'nainte de

a tn.cuojura puteree

~i oastea

s'a

jurat,

z;ie,:ind ~ V~n
te\l'O~i:l:

Dnmaezeel

ta,

Dici te TO'.iu. da pre ti De 'in m~lnjle M.I'batilor VMsAtQtl de sAoge. A~a dar Ie.. remia a sis tmparatulm : De 'lei. :pb! sfatul mel! Q Imparate, §:i ieljiind.vei pliiiml pre vavlloaenl, sa. fti.i cA vei scapi via,ta

psntru tot

p:l!ltin,Jilor mei l Nu

CU\lat1ltul ee- M~ vei

spuue,

,se:va pierde, lam de Ie vei slii tmprotid, sa ~tli ea nu vei seapa din ma.:rnHe

,i cetatea

haldeilor, AtU,t1.Cf:B a gra.it Ierl!miad.tre Dumnezeu, zicA:Dd ~ Rogil!J..te Doamlle, ii8Tta-mi mie robului tau ea sigrAi~sc 'Innalntea ta ; ,~i a. sis Domnl,li~ grAie~te. Atunees a. sis Ieremia ~ Do:amne cetatea aeeasta 0 dai tn mA.inile ha ldellor I Cal si fie laude e.i,i s:1 zica! ci Q a birgit pre ea ; Domol1' rneu, de este vointa ta sa se p,iarzll. cetatea aceaeta, p,iarzll.··Sle\ de mainile tale, larl nu de haldei, ~ a ~js
j

aceasta a IerusridimuLuI

OU

lor, d

de Ioe, Deci fiiindcl rrnpararul a soco~~t hiufe.le cuvintele preorccului, pentru 11.eeasta n'a~dpat de riziboiiIJ ~ide n.ii-

,i

eeta to a aeeasta sen

pierde

ValiIea vav~lonellilor. Cad

vii.nd ei, au tnc:ungiUirat oetatea IecQsaiim,lllui,$i epriud cele spre hrana eel. veneau de a£arA 1[\111-, IIn'h'iJI~au pricinui't in cetat,e mare ioamete.
Atuncea :i:mp~ratnl temandu-se
,Bi

ca sl

.DD se ornnare :tnJauntru] cdat'ij,

Dloaptea fmp(ell~A cu oame.nii ~~i, lad, haJdeH. gOD[D.du-l!. din urma, ~-au prins, ,i All omoJtt pre fii lui teaintea 0(:11110" lui, Iara Imparatnlui Sede<:hie i-a SCiCS ochil,

fllgit

tn seeala-te Y;'i i,e._~j aJa:ri\ dintr'lusa, ian haldeii nu se 'lot Ia.uda. CAd deDu le velu deschide ell I,or portil.e Ierusalim:nhl.~, ei :sli1lgu.ri nu pot intI'a tn~ tr'tnsal. Du-te ~i apune hni V,atub, a'ceska ce-t, zic. .:?i la 211 ~ase]ea ceas din uospte, veniii Ja sldurile ceUi;ii ~w vedeti. CA de .HIlI volu deschide ell. haldeilor, :srungur.i ei nupot intra in Ierusallm. ~,j du,p~ ce a :zis aeestea Domnul, s'a, despi\,rijt de Ieremia. lad. Ieremia s'a dills la Varnh, ~. 1-1 aritat lui aoeasta. ~i mergDlnd.amln-

Dnmneaeu,

~i Iegat I-a pogorlt fa VavjloDI ~i l-a bil.g;at Intr'o iD'oari, avandu":J pre el ca e jucarie, 91 1~ pedeapsa aceasta s'a a.flat paD£!. la eele mar de pre urma zUe ale vietii sale. larA Nab uzardan 1nU.i'lJl budtat al ltd Navehcdoncsoe imptlratl,llj lnt.ind. to IemsaUm, I'a ,u.s pre d. ~~
J

dOl t~ BisericA, ~'au rupt hain:eie mot, ~'au pUB ce:ou~a. preste capcte~e JOIL !i1 plfJ.ng<eau pentru cetatea Ieru:sa1imului. lara 1.1 al saselea elf'a!!:!! din noapteaviiud el 1<1zidurile cetatii, an auzlt gtasu.ti de trtmbiti. Caci iogerji din Cer aU1fenit

,i

~iind ia,cUi In mAin,He lor, ~i au stlitut preste zidnrile ceti~H. ~,i. vli.zdl"ld'll·j pre ei Ierernia ~i V arub I au p]~ns ~i au zis: Acum este adevarat cuvAntul carele l-a
grcait: Durnneseu, ~i

au zis tng8r.ilor, ru-

I'

Biserlca lui Dllmnu.eu () 8. f~cut cenl,I~I, dupre cudntu.l luile.n::mia. lara dop;!l,

~li.ptezec] fie a.81 ,iarA~ s'a deslegat robia .l'ern5a.limu[ui, precum Inainte se va arMa. b.tdi cum a stUut luarea I}l robia Ieresalimului ~:i care :suot eele vOfbi'te de Domeul dtre ,teremis le spuaem aeum aicea ~ In zilele aeelea, a grllit Domnul ci1toce
J

Ieremia

~icAnd ;Ieremje~

ie·~f

eetate tmp.reuni cn Varuh; cili[l.ivoin sA o pietd p'f'eeal p,entrumlll~imea p?lcatelo.r oamenll,or ce ~ocuesc tDtr'ill~a. C~ci. r!.'lgltdundevoas'tre slJnt ca nj~te sd.lpi necl ilti'ti fo mijlu cuI cetAt[i ace~tia~ fi 0

af.ara din

giimn-vii pre "ai,sl Rn se stdce cetatea, pan~ 'fom grM ~llIi Dnmnez'Ctl. A tun eea Ierew]a at gIlliitJ zica:nd: Regu:-m~, lie Doarane, pOI,"IJIDce~te s~ griin!: lnaintea ta, ~i a ais Demnul, gr:lie,te ; :;;i a .r;is l. e 11" e m Ia, i:atlne-- am 'incredinlat, d, vei sli dai Ierasalimul In ,I, m:tioile I1'd.jm.a,i1o.r lui!~i poporol tlu Isreil, va merge rob in Vaviloo. Deci ce ~l facem s.fintele vase ale Biser-ieH tale? 91 a :zf s Dam nul: Dati-~e pre el,ein p:a.mAnt! zk:i.nd ~ Ascul tl pam an tu.le glas:ul lui Oumn~:Il'eu~ce,l ce te-a zidit pre tine'
~l ell. ~ap~
,.~_ ~~~~,:i

Vlemll.$i
ta,,,

lna frums,e\ea

du pi ~,l.i!estea'''el paze~te sfint:e1e vase


~"" __

e;w711

S?I=I-I ~,

iN PA TRU ZILE ==""~,.....---

G3 lui llumn;e:e:en, pentru cllvAntui ee

ale slujiri], pin. co se va aduna poponll ICc1 lubit, Apoi a gr.:iiit ii8ira~ Ieremla, zLcand.: Rogu-te Do~m~e',ce vain face lul Ali'imeleh Etlopulni, ca, multe ra~ri de Dine a Iae ut mie robu lui ttl.tl r Caei acesta m'a sees din lacul tmputieiunii, fntm care rna baga!lle; ~i 1l'4 voin sA V,3,za ptersarea cerath, ea sa. nu se sperie !'Ii sa moara dt hieA! friud fncos ~1 mic la snllet, ~l a z'is Demnul eatre leremia:

runea

a. ais Iere

mieL, e a,e u 1:1 voi u ace peri IPreel.. ~i dl!IHIl 00 s'a s:clI1]atl dulce am d()rm~t)

a ZISl, 1nSia. pnllnl ~l pentru aceasta este tngreuiat eapnl meu d. nil s'a hrdestulat de. somn, descoperind srnechinele, a aflat ea. pica. lapte din ele, ea caud (:'0 PlJtin mai 'nainte le-ar {i cules, ~i a .li!;: A ~ vrea sa. dorm inc.a. Dar fiindca co

f?~

,i

T risnite-l pre el .1 a
!p~na se
Va!

VUII,

III i A,gri p pa ; ~j·l

trimis Ieremia, de reiu dormi rna. vOlu zabovi; ~i pentru aceasta el se grabire
mal

umbra m.llnte}n~, dm robie, Atuncea dar Ieremia a luat sfintele vase ale 'S]ujini, duple poronca lui Dumnezeu, 111 le-ae bflgat pre ele intr'o, fHatd. pecetlumdu-e pre ea cu ~Dehd saul in numele ll!li Dumnezeu: Adi[;rI Iehova, care dupre tAlcuiwrh eel ~a:ptei.e'C:i S'C inte1eget Dcmnul. 9i 0 mirurne I "flpami peeetei s'a f~C1lt atdt da adtQc~ ca. !;'1 ca.Dd ar ft fo·!3;ts.~p,at ell 0 unelra de fier, raIl piatrot a acoperit-n UR[lJOf, penteuea 15;'1 fie ane~'i'Qie CIlOQSCtlta oamenilor, Se alii insl piatra aceasta 10, pustia, tn care mai lntliu ~Ioi!!.i 21 alcatuit Chi 110tU I lui Durnneseu, bra dimineata zlce Ieremia lui Avimelel]: Ia cO:l,ini;a aceasta Flute, =?l du-te ~a via lui Agilppa pre drumcl mnntelni, ~i adlll smcelune, ea Ba m1nance bohla'vii popo.rul[li, ca spre ttne este vesella lor; ~i preste capul tau sta. slava lor. $i tndatt

voiu aeepe r~ pre el seb

mrearce

POPOflJ'.

v'a mahni. r ca d.Q3 ra nu este osteneal a. ,~ arsura ito-ata. ziua ; sa rna. due: mai eurand, ~i <leota voiu dormi, $u luand smo-

chinele

81, venit ]80

lerusalirn, ~] R1.1 ctlno~tea.

ni.ci casasa, Did pre Q rudeme, sau prleten, ~i a zis, bine este clwln~a't Domn l.Ii1 uirnrre ml s'a faclli: 'rule , aSI:$Jz.i. Ny este cetatea aceasta Ierusalimul :> nici Ierusallmul,

din prietenli sal, ~i a zis: Bine este cu\,a.ntat Domnul, mare uimlee mi s'a f'cut mje~ t1l je~ihd afata a r~mas sl:Arbjt~ :ne~6jnd ce ~~ ~i puind jos co~nl~a B .z:is:: Aieea am sa '~e:Zjp~\D3i d.Dd Demael . til1li va ridica uimire (lj, ~i ,~ezA.nd el, iati,

min.tea mea, pentruea nu m'em S:Si'lurat de SQ mn, f?i. 2J h:~ it :da.rs din ce~ lla. te; ~i hc.land seama d opre se !I1I[le~ zice a: Aceasta este cetatea, nu m'am tnselae, ~i intd\nd iara~i In cetate, ~] cerii!.etAnd, n'a aila,t pre: cine va dintre rudemi san

S"'a llI~e,lat

faca.

ailli'!::UIIgiul'at eetatea Iernsalimului, ,i a trA,tnbita:t msrele loger, zld.nd; Sa latre to cerate toatA pueerea haldellor, did

s'a dus la vie. ~u acesta ducandu- ae acolo ~.i soarelc apunaad ziua, iata puterea haldeilor vlind,

un batra~ venea diot~rina sa, dtre carele Ii sis : lie eic bbr.ii.n!IJJe', care cetate este aeeasta r lara blitr,'I1I!lJ, i-a .rtlspuu.s:

Ierusalimal

fi.IJle;-~i a zis Avimele h :'-Unde

este Jeremia proorocul ~i preotul lul DmD~ n.eze III, ~i Varch eitetul, ~j tot poporul c_et~ ii? Cih;:i nu i~am aflat pre ei, ~j a aceasta r (a ~s'ta;'..i ~i·ai ados aminte de Ieremia ~i de PQPQr~ :ri lntn:bi pentru el
dllpl

s'au .. mn!. diD

h·' .-l tl d enenc nan cetate,


I

descbls 'ioua por\ile.

Amncea

U' .... vls~n.cu~ a

•.• _" :lC!jilt Bt..ara

[ere-

rlspuiis ba:ti!'Atlul. Nu
I

esti din eetatea

~.~0I,rudndu-1e pre de IDainte;a, a :zi 9: : I e pre ae es,tea~j ~~J ~e pazf:~,te plna I.a ziul!! t'ntm care te: va. cerceta Dom nu 1 pen tru e Ie; cici. ]]()j Ii'film fostvrednu::i sa. Ie pazim. m:arl\ra.ruh j,(!~~tld dam din c~et3te" a rilmas, ~e2'aod Intr' un !normAn t. $; A "i rui!!le 11 InAn d S'illOchine.le pe an!iura so-a!l"eilli, ~i ,apropiindu-se de un co paci'U a ~eznt sub urn bra lui
soarelai
I

Gule acun'l de ~aptezeci de ani, fi.io.d.ci s'a wbdt d.e tmp~Tatul Na:vlJhodon.o::lOl', ~ cum t u t gna r fi ind ,~i nEn a.scut If.1cl a-

ala.t.ea ami Poporul este to Vavi.1on

tlllf!Cea. Intrt'bi

orhhr:le::asci1 Plltitll~i plecA-ndu .. CiiIpll 1 h\ ngf:l t(l.. i~a.~ Oil, dorm it §<I pte: ze d ~n d.e ani. 9-L 8,Dtuta s'a fa cut) dup-le po-

sa se

,i

a.CIlm. de cele ce Did odatii. Itl'-ai v:llzut? 91 auzrcndu' Ie acestea Avimeleh, z lce 11. b uranul uj: De no aifi fost b6 trjin, ~i pentrllcA nu t!5t0 iertat omului lui

Dl1mnezeu a oCil,01 pr,e m~i mare:le s:l.o, a~i 11 t~:s de' tir. ...:: ~i ~·i~a.:;oL. lois eli e$ti fi.

nebllD! zic.a.ndu-mi

di poporul

~hl dus

LUNA ;.10E;MVrlIE

rob in V:a.vilon. Daca ~.~jghiOiounle


ru]ui s'ar ,6 desehrs

Ce-

nezeu ar Ii venit

~i stapanlre, ap~, dcgrab lao Vavilon.

Ia pre ei cu pntere ~ncl1inil ar: Ii Plltut ajenge

sa

~i tngerii

~ui Dum-

/.. Ca.ci pitl~in eeas esre, decAnd rn'a trimis pl:lrintele meu Jeremia la via 111i Agr.ippill. pennu pul,tne smcehiae, ICl :!It

,~zirea Ioculul barbate~f'e cal"ciind-o se bucurau ca.nM.nd. ".Prea iaudaf·e Domnul pari nit .. ,~Ior ,si Dum nezeule, bine esfi
j
I'~

,tnUlllai. FacatofU[ui.

Cl ingro ..

cuvant.tll
,
'.!I-

f'

dam celoc belnavi din _ popor; ~l d ucan(lU-iII1fsub

un ccpaein, pentr\]

Il:~'Sllf<Ji soa-

relai am dormit pU~ln; ~i socoiiflde" m'am zAbovit ~j desccperind smeehinele, am affiat d, :pica lapte din ele prccum s'a euies, :!;!itllJ imi spui d. :s'a roblt poporul
hlSI[l~~~

1<3l,' Va"ilon ~

este aC~lsta? ~i i-a :SpllS lui, a douaspreze ce fi ule si Iuand dela el b:AtfAnn1"macMne. s'a dus, blueeuvantandu-l pre et
pace
S'E\

l'czi, ~7:L vAzlndbatr~[luf smo(hi~ele,a zi$ ~ 0 fiule, tu e~ti fill al dreptula! om ~in'a vojt Dumneseu sl-li Mate t'ie Pil)l;b:~i:re3 cet~~'~i,ace~tial' ei i.- :idu~ spr,e ttt1e uimirea aceasta, ]i"U ~<lpte:tCci de ani, are poporllrd.~ clod s'a wbit in Val'·i[Ol'lI ~I ca sA am cQ acestea Ic~·,ti gr!l.~sc B1.Ull ade:v~.r.ate} call1iIJ. lil. tarini~i ve::r:l~ cit nu s'a ivit tncl cresterea :serooinatllri~or) ve!'!;i fl smochinele ci nule este tm::a, neme<'l~ :!iii ctlnoa~te ~i ~nGuti~ij te tedupleca mie celui c~l1 verbesc a-de.v,!if'Lll. Atuncea Avimel:eh Cit din belie de ~tePt:\ltldu·'s e ~i at sll!l~lnd ,!;;U d e a rn,aruntul pa.mantot ~i eopaeii din ,eol, a ZLS: Blna e¥~j cllw§.nrat Dumnez-eul Cernilli ~i al pilmantlllui odHhn:ili.sufletelor dre[)\ilor, Dup.\ aeeea sise b~tr:!UIlUluil cue lu.rdil
j j

$( ca. s,l eunosti ca, eu nil mint] ia smoehiaele

,i

Treimii, ai zldiljrel blsericl Inirucnre prin dumnezeescul Dar, i~vora~fi rmrul spre lurnlcred~nta se apro pie Ioenichie, Sufleful

P acanduwji

ini rna fa locas

~i

nare ~i curafire.a calor ce eu

carre

line

sfafurile sufletelor eelor ce veniau cu eredinta, caire line Ierlclte, lumlnandu ..l·e ell mal 'n~jrde cunosante ceaprooroci1!8sca.

ne zeescu lui Duh, c un.o s tea

lamlnat pururea cu sb'aIuciriJe dumfiind

tall

pre mine boele sufletestt sl trupesil lzclunlletale fertoite si rna fa a canta: Prea Iihm:JaleDoernne al p.arintHor ~j Dumnezeule,
blne e~U cuvftnf.al.
A Nlscltoarei:

I nviforandu-ma

bave~,te~m.Hi,na fOg, cu ruga~ r

Sffi(lluJ:ji blue eredineiosul imp~rat loan Dueu V!.l.tat mftostivul, ~rele in MJlgflllsia en

s~vEiqit

St~h: PLIriiitorul e d@, clin uTIli jcs mai'n ~i ta n filnd imph!l!t. o s]e, A! Sus i!Lri~ 1mp ~I'!l.t acum te-al m:lit8l v

SfiDjiJoI' 'tAr, Hristeaae Damneseule, mi~lle~te.n.e ~i Qe maDtue.,te prenol, A .,in,

Pentru .rugllclu.l"li.le

.tt-r ·11,

Peasn a 'l lrmo~;

'au ~!ujil faplurii . cug<:f~


1<1

toril de Dumnezeu, fara

Ceea ce siFlgura at nascut pre Domnul neschlmbet, carea estl daruila deD u m ne ze u, :roaga.-f.eCurata ca, ell dreapfa Jut sa ..rnl schlmbe gandul cabe' cele mal bune, CH sunl rasvraJU de grijHe viejil,

m~'=~~?~='--~ ~
:
i

-<"8"3=="'''''''-:-_-''''

• '>3I>t-~~~,

"""~"d;'.,-, ""< __

~'?"=-~~;;'_""'~~'~

__

11
65

I'~
I

IN PATRU ZU..E
Alt Canon, lrrnos :

I )llcrurHe
t

sindu-o fericite inlru vapsele , de sangiud, 0 ai foeul mai Iumtnoasa Nicandre, stI'~gan d

Baina

Coconil lui Avraaru Nlrel;and ..· ,

ta eea

sfinlit,a'

i'nal1'a-ti inlrutoti veeii..a


SI'and deasupra

Jall dati,~1 ,~i..1 pre a '


munlelul,

vap-

pururea: Durnnezeulparintilor

nostrl, bine e~U CllVHntat"

caire Zi ditorul, nu v' a"U ars ferlcljllor, slrigand; Bine e~ti cuvantat Durnnezeul pari n t i~ r 0 nostri.
5.ltl.vB....

IlnpreuJ1tindu"Y8 ell foe din draqostea cea fara Indoiala

'ca facJia pe sfesnic Cuvioase, ai hunluat cu credlnts cugetele tuturor, araUind foarte bine 'cardrea viejii cu cuvintele si cu fapiele Ioanlchte. $1 suindu-l pre el cu dumnezeescul cuvdnl c,otre inaltim'ea nepaUmlrii.

Vapaiat cuptorului care era g,atili5 voua spre munca .. 0 ali iniorsspre roua, cuDuhul eel ce lucreaza ioale, s t rig a.n d: Blne esf cuvantat Durnnezeul , parinfUor noslri.

prooroceste, lumindnd sufle- ' lele ca un mare prooroc prea ferlcile. Penlru aceasta ell un glasle lEiudam pre tine ere ..
dlnciosii.

'Cu Do In nul Atottiltorul ai vorbil, carele a. cudi1it gandul tau cu nepstirnirea, Si fllnd Invii-tat dela densul cele negraite lnt uvioasa; 81 spus mar namre

....·,

','

I
"1.11 ~

~i acurn,

1:1

Ni!:s-clitctl.rti;

-trupat negraii'" ai nascut Prea-

Pre Cuvantul eel ce s'a in...

Impresundu~mJall.l pre mine ranele cele nesuferile, sl boale

de mulle feluri 'rna invaJuese;

" nosiri, blne e;;ti cuvantet,

curaUi Fecioarii, carele isbaveste din rnoerle pre cei ce striga: Dumnezeu] parinlHor
Peasna 8, Irmos ;

scapa .. a de acestee rogu .. na m r Parinte, ca unul ce ai luat dela


Dumnezeu Dar a vlndece pafimile, si a usura durerUe eredinciosilor loanlchle.

P
~

re tineril eel hine credln,)~io~i in cuptor.jiasterea Nasc.aioar'ei de Dumne ..


T1

»inc.lllpUl a, lara

acurn savaT~ ",Ufi; pre toata fumee ridica rsa-1i cante tie: Pre' Domnul
~~a:s~~s:e-:a.~8~~~;.;;~!=,;;;;;r#i:;iQ;"':".~~";;iGii:5:w(~iIt:Yo.:c!""_~~-7Cz~~

j1~euh~-a '~t'~?tl!Ui~ Aluncca Ej~d

en loate osllle ce1e de sus, laudam pre Taltal, pre Fiul, ~i pre Duhul Sfant~ Treime neoesporfita, Dumnezelre nezidita, sa strigam cu ' bucurle: Sfant1 SHin., Slaotl 0
i:k

Dimpreuns

A Truimil .

~.i£O

i~~
~

8e

LUNA

NOE.M'IlRlE
I

t putere,

pe'ralie.

~~ staparure,
A..

~I 0

iii

nn1-

A NaHa1o~rei'

'\ Aratalu4e:·ed rnai pre SUS ,~ de·cat inger-HI I.ntrl!pand pre


Dumnezeu ne.grait. Deci pre
if.

~Iacesra roagaA, Sta,pana~, eea cu


lolul

mele, eeea ce al nascul nolanul ' milostivhii, pre fvIanluitorul ~i Domnul Fecloara, c,aruia striglim: T oate lucrurile blneeuvantafi si Jaudafi pre Domnul,
lrmnsu l : SI1

~ rae eumei pre sus de petlmlle ~, celelrupestl, intru 'i'naitEi. sme~ reniee minfii, cantand. Darul

~, I'

f,era prlhana,

eft sa rna

Jal!dam, bine sa cuvant1ilrrt •.

Haniudforulluiuror' Atotpu,;ternice, pre eel 'ce se [lrteau "de buna c.redinfa, in mljlocu]
"

tau eel prea mare,


All Canon,

Irrnos :

:1

Mftf.l~uil,oruleal tuturon.,

n D on1niul ",
OJ

valat, sa cante: Tootle lucrurile n bi necuv Elntafi $i laud afipre


Peasna ~ Irmos:

'\r~p~;I~ pog,orandu-te . UI . \,.III .'

:1

j-a,i in1,

Ajuns~(ij a 1i clnsfl] lerarh,

nu Cll. sange str,e,'.i,n, ei ell el fall, intrand in Blserlce cea de . sus Nlcandre, ~i canfi.and: Blne-

-"--T'
,.,

, nului pre' Dornnul,

cuvanlafi toate iucrurileDom-

tati toate hrerurfle Domnului

pre Dornrutl, nlanful Enneu" ~i imp~d?bi~,?u~~,ec~~ ,san~,ele mucerner, sing a! Blnecuvan~ pre Domnul,

I scaunul n

pre~1l~or laudAnd

'. ., ""
'1 ,. ,

I,cie trup, einsllnd sfinjita praz~ nuire a MaicH lui Dumnezeu, 1~~W sa. strige : Bucura-te prea

"Iumina.i, ~i sa praznuea~ "sea flrea minlilor celor fara

'ot n, earn,nl, pam.iant,e. SC, .sH 7JsaUeze cu 0 u h u I fiind

::nezeu.~, curaia pur u rea Fe~~ cioara, ,.:

fericUa

Nascatoare, de Durn-

~,I

jertfe c:insfHe,~,iv'ati adus spre

savlk~ind mal 'nainte cele sfinte, v' ali eratal ml ros de buna mlreazmii DomnuJui, sfrigand:. Binecuvantafi toate lucrurile Domnuhn pre

C u sfinlenle

SI.a.Va.'h

rindu-li 0 u:m n e z ell gandlil. . , ju, .' aP enlru aceea ai• ajuns t P"'"
rinte, a Hinger in Irup, si dimpreuna ell ingeIii locuestl in ceruri ,sl'and inainlea scaunului slavel totdeauna, ~i umplandule de ,lumina netnserats.

Putut-ol bind patlmile inla ..

Dornnul.

.1

1.(suea
w
=!!!

~i acum, a ).las-cii.lonrd:

noianul r aut

~.

::.;BiR_s.)i.,.-.......(Q;'"

.. -..,~

~_~a_ ~
-,;JSi

afH0r
::!i~~

Cain cerurl aifocuit in munf si 'in peslerl, Cuvloase, penlru aceee s'au impacal ell
-~;~9.[_92 !!-~-- -

'is' ~S2~~

-=-~"~

[j

,,_

-,II

~_~~~'_"~~_~_*ee:e'888e§§;8F1§;§£§,AAe-Ee§F>8

ai supus patimlle sufletului, cele ee cu anevcie S€: oprese, ~i te-ai fBent drepl. Pentru aceea

line fiarele cele s,albatece:i

ca

eredinciosf le liiudam, pre fine, loenlchle, CinsfUeJe ~d sfin1itele tale measle zactind in mormdnt:

fafoare de vjate;_~

mucenice Nicandre ; lara pre eel ce erdeau i-ai daf morjli, cu fugadunile Iaie cele pur-

zandu-fe~ ai priimit roue reasca, prln :mana ingereasc.a

ce-

, vtndeca hoalele, sl erd taberile dracilor totdeeuna, prin dumnezeeseul Dar, inlelepte Ioanl .. chie, ~i lzvorasc vlndecerl, tufuror celor ce cu eredinia, purnrea Ie ferleesc pre tine.
acum de Hristos, mal Iumtnat ~i mai eural

infri,cos-ala, fiind desbracati,si de cai~egandu ~va)l !?i pre a mull .... · ~aron:d u-va, ~I ara""·t.... d u~va, sa'..~ an_ '" " natosi,~i dandu-va Ioeulul v' ati arafal nearsi, fllnd pflzifi cu durnnezeescul Duh purHUo1,,",
to

Arfitatu~v~ati. Ilrlveala

rllor de chlnuri,

A. propflndu-le

Ioantchte, adu-tl amlnte de cei


cr e d ln fit Cerendu-ne nona lertare degre;~en:r ~i vindecare de loele boalele, ~,~unire eu lmparlUia cea eereese a.
It K lisaitomei :

Mifropo[ie a Mire,~or priiznueste chemflnd

A si8;zi sflntila
j

ee le pornenesc pre Une co

toata cetatea la OSP&t, inlru

eceasla -pnrnanire avo asfra prea laudtltilof Inlru care a1i

savar~n

s:ira!, ell ,cugel\iifeaz ..

sfintifa nevolnja voaSI,o.va,,.,


s . ....c·· youa .eru 'J~

t
1

Ilum~nea_za ochll sufletulul meu Curate, ceea ce al n,ascut lumina, s,a. nu rna ajunga intunereeul eel mal adancal patu mam.l1ntiu€$ie ~1ma i.ndem~ neazi caire llmenul dumnezee~leivoid.
All _
c.ar1:';Hl~

:?i Inger H le lnir area

DescI· au . 11SU-.8·

,au datglas. de bucurie. Celele cuvlosilor $i ale dFi!plUor s'au


la~,bljrtdLl-va~adlJceF-v,a
de eel ce
,

\' oflslra

calulul, nlcl sa ln~ acopere adand mea dClnadajduirii.Ci

bucurat, Cu carl impreuna

s,a~ ,

voi, sflnfilor.

va

pomenesc pre

arnirrle

Irmos :

Uirie infelepf"e~ si en :Ftlclii ar-

J nHnz.andu ..te

Rvaadld

p:dn boala, o.

pre Iemn eu

ta, ceea cee~ti ell totulFara prihand, earea cd nascullumina

. b urruneeza-ma
U

::;;i scum, a

Nasciitollrei:
61'

cu J.U m I• n a
R i51 ip e s te
~i

eea neeproplala, no r i'i suflelulut

fneu,

rna

.-~-

----

I~'''''';<?-~.i'._""c~..:....=.""",c_..-ee.??i=~.~-~-'i

""'='i'rv=,,",.

'''i~~~

_-_

~_-9!o:cs.1 ~

LUNA NOEMVRlE

scoate din j'nfunerec, rogu-rna; ~i Ina invrednice,~te .dumnezeeslei manfulrl,


I

Uiudata.

pre 'tine;!,ceea ce e~U pururea


trmo~l;

ca

s,a

te laud

curelei sl dun, nezeeslel tale leoane, ceea ee esf fil.ra pri ~ hana, din cereizvorasc vindecari suflefalor ~i lrupurllor,

eva inliuntru a adus ;.fara "blest-em


prin boela neascultarii,
"itl ,rb1rU in pantec€J JumH bine1",cuvantare al infrorit. Pentru

celor ce te laud5. pre flne, Stliptlna, eu adevar,EIlt Nascatoa.r,e

de Dumnezeu
A Crucii,

Fecioara de Dumnezeu ,~N asc81oare, prin odrasla pur ..


I

1\

Nasdi.t() arei :

~~aceasta.tofi te slavim,
SVETILNA.

ti

pre Hrlstos, ceea ee C$t_i neispUU,fi de nunla, t§nguindu'''fe ai zis: Apus-al Soarele marirU dela ochii mei, lurnlnand pre eel dlnlru lnfunerec,
LA LAUDAm: PMohie~ (HvaWe).. S~ihirile, gta~u.]aJ 4 lea, Cela ce de sus. effli ch~nlild...

lualfat

pre Cruce v6zand

penlru nol neineelet prea fe~ lOt


neue,
;II

mfelepfe Ioenfchro. Pen t r u eceea ai ajuns la dorirea cea desfJvar~jULSlal cEl~fig,atdumnezeeasca marlre, rug,a,ndu-te

fort paflmlie trupulul

ganduluj

CUI

Podo bi e - Femei asoulta1L-

buna

minte

rid supus

celul singur

stapaniparinie

SfralLilcindu-te ell dumnez~~ascif lumina, cand ell CU~ rlitia mlnjil aiprivif, ~i potrfvit ai doslustt, din cele Ilreeaioare precele vesnic sHtt3toare; (1tuncea PH r in te priimind Toc

Shw.a, a muce nici lor :

'fe..aluns Arhierau durrmezeesc ~i mucenla

Sad al. prea fericifului Tn; te-al ari.Uat Nicandre, de earele al eel atil Mirelol',. euvloase ' e. pann·1' . ~."., care .·..X.~ lnd u-u . ...... mtru savarsmc ~.

I.niru mlma te, ca un cerb te .. i a aprins de dumnezeeasca dragosh:! ;si uHandu-ti trupul $1
s§ngele'te~ai t:ntrarmat ell bucurie, c-fiire oslenelele pusiniciei, prim care pelimile Irupesfi, Ie-al SlUpUS sufle1:ului tau.

Ermeu inlparaie~ti tn ceruri,


~i Mum, a :.'-l as£.iitoaI"8'L :

pentru Hr Ltd os, prea inteleple, dimpreunii ell

Inchipuire sarufl ~i cu dragosie: dau Inehinaciune ell. ere dl 1'-" $1 cu Inca P uua •reaDU,I,)re
.t': .a
....

smerindu-le piirinJe Ioanichie, de sllnlclle nevoi ale, acestut trup smeril: $i cu. siaruintele privegherU_, ~i ell l'ugaciuni de

ai Iocun v,@iJ:'furile'munjilor, ne-

I durnnezeesttle ntru

sulsurl, '

IN' PATRU ZllE

loati), ziua, irnpreunandu-fe cu Dumnezeu, te-al stralucU ~j ,ai luat Derul prooroclei, vazfind
pre cele de departe, ca pre cele de eproape, ~i mai' nalnle spuind credtnclosllor cele ee vor fie. Pentru aceesle Ie rnarlm pre tine ca. pre un prooroe dumnezeesc,

lndrepteaza-ma ell rugaciunile tale"Nascaioare de Dumnezeu, na,dej'dea crestinllor, si n18 Izbave~,tede chlnuri, ~i de loaU) munce, si de foeul eel vesnic,
A CrU(;i],
E!,

sa

Ni~dlLoal'!;"i, asernenea:

dracilor si sagetHe, cu tari€ le-al zadarnieit prin rugaciunile cele dlnprollva, ,Si lmprofive lor a. j c.a;;ligai" cu pulerea lui Durnnezeu niruinf[, vrednlcule de·j,audo,. De aceia ti-a damit fie parinte .. prea bunu], raspifitire mlnunlle, odihnlndu-se infru srnerenla inirnf , fale. Penfru aceasta ~[dnstitele tale measle izvorasc mir prea mlrosltor, dlcife--ai aratat buna rnlreesma lui Hristos loenlchle,
SISlvi, I:l'la:>ultll 8-le~:

A rcele

.... ceea ce te-a. ndscut, sf· ''\ en nga


nezeul meu, cum mori acum pre Cruce? Cum :?i Yn mormant I'e pui?
STIHOAVNA Siavii, a. Cuviosului, dill OdULJ.. glesul W 5·1ea:

Hristoase, spdnzurat pre Iemn,

Dupa ce fe~a vazut pre line,

pJangere: Fiul meu .~i. Dum ..

mdnlul a iesil vestee Isprdvllor tale. Penftu aceasta in cerurl

Cuvioase

-Parinte in lot pa1

dupre chip pazindu-l nevata.maf·~ mlntea sfapeln preste patirnile cele pagubitoare pustnlcesll pulndu-tl, spre eel dupre asemanare clH este dupre puUnti5 te-al suit. Ca barbab3$'le flrea s iiin d u-tl, 't'e~ai nevoit pre eel mai rau a.. su .. I pune celui mai hun, sipre lrup mal mar el' ceUlfean pustiei, celorce bine ca1aioresc povatunor~ 1FldreptiUor de faple bUI1€' prea adevaraf. '~i .ecurn in ceruri, ogUnde,le de.sJegan~ Ioenlchle, curat vezl s fa n i a Treime, s! Ie rogi fira mijlocire, penlru eel ce ell credintd ~,i ' tine.

Pre eel

ill antd plala oslenelilor tale~, taberlle drecllor ill plerdut, ee-

e-l face rob duhului, Pentru ace asia caJugarHor le-ei arataf

te]e innerilor ai ejuns, a ,ca,rora lndrasneala

avdnd cafre HriSitOS. Dum 11ezeu, cere pace suo Iletelor noaslre.
;;~ scum,
!L,

viata Hira

prlhana ai urmat,

du-se, ferieite p,ariniele, nostru

NQs.c.D.wareL

Podob:e· A treia .zi ai imrj(J,t~.".

~f~~!i1'__-_ -

Pre

mine eel nelndreptat,


~~;o:e "~~.....

cu draqoste, te cinstesc pre

,
~

e "~$e$"~j3'~~_~~d§3ij"'!:"~~-i;'<;O-"Ii1

----~-~-

----------

--_

~---

-_-

tu e~] vita cea adevarata, ear,€:

Hascaioare

~i aci.m, a N~5c~'oarel-

de Dumnezeu .. ]NTRU ACEAST..4 LUNA


iN .5 ZIL.E.
S[jn~ii rnLlC~J1jci Ggla~liDn ~i EpislLmL

sfinfU, 55 rnllueasca
noastre,

vie:fU. Tie ne rugam, roa,ga~t!e Stapana ell cuviosul loanlchle, :;;1 eu loti

ai odrdslit rodul

sufletele

La Doamne ~tdgfl~-am.<. Stihirile, glasul sl S·Jea_

zts: lacele din lall ntru, Mantulforule, s'a ranif.


~l

• I, S. precum mai• I namte ormeon a

eel prea f.firadelege ell nedreptate ptronlndu-te pre lemn, llsuse .. vaz6indu-te Fee i0 ar a ~l M,aica fa
J

P oporul

A. Cruclt, a N ii.scil.tO!l rei;

f'odob~oe; 0 p,re<!,sl4 ...Ui mlnlJne".

jh~d~r,an,',. i~. cu laPlele... cre: dlntH~pnn multe chinuri


~i nevoi,te~ai

ce~11l.1M. sllljb,1 a Utreniei ~j Otpustul.


~~lJl!~:Jl!:.iI}!liili!~I!ji:lliiU!l 101111 LJ:II~a.ulIII!.l!

dupre
!I.lIIIlU1

Ina~oriui Hristos, Ga,lacUoane:; lfic€indu·ie jertffi plac.ufa sl junghiere deplin ell in:draznire de huna voie ferlelle. 0 I cal este deadeverita si infarHacredinfa !

facul ur-

nir,duhtlii.
i!lII!:INI!!Il!i!lli'iri!"!UIIiI

Prin ceres indumnezeindu-fe


acum aj aflafpre
mal desav§r~it.

~~~~~I~~~
~!I~

1l1l1I1 .!I.lIIl1lT."I!IIIII!!I!Ii!il

!I~"

Dumnezeu

ii';-;'~

.iiIii~i!!~~~I!.!!I!!i."i!I'U I-!.'I.!JEI

'1!!1!".H •• IIIIi,.W

.....

iii1ii!!'.i!!!i.i!!!UII!iIl!l!:lIB:nl!lilliiUliLilJi!

Prochimen, glas 7. SC!ilmp~ t~te Inaintea DQm!]x!luL..Stih: Ce voiu rjsp.liilt] Demnulnl ? Apostnh.'!l dtre Galateni: Fra#il(lr~ roeda dukul~i tNle dragorciea .. , Aliluia, gtasol al 6-tea. Fericit barbatul carele se terne de Domnul ...., Shh, Putemica pre pamant va 'm silllil.[']~:a. luij EV'l[),gheU-. dela ,Mated ~ In 'r»eme'a Q~CUtf mftg-(ftJ.''U,
dUfre lt~Mp(lI)r,)(U'(l tnuit s, .. CH[NONICUL Intru PQme[ltre
.. e'~nic~ va

LA LITURGHIE.

r..."

1ifuUoare,.

sihastrUor,Muoenl·fa

die lUi, feridt§ de [)~umnezeu, ~i al surpat pre balaurul eel lnveehll ('[I rrutlte maestrHI cu im.protividle tale cele fad, eeea ce e$U dumnezeeasca podoaba
mult

sufletul si cugeful co knnIna-

izvorul bunat~tHor~ dorirea eea d esavarsu: Iummane d u-n-se ,$1 "',~ .~ f .


.j
l!o

C u srnnf·t) de~plinit ei caulal

pa-

slr51noesc
faptura
0

lumlnaior! pree aJ esi • rasan "f Ufurce..(...,ui ln€'.~e,gaor ..,' ~ ~~. I~ l' '-'t ai

DOi

credinja.cu

Iumineezii prin bun


' 1~.~

prin Der, ,$1.

toaiEi

a paUmUoF

lumina prea ale.as€!


ell straluclri dum-

01.

IN ClNCl ZILE

71,

nezeestidevmdeodri. Ai cafora preznicul eel pree lurnlnet cin .. stinrlu-I, slavinl pre Hr ist 08

carle le sfi nle~.te pra fo]i prin


mijlocirea lor.
Slavi,
~JflCtlIT!,
!I.

LA UTRENIE
C;\NOANELE

~BI,s~iltoarei:

de lacrlmi, stdga cafre f eeloera ~i l'-1'alca Dumnezeului noslru : Pentru mllitimea lndurarUortale Preacuretd, lzbave .. ste-rna de iadu) eel gro,aznic, sl rna s~Ha~lue~fe un de este odihna ~i bueurla cea ve~nic5
J

nan d, izvorand din inima paraie

Vino snflete al meu suspl-

e..
n-

Amandolli. din Ocinih,


Peasna

11 ~I sfinFlor pe -1.

J, glAsul nl IJ-Iea, Irmus :

1I,inffi sa·i ,ca.ntarn",

urmele prin ad€ine, ".prIB gonaelul Farson vaHzandu-I innecat, a slriqat: Lui .Dumnezeu canfare de biru ..
J~CU

a.Pf'e uscaf.umbl§. R.-dls.rai.t

f .... .,· ~l '. ,es(J(area.

.d

prea sJfivU,a rninune] ,0 faina infdco~aUi] 0 ,IUCI'U de spBin1lantare I zicea F eeioare, d,aca te-e vazut spdnzur at pre Cruce in miilocul a dol Ullhari, pre line carele le-a nascut de durcre minunat, Plangea zlcand: Vai mie Ftule pre€!

oei neinseratl, pre cerurile eele cuv,anUHoare, care au sir,a]u cit mai nlUU decat soerele pre pamant; pre m 1J c en ic ii eel dumnezeesf a1 lul Hristos, CU canta'ri duhovnlcesti, ~i cu erie" dinla s~i~ielnsfim .. slearpa, el rasEkU odrasla bine influriUi; de Dllmnezeu daruUa, Galaefioene, puind ina in t e a lumil rodurUe credinlii celei neschimbate,

P re 'cuv8:ntafofU Iurnindtori

D in :radachu),

eHneasca cea

lara
1

lubite 1 Cum te-a plronll

pre Cruce' POPO:rll~ eel cumplii ~i

nenlutltanlitor.
,l

Tl'or:lI', glasul

al 4-I.el\.

Mue-enidi tai, Doamne .. "


Slava, ~iacum.
81 NasciHoar.ei

Cauta In sfar~,HL.11 cartii.

HInd credinta eca cake Hri- ~ stos, aru a]ergaf spre cunosllrua lui. ~j afiand Dar dumnezeesc, ce 0 rnireesa fe-el logodit cu el, Episllmi.

Cu

Slava ...

~tU,nfa desavar~it

cau-

J nnecaiu-rn'
-~ '" d:,..""""
",~;:iE.:;: ....

:;;L acum, a Nliscalonrei:

"

am 1icaJosui in-

:s~~"'S

~30

-~

'"'"

'"

~~~-~"X~ • _

_-

_ ..~~~ _

_~~;~_~~;r,~'=..."i~:

LUNA NOEMViRlE

Iru adanchnea

lui Dumnezeu cea buna: Da-ml Hlana de aiutor ~i nlil rndnfuesle,


Pensna :-:, Jrmos:

multeloe mele faple, d GHire tine soap 1'-1aica

lrmnsul:

Nl1 este sf.int pr~ClJm ..,

1~

sfant precum Tu "Doernne Dumnezeul meu, ca"rete iii tnalfat cornul credin .. .closllor lai~ Bunule, ~j ne-at I' f ...."t pre noi pre.• p i orre I, . ." t I,Ul'a.n I marluriskii tale {~ .
t"

Hueste

graini, ai defaimaf cele peritoare .. '~iloate eele veselitoare a le eelor curgaloare" urm,and. lui Hristos ell buna
plecsciune, Gelacfloene, dimpr€uliIa eu Eplstlmt, .

do".ri,rea,de,v,'.',iata, ,c,,e., V bun6, ~i de indukirea AU,

n,la,i, ne-

sufletulul Ifiu eu postul, Iumi-

in;;::::~;~:~~;<ru:::,II u
Sedealaa, f'.lasl,ll al .J [ell.
I'

ei I

IsbtivifldLil.'Va de Iafurile eel€: Irupesli, ~i de multe faluri de patlrni prin sihsslrie, v~Dfi legal de dragostea lui Hristos, ~iv'all cenie,

cre,dinfa!~ smnia {Ii de lumina pu.riaJoare ziua fa, sfrig a rn ca~ ire flne eu credinfa: Ca unul
ee al indrazneala caire Hristos, roag'a-te ne mantulm not

p.aHnrtirii, Galaetloane ferlcite, Penfru aceaste s5v&r~Ind ell

nezi pre credinclosl cu razele

!.

'!

ad us jertf.§ cu.r·aia
SI,1\v;\, ••

prlu

mu-

sa

S]ilVS., ;-:1 aCUlUj

.!l,

Ni:iscitoarei.:

beptldandu~va de lume, v" aU le.gai. mal va,rios de dumnezeeasea draqoslee lui Hri051'05

hana,. care el n.ascuf

PeeioarH

ell

totul fara prlpre

sl prln mulle chinuri V' aU i'nvrednicii dumnezeeslei impa~


ratii, .
~ii!Lcurn, a Nai:'ic~hJ1\Td:

cu duhul patimUorilor,

~d C1I dragosie te Jaudam pre t· "'~ une duore detorl upre r .8 one, ...' .... insauprea

ieriare de gre~eli, $i indrep .. .t • Jr"' Ia.re vreni mal • .nam t' e d- srarne f" ~'l·~ v [~.noua calor ce en cred:inta
Ii •
1 -._ ....

nezeu eel mal pre gUS de fUn la, roaga~fe lui nelneetel hrrpreund cu oe.i de frup, sa ne dee

Dum, ..

fara

H'u esle nlmlnea care er fi , u a 1. u it dltre aeoperemantul tale cele mulle, Feeioara. Pentru eceea rna roq, sa aflu ~i eLI ajutorul iall.

laudata

a,

tau,~i sa nil

A Grudi1
I

fi.

N!l:scl.tD~ref, ascmenea

luat indurertle

infiJta.t pre Cruce~pre.acurata 1"-1aic~fa, Cuvlnle a~lui Dumnezeu,tfinguindu~e ca. 0 Maica

Dac~ te-a v{izulpretin

]N CINCr ZILE

73

I
I

zicea: Ce min u n e noua si strcinii este aceeste Fiul meu? CUITI fe impreunl cumoartea, viata tuturor? Vr.and sa tnvtezi pre cei morf ca un rnllostiv,
Peasna 4, Irmos:

curet ,a]

[esle-rna de toaf5 spurcaeiunea petlrnilor mel e,cu rugaciu ~

lui Dumnezeu, curji-

ntle tale.

,II.

I'

~riSl.O .•• ....~,~.t ,p~t.'.,~.erea ,S ... e., ,m,',_ea,

11

,~1

,.,ciFUffifa Biserice ell dum ~

Durnnezeu

~l

Dornnul,

CU"r~~t~eB~~~le~ · :~fl~~l~
Pessna 5, Irmos:

'.'

'I1celor

ee maneea

".gand: Din cuqet curat intru uD,omnul praznulnd".

J' nezeeasca

cuviinta cantil" stri-

"neaza-le, ca sa te vado, cuvinle '" al lui Durrmezeu, pre tin e u adevaraful Dumnezeu, p re
r~

",ell draqoste,

rna

la, fine

~og lumi ..

Purtarea. de grija a Jui Dumnezeu, te-a arafat pre tine 0drasls de bunab31:i din pantece slerp, immultlnd rodurlle, si

nce1a ca cherni din ~~re~e Illor g


U•

nequra

ar,atand roditoere pre solia Ia,

in vaialurile

bumln§ndu~le ell dumnezeeasca lumina sf straluclndu-le cu podoabele n estrlcd- ~ ciunll, Galacfloene intelepte, el plecal pre sofia fa; sa fie curaUi irnpreuna ell tine, Iuand jugul eel usor a~ lui Hrlslos, ell focul tspttelor, afi stins foeul poflelor, ~i focul a mullor dum n e z ei, amandoi unindu-va cuqetele spre cele de folos, Inlru dureri si aJ,e~ trupului,

I nfierbHnt§ndu~va

de muUe Ieluri ale sufletu lui

umere, afi ales viafa cea Hldi,


~j

legH lui Dnnl~ nezeu, ~i rldlcdnd CrUC€'B pre

P 'leC6ndu-va

Sla 1..

acum, a Nrlsdiloilrei:

boca~ultruplll.ui rneu r,au l-am spurcat, prea sfanta Fedoara. Ceea ce e~ti locesu I eel
~I ',,.*-,,,,,,,~~~-a'8 ?-~":"_"'J'"-'_"7~~~

de prihane, si v' a1i impodohif ;, cu cununi indoite·, straluci.nd dupre leqe, ell nevolnlele si- I' hastriei, j: I
'I

~~~~~~~.~~~~~_~~,~=~=~=~~.~~,~ ==: ~; = I
'"'A.~~ ti1'Y~~~ ~~~ ...... =

,=1=4- ===~"",======~-=..I..UNA

NOEMVRIE

Si acum, a. N!e.eatotlre:i_

roqu-ms, Orabe~de Dsrul mi!oslivilii tale, si Ina vi ndeca


premine fHndbolnav, Fectoara

sufletului men, a robulni Uiu

Cfiruta lui, ell rat

lumihoasa a Soaree ~te spurcacIunea

IOfUJu.i tuluror bunatatUor, sa, Ina invredniceasca imparafiei


celei de sus+
1

mireasd a Iut Durnnezeu


Peasns 6, lrmos: . lit ... Marea VIe f" Vllzao' d11-(1....

J§_ndu-se de vtlorul Ispltelor, ~jla Ilmanultau eel Un tllergand,


~,sfrig d~tre tine: Scoete din 1,slricaciune via'fa mea mull

M area

Irmosul:

vietn v8zandll"0

lnal-

nj~iesiIifori firii, si :sfrf'Hucind intnJ nevoin]e j'nd olte, v'aU. In1 podoblt en eununl tndolte, despartlrlle trupurilor ell u nl rea sufletelor

.rnilosfive ~.

e' sllnieia vi eji l scsrbindu -vC!.. ~al~t a~i ,aJes ... ifita .a v
I _...... ~_

CONDA.GUL, glasul

EJj

3-[ca.
':U5."

cea tara

de pn hana1 ca

lui Hristos impreuna V' ali numarat 'CIJ~ari nevoln]e luminal


vite, eu dnsUUl sofle ta, .:;i:i lrn-

Cu

Pcdobie : GiilJtal'::d cete de

I'

adunarlle

mucenlcilor

R abdan d

nevoindu ..va~ Gelectloano

slti·

prln ere din fa, ali surpat mal inainle pre vrajma~U eel de frup, Si iara;; aratandu~se i~aJi biruH" ell puleree Dum. nezeesculul Duh.
I

j,ara

preuns patimHoareq: Eplstlml : nu inceta rugGndu -te u n u i a

Dumnezeu penlrunol

totl,

Slava....

lor dan.:u:~te, Cuvinte, tuturor

lui cea cllgelatoare de Dumnezeu, EpisUmi, bEirbaiee;tesi cu tarie'. Pen f ru flJgaciltfliie

Jege au facut viiejie, Galecflon cellihJdat ~i sofia


Dupre
J

....~r' .'"' sa"1"" au d... Jrn.preuna. eu prea .. am, · ··" laudata sofia lui, n umlta Eplsflml. C5 acestia au surpal ini{lratarea vraJma,~ulu:i, ~i nedumnezeirea ldolilor au vEidU; iara eredin]a lui Hrfstos au propovedull Penfru eceasta
noi tofi.
pomenlreu

vileazul inlre mueeniei Galeetion, ell caniari de lau dii

Pr€

leas.

milele tale.
'.

inraufatU in multe :gTe~;H,"l;H~, sl 'fe r'oaga lui Dumnezeu, diita-

pan ar sufietul meu cerele este

P re.fa. infru bu n 5 taft,


--~~~~"~!-_:;o:.=li;a

~~ acurn, a Na.s.coitoare,~:

Sla-

se roagapenfru
lutru
!jIC~1iI:>'~

lumina! luand dela dansul cununile neshitadu nii, neincetef


[unil ~~.5 zHe,
Galaction

mucerrlcl

~i Epi~ijl7i. i

sfjn~ilor sabia

Stih: rr~Itlsotn1'6;1! eea neimp:lleuntl.t:~ i-au omo!il;


..
~k"I'"

. il

~·I~~~~~-~-~-~;g-

...~iit;;:;.~

IN CiNe[ ZILE
Pre eel ce i:n:;:ot~rea ~uft"'te.a~d\

.FUf 1, ta~~\i ttl a, cineeazi. Gal,acti 0 [1 ~i Eplstlml,

;;'1',1il1bit

t~mat~, secalogarir-a. ~i snferind tot felul de asprapetreeere, ~i pa~jmifu rea, au fostp!l"in~i de sMp:~ni~Qr:uI Ursul. ~i :aduclindu~:Eie 1~. lntre bsre. fc ['it b~ ttl ~il'ilil

~i Epjst[mf!a.~!J! fost pre Lui. Dechle, ~i :!I ~lIU Secund ~ghem{)lll.uL In:sl GailactiOln era fe:ct()]!' ]ui CLitofont ~i Levelupei, am~rih:loi ti~:!1d eliai, &!hJv!l,~",~~ buna cred~nfl dela oarecarele rmmah OIlHfrie eu numela, ,I se ho~~zSi:rA+ A$emene,tli ~f E:p;'ltimi~, fLirld ~l e~ din paIjn}~. cliniJ si m:llritaiA cl1ilp~ Gab.ct!o~, se boted de~n,sul. Deei piiziildi1-i1 ami'l:t:ldo~ fecioria nedEialaCliQn
vre~ill!H~a,: impArl!tiiei

Uti .~] multe fispite 1;!li neCaZIJIl su(erind pen tra cu v:1Lnlui hlIn.ei c:rr€!diD~ :iiI pre multi ~i!.iJY'A~a.ndj~l ~~iHri!>tQs adnc~du-:ii~ s'au sava:r~lt t.n Demnnl.
ln t t u ~c~~.~u. z l, s.fi nt LH [)Olilt' in an si!l.vir~it. Still: Domnln
Nid.
[I] tru

:-OC

tocul

gi;H:mei

50C01:It"lt'L

cum

de rOJ.;\,l~ de aic.ea .tlU


S'iOkl

:£;'a
~L

tngt'ozlt. T'e oti ct

;lee !;.~dl. el, TIm IJ l.d, 'J'eofil

de pnrnnl llCi1l Ion

!';i'l.vil.nrit.

Stih ~ Prij Timotei, fi d!oi imrr~unii iJle\'oipren 1:>UTld, . Cu pumnii it i)m{H!.,ii •• ~] (;uvb~ul lui DlJImnezeu tu ci[Jjst~~tceli ~1;t[lU Ilf. Hind. dat liarelor

Inlru I!c~a~H li, Sfari".ul Doroteu prigv~terult s'a sf.d.qit.


Stih: Dorcteu J:lll'e!o,r ftirtd! dat, S'll adus lul Dumn~~lo!u 'J!;!t prH;nit. Intru fiC~lI5ta

l,

I
~ i

~i eu u>estHasclJititQ pc sub I.l]),gfuil tl1~epS'j;i:, ]1 se t~j.<1Ifa mllnHe ~i ptcioaeelc, .Iara., dl1pl aceea ~i eapetele, ~i era sfanh!~ GSiladion de treieeci de ani, ianlslll.nlta Epi:;timl! de ~asesprezeee ,ani.
Tntm flCC"':";!~ zl, ~fin,i; apcstoll din cei ~;~pl.~zecl. Ermeu, 11~, C;le, Filolog ~l Pl!,tro~';'!., SHb :Erm~ll, Wild, P.atroVii ~i G~.e trel 1mrreun& .

terle,

pfi.r~ilc eel c

si, Sf.iI-,tuJ Evpsihie ~j CAr& ilscu nse lliilHlu-Jj~sf:', 5'au

saviir~;t Slil,:. Lui Carte:rie te~ll~tllele :u s'au t~ii.at. ~i tmp~~l,ma cuEvpeihie, ell suflet dl.bd£itor au suferlt, lntru IH::e::lstfi. ai, ~r~nlul. Silvan,
metal SMI' b.~git(jdU-Sc;l s'a_ !:aVD.r;j:lt. [nl:liil1e de' metal Silvan.

In 'haie de baga.t
(i]

Apo(!';~olil eel ce .itlbeffi-C Trei m ca so vM m nri:nd-A~ezin ::ldi:;;;u~ l1ue~j a dum nese ep}i cu ii'I o~tinte lillie te prmds 'o'i:u fi le rnuti;i d!in .iap. Fllolog ·~t!ib~r.dl]-tepre tine Cuvlnte al lui
j

D~i[ld.

LaiOoibille
~J~';:~L'S

'l'i.ala schimband,
b~r1Jj it

I) 1J,,!'H'l :?:~U' ~

1nl ruaceas: ~. ~i., s.m.n t u: Pam In t~['!tni~ii s'a sava~J.

iii
de

~i!'le,

PJil}~~te cuvlnte le t.;.'lJe.~i m urind fa(;a t:lru ~ Salt. ;4.

p ~ trece CI!l

Slih: Vbosit d.e tott'!l:rli:ti, ~l rf.I.fii. 'nainte ~tllInilt~, de 5trujlN Parnfi] (I uprc eu Ilii[') ~~U!lL indoit&, cununa ,hinu~re"

p rin

M.ce~H<Il't©~i erau din eei ~~pte~e(:l

care ammee ~te ~idllm.ne:lN~seol Ap nstel e Pasel, to Epistohl. sa eMrt": Romani, s'a f~cl1t Epi5COP ~a Potiola, pre ml!ll~ili bote,~a[ldn-jj ~i lul Hristos .Qi,dul;.;\ndQ-i,bra Errneu, flel::a:re~e al~!i1~otfj~te :;:i pearru acesta 8fJlmtu~ Pavel ~n epistcla c~,u·e

de ucenici

ai Illi Hristos,

$1 PatroY'a,

de

iii! iMaJxi~ tiranul ~itili .hai. Urban domnul Palestlnei, Decl .m.iIlit neroindu-se ferieitul mian
mal "naiete de s90dl'~i1i',ea fI1U~ ~i multe ~i apmape de 3ta~itul s!!:u:a fO'5·t os:5t!dit tnc'l ~:t 1:1 muoca eea pdn fo'c. lara pre: '['imotel,
(!ii

.ret N. ce~tia eran pre vremea

Domnin,
ceniei,

iilra muhe

RIOman1J
TI:adl.

Lln

s'a

.tlii:cu:t Epj~c:(Ip Rmpenilor.


Petru VerhQ'\lr.l,~cull:a

d'i!iipa

~~ 'pre TeQ~.lm,~i

pre Te.QfiI}- eel

,ce emu

stl!~ilt Episeop OlI]Rome;i eei marl. lara Gae die carele iari1!;i OIrnirilte~1i:e Apost,QlUi]
d.l1Ipa,pre.a
",' • _~

In floaTea tineretelor, irumo~w ~l p~,iclilli la fete. l-au OS:][Jdit tiranul, la lupta cea
de pumnLLar~pre Dowtel1l
j

sfantu1 T]molleil~a fest Episeop


~ ., ,'" .....,."'''''''. I'" .,"',..

Et~~€"S.elJil-AUi~'l (}~t1i.'Oa·I",FI-,)j]o,~?~g : Si~{ipi de

·~~t~063<3';'Il!<2.~-~' __ "'

A Ii'Irlil'ei eel rnU:iu ehemat, 11 Ac'C~~ia eplseoplnd tnt'rl::l ar~taEele Gfr'F.;.-",_"_"~~~9_s..ao~

~~L~~~ aEc_~~lT~.~~pm:inl:_ ~l slAntul i-an dOlt.


""

cucernieul
l

earl aV~3:Ul valt'~ta i[lUegilor b!ibatij l,.au preWicllt In. ccata s<~()pilL1or~ Uinclll-!r-se
.

b~trhl spre mAocarea vla:r·dor b:ra pre Carrerle, ~i Evpsihie

I ~ ~~"*F",,,"'~~eee~""''',",,;;;~£,,:'>S',$<~~~;P:S-=-~~~~ ~

UJNA

.NOEj",[vRTE

tesl:icu]Ue. lad:

pre

Sil",.an~ l-a (:isandit la

b:ili~etn loculce se zice FaQ(lD. lam pre hei Iecioare Ie-aa dat la de:$:fifall<i;tectlniA'" sarli, ~1 pre allele le- au pus ]a tm:hu.~ ~!)are. ~1 ~Q~te .aeestea iob;\u1J, siogu.r ceas le-a Iuerat cram,d. brl Pamfil(:!ci impodobitcu ·toata inleLepc:iuoea ~i eu f~pta bll[l:m,. prea cUn'l:pmit fiind Mtllit Qdlllihi ~i de dono! ori ~ihnpreulli1 em 8Jft mlhturi:sitolrl fiiud aruncat t.o. ~emni·ta, sfar!,!J bill mu cenieJa LIl t! sbar.;:i ndll~s~ ~ tn Hristcs, Intru ac<:asta ZI, pomenirea Preacuvlosulul pAI'ii":.ttBlu i n ClB lru GrJ gorie Athiepis co pul ~I mart!.lrhii tor uJ AI ~xllm.JIrjei.
Still : Pre ochiul ortod.o;deicd
n€'~tlCUIlUn!lt,

feri.dtultn smghinnie, cali-va acolo petrecand f1'a dat In m:&.lnile ~![i[lumnezeu.


j

me'rgt'ind

sufletul

~i ani

Ir.tru aC:Cfls.tu :0:1, sfintn Illuoenlcl Casrcr, Agatangbel, prln 5f1.nie ti'au ~~avir~it
Sdh : G&i;lor d.esl.eg~re~ ta prin '[we:· nu d~pE\rte~
Ci !l.rJltAncl euvantul, BaUd,rell!.

~l
este

eununa

este aproape,
sable ]uifund.

5th: [lIge:r blne vestitor lui A,glatanghe.l.fi]od.


sfa,rl,lltului eea prln

Pentru a]e~or sflnte ruglciuni, Doamne, milue,te~ne ~i ne mintue,t.e pre rD!O~J Amin.

de,tepbd,
.

CU'illnte, eum sii-( tree

!!one~ din ttl.:rJi:b~ var:sU, a m bit pre Hrlstos, ~.i, s'a hcl'J!PQdobii pre sine ell toate Iaptele blil.n!': eele dupre Dumneseu, Drept aeeea o:llpa sjdr~jrea prea :s:fAAtu~ui Pap1 aJ Alt:X:!!;fJIdrid, di r, dumnezeeasca prom e s' a hiretenit Arh iepiscop Alexa[Jdri.e:i de catre Episcopii ce se adunase iropJ:t;UI:n:lli ~i de cUre 1UbitOimi de Hristcs pOpOl' . ~l s!a l~cl1t d.OIsdl ortodcxiel prea ales, filnd blllind, smerit, niUosliv1piri[lte sannanilo,r, sprijimter vldlllve~~r podtuitor r~,tQ)cJti]()f, dof~OI b(ll[lavi~or~ minga:i~.re, celor 8cihhitL. !?i~epu.tea vedea cl toti se bucurau ~i se veseleau penteu ddnSlll Dara lueratoaul de SLuTnie1i]i dj:a'llol~ in:trlina tn tmpa.rat~lacelei vremi Leon lup'tatoru~
j j
j

ce.st .~n .S'.£.l n ti ~arin ..ele. o ~.lr. tru t ~


0.

G.

ri-

n
J'
y..

Peasna 7, Irmos :

3.Ui.!O .. f ro.,.,u. a.c. u. Pio.,rul}," .. a "facut inqerul, cuvlosilor ,., tineri, ]ara, pre h a Ide i "arz,andu-i porunca lui Dum.nezeu, pre m u n eli 0 r ul j :8 )~ plecal a sfriga : Bine esti ClJ-

.rl:.

vantat Dumnezeul

parinJilor

"l1o~trj":~

de' roua~ prea i'nte~epfe*te raeorta pre VOl, eel ce va BJi'deafi cu focul ispilelor si al ostenelelor de slhsstrie, Si iaras lntru rabdare8 chinurilor,
iii .. ~.

Darul Duhului eel delator


"t..I

ya

1.

de Icoane, ~i h'l:sllfUlndJU-[ socetinte plea spurcste, l-a Induplecat s~ 'trim]]A si1

care en Uirie ali sutcrit lnlru


muceme.

"

aduca pre sf~[Ib,d legat dela Alexandria ~a. Constantlnopol, ~i aceasta fAc:Andtl-se'~. ~i i'nMli~&ndu-;se sfintul ~nal.nt~a. lui! l-a m.ustrmt 1inai[lteaa tot siogHtuJ) numlndn-l eretie, ~i tb:1 de Dumneseu, ~j rau eredineioa, IaaitiraollJ !MsllIferil1'ld ocMjle aeestea, l-a si;a!}i.at trupul en ranele, baUnd'lJrl cu vlv.J;e de bOll. lad 5'£<\ otu]cn mot~~miti slI.1fe:dnd bataial sicea dtte eei de fa,~a.:P,enUu :sf!fita k08.na Hristosuhri me~~ gata sunt a saferl taie.re

draqostea cura1iei ~i,a sih~skiil atl poflit esebire lntru unirea 8unetulujJl~i prin eredlnlatere fiind legati, h~n',a,~ vali unit Ja luptele cele de pa~ UI111re euvlosilor mucenlel,

Prentru

ausmdu-le

preste

toate

p;ar~i!e trupului men •.Acestea Sp1il.rc:a.btla.cda. Impair1lit a poj

,.ndt,1

••

rgbl •• a.d 51"'0,1, ~; •

~\iIB'8"';;:$$Q~:;::%:S44$~~~~~-=+

p'ecil:~:~.~:~~.:=
laudah.d Gal a eli
0n
....... ----

P rea

:-31<l.~-L

I.

lUNA NOHMVRIIl:

te-a straJudt. Ierarhe prea feridre. ROBlg.a-fe luI Hrlstos Dumnezeu, ier~are de :Q~ret;1elisa daruiasctI, celor lepfHe;p sllumlnat

pomenirea fa.
SL:wi'i.
"_,

eeeu dragoste' praznu€sc sf§nfa


rl.

Cuvio:m!ui),

&la~!.ll al S'"le<lI.
CU,

ro~obilij:

Porunca eea

tainii "

~~Unta1 ai ~zvoriill rluri de teo-

I nfrurnusejen

M.. ~~conomiei tale1ihfe~!e.s.am .


~,slavitD um n ezel rea ~a ",
U.ocas curat . " .JucrurHe tale

i!( uzlt-am Doemue jelne tslam pl'ea

du-ti gandul eu
celor

cecu credinfaprimeau biiuhua


eea cUfaUi ~i llmpede, a

loghie .. ad&pal1ld Inimtla

nirea ta cee Iurnlnoesa ~j einsfita" Nne purta~oru le de Dumnezeu~frumtlsetea cuvi osilor ~i Iaude padnfilor.
~[ li..:Jnr.tlj a N~sc~t(JaJ!'ei_

1eiturHor fa~e"~iclnslesc ponte ..

inva~

si varful Al'hierei~oF.

snnte~ Treimi prea cuvloesa ~i hogafie dnmnezeeste] BIserid

te-at ara-fa t

UUI§nd amlnte Domnui eel prea mliosttv; ,Ia mulla rrdloslivlree ta, a sfin1H sufletul iau~ padnte Ioane pres sfjnlUe.
I

~ue~e: de foaU=i nevole .;;,~ pri~' mejdla, pre eel ce d 11stesc ell ta;$~aratfidUr,e Flul lau IndrHZ1''''' .' '"' nea~a eel una ce esto.E, M· mea Ci • ~,~". I" ] 1in, 56-,1'Ullulan:lie} t·, pre e, eel 1
l_

Cu rugaclunea ta caa curafa ~ Umf)€ de' c~are Z id if or IlJ I, Maic6i a~[]i DunuiI€z€u, nlfln-

r[Thduratorulnl ~j te-ai umpiul de- bl... '. I ne I e lul pe·t· . ." ·d'''' loca~unu~ nu, recam In I' snn~Bor.
$~nal poruncilor
a "lot
A. ;>;!a.::;calm,rei:

pacuhilm~e-(ji Jllcd}'tor neru-

credinfli~' prea sfih:ufa nasterea

Sa, avem nom ierlare pacate~or


cere am f~eu1 bl viaf.~.
A Cn,l~~. u :<liScil.toaHd:

~eaf'ilesuflefuiuimeu, fl',ecioara ditre voile hil Dumrrezee.

rni i m ele si ill drepteeze m ij ,

Undeca 'Cul'aUi renele ini·

~:e ce~ Inlrupat din curaie: sangiul'He tale ~[ mei pre sus de g~nd nascut dill ~i,neCurata, vll'i.!:tlndu-Ispdnzuret pre Iemn in rnmocul a doi -~§lhad~te r,anial fa Hdm& ~ ea 0 Maica

prea ifljte~ep'fe din robin patimilor, ea 0 mantulre !ill prlef adueand lui Dum-

&0 ate-m a

A[t C!lJ1 0 1'1, lnno S .:lcel.E!l:

nezeu r~ug5_dunile ta~e. ..

p&Umilor mele, ea un folositor

Intom~ceprea infelepte robla

If

~=:>~~~~_l'i..~~~~~':'!.~

i
)~

- ~.~.

-.A!i"!,""e~~~"'1"'_9'~a-",-"5!9.~~

IK CIN C[ Z,iLE
I 'Ii. paretunu

>1

eceea a luat mostenire tm.par-atia cerurllor intruHristos.


~: acum, a. Nasd\t<)~r6;

hiirfeH. Pentru

paganilor le-a soeolil ca niste

t'U f uror,

pOr'llInCh€

.,

voastre, Galaetioene, dimpreuna ell Eplstimi, ceca ce bine s' anevoil ell tine.

'

"

Mai ale-asa ai fost cea cu tolu] far,ij deprihana~, deeiH

. ecela pre carele acelea nici de


cum nil] in draznesc a.. vedea, ) l-ai linui in bratele tale" PenIru aceee ell glas. de'rnuUamiia ole sl~vim.
Peasna S, Irrnca:
[)lill

pulerlle ce]e de ~gan d.

eli pre

ceea ee esti ell lohrl (al'a prthana~ pre eel ce se odihneste .. in sdnurtle perintestt: pre cascapEI:m de osdnda cea vesnicii,
Irmosul:
S,~ ~~ud .. rn, b lne

P orJ:i ca

un scaun

de foe,

rele roaga·l penlru noi, Nasciifo.ar-e de Dnmnezeu, ca sa


a ~a~U'V ~atJ\m ""

,1

Din
iraj

'vapaie cu~·lo~Ho:r.,.

- cafre porta flrll, ell tot g,andul vafi lepadat, a nu va


fi arnlnte de lrup ~i de sange; averea cea malerlala. Minunat

.M..blnte

;t,\.r~nd d,",.:~ag,.oste," nlili.f.ie,·E~

catre Hrlstos decat~

.Jrea. Pre tine le prea inaJtam

.cu ap,a 0 ."faci, Hrlstoese, cu s.ingur,fi vo,~intru toti vecil",


Pi,e: Dumneseu

lzvortt

vEipaie cuviosilor roua


~j

jertfa dreptului ai ars: ea toate le

infel'ep1e~te depart.§ndu·'vii, de
v"afj departat de'

Pe!\::ma 0, lrmos :

drenostea lrupulul, sl dumnezeeste v'aU u nit ell draqoslee

~ilegaturiletrupului

s-l v~Clel

IlU

este ...

vietH $i a dragosfei UrH,

gostea lui Hristos, r~iceala

Und inlierbantafi

eu dra-

gost'ea hri Hristos: eel ce sunte1i lau.da eelor ce vletuese in .. tru lnsotire, ~i mare mlnune
celor

curatii~ si v' at~ aleEi'luH en dra ..

trill 0 dumnezeire mucenicilor, biruind amflndol materia bupului,

rump], penfru Trelmea cea ln-

Ie ..a f i

fara

sotie ..

ai cuprins pre eo, eurnpardndu-o ell sangiurile


mucenice,
0

cea de sus, durnnezeescule

\J rand

Bimcu,,;AIH~m pre Ta.til ••.

s,a ca~Ugi inl:para.tia

fru b.Hl1ina dimpreuna cu sofia

fele muceniellory si cu cetele fecioarelor, $;~ vesellndu-te in-

D ,anfuind

in ceruri

co ce-

tioane desleqare de rele, blru ..

te Epistimi., da-ne noueGalac-

LUN'A NOEMVRIE

~ pace lum ii slmare t


SliOWi •.

illta blnecredinciosilor
)Jnindu-se
jnliru

miDi

crestinl,

fimi .. te-al nevott pEina fa sf§lr'R ~ii. Cu rugadunile voustre

dlmpreund

cu clnstlte

Epis-

una pnn credinf,§ foarte ell (Elfie" prea lfiudatul dumnezeescul Gelac[ion, prea 1inielepful~ HInd legal dlmpreund C'1l1 clnstita Eplsliml, s'au nevolt jntru 0. unlre de I cugel yjfeje~tle,. Cu rllQrficiun]le

cele sf nte, s.a ne izbiivirn gheena, ruga/i-va ..


A Niiscatoollrei'

de

rlndu-te pre line, Fecloara, inlprcuna cu innerul strigfinl [ie :

Cu laude d.e mulfumUa mB-

lor mllostivesle-le spre nol, ca. unul ce esf prea hun, Cunnte al lui Dumnezeu
rnullumlta te ]audfim- pre nne, eel ce prin

Bucura-le, Nascatoare deDumnezeu: bucurs..e cea lara de t mire Maka lmpsralului slavei,
f D·imru t'·nne,F
DUmne7:i£lU,
.tJ.,. Crucii,

~ t\~s-;;atoare.i:

Cu glasllri de

$i ileum, a Niisdi tu arai:

..... se ,eC~OQra1

mljkiclrea fa am dobsndit 1ndumnezeirea en adevaraJ, ~i It" s ngam t·, 'B ~ ..., t ie: -,ucura-te cea f·.... "-' Bra de prlhana ; bucura ..te ceo. blue cuvanf.at,a; hucurji-le palaful lmparHtu:~ui fuiuror ~l Dumne .. L .... zeu ; lJUCUI'a_· f e M· -r:;;' ,,_ x 'Olea recioara.
JfmO~\j~ :

easca pre om, $i se r,asHgne-' sle si gusia moarte: prtn Cruce omorind pre eel ce m' a o· morll pre mine rnei dinainte,.
:;li ce~l"lta
:;;l1J~ba I9i Utreniei
~l

COJ

sa

indumneze-

" naste

dupre

ni.r"I,juhlJl

Otpl.lSlul

"nu esfe ell pulinJa oamenilor,


11

Pre

DlLlmnezeu

a-l vedeii

INTRU ACEASTA. LUNA


iK" ~ ZILE.

1,spreearele nu culeazs a. cauia cetele ingere~U. r EU"a p r in


J;!finePreacu:raHi s'a arafai oa'J,menilor Cuvantnl
nprecarele Jl$me eerestl, pre tine te fert• u "elm· .
SVE'fILNA.

ee:

dlnlru sfinji psrlntele nostru Pavel, Arhie-

plscopul

Co'[)shrrllnopole:L

~i mariurisitonll.
Glasul

1ntrupaf'; marlndu-l en o-

La, Ji)oamnestrlgat.am

.. ,Ci1l11ri1,,,, pee 13. "L ·1-lF~~ ..

rod )hie ~ Dnt-nl aemn celor ee ...

~b __
II

Branindu-te culaptele eredintU mucenlce Galaclloane,


'8e"998~~a~"~'_V-O:-ili'~~6i306i~--;,.<t:J?a~_-:f'__""'-~~

nezau, te-a ales pre bne urmalor lui, eel numil int r' 11111 nume cu dansu~1' ~ tm'-.

av.,el

g,.

'rBi.torul"d.

e,'· D~nl"

IN §ASE _ZILR

79

podobit cu obiceiurlle ]ui pree [erlcite, ~i en cl nstire de Dum·, aprlns en riivna, ,aparatonde al ortodoxlel. Cu carele dimpreuna ~i acum ,e$ti sliiyi1 in
~,i cu rabdarea

nezeu, sl ell ,ha,rhatLtl sufletului

prlmejdillor, sl

un Mucente nebiruit, ~i ca un lerarh bine p:riimit, Co eel ce ai ca~tigat Indriisrreela ci:Hre Hri ..

milor sl de flrenle, Pari,nte; ca

stos Dumnezeul nostru,


Slav.,

gla.u'!f.. u, •.

"

lul

Gher,..no.

locasurile cele ceresti,

ii'

ell rea credlnje, i-al suqrumat


cu vinele eel€: tori ale, doqme-

Pre siArie eel lara de Dum~ nezeu pre Machedoni€ eel

Cupodoata arhlerlei fiind imbracai Cuvioase piirinle, at


ravnH, lui Pavel celui eu numele
7

'11j~e Uiinuitorule ferictte. Peniru


I

lor tale" lara cu cuvenlul eel drepi al tnvataturii, ai intarit , muljimea dreptmiiritorllor r shneceasla priirnind nlad.urisiHlo. ta cea prea lurninoasii Iubllorul de oarnenl, te-a fEicut parta~ imparalU sale. D~ doua ori.

rieile Ierarhe,

Pn2! tine eel ce ai savarsjt e5l5toria ~ieredmta al I)azit Ie-

primejdii: $i cu ostenelele tale ai rusi [lIHt dogmele cele huli.. to fire elelul Arie, ,ea p.Eithnind pentru tn~~mea cee de inceput $i de 0 fiiJ11a~ al surpal pre Mached 0 nie eel eu ered.inja rea, ce se lupta improtiva Duhulul: ia r a eredinla drept credlncloasa luminandu-o luJuror. esli locuitor impr€lIJnacu lngerH cei farA de trup, cu cari

tau

numll, riibdfmd

goniri: :;d

I\

fara

cum-mat cu cuuune cea lU111inoasa a dr,eptatU,~i a impodo-

Hristos te-a in-

impreuna, ~i aCUIU roa.gaAe~, so se nrn§n~uiascasufletele noastre.


Sf acum, a Nasc~toar~i:

V,ese'Ua

cetelor color ceresli,


1

'bn rnarlurislree te, vrednieule de minune. p.entru aceea luflnd moslenirea cea cereascii, roa:ga pre Mantuitorut, penlru eel ce Ie liludo pre tine.

lor celor de pre :pamant Preacuratfi Fedoadl! Manlue~te-ne pre toti cari a.erg'Hm Ia tine ;
~ ~ ca spre i' HIe n e - a In pus nadejdlle dupre Dumnezeu, N,as" c ato are' de' Dumnezeu,
A Crucil, a NitsdHollroi:

ajuta.to,tWea cea tare a 061111eni-

du-ie folosilor celor ce cu flerbinteala te lauda pre tine, izbavesle de toata prlrneldle :;Ii. de tot pscelul ~i de viforul pali-

Iericite, eel cu numele de nlarturisir,e, faean-

p avele prea

Pentru noi a suferlt Ftul tau a patilnl, ea cu patime sa se


deft tuiluror nepatlmlre,

Nasca.-

so

LUNA N OEMVR1E
A Crudi. a Nrl<S¢RtQ£J,n:i, asemenee :

" aceea .roaga-l pre el totdeeuna, , sa ne scape de toate pallmtle , trupulul ~i ale sufletulul, ceea · ee e~1i prea. l8 [Ida

foare de Dumnezeu Pentr u

ta .

STH-iOAVNA din Octoih..

viel~i;o carele nelucret a ras.ariit din pantecelelal1~ dacfl l-ai vazuf pre 121 spanzurat pre lelTI[I.. tanguintu"te te valtcd~,~i strig,ai:

Ccea ce al nascut struuurul

81 pustniciei, CH vetreala infF,anarii" ai sdlpai de viforul pallmilor, Cuvloase, Pentru aceea

I nnofand

SLaV'~, glasul

~I 2 -lea, :a Iul ViZll,r.tie;

~l .... ..... '.,.+ Fuu jneu izvorasre...


care se va ridka
nascut

VID,

.•.

.' prm

noianul eel adanc

'to-ala bet~a paflmllor, fadHorule de bine, pentru mine, ceea ce teo..am


pre Une1 ca un milosflv,
Troparul, gla5l11 alB .lea, tns5~ Podo bia :

fiind numd ell numtrea

de lim b ille cele hulltoare ale

nezeescuiul Pavel, al rabdat go[li.rit< si primejdii, paUmind rau ereticUor. Pentru aceea ai surpat parerile lui Arie, {;i birulnd eresurile lalNeslorie, t~aiarala~ cite,

durn-

raivnUor Blserlef lui Hrlslos, Pre acela 1'oag,8·1"Ierarhe feri, noastre.

sa se

mantueasca sufletele

Pentru merlurlslrea durnnezeeslei eredinte, ait Pavel pre tine Biserica te-e arafai ravnitOJinir:: pr~ott.!fSfri~atm preu ~ na ell tlne ~l Nve~ cafre Domnul] ~i sangele eel drept .01Zahariei~'t.ParinT€ cuvioese, Pre . Hrlstos Dumnezeu roaga-I~ sa ne d.arueasca noua mere rmls,
Sill v~. ~ i acu ttl, a Nasd toare], CaulA la sffiqHtll cSrtii...

';;i scum,

a.

Nascatoarcj,

[i'"..rI!:~~.bY~~~~~~.)I':.:7~~~;:

Podobte : Cind de pre lemn ...,

~~~~~~~~

~J:JF..~.z.r-~~~~~~~~~~Y.i":.r..~.T'.~"JJ~F-:.r_~.ll;;

Feeloara Mnid:i clIraia, n18 rug nnlosttvesie- te, nu rna tepada,


ei

Alergand ca la un liman, sub si§niul tau acoperamant,


AlJlinoQui\.
~raJltulll[

LA UTRENIE.
CANOANBLE
dln Octoih, tara muac.nidcne:j!l
poe 13, CANO~.UL sf!1nluluL" estc accsta :

£!.1 ,

bul iau~ de nevoia care aeum


din fire ai milostlvire, Maica lui Dumnezeu celui prsa ihaH m~d~ .

rna

msntueste pre mine ro-

A1 ~t'1;Ih aCl'<Jslih la Gred Laud cu Pavd.


Peasna

ave-nit asupra mea, ca una ce


1

11l~~I.epd.lI,1.ne!l,. b,]n.u.c1l1.llucr~,Jor pre .


fo'.lLc~r~&

lui T~Qrarl.
I!.I
4~lefl, Irmos :

rugandu-tetotde:auna" mantue~fe pre robf fEU de to a t a prj..

gl.95UI

,e'S.Ch..id..e..~umplea de m..... <1 s.... , '.v.O.j.ugll.'r I. Duh sl .. < e ....• . ~ .•. n se va


I,cuvant volu raspunde

~parates4li M.aicii sl ma voiu

Im-

t~ ~ASR

ZILE

,,~a at it luminat praznuind ~i r voiu centa minunlle ei bueu-

)~randu-nla" .

1~

in18i11'ire credinlcl, Inv [115 tor Bisericii ~ stfilp nepli:;;catal ~ mjir lu r is irll si luminator en

preuns fH~ra de lncepul ell Tatal" 1111 l-ai poqorit inlru ztdire, Pavele, urmsnd doqmelor lut Pave], purtalorulul de Dumnezeu lnlme Hi propoveduit Hrlslos: lnjelepciunea Ierea lui Dumnezeu, 'valli Ipostalnlc, Pavele,
Cu gura ~i (~U Iimbc, si cu

I,

~ ge--foc-snfJatoar-e}. re propove, duim pre line, Pave~e,

multelumlnl ale D8.rului~~"Lu:a

al lumii, te aratapre tine de f" • °t 1 doll i-eve rei I· on'. rencne, (1101 ea P 1
eel pre un foe eresurile, ~j ca
nedumnezeirea.
Slava. ,

Pavel, soarele eel pree mare


C·B
0

arde toate secure ce lale

torule de Durnnezeu cuvioase, def3imand pre Arie eel ell eredinta rea.

tu pre $1 pusi Cug€indi~

Dupre lege te-al neva-it grai· torule de Dumnezcu n e v 0 i rabdand pentru durnnezeeesce dlnclos,
cuvantare tale, ai suqrumat preArie eel eu mlnlea de~arta~ ca pre 0 fiard.
~i aeum,
8

indumnez-ehll

Duhlll lui Dumnezeu eel sfanfr al putenl eel mal pre sus de fnnta~prm carele n01 ne
1

Pre

li-hw1i "

Si

c;u N.inele dognlelGt~

ca un lerarh ere-

getareprefl inlelepie, l-ei luarturisil 0 urnnezeu din fire, a loale lucretor si atotputcrntc.
~I aCu.IU, .fl.

eu dreall15 eu-

t\fts:::,Hoart+

Venifi Sa laudliIn toti pre pres curate Ma.riil, care singurii a lmpodobil omenirea pre ceca ce ,,1 nascut pre Dum. n e z e u
intrurm.t si a rt::hnas

N~sj.j\to;,'lrci;

de inceputr si mal pre sus de cat" 'foaUi. incepatoria;r acum a I~Cllm.>€p~~ i~lt,~u,pa.ndu~se: in d

Cuvantul Talalui celui

f·ara

tm~;' eur.ata, $1 sa Ia.,cut sub vreme, eel mai pre sus de taU anii,

curata,

Fecloara

ai ita cantare1i, Nasca.IJoare de Durnnezeu, ceea ce


~,e'$U izVOIf' vtu si 1ndes,~ulat. cari ' ,... rmpreunaj~ ceat....'.U hOV~ d "s. au a nnice.as,ca..1inUh:e~te·i; .~i rnlru ",durunezeeasca slave tar cunu>1nUor laveiinvrednice~te~i· ... s
.•

Pre

Irrnosul :

, p.'
~_" ... ~

Pre ai Hli c:antare}L •.,

icandll~te~u. prln d~mnezeescul Dar, pre Flul eel din fire singuf pre eel dinj

__

....... ~"":i<~~"_!l>e'B2lii""'';''~~''R!'_-~~o~~~

~"q}~......

--~

~-----

~1~~~_~=~~eflAe~".~~_:::;;;e':%4f';e;6_~~1

',~

RZ

LUNA NOEMVRm
Sedeslua, ~1il.~l!1 Rl 8-te.fJ.. Podoble : Pre t[J~.>elepdunea ~i CuvAntuL,

I
I

llne

urmalor vesului celui ales Pijrlnle, ai rahdal p r i 111 e j d ii~i gOlliri penlru c:r'edinta~~i ai, ,a~ juns le Rorna precum ~,i, Cuel vioase, propoveduind prehilindenee cinsteacea tntocma a Treimli; Drept aceea sav§r~ind ....""'t ,. I A CoO ona, in Armema• d 'u p r e •.•. vrednicle ai luet cun una dela
Qo....

Ca unul ee estl le nume ~i

iaeintee nasterii Preacurefa, inSU~ Dornnul. Roaga,l pre el neince~at sa ne darueasca nona ~I"" mare mne.
A Cmc.ii,!I

maica Fecioara,

ca mal

Nbditoar.ei:

nespurcals, Fecioara cea de stricaclune, V'Bland pre' Cruce spanzurat pre eel

Mielu~€aua cuventulul

lara

cea m a. ic a

ee a rasar~l dinlru dSnsa

donie, si pre Arie eel {{lira de Dornnezeu ..Pentru aceaste roaga-,Ie lui Hrlstos Durnnezeu, sa darueasca ierlare de gre~eli, celor ce praznuesc ell dragos~e, sfania pomenlrea la,
S l !lvii., gla~u sl 5':1ea: I

Domnul, rusinand pre Mache~

de dureri, tanguiudu~se pre cum se ca!dea ca unci maicll, s:triga: ,. . ]1!lmeu ,. cum. pall" ··1.·· "".t· V'· IDle, p'" 1 . aJ.

mra

'} . '" ,.. scapi mes f1. "Vran d sa .... ..... pre om
din neelnstea patimilor,

I'odobie : Pentru II1.!kU.lrisi.re.a ...

!
·1
I

Inlarind dogma eea dumnezeeascs, al zdroblf ,graiul eel fara de Dumnezeu, Pave~ede

. . ~,int:ruparHtale eel din Fe:"cionr,a, proorocul Avacum .~;mtelegal1du~ta striqet: Slava


,t

D:,~:rz:i~~i~iS~~~
puterll tale, Do amne ", zidilorul, eu dreapla so. cea purla:ioare de: via1~t pre cresletul tiiu. cununa nllkturislrli .. ca unui purlaior de biruiufa; Pavele ar at at 0 ru le de Dumnezeu fertctte,
IJUS

Dumnezeu iuteleptHe1 rU$inand


pre Arle,

pre Fiul de 0 fiintfi ell Tafat 'inUkind pre credinciosi; Parinte cuvloase, pre Hrlstos Dumnezeu roaqa- 'I
w

,ea

Hi propovedult

Cinstea cea neprefuHa, a

noua 'mare

Inna.

StIJ

ne aarueasca
_.j"'_"

._..

$i acum, a Wiscatoarei;

se om a ramas Dumnezeu, eel ce dupa nastere ie-e pazit pre

cea dumnezeeascs i'ntrupandu .. se ~ panreceie 1''-' ei recenoutn ,.. lecel au, ~f'"' '" d

Hu

s'a despartU de flrea

de buna credin1a prea intelepte al luat rasplali~ rlle eeurn, dobandlnd lemnul vietUfel'icife Pavele, aratEitoru]e de Dumnezeu rnmunate, doqrnelecele
r

Preculll le-al nevoil penlru

/'
~I

1~..:a.:a-_'t:i::o~e8&~~eeee.:.=e::e:..~6~~~~~.~~~~~~~

~~~~:!S98

[j
AS

'"

f,~'

- - _-

--

IN SASE ZIl'E

I I I'
I
I

. ,'." ... nvr ednlelt te"SI, a d"" n f lHI11 - rucnua pamautul eel csrese, uncle dantU€SC l)ieioareleceIor bUlnzi .. Hind nevoitor Iuminat ~'~ apara~ tor adevarulu~ prea c ins -ti ~ e Pavele,
A.

Slav~ :

adunarile cele dumnezeesti ale drepl marltorilor. _ lUi i\rie, $i hula lui Machedonie, azvarHn·

Hedumnezelrea

Sla~A :

flu vazandu~ter M€tntuUorule, intrup§.ndu~1e tG·al flaS e uf din F ecioadi,_ de 0 fjblf.a ell noi, vrand 81'1 mEintue~ti neamul
ornenese,

D e 0 fiinta

!)l

acurn, a

,~_ascalu:.:II"ei;

cu

Tatii1 ca un

dogmelor) ~i1ilvafaturilor tale eele de Dumnezeu lnsuncde~ preeurn David de demult pre

du-le, Pavele,

cu tmpleUdrUe

ce~ de alt neam, i-ai suqrumaf pre acestia, ~i eu tarie i~ai 0.... J san d'·f-' ..

paimitntatu-s/ au I' 0 a t e de
n
11

~lde nunta, ai avut 'in pfinfece ,~pl'eDumnezeu eel presfe to ate, M~i ai nasent fiu pre eel fara ",de ani: tuturor eelor ce Ie; n1aud a pre fine, pace daruin"du~t®'II,. eresului (Ii incehd_, puind doftorie pre a lucditoare de DUJnnezeu infelepfite Parinte, marlurisirea fa, lumina dogmelo:r tale,. curatirea ~Q'.andu]ui si favna CP,.c1 dumnezeeescii,

Calu

d~mm_ezee,~sea~sl~va,

Feeioara ne1spdlta

!~

rmpreuna vesruc, acum sa {aeui sub vre~e~ luend lrup insufletU ~i thtelegf.aor~ din tine Fecioara curata neispiuta de nunltl; daruind pace tu tur o r
~l
~ '.' "'. . .. . ~ Ii! ~

C uvantulcel

$iaC:lIrr.t,

ll.

Niisciitoarei:

flira de tnceput,

color oe te lauda pre tine.


Peasns
6 Irmo s :
j

V ~mi~-a.mi ntru ad a:ncudle ....

Semanatura ,~'~putrejunea

M.

;:( rle eel C>(~I; OJ graU caire eel prea ina!t cu~int-e ~e h~la!
~I

Durnnezeu l-a jnlcsoref intru faplur.a, s' a. os and ittkalosui, de line purtatorule de Dum- ' nezeu, minte

pre Flul

:;;1

Cuvdntul

lUI

tale prea fe:rkiie, anandu .. e ell t adevarat aparaior tare ortodoxiei; de aeeea ei luminal

eu sf§nlldui Dub,s'aIn varsat ""'mdeshdare D«rm busele

Machedonie

lar,a

de pricepere, carole a micsorel pre dumnezeescul Duh,


cea tare, descoperltorule

si fara de Dumnezeu, ~i
te

ce J

fa r a

de

s'e surpal prln lmprotivirea

eele dumnezeesfl Pirinie.

de

~i~ 9 roapa Je-a incuiet: sl pun ~_.tereafoculul a shns, ell buna "tapta incingilndti .. e tineril c:ei s ",iu'bUon de buna credinta, sfri""gand: Blnecuvantef to a te ,Jucl'urHe Damn ului pre nDon1nu~,.:o: .
Pensna H-a Irmns ~

acnm sfralucUi eu razele ei: si ca cei ce ali pathnU pentru d§nsa" vfat5 nestricala atl dobandit. vie ell trup Cu~ vantul eel ce a impodobll loate, Intru tine 51a sala~hli.tj nurnal pre flue aHandu-te mai sfanta decai pre toti; ~i te-a arata' N5scafoare de Dumnezeu cu adevaral Maic:a Fecloera,
Irrnns

Vrand s.a

~i aeuor,

lL

Niisdito,uel.

dumnezeesli ~,~ Dumde nezau Ilnsll.d1.aie} marlurisilorilor, eel hnninati de Dumnezeu, ell bucurle aUridicat Crucee pre umere, u rrndnd urmelor ceJor purHiioare de viaJ"{t vred .. mellor de lauda.
mina Treimii

l Trmand graiuri[or Man .. U luitorulul H.ri~tos~, celor

Hd!l;ta s iPi!i~ra, c'e.a. !'l'etai ala.,

j'

I}rislos plaira cea neUiiata d e mana, cea dlIn mermnee ...... · . unghlulul, din tine rnnntele t;ce~ nelaial Fecloara s'e taial, "adunand flrele cele osebite,
~J

.R.propiIndurse de ,loata Inau Iuel darurlle

pi n

Penlru aceasla vesellndu-ne,

rnarfurisHuri,

cu vesehe vHejii

.nezeu te slavim'~.
SV.ETJLNA

pre line N,ascEiiloare de Dum-

a pelrece dimpreuns ell cetele color nira de lrup,

nevotntelor , Invrednlcindu-se

pi[]l!..luie: Pemei au :;':ip '". b

pre a infelepJiIor pudEUori de eununl, eel cu totul dnsti'ti..


Slava...

lui, ci mel vados vedeli de


frumusetea

marlurlsHorHor

deU nadeidlle celor ferlciti,

ACUIU

nu prln oglinda

ve-

odinioara afi manfun demoartea cea a ma r

Precum

sff nji lor, pre tanara ceil a"~

ai f"-'Hi.ntuItnru-

rala

tnl celfaradeie:ge 1·,aU daf morfii, izhavip·m,a $i pre "1 i11e acum de pahmile cele neoprne~ca sa savar-$esc luminal pomeniree vo.astra, cea purlatoare de lumina, ce pUne~te fot'le cu Du mne z elr ee, ca un necu .. prlns, din tine s'a in tru p a!

runcela in morrndnt, si pre

go"

tori de

numarul Treimf eel mal pre sus de Dumnezelre.jnarturtsl ..

Arafandu"v,ij Infocmel cu
Dumnezeu
graifori~

Cera

A Na.5CMoll,[ll i~

~--~-------.-

-.=--=-

~-

-_

.~

--

Sl~v.<i,•.-

in.vHmo£u~e, Ar ltier eu le a] lui torule de cele dumnezeesti, prea


Dumnezeu

~arpele eel a nla g ito r, inmu11Uorulceteieresudior s 1& omoril cu euvintele tale cele pree Iericlte, gr.ai~

sfinWHe.

bucurdndu-Ie totdea.una,in ai n le tl inlp,a.ra~nor celor rtlu :marltori a.i siiitut ~i irllgrozH Hind mal vartos te-al
cindu-te
$]

trupu~.tau Pave]e~ de sflntenie tainuUoru~e1siInlr'insele indutj•

cu fl·aravllli ~l lnloctnai paUmitoJ'J renele lui Usus purldndu-le pre


l

Ca 'lnt.F'utine euminune s'a adunat Ieciorla si na$t·erea nestricata.

cea nespurcala.

Fecioara Maica lui Durrmezeu, naslerea ia. cea mat pre sus de£ire, ~i curatia ta

ba:udarn

~t acurn, a NlsoCatoarei :

·intarU. P e n t r u aceasta mai arafat stnga sangele tau d5ilr,e


Domn~.
di ntru
copul

II

I
I

lntru

~ot;n5la lutl~ in B zile, p omenlrea c~lui ~ P il. r i 11 tel e nostru 1, P a If al, Arhiep isC (In stan tine p 01e:. !rJ~ flu risit 011J ~.
So fi n

. d ""'. "1 In rr u ac ancuri e I.maril, .l?i rn-a innecat pre mine "'.I,

V erut-am it-

IrmO~lll :

Stit! ; P~ve~pentm. rilugfumare~ in ~Dchiso:0J;E: U,uditndu-se: flle-s[el'lg}L 's.ugnlrnarea prln adancimea euvintel or; bu.cur? ndtr-se,

Pa \161 p enteu msrturisirea lui Dumnezeu eelui ,adev~rl:'l.t;


$ug[um~~.
ln ~ ~o5ea zl doll cci

,aU

credinclosi

S·8.U

,~viforul paca·balor mele celor ,,[nuHc. Ci en un Dumnezeu, .scoate dlnfru adanc v ia t a


CONDAC~ g!asl,ll :91 2-1~:I':'

"m,ea, muU milostive",


PDd ob i e : Cautan dj,

Har~lemi1,rtudsHo.r Pavel, a fost dia Tes~fofih::, Hind, notar I?i scriitoe lloffl:nluhli A:lexil,.Dc:hr'l;1, Paltriarh u [ CQns~anti[l:O polei ~.~i Diaeo» ~ceJea.~l bEsed.d.P'recarele Ort.odoc~ii c:re~ti[lf, di.llpS; moartea lui A-

cele de

.$11s, •

hJminezi acum Blserica ceaa loaUi lamee, penlrucarea .~,i

o slea din Cer luminatoare patimind" sufletul

bumlnand

pre

pH'mant eel
j

lexandru, Upusera p'auia;h Con.st~Hltlnopelei. Impsratul Censtantie '[i:ind: arian, tntOllcandu~Sle dela Antiohia, U seoase din. scaun~i puse tB locul lui pe: Evsevie
al .Nlc:omldie~. ned ~f{mtil!ill me~rg~I1d ta RQma~ afl~pre mare]e Atanasie frlnd e:i el ,sDQ8 d.in ;sc.1.IuDul siu de acd~~;i Constantic. Deci ell ciU~He imph.atuiui !:i,e scoaSetl.a de GQfI~ta.tie, Asedge COILI.M:a la frah'l~gi-'iu Con~tMtie, di. de nu-si vor Ina sC<!IuIH:le ,lwiu ven~ cu:putere asupra ta, Deci~i-a luat dnmneseescul Pallel SCHon u]lPl!l.~jn timp, ~i du.pl. moartea .IIlI COfista se izgoni Ia Cucnsou fn Armeni3.$i j~i[ld tnchis. unde era lQc.a~ul de faceau SlIljba, il s:ugrum.:a:ra ar[a;niic:u (Hllofo;ml, sa~l ~i a~a fa. dat stilfldul 'in n.a.lnile Do<mrm1oi, arJenHcn'
tlt]nCI~a.
J

I,lul Avel, aratat tau .cafre

ji-al pus" .:;;i ca el Zahadei si al

tau Pavele

Consta ~i a ~ui Inlle Papa, t:j!i luaraaman .. dol seaunele sale. ~i iar~s au s.fahuile

Domnul.
lCUS.

slr~ga s§,ngele

U, ~i Inlocrnal Ia nume cu Pavel lu€$

Stalp rnarturlsiril

minaforul pan18ntului, rn]ocmai

~ .. ~1~o:.!J ...
I

,e ...g_-;c~~",-""~""~~~..-.,.-;;r;;r"""

__

..,,,_.x"8-,,,,:r:;e.:

!i!i~~~~,..~.

I,
,85

iN ~5A.SE 7TLR Intru acotL!;tii zt, pomei:'lh'e~ pulberil ce !I. :;~~I.lleu Durnnazeeasca iuhlre d(l oament, pe timpul lui Leon celui mare. Stih _ 1Ilgro.:?':E)~tii cuard~[ei\l Uill: lafa~ ne-

sa o' spalam,

arza.fld. Pre lJ.rgia, ell tndielul1!!.i o.mest.ecand,

!liMa re cuvinte

arzatoare, a ra.ut~\:n adieii ~i sil.. ad~pi:m pima1'lhd cel bun al mintii noastre, ~i 81-1 facem pre el rodj,tQJ" de fapte bnne, $i a~3,! prin aeestea, sl s'cip<lrn de munca ,gh·e,enei.~ eare tude sufletele ~i bupurililenoast:rel ~~ dobo.ndim imp§r~tja cerurilor, si eenusa cea Intru 8ceastA zt, pornenirea
l.uca,

D. anul at optspresecelea al bnparittiel lui Leon eel mare" carele se :p]umh~, ~i Marcel, in sase sile a luoei lui Noeeavrie, ill eeasul de amiaz6 Zil tot Cerul s'a aeoperit de nori. lara obi~nuit,i min-

p,arintell1.i nostru

prea cuviosulul

pecan a nori 10,r~ pre h~c:ind"Nle tn rosea til, parea cl are sA, aj:t.l toata Lum.ea. Ata.ta a inspaimllntat p.rl;'!tf)~i oamenii,
se

Stih: Luc1i eele pUicute lul Dllmnez-eu euvanl1l1 facArld. D-UPR, maarte, pa'rt(la, eel or billc-pHku.ti e~ti d-!jotig&nd.

~n d.t din sing'llra privirea Cernlui, socoteau t,oti, cA de va eadea ploaJie, din ~ acest ret de nori r'l}~r~Ji~ n,egie~:it ploala ilooe~ va H foe: §] pax~, care are sit arzi~ pre,cu:m ploaia aeeea de foe ce a easut ~j a ars SodomO'i.A~8 dar pentru a~tep .. tarea acessta eu indoi:atA, -tOll erestinll flhlliau ~a1. sfintele biserici, ~i sa rugau

A_

Tavromeniei, ce se ailfl. in ostrovul Siciliei. ~i -cliod 'em de Qptsprezece a,ni, ell Sllrp;OiB'~ mergea des pe la sl:inteJe biscrici, ~L flU DUma] s-culta dumneree~ile euvlnte cu treavire, ci ~i le face-a pre ele, Dar model p~t'inl~H

cest le.-ridt. J

Uti'll.'

era, din. cetatea ..

JilL Dumnezen,

en flIg!c.iune

~j

en pltLn-

lui Qi!il voit sa-l casato:reascallpeotru. @ceasi:a el a Ellgit :n(l.a.pte~~ ~i si'a des [a, un loe Ileum blat, unde pdrf'c1ea. fmpreunl en
fiarele, ,~i, st~ruind aeole 'patrTI:teoi. de .:;lle intra postire, !!i'atevrednlcit. de dum-

rl ~
I'

en seara, a. 'tlrmt pl1!nala mfeZlllooptii. , lad_ ploaia ce c,1Ides era 'Q pulbere t'leagr~, ~'i arde;l foan;e, a sem.1;!r!I'eiil, eu ~, ~;enu~a din cnptoml eel eu fee, ~t ",d.ta ~ de mulMa dZllt, In cat s'a aHat pe de
piiim§:ntllluljo cas~do,rl !!nal ID!.dta

gere. Deci iubitorul de oameni Dumnezeu, ~l.!;pes~e:c.~nd pedeapsa co bllnoi1tatea S<I" it poruncitnorilor, ~i :8: plouat I) ploaie lleobi,nuita. ~~ strainiii, care pricinlli~. frh::a h:ltre cei padto~1. Cad tncepan.d ploaie

pezeeasci eercetare prin inger. Deci merg;and la 0 menastire, s'a Imbrlea't I::U tngereasca sh~mA.a mO!.'lshilor; ~l de atuncea $i atmAt intreouil'lfa viata maii aspra, ~d optspre:zete lnel II.U trEiCut, ~n cere vreme a treia zi, ~i8 (:latta ai, m~.DC"d. nnmai p~inel ~ be.1l numai api!l flI,rl!.,s§. prllmeasca V!re- 00 dih D~, trupessca,

'0

deasnpra

~j

pacii, Era tm::~ ~i fQarte greu de spalat,

Ierhurila plhn1ntului cu

declt 0 palma barbateasca, ~i a ars, ~i a parjoHt toate


ljii

preste

(,],;id:mizi'le

sad UTile, !?i co-

~i de 3ocOo]o,iesind, s'a dus tm.pr€un;l. cu un monah, la muntele Eteii ~ ~i 3.00.10 r,i area hrana, buraeeile muntelni, D or.. mea pu~~tt" ave & numai () hailll ~i f~rA

Iosemn:ll'ld

Dumnesee, d!;. I?i pacatlll eel greu 5pi~at. ettc.l dll.p;l aeeasta, all o::6.t:llt 'mu~lle ~ CliiMpHte '!Ploi ~n multe :liJli!'l ~i abia msit;all putut spal.a. pulbereaa ceea .. Aeeasta eila. pHda.. Caa;:;l fiindca p~catlll se a fl' It'lt111 ncl, COl 0' pulbere 1nfocaUi. ~'i neagr", ~l manAllca ell. local sadurile buna~iplor. Pentiu aceasta, avem t.reb'tdn~1 ,c_a de p10aie de mnltela'crimi izbucnite: di! jos, din adclncnl .i.nimii, CD SUsp;f.i, ~i 3!m~ric,ill_nea suJletului. Ca GU a,cestea.
l

aceasta

at~trn:ania

~tli de

de ~nciU~~n.ointe,avea hetar, cail'lon~ sil nu li3.s1 din ehllla sa, dacarnai i.lltil:illl n'ar fiedit tootl psaltirea, AJpoi cetea. ceasul al 'tr~ilea" ~i d.IJP~·act steal ']~i lua lucrul slut ~l lu.cr~ pa.ul Ia al saselea ceas, ~i dupl eeasul al ~a:!3elea . se tngrija poe ntru hrana aceea pu1i III ee m.~nc;:l. Asemenea ~i. pentru eealalta slujba. Drepr aeeea Intra acestea aevoindu ..se, 8'<1, in.vrednl cit fe:ridtu! :sa. ia p:r-ea mare Dar ,dela. Dumnezeu~ ~i s~ des1C'ge CQVJintd.,c: cele neJDfe]~ ale d!Jlnne71ee~tilo[' scriptun i~ntru I:!-it (l an::: carl ne:d umeri.od IJ-'se'
l j

,1

zieeau pentru el: .c:D~ uncle ~tie aCe!1lbl carte netndtAnd» r Dl!Jpa aeestea ,S'a dU$ Ill. un rut JQC, PQ~~ll!:it de d\!!mge~eea!H;~ descoperire, ~i a!l;olo aducand d,oi:spresece ueeniei, [e purta l'or de grrije. Du:pa aceea m€rgAnd ]a, Vizaf1t~:a, ~l dupi ee a fneunglurae pre 190 chJ1]ih~ monahilor, ~i a descoperit pAdn~ilQr de 110010' !CU:g,et,lrile sale, s'a ~ntQrs ~.~ s'a dus!a

101' sl Dumnezeule
cUVatitat

bin€: esfi

t:orjntu~ Pelopenesclui,
cuind

aderrni t In pace ..

tutr'un

sat ca b. ~a!p~e hUJif,

Deci acolo 10<11

ne·am1.nvfifatodnsU neiaiat Dumnezeirea cea fntrei sori nedespti('"iima~ careia~i canUim:

vinlele tCl~e.J Pavele prea laud8ie~

Uuand

tllva1ilfura

dela

CU~

Doarnne

Inll u ace~sti xi pornenirM Nicanf1i.ru.


ghiel'fl; n ri!.bdat

sliin~llluimueenic

nezenle bine esli cuvantat


5Iava,.

El~

parintHor slDum-

Stih: NfcfJ.l'ldrll v:rajma~l'l in~~~iicinnjl jun-

:$i b~n.lin~ii~mproti",abarbn~HQr itlifl:Hol"~ a

.,

ridicat, Iuuu l1':.e~5Pi zi, !':'or~nt.\ll Pavel ce se fac.ea . nebun pentru Hristos, ell pacu s'a ~i",ar~,tL. Stih : f,t!?l.rrdd,mlu-sc

e8sca~:i

mariurisirea ta ; calarnurindu-Ie
t

'eal esle de sfintita~Durnnezeu dumnezepU)cuta lui


nostru,

p&vC-\i.pG pam &D~ neC~f.ta ClIgC,-

bunle L~ipr~f(Lo~.
::;;~ dupa moartc, tmprcun.j1 on !ii.l-orilor de Durnneseu petrccc.

zeu jerlf~ blne prHmiUl Cuvl08812',veselindu-le ell urmarea


polirnilorMan!uitoruLui

ca aurul, te-al adus lui Dumne-

oamenllor unate-ei a rat a t mjjlocitoare a dumnezee$~ei: nlanluirt,

Tuturor

.',;it scum,

A N~~r:itOf.lrej:

l.J'au ~!Uj,i,t ,ffip,·,I.,IlIii e.Ug,:la.~ 11 j~iornde Dumnezeu, fara . ",numal PiidHorului, cl in.. ngrozirea fo cu] u i b arbaie$te
~,l§nd: Prea pa.rintUor,. i Dumnezeule s

nasca.:nd pre M§ntuUorul tuturor, ceea C€ €$ti ell tolul farti prihena, caruia toll s1riQanl~ Pre a I a u da t e, nezeule bine e$ii cuvdnlal.

"calcandu-o~ se bucurau
"e~Ucuvsnlel".
Mutaill-te-ai

Dcamne at parintilor, sl Dum ..


I'

canUiudaie Domnul

Jj

blne

Pre tinerli cei bi ne credi nc io~L..

gandi.torule de Dumnezeu Pavele, c~Ure laea~ $urile cele cerestl, ~1 aproptlndu-te ealreDlnnnezeu/ Hind mdutlU'IIe"leit p r ~,lli[npafta~ire

Ie-ai facuf demnezeesc, cantand .. Cuvloase e Doemne al parinti-

rinte, ai sfinfil pre cei ce fi· au ... urmat t ~. ell crec '1"In1'" nreptt rnaue a .l rltoare, ~.j siriga: Pre' Domnul l€iudajll~l ~i-~ pree inalJa1i iutl'U '" .. f ojtvecn,

Z',1~H'T,'~le:?og,~:el(~r ta~e c.,,~rgj ~, adapa toata Blserica, tara , Ut 1 .... p..... en cmsu uaut.... sange ... .a~

"'~~"'I
"

!"i!=;~~~~---<=sO~';::

3_

=.s-cs::e::;~-",,~,,_,~,,-

-OO-~,

'::,zE, -ffi~~~~-~?-'

" , ,

iN

%~-g"?=o,-~ -- _-_:,!"~ I

~ASE ZILE
-

87

I
\

:: prea ferieite, pre eel ce ell a~ , menlnlerea Toale Ie lace; pre , carcle il preainalfanl intnJ Ioli
vcen,

acum, lepadandu~te de lnfreitele veluri ale vietH" ca ai avut dlr:II muitor pre Domnul, carele in" drepta toata C'EHatoria fa" Pave Ie
:, jl

ba llrnanul eel lln al ajuns

,~Ii,e. Pre DonlnullucrurHe ~au-' "dati-I,,~ prea Inaltati intru loti ~i~l . .. r> vecn .
'

'

Peasna

(J,

Irmos : '"

'I

'Tot nearnul pamHntesc

I')u lotul Ina educ pre mine


zeescul taIL] acoperamant. -tu Co un slinlll mucenlc, luand dele Hristos putere a deslega gr'e~eUle,rumpHnd Ian1ul gre~elilor mele, nlantue~le-

\,;

dumnezeescule,

18dumne-

ea

i'rrtfru tine lumina cea cu trei slrdluciri, a , dumnezeestel Treimi, te a facut pre tine himlna a -doua, carele
J

Sala$luindu-se

BlnecUlvantam pre '1'atii1...

,'
I

luminezi adunarea ortodocsllor,

rna cu rugaciunHetale, ~i rna lumineezs cu lumina cea durn- ! ... l nezeeasce.


'eu ravna Pavele prea alesule, ie-ai ,aratat Aprinzandu-t,e

toli vecii.

iadl ceala eretlcilor 0 intuneci Parinte si strigi ::'Pre Domnul laudati-[ si-l prea ina'ltafi Inhu
~i ;!IIC'um] a Nasc~Uoruei ~

II

Yrnland graiurilor proorocilor Fecioarii, te veslim pre line Nascatoare de Dumnezeu, ca ai nascut prune mal vechiu

. fO........ II nun t'e,8can d Jl aeum aSCUIiu-te Uitor cuvintelor celor ne,graHe, ~i ca un p,arta~ oblceiurtlor, in raiu te-ai facut parta~ sl numl .. ril.luand cununa inlparatiei lui Hrlstos cea prea frumoass.
SlilVB. ,

'

decSt toti, carele s'a chemel E~ C a un viteaz ostas, te-al ammanuel, caruia sl sfrigarn.: ratal defalmator a tot €'resul Pr,e Domnul Iucrurile Jauda.ti~~, dumnezeesc apariSito[' al orto~i-l pres inliitati 'iniru io.1i vecii, doxlei sUntHe mucenlce, Hind lumtnat ari:Hat eu razele Daru[rmosul .
Sa laud lim, biae sa. cuvantsm.;

lui, pururea

Pre finerii cei bine credmciosl in euptor, nasterea Nas,~,ctltoar,ei de Dumnezeu i-a
I~

straludt ell lumina Trelmii eel I' ,

I,audate" 'Pavele, si

\1

I,

nezidite ..
•ru p

'I
J

~lpuita}iar aCU1l1 savar~iiaJ' pre "t"oaUi lumea ridiea sa ..i coote t

"m,ijntuit., Atuncea Hind inchi-

..a

.h .... .... rotul,'.fu.... pnnana ....$1 InJttrupanara

I di mbracdndu-se
-to

~i acu m, a NlisciitoueL .

•• _In nne, ceea ce esn ell

Cuvantul cu

88
"

l.UNA., NOEMVRIE ,\ Cruel], a. Nli.5t1i.tQl!rBi,


RS~nWrUla:

Q.~

I I

pujere,

du-se a vie-luil. in lume CH un rnilosllv. rsrnelnd nu mel putin deetH inf8iu f.ara de trup. Si pre eel ce odinioera a muncil pre lott, l~asurpal cu durnnezeeesca
Irmosul :

'Vaz,andu~teM[}ica

to, ceea

'

ce nu sfie de nunfe, Cuvinle, 'inaItat pre Cruce, ~irnlpungandu-le ell sulita, striga:, Vai mle Flul rneu eel mal inainie

Tot, neernul [J,am§ntesc, sa Y.lsaUeze en Duhul fllnd himinat ~1~isa pdiznueasca firee min'Jtilor celor tfi.r,a de trup, cln~1stindsfin1ita prasnulre a Malleii ".lui Dumnezeu, $i sa slriqe: ... . .~"" ,'. as~'B LUCUfo-te prea f encira, 'N'"" ca.to~lre Durnnezeu, eurafa ~pururea Fecioara ('.
I~

de, incepnt, cum rabzl acum :

fara \:,
I"~'

fafa

dreptat,e prea drepte, deja poporu] eel nemuU,amHoft ne1

cunOSCtUOf ~i facafor de rele ~


STlliOA V~ A_ citri Odoih.

de

hului,;;i vletulnd pre pam,ant ca un de ffUPJ de acolo al Ii scos aVUltia dumnezeestel cu- ~,

Y itallldu ..te la adAncurileDu- i


tara.
sl a.i

5:&.va, glasul

a]

7-Je.a,

.a lui Anntnlic

1l..·1

::JVETrlNA.

nostinle,

lui Pavel 'prop-oveduitorul credinlii, si sem,anand dogmele lnle].epch.mii cei de


I

If rmsnd

Podobie : Pemsl all.zlti...

oameni eu ortodoxia, prln invafaiurile lale, cuvioase pari:nte.

tmbogat~t pre I','

!
~

eeea te-al !;:;iarataw stalp Hlarfurlslrli, gandHoruIe de Dum), nezeu,


A Na9 cil.to,Q~ei'

Pavele prea ferlcitel Pentru

sus, Ioele eresurile le-ei Uhllpit .. cele ce e;;fi podoaba Ierarhllor,


8
w

scape .. na de stap§nire.B~i r
robia cehn slrefn,

eeeace ai naseut dupre trup pre Stapallul meu,

S tapana

~i scum, a N;iscatoarei:

''

de 11
If

Dumnezeu carele I-Hi i ndscut cu Irup roay Ej·lMarie 'Ii nlireasa.(ll lui Dumnezeu, pen~ tru noi cei ('.0(2 te ctnstim ell dragos,ie pre tine~.i lalldam lcoana la ~i a Fiului iau PreacuraUii, sa ne n1~hdue8SCa de iad si de nevolle cele vesnlce, pre eel ce ne rugalll lie en ferbint'efIJla.,
1

Pre

prihana, pironit pre Cruce de "" . anguin. du-se ca 0 buna 'VOle, .t.... Malca, laud-a pu lerea ta
:?i
(:ca!aitii. sfujha
j,j

D ilea

A Crucii,

A.

Nasd'lt()(lrel;

Ie-a v8_:zul cea t',ar,a

I
r
\"

'~

Utrenicl

dupra

r;~l1duialii

it Otpustul,

LA... L[TLJRGHrE
Feriesrile O[;toiill]lllJi ~,i ale s,f~nt.I1]I;I!, Peasna 3, pe 4, Proehimeu glasu[ al 7lea, .l;1tUJ;;!5e~,,(lr CI!l'i!'.L'Q!~i tutru 5Ia",ii .•. Stih; C~l)Itali Domnlllh.JI~ c~utarc n,ou:1i... ApQstolu[ catre Evrei, F:N~#!or, A'TJtic'1'.$~ t,a acuta tWt'II'~ ..,. Anluiil'l gl.aslil aJ 2-Jea. Preo~il Uti s e vOir ~mbf~iC,1'I i.ntru dn~p~atf.. .
DO'llJ,W,fll
1\(=

Islhie, pre Atanasie, pre l-laman], pre dumnezeescul Varahie, ~~.pre C a lin i c) ~ pre

lnlpreuna ~ipre Xantia, pre Teodot sl pre Caltmeh, sipre Evghenie, dimpreunii ell durn-

Teagh.en,,~i pre Nieon, pre Longhmnt pre Teodor, pre Valerle

Efa,ll_gheLi.a dela Luca: Zis,'a


wzidl(')'P
fn~ m,;"u".

nezeescul Teodul, si ell Os- ~'. trihie, adunandu-ne cu toti sa·j


cmSl!lm
• l'
l ••

sat: Tbl eeta C~ M mat'iu'ri$J tnCHlNONICUL.

Intm pomenlee

'Vlf:§l'!lid.

INTRU ACEASrA
~N '1 ZILS,
SFirq;j 33 Je mucanicl,

LUNA.

cu ...iesul pAriflle[e

L~c2].r,cal c.e !:,'tIt

eei dIn, !I.'Io!l~tin lilt prea ~t f~Qit'Jr!J.J de minunl nevoit 'in rnuntele GaiisiuJui. nostru

]fih,d Epifenle, pre Maximian dlrnpreuns ell Duichltle, Claudian ~i Tcofil, pre dumnezeescul 'Ohinantie ~,i pre Doroleu en ere:din1a,.pre Dlodo! pre Casfrichle ~i pre Anlohlt, 1m.. preunii cu Temelie si Evhhie, ell un glas sa- i l.a u d a m, c a pre malI'tur~sUorn adevarulul.
1

Pre viieazul leron, pre

rna-

i
I

,~

I'

I!'

La Doamne strjga.t-am,,,. f1t1hl-ile re. 13, ale mucenlellor 3, $l a;i:l Cuviosului 3, Stihirlle mucenlcrlcr, glasul at 1 len,

A1L~ SLi;lirL P.odoblrl:

ale Cuviosului,
Toata

gh:!;ula]

5·1,~~,

i'I.ati!e):I!ea rLllrid!U~{ii."

C t
I:,

Pudoble :Ca

pre un \JHe8~ "

eata cea de Dumnezea adunat.~, sflnUta o$tire,


edunare dumnezeeasce,

~0 a.t, a necuvantarea paU'mHor si frupul SU~· ~ puindu-l Duhulu~'J te ..an fa c u ·t :,:, canon faptelor bune, tlltarire
sthastnlor, chip pustnicilor, podoaba cuviosilor, $i acum privind frnmuselea cea negraifa a Ziditorului tau~ le desfa~ez~ pururea en duhul lnlru IrumusefUe cele ceresll, Pent r u aeeasta ad una n d u-n e cu canlarile c,ant,fhilor ce lor dulel,
Uiudllim pomenirea

b ep.adiind

cea de Dumnezeu inCUnUlnf!!~al ~ adunere frumoass, a,iu~or~nta ~led€spart~na,"laH araiat cu a$I vie~uiioriM~tropo~iet cei de sus dupr€ vrednide, poe: n t r u aceea dupre datorle va Ierichu,

popor srfintit Ceala rnucenlcilor

dev,arat veednlcllor de, lauds,

D ]rnpreuna

ell Nlcandru, pre

stita ~i pra.znuiUi.

ta eea cln-

LUNA NOEMVEUE

far,a

eea grea (} rnateriei;$i valurlle cele mult in vUor.af.e ale frupului, ai umblat pre cararea vietuirJi eel inane, suindu-te cu buna podoabs, ~i inaltAndu-te la var"' fu] a 'ioalii bunatate.a, .~ibirulnd pre Inprotivnic ul vr ajlna~ ,Cel

h,epadand toa Ia greutatea

hicruri

marl Lezare

parintele

noslru, roagaAe pentru sufle-

tele noaslre.
!;i l acurn, a N ib.dtoJ arei . Podobie:

i311cura-t..;:· camara,.,

cerele

SITiiluee:~te-mi lumina fa mie,

hdtiIupreuna cu celeleinqerilor , celor fara materie, piirinfe Lazare ~ rugandu-te penlru sufle-

pulul, Pen'fru a ceca te-al

de materie, ell materia lru-

sa'a~-

tele noaslre,

relelor, ceea ce ai zemisltt pre lumina adeva.ru]ui,. si al nascut pre Dumnezeu en Irup MEdea F ecioara: scoate-md de 9 r a b dinlru adancanea desnadajduirii si pe pialra vieiuirii eel 11e-claUte~ini.are,~,te pasii suflehdui ee u18 necajesc neincetat, 'Con-

rna

aflu ln inhmerecul

trup, ~iurdnd palimile ullpr,euna ell suparartle lor, Cuvioase, te-et filcui bun p5zUor, LaZaT€~porun, cilor Dornnulut sl urmstor pre-a

hepadfindu-1e de lume sl de

meu pc piatra de v:ia~a lara .. de gre~,en. ludeca pre dracll

leneste degrll b durerea Uea-

.1

~ darurile cele 111ai pre sus de


I

ales. Penlru aeeea a facut laca~ intru tine dlmpreuna en T aial si cu DuhuIsi din destul dElj'ie,

leasel Inlmll mele, eeea ce esll n.adejdea marptnilor, care da.. ruesli lumii mare nlila.

fire~ facandu-fe 'insuti lucriitor de minuni prea ales, ~i izbEivitor prea Herbint e celor din
'Devol.
5 L~.v:a~ gla.S ul a] Sole-a.

Cruce, ceeace te-e nascut pre tine, Ilsuse, tan,guindu-se sevaita sirigand ,:

S tiilnd lang-a
r

A CIl.Ic:iij

11 Nil.5~at()U~j;

Nu sufer Piule a te vedea r,8sHgnit pe Iemn, pre tine" pre

Cu vioase p,arinle nu ai dat somn ochtlor tat nici gene]or t- ~ ... rnurare, pane ce 1·· SIorue dc .J .l-al bozil sufleful s.i trupul de patimi, ~i pre ~ineinsuti te-al gaJit nlca~ Duhului: en vilnd Hnstos cu '1'ara I,~ sa 1... I· tV ....asnnre ....ru t I[II e a Int .· facut .. Si Treimii cei de 0 fiinta sluga f5c5ndll~te, vestliorule
J,
.A. '"'

de

de prlhana? Iinit CUV8IilIU,.[ ... I s a pnmr earele a zrs Shneon ca va intra In inirna mea sable. Cl o Flul men! Scoela-te acum ~i n1.§:n lue~te pre cei ce te lauda,
C~'"" a aeum
l
R

eele ce te-am naseut eu, ~i am .seapat de durerl, ca una ce sunl de barbat; $i CUl1l1 Bellin surd cuprinsa de Intrl .. ......... .... s t are, ~l rna r enesc 1·· muna ra

mra

eeea ce sun t

fara

1N ~TIJ[OAVNA din Octoin, Slav[1 oB, Cuvlnsului, glEl:5UI a 6·lM,

:;:1\ PTE

Z [LE

tuluror dand iertare, cuvloase

Cuvioase parinte, in tot pa .. ... J' a ~ ·t yes area ispra• , ..... man I U iesn "t", "J ml ' vuor iii rare, pen ru aceea In ce.. ruri ai af1{rf plate ostenelilor tale. Taberile drace~ti ai pier,A

parinteJ.e nostru Lazere 1 Roaga~te lui Hristos Dumnezeu, sa man t II e a sea s U 'f] etc Ie
noastre.
~i aeum, a Ne.scatoarei:

CRum la ~faqltul ciirtii.

Hristos Dumnezeu, cere pace sufletelor noastre.

dut, ceieleingere.~1i ai ajuns, a c.tlror viata fara prihana al urmal, av,§nd indraznire catr,e
~a5ca

LA UTRENIE
Din Octoih unul, cu lrmcsul
stlntilor Ci,NONUL 2, poe &:

~,'II

ochtul CHtf{~'
jutatnare.

.$i Il.1;Um,

it.

narei:

pu 6, ~i rile

PoJobie" A trela z] e,i lnvlat.;

mucenicllor, le Creel este acesta

pullnamea suspinare, in ceesul cand va judeca Fiul tau lumea, Iie-ml mie acoperemant si a..,
A Crucii
,fI,

line, Slilpana, nu trece

inimii mele intind

AI raruin. Landa

acrusuh

mueenieilc .. H'ristO~,i!e :sa se laude, ; f(lcerem lui Ion Monahu),


sl 2-lca Irrnos : sH'

11e'tn~1i p~ P? arel~:r. a V',,' ,canlarelU~ '.' tarn


l)

Peasn a 1~ g-h:ul

NilsdtoiJ.['{)i, ascms ...ea ~

I inm.ormani rn' am C~m~it~ prPI:~~~;im~~m pus ca un


I

muritor. lara ca Du mnezeu, 0 Maica l voiu invia pre eel 11101·1] ;d C'U scularea mea" te volu sUi.vipre line.
Troparul, gtasu III ·l" lea.

I,ari de Dunlnezeu

Mt!cenicii tai Doamne ...


SJEn'a, al GlI\ icsului, glasu]

S-lu.(i

:graJloare, s,a plr~znu[Il![ pallmlie mucenlcilor, slavind pre Hristos ca s'a prea slavit,

credinclosll ell mainile s,a plesnim, sl ell can-

.Dumnezeu celui ce a des- f partitmarea, si a. treeut pre i ;~'PoporuI1pre earele l-a seapal ~ hi 'E' I· "1 ....." " d" rot 18 r gll P termor, oa S a HI ~J1 ,~ rea .slav]!~. P ':~~ :v~
1

,,_nSI(OS

r: ~
1 .1

1'1/1

V enifi ,

1.~1

tOoti

II~

Cu rugad.unile eele cu priveghere, intru curgerile lacrlsusplnurile cele dintru adancurl, spre insultte oslenele l-ai faent roditor. Si ai Iost pastor,

milor stEUpul [i-ai udal si ell

dumnezeeascf si lands s' a dal nouo hl r uln]e M,anluitoru[ui, toai,a intrarma ~ rea Crucn, cea nespusa, pnn
iI;!i "-'

Arma

iii

care purflUorii de biruinta s'eu


incununat,

92

LU~ A. NO E MVRIE

Sable sl foe, :;;.i groapa ~i Cruce ~i moarte au adus, PUM FUrHi) pomentlilor mucenlcl, gonilorii de Durunezeu . la viaja mal buna 1rimifandu-l pre dan~it
~ A Niscitoa.reL;

cea frupeasce, ~i 0'" morandu-te YI11preUna ell J Irisilos sl vlejulnd di m p r e una rudenie

ell et

cee prea cur ofa". prea cuvloase

A flandu ..te cured

:;:i

9.CU

ru,

£!.

N.hcB.lOan:: i;

S t 6 pan a

ai nasC'uf pre Cuvdnlul TafiUui eel cu. un Jposlas, carele s'a i'ntrupat;t' Preacurata, Pre ca .. rele -adunaJ'ile rnucenlcilor, i]

P8inea vielU cce

CenN]SCa,

Lazare, viind ca.tre line eel]cafre

o sluga m u It urn ito e r e te-e m.. §.ng,a.i.atCu care dlrnpreu imbllinze~te noue pre luhltorul de oameni,
Peasna 3, Irrnos ~

na~

I,

slavesc,

At carub. aero stU1 la Greci .este ace stu . Laz1i.re {eriene, p.tjme~,te d.nt8.".ile mete.
r.~!liin!i

J, gl~~lll al 4-~el.l> Irmos, lJeschlciE-''VOlU gUt&. me~ .•,

lim. i.ni'i.f.o.r~l.le. .de .0 1I.. chi... . zeu 1urm nate, .-.eel .Clln't.tl. ~. pul de lumina Lazare,. goneste intunerecul c ug e t u lui men, Iumlnandu-l cu rezele durnnezeeslf huninl, C' a sa

", asupre vraj"la~dl,or mel, en s' a. veselit Duhul men a ciintA : Nu este sfa,ni ca Dum ne1.CU t. .noslru ~i nn esle drepf afara ~~define, Doarnue".
Y'

pd~_~~~ia~~~I~!~t
S urpal-au bunf
Iriruitori

ostasi nedursnezelrea
ciunil

laud ispravire tale. .

mullimil dumnezellor, iniaJindn~sei cu dumnezeeascs

in~ela"

S·traluclnd ea soarele, IUr mtnezt pre cei de sub soare, fllnd laca~, lumlull Lazare, sarind ~i aputnd, ~i facandu-te dumnezeeesea lumina en minunea naslerf ~i a adormafl.
I

ra~

patlmata, cu credinla slrIgalld: Nu este slant ea Dumnezeui nostru ~i nu este drept aJarfi
de tine, Dosmne.

II

~i mal bund, ell c[r.epfaie nu al

D orind deviaia

Slt~va ...

eea ve$nica,

lui sange curfttindll~va ~i cu sangiurile' voastre sav§_r~indu~ va nu v'a]! spurcat cu jertle


J

C u plcaturlle

dumnezeescu ..

drdceslt, purt.alorilor de chlnurl ~


sldgkhld: Nu esle sfant ca Dum-

bagatin

seems de viata cea trecatoar€" depad§n du-te de

nezeul noslru si nu esle drepl afara, de tine, Doemne,

4~~~:SOb08:o;;:;g:::;;;~;:?-iM\¢~===_:s.~-~T::32~6~~~~j'5'-3R~~~

~"

Pre tine tol c§~Ugandu~tej' pre vrajma~i oprindu-i, ~i ell loculnd in inimile sale purt8miloslivirea nlaniuindu-ma $i to.rii de ehimrrl, HU H~rgitoresen Fiul Uiu Impacandu-ma. . tina:ialea} sir i9 ,n nd:: Nu este Irmosul: smnt ca Dumnezeul noslru, sl nu esle drept aiadi de tin e, al nH ean15reti Nasc~i .. Doamne. ~,ioar,e de Dumnezeu, ceee ce A ~a9ditoafcl; ,~e:~tiizvor viu sl Indeslulal, carl "s'au tmpreunat ceata duhovPre tine una numet Fecloera

du-mi ce-Ie ce

sunl

ale
ul

.•. .u, vi'et··

Pre

Iilnd dupa nastere, te cinstim cu ere din t Hi dumnezecasce, F· 1m. t.... ce 1UI. ee s ".... nascu t~ _iu au a.
nezeul nosfru, si nu este drepl afer a de fi ne f 0 OilnlU€ .'

.niceesca intare~te-i~ ~i in tr U "dumne.zeeasca slave ta cunu.nilor slavel invrednice~te.;i".


(:0.s!DACUL mu~el1i.cikll·, glasul 111-i-lea.
tEl-i'll

strigand: N u este sfant

ca Dum-

~I ..
~

Alt Canon,

Irmos :

iuciUi ~i purfatoare

Ceata

. Podol;i~e·

GC]fl

ec

71'1lLt!:UL.

mucenicllor cea sh'a-

PHI a~ liii dLntil.rqi...

·panului) mestesuqlrile vrajmasulul cele inl PI'" 0 l iv a1 le-ei

(nlarindu-te

cu pulerea Stii-

sag,eUiblli de prunci InteJel)ie1a!e caruia me$te;iuguri fntare:s.1e-ne ~ipre nol s,ille biruhn, cu rugacillnile tale.
ar~Uat~ eli niste
... Slav§, .. ,

mlnat Big'eli,ca asU\zi rezele mlnunilor. Penlru aceasta flrfiz~ nulnd cinstita pornenirea 101", cerem, ManluUorul noslru, cu
rugadllnile lor sa ne manluestj pre noi din nevol, ca un milosflv Dumnezeu $l de oarneni iubttor,
8.edealn8 mucenicilor, glasul kl ii-lea.
Podobie: De grab ne i'nta:mpina..,
r

ra.sarlnd dupre ihteiegere, a lu-

de lumjn~t

en

Inger in lrup te-al araiat" slujind


eu Ingern~ Iiind mai pre sus de

lui Dumnezeu. dinlpreuna

~.lrelJlafeatrupului $i de fire, Lalilr'e} luminandu-·le dumnezeesle sl luarindu-te minunat,


~i!lCl.lm a NiiiiC:HO,ll,I(:$l;

:$i dimprcuna cuel ceate mucenicilor cea dumnezeeesca, stingand foeul nedumnezeirli ell 8 a n 9 iu r H e~ nice, :,i vindeca durenle celor bolnavl, en rugaciunile lor, Hrisloase, Inantu,e~le su net e f e noastre,
mostenesc

IeronInarilul

de.sIalilri~e

cele ves-

peremant, ~i partinire NaSCBtoare de Dnmnezeu, mdrep,t.an7

Pii-rn.i mlemijloclloere,

aeo-

ce H s'a cazut PrE} carele ['0([ga-l, sa deAl suUe-lelor nosstre


'I.... meremue,

furor, Dela carele ai ~1lual plata

toplt, curugaciludle fale cele Ilerbinf caire Dumnezeu .. Cu mluunl ai infarU sufletele, $1le-ai adusFl§lcaforu~uide Line a~tu-

, Dumnezeu, sl en dumnezeese 'inaUiIlle pre eel ce erau maineinte fm necredlntei, ~~f!Jifacu]i fiU illundnU ~i mosfenltori, varsan· du-se in buzele tale Darul Iru~ [elepciunll lut Durnnezeu, i:nsuU lucratorule al Domnnlul de lueruri prea slavite Grigorie. Penfru aecee ~lli acurn iniTll pomenirea ta, roaga'fe~ui Hrialos
t

vesmdnl

intbracandu·:b2

del

eel prea Uiudat inhru minunl, sl celeful'a de: su-

D e Ierarhul

Sla\1~, giasul a] 8-l~~.

indrepfand mintea fraWor. Si


Pi.aJrtJ ~)rifl cuvsnt s'a mUlGit educsnd pre eel necredlnclosl catr,€! cunosdnle lui Dumnezeu, prin care, Dumnezeule, d,Al"U,e~te suflelelor noaslre mare mmt

ne~ruslnendu-se, prea slavit se priefacea; ca lezerul se usca,


a apr-it raul.

Dumnezeu, penlru s u Ile t e .~. e


noesfre,
_" . .

$1 ncum,

:'!.

Nii~cjilliar~i:
.

toi81gul crescand

A coperemdnlul tfiu Na.sca·loalfle de Dumnezeu Fecloers,


r

,5i aeu rn ,.

:L

N~.:...iiJll[UI1:!~

() lasul durnnezeesculul '08-vriil aducem fie cu bucurle, si siri,g.ilm;Bucurs-te r(tiuie eerele 81 ·in rn I] I 0 c u 1 tau totdeauna ' pomul viefji. Pale lul eel prea 11'larU el Cuv a ntul ui, b UCUfG' Ie 'peClomra cea CUt~)'luarapfl" . . ,:i; L I f~ '-'. . hans.
'oJ

/i Ci ucii,

<I,

f\;,~~(:.atOSinl
n~hRi ·3fffilL.

'. C·'. 1 '.... ~ d C'ea8ca... . . i:l.... a a ceea SCHJ[I)Clln.' , rae izbavhTIl de boale sufl~te~ti.

este casa de dofforie

duhovni-

Elp~urHr,asUgllitr cu £angu[re

tu~ flira prihml~,pre

V ·azand Sl~P~I1fi1 ced eu IO~


SfapaHul

Podohle :

varnJul lll~ Dumnezeu, v3z8.l1Idu 1


S~l'.finzUID'at culrupul

P're Emmenuil

A Cr~.(.ij, n['{,i.5citQ!l.rei

stdga; Vai mie dumnezeescule

Tvlielul ~:i UC

flu! Cumsuferi dureri fi~nd, Dumnezeu fara de patimire?


spmmmlfat va:zand tam a rasbgnlrii tale cei neSI)lLISe~Iisuse A., lotpulernlee, MilntuUofu'l suflelelor noestre,
~J

pre Iemn, MielL1~auacea prea euraM ~$i

CeJ;le~i~geri!o~. ll e

friea _s':~uI
I

f.ecioara, l~J.,crarnand era


pf]n:sa

de: 1ntrl stare.

cu-

STJ~lu.l\ \'NA drn O~ttilb.

Stava, g]a~ul ill ·J-lu ..

uand so ada preofiei de Ii!

~o;;~Ja,lll. .~hJl[1i a Utrenlei ii 0tpustul ~~~~~~

dllf1FC raniJll.ia;il

---

LUNA NOE1'IVrm~ Siava, .


a

cuviosula], glruml a.1 8-!ell. ~i+"

PQ(lQb[-e: Pre lntel.epcilme""

inirna ~acranl§nd, si a zis : LuInantuindu:.se, iara paniecele meu se aprlnde mea Be- bucurs

Pre I~Inina'lorul eel mare si luminal, pre eel pre a bland si milossrd, pre eel ce s'a blrutt Iirea si s'a 'infrfint foote mlscariletrupului, pre pururea po-

menitul Lazar, carele a. slujit


~'''H'"' 1 '" lUI nstos en dr ra:goSI€nemar1

pentru mllosllvirea milei.Dumnezeule pree bunule, cela ce e~H de pacafe ~i rnie prea ce un Dumnezeu sa nl§ntue~ti :rnptufa la din stricdchme: insa slava tndelung rabdHrH tale IU" bUorule de oemeni,
J,

v.azand T'fistignirea 'la, care rabzi

dorllule Doemne Carele volesli

fara

giniUi ~.i carele s' a faeut moit .... .... '-'~.. ·1 .... r;;.t em .or tm par a Ii. 11. e I sale irn-

preuna cu el, Toti credlnciosii ... "" d.... i sa- I 1'auc amtCi1 ~ se roaqe... uu., Hrislos Dumnezeu sa darueasea lertare gre~e]ilor~ celor ce pomenirea lui. .d d a tnne aauc

Peasna 4. Innes :

p:r.aznuesc
.

CD

drnqcste

stanta

t-l »vila

.;:( UZii'.-. D08.lllne prea sUiam iconomia ta, sl am.

St'''' "'... en va.... iapana, duva aceea dol filed, penlru toate darurile tale. Ca tu te..ai
,]e; ..

ha~da,de

~i acurn,

11

Na.scltoarel~ ssemsnea,

"m'eni, neeuprinse puterea ta" . Do.mnne- urrnai-eu pelimii tale eel dumnezeesll, cu ossrdie Ja moarle d§ndu-se pre sine', putHitorii de chlnurt ai t~i Doamne prlmesle pre pati .. ,mitorii cei ce se foaga; ~i des-

~.' sI5.vit" lubllorule

de oa-

multuluU,a dupre

ar3ta'l acopeI'enl§nt~.i

cu vapaie msniulndu-ma de eel

eft din mijlocul cuplorulul celui

scotandu-rna pile ~i din scarbe, Penlru aceea

ejutor, totdeauna din is-

ce

de gr.e~e}i sa ml se dea; c.a pre llne Ie am nade_ide €u nevrednlcul rohul Hlu. !$i M§iltuitOfUt Mielu;-;eaua \tlzand u~ pre cruce, ,3. suspinal din 1

diIn numa..r N.... ""'t.oare ne 0 .. , ... esca d i.zumnezeu a] u HiaInil Rugandu·l,e Fiulul Uiu si Durnnezeu Ierlere

rna necajesc,

stri:g caire tine

legare de gf'e~eli ~i de ispile da-ne n 0 u a, pen t r u rugaclunile lor.

nicU fe-aumarturi.sH pre tine dupreadevar Dumnezeu edevaral,

draceasca, Doamne,

'Tacut-a

toata m~elaciunefl

eli muce.

Pre' t¥1ielu.$elul si P,astoful

PI Cruci!,

O'l

Nb,:.atoa.rei,

aserncnca:

.,. me "'t· te-au ems r pret· pe uruil.orn,

pre Flul tall intrupat, SUlp,ana, veslindu-l,

Hascaloare . t·t

A NascAtoarei:

de: Dumnezeu

..... If"_,t,,,,__."""""_. ~---""..-~"""'~-.


=

i'

,,,...--~ ~~.-..~ :._.


95

1N ·Sl~PTEZILE
Alt

Canon, Irmos:
in sla.'vii ...

, sufletul din robia patlrnilor,


durnnezeescule Laz,are.

robla, care Use fie ell viclesuq, ~i celui ce te-e scapat .. i-ai sluji1 ca o 8~lIga ml1it,ulllitoare eu ne'Vointa nelncetei, meniulndu-lt

Ai scapatdin
galea

Cela cesede

sangele

eu haina huna credinfa ell prea frumoasli ro!?Wli, prln


mucenicesc
~i tes.uta

I?cHor tale povatue$,fe-ne pre »noi eft afara de tine pre aU .Dumnezeu nu stlrn".
l ..

cu Darul tau, aeurn Hrlstoase

i~ Ii
I' I

cultatorul

invat,5turilor tale Lazare. Si penlru dulc:ea1.ii de miere, culepe a.ma.raciune de moarte prea tic5Joa.SH" tkalosul.

aruncf in iad Iovindu-se de surpaluri pietroase, neas-

Se

IIllbracat

al tid pu rUi'fori de chinuri s'au

culul Dumnezeu, tncununeeze

Darul

.$oi

mlia Atotpulerni-

I'

pre nevoiloril, cad cu draqosle s'au dat ferie unul altula: prin care purtatori de biruinfa 5' au
aratat mucenicl.

I'

I
I

varful eel prea inall al bunafatifor, apropllndu-ta de Dumnezeu in munte neumhlat Parinle~ ca Ploisi sl ca llle, a eEi':rora mnrire at casLea . Iii ~]'ga, C,I) unui 1 ce ,EU revru°t vretu
,1,.
+ ....

S ullu-te-aiIa

S~aV'ii".

de pulere ai dat Crucea fa purhitorllor de bi.. ruinfa, sl l-ai faelll pre dan~ii sa stapaneasca prestevrajmasl, Pentru eceasta Jaudiirn Hristeese Dumnezeiree fa.
A N8.s~a1:oarei:

T oiag

ecelora,
$i aeum, a. Nascatoarei:

Dumnezeu, mantuind turma fa de toata esupreale, ~iiutprofi. ' vtrea cea cump l'·'t.... d e eel. ce 1a" nlcl cum I1U propoveduesc a~ devaful :;;i da sa bIr ueascf rnoslenirea fa cea drepl mariloare,

A.rata.tc·N ascato are de

nascut pre Hrlslos, purtalorul de sllnlenle, Pentru aeeasta Curata, preojia mutendu-se, trebuea ~l legii sa se fa.ca.

T,riigandu-te din David, af

Hlutare.

Peflsna .5, lrmos:

a.t~oru.'.Ie de IU~ina. ,~.i fa.. ?,catorul veacurilor, Dom"nul, intru Iu mine porun ..

este mai .ril.ul-al supus Ia ce este mai bun, Lazaret ell hr .. crarile cele de fapte bune ajungand privirea cea desavar$if. Drept aceea lndumnezeindu-te

e,
.

AJt CanOTl. Irmos : Sparmfintatu-s'!lil!

ooahl ...

,I

__ -s:at¥.&~

__ ~t.1S~

~~

,~"=~
,

LUNA' NOEMVRlE-

su I·f'"' ..... d. minuni 1 acen rmnum

prin inlparic1,;;ire, te-al ar,aiat ina Iese.

-teind Iuptele mucenieilor.

ta'toare lauda inallfind ~i c.§n~

pre caile Merga~ torului ineinle, al locult in pustiu neumblet, cugeHitofuI-e de


la al Uil Parmte, ca ucele cain1it
... Slava..

Ifrmflnd

raneasca lnirnlle necredlnclosllor sl ale vrajma~iCrucea ca uu arc a slobozti pre rnucenicl, ca. pre nj~fe sageti ascullte.

Sase

Dum nezeu sl lara te-al arAtat

lor. Ca Hrisfos mltnzandu-st

dinioard la [srail eel nemultamilor, lndreptandu ..i spre po-

0-

InteJepciunea
zeu cea

inUirU pre tine parinf.e Lazare, a. fi casa. eu sapte sf§lpi, sapte

infiinlata ~i vie, le-a

lui D um nee

;;])or celor fa.f.6 de Irupuri,

sl desavar!?it l-eu pierdut pre ei,

credlntei ~i ale drepfa;tii~, vifejii s'au Inlrartnat prea bine spre Iupta vraJmaA Nascil.tI:)arei;

C uarmele

suflari ale Duhulul, lnlru care s'a odihnil impreunli cu TaUH ~i eu DuhuL
~i cu prins de pefirnl, pre tine

de chinurl stiindu-te eEl estl fvlaica lui Dums' a rastignU lumll I-a propomoarte.
veduil, dan du-sl suflelele
AI~ Canon, Irmos :

PurUltorii

nezeu, pre Dumnezeu eel ce fa

P lind sfr8mlora1

~~ aeum, a Nli.sciUoarei.

de nevoi,

ceo mal desf;6taHi, decet ceru .. ului celui viu, da~nlilu.nginle de viata pasntca, ;?i inaJUme de nepfHi'nlire eu rugaciunile
Peasna G, Irmos ~

rile, te roq, Maic3. a Dumneze-

sl ai mantui[ pre iubiiorul curati.e,j Hira de sfricadune ca ~i nero-

IzbavU·ai pre Fecioara


rna

CLJgelatorilordl;}

Dumnezcu ..•.

tale ..

bit. Penlru eceea izhav'e$te-ma


pre mine" carele
necazuri.

.r:t ddncul eel mull olpaca~ N.. tel?r ~ ..a inc~ngiurat. si


sing 'fIe, ur.mand prool,rocuiui, din s lrlc ac.i:u n e Doernne scoele ..ma t' ;
~J

duesc de robie silnica ~i de Pre dol invajatori


de cele

prime]-

Inirne cea duhovnlceasca du .. pre vredmeie, din buze cu v3n-

C u glas de frambifa ~astrige

surarea muerilor celor spurcete, Pre unul, Parmtc, cu strlgarea ridicandu-I dele faptl.(,
~i pre- eelalall eu socoteala devan.dii inje1eal)Ui.
8,-

gfinte, ' ..el miinfnit de lmpre-

TN :;lAPT E ZlLE

I ajungand. Pentru eceasta I.meel ce a pus hctere ape[or,' preuua ell celele cele fa'fa de Irupuri, pre IineCuvlonse va.:zan~ eel ee a hrllnit prln 1ngeri pre du-le vorblnd, rna spailllaniez, .slugi~te-a adapai pre line en si ell friea strig dltre line ell minune ell apa~ prfn Inger hrsSI!!.vLt..

nlndu-te el cumfirirepre:amulla.
~i, acum, a N9:5eatoarei:

det rn ilniuir€.

nezeu, ca pre un a ee ai pierdul pre drad, slla toalti lumea ai


Iemosut:

Cete~.eIngere~ti te Ieuda pre tine, ~,~,t e m are-se adunarile oamenilor, NasctHom'e de DUln-

draqosle uncle ca aeestea: Bucura ..e cenonule neraiacile eel i '.... t ~ de un omceiu: .nrcura-re gra~ b&··b

dina faplei bune cea de sufleie

hranitoare. Blicudi~fe'rugfU()rU~ sullelelor eel nerusinat; bucura"ie cetasulinqerllor, eel i'mpreuns loeultor, Bucura-te ea tu ai inmullil adunnrea Iurmelor:
aeeea in lallntrul Edemului, Bucura-te ,ea tu el dal CU Dumne-

bncura-te

ca fu

ai pazif pre

CugetatorUor de Dumnezeu, "'h"d le .' "savar~n acest1 prazmc d um .. 1~nezeesc~ ~dell toful cinstil al
~IMajdi lui Dumnezeu, ~,preHrlslos, eel ce s'e na8cut ~~dintru d€insa,
COi'mACUL ('lIvio.,1lluJ, glasul al 8·Je~. Pcdcbie : .Aplirito!lrei Daamnei.i,

.,sa plesnim

cu rnalnlle, sl5vind

venili

semetlei d racilor, Bueura-te izvorul minnniior eel pururea curgallor; bu cura-te ered incerul desHitarii ce '\0' a sa lie. Bucura-le swraludforul a toatli

tegonitorul

zeu p€tinea indestularU; bucura-

Cele' mal pre sus de fire ale faledurerrinlelepte sl nevoinjele,

Asia; bucura-te Iumlnatorul eel povalui1or al monehllor, Bucu ... ra-le Pfirin'ie pas~o:l'ul nostru ..
Intru aceastEilunaJ trelse ci ~i Irei de
bil.tN'i.~e,

singuri tngarii vazSndu-Ie s~au spaim.§.ntai.. prln careai luat de

Ji n :'ii cu ceilalti.
fill uceniei

!O 7 zile, pornenirea
j

celor Iel ~~Ln, Ieron


C1l1

Suh : 0 eum Ieron pdo

i[]dra:;:nf'!llac:~m"

la Dumnezeu si cununa, Ci ca

ceia ce aifndraznea1a e a tr e D ornnu t de toate prlrnejdllle

Nlmic n'a vazut o.e~ndrii.z;lle~,nlcl jQsitcJ.he sabie. In a ~apteJl z:~,pri['l 5::tbiegtttul 't1ii1'h:.1 u-se, Pri [I sa b i.~ a UIJIlJ-rlt Qii.r'b;a,~~lcei :lmlhlt.ili~i, De trel Ql'i zeee ~i 0 soetetate d-e biirtJati.

Ieron, nu se

805C1.11151',;),,

Bucurii-te Parintc1 pasiol'ul no .. slru, ingel' din oamenl de Dumnezeu purUltorule b;~"aifacuit de pre pam ant ~Ci cele c ere ~H

mantu~fe~ne, ea

sa

sirigam:

ce~t~ :s.f.ioti s'au neveit pe vremea lMpAratilor [)iot::1itian :wi Maximi.an, ~i_ era acest Ieeon, vfteaz; ~i puternic ]aitrl;lp

A.

§l hl&od la snflet,

$itlind.

el pllJg!'l!.!'~ il

g~gj:rt\ intr'ua

11)(:sllljiMriiido~I?:~ti ~ ~l vrand sa-l !lcidi'i.t:a.ni~te d:lh::.i!:ri!nu. pu~ hrra. C;\ ~oo1il!ld Smntll~ neru] :p~lIIgnlui~

~ I=:=-=~~~
~--

----

~~·.'.2'8'=3~f~"""",,,_;;;

~~:;!'~8SlB'l8

==-"'3!>il'I=~-*,,e.<'\'~~,,.,,,

:""

98 ']!a a.

LUNA KOEMVRIE

grindeiul im lot: de alimA, !i'J se poml asupra lor de ii g,oni pre tOi~i! sca.plnd ei CI1 sndor], !;'l en sange, Deei rnerse sian tul debun.a vOla sa Ia Dom [I, ~i stlnd ~atntrebare, i s' a Uiiat na dreapta
din cot. lara[lJ.1f ceih!i~tL :!lfinli puindu-i

ea sl~lrinzl
Dumnezeu,

pre el, Iaril eu pronia


unul din C:<ll~tofia fa.cut

lui
eu-

rna

jos, Ii b:U:urd cu. vine ceaser], letrtiad

neata iar.a~ b:ua.ndu-le trupurile eateva capeeele afar!!. din cetatea Melit~n.ei.
muntele Gallslulu'.

de bou, ~i dlml-

noscut dlnarului, ~ afh\.Qd .. a Jogit clilA.· torlnd pe calea sa cea mai din 'nainte. e~i a] ung.lnd la sn.r1.tcle ~a.ca.~l]rj, ~i tacan[urandu-le pre toate, ,1;11 ~nchiDil'.ldn-Ji-se s'a Intors la biserica sifintei Invleri, ~ a fQ.St gizduit de srhldiacomrl ei;lfi prin el a fost asezat in m.dnastitea sblntulUi c~ este i:mpodobi.t ell tQat~ tnte~epcinilleaJ §i tapta. buna, (cl\ci mai pte toti eei de aeeio t-a illtrecut, slu.jind. bine, ridicand jllgU] ascllIlitliHhi t:rimit:}ndu·ll3i. patriarhlll Ierusalimului, s'a b:i[otonit de el preor, ~i dupA ce s'a dbc·vit hl miG,nistire mai

Sua. Deci va.d.n.du-l pre acesta, proistosul,

lntru ateasla ai, prC!Fl euviosul parlntele nostru L!>ZAf. ficiiLoJLI.l de minunl, eel CB 5·ll. Jlostit in

,i

S h h : n~ffiim.and

miirires. ~i desf:il.lilrea

cea

strica.cio·I'l.!$.a,.
A auat Lazar ~li'll:",a cell Qestriciil:i(j~,:sa.

numit

A.

ne~eu,

Nichita~i Irina (ai numele .. Tar clnd era :s;\ se nasca, a ~l-eut Dumneseu sit se arare din eel 0 dum naaee asca lurni n:til, careil umpit:!ttoatA casa !l,3. eea parln .. teasca. Din. a cAre19 straluciire de lumina, spa.irn~nt~ndu-$e femeile eele adunate, ad Iara dupa ce s'a nascut pruecul, 00 mlnuael A st;l.tllt.tnda.ta. drepr, " s'a in.j

nosrru L azlr I era din pitmAn tnl Asic'll di.~~.r'u_[l sat ce iiipr-0ap~ de :NI!lgmsla:, iii aRu] Co rme tr·eiz:ecJ. cu numele Na.scatoaI'ei de Dum~i a ve-illi p~.rin~ipre a evsevl·o:~:i:

eese dt; trei

ffiU]ti

o;ri fericit pAri.nteie

e~a

i,efitafail"a.~ ~i a rlmas

sin gura m aica-sa ..

chinat spre rasa.rit ad.ndu-~i miinile eu buns riindu:e:aUl s,tra.nse 121 piept, Mai ~[!;ainte ar:ltio.d Dumnesen prin aceasta euratenta
Cnviosu]ui ~i s<1rguinta, prin care .... ufletul lut era sl prlmeesca dumnezeeasea stralneire. ;?i cand s'a la.cut de 'ci[l(;] anil l-au dat 1a tid d,ascAl ea sa: hiv·e~ sfintele Scrlpturl, ~i i[1 pU:~lnl vreme a ¢(nrir~:it pre tOli copiii, Drept aceea ~ de toti edt hiudab\ ascu1:]mea mintii Side, ~i canda.
ajuns ]30 val'stti., a luat du..mne.2C(Se dor ill ·SU11et,ul sap:. ea 154 meargti. la Ierasalim,

carl au sttic.at toatA Pales-Una! ~i sf-anta mdnillst:ire de acolo, a:"'~nd ei P'()v.a.~uit()r~ pre :sp"l,}.r"·~atul Aziz, earele pre h:llrum.u:setata hiserjca sfin tei hI.vteli 0 a surpa t, ffL Crucea cea din. tUlIA 0, a sfa.n\ma.t,. ~i 0 a aruneat la p~mant, ~i multe a hulit tmprotiva lul Dumneaeu Deei acestea VA.zdndu-l.e Cuvi.osurn ell ocbil 5.;:ti Implieunl ~i ell ceilalti p·arinti~ auhotarlt sa. mearga la Roma; ~i a.jung:ind 1<1Efes, ,~irnchinfLodu-se .iubitu~Dj de Dumneseu cuvlntator ~i Eva;ngholist aude s.U'l.ntu~glas de SUS1 carele b arata: lui vederat, sa se sue la. muneele eel din p[eajma Efesului carele se ehiema Galislul, neumblat mind de multi pentru asprtme, ~i ci~re do-rita lui !illi.~te
l j

anD; pArul Iii. ridicarea

Agarennor~

tndemenatic, Decl seindu-se intr ~lnSIJ~) ~i mai pre

~.l sa. vaza sfi utele loeuri un de a p:atimili: Hristos, ~.i ala.. pre asc:nns de~oti merget.. In dor.italul 'ciUitor.ie,. ~j ·ell 'oarecari :mO.1l1i ,ame~tecand"ll· .sepre sine, (:~Iatorea. hi Oed :iljung:i!n.d. la .sate ~:i en 'a\t monah tmprieunQcndn-se, ~e dueea ]a lerllsatim.

a pus

!?i -aju:nga.nd.

ldcle~flg In. m.intea

!a Ata~~a, pomeDitul monan,

sa improtill';1-.i!

sus de om nevoindu-se, !?lsuierind lspite nenumarate dela draciii can nhAleau Ia el ziua .~i noaptca, 'simpto[i ~ gllnditol'i;. ell p·~tere II,! lui Dumne.zeu 'pre acestla i"'3 sllrpa1i. lara oare ct\nd,5~vu~rm:ltlN,.~ ei. rug4ciil1nei:IJ pre lao mlesnl noptii, i s'a ara.ta.t stAlp de Ioe iotins dela p.Amflnt la Cer, fj a vbut ml)~'rime de itigen.) earl eu dtlh;:eali cintan: S~. 'lnv[e Durnaeseu, '."0:. .• • "'1' 0- ...... ~il sa sf: ri f'!lpe:a~c;~ v,r.. J -:na~1l .1]1:. . re y~ aceea 8!colo a ztdlt bJscnc.a lnvjeru, unde a vbnt teme1ia sU~lpuh.d celli.li. de foe, pent:ru care ~i biseri.ca se ,cheaml .sf:A.nta l!l.v[ere, ·ridh::atill. fUhud d·e tmplrahll 000stanUn Monomahul; c:at"tla ttimis del a s.ine atunQea. IT.IililtP. ban.i! 'lmpreun.t\ cu. dona sctisori ale sale] fi sAnt·e odoare1 fi c:in:>! .....