Sunteți pe pagina 1din 264
INTRU SLAVA SFINTEI CEI DE O FIINTA SI DE VIATA FACATOAREI $f NEDESPARTITEI TREIN oge MINEIVD bY¥NE€I APRILI¢ TIPARIT IN ZILELE MAJESTATII SALE IUBITORULUI DE HRISTOS 91 SUB PASTORIA . P. S-PATRIARH MIRON CU 8!KECUVANTAREA SPANTULUI SINOD AL SPINTET BISERICI AUTOCER ALE ORTODOXE ROMANE, i EDITIA III-4 BUCURESTI TIPOGRAFIA CARTILOR BISERICESTI OL RG Foe OE e us PRECUVANTARE FACUTA «CATRE CETITORI> DE STARETUL NEONIL AL MANASTIREL NEAMTUL LA 1846. ratilor! Lumea aceasta se numara a doua, incepandu-se a se numara anul dela Martie dupre Evrei, iara dela Septemvrie a opta. Intru aceasta luna, Domnul a poruncit Evreilor prin proorocul sau Moisi, ca si aduca snopul, adecA parga secerisului inaintea sa‘), zicand: «Graeste fiilor lui Israil si «zi catre ci: Cand veti intra in pamantul care eu i] dau voua gi veti secera «secerigul lui, veti aduce un snop parga secerii voastre la Preot; si va aduce (Leviti 23, 10) » Intru aceasta luna pre Ja inceputul ei si Dumnezeu Cuvantul la intaiul an al propoveduirii sale, a venit impreuna cu ucenicii sti in pamantul Iudeii, dupre cum arata inteleptul Meletie la Bisericeasca Istorie (Cartea 1, cap. 4, § 8), unde aduce pricina si zice: :Dupa aceasta a venit Iisus, si ucenicii lui in pamantul cIudeii, si acolo petrecea cu ei si boteza, si era si Ioan botezand in Enon aproape cde Salim> (Ioan 3, 22, 23). Cu toate ca Tisus nu se propoveduia pre sine a fi Mesia, in cata vreme cra Ioan botezdnd. Intru aceasta luna, la al doilea an al propoveduirii sale, adeca la 10 a lui Aprilie, apropiindu-se Pastile Iudeilor, s'a suit in Ierusalim, si in 15 a acesteia, Ja acestas praznic al Pastilor, Sambata ) Vedi ci in Palestina pind si tn ziua de asitzi in luna aceasta gréul se secerl. PRECUVANTARE. intamplandu-se, a vindecat la Scaldatoarea oilor pre slabanogul cel ce zacea in boala de 38 de ani (Ioan 5). Precum gi alte multe minuni si vindecdri a facut (Vezi la acelas Meletie). Intru aceast’ luni mai cu seama se desfasura si se desvelesc tofi copacii, si toate florile se gatesc spre a impodobi pamdantul, din care putem a ne invata filosofia cea adevarati, dupre cum arata marele apostol Pavel, adeca, a cuncaste pre Ziditorul cel nevazut din zidirile sale cele vazute, si precum toata firea urmand neclintit porunca Stpanului tuturor in toat& vremea, implinesc datoria lor cu cea fireasca miscare, care mai aevea o mai vedem intru aceasta luna, caci pamantul rasare roduri spre hrana oamenilor si a dobitoacelor. Campii se impodobesc cu tot felul de flori spre mangderea vederii: Copacii infrunzesc cu silinta spre roduri de indulcirea gustului. Paserile isi gatesc firestile lor organe spre glasuri de veselie pentru auzul nostru; dobitoacele si toate taratoarele si vietatile se silesc spre inmultire, dupre porunca cea dintaiu data lor, pentru trebuinja noastra. Dintru toate acestea se proslaveste cel ce vede adancurile si gade pre Heruvimi. Cel ce a intarit intru puterea sa marea, si a facut ziua si noaptea, si a savarsit zorile si soarele, carele a facut cele frumoase ale pamantului, Vara si Primavara (Psalin 73, 18). Luna aceasta de catre Evrei se numeste liar, lara de catre Romani Aprilie si de catre Ellini Targhilion, dandu-i asa numirea din infierbantarea pamantului dela soare; caci incalzindu-se pamantul dela soare, rasar tot felul de seminte si de flori. Dintre care flori Elinii cei vechi pre cele ce erau mai intaiu, le aduceau ca o parga la capistea lui Apolon si a Artemidei, intru cinstea sarbatoririi lor, care sarbatoare o numeau ei Targhilia; crezind (dupre cum zice Plutarh) ca intru aceasta lunas’ar fi nascut Apolon mincinosul dumnezeu al lor. $i acestea adeca s'au zis pentru numirea lunii. Iara noi nu asemandndu-ne lor, (adeca Elinilor celor ce aduceau parga de flori mincinosului lor dumnezeu Apolon), ci mai ales cinstind cu adevarata credinta, pre prea adevaratul Dumnezeu si Mantuitorul nostru lisus Hristos, pre cel ce pentru pacatele noastre bine a voit a se aduce pre sine jertfa Parintelui s&u, prin moartea cea de pre Cruce, si a ne rascumpara pre noi din tirania morfii cu scump sAngele sau, inviindu-ne prin Inviera sa. Lui zic, sa-i aducem, nu flori paméantesti si stricAcioase ce se vestejesc ci nestricdcioase si ceresti, adecd pre sfintii Mucenici, cari s'au rosit cu sangiurile sale ca nigte trandafiri prea frumosi. | | | Si pre prea cuviosii Paringi, sufietele, mai mult decat cri in cartea aceasta a lui Aprilie, Iara mai vartos pre prea frumosul si mult veselitorul tanar zic, pre sfantul marele mucenic al lui Hristos, Gheorghie, ce se praznueste in 23 a acestei luni. Pre cel ce adeca ca o parga de grau aleasa s'au adus pre sine Stapanului Hristos, prin rabdarea si suferirea nenumaratelor munci ce a luat pentru dragostea lui, pentru care a dobandit dela el slava si cununa nestric&cioasa. Pre acesta zic impreuna cu ceilalfi st-i aducem lui spre miros de buna mireazma. Ca prin mijlocirea lor si binevoiasca, a ne darui si noud sa dobandim partea si ce prin sudorile si nevoinfele sale si-au inalbit cei bine mirositori, pre acestia adeca ce se cuprind bucuria acelora, intru imparafia Tatalui celui vesnic. Al dragostei voasire fierbinte rugator ctre milestivul Dumnezeu pentru mantuirea voastrd si doritor de tot binele. NEONIL Arhimandrit gi Staref al sfintelor Monastir: Neamful gi Secu!, ‘impreuna cu tot Soborul. OKO HONEY (ION HIG (IGy (GION STEN WOYOIOIGY La Doamne sirigat-am,.. Stihitile Triodului si ale Sfinte Glasul at G-lea, Podobie: Toats nidejdea... nfin&ciunea cea mai_ de ‘SM, “nainte, ce se traged din spuredciuni te oprea pre tine de vederea celor cinstlite. lar& infelepciunea si cunostinta ta, de cele ce s’au lucrat de fine, fi-au f&cut tie intoarcere spre cele mai bune, ceea ce esti de Dumnezeu infeleptita. Ca privind spre icoana bine cu- vantatei Fiicei lui Dumnezeu, si caindu-te de toate pacatele tale cele mai de’nainte, prea Tudat&, cu indrazneala te-ai inchinat cinstitului len. Cu bueurie inchinandute sfintelor locuri de acolo, ai lual dar de calatorie sprefapta buna cea mantuitoare, si cu buna ca- latorie tare ai alergat, si trecnd LUNA APRILIE ARE TREIZECI DE ZILE ZAUA ARE CEASURI 18 SI NOAPTEA CEASURI 11 In ius dintéiu, pomenirea prea cuvivasei maicei noasite Maria Egniptoanca, 4 Jf raul lordanului, in locasul Bo- tez&torului cu osardie te-ai s8- lasluit, sicu viata ta cea bund, ai imblanzit salb&ticia patimi- lor, prin infrénare supfiind in- fierbantrile trupului, maica pururea pomenila. Locuind in pustie, ai lepa- dat chipurile patimilor din su- fletul tau, prin feluri de buna- lafi_ zugravindu-fi in suflet, inchipuire lui Dumnezeu Cu- vioasa, si atat ai stralucit, cat sipresle ape usor ai trecul Fe- ricit&; si prin rugaciunile tale te-ai ridicat de pre pamant ci- tre Dumnezeu. Si acum cu in- drasneali stand inaintea lui Hristos, prea méarila Marie, roa- ga-te pentru sufletele noastre. Slava, glasul al 2-1ea, Vanarile sufletului si pati- mile trupuluile postului, greselile cugefului cu izvorul sihastriei_le-ai cat, si cu curgerile lacra tale ai ad&pat toal& pustie ne-ai odraslit nou& roduri de pocain{a. Pentru aceasta préz- nuim pomenirea ta cuvioasd Marie. $i acum, & Nisedtosrel Fodobie : Cand de pre len... Cand imi aduc aminte de greselile mele dintru adan- cul sufletului suspin Fecioaré siimi bat pieptul, strigind: Gresit-am si cad la tine Sta- pani, ciutand s& ma pociesc. Dar iards nesimtitor fiind, ma imboldese de obisnuirea cea rea, vai mie! Izbaveste-ma de aceasta degrab, si spre mantuire ma povafuiesle. ‘A Gracli, a Nasedtoarei: Cu inluneric_s’a imbricat odinioara soarele vazindu-te spanzural pre lemn Méntuito- tule, si toate cele dedesuptul paiméntului_s’au cutremural. Morfii s’au sculat, pietrele s’au despicat, si toate cele ceresti sau infricosat; iara prea cu- rala Fecioara stand langa Crucea ta, plangea laudandute, iubitorule de oameni. Tropar, las! al 810 Intru tine Maicd cn osardie.. LA UTRENIE CANOANELE. Al Siintei gi ale Triodului dupre rancuiala Postului. CANONUL Sante, Al clirui acrostih Ie Greci este acesia Cu cAniiri laud risplatile bundlapit Mariet oslel steaiueit engetitoare Pessna I-e, glisul al 2-lea, frmos I niru adanc a asternut de de- 4 mult toatd oastea lui Faraon .pulerea cea prea intrarmata, dari infrupandu-se Cuvantul ,apierdut pacatul cel prea rau, ,Domnul cel prea slavit ci cu »Slava s’a_proslavil. Afland tu acum stralucirea frumusefei cea plina de luciri, sia razei celei d&titoare de lumindé, lumineazi-mi sufletul meu cel intunecat de patimi ro- gu-ma, prin rugaciunile tale cele etre Domnul, marit’ Marie. Onmoréndusi odinioar’ su- fletul, prin sfatuirea cea rea a sarpelui, si alunecandu-te la fapte fara socoteald, si pogo- randu-] intru adancimea _pier- zarii, ai ales cele mai bune, si cele vremelnice le-ai defai- mat. Ca cugete necuvioase prin patimi mai ‘nainte spurcdndu-fi bunul neam al sufletului si_ne- robirea, si purtand imbraci IN_ZIUA DINTAIU mintea cea prea murdara a stiri- , fi-ai fost uitat de slava cea mai pre sus de minte, a celui ce te-a zidi Sl Hrinindu-ti gaéndul cu neo- prirea si cu desertiiciunea dez- mierdarilor, amagind pre indra- gitori, te-ai deprtat pre sinefi de impart&sirea cea mai bund, puind improtiva ei semefia a fot pacatul, vrednic& de lauda.. $i acum, a Nascdtosrei: Fiindu-mi cugetul intinat de patimi, si ranit de pacate, si cumplit turburandu-se, ceea ce esti plina de Dar, care ai nascut nestric&ciunea cea infiinfata, si izvoraloare de viaf%, curdteste- ma si ma mAntueste de picate. rane eed u dragostea cea prea in- dumnezeiti te-ai intraripat, si lepidandu-te de marirea cea trecdtoare, fe-ai apropial la St8- panul, strigand: Nu este sfant ca Dumnezeul nostru, si nu este drept afara de tine, Doamne. Apropiindu-te mai ’nainte c&tre lemnul p&catului, si inva- fandu-te minte aducXtoare de moarte, ai alergat catre lemnul cel purtitor de viala Hristos, strigand: Tu esti Dumnezeul nostru, si nu este drept afara de tine, Doamne. SOQOOMEOoMACEOLROE ROO OOD ON Dorit-ai de varsarea luminii | celei negraite, si defaimand toate cele vremelnice, te-ai in- nalfat c&tre privirea cea fara materie, strigand cu credin{3: Tu esti’ Dumnézéul ‘nostru, si nu este drept afart de fine, Doamne. $i acum, « Nascitoarai Impreunatune-am cu dum- nezeesti_ cetele ingerilor, prin nasterea tade Dumnezeu Nas- cStoare. Ca ai zamislit intru tine negrait pre Ziditorul, si ai intrupat pre cel necuprins. Pentru aceasta tofi te cinstim pre tine, Nasc&toare de Dum- nezeu. Iemosul Pre piatra credinfei int&rin- »du-mi, lirgitai gura mea a- »Supra vrajmasgilor.mei, c& s'a »veselit duhul meu a cAnta: Nu este sfant ca Dumnezeul »nostru, si nu este drept, afaré »de fine, Doamne“. Sedealns, glasul al $-len Podobie: Pre infelepeiunea si Cuvantul,. Toate siltarile trupuluiinfra- nandu-fi prin osfenelele cele sihastresti, |i-ai aratat infelepfia sufletului tSu viteaz’; cd poftind s& vezi Crucea Domnului, te-ai rastignit singura pre line lumii, prea marita. Dreptaceea si spre ravna viefii ingeresti cu dra- goste te-ai indemnat singura, IGw Hea HeIoN OIG wera ROIS prea fericita. Pentru aceasta noi credinciosii cinstind pome- nirea ta, cerem ierlare de gre- seli, sé. se daruiasc& lumii, prin rugiciunile tale, Marie. Slavi, $1 acum, « Nisestoarei Jn noroiul pacatelor am c&- aul, si nu este intru mine chipul fiinfei, c& ram fnnecat in vi forul pacatelor mele cumplit; ci lu ceea ce ai niscut Cuvan- tul, pre cel singur iubitor de oameni, caula spre mine Fe- cioara, si m& méntueste de tot pacatul, si de patimi pierzé- toare de suflet, si de toala rau- fatea vrajmasului celui cumplit; ca sd cAnt veselindu-m&: Roa- | gate Ziditorului si Dumnezeu, iertare de greseli sé déruiasca, celor ce n&zuese cu credintaé la acopereméntul tu. A Grucl, « Niseltoarel Pye Miclul_ si Pastorul si Méntuitorul, vazdndul Mielu- saua pre Cruce spanzurand po nedrept, taénguindu-se strigd: Vai mie prea iubite Fiule! Ce este aceast’ prea mare si infri- cosat& si sfreind taind pre care o vad; ma sféram la cele din lduntru, si a suspina nu am virtute, si nu pota suleri ca sé fe vad mort. Ci fie-ti mila Sta- pane de suspinurile cele de Maic&, si precum ai zis, um- ple-ma de bucurie, fnviind din morméant ca un Dumnezeu. LUNA APRILIE Pessne 4-2, Irmos: T= laud pre fine, c& glas am AL jauzit, Doamne, si m’am _spaiméntat, c& ai venit pand la mine cdutandu-ma, pre »mine cel rticit. Pentru aceea “proslivesc multé bundtalea ata, cea catre mine, -mult Mi- ,lostive*. Moutatu-te-ai din patria ta méarité Maica, plutind prin pur- farea de grij& cea de sus calre paiméntul Sionitenilor dupre dorirea ta, intru care prin mar- | furisire ai aflat deslegare fapte- lor tale. Impingandu-te inapoi neva- zut marita, si nevaizind de a- proape vederea cea mai buna, darea luminii celei negraite, puind cugetul indreptator nea- r&tarii, ai cunoscut cele as- cunse. Inférindu-te cu Darul cel méantuifor, si vazand_dumne- zeeasca si purtatoare de lumina stralucire, {i-ai apropiat ochii si inirna de cinstita Cruce, si de acolo te-ai impartasit_ man- tui Ste. Cu bucurie vazand chipul cel prea luminos al Fecioarei si de Dumnezeu Nascatoarei, cu lacrami ai alergat cailre dan- IN ZIUA_DINTAT 8 sa, puind inaintea ei toate toc- melile viefii tale prea fericita. $i acum, » Niseitoasi Cela ce a infiinfat toate cu voirea, s’a unit cu omul dupre fiinfé prin negraita voire, si prin neasemanata purtare de grije; si iesind din tine purtand trup, cu totul ma innoeste pre mine prin voinfé Preacurata. Poasna 5-a, Irmos: uminarea celor ce zac in- tru infuneree, mantuirea »celor deznadajduili, Hristoase »Mantuitorul meu, catre tine »manec Imp&ratul pacii, lumi- »Mineazi-m& cu strdlucirea ta ,c& alt Dumnezeu afara de tine nu stiu“. Prin inchipuire mutandu-te din viafa, sarguindu-te catre calea cea dumnezeiasea a ne- patimirii, cu dragoste ai tre- cut apele cele vestite ale [or- danului, si ai dobandit slava negrailé, de Dumnezeu cuge- titoare Marie. prea tare, si barbateste sufe- rind cea anevoie opriti lupta celor protivnice, Marie ceea ce esti podoaba infranarii. Ca gand intarit lep&dand fi- | rea cea femeiascé, si spalan- dufi patimile prin infranare, petrecénd in pustie ca intr’o gradinad dumnezeeasea, te bu- curai Maicé, vizand frumuse- fea Ziditorului tau. si Cel ce a inselat pre Eva cu cuvinte in raiu, si cu multe felurl de megslesuyuri vu a iz gonit, dintru acea vesnica des- fatare, acum s’a surpal, sis’a c&lcat de luptele tale cele prea vitejesti, cuvioas’ Marie. §i acum, a NEscitoarei Rasarit el soarelui slavei, si cirufS purtitoare de lumind Fecioard, intru care a sezut Fiul celui prea Inalt, si sicriu al bundatafii, care ai adus in lume pre Hristos. Peasna G-a, Irmos De adincut gregetitor. u loala mijlocirea te-ai in- ‘dulcit prea fericila de dra- gostea lui Hristos, i intSrindu te cu dragostea lui, ai lep&dat na- padirea patimilor, cuyioasd | Maica. Avand suflet birbatese, ai | navalit cdtre nevoinfe, palimind | Luminandu-te cu frumuselea faptelor fale, ai risipit navalirea intunerecului, si fefele vrajma- silor le-ai intunecat prin oste- nelele sihastriei. Slave Tare ifiintindeai ochiul tau, Q) 10 LUNA_APRILIE este curali, infarindu-te tot- deauna catre dansa, prea lau- data. $i acum, a Naseitoarei: A\ritatu-te-ai scaun al Imp&- ratului mai pre sus de ceruri, Preacurati, incipand trupeste | plinirea dumnezeestei stapa- nirei lui, Irmosul : Intru adancul greselilor fi- »ind inconjurat, chem adén- cul milostivirii tale cel neur- »mat, din stricéciune, Dumne- | »zcule, scoate-mi*. CONDAC, glasul al ten. = Podobie: Fecioara astizi. Ceea ce erai mai inainte plin’. de tot felul de cutvit, astézi fe-ai arétat mireasa lui Hristos prin pocainfa urmand viefii. ingeresli, si cu arma Crucii pierzi pe draci. Pentru aceasta te-ai ardtat mireasd tm- parafiei Cerului, Marie prea marila. 1C 08, Pre tine mieluseaua si fiica lui Hristos asfazi cu cAntari te laudam, Marie pururea marit&, care te-ai aratat crestere intre Eghipteni, i din toata ratacirea lor ai sc&pat, si de acolo te-ai adus buna si desivérsit odra- sl& Bisericii, prin post si prin rug&ciuni, nevoindu-te mai pre sus de misura firei omenesti, prin care fe-ai si indlfat intru Hristos, prin viafa si prin fapta. Pentru aceasta te-ai aratal mi- reas& imparafiei cerului, Marie prea maria. Lune Iui Aprile are zile 30; ziue ore ceasuri 13 1 soaptea coaturi 11 In ziva dintiin, pamenires prea evioasei maicii noastre Maria Eghipteanca, Stib: S'a indijat dubul, trupul de demult parsing, Zosima trupul cei mort al Mariei ascunde-1 in pimant, In intiia si a lui Aprilie, A murit Marie lauda pustiei. Acccasta a tost din Eghipet, care mai ’nainte trdia cu netatranare gi cu nestimparere, si chema sofletele multor oameni spre pierzare la destatarea m- preunirei curvesti. Deci petrecind oa faptesprezce ani intra necuritie, cd din- aiasi data de micd a fost cdzuté tn faptele cele sole, pe urma s’a dat cu totul spre nevointe gi spre buncle fapte. Si atta s'a indlfat prin nepatimire, cAt trecea gi apa Tordanalui pre deasupra, siclnd sta pre pamfot la rugaciune, se tidica, si se inalta in sus. lara pri- cina Intoarcerei ei a fost aceasta: CAnd a fost pe vremea tnchinarei cinstitei Cruci, mergand multi din multe locuri la lerueslim, s mara gi oa Impround cu tiner! desfrtnati. Si sosind acolo, si find oprita nevazut dela intrarea cinstitei biserici, puse chiezag pre prea curata Fecioara Maica loi Dumnezev, cum ca de se va lasa sa intre tnliuntru, sisi aleaga a trai cu fofelepciune, si a nu mai sluji in viata cearea, gitn poitele gitn desmierdarile cele trupesti. Deci dob&ndindu-si dorinta dup’ rugaciunea ei n'a mintit la lagadinta ce a facut, ci trectind lordanul, si mergand tn pustiv, s’a nevoit patruzeci gi gapte de ani, neavnd pre nici un om, ca sé o vaz8, farA numai pre Domnezeu. Prin mijlocul ciruia s’a departat dela firea omeneasca, gia dobAndit tagereasca petrecere, gi mai pre sus de om pre pamant. Intra aceasté zi, pomenizea prea cuviosului pa- rintelui nostra 4i'ndrturisitorului, Macarie Bgu- menul Pelechitului 6 IN ZIUA TOSCO DinTAtu 1 Stin Macarie fericit tn viajé find, Ferieit acum intru fericit& vioja ests locuind Acest intra sfinti parintele nostra | Macarie, in Constantinopol fiind nascut, gi prune sirman rdmAind dopa parintii si, s'a crescut de un adevarat mog al sau, de acesta fiind dat la Invatatura sfintelor i avind fireascd istetime, gi ardtand, tn scurta vreme petrecind toata Scriptara; a cunoscut ni- micnicia, si grabnica stricdciune a celor vremelnicesti, precum si vesnicia celor ceresti. Pentru care esind din cetate, s’a dus la mAnastirea numita Pelechiti, si ame- stecandu:se pre sine cu monahii de acolo, lepadand numele Hristofor, cfci aya se numea mai’nainte, Macariede acum inainte s’a numit, Deci acesta slujind mai intra toate trebuintele Chinoviei si sAvargind bunatétile prin multa smerenie, s’a facut incepator, Improuna si facator de minuni prea miounat. Casi patimi nevindecete Domnezen prin el a vindecat, si ploaie din Cer, a pogorit pre pamént prin ru- gaciune, si mare si vestit facindu-se el In zilele acelea, multa multime nazaia catreel. ‘Unii adica durerile sufletesti prin el cu- ratindu-le; iard alti trupesti vindecari do- bandind; insé alfii suficteste tmpreund gi trupeste de el Intarindu-se, se Intorceau pre lacasele lor, Deci auzind vestea aceasta, Tarasie prea sfantul patriarh al Constan- Waceelet, a leita dy Ua’ shatast pee'el; ca sd vindece pre Pavel Patrichiul, ce avea boala primejdioasa, gi era deznadajduit de vindecare. Deci Sfantul |-a vindecat. Dupa aceea si sofia sa de asemenea boala piti- mind, si deznadajduita flind de doftori, iarasi s’a vindecat de Sfintal. Pre carele gi bi- necuvantando-! Patriarhul, |-a facut slujitor Domnului, céci nu boled cu boala nea- scultarei precnm cei mull. Deci ducin- du-se la manastirea sa, smerenia ce 0 avea, mai mult tnmulfita o a pus tn lverare. Atuncea lucratorul de smintele diavolul, sddind In Bizantiu imparat tiran, da cin- stitele icoane In foc gi tn apa. Acesta erd ‘Leon Armeanul, carele a trimis in surghiu- Atoncea si minunatul acesta barbat, unul fiind dia pomenifii mai sos sfinti pirinfi, Ja feluri de munci a fost dat, gi fn fachisoare a petrecut pand la sfarsitul spurcatului aceluia tmparat. lara dupa accla imparayind. Mihail Travlal, ¢iacesta de aceeasi spurcat& credinfa find, scofind pre Slantul dela inchisoare, si prin altii mult mégulindu-1 gi logrozindw-|, nimic a isprivit. Pentra care siizgonindu-lla Ostrovul Afusie fl avea. tn paza. lara Sfantul suferindu le pre toate vitejeste, mulfmea Ini Dumnezen. Deci zabovind In acea izgonire gi mult nevoin- dase, si de minuni facdtor acolo factn- du-se, s’e mutat cétre Domnul, (ru aceastf zi, pomenirea sfin{ilor mucenic Ghorontio gi Vasil, cari prin sabio s'au sivas, aa nage iye Stih:Gherontie prin sabie impreund ct Vas De rasplatiile imparatulus a toate s’au i partgit, Intra scoasta ai sfintul gi dreptul Abaz, Stit: Ahag stand eproape de Dumnezeu, A ais: Nu voiu ispiti pre Dumnezeu! meu. Co ale lor sfinte rugéciuni, Doamne, milueste-ne si ne mantueste pre noi, Amin, Peasne 7, Irmos hipul cel de aur in cémpul »Deira cinstindu-se, cei trei »lineri au defaimat porunca cea »prea fara de Dumnezeu, sifiind ”aruncafitn mijlocul focului,r& ,corindu-se au cdntat: Bine esti ,cuyéntat Dumnezeul parinfi- wlor nostri. Vrajmasul cel ce se luda, si preste masurd se semefia, vrand si biruiasc’ tot piméantul, s’a biruit el de femee, si cel ce a omorit pre om sil-a izgonit afa- ra din desfStarea cea de viala, se vede omorit. nie pre prea sintul Patriarh Nichitor, si carele moncea pre arbierci $1 arhimancriti con iagoniri gi nchisori, gi cu eumplite batai. Cel ce prea marit a hrénit odinioar& pre nored in pustie, | acesta fi s’a facut fie odihn& si mangéiere, hranindu-te si ada- pandu-te cu putere negraita, de Dumnezeu cugetatoare pre tine care strigal: Bine esti cuvantat Dumnezeul parinfilor nostri. Tare ingrédindu-te cu Cru cea, ai scuturat infreitele valuri ale patimilor, {Sindu-le ca pre o mare, asemenea ca si vazatorul de Dumnezeu; si fara patima trecand catre pamantul fagadu- infei, ar&tat ai primit mostenirea cea netrecitoare. Stavi.. Vrajmasul celor bine credin- ciosi, prin nenumarate navali- rile lui nu au putut sd biruiascd rabdarea ta cea tare si nemis- cata. Pentru aceea te ridicai asupra piericiumei lui, strigand: Bine esti cuvéntat Dumnezeul parinfilor nostri. $i acum, a Nascitoarei Dumnezeu cel necuprins s’a tntrupat din tine Maicd Fecioar® cinstita, si ca un bun in pante- cele tau a zidit de iznoava pre om. Pentru aceea léudandu-te pre tine ca pre o mijlocitoare tainelor celorinfricosate, zicem Bine esti cuvantata, ceea ce ai n&seut pre Dumnezeu cu trup. Peasna 8, Irmos Pre Dumnezeu cel ce sa minala, in chip de luminé, C razele bunatafilor find lu- vestirea ispravilor tale a straba- tut acum foat& lumea. Pentru aceea cu credinfi prea marim pomenirea ta, Maica. De bucurie negraita s‘a i vrednicit de Dumnezeu cugeta- torul Zosima, aratat pandindu-te pre tine in pustiu, si strigand: Laudafi fSpturile pre Domn si-] prea in&lfafi intru tofi vecii. Binecuvaniim pre Tadd, ore Fil spre fantul Duh Domnul, Impartasindu-te acy daruri si invrednicindu-te de dumneze- easci rasplatire, fi-ai adus amin- té de plecarea lui Zosima de Dumnezeu purtatoare, si cu dansul impreuné céntand, zi- ceai: Pre tine te prea inalfam Hristoase in veci. $) acum, a Niscitoarei: Ca si rapesti pre om Dum- nezeule dela ucigasul de om, fe-ai aradtat pre paméant, pur- fand trup cu adevarat, Mantui- torule, pizind curala, pre ceea ce tea nascut. Pentru aceea fe ldudam intru tofi vecii. Irmosul S& liudim, bine si cuvantim gi si ne ineninim Domnalui eAntané... Pre Dumnezeu, carele s’a | .pogorit in cuptorul cel cu foc la coconii evreesli, si vapaia ,intru récoreala o a prefacut, »ca pre Domnul ldudafi-l lucru- i-] prea tnalfali intru lofi (6 ©, fk_2iua pINTAW Peasna 9a, Irmos Coen ce neg... C fainelor, $i umplandu-te de lumina cea stralucitoare, si castigand Darul cel negrait al Mirelui tau, te-ai invrednicit de | dumnezeeasca si fericité mu- fare. | Canoseandu-fi mutarea ta cea negraila, ai umblat pre ape | neudata, de Dumnezeu_purta- toare, si de pre pamént fe-ai mutat, ajungand la frumusefea cea neajunsi, si la veselia Zidi- torului tau prea cinstita. Puriand féclie, si fiind infru- musetata cu stralucirea buna- fatilor, privesti la scaunul Impé- ratului tuluror, si te veselesti de frumusefea lui cea dulce, din- {uind impreuna cu dreptii, de Dumnezeu cuprinsé Maica. Slava. Primind multe daruri dela Dumnezeu pentru ostenelele si trndele voastre, Marie, impre- und cu de Dumnezeu cugeta- torul Zosima, imblanzifi-l si a- cum noua tuturor, ca si ne dea iertare de greseli sufletelor noastre. I acum, a Niscitoarei Ardtatu-te-ai_mai inalli de cat toate fSpturile, Doamna si Stap4ni, ca una ce in pantecele | fu ai purtat cu trup pre St&- OGor00 u dragoste impartasindu-te | pAnul tuturor mai presus de cuyént, si |-ai hr&nit cu lapte, precum se cuvine unei maice. Pentru aceasta tofi pre line te slavim. Irmosul Ceca ce negrtil al thtrupat din coapsele tale cele fecio- .resti pre Dumnezeu luminato- »tul, cel ce a rasarit mai ’nainte »decat soarele, si a venit la noi »in trup, binecuvantataé esti »Preacuraté, pentru aceea du- »pre vrednicie te slavim“. SVETILNA Podobie: Lumina cca neschimbatd.. F scutute-ai noud chip po- eainfei Marie, c&ci cu umilinfa fa cea calduroasi, fi-ai dobandit biruinte folositoare, castigand pre Maria Nascatoarea de Dumnezeu, cu care impreuna roagé-te pentru noi. A. Nasedtoural Lumina cea fara de ani stra- lucind din Tatél mai’nainte de yeci, acum pre urmé in anis’a aratat din tine Fecioar’, spre mAntuirea lumii, c&itre care nu inceta rug&ndu-te pentru po- poarele tale. STIHOAVNA Triodului. $i coalatd slujb& a Uweniel dup& randuiala postal gi Otpastul G a INTRU ACEASTA LUNA IN 2 ZILE, Prea cuviosul pitintele nostra gi fiicitorul de minuni Tit La Doamne striget-am, Stibirile Triodului gi ale Sfintului, glasul al 8-lea, ey Podobie: © pres sliviti minune Oy de Dumnezeu cuge- fStorule pirintele no stru, pre umere ridicandu-i crucea ta, ai urmat lui Hristos; si toate patimile le-ai supus su- fletului. Pentru aceasta ai luat Dar dela inalfime a timadui patimile celor ce alearga la tine, a inceta boalele si a izgoni duhurile. Drept aceea praznu- ind, sdvarsim pomenirea ta. Tite prea fericite parintele nostru, cu petreceri sihastresti, sfin{it curafindu-te si prin im- partasiri dumnezeesti luminén- du-fi cugetul, cu adevarat ai primit ungeréa cea prea sfantaé a preofiei prin voirea dumne- zeescului Duh, slujind pre pa- mént prea ales lui Dumnezeu si Zidilorului lau, ca un inger. Cuvioase Tite de Dumnezeu insuflate, luminandu-fi_ sufletul cu lumina pravoslaviei, ai im- pufinat negura inhinecatulni eres, si rasrind ca o stea prea luminoasé, pururea luminezi marginile lumii, cu minunile LUNA APRILIE tale cele purt&toare de lumina. Pentru aceasta tofi cu credin{a& | te cinstim si te fericim. Slava, $i acum, « Nascitoarei: Cu ce ochi voiu vedea fafa ta cea frumoasa, eu cel ce cu patimile mi-am spurcat ochii trupului? Si iarasi cum voiu s&ruta icoana ta cea de Dum- | nezeu inchipuit&, avaénd buze spurcale eu cel neslaimpiaral; si cum tmi yoiu intinde mainile eu spurcatul care le-am ne- trebnicit, c&tre dumnezeescul tau Dar? St&pand mantueste- ma. A Crucii, a Nascdtoarsi Soarele vazéndu-te Iisuse intins pre Cruce de voia la, s’a spdiméntat, si paméantul s’a_cutremurat, pietrile s’au despicat si mormanturile de fricd s'au deschis, si toate pu- terile s’‘au spdiméntat. lard ceea ce fe-a nascut fara de barbat, vazandu-te, cu suspin striga: Vai mie ce este aceasta ce vad! LA UTRENIE CANOANELE, Al Staatului gi ale Triodului dupre randuiala Postului. CANONUL Sfantului. Al ciruia acrostih Ia Gresi este aceste Cu cAntiri sa se laude Tit stiloul Monahilor. Peasna i-a, glasul al 8-lea, Irmos: pa trecand-o ca pre u: scat, si din réutatea Eghi S »petului sc&pand Israiliteanul, »Striga : Izbavitorului si Dum- onezeului nostru s&-i cantim“. Cu rugiciunile tale Tite méantueste-m pre mine, carele cu ftoful sunt implantat cum- plit in patimile trupului, si stri- cat de desmerdari, cela ce esti comoara nepétimirii. CuDumnezeeascd alegerea Duhului, din scutecele Maicii tale te-ai, adus lui Dumnezeu, si le-ai fécul tinuitor si sluji- tor Nasc&toarei de Dumnezeu celei neispitite de barbat. Ca unul ce ai supt dulceafa infréndrii, ai lepaidat amara- ciunea patimilor. Pentru aceea mai mult de cat cu mierea si fagurul indulcesti inimile noa- stre, Parinte. Stevi. Ca pre un ucenic nou al lui Pavel te laudam Tite, c&ci fe-ai aratat ravnitor nevointe- Jor aceluia, si impreuna cu dan- sulai primif cununile, de Dum- __nezeu fericite Parinte. $i acum, @ Nasoktocrei Pre cuvantul cel din Tats] far de maici, |-ai nascut pre fara de tat& in vremile pe urmié, insafi tu Maica i Dumnezeu, ca una ce esti iai aleasi de cat toat& zidirea. IN DOUA ZILE Peasna 3-8, Irmos “Tu eptiintirires celor ce in aromatele cele sihi- stresti,cu totul te-ai alcdtuit mir de sfinjenie spre bun’ mi- reazma Dumnezeului_nostru, cuvioase Tite. Avand pururea infranarea ca o arma, si rugiciunea ca un coif, Cuvioase, mustrand de fala, incepitoriile intunere- cului le-ai rusinat. Puind cu injelepciune le- gea Duhului improtiv3, ai stins legea trupului, si dupre lege ai slujit Domnului. Shavi. Toaté dorirea si tot cuge- tul fu rezemandu-l cétre dra- aostea lui Hristos. Cuvioase, nu ai biigat in seama cele pa- mantesti. $i acum, « Nascitoarei Pururea ma Tog Stapana, s&-mi fie mie milostiv cel nas- cut din tine, prin rug&ciunile fale la ziua judecdfii. temosul: gaat 4 Tu esti intarirea celor ce ,alearga la tine, Doamne, tu »esti lumina celor intunecafi, »Si pre tine te laud’ duhul »meu*, Sedeains, slasul al (los, Podobie: Dagrab ne intimpinky Cu curgerile lacrémilor in- grisindu-te pururea, ca un pom ai foflorit din destul_ro- durile dreptatii, infelepte. Pen- tru aceasta adunandu-ne tm: preuna, dupre cuviin{a te cin- stim, de minuni purtatorule Tile frumusefea sihastrilor; cicu ru- gaciunile tale pazeste-ne pre lofi StavE, $1 acum, a Nascttosret: Podobie: Ardtatu-te-si asti-zi.. La acoperdiméntul tu Fe- cioara prea curald ndzuind noi tofi, neincetat ne rugam fie, s& nu lipsesti a te ruga iubiforu- lui de oameni, ca s& se man- | tuiasc& robii tai. A Crucii, a Nasedtosrei Virandu-te Stipane _Mie- luseaua si Maica ta pre Cruce pironit, ca o Maica tanguin- du-se, striga fie: Laud mila ta cea nespusé Fiul meu. Peana 4-a, Irmos: Rete Doamne taina i- conomiei tale, tnfeles-am ,lucrurile tale, si am proslavit »Dumnezeirea ta“. Toaté putrejunea pacatului 0 ai lepidat Fericite, si cu s&- geata sihistriei ai r&nit mulfi- mea dracilor. R &nindu-te la suflet de dra- gostea curifici cu fierbinjcal& ai urmat lui Hristos, si ai intrat in ciimara cea de mire a sla- | vei, Tite prea fericite, Ca o livede frumos mirosi- toare, si ca o grédina insufle- fit a bunatafilor ai infloril cu infranarea; prin care hr&nesti pre tofi, cei ce te cinstesc pre tine. Stevi. Castigandu-te puitor de lege sihastriei ca pre Moisi, si chip blandefei celei negraite ca pre David; cu adevarat tofi te fe- ricim. $i acum, a Nésedtoare: ‘a pre o mai inalld decat Heruvimii si dec&t Serafimii, te laudim Preacurat&, c&ci in brafele tale ai purtat cu trup pre StSpanul, de carele se cu- tremuré toate. Peasna b-a, Irmos: entru ce mai lepadat de la fafa ta, cela ce esti lu- »mind neapusé; si m’aacoperit »intunerecul cel strein pre mine .tic&losul. Ci m& infoarce, si »la lumina poruncilor tale in- .indrepteazi caile mele, ro- »gu-ma“. Cu roua nevoinfelor tale stingand toate patimile, Tite fe- ricite, din destul ai aprins sfes- nicul infrénérii cu focul dra- gostei si al credin{ei, si te-ai facut lumina nepalimirei si fiu zilei. LOOM LALIT DKA A IN DOUA ZILE Prin dumnezeeasca lucrare Parinte, ai crescut strugurul credintei, si puindu-l in linuri, lai stors cu ostenelele siha- triei; si umpland paharul cel duhovnicese al infranirii, ve- selesti inimile turmei tale. Slavi Vitejeste suferind nap&dirile si ranele dracilor Cuvioase, te-ai aratat stalp rabdarii, inta- rindu-jiturma fa cu toiag dum- nezeesc, hrnindu-o la pasu- nile si la apele infrandrei, Fe- ricite. $i acum, « Niscitoare Avéandu-e tofi pre tine ca un liman si zid si cetate, si acoperaméant si inirare nerusi- nafa catre imparafie, rugamu- ne Preacurata, sé nune scapam de nadejdea noastra, prin ru- gaciunile tale cele de Maica, ceea ce esti cu totul fara pri- hana. Peasna 6-4, Irmos: Atejte-mis Mantuitorole. R isipind negura patimilor si intunerecul cel impéclat, ai ras&rit ziua rdsaritului si lu- mina intru cararile tale prin multe lupte, si din primejdiile cele pentru credin{é, Cuvioase. Cu totul te-ai apropiat de Dumnezeu prin dragostea si- histriei, si pardsind si lumea, | si ale biruitorului lumii, ai apucat desfatarea imparatiei celei mai pre sus de lume, de Dumnezeu cuprinsule. A dunat-aiin sufletul t8u avu- fia Darului cea dumnezeeascé, rugaciunea cea fara prihand, curdfia, viala cinstil&, priveghe- re neincetald. Prin care cu adevarat te-ai cunoscut cas Dumnezeului nostru. Slava, Netrebnicia materiei celei de jos o ai trecut infelepte, si prin rugdciunea cea fara ma- ferie fi-ai intraripat cugetul, si te-ai aratat mostenitor odihnei celei de sus, prin savarsirea vielii. $i acum, & Niscitoar Zamislit-ai cu adevaral pre Cuvantul lui Dumnezeu in pan- fecele t&u, si Lai nascut mai pre sus de fire, pre carele im- buneaza-l cu rugaciunile tale, ca si mantuiasca pre tofi robii tai din primejdii, Preacurata. mos: eral, Coursteste-ma Mantuitorule, »ca multe sunt [&ridelegile »mele, si ma ridic& dintru a- .dancul rautafilor, rogu-ma. ,C&ci catre tine am strigat, si tua auzi Dumnezeul méntui- pti mele“. CONDAC, glasul al 4-Iea. Podobie: Arétatu-te-ai asti Grija viefii ai lasat, si cu li- niste petrecdnd toat’ viata ta | infelepte, ai ajuns catre Dum- nezeu, purtatorule de minuni parintele nostru, Tite prea cu- vioase. Inti aceast’ Lund in 2 ile pomeniroe prea cuviosului pirintelui nostru Tit, fcdtorul de minuni, Stih: Ce este aceasta Tite; gi tu te di ving? ‘Ma duc mutandu-ma, agi socotind Domnul de cuviinta. In a doua zi Ingerii au ridicat, Sufletul lui Tit cel prea laudat, Acest fericit si sfant parintele nostra Tit, iubind pre Hristos din tanara varsta, gi lepaddinds 2c de leme; morse la 0 mA- nistire deobste, si atita s'a supus pre sine-si smereniei si ascultarei, cat nu nu- mai pre ceilalti frafi ai monastirci aceleia intreent, ci gi nre tat amnl. Deci fa- cAndu-se pastor oilor celor cuvantatoare ale lui Hristos, atata blaadete gi dragoste gi milosardie avea, ca nimenea altul; si s’a pazit curat gi la trup si la suflet din copilarie, ca un Inger al lui Dumnezeu. Drept aceea si mare facttor de minuni facdndu-se, catre Domnal s’a mutat, la- sand ca un stalp insuflefit gi icoana ade- varata, faptele cele bune ale sale, gi uce- nici, gi pre ceice au pustnicit impreund cu dansol. Intru aceasti zi, pomenirea sfinjilor mucenici $i fraji buni, Amfian 3i Edesie. Stih: Pre Amfian vazand ca incununare iay Eiesic spre moarte cu osirdie alerga Acestia erau pre vremea tmpéra- tului Maximian, frafi din maica, din pa- mAntul Lidiei. “Deci mergind i gi de mucenical Pamfil find tnvatat_tn- tru dreapta credioja, a statut tnaintea stéptnitorului Urban.’ Si propoveduind ‘Amfian, In priveliste pre Hristos Dum- nezea, a fost batut preste obraz, si cil- cat de picioarele ostagilor, apoi ungan- du-i_picioarele cu untdelemn, le ardea cu foc, gi mai in urmi La spanzurat; aga In cat se vedea Sfantul cu totul umflat, coastele avindu-gi zdrobite de multe lovituri de picioarele ostasilor, iara carnea de pe picioare arsa de foc. Desi ramaind intru credinta si marturi- sirea lui Hristos, fa arancat in adancu- rile marii si tntru acela s'a_savargit. lara Edesie, la Alexandria cea din Eghi- pet fiind judecat a se necaji la baile de arama, s1 vazand pre stapanitorul Iero- cleu, ca munceste pre crestini, nccrufan- du-se pre sine, cu tnsi-si mana sa, a ba- tut pre acel stapAnitor, si pentra aceasta la multe munci a fost dat, si fiind arun- cat In mare, s’a savargit si a luat co- nuna mucenici. Intru aceasté zi, sfantul mucenic Policarp. Stih: Fjind tiat Policarp, ca o vita a Dom- uni, yee ee Intru aceasté zi, sfantul Grigorie cel ce in sanul Nicomidiei a sihistrit, la anul o mie dowd sute patruzeci, cu pace s'a sivargit. adnoa Hristasnint Stih* Grigori oa oare cum eBlare Rind, © minune streina paméntul ai fost trecand. Cu ale Jor sfinte ragaciuni, Doamne, | milueste-ne si ne mAntueste pre noi, Amin, Peasna 7-a, Itmos: Tire cei ce mersese din ludeea in Vavilon oare- »cand, cu credinfa Treimii, vapaia cuptorului o au calcat, ,cantand: Dumnezeul pirinti- ,lor nostri bine esti cuvantat*. Ne udandu-te de picate Parinte, te-ai aratat noua raul in- franarii, carele ineaca patimile si spal& infindciunile, celor ce cu credinja striga : Dumnezeul parintilor nostri bine esti cu- _IN_DOUA 2iLE _ 19 Acum vorbind cu ingerii cei fard materie, si indulcin- du-te neincetat de lumina fm- parafiei celei de sus, de Dum- nezeu fericite, pazestipre ceice canta: Dumnezeul parintilor nostri bine esti cuvantat. Totru maturtsirea credin|lt ai rimas nestraémutal P&rinte, cici inchipuind pe Hristos si scriindu-| cu frupul, te fachinai lui si_ strigai: Dumnezeul parinfilor nostri bine esti cu- yantat. ‘Slava... Parinte cela ce ai purtat pre trupul t&u ranele Stapa- nului_lisus, i&m&dueste-ma si pre mine, carele sunt ranit de sageata lui Veliar, ca sa strig: Dumnezeul parinfilor nostri bine esti cuvantat. $i acum, a Nascitoarei Mai pre sus de fire si de cuvant ai purtat in pantece pre S&panul tururor, si din fatele tale ai hranit, pre cel ce futuror gateste masé de méantuire, pre carele neincetat roaga-l pentru noi, ceea ce esti buna. Peasna 8-8, Irmos Peo Imparatul cores A vandu-te cu adevaral pre A. tine slalp insuflefit si chip infrénarii Parinte, cinstim po- menirea ta in veci. Adunarea sihastrilor:se bu- curd si ceata cuviosilor si a drepfilor danfuieste. Ca dupre vredinicie ai primit cununa impreuna cu dansii. Fiind impodobit cu bunata- file. te-ai chematla c&mara cea de miere a slavei celei negra- ite, lui Hristos cantand lauda in veci. Binecuvantam... Imbracéndu-te cu haina pre- Ofiei, si savarsind jerifele cele fara de sdnge, te-ai adus lui Dumnezeu jertfa in veci. Si acum, a Nascatoarei: Z amislind in pantecele bu pre cel mai ’nainte de tine, Maica lui Dumnezeu Fecioara curata, ai nascut negrait pre Imp&ratul Hristos. a Inmosul: OX 8 Sé liudim, bine sé euvantém, P.. Imparatul ceresc, pre ,carele il laud ostile ingeresti, »ldudafi-l sil prea indlfaji intru »tofi vecii Peasna 9-a, [mos SA cinstim noroadelo: A ratatu-te-ai dela Dumnezeu «* tamiduitor boalelor celor bolnavi de patimi, risipitor si gonitor dracilor celor vicleni. Pentru aceea te fericim prea fericite Tite. Parasit-ai paméantul ca pre un locas _ stricdciunei, si te-ai sdéldsluit in p&mantul celor blanzi, si te veselesti impreund cu dansii, indestulandu-te de dumnezeeasca desfatare, Pa- rinte. Avand ostenelele tale ca pre un hotar nestramutat cre- dintei, si pilda infranarii, nein- cetat cu laude slavim pre Zi- ditorul. Slavé.. Astazi este zi de praznuire, c&ci chiama Tit cetele sihastri- lor la danfuire, si la osp&f de obste, si la méangaerea_ viefii celei nestricacioase. Si acum, a Nascdtoarei Cel ce s’a s&lasluit intru tine Preacuraté, surpand pre ucigasul de om, pre cela ce odinioar& cu rautatea lui a lo- vit cu calcaele pre incepatorii neamului, s’a nascut din fine, si ne-a mntuit pre noi pre tofi. Irmosul & cinstim noroadelor cu , slavire pre curata Nascatoarea ,de Dumnezeu, pre ceea ce a ,Zamislitin pantece focul Dum- »nezeirii fara de ardere, cu ,eantari s& o slavim“. alli slujbk a Utrenici dupre randuiala Postului si Otpustul. R Ww WF?" INTRU ACEASTA LUNA IN 8 ZILE Prea cuviosul pirintele nostru gi marturisito- rul Nichita, egumenul manastirii Midichiei VEZI: Ca 1a Mineile Grecesti in_trei zile se praznueste gi Iosif facktorul de cantari, ins fard de slujbi, numai Sinaxer avand. Tard le ‘Tipic gi la Mineile cele indreptate de tosif, este pusé slujba cu tosta randuiala in patru’ zile, cArora 3} noi urmand acolo 0 am pus. La Dosmne strigst-am, Stihirile Trioduluj gi ale Sfantului, glasul al 2-Lea. Podobie: Cand de pre lemn.. yy; carmuindu-te:de Cu- Zsvantul, te-ai aratat dumnezeesc iconom al suflete- lor, si tainic lucrator credincios, de Dumnezeu cugetatorule, sa- m&n&nd simanfa de mantuire, si secerand spicul cel cu multa roada, cu veselie il aduci Sta- panului tau, cdruia acum stan- du-i inainte Fericite, adu-fi a- minte de aceasta turma a ta, care pururea te cinsteste, "de Dumnezeu insuflate. Find din jfire bland si flin, te-ai aratat razboinic prin ravna orfodoxiei. Caci imbracandu-te cu credinfa ca cu o platosa si cu infranarea ca cu o sulifa, tot eresul cel hulitor |-ai infruntat, Nichito de Dumnezeu cugela- forule, cinstind si inchinéndu-te dumnezeescului chip al Man- || tuitorului, ar&tat urmand hota- relor celor parintesti, de Dum- nezeu purtatorule. IMD OOUO OUI III OVO OCOD IN TRE! ZILE C nd tiranul cel prea fntu- necat, din cruzimea cea de fiard, te-a inchis in locuri intu- necoase prin amare izgoniri atuncea socotind in cugetul tau locuirea raiului, si bucuran- du-te cu duhul ai rabdat Pa- rinte. A c&ruia frumusefe te-ai invrednicit acum a o vedea cu adevirat, culegand rasplatirile ostenelelor, Fericile. Slavi, $i acum, a Nisc&toarei Cand imi aduc aminte de adancul sufletului suspin, si ba- fandu-ma pre picpt strig ci am gresit, si cad inaintea ta Sta- pang, vrénd sé ma pociesc, dar iaras fiind nesimfitor, ma imbulzesc, vai mie! de obisnui- rea cea rea. Ci mantueste-m& dintr’acestea de grab, si spre mantuire ma povafueste. A Crucii, a Nascitomei Cu intunerec s’a imbracat odinioaré soarele, vazandu-te spaénzurat pre lemn Mantuito- tule. lara cele de desubtul pa- méntului s’au spaimantat, si morfii s‘au sculat, pietrile s’au despicat, si toate cele ceresti s'au infricosat; iari Fecioara cea prea curafa stand lang& Crucea ta, plangea, ldudandu-te pre tine, lubitorule de oameni. greselile mele Fecioar’, dintru | LA UIRENIE, CANOANELE, Al Sfantului gi ele Triodului, dupre rénduiata Postului. CANONUL Sfantului. Al c&ruia acrostih la Greci este acesta Cinstese viata ta cea prea luminatd Périnte Facerea lui Teofen Poasna is, glasul al flea limos es adénc a asternut de de- 4 ,,mult toata oastea lui Faraon »puterea cea prea intrarmalta, plara intrupaéndu-se Cuvantul, »@ pierdut pacatul cel prea rau, »Domnul cel prea slavit, c& cu »Slavé s’a proslavit*. Luminandu-te Parinte cu lu- mina dumnezeescului fulger, viata ta o dai lui Dumnezeu, din copilarie alegand pre stra- lucirea cea purtatoare de lu- mina a fecioriei, prin care te-ai aseménat curafiei celor fara de trupuri. Avand indreptator Duhul cel prea cinstit si dumnezeesc, curat ai primit shima monahi- lor cea cu chip dumnezeesc, si luminandu-te de raza cea cu mult& lumind, ai petrecut casti- gand viata foarte curat’, pur- fatorule de Dumnezeu. Intarindu-te cu puterea Cru- cii, ai vestejit patimile trupului, si prin cugetarea invafaturilor Duhului fi-ai luminat cugetul, | castigand avere necheltuité a dumnezeestii vederi, 0 Nichito prea infelepte. Slava... Luminéndu-te fericite cu in- treaga infelepciune si cu cu- rafie, te-ai inalfat cdtre savarsire sfinfit&; caci te-ai impodobit cu vesmAntul preofiei cel prea lu- minat, cunoscandu-te mijlocitor al dumnezeestilor taine, cuvi- oase Nichito. Gi acum, a Néscitourei Mai aleas& decat toat& zidi- rea cea vazuta si cea nevazuta, te-ai aratat prea curafaé pururea Fecioara, ca ai nascut pre Zi- ditorul, precum bine a voit a se intrupa in pantecele fau. Pre carele roag&-l cu indraz- neala, s{ se mantuiasca sufle- tele noastre. Peasna 3-a, irmos Inflorit-a pustia ca crinvl.. Co viefuire avand ma- rite, te-ai facut luminator bunei credinfe cu chip luminat si stralucit, impodobit cu dum- nezeesti daruri. Omoréndu-fi cugetele trupu- lui, ai inviat indumnezeirea su- fletului prin bundtate cu cuget dumnezeesc, si e-ai invrednicit viefii celei nepieritoare. LUNA APRILIE Cu bucurie fiai savarsit viafa Cuvioase, fiind impodobit | cu frumusefea, si bogat de da- ruri frumoase, infru care s’a jntarit inima ta. Slava. Find impodobit cu bunata- tile, ca soarele ai stralucit intre cetele sihastrilor, o Nichito de Dumnezeu cugetatorule! Pen- tru aceasta veselindu-ne, te fe- ricim Cuvioase. $i acum, @ Nascitosrei Avand indrazneala& cao Maica catre Fiul tau, roag&-te Slipan&, sé ajute norodului si turmei tale, iar& semefiile celor far&delege sa le sfarame. Trmosul: Inflorit-a pustia ca crinul, »Doamne, biserica p&ganilor ,cea stearpd prin venirea ta, ,intru care s'a Tntdrit inima »mea“. Sadeaina, glasul al +-lea Podobie; Degrab ne intamping.... Petrecut-ai in munfiilinistei infelepte, hranitu-te-ai aratat in cefatile infranarei, inalfatu-te-ai despre amandoua partile, pa- rasit-ai viefuirea dezmierdarei celei pamantesti, ajuns-aila lo- casul salasluirei celei ceresti, jntru care rogi pre Dumnezeu pentru noi. Slav3, $i acum, a Nascitoarei Cu multe greseli fiind intu- necat la cuget eu nestémpara- IN_TREL ZILE tul, chem c&fre mine ata grab- nic& sprijineala, Nascatoare de Dumnezeu, lumineaza-mi ochii sufletului, luceste-mi lumina cea stralucita a pocainfei si ma tmbrac’ cu armele luminii, Preacurata. A Crucii, x Nascdtoarei D ac te-a vézut indlfat pre Cruce prea curaté Maica ta, pre fine Cuvantul lui Dumne- zeu, ca 0 Maic& plangand a zis: Ce minune nou sistreind este aceasla Fiul meu? Cum te impértésesti cu moartea, celace esti viafa tuturor, vrand ca un milostiv s& inviezi pre cei mori? Peesna 4-a, Irmos: V enitai din Fecioaré nu sol nici inger, ci tu in- sufi Domnul te-ai intrupat, si mai mantuit pre mine tot o- »mul. Pentru aceasta strig fie: »Slava puterii tale Doamne“. Pin curdfirea sufletului a ratandu-te taietor deradacinile patimilor, de Dumnezeu_pur- tatorule, ai_dezradacinat toata inseliciunea cea pierzatoare | de suflet a tuturor vrajmasilor lui Dumnezeu, invéfatorule de | cele sfinte, prea cinstite. Primind cununa biruinfei prea fericite, acum te odih- nesti in locasurile cele ceresti, | scuturand patimile, si imbré- candu-te cu nepatimire, fericite Parinte. Ca o jerifa fara prihana, fi-ai adus viafa lui Hristos Pa- rinte, plina de dragoste dum- nezeeasca, fiind infrumusetat cu podoaba sihdstriei, prea fe- ricite. Slava. L imbutille eresului celui pierzitor de suflet ardtat le-ai defaimat prea fericite, cinstind dumnezeeasca inchipuirea lui Hristos si a Maicii lui Dum- nezeu, sia tuturor sfinfilor, prea sfinfite. $i acum, a Néscttoarel Pre tine tofi credinciosii te stim liman de mAntuire si zid nemiscat, Nascatoare de Dum- nezeu St&pand; c&ci tu prin rugaciunile tale, mantuesti din nevoi sufletele noastre, Peasna 5-8, Irmos: (A ijlocitor te-ai facut lui “L Dumnezeu si oamenilor, »Hristoase Dumnezeule. Ca »prin tine Stépane, cadtre Pa- ,Tintele t&u fncepatorul lumi- »nii, din noaptea necunostin- . fei, aducerea am aflat*, Co um bland te-ai silisluit in p&mantul celor blanzi, Ni- chito infelepte, facAndu-te lup- itor pentru adevar, pururea pomenite, si impodobindu-te luminal cu cununa mérturi- si Fiu luminii facandu-te du- pre dar, te-ai mutal acum Cu- vioase, c&tre lumina cea dum- nezeeascé, intru bucurie si ve- selie, bucurandu-te vesel cu cetele ingerilor. Slava. Partas te-ai facut desfétirei celei negraite a raiului, caci te-ai ardtat_liman prea _linistit celor inviforafi si te-ai facut hranitor celor flamanzi, Fe- ricite. $i aoum, @ Néecdtoarei Roagi pre Fiul tau si Dom. nul, Fecioaré prea curata, ca sd daruiasci pasnici mantuire celor robifi de improtivnica infamplare, cari n&dajduesc spre tine. Pessna 6, Inmos Inteu adaneul greyelilor . WN Adejdiile cele fericite ai ML aflat, Parinte prea fericite, fAcAndu-te. mostenitor fericirii celei_st&panesti si dumnezee- stei lumini. Tiind indoite faclii lumi- noase a mirturisirii sia siha- striei, ai mers c&tre ceruri, purtatorule de Dumnezeu, Ni- chito prea alesule. Savi Induleindu-te acum de des- ftarea cea neincetata si dum- nezeeasc&, in locasurile cele ceresii, roag& pre Stipanul si Domnul tuturor pentru noi, Parinte. ‘34 acum, @ NascAtoarel Niascut.ai Fecioara {ari de ispit& de barbat, si vesnicesti Fe- cioar’, ar&tand semnele Dum- nezeirii celei adevirate, a Fiu- lui si Dumnezeului tau. Irmosul Tntru adancul greselilor find nincunjurat, chem adéncul mi- vlostivirii fale cel neurmat; »din striciciune, Dumnezeule, »scoate-ma". CONDAG, glasul al 2-10 Polobie: Cele de sus cfutind.. Dobandind viata si cugetul cel cerese, strlucesti luminat ca soarele cu lumina faptelor, luminénd pre cei ce suntintru intunerecul viefii, si c&itre Dum- nezeu_aducand pre tofi, pa- rinte Nichito. Roag&-+te nein- cetat pentru noi tofi. Jniru aceasta Luna in ¢ zile, pomenirea prea cuviosului pirintelui nostra Nichita Mirturisi forul, egumenul mandstirii Midi Sth: Nichita ea 0 pasire din curse mantain= du-se din viet, Zboari cu infelegdioercle spre coraasea its ee) Miudat, sy adevirat, Spre dumnezevascs lo: Pororea pomenitu! parintele nostro acesta Nichita, dorind Inca din pruncie Infrinarea poftelor si curatia fecioriei, a IN TRE ZILE locuit ta munti, unde Incrdind toat bu- natatea, a crescut In cetatea linigtei. Si fa inaljat si de o parte si de alta, si rernisindu-se prin dumnezeese cuvant, aratat minanat iconom al sufletelor, §1 preot credincios al lui Dumnezeu. Deci find gonit dela turma sa de lnptatorii de icosne, ca un Inchinator al dumne- ‘eestilor icoane, fa osandit la amare iz goniri. $i mulyumind tntm toate, gi ari tdndu-se luptator iscusit, a calcat toata fogeliciunea iconomahilor cea stricttoare de suflet, si factt de se facura multi ma- cenici eu tademnarea si cu Invapatueile sale. Drept aceea aprinzind Indoite fi cliile mBrtorisirei gi ale nevoingei, a tu: si conunile tndoite din mina Domnulvi, cttre carele matdadu-se, s’a odihnit. Iniru aceasta zi pomenirea sfantului mucenic Elpicifor. Sui Adevarat mucenic Eipidior prin sabie fing. Pre Dumrezeu nenincinoasé bund ineredin- are este aduednd Tniru cceastd i, pomenites sfntuhii mnuct- sie Diu, Sti: Riu credinciosul, eu cirimida capul Jak Diu» lowiy Sica pre un vas al olarulu la 2drobit. Iniru aceasta c, ponenires sféntului mucenic Witorie Sti: Vitoaie inteu adane Sind aruneat, Spre a proorociei s&vargire numire @ aflat. Inir acenstd i, pomerites sfantului musenie Gatie De dinti furelor Galie find mugest, i Marei celei_gincite Fa sfardmat. Inu eceasti i, pomenires prea cuviosului rigielui nostru lie din muntele tui Mir sion’, Sti Din Mirsiona, citre Cer lire te-ai dus, ‘Na Ins precum cin muniele Masiiniior Hric stos, Tntru aceasta i, sfantol now! mucenic Pavel usu}, carele s'a slobozit din robie 3 a suferit mucenia in Constantinopo}, le anuil o mie §ase tute opisect yi tei, do subfe s'a siviryit Buss Do uughe eu ofl era avand, ‘Avesta noua nevoitor Pavel rus find, a alia Ca ale lor sfinte rugiciuni, Doamne, | milueste-ne gi ne mantueste pre noi, Amin. Peosna orunca cea protivnic&é lui »Dumnezeu, a tiranului ce- lui ‘caledtor de lege, inalt& »Vapaie a ridicat. lari. Hristos ,a tins cinstiforilor de Dumne- »zeu fineri, roua Duhului, cela »ce bine este cuvantat si prea »proslavit*. Toa, Temos Blindefea ta cea preste ma- surd a smeril la painaul cruzi- mea firanului, omorandu-l pre el cuneincelale rugiciuni. Caci stie Domnul a face voia celor ce se tem de dansul. ‘Tunetul dogmelor tale, si fulgerul cel luminos al viefii fale au luminat lumea, lumi- nand pre credinciosi, cu lumi- nari de Dumnezeu_luminate, si cu cuvinte si cu fapte stra- lucite, sfinfite invfétorule, de Dumnezeu fericite. Shav Intarindu-te en puterea Man- gaitorului, ai sc’pat de cetele dracilor, si de lafurile eresurilor, de Dumnezeu cugetatorule, si te-ai suit c&tre inalfimea ce- reasca, salasluindu-te acum cu cetele ingerilor celor fara de trup. Si neem 9 Stanta sfintelor te infelegem 26. pre tine, ca pre una ce singuré ai nascut pre Dumnezeu cel neschimbat, Fecioara neinti- naté, Maica nenuntiti; caci prin dumnezeeasca nasterea ta, nestricaciune ai izvorit tuturor credinciosilor. Poagna 8-a, Irmos: Cuptorul cel cu foc... recdnd preste toat& simfi- rea, de trei ori fericite, a- cum te-ai apropiat catre lumina cea infelegatoare, prea cinstite, invrednicindu-te vederii dum- nezeesti, umplandu-te de lu- mina si strigand: Toate lucru- rile binecuvantafi pre Domnul. Avatat imbracandu-te cu o- morarea patimilor, ai purces catre ceala cea purtitoare de viafa, prea fericite, infierban- tandu-te de buna credinfa, lu- minandu-te cu bun&tafile si strigand: Toate lucrurile prea inalfafi pre Domnul. Nevoindu-te din pruncie cu | toataé bunatatea de Dumnezeu cugetatorule, ai plecat catre ceata cea purtatoare de viafa prea fericite, infierbaéntandu-te de buna credin{a, luminandu-te cu bunatafile, si siriyand: Toale lucrurile prea inalfafi pre Dom- nul. Binecuvntim pre Tatil. Caut spré noi acum de sus Parinte, stand inaintea Sta- LUNA APRILIE | panului tau, Nichito, purtato- rule de numele biruinfei, avand multa indrazneala si sufleteasca méantuire cersind turmei tale marite, aratatorule de cele sfinte. Si acum, a Nascitomrei Tu ai zamislit mai presus de fire in pantece, si negrait ai nas- cut pre cel nedespartit de Tatal. carele a petrecut pre paméant, Dumnezeu si om, Nasc&toare de Dumnezeu Preacurat&, Pen- tru aceea fe cunoastem man- tuirea noastra a tuturor. Irmosul Sa laudam, bine s& cuvantam. Cuptorul cel cu foc oare- »eand in Vavilon, lucrarile »8 a despartit cu dumnezeea- »sca porunca, pre Haldei ar- and, iar pre credinciosi ra- ,corind, pre cei ce cantau : »Binecuvantafi toate lucrurile »Domnulul pre Domnul". Peusna 9-a, Irmos Fut Périntelu, a unul ce erai curat, te-ai invrednicit dumnezeestei luminari, stralucindu-te cu fe- lurile bunatafilor, luminandu-te || totdeauna cu cununa mérturi- sirii. Pentru aceasta acum cin- stim prasnuirea fa cea pururea marifa. Cuinfelepciunea {i-ai petre- cut viafa Fericite ocarmuin- du-te de poruncile Mantuito- rului. lar acum dupa ce a tre- cut umbra, dupre vrednicie ai dobandit viaja cea vesnica cu bucurie, graitorule de cele dumnezeesti, prea sfinfite. Slava fepatte de grabi ai trecut turburarea celor_trecatoare, si te-ai asezat la limanul cel linistit al imparafiei lui Hristos, bucurandu-te’ Nichito, cdtre carele povafueste-ne parinte cinstim pomenirea ta. Si scum, a Niscitoarsi Ca o lana primind ploaia cea cereasca in pantecele tau, Preacurata, ai nascut noua pre cela ce di nemurire tuturor oamenilor, cari se inchina lui, si te slavesc pre tine Nasca- foare de Dumnezeu pururea laudata. Temosul Fiul Parintelui celui faré »de inceput Dumnezeu si »Domnul, -intrupandu-se din ,Fecioara sia aralat noua, ca Sd lumineze cele intunecate ,si sa adune cele risipite. Pen- tru aceasta pre Nascatoarea ,de Dumnezeu cea prea lau- data o slavim". Si cealalti slujbi a Utreniei dupa randuiala Postului gj Otpustul. si pre noi, cari te fericim, si | | pre tofi sfinfii, si propove- INTRU ACEASTA LUNA IN 4 ZILE. Preacuviosul plrintele nostru Losit scriitorul de cantisi, gi Caviosul pirintele nostra Gheorghle cel. din Maled, LaDoamne sitigttam, Stihirile Trodului gi ie stintilor, glasul al 2-Lee, fj Podbbie-Cind de ove en. re umere luand Cru- « cea, fe-ai rastignit lu- Red mii, si ai urmat cardi i Tor, celei ce din nefiinta toate le-a zidit, Cuvantu- lui lui. Dumnezeu. lara drago- stea cea lumeasca si toata pati- ma ai lepadal, de unde si stra- lucind cu buniatatile prin fapte dumnezeesti, ai castigat_ mo- stenirea cea vesnica, parinte losife. Avatatu-te-ai_ trambit tai- nuifoare, desteptand pre tofi catre cantarea cea duhovni- ceasca, si organ miscat de Dumnezeu, laudand pre cetele cele dumnezeesti, si marind duind biruinfele lor. C&ci tu din izvoarele cele mantuitoare ai scos adancimea cuvintelor celor ce adap& locasul lui Dumnezeu. Vistierie bun&t8filor_ te- ai aratat, si aprinzéndu-te de dra- goste, pretoficei ce bine au pla- 28 SOHC LOC HNO COMO LUNA _APRILIE cut lui Dumnezeu in viata, ai aflat, cantand céntiri sfintite, si cu credinfé asem&nandu-te a- cestora prin dumnezeeasca in- dreptare. Carora f&candu-te partas prin chipul cel dumne- zeesc, te-ai aratat si impreund partas dulcefei. Alte Stiniri ale sfantului Gheorghe, glas gi Podobie acelag, Cu tot sufletul fiind plecat fierbinte, si impreunat cu Dum- nezeu a tot vazatorul, ailucrat roduridumnezeestiale Duhului: Linistea, infranarea, dragostea, nadejdea siindelunga rabdarea si blandefea, aritand cu mare cuviinfa credinfa si bundtatea, ca pre o calatorie catre calea cea de sus, parinte Gheorghie. Darul Duhului sal&sluin- du-se intru tine, ca fntr’un prea curat si bland, te-a impodobit cu tot felul de bunatafi, si te-a luminat cu multe feluri de da- ruri P&rinte. Pentru aceea te-a si aratat hold& lui Hristos cu purtarea de nume, ca unul ce aiarat infelepfeste brazdele cu- getului tau, vrednicule de fe- ricire Gheorghie. Bucurandu+te de nadejdea bunatatilor celor viitoare, prea lesne ai suferit ostenelele, in- tinzAndu-te cu osardire la cele viitoare, si uiland cele trecé- toare, prea injelepte, pana’ ce || i Dowd ale Shinplor gi Tri ai ajuns la sfarsitul cel fericit de Dumnezeu purtatorule, plin de zile, plin de fapte bune, si ai dobandit dumnezeeasca fe- ricire, cuvioase Gheorghie. Sia Bucura-te seaunul cel ade- varal al lui Dumnezeu, si je- ful Imparatului. Bucura-te_ si- criul viefii; bucurd-te izvor ne- desertat al sfinfeniei, vas de mir al Duhului, desfatarea ra- iului; bucur&-te indulcirea cea tainicé a sufletelor; bucura-te bucuria cuviosilor. Bucuré-te veselia tuturor, celor ce a- leargd catre tine, Mireasa a lui Dumnezeu. AC Cu plangeri tanguindu-se, si cu amare licrami udandu-si obrazul Mielusaua cea prea- curata, se uita la Cruce, si fn- tinzandu-si méinile striga: Fiul meu, unde m& voiuduce acum? Pre cine voiu chema fiu; vai mie! Cum am rémas singuraé Fiul meu! lumina mi s’a intu- necat, spintecafi-va cele din léuntrul meu, si vi rumpefi! , Siacum, a Nasgitoarei , 4 Niscitoarei : LA UTRE! CANOANE! Jupre rinduiala Post CANONUL Sfantwtai to Peasne It glasti al 2-lea, Irmos ’ enifi noroadelor sa can- »fim cantare lui Hristos IN PATRU_ZILE ,Dumnezeu, celui ce a despar- ,fit marea, si a trecut pre po- ,porul, pre carele la méntuit din robia Eghiptenilor, ca s’a_| »prea slavit“. Fe Iosif scriitorul de can- fri cu cantari s&-l cinstim, cei ce cantim cantirile lui cele izvorétoare de miere, ca pre unul ce dela cantari, la canta- tile cele vesnice s'a mutal, Precum propoveduirea proorocilor si a apostolilor a luminat fot pam4ntul, aseme- nea si cantarea gurii tale a ri- dicat lumea spre slava Dum- nezeului tuturor. Din pruncie dandute lui Hristos intru tnfranare ai pe- trecut losife, de unde te-ai si imbog§fit cu darurile cele dum- nezeeati, cu nadejdea gi cu dra- gostea, si cui curata credinfa. A Nascitoarei Cavantul cel proorocesc odinioara te-a propoveduit pre tine usd dumnezeeasca si mun- te sfant, Niscitoare de Dum- nezeu Fecioara, podoaba dum- nezeestilor p&timitori Alt CANON al sfntului Gheorghe, Al ciiruia acrostih la Greci este acesta : Cand ostenctile tale, © Parinte eu osaedio. Peasna 1-2, glas, gl Irmos aceles. ; find luminat cu lumina dumnezeesiei Stap4niri celei in frei lumini Cuvioase, ai parasit lumea, si intunerecul patimilor, si cu viafé prea lu- minatate-ai incuviintal, Parinte. Cu purtarea de grijé a lui Dumnezeu povafuindu-te Cheorghie, ai umblat pre ca- rarea, care duce calre Cer, avand ajutor pre insusi Faca- torul de bine, si prea induratul | Dumnezeu. Slava: Aratat ocarmuindute de Dumnezeu, si luminandu-te cu Darul punerii de fii, ai petre- cut Parinte viefuirea cu cuviinfa | si cu dreptate. $i acum, « Naszatoarei Avandu-te pre tine intarire si folositoare noi, cei ce te_mar- turisim N&scaitoare de Dum- nezeu Curata, ne mantuim de intreite valurile viefii, Fecioara cu lulul fra priliand. Pessne 9-2, Trmos Intéregte-ne pre noi fntru tine... iubirea curéfiei ai im- lanzit pre Dumnezeu, ca si-fi dea fie ajutor, si afland pre parinfii tai, fi-ai_ dobandit nadejdea ta Parinte. Aratand cunostinfa drago- stei celei adevarate, si casa, si lucrare, si infelepciune, care fis’a dat tie dela Dumnezeu, ca un lov aideschis usa tuturor. 30 _ LUNA APRILIE Ca un Iosif cel viteaz odi- | nioar’ in Eghipet prins fiind | de miinile varvarilor, fi-ai pazit Darul cu credinfa si cu sme- | renie prea bogate. A Nascitoarei | Raiu infrumusefat avand in mijloc pomul nesiricSciunei, pre lisus Hristos Domnul, te-ai_| aratat Fecioara, pentru aceasta te fericim. Alt Canon, [rmos acolag Bucurandu-te tu, ai umblat neabitut pre calea viefii, care trece c&tre veacul cel far& de margine, si te-ai sAlasluit fn lo- casurile cele vesnice, prea fe- ricite Gheorghie. Viata faa fost luminala, cu- vantul fu s’a aratat indulcit cu_| sare intru dumnezeescul Duh Gheorghie, dumnezeeasca ra- sarire a dumnezeestei holde. . Slava... Ca unul ce te-ai invrednicit afi Fiu lui Dumnezeu prin Botez, ai mostenit averea cea parinteasca prin curafirea vielii, prea fericite. $i acum, @ Nasedtoarei Fi intarire, sc&pare si aco- peramant, celor ce cu credin{a alearga la tine Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, site ve- stesc pre tine Maica lui Dum- nezeu. Irmosul Intareste-ne pre noi intru ,tine Doamne, cela ce prin wlemn ai omorit pacatul, si »frica ta o sddeste in inimile noastre, celor ce te laudim pre tine“. Sedeaina, glasul al 4-tos. Podobie: Ardtaturte-ai astiei lumi A ritatu-te-ai bland st smerit si linistit, pazind si implinind cuvintele cele dumnezeesti ale St&p4nului tau, carele s’a uitat spre line Parinle, si in locasul cel de sus te-a sdlastuit. atk Sedealnd, glasul at odobie: De frumusetes fe Dorit-ai de Hristos cel prea frumos, si ai urif patimile trupu- lui, ingereste viefuind pre pa- méant Gheorghie. Pentru a ceasta praznuim sfanté ador- mirea ta si imbrafisém_ sicriul moastelor tale, din carele iz- yorasti timaduiri nou’, celor ce cu dragoste te cinstim pre tine Parinte. Si acum, a Nasc&toarel Cand a venit spre tine Nas- c&loare de Dumnezeu, glasul cel curat, atuncea cele ceresti cu frica se veseliau, si cele pa- méantesti cu dragoste se bucu- rau, Caci un praznic s’a facut la amandoua parfile, cand aiz- bavit de moarte pre cel intai zidit. Pentru aceasta impreunad cu ingerul strigim fie: Bucu- | ra-te ceea ce esti plina de Dar. i SE LITRES COO. _IN_PATRU ZILE Cea neispititi de nunt’, Cu- rata si Maica ta Hristoase, va- zandu-te pre tine mort span- zuraénd pe lemn, taénguindu-sea gra platit fie norodul cel faradelege sinemulfumitor al jidovilor, ca- rele cu multe si mari darurile tale, Fiul meu, s’a desfatat? Insi laud pogorarea ta cea dumnezeeasca. Peusna 4-8, Irmos uzit-am Doamne auzulran- duelei tale, si te-am pro- »slavit pre tine, unule iubitorule »de oameni“. Ss ocotinfa cea ganditoare si indreptarea cea cu hotar a ci- lugarilor te-a aratat pre tine Hristos, prea cuvioase Parinte. Avratatai viata ta ca un pod al smereniei, cel ce trece catre viafa cea adevarati, de Dum- nezeu infeleptite losife. Intampinandute te-a fericit pre tine Stapanul, Parinte, ca pre unul ce dai la vreme ma- sura gréului Cuvantului. A Nascitoarei Stralucit-ai Doamne lumina, celor ce sunt in noapte si intru | intunerecul greselilor, -purtan- du-te in pantecele prea curatei Fecioare. Fiind impodobit cu frumu- sefile bunatatii, si cu obiceiuri luminate, ai zburat c&tre Dum- nezeu, fericite Gheorghie. Parasit-ai turburarea celor trec&toare ale pamantului, apu- candu-te de linistea viefii celei iubitoare de Dumnezeu, cuvi- oase Gheorghie. Paraele faradelegii n’au pu- tut si furbure sufletul tau, pen- trucd te-a adapat pre tine pardul desfatarii ceresti. Sava Luand aminte totdeauna de dumnezeeascaé cugetare prea infelepte, ai lepadat cugetarile cele nestatornice, p&rinte Gheorghie. Si acum, 2 Niscdtoarel Binecuvantim Preacurata, pre cel ce s’a intrupat din pan- tecele tdu. si pre tine bine te cuvantam, ca pre o Maici a lui Dumnezeu. Peasna 5-a, Irmos &tStorule de lumina si Fa- »catorul veacurilor Doam- »ne, tntru lumina poruncilor tale povafueste-ne pre noi, c& »afara de tine pre alt Dumne- ~zeu nu stim“. Fiind pre pamant, cu credin- {& ai laudat pre sfinfi prea cuvi- SCALA SIN AIAD TKO) 2 LUNA APRILIE oase, cari impreund acum au- || castigat inima curata, prin care zind cantari, te bucuri, neincetat | te-ai invrednicit a vedea pre ludand pre Domnul, infelepte. ‘Tragand pre tofi c&tre poc’- infa $1 Catre marturisire, puru- rea aiadus lui Dumnezeu ru- gaciuni, ca si cAslige iertare. Toata viafa tapetrecdndu-o intru lucrurile cele sfinte, ca un negufator adevarat ai adunat fie Cuvinte, si fapte ca o piatra de mult pref. A Nascitonrel D ispite si de viforul cuge- telor, si de toata mania, si de tot pacatul, de foamete, si de pierzare, si de munca cea ves- nic’ méntueste-ne pre noi, prea curati Fecioard. Alt Canon, lrmos acelag Viata sifericire nemuritoare ai dobandit Parinte tnfelepte, sayarsind dumnezeestile sui- | suri, fiind intarit cu n&dejdea si cu credinta cea buna, prea fericite. Fiind impodobit cu smere- nia lui Hristos Cuvioase, aratat te-ai indlfat c&tre bunatate in- nalts, Gheorghie de Dumne- zeu cugelitorule, facandute hold ariei celei dumnezeesti. Slav’. , Prin infranare desvarsit ai | aratat topirea trupului, si ai cel nevazut de tofi, parinte Gheorghie. $i acum, a Nascatoarei ‘Taina cea mai presus de minte a nasterii tale, cu adeva- rat este nepricepul& si nein- feleasé de tot omul, Fecioar’ St&pan; caéci ne-ai nascut noua pre cel ce cu adevarat este Dumnezeu. Peasna 6, Irmos Intru adineul gregelilor.. pre multimea cea impe- J strité a cantarilor tale ca spre o temelie luminat stralu- cindu-se Biserica lui Hristos, goneste adormitarea cea pier- z&toare de suflet. Cunintele tale ca un burete s'au aratat celor scarbifi cu su- fletul si cu duhul, cur&find toa- 1a intristarea. Celor insetosafi de Cuvan- tul cel mantuitor, si ingrasafi cu desfatarile cele trupesti, in- doiti t&maduire fara zavistie ai daruit, prea cuvioase Iosife. A Hiechioareh Pre mine cel rat&cit in ca- lea viefii, si c&zut in calea p&- catelor, indrepteaz&-ma, Stapa- n&, in cararea pockinfei. Alt Canon, Irmos_acelag Avital fiind int&rit cu ajuto- IN PATRU ZILE rul Duhului sfant, te-ai aratat fierbinte izgonitor vicleniei du- hurilor, pururea pomenile feri- cite Gheorghie. Find fmpodobit cu tnalla- rile nepatimirii, te-ai imbracat luminal cu_haina ‘curafiei Gheorghie, linistind turburarea patimilor. Sk Prin sabia cea de v&paie ai trecut infelepte si te-ai in- vrednicit desfatarii raiului, find imbricat cu arma Crucii cea nesfaramata, p&rinte Gheor- ghie. 5 $i acum, « Niscdtoarei La tine, mi-am pus nadej- dile slaviril mele, Maic’é puru- rea Fecioara, si pre tine te pui inainte folositoare viefii intarilé si nemiscata. Imoeut Intruadancul greselilor fiind »incunjuraf, chem adancul mi- ,lostivirii tale cel neurmat; din »stricéciune, Dumnezeule, »scoate-ma“. CONDAC, glasul al 4-len, Podobie; Cela ce Cel ce esti ca un izvor nedesertat al pocdintei, si da- lator mangéerii celei faré de sfarsit, si adancime umilinjei losife, da-ne noua lacramile pocainfei celei dumnezeesti, aalpat A, prin care plangand aicea, si | dobandim mangéere delaDum- nezeu, cersind ajutorul tau Sfinte, | nirw aceasta und, in 4 zile pomenirea pr ecuvigsulut parinrelu: nostra "lost de efintiri serittorul Stih: Tu Pariste ai fost Dumnezeului celui viu, dumnezeese Iaudator, Tari eu sunt al tiu dupa moarte now efn- titor. Pre losif cu cintari si-l cinstim in a patra zi a lui Aprine, Pre cel ce cu facerile sale a pricinuit Bise- ricii veselie, Prea cuyiosul acesta Iosif a fost din Eparhia Siciliei, din pirinfi anume Plotiau si Agata, Deci cra bine credin- cios si bland la obicciu, si indeletnicin- do-se pururea spre deprinderea dumre- zeegtilor Scripturi. Deci incspind patria loi ia mainile Agarenilor, a mers en maici-sa gi cu frajir sai la’ Pelopones, si de acolo la Tesalonic, unde se gi calu- giri, si intra in duhovnicestile nevoinge. Deci patul lui era paméntul, asternutul wi o plele, fart haina lei proastd gi of racacioas’, hrana iui putind paine, gi bautura apa, Sta fo picicare toata nosp- tealarugsciane gi cu logenunchicre. Tot deauca cAntari avea tn rostul sau, lucrul mainilor ssle era frumoasa scrisoare, iar clnd parasea scriscarea, avea citirea dum- nezeestilor Scripturi. Dintru acestea se facu aya de bland si de injelept, pie~ cat, fara de rautate, Intreg la minte, gi cAte urmeazé avestora. Carele avand © Dugapls va wccasta de fapte bune, se hirotoni preot. Si tn scurtd vreme se duse la Constantinopol cu sfantul Gri- gorie Decapolital, cu carele s’a tnchis tn Diserica sfantolui mucenic Antipa, vese- lindu-se in grele petreceri, si tn caile vietii postnicesti, lara de vreme ce ra- sari eresul cel hulitor de Hristos, al lup- tatorilor de icoane, fericitol avesta inca purcese si mearga la Roma, rugat fiiod de oarecari, si aflande-! cordbiile varva~ rilor, il duser& legat la Crit, si bagdn- dul tn inchisoare, invita pre tofi calea méntoirii, gi a méntuit pre muli din miinile diavolului, unde aritindui-se oa- LUN. recarele om Lichiei, ti zi cu sfinfitA cuviinga dela Mira ‘Aicea sunt, ci primeste aceasta carticica, si el lnind+o citea si cinta acestea: «Grabeste indurate, gi sar- cguegte ca un milostiv spre sjutoral no- astro, c pofi voind>. Si aceasta cantare, o minune! se facu dimineafa lacra aevea. CAci atuncea murind Teofil taccpatoral eresalui, tgi lua iarag biserica lui Hristos podoaba si buna cuviinfa a cinstitelor icoane. Pentru aceasta atuncea $i cinsti- tal acesta losif slobuzindu-se dela tachi- soarea Critului, se duse la Constantino- pol, si dobandind dela oarecine o parte din’ sfintele moagte ale stintului apostol Bartolome, facu gio biscrica ta numele Apostolului, Impreond cu cinstitul Gri- gorie. Pentru actasta aflandu-se tn grije si in gandire molta, ai impodob) praz- nicul cu cAntari cuvioase gi tropare. Deci se roga cu lzcrami gicu suspinuri, ca sa dobindeasca ceeace dorea, pe care @ $1 dobandit-o. Cact vazu un um tafricogat cu chip apostolese, carele ridica sfanta Evanghelie de pre sfintita masa, si 0 puse pre pieptul Jui, si apoi il bineou- vania: Deci accasta cra incepatura dum- nezeescului Dar. Caci de atuncea si in urma fara de trada si prea lesne alca- tuia sfiotitele cantari, si le da celor ce cereau, cum socoteau unit com ca nu le scoate dela sine, ci le invata fatai dela alti, spoi le zice de rost, si aya le da celor cé le pofteau. Dar nu era aga pri- cina, precum aceia socotean amagindu-se, ci era dat din domnezeescul Dar a le izvodi. Drept aceea era de gurile tuturor Jaudat, gi de toyi dorit si iubit, na numai de cei prosti si de boieri, ci chiar gi de tmparafii cei de atuncea. Si fa osdndit la izgonire de Varda Kesarul, mogul tm- pératolni Mihail, de vreme ce-l mustrase Sfantul. Ci iardg numai decat chemat din izgonire, tsi lua pre seama lui paza sfintelor vase ale sfintei biserici a lui Dumnezeu, find Patriarh minvnatul Igna~ tie, dupa a carui adormire fa primit i cinstit de inteleptol Fotie, ca acesta a fost Patriash dupa Ignatic. Si nevoindu- se pentra dreapta credinta, fu izgonit la Cherson. Iara dupa moartea Ini Varda iberandu-se de acolo de Teodora tmpa- APRILIE | qitensa, care a intérit ortodoxia, gi fa- cAnd laode multor sfinfi, a raposat, gi sau ingropat cinstitele Ini moaste la manastirea unde i acum sc afla. Deci Domnezen vrind si arate oamenilor cin- stea ce oa Inat dupa moarte sfantul | acesta losit, a iconomisit un chip ca a- cesta: Osrecine avand un rob trebui~ | tor, carele fogindu-i, merse ta siantul Teodor Tiron, cel numit Fanerot, de-l roga ca si-i arate robul. Deci aflandu-se Ia biserica trei sile gi trei nopti, si me- intelegdnd nimic, se mahni, gi vrusa se duca. Deci fiind la Uvenie, ji citindu-se cuvaotul de folosinta sufleteascd, a ador- mit pofin, si vari pre mucenicul, unde-i zise: Pentruce te-ai mahnit o omule? Sa stii ca asta noapte a raposat poetul Iosif, gi fu cinstit de noi de toti sfiotii, pre cari ne-a cinstit sfantul Ini suflet. Si acam dara am venit s2-ti spui, du-te in cutare IggrCaabi sel Bash saRY cPreniaseleicgay rinlelui nosira Gheorghie din Maleo. Sth Gheorghie cu bucuris sufletul gi-a dst, Lucratorulu’ de suflete sadiorulu: trupunior ou adoviret, Sia ridical intru a patta ai a lui Aprilie, Tres fapiames cect ABenahis: Fervuta, g slujnica ei, gi eu Sofille ei Stih Singuré ma plizmuesti Hristoasé indot- tule cu frea, Dar ma ai pre mine Fervuta indoit& prin herdstruire. Dovi adevirate roabe ale St nezeu, Shue gi Stipdna au fost late de nerdstrbu jnului Dum- cestea au fost pre vreme lui Sa- vorie Imparatul persesc, surori find sfan- tului Simeon Episeopnlui, carele a suierit mucenicia tn Persia, tmpreuna cualtio mic. $i fiindea Impirateasa patimea de oare- care boala, au fost clevetite acestea, cd fac doftorii otrivitoare. Deci prinse find, sian tnfétigat la arhimagol, si dezvinova- findu-se de prihana pusa asupra lor, spu- neau ca sunt cregtine, si cnn este iertat crestinilor, a face asemenea otrévitoare lucruri, Deci primind acum cle indoita adiogandu-se pre langa otrava Ti s’a dat hotardped || si pricina credintei, pari, de grumazi si de picioare, au fost tarate in doua cu herastraul, $i bucapie lor, fiind spAnzurate pre lemne; trecind pre acolo Imparateasa, sia luat vindecare, caci aga zisese pardsii, ca intra alt chip nu se poate vindecd, dacd nu va trece printre trupurile cele moarte ale sfintelor femei. Intra ‘aceasta 2i, pomenirea prea cuviosului pirintelui nostra Puplie. Sith 5 canis: Papin pita tate ae, Unde suindu-te, bucurdte $i {8 strigare. Intw aceastd zi, prea cuviosul parintele no- stra Platon egumenui manistirei Studijlor. Stin’ Platon prea bund plizmuire s'a plizmuit, Amesiecandu-se streina amestecare, cu Dum nezeut cel ce 1-8 zidit. Intru aceasti zi, trei sfinji prea cuviogi: Teona, Simeon gi Forvin, cu pace s'au si- vasgit. : Stik: Tre: suflete neintinate fiind primind, Losule al dumnpzeegiilor suflete celor nein- finate sunt. nti aceast zi, pomentrea prea cuviosultui | Pirinteluinostru Zosima, carele a ingropst pre Slints Maria Eghipteance, Sth: Mai ‘nai fintémpinand, Tard acum amandoi unit sunt viefuind. Intra, aceasta zi, cuviosul Teona carele a si- Hhistrt in Mandstirea Pantocratorului, iard_ mai in uma s'a ficut Fpiscop Tesalonieului cu “pice se sivarsit, Zosima pre Maria in viayd Sth: Teoma proestogia cea de jos lasAnd, Insinisn Provotoeules tuturor acum ce efit stand, Cu ale lor sfinte rogacinni, Doamne, milueste-ne gi ne mfntueste pre noi, Amin. Peasna 7~a, Irmos: ifori prea invajafis’au aratat »tinerii oarecnd. Ca din ,suflet cuprins de Dumnezeu pteologhisind cu buzele au ,cantat: Dumnezeul cel mai re sus de dumnezei al Pa- i dupa somnul morfii te- ai silit a nu avea inchisi ochii {ai cei sufletesti, c&ci canfi cén- tari cu cei ce cAnté: Dumne- nezeul parin{ilor nostri bine esti cuvantat. F ericind cu osardie cetele mucenicilor celor nenumérali ai primit cununa muceniei Pa- tinte, si neincetat impreuna cu dansii canfi: Bine esti cuvantat Dumnezeul p§rinfilor nostri. C ao famaduire picatelor celor mari, pre marlurisire ai pus infelepte, celor ce canta cantrile tale: Dumnezeul pa- rintilor nostri bine esti cuvantat. ‘A Nisedtoarsi S ufletul cel cumplit intune- cat cu calcarile cele viclene cu razele cele curate ale lumi: nei tale indrepteazi-| catre lu- mina, ca una ce esli usa lumi: nii, Naéscaluare de Dumnezeu Fecioara, ca cu cantiri si te sl&vesc pre tine. Alt Canon, trmos ‘Chipul cel de aur.., ] nfarindu-fi-se chipul cu pu- terea lui Hristos parinte Gheor- ghie, cu t&ria lui ai izgonit ce- tele celor ce te urau, puind improtiva lor Crucea, cu care fiind p&zit, cantai: Bine esti cu- yvantat Dumnezeul parinjilor 5 Fericit esti, si binefi va fi acum prea fericite Gheorghie, ca ai lual rasplatirea ostencle- lor, sia trudelor tale, si im- preuna cu ingerii strigi Dom- nului: Bine esti cuvéntat Dum- | nezeul pirinfilor nostri, suvt Locas luminal te-ai fScut lui Dumnezeu, parinte Gheorghie, aratandu-te scaun simtire’ telegerei, plin de sfintenie, stra- lucind cu credinfa si cu Darul, si strigand; Bine esti cuvantat Dumnezeul parinjilor nostri. | Si acum, a Navedtoare Sfesnic luminii si nor lu- minos, si loc de stinfenie te-ai arital, ceea ce esli neispilil& de nunté. C&ci negrait ai pri- mit pre Cuvantul cel sfant al sfintilor pre carele laudéndu-| strigam fie: Bine esti cuvantata, ceea ce ai nascut pre Dum- nezeu cu trup. Pessna 8a, Irmos. Jn cuptomul eel eu foe S ocolind cu adevarat viata aceasta ca o umbra treca- toare, fe-ai_nevoil a casligd viafacea nestricécioasa. Pentru aceasta ai zidit multe mané- stiri cinstile, spre mantuirea sufletelor. Avand dreptate catre cei blanai, si c&tre cei sdraci_ cu Duhul, mult inmulfire ai ara- fat, ca nu numai pre fine insufi sa te intdresti a slujl Ziditoru- lui, ci si pre tofi cei ce te pri- veau pre fine. Ner&utatea ta si varsarea dragostei tale, de trei ori feri- cite, a ar&tat chipul lui Hrislos cel iubitor de oameni_catre carele neincetat strigai: Sa-l inal{am intru tofi vecii. A Nisektoarei O infricosata taind! O au- zire tnspaimantalaé! Cum ana: scut Fecioara, cu unirea cea negraité, pre Cuvantul cel ce s’a asemanat_noua, ramaind precum si inaintea nasterii cu- rala in veci. Att Canon, Irmos Pia Daimeratas sel ca a Matatute-ai c&tre viata nestricata, si cdtre desfiterea cea nevestejiti, c&tre slava cea | vesnic&, si catre lumina cea neinseraté Pirinte cd te-ai a ratat hold& lui Dumnezeu pre carele il prea inalfam intru toli vecii. Ca un rob lui Hristos, ca un slujitor siispravnic fainelor lui, te-ai facut povafuitor nerd- tacit, tam&duind patimile su- fletelorsial trupurilor, cuvioa- se Gheorghie. IN PATRU ZILE_ Binecuvintém pre tat Road& plin& de nevointe | te-ai adus in aria lui Hristos, Parinte, si_ ca un strugur copt | puindu-te in linurile cele cere- sti, ne izvorasti vin de umilinfa noua, celor ce te cinstim prea fericite, $i acum, a Nascitosrei: Rodul partecelui téu mi | s'a aratat mie pricin’ de via- {a nestricala, si de desfatare vesnic’, prea curalé Nasca- toare de Dumnezeu, Pentru a- ceea bucuréndu-ma sirig fie, glasul Arhanghelului: Bucuré- te Fecioara! rmosul SA ldudém, bing s@ cuvantam. re Dumnezeu, carele s’a »pogorit in cuptorul cel cufoe .la coconii evreesti, si vapaia »intru récoreala o a prefacul, »ca pre Domnul laudafi-l lucru- atile, si] prea inalfafi intru tofi wvecii*. Peasna 0a, irmos Pre Dumnezeu Cuvanitl. C: pre niste lespezi scriind in sufletul tu cel curat chipurile bunatafilor prin lu- crare, ai dat futuror sfinfilor, aducand indoit& céntare buna- tailor din fapte, si din lauda vrednic’ de primire. Cetele cele ingeresti, adu- narea apostolilor, Nascatoare de Dumnezeu, impreuni cu Botezatorul, proorocii, preofii, si ostile mucenicilor impre- una cu pustnicii, cu cuvioase laude te incuviinfeaza pre tine losife. Nu inceta afi aduce aminte de turma ta cea cuyaniatoare, ci precum find viu, infelepte, ai fost aparator, asa fii si acum dand viafa cea nestricicioasé trupesti si sufletesti prin rug’- ciuniletale cele c&tre Hristos, parinte losife. A. Niscitoscei Nu inceta Fecioar’ rugand pentru noi pre Fiul tau, pre Dumnezeu cel iubitor de oa- meni, ca pre tine te-am cAsti- gat nadeide. si cu apurarea ta ne izbavim din nevoi si din patimi, de greseli si de du- reri, cei ce cu credinfa te slavim. Alt Canon, Irmos acclag ind intirit, cu credinfa, si ingradit adevarat cu puterea lui Hristos, prea fericite, ai scdpat de lafurile dracilor, si fugind de toate napadirile si méestriile lor, ai statut inaintea Stpanuluituturor, veselindu-te Gheorghie. Toat& dorirea ta PSrintc, mutandu-o citre Dumnezeu si indulcindu-te de dumnezeea- sca frumuseje de care tvata | firea doreste, te-ai tmpodobil pre sine-{i cu privirea si cu fapta, si cu viafa prea luminata. Pentru aceea te fericim Pa&- rinte. Slava. N, inceta Parinte ate ruga neincetat lui Hristos pentru noi, | cei ce cu credinfa sadvarsim pomenirea ta ca sé ne mantuim de intreite valuri ale supararilor si de furtuna, de primejdii side palimi, rugandu-te ca si dea lumii pace. Si acum, a Nasedtoarei: Pre Cuvantul, cel ce era mai ’nainte fara de trup caun Dumnezeu, din Dumnezeu, singura |-ai nascutintrupat spre fnnoirea si mantuirea tuturor oamenilor. Drept aceea tofi credinciosii cu laude te slavim prea laudat& Fecioara. Irmosul Pre Dumnezeu Cuvantul ,cel din Dumnezeu, carele cu »hegrail& infelepciune a venit ,8& innoiasci pre Adam cel ,cazut rau prin mancare intru ,stricdciune, din sfanta Fe- ,cioara negrait intrupandu-se pentru noi credinciosii, en un »gand intru laude il slavim*. SVETILNA glasului de 3 off $i coalalt slujbi @ jupre randuiala postal I. NY INTRU ACEASTA LUNA IN 5 ZILE Shay: mucenici: Claudie, Diodor, Victor, Vie~ torin, Pappia, Nichifor, gi Serapion, i sfinfii mucenici: Teodul gi Agatopod. LaDoamne st'igat-em,Stiirile,glasut al4-les. Podobie: Ca pre un viteaz.. mpungandu-vi-se_ochii, SGsi degetele taindu-vi-se, si coastele strujindu-vise, si spanzurandu-va, si zdrobindu- vise oasele, si cu sabie tain- du-v’ madularile, zdrobind si yoi capul celui viclean, nu v’afi lepédat de Mantuitorul tuturor; si cu buna cuvéntare nu_ afi jerlfit idolilor, mérifilor mari- lor Mucenici. Impreun’ cu Claudie sa cin- stim pe Nichifor maritul, pre cinstitul Diodor si pre Victor, pre Victorin, pre Pappia si pre Scrapion, pre ceata cea cu numarul de sapte, adunarea cea prea sfanta, Biserica cea intreaga, pre poporul carele a {Siat cu sabia barbiajiei toate mulfimile dracilor. Cei ravnitori patimirei celei sfinte a lui Hristos, prin dum- nezeescul Dar gonesc patimile sufletului si ale trupului. Stalpii cei neclatifi, luminatorii credin- § ciosilor, cei ce au ucis pre cel f viclean, limanurile cele prea linistite ale celor ce cad in fur- fund, Mucenicii cei ce locuesc intru cele de sus, dupre vred- nicie si se mireasca. Alte Stiri ale sfinfor museniei: ‘Teodal gi Aaaiopetedi5tbyd- cu ifimife si ostenelile inso- firit celei dumnezeesti impreu- nandu-se cu credin{a, au intra- ripat cugetele citre asemenca rayna, rugand pre Hristos cu osardie si zicind: Cel ce ca un bun ai prea mirit pre sfinti, infareste-ne si pre noi intru frica ta. hemarile cele cu un nume numile primind infeleptilor, si lucrarile cele dumnezeesfi ase- menea savarsind rabdatorilor de patimi, afi lucrat lui. Dum- nezeu intrucararile cele drepte, si cu adevirat afi but paharul cel m€ntuitor al mucenici. dumnezeirea ca alfa mare tind, in piméntul nepa- fimirei, intru imparafia cerea- Sci, dupre vrednicie afi intrat unde curge périul hranei si striluceste lumina cea nés- chimbalé si pururea fiitoare, Mucenici ai lui Hristos. otnilé" Sele SiZstSare de inal palimilor color cu to. IN CINCI ZILE pierzatoare, cu stropirea | S ase mareascé astazi ceala dumnezeestei ploei tale celei de ajuns, stinge-le Fecioara, ca si eu precum cei trei fineri s& mulfumese lui Dumnezeu ce- lui dintru tine, slivind si bine- cuvantand Darul tau Stapana. ack dVaiuit Haieafbe Cru- celpfre Micluselul, Fecioara cea cu totul fara prihan’, tan- guindu-se strigi: Dulcele meu Fiu! Ce vedere nou& si prea slavita este aceasta; cum cel ce fii toate cu m&na, pre lemn te pironesti cu trupul. LA UTRENIE. CANOANELE Doua sle Sfinflor fi Trlodal. CANONUL cel dintai. Chrstesaiarubseah tngeplitiatMusenicilor, Faceres tui lost daricul® m8tit! ResiPocu A urme neudate, pedestru »fr@eAndu-l Israil cel de demult, cu mainile Ini Moisi, in chipul »Crucii, puterea lui Amalic in »pustie a biruit*. varsind calatoria cea sf@Mta sfinfilor Mucenici, stefi fnaintea scaunului lui Dumne- zeu_cu slava, purland cununi, luminand lumea cu razele lu- minii Duhului. cea dumnezeeasca a patimito- || rilor celor gapte la numar, care straluceste sfinfit cu podoabe dumnezeesti, si pururea d&n- fueste cu cetele celor fara de trup. Dupre lege trecind nevoin- fa muceniei, fnfeleptilor, si cu tric suferind nap&diri de tot felul de chinuri, bucurandu-va ali primit mostenirea cea ves- nica. A Niscitoarei Domnul cel mai pre sus de yreme intrupandu-se din tine jn vreme, a deslegat greselile oamenilor cele de multa vre- me. Pre carele roag’-I Curaté neincetat, si se milostiveascd spre sufletele noastre. Alt Canon al sfintilor mucenici Agatopod $i “Feodul Peasne 1, glas qi lrmoe acelag u dumnezeeascé cununa mucenici fneununandu- va, v'afi luminat cu podoaba cugetului, si stafi inaintea Sta- panului, rugandu-va pentru noi, marilor Mucenici prea infru- musefati. Infrumusefat unindu-va cu Dumnezeu intelepfilor prin bu- na credinfa, vafi departat de rautatea cea fr podoabi, si bucurandu-va, v'afi_ numdarat cu cetele purtatorilor de chi- LUNA APRILIE nuri. q Siavi. Umplandivs deapoleic hului celui factor de viafa, pre cei ce erau topifi de zdduful neinlelegerii, i-afi adapat cu lucrarea cea buna sfinfilor, su- puindu-v§ poruncilor celor dumnezeesti. $i acum, a N&scdtoarei Pre Mantuilurul si a tut £@- catorul Domnul |-ai_purtat in pantece, pre carele Agatopod impreuna cu miaritul Teodul, Yau marturisit a fi adevarat Dumnezeu si om, Fecioara Maica prea curata. Peaana dea, Irmos: Seiveveleyiele aie ) entru Hristos patimind tot felul de chinuri Sfinfilor, afi straélucit mai mult decat a- urul, prin Darul Sfantului Duh. Zadrobirea spatelor tale Vic- torine, lipsirea ochilor si a inilur ai suferil, waite Mu- un cenice. Fiind legali de dragostea lui Hristos, marifilor patimitori, ati risipit toate miestriile ba- laurului celui viclean. A Nascitoarei: Ni&scut-ai Fecioard prea cu- rat& pre Domnul tuturor, ca- rele mantueste pre oameni din robia cea infelegatoare, prea laudata. IN CINCH ZILE Alt Canon, Irmos acelag |ntarindu-ti sufletul cu dra- gosiea cea catre Dumnezeu, mucenice Agatopode, ai ara- tat, c& toatd puterea vrajmasu- lui este fara tarie. ‘Slava... lzvorand tamaduiri credin- ciosilor din raurile cele puru- rea curgatoare, prin dumne- zeeasca putere, uscafl izvorul patimilor, marifilor. $i acum, a Nascitoarei: Pre Mantuitorul cel ce a izbavit pre oameni din robia vrajmasului, imbrécat in trupul nostru Lai nascut, prea curata Fecioaré. Inmosul 1 Se veseleste de tine Biserica , ta, Hristoase, strigand: Tu esti »puterea mea, Doamne, si sca- ,parea si intarirea“. Sedeaina, glasul al +e Podobie: Cela ce te-ai indltet... Suferind chinurile cele de multe feluri, prin enget nespai- mantat purtatorilor de chinuri, strélucifi mai mult decat lumina | soarelui. Pentru aceea praz- nuim luminafé pomenirea voastra, cu credinfé rugan- | du-va, ca prin mijlocirile voa- Cu impletirile cuvintelor | tale impedicndu-se vrajmasul, a cazut, si ardtat s’a infruntat, mucenice purtatorule de chi- nuri, Teodule. stre, s& primim izbavire de pacate; si desfatarea bunalati- lor celor vesnice. Slava, alti Sedeain, glasul al 8-lea Podobie: Pre Injelepciuner.. Facandu-va frafi dupre Da- rul Duhului, si de un obiceiu jntru buna credin{a Sfinfilor, cu adevérat cu mari numiri petrecand viafa intru rugaciuni siintru infranri, afi tras no- roade catre dumnezeeasca cu- nostinfi. Pentru aceasta ca niste viteji ostasi barbateste afi biruit inselaciunea, si dupre lege pitimind afi cAstigat cu- nuni, Rugafti-va lui Hristos Dum- nezeu, iertare de greseli sé daruiasc’, celor ce cu dragoste praznuesc sfanté pomenirea voastr. $i acum, « Nascitoarei: Pre Infelepciunea si Cuvan- tul in pantecele tu z3mislin- du-l, fri ardere Maica lui Dumnezeu, lumii ai nascut pre cela ce fine lumea, si in brafe ai avut pre cela ce cuprinde toate, pre datatorul de hranaé al tuturor si Facdtorul fapturii. Pentru aceasta te rog pre tine prea sfanta Fecioara, si cu cre- dinta fe slavesc, ca si ma man- tuesc eu de greseli, cand voiu vrea si stau inaintea fefii Zi- ditorului meu, Stapana Fecioa- | ra curata, al tiu ajutor atuncea LUNA APRILIE si-mi daruesti, c& pofi cate | voesti. “Mifeluge jul si Pastorul si Mantuitoral, Mielusaua va- zandu-l pre Cruce, a glasuit l3crimAnd, si cu amar a strigat: Lumea se bucur’ luand man- tuire, iari pantecele meu se aprinde vazand rastignirea, care rabzi pentru milostivirea milei, cdtre care sa strigim cu credinfa: Milostiveste-te spre noi Fecioara, si darueste ier- tare de greseli, celor ce se in- china palimilor lui. a idicat” pre” Cruce vazan- B »du-le Biserica pre tine ~Soarele dreptafii, a statut in- {ru a sa randuiald, precum se »cuvine strigand: Slava puterii tale Doamne“. 7 indu-ti-se limba, si zga- riirtdu-fi-se coastele, ai izgonit prin Dar rautatea cea otravi- foare a vrajmasului, Victore de Dumnezeu_ cugelatorule, ma- rindu-fe ca un mucenic. iind ingradit cu pavaza bu- credinte, cu rabdare aisu- ferit zdrobirea trupului mu- cenice Nichifore, strigand Sta- panului tau: Slava puterii tale 1 ede cel prea ales cu osardie slivind pre Dumne- zeul tuturor, zdrobindu.i-se fal- cile cu pietre prin cruzimea tiranului, s’a lipsit si de mini si de picioare, bucurandu-se. u vafi spaimantat prea laudatilor de intreitele valuri cele de multe feluri ale mun- cilor, nici de moartea cea pri- cinuitoare de slava vesnica, stri- gand intru credin{a: Slava pu- terii tale Doamne. u gandul{é"vedea mai arate proorocul munte um- bros, Cinstité, din care cu ade- varat s’a aralat Sfapanul intru asemanare de trup, ca si man- tuiascd pre om din stric&ciune. by Ci hh 5 las x . trafucindu:va Cu" stréluci- rile muceniei ca_niste lumina- tori prea luminafi, toata plinirea lumii luminafi marifilor Muce- nici, intunecdnd cugetul cel rau al insel&ciunii. e insofirea cea dumneze- eas¢a si bine cugetatoare, care a primit cununa muceniei, in- gerii s’au mirat, si oamenii au laudat vitejia rabdarii lor. eodul bucuandu-se a stri- Doamne. ACLOCK CLOW CKON | get DOCOMO): Doamne! Merg in calea marturisirii tale, si bogat_ ma indulcese de stralucirea fa im- preuna cu Agatopod cel tare. $i acum, a Naschtoarel Propoveduind intruparea Stapanului, care a stralucit din pantecele tau, Nascitoare de Dumnezeu, bucuréndu-se ma- rifii Mucenici, au baut bautura cea méntuitoare a muceniei. Pease 6-8, Irmos »lume ai yenit, lumina cea T u Doamne lumina mea in | santé care intorci dintru in- | ,lunerecul necunoslinfei, pre cei ce te laud& pre tine cu “eredin{a“. Patimind mari chinuriDio- dore, cu osardie ai rébdat in- fierbantarile frigarilor si arsura ieraticelor. S panzurandu-te, si multe fe- luri de munci p&timind, si prin sabie sdvarsindu-te, ai ramas neclatit la minte, Serapioane. Z gariindu-te, si cu piroane pironindu-te, si in ape inecdn- du-te, Mucenice, ai tampit sa- biile vrdjmasului, o Papio. A. Nasettoarei [ ndreptat-ai St8pan& cide- _ tea oamenilor, n&scaénd pre Dumnezeu Cuvantul, cel ce poate si indrepteze pre cei surpati la pamant. IN_GINCI ZILE, 48 Alt Canon, temnos acelag ratatai_ intarit picioarele tale spre indreptarea muceniei celei cinstife, si ai impiedicat pre vrajmasi, prea léudate A- gatopode. CAstigénd in inimé apa viefi cea curgitoare, prin apa afi primit ldudat sfarsit, purtato- tilor de chinuri. Shi _Atuncandu-vain adancimea mirli, si omoréndu-va de voie, afi secat curgerea valurilor celor idolesti, ribdatorilor de chinuri. $i cum, 1 Nisebtowrl aica lui Dumnezeu, ceea ce ai nascut pre Cuvéntul cel prea bun, si prea fericit, fama- dueste intristarile sufletului meu. Pensa a, lomoy sertilsvoiu' ie ou Bis. &selaude Serapion sidum- S nezeescul Diodor, Victorin, fapia, Nichifor, Claudie si Vic- for, ca cei ce desdvarsit au bi- ruit inselaclunea celui viclean. rétatu-v’afi prin Duhul, sa- bii ascutite, si afi t&iat toate ta- berile vrajmasului, purtétorilor de chinuri, dobandind bine im- pirsfia Cerului. oO minune! In ce chip ba- gandu-va in piud, vafi maci- natcu graul, Viclore si Victori- ne, si prin zdrobirea oaselor afi sféramal cursele vrajma- sului, A Niscttoaret Intdreste puterea sufletului meu cea slAbanogit& de lene- virea cea deapururea si de pa- cafe, ca cu credin{a si cu osar- die totdeauna s& te cant Prea- curala. Alt Candr, Irmos acelag Umplandu-va de apele cele izvoratoare de viafa, prin ine- carea in ape afi primit sfarsit vrednic de lauda, intru care ali inecat rautafile improtivi- torului. Fiind pazifi cu Darul si cu puterealui Dumnezeu, nu vali schimbat a jertf idolilor, ci ca o jerifé curafa v'ati adus Sti- panului. Stevi. Armele vrajmasului au sla- bit intru voi, caci sagefile cele ascufite ale barbafiei voustre cu vilejie afi infiptin inima lui, p&timitorilor. $ acum, « Nascitoare ‘Tamadueste patimile sufle- tului meu Preacuratd, ceea ce ai nascut izvorul nepatimirii, si potologle turburarea celui co neincetat turbur& inima mea, prea curata Fecioara, Irmosul | J ertti-voiu fie cu glas de | ,laudi, Doamne, Biserica st {gi citre line, de séngele dra- ‘eilor curdfindu-se, cu sdngele .cel curs prin milostivire din »coasta ta“. CONDAG, glasul al 2-Iea, Podebie: Cele de sus cdutdné... Ariatatu-v'ali luminatori lu- minosi dumnezeesti Mucenici cei cu numarul de sapte, si prin razele minunilor stralucifi tualé fapluia puruiea, yonind intunerecul cel adanc al nepu- finfelor, si unui Hristos Dum- nezeu rugéndu-vé, si ne da- ruiascd nou’ mare mila. asti lund, in 5. zile, pomenirea sfin- i: Claudie, Diodor, Victor, Vie~ Seraplon’ gl Nichifor Sins Te gribesti Clanic pra genunchi cic 2nd, Sa alerg) prin taleree capulut c&ire Dumne- zeu ingenunchind, Tn # cnoea zi mana ucigag’, prin sabie A iat capul it Claudie Intru aceasti 1, sfinfii muceniei ‘Teodut si Agatopod. Sth; Mal intaiu Agetopod tp_mare intrand. Gi reodul prin Tapte. era bine calatorind. Din acesti dni, Teodul adicd era mai thndr, iara Agatopod mai ajons de varsta,isi amndoi erau din cetatea Tesalo- nicolni, Deci pentru credinta Jui Hristos an statut fnaintea stapanitorulni Faustin | i neplecdndu-se a jertfi idolilor, ci cre- dinfa loi Hristos acclatita pazinda-o, aa fost aruncati {a adancul marii si aga s'au savérsit, Inst li s'a aratat lor ceea ce cra si fe prin descoperires mai ‘nsinte de sfarsit, cAci li se parea__amAndurora, c& au intrat Intro corabie care siaré- mandu-se de intreitele valuri ale fartunii si c’i ce Impreant fnotau pierzindu-se, i singuri scapand, s'au suit preste un mente, carele era Inalt pind la Cer. A- ratind vederia patimirea lor cea mare gi sutrea lor la Cer. Acesta toca si mai fasinte de « fi ci pring) sau aratat prin vis stéatului Teodal prin dares unui inel cao arvana, dandu--se lui pentru mu- cenia ce cra sa fic. Tol aseesth. 2, pomenicea pres cuvionsei Maici nowstre Teodorel celei Gin. Tesalonie, Sth! De te lauzi Tesulonice pentru multe bunitay, ‘Ai gipre Teodor cinste gi marirede bund- ay. Aceasti cuvioast Teodora din ta nara varsta jubind pre Hiristos, s'a le- padat de lame si duc&ndu-se la Chinovie, s'a tans fa shima monshilor, gi lucrénd toate bunatétile, indati pre toate le-a ispravit, Uar atta ascuitare 1 cinste a cAstigat dela toate celelalte calugarite gi de la starifa, In cat si dup moarte a aratat ca este we. Caci viaja sa pazin- du-o curata si netntinata, o a lasat ce- lorlaite surori ale méndstirii, ca un stalp tnsofletit. Ci dupa vreme na patina dupa adormitea sa, starifa mutinda-se catre Domoul, si aceasta eurata. gi dshovni- ceasct fiind, s'a facut multa adunare la Ingroparea el, Cacl ere gl din cel mai alegi, gi popor mult aduaat, cuceraici monahi si barbati alesi, si s'a facut pe trecanie dupre randuiala. Deci deschi- zindu-se mormfatul tntru carcle de multa yreme zacea cuvioasa Teodora, ca sa se pue aproape de ea starita; s'a facut o minune strein&, eclor ce priveau adica, inspaimaatatoare, iara celor ce anzian, tumilitoare. Caci fiind local tndemAnati spre privirc, gi tofi uitdadu-sc, Teodora ceea ce cu molt mai’nainte zicea moarta, s'a strlns pre sine, gi ca si cum find vie dnd loc duhovnicestei sale Maice, Ii hartzea cinste. Acest lucra strein va" zindn-l toti ca Inspaimfntare strigsa Doamae milaest-. Inc de atuncea si sping acum, multe semne a fécut Dom, nezeu, prin cavioasa aceasta Teodora; feluri de indraciti a mantuit, si or- Intra aveasia 2i, pomenirea sfintilor mucencii Teodora gi Digim: Sth: Te apringl Didime eu tmpreund ne voiiontea prin taveee, Suferind impreuna eu aceea indo muncre, Pe vremea imparafiei tui Dieclipian yi Maximian, ighemonol Eustratie in A- lexandria, era goand asupra erestinilor. Dect atnncea find prinsé fecinars Ten dora, a marturisic pre Hristos toaintea tuturor, pre care batandu-o 0 a pus la Inchisoare. $i trecdnd cAteva zile, iarag scofindu-o la cercetare, a fost inchis& in- tr’o casa de curvii. Si trimifind stapaini- toral la ea tineri curvari, acestia navaliau supra ei; iard slant oe roga lui Dom- nezeu. Deci din randuiaia dumnezeeasca s'a aflar acolo, un prea marit tanar ca nomele Didim, ce era tmbracat cu strae ostagesti, si desbracdndu-gi haincle sale le-a dat fecioarei de le-a imbracat, im- preuna gi armele sale. Pre care dupace Je-a imbracat fecioare, cu sfatuirea Ini Didim a iegit din curvasarie, si asa s’a pazit nepribanité si curata’ muljumind Iai Dumnszev, Deci intidnd wool din acei desfrdnati in casa de curvasdrie ¢i efiénd in loc de fesioura pre Didim acolo geztind, a ramas tospaimAntat, si cugeta Intra sine, zicind: Au doaré Hristos poate s& prefacd fecioarele In barbati? Cel ce a intrat a iegit, iara fecioara unde este ? caci auzind en oarerAnd, ca Hristos a prefacut apa to vin, bisa o socoteam aceasts, iard acom mai mare minune vaz. Acestea cngetnd acele, vaztind Didim c& cate cuprins de nedumerire, a mar- tarisit tatdmplarea, c& adicd cl singur a fost lucratorvl acestoi Incru, si ca de vorste sa arate stapanivorulul, sdeogand cA gi agteapta tnc& acolo, st&nd tn locul, fecioarei, careia i-a dat dromul din curva~ sarie fara temere. Asa a zis el, si indata La tnfatiset pre Didim fa jodecata ota panitorntui. Cerele iva zis: Cum ai in- draznit 8 faci acest fel de lucru? Si Stin- tol ita rdapaos: Cregtin find, qi bine stiind a neguatori, cu o pricina doua cunoni, mi-am dobandit una, edicd am rapit pre fecioara din méinile voasire cele paganesti, curatd pre ea pazindu-o, si alta, ca gi eu pre sine-mi m'am mér- | torisit vous ef suat crestin. Si stapani | torul a zis: Pentra cutezarea ta aceasta, poruncese s& fi s2 taie capal; iara pea tea c& cresi tn Hristos, si ou jertiesti damnezeilor, a se topl trupul tau prin foc poruncese. Si Sfantul a zis; Bine este cavintet Damnezeul meu, carele n’a tre~ cat cu vederea uneltirea mea. $i ducdn- du-se la locul manen dupa ce a facut rugiciune, i s'a tdiat capul; gi safletol stu s’a Indlfat la Cer, precum oarecari vazind au mirturisit; ‘iaré trupal stu a fost dat tozului, Atuncea oarecari cre stini, adandnd cinstilele Ini moaste ce au ramas din foc, le-au fogropat cu cinste. Ink ecud 8 pomesiatointuat muse S88 perma invapaere de dumneveascd dra- goste avand, Vapaia fooului ereitor ea ghiafa este s0- cotind. ne aceasta 2), pomenirea sfintelor femel Stipinw gi Slujnice, Stis panei, Cosa co de pre pAmint mergen a Dumne- eren sabe 8 ai, pomcnices sftntului muee- ‘Trebuia si urmeze gi slajnicn st8- a Domnului find muls Pompie, ‘Yerg Inpte_din grumasi prin satic. iota "aceasta 2, Stantul Znon cl.” small uns, 91 in foo biget, gi cu sulife prin foe pi trunsandi-t, s’a sévis Stil Intreiti: a fost nevoinjs tui Zinon: ‘smoate, focul, sul, Preaim socotesc acesten pitimen pentru Trei- me, pirisind vi ceAaIE al, Pomonisce sflofilor muse nici: Maxim gi Terentie, SENS De o potrv’ si de cumuni precum gi de sfirgt s'auimpirtdgi, “Terentie pi Mexiny curt prin tkiore eau saving. Iniru ‘acessta 21, pomentrea sfingiior inci Sabia pune nevoitoare din Leavu tinere, Uns, doud, tei airu, cing in fasinare LUNA_APRILIE ghie, carele s'a nevoit in noul Bfes, 1a anul ‘6 mie opt sute unul, prin sabie s'a sivargit. Sun’ Suferind tdiere o Gheorghie prin sebie, Cu bucurie ai aburst la locul eel de bu- curie, Cu ale lor sfinte rugaciusi, Doamne, miluegte-ne si ne mAntueste pre noi, Amin, I n cuptorul persesc tinerii lui Avraam, cu pofta bunei ~credinfe, mai vartos decaét ,cu vapaia focului fiind a- »pringi au strigat: Bine esti cu- ,vantat in Biserica slavei tale »Doamne“. Peasna 7-a, Irmos I ntinzndu-te Victore ma: rite, fe-ai zgariat la coaste, si in piua zdrobindu-te, si limba taindu-fi-se te-ai savarsit, can- tand: Bine esti cuvantat in Bi- serica slavei tale Doamne. Cu putérea dumnezeescu- lui Duh suferind batai pre spate si pre pantece, si zdro- bindu-fi-se falcile, te-ai lipsit de miini si de picioare, 1iu- dand pre Domnul, mucenice Claudie. Cc u mare indrasneala si vi- tejeste ai rabdat cu adevirat lipsirea degetelor, si sfiramare preste tot trupul Mucenice, primind cununa biruinfei cu puferea numelui, o Nichifore. A Niscitoarei: Iniru aceasté 2, sfintul nou! mucenic Gheor- Ca pre un scaun prea in- nalt al celui de sus, si ca pre un sfesnic de aur, si sicriu al sfinfeniei, tofi te l&ud’m_ pre tine Fecioara, strigénd: Bine- cuyantata esti intre femei, prea cural, SEDAN. aco: rin cuget dumnezeesc im- bricdndu-te in haina preofiei, cu strélucirea_muceniei, a- ratat prea lurninoasa o ai fa- inaintea Cuvantului, Agato- pode, strigand: Bine esti cu- vanlal tu biserica slavei tale Doamne. mpodobindu-te cu_slujba mucenicului celui dintai, te-ai invrednicil a sluji Cuvantului, celui ce s’a jertfit pentru. noi, fericite Agatopode, strigdnd: Bine esti cuvantat in Biserica slavei tale Doamne. ugeland una cu un gand, o ispita a morfii pentru’ Hri- stos afi suferit, vrednicilor de minune, strigand: Bine esti cu- yantat in Biserica slavel tale Doampeecim, a Nascitonse el ce cu bunalatea a aco- perit Cerul, aflandu-te pre tine *prea infrumusefatS cu lumina bun&tatilor, Preacuraté, s’a sa- lasluit intru tine, si a indumne- zeit firea omeneasca. cut, si acum bucurdndu-te stai_ | | toate hicrurile Domnului pre Peasna &, mos Mainile fotineandusgi. Alfand mainile cétre Dum- ~ nezeu cel ce poale a man- tui, de Dumnezeu fericifilor, afi suferit rabdand dureri de multe feluri de sdruncinari, si purta- tort de biruinfa v'afl traljal c&- tre dansul, strigand: Binecu- vantati toate lucrurile Domnu- lui pre Domnul. & laudam astazi_credin- ciosii pre Pappia, pre Serapion irre Diodor, pre Claudie, pre ichifor si pre Victor, i impreu- na cu Victorin, mucenicii lui Hristos, cénténd: Binecuvéntafi Domnul. angiurile care au curs din voi marilor Mucenici au sfinjit pdméntul, si prin dumnezee- seul Dar au oprit riurile necre- dintei, si din destul au ad&pat sufletele celor ce striga: Bine- cuvénlali toate lucrurile Dom- nului pre Domaul. ucuvinte sfinjite sé can- fam pre Tatal cel fara inceput pre Fiul cel impreuna fara in- cepul, si pre Duhul sfant, o Dumnezeire intocmai de 0 pu- tere, viafa intocmai de oimpa- r&fie, si s& strigim: Binecuvan- fafi toate lucrurile Domnului; ; pre Domnul. LUNA APRILIE, A Nisedtoarel Infricosata nasterea ta bi- rueste injelegerea minfci, de | Dumnezeu biruilé. Caci Dum- nezeu fara de inceput este cel ce a primit inceperea de vreme, c& 9% méantuiascd pre cei co strigd lui: Binecuvantafi_ toate lucrurile Domnului pre Dom- nul. ‘Alt Canon, Irmos. acelag Cu cuvintele tale intunecand inselciunea infele pte Teo- dnle, si fiind luminat cu infe- lepciunea Darului ai stralucit, si tnainte divanului ai glasuil buna credina, si ai astupat gurile celor r&i credinciosi, strigand: Binecuvantali toate lucrurile Domnului_ pre Dom- nul. A daneul marit nicicum n’e pulut ascunde trupurile yoa- stre Sfintilor, ci prin lucrare dumnezeeasci la uscat le scoa- te pre dansele nestricate, iz- vorand minunate minuni, noud celor ce sirigim: Binecuvantati foate lucrurile Domnului pre Domnul. Cu totul robindute, celui ces’a aratat pentru fine in chip de rob, si dup& moarle im- plinind, ca un bine infelept rob al Domnulul, punerea le- gii Stpanului, te arafi facdnd | chivernisire s&racilor si vadu- | velor, prea fericite Teodule. Binecuvinlim pre Tatil. Scutecele voastre si ranele si luptele le cinsteste Tesalo- nicul, ca intrinsul arétandu-va crescuji, intr’ansul cu adevaral si ca nisle patimitori afi primit fericitul slarsit, si acum cinsti- filor luminafi Biserica celor in- taiu nascufi. $i xcum, & Niseitosrei Neschimband firea Hristos, cu foful s’a imbracat in om din tine Stdpand cea cu dar daruita, a caruia palima Teo- dul si Agatopod vitejeste in- chipuindu-o, strigau: Binecu- vantafi toate lucrurile Domnu- | lui pre Domnul. Iemosul: be lauam, vine st suvaniutin.. nile intinzandu-si Daniil, »gurile leilor cele deschise fn .groapa le-a incuiat si pulerea focului a stins, cu buna fapta »incingandu-se, tinerii cei iu- *bitori de buna credinf&, stri- _gand: Rinecuvantafi toate lu- ,erurile Domnului pre Domnul. Peasna S-1, lemos Fistos piatra cea netiietd rm&nd urmelor_cinstite- lor patimi ale lui Hristos, afi rabdat toata ispila munci- lor cu cugel intaril, si cu bar- bajie sfaryindu-vé, in veci va fericifi purtatorilor de chinuri. SOWA DTA USING IN_CINCI_ZILE WADA DANSK Coin pancs siceno jertx | cu buna mireasma aducandu- va la masa cea cereasc, ali lu- minat Biserica celor intaiu nas- cufi, strélucind mai mult decat soarele, Mucenicilor. Astazi adunandu-ne credin- dinciosii, s& fericim pe Victo- rin cel viteaz, pre Claudie si pre dumneezeescul Pappia, pre Diodor si pre Serapion, si pre infeleplul Victor, si pre . Nichifor, Pomenirea voastra cea pli- n& de lumina _ras&rind, lumi- neaza foati Biserica lui Hri- stos, cinstililor ostasi. Intru care Tugafi-va, sé ni se dea noud ierlare de pacate, vrednicilor de minuni. A Nascdtourei Cas ce ai purtat in brafe pre Hristos, carele a luat din fine trup muritor, pre acela roag&-l Fecioara, si dobandim nemurirea noi, cei ce cu cre- din{a te cinstim si te slavim, ca preo Nascdtoare de Dum- nezeu Preacurala. Alt Canon, Irmos acelag ‘afaé acum ce este bun sau “ce este frumos; au strigat rib- datorii de chinuri, decit a lo- cui in cetatea Dumnezeului ce- | lui viu; pazind legatura bunei credinfe nedezlegaté. pana la insdsi moartea, Cc a pre niste palimilori, cei ce Vafi svarsit curgerea mar- turisirei, vau primit pre voi cetele adunirilor celor de sus, incununandu-va cu cununi ne- veslejite, prea laudatilor. Vestitul Tesalonic astizi lu- minat cu inalté propoveduire | prdznueste, chemand pre fie- care cefale sau oras, intru po- menirea yoastr, o Agatopode si Teodule, Slava... Ca niste rabditori de chi- nuri luminat v’afi ridicat c&tre slava cea negrait&, c&reia s& se invredniceasc’, cei ce pu- rurea cu credinji sdvarsesc Pomenirea voastré; ca cei ce ayefiindrasneali, rugati-vé prea cinstifilor. $i acum, a Nascitoarei Pre mine cel ce zac tntru intunerecul necunostinfei, cu lumina indur&rilor tale lumi- neazi-m& singurd, ceeace ai nascut pre datatorul de lumina, pre Méntuitorul si Domnul, cel ce incununeaza pre sfinfi. Imosul Hyristos piatra cea netaiaté »de mana cea din marginea ,unghiului, din tine muntele »cel nelaiat Fecioaré s’a taiat, ce) ,adunand firile cele osebite. »Pentru aceasta veselindu-ne, »pre fine Nasc&toare de Dum- »nezeu te slivim“. SVETILNA glasului de trei ori gi Stihoavns ‘Triodunu. Jiranie| dupre randuiala ‘Otpustul Si ceelalth. stuiba a postului INTRU ACEASTA LUNA IN 6 ZILE Cel dintru sfinti parintele nostru Eftihie Arhie piscopal Constantinopolei 44 Noamne st-igat am, Stihirileglasut al8-lea dobie: Doamne de ai 3 stitut.. joamne, tu in gr&dina dumnezeestei desfa- ‘ari, ai inflorit pre Ef- pat pre el cu apele infelepciu- nei tale. Pentru aceasta a si odraslit rodurile cunostin|ei, veselind cu buna credinfa, pre cei ce cu laude te slévesc pre tine. Doamne, tu cel ce cerci i- nimile, si mai ‘nainte sti cele ascunse, cunoscand mai’nainte pre lerarhul Eftihie, c& este vas alegerii tale, |-ai pus pastor Bisericii tale. Pentru aceea o a indreptat pre dansa la ver- deafa bunei credinfe. Doamne, cela ce ai impo- dobit pre infeleptul lerarh cu Darul, si cu haina cea lunga LUNA APRILIE _ a lerarhiei |-ai luminat; lumi- neazi-ne ca un milostiv si pre noi intru bunatéfi, prin rugaiciu- nile lui, Ca si fe laudam cu dreapta credinf& intru bucurie, si intru buna cuviinta. Sinvi, $i acum, a NascBtosrei : Ceea ce esti prea curata, care ai nascut pre Domnul, cel ce odihneste intru sfinti, ta ma curafeste de patimi pre mine, cel ceticiloseste m’am spurcat, si m& povafueste, sé umblu pe ealea curafiei. Ca tu esti p&r- | tinitoare nerusinala robilor tai. A Cruci, « Nascdtoai: Doamne, de fi-ai si intins miinile pre Cruce de voia ta; dar ai suferif patima implinind buna voirea Tatilui, cd ai venit sa méntuesli pre oameni ca un. milostiv. Asa striga. Nasc&toa- rea de Dumnezeu cea prea curata, pre care o slavim, LA UTRENIE CANONUL Srantului At edruia acrostn In Greci este acesta: Voiu lauda pre Eitihie fécitoral de minuni. Fasores lui Teofan, Peasna I-a, glasul al Ge, mos a pre uscat umblénd Israil, cu urmele prin adane, pre »gonaciul Faraon vaz4ndu-l ,innecat, a strigat: Lui Dum- »nezeu cantare de biruinfa sa-i COSI HOIOW aD Imbogitindu-te cu bunatifi, siluminandu-te cu luminile cele stralucitoare ale darurilor lui Dumnezeu, izbaveste-ma de patimile ticalosiei prin rugaciu- nile tale, ca sa te laud infelepte Eftihie. Vita ssdits din Cer tn curfile lui Dumnezeu ai odraslit, ade- virat indestulaté cu roadele faptelor celor bune, impreuna - sicu ale minunilor, parinte Ef- tihie, Slav Ficand mintea stépan, ai biruit_firania patimilor, Cuvi- oase, Pentru aceea inalfandu-te cu aripile nepatimirii, ai_ajuns tocmai la locasurile lui Dum- nezen. $i acum, a Nascttosre! Primind pre Ziditorul tau, precum a voit a seintrupa din pantecele tdu fri s’man{a mai presus de cuget, te-ai aratat cu adevéral Stapéna zidirilor, Preacurata. Pessna 3-4, Irmos. Nu este. sfant.. C urdfindute pre sinefi_ de noroiul patimilor prin mul- ta osardie, te-ai facut locas Du- hului sfant, purtétorule de Dumnezeu, stralucite lerarhe Eftihi partasirea luminii celei far& ma- terie, si cu sfralucirea lamadui- tilor celor adevarate, gonesti stricéciunea patimilor cea intu- necoasa, pururea pomenite. Din pruncie sugand laptele infrénarii, petrecénd pururea intru rugéciuni, ai ajuns la mé- sura vérstei lui Hristos cu ade- varal, lerarhe strélucite Eftimie. Savi. Deschizindu-i cinstita gura P&rinte, ai tras Duh, si ai in- gradit gura, care a cugetat ne- dreptate, spre singura inalfi- mea intruparii lui Dumnezeu prea infelepte. $i acum, a Nascitoarei Minunea dumnezeestei na- sterii tale Curala, intrece foal’ rénduiala firei. C& ai zamislit in péntece pre Dumnezeu mai pre sus de fire, si nascindu-| ai rémas pururea Fecioara, Irmosul Nu este sfant precum tu »Doamne Dumnezeul meu, ,carele ai inalfat cornul cre- »dinciosilor tai, Bunule, si ne-ai »int&rit pre noi pre piatra mar- »lurisirii fale“. ‘Sedeaina, glasul al 3eloa, Podobie: Pentru mérturisites., Fiind imbracat cu putere dumnezeeascé, ai dezgolit pu- : g IO} iS WAS a) a WOKS OICLAM S a 0 Wie XO STALAMSLO © LWGMS fo LUNA APRILIE terea inselatorului, facand mi- nunialese, purfatorule de Dum- nezeu, si fiind izgonit fara dreptate dela turma ta, iarés te-ai intors la dansa cu slava, P%rinte cuvioase. Roaga-te lui Hristos Dumnezeu, sa ne da- | ruiascd noua mare mila. Nusa desparfit de firea cea dumnezeeasca, trup facandu-se in pantecele tau, ci facéndu-se om, a ramas Dumnezeu, cel ce dupa nastere te-a pazit pre tine Maica Fecioara, ca si mai ’nainte de nastere Preacurata, fnsufi Domnul. Pre carele roa- g&-l cu osardie, s& ne daruia- sci noua mare mila. A Crucii, a N N, te-ai desparfit de firea cea dumnezeeasci, macar de ai si patimit de buna voie, ci rastignindu-te cu trupul prea bunule, foaté lumea cea de sub soare o cutremuri ca un Dum- nezeu, Nascitoarea de Dum- nezeu striga lacramand. Pre care sé o laudim ca pre o Maicé a Domnului, cerand si ludm printr’insa mare mild. Peasna 4-2, Irmos Piistos este puterea mea, »Dumnezeu si Domnul, ,cinstita Biserici cu dumne- »zeeascé cuviinta, canta stri- and: Din cuget curat intru panel praznuind‘. » oN TOCLODAS CHOOSE, LMA SACS Wao) Kyi Luminandu-te cu raza dum- | nezeescului Dar, ai intunecat toate parerile ereticilor, si ai luminat adunarile popoarelor celor orfodoxe prea infelepte. Suferind izgoniri pentru credinfa nu te-ai slabit. Ca ai avut ajutor insus Hristos, cel ce se hulia, Ierarhe prea cin- stite. Slava. 1 jalandu-te Domnul, a in- térit pre piatra adevérului pasii suflelului tau, sia impiedicat cugetele vrajmasilor cele fnalte. Si acum, a Nascdtoarei: cy adevirat negraife si ne- pricepute sunt la cei din Cer, si la cei de pre p&mént tainele nasterii tale celei cu dumneze- easc& cuviinfi, Nascatoare de Dumnezeu pururea Fecioara. Peasna 5-a, lrmos C udumnezeeascé _ straluci- rea ta,Bunule, sufletelece- »lorceméneca la line cu drago- »ste m& rog lumineazé-le, ca »d te vada Cuvinte al lui Dum- »hezeu, pre fine adevaratul »Dumnezeu, pre cela ce chemi »de negura greselilor“. I zgonindu-te fara dreptate, | vilejeste ai suferit desparfirea | turmei, care fi s'a fost dat, in- | felepte Parinte. Dar iaras te-ai TIGA TUAKM : i intors la dansa cu bucurie, léu- dandu-te de fofi prea cu marire. Nw prin semn de pild& vezi acum slava lui Dumnezeu, de care din pruncie ai dorit feri- cite Effihie. Ci mai ales fafa care fafa o vezi, dezlegandu-se oglinzile trupului, Parintele no- stru. Unmplandu-ti-se sufletul tau de ape dumnezeesti, cu adeva- rat a izvorit Bisericiirauri dein- vafituri, infelepte Eftihie, si adapa brazdele ei fericite Pa- rinte. Ceea ce esti bun’ Stipan’ | a lumii, mantueste pre cei ce fe mérturisim din suflet pre , tine Nasc&toare de Dumnezeu. C&ci pre tine te avem partini- | toare_nebiruit, cu adevarat | Nascitoare de Dumnezeu. | Marea vei : ‘@lasluitu-s'a Treimea intru tine ca intr’ un loc curat de turburarea patimilor, si cu adevarat te-a umplut de daruri, prin care pururea gonestitoata boala, cugel&iorule de Dum- “nezeu Eftihic. Ayénd intru inima ta sme- rire cu adevirat fReXtoare de b inalfime, te-ai indlfat, si toate | MOOS DISOVS __IN $ASE ZILE miestriile dracilor de odata le-ai smerit, lerarhe al Dom- nului, pururea pomenite. “Tfecénd marea vielii fra de valuri, ai ajuns la limanurile impirétiei cerurilor Parinte, pa- strand lui Dumnezeu poverile _ sufletului vredniculedeminune. Fiind plin de invafaturile bunei credinje, la verdeafa a- cestora ai pascut turma ta cea cuvantatoare, si de apele cele turburi cele improliva dogme- lor, neimpartasilé o ai aralal, Cuvioase. Si aunt, n Nascatoan Prea curala Stapan’, ceea | ce ai nascut_oamenilor pre ocarmuitorul Domnul, liniste- ste cutremurul palimilor mele cel nestatornic si cumplit, si d& liniste inimii mele. temas Marea vielii véizandu-o indil- nlandu-se de viforul ispitelor, yla limanul t&u cel lin alergand, »sitig c&tre tine: Scoate din »stric&ciune viafa mea, mult »milostive*. ONDAC, wlasul al Se Sa lgud&m tofi cu credinf& pre dumnezeescul Eftihie, si cu dragoste s&-l fericim, ca pre un mare pastor si slujitor, si prea infelept invfator, si izgo- TOD J OTROS POCO OR DE Oo CIID TORS IORCKOX POOH OONG) OSIM a LUNA APRILIE nitor eresurilor. Ci se roaga Domnului pentru noi tofi. Inteu sceasi luni in 6 sile pontenirea cetui intra sflnti plrintelui nosiru Eftihie Patriarhal Contantinopolet Stin: Cu euvinte pre Eftihte cel mort einstind, Pre sine-miew insumi ma judec foarte norocit Bind Tn a gasea 2i poarte Cenului s’a deschis, Sullotulst hi ERisie ce anole 'e die BPppetes tra db atl pA tslelisymcntea, si marele athiereu Eltibie, a fost pe vre~ rile Impardtiei marelut lustinian, dia Fri- ghia, dintr’on sat ce se chiama Tiacoml. Deci fiind crescut langa Isichie preotal, mogul siu, carele se invrednicise pentra | Gragostea ce avea catre Dumnezeu a face minuni, si botezindu-se de déasul 1a bi- serica din Avgustopoli, unde sloji mosul stu, si erd pazitor de sfintele vase. Deci nevoinds-se la sfinfitele cuvinte, si pro- copsind tn adAncul cunostiintei Scriptu- rilor fa chemat de cel ce era atuncea episcop Amasici, sil tunse anagnost In biserisa prea sfintei Nascatoarei de Dum- nezeu, ce se afld in local numit Urvi- chia, apoi fa hirotonisit diacon si preot, fi eo dose la mAnistirea, ce era faccta de Meletie si Selevchie arhiereii Ama- siei, se faeu acolo monah, apo! Tu 1 arhimandrit. Deci atrngindu-se sfAntul al cincilea a toata lumea Sinod de im- paratul lustinian, giadvnandu-se de pre- tutindenea arhiereii, iara arhierevlui A- masiei, Intamplin du-i-se boala, n'a pu- tut Indrasni a_calitori ci fa trimis fe- ricitul acesta Eftihie, s4 fe tn locul lui plinitor, carele mergind la Constanti- nopol si dand ispita bunurilor sale gi Infeleptiuuei. $i la tutsebarile eretick lor sila rispunsuri aratinda-se lumi nat Intra cele cei infront’, si doves dind co Scriptara, e& se cade a se 2 atematisi ereticii, a tras pre tofi, chiar si pre tmparatul’ spre dragostea lui, a ttta cit si Mind prea sfintol Patriath a ais din descoperire dumnezeeasca, cum cA acesta era si fie Diadoh tn lo- cul lui, Carele preste pufina rreme mu- tandu-se cite Domnal, trimis-a tmpa. ratul de a adus pre sfintul din Amasia, (XD si la agezat arhiereu acelei Inminate, gi mari cetati, cu soarta gi cu judecata athiereilor sa tot norodul, si_ plinires Disericii. Iara diavolul, semanatorul zi zaniilor, nesoferind a veded agezarea $i buna stare a Biserieii lui Hrstos, ispi- ted ao clitl prin dogme patrede, ca cu nigte mestesuguri, pand a invitat gi pre uni a hal, plecéndu-i cu chip de bund credinfa, cum cA trupul, ce s’a Inat de Hiristos din slante Fecioara mai 'nainte de patima eri nestrioacios. Si alatorindu-se tmparatul Ivstinian la Acca pagineasct. dogma, pogort din seaun pre marcle Eftihie, si-l goni, c&ci infrunta hulele ce scomise, si mergand la mfnistirea Amasiei, caci acolo era izgonit, petrece’ sihastreste, si aratand multe Ivcrori de minuni, ya luat jars scannul, factind doisprezece ani Ia i gonice. Decl murind Tustinian, yi luau impiratia Instin si Tiberie, si_primit de frunte ai sfa- 8, fi contenind cu_ragiciunea sa stricaciunea gi omo- mul ce se faced intre oameni in Con- stantinopol, gi tiind sfanta bisericd ani douizec! gi patro gi gase luni dupa iz~ gonire, s'a mutat cite Domnul, pro- orocind mai ‘aninte Imparatului Tiberie poutia tuspaeiiic. Apoi mergind 81 vada, i-a spus gi de sfarsitul lui, care i sa gi fotAmplat, ct dop& moartea sfin- tulai a trait patra loni, gi a lsat si el trupul. [ara moagtele sféntului Eftihie fara togropate i ior apo- stoli la temelia sfantolui Pristol unde zac sfintele moagte ale lui Andrei si Timotei si ale Ini Luca apostolil. Si se face soborul Iui tn sfinta biserica cea mare. Tnteu aceasth si, pomenirea sfintilor 0 suth Govizesi de mucenici din Persida Stih :De vei numlra pre cei ce focul per- ese ord arzind, ‘Vei afla de trei ori patrazeci c& sunt Inteu, aceasti zi, pomeniren pr Phatonide. Sth ‘Spatele Cerului pre Platonida posrt&s Care cu Dunduile pre sputcle padintulul «8 fost strdlucit. cuvioasei OOOO IO IN §ASE_ZILE Tntea aceasti zi, pomenites sfinflor doi mu- Ascslon, tnaropali tn pimint Sau sBvirgt Stn: Cuvinte nearat rod ye din pamant | odrastind, Pana id milloe tagropat doi birt to p&- mint roade fin Intra aceasti zi, cuviosul pirintele nostru_| Grigorie Sinaitul careie a ja anul © mie trei sute zece, cu pace s'a sivargit, iin, Conon, Giigurie, wievBeat tral srBtat, De dumnezseasca rugiciune Ia care pre toy ai Indemnet, Intra aceastt 2, cuviosul Grigorie cel oo fa sihistrit ia munjii mare Lavre & Aloni- Jui ta anul o mie rel sule opt, ey pace sa sivargi Suh: Pe Grigorle lucratorul da trezvie, Cu cuvinte il cinstese cdci aga este de di tore, Cu ale lar sfinte mgarinni, Doamne, milueste-ne gi ne méntueste pre noi, Amin. Peasna 7-1, Irmos tor de roud cuptorul 4/)\-a facut ingerul, cuvio- »Silor tineri. lara pre Haldei yarzindu-i porunca lui Dum- /Mezeu, pre muncitorul |-a ple- cat a strigd: Bine esti cuvan- »tat Dumnezeu p§rinfilor no- »Stri*. Avandu-{i sufletul ca zipa- da, te-ai asem&nat ingerilor prin slabiciunea bunatafilér Parinte. Pentru aceasta veselindu-te im- preund cu dansii, dantuesti | strigand: Bine esti cuvantat Dumnezeul pirinfilor nostri. Ca o jertfi fara prihana, din pruncie te-ai_ adus pre si- nefi Stépanului téu Cuvioase prin omorérea dezmierdarilor, || veselindu-te, strigi: Bine esti | Hristos : sicu adevdarat pentru aceasta cuvantlat Dumnezeul parinfilor nostri. Slava. Livoarele lacrimilor tale P&- Tinte ar&fat au stins focul zbur- d&rilor trupesti, si s'au facut roud de taméaduiri, celor ce pururea cu credin{& strig& lui Bine esti cuvantat Dumnezeul parinjilor nostri. $i acum, @ Nascdtosrei Pre tine prea curaté si Maica pururea Fecioara te-am cunoscut méntuire oamenilor : c& Fiul cel nedesparfit de sé- nurile Tat&lui, s’a intrupat din fine. Pentru aceasta binecu- yanlata esti de neamurile nea- murilor. Possna S28, Irmox Din vapaio Cuviogiior Lepisind somnul lenevirii (ai priveghiat Parintela pur- farea de grije a bunatafilor, pani ce te-ai ardtat locas Dum- nezeului lui lacov, pre carele il prea inalfam intru tofi vecii. Cu pavaza bunei credinfe find acoperit, si luand dogma cea cinstifé ca o sabie cu doua ascufituri, cu adevarat ai {iat toate cetele ereticilor, cuget’- torule de Dumnezeu. Jertfa fara de singe ai adus lui Dumnezeu, intrusmerirea inimii parinte Eftihie, jerttind pre cel ce s’a jertfit pentru tine cao oaie. Pre carele fl prea jnal{ém intru toji vecii. Bineeuvantim pre Tai. hhaljndu-te prin lipsirea ce- lui mai réu, si aseménéndu-te ingerilor_celor fara materie, find incd in trupul tau, prin dragoste neoprila ai purces ca- tre Hristos, de carele doreai. $i coum, a Nieitoarsi Tntru nastere ai scdpal de dureri Preacurati, si dupa ce ai nascut, iaraés Fecioaré ai ' 1&mas, c& foale le face lisus cel ce este Dumnezeu si om; pre carele il preainalfam intru toli vecii. Irmosul Si Liudim, bine si cuvintin in vapaie cuviosilor roua ai izvoril, si iertfa dreptului »cu apa o ai ars, cd toate le »faci Hristoase cu singura voi- prea. Pre tine te prea inélfém »intru tofi vecii*. Peasna Ga, Irmos Pre Dumnezeu al vedea.. Ir locul celor mici castigénd cele mari, si in locul celor stricXcioase cumparand cele nestricdcioase, ai luat impara- fia cea nemiscald, si ai doban- dit marirea cea netrecdtoare impodobindu-te cu frumusefile bunalaiilor tale. Carat fi-ai petrecut viata ta,” si fe-ai aratat slugd Fecioarei LUNA APRILTE, OAD OANA OOL OOS AMIN OOS, | celei curate, Efthie lerarhe al lui Dumnezeu prea adevaral, sfalp ortodoxiei, razim al cre- dinfei, zid norodului celui ales, | de Dumnezeu fericite. Cugetul trupului bai supus minfii, si fiind in trup, ai vie(uit pre paméant ca un fara de Irup Eftihie, Pentru aceea impreuna cu dumnezeestile puteri cele faride trup bucurandu-te, stai jnainte Stipanului si Dumne- zeului tuturor, Slavk. Ca lumina, ca zorile, ca soa- rele cel mare, ai stralucit celor de pre pamént cugelatorule de Dumnezeu Eftihie. Si mutan- du-te de pre pamant citre Dum- nezeu, si primind vars&rile din lumina lui, iards_ trimitilumina futuror, celor ce te lauda pre tine. scum, « Naseitourei Intarindu-m& cu puterea si cu Darul tau, fie am dat cu osardie cantarea cea din inima, ci primeste-o pre dansa Fe- cioaré. prea curalé, déruindu- mi pentru dansa Darul t3u cel mult luminos, din comorile cele nepieritoare, de Dumnezeu fe- ricila. Irmosu: Pre Dumnezeu a4 veded nu ,este cu putinfs oamenilor, | spre carele nu cuteaza a ciuta | ,celele ingeresli, lar prin tine 5 WI DAMA WAG IOI DAS DOI _ IN APTE ZILE »Preacurala, s’a arafat oame- nilor Cuvéntul intrupat. Pre »carele slavindu-l cu ostile ce- »resti, pre fine te fericim“. Si ceulalti slujok a Utenied dupre randuiala Postului gi Otpustul INTRU ACEASTA LUNA IN 7 ZiLE, Sfintul muvenic Caliopie, $1 prea cuviosul pi try Gheorghie Bpiscopul Mitline! ucenice purt&torule de chinuri marite pen- tru Hristos Dumnezeu suterind vitejeste chinurile cele cu multe dureri, sizdruncinarile trupului, cu bucurie {i- sit nevoinf& si ai dobandit cunu- nile slavei, cersind milé si cura- fie tuturor, celorce cu buna cre- dinfa priznuesc dumnezeeasca pomenirea fa. Mucenice patimitorule prea minunate, rastignindu-te pentru Hristos, carele a rabdat rastig- nire, ai auzit din Cer delaDum- nezeu Afolfiitorul glas cinstit, chemandu-te catre locasurile cele de acolo, fericite, unde alergand, ai primit darurile, ca un biruitor, pururea pomenite, Pentru aceea te laudam si te fericim. 7 ai savar- | ©, Infierbantandu-te de drago- ©) TAMAS LAO DITION stea dumnezeeasca_ patimito- tule, prin récorirea Duhului, ai ribdat focul, carele s’a adus la cinslitul tu trup. Dintru care te-ai aritat f&clie de multe lu- mini, arzfnd toata inselaciunea mulfimei dumnezeilor. Pentru aceea dupre datorie toli praz- nuim sfant% pomenirea ta, pre tine fericindu-te. GL: P&rinte Gheorghie, cu cin- ste te-ai inchinat icoanei lui Hri- | slos celei cinstite si prea cu- =~ rate, si infarindu-fe cu puterea lui, nu le-ai_ spaiméntat de na- vilirile_luptatorilor de Dum- nezeu. Pre carele roaga-lacum, si daruiascé sufletelor noastre pace si mare mila. Parinte Gheorghie, mania necredinciosilor ai suterit, ace- lor ce dobitoceste se salbati- ceau, pre carei-ai si vzut prea inallandu-se cu intaratare pa- ganeasca, si iards zdrobindu-se mai rau prea aratat, miscéndu- te mirite, din pronie spre ras- plAfirea celor neinfelepfi Pirinte Gheorghie, find 2 jertfitor lui Dumnezeu, ca un preot, sica un lucr&tor de pa- mént rod insulit ai_adus St&- panului sufletele, celor ce s’au ménfuit acum prin cuvéntul tau. Si acum roaga-te, sd se da- Tuiasci pace si mare mila. SOME & @ o © LUNA APRILIE, Slav, $i acum, a Nascitoarei: Bucur&-e rugul cel ne ars | al Ingerului slatul celui mare; bucur-fe una care ai nascut; bucur’-fe vointa cinstitei Treimi; bucuré-te int&rirea ce- lor de pre pamént. Bucurd-te ceea ce ai odriislit spicul cel nelucrat al raiului pre Imp&ra- ful si Domnul, carele usucd odraslirea rautatilor. A Craci, « Nascitoarei Pre Mieluselul Cuvéntul, Mielusaua cea prea curaté Sta- pana, dacil-a vazut pre Cruce neavand chip, nici trumuseje, yai_mie plangénd a grait: Unde a apus frumusetea ta prea dulcele meu Fiu? Unde-fi este buna credinfé? Unde-fi este Darul cel stralucitor al fefei tale, prea iubitul meuFiu ? LA UTRENIE CANONUL. Al edrula acrostih ln Grect este acesta Laud bune osteneee Iui Celie. Faceren lui I Peasna a, lasul al 84 pa trecénd-o ca pre u- scat, si din rautatea Eghi- »pelului scdpand Israiliteanul, | "striga: Mantuitorului si ;Dunmnezeului nostru s&i Bine s&varsind nevoinfa Mucenice purtatorule de chi: nuri, si pazind credinfa, ai luat cununile biruintei, si a- cum stai cu bucurie inaintea lui Dumnezeu. Din radicina sfanté ai o- draslit ramura pururea inflo- rif§, cu_ buna rodire muceni- ceasci, hranind inimile tuturor, celor ce te cinstesc, infelepte Caliopie. Cu descoperirea Scriptu- rilor, si cu citirea cea neince. tat8. luminandu-fi vederea, ai intrat la luptele mucenicilor cu gand vitejesc, Caliopie. A Niscitoarei Gel ce zideste toate prin voire, s’a intrupat din tine mai pre sus de cuvant, si a incu- nunat pre purt&torul de chi- nuiri, cu carele dimpreun& pu- rurea cu credinf& te fericim Maica Ini Dumnezeu. Alt CANON al sfantului Gheorghie. Peasne 1-a, glesul al ea, Irmos Si cntim noroadelor.. Me celui ce sunt plin de greseli, si cu cumplite pacate, Hristoase indur&-te stra- luceste-mi lumina indur&rii, si prin rugdciunile lerarhului fu, goneste intunericul orbirii mele. Paméntul infrandrei cu du- rerile, si cu sudorile tale cu totul |-ai lucrat infelepte, si se- ménénd graul Duhului_ in | inima, ai adus spicul nepatimi- rei, fericite Gheorghie. OTOH, OOOO: {OKO LOO Sheva. Luand Crucea ta pre u- mere, si lepadand frumusetile cele pamantestiale {iitorului | mii al intunericului ai urmat lui Hristos, 9i ‘dgtigat vistieria | im parafieicelei nematerial- | nice. Si acum, « Niscktoore o arma tare, si liman si zid, si f8rie si temelie dumne- zeeasca, sipod si acoperemant avand folosirea ta, Mireas& a lui Dumnezeu de toate nevoile ne izbavim. Ponsna Sa, Itmos Dosmne cela ce ai cut c pre sus de fire viteje- té ai suferit nevoinjele cele de multe feluri, improti- vindu-te gonitorului, Muce- nice. Pentru aceasta ai do- bénit linistea cea cereasca, bine plutind cu suflarile Duhului, mirite. Rabdand chinuri, prin (8 ria _minfei te-ai aratat ostas vi- teaz si biruitor prea ales, c& batandu-te, si pre roata invar- tindu-te, de tot ai surpat seme- fia inselaciunei, Fericite. Spanzuréndu-te pre lemn, si rupandu-fi-se trupul prin rane, ai surpat semefia cea in- nalt{ a vrajmasului, si impo- dobindirto cu frumuscfca ra nelor, te bucurai, mucenice Caliopie. IN SAPTE ZILE A Naseitoarei Prea sfanté Fecioar& lauda patimitorilor si cinstea sfintilor apostoli, prin rugaciunile tale, izbaveste de toaté nevoia pre fofi cei ce te canté cu laude intru bucurie. Alt Canon, irmos Nu este sfant ce Domnul. Suindu-te la inalfimea bu- nalafilor, si cu yrednicie pri- vind adancurile Duhului, Fe- ticite, si facéndu-te primitor aratarii, te-ai_ slisluit impre- und, cu cetele ingeresti, prea cuvioase, S&racind cu Duhul, te ai imbogatit cu imp&rdtia cea ne- materialnica, intru care cu credinf& ai g&lil turmei tale vistieriile cele vesnice. Pentru aceasta fe fericim. Savi Cu obiceiurile si cu ispra- vile tale ai_urmat Cuvioase prostimea si blandefea sufle- tului lui Iacov, si fe-ai ar&tat_cu curétia Duhului minte israilte- neascé, vazand pre Dumnezeu. $i acum, « Niscltoarei Fara de tat& ai nascut pre cel fri de muma mai ’nainte de tine, si ca pre un prunc ai hranit pre cel ce hra&neste toale. Pre carele roaga-] s& se méantuiasc’, cei ce cu eredinf& fe laud’, Nasc&toare de Dum- nezeu cu adevaraf, Curat&. & Irmost Nu este sfant ca Domnul, »sinu este drept ca Dumne- zeul nostru, pre carele il lau- »da toati faptura, si nu este »drept afara de tine, Doamne*. Sedealna, glasul al 4-lea, Podobie: De grab ne intampin., Tndlfandu-te pre Cruce cu gand neabéalut, bine ai inchi- puit patima lui Hristos cea méntuitoare, infelepte _patimi- torule. Pentru aceca cu cre- dinfi sivarsim sfant& pomeni- rea ta cea purl&toare de lumi- nf, cersind s& luim prin fine ierlare greselilor si mare mild. Slav, glesul al 8-lea Podabie: Pre infelepciunea. Prin indlfimea_ smereniei ar&tat facdndu-te luminos, vi- teaz gi milostiv, pana in sfargit ai surpat inalfarile vrajmasilor; si cu darurile cele indestulate Pre cei flamanzi ai indestulat, prea cuvioase Parinte. Pentru aceasta dup& moarte ai mo- slenit hrana cea nefmbatranita, bucurandu-te tn veci, lerarhe fericile Gheorghie. Roagt-te lui Hristos Dumnezeu iertare de greseli s§ d&ruiasc’, celor ce cu dragoste praznuesc sfan- 1&8 pomenirea ta. $i coum, a Nascdtosre Pre tine Fecioar’, ca pre ceea ce numai fu intre femei fe Dumnezeu cu trup, toate nea- i PIO TOISAS OI DIONE maipresus de fireai nascut pre | murile omenesti te fericim; caci focul Dumnezeirii intru fine s'a sdlasluit, sica pre un prune cu lapte ai hr&nit pre F&céiorul si Domnul. Pentru aceasta neamul ingeresc si o- menese dupre vrednicie slavim prea sfanta nasterea ta, si cu un glas strigim c&tre tine: Roag& pre Hristos Dumne- zeu, iertare de greseli si ne daruiascé noua, c&ci pre tine te avem nadejde noi robii t&i. A Cruce, a Niscdtoarei Pre Mieluselul si P&storul si M4ntuitorul, Mielusaua va- zandu-| pre Cruce, a glasuit lacrimand, si cu amar a_stri- gat: Lumea se bucura luaénd izbavire, iaré. pantecele meu arde vézand rastignirea, care rabzi pentru milostivirea milei, catre care sa strigam cu cre- dinfa: Milostiveste-te spre noi Fecioara, si daruieste iertare de greseli, celor ce se inchinad patimilor lui. Prasna 4-8, [mos uzit-am Doamne taina ico- jomiei tale, infeles-am lu- pcrurile tale, si am_proslavit »Dumnezeirea ta“. Aritatu-te-ai prea viteaz p3- timitor, nevoindu-te in prive- liste, si surpand infarirea inge- | laciunei, mucenice Caliopie. Jertia intreaga te-ai adus Cuvéntului celui ce s’a jun- oe LUNA APRILIE ghial, fiind pazit cu buna mi- reazma a ostenelilor tale celor cinstite, mucenice Caliopie. moréndu-fise trupul cu osteneli neincetate, fi-a prici- nuit fie viafa intru cele de sus, mucenice Caliopie prea fe- Ticite. ao ve prea rodicare ai crescut strugurul, din carele curge mustul cel dumnezeesc, celor ce pururea cu credin{a te fericim pre tine prea cu- rata, r Alt Canon, Ieos Curinte din munte umbros u aj mantuit corabia cea sufleteasc’, repezindu-te dela valurile cele materialnice ale patimilor c&tre limanul si li- nistea infranarii, prea cuvioase Pariute. Castigand cuget cu chip ingeresc, ai auzil cintarea cea intreit’ a ingerilor, aflandu-le intru uimirea cugetului tau, inca in viata find prea laudate. Tu intrarmandute cu pra- | stia cea de gAnd, ca pre alt Goliat ai surpat lerarhe pre boerul intunerecului cel trufas, cu credinfa ta: cea davidiceas- c& si dumnezeeasc&. $i acum, a Niscitoare Nixaejdea si folositoarea lumii, Nascdtoare de Dumne- IN §APTE ZILE | zeu, roaga pre cel ce s’a in- trupat din tine, pentru tofi ro- bii t&i, ca pre tine cAstigandu- te sfanté curafire, s& ne izba- virn de pacate. Peas P entru ce nvai lepaddat de la fafa ta, cela ce esti lu- »min& neapusé; si m’a acope- »tit fntunerecul cel strein pre »mine ticdlosul? Ci m& in- yloarce, si la lumina porunci- wlor tale indrepteaza caile mele, “rogu-mii‘. &rindute prin osteneli Mucenice, te-ai dat la roata prea vileazule, si arzdndu-te cu faclii aprinse, prin ajutor de inger ai primit racoreala cereasc& dela Dumnezeu pur- fatorule de chinuri, infelepte Caliopie. Ceifsridelege,cari temun- ciau pre fine mucenice Calio- pie, s'au slabanogit de pute- rea cea nevaézula a Izbavitoru- lui nostru, si prin voirea Sta- panuluituturor, sa stins vipaia si nici cum nu s‘a alins de fine, | Luminandute tntru chinur, ai strilucit ca aurul in cuptor; sica un dumnezeese pazitor cinstitelor porunci ale lui Hri- stos, te-ai bagat in temni(a, ri- sipind cu sfintele tale leg&turi | semefia nebunii mulfimii dum- | nezeilor. LUNA_APRILIE, A Nascitoaret: Tzbavindu-ne prin tine de ciiderea cea sirSmoseasca im- preuna cu Arhanghelul Gavriil, | strigim fie Fecioara: Bucura- te méntuirea tuturor pacitosi- lor; bucuréte intérirea tuturor mucenicilor, Preacurat&. Alt Canon, lemos Din nosptea necunopting.. Ca pre un sfalp curdjeniei, sica o chee intregei injelep- ciuni fofi rurea pomenite, prin rugaciu- nile tale s& cdstigam mila. Prin pronia cea de Dum- nezeu vazatoare te-ai imbracat in cinul preofiei, chemandu-te pre tine la aceasta ca pre un curat, Fecioara cea preacu- rata. Stavi. Tndurarea milostivirii avaind sadita inlauntru, si pururea vie- fuitoare, te-ai ardtat siracilor hrana indestulata. $i acum, « Nisedtoareis Pre stapanul Cerului 2a- mislind in pantece, Preacurata te-ai ardifat mai pre sus decat cerurile, si decat toate fSp- turile. Peasna 6-a, Irmos: Curigegte-me stantuorate @zéndu-te maica ta pre tine impodobit cu podoa- bele ranelor, fiind plina de bu- curie, a slavit pre Dumnezeu, tiindu-te pre tine pu- || imbrdfisandu-e, si cu cinste s&- rutandu-te, infelepte. Find incuial in temnifé, {i sa aratat fie lumina neapusa, si glas din Cer s’a pogorit la tine Sfinte, care te imbarbata, si propoveduia sfinfite nevoin- fele tale. Raiu intelegator te-ai ara- tat Mucenice mult p&timito- rule, avénd in mijloc lemnul viefii pre Hristos, carele te-a mutal la odihnele cele vesnice, Caliopie. A Nascatoarei ‘Taimadueste-mi Preacura- | 48 greselile sufletului meu cele nenumarate, si-mi lumineaz& gandul, care pururea este in- tunecal de toate célc&rile po- runcilor, ca dupre datorie cu laude s& te fericesc pre tine. Alt Canon, irmos Hing tuminossé demi mie. ocas curat facdndu-te pre tine sfantului Duh, ai gonit prin rugaciunile talelighioanele duhurilor celor viclene, fericite Gheorghie. arau al alinarii, si izvor blandefii te-ai ardtat, care ni adap& din curgerea dule Prea cuvioase Parinte. inv du-fi desfatarile ce- le trupesti, ai inviat cu Duhul. Ridica-ma si pre mine marite cel ce sunt cazut prin patimi. ‘$i acum, a Nascaioare, Pre Cuvantul cel ce a stra- lucit din Tat&l far de ani, |-ai zamislit in pantece sub ani, pre Dumnezeu Cuvéntul mai pre sus de cuvént, pururea Fecioara. Temas! Hains luminoasi di-mi mie, cela ce te imbraci cu lumina ca cu o haina, mult »milostive Hristoase Dumne- »zeul nostru“. CONDAG, giasul a! 2-iea. Podobie: Cole de sus cdutind,, Dunmnezeeste intrarmandu- fe cu curajenia cea sufleteasca, si neincelata rugiciune find jn maini ca o sulifa, vitejeste ai biruit cefile dracilor, parinte Gheorghie, cu osardie roag te lui Hristos pentru noi tofi. Tih: sobesth ea lle, Poeales, hi tului mucenic Celiopie, Sth: Caliopte find ristigit pre tema cu capt tn Jos, S*Slaveyte pre Cuvintul cel ristignt eu capul Mia's gapten zi Caliopio « ala, Vinfe'cen neinbatranitt eu adzvirst Accesta a fost pre vremea impara- tolai Maximiaa, fin Teocliel, tnvayat tn credinta lui Hristos si era din Perghia Pamfiliei, crescut langt maici-sa cu ev- sevia i nevoindu-se cu damnezeestile Scripturi. Deci fiind pornita goaaa aso- pra crestinilor, Intarindn-se pre sine, 9 luand tavafituri, si sfatuire dela maicd-sa ca si moari pentra marturisirea lai Hei- stos, co dase insigi nechemat, Ia ighe- monul Maxim tn cetatea lui Pompie, gi propoveduiod tnaintea lui numele lui Hh stos, fa legat ou coatele mAinilor indarat i batut ca plumb, gi Intins pre o roaté, si ars dedesupt cu foc, Deci aratdndu-se fogerul Domnului, stéti roata, ¢ifocul se acl, si se arata Ingerul cu groazd la cei cel priveau. Iara pre Sfantul il Isara de-1 bagara tn temnija ca carnea sfardmata, unde intrénd maicd-sa, fi stergea stngele de pre rane. Deci tmpartindu-si ea toata averea la saraci, gi iertindv-gi robii i roabele, cari erau pind la cincisute gi cincizeci cu tofi, se fasofi cu fiel ei, §i cantau Impreuna, lara 1a miezul nopti, se fac Jn temnif’, gi vind glae de sus, cu care se fericea Indraznirea $i mirturisirea Muceniculai, mai vartos 26 tnalfa spre nevointa, Deci rimaind Intra acestea neclatit, (u osfndit a se rastigei si era partas intra patimile cele stap’ negti, nu numai ca chipul mortii, ci si eu vremes tatra care se intimplase ace- stea, findca eran sfinta Joia cea mare, Inaintea Invierlt Int Hristos Dumnezeutul nostro, Deci réstignindn-| eu capol In jos, ca $i maici-sa poftise aceast i inci galbeni de aur monci tra aceasta; cind fu a dona rea cea mare la trei ceasuri fletol la Dumnezeu. Iara dupre ce-| po- gorara de pre Cruce, cazi maic’-sa preste dansul si lesindnd, sia dat si ea sufetul, gi se ‘agropa cu sffatul mucenic gi fiul sila uu loos Intru aceasik 2, pomenires celui dintru affngi inteluinosteu Gheorahie episcopul Mitline! Suh: Te are pre tine Mitiina si dupa moarle find, ‘Aparitor mare Ghieorghie, preeum i viejing Accesta din mict vatst8 iubind pre Mristos, se célugari. Si plinind tot felul de bunatate, a cagtigat mai mult de cat alfii smerenie. Si find fu inaltat in. scaunal Mitilinei, Intru care bine stilacind, si biraind eu multa tn lepcinne pre iconomahi, si facdndu-i si cunoaste ratacirea, gi macar cd in trup flind, iad pentru covargita sa_bu- natate cu togerii adunfndu-se, s'a mutat din viata aceasta, prin dumnezeeascd stea iegirea sa ardt&ndu-i-se, si nu namai. lui, ci gi Intregii turme. Si daruind iz vor de minuai din dumnezeestile sale moaste, este vrednic a fi iubit de tofi, (CIAO OOOH Init nic Ruf Sth’ Cao oaie spre junghiere Rufin find socot! t, ghie pre diavolul lupul cel inveckit, E nta_mucenijé Achilina le inapoi legath gi cu pan savaegit, (Cx méinile inapoi prin funie find le~ gata strans, ‘Achiling a ars, pusk flind cu pintecele pre foc aprins. zi, pomenirea sfinflor oud ei cei din Sinopi, cari Sau s& G} 6) Sth: Dousze morit sabia, ‘A chrora birbiteascl era gi mintea gi inima, Cu ale lor sfinte rugéciuni, Doamne, milucpte-ne si ne méatuegte pre noi, Amin. fe zecimmi de birbati au o- easna 7-a, lrmos T inerii cei ce_mersese din L ,ludeea in Vavilon oare- cand, cu credinfa Treimii, va- »paia cuptorului o au calcat, ,cantand: Dumnezeul parinji- ylor nostri bine esti cuvantat*. Ne dandidolilor celor fara cuyéntare nicidecum cinste, cu b&rbafie ai rabdat munca focu- lui, marite Caliopie, strigand: Bine esti cuvantat Dumnezeul parinfilor nostri. du-te celui ce s’a inalfal pre Cruce, fe-ai in’lfat pre lemn de de voiata, cucapul injos, Mu- cenice, f&cind cAalatoria spre Cer cu bucurie, rugandu-te pentru noi. -u vitejese cuget rébdand multe feluri_ de chinuri Muce- AADAC IODA AOD. LUNA APRILIE, u cuget inalt asemanén- || CHEATS POCO AAS AIOWG) ae een | ive, Leal thyrednicit la multe desfatéri intru cele dintru inal- fime Caliopie, strigind: Bine esti cuvantat Dumnezeul pa- rinfilor nostri. R odul cinstitului tu pante- ce, NascXtoare de Dumnezeu. ne-a inviat pre noi cari eram omorifi_ de rod. Pentru aceasta dupre datorie laudandu-te, stri- gam: Bine esti cuvantat Dum- nezeul parinfilor nostri. Alt Canon, Irmos __ Coconii fn vépaia cuptorult.. © uw lumina dumnezeescului Duh cunoscand mutarea ta c- tre cele mai bune, danfuesti acum in locasurile cuviosilor. re tine cel ce fe-ai_aratat ca o stea cu viafa si cu raza cea luminoas&, cu cuget lumi- nat a yestit mai ’nainte steaua mutarea fa, prea cuvioase. I mbracAndu-le dupre vred- nicie, ai intral in camara im- | p&rdifiei celei de sus Cuvioase, si inlampindndu-te cu Mirele, ai sezut la masa dulcefii celei nematerialnice. si acum, Niseatoarei Puterile cele ceresti, dupre vrednicie, ca pre o Maicd a viefii tuturor te incunjura, si te lauda pre tine Stépani, ca pre o folosiloare a sufletelor noa- stre. Peasua 8-t, Irmos: De sapte ori cuptorul P entru legea lui Dumnezeu 4! junghiindu-te patimitorule Caliopie, ai fugit de toata vicle- nia celor faradelege, iart la vremea cinstifei palimi Hristos te mareste Mucenice, caci te-ai rastignit de voie cu capul in jos, si cu adevarat chemandu-le catre odihnele cele dumneze- esti, fe-a pus impreun& cu dum- nezeestii ingeri, cugetatorule de Dumnezeu. Résirind cu totul luminat ca soarele luminezi, pururea cura: zele_nevoinfelor tale cele de sub Cer, si pretofiindemni prea ldudate a savarsi acum pome- nirea fa cea purtdloare de lumina, strigind Stapanului: Preoji binecuvantafi, noroade prea inalfafi-l tntru tofi vecii. Ribdare neasemanatd, su- ferire prea minunata, Muceni- ce patimitorule, aratand de fala pe vwremea chinuirilor tale, pentru aceea acum te-ai nu- miarat cu cetele ingeresti iniru slava, céntand: Preofi bine cu- vantafi, noroade prea inalfati pre Hristos in veci. A Nascitoarei Pre lisus Domnul cel ce line toate cu voia cea atofpu- ternicd, l-ai nascut purtitor de trup, si lai finut in brafe Prea- curata Fecioara, Pentru aceea | te laudam ca pre o Maica alui Dumnezeu, strigand cu laude: Preofi binecuvéntali, noroade prea inalfafi pre Hristos in veci. ‘Alt Canon, Irmos: Tineris cei grdtori Ayandui inima ta ocar- multi de Dumnezeu, goneste viforul cel intunecat al pati- milor mele, si cdtre incetarea linistei fale ma intareste. Find sidit pre lings iz voarele apelor celor dumne- zeesli ale dragostei, ai cres- cut pomul viefii, si la vreme ai facut redurile bunei credinfe. Binecuvint&in pre Tatil. a un f&m&duitor nepu- tinfelor celor net&maduite, si ca un izgonitor duhurilor ce- lor necurate, tam&dueste si ne- putinfole_p&catului meu, prea fericite Gheorghie, $i acum, a Nasedtoarsi Cine va grii dumnezeia- sca naslerea ta de Dumnezeu Nisciitoare Marie, ca fiestece fire a celor néscufi de pre pé- mént sia ingerilor se. spii minteaza si te fericesc. Imosul Si lindim, bine 2% cuvanidm.. ‘Tinerii cei graitori de Dum- »hezeu, in cuptor caleand va- pala cea de foc, au cantat: »Dinecuvantafi lucrurile Dom- hulu pre Domnul‘. Poasna a, Irmos Spliméntatu-s'a Cer. u_velreala Duhului_sfant intraripandu-{i-se sufletul, a frecut noianul cel cumplit al chinurilor, si a ajuns la lima- nurile ceresti cu. bucurie, ine- cAnd taberile cele viclene ale celui ingelator, cu dumnezeea- sca revarsare a sdngiurilor tale, prea fericite. Aratandu-te tan’ frumos cu podoabele chinurilor, ai stralucit mai mult decat razele soarelul si ai luminat sufletele credinciosilor, celor ce cu dra- goste savarsesc sfanta si cu a- devarat luminati pomenirea fa, purfdtorule de chinuri, mu- cenice Caliopie. Sa adunam ceaté duhov- niceased, ca si laudam acum cu bucurie pre tarele patimitor Caliopie, si si ne osp&tam astazi cu ostenelele lui care le-a rib- dat pentru Hristos, chinuin- du-se vitejeste si_stricénd ne- dumnezeirea mulfimei Dumne- zeilor. Sicriul tau izvoraste miruri de viafa, si varsé minuni ca nisle ape, pre carele credin- ciosii incunjurandu-| totdeauna cu bucurie si cu dragoste sa- rutandu-l, scot sfinfenie si lu- mind, marind sfanfi_pomeni- rea ta, mucenice al Domnului Caliopie. LUNA APRIL, A Niscitostei Cu razele luminii tale cele de tain’, goneste intunericul sufletului. meu, si linisteste vi- forul cel cumplit al gandurilor mele, si ma indrepteaza catre limanurile cele line, ceea ce esti singura izbavirea tuturor, ca s& te fericesc cu credin{a, Maica lui Dumnezeu. Alt Canon, Irmos Nagierea pururea fecioarei. . Cuizvoarele lacrimilor tale ai lucrat raiul nepatimirei prea cuvioase, si aduci mult rod in- destulat, hranind cu bunatatile turma cea dumnezeeasca. Tu ai adus lui Dumnezeu curata jertfa, si sivarsind cala- toria credinjei prea cuvioase, ai primit acum cununa drep- {8fi din mana lui Hristos pui- torului de nevoinfe. Slava. Ast&zi salté si danfueste mulfimea credinciosilor, cetele cSlugarilor, adunarea preofilor, c&ci tofi pre tine te-au aflat chip mantuirii, si inchipuire indreptirilor. i acum, a Niscltoarei Pre cel niscut din tine cu barbatie dumnezeeascd, prea curati Prunca, ca pre un Dum- nezeu si zidilor veacurilor, nu inceta rug4ndu-l,ca s& se man- fuiascd sufletele celor ce te lauda pre fine. IN OPT ZILE Irmosul Nasterea pururea Fecioe- »rei, ceia ce s’a aratat mai » nainte puitorului de lege in »munte prin foc si prin rug, »Spre méantuirea noastra a cre- »dinciosilor, cu cantari nein- »cetat o slavim*. Si coalalti, slujbi a Utreniei dupre randuiala Postuiui gi Otpustul INTRU ACEASTA LUNA IN 8 ZILE, Stinfii aposioli din cei gaptezeci: Itodion, A- ‘gay; Rut, Asigerit, Flegont si Erma, Ls Doamae Podobie: Cap ma nise vulturi intrari- Mpafi afi strabatut tot paméntul prea léuda- filor, semainand invafaturile voastre cele cinstite cu Darul, {Sind neghinile insel&ciunii, si crescand spic cu mull& roada, care se {ine in jitnifele cele in- feleg&toare, stralucit pastran- du-se de lucratorul cel nemu- itor, Pre Irodion, pre Agav si pre Asigcrit, pre Ruf si pre dumneezeescul Flegont sa-i fe- ticim ca pre niste vife prea ro- ditoare ale viei, din care ne curge noua dulceafaé mantui- toare, veselind inimile cele se- foase, ale celor ce cu credinfaé adevaraté. siyarsese pomeni- rea lor cea léudal&. Facandu-va ceruri, inalfila | cuget, vestifi slava Dumnezeu- lui nostru, a celui ce s’a in- frupat cu voia sa vazStorilor de Dumnezeu apostoli, pova- redinciosilor, temeliile ii, turnurile cele nemis- cate, limanurile bunei credinie, slujitorii tainelor celor negraite, luminatorii_sufletelor noastre. Siavd, Si acum, « Niscitoarei Ca 0 Maic& a lui Dumne- zeunestricata si curafa, cu fotul féré prihand, si neasema&nat& fntru toala sfinfenia, nu m& le- pada pre mine cel intinat si necurat, $i iscoditor de toala ocara cea faradelege, si de lu- crarea con cumplilé. Nu ma las s& pier de tot; ci mi scap& de patimi, si ma mantueste in- torcdndu-mi. Cel ce mai pre sus de cu- get, a luat trup din pantecele tau, fiindu-i mil de fine, care cu amar lécraimai si le anguiai, sa milostivit spre tine Preacu- rata, si picandu-fi récorire ca un fiu, striga catre tine: Opres- te-te Maicd Fecioaré de a 1a- crama! C& de am si patimit de voia mea si mor; dar ma voiu scula, ca sé maresc, pre cei ce cu cinste fe slivesc pre tine. LUNA APRILIE, LA UTRENIE CANONUL Apostolior. Al c&ruia acrostih la Greci este acesta Sa impletim qumaczecasl cntareaposiolor. facerea Iu losit. Peasna I-a, glasul al 3-lee, limos ela ce a imprennat apele de demult intru o adunare »cu dumnezeeasca voie, si a ,desparfit mare norodului is- *railitenesc, acesta este Dumne- ,zeul nostru, cel prea siavit, ,acestuia unuia si-i canlam ca »S a proslavit*. Prea sfant& pomenirea sfin- filor apostoli cu un glas sé o praznuim, si s-i laudim pre ei cu veselie sufleteascd. Caci se roaga prea sfantului Cuvant, s& ne dea noua iertare si mila. Tzgonind putrejunea nebu- niei muljimil dumnezellor, prin dumnezeeasca sare a Cuvén- tului, afi insdn&tosit toate su- fletele cele nebunite, si pre toate méantuite le-afi pus inain- tea lui Dumnezeu; pentru a- ceea va slavifi prea marifilor. rea Miritul Irodion, Ruf gi Flegon, Agav, Ermii si Asigcrit, cu cantari sé se fericeasci, fiind prieteni curafi Mantuitorului nostru, si infelepfi apostoli, si propoveduilori dumnezeesti. $i acum, « Néscdtoarei Niaseatoare de Dumnezeu ceea ce esti milostiv’, lauda apostolilor, slava patimitorilor _ si intarirea credinciosilor, ro- gu-ma, intéreste-m& pre mine, carele m& clatesc de sup&ra- tile amagitorului, si cugetul meu, carele se intunecé cu calcarile poruncilor. Pensna 9a trmos Cola ce dintra ot j ScAndu-va ochi Bisericii, ati I deschis ochii multora, ca sa vada frumusefea cea nease- manalé a lui Dumnezeu Cu- vantul, dumnezeestilor ucenici. ratatu-te-ai_ cas’ Treimii tn chip de luming, Rufe puru- rea pomenite, si cu cuvantul Darului ai surpat la pamant capistile, si ai zidit Domnului biserici. Shava.. Cu dumnezeescul tu cu- vant infelepte Rufe ogorand ini- mile, ai sem&nat dogmele cele méntuitoare, si ai secerat spic prea rodit, mantuirea celor ce s'au mantuit. $i acum, » Nasc&toarei Cela ce dupre fiinfa cea dumnezeeasci este neapropiat, acum mi s'a facut apropiat, si cu luarea trupului cu totul mi s’a unit pentru milostivirea sa cea desavarsita, prea curata Fecioar’. Irmosul Cota ce dintru ce nu a fost yloate le-ai adus, cu. Cuvantul IN OPT ZILE wldindue, si sivarsindule cu »Duhul, atotfiitorule Stapane, vintru dragostea ta ma int&- reste. Sedeatng, glasul i, Podobie: Motmantul td Facandu-vi raze Soarelui celui infeleg&tor, luminafi p3- méntul cu razele cuvintelor, si | prin Dar gonifi fntunerecul ne- cunostinfei. Pentru aceasta lu- minandu-ne astazi intru lu naté pomenirea voastra, lumi- nafilor graitori de Dumnezeu, vi fericim pre voi. Slava, $i acum, @ Niscltoarel Judecitorul se apropie, sfér- situl este langé usi, priveghiaz’ suflete, si suspinand dintru a- dancul inimii, striga catre Maica Dumnezeului nostru: Izbaves- fe-mi de chinurile cole groaz- nice, siin locul odihnei ma pune, prea cural& Stapanda. A Gruci, a Nasedtoarei Cand Mielusaua te-a vazut pre tine Micluselule Hristoase pre Cruce, in mijlocul facdto- tilor de rele, striga lacraménd, si cu amar vailandu-se ziced: Fiule prea iubite! {Ce lucru strein este acesta, care se vede? Air&spuns citre dansa: Maic’ | fara barbat! Aceasta se va cu- noaste viafai a toal& lumea. Peasns 44, Irmos uus-ai spre noi tare dragoste »Doamne, c& pre unul na- yscut Fiul t8u pentru noi la | »moarte Lai dat. Pentru acea- nla sirig&m fie, mulfumind: Sla- »va puterii fale Doamne*, Prin limba voastra, aducdnd credinciosilor vindecare dum- nezeiascé, pamantul cel rau al pagdnatafii afi dat supararii, si afi zidil sufletele intru cre- dinfé. Pentru aceea va fericifi infeleptilor. Cetatea Patrelor luminat s’a imbr&cat cu putere prin | tine fericite Irodioane, c& in- taiu tu ai impodobit scaunul ei, luminéndute cu dumnezeesti varsari de lumina ale Duhului sfant, Slava Celatea Patrelor s'a imbo- gafil, cu adevaral avandu-te ce- lajean mare fericite [rodioane, carele o aimutat pre dansa ci- tre Sionul cel de sus, Pentru aceea fe cinsteste cu cantari dumnezeesti. $ acum, a Niseito Prin cuvént sfinfit ai zémi- slit pre Cuvantul Tatalui, carele mantuesie de toal& necuvanta- Tea pre oameni, N&sc&toare de Dumnnezeu Fecioara. Pen- tru aceasta totdeauna te slavim cu mare glas, prin cuvinte dum- | nezeesti. Peasna 5-a, Irmos ela ce estinevazul, pre pa- »mént te-ai aratal, si cu oa- menii de buna voie ai petre- ,cut cel necuprins, Pentru a- ,ceasta la tine nénecand, can- , tam fie iubitorule de oameni*. re Cuyéntul, cel ce a ve- nit pre pSmant sé oaia cea ratacita, |-aji propo- yeduitdumnezeestilor Apostoli, si afi izbavit pre tofi oamenii din inselaciune. \ slrein& cuviinfé din de- stul {i s’a virsat Darul proo- rociei de la Dumnezeu, cuge- fatorule de Dumnezeu Agave, caci ai glasuit prea de fafa a- r&tarea celor viitoare. stava. Aritalu-te-ai odinioara proo- rocind lui Pavel viclenire, lega- {uri si intémplari rele, Agave legat mai- prooroace cénd {i- uile tale cu braul aceluia, Si acum, a Nascdtonrei umai tu singuré pre pa- méant ai avut nastere streina, ca ai nascut pre cel ce singur | ne-a impacat cu singur Total cel fara de inceput. Pentru aceea numai pre tine ca pre o Maic& a lui Dumnezeu te cinstim. P usuv’a Cuvantul ca pre niste faclii luminoase, casa Juminafilumea sis risipifi intu- nerecul, sisi araitafi caleaman- tuirii, dumnezeestilor Apostoli. Pessna 6-8, Irmoe Adancal cel mai de jos. méantuiasca | LUNA APRILIE. P ropoveduind omorarea celui fara patima, pre cei omo- rifii-a adus catre viafainfeleptul Asigcrit, lauda apostolilor si in- fSrirea cea inteleapté a Ircaniei. Sia. Aflatu-te-a Asigcrite, Irea- nia riu plin de apele Duhului. Si adapandu-se cu adaparile tale cele cinstite, a adus Sta- panului foarte frumoase odrasle. Siacum, a NascAtoarei Sicriul legii te inchipuia pre tine, care ai primit plinirea legii celei dumnezeesti si o ai nascut cu trup,si dup& naslere ai ramas pururea Fecioara,ca si mai ’nainte de naslere, Mi reasa a lui Dumnezeu. Iriosut A dancul cel mai de jos al »pacatelor m’a incunjural si se »sfarseste Duhul meu. Ci in- »tinzandu-fi Stapane braful tau cel inalf, ca pre Petru indre- »Platorule méntueste-ma*. CONDAG, glasul al 2 Podobie, Gele a A rétatu-vafi_ucenict ai lui Hristos, si apostoli prea cin- a [rodioane miarite, Agave si Rufe, Asigcrite si Flegonte, impreund cu_Ermi. Rugafi- va pururea Domnului, si ne dea noua iertare de areseli, celor ce va léudém pre voi. surinde (WEKDHSKGNAIS @ 6} ©. IN OPT ZILE Intru acessté lund in 8 zile, pomenirea sfin(lor Apostoli din cei saptezeci: Irodion, Aguv, Ruf, Flegont, Asigeril gi Erm, Alergind dupre Evanghelie cslea cea buna, Irodion a lust cea mai bun cununi, Pre sufletul Tui Agwv proorc Apostolului, Wehiama glasul cel de suflete mintuitor al Stipénului, Flegont stingind vipsia cea srzitoare a ‘Pre cate Davida zis foc arzdtor, ved ingeri, Rul impodobind scsunal Tivelor de domly La scaumul iui Dirmnezeu purtand sunund se afk sind, Asigert a aflat neaseminaté matic, Slivind (pre Dumnezeu pre pamnt, ou ne- seminar. Bullocorind pre Mercur, zeul cel cu min cinoaserumice ‘A. eaglgat Era slave Dumnezeului celui mare, Trodion tn a opta zi cu adevdrat, ‘De pre pamadnt iubita inima gi-a ridicat. Dintre acesii sfinti apostoli, rodion de carele pomeneste marele apostol Pa- vel slujia toturor sinyilor Apostol, Du- PA acestca fu hirotonit de dangii preot apoi Episcop cetajii Neon Patron, gi invayand pre multi Ellini i tntoredn- du-i la credinta Tui Hristos, fiind zavi- de jidovi, « patimit multe, Ca mer- gted la ddncul ou idotolate fathiu eu batut foarte rau, gi i-au zdrobit gura cu pietre, apoi zdrobindu-i capul cu lemne, pre urma Ian junghiat cv cenfitul. Tard Agav, carele a luat briul sfantalui Pa- vel, fi gia legat mfinile 9i picioarcle, atuncia aga a proorocit, rictnd: Ace~ stea zice Duhol cel sfént: Pre omul al clruia este braul acesta, aga fl vor leg’ tn Ierusalim jidovii, sil vor bate cu rane, care a §i fost; ck no nomai Lan legat, ci au ispitit a1 si omort. Si dupa aceea acest Agay a propoveduit in par- tea lumii, cei s'a venit. Iara Ruf, pen- tra carele gi de acesta pomeneste A- postolal tn Epistola cea cdtre Romani s'a facut Episcop cetitii Tiveilor, ca- re este in Elada. Asemenea si Flegont si ceilalti propoveduiau pretutindenea fn lame Evanghelia gi intorcean pre ne- credinciosi la credinta cea adevieats Acegtia dart fiind muncifi tn multe fe- | luri tofi_ intra o zi omorlti de jidovi gi de Ellini, intra Doman! s'au pri- seavit. Intru acessta zi, pomenires prea cuviosulut pEiinielul nosted Gelestin” Pepa al Rome. Stitt Mormintel $i pre tine prea ferite Celestine, Te despirjepte do locul care nut are fe- vice, Accesta era pe wremea Ini Teodo- sie cel tAntr ia biserica Romei celel vechi, bine sporind cu viata gi cu cu- vantul. Prin care s’a Invrednicit gi de scaunul arhieresc, mut&ndu-se din via- Zosima. Deci acest Cele- stin, zictnd gi ficdnd toate pentru tra- difiile apostolesti si parintesti, a cate- risit pre réa credinciosul Nestorie, mu- epistol, gi lepidand hu- lele lui cele urate de Dumnezen, gi pre Chiril, Ia caterisirea aceluis, gi multe alte ispravi lucrand vrednice de cuvant gi de pomenire, s'a ridicat ca pace din ceste de aicea, si s'a mutat la viafa cea ne- Imbatranita si fericita. sth zi, sfintul Pavsilip, cu pace tin ricire Sia dus Ia loc nescécbelnic spre siti Inict aceasti zi, sfantul noul cordbierul, carsle 's sulerit mu Co, le antl o mie gase sute 4 prin foe sa skvagi Stih: Innotéad marenviefii prin ardere, Povéjuitor ai ejans ta limanuri tinigtoare, Co ale lor sfinte ragiciuni, Domne, milueste-ne si ne mantuieste pre noi, Amin. Lisind Pavsilio a pimantolui nemer- Peasna 7-8, Iemos hipului celui de aur, cin- »Stirei persesti de demult, »tinerii cei trei nu s’au inchi- phat cantand tn mijlocul cup- ntorului, ziceau: Dumnezeul -parintilor nostri bine esti cu- LUNA APRILIE, Gréitorii de Dumnezeu fn- temeind bine plinirile neamu- rilor pre piatra credinfei, au luminat cu infelepciunea pre cei ce in desert se inchinau pietrilor. Cu fo cul dumnezeestilor tale cuvinte Flegonte sfintite, ai ars inselaciunea limbilor, aprinzand aratal cu_fierbin- feala Duhului inimile cele stinse de ticilosie, marite. Shivi.. Locuitorii din Maratona avindu-te mare sprijinitor si invafator prea ales, luminadtor si indreptétor, neincetat te cin- stesc, Flegonte mitite. $i acam, & Niscitoarei Raiul nou te-ai ticut noua Prea curala avand lemnul vie- {U, a Caruia mducae a inviat de iznoava pre cei ce au ca- zut prin mancare, Nascatoare de Dumnezeu, cea ce esti fara prihana. Peesna 8-8, lrmos : Captorul Vavilonesea. A sh se. fericeasc’ A- gav, Flegont si Asigcrit, uf, Erma cel ldudat si Iro- dion, fiind dumnezeesti apo- sloli’ ai Cuvéntului, lumin&- tori lumii si invafatori lim. bilor. Ermii cel pururea pome- nit s’a facut indreptitor si lu- minator la toata Dalmatia, céci intr’insa a venit ca un soare mull luminos fécaénd lucruri prea alese, si luminand inimile cele mai ’nainte intunecate. Purtind cuvént luminator ca_un sfesnic, Erm marite ai luminat pre cei ce sedeau in noaptea rautafilor, si facand famaduiri, si minuni mari, ai tras citre credinfa_plinirea celor mulfi, Binecuvantim pre Tatil. ce cinstim pre Trei- mea, sa slavim pre Tatal, Tiu- lui s& ne inchinim cu cre- dinf3, si Duhului Sfant. O Dumnezeire in trei fefe dupre fire cnt, Ha-si neim- parig, | eee Si acum, a Nisetloarl Pre tine te avom pértin foare robii {ai Preacuraté si mijlocitoare nerusinata, catre Fiul si Dumnezeul téu. Izba- veste-ne de primejdil si de su- pardri, ca cu credinf si cu dragoste pururea si te slavim, cinstita Fecioara. Itmosul Si liudim, bine s& euvantim, Cuptorul yavilonese pre atinerii nu i-a ars, nici focul »Dumnezeirii, pre Fecioara »hu o astricat. Pentru aceasta eu tinerii, credinciosii sa stri- “gam: Bine cuvantafi lucrurile ' ,Domnului pre Domnul". IN-NOUA ZILE Peasna 9-a, Irmos Pre cea mai ‘neinte. u credinfasa adundm cea- 18 prea sfanfé intru unirea sufletului, cu, fierbinfeali_ s& | fericim pre Erm’ si pre Iro- dion, pre Ruf si pre Agav, pre Asgril cel mare yi pre Flegont cel dumnezeesc, ca pre cei_ce au fost singuri va- zétori Cuvantului. Ca niste maslini tainici a- devarat arétanduse graitorii de Dumnezeu, au veselif sufletele si fefele noasire cu Darul, si ne-au méntuit de silnicia ne- dumnezeirei si de intunerecul necunosiinfei. Pentru aceea du- pre vrednicie se si fericesc. in multe suspinuri, din robia vrajmasului si de impic- dicitorul cel vechiu. ne-afi iz- bavit pre noi, infelepfilor apo- stoli ai Mantuitorului, si ne-ati aratat cararile cele ce duc prin n&dejde dumnezeeasc& catre imparatia Cerului. Slava. Faclia cea cu gase lumini a sfinjilor ucenici, roagé nein cetat pre lumina cea in trei sori, ca s& lumineze sufletele noastre, celor ce savarsim prea luminaté pomenirea voasira, si si ne izbaveasc& de intunere- cul si de osAnda cea vesnick. Si acum, « Nascdtoarei Ca lingurifa cea purtitoare de v&paie, ai primit in pantece jeratecul cel intelegator, carele arde patimile noastre, ne lumi- neaza sufletele, si risipeste in- tunerecul nebuniei idolesti, prea curata Fecioaré, prea mult laudata. Irmosul Pre cea mai ‘nainte insem- nat& in rug si in foc in Sinai, plui Moisi puitorului de lege, »si care a zamislit in pantece »dumnezeescul foc fara de ar- dere, faclia cea cu totul lumi- pnata si nestinsaé, pre cea cu »adevarat Nasc&toare de Dum- »nezeu, cu céntari cinstindu-o, »o slivim“. SVETILNA tilei gi Stihowna din sau & pruznicului ]| $i conta slujbd a Utreniei dup’ rinduisla, INTRU ACEASTA LUNA. IN8 ZILE. Sfintul mucenic Evpsihie eel din Chesaria, Le Doamne strigatam, Stile glastut RS fips eri an Osta 3 ap rea infeleptul Evpsihie ih =k lovindu-se cu sabia, a S&/¢ umplut de rusine multé 42) pre cugetatorul indesert, cel ce se inalfa cu trufia; si s'a numarat impreun’ cu ostilecele ceresti bucurandu-se. | Cu ale cdruia rugaciuni, Man- SARATOGA) mz LUNA_APRILIE tuitorule, darueste tuturor mare mila. Evpsihie cel stralucit, s’a |, facut stélp Biserieii si turn ne- miscat al bunei credinte, si sur- pator vrajmasului, izvorand 1a- maduin ca dintru o fantana futuror bolnavilor si ruia rugaciuni, Milostive, d& tu- furor mare mila. Ca un crin bine mirosind tot cugetul, cu mirosurile cele dulci ale chinurilor tale, vitea- zule Mucenice injelepte, ai im- pufinat ratacirea inselaciunii si ai luminat ca soarele pana la marginile p&méntului, rugdn- du-te s& se daruiasca tuturor mantuire si mare mi ‘Siovi, $i acum, a NAsetioaral Curaté Nasc&toare de Dumnezeu, ceea ce ai n&scut pre Cuvéntul cel méntuitor, iz- baveste pre robii tai, de incer- c&rile rézboinicului vrajmas si lumineaz& simfirile noastre, in- dreptand pasii nostri cétre ci- rarile cele de mantulre, ca tofl cu credinfi si te slavim pre tine Doamné. A Crici, « Niseitouce Dac& te-a vizut pre Cruce pironit ceea ce te-a nascut pre fine, insufi indelung rabdato- rule, fanguindu-se varsalacrimi ca izvoarele, si mirandu-se i celor ce | aleargi la dansul. be ale ca- | xo a foarte tare de multa milostivire | si bun&tate ce ai citre oameni, ISuda indelung rébdarea ta, | mult milostive. LA UTRENIF CANONUL Sfantului Al cdiraia acrostih la Greci este acesta Cint cu bund indrizneala ostenelile Ini Ev- psihie. Facerea Iui Losif, Pessna 1-a, glasul al Sea, Irmos pa trecfndu-o ca pre uscat, »si din rautatea Eghipetu- »lui seépand Israiliteanul striga ,lzbavitorului si Dumnezeului »nostru sa-i cantam“. Cu indrazneali cantand chinurile tale fericite Evpsihie, ma rog fie, ca unuia ce ai in- drazneala, rapesie sufletul meu dela lirania patimilor, Muce- nice. Gandul tau cu plecarea cea c&tre Dumnezeu, sa lepidat de toate cele veselitoare ale viefii, si cu totul frumos s’a a- ratat imp&rafind asupra_pali- milor, foricite Evpsihia, Slavik. Tesanduti fie hain’ de fapte prea alese, si rosindu-o muceniceste, feaiimpodobit cu | dansa si stai infrumusefat tn- naintea Domnului, Evpsihie. $i acum, a Niscdioarei Niascanduse Stépanul din fine dupre aseménarea trupu- lui, a fnoit_firea noastri. cea invechit&, Fecioar& tnir&, si Pre noi cei murifori ne-a facut | ceresti. Peasna 3-a, Irmos Tu egti intitirea celor ec. C: fara minte te-au clevetit pretine, cel ce eraicu minte, la dreg&torul cel vrajmas, ca- rele slujia dracilor celor fara minte. Aritandu-se fie ingerul cand p&timiai, fe-a intarit la in- nalfimea muceniei, purtatorule de chinuri Evpsihie. Slava Cantand Domnului fu cu adevarat fe-ai umplut de toataé bucuria, mucenice infelepte. Pentru aceea fi-ai si savarsit mucenia cu bun& indr&zneal’. $i acum, a Nascitosrii auda de mulfamité canta fie ceala patimitorilor, Doamnad cinstita, facéndu-se purtatori de biruinf& cu indreptarile tale. Irmosut T u esti intirirea celor ce »alearga la tine, Doamne, tu »esti lumina celor intunecafi, »si pre tine fe laud’ duhul »meu“. Sedesina, glasul 1-i. Podobie: Mormintul thu. Cu bund vitejie sivarsind calea cea bun’, ai biruit pre , wdjmasul cel razboi IN NOUA ZILE cenice, primind dar de mi- nuni dela Dumnezeu. Pentru aceasta toafé biserica credin- ciosilor te fericeste pre tine cu glas in ziua aceasta, Ev- psihie. Slavd, Gi acum, « Niscdiomel Bucurafi-vi oamenilor im- preuna cu Maica lui Dumne- zeu, liudafi-o pre dansa pute- ile cerurilor. Slivifi pre Prea- curala, cei ce imp&rafifi p&- méantul. Venifi_ tot norodul bitorilor de praznic, s& zicem Nascitoarei de Dumnezeu cu glas: Bucuré-te, veselindu-ne cu credin{a. A Gruct, 8 Nesoatoace O minune_noud! O tain infricosat&! Striga 9Doamna cea_curatd si fara prihand, daca a vazut intins pre lemn pre Domnul, cel ce poartd toate in palmé, si ca un osdn- dit se osdndeste de judecitorii cei firadelege. Peasna 4-8, Irmos A uzitam Doamne taina #4. iconomiei tale, infeles-aint lucrurile tale, si am prosla- vit Dumnezeirea ta. Cu bucurie fiai imparfit saracilor toate averile, casti- gand in locul acelora avufia | muceniei cea nerdpil%, si. bu- curie nemuritoare, mucenice Evp: LUNA APRILIE, Lumin4ndute sfinfit, ai scos la iveal& intunerecul ce- lor nesfinfifi, cari se ispiteau sii te sileasca, ca si te supui la inselaciunea cea draceasc’. nici indulcirea dezmierdarei celei de fafé nu a putut sa te depirteze de dragostea celui ce te-a zidit, mucenice Ev- psihie. Slacun, 4 Nascitoare Ceea ce esti mai fnalfi de- cat puterile cele ceresti. araté cugetul meu Fecioaré, mai inalt de cat patimile cele tru- pesti. Peasna Sea, Irmos | umineaza-ne pre noi Doamne cu_poruncile en braful tau cel inalt, “pacea ta dane-o noué, iubito- »tule de oameni*. Rabdat-ai chinurile trupu- lui foarte tare, spanzurandu-te || asemenea ca Stapénul a toaté zidirea, mucenice Evpsihie. uvifandu-fi-se coastele, si luandu-fi-se piclea, lAudai pre Hristos cu cuget prea vitejesc, mucenice Evpsihie. shva Negura minciunei ai risi- pit prin adevérul, cu intelep- ciunea cuvintelor tale Muce- nice, aratand neinfelepfi pre cei ce graiau riforiceste cu in- selaciune. $i acum, a Nascétoarei Roagi-le Stipani_pentru tofi, cei ce avem nadejdile noastre la tine, ca s& ne man- tuim de osénda cea viitoare. Peasna Ba, Irmos: Rugiciunea mea voiu vitae... Mire chinurilor fe in- vifora, dar n’a putut sa te inece Fericite, c&ci ai avut pre Hristos Dumnezeu ocar- muitor si ajutor, carele le in- {irene ctre limanul cel lin al upsell lui, mucenice Ev- Avr&téndimprotivnicilor sta- rea sufletului téu cea frumoasa Mucenice, fe-ai aratat lor groaz- nic, spaimanland cu ribdarea cugelul lor cel rau, si ai pri- mii dela Hristos darurile bi- ruinfei nevoinjelor tale. siava. S ocotind firanul e& va fura comoara sufletului tau, s’a_a- pucat de fine cu mestesugiri, prin daruri. Si prin multe fe- luri de munci se ispitea sé-fi slabeasc& buna fntirire, dar tu rabdénd cu farie, ai biruit, m&- rite Evpsihie. $i scum, @ Nascatoarei: [ndrepteazi-m& pre mine, carele am c&zut cu totul, ca unul ce am deschis usa_pati- milor si cu buna mijlocirea ta in NOUA ZL du-mi la intrarile pocainfei si ma mAntueste, ceea ce ai na- scut pre Mantuitorul si Dom- nul a toata lumea. Irom Ragiciunea mea voiuvarsa ,catre Domnul, si lui voiu spu- ne scarbele mele, ca s'a um- “plut sufletul meu de rautifi, si viafa mea s’a apropiat de ,iad, si ca [ond m& rog: Dum- »nezeule, din stricéciune scoa- tema“. CONDAG, glasul al Touobic. Gele de sus ciutés Cc a o luminoaséa si neinse- latoare stea te-ai aratat lumii, ceea ce cu razele sale a vestit mai ’nainte pre soarele Hristos, sia stins toat& inselaciunea, si a daruit noua lumind, rugandu- fe neincetat pentru noi, rébda- torule de patimi, Evpsihie. Intru ccoastl fund in & ile, pamenirea sian tului muvenic Evpsitie cel din Chesar ‘Sth Acolo. Brpsinie cal de sable sa omorit, La parle Chesariei, unde Hristos a venit. Inteu @ nous ai sebia a taist, Grumazul lui Evpsibie cel Wiudat. A cesta a fost din Capadochia, gi avdo- du-si viatd curata si fara prihana, gia inatfemee dupre lege. Det inferban- tindu-se de domnezeeasca rama, gi lndnd cu dAnsul pre cei mai multi din crestini, a sfaramat din temelie capistea, ce se chema a norocului, la carecu totul se dadaese Iali- an Paravatul, gi aducea In toate zilele jertfe. Si daca se vadi Incral, fara de zabava porunci a se izgont top crestinil da la multe feluri de mounci, gi muceni- cului Evpsihie, ca si cum era vinovat unei fapte ca aceleta, 881 se tate capul, aga Igi lod sffrgitol vicfii sale. Intru aceasti zi, pomenie Vadim Arhimandritul. tin Vadim cdldtorind pre calea ces dreapti, A ajuns la Cor unde este gederea lui Dum nezeu cea prea inalté, Intru gceast 2i,sfinjil mucenici cet ce sist sivaryit tn robie In Persida, in: In pimactul persese, al incaindtorilor foculut se nevoegte, Ceata stujtorilor iui Hristos 0 tere, prea cuviosului 4 grumezului Savorie tmparatal persese, pre la al incivect $i treilea anal imparatiel sale aaeelcamapn! |pamcaiiial Ranieri stapénit cetatea numita Virads. Deci omorand pre ostasii de acolo, si pre cei ce pntean a purta arme, pre cealalta ne- razboinica gloata, tmpreund cu bitranii, copii si femelle, pre Episcopal liodor, si pre Dish gi pre Maniar presviteri, 9f pre tofi_cei ai clirosului i-au lsat In pace. Deci efnd fu aproape de sfargit, Episco- pul lliodor, a hirotonisit tn locul sav, pre presviterul Disi, Si todltaadu-se de catre cei bisericesti obignuita doxologhie, mai marele yrajitor Adelfor, a Ingtingat pre Savorie, com ca cregtinii lasafi_ in pace de el, tnaintand pre oarecarele Dis2, hhalesc asupra tmpiratolui, gi asupra cre- dintei lui. Deci din poronca Imparatului slau advs trei sute de barbati, si neple- clindu-se a aduce cinste soareiui si fo- cali, Ii ofan tiat copetele, Din casi douazeci gi cinci i iubitori de viata, spre pierzarea lor, s'au lipit de tmpa- yatal pitaualengat Intel plockedaee: In Jnsa anol cu numele Avdiisus, neprimind rand de moarte, nu a morit impreana ca ceilalfi. Carele ta urma barbateste pro- poveduind cavantul Ini Dumnezeu, oareca- rele pagin navalindu-i asupra~i, !-a omorft cn sabia, si a primit taiere cu dulceata. Caci se ndcajid gi suspind, rimbind sin- din cei tmpreuné mucenici. Shand adeasit Sy stuntal Avclsus pein aable va sivas Sth: Rob find Avdisus dela intdmplare. Slobod s'a teu din leren spre horus pirare Co ale lor sfinte rugaciuni, Doamne, milueste-ne $1 ne mantueste ' pre m0} LUNA APRILIE, Peasea 7-a, frmos I ‘inerii evreesti, au calcatin | ,cuptor vipaia cu indriz- neala, si focul in roué lau »schimbat, strigand: Bine esti »cuvaéntat Doamne Dumne- »zeule in veci*. Numaratu-te-al_ cu noroa- dele mucenicilor, si cetele dum- nezeestilor ingeri, defaimand patimile trupului, detrei oriferi- cite, sivitejind cu farie prin Dar, patimitorule al lui Hristos. O cat este de buna negu- ftoria fa, c3 pentru o mand de snge ai primit schimb im- p&ratia Cerului intelepte, intru care si canfi: Bine esti cuvantat Doamne Dumnezeule in veci. Siava. UsileCerului fis’au deschis c@nd fe suiai, fiind taiat cu sa- |) bia, si cetele ingerilor te-au in- tampinat, de trei ori fericite, strigand: Bine esti cuvantat Doamne Dumnezeule in veci. $i acum, « Naschtoarei Daniil proorocul prin dum- nezeescul Duh, munte te-a nu- mit Fecioaré, din carele pialra | Hristos, s’a tiiat firé mand, si a ficut’ sfardmare idolilor in- | seliciunei. Possna 8-2, trmos ei ce s'au ficut eu Darul. acutu-te-ai biruitor firani- 4 lor si duhurilor celornecu- rate, si luminezi purureainimile oamenilor celor credinciosi. Pentru aceea laudandu-te tofi cu mulfumit pre tine miarite, binecuvantim pre Hristos in veci. Riurile minunilor tale var- sandu-se Mucenice cugetato- tule de Dumnezeu, vindecd cu Darul patimile bolnavilor si boalele sufletelor. Pentruaceea noi credinciosii slivind pome- nirea ta, laudém pre Hristos in veci. Bmnecuvantim pre Tati Cu vitejie rébdand chinurile mucenice Evpsihie, te-aizdro- bit pan& la incheeturi si pan& la cele dinléuntru, dar te-ai a- ratat cu totul neplecat si nemi- scat; pentru aceea ai primit rés- platire cununile biruintei. Si scum, « Nissitoarei: Milostiveste-te Fecio ard, ceea ce ai nascut pre Cuvan- tul cel prea milostiv. Milostive- ste-te in dar spre mine cel ne- milostiv, carele sunt desnadaj- duit de p&cate nemasurate, si nu ma intore, ci intru lenevire imi cheltuesc viata. Irmosul : Si liudim, bine sk euvantim, Cai ce s’au facut cu Darul , tau biruitori tiranului si vapaii, ptinerii cei ce au pazit foarte »poruncile fale, au strigat: »Binecuvantafi_ toate lucrurile | ,Domnului pre Domnul‘, IN ZECE_ZILE Peasua 9-2, kines Cu adevirat Ni ire Cruce te-ai spnzurat, inchipuind patima celui fara de patimé, carele a impu- final cu milostivire patimile ce- lor bine credinciosi, mucenice Evpsihie. Minune mare s’a vizut la sfarsitul tau. Caci taindu-i-se capul, in loc de sénge a curs lapte impreuné cu ap’, mu- cenice Evpsihie. Unitu-te-ai fericite cu ostile cerest te veselesti cu cetele Mucenicilor, purtind cununi, si acum fe bucuri impreuna cu dansele, Prin rug&ciunile tale cele c&tre Dumnezeu, adu-fi aminte de noi, cari te pomenim, savarsim sfintita ta pomenire, mucenice Eypsihie. $i scum, a Nascitosrei lumina pocainfei lumi- neazi-ma Fecioara, pre mine cel intunecat de noaptea paca- tului, si acoperit de ceafa le- nevirii. Irmosul Cu adeviirat Nasciitoare de »line Fecioara curata, cei man- ,luifi prin fine, cu cetele cele fara de trupuri, slavindu-te pre »Dumnezeu, te marturisim pre | | Si cestatté slujba at | tare, si cu veselie s’a mutat SVETILNA allel, i Sthoayne din Tried, sau 8 praznicului nici dupre rénduiela 1 Otpustul INTRU ACEASTA LUNA Ww 10 70F Sfinjii muegnici: Terentie, Pompie, Maxim, Ma- cearie, African qi cei impreuné eu dangii La Dosmne etrigst-am, Siibirle glasi ‘a 4 Podobie: Ca pre un viteos.. Boy aie rea maritul Maxim, si marele Terentie, lau- ¢ datul Pompie si Maca- * zeesc, sa se cinsteasca cu Antari, impreund cu dansii si celalt catalog al Mucenicilor, cari cu séngiurile sale au casti- gat imparafia cea de sus, si se umple de slava cea neschim- bata. Nici foamea, nici primej- dia, nici viafa, nici moartea, n’au putut si va despartd pre voi de dragostea celui ce va fécut, mirifilor. Pentru aceea afi mostenit fmparafia_ceruri- lor, si desfatarea cea nesfarsita, si veselia care nici cum nu se sfarseste. Ci dar cerefi noua dela dat&torul de bine iertare si mare mild. Adunarea cea cu multe nume de patimitori, a rabdat multe feluri de chinuri foarte catreinsusi Dumnezeul nostru, | ca sé se bucure cu mulfimile sfinfilor ingeri, ca cei ce prin lupta vitejeasc& si prin Darul Duhului, au biruit mulfimile cele nenumrate ale balaurului. Slav’, $1 acum, « Nascatoarel re tine ca pre un izvor de sfinfenie, ca un sicriu cu totul de aur, strlucit cu Duhul Sfant, te rog, si ma cuceresc, lumi- neaza-mi Stapana tic&losul meu suflet, cel cu totul dat pa- timilor, méntuindu-ma de tird- nia cea amara a dracilor, si dandu-mi cale de mantuire prin rugiciunile tale: ‘A Gructi, a Nisetionrei aica fa cea prea cura si mult liudata, vazandu-te Sta- | Pane, ca le trageai ca un miel spre junghiere de buna voie, ISerimand, striga: Ce este a- ceasti cdlatorie grabnica? Unde mergi prea iubite? Sa merg impreund cu tine, voi muri cu tine Cuvinte, nu ma lis singurd si fara fiu_ pre mine, ceea ce mai presus de fire te-am nascut. LA UTRENIE CANONUL Sfactului Al ciruia aerostih la Greet este acesta: Mantuest--ma pre mine mulgmea Muceni- ellor eelor buni biruitor. Facerea tui osi Peasna 1-t, glasul al loa, Irmos: pa trecdndu-o ca pre uscal, si din rautatea Eghipetu- »lui scapand Israiliteanul striga : »Méntuitorului si Dumnezeului phostru sé-i cantém*. Prea laudat mulfimea pur- tatorilor de chinuri roaga-te lui Hristos, carele are mulfime de indurari, si impufineze mul- fimile rdutafilor mele, ca s& laud préznuirea ta. Slujind lui Durmnezeu celui viu si adevaral, purtatorilor de chinuri, nici cum nu afi dat cinste dumnezeilor celor tara suflet, si v'afi adus jertfa vie d&t&torului de viafa. Purtatorilor de chinuri cei patruzeci, in mijlocul privelistei afi defSimat porunca uratorilor de Dumnezeu, si afi propove- duit pre Cuvantul intrupat, pre cel ce a méntuil lumea din ne- cuvéntare, Savi. Mania cea dobitoceasei a pagdnului tiran, vitejeste o au lepadat infelepjii, fiind pazifi cu dragostea cea dumneze- IN ZECE ZILE sc, si pornifi c&tre mania cea cu dreptate. Si acum, & Niscitoarei re line te laud prea lau- data Fecioar&, cici din cinstite sangiurile tale ai intrupat pre Dumnezeu, si mai pre sus de cuvant infricosat |-ai nascut, Prea sfanta. Peasna 3-8 Irmos ‘Tu egti intrirea eelor ce. itimitorii chinuindu-se prea tare, au propoveduit pre Domnul cu sfinfite gurile lor, tnaintea tiranilor, Un cuget avand patimitorii au ales mai bine a muri pentru Hristos, si au c&lcat toat& in- seliciunea mulfimii dumne- zeilor. Stara, Legandu-se pentru! Iristos, cei ce erau cu dumnezeescul Terentie, au dezlegat legatura desertaciunii. $1 scum, a NescRtoare Maicé curaté, cea ce ai n&scut pre Domnul cel prea bun, m&ntueste-m&, opreste vi- forul cel mult furbur&tor al su- fletului meu. Irmosul Tu esti intarirea celor ce ,alearg’ la tine Doamne, tu ~esti lumina celor intunecafi, »8i pre fine, te laud& Duhul Sedealna, giasul al Stes, Podobie: pre inetepciunes 41 Cuvintal &timitorii_ din sangiurile sale vipsindu-si_ acum haina rosie, s’au adus lui Hrislos in- frumusefafi cu ranele, lumi- ndndu-se cu lumina slavei_ ce- lei in trei sori, lumindndu-ne si pre noi, cari fi fericim pre dansii. Pentru aceasta savar- sind purtitoarea de lumina si cinstita lor pomenire, primim daruri de t&maduiri, cétre cari cu credinf& s& strigim: Ru- gafi-va viteji ai lui Hristos, pentru cei ce cu credinfa si cu dragoste s&varsim pome- nirea voastra cea prea lumi- nata. Siavt, Si acum, « Niscitoars S tapanul si Picatorul tutu- turor luand trup din prea cu- rat pantecele tau, te-a arditat parlinitoare oamenilor, Prea- curat3, Pentru aceasta tofi ci- tre tine ndzuim, cersind ier- tare greselilor, Stapan’, si ca sé ne ménfuim de munca cea vesnicé si de toaté rautafea cumplitului fiitor al lumii, ca cu credinfaé sa strigim fie: Roagé-te Fiului tau si Dumne- zeu, iertare de greseli si da- ruiasca, celor ce cu dragoste te lauda, ceea ce esti cu totul Tudaté. A Crucii, a Nass&toare eata ucenicilor s’a as- cuns de frica, si cei cunoscufi stau acum | departe. Numai eu singura ma necajesc, si de in- tristare mi ranesc vazind jun- ghierea ta cea {&ri dreptate, Fiule, zicea Fecioara fata zga- riindu-si. Vino toata zidirea, cuprinzandu-te acum de frica, intristeazi-te si te tingueste, impreuna cu Maica Domnu- lui tau, si cu fric& striga : Slava fie facdtorului tuturor, c&ci vrand patimesti prea bunule, si te rastignesti, ca s& mantue- sti pre om. Pessna 4-a, Irmos: kin Doamne tainaico- nomiei fale, fnjeles-am wlucrurile tale, si am preasli- * vit Dumnezeirea ta“. Infrumuselatu-Vafi_ Muce- nicilor, luminandu-vi cu adao- sul ostenelilor si al luptelor celor fari, si afi stralucit mai mult de cat safirul si de cat aurul. Primind dela Treimea cea Incepitoare de viaf& lucrare purtitoare de vial, gonifi de- parte toata durerea si foal’ o- moraciunea sufletelor si tru- purilor. Slava. Avzandu-va in foc, si stru- jindu-v& cu feluri de chinuri, nu afi jertfil Dumnezeilor_ce- lor morfi, ci v’afi facut prinos Dumnezeului celui viu. $i scum, a Niscdtoarei Fiind incunjurat de nevoi, | pre tine te chem intru ajutor Stp4n& prea curat’, gribeste de m& méantueste ceea ce ai nascut pre Cuvantul Mantui- forul. Peasne Sra, Tene anecand_ strigim fie Doamne, mntueste-ne »pre noi; c& tu esti Dumne- ,zeul nostru, afara de tine pre paltul nu stim“. Cu sipaturile rébdarei voa- stre, purt&torilor de chinuri, afi surpat t&ria insel&ciunii, prea laudafilor. curgerile sangiurilor uscand adancimea inselaciunii afi ad&pat tot sufletul, fericifilor mucenici. Fiind plini de cuvintele cele dumnezeesti, purt&torilor de chinuri, afi risipit prin Du- hul, necuvéntarea celor in- telepii. $1 acum, a NiseKioarei Frcandu-se om Fiul tu Preacural&, s’a aratat mantuind pre fofi oamenii, ceea ce esti cu totul fara. prihana. Petsna tea, Irmos Rugiciunes mea voiu vitsa.. u puterea ta li: rindu-se cinsti i biruitori Mucenici, au slabit QO MASASHI WSSMSS IN_ZRCR ZLB. 53 WELDS faria vrdjmasului, si luptandu- se prin neputinfa trupului, si biruind pre cel puternic, s’au arétat cu adevarat puternici. Biruit-ai pre sarpele cel cu multe chipuri si cu picioarele tale zdrobindu-1 capul, cu ade- varat ai primit diadema biruin- fei pre capul t&u, Terentie mu- cenice al al lui Hristos, cela ce esti partasi sfinfilor ingeri. Slavk, Sicriul moastelor tale, izvo- raste Kim&duiri si curafi_ pati- mile, si spala intinaciunea su- fletelor, si taberile dracilor le i jar_inimile tufturor cre- dinciosilor le adapé cu Darul. 49) acum, « Nasedtoarei: Mante umbros te-a vazut mai ’nainte proorocul Avva- cum, Nascditoare de Dumne- zeu, ca din tine a iesit Dum- nezeu intrupat mai pre sus de cuvant, si a méantuit lumea, care era finut& greu, de viforul cumplitului pacat. Irmooul Rugiciunea mea voiu varsa ,catre Domnul, silui voiuspune »nevoile mele, ci s’a_umplut _sufletulmeu de r&utafi si viata »mea s’a apropiat de iad, si ,calona mi rog : Dumnezeule, »din stricdciune scoate-ma*. CONDAG, glasul al 2-180, Poitohie-Pes sox foteu rughchuni A staizi a sosit cinstita po- menirea mucenicilor, a lui Te- rentie celui infelept, sia so- jilor lui, veselind toate. Sa ne adunaim dar cu caldura, ca s& | primim taméduiri, c& acestia au primit dela Dumnezeu Da- rul sfantului Duh, a t&m&dui neputinfele sufletelor noastre. Inte acoestd Li 2ece silo pomeni sfinjilor mucenici: Terentie, African, Maxim Pompie, gi alfi treizeel i. geo ‘raul Sofi fericitului Zinon, lui Alexandra $i [ui Teodor Stih Lui Terentie pentru tiiere, care este rAsplitirea? Cele ce au le cuprinde vederes, auzirea, sau inima sau. pipairea. S& vedom off euat novoliorli co s'au U Zecimme impatritd! tofi ca un suflet sau afl In a zecen zi Terentic A allt silrgitul prin sabie, Acestia au fost in anit imparatulai Dechie, $l 4 ighemonulol Fortuntun, tsa erau din Africa, si iegind porunca ca sa se lepede de credinta loi Hristos, si cari se vor tinea de dansa, si n'ar vred sa se plece {mparatului, sa se munceasca in Cenapa Vaan (eet ieee se alunecau mul, si mergeau la ratdcire, se vorbird Intra sine, si se unira a sta Improtiea birbateste, si 84 se. Imbarbi- teze bine cu vitejia suffetului si trupulai posite auadalzen lal Heston, advednd Aminte unal altaia cuvintele fui Hristos, tare Indemnan pre credincios! spre mar- turisire, zicand: «Sa nu se teama de cei ce omoara trupal, gi de suflet nu se pot Eeiogie, Tod eed tee GA fafintee ighemonolai Fortunian propoveduirl pu- terea Ini Hrstos, si nepatinja.chipurilor oor lain de dire, be be elowtlds de Elin iard ighemonel porunc\ de-i_ba- gard in temnifa, gi trimitand casa adued pre sofii fericitului Zinon gi ai Ini Ale- Kandre si Teodor, cari si mai 'nainte venisera la tntrebare, gici Indemnau ca si se desparté de ccedinfa lui Hristos, gi 38 se Inchine la idoli. Ins& ei stand tmpro- tivd, si arithed statomnicia eredinfei din curintele lor, fark bituji cx toiege in- LUNA APRILIE. ghimpoase si clenciuroase, si cu vine de ou, schimb&ndu-se ostasii cei cei b&- teau; gi atdta i-aa zdrobit, cat liau cazut miruntaele. Dupa aceea Je-au patrons spinarile cu fepi de fier arse, gi turntind reste dingii ofet amestecat cu sare, ti frecau cu tArsani de par. Si desnadai duinda-se ighemonul de intoarcerea lor, gi mai vartos mabninda-se foarte, c& ‘Mini cu rugdciunea lor sarpase idolii jos, poruncit-a de le-au tliat capetele. Deci aducdndu-se si sofii [ui Tezentie, si proporeduind si ei crediata de fata, fi bagara iarag In temnita legati de gra- mazi 9i do mfini gi de picioare cu lan- furi, si saferira culcafi pre ciulini de fier te asternuse sub dangii, si multe sile ne cinaf, pentru cd oprise igemonul pre temnicer, ca si le duc& de mancare. Dara ei gi Intrn aceste munci se tadal- cit de ajutorul cel dela Damnezen, caci clzura legatorile de pre dénsii prin ara- tare de ingeri, si indulcinduse yi de brand, ieras statura de fafa Inaintea ighe- monoivi ou soflet vitesz, si muncinds-i cu strujirea, i-au dat Ia fiare sé-i mandnce, thsa nici una nv s'a atins de diogi. Deci lipsindu-se ighemonul de nadejdea cea pentru dangi, a poruncit de le-au tiat rapetele. neu eras 2 pomenie sft prooaie Dida Sth: gin dat Olde duhul care cele fiteare ari vizand, Plind de’damnezeescul Duh proorosité ind Iniru aceasté zi, pomenitea sfinfilor mucerie} tacoy Preotul si Aza Dinconul Sin Soriu pre Tacov degi este that, Gal ce rasplatire cunusie prin téiere @ hist, Lai Aca slujitorul tui Hristos capul i s'a taiat. Cal ce pre Leviatan vrdjmegul lui Hristos @ ruginat. estia crau pe wemile lui Savorie Imparatul persesc} deci Iacov era din satal nomit Fargata, iara Aza din satul ce se numea Vitniara. Deci find pringi, ‘$1 Infatigtindo-se la Aboshargan fotainl Yrtjitor, gi in priveliste martorisind pre Hristos, le-au turnat pre nari mugtar cu ofet; apo! au fost Laluyi, gi find opén zarati sus, goli si fara de acoperemant, fnghetan de raceala_nopfi. Apoi mat ta urma fiind pogoriyi, gi neplecandu-se a jertfi soarelui si focului, din porunca staptinitorolui li s'au taiat capetele, $i ay purtitorii de conuni s'au suit In cerw Inte aceasth 2, sfdncul noul mucenic Dima, carele a siferit mucenicia in Smirna, le anul mle tret suite gasezec! gl tei prin sable 9'a shvrit Stib: Ca gloatele mucenicilor celor ce de munetori mu sau spaindntat, Dima noul patinstor fmpreund s'a numirat. Cu ale lor sfinte rugaciuni, Doamne, miluegte-ne sine méntueste pre noi, ‘Amin. Peasna 7-1, trmos I ‘inerii evreesti, au cdlcat in | cuptor vapaia cu indr&z- | neali, sifocul fn roud lau ,schimbat, strigdnd: Bine esti ,cuvantat Doamne Dumnezeu- ale in veci“. | Avand urecht cu bund ascultare c&tre plinirea dum- nezeestilor porunci ale lui Hri- stos, cu osdrdie céntafi infe- lepfilor: Bine esti cuvantat Doamne Dumnezeule in veci. Legile cele dumnezeesti luplatorilor de chinuri, le-afi pus tmprotiva celor férédelege, cari porunciau si va lep&dati de Hristos, caruia strigam: Bine esti cuvantat Doamne Dumnezeule in veci. Dandu-va membrele la chi- nuri,v’afilepSdat detrup pentru dragostea celui ce s'a aratat pre pamént, si a luattrup, ca- ruia cantafi Mucenicilor: Bine esti cuvantat Doamne Dumne- zeule in veci. Slav Tntinzéndu-va in sus ochiul cugetului afi suferit, muncile cu suflet prea tare Mucenici- lor, strigénd: Bine esticuvantat Doamne Dumnezeul in veci. $i acum, a NAscRtoarei N ascatoare de Dumnezeu, ceea ce fara stricaiciune ai za- mislit in pantece pre Hristos, tu ai inalfat citre viafa cea dinlai pre incep&torii neamu- lui, cari au fost cdzufi_ odini- oara prin gresala calcarii_ce- lei fara de cale a poruncii. Possna 8-8, Irmos: De gapte ort cuptorut.. FT erentie cuget&torul de Dumnezeu, African si Pompie, Maxim, Alexandru si Zimon si léudatul Teodor, im- preuna cu cei treizeci $i pa- tru, cari vitejeste patimind ina- intlea scaunului lirénesc, prea jnalf& pre Hristos Méntuitorul tuturor. C hinuindu-se pentru Hri- stos, si cu vine de bou bé- tandu-se, si zgariindu-se fara de mila, si impungandu-se cu fepi, si la fiare aruncandu-se, si cu frigari arse arzandu-te | pre piept patimitorii, strigau: | Preofi_binecuvantafi, popoare prea inalfafi pre Hristos in Mucenicii cei bine birui- tori griind cuvinte de viala, au méntuit pre cei omorifi de inselaciune, omorand pre vriaj- magi, si asemnandu-se_morfii lui Hristos, si patimilor lui ce- lor luminoase, prin chinuri de multe feluri, au primit sfarsitul icit, laudand pre Hristos Bineauvaggim Appr. Caoal ine tocmita, care se loveste de Duhul, si indulceste cugetele credin- ciogilor, aga este impitrita ze- cime a dumnezeestilor purla- fori de chinuri, avand incepa- tor pre marele Terentie, carele sirigi: Preofi binecuvantafi, popoare prea inlfafi pre Hris- tos intru tofi vecii. acum, 0 Nascitosrei Fiind sufletul meu omorit; inviazdl; si c&zut, ridicd-l Sa rénif, vindec&-I cu sulifa care a impuns dumnezeeasca coa- sféa M4ntuitorului, celui ce s’a intrupat din pantecele fu Preacuraté. Pre carele tinerii_ bine-l cuvinteazé, preofii il laud3, popoarele #l prea inalfa intru tofi vecii. Si tain, bine sk cuttin. De sapte ori cuptorul, »munciforul Haldeilor, la ars »hebuneste, pentru cinstitorii ,de Dumnezeu, lara vazan- ,du-i pre acestia cu putere ,mai buna méntuifi, Faciato- “rului si MAntuitorului au "sirigal: Tineri bine cuvan- ntafi, preofi ldudati-l, popoa- “re prea inalfafil intru tofi nvecii*. Peasia 9, Iemos Spaimantatues's Cerul.. criul mucenicilor izvoraste smiduiri, adapandu-se pu- rurea din izvorul dumnezees- cului Duh. Venifi dar si luam cu osardie, ca sa ne sfintim frupul, inima si sufletul, si cu credinfa sd slavim pre Mantul- forul Hristos iubitor de muce- nici. Ca niste flori dumneze- esti ale cAmpului, ca_niste trandafiri de_tain& afi inflorit, si afi umplut Biserica de miros bun si cinstit, gonind departe fnseliciunea cea impulila a yrajmasului, cu Darul cel dum- nezeesc, purt&rorilor de chi- nuri ai lui Hristos, patruzeci. A stazi_credinciosii_ pre Maxim si pre Alexandru im- preuna, pre Teodor, Zinon, pre Pompie, pre African si pre ‘Terentie, si cu ceilalti impreuna patimitori, cu cre- dinfa s&-i cinstim, si s&-i feri- cim, léudénd b&rbalia lor. Slav. Pamént a primit séngiu- LUNA APRILIE | bine vafinevolt, si Cerul duiu- nezeestile voastre suflete, iar& celele ingerilor, vau laudat in. feleptilor pentru biruinfa, si au incununat ca pre niste bi- ruitori. ‘$1 acum, m Nascatoarel Ceea ce esti uga luminii, lumineaz’ sufletul meu, carele este intunecat de cumplitele neguri ale calcatorilor de po- runci, si se primejdueste. ma arafa partas zilei celei dum nezeesti; ca sate slavesc, ceea ce esti partinitoare nerusinata a credinciosilor. Jemosut: S paimanta-tu-s'a de acea- sta Cerul, si marginile paman- ‘tului s’au_ minunat, ci. Dum- ‘nezeu s'aaratat oamenilor tru- »peste, si pantecele tau sa fa- "cut mai desfatat de cét ceru- tile. Pentru aceia pretine, Nas- *eitoare de Dumnezeu, ince- ”pitoriile cetclor ingeresti si ,omenesti te slavim“. {Fi cenlaitd slujbX a Utreniel dupre randuialit i Orpustul rile voastre, sitrupurile cu care INTRU ACEASTA LUNA IN 11 ZILE. ‘Sfantul sfinjtul mnegnic Antips, Episcpgul AA Piguet Anes cP bavatis Hite Polobi: Cind de pre fem, cofand din destul darul ‘cunostinjei_ lui Hristos lerarhe, din izvorul cel nedesertat, al celui culcat pre piept, si dumnezeescului pro- poveduitor, dintru acela ai im- parfit bogat tuturor oamenilor savarsind c&latoria intocmai cu apostolii, cuvioase Antipa. Pentru aceasta avand indraz- nealacatre Dumnezeu, impreu- n& cu dansul roagi-te pentru toli, cei ce te lauda. Viafa ludats petrecand pre p&mént si adunand avufia bunatafilor prin patimire, ai mers catre Domnul plin de bunatafi ca si Avraam cel de demult, cuvioase Antipa. Pen- tru aceasta te-ai_ si invrednicit slavei celei mai bune, bucu- randu-te impreuna cu ucenicii lui Hristos, si rugandu-te pen- tru noi, cari cu credinf& cinstim patimirea ta. Din darurile cele bogate ale MAéngaitorului_ avénd tu Dar t&m&duitor, tém&dueste telor noastre, adormind dure- Tile si incetand toate ostenelele si ménfuind din nevoi si din primejdii pre tofi, cei ce cin- stesc pomenirea fa Antipa, si lavesc pre Domnul. Stavi, $i acum, a Niscdtoarel Bucura-te scaunul cel ade- varat al lui Dumnezeu, si jeful Impiratului; bucurd-te sicriul vielii; bucura-te izvor nede- sertat al sfinfeniei; vas de mir al Duhului, desfatarea raiului; bucur&te indulcirea cea tai- nic& a sufletelor; bucura-te bu- | curia cuviosilor; bucuré-te ve- selia tufuror, celor ce aleargi catre tine Mireasa a lui Dum- nezeu. A Crucis a Naseitoarei Cu plangeri tanguindu-se, sicu amare lacrimi udandu-si obrazul Mielusaua cea prea curat&, se uita la Cruce, si in- tinzandu-si méinile striga: Fiul meu! Unde ma voiu duce a- cum? Vai mie! Cum am ra- mas singura Fiul meu ; lumina mi s’a infunccat, spintecafi-va cele din lduntrul meu, si va rumpefi. Troparul, glasul al 4-ea urpand inselaciunile cele idolesti Antipo si calcand pu- ferea dracilor, cu indr&znealé ai miarturisit pre Hristos inain- tea lupfatorilor de Dumnezeu, patimile trupurilor si ale sutle- | Pentru aceasta facéndu-te ce- LUNA APRILIE fSfean intru cele de sus, im- preuna cu cetele ingeresti, si aducand doxologhie Stépanu- lui tuturor, pui inainte si pen- tru noi rugaciune de mulfémire daruind Darul tamaduirii ; drept aceea fe cinstim pre tine stinfite mucenice Antipo; roa gate sise mantuiasca sufletele noastre. LA UTRENIE CANONUL Sfantulut AL ehruia aoroctih Ia Crect este caste Ginstese pre luminatul inire mucznici An- tia. Facerea lui Josi. Peasna 1-2, glasul al 4-1ea, mos: dancul marei Rosii cu ur- me neudale, pedestrutre- candwl Israil eel de demnutt, “cui méinile lui Moisi in chipul "Crucii, puterea lui Amalic in ,pustie a biruit*. Luminandu-te cu lumina Darului celui in trei sori, lu- mineaz& pre cei ce savarsesc acest luminat praznic al tau, sii mAntueste pre ei de tur- burarile patimilor, mucenice Antipo. fea ardtat pre fine méarturie curala patimilor sale, prea tn- {elepte, carele stricai credinfa eca rea, si pierdeai toatd vi- clenirea dracilor. Cuvantul lui Dumnezeu | Slava. ir adevarat dupre lege frai pastorit sfinfita turm’, si o ai hr&nit la verdeafa invata- furilor lui Hristos, P&rinte ; iaré acum privesti de sus, fiind cinstit cu cununa muce- nicilor. $1 acum, « Nasedtonre Cu fulgerile luminii_ tale prea curati Fecioar’, lumi- neaz% inima mea cea cuprin- s& de noapiea patimilor, si a nevoilor, ca ceea ce tuturor ne- arait ai rasarit pre soarele dreptafei. Posne 2-8, Irmos: Se veselesle de tine. zvorit-ai paraie de invafa- Lturi, care adapau pre cre- dinciosi, si uscau apele cele furbure ale mulf{imei Dumne- zeilor. Tnférindu+e cu puterea celui ce a ridicat neputinfa noastra, puterea cea driceasci 0 ai sfSramat prin chinuire, prea mérite Antipo. Siava cei ce se inchinau dra- cilor, i-ai plecat a se inchina lui Dumnezeu celui _adevarat, carele pentru bogatia milosti- virei s’a imbricat cu trup mu- ritor, cuvioase Antipo. $i acum, « NAscAtoarel: Nascutai pre Méntuitorul, carele amantuit pre oamen! din IN UNSPREZECE ZILE robia vrajmasului, Preacurala. Pentru aceea cu buna cred {a te slavim. si Se veseleste de tine Bise- ,tica ta Hristoase, strigénd: Tu esti puterea mea Doamne, »scaparea si intérirea” Sedeaina, lesu al Slee Podobie: Pentru martrisven Aprinzéndu-te cu focul cel dumnezeesc al dragostei celei dumnezeesti, mucenice Antipo, ai stins vapaia_nedumnezeirii, si aruncéndu-te intr. mestesu- giti arama ars& in foc, te-ai mutat catre lumina cea nea- pus&, P&rinte cuvioase. Roag& pre Hristos Dumnezeu, si se d&ruiase’ nou’ mare mila. Slava, $i scum, a Nascitosret Méangéere celor scarbifi, curafire celor ce pacituesc, tu te-ai ardtat Stipan’ Maicd Fe- cioar’, cicinascand mantuirea lumii, singura te-ai facut turn de putere credinciosilor. Pen- tru aceasta strigam : Roaga pre Hristos Dumnezeu, si se da- rniased noud mare mila. A Cruli, « Niseitoare Rastignindu-te tu Stapane, paméntul s’a cutremurat ; omo- randu-te, lumina s’a ascuns si morfii au iesit din legaturi. fara prea curati Maica ta varsand lacrimi, cu amar zicea: Fiule prea iubite, laud mila ta cea mare, ca acesiea le-ai patimit, ca si mantuesti pre oameni. Peasna 4-a, irmos » ele dreptatii, a statut in- tru a sa randuiali, precum | "se cuyine strigand: Slava pu- aterii tale Doamne*. Improtivirea celor farade- lege, n’a miscat turnul inimii tale, Mucenice purt&torule de chinuri. Drept aceea arzan- du-te de ravna credintei, te-ai arétat mai tare decat focul. Pre cei biruifi de somnul nedumnezeirii, priveghind prea ldudate, cu invafaturile Sfantului Duh i-ai desteptat ca- tre infelegerea cunostintii celei | adevarate. Sh Lmplutu-te-ai_ de darurile Duhului prin gura Cuvéntato- rului de Dumnezeu celui re- zemat pre piept, de unde ai si izvorit dumnezeestile invafaturi juturor credinciosilor, cuvioa- se Parinte. $i acum, a Nisedioare Dupa nasfere ca si mai ’nainte de _nastere te-ai pazit nestricaté Maica Fecioara, cé ai nascut pre Ziditorul tuturor, carele a luat din tine trup o- | amenesc de buna voie. LUNA AFRILIE Passna Sea, Irmos T Doamne lumina mea in lume ai venit, lumina cea »sfanta, care intorci dintru in- tunerecul necunostinfei, pre »eei ce te laud& pre tine cu weredinfa“. Suindu-te la muntele bun’- fAtilor Fericite, ai_intrat subt norul cel desavarsit al cunos- tinfei, si cu Dumnezeu ai vorbit. Cu impletirile cuvintelor fale, din adancul nedumnezei- tii ai vanaf pre oamenii cei ra- facifi, si i-ai mantuit prin dar, | lerarhe. lui Dumnezeu sfintite Mucenice, ai micsorat inalfimea idolilor cea prea fara de Dumnezeu. Si acum, a Niscitoarei: Domnul cel mai pre sus de dumnezei fiind chipul lui Dumnezeu, imbracéndu-se cu frupul meu, s’a sdlasluit in pan- tecele tiu, Preacurata. Pessne 6-2, Jortfi-voiu tie eu glas.. Pisignindut membrele prin 4 Dinfranare, ai incununat ne- voinfele cele sihdstresti culup- tele cele mucenicesti, care le- airabdat cu faria cugetului, fe- ricite Antipo. Thaintea divanurilor ai stitut, purlatorule de chinuri, propo- | veduind intruparea celuice s’a smerit pentru fine, si astatut in- naintea judec@fiilui Pilat, sia o- asul cu Crucea. Dorind de omordrea celui ce pre Cruces’aomorit, dum- nezeescule Antipo, ai intrat in bou de arami ars, si omorAn- du-le, te-ai adus jertfé Dom- nului. Si acum, « NiscBtoarei Sifant este Domnul lisus, cel ce s'asdlasluit in pantecele tiu Fecioar’, cel ce se odih- neste pre sfinfi, si mareste pre ceice cu credinf& adevarat& il slivese pre el, Fecioara. emosul Jettfivoiu fie cu glas de -laud’, Doamne, Biserica stri- ga catre tine, de séngele dra- ,cilor curafindu-se cu singele .cel curs prin milostivire din »coasta ta“. CONDAG, glasal al 4-lea, Podoble: Cel ce te-al inde. Tmpreu a sezator prescaun cu Apostolii, si podoabi, Ar- hiereilur (e-ai facut Pericite prea m&rindu-te muceniceste, aistrélucit ca un soare, lumi- nand pre tofi, sfinjite Antipo, si risipind noaptea cea ad&nca anedumnezeeivii. Pentru acea- sta te cinstim pre line ca pre un dumnezeesc sifinfit muce- nic si dafator de timaduiri. Iniru eceasti lund in 11 zile, pomenirea sfan- tului sfing uucenie za ‘riscopp Per- a ac 2 te ower su le fo wt day a Ui apd neu 4 unpprerces a beeina ib ton ae beeen hnipe, ye wade mute Mu Acesta a fost tn zilele tmpiratalui Dometian, intr’o vreme cu sfinfii A- postoli, de cari a tost hirotonisit gi e piseop bisericii Pergamului Asiei, chnd envantatorul de Dumnezeu si evanghelist oan era izgonit la Patmos, precum serie si tn epistola sa, numindw-l pre acesta preot credincios si mucenic. Deci sfantul Antipa fiind Arhieren al aceleiagi biserici foarte batran, pastorea gi oc&rmuid turma lui Hristos cu toatd pioasa petrecere. Pentra aceea fa si prins de idololatri vadindw-l singori dracit carora se inchi- nan ei, jeluinda-se c& nu pot trai in local acela, nici a primi jertfele ce li se adu- cean, ci-i goncgte Antipa. Deci stind de fafa tnaintea ighemonului, se silea a-l pleci ca cuvinte, ca si se lepede de Hristos, zictnd cum ca lucrarile cele mai vechi sunt mai cinstite, iara cele noua gi de curind ivite sunt mai necinstite, si cam ca legea Ellirilor este veche, gi s'a Caesuut tu miulyi auiy iat viedinja’ utepti nilor, s’a inceput tn urma, si de_putini oameni primita. La care réspunse Sfantal tmprotiva, aduednd la mijloc Iai Cain, si cea dintru inceput rasarita. rau- tate. Caruia nu se cade a urma bunii credinciosii, mtcar de au fost si vechi dintAiu. Dintrn aceste cavinte pornindu-se ighemonul cu. ménie, porunci de bagara pre mucenic a acea maestrie de munca, cc eri facuts tm chip de bow, tmtru care rugéndu-se Sféntnl malt la Dumnezeu, si ludnd puterea sa cea mare, si multu- mind pentra c& sa tnvrednicit a patimi pentru dansul, si rugandu-se gi pentru cei ceri vor lace pomenirea, ca sh fic feriti nepitimagi si de alte boale, iara mai ales de nesuferita durere a dinfilor, se roga si pentrn iertarea picatelor, gi pen- tru mila la viitoarea judecata. $i doban- dindu gi corerea dupre pofts, c'a_mutat catre Domnul, Si s’a ingropat in biserica Ae , din Pergam, izvorind purorea minuri si tamédviri. Si se face amintires lui ta prea cinstita bisericd a sfantului si intra tot jelaudatuiui apostol Ioan cavantatoral de Domnezen, aproape de sfanta biserica cea mare. Intranet, pomenives ween civionssl t se éelei din Cis, “ a ht, ecu co iain io soutien srg tt Se desplrjeyte Trifinia de tupul cel Intra teessti oj, pomeri pariatelui nostru Farmutie Sth: A iepit din ceste do aicea Farmutic, In luna Farmuti, care este Apiilie Cu ale lor sfinte rugéciuni, Doamne, milaegte-ne gi ne mAntueste pre noi, Amin. 18 prea cuviosului Peasna 7-2, Irmos n cuplorul persesc linerii lui ,Avraam, cu pofta bunei cre- dinfe, mai varlos decat cu va- »paia focului fiind aprinsi au »sirigat: Bine esti. cuvantat in »Biserica slavei tale Doamne*. Inchipuind pre cei trei tineri Mucenice mirite, ai stitut ca in cuptor tn mijlocul maestriei de arama arsd, facuté cu vi- clesug, strigand: Bine esti cu- yantat Dumnezeul meu si Domnul. Fiind incunjurat de toate parfile cu roud dumnezeeasca, nu feai ars nici cum find in mijlocul focului, nici dracilor nu ai jertfit, strigand: Bine esti cuvantat in Biserica slavei tale Doamne. utere dumnezeeasca inta- rind pee varstei, Parinte, ca o nicovala fare, ai alergat citre priveliste, strigind: Bine | esti cuvantat Dumnezeul meu si Domnul. Stark. Impodobit fiind cu dumne- zeescul Dar al ierarhiei, iaras te-ai infrumusefat si cu porfira sdngelui tau injelepte, si al a- lergal c&tre imparéifia cea de sus, bucurandu-te aratat. Si acum, « Naseatoaret Din sangiurile tale cele fe- cioresti, Doamna, s’a intrupat Cuvantul cel impreuné far& de inceput cu Tatil, ca sd indrep- teze zdrobirea noastra: Bine- cuvantataé esti tu intre femei, prea curata Stapana. Peasna 8a, lrmos Mainile {ntinzéndu-gi Danii cum nu yezi ca prin o- A\ glinds, nici prin somne hi- nele col desavarsit, céici au tre- cut vedeniile, ci fata c&tre fafa, cu bucurie strigind celui ce te-a maril: Binecuvéntafi_toate Eeune Domnului pre Dom- nul. Pre tine oaia cea dumne- zeeasci a pastorului Hristos celui mare, carele ai pastorit bine turma lui prea infelepte Antipo, te-au ars de tot in foc cei fSridelege ca pre un miel, strigand: Binecuvantati toate lucrurile Domnului pre Dom- LUNA_APRILIE P asii inimii tale tnt&rindu-fi pre piatra dumnezeestilor po- runci, nu te-ai miscat de van- furile chinurilor celor cumplite, nici de innecarile celor facdtori de dumnezei idololatri, prea in- jelepte Antipo, cantand: Bine- cuvantafi toate lucrurile Dom- nului pre Domnul. Binseuvintén pre Tatil Cu adevarat ai castigat slava lui Hristos, mucenice An- fipo prea infelepte, si indoité cununa ai primit, ca un pastor adevarat, si patimitor purfator de biruinfa, cu care si impo- dobindu-te, strigi: Toate lucru- rile binecuvantafi, ldudafi pre Domnul. i acum, # Nicedtores Ca o Maic& a Facdtorului tuluror, ca un dumnezeesc locas al Atotfiitorului, ca un p&mént nearat, ce ai odraslit spicul cel nesemanat, Maica Fecioara, mantueste si pazeste pre cei ce pururea cu credinta, strig8: Binecuvantafi toate lu- crurile Domnului pre Domnul. temonut Si siudim, bine si cuvantim Minile intinzandu-si Da- oniil, gurile leilor cele des- “chise in groapé le-a incuiat, si puterea focului a stins, cu »buna fapti incingandu-se, ti- »nerii cei iubitori de buna pcredinja, strigand: Binecu- lui pre Domnul*. Peasna 9-2, Irmos Hiistos plate cer neti. Arsind cil&toria cea sfin- iti, ca un ierarh, lerarhe, viafa cea prea sfinfita, cu sfin- fenie o ai dat facatorului si Ziditorului tau prea sfinte mu- cenice Antipo. Ca unul ce te-ai ficut fru- mos cu felurile bunatéfilor, prea fericit, te-ai_infrumusefat si cu marirea muceniei, si te-ai mutat c&tre Domnul cel fru- mos, indumnezeindu-le dupre daruri_ de Dumnezeu cuprin- sule. Astéti Pergamul se bu- curd, pentru. dumnezeeasca priznuire a prea sfinjitului pustor, gi chiama cotafile care sunt fmprejurul lui, cu care impreuna si noi bucurandu- ne, sa-l incununim pre el cu laude. Sicriul sfintelor tale moa- ste, sfinfite Mucenice, izvora- ste mir de fam&duiri, gonind puloarea cea rea a patimilor, si pre cei ce cinsfesc pome- nirea ta, ji umple de buna mireasma cu adevarat. Si ncam, a Naseatoarei Ziditorul soarelui si al ste- lelor si a toaté faptura, ne-a | IN_DOUASPREZECE ZLB _9s »vantafi toate lucrurile Domnu- | rasarit noua lumina din pan- tecele {Au cel purtator de lu- min’, pre carele roagé-l ne- incetat Fecioar’, ca s& lumi- neze pre cei ce te lauda. renosut Hristos piatra cea netaiaté ,de man’, cea din marginea »unghiului, din tine muniele »cel netéiat Fecioara s’a taiat, ,adunand firele cele osebite. »Pentru aceasta veselindu-ne, »pre tine Nascitoare de Dum- »hezeu te slavim“. $i conlalté slujba a Utreniei dupre randwial& $1 Ompustul. INTRU ACEASTA LUNA IN 12 ZILE. Cel dintru sfingipren cuviosul pisintele nostru Vasilis Mirturisitorul, Episcopul Periului La Doamne strigat-am, Stihirle glesul lee Podobié: putas semn oelor ce trilucind pomenirea ta ‘mai mult decat soarele QW) ai rasarit credinciosilor, luminand lumea cu dumneze- estile luminari, gonind negura patimilor, si intunerecul dra- cilor. Pentru aceasta te fericim, sipreste ani cinstim sfinfita adormirea ta, slivind pre Mantuitorul, fericite Vasilie. Cu sageata cuvintelor tale, ai r&nit adunarile celor f&ra de lege prea fericite. Pentru (ROSANA OMA OOM IIS) STAN OMSAMNAAOWAOTSS oa LUNA_APRILIE - - aceea au dat glas norii ceru- | rilor, celele ingerilor cu bucu- rie au laudat rabdarea nevoin- jelor tale. Drept aceea bucu- randu-ne, impreuna cu dansii, | cu credin{a te cinstim ca pre un luminator a toati lumea, si ca pre un rugator prea fier- binte. Thfelepteste castigand cele ceresti in locul celor pamén- |) testi, sin locul celor strica- cioase, cele nestric&cioase, bu- curanduteai schimbatslava cea pieritoare, cu slava cea neple- rifoare. Si in locu! goanelor si a supararilor celor de mulle feluri ai cAsligal imparafiile lui Dumnezeu cele mai pre sus de cuvant; intru care si veselindu-le impreuna cu in- gerii, Vasilie, roaga-te pentru cei ce cu credinfa te lauda. Slavi, $1 acum, a Niscitosrei Ceea ce ai nascut jerale- cul, care a vazut Isaia mai ’nainte in lingurila, si in vre- mile cele mai de pre urma a luat trup din tine Nascafoare de Dumnezeu, si a curajil | toate patimile omenesti, cu fo- cul Dumnezeirei arde piica- tele mele si de toati spurc’- ciunea ma spali, Mireasd a | lui Dumnezeu. A Crud, @ Nitscitoarel Prea curata Stipana va- % zand pre Hristos omordndu- se, si omorind pre vicleanul, lacrémand ca o Maicd, luda | pre cel ce a iesit din pantecele ei, si mirandu-se de indelunga rSbdarea lui, striga: Fiul meu | prea iubite, nu uita pre roaba | 1a, nu zabovi iubitorule de oa- meni, cela ce esti dorirea mea. LA UTRENIE CANONUL Sista. A efruin acrostih la Greci este acesta Cant ea osirdie sfargitul tan Périnte, Peasna Tot, gHSUl al Sele, ive pa trecdndu-o ca pre uscat, HAL si din réutatea Eghipetu- | ,lui scap4nd Israiliteanul stri- "ga: Mantuitorului si Dumne- »zeului nostru s&-i céntam*. Lamina cea negraita. si ‘in trel lumini fi-a rasarit fie intru imparatia Cerului cea ne- miscatd, si dupre vrednicie te-a primit veselia dreplilor Parinte. Deschisu-s’au usile Edernu- sila Arhierie te-ai adaos arhiereu, gi te-ai num&rat in Biserica celor intai nascufi, 0 mucenice Vasilie. Suvi. Curajindu-{itrupul mai ’na- inte decat cugetul, te-ai suit in | muntele bunatafii, ca alt Moisi. || Pentru aceea vizind pre cel '| ce este pururea, te-ai lipit de || dansul, cuvioase Parinte. $i acum, a Nisedioarei Ziditorul tuturor unindu-se dupre Ipostas cu trupul, care La luat din fine, a iesit negrait, N&scitoare de Dumnezeu, si bine a voit a vorbi cu oamenii. Peasna 3-2, Irmos To apt ntbriras menirea fa cea vrednic&d de minune si pururea po- menit&, cu bucurie veseleste adunérile ortodocsilor. De norul trupului_dezbra- candu-te Cuvioase, si dezle- gandu-te de legaturi, te-ai apro- piat de Dumnezeu. Slavk Patimitai osteneli si multe suparari pentru Hristos, Cuvi- case. Pentru aceea te-ai invred- nicit si imparafiei lui. $i acum, + Niseitosrl Avandute pre fine ajulor si folositoare, nu ma voiu ru- sina, ci ma voiu mantui de vrijmasii_ mei, prea curata Maica lui Dumnezeu. Irmosut Tu esli intarirea celor ce yalearga la tine, Doamne, tu ,esti lumina celor intunecafi, »si pre tine te laud’ Duhul »meu*, Sedesina, glasut |-iu Podobie: Mormantal thu Ca soarele ne-a rasarit noua sfanté pomenirea ta in: {elepte, si lumineaza lumea, lu- | minandu-o cu dumnezeestile i tale minuni, Vasilie. Care sa- varsindu-o astazi, strigam: Roagé-te lui Hristos pentru noi lerarhe, ca sé ne mantuim. Slavl, $i acum, a Nisedtoare Multimea se veseleste, liu- dand cu credinfé numele tau in toate zilele, si cu dragoste mirind inalfarile tale pururea, Nascatoare de Dumnezeu. Ca tu esti lauda si ajutorul si par- linitoare nerusinata, tuturor ce- lor ce cu credinfa fe cinstesc pre tine Fecioara. A Cratcli, « Niscdtoar Cand te-ai suit Cuvinte pre lemnul Crucii, lumina soarelui s’a ascuns, si toali lumea s’a spaiméantat si de fricé s’a_cu- tremurat. laré Maica ta sténd lang& fine, striga: Fiule prea iubite, cum de voia ta mori, lumina mea cea neapusi? Peasna 4-a, Iemos uzit-am Doamne faina ico- nomiei tale, infeles-am lu- ,crurile tale, si am proslavit ~Dumnezeirea ta“. Ficand rugiciune c&tre Domnul, ai surpat cugetul cel inalt al eresului celui rau cuge- tator, si ai veselil Biserica, Pa- rinte. P uitorul de nevoinfe_pri- mind lupta cea nesl&bit& catre LUNA_APRILIE Slava. Tnaltandu-te catre Dumne- zeu, limbile cele ce se inalfau, si micsorau slava dreptei cre- dinfe, le-ai smerit, Vasilie. $i acum, « Nisoltoarei Bucuré-le munte umbros, bucuré-fe indlfime negraita, a- daneime nespusi. Bucura-te pod, carele treci pre oameni c&tre viafi, Mireasé a lui Dum- nezeu. Peasne 5-a, irmos &necandstrigim tie Doam- =. ne, mantueste-ne pre noi. ,C& fu esti Dumnezeul nostru, ,afard de tine pre altul nu stim". Darul cel dumnezeesc si- lasluindu-se intru tine, purt&to- rule de Dumnezeu, te-a aratat pre tine pastor credincios Bi- sericii lui. Omorandu-fi cugetul si pa- timile trupului, ai urmat dupa Shand inainte aparator dog- melor dreptei credinte, ca un arhiereu prea ales, ai gonit dogmele cele rele, Fericite. $i acum, « Nasektoare, Fiind locas prea sfant, ai nascut izvorul nepatimirii, Maica Fecioaré prea curala. Possna O-a, trmos Curdjege-mé Mantutorvle.. mpingandu-e de ferbin{eala Acea veselitoare a celor ce- | color rau credinciosi resli, ai parasit scaunul cel de pre pamént, si ca un prea bland ai casligat mostenirea cea ne- pieritoare, in paméntul celor blanzi, Cuvioase. Defaimand ratacirea eresu- lui celui hulitor, si avand cuget dumnezeese si buna credinfa ortodoxé, ai invafat, cu osardie pre tofi a cinsii chipul Mantui- jorului, vrednicule de minune. Slava, Ca un biruitor prea mare, cu adevarat ai biruit taberile “‘uvinase, {indu-le cu improtivirea ta, si incununand plinirea credincio- silor cu dogme dumnezeesti, prea fericite. Si acum, « Nésedtnarel Mantuitai pre neamul o- menese de omoraciune si de stricAciune, caci mai presus de fire ainascut pre cel din fire dé- lator de viafa, spre facerea de bine a credinciosilor celor ce cu credinfa te lauda, Fecioara cu fotul fara prihana. Irmosut Curateste ma Mantuitorule, ci multe sunt férddelegile mele, si ma ridic& dintru adan- cul rSutafilor, rogu-ma. Caci ,catre tine am strigat, si m& auzi »Dumnezeul méntuirii_ mele“. CONDAG, glasul al 2-len Fodoole: Cautind cole de sts. Luminandu-te cu lumina 4 IN DOUASPREZECE ZILE celui de sus Fericite luminezi pre tofi, cei ce cu dragoste cinstesc cinstifé pomenirea ta, parinte Vasilie, sfinfite patimi- forule. Roagile lui Hristos Dumnezeu neincetat pentru noi tofi. Toth avewoté lund In 12 zle, pomenttea pre cuviosului pirintelui nostra Vesiie Marturs torul, Kpiscopul Patel, Sth’ Bacurindu-te sivirgogie-te, de trot ort feticite Vasile, “a Chci acolo ei merge unde te vei umplow de mult bucurie. Inint a douisprenecen 21 Vasitie mort, Cu'cele de ingropare s's imbricst, Acest sftat Vasilie, pentru covarsi- pent toarea buna faptd a ca gi cca de Dum nezeu placuta viata, se faci Episcop Pariei, pre vremea necuraflor hulitori de icoane. Carele dupa damnereescnt Pavel, pentra ca si nu se uneasea cu icono- mahii, gi s& so isvtleared Ia lepidarca sfintelor icoane, si-a savdrsit toata viata a goane si suferinge si necazuri; izgonit fiind si umbland din loc tn loc, ajutand si intirind ptrintestile dogme, urand ada- Dil ine orbdincioge'y eed Rese credinfa. Pentru aceasta siujind tn tot lscrat iui Damnezen, si cu buna piacere fiind pana in sfargit, ca pace a adormit. Totru aoeasté gi, Ia snul dele cities tumi gese mil patra sule cinczedl, s'¢ adus closttul Briu al pres. sfintel Stipdne! nossire Naso tonre de’ Dumnezou, dela. Episcopla. Zia, la éelatee cou imparatsasea, in aisle impérafilor gt Romand Porfroghenifi, noua prezsce. Si duph acesa si mnitatin Anecmeh de Mleopetton, sick wide oo vnd ardmile, in treizesi gi una de zile le Ivel hal August Inte aceasth ti, pomenires. pres cuvionss Maicei noastre Antute, Sica Immparatulul Con- stentin Copronim, Sih Din rds urd rod ate bine sairosind, Cueernis Antusa de pe pimint si din vioji defiant, Acccasta sfantt do multe ori fiind st lita de tatal sau ca si se tnsoteascd cu barbat, nu s'a plecat; iara dup’ moar- tea lui avand prile), toata averea ci im- parfinde-o la siraci gi la biserici gi Ia sfintele case, s'a facut maicd a multor saraci si vaduvelor aparatoare. Deci {n mai multe randuri, prin multe indemnari find silita de imparateasa cea ortodoxé Irina, ca si petreacd gi impreuna si tmpara- teascd cu ea, nici com a’a pri sfte aile petrocea tn palat, pro divalana adicé era tmbracata cu haina impiratea- sea, iaré pe dinléuntru, avea haind de par. Bautnra ti era apa si hrana sihastreased, cu ochii plini de lacrami, gi cu cAntare de laud tn gord. Pentru care a 3i luat viata monahiceascd, fiind tunsi de mina sfantului Tarasie, In manastirea ceea ce se numed a celor de un cnget, si de atuncea nici ea n’a iesit din manastire, aici alta din surori, Aceacta nu a rimac dela slujba biserici, nu a slabit, nu s'a lenerit totra rugiciuni. Ochii sai niciodata s'au stins din lacrimi, smerenia ci era nemésurata, sloje& tuturor sororilor, im- podobea biserica, cra aps, Ia mast sta in pisioare gi slujed. Deci ap facind in toata vremea vietii sale, s'a mutat_im- Preund cu rodurile bunatafilor, la Dum- nezeu, de cincizeci gi doi de ani fiind. Inte aceneth sf, pome Dima i Protion. Sti: Protion intai de ep s's lipsit, Dupi carele Dima a inting grumazul le edt, Intra acest zi, pomenires stinjllor tri ma- ceniei: Mina, David qi loan. Stih: Cu sigetiucigesii de oamoni su omorit, ‘Tre robi ai lui Dumnezeu monahi, cei prin dregoste au murit, Intru aceasti zi, cuviosul Acachie eel now carcle le Sfintul Munte in schitul Cavsocativiului a sihdstrit, Ia anul o mie gapte sute treizes, fn pace # dormit tin wat, Insi pre cei vechi prin ostencle ini intree: Cu ale lor sfinte rogacivni, Doamne, milueste-ne 9 ne mantueste pre noi, Amin. Peasna 7-8, Irmos: De gi now tu Acachie cu anil te-ai inerii evreesti, au céleat in ,cuptor vapaia cu indraiz- CRNA AE TATA HAIAUITIUIM 98 LUNA APRIL, »neala, si focul in roud lau | *schimbat, strigand: Bine esti cuvantat Doamne Dumne- »zeule in veci*. O ce veselie nespusi este ceea ce te-ai invrednicit a lua prea fericile, s&lasluindute in lumina cea fara materie, si cantand: Bine esti cuvantat Doamne Dumnezeule in veci. Fiind impodobit frumos cu cununa dumnezeestei bune po- doabe, danjuesti impreund cu oslile cele de sus prea fericite, strigand: Bine esti cuvantat Doamne Dumnezeule fn veci. Stava. [mpodobindu-fi_turma cu cuvinte si cu faptele dumnezee- stilor tale bunatafi, te-ai tmp: dobit infelepte cu cunun’, stri- gand: Bine esli cuvantal Doamne Dumnezeule in veci. $i atum, a Nascitoarei Blestemul Evei cel dintai |-ai mutat Curala tn binecuvén- tare, n&scand pre Fiul lui Dumnezeu, caruia strigim: Bine esti cuvantat Doamne Dumnezeule in veci. Teaane Sa, limos: N Cel ce s'au facut ox Deru. ‘find mantuit de intristari si de turburarea cea cumplilé a viefii, ai cstigat bucuria si ve- selia cea iai pre sus de cu- vant, prea fericite, cantand: Laudafi pre Domnul si-] prea inalfati intru tofi vecii. Ca _fierbinjealé partinind dogmelor celor parintesti, les- ne ai stricat barfirile celor hu- litori, P&rinte ar&latorule de cele dumnezeesii, sirigand: Bi- necuvaniafi toate lucrurile Domnului pre Domnul, Binecuvaniim pre Tatll G ela sivarsind ne- vointele cele cinstite marite, ai dobandit sfarsitul cel fericitin- tru Hristos, invafatorule de cele sfinte, si te-ai invrednicit a lo- cui in corturile sfinfilor si pur- tand cununa dantuesti in veci. $i acum, « Nascitoars A paratoare te avem credin- ciosii prea sfantd, si prin rugS- ciunile tale ne izbavim de cele rele, lui Hristos strigand: Bi- necuvéntafi toale lucrurile Domnului pre Domnul. emooul S& iudim, bine si euvintém.. Cei ce sau facut cu Darul ~laéu biruitori tiranului si vapa- jel, tinerii ceice au pazit foar- ‘te poruncile tale, au_ strigat: “Binecuvantafi toate lucrurile »Domnului pre Domnul". Peasna Qa, Irmos: Cu edevirat Nascatorre... Cc: sfinfenie sdvarsindu-fi viafa Parinte, si slujind lui Dumnezeu cu faptele tale, cu adeyv&rat ai dobandit imparatia cerurilor. ind calatoria si pa- zind credinfa, si nevoinfa ispra- vind, bucurandu-te, ai primit cununa dreptafii, Vasilie. Sivi Tndulcindu-te de lumina cea neschimbati, si stand fnain- tea lui Hristos prea. sfinfile, adu-fi aminte de tofi, cei ce cu dragoste isi aduc aminte de tine, Parinte. $i scum, a Nassitoerei Luand Ziditorul pentru mi- lostivire din pantecile tau firea cea stric&cioasi, o a imbracat pre dansa cu_haina nestricé- ciunei, prea curataé Fecioaré. most Cu adevirat Nasc&toare »de Dumnezeu, te marturisim »pre tine Fecioara curala, cei »Mmantulfi prin tine, cu cetele ncele fara de trupuri, slivindu- ite pre tine‘. SI cos Utreniei dupre randuiali INTRU ACEASTA LUNA WW 19. ZUR, Sidnut sfingtul mucente Artemon. La Doamne sirig«t-am, Siihirile, glasul 1-iu. Podobie: Ceeu ce ogi buetrie.. iefuind pre paméni, te- ai impreunat cuingerii cei fird de trup, si im- preuna cu dansii neincetat slu- | jesti Treimii, Artemoane, de Dumnezeu fericite, unde pu- rurea, ca un om ceresc, um- bland cu minunile cele dum- nezeesti, invefi pre cei de pre pamént cele de sus, Luminandute cu dumne- zeeasca lumina, cu multe munci fi-ai trudit trupul t&u, si te-ai mutat catre luceafarul cel ne- materialnic, prin carele, cu ru- g&ciunile tale, gonesti noaptea cea intunecoas’ a patimilor, luminand sufletele noastre, in- feleple. re cei ce cu credinfi si- yarsesc pomenirea fa, lauda si multele nevoinfi ale cinstitei muceniciei tale, sfinjite Muce- nice, nu inceta rugandu-te pu- turea, ca sa fie paziti de nevoi si de scArbe, si si se izbavea- sci de stricdciunea ceiace va sé fie, mucenice Artemoane, pro- poveduitorule de Dumnezeu. Slavd, $i acum, « Niselioarel A unecandu-mé cu n&ravul cel stricécios, zac implantat, ci catre nasterea fa alerg Fecioa- 1a, izbaveste-ma de viforul cel improtivnic, si de multe feluri de ispite, ca neincetat si laud Darul tau, Nasc&loare de Dum- nezeu, Maica pururea Fecioara. A Grudi, a Nasedtoarei and lang’ crucea Fiului si Dumnezeului fiu, si vazand indelungd rabdarea lui, prea curat& Maica, plangand graiai Vai mie prea dulce Fiule! Cum pitimesti acestea fairs dreptate? Cuvinte al lui Dumnezeu, ca si méantuesti pre oameni. LA UTRENIE CANONUL Stantului Peasna 1-8, glasul al S-lea, Itmos; A patrecandu-o ca pre uscat »si din r&utatea Eghipetu- ,lui_sc&pand Israiliteanul, stri- aa: Mantuitorului si Dumne- ,zeului nostru s&-i cantim, Datstorul infelepeiunii des- | coperind vistieriile ei, din de- stul dé darul cuvintelor, celor ce cu credin{a laud’ pre pati- timitorul sau Artemon. Pre fine cel ce te-ai_rénit cu sgeata dragostei celei prea dulce a lui Hristos, patimirea frupului, din tinerefele fale, nu a putut si te desparta de dra- gostea acesteia, infelepte Ar- temoane. Shevt.. (Gu deadinsul privind la a- dancimea dumnezeestei Scrip- turi, Artemoane, intelepteste ai infélepciunei, cu care pre fofi credinciosii i-ai imbogatit. Si acum, « Néscktoare oi cei pre pamant nas- cufi, de pre pamént la inalfi- scos avufia cea mai buné a | LUNA_APRILIE_ | cesti, savarsind viaja, la Cer mea Certilui ne-am inélfat prin nasterea ta Nasc&toare de Dumnezeu curat&, si stérei cetelor ingeresti ne-am im- preunat. Peesna 8a, Irmos “Tu egh intarives, u pulerea Duhului im- bracéndu-te, ai biruit ta- berele cele asupra Ziditorului, prea vifeazule Artemoane- Cu ploile sangiurilor tale celor patimitoare, ai stins va- paia nedumnezeirii, prea cu- yioase Artemoane. Slovt.. Thfierbanténdu-te cu grija, si aprinzdndu-te cu dragostea cea dumnezeeascd prea cu- vioase, pentru aceasta ai pa- timit. $i acum, 9 Nisedtoarel Nastera ta Preacurafé a dezlegat greselile noasire, si cu dreptate a legat pre tofi cre- dinciosii. lrmosul ‘Tu esi intarirea celor ce ~alearg’ la fine, Doamne; tu esti lumina celor fntunecafi, asi pre fine fe laud& duhul meu", Sedeaine, glesul al +e Podobie: Degrab ne intampini pre noi... sndndu-le cu martu- risirile cele sfinfite si muceni- te-ai suit, infelepte Artemoane, si ai primit dela Dumnezeu cu- nun nevestajits. Pentru acea- sta praznuim sfanta pomenirea ta, strigand; Adu-fi aminte de noi sfinjite Mucenice, stand fnaintea lui Hristos. Slavi, $4 acum, « Nkvokt lu vom facea nici odal& noi nevrednicii, a vesfi_pute- rile tale, Nasc&toare de Dum- nezeu. C& de nu ne-ai fi par- tinit tu, cine ne-ar fi izbavil pre noi dintru atatea primejdii? Sau cine ne-ar fi pazit pan’ acum slobozi ? Nu ne vom de- parta, dela fine Stapana, ca tu méntuesti pre robii tai. puru- rea de tot felul de Pius A Cruci, « Nascitouri: Miclusaua cea prea curali si Fecioara, dac& a vazut pre Fiul s8u pre carele ba nascut, pre Cruce intins, cu dureri de moarte si-a turburat sufletul, si cu osardie a strigat: Unde este pomenirea darurilor si a minunilor tale, prea iubite Fiule, cu care s’a indulcit_no- rodul cel nemulfamitor? Ins& ca sa mantuesti neamul ome- nesc, acestea acum le pati- mesti, Peasna 4-a, Imos JixzitamDoometainaico- Anomiei tale, infeles-am ylucrurile tale, si_ am proslavit »Dunmezeirea la”. Jertfa ta s’a indlfat la jert- felnicul cel ceresc, si s’a facut acum bine primitaé Stapanulut tuturor. Tnatjandusi cugetul catre virea cea mai aleasa, te-ai in- vafat tainele lui Hristos, pentru care ai si patimit, prea cuvioa- se Arfemoane. Stavk, Tntemeindu-te pe piatra cea neclatité a dragostei Ziditoru- lui prea cuvioase, nici cum nu te-ai clatit cu cugetul de asu- prelele si intreifele valuri ale yrajmasului. $i scum, « Néssitoerel: pre o vistierie nedeger- fata a darurilor avandu-te pre tine Slapani, tofi primim dela tine darurile minunilor. Peasna Sa, Irmos umineaza-ne pre noi Doamne cu poruncile ta- »le, si cu braful lau cel inalt, »pacea ta di-ne-o noud, iubi- wtorule de oameni*. Oprind valurile nedumne- zeirii, ai méntuit pre poporul cel bine plecat, si |-ai indrep- tat catre limanul credinciosilor intelepte. Ca un lumingtor luminos cu lumina bunit8filor, ai des- coperit fntunerecul inselaciu- nei, si pre oarneni i-ai indrep- tat catre lumina. LUNA APRILIE candu-te tSinuitor al lui | Hristos al tainelor lui celor ne- graite, prin patima te-ai adus pre tine jertfa placuta prea cu- vioase Artemoane. De spurcdciunea patimilor side tind, curafind sufletul meu, cural du-l inaintea lui Dumne- neu, prin rugaciunile tale, Mi- reas a lui Dumnezeu. $i acum, a Nascdtoarei: upre lege patimind pen- tru Hristos, Artemoane, porunca cea r&u credincioasé a yrajmasilor celor faradelege aiinfruntat. Pentru aceasta te-ai si ar&tal mucenic dupre lege, incununéndu-te cu _biruintele cele dumnezeesti. Cu focul cuvintelor tale se- cand paraele cele turbure ale nedumnezei izvorit cre- dinciosilor rfuri luminoase ale credinfei, prea cuvioase Arte- moane. Stevi Cu deituirea cea vilejea- sc& intrarmandu-fi cugetul asu- pra sarpelui celui lupt&tor, surpandu-l pre acesta Lai ar3- fat mort, siai primit dela Dum- nezeu cununa biruinfei. 51 scum, « Niseitoarci u Darul cel. dumnezeesc al nasterii tale, cei muritori ne-am facut nemuritori, si ne- am mantuit de stricéciunea cea dintai, si cu haina nestricdciu- nei ne-am impodobit, Nasca- toare de Dumnezeu curata. Irmosul Curaleste-ma Mantuitorule ,cé mulle sunt faradelegile mele, si m& ridicd dintru a- »dancul r&utafilor, rogu-ma, " e&ici c&tre fine am strigat; si »m& auzi Dumnezeul mantui- pti mele*. Intu aceasté lund in 18 aile, sfantul sfintitul Mucenie Artemon. sijh_ Allat-a cununi Artemon cele de cu- rand that, Cuvenite capului lui celui taint Intru aceasté zi, sfantul nou! mucenic Di- mitrie Peloponisiul, carele sa nevoit Ia anul (0 mie opt sute tre. intra aceasta 21, pomenires sfingilor mucenici faxim, Chindian sun: Cari sunt aceptia, “Chindilian, Maxim si Dada gi Dage fir de capete zac Jn ailele tmpératilor Maximian gi Dioclifian rau credinciosii, prinzAndu-se Sfingii acestia in satul Oxivia, au fost dusi la ighemonii Tavrichie si Gaie. Si stand la cercetare, gi marturisind pre Hristos, ford bagati Ia tochisoare; de cind dormiau ei a venit diavolul semuin- da-le lor cele din protiva; si dupa ce s’au sculat ei an sittut la rngacinne, tn tirindu-se unul pre altul, gi vind inge- rul Domaului, i-a facut pre ei indraznefi. Tard dupa oe s'a faent zivd, sculdndu-se ei si foarte silniciti find de rau credin- ciogi, nu s'au lepidat de Hristos, ci ari tat gi cu Indrasneala marturisindu-! Dum- nezeu adevirat, gi facator totului, au fost atuyi camplit $i pug! 1a Inchisoare; apoi mai in urm’, impreund en ceilalti find cercetati li s’au taiat capetele. Intru_ aceasti 2i,pomenitea sfantului mucenic Bievterie Persul. Gi de voie spre ascufitul sebiei a stitut, Tniru sceasth s', pomenies sfantului muce- nie Teodosie Sth: Dumnezellor nici cum plecdnduce a aduce jertfire, ‘Ascufitului sabiei tai ficut Teodosieuneltire. Intru eceasta x, pomenires sféntulul mucenie Zoi De lovirea srcului Zolle find rknit re lem, Rénesti pre cel co a edus iniduntru.stri- cciunea prin lenin. Ca ale lor sfinte rogiciani, Doamne, milaeste-ne si ne matueste pre noi, Armin Peasna 7-8, Irmos inerii cei ce mersesera din i ludeia in Vavilon oare- »cand, cucredinfa Treimii, vé- »paia cuptorului o au ciilcat, »cantand: Dumnezeul parinti- ,lor nostri bine esti cuvantat“. Aprinzandu-te cu focul cel dumnezeesc al dragostei Sta- panului marite mucenice, prin voio cu osardio ai alorgat o3- tre nevoinfa ostenelilor, zicand Dumnezeul pirinfilor nostri bi- ne esti cuvantat. Imbricéndu-te cu puterea Méngéaitorului, prin rabdarea ta cea vilejeasci, casi apost ai biruit taberile inselaciu ai cdntat: Dumnezeul parinjilor nostri bine esti cuvantat. Slava... Viaja cu intreaga infelep- ciune, si trupul cu curatie in- frumusefandu-i, curat ai lucrat cele sfinte, lui Hristos cantand, sicu mulfaémita strigand; Dum- Sth: Blevirie de igsticians a ia rohit, | a S SONS) _ IN TREISPREZECE ZLE nezeul parintilor nostri bine esti cuvanlat. §) acurm, 4 Nisekionre Ca sé aduc& pre tofi citre slava cea cereasc’, Ziditorul tuturor bine a voit a se naste din tine Nasc&toare de Dum- nezeu, si ca un iubitor de oa- meni si fcdtor de bine, Dum- nezeu impreuna cu noi a vie- fuit cu trupul. Peasna 8-8, Irmos Pre Impiratul cerese. re Impiratul cel cerese IP dupre vrednicie socoiin- du-l mai pre sus de cele pa- mantesti, impreund cu dansul te bucuri_ Artemoane in veci. Pre tine cel ce cu sufletul te-ai inalfal citre Ziditorul, a- supreala munciforilor nici cum n’a putuf si te desparté de dragostea lui, rébdatorule de chinuri. Binecwvintim pre Tat Luminandu-te cu straluci- rile luminii celei dumnezeesti, ca_un {&inuifor al celor ne- graite, ai intrat in jertfelnicul cel neapus al talnelor, ribda- torule de chinuri. $3 acum, a Niscdtovcei ‘el ce mai pre sus de cu- get si de cuvant a luat firea o- meneasca din tine Nascatoare de Dumnezeu, si pre fii ome- nesti i-a facut ai sii, ! SN LUNA APRILIE Irmosut Si laudim bine sh cuvdatim. Pre Imparatul ceresc, pre ,carele illauda ostile ingeresti, »ludafi-l, si-l prea inalfafi in- jtru tofi vecii*. Peasna @-a, Irmos Cu aderkrat Nisektoare. recénd iarna nedumne- , ai ajuns c&tre primavera bunei credinfe, si te-ai invred- | nicit luminii Soarelui slavei. Cu ochii sufletului si ai cu- getului vazind pre Domnul mai ‘nainte stand deadroapta fa, nu te-ai clatit de valurile muncilor, Artemoane. Siavi.. Ca unul ce impreuna cu rabdatorii de patimi, si cu uce- ici h Hristos te-ai inyrednicit i slavei Ini celei dum- nezeesti, roag-] pentru noi ca pre un bun indurat. i acum, « Niscdtonrst Nasc&toare de Dumnezeu, cu indurarea fa, cerceteazé de sus saracia noastra, side stri- c&ciune si de nevoi mantues- fe-ne pre noi. Irmosul Gu adevarat Nascatoare de »Dumnezeu, fe marturisim pre ,tine Fecioara curala, cei mén- ,tuifi prin tine, cu cetele cele fara de trupuri slavindu-te pre SVETILWA aie, yf Suva din THwd sau 8 praznicului. | Si cealaitd slujbi a Uteeniei dupre randuiala ‘p Otpustal INTRU ACEASTA LUNA. Wd ZB. Cet dintru sfinfi pirintole nostra Martin Mir- turisitorul Papa al Romei. La Doamne strigat-em, Stihirile, glasul a . Podobie: Ce te vom ami ie te voiu numi_ acum Martine, invafaétor prea laudat de invafaturi orto- doxe? Corlfeu sfinfit cu ade- varal dumnezeestilor dogme? DefSimitor minciunei prea a- devirat? aprator prea tare al Cuvantului? Lucrator de cele sfinte prea sfinfit? Factitor de minuni prea cinstit? Roagi-te, sisemintuiasca sufletele noa- stre. Cete vom numi acum Mar- tine? riu pururea plin de ape duhovnicesti, care adap& su- fletele spre buna rodire injele- gatoare? Sfesnic, care lumi- neaza lumina bunei credinte ? Munte, din carele pica dumne- zeeasci veselie? Aratétor dum- nezeestilor cuvinte? Doveditor a tot eresul? Roaga-te, si se mantuiasca sufletele noastre. Ge te vom numi acum Mar- tine ? Lucrator prea credincios de cele sfinte, al cortului celui adevarat? Mijlocitor cu cuviinfé dumnezeeasca intre Dumne- zeu si intre oameni? Pahar iz- | voritor de bauturaé dumnezeea- scé? Luminator ca unul ce ai Cuvantul viefii, trigandu-te dela apus, si aratandu-te la risarit? Roagi-le, s& se m4ntuiase’ su- fletele noastre. Savd, $1 scum, « Nésoitowe, G este mai luminat decat | bunatafile tale Fecioara? Ca vindeci si mantuesti pre lofi de patimi, gonind n&padirile cele faradelege ale vraimasilor. Si pazesti de primejdii pre cei ce te cinstesc, si scérbelele opresti, dumnezeeasci Mir eas, fi-te pricind de bucurie mai buna robilor tai, rugandu-te si se méantuiascé sulletele noastre. ‘A Cruct, « Nascdtonre: CG vedere inlricosala este aceasta? Fecioara striga catre Domnul ca o Maica. Durerile care nu le-am cunoscut cand fe-am nascut Fiule, iute p&trund inima mea. Nu sufer a te ve- dea pre Cruce, o lumina ochi- lor mei! Gr&beste de te scoala, si slaveste randuiala ta cea in- fricosata. ans CANONUL Sfintutui Martin, rea. 1ui Toit slesul al 8-169, Irmos pre cea neldiatiio a taiat, si a vazut soarele »paméantul pre care nu-l vazuse. »Pre pierzatorul vrajmas apa lta innecat, si cea neumblaté »o a trecul Israil, si cantare s’a »cantat: Domnului sai cntam, *e& cu slavé s’a proslavit. Mute dureri ai rabdat Mar- line pentru Hristos Dummezeu, si acum nevoindu-le bine, te-ai | mutal catre viafa cea fard du- rere. Pentru aceasta usurea- z-mi_ durerile sufletului_ cele cumplite, Juminandu-ma prin rugaciunile tale, ca sé te laud pre tine. Propoveduitai pre unul din cinstila Treime, pre Hristos Dumnezeu, cel mai pre sus de fiinfi, in dou’ firi si in douad voiri, sin doua lucrari, Fericite ; si pre cei ce nu cred fntr’acest chip, pre tofi i-ai lepadat, Mar- tine prea sfinfite. Slava. Pre scaun inalt tea pus Domnul futuror, ca pre un sfesnic luminos, ca sé luminezi pre cei ce dormiau in noaptea inseliciunei, si si-i pova{uesti cutre lumina cea adevératé a LUNA APRILIE Drept aceea pre tofi fi luminezi cu dogmele tale Pa- inte. $i acum, a Nassatourei Celce dupre firea cea dum- nezeeasca este nevazut, s’a a- ratat prune din tine f&candu-se om, ar&tand cu adevarat doud voiri si doua lucrari intr’un Ipostas, caruia roaga-te Prea- curata, ca si ne mantuim noi fofi, cei ce cu dragoste te cin- ravna prea fericite, ai adu- | nat cinstit sobor, si ai intarit Tn mijlocul soborului ai le- p&dat pre Pir, pre Serghie, pre Teodor si pre Chiru si pre cei ce barfiau asemenea cu dansii, Cuvioase. Stave. Tzvoarele eresurilor _le-ai uscat, si ai izvoritriuri de dog- me sfinte, cu care adapi fata Bisericii, marite. ‘4 acum, a Nascatoares Mai pre sus de cuvant ai n&scut pre cel de o cinste si de un scaun cu Tatél, carele poarta doua lucrari si doua voiri, prea sfant& Fecioar’. Irmosut Frica ta, Doamne, 0 s&deste sin inimile robilor (ti, si fi | mouf infZrire, celor ce intru »adevar fe chemam pre fine“. Sedeaina, glasul al 8-lea Podobie. Pre Injelopeiunea gi Cuvéntul D in pruncie fiind dat lui Dumnezeu, si crescénd intru bunatafi duhovnicesti, te-ai in- vrednicit a fi urmator Aposto- lilor, p&storind cu dreapta cre- din{& turma Domnului, si_go- nind cetele ereticilor, prea liu- date. Pentru aceasta la sfarsi- tul t{ute-a incununat cucununa muceniei, pururea pomenite, caun patimitor nebiruit, o Mar- fine de Dumnezeu fnsuflate! Roaga-te lui Hristos Dumne- zeu, iertare de greseli sa da- tuiascd, celor ce cu dragoste praznuesc sfanté pomenirea ta. Slevd, $i scum, a Nascdtoarei Alunecandu-ma dupa cu- gelele cele rele, au céizul tutu adéncime de picate, ci suspi- nand strig din inim&: Minunea- za-fi intru mine mila cea bo- gata, si noianul cel nemarginit al milostivirii, Preacurati, si bog&lia cea nem&surat& a in- duririlortale, si-mi da pocdin{f, si iertare greselilor, ca totdea- una sa strig fie: Roaga-te Fiu- lui si Dumnezeului tau, s& mi se deaiertare de picate,ca pre tine team nadejde eu robultau. A Crucil, « Nisedtoare luseaua vaz4nd pre si Pastorul, si Mantuito- IN PATRUSPREZRCE ZILE rul inalfandu-se pre Cruce fara dreptate, tanguindu-se_striga: Vai mie prea iubite Fiule! Fiul meu cel prea dulce, cum voiu suferi a vedea privire prea in- fricosata, la cele dinléuntru ma rump, inima mi se r&neste, si nu pol suferi junghierea fa cca fara dreptate. Ci tu cel din fire indelung rabdator, grabe ste de te scoala ingrab, si pli- neste fagiduinfa ta, ca sé ma slivesti si pre mine, ceea ce te-am nascut pre tine. uitute-ai pre cai pre apo- .stolii tai Doamne, si ai luat cu mainile tale franele lor, si »méntuire s’a facut calatoria ta, S Peasna 4-n, Irmos ,eelor ce-fi canta cu credin{a: "Slava puterii_ tale Doamne“. | Fiind tu cel drept izgonit din scaunul tau fara dreptate de oamenii cei nedrepfi, ai ales mai bine a palimi rau, ca sé pazesti nevalaimata dogma cea dreapté a Bisericii, infelepte Parinte, T ucel duprelege nevoitor, slaud tn mijlocul celor férdide- lege, si de dansii chinuindu-te si baljocorindu+te si tarandu-te fn zadar, ai rémas neclatit la minte, de Dumnezeu cuprin- sule, Suvi. Bine cugeténd in legea ai defdimat legile celor farade- lege. lara credinciosilor le-ai dat legea cea dumnezeeasci, inférind dogma bunei credinje foarte fare, Périnte. $i acum, @ Nascitoarel Niascut-ai pre unul din Trei- me, cunuscul in doud fiinfe, dumnezeeasca si omeneasca, Dumnezeu impreund si om, avand voiri asemenea cu firile lui, Fecioara prea curala. Peasna 5-4, Irmos: P* mine cel ce deapururea wad ralacesc de noaptea »necunosiinfei, spre calea cea * pierzailoare de suflet, cu lumi- "na cunostinfii tale Doamne, "povafueste-ma, ducandu-ma la c&rarea poruncilor tale. Cu prea sfinfitul tu cuvant Parinte, ardlat ai int&rit dogma cea prea sfanta, si ai surpat ceata eresurilor, rébdand iz- goniri_ si inchisori si scérbe foarte multe. Nu ai dat adormire genelor tale, Cuvioase, pana ce te-ai fcut locas lui Dumnezeu, si ai rasturnat din temeiu toaté rafacirea eresurilor, muceni- ceste nevoindu-te. Stavi.. Sitralucind intru bunatafi, ai sezut pre scaunul cel prea inalt infelepte, si cu lumina dogme- lor tale celor dumuezeesti, ai LUNA APRILIE luminat toataé turma ta, Mar- fine de trei ori fericife. $i acum, a Naseitoarei F ecioara neispitité de nun- ta, ceea ce ai nascut cu trup pre Dumnezeu cel_necuprins, amoari-mi patimile trupului, si-mifnviaz sufletul cel omorit de pacate. Peasna 8-8, Irmos Adisoul pleatoler ’a despicat vicleanul inain- tea cinstitelor tale picioare, purtatorule de Dumnezeu, si prin cuvantul (au s’au ingradit itil cele fara de usd ale oa- menilor celor vicleni, si s’a a- ritat dogma cea dumnezeea- sca, slrélucind mai mult decat soarele. ei inselatori le intindeau far de mil, si cu funii fe le- gau pre tine cel ce ai legat toala insel&ciunea, si ai rumpt legitura eresurilor cu legitu- rile dumnezeeslilor tale dogme Terarhe Martine, prea sfintite Parinte. Slava. (Ca.un soare luminos stré- lucind in sobor, ai tntunecat inselaciunea ereficilor ca pre o negura, iara mulfimile cre- dinciosilor le-ai luminat cu ra- zele invajaturilor tale cele or- todoxe, parinte Martine. $i acum, & Nischtoare Legile firii intru tine se des- | leagi prea ldudat’, ci negrdit ai n&scut pre Ziditorul tuturor ca pre un Dumnezeu si om, in doud voiri si in doud lucrari, Nasciitoare de Dumnezeu Mai- c& Fecioara. Imonul: Adéncul pacatelor, si »rul greselilor m& turbura, si »intru adancul desnadajduirii vcelei silnice m& surpa pre »mine. Ci imi tntinde si_mie »mana fa cea tareca lui Petru »o indreplatorule! Si ma man- ptueste*. CONDAG, glisul al 4-108, Podobie: Coin co te ai inalfat.. Intre Arhierei vietuind cu buni credinfi, si muceniceste calea savarsindu-ti, barfelile e- resurilor le-ai stins, fac&ndu-te aparator dreptei credinfe, prea stinfite Martine. Pentru aceasta fe rugam, mantueste-ne de ne- voi si de scérbe, prin rugaciu- nile fale, marife lerarhe al lui Hristos. Intru aceasth tunk in 14 zile, pomenirea celui i pltintelui posts Martin Marturi- torul, Papi al Komei ‘su. Cel ce menca wupu: teu Dtapane oU- curindu-se, Nertin prin desbricare de trup petrece ve~ selindu-se, Toru a patrusprezecea a lui Aprilie zi, Vestital Martin din viafh se sivarg Accesta a fost pe vremea tmparatiei ui Constantin, ce s'a poreclit Pogonat, adic barbosol, carele Constantin fa ucis tm baia Dafne! tn Sicilia, lovit in cap ca © ctrimids. De accea pentre dreapta credin{4 trimitand imparatul, a adus dela BISCO {DIGS WO OCOSy (SKGX Roma cu sila pre fericitul acesta pati- mind malte necazuri la mergere si la in- toarcerea sa, ct find Imparatul tot una si lx ua gand ca eresal monotelitilor, de vreme ce sfAntal Martin gonise dela biserica cu ale sale scrisori de obste pre Serghie, pre Pir si Teodor, si a pus ho- tar bunei credinfe, cx soboral ce s'a strans cu sine spre cAderea si lnfrantarea eresului monotelifilor, de ban loat, precam a zis imparatul, din Roma; si bagandu-l tn legatori, ca si cum ar fi fost facator de rele, I-au pus la tnchi- soare, de aceea Fav trimis in sarghiun la Hersona, unde savirgindu-si rimasita viefii pustnicesti, s’a mutat catre Domnal. Iniru aceasta zi, pomenires celor mai sus sfingi mirtursitari'episcopl de apts, cari au fost impreuna cu. sfancut Martin trimisa Sth Deepte wuyetdud, barbell sing, Foarte cu bucurie la izgonire au fost osanditi Intru acessth. ai, pomeniree sféntului muce- nic Ardalion glumetal Sih: Acum glume !audat a fost Atdalion, nu de demu, ‘Cici facind’ asemenea ca mucenicii, focul a suterit Acosta fost po vremile tmparatului Maximian, aflandu-se prin teatre, gi fa- cand schimile uowa gi altura, $1 fafarni- cindu-se, arata patimile, gi tntamplirile celorlalfi. Deci fiinded odata a socotit sa se [aparniceasca, aratdad Improtivirea cre- stinilor catre tirani in vremea muceni- ciei, pentru accasta s'a spinzarat singur, gi se zzaria; ca gi cum na voia s8 aducd jertfa damaezeilor. Deci norodul vazind acestea plesnea cu. miinile, gi lauda pre- facerea lui cea iscusita gi viteazé. Atun- cea Ardalion a strigatcu glas imaie cilie norod ca si tacd, si aga s’a mArturisit pre sine ca este adevarat crestin. Deci ighe- monul iardy La sfitui s8 gi prefact so cotinta dar el nevrand, si ramtind ta credinga Iui Hristos, a lost aruncat tntr’an cuptor ce era ars cn foc, si aga_savar- sindu-se a primit cununa muceniei. Tngr aceasta ei, pomeniter sfintei mucenite Tomeicel, Sul. Pre ‘Tomaida ain veacul de stcea 0 a Dupre Scripturd Pirinte, pentru vescul cel agteptac. Accastk sftnta Tomaida sa nbscxt ta Alexandria, i bine fiind crescota, si ta- vafata de parinpii sai, fu insofita cu barbat, si erd ta casa barbatului sau, ca multé credinté, si petrecea cu intreaga inte- lepciune gi cinste. Si viefuia tmprennd co ei si trupescul parinte al tanarului, carcle luase luigi nora pre Tomaida. Devi tu- tuna din zile neaflindu-se acasé fiul siv, pierzatorul de suflete diavol, a bagar tn Datrdnul, caget de ocard Improtiva nu- rorei sale, si cugeta s4 se impreune cu tanara, toate chinurile uneltind spre tm- plinirea scopului sau. Deci fericita To- maida, mult sfétuind si rugind pre ba- trdnnl, nimic ispravea; caci Intunecat cu mintea de diavol, Indnd sabia fiului sau, si lovind pre tAnéra foarte tarc 0 a ttiat fn doud; si ca s'a dat sofletul Domnalui, gi s’a facut mucenita pentru tntreaga ei {nfelepfie; iari bitrAnnl, indata pierzAin« du-gi vederile, umbla pria casi orb. $i data mergind oarecari spre aflarea fiv- lui sau, au aflat pre tanara, zacdnd moarté pre pamant; cari vazind acestea, §i pre batrdnal ce se puria orb incoace gi tncolo, giraticed prin casa fl Intrebau ce este Geearts. oe so veda? lord el deeraperind adevarul, si mustrandu-se pre sine, cd cu ména sa’ a facut uciderea, mai adaogaad ined giragandu-se ca sa fie dus de ei, la ighemon $i si-si primeascdosanda, Acestia plecdndu-se I'au dus pe el la ighemornl gi cunoscinda-se adevarul, din porunca lui s'a taiat capul batranului. Deci tngtiin fAndu-se de acestea Avva Daniil dela schit s’a pogorlt la Alexandria, giluand moa- stele Sfintei, lesa dus la Schit, si le-a age- zat in cimitirul stu, pentruca Stanta s’a nevoit prin sange si s’a savargit pentru curatenie. Si oarecarele din schit, sta- paninda-se de pofta curviei, s'a dus la mormantul fericitei, gi Infnd undelemn din candela ei, si ungandu-se, mai luand Inca gi binecuvdntarea ei care s'a arstat lui tn vis, degteptindu-se s'a izbavit de patima Deci de atuncea yi pana astezi fratii din acel schit, mare aiutor au pre fericita Tomaida tntra rézboaiele tropulni, LUNA APRILIE Cu ale ei sfinte rugaciuni, Doamne, milueste-ne si ne mntueste pre nol, Amin, Peasna 7-8, Irmos. “Tinerii cot co morseseri din ludeia in Vavilon oare- cand, cu credinfa Treimii, va- »paia cuptorului o au calcat, ,canténd: Dumnezeul parin{i- ,lor_nosiri bine esti cuvantal*. ei ce au lipsit pre Hristos de doua lucrari si de doua voiri, te-au lipsit de scaun, dandute la izgoniri prea de- partate, P&rinte, carclo etrigai: Dumnezeul pirinfilor nostri bine esti cuvantat. Suferind inchisorile cele prea lungite, ca un p&zitor cre- dinfei celei_ fri prihané, ai micsorat intunerecul eresuri- lor, si ai luminat pre credin- | ciosi a cinta: Dumnezeul pa- Tinfilor nostri bine esticuvantat. Chinuindu-te cu izgonirile cele prea indelungate si cu scarbele, nici cum nu te-ai ela- tit Parinte, ci te bucurai Feri- cife neincetat, strigand: Dum- nezeul parinfilor nostri bine esti cuvantat. Si acum, « Niscitonrei: Cal ce negrait s’a nascut din tine, cu douad voiri si cu doua lucrari, Preacurala, acela pazeste pre cei ce cred intr’a- ecotag chip, cari etrigh: Dum- nezeul parinfilor nostri bine 2 esti cuvantat. Peasna 8-n, Irmos: inet cel grAltort den Ghramtorandte de boale si ie izgoniri cumplite, si de multe feluri de chinuri, ca un Mucenic ai primit cununa mu- ceniciei, Parinte. iind izgonit, ca unul ce te fineai de departe, ai izgonit din mijloc eresul cel fra dreptate, si te-ai invrednicit fericirii celei zise de Dumnezeu, pdrinte Martine. Binecuvantim pre Tatil... Pre tine team cunoscut te- meiu Arhiereilor, si stalp orto- doxiei, si invajator bunei cre- dinje. Drept aceea cu credin{a te liudaim, lerarhe Martine. $i acum, 4 Nisedtoarei i sfanti decat ostile cele de sus, si mai tnalté decat He- ruyimii esti Maica lui Dumne- zeu. Drept aceea f&-m& pre mine mai pre sus de stricadciu- nea pacatului. Irmosul Sk lhudin bine a cuvantam, Tinerii ceigraitoride Dum- »nezeu, in cuptor caleaénd va- »paia cea de foc, au cantat: ,Binecuyantati lucrurile Dom- »nului pre Domnul*. Peasna 9-0, Irmos: Trevulaul preste hotarele. Fiesnaute prea sfinfit lnork- tor de cele sfinte, si martu- risitor, si mucenic, dupre vred- IN CINCISPREZECE ZILE nicie te veselesti impreund cu || $i cesalté sud « Utenis dupre rdnduial cetele Patriarhilor, Martine prea alesule. Pentru aceea cu credinf te fericim. Ca un un soare luminos ra- sSrind dola apns oKtro r&skrif, ai luminat tot paémantul cu ra- zele bunei credinfe, si ai izgonit intunerecul cel prea adanc al ereficilor, fericite Martine. Sa stm in casa Dumne- zeului nostru, propoveduind neyoinfele, luptele si marturisi- rile parintelui_nostru Martin, cugelatorului de cele ceresti, si) cu dragoste sa-l fericim pre dansul. Stevi Stralucit-a pomenirea ta Fe- ricite ca steaua cea de ziua la marginile pamAntului, si lumi- neaza pre tofi, cei ce te lauda pre tine cu laud’, de Dumne- zeu marile, p&rinte Martine. $i scum, « Niseitoaee Ubmand graiurile parinfilor, cu credin{i marturisim pre u- nul din Treime, carele s’a nas- cut din fine in dou’ firi si in doua voiri, si pre tine Fecioara curata te marturisim. Tmosul: Hotarele firei le-ai trecut. »pre Ziditorul si Domnul za- »mislind, si_usé de méntuire ylumii te-ai facut. Pentru acea- sta de Dumnezeu Nascatoare, pre tine neincetat te slavim‘. #1 Otpustul INTRU ACEASTA LUNA Sfingii Apostol din cei gaptezeci: Aristarh, Pud gi Trofim $i atintal musenis Ceiseent 4 Doamne stnget-am, Stibirle, giasul 1-iu. Podobie: Pree laudatior Mucenici... ik (Gee 4 Cuvantul dumne- zeestei cunostinfe, de- s&varsit afi marit po- poarele din necunostinja, prea infeleptilor Apostoli, sile-afi a- dus pre dansele mantuite, c&tre Cuvantul cel ce a stralucit din Tatal cel nenascut. Caruia ru- gafi-va, si se d&ruiasci sufle- telor noastre pace si mare mila. ‘Sa laudam pre Pud si pre Aristarh cel intelept, si pre dumnezeescul Trofim, propo- veduitorii lui Hristos cei ade- varafi, cdci cu credinfa dum- nezeescului Dar, au topit iarna ingelciunii, si acum s’au_s&- lasluit intru lumina ceaneapusa, ca s& culeaga rasplatirile oste- nelilor, indumnezeindu-se de impartisirea cea negraild. Unmand lui Pavel invatato- rului celui marit, inchizandu-v& in temnifa, si primind chinuri, multe primejdii afi rabdat ma- Tifilor, si prin sabie faindu-vi-se capetele, desavarsit v'afinevoit. 12 Rugafi-va lui Hristos, sé se da- ruiasc sufletelor noastre pace simare mila. Stevi, $i ucum, a Nasedtosrei: Ceea ce esti locas desfatat al lui Dumnezeu, mai_ slavit de catcerurile, mareste-ma pre mine, carele m’am straémtorat cu patimile, si m’am stramtorat intru scarbe, de napadirile su- pararilor, m&reste-ma_linistin- du-mi cu rugaciunile tale, cele ce mi se vor intémpla in toate zilele, Preacurata, A Gruct, a Nascdtoarel $ abie a patruns inima mea, o Fiule! zicea Fecioara, dac& a vazut pre Hristos spanzurat | pre lemn, si o rumpe St&pane, precum mai’nainte oarecand a zis Simeon, ci te scoala si ma slaveste impreuna cu tine cel ce esti fara de moarte, pre mine Maica si roaba ta, ro- gu-mé. VEZI:Pentra slojba sféntalui mucenic Cris- cent s'a agezat si se cAnte iniru accasld seara le Pavecernita. CANONUL. Al ciruia acrostih In greci este cesta: Voiu lauda pre Criscent izvorul minunilor ot gli al Ao rice: A nim in méaini cubun’ cre- dinf&, bucurandu-ne intru. po- menirea_patimitorului_ Muce- nic, carele s'a chinuit, si a_bi- slazi credinciosii s& plez- | LUNA APRILIE | | ruit pre st4pénitorul intunere- cului prin dumnezeescul Dar. Trecand cu vederea nesta- ja celor trecdtoare, Mu- for | nice mult patimitorule, cu tot sufletul te-ai dat pre fine, la munci si la batai, si ficdndu-te biruitor, stai fnaintea lui Dum- nezeu purténd cununa. Sleva, Zi de bucurie si stivargim credinciosii praznuind astazi, intru pomenirea cugelatorului | de Dumnezeu Criscent, si ve- selindu-ne s& cinstim luptele lui cele cinstite. Si acum, « Nascdtosre Din tine Fecioaré s'a intru- pat Domnul pentru muita bu- nalale, si pentru noi se vede asemenea ca noi, cel ce este dupre fire nevazut. Pre carele roagél neincefat Preacurata pentru noi, ceea ce esti cu totul fr& prihan’. Pessna $0, frmos Se veselefe de tine, panzurandu-te marite, prin vitejia frupului ai suferit ra- nele, ar&tat dezhrXcAndute: de. grasimea stricaciunii. Te infaria_pre_tine lisus, cénd te luptai cu tarie, mirite, si suferiai durerile trupului prin gand birbatese. Stevi... Ranindute cu adevarat de dragostea lui Hristos, Criscente IN CINCIEPREZECE ZILB miarite, tare te-ai chinuit, necru- fand ostenelele trupului. Si kcum, @ Nascatoacei Cu c&ntiri cinstite sé cin- stim pre ceea ce singura intre femei negrait, a nascul pre Dumnezeu si Stapanul a toata lumea, Sedeaine, glasul al t-len, Podobie: Cela ce tera indiat.. Avratandu-te mostenitor bu- natatilor celor vesnice, prin mu- cenia bunei credinfe, mare mu- cenice slivite, stai inainte lumi- nandu-te de slava Stap4nului tuturor. Pentru aceasta praz- nuim sfanté pomenirea ta pa- timitorule Criscente, cersind ca sé luam prin rugiciunile tale dezlegare greselilor. Peasns 4-4, Irmos Ridicat pre Cree Fi spanzural pre Cruce, I! cu cuget vitejese ai rabdat muncile, Mucenice purtatorule de chinuri, pentru ca inchi- puiai palima cea dumnezeea- sca si curald, prin care am aflat nepatimire. Stand inaintea tiranilor, ai m&arlurisitnumele Domnului cu credin{& neindoit’, si te-ai_ne- voit bucurandu-te. Pentru acea- sta cu buna credinafe cinstim, Criscente. Slava. Unmat-ai pre urmele Mén- fuitorului, si inchipuind man- tuiloarele lui patimi, ai suferit | batai si moarte silnica, Muce- nice purtitorule de nevointe pururea fericite. $i acum, a Niscdtoarei: eea ce anascut mai pre sus de fiinja pre Ziditorul tu- turor fapturilor pentru facerea de bine a zidirii sale, Stipana cea prea curata, cu vrednica cuviinfa se fericeste. Pessna 5-0, Irmos ‘Tu Deamre lumina mea... mplandu-le de apele Du- hului cele de viafa, ai uscat péraicle réutaifei Muce- nice de Dumnezeu insuflate. Prin moarte castigind viafa cea nemurifoare, izvo- résti daruri nemuritoare celor ce cu credinji se aprople de fine prea laudate. Slava. Nici de sabie, nici de foc, nici de moarte nu fe-ai spai- méntat viteazule mucenice Criscente, ci te-ai aratat fara fricd, Jertfindu-le pentru Tfri- stos. $i acum, a Niscitoarei Laudandu-te pre tine prin care ne-am izbavit de_ stri- caciune, prea liudaté Nasca- toare de Dumnezeu, si stri- gam fie: Bucuré-te veselia Mu- cenicilor. @ el CONTA TAS ODA DLAI NS) a4 LUNA APRILIE a Passna @-a, lrraos 1 Peasn Jertfevoia fie | In euptora! porsese tine. erage tale s’a sla [rie pre cei trei ti vit Stépanul tau, de Dum- | Zneri coconi, Mucenice ma- ~ Nezeu insuflate, pentru aceea || rite, te-ai aruncat tn mijlocul e acum te mareste cu rasplalire || focului pentru Hristos, si int’in- ‘© fnfru semne si intru multe || sul fi-ai primit fericilul sfasit, minuni, mncenice Criscente. || iudind pre Dumnezeu, prea A prinzindu-te de focul dra- || fericite. gostei Domnului, prin foc ai In mijlocul vapaii_celei © primit dumnezeescul sfarsit | nesuferite ai slitut ca aurul Mucenice, arzand inselaciunea |) cel lémurit intru credinfa cea nedumnezeirei celei féri || adevirata strdlucind Fericile, de Dumnezeu, purtalorule de || si luminand pre cei ce strig& : chinuri. Bine esti cuvantat in Biserica Siavi slavei fale Doamne. Cinstita s'a_aratat inaintea Slava Domnului moarlea ta Cris- Spanzurandu-te pre lemn, cente prea fericite, c& in mij- | te-ai rinit mérile, cinstind pre locul focului fe-ai_aratat ne- | cel ce si-a intins mainile pre ars, méarind si slavind pre | lemn pentru noi, din buna- Domnul. tatea sa, si in cuplor fiind ba- ol acim, 0: Niseltoael gal, kai slavit pre dansul, Cri- Ca pre un scaun in chip | scente. de foc al Stapaoului tuturor te Si acum, a Naseitoarei slavim Fecioaré si ca pre un Ar&tatu-te-ai_ mai sfanta palat veselitor, si ca preun | decét Heruvimii, Preacurata, sfesnic si cdmara de mire, ca || ca ceea ce prin cuvént ai za- pre o mas& primitoare de | mislit pre Cuvantul Tatalui, Dumnezeu, Preacuralai. pre carele laudandu-] strigim fie: Binecuvantata esti tu in- tre femei, Stipané fara pri- Prea mare indreptitor te-ai |} hana. aralat noua Sfinte, prin rugd- feneon ie Tinie ciunile tale cele catre Dum- Maioile intinzandu-si.. nezeu. Drept aceea astizi_te D orind s& vezi pre Hristos cinslim pre tine mucenice Cri- || 1 te-ai luminat cu podoabele e. pururea mirite. bunalafilor, care fi s’au fesut IN CINCISPREZECE ZILE _ ratului celui nemuritor, prea fericite, cu veselie strigdnd: Domnului pre Domnul. Prin tiria cugetului ai r&b- dat moartea cea amara, co- candute in mijlocul focului ca o paine dulce a imparatu- lui tuturor m&rite, inaintea ca- ruia stand cu suflet vesel stri Binecuvantafi foate lu- etutile Domnului pre Dom- nul, Dinecuvintiun gre Tail Luand de sus dela Dum- nezeu Dar, a tamadui boalele si_a goni duhurile, rogu-te Marite, tamadueste sufletul meu, carele bolnav de napadirile p&catelor ca si striq: Binecuvéntati toate lucrurile Domnului pre Do- mnul. $i acum, a Néscitonrei O _minune! cum ai n&scut pre Dumnezeu, facdndu-se om, ceeace esti de Dumnezeu da- rui Cum ai ramas_nearsi, primind intru line focul cel ne- suferit? Pentru aceasta cu gla- suri de mul{Smif& te slavim, lucrurile Domnului pre Dom- nul. Irmosul Si laudim, bine 58 cuvé Mainile arinzannddes Da- de sus, si slai fnaintea Impéa- | Binecuvanfafi toate lucrurile | totdeauna este | si strigim: Binecuvantali toate | {erea focului a stins, cu buna fapta incingandu-se tinerii cei iubitori de credinfé, strigand: .Binecuvantafi toate lucrurile »Domnului pre Domnul“. Peasna 0-a, [rmos Hz: piatra cea nelaiata de mana cea din marginea »unghiului; din tine muntele cel netaiat Fecioara s'a {aiat, »adunand firile cele osebite. »Pentru aceasta veselindu-ne, “pre fine, NiscXtoare de Dum- »nezeu te slavim“. Cu dumnezeesti cuvantiri de sfinfenie te liudam pre tine Mucenice al lui Hristos, ca pre unul ce cu fotul bine ai pl&cut Imparatului_ veacurilor, si surpat idolii periciunii prea vitejeste. Foarte peste fire sunt oste- nelele tale, foarte laudate sunt sudorile tale care ai suferit pentru Hristos. Pentru aceasta it slavei celei ne- graile, rugandu-te pentru noi, care cu bun& credinfa te feri- cim pre tine Mucenice. Slav. Astizi cetatea Mirelor lumi- nat préznueste cAntand chinu- ile tale, si primejdiile siluptele, care ai petrecut vitejeste, ne- voindu-te pentru Hristos, mu- cenice, OOICOOUCOVOUOOUCO'G: