Sunteți pe pagina 1din 282

[NTRU SL j\ VA SFINT!

lI

CE[ DE Q' f'HNT.A l'.REI.[liU -::--

st DE VIATA FAcAt'OAREI

!ill NEDESJlA!iI:'(ll'ID

.....

b lIH eI MAIY
....
~"~~i

I. P. S. PATRIARH
CU

MIRON

ersncuv A~1' AE EA

SFANTULUI

SINOD AI. SFINTII:I BIBERIOI AU'l'(lI.iEl!'ALE ORTDDOXE RomlNE EDITIA III


A

BUCIIJREI}T']

JIPOGlL4,!;iIA

cli.RT1LOR

IHSER1CE~T]

1928.

PR€CllVAHTARE
FAcUTA ~CATRE CETITORh DE STARETUL NEON1L'
LA] 84.6 .AL. MANASTLRH NgAMTL'L

ratilor, luna aceassa este a treia, tncepandu-se numararea anului dela Martie dupre Evrel, iara dela Septemvrie a nona. Deci tntru aceasta luna a lu.ruMJ.1.u adiea in ziua a treia a lunii, dupa ce prea bunnl Dumneseu a scos prin Moisi pre norodul Israiltenesc din rohia Eghipetului, trecandu-l marea Rosie $1 flov1l~llindu-l pre cale en stalp de foe ~i de nor, l-au adus la pnstia Sina, bine a voit a se pogorl pr'e mnntele Sinai ill vedere de fum si de Ioe, si a da Legea sa. cea scrisa, adica cele zece porunci, dupre cum se scrie ~ i: ~i a. fosta treia zi esnd 50 f~cefl. siua i es'au f.i:c1iltgla~mj'i ~1 fdIgel'e $1 noriintuneeati pre Muntele Sinai- (E~i:r¢ L9, 16). Intru aceasta luna a lui Maiu pre Ia mijlocul ei ~i Mantuit.onll nostru Ilsus Hrlstos Fiul~i Cnvantnl lui Dumnezeu, la al doilea an al propoveduirii sale cei de pre p:1mant (dupre marturia in~e[eptului Meletie 1a Bisericeasca Istorie, Cartea J:. cap. S. § 6): ca ie:,?it la munte sa se mage ~j a fost tQa1l:~ {noaptea intrn rugaciunea lui D umnczeu ~. (L Thea 6 1:2 ). ;;1 cand s' a facut ~dtla a. chemat la sinesi pre ucenicii sal, ~ia ales dintretoata .. ceata uceuicilor pre dcispreseee, ca pre niste nedesparpli ~i tmpreuna urmatori ai s~j, ~imarturi insusi vazatori ai vietii, a~ imr~~aturii, aipatimii at mor~ii si mai ales ai Invierii !?i ai In,al~~ii sale, Pre >cari !ii Apostcli i-a numit (Marco, . .3, (3). Le-a dat voie sa mea.rga~i 81l prnpoveduiasca ca s'a apropiat imVar'A"tia cerurilor (Ma.tei 10, 7). lara. l ntru al treilea an al propoveduirii sale, pre la mceputul acesteiasi luni, a Iacut acele pre a. slavite ~.;:tnfricosate ruinurri, adica atamaduit pre fiica Hananianeii (Matei [5., :2I 22. Marcu 7~ 24). ~i a vindecat pre eel st.ttd.*i m ut, ~i pre a1lii rn ulli (M atei 1:5, 2: 9, Marcu 7> 31), $i iara;; cllI:?ap,te pAint. fil eli putini pesti OJ:, s~tu:ra:tpatm mil de birbati afar! de fernei .~i de copii (Matei 15.34. Marcil 8, 9). lara intru al patrnlea an al .propoveduirii sale eel dupa Botez ~i eel de pe urma al petrecerii sale pre' pama.ll1t;, dup~ patirna ~! 1l1vl,erea sa
j

PR,ECUV t\ NT'A R'E

cea de a. treia zi, dupa marturia aeeluias Meletie (Cartea :1:, cap. 81 § 3)t mtru aceaata luni\ a lui Maiu s'a taeut irnpacarea ceadesavarsita a lui Dumnczeu cu oamenii, prin suirea §i sederea lui cea deadreapta TatMui, ;il prin venirea Duhului Sf1nt preste sfin\U Apostoll, 111 ziua a eiucisecea. Caci in ziua a patruzecia dela I nviere , adica 'in a cineca a lui Matn S'3, aratat ucenicilor umbland impreuna cu ei pre, rnuntele MaslinHor, de unde ~i pre ridicarea cea de jos 00 a Iacut, C:.d poruncindu-le lor (de Iemsalim sa. nu v~ departati, pana ce nra veti Inlbracr'l. cu putere de sm;ji·a seas afara pi'llA in Vita-fiia., ~i ridi«candu-si mainile i-a blagoslovit ... ~~ s'a departat dela ei, ~i se fD~l~a. la Cer ((Fapto I 4. Luca :24, 50~ 5 I). ~'i nor l-a Iuat pre ,e~ {tela ochii Ion. (Fapte, I 9). Si a sezut deadreapta lui Dumnettu) ~L va sedea pana Ia vre ..
j

rnea asezaril tuturor, 01 nu in Sfinte de maini facute a intrat Hristos, care erau chipuri eelor adevarate, ci in singur Cerul, ca sa se arate acum relit
lui Dumneeeu pentrn noi, dupre cum. sice fericitul Pavel [Evrei 9, 24), ~-i in s.f;it~Jt 1n a zecea /.i dela Inaltare ~ acineizeeea dela siua Durnine,c.i Invierii (care estece.a inUilJ a Cindze·cimn a" NOW'I.ll Testament), In ceasul a] treilea al zile], fiind ill IS a lui Maiu of S'a facut fara de veste din
~Cer sunet ca de surlare de vifor ce vine repede, .~l a umplut casa unde ~erau uceuicii adunati (Fapte 2, 2), pogortndu-se Duhul Smnt in chip de t limbi de foe preste Iiestecarele din ei, flindca erau mai multi decat cei ~doisprezece, cu carl era, ~i Maica lui Iisus: ~i s' au umplut toti de Duhul ~Sfant, pte a indestulat vArs.'lnc[u-se preste ei, ~i au tnceput ia gr~j in limbi ~precum Duhul le cia lor a grab (Faptele 2, 4). Deci pentru niste isptavi ca acestea mai presus de fire rnJrico~at,e si dumnezeesti ee s'au luerat, intnlaceasU hlO:" a lui Mai, se euvine a 11 ea tnsernnata .. Nu atat dela numirea ei, pentru care putine zicand vain :sfal··~l C~ci luna aceasta adica, de catre Evrei se numeste Sivan, iara de catre Atinei Sehirroforion ~i de catre Romani Maio., tragi\lldu-se dela latioescul

nume magnos, ce lnsemneaza mare. Deci se zice mare luna lui Mai, salt pentru c!1~i zilele lui Main, sunt mai marl decAt ale celorlalte luni, sau se zice
mare ~i pentruca in luna lui Maiu, se afla cele mal rnulte daruri ale prlmaveril. Iusa ea noua credinciosilor He lnfat~eaz;J"" pIe Janga cele mal sus; pomeaite praznuitoare lucruri dumnezeesti, ~i pomenlrea s.fi,nlilor- ~j intocma (U Apostolii Impliraji alui Constantin -i1 a Elenei, Deci pentru aceasta se cuvine a 0 cinstl ~ia prflzuu 1 C,U toa U1. bucuria sutleteasca :f'i trupeasca, Trupeasea ~did\., pen truca ea. e~te luna cea mai pricinuitoare de bucurie, nu numai pentru podoaba ce darueste la toata faptura, ci ~i pentru c:" este folositoarevietii" caci lntrn aceasta luna, tot Iara ..... r.'Dll.i.~.,i .1i.r.u a.p•• .., . 1.n, tulntru pre gA tire.'_a m.<ln~ eu. .. 1QC~.1.--.to.... sufleteasca, .. .... JI.c. sa truca ... ',am ... r.lI.s.. dan sa .atilt •• .. ... s . ... g
.1.-....

ie.

Ute V.:.i.efIucruri .•. 'e.a.... i '.ll .. a ... .i"." .la mantuitoare i ... '. ...~ em.. . .....•........ er~ne.
f' , .; ...• :- ••

@j@

,...........

..

+'.:

@~

~-

_-

-------

~ ~-....

---

,
_ ..--

PRJJ:CLY.!l.;>.JTARE

s'au lucrat : ~i mai ales sa praz:nuim sarbatoarea acestor sflntl Tmparati, ca a unora ce sunt patroui cre·~t]I1at~tH, ~n!i:cpat()J'jj imF:1rl1~iei cei pravoslavnice ~l ocrotitorii sfintei Biserlci. lata dar pi'icina de pritLnuire a Iunii, Deci ;0 iubitllor celitori, acestea stiindu-je, s,~.prlmim en dragosts cartea .aceasta a lunii lui Main ~i, pre sfintii cei din fie;;tecare zl ce sunt cuprinsi

in~r'jtl!s,aj dn:<:.tin.du-i din tot sufletul nostru ,~irnai v~t!!)S sArguindu..ne pre cat ne va f pr~n putil1t~ spre urrnarea petrecerli lot-I, ne \/'0[1:l, tnvrcdllici a Ii mosteniterl desfAHuii eei vesnice si itnpar1~iei cei ceresti, 111Hristos Hsus Domnul nostru, al caruia har si mila sft fie en voltoti, Arrrin,

mantuirea voastra ~i doritor de tot binele.


Arhtmandrit

Al dragostei

voastre fierhinta flllgliitQf eatre milostivul ])umnezeu pentru

ii ,staret id Sttn lelf:!!r Mo nE'Lstir[:


irnprl1UJ:na au tOot SohO',ruL

NEONIL

)l' ~.an'l 1 ~

,~ Secul

LUNA MAID
ARE TREIZECI
ZlUA ARF CEASURI

91

UNA DE. ZlLE..


ClEASUTH 10.

14 ~[ NOAP1TA

In :iliU& dint;ijitl~ pomenhea sfa[]ltl.lui pruoroc Isremfa, La f.)oamne strig/it-.nm.,.


(i~ll~~U I al

punem

Stlhirile pe 6. ale I'razniculu]


1

3, 1tl~ ale Pruorocului

3,

M-]e;!'l,

.Podoble: Doamne d;c Eli ~L.

sfinlif, a fi proorc, ca unul co ai ~fiut adevarat a Ii cuminle sloboda Cu ale ciiruia ruga ..
meni,

nu se zidl, .~imai"nainte panEl de a se na~fe din pantece, l-a]

, Iu maiinMhi 8i cunoscut pre Ieremia eel marU piEtIla a

no] ca un buu s! iillbilo 1" de oameni .


1

veselia cc oven un prooroc, nu

de ~i graiit fanguiri Ieremia robul M.u, dar

D oamne,

carre

cad sufleful sl-a akatuU


negf.8Ua.
Tro'Psarnl

fine, ca 0 a imputlnat:

cu dragoste.a. [la, Hrisfoaso, si pururea se umplea de veselia cea


Siavii, :;Ii MUm, a Praznlculul, STI HOAVNA Prazniculnl,

ciuni manlue$le ..ne pre Hoi, ca un bun ~i iubi1tor de 0(1-

de s'a si atuncat in ncroiumarllul leremta, dar de mirosul eel veselftor se lm .. parHI$8 dupre intelegere, casi eorfurile raiulul, Cu ale earula
rugaciuni

D oamne,

fau,Doamne, Ieremla pomenire praznui nd,


printr'msul te I'ugam) mdntue,~le sufletele noastre.

A prooroculul

l"1'oot'Qcllrl1I, glasul

1'1.1 loea. 2
a

cum ar fi fost pelrecdnd

in

mal1itue~fe·ne' pr e

LUNAMAJU PIl's.slla 3, Irmos : 'Ell l:.I~t,i lnliiir'e'B •.•

LA L]TRENIE
Al pilztliculUl cu Irmcsul pe 8, ~J ~d

T
cUt

prooroeului Pemmo. I ~I!J, glasul


fit

pc

4.

tuu mai nainle de naslerea lul, .~il-el lrimls tndrcplatol" celor rata~
in buzele tafe .Darul Duhuhu, ca. pre 0. f~clie lu-

U_..St.:...ap'.8.l.1e H.~. s.fi.'.Ulti.i.' .• T?re

proorocul

8-1eca, IrmOE!

.Plp!!. t'-:i:c&nd-Q".

bocuind

fli1.~a.~n de :." t.e .zi~~.I'i!.leIt; panlecele M.at· . ...•. fl i sflntlt.... ..•. .~ din

inte dumnezeeasca cuno~finla; ~i te-al uns a fi prooroc limhilor, stdgand: Sa canUiIn Mfi ntuitorulul .$i Dumnezeului
nostru,

eii tale, dupre mal 'ne-

mlnoesa, le..a araiat eelor dintru inlune:rec.


reazme, nesuferlndu-I

·/),I ce are Ina. nanr e CU~ .,. Of ~l acum, .n Niisdtoarci : \joe nostlnja tuturor, mal nalnte P.rin tine Preacurata, Fiul \7azand miscarile Cu 51 e f u 1u i lul Dumnezeu eel mal pre sus de fUntil si fara lncepere, blne HiLI, 0 Ieremlo, descopentoa voit sa se in1llreune cn 08rule de cele dumnezeestt, Ie-a facui pre Une indr,epUilor pomenli, porului, IrmQ-5111;
1

norodul lui Israll eel lrmoroit, le-a jn.... Chl pre .." IS nne In groapa.

MIrul tau eel

Siava ...

ell

buna rnl-

Slavi...

derea cugetului de necuraUHe trupulul, te-al adjjfat donUi marturie adevarului cfitre Filcatorul tau.
.5i
j

lnfelepte~f.e curatindu-Ji ve-

celor ce "alearga la tine, Doamne, tu

Tu

es·ti intarlree

)Ie~ti lumina. celor tntunecaU J,~i pre tine te lauda duhul


jJ

meu"

lult intru ttne, Fecloare, Nasca.-

pre sus de fire ai nascuf ell trup pre euvantul Tat5lui;r eerele s'e saIa:;:·-

C a ceea cemel

acum, ", Na~cD.loarei.

duhul Inima fa eea daHUoare de lumina,

a urafindu~·ticu
Podoble : Feeloara

CONOA-C, gJa~ul a1

3-lila.

asm.z.i...

slap ana tuturO.f fapturilor.

loare de Dum neza u, te-ei aratat

I.narite mare prooroace slmucenice Ierernlo, al prirnif de sus Darul prooroelel, $i Ia mar .. gini ell mare glas oi strigal:

-~--

lata Dumnezeul nosfru, ~ nu


este asemenea oa dansul; caci acesla IntF'up,andu~se s'a aratat pre pamant.

Israll eel inbit i-a dattoatli cu .. nosfinta ~mnfeiJ ~i din tine Fe~ doara ne-e strdluell naua.
L'umjn~aziii,""(; pN

nevrsnd sa prlmeascamlrosul dumnezeestei cuno~nnfe, tepa. supus in norolu, pre tine cerele inUidai, Ie-gile mele drepte, 1n teleple, Canale ducandu-se in
m

H oro-du

Sedealna, glasul l·j u Po,johie ~ Motmantul tau .•.

nO,L,,,

l eel £arliideIege,

pre pree sflnldul htu Eere .. , - mia prcoroeul, ca sa Ie vesteasca pre Itne, Hrlstoase,
lumina, eelor dinfru jniunerec"

I') a p re un f~llg a~ trim.iS ... .• er

\i

roble silnica de varvarii eei fara de DHmnezeu 1·'8i plans


proomace Ierlcite,
Sla
j

cuno~tinta sa, remio.

va.

in tofbiJ Ie-a Eu'iitaf pre fine

Ia vremile cele cazute, sageaia aleasa ascunsa

S tapanul 'fau ell mai'na~nte


Ie-

~i acurn,

.:I

pr,a.:;mi~ Iui, taiIlu.,.

P
r

striilucirea _ ,.,,,',prea sfitrdului $i dumne.

Peas n a 4. lrmos : Auzit ..am Doarnne

rea luminaUi

in inime la~ le-a Hlcut vrednk; a lumina celor dinfru lntuneree, mal iertiUor decaf toti proorocil prea ferl-

zeesculuiDu h, stri:Uudfld

invredrdclt a auzl Duhul cand ""'t gr-ala care 1" me.


)t.,

d urechile cuge~uIul curate, 11lariie prooroaee te-al


Niiscii: boarei

Avan

S1ava,.,

~i aeurn.

Aratandu-te

Fecloarel, p'ftnl,an~...
~ A

Hare ~d: ihfrlco~ala este tatna

cite de Dumnezeu cuprlnsnle,

invrednice~te-ma iedfirn, pre mine cClrele sunl inlunecet de

cat ca. 0 Maic~ pre' Dumnezeu, cerele s~ arafal oamenilor pre a


l,

ca prlntr'tnsa

il ap]e..

mulle p aUmi..
i\

Slav.lL.

cltor sira[ucirjj celei al'tlHJJtoare

~a unul ce le-al flkul rnljlo-

ta, tm.paca vlfornl vietU mele


eel ell muHl§. turburare.
~i I!;.CUlf!1, J.. KiscMo<ll'ei·~

sl dumnezeesti, prln mijlocirea

fletului, ~uhovnice~. te. din . deslul ai fras iummarea sl Darul, pudaforule de Dum-

Ada!l.Cll~. pacate~o'l'".

rceum ii-ai Uirgif gura su-

imparnl~.ire~l dat din s.lraluci~ a re tuluror celor ce all point, 0

nezeu, ~l indestulandu-fe dupa

Dumnezeuat1llndacum
.~~i"!~~~!I"fi"In~~~~~~~~~

pre .. pro•...•. fl. c..••........... .•. o ro. e .. . '.. '

__

rodul

measca dl se inalla ell.intreite vlliuri de snpararl, ai poftit loeuirlle cele 111a,i de jos, ~i lzvor curgator de lacrami ca un rill ca sa pl§ngi en emarpre no-

Va

'Z .§ n

d marea eea

In zlufl dintAi,

r(lr't'l~nlm~ sf.e.ni:lllui

l)fI1QrOC

lu-

Ierlemia.
in·~refrite

51111 SuU~le~e cele : dllJffiil!eZfo!aasca frlci'i.

~ci streine

de:

Viata dumneseeseului
ndicil..

Ieremia prin pielre u

Intru illtilia .bi .. lui ·Malll., pre [e:[(;mJa eel


il'ilhi,t. Jndariitr:licul

tau~ eel vrajma~.


S~avii."

insemnet

Inte graHorule de' cele dumnezee~b. C{ici norodul oel fadi, deleqe al jidovHof:rca pre un
miel, a. spsnzurat pe lernn pre
_ ~i aeurn, a Ni:i5dilua.r~L

HoariHfl Mantuitorului ru pdunaina, mai 'na-

testa din pantecele mamei sale s'a sfin~it,~i era sfant Domnului si proorocX trag~L1d1!]-se din. Anatot, Deci acesta dupa ce s'a

fl.

Iteam

ell

p~e~re :I~!l.omorit.

robit Ierusalimulns- de catre Nabuho .. donosor, imparatu~ Babilonului, s'a pogodt la Dafnele Eghiptului si a..
coloproorocind fn ucis c u pietre de " ..l . 'J .' " pOpOrtl!L 1·ilt I s,ralr~l • munn d :;:3. ingr·opat lrl locul lacasului lui Far 300m. ;: pelltrl,lld1 Bghiptenli V'.3iz d. folosul in deb. dansul, .l-au marlt, FUIl.de;&.prin nlgac~unea. lui s'au omorit aspidele, c:ztre p,r.ip.a,diau pre Bghipteni, Asernenea s'au omorit ~i fiarele ce se an au prin ape~ carora le sic Eghiptenii efot, iara EUnH1 croeedili, Pentru aceasta crestinii c e se afb" la 10cul acela, pana astazi, rugAndu-se lIletg in. locul acela unde este mormantul proorocului, -7~ luand tarana se tamadnesc de muscarile aspidelor, Deci zic ca. si Alexandru Machedon stand deasupra mermantului pro oro+

Hrlslos inoepiitorul vietH. ~ifaeillorul de blne Hi loata faptura~ de trup, mal Ina:it~ de veei, din line Prea cUf,alil s€ nasle in vreme cu Irupysl in umbra lui loti vom trai, precum odlnloera a pro oro cit Ieremie.
Irrnusuh

tal

Cuvantul eel nascut din Ta-

fara

.rul

Rd§ncul

~Sntru ad§ncul, deznada,iduirH "celei silnice rna surpa pre ,~mine. Cl .. i Unde ~Jmle mana m
"ta cea tare eft lui Petru,
0

p~katelor,si vifogre~eU,lor ma turbura, ~i

cului, ~i aHand. cele pentru dansul i-a mntat moastele in Alexandria, ~i tmpArtilldu-le pretutindenea in cetate,
I

p~dreptfltorule.. sl mornanlu'Ie~le .

In-

" ..

~i puindu-le imprejurul ei a gonit de acolo aspidele, ~i in Iocul lor a adus serpii ce se chiam a. argalli.. pre cad i-a adus dela Argost ~i 11 se trage numele de acolo, Deci a zlS Jeremia

CondaC!J1l, !idIcos ttl, p raZniCtll!lli. LIJ!fU'i.lui M:l.i ere zi~~ 31.. Ziu~
14 ~i
Ii oaprea [lB1lS'I1ri .f~!"~, cea.~uri

I 0..

catre popii Eghipetulut cum ,cl va sa se fae! un semn : adtca ca VOl: si:\ se cU,tremure idohi Egh~petuluir _~

••
---

---_

~ivor cadea la pamant,


tuitorul
rUn

Fecioara,.~i

prune

pentru M~.n. ce se va naste in iesle

pentru

ace ea

pana

ast1lzi ~ ei au 'in Ioc de Durnnezeu trleboindu-,[ pre dfLn~1i~iimparatul


lomeu

0'

fecioara lehusa, si puind un prune In iesle, i se tnchin~, det::are lucru [n-

la locnl acela in ebipul dintai, dupre cum. la Israilteni se rata norul noaptea ~i~j lumina pre Dedera proorocul Jeremia bltr';{n aui, mic la sta tul trup "lui barba lumina
I .
'.

eel n-

(it

Pro"
i-au

tainaaceasta se trage dela stramosi, ~i este data. ]apadll~]i no~ trH de un cuvios prooroc, -:;;1~reptal]l sf~itul tainei, ~i spun. peutru proorocul acesta, di mai 'nainte de prada biserici i, a ~.11'3t Chjvotul ]eg.ii ~i eel e
ce erau

spus

c:a

pentru

aeeasta

prieina,

de a~ vol.ncl din. sus lata ~i jos ingusta. ~i se face seborul lui ill biserica sfantului Apostol Petru, care este aproape de sfanta biserica cea mare"
Vilila Persul,
~nt[U 1IC>E:a!>l~

:::i,.

p'iilimirea

srn,nllJlui muccnic eEl cu s:a,bia c:apy~

:;;'&t;'~.;!I,t. .

Stih ;~1 tui Vahi eelui

tngropat sub
Dumnul din

Jntr'lnsul,
0<

~i a pus
sMn.ca

a zis eel ce emu

de Je-a de piatra, ~i

i s'a da~.
tie, SfIbie:
lntre

in cer'~tiI~ ]aca~u:ri a umblil, dupre cUv'ii!:'lt!i:


,t~easna
:S"!l

acolo ~ Dusu-s'a

dva[~it.

:lli,

sfi!Jntul

Ml,W;TIlC:

FJ10SQ{ul

Sinai b. C er, ~ii.ar~,~ va sa vie In Si nai cu putere, si va fi voua setnnul venirii sale, cand se vor inc11~n.atoa to lim bile b. lem 11. ~i a zis, c il'I, nimenea nu va pu tea scoa te Chivotul acesta fara de cat numai . desehide tablele care sunt lntr'lnsul, nici din preoti, nici din. prooroci, fara decat Moisi ale sul Iui Dumnezeu lara la Inviere intt11 se va ridiea Chivotul ~~.va ie{l} din pamant, ~i se va pune: in muntele Sinai, si se vor aduna 'li:O~[ sfin~ii la d,iosul, asteptand pre Domnul, ~[ f.ngind de vea] masul care va ca.uta sari .0 moare, lara to piatra aceea a seris cu. degetul Ball nurnele lui Dutunezeu si s'a facut tiparul li-

Ilia,tat,
Tu

Still: Filosor "Iel.i nmnir·es. ~i cu lucrnl be-a pri,ere!]'@< 1.!l t[] te1epoiune:! clwiollsa
eu

Q.dfl;\'&.l.a:t

s'a sav.ir:tlt:.

rJ1tru a ceas la z.,

lsidora eu pace

stu pi:n,ii ai sburet,


~-aj

Still:

lsktora diE! pre p,[mant: clitr,e eeressca

J\.9,rQI] preotul,

~] nici

nimenea

va

C:'Ii caea ce aJbina adunstcare de, f8ipmb uniil.

aratat,

Jnjru aeeaatii, ::;:i~5fiintul mneenic Sava sparlzurat filnd in smechln s'a 6A",ar~iI.

zuret;

timpurloe, eu o.deV8!at. Pre Sava eel ce cu main il.ril le'g.al~ l-a sp!n-

Still:

Adu.s-a

Cl:~s.:tt_ga

~mQoCl1illuiui.

1'0

ada

terilor, ca. ocioplitnra

de fier .$~nor

~.uminos Mllda,tl a acoperit numele 3.cela, Si nu va putea nirneneachibzut locul, nici va putea sa cinsteasca IlU" mele lui Dumnezeu pana in zina a.. ceea, Insa piatra este in pustiu, unde s'a facut iilt~i Cbivoml de Veseleil Intre doi mnnti, uncle aace Moisi si
AarOI1i. ~:i se

Intru aceasta zi. pomenirea sfl,l~~ilormariti.~(jr tre] nol cuvlo~[ mucenlcl : !l lui E'i.'Hm~e cetul ClQ ::i.e tt.~geil, cu neamu) din De:mi;gli PeJopon;t~ S1llIUl" ~,i in Constsntinopol Ia anul umis o'pl sute patrusprezece, Mllrti~ Lr. aOllJaud ~i douA, 1n Dummies F'iloriHm', prrn sable 8'm ue ...oil, $i "' lui Ignatle CdllL !'.if;! s~ trligea. din ZogQrIl veche ~i Tn Consjantlnopol, a,c:~J8,* a.n Oetombrie 11] opt pdf! sugrumaee s'a s.e:V~~l~, ~:i it. tai Achatllie c.@lui ce se triigell. din Tesalcntc ¥i 'in COrlstanth~Qj}o,l.l;]JanUI o micuptsuteclucl~ PTCEic.cC la Intal<il .ziMai, pri n sabie s'e savar'l!it ~i se ~iiviir~~te pOlmailire;;ll lcr In dnstitul lor mucenlcase loca~, C~ 5Iii; Llfii:i.la schitn) cinstltull'1.i tnflinte Merg-iitQt" dln Awn

rn

La. Eftlmie : Still: Evti.m:ie a1 meu, bou curl!,· t:e,. slc de multe erl,

arata

noaptea

uorul

ca

10

LUNA'MAIU

tn

C~;.;:,lprlQ tiiien: i,n~'f,:JeplGfb~ ai :.:.Ilat bUCliria ceeunl,

ILI1 Jgnati 8:
.r;t:rMucii:A,

SILh: Pte 19natie II vael ca. pre;


Llr! A~~Chi,e;

I)

:!JlA.

::;lelll.

rod aceasi6J minune: bin€: esfi cuvaniat Doarnne Dumnezeule in vecl,

Prin su g:rurn~re, dela pamin1 1<\eel' r.id~c!l.!I_


Stih :

Ca pre: un

mici

a junghlat,

v~t prin

r.;al;.t~"

Bil.I'b~qH $~ngjunl"l'~p.re

mili,rlt.u~ Acachie.

A1n~n,

Cn ale lor sfinte rugaciuni.Deamne, milueste-ne si ne mautuesre pre 001,


Peasna 7" lrrnos :

- Ieremlo, ~i hnpreundcu cei fEh'a de Irup, umbli imprejurul


sceunulul

"'., I
Ti

F\J1liS1H!i

8,

IrlTIOIS.

;tent

eel ee se 1ioeal!,],..

c,e~"ri te..fli.•. "if ~, ~ese.- S •... U lie, de DumnezeuInsuflale


imparatu1uI lutnror BinecllyaUii~ti loate

strig.§nd:
veeii,

Tlnerii evtee'Jti in cupter.,

lucrurlle Domnului pre Dom-

lntru nadejdi~, cl In fapUt vazal1.d pllnile prooroclile tale strl gi : BjnBe~U cuv it n faf
Doarnne Dumnezeule in veci,

'T",

u Prooroace,

aeum nu

nul ~j-l prea [n,altati intrn loti


,buminandu4e cuhrrnina razei celei dumnezeesll, $i prlmind ca 0 ogUnda mull lurntnoasa. stl',ftlucirUet

Ortlan dumnezeesc te-al arf'ilai, ocdrrnnindu-le cu lUana Mang,aitoluJui, graind glas.u ri cerestl, ~i canMnd ~ Sine e~U Cllvantat Doamne Dumnezeule Tn 'led.
SIIl\,D.._.

darue~U eelor ee poftesc: eanUlnd: Binecuvii ntaU loefe Iucrurile Domnului pre Domnul, ~'i~1 prca i'naltaJi intru loii, vecii,

'Bi[1C!cuvA.,tAm

preunti tu ai crescul din prun .. cie, strigand: Bine e$ti cuvdnveei.


~l

ScrHnd languid 0 Prooroace, nu Ii-am irnpulln al dumnezeeasca veselie, en care hn-

:I ""f'" f' ..t. t1raBRdu-tepropove dunor sfintH bunel credinte, prealaudate al tnfruutat slabiciunea rile. .. I 'd" umn,CZClf]leremIO . .. can t" d an':
i'.

pr~ 1'111:11, [l'rt: Fiul 1i'~ pre slall.tul I1u kI Oomn Ill.

t.ed

DO(}Jrnne

Dumnez'(3ule in

Binecuvantapioa1e lucrurile Domnului jire Dornnul, si-l


prea inaltaji irdru toll vecii,
~i
,fl

ell ['po

N~se~bOJjrei ~

acurn, a Ni5ciHuarci:
.. .

vrand sa m.§l1Iiue~Upre oamenl.eralet al InvEifatpre proo-

r)anleceiefl eiIi-lJ, cioarei, precum nine at VOh;


.. . iii

lntrand in

b-

a Drimit fii Ida Inee, ~i >0 a ellr~tit pre dans? d~e spu~'cadunile cele mal dln nalnte, 0 i"'1aica 8 lui Dumnezeu, Birm-

Dataloru[

de via~a din Une

-----• • ••• r ._-_ •• _._.

nului

cuvantaili loale Iucrurilc Dompre Domnul,


Irmesi.l:

.nalfati infru IoU vecii.

$i-I prea

:~. . f oare f·....... re ruqarn sa ne man t tum de primejdli .

S~ i.3.udam, bine sd cuvantam ~j :;3 ne jneht!lam Dornn utui ,c.9.nttlmi ~i prea 'Lnal!imli.H , pre, diinsuL.

en adevartlt marturislm N~lscatoare "DunHlezeu~ 18·


Irmosut :

de
pre

fficul ell Darn] 11 tau blrultorlHrenului ~i ~~ H n e r ii eel ce au pazU iei,

C ei c€ .s~au

,~.tiney FecioaracuraUi,
,~tuifiprln

vapa-

,~pre tine" .
SVETU •.N'A ;'1 STIHQAVr\A rx~::m,iclJl!Jf. ~i ce:a~~ltj sil)jh~ a utrl;:Llj~i dupre r&m:iuio.i&. ~i OlplJ~tul,

Jalra

de trupuri, sli}vindu·te

tine, cucetele cele

cei man-

.foarle porunclletale,
;l

»gat:, Blnecuvantati toate lu-

au strlI

erurile Domnufui pre DomPcasna ..:.\ Irrnos:


c[U

jJ

nul",
ode~·.ir'l.1t Nilisooi'O;;rre.".

cu straluclrea Dumnezel rll, careia arliiUhiJe aratai le-al evul pre pam Hlnt~P ericlte, It] izYorul eel nepierilor al .strfUucirHor celor de acolo, de Dumnezeu tnsuflats, arala! al ca~.ugat sUir~ihd eel dorll de tine, Slil\,il,.,.

p........
rata

rin lumina cee foarf€: cuIe-ei amestecet

F eddr:iJ e Prazn icului, Prochimenul r glasltl at 4..lea: Tu e~ti preot in veac


dupre randuiaJa lui Melhisedee, Stih: Zis-a Domnul Dornnului meu ... Apostolul catrc Corlnteni ~ Frafilor .~tu. fiji prJilJtC..f eu 114ittlea... Amnia t glasul al 5-1ea : Moist ~i Aron lntru preotii
j

LA LlTLlRGHlE

A [unq and

pa na.

lui.; Evanghelia de la Luca: In '{Fytlmea m:t!ea, se mirau ()amenii de r:tt= 'f.d~~t~le a1'tdtii .... D
CH LK'OK ICUJ~,

menirea fell prea fe:ricite Ieremlo, rnv:r,ednjce~iei a se lu..


nd[llce~ti.

P're toU eel ce Jauda po-

Intru

pcmcnlre

ve~Llica".

mina cu reza cea purl~loare de lumina , de care acum fe


. ~i aeum, a Nii.scallJarl::i ;

...

.~ C el ce
~
• ·t··

oioerii de Dumnezeu Nasc~·


·f·
·t· ." "

sunlem incredhltaU de prea curatEi neslereeta, F (2,-

...

--

--

----

--

dumnezeesc

Ca un graitnr de f.ai J1 e~ :;;i


Arhiereu,

INTRU ACEASTA LUNA


IN 2.lILE,
A all ccrea :m 0 a~,elor celul di nrru stln (i p1l.rintdlll

nestru

Po tan <)S'ieeel mat'e, pa:ll'iatilUI AJ¢xal'ldiri~i,.


SIll) irile hul ui pe 6" gl.9.'!iiul a] 'He:;!.

La Duamne ~trJQ.at-am~ punern

l~rar~

Podobie : eels. ce de sus e~H chemut, .•

ela ce I'e-ai invredni-

torte eresnrtlor, marne, sl prc

JUnta ~i infiinfat ell TaUi) eel (aFa incepul, cu limbe ta cea de foe ai ars rna0

v~aia.~pre Flul ~i CuvfinfuJ eel


pururea de

du

.pe H'ristos daUiforul de

demoarle, propove-

en

vietH celel

lara

inva1liiurile eele luminele, te..al aratat la toata, lumea, prea


CD

in mu Ifi ani. pentru ere dtnta lui Hrlstos: $1" .fir,afat ,n~propo .. veduif pre Hrlstos eel de lnceput, a Ii de 0 fiinta $i purureelnflintet, si lmpreuna Iucrator cu Tata} eel int§j incepafor~ ~lfAra [nceput. Penlru eceasta arotal i'mpodobinmu"te

dod' nevol ~iizgoniri~e.iasuprell

al .riib~

nira

lumlnat,

Altt

Stihiri, g!tI!>ul at 5·kB.


CUVIOll!;;[;I

Podoble : IJres

parir.ltfol •••

Arie dela Biseric8 lUi Hrlstos I~ai izgo nil, ~i prin cuvlntele tale eele dumnezeesf ai [umi-

Prea cuviosse Par,inte de Dumnezeu ,a.raUHorule Aia.na~


sle, din

pruncie te-ai. cunoscut ~ ·, ....t B' ... s t)(I • d umunaror xseneu, reiucmc
en prea [uminoase 'fedeli,

lepte, ca sa SIB inchine Trelmii eelel inlru ofHnfa.


zeescizvor, plin de apele DuArataflLI-te-,ai ca un dumne-

nat inimile credinciosilor Infe-

hulu], eel ce e~i intocmaiclll inge:rH. ada.paf ell dumne .. phnlrea Blserieil, ~itned ednnarea ereflctlor prln adiincul euvintelor taJe eelor dumnezeesf Pihinfe. Cad lu el ulfir~

zee~n invaltHuri, adapi loaUi

Si

"-' sa se d'" rura sea nrmn. ... ..a . ",.~ ,. un cugel pace ~,i mare [nUa"
roaga,. en
J

le-o, $i ecestela

zelre, sl are slava cea de 0 fijnfiL Pre aceaste ImbMnze~pururea te

sufliaoare de foe, ai ers eresurlle, ~i pre to Ii eredi nciosll i-al Indre'ptat cafre lumina cea duttmezeeascs a '[relmii, eare se tntelege lntnlo Dumne-

ilubog.atlndu·te en Iol felul de bunatap, ~i eu cuvinlele eel€.

~d

turisit pre SUipanul Hrlslos a

zeescul,e Atenasi« pree fe rlelte,

fj de 0 uinta ell lata) eel ce l-e nascut, prea fnJelepte dum ne-

Prea cuvlosse Pa.rinte de Dumnezeu graHorule Atanasie, numtndu-te ell LIn nurne 81 f rum. u se f e icelel fara de'

---

-.
'.

_.

_.

__

a acesiela ai Ellers, ~i a:ratat imPodobindu...te cu Iumlna vlefH, el ca~igat engel curet, .;d te-al arafat aparator 'Cuv[intului ~i iusuflal cu prea 'slantul Duh, de cerele luminandu~le, al blrult pre loti vraj'·' ]na~i,iJ ::;;i ~",gradindu·te nebtrutt le-ai araiaf,t, ~i IndLImnezeindu-te te·al facuft pal'la~ acestula ciloare

moerle.pre canlreu eea IllUlo-

sim eu credtntapomenlrealul.
:$[ Mum,
II.

rougH penfru not eel ce sav§ rPraznicului,


.Il;.

~T LHOAVN A ['r()~tl,iO,llui 8.9.1] gl;!l51J.I. al a-kil.

S fiildu lui,

iuiuror un cllge'l, pace sirnare -' nu'1'a.

Stinte;: cere ce

sa se daruifIJsc{i,

Iaptelor huue, eel ce pentru cl:edinla pre a iarete-ai nevoit, d ... ;;1 nsrpm pareree cee rea a
iii • ill •

Bu cur a ~t e

P9d()bi~:

BU(!l"Ir!i-te

Cimfifa.. ..

Indrep1atoru]

lu~ Ari:e, cu vlnele cinstuelor

Piirinte miirlurlsltorule Alanasie, suferind dcse nevotsi napa$ti, te-al il1~ vredniclt hranei celel din raiu, .$i slti8sJuindu ..e in cnrlne cele t du "uiezee~ti~lt'h::li apr 0 pia t

P rea cuvioese

midi, in frel ipostesu rj eu nos.. cuta, din care toate celc gan-

at invaiai)
dUe

tale euvlnle Alanasle, hmunat


0

pulere a. Dumne-

catre

cu eununa neslr.i,caciunei prea ferlctte, ~i 1mpesfrjndu-le


'ell

vlejlicelel nestri... cacioa.se $i eft un b~l~ui:tormi


IJOIUILd
1

dumnezeesfel hJcrar1, preHrl.... .... rrrnna su €I€-' s f os roaga-·J sa it· ...... nil lor ncastre mare InUa.
7

prln .singura buna1atea s'a adus intrn a fi~:;d 1'iiIDurind cel~e necuprlnse ale

$~ vazute,

podoblndu-te

SHb.

Gurn mel!

V~

g:r:9.i inll!iiJ!oIp c::i un«, ~i t:l1gEit'ul

d~odemH 1m..

p5djfiei eelel de sus: cere de la Hristos, de Dumnezeu inleleptlte eel sa se diiruiasca Btsc ricU un enget, pace ~i

tdarhnOi'? ir£imbif.a bIn,egl.asui-

Bucura ..te tnteUl€lel'ea

in imii mels prH:ep ere,

Pe-

toare~minte blne prlceputa, U.n1ba prea nscutit6) ochlul eel lumlnos, Hrijt~rea doqmelor ce ..

maremila.

lor dreple, pastorule prea ade.. varaie, sfesnlce prea sfraludte~,


secure care taIloala
eresunlorvsi 0 al'zicu Iocul Duhulul, stalpul eel nedliUf, lurnul eel nemlscal, carele at
propoveduit

stricst, si puterea prea sfintei Treimi intoata~uJI1u~a luminal 0 evesllt.pre un Dumnezeuintrel fete' .nedespartU. C.artda. se si

lui (-Ir is to s Atanasle.totl sa~llli"dEim; cad invatliJurUe Iui Ade toate leo-a

Pre

Sll'Ivil, glfl~lIl

iIIl R-~~(Ii alui Ghermano.

Ierarhul

materia

Treimli cea mel pre sus de fire; pre care oroaq a sa deft sufletelor noastre mare mn~L

[uminat puterea

. -

---

____..-

_.

----

-------

14
St:il1:Preoti~l~[ Doumn>(:·se ver imbfiica dreptate, ~[ cU'\Iio:!joiltii se vor bucur

lUNA MAlU

a.

intru

rlnd Biserlca Ierarhe Alanesle:


TaliH fllarhuisindu-t

nesfar;;i.te, ell adevaret straludla; si turturea prea frumoass, care dimpreuna cu pu Ii cei sfin tit i ~Inpreuna eu sofia al zburat de pre paluani cafre cele eeresti, uncle norul sfInfilor mucenlcl se bucura) unde este lurnina cea nelnsecelet

D '"' I . [JJJ1CUra~e nurmrea

.u VIet'"

roaga pre Hristos Dumnezeu, sa ne darulasca noua mare

rnslnat pre Arie, ParinieCuv'ioase,


1131

d5d pre Flul de

fiinfa c u

rnUa.

3lav,l, ~i acum, a PHlznlculul.

Unde este Hrlsroscel ee diiru-, esle lumll mare mila.

unde ae aude dumaezeescul glas al celor ee prazrmesc.

cere~i, ~i lumlnile sf in til 0 r,

rata, unde se cunoaste veseUa cea neince'iat5" ~i eeiele cele

LA UTREN~E
CANOll.NELE
A1 Praznie~lui en Jrmosul pe 8, ~i ,III
SfMtu lui pe 6. Peas na l , gl~ul al 3.,[e~, ifin OS Sii calltam
:

.Do mnuh.ti,",

aur .. si ell numele nemuririi numil, prin pomenirea eea de

Lra~ NiIul eel curgalor

SlJlvl~ gl~!)t11 l'Il 3-lel'"

IUl Gb,mtla,oO-.

de

bune adaogiri i~d varsa apele nernuririi eele ell aur curgraloare, ,~i roduri dand de hrena nemurlrll, prin teoloqhla sa cea prea inaitl't ne Invafas5

• .. d ~ preste an vun.· none nona" en

lauda nemurttoare, pre carel€:: ~i dupft moarte l-e mli.rit Hrl .. stos Durnnezeu, ca pre oplecuHi slu ga a sa,

,Pri fl cuvinte insuflale de Dumnezeu tali cinstlm dupre vrednicie pre Afanasle, ea pre unul ce a avuf in Biserica

sa

.dlnclosllor, $f se roaga pentru sufleiele noestre,

mH celei nedespartite, si var~ sand. din sine durnnezeestile '" .... "'t· un, e depa cugele 1 ere~ ! mvata • e.
'~~ aeurn, ~ fra:miculLii. Trnpar, ~ll:Isul al 3-le!l.

ne inchinanl SI'apanirii, Trei-

In1inzandu,fi cugetele intru Duhui sf§ nl, Ia a dane ul privi rei stint-Ue t~inunorule} ai urmat bogt1lia cuvinleler eel or dumneze€$U,~i el imbogalit lumen

parinte.

dumnezeesf

S hnp, ortodoxel

inv ii:ta:tu ri, In til.-

aj

fost prin

euvlntelo r tale, P.arinl'e, cafre UmtuiulDaruluL

0 luminare inaHa. a dUU1~ nezeestllor invataturj~, reeel p v~f(}r'ati in nolan ul in~lacilln.ii~ Ii indreptezi pururea cu llnlslee

Ca.

Sill/VEl".

--.. _. . _..

--.

-----.

..' ... -

-----

ciiloere de Dum nezeu preacuiii .... .....

b audamn-fe

~i Ileum ~

Jl

Nilisca tOilrei ~

Fecioara Nas~._.

vimrceesce ,'U1 care s ft nas.... U singura .. t' cur Dumnezeu: csciltusl le-al Hkul lzvor nestrieaelunli, izvodn d futurorvieatu,. din care scotdnd luam UlmaduirL
Pl;:cI~_'!;fla " Irmcs : S

rat5,t ceea ce e~U diru~a haru-

di

Iumlnet arafand in lume lerarhe

eresurllor 0 at vadit ~i credlnla orlodoxa 0 Hi propovedull, ca un gr.aitor de Du mn ezeu, CUI. buniJJ credint.5 Irei fe'le intru unimea Dumnezelrli, -In fire de 0 fiinta, ~i in fete nearnesfecate, Pentru a .. eeasla :;;1 adunandu-ne, en eredl una savarsun pomerurea l-a t- ...... . .

I n~elaciunea

_ Podobie -

De, fl'llmlHle.'~ea. fecieriei taJe ..,.

Iirblritu-:i:',a inima mea" .•

parin le A tenesi e.
Siavi,

De douA orl,

II

, tatura lui Arje cell. orbUa, fae[Jndu-ie ochl credlnclosllor.

fu~nerHe cuvlnlelor tale Ierarhe, ai innmecat inva,·


Cuvicase en

~j,. aeum a Pra~nicuhJ]: Peasna 4) ]rmoe;

ve$manluJadev~l'ului eel [esut ell ostenelele :~d sudorile tale,. prin Dar s1ujind lui Hrlstos,
a un Voi~evod aduniirf ce~el de Dumnezeu alese, tntrar~ manda-te eu sable Duhului, ai
-

Imbrscalu-te-ei

Aur.it-am ausul.;

lumea Pannte cuvioase,

il~Ugiiud lnlnlme fa izvorul vle'fu, ...a~1adapal,ioala


"',.... .. ~ I

-'1,.;1'

Implinil~al in hupul 'fau eu .. vloase Padni:e patlmlle Domnulul .. pentru Btserlce Jut
Dumnezeu euvioase Parint'e, ai i.zgonUde Iaturma te in~eJadunea. cea arieneasea.,
, ;;1 acu m. ~,:J ii.scil[{m,i"~L ~

Sl~'.a".

I zgouindu~le' de eel

Slavll._

fara

de

taial navii.lire,a hlpUltorilo:1'


Dumnezeu.

de

trupal l-al nEisenl pre dansuJ,


toare de Dumnezeu, ....t . '. men tum noi,
S!tdealna, gla$Lli
;i!.l

nezeu in panteceJe t.au~ sf Inen s;;] ne

C eea ce ai primif

~ acurn, a Nasciitolln;: i : i

pre Dum"

viintata Fecloare, man1ue-~fe de 1'C),afa nevoia pre eel ce le lauda


pre line PreacuraUt
Pessnn
.'i,

Maica, prea curafabinecu ..


lrmcsr
:rl 01ll

eel ee a msntuil pre oamenl din slricficiune.r roag5 ..;! N'ag,cli~ r

n~. ,se,,
~.

Pscea ~

d.une· Q

L,

CO:t'ULIlOlJl :fti mOSUL PI"~,Zllil2lull!li. 3-1ea.

lui Atanasie, cad e~ prin ,c:re-

i, J?e~.li.t.,',i.· pr.,e p. ,8. 'm.',.,.an, t mvata11_·v,a dreptetea, povatuindu~va de euvlntele

~IU

dinJ'ii s' aaralal gur~ Cuv§ntuJul. ,eeh]f maio "nainte de vecl,


~ tiral.§ndu·te Fericite, Jumjnator l1ehiruif el Bis,ericH lui

pre eeJ ne

Jere, care a incaput Tn panb8ce,

tneaput intru toate,

'~.'

pre Cuvi.iniul eel impreuna ves .. nlc eu TanH sl ell Duhul.


CONflAC, f!;las:ul til z..ka.
fflJobi e; Cu eurg.erile

Hristos DnnlneZ€ului noshu, al surpat toalemeiestriUe lui Arie,


UhI" Doamne, frimife .. e .noua n indurarUe t·c]c, $i caun mllos-

Siii:J11G.lurilor,.,

P rln

SI2I:vA_",

rugilciunile Iererhufut

-tiv fij .. e vrednlel iIUp a r a fi e i n

vloase, Pentru aeeeste la:udlinl

Hiia(, 'i'nmll1f.ind si'llnilnta: eredinJei ell plouarea Duhulul Cu ..' pomenfrea fa.

d ind, sp inif re le i so cof n [l ai

AJe ortodoxtot fnvafafuri

sa-

taJe.

odrsslli din

Sa laudaln

~i acum,

Na!',.cit.oLu~ri :

Fill! Iui Dumnezeu .. sl J..(1 nas~ cui cu trup, ~i dup3 na$fere a


rames Fecloera curaUL

oe a zamlsHI in panfe·ce pre

pre ceea ce a Davkl, ca pre una

lrdrulofpraznuHa credlnclosli cu c§ntth'i sa 0 f5ud,am asUizi"

p omenlrea

reo s.

lui Atanasie cea

rica lUi Hristos eu adevarat relu, s e mf n,ijn din" trinsa cuvtintul bunel credin1~" ~j al t iiaispln H eresurl 1,01' ..

··' P

Peasna 6, ]rm(]<s:
cu

St.riglOl.t-am

gi;ASurL.

a.cut~ai Fericile pre Bise-

lor, ~i pf'€ Evnomiu J!lnpr,euna ]', . mvaje ·'1 cu Saveue, pnn "'-1-1 UrJI8 8devarului i-e surpat, foeulul celui vesnle dandu ..i· pre dan~ii ca sa ar.:za" ea pre eel ce au hulil eu nedreptale impoh1va illiruparii Maniuiiorului, cure ".0.. prooroenmat . ,.narnte 0 au _. t rOil

ca acesta pre A.rle ce~ in~ela"

vestil Penlru aceastalau.dam.


pomenlrea lui.

bunel credinfe,;;;J hranlnd marginile, de Durnnezeu purUilorule.

closilor rodurfle

lui ie ..ai aratat~ dandcre·din-

'Hn infelegator

SJ!'IV':i.,.
j

rdU al deru-

Inlru rt~~sta LUn.BIl:2 zile, sducersa m()il~~


ielOr cduj diL'ltru sfitll'i pilrintehd nestru Atanasie eel mare, I?liirL8.rhul Alexandri.eL
Stih : AtlLn3!sJ~ undete cll;l.ci nu cum..ii; iocil ' ~l mert, PliOllC€l. ee Nrti tu~mele nerrHlririi, .11l,izgonire 'tao t.r.imH" Lu ns. lui Mciu to a dOI1!!; ~i. MQ~~I~~1iI lui Atoflasla, din mO,frllant ei'L

lh¥a:lalurilor

Maica, pre Fecloara dupBi nas-

S3 Uiudam

~~ acum, ~ Na::;catrllue~:

prepraa cureta

CeS! sfant; a petreeut

pre pa~

mii,nt\ri.ataJtI1g'~.reasc!i; iara ne .. vointele, en c.e s'a nevoit pen-

tru dreapta creiHnt~l ~i impotrivirile

.. .. ..

. ... - ._. .

17

ce a a vu t de la rail inva~atod eretid, si cele en nedreptate, dcse j;zgoniri ~i mincinoase napasti ce a suferit, sunt scrise pe larg si la alte istorii, it leaduce Ia mijloe si de DIIJlmnezeu graitorul Gr~go:rie. Drept a~

rec:arc'intampl~re" pallirea trupurilor

ceea nu putem sa povestinrcele ce se spun i:n rnulte feluri de multi. fiind


de prisos, Ia:r.~. obisnuita r§!ndu:i.ata. a slujbei lui rnai 'nainte s'a scris ln a optsprezecea zi <I. lui Ianuarie.
lntru !Lceilst5zi,

Esper ~,i Z(jl !'ifilli;'l


.~j

~hll"Julre::'t ~fi.nfor mucenlc! lui, ~i II fiilcr lor Ch.iriac

avand aeeia sUi.lor, mult mal emstit.1 le este lor stap$).n~rea l1!liHristos, Caci zicean ei : Mai ales trebue .@; ne 5upune lui Dumnezeu, de dlt oameniler, Dec]sp~imilnb:l!ldl1-Se despre aceasta Catal, de ociat1t adica i-a trimis pl'e ei irnpreuna ell maica lor la Tritonie catre tatal lor Esper, Iara apoi mat in urma ~ pI azn uind Caw], FJ2,:;;teEile finl ui ce i sec n ascuse, a 50cotit si le trimita lor din cele pre.glUte" vin ~i earn e, cere an d. de se

Teodul,

~!rlg~1r!t MJfl6¢ra~1l.viril~ti,r.ra dorind. Ce. tlL~te plinI cliMe ptim~p Mi!n,rutto'l'uk dol fra'IJ C~ de c,urand. din euprorul fo~uluj a!l.l~~~t 1le'!.1\l tiim ;';I,ti. .

Stltt: Pre lll:spe,l' ,~i pre Zol~ de vi,ap. fa cul este despartim!j
Cel cc de

vor impartasi lei diecele jertfite idolilor. Iara ei in lee s1 se impartlt~asc8! de acelea, prin sfatuirea maicei lor,

zicand c~tre maica lor, s~ nu locueasca mai mult impreuna cu paganji, ci sii se desparta de ei, ca nu im-

can de :?J eraurobi ell trupul oarecaruia Catal ~i 'fedr,adiei SO~]~!l sale, dintre eari mutati fiind deja Roma, i-au I05t cumparat pre ei robi dinPamfilia, ci tusa eu sufietele Grall slcboei. Pentru cari nici en trupurile au suferita sluji Ia S1t~'Pa.ni pagani!, cari clnsteau ~ se lnchinau idoliler, hl locul facatorului ~i Ziditomlui a toate. C~ci Chiriac ~i Teodul fiH lor,

A.

Zo~~erau pe .vreme.a inlptlJ.rat~~lui Ad ria iii, cesti SfH'l~i, Esper~i

jasca cu unghii de ner, dUre cari strig.<1U p;i;rin~ii lor =71Ie da Illdr~zneall,
a.n
U

le-an am neat c;1ini]or. de care ln~tiin~ !;:ill) d u-se Cata 1, ?i aprU<'lnclU-fi,erle manie, mai intn.iu a p01iun.dt .'5:.t fie spanZllra~i copiii de picioare ~i sa-i strud a suferi panl. in s[JI'~it, privind. (,\tte cnntma muceniei.
se supu nel

Apoi a poruncit sa fie pogorj_~.i si impreun a en maica ]or sa fie cnmp lit batuti. Dupa aceta a poruncit sa 'fie bag3~i .sfin.ti in cuptor ars en foe, intru care ~j intrand si-au dat sufle .. tele [or Ia Durnnezeu, lara. de dimin>ea~a rasunand in <::uptorglasurl, ca ~J. cand oarecari c1r.utj_[ld deschizand cuptorul, pre uimenea n'au aftat, ci
j

insa ea. zicandu-le ca, aceia sunt domnii lor, ei run. potriva .strigand. ca :5~ se faea. s10bozf prin sangele eel pen~ tru Hrlstos .. Aeum si maica lor, unindn-se ttl ei, intadndu.:j pr,e ei, ~i du candu-se 13 Catal, i-a spus ea adk~ Domnul nostru Iisus Hristos, este Sta-

pl'euna. cu ei :s:i fie datI. F,i.erzaf~i;

pn: singuri Sl111tiL ][1 chipul celor ce dorm cu fetele spre tMal'~t $1 se s~-, varseste soborul lor in pre a sfantul
mucenicescul Defteron,

lor locas, ce

Si(l

aJ1<\ la

lntru ace-asHi: zi,p rea euvicaul tru Iorden j·GI~il.wru] d~ minunl,

pad ntele
ell

n05~

pace s's

savk~it.
:Stil:!: De,~i in
0:'\ fie te top~~lij
Ii.~CU.iHJ1il.tHe p~njjlntulu~ ]0[-·

pan 5ufle telor lor, iara d. de la oa-

NOl1ii h'l5a

de

~~f:']o

ell.

Iordanul

minl,lnI

iZl,l'or1l,~ti.

..

--

~-

--

--

----

===

~====L=U=N=A=M=-.A=j=U==========-~~

ell ale lor sfinte rug;,!icil1lii~ Doamne, milueste-ne si ne mafltue~tc' pre nci, Amin.
Peasrta 1J Irma ~:
C~i ttei tineri in euptor,

Atanasle: penlru aceea si nOI lrnpreuns CU ingeriI ~audam si bl necuvdnfam pre Hrislos, si-l pree in8ilfam iniru lofi veeil,
Binecuvdntiim pre TaUlln.

alblne, nei7';vora~U dulceaia erfodosiei, pe care cule'9".1nd·o shiga,m: Bine e.$lti cuvantat. Dumnezeul padntilor

pab~~~¥51: ~: eu i~!~~~f:~~:
J

fHnta ei lnfruntat cngelul eel


a l lul Arle, Pentru aeeea fugind noi de imp~eticirea lor cee im-

hunii credinfa dogmafisind pre Trelmea eea de 0

diu (11lui Savelie tmpreune eu

uoslri,

s.p§imanhit, Cuvioese, ~j umplandu-le de indrazneala bunei eredlnte, duhovniceste el strigat: Bine e~li -cuvaniai Dumnezeul fJarinU]or
Dumneeeu nu te-al

De si lir ile celor H'ira de

profivnica, taudam, binecuvan .. tam~ si pree inaljampre Hd ..


stos in veei,
$i aeum,
a.

N~c:at{l!lrei ~

noslri.

::llava,.o

propovedutrea Treimtl, :sfirigand: Blne esli cl.!rvantat Dumnezeul pal'intHor noslrL


$1 ~nr'i'l,
fl

partIta

parfit de Duhu l, ai P dZit nedes-

fUnd

fu Cuvioase

nedes-

Pre eel ce s' a sru~uit In pantecele Maleei Fecioare~~i xs ....··t nearar lt s'a nascm dl . Inllr' msa, :;;1. o ~ pazU j'flra~ F'edoara dupa naslere, ca pre un Dumneeeu
,j!,.
"'.,> ~

lam

a deVdI.' at 'il~audaln credlnclosli, bin e n euv anfiim si-lp rea inaiin vecl,
I'~a~na. 9, Jrmos :
['I·e t i ne n!~ul eel nears ..

NA$Mt()~rc':

precnm blne el vontDoamne~


;I! '.

H'ascutu-te-ai din Fecloara

si ai,izbfivit de' siricadune v~ata


noaska ..p enlru aceasle strigilm tie: Sine e;;fi ctlvanfati Dumnezeul parinfUor no"lri.

prin cuvinte~ straluce~U lumii


cUe.

'-

raf,a~1d.· u:tl.·'0.,g ltn d a. a ne.: . . J.UI1.au. lul in1imaia S U.fle.... D umnezeu prin faptesl
r

r-

araUiri dumnezee~U prea IerlAraialu-te ..ai Irdnibitfi burrel gHisuiri a cunosliniel, de Dum-

re~5.Tla 8, Irm 0" : PfE!,Fiul eel ce s'a rJiscut ..,

raind lumll doqmele ne ..

nezeu cugetalorule.. ridiednd

~U!iFii, orat8~ te-al ar~tat


.

1.1." .•

IU C f.. .r.1 . n..e.,.m if" r.. U .. '.. .. : ur.'.. . +. ~ . '- ~ .. < .. ' '*'.-

cugelele noestre cu cuvlntele barbafiej .. asupra vrajma$iIor celor jupfstori de Dumnezeu .

----. .

----

----

-_

-----

...-

_-

IN T'J OUAZTLE

ce ell adevarat te-al aralat pahar 'inJelepeiI.!l nai ~j ne adapi co bau~ura lrezvlcioasa a hunei credlnte, cu

Pre f~ne eel _

Sl.m,'ii•••

lor taJe euvinte, Cuvioase, toa~ij Blserica se impodobesle, :si eu


t·eaza ell podoElbe frumoase, ~j dupre delorle dI1lsfe!,ite lnlru tot praznuU§ pornenirea la, Alanasle, cele ce estllaude buneicrcdinte a preolllorjumlnat ~i mare propoveduitor ~ apafa .. tor al Treimll,

bun.a credjnfa se infrurrruse-

ciintari le rnariml ..
~i acum,

a N!.f>~i~OAI .. 1

vim credtnciosn, de Dumnezeu

eeai zamisJil In pfmteoe pre Cuvanhd eel neincaput, $i negraU J-ai n.ascut cutrup, te sUi..

Pre tine Preacureta,

ceea

NasdUoare

SVE1'JLNA.
i"'oJQbie; G~~.~e
ai 'lmpDdoi:;.lt

Cenrl;

Cu ioiagui doglue·lor tale prea tnte~ep~e1iiz'Qonit pre a ~uiPji. cem intelegafori dele Blserica lui Hris.;tos7~j eu in~aririle cuvintelor tale 0 ei ingradU pre diinsCi imprejur, putnd-o nestricela $i hev~narri.afa inaintee lui Hrislos. Pre carele roaga·l sa se maniuiasca de

hranUorulEghipetuiuL pre podoabe nemurire~~pre surpalorul lUi ArIe~ ~i pre apara10rnl eredinelosllor, pre marele Ala" nasie, Inlru cantiil'i. sa-Il&udam.
[)e joul ori, praz!l:e'LlluL .L.A HVAUTE. S~~.''llnl pe e, ale prazn. i culu.l 3, fl ~l~ lerarhuC 1ill 3;. glsaul al4-lea.. Pqdo1)u~~ Cll rre un vite az , Slad,

Pre laude arhieretlor,

pre

de primejdii, eel ee ell credintn sfivar~esc puslricaclunesl

:?!

S!~\Hl1. ~

rurea cinsUU'i pomenirea

iUa.

in1elepte)

necredinclosilor celor nesupusl se In-

cea uscikioasa. se erde, pree


$~ oastea

De doqmele td~e cere info .. cale, ~oab§ malerle eresurilor

rfhnbHa eea mare EI Bj .. sericii~.muli p.atirnUond Alanasie .. Ia ospa1 astaz~ chiarna lumea ell veselle, Decl toU ere-

Slav:!, ~la<;ul d -l-lea .

una se lmpodobesfe edunarea credlnclosllor, clnslindu-te cu mar-e g185 pre tine Fericite,

siesl cu doqmele taletotdee ..

neece ~nb:u adtlnchnHe i.ll'te,legerUor tale euvloase At.ana~

slinjite, ca prin rngadunne lui Sa~ll{lm deja Hrislos maremlla.


~i acum, ~ prazilicului.
D~lta \'oi
¢§I

dinciosii sa intampinam pra:znulrea bunului pas.ior.~cinstind cu laude ostenelele ltd eele

mare ; iar de:IlU, STIHOAYNA pT,BZTlkulu!. Slavi,

mat mare ffi~eiIl S!aV{ls.~ovjll 'C>ea

eu swraIudrea durnnezeesti----- ---

Pre

a SfAnlul'u:u~{ll~sul ~l :3-1ea, ·a lui Gher.rnano ..

laude eea mare

61.

ar-

~
-

--

--

viinta sa~l laudihn.Cadaeesta

hlerellor, pre: vife,azu.l eel nehirui], Atenesle, cu sfinfita curistplnd teherile eresurilor en puterea Duhului, a rtdlcet birulntele orledoxiei in loafa lu-

INTRU ACEASTA LUNA


IN ;) ZILE. Sfin\li mucen lei Ti motel ~i Man La
[J •

m€'a,m..lrnariind

n&nd-o tntr'une

dinta taina TreimU penlru ose .. bl f" f .]. . . _.... p-- U ]fea ..eeOr~$I, lara~~m T€ ..
A

cu buna ere-

DM;rIae str:~gat-M'I'I,St;l~irile :poe{I,ale praznieului 3; ~i allj snn~[lm 3, glRSL11 I-lu.

f.eologhisind ea Heruvimll, se roag,a pentru suflclele noeslre,


~" acum, a prEl.~nicul ul,
:;;, C8111>tltf,j s'IIJbiL II

care) pentru unirea

lara

ameste .. -rUntei, $i

.~. ceil dumnezeeascii, pot-:! - d!

erechia cea sfiinUi a lui Hr istos, insotirea

Utreniei,

doebs oa.. a
..•

ri~or Mucenlel, carl ati lublt v'oU spairnantat acunll~ugali" va~ sa se darufasca suUetelor noastre, pace ~,i maremlia.

.' muceDIC101';r ma-

·r

dumnezeescul jug, inlru chi .. nuri, ,~1de biltliile Iiranilor nu

LA [ITURG~nE.
F ericirile, din Canon ul praznienlui, Peasaa ce va fi de' rand, pe 4 ~i din Cauonul Ierarhului, Peasna 6, pe 4. Prochimenul, glasul al '7-1ea. Scum pa este L nai ntea Domnu lui .. Apostolul catre Evrei ~Fra,tiI'o:r,A,,,-, ili'ereu c.d, acosta "",.J CWVN'tetl siE it'e
j

stita Mavro prea feridta, ~i cu


J

C u chlpul

eel sfriilnclt, cln-

lumina Darului f5u al 1nlunecat ochii tlranulul celui cumplll ..9i vorbft de fat~ cu Dumnezeu.
Penbu aceea ai
$i

nOll,J. ..

Atilma, glasul al a-Iea: Preotii Uti sevor 1mbdca intra dreptate..; Evanghelia dela Matei: Zis~a Dom-

prln zmuluerlle parului ,tau" al

mel uee1dei/or siti: Vol sunteti lumina Jt~;mi..


CHINONICUL:

dele caldarilor capld lui vellar, eel fara dreptate.

ars in un-

Intru pomenirea vesnica va fi ..,


VJ;:o;ZI. 8,ltll P:riyegh'~IiI '~m.[J ~ulu] Ata.!] ilI::;i~~ ::;a c.au~e ::;lliljba, La 1 .ill.~u~rie i·o ]8 Ziite~ numai 5i Q

lata cine
de

Y1~

vtlli !ii f:loci r6n(;:~@1.i!,

find pre Dumnezeu ce] mal

sunetnhli~ $oj, din loaUi lnima ta Tlmotee, cinspre sus de cinste, arz§ndu~te in foe, ~i eu frigari a.i luet tn urechile inimii veseha glasului

C: u pulerea

deosebeasea

II

:sfftntului Cl'l.~rLI"

luI Durnnezeu. $i prln spanzurarea cea cu eapul in jos


~~'I"'o'Dr.l~i":'<";~~'i"::'f""f!1I1'1"'::"'i1r::~::'l~~~~>;"TI~'

___

----

--T

---

....

.........--....

._

--

,---

C'i:t. .....~ .•:.;..

~~
~ ~

..... '.

IN TRb:l Z·lLb:

alergEind catre' cafilioriCli cea cereascs, ai primtt cununa,


TrupantJ Mucenicrtor, glasul
a! 4-lea"

curate s.angiurile tale, Feeioa-

~/ Il.CIJ::n, 0. }l'ri.s-c.M~)~rd; uvdntul eel m ai presus de fUnf,a~lnfiintandu~se din

C'

M,ucellicii

tai Doamne, ..

S]a'{~, ~~ aeurn, a prOl.znicll1ui

itilili
~j

ne-a Indumnezelt pre noi, ~i ne-a manluH de, strtcaciune, Pentru aceea eu cf,€dinja purureete slflvi:m pre line.
Pe!lS,H 8, lrrnos :

ra,

r..A llTRENI E
CANOANElE
Al f'~m:nk4.l1u.i ell

~i!or~e 4,

Irmo$~1 p¢ 8,

al snn-

AI carui acrostih la Greci este acesta: Cinstese ostenelile IIIi Timotel ~,t ale: Mavrei,
fo~\';<!f~fl,

ell bucurle te-ai dal clnsfilel


Tirnolee,

1\ u sfinienle des.. ilizand poc ~ porulul durn nezeesttl e .. carll, ~,j Iumindnd lnlmile,

.Nt!

1o'I5hi

sJintpreaum

tu ...

lu: losif.

mueenli, ostasule al lui Hrisios

PH.5na. 1, g!.!!.:~'JlnJ

nol poporul eel sfin.tit, ca sa ne man luim de rautaf~ prln rugtkiunile lor. cei viJeji siirguIndu-se ca saia dele I lrlslos

tHea, Irmos : Cil. pre 1.li~C:i1,t umbli.lldi Is,rall."

reznlcul eel sUint $l clnstii al sfin~Uor patimitoriJ

sa-i cinstlm cu sflntenfe

Mucenlee, barbafe$ie te-ai lmpr,euna.i ell focul chlnurllor, Pentru eceea rona cee durnnezeeascil a lui Hrlstos, te dlcori-a pre Une Fericite.
Sla'l~. ,

draaostea cea dumnezeeesca,

A nand u-ji-se

sufletul

de

M ucenicii

~
~
~

trai. Pentrn eeeee araiat au


$i dobilndit marire.
redie trupulul,

c LHUJ'lI1i sfinjite de biruintii, au ales mai hine a muri dedH a

geriJe cele cumplne ele Bare..

buminandu.'1i-se cugeful,eu plecerea cafre Hristos !Vlucenice, nici cum nu g,imiiai atin.llmOI ee..

lor celor erse prin foc.,marite


fl"·

H espaimanblndu
va

Siava ...

Ierndndu-vii, nlcl de focul celor ce

nlct de muncl

.. a de duv

gordau,Muoeni'cUor~ barbate~·te alw pr o p c ve dul i pre Hristos in prlvelisle, I)Ur~ tafnrUor de chlnurl,

PUnd din fire fara de paUma Flu] ~atl F ecioara)'~i-'a

51 scum,

a to.: ili sea toaret :

]utl'I' trup din prea curate s&ngiuirHe tale, ~i prln p atf ma Crucii, m'a metntnit pre mine de patirni, Pl',e.a.,c.uratii...

~..•

~~~~~~:~::~~;:;~::~::;~~:;:;~:~:~::;3~~~:~::;:~~~~::~~:=,.r .... ,~~~

.•.. .·.'H 1

~~~~~

r 1- u esre s:an:l precum lu


~o~:

N UmarHJldu ..te
celele

intocmal en

! .

••.• ,JDoaUIJHC Dumnezeul Ill. e u, '.'.'.' '.' II·' 1 . ... ...~t, t ~. ,~caree m mauar cornu! ere~jdineio~Uor tai} Bunule, ~f ne-at ,Jnforit pre noi pre pialra m,ar~
nfurisirei tale~j.
CONDAC~ gl<liJju~,til 4-,Iea., Podcble : eel e;e te-ai 'inal ~t.,.

sfinlilor:imiirite~ si a",and urechl ell buna audre cafre IegUe cele durrmezeestl, vltejesle ai sufern sfredeJirU,e" Tirnotee marite.

teSt si mariUj Mavro}, rugaj'i-va

zeu prumlnd pentru not cet ' '; ..... rt'" .' ce sevaram sft··,n~1. pomerurea a .l ... • voastra, prea euvroase T"nno ..
caln:: Domnul, en sa impece c-etatea ~i norodul, cad, el €sie . .J In ,8nre. ere dlmcrosuor "t"·

dand, sl cununi dela Dumne-

MuUe feluri ide rane rab-

pre lemn cei cu cuqete deserte, U·au ingre~

Jnalltlndu-Ie

utat capnl en. pi.atrii~mllrite Tl .. motee, dar Hristos te-a tn.Uiril'

elnshndu-le ell dumnezeeasca


paUma .
Slav1i,._

cu adevarat

il.

lucrurflor

Curgerea eea neslalornlca

pre Dumnezeu, aratat au intunecel i'n~,ntduneu Timoleiu ~i lnar~ttl Mavra si sufennd foafd 111UnCCl prea .... ""I·. man ·tII? au 51fra UCI mar. mu It' decdt rezele soarelui, sl s~au iacut slujllori tmpreuna ell In.. gerii~ pre earl cu credinfij sa~i
o •

Ci n s tl n d

Sed ealnE!.,Mlal>1J l i-iu, Podoble; Motmanhtl tilL,

ti~or~~i

chinunlor, mo ~fenindp entru ecelea blln8ta'~I,ecele vesnice,


$1
aeu tr1,
II ~

vati

eel or trecatoare a.fi urat Ferlci-

det pre sine-va

sala~Iulrea Stap,anului Iuturor

Ceea ee e~n locas CUJ'Bitiei

d8c~tO!l.rei ~

manm
~I ""

serica. de Dumneseu diliruiUi, mtlostlvesle-te spre oei ce ha kmdit.


Peasna

laude hiluror proorocllor, Bi..

Slava~ -?]

8Cl11 m

pI uznic:Ulu:i,

PCIl!SI1I'l<

4, Irmcs:

eu dumnezeeasea
~.i

.1\ lrmos :
sbt~lu.cifell•..

Hrist1Jf!: este p'll teres meill_.

ei, lacandu~va Hi 1U In in et celel dumnezeestl, marllor mucenlet al lui Hrlstos, cei ce suntef ]a stare intocmal CUI ingerii. v atl~uvredmclt

OfU.~~.OC ins.,le:. I?re~. .....

fli!C~

u bUlla vole el ascultat -c.iu vini. €.J.e s..u!".-J..Ui tau Ma. .. : . VII'O, cea cu C h· IPUI I 'I urmnos, ~i lepad§nd tntunecosul rau euaet, te-al f.acut lumina prm rnucenle, de Dumnezeu

. f eneua,
.:1,....

--

--------

.
.

IN TmUZlLE

Invlnqerea vrtUrn~u~urn,~i J~.aiblrull pre el, ~[ ai prhuif CU~ nuni de bjndnJa~ MuoenitEL
SPII'i?
Sl~vl",

tita MaJvro .. ell

plQto~~ndu~tepre

Cu dumnezeescul

Duh Imslnef cins-

SlavL.

bncurje

ai ie:;;U

Chinuindu.va raueenlcllor toa~e ifilpleUrilor vrajma~ului

Hete~e desavaqdf vi le-afi legat


menlhlor,
'.

biirbafe$t·ele· aU l·isipH.,~i su-

de dragosfea ~ufHrlstos, ell ~e.. pad.areafrupubrl, pururea po~L acurn, a N&sdHOld:rei~

lor, barba.te~iesuferind munca cea fadJ dreptale,


. ~i neurr,

Hariurishu:hll~fe clnstlfa Mavra pre tine un Domn Iisus, carele al zidn pre 0111 CUEna.na, i s' a Ui.hii degetele mslnl-

ce cu Irup el nascui pre hunu]

Prea .buna S~apiina, ceea imbunatafe:;;te-nli

Dumnezeu,

-..... ... . t.... ..... a~ •ante d e pa ft"· ea sa 1 sI""' rm, te


vese pre' tine en credlnta $i ell

acum lnime me-at fUnd inrau",


draqoste,

a Nli.scawarer;

pellrnilor, ~i furfuna suparlirilor mele, ince~eaza-]e, Fectoera de Dumneseu dBi[l"una~sl nrt1i mdnluesle pre mine carele laud

Vifon.d cllge'~~eJgr,pornlrlle

Irmosul:

Ma.f.E~o viellU vaz§ndL1~o in .. 1I'nallandu~se de viforul isplle-

rnarirHe tale.

,.,lor, [a Ilmanul fau eel lln aler,.g,and.. strjg catre' fine; Senate
~~dinsf r j ci u n e viata mea, mull milosfive",
Condacuk ~i lcnsu! Praznicului. ~~.

P,_;;fjsna 6, Lrmos:

c~a

dihntl I,a limanurlle cole dumnezeesti,


Ceif.aradelegeinfi erba.nlind

ra rflor

~n.·.ljj ..... mu ce.'n.i.d .i.. 1.f.·ari.po.n•... .n 'dU"SB duhovn~Ce.;;Te CO V18treakilCrucii, fara s1r~ca. . dune fill treeul noienul sl1pa ..
f.

~1.are<lvie ~ii Af::~nil-o, .. v

t;t

Inl.LU aLIHl!':l~ Itmili ITl 3 zHe, pnmenirea titc!" m'JceniciTimotd,J Ma'lmw~ia

:;:;[In-

p rin ere dinlil, ~i .s!l au

0-

StJ!i ~ lntlns-a H dsto.s rn,iiinj[!;l pH' Cruce de demuU. T.0Hi aeum M~.vtl; tmprlll1na CI,:! TbffiQteiu e$te[ntin::;;~i1 d,

In luna lui M ~iu. a treia zi1 h-e l']mQ~i cal Ma vra pre Cr.uce

11piI'OTIi..

caldaren, te-au aruncet pre Une intrlnsd~ cad m,fljdurisia~ pre Hr~sj~oStdar al ram.B.8neva~amaUi afMnd roua D u h liI ] U it care te racoria pre tine Milvro,
j,

Ao~st .sfj,nt Timoteiu aflai1dU..Ise in chipnl eliricilor .adicllfiind Hn:3lgIl ost, 1n'l/ati sfin tele cuvi nte pre norodul din satul Penapeon .. lDlIp~ aceea ]uHndll!-~ femee pre MaVf:l 9~ nelocuind ell dansa nici douazeci die zile, fu par<'lt. ~i-[dusera Ia Arian guvernatorul T e~ baidei, Carele pnruncindu-i sa-siadnca
j

LUNA MI\IU IC.\ rjile cele ee CIt! a crestinilor, el 11 'a voir s! faca aceasta, ci j,nca zise g1J..lvernatorului, ca el 1~1tine cartile in loc de copii, si cu acestea se lntareste si de ingeri se paz:e~t,e, cand Ii chiama intr'a jutor prj I'! puterea dumnezeestilor cuvinte ce erau scrise intr'Insele, si nimenea -u-si va da de buna voie copiii sai spre rnoarte. Deci pentru aceea Hblgar.i prin urechi piroane

l-a gonit: ~i iaras y~ZU cum 0 duse

la

a-p,~ oCurg!'ttoare , ~~ cum ca

'0 ill-

de fierarse, din care vatama11ldl1~l-Se Iuminile ochilor 1 se scursera, Dupa aceea ii legara gl,e:mele Ia 0 roata, '';\ii-i
pusera
0

demna s:'1 b ea, iara ea zise : N u voi u bea dintr'acestea, ci din paharul vi,etH ~, al nemuririi C,Cl mi-a dres Hristos, ~i asa se duse diavolul biruit de la dansa: ~i viind iuge:rullu.i Durnnezeu h~ Jansa I vaztl. S mn:ta uncle 0 duse la Cer, ~i ]u:1ndu~o de mana ii arala un scaun, ~i haina Iuminoasa preste dansa sl 0 CUll na , si-i zise : Acestea u ~i s'au gatit lie, Dupa aceea 0 duse in.tr'un. loc mai inalt, ~i iara~ 71arata

.zAbala in gtJ'ra~ 1i-] spanzu-

rara ell capul ~njos, legandu-i 0 piatra de grumaz1; ~i neslabindu-se el ell aceste munei, g,1nci.i guvematorul sa amageasca pre Ierneea lui pre Mavra, ljii 00 lua cu. amagituri, zicandu-i s~ se Impodobeasca ~i sa slujeasca idolilor, Tara ea fiU asculta de dansul, ~i mal vartos ascuhand ce 0 ~nv:tt~tsfantul Timoteiu sotul ei marturisi inaintea "' guveruatorului c.:' este crestina, Dupa aceea it zmulsera parul capului si-i taiara degetele ?1 0 bagara in apa c1 0 e 0 tH!Ii I Intru care uearzandu-se Sfanta, Kan.di guvernatorul ca doara nueste a pa do coti ttl! in care 5' a bagat, ci este rece, Si-i porunct sa-l toarne 'Inmill ,a, dintr'aceca, iara Sfanta luand cu mana ei din caldare ~1 turnan du-l in mana s'a jupuit pelea de pile mana guvematorului deci pentru aceea ti rastigni pre arnandoi, ~i stand nnua
"

infn:nllusetaita 91 cnnuna, si-i zise ; Acestea s'au dat spr,e mostenire barbatului tau. lara, osebirea locului tnsemneaza, ca ba.rbatul tau a fost pricinuitor mantuirei
alt scaun ~. haina

tale, ~i so face praznuirea lor intr'a lor sfanta mucenie, ce este de ceea parte in locul ce se numeste Iustiniani,
Dtodor ;:ri RodGpia11
trandatlrl, lntru a.c::Ela.aH. zil, piUlmirc!\,

DiaconuL
"

sfin,Ho[ mu~cnicj
t'l ufte

Stili:

Lui RI) d-opi an ~i Dto dQ,r emu ea

Sau mai vllIrto::l daruri

ale p@tri!Qr ~O.,id.

au fost in zilele lui. Diocliti,<lD, iara pentru credinta tn Hristos suferind ocari multe ~i chinuri ~i batad, la Afrodisia Cariei, Mat apoi ucisi cu pictre de dacn~ii., s'au dat sufletele la Dumnezeu,
'parinteIII i nostru

A cestia

h'lrlll aC!.!'Mta zi, pomcnlrca

I rea O1.lvil)~uJui Petru fadtton;1. de minUTl~.

zilc dstigniti~ ·~n.v~i'~a pre altul sa unul se slabeasca, ~i asa si-an dat suflepre Cruce, diavolul venind Ja sfanta
tete ill mainile lui Dumnezeu, Deci in vremea c.and se aflau sfintii , rabde muncile, 9i se sfatuiau sa nu

Stih; In priv'e1i:!lrea acestei vneli pre vr:;jm~lJ!l ~t.llrp.rund,


sillie~ti e~ti~nc-jng$md. In~J'1J aceasta 7.i, ~~Ilnpi Llouiizecl Mu;::enici prin foc s'au $a.var~it.

Petre,

eu bra.ul

biruintci

dupil. mcarte

pre

fi

~.ap:e de

mucenita Mavra in vedenie, ii da un pahar de miere en lapte, si 0 indemna ca sa-l bea, iar ea cu rugaciunea sa.

Still: Pre h!hbali'i eei de trei eri nouiii Dart in foe S:!!I,i.] eruncat, Prin Ieacul Scripture,l tale I\,U:nltlUot'lJle i"a.I
rtrurat.

eu ale

lon6ntemg1cll1D1,

Doomn.,ee". '~",' i." ,..

."

"" '.+

,,'

.,-+

., ~

IN TRE [2J LJ£ milueste-ne Amin,

~i ue m;l(]tuqte pre noi,


Peasna 7, lrmos ,

Peasna 8; Irm O~

... P• tara Fti::tU·:a~i:,:c~~e ~~::


D.itafQI" de rous; ..

[)tn vRpaie. ouvi{l~ilQr.

. .. nu van plecat stapanrrel

aZ.i'lui ,..I.~g il.. .-. A.tOi1 m.'o. ..... e .. A.rl~lui:


delege~ nu ail dat

Dumnezeul pfirinlilor noslrl,

focmtre : 'Sine- estl cuvantat

foe in Inima la, dm'agosnea lui Hrisios-, $i strigaod lui cu buna

- pUfl.uea. pornenlta, 8v§nd

einste viclenllor dreci, v~lejilor

celor

nulul,

Mucenjd~ moslenitor] al Dum ..

fern orbirea ochilor, vazdndpe

bepad§nd somnul raubltH de 10. ochli tiii Tlmotee, ai su-

afi ridicet juqul Domnuhri eel, prea user deasupra :gFumazilor


"tele mucenlcllor.

gare prea aleasa mucenicllor,

fUnd lega·fi aratat cu inju-

vo~tdJ'$] v'a] impreunel cu ce-

Hristos cu ochil humll .. ~i cannostri, -

tHud Iotdeeuna ~ Bine e~:Ii,cuvQnhd Dnmnezeul p arinfHor

Inl:in:landu~'Va in mulle zile pre lemnul Crucif, prea ii§udatiJor ,ati inchlpull palima cea
J

Dumn€zee~tumue:emCI eel _.
sla~~... _..

eta au def§imat cele de Jos~$i au c§~Ugat locesul celor de SUS~ "" • 1,..... ... sa se cmsteasca cu can t.... • SIman f! . ~ ne,« I·t- d'unpreuna ....en nci, nemcetat sirigand = Bine estl euvantat Dumnezeul parinlilnr noslrl.

inillfam intru tuJi vecil,

hLlnfi vole: pre carele

dnstitei

celui ce a pCUh.l1it de

prea

prea

ce ai nascut pre Dumnezeu eel

Preaiiludata, F ecioara, eeea


Si ne manlueste
hoi eel ce fe

~ia(!lI m !L

Niscat(loILre:i :

cea tara durere, Ullidarnd pre Hrlstos in veci,

prelunqirea chlnurilor aU dibdai co adevarat moarte prea sllnlcs, Sfintllor, Pentru I~ "'t . •I aceea v~ t· murat, eel re viasa a.1

Cu

B i n e~uvAfJtil_mpre. Tnl:.il.l __

l,tiudat aran~-ne p,i~irta$i de ghe ...

IU111inii.pre

ena, ~i de vaptllie" ~ilde i:oaiti vatamarea vraJmasufui_, prin ruyaciunUe tale, NasdUoare de Dlunnezeu prea cur.ata.

dam.

lal1-

lntru podoaba .. pre Hrlst 0 S Dornnul, eel ce lumineeze pre credinciosi ell lumini durnnezeesll: pre carele it pree Tn;~ntam

nascand pre eel prea Iruruos

I nfrumusejafu-te-al

$i scum, a Na$C-~loar~i:

Fedoara

Infru loti vecll,

LGNA

MAIU

Irmosul;

_ sa lalldiim, binc sii cuv&nts.m ... Dill. vapaie cuviosilor rona "al izvoral $i jerlfa dreptului J.CU apa 0 a1 ars, eli toate le "faci Hristoase CU sing'ur.a voln rea; pre line te prea lf1altalll ".intru luJi vecll".
Irrnos : Fr·!'!Dumnezsu a-l If~d~a...
PtllLSf]1I. ,

vte1ii, ferlre de foale r e Ipie, '"' or d noua ce 1 ce cu c ragos te va


'oJ

sU18 voastra praznuire, prea vitejHor purfetorllor de chinurl ai

clnstlm pre vlli

$[

savar~im dn-

lui Hrlstos,

~iacum;

~a.5di~aarel;

rnllostivlre, cad ali pazU legUe lui, si \7'·ati f5cui parta.~i p()Uml .. lor lui. Pentru aceea adunsn .. du-ne tole eu buna ,eredinJa va
ctnsllm pre voi,

I·s'a

idor a ve dea slava ce~m ce

n~re. dnidlu:v:aji

p.'

rea la~da-

Fecioara rogu-ma, ceea ce esti daruUB dB Dumnezeu inlre Ie-

bumirteaza-Iua

ell

lumina la,

ummf pre sine penlru

. ....te avesc, ~I . ce 1 vesmc, ca sa t s1'" dupre datorie sa laud nla:ririle


tale.
lrmosu[ :

mel. si

rna mantue~le de Iocul

mar de nopti si de zilet plronifi pre Cruce intocnud Ia nUITltar ell ceasurlle celui ce pentru
mifosUvin::

I,npUnu"ati . ini-elepjUor nu ..

'l

du-l stiipanilor tuluror, v'aii dot duhurile voastre in In5inile lui,

Cruce; pre carele madurisin-

s'e ra sfiy nil

pe

"lor ClLlvantullIl1'f.rupat. Pre ca,~rde sLlvindu·} ell ostlle cere.~U, pr·e· lirli€ te ferlelm
4( _.

"nueste ell putinta oarnenllor, .spre carele nu culeaza a ,cauta "e€lele Ingere~U;: iara prln line Preacu fa la, 8'a ora fa -t oamenl-

pre

Dumnezeu

a-I vedea

~i

,r.earll.ltii

slujbiL&

.~i Orpustul,

Utreniei

l'UPW

r.iiildHlf1.1ii

fe'I'icif€l:; a prooroeilor, a mucenicllor, a apostolllorsi a cuvio'1 J i .... $1 or} a I'"' .. t· sinrea voastra: auuar jadl Sfapanul lutnror ea unprea

o aslea Ingerllor
C11

ceafa cea

INTRU ACEASTA LUNA


IN 4 .Z.ILE La
DmliTl('t: strig.d-lLm,

I:3fAnl<i mucen11l'i. Pelaghia, Stihirilc

pe

01 ~l~

bun v'e Incununat pre vol lVlu-

cenicilor,

cununa de hiruintti ..

PramiculUI 3, ~~j;j,:eM L] cen ltd 3, glil~ ul fit 4-1ea Facio b'Le: ·Dnt- ~j S~ m n (;€'..JQ r ce ....

fM PA'l"RU ZILE

,Si afland

pre cel ce te-n1nvatat laina, degrab cu veseUe $i cu bucurie, ai alerqal cafre cela ce ai dorit, si te-al 'invrednid.t vedenfilor eelor streine, vrednicf de minune, ~i eft 0 Ulnara ai alergal dupa IVUrele tau.

LA UTRENIE
in
prasnicului, cu lrmQ!iiUI.pe sflnte~ pe 4.
S, ~f al

A1 ciruj~ acrcstihIa G.eci este ~cesta.:


Cu CUViLljFi 11ll1'plete~c lauda fdaghLei. Peasna I, gf1\$UI III 4-1ca, Irrnns ; Ad {mel:! lmari
j

s1ricacioasa~ ~ilesne veslejito are, cu loaU\ 0 S 8, r d ia te~ai


.$i

Parasind lurnea cea de pre ]lamanl, ca pre 0 vremelnlca

R(I~ii .

vanat; d up r e durnnezeeascli buna cuvimta~ ca ceca ce esle


pururea sU1Uitoare,~~j ca una

ce are bueurle lokleeuna sl veselie ~,i cL1ra,Ue, ~,ai avut sl fee i0 ria [nuda mucenicilor, sfraluci:nd infru a Ina ndoua,
J!

nno. >t~nd e.. i~ .n~o:~a.nu~ . ·u. rninunilor iare~ds-ml nue acum . vamt a] Duhului mucenlla a lui Hristos Pelaghle prea fau· data,~:i lndrepteeza calre limanul eel ~in fl) laudelor tale.

m,a

Hristos, eu iniIna curala si pre a. Inlreaga, ai defai.n1ai ehlnurile ~i arderlle (ocului,,$i, muncile. Pentru aceee ca pre una ce esll cu sullet vileaz, te-a fiicut pre tine locnlloare in camara eea cereasca, mirele Maniui .. torul suflelelor noasfre,
Slavii] ~i ileum Tro rami
Ll,

noianul mlnunllor tale Pelaghie prea laudata. Cad pofrind pre

Hecuprms

sl negr5U, este

dllorulul iau~ dupre c~ri$linta ," e . Jl. t e-ai d' "'d· cea men ..... naJII1H.~,. . Iepac a ~
de dragost,eacelor strlcacloase, Pelaghie prea slaviUi. Sl barhate~te ei calea! patimlle ell pulere dumnezeeasca cinstita,
Slil.\li, ..

FUnd datt) din pruncle

Zi·

Poftind sa prlmeef beie cea dumnezeeesce a Botezului, ~i Wt nansm, snmpartasm• dU·f c III' .... ....t'"' ca re d'" bae[, fB-ai faCllt plina de dumne-

afland pre lucriilorul de cele sflnle ai lui Hrlslos, a~ aler'QllJf

praznicului

ST1HOAVNA Penticostarulul. mucenqei, ,glagl,d a! +-l~a,

...._UlnUla~mucenl~a P e. '.,",,'._ zeoosca 1 .....laghie'.


_

Mielusaua ta Iisuse Pelaghia ..


CilUU la Sffi.ltitLll

Slav a,

ca....ii,

~j

acum, a p:t'lmlicuIlli.

eele sfmte te-al araiai Fecfoerd pree curata~ caci a1purtat in brate pre Sfanhd sfintilol', pre Hristos

Mat sfanta deeal


!I.

~i a·CUlllj

Nli15(;ii;toareJ ;

LUNA MAIU

eerele cuprinde
Se veseleste

cu puterfle cele dumnezeestl,


Peasna 3, lrmos :
de tine: Blserica ...

J to.aUi zldlrea,

Sedeatna, Potlohie

gl~!;il'll

l-tu,

;)8 un pEhlliinl bun ce ai


primit seminte toare, mucenlta a lui Hrlslos pree inteleapt.a1 ecelea IfN:li

\.t'

cuvanta-

lucrat

ell

tndestulare<-l.
Siavil ...

te·a.i indreptat caire Stapanul si Dumnezeu, mueenila a lui,


Hrlslos slilvita7 intarindu·te dumnezeeslile invutaJuri.
_ :Sl
scum, a ~ :li.scliit)arei;

Sarguindu.te

ea

aleusa,

de dranostea jesle ai lntrat ilil arama cea lucrata, care era arsa f 0 a r Ie tare, de Dumnezeu cugetaioare Pelaghi.e:,!?i la..ai f!leut Siapanului tEiu jertf5 cu bun ruir 0 s, Penlru aceasta as:tazi luminal priiznuhn prea sf§nia pome-

I nfierbtlnllandu-tJ-se

M'(I'~tlla[Jl1:l.1 tau ...

sulletul lui Hristos, vlte ..

ntrea tao

Siavil, ~,i acum,


Ridicat

B.

Prazniculut.

cu

Peasna 4, Irmos :
poe cruce ...

chipul rneu eel ciizut, niiscdnd pre eela ce aratat esle pricinuitor ridicdril celel mal pre sus de
0

Ridkat-ai

dnstita

f·· t'" nnta,

sma.

marin'! te-al de?brilcat de toata porflra " cea vesellloere a. vietii, mucellilii Pelaqhie, prea cin-

i.in_?~_._ il~l_ ~r_a. ?ala,_C,u porf_i_r_

StapanlllUl~ prm baee nas

a_-.

terii celei de a doue prea ..

de tine Bisetica r.ta, Hrlstoase, strig,and: Tu esli


'JPuterea mee, Doamna, sl , '"~ anrea. "paren $1 mt'-'
!I

S e veselesle
C:ONIlACUI.

Irmosut

sea-

Pofta frumusehlor celor ceresli, u 'm'r:ltunecat pollele cele


1

Sfintei,

gk~i:ll:Il fit 3-'~1;;\\.

P(JIdobJ.~: f\cioara

astazi ...

chinuri, Penfru 8.Cee8 te-al Infraripat, strigand caire Hrlstos ~I ztcsnd: Slavt}, puierii Iele

de pre palllant purtatoare de

ilnparta~indu~te

Y~andcele vremelnice, $i
buna.tafjlor ce-

Doamne,

8[11\'3 ;

10r ceresti, pentru ehlnuire 81


j

prlmit cununa, PelHghie prea cinstitH ~i paraele sfingiurilQt' Co UIlI dill' ei 'edus Siapanului Hrisfos, Roaga-te sa ne manlulescs pre noi din nevoi, ee't ce cinstim pomenlrea fa.

Piirasind credln]a cea necuraU'i, al alerqat cab'e credlnta lui Hrlstos intelepte~te~mucenita Pelaghi.e: pururea p ornenita, calc:and ioaia in~e~acil1nea idolllor, eeee ce U$U cuprinse de Dumnezeu.

-_

. -

--

IN"PATRl

ZllE

cetate'~si en credhlta netndoUa stdgam 1ie ~ StBpana bucurs-te,


Peasna 5, Irmos : Tu Doarnne lmninlJ}, m I:11..,.

Pentru aceea

cut, 0 Fecioerd, si dupa naslere ''"'! • ...·t t lee . . fJJ. ~ara~le-m ara at p. 10 ar ....

M eispiUtil de nunl~ ai nasell

:qli acum, a N~cal~l<rel:

toare de cununa, 'Caci. ai pazit eredinja IH~va;tamata pfina Ia

sfar$itu tI5uM.ucenija ..

glasud

nein-

eel pre-a viclean olrava irll ure-

M ai inUHu a

$i ileum, ~.'Nil8cit{)~~ei:.

v,arsnt sarpele

chile Evel, lara tu numai s[ngura.


Irrnesul _

A
A
.

o el scuturat Mc:dealui Dumne... ,. d ",," JlUl. zeu~JlI,Hsc,an. pre omOrJlioru 111' '.

Crucea ~icu Darul Siilpal1ului.


SI0yd ..,

utui sa,' sir.ic.i.lrufia.,. Yr. aJmasulut.pree lauduta Pe'~ hi' .....t... r med u-tt €' ell. ~ag"ie, i nta .
P,

"~auda1 oamne, Biserica stdg a D ."camre tine, de sangele draeilor


l?

J ertfl-velu

jle ell gl~s de

<cum. le bucuri en adevilrat ..... t .. caci te-ai.... nnpreunat t' cu M'<l e .IU8 tau), lUnd :rncUUemuceldem si ale fedoriei~ prea IUlnEl1laUt
line Malee lui Dumnezeu, z~dind de' iznoava. pre om, carele a e,azuf la stricacruune dill in-$elaciunea serpelul,

~,Cllrs prin ~sta ta" .


III acea.slil.
ml1Cfln[~

cur,afindu~se1ell sangeie eel


CONDACPL
lUna

milostivlre dln COCl.~1 rCOSUL


P~~znkt:llui, £iTntct din Tar-s,

in. 1: zlle, pomani't"C!l


f"~lll.ghill
Oea

.D omnul

~i ncum,

,~. Na~:::ii~(]f<l!"e'

S'ClJ,

silla~luU inh'u

!!irs jntrdnd"

:::lli~: Nla.gh.1;;l, ll!.lcLul r:.~voin~tllI:t'lH'l.olan.d, C~ {I eorsble it~ ]im~a, cu. trupul in tiij.ptOt
alfoIt~a

[n a patra Z: ~U. adevarat, Pre Pelaghia in b 0 U de araacat,

ars

upre lege Ingod~ndu-te ell Hristo~~~Ialerg~ipe c[de,~

ceasta a fost din Tars! pe vremile im:p3:~at~ilt1~ iodi~ian, de D aceea aUZlin,d), de credinja in Hristos, si dorind tao s.iafh;~ care era, vazlli in vis pre episcopul bote ... sa,ca s[ mearg,:1 La 0 doica aei, ea

zand, Apoi cerand voie dela maica

Mjre~e Hiu, $i C1Ii nazuii lfl Hnunlu~ eel prea lin.

mucema,

lUrm6111d dupa

se duse la episcopul, Garde fiind par ..


n~t din dumnezeeasca randueala, o primt ~i 0 b otesa De care in~eJegandfiul imparatnlui, carele era 10" godit cu d,1nf;a, ~i viind la multa hlltristare de dragostea GEl avea ;;.pre dansa, se omori .:;][IgUL Iara Diccli~iail trimitand ~i aducand pre fecioara, si neputand Sa 0 l[1i1;oardl dela

C'

.. ··UJilUna

..

Slr,dil...

lui tau, cugelaioare de Durnnez.elll Pelaqlue nnllc€:nita lIJurUi~

dreptfljpi

ti

prea .rurnoass a s' a ImpleUf creslefu-

credinta lui Hristos, a. ars un bon d.e

~;:::0,..1~~~~~~2&l§r

..• •. ~®

--

---

_.

__

arama, ~j arunca pre Sflnta. tntr'Insul, in care si-a 1uat si sfarsitul ~i cununa m,lirturis:ird.
piidl)telui nostru Ilarion

ee se silli. f::l F:ilo~a[je sii..var~it


tuml

pag.

800,

ell pncfl

$'(1.

Intru

ac.casM ~i pnmenfrea pl'ea, cuvicsului Thciitotlll dtl, mfnul'll.


CUrlO'S,cllt-am pre

btlncil a~~zare'. m!nt mut:aoo.


Ganile

Shll:

H~tjol'l cu~,l'e~scil.
<Ii

fare

minulllii

!iii dupt\

s<a in mer-

Crucea Domnului pre umere ridieand a urmat SUi.p~nllllui celui rbtigmt~ patimile ~i.
trupesti supuindu-le duhuluia primit bogat Dar de minuni dela Durnnezeu: Adeca a vindeca feluri de boale ~i a izgom dracii, Cad. tnchizandu-se pre sine tntr 0 mica casu \!l. si atlandu-se afara de loa ta turburarea si stralucit Hind ell toata nepatimirea, a primit dumnezeescul Dar 011 preo11e11 intru lTIult~ ani rabdand aspra petrecere, ~ de tQti Hind minunat pentru neunmaratele jui minum. (iici certa vieU~ile ce stricau semintele o draslite, -11ran a gdndinei 0 a oprit ~i pamantul eel tnsetat l-a adapat ell
j

A cesta din tinerete,

nei, ce Tn v~at[ ne-ai l!sat. Intru aceast), zi~ pumentrea prea cuvtosulul p;irirntelu i nos tru Atanasie cp iseopu) Cori ntului, carole 8 adormit pe vrernlle !mp~"r:§.tie.i lui Vasile ,,1 !i!. hli Constantin, is ani! n.Quili: sute cinc~z:ed :jii ~apte_ aduciind. GleL bU!1latal~E1vrednica
l~gaI]J, Stlh : C[l.vii[]ci,o~ este !Ui. AtQ:t1l!tSie

S~ih: TIe 0 pi5.t,inteNJcb.ifo!re, datorim Q mu]~ ell aclevarnfj. Pentru m~~t~~l,lgYl rt:!g~~u-

lnuda

de laudA a fost a,

lntru !3Ice<ll3t.ii. pnmanlraa ~fLnti~or p!rin~i zi, Afrodtsi<&, Leof!ti~.. AntotllcJ MelJ Vale:t:i;:ln tid Mtt..crovie :tia. mul~me~ . cetor 013 trnprel'l[l1i. cu ei, au mar~mlslt tn Schilopol:i, ~i se sl(v~~,t~ sooo:t'ul lor in einstita bh;erica a sfAntului ~i preQ liiudat1.l.Iui a,postoJ beG'!, frlllteie Domnu]ui~ Care se illflainla. untrul c'lnstimlul ]OCtl.'\i al

prea

Niisciltontel

sfinooi Sta.phei nnastre If! H~loopratic.


j

de

Dumaezeu

La !'!Jrodh,ic: 8tih: Cine este flcesta. ce a Intills gtumasul Is; sabi,e-~ AfJ'Odi.s1e: iilSU~~ zlce Ajrodisl~.
La Le(ln.tie) Antonie:

~i Mel:

curgeri

de ploaie,

si repejunea

rtului,

51~Il. LeOn1]e;! ,~i dQi 'i:mpf-eUt1R ne'VQilC)r~ A u ale~g,at tn s~bie Ci!i, ~eii il:e1 ai.e1'ga'~Qd. La Valerian ~i M<l.C"rDvle.
:'0' a

Cal Eliseiu 0 a despartit ~i a trecut, ~i pre mana cea useata a oarecaruia erestin 0 a vindeeat ~ ~] orbilor ve-

Stih: Pesta capetele a d>OEmUcenidi foeul nd;i.cat, ~ acop@itmtf:l~ lor spre nev(lll'l}i le-a t'nehega·t

lntru a.ee!l!Stasi, pomeniree seosterei motl~~ dere a daruit, si picioarele schiopilcr telor sHlnhllui Lf!z8.r, prietenul lui f!:ristos,~i ~i sl:tba:nog]lor le ..au rndreptat, :;;1a~a pllrta.toar~i. de mit J,fa;tiei Ml:lgda1ine.i~ care ide prea multe minuni iacind spre , 8.ca:ss:1i scoatera a Iost pe. '~'N,me! ]ul Leon FiloSQful 11 lublturul de HrL$cos1 1::. anul upot slav-a.adevaratuhri nostru Dumnezeu.
A~'1. si-a dat einstitul sau sutlet,
]a~

c,:Morului. sau,
rei Midichiei en pace
Still:

Intru acea,Mi z.i, pomanir'e.a. Prell CUVlOiSUlui p&r'iille[~I~nostru Nicnifof egurnenul MOrlasd,,;£1.

nouszeei, ~i se face soborul lor in. prea dn::;tita mafl,ustir.e fiicuW. d.c u.c.esta,i Tmp.dmt 'pre, numele sfiltlWlui Lazar, ~i SEl rriiZ:!1uje~ti2 'iUJpL',~un~ ~J l~:['nosimEi sflilLei bi~erld diu $,. acesl)j ma:nastire.
511t~

sAv~r~,it

La Magdl'lJLfla ~

euri ale muntelui Atonului ,1 a 5~Ih;, prea inlelt>1ptlJl me,t6(l'll!g, pentru rugi1,c~1Jnca ml!1~i.

Kkhifflf

a lual, Dl.lmnezeescul :r'nc:hi.for:, din vi~~a fiind mutat, lfitm.aCeasfiJ. ci~ po m'a,t'l,irea prea euvl osalui

DllMneZeea"3ci

CUIHl'tlia

de hunatatilll

e'tll tlclnd.,

Stili: Tu. fil mo ilIrla v.i,e¥ucf~i de~i In ceta;lt: Mario, c'Ad ell,

mire se pare al'i~varHll.

,1

mal "nainle osrseare

g[-

eel ce s'a l:i[Ji~1it in eele mal pusU lo-

Snhurl : .La a~czat'Ba. m.oqtQJ,ol' a.o~~tia.i~ dinte Mariei M!!gQaUnci tn Constan,tinopol..

Peasna 'f, Irmos :

Tnerii lui

Avrl!lnm ...

~ rztinou-te de dumnezees .. M'c~] s?ng1ele Iut Hristos, ~j .rabdand orqanul eel ars ca un cuplor, Mucenifa. .strigai: Blne esti cllvantatin Bis.erica slavei tale Doanme.
SJlt:lra_ •.

stos r ei stins toala pornlree 'ti-

b ogodindu-le

Bineo!.:uv-Mt1Imprc

Tatftl. ..

aratai cu Hrl-

simi Sl cu doua dtademe teAai


ilnpodobit

'feJepciune Pelaghie nrea elnMucenlta,. stdgand:

renulut Jzvorand nolan de '(n-

Bjnecl.!lvanfa'~i ioate hicruril e Domnu rui pre Domnul,

eel ce imbrecs Cerul ell nori, Ie"a inlpodohif ell dumrila, ceca ce al Iosi dezbraca~a, Mucenifa, cere -esntel: Blne e~fi cuvdnfal In Biserica slavel
iii aeum, a Nasdtoar\!i: nCZ0C::'ilsea haina pre

tine

lua..

Flul din ToUH eel fara Inceput~~i pre 0 u h 11 r sM rtf


cdrrd,

Pre

$i neurn,

fL

Nii.scitoareu:

nltlriuf.isiul nol eredjncio~Uj zi-

tale Doamne.

SlapHna.

celor ce striga: BlneCllv,flrrlata e$fi, fu intre fecl" l'"' met, eeea ce estr prea curate Dumnezeu.
0,..

s' a dat bucuria Nascafoare de

Cee(ll ce esii 10ces sflntit dumnezeesc al celul prea In~ nalt, bucura-Ia Ca prin tine

una fara de inoepu] cu Tatfi,1 $i ell Dumnezeeacul Dun ~ sl . slrlganl: Binecuvaniaj'i to a te

Preeeurats, Cuvsnlul eel singur nascuf, carele esie irnpre-

ca

sa intrupef din tine

lucrurtle
mnul,
.

Domnulul
lrmosul:

'pre D'O-

f'~llm:]

S Innos :
J

?devikat~ .alul Hrislos, ai teoloqhlsit pu .. ~.. .....t· ... d t erea I UI,;ItnV<:l",an..cu dumnec

I\.;J1l~asa.$i

n,a

M&ini!t:. rl:'lhnza[ldu-~J._

lnucenitil

p r Ha fru-

"crurileDonll1ului
~jnull( .

,credint~L stri~g8nd: Binecuvilnta1i toate lu"fori de buna

'" ., Ad nU1Clng.an. u-se,

~,groapa le-a incuiat, ~lpulerea .foculut a. sfins, ell buna fapla

,jgluile leilor -cele deschlseln

M ainile j'nnnzalldu ..sl Daniil,


to... meru . b~ CHI ]U_~ 1..

8(1

I~udrlm,

bjne

sa e!lvFlntiiITI.

pre Dom-

3~

uPenlruaceasla veselindu-ne, Hristos platra cea netiinUl.... "pre UneNascatoare de' Dum. u poale cuvaniul sa spue~nezeu te s]ilvim 11 ~audele~ ~ale~elaghj.e~. cae~ SVE'T1LNA ~i STIHOA VNA r.a~LI'icului, lzvora.$h nOU111. de mlnum ~j cea.laUa slujba Utreniei dupre r.'induiala. ell puterea ~i cu Darul MireJui ~i Otpustul, tau. Pre eerele si acuma rnaga-t g,a se nlantuiascalofi eel ce te lauda pre tine.
Peasna 9, limos ~

11:,

de a dorl, nlireasa. INTRU A CEAST A LUNA plutaioare de eununs, tnvrednl.. IN5 ZILE. cindu-te a sUI. Inainbea dorirei Sfanta mana muoeni~ii hina. celel deSaVaf$it luucenit.a PelaL9. Deamne strigat-am, $tihirile pe 6~ ale prli7.ghie; ,~i ai dobandtt deplln deS"nlcului 3, ~i fille Slintei 3~ glasul l-tu faiarea indukkei celei vesnice, : Prea ~auda!nor mucenici ..• pre R.oaqa....
Slavi ...

A:i inoetal

zeu, pazmd Biserica de supararit$i hrminind cu DarLJI pre

dea lunlii pace, mucenltl1 Pelaghie cugelaloare de Dumneeei ce te lauda;"

M·.nre I e ....... sa se ~ tau ...

Maidl~ mal pre sus de fire Nil·, scato are de Dumnezeu, cad a.i za.mislif pre Cuvanlul lui Durnnezeu, nascandu .. pre dan'" ] sulinlrupet, Prin carele acum manfutndu-ne, pre tine Nasdi .. toare de Dumnezeu le slavlm, ,~de nlan~t ceo din marglnee ~runghiului. Din fine munlele ",eel neiaiat Fectoara s'a HIla!,

A raiaiu~te~aiFe cio a r a

Sl acum, a NliisciitDarei:

~j

sange~e Uiu, Illnd Im• J 8, b... tV prea ems t+t""' raea a ili .' tcafre eel ee al dorl], ImparatuJ, Zlditorul si Domnul a foaia lumea, ~i dele dansul adev.flral ai prilmll cununa bl• fr '.... ,"" rtnnjet,..... impara ""t· d QCllITI npreIn __ n una eu dansul. ca 0 fe·cioara, ~I mucenlla mult patimUoare.
lor1~i toate g[a~ieturHe trupuJui

fi - ummateeun u pomra 1 • t'~ d"

p ornirea

foeului celui arza,~

le-al suferltprea IEiudaia, uUan~

du-te lara.spUUirHe

B ristos

Irmesul:

plaira cea neia.iata

. to
~

,gain mai~nainte, celor ce l-au iuhit, ~i ca fierbinteala au dorll de dansul, ee de un Mire prea frumos al sufletelor, .. . . anitu-te-e! de dragostea lui

cele de acolo, pre care sin-Qur Usus le.. a

e .·.
i,.......

~",.,._"-'

IN CJNel ZILE

33

~i pre Idolll eel

rkllca I' pre sinef si~Hpde cuno~til]~a Dumnezeu, prea adlla·t lui le eel ee fe vedeeu, ca una ee te-ai chlnult, ~i calatoria 0 al sav.ar.~U~sf credinja farli prihana o ai pazit.
Sla'Ja. ~] aeurn, a. praznleulul ~ So TlnOA'VNA Pen Licus tarnfu i. Trnparul mtl~[lj~iL. g[asul al -'I.-Jell:

f)aganilor, nla.rUaWrjno,~i

fara

sunet ai

Ie-el

fie .milostiv Biserlcii, si

cugetfitn.are de Dumnezeu

Iauda pre ~ine..


.

iertare de gre~eU celor ce fe

sa

dea

sa

cut-at negrait pre Durnnezeu Cuvanlul ~ca.rele s' a facut frup, :$i s'a arHfa~ asemenea ell I1Ioi, maipre sus de ctlvantsi de

P rea

$~acum

r..

N as";).i toa rei. ~

sfani!.a Fecio6l.ra, nas-

Mielu~eaua eta. Iisuse [dna ...


Cauti ]a sfat1itul ~rte:. Slav:9l, ~i arum, a I?razn.k:ul l1i :

cuget

P
§fi[J~

LA UTRENIE
CAl'WANEI..E.

.. a. gos tea I· men·t·~ Ul

s a. desertat; care a umplut lumea de bllJn miros eu Darul, te-el intrartpel caire dra.,

...•.. n.ll,1.in.·, SlffiJ.lrea.

...

Fe asn a 3 lrmes:
j

Arcul celor puternlcl.;

.. ~.

M'iru I" c.~ •. UI


._
-

..

At pr;;..zuicuhli Al cimi Peasna

lrmosut p e 8, ~i u] tIOi pe: 4, ACID-stih .[8, G~8C! esr.~ aeesra


ell

Cu. :rugi:idunile
Cil.il.t.

t..le: III::Or~ri-mi Irlno, ,

11 g!flSl.l1 a1 4~1e:a, lrmes ;


Du
tlllHlflCU:l

tue Doamne

meu. ,..

pre ~Irarn ..

AVll~-ai pre Dumnezeu ajulor $iptkti.nitor Infru luptele tale prea 1nte~eaDta. Pentru a~ ceea tneuounsndu ..'e, ai blrult t
i' .

celor ee te lauda pre tine..

Imlll~a f~nd. ?-paralollre~de .. chlnuri, Hnstoase darn .. . esle cu rUlgadunile €i pace lumll, ~i slave eea neve~tejita~
l

S]aviL.

P,acutUl~te"ai turn ne:mi~.cat al blmalafilor, si laca~. cins~if'eIde


DUlnnezeu1~i

tie:i si curatiei~prea laudata.


celal mfHm.pin8ndu-se

saIa~luire bar.ba~
Kbea toarei ~

muselea

niei, sl impodobi.fTIdu~te cu frufecioriei iale, J r .~. no?

S ~ra.Iudnd cu lumina
SlavL,

muee-

Panala

$ i seum,

tJ

tine meertea

a In-

cucel ce

in a.inteaMireluilau.
.

ceea ce e~Uen rUl111e mare, :dai

s'a nascut din iline Preecurats, Pentru Q..eeea te mrmirn pre tine p.am-ga nem uririi,
. Irmcsul ;

R.oaga-te i'-lirelui tau Irino,

ar ·I..t .

Arcul

eelor pulernici a. sUi;~

~~~AMAlU"~

jJbit ~;i eei nepufiuciosi 8"aU in~toatafrumusetea kUpU[M~. 0 a ,~c:insUI. pulere, Penhu aceasta C det muncilor ~i amerelor chl",S',fIj

~,meau .

intfirUlnlruDornnul
CONDAC, gla5ul Pcdobis : Fa.cfoara

fnlme

nurt ca
0

f.! 3-lea$.'5t~Zl.,.

ai adus in frumoasele ri de mire, Slap§ne.


P~~~lla -I-"Irrno~;

sa se

strice, Pre care

cama ..

PUnd impestrUa ell Irumusetlle fedortet fedoara, $1 tn.. cummandu-tecu steme mucenieilor Irino, $1 strop]ta fUnd cu sange~'8muceniel, ~i sfrahlclUi cIJJminunUe tamaduirHor, CD

Venirltl tale. pre piimanfr, •

1\e~.la e..e•.~ti .. tiep. ··.· d.I8I


'" penlru dansuL

ce e~li ell "lime de pace,


1~N:t

ac.ea,eea e

..

va:zandu·te ca te IIIp H
hfirbE1tesc ~i de putere,

umplut de

IDUna c:redinta: Mucenitll ai, prlmil Derul de biruinta pentru


chin.u irea ta,
J

Mucenita.

cugef

cos

slos prea

de mire cea neslricala foruhd tau, marita~ Illnd ·'b·t~........... d O~ nastimpes t~·t~'"'ca 0 n a.

Ioare, Sipdn chinuri paziI1ldu-te: pre flne, ai lnlrat eu adevarat ce 0 mireasa [audaia in camera

izvosrele cele pururea curga-

sUivHa ewnsUtfi~cfll 0 caplrioara insetdia al alergalla

de dragostea

Din pruncle

Mirehili

aprinzendu-te

tau

Hri-

intre:cut slabiciunea temeeasca pree fericH.a~ ~f en iarie ai ind Prea t1111mru3zHhHranbd are t· t· '·1
·4 ...........

C'll

osardle

neinoeilaJa

ai

fruntat pre cei ee slujau ill$€laciunei~ Muceni1~.


• ... -Ii t· 01 ara~al[J' sernena .irannor ~l.

a.

vazandu-fe purland
care ai prfmit

cioasa, Darul de biruinla penlru


chinulrea
i1i\.

eam.ara de mire cea nestricdlao .-

ea de aUF, deja

a Zidlirnpo..... a.I€,(}Sf:I, cu n un a

ai surpa], strig~,nd Mi.reluilau : Slav;fi pulerel faIe Doamne,


S]!lI.V';i,.,.

AriUatu-1i~ tie Domnul prin . Chl .J. VIS nnaruesmnmcue"I' ~l semne de birulnfe.frurrroasa fecloara,
pracum Apellan fi~a I§Jcuit.
1\CUD1, ,r'l Na3cfiiroarei:

~i

Scdealna, glasul l-iu.

ranindl11-se

i& frumuselea

Ponoole.: Mormal]tlll

tail....

Preacurala,

6ias de bucurle vesclfndu .. e, n


strig'am tie'} eel ce

Iecloara, a pEtrasH

ta, Hrlstoese,

bucurs-te Naseatoare de Dum-

prln tine ne-am man~uit: Bucu:ra4e F ecloars prea cinsfUa;

.~~degFabt

---

u cuget Ioerte barlblUesc aratat r:d ..m.arturn'isi't'. pre

nunat delaHrlsros Dumnezeu cu cununa birubl'lei.

de chlnurl n1.ariU:~.

ror, ~i ell cuy§:nill1nlarU [II] rusinat pre vl'ajma~i,~ purtatoare tu

Hrlslos Durnnezeul

tulu-

·t'" . JJ.... ..... 111tl, a1.1EliCU t mal . Jurmnoasa f rru-

C u s{ingeie

Slavili--.

chinuirei Muce-

msnd, en nevo'infa le-ai ohtnuit pentru SUipallut prea fericHa.


Slavi",.

Hristos Si cu Iierhinf.eala ur-

D orlt-al

muselea flrd cea cliraUi~ ell waria suferlnd nevoinle vitejesli, frumoasa fedoara.
$i
aC:iJrII, a

llIfffiEl

pallmel lui

NlLscM-oare.i ~

/) ea t'"" d mucemci ei a.dus .. . v a ne • lrmOSIJ~: lui Hristostm iMilIa, ell ihfelep· ciunea ta ~iell binecuvanlarea, Stfigfil~a med 'nairrte inchi~ "'.....~~ du-l pre 181 tmru ad'" .... ~ mvajanc u-i evar, ' "puind 1'ngroparea ta eea de ~i CU cuv3nlul Derulut . "I ~ .. ~ t f'0B Zl€prOOrocu. 1 ~.orll8~m ~iacum, 'l Nascatuarei: "chit rugij,ndu-se: Dill strica. ..,.... ~" ,1.jU· '"Clune ma man tIH?;~ I·'" se te, Fiind tnvi!li1afi talna zanlisli~lmpdrate el puterllor ". relsl nasteril tale celel negraHe Co n.!.l cut :jlt lcosul pram lcului, a si dumnezeesli, acum cu toaUi L· t· . ,,~ jau d""m pre .....•• Intru ace<1.S'la tun•.l!. if! .5 ~iI~'J pemenirea sl'i:rn.lE:i nuna ems ire re a m.areirimCenl'~i'l Irina,
'f

taina nasterll tale, vaz.ijtorul de Dumnezeu, vi3zand eli arde ru.gul ~i nu se parjole~l~e, NeiSc.tUOHT€ de Dumnezeu curata~ pururea Fecioara"

Ara*at-a

,4..

Une,Nascaio.ar,e de Dumnezeu, cea pururee la,udata.


Peasnl1. 6, Irmos ;

Elt[e~]j tnvjjnd,

Stib: Irina

Prln talel'ea !;,abiei murind pac.e iare~ ~;}t! adormmd,


t1[fl{!

si cu drip .

";:11

Ifi~a tala~a.

s 'a

:6 eulet,

ndr .. Pt.a.!.-Ili '.. c.' e......a. S.tr.' .. 'il: e fe m06$eJ EV€I~ eeea ce estl . purlaloare de ehinurl, surpand puterea vraffnl.a.sului~ sl doborand eprlnceene aceluie ell dumnezeeseul Dar.
0.7'.

Str.i gl!i<t-a mai'nainte".


0:1.'.1.

~1 lara~ iaa

eineea ~z;i rs.posflt. a

a,e.es... a., fo~t ..fi:iCti ~il1gur',1i . n:,.s: . ta. cuta lui Licinie imparatul §1 Liciniel males-sa, din cctatea ce se chiama Maghedon. Careia rnai 'nainte t:i era nurnele dela ~Min~i, Penelopi, Deci stralncind 1a frurnusetea trupul ui ~ cj,t i_nlri:cea pre v 3,.r ~ stnieile ei, se .dJ.tl~ tnu'untum .rnalt

cuqelnl vlteaz mrino~ aJ staiuti:mpolriv~ tlrnnilor, en vileJie sui]eie,asca,. ~i te-al tncu-

Rvand

ce i-l zidise tatal sau, cu treisprezece fecioare frumoase, av8;n.d multa avere spre slujba ei, $i scaun, masa .~isfesnlc,

~~~

......_.·_·... .. .. "I
~
oarecarele

~.~

toate {acute de anr, ~i era cand a pmm-o acolo de ~ase ani, ]nvatat!l. de
batran a:nU11l1fJ: Apelian, l)re

gtl,nd-o norodul ..

tnviat prejatal

carele ll randuise Licinie sa intre la dansa, De ci ea vazu intr' una din zile, ca yen) 0 porurnbita aducand 0 ['30mura de maslin, ~,i puse pre masa, 0
si un vultur aducand
0

cununa facuta

Mantuitorul oameni, ~i ell femeea sa dirnpreuua, si priimi Botosul, sll asin d imparatia~ i~i petrecu vieata in turnul ce zidise pentrufiica S3. Dupa aceea luand bnpara\ia sa Sedeehie, iari1,?fu Sfanta

facu rugaciune, ill a ei,C<ll'ele a crezut in Hristos cu trei mli de

'.

de tlori si

puse~i aceea pe masa,

Apoi vazu ci 'lien] pte alt~ fereastra un corb si puse un sarpe pre rnasa. De care mirandu-se ,ea,~i cugetand ee pot .~"t lnsemneze aeelea ce a vaaut, lara batranul Apelian i le desleaga, zicand : Ci pornrnhita este nevointa gallduh~i ei ;~iara. rarnura eea de maslin 'l:mpat'at celorlalte pasari, prin cununa 1i insernna biruinta spre eele alese LIJIiJiit.:tti; iara corbul cu sarpele, ii tnsernna necazul si reaua patirnire, ~i in scurt sa zicem i-a t!lcuit ~i i-,a aratat si nevointa muceniei ce era sa ~avar;>e,asca pe:L1I.'truI-:I.ristos. $i alte prea marite pe rand toate pentru dansa se spun, Ca SpUD ca, i s'a dat numele prin chemare de inger, to loc de Penelopi, numindu-se Irina. ~i CUIne:" de acel inger fu iov;ttata credinta lui Hristos, ,$i di. mai 'nainte i..spus ca a se vor mantui lntunerece de sufiete printr'insa. t;iicum. c~ va veni la dansa

silita ca s:i jertfeasca la idoli.~i neplecandu-se fuaruncata cu capul in jos intr'o groapa adanea, in care era de tol felul de tdritoare veninate !?i
fu nevatamata de acelea, Dupa aceea trecand patru zile, ;il scotandu-o de acolo ii taiara picioarele en fierastraul, si Iaras se facu sanatoasa de inger,.

este pecetea lucrurilor ~i deschiderea Botezulul ; iara vulturul, carele este

Dupa aceea :fu legata la 0 roata, ~i oprindu ... apa ce pornea roata, dise rnase Sf~l1J.ta nevatarnata iii de acolo, Pentru care minune venira la credinta lui Hristos opt mii de suflete omenesti,
Deci dupa co casuse Sedechie din

bnp~ra~ie, se ridid ..Savorie, fill I sau,


en oaste asupra acelui ee-l scosese pre tatal Salt din imparatie, ~i atuncea

tntampinandu-l pre Savorie sfanta Irina inaintea cetatii, orbi ~i pre e'l. ~ pre oastea lui cu rug~ciunea, ~i~i lovl ell

nevederea si iaras cu rug1ciunile ii f:tell cu vedere, Pentru aceasta nemul~am~torii ii batura piroane prin

Timoteiu ucenicul lui Pavel, de o va

boteza .. Deci acestea facandu-se, zdrobind idolii tat~Jui 5:iU~ i-a lepadat jos, ~ dar mai in tfd u fu cerceta ta de 'Yi tatal sau,c:are]e poruncl sa 0 dea sa .0 (alee caii, Din cad unul in loc sa-i faea ei vreun raul se repezi asupra

tatalui sau, ~H surpa jos de-i sfarama mana dreapta, si-l ~i omorivsi ferid

pre slanta cu glas omenesc, Iara ea indata se elibera din ~eg.1tllri,si ru-

talpele picioarelor, si-i pusera in spinate un sac plin de nisip, si 0 Iuara in goan~, de 0' purtara vre-o trei mile de 10c. $i desfacandu-se parnantul i]l.ghi~i pre slugile tiranuhti, ,;;i pre zece mi i de hal' h a ti din cei necredin• ciosi, lara catre Hristos venira aJ:~i treizeci de mii, Si ramaind tiranul inca tot in necredinta, a venit ingerul Dom ... nului si lovindu-l l~a ucis, Sl fiind Sfa.nta sloboda, umbla prin cetate de facea multe ~i marl minuni, ~i merga.nd la turnul uncle se aHa tata-sau

[ntr'insul, en Timotei preotul, aduse clh'e credinta lui Hristos cinci mii , de sut1ete,c.ari nazuise Ia inv1t.1tura el, $i linpreullrl eu dansii cei treizeci ~i trei de lbarba}i C~ emu PU!?l de piaZa turnului, De aceea sosind ln cetatea
ce se chiama Ca.I:[niCOH, LInde

eta Nu-

merian irnparat, ~i stand de faVt inaintea lui. si marturlsind pre Hristos, fu b.1gat.1 i~ trei hoi de arama i!!.~T mutand-o dintr'unul in a~tnl. $1 ell

deci venira catre Hristos de crezura o snta de mii de oameni, Dupa aceea
murind

]Jqrniod,i-s,e a.l°"hel1e_:l bOLi,---r; careJe era Stanta, iiumSr:md~a crapatr ~r Sfti.nt.1 sanatoasa si nearsa,
minnne'

~ • careie era mort, ~l s i' a ~nnpreuna t cu maica-sa, Apoi ridicandu-o un nor, 0 duse la Efes, ~ir:tmase aeolo facand multe minuni. ~i, senumeste adevarat .tocmai ca lin AP05lO1. Dupa aceea mergand la Apeliau pre care i-l dadese tata-sau dascal s:t 0 invete carte Intum, .::;;i strangand pre cei din E= fes, Iva numai sase ell iI:tllsa, ~i pre Apelian, ~ merse la un mormant nuu, in car-e inca nu fnsese nimenea Ingropat, ~ adormi intr'lnsul, Inv~tAtld

l~r
0

sa nu

tmparatul, lase, ci

piatra ce a pus-o dascalul ei Apelian peste dansa pjnlii la patru zile, ~ trecand dona zile, mergand la mormant Apeli.an; 0
s:1 nu miste nimeuea
minune 1 so afla piatra ridicata si trupul Sfintei ascmenea, Acestea da.r

rele b~gAl1d·o in legaturi de tier 1ntr'un foe. rarnase Sfanta nestricata ;;i sanatoasa, sttngandu-se focul de dumnezescul mger, carele rupse ~i legaturile deasupra ei, cat mirand u-se ioarte e parh ul, crezu ~i el tmpreuna eLIsotiHe lui, :?i venira catre Hristos, Deci dueandu-sevestea off 111 toate pflr~He, iara Savoric lmparatul Persilor pO:Hinci de-i Uia:r~ capul, si o b,:ig-arii intr'un mormant, ~i iaras de tngeri fn inviatat carele fericindu-o cad s' a nevoit pentru Hristos, a fericit ~i pre cei ce au crezut prin ne~

sa 00

porunci eparhului munceasca-ca-

dURa gSi!nduri~c omenestf poOt a se pard. necrezutc Ia ui1ji~' dar 13-Dumto;_~esunt Cil puti:ota cele ce la oameni sunt cu neputinta, Deci a fast adusa Sfanta Ia judec.aU. mal Jntdi adica de tata-sau Licinie, iara a dona oara de Sedechic ~ Savorie o~] Numerian fiul lui Sevastian si de

qeze,ll

eparhul Vavdonvsi Savorie tmparatul P,eti~ilorj iar:.l cetatile in care a marturisit sunt acestea : MagheooD patria ei, Calinicon, Constantina ~ Mesimvria, lara pomenirea muceniei ,121 s'a scris de Apelian dascalul sau, l'ntm ~ce.usta zi, chinulrea sAn~ilor mucenicl NeQnt, COlle ~i Galan, ~i sa face praznuirea. lor in sfa"lta. ~t cinstita bjserlci ill s:fiitlti1or mar-iti10r ii de minuni filic:ilori f!ra de argin] Cosma
~i Diii'nl!lll,

mana ei

vointa ell' ~ipre eei ere vor face pomenirea intl'u- anii cei viitori, Apoi ~i du.paW.ierea capnlui ei, !il dupa lnvierea din morti spun ca. avand in
stalpare de maslin, a mers 111 cetatea ee sc numeste Mesirnvria de s'a aratat la imparatul, ~i cum 0
0

care estill in tru ale

III i

Dari e,

a vazut, a crezut :;;:i el in HristQs-. ~i

Still: Trei 'Muc-cnid 'p~e eu b-arb~ie moarte au s'llferit. P(;ntru sffinta Tt~I[J_j1i;l pre care eli 0 ;!UI c.instit

s'a botezat de preotul Timotei, en multime de ~QPQ;_;tre.Deaceea a men; Sf:lnt.1. la Maghedon la cetatea ei, ca~ tre p:1rjn~ii ei, ~i a plans pre tatal Salt

Intru aceasti

zi, rAr-t10 s;reElbisericii preA sfiri~

t.ei.N.,il..-SCilO!'l d~ Dum.Dc:..ze."~ In~.u ale lui CI1.lr. .. rei

Cu ale lor sflnte tugacmml Doarrme,

~~L~~:e-ne

~i me m.i.nt.ue~te pre no."~~...~ ' .... i ..

~-"--....J~~.~~~~~~~~~~~~~~:::::.M.::::M":"::~;"vu:::.f.~

~f. To V

"

38 Peasna 7. Irmos :

UJNAMA1U

:~~~a~~r~n~fn~;~ Mu~:~~~ ~apa


nul u i tau, paze~te pre: cei ee :strrga eu cfedinlel: Dumnezeul parintiJor
noslri bine esti cuvanial

T~tl~tii tel din A~nnul1 ...

pre a marila~ (iind~u raniUi de dragoste, ai mers pre urma M ir e] u i tau.,

Tanartilrino

sceunuloi S

Rind ranita de dragosfea

vrednf.cfi de minune lrino, slrigiind: Dllm.nczeul parintiJor

invrednicii a danful mucenifs

I11 corturlle

lntrulofi
,_

pnrffind in trupul fau palimile lui$i ci:lntand: Pre 'D 0 rn n ui lucrurlle laudali, $i~1 pree i]lal~ati
vecii,
Bin eeu vA.",titn

lui,

cele ceresti, te..al

pte

Tatal.."

nostri hlne e?ii cuvdntet.

nurl Irino purUlloare de cununa, si-a ris de eel ce partineau deserlaclunel $i nedumnezeirii, .$i

Rabdarea la cea tntru chi-

dorilului
e$U

D orlnd

nezeul parintHor nostrl bine


cuvanb.IJt.
~I

chi nu I'H01' Irlno striglind:: Dum-

tau,

sa afh

S.lava".

frumusejea aj suferil durerile

eu credinta' canfaim.arUfi.: Pre Dornnul laudati-l lucrurile, sl-I


prea inaltaii Juiru toli vecll,
$i aeum, !ll::>lbcAlo ..r!Oli,

graiul buzelor tale, cu credin~a te ferlclm pre nne ~laic.a lui Dumnezeu, slrigiind I • '..... t' ceun• ceo sa nascut dl mlme; .'. •. Dumnezeul parin~lo[' n o s tr i

y rmand

acum•

.;!

N~sdl..t(lflfei:

lui Dumnezeu,

luindu-se in panfecele tau Maica

lul Dumnezeu I luturor lucrurllor, sala~mestera


, nlelepciunea

bin e e~di cuvantat..


feasna Pre tinuii

si-a zldll eisi easa inlelegiUoare $i LnsuflelHa~ si a rnantult Iumee care striga: Pre Domnullaudatl-l luerurile, •I J' ••. $1- prea ... "'11' lie' ~11 f(fU .t'O~] veeu. Inaa~l
I;

Irmosul :

S, h'lTl'_;~,

C
L::I'F-:.

eel billa credh~:irn;:L

h]nuilu-te-.?i.~u b~na ,V.'.i,t,ejie,'


prea fencda Irino,
~l

surpat pre Urani, avand im,preunolucrafoare ~i ajutafo~ are pulerea ceanebiruUa, a Sta~ panulul Ul.llr sirigtind: Pre Dom-

ru

sa cuvimn,lTI ... re llneril eel bine ere dinndo~iill cupfor, naslerea Na.s~ ncal;oare.i de Dumnezeu ia

Sii. Hi.udlirn .. bine

)?mantuil. Aiuncea fUnd tnchi~


fi.e; Pre Domnul lucrurile lauJJdaU·j si-l prea inalt'a1i Fntrniofi
~1
.....

~puiUi~iara ecum Jucrets, pre ,j toaUi lumea rldfea 8a~ti cfinle

nu'l laudafi~[ ~I~I prea inalfafi


"NV:7VC=oi~i':"{"'' ' 'jlr.e(~.="
~~~~~~,..'.f.'I

veYi,C....,-,j",",f"",",~ .
....,.",.="'

... ~~~~~7.r,r::"i1>:\'1

_"..._::..:.

--

Pe,tJ,_",n,l

9" Irmos.

doritul tau Irumoasa fe. doadl, cere lumf pace ~i iertal'e

5~1ui.n, ce!e dfntru lnat ,d.la timer nnprejur pre!anga

Eva Cl:l ;ldeYar~t ...

.Ja purUirH in panfece, lumii 1}bi,ri. ecu v a n~a r e al inflorll; ,~ penlru aceasta lo1i Ie sUivlm" .
S\,Jl;TlLNA. .

n nezcu

Nascatoare,

prin

odres-

grre$alelor lrlno, celor ce eu credinta sayar.~esc pomenlrea fa cea purtafoare de~umj)1a~l prea sfi.nfiiil.,

ell Cruces Domnulut tau frum oasa Ie c i0 a r .a 'Mucenita~ $1 nevolndu .. evne~ t

Iniiirindu-te

Podobie ~ Femei

IlISClllb.ltL"

mire te-a sa,~a~]uHHrisfos,pre


UnB ca pre omlJcenJta~i

Inlaun1ru

carnarei celei de
fe~

je~fe ai pierdut semella tirani..

ferieim prea

una eu celele fecioarelor si ale mucenicllor, Irino purUUoare de cununa. Penlru aceea toii te

cloars uncle te veselesfi Impro-

lor. ~i dela Hrlslos ai priimit daruri de biruinta, prea Yn:teleapla lrlno, cea cu mrmemere,

ruqdndu-te pentru nol, earl to


einsthn ell dragosle.
ce,nlQltil ~Jujb§.
f.I

S TIH OAVN A. prasniculu],


~I

la uGlala.

Utrc.ni~j

duprc

ntl'Ldural.~

~ Otpustul, i

zand uslle cerurilor, a primif sulloful tau eel prea cural, Irmo,
dumnezeestel pad; penlru eeea loti te fericim. ~i arum,
Ei

ocarmultorul

Insusl

Sl.lVi'i."

Imparatul

drepfElfli,.deschinumele

tuturor

~l

l'NTRl1 ACEASTA LUNA


IN G ZllE. Sfailltul. ~i dreptul u.l)oqmnoe· Praznieulur lov,

eeea ce esfi DumiUi, ell

e-

!OtrJg~t-am, StjllirEl8~ pe 6, ale


3. ~i alc:lsf4ntull.li 3, gtasut £L1.4-lc&

roaga",l pre d5nsul prea

nata cAire Fiul

A v,and indrazne()~a nerusftau


Preacuralii,

N'a5ctitour~i:

Pod ubi e : Dal-au ~emh.".

sa

~
~

te sI....· avrm, t:>

dea lumf pace. ~i tuturor blsericilor unlre, ca ell lofii S8

s:ranta"

at-ai pUda de rabdare sl de barbati,eprea hun ule, pre d r e pi u 1 ,~, ..,•.• , Iov eel mult piUimitof', ell bu- @j naUif.i ~i ell cuvlnle, $i cu lucruri " dumnezeestt si pre eel lrufasl
l

'J

cuUavei, bleslem

v va

trmosal.;

adica prin boala neas..intamplarile:

cuadevarat

ti inteh;~pte~t:i CUI

tnUiuntru a

aceea

cele re]e.· Pentru slavim rinduiela fe cea

~
~~~~~"'~~~~~~~~~~~~~

"ad, .U.. .' I.ara I.ll fe,C,i.oa." r... de. D.'•' .urn ........ S a. "'""""",.....f.,.,..a...".,:r'""a"""d...,.,f. ..... "'EI.""'s ...... ~ ..... a,..1,1..,."".arer, Ilsuse '€.r1TI

atot-

---

--

--

--

roaga-l pre dansul pentru suIletele noeslre.

Drept ~i fara de rautate, ade'" t ~l f.... '"",, pnn an(t,~l ,.ere d inth );: · varat .' ara cios, fcrit de tot lucrul rau, te.. l a cunoscu t f • ,·'te I ove, -'" tenet Impo d 0·' . Pentru aceea te fericUn $[ praz ..
7

~i acum, a prsznlcutut,

S'I'Il.. lOAVNA Praznicului. Tropanjl Sfii.ntului~ glasull-lu,

bit cu adevarai cu bunatatile,~ ~i luminat 1"ntru buna eredinlEL

lui Iov v,8zand·o vrajm,a~ul dreptlior, s'amestesuof a 0 fura, ~i rupand turnul trupulul, vistierle
unaHltHor du hului nu
0

Bbogati('

nulm asUizi sfilnt5:;;i cinstitiJ pomenirea ta, veselindu-ne,

a rural;

caci a

love ce~ fara prihenli, impodobindu-te eu buna credin1a~ ca cu 0 bogatie, sl eft ell 0 bracandu .. e cu mllosllviree sl t eu dreptalea ce ell 0 cununa dum n eze e a sea, ai tmparatit preste patimlle cele ce tirane·se. impari!He-$ti cele infelegatoa.re" ~i sled inai.ntea Irnpjiraluhri celul
vesnlc, pururea pomenjle,
_ ~ 51~va., slusuL at 6-lefl,.

eflat "tnlrannaJ sulletul celut fara prihans, lara pre mine ~:;i ,golindu-ma m' a robit, Deci mal 'nainte de sf8JI1iH iniampinandu-nla. izhave~te~ma de eel
viclean, rv!antuitoruJ:e~ "" t In. e rrf' ue~1e. $i

0r

fir a de mult pre], $1 im-

rna

Penlru aceea te-ai suit

18 curtlle

LA 'UTRENIE
CANOANELK
AI prasnleului

en Irmosul pe 8, ~i al Smntu~
lui pett,

Al caml Aerustlh la Gred


pstirnitcr.

este
"lew

acesta :
eel
mutt

Pazindu-fi vie]a intru bun 5· tate desavar~it~ nu ai gre~H intru ale legii,c.aci av,Snd dele Durnnezeu bun a. numirea cea laudata, ea un oslas Ioarte vi.. teaz, te-ai dczbriieef catre nesuferite, ai blruit pre eel ce , {'ara de masura se lauda,. Drept aee,ea mcununandu-le ell da ~ ruri de biruinla deIa Hristos,
voln]a huna,HitU, ~m fuphlndu-te ell ranele 17UfxOiGase cele ne-

Cu cuvlnta este a tint! pre Fara, a. Niisd.toareL


Peasna

Facerea lui Cosma Mon.ahul.


I, gla.:;ul al 4-1ei'll~Irm(l5:

Cetele]srailten

e~tL.

dB·" (lazan,,-'Isenca
;.., A .

. tori pre' diamantel eel suIeritor, impodobit cu cununa .... ..... bd ~ ... t rane arn, praznuesre cu veselte, can land: Sa canl,anl Dum~. ~ ....:~ nezeunn nosrru, eel sa pros-

V10s cu ochii ceiint'elega-

I" H'-' · Ul .. ris-

1avil.

~~~~'ASE

Z~LE

41

~ ~.

~ ,(II!u~ ge

Hici limba tntelepjilor, mel c~g'etul omanesc n~.va. pulea e ea limba eea nezldlta a z~s ce estl clnstltor de Dumnezeu} lara de pri.nana, .$i ade:vlirat Pentru aceea lmpreunH cu tine}.

laudele. t~I:, p::]ltr~

Bogiifja sl sHraci" le-el fiicut malerie bun 5Uim, d3id prin mlilociree amandurore arzdndule ca al1rl]l~de seple ori, teai aratat prea lamurit, "'·E·t a navan laline :1]]rcepatorul tn~elaciunH
m

dlnlr'unelas s~l'igam: S5 dln~ Uirn Dumnezeuluinoslru c.a s'a


proslsvlt,
S~.e.vL.

. 'Cu ,gra~m jemeei


, Slfi'.,'.o.".
lI"
,~

la eel dinNjhJ zldit, dar nu s'a folosU la viclesuqul lui, aeela ce s'a laudaf' preste
sarpele, ca

dreplu~ dl esle ingrildH

<3anrlind vraj ma sul pentru


ell

masure.
'W

In. sn~cu dan.sul gol, s',aJ surpa L 'Cad prln rabdare shiga: Sa eantairTIDnmnezeului nosfru {~il
s' a prosiEivU.
~~ scum,
e,

sul iJ, va surpa, ~,.8J cerut caprin lupt§ sa~l surpe, ~rn luptandu-se

gaUe~~ lepadtlndrll,·se ell dan-

bo-

~i £ICU m.

:I

N,~d.t(l.an:j :

&cura4e Maiee; nei~pnitH de IiluJ1ta~ ceea ceai inc.8put In


pantecele
om.
IrooQsul:

'Cuvun.h..l, $] l-ai neseut intrup,ai, r ca pre Dumnezeu impreumB .;;i

lfi:upre

DU111neZeU

N.iisciitoa:r-ai ~ 0

laud.a Curafa

'caci vaz,and pre Zidltorul tutu-

~i cetele eelor ,[ ... " 0: ttrup te cmSlL8SC prenne, . ,'"d ..t " ~ara
t

Adunar,ea pro

r pc 11 Of te

t}

ror ca negr,ait a Iesll din p,an· 1eceletaur eu neiacere ii strinostru

"dos ell puiere, penlru aceasta I'S' a inl-adt tntn.l Domnul inirne .mea."

Arcul celor puternlcl a sUi:bn ~j eel nepujinciosi 8'HUI'n-

gau: Sa canUim Dumnezeului

ca

s'a pros~,avU.
pl,l!~mid, .•

Pca311a. 8, Irmos : A:rc~lce!or

it i,~Si~,dl,',l,-t',e," e, fa, en ram,',:,'. d de averea i,',l,I,bi,i,3 . I,m as: , ell Cugre hl1 nelnd LI p,]eea t.. ca.n.farild: Bine este euvantet numele Domnulul meu.
~I

hena si sfinJit araiandu~te prea l1larite; sluqa JUt Dumnezeu cea a.devarai[~~ ,(11lumlrral lumea cu r,abdar,ea la, prea rabdatol'uk~ ~iprea vifeazule: penlru eceasta toi~ de Dumnezeu inteleptUe

Dumnezeu cinslitorsl nirli pri-

,Ca

CONIIAC) gtssul al 8-lea. Po dobte: Ca lIr~tepa:rgi1 a fLrel,,.

un adevi1ral ~i dreptt

de

love) lEi.udam pomenirea ta,

42

leu

!)

preund cu Flul ~i cu Duhul ...tr' 0 'D urnnezeire . 8 Stral11!CIII., ., "'11 -, In r sl pre cei credinciosi, bine cinsfilori i a fileul. Acesla ~i pre ..
r

turor, eel ce imparate~le im-'

Dumnez€u[~i

Domnul tu-

Iov l a Ind:rl urisil, lim be c ea lara de rautat,e:, clnsilior de Dum .. nezeu ~d drepl, deparfat de toate
du-le pre tine love, cu canNi:ri li1udiiIn pornenlrea tao
Sedealna .' Pou(lbia: ~llll.S1.d III 8~]e:iI.
De ffU!ll.usqea,

. .J. raUtQ l~e...P"'~ ' enu.1.1 aceea...CMnSl]n·

... •..t·'

co faptele cele bune, din zavlsfle vrajma~ulul celui in.. cepiUor de relet te-al lipsil de to-ala everea, dlind s]avtl Ziditorulul tau love. ;;i acum, a Niiscatr)9.re; ; Pre tine te lfiudam prea g,llivita mi.reasa a lui Du mnezeu ceo neispiiita de nunla" care

b urninandu-je

Stav!,.,

eu a.devarat

Duhul stilp intarU sl neslriimulel de rnilestriile vrajnla~ulut toll taudEim, ce pre eel ce a fast mere sluga .0' lui I-Iristos, $i ne-

.... pnIh una ~l. eurat, carele g' a facui intru

Pre I0 V cet' ~.... tara

feciorie:i talc:".

sa I Iericim, sl eu credinta ,sa~l

Inceta' se foaga lui sa mdntuiasoo de: prlmejdii s u fl e t e 1e noastre,

ei nBscuf eutrup pre Maniu:i-.... c........."' '"' t oru '1'" Int nl til dtevar tara racere ,,$"I strigthn tie: fiucura~tH pa.rtini-

toaree si laude robllor tai . •


Peasn a 5,
IIEr. os

Auzit-arn

el,i1vm, l'.lnduial>l ...

inif'lepiu] ~i[Hrii pdhana 10v; diruia fa-ne riiivnitori, pre noi cad strigam fie: Sfava puteril '

rea indeslulaUi pUda .$i stilp . tnsufle~f, ~f icoana buna.... 1-1 ., ', ... tail or, ru S (Ii are",talt IlQUa

~~ela c€) ai rasarit. lumina. ..

i'n.lfuu. !?ra.rH. o.r tale celor rele, adaogand odinloarii ranelor $1 durerflor tale, [i-eu impletlt [ie mai mulle cumrnl, marite love.
ilngailo.rii

M
.,.

tale Doamne,

ImplinHocu'f bunaUifHor, loe ~ de ...ne. V..0'..i.nj.....a . p._ U5. Ii.e. ... e.~ ...
p .. a'tin.,.

"tale cele rele, viteje;rle te ..ai araiat neb,a inliimplarile

blruit, ~l intru btl n atfiiUe tale


nu._ te.... ".iIl.ldll. PI.ec.a., -ai. I
:t." .. ':+' 'f"~

"""
'.

i-

la kU. ifia~ ......•••. ...

~@ltl§1~~.

cea fara

love.

rfinduiala~m
S~a"va _

ari-te

s'a lnlrupat din tine, cad pre tine singurate sllm cae~i noua
partiuUoare.

idindu-]i oetiltuin suflelului tau nerazvratif5, viteje~l,eai


vrajm'(l~uluj.. mariie love.
~i .[iClilm, f· .J"
flo

suferit viforul eel cumplit el


Nas~loa.rei;

,j

Bueura ..te Maica prea eurHta~


[Jj

I ec lice [I ZI·· rrea F· d "'" ie ·d· ·ecloa.ra.

61asul ingerului Ukra tacere

puind - rngropareafa C'0(l de .Jre] zile, proorocul lone. in . hit .~du-se: D·· st I'u::,a~ .. "em rugci.h ... . In "dune rna izbave~te~ [lsus e 1Smparate al puterilor".
Ccndacul ~I leosul Prasnlcnlal, lunJ. hi
(I

h· S.~lngB.~~amal n,;:unl;€ me .. 14' I.' ~ •t ...

h'1T1(J(Oul :

lui Usus, Fiul lui Durnnezeu


Peasna ri, trmos : In5cmm\ndi mai 'narnte.;

InttU aceast!

zill~'rpomerllrea sioint'l.llui
(0'1. oil

ti dn::lltll]ui ~l multp.iltimitorull.ll prooroculut SUh·~D3idi. ~i murind e~U ne'Uttata


+ _ ~

pidra

e mmuneaza
it

auzsrea

U1I-

loarba~ueL Cum ~i

Gill

te vein ascunde Ieve sub pIatra

tale;c aClte~·tn arataiguf' a pUna de talne celul ce te-a facut, .~i te-a jnvatai pre Ilne cu dum ne zeescul Duh,
a'" tacrum aerru "1."" tvire, . '"' tar I .. d os par-

duicin~~-se?e~u~lnteJ~

;uit1idL p[~ bJV eel rnult p~trm.itOir Nand mmlii sub p:Om.&nf

A. cesta

in

II. ~jJl:seEL zi. ~~operL

ce~i infristaie varsai din ochil


1

~ a sa vindeei dureree Inlmii


~i vaduvelor,

a fQst dintara Avsitidei, din. hoterele Idumeei ~i Arabiei, fiu din fiii lui Isav, de era el al cincilea dela Avraam. Pre tatal san II ehema Zavet:
:?1p11e muma-sa Vosora, Insa mai 'naintc so numea Iovav, ii a. prQoI'oclt patruzeci si dud de ani,~.i a apucat inain te de venirea lui Hrlstos 0 mie uoua sute dcuaseel ~i cine! d.e ani. Pre acesta l-a lsp~tit diavolul, marturisit Iiind de Domnul, drept ~i f~l

1inind saracUor

marne

love.

ta s'a arlUat Ile odihnli, ~i te-al muta] d:itre veselie eea far.a de sfiir$U, fericite love.

zeu,penf.FUI aceea si moartee

d.inta ~.iubitoare de Dumne-

V ia4a tEl a fosl co buna ereI

Sl~..., i

prihanl .~1intrec and pre toticei de pre pamant si despoindu ..l de toata
l

averea lui, !J'i chinuindu-l ell lngrozite ~j aell'l<'tngiLiate rune, rug] ~i se duse

Nascato (ire de Dnmnezeu Preecurata, r08l·ga penlru slugUe Iele pre eel ce

R ug.ilmu-ne

!iii acum,

&

Na~MQ~,l'e.I :

dela dJ.nsu] rusinct, ar.'l:t.tndu~s.edreptul ne10dlTIplec;!,t;,.i nejntors la pornirile Iti.lp.it}tiLor lui. Pre acesta l-a martu ..isi~ de sus Dumnezeu, la sf:ful".',litul hev0illl~e-

lor sa1e~~i i-a inoor.sELldolte mate 5' all lust, precnm .a.rOllila ell amaruntul istoria lui. $i a trait dupa rana 0 sura ~aptez«,i de ani, de s'a J~
c;,\t~ i

~~·~~~w...r:2J~~"",~cr-:2 ... ~~r.v~'T'~W-2.~'iV~~;,,~1:Y~~~~fY;io~~i"::'I:;:.:,(l~f¥r6~'=kY7'!-'JLff~~~mt~~~

-- -

--

- -_.-

~'~~~
fo'([;ut toata
sure patruzeci vrcmea vietii Ill] clOlla ~i opt de ani
Pahomie Intru acenstd sl, ml"'Lo~ii Mamant, iOi Ilarlon, eu PII.CC s'au sa.ar:fil ..

Durnnezeul parinUlor noslri blne esli euvantat. Doamne,

nez._eustrigand:

Prea laudai,e

~ ~

Still.; Iiarion ~i f' ~h(ll1f]je eli M~t'()n!1t, !mpreur~&~i:.lli.tod!l eel'!. bllIlii. 81U 9.]ergfllt
Intru aOO!ls,m .zl, !;m;;t~tl mucenic sagetlin-du- RC s'a !5iivar~it Dlmi'~Ijon,

Stih: 51ig;etiJe care de mcarte trupu! :.BtW!C; Dim'i~r[C1n le ~o-:mt.cA, sageli de joe ~opjiar€:~c. I rrtru acca stii. i'-I,&fl n1il mucenici Danax, M~"ir ~'i 'f~rlgos, da seble s'au iSa~'Atilt. s'au nevQ'.iil_
Inlru S~ih :~ntr.e dDl c~j'i

vrajm.a$ul drepljJur~nuaplecet .... J1.r . ..... l. t.aria suneru 'IUI tau a nu srlga : zeulparinlUor
cuvantat,

,bovindu~fe ell rona CllUI1plUa~ ~i de Q.ve·r€: despolndu-te

Pres Uiuda.teDoamne Dumne-

nostrl, blne e$'li

prin tm.81~~a. ~!lp,eteLQf .

Mesll' lip.sit de cap it! miJlo,::, .a aee~sla


zi,

statu L
[)O'fl!lut,

SlSSa. ...

:sfantul

mucanie

ii1-

!'iag~tat s'" ~liv9,rili~.


S'il je.....it.

Still: Donal al ttll strei.i:!] (I~r,",carel,e~01U~1 mi raee f!11],d lmpoddbiL Varvar


de

ri.indu~te neplecaf Ia maesfrHle ~ napadiJ'ile satenei. 0 re p t vfn dec

Poarte le-al marit love" ara"'


Ii s'e arala~ Dom.rml
§n d

De 5ageF ca d~ niste
lntru n.ceasHL
S'!\
!':~,

aeeea

sffin cul rnucenic

sebie

siiv&fiit.

S~jh: Tu ~"j~;I;l:litlle ,12l Hoi, dtlpre lH)mirll: Vatvar e~ti cbe.(tIf,!,e. lnsi.'i e;!;~~t::u in 1m;:t \!arvar, eel i:~ te-a tiiiat,

ranele tale, daruindu ..ti avere lndolfs,


$i Il0Hm, af>.: ~ 8crl~(lru'¢l :

~i

Cuale lor sfinte !"Ilgutiu.nl, Doamne, mihle~t¢"ne si ne mantueste pre noi, Amin,
PeaSlla

pllmree proorocilor ~iH Jegei love, prin dragosfe ai placut lui Dumnezeu, canfand:
Pres iiJudafe Doamne Dumnezeul parinfilor noslrI, bine esf

Cel ee

II~

f, Irmos : m&l'ltuit 'in (o~'"

und, l.l, einva~al,de c,uvhdele ..


legUof
1

dar

1[kand

Im-

carele a Iesll din tine ~i C! vorbil cu oamemt, pentru miloslivire, 'CLl bun a cre,dinta Ie laudihu pre line '1'[1 veci, ca pre 0 lViaica a celui prea inalf.
P;;(U'1[Hl

sarn,anta

cere ~au pre Durnnezeu

eee-a ee ai prlmlt in parde-

si ITIaipre sus; de fire,

fara

8, Irmos ();a
VBz'(!t,n

Pre col

CI":

euvanfaf. pamanf,
ceruri,

Mestrangand

auru], co bucurte

ci avand nadejde in ai lep,adat ~HI p,amallt

comoera pre

lui Dum-

binecuvantaU~ noroade prea in EUfafi pre Hrlstos intru toJi vecii,

inaltime. Pentru aceea striga ~ Preotl


infif'u

P r a. z n u e sle

oata ceata celor ce praznuesc dnt§nd Irnpreund cu dltmnezeesicull 0 V~

l'easna 9, Jrrnos_

PuJtorul de nevolnje Ji-a indoil fie cununlle pre panlant $i in Cer, cu:ge"latofule de

E,,~

adiea prin

hoa.1a...

strigi: Pre 0 U binecuvanfa11, noroade prea inal!,a'ti pre Hrislos inlru toJi vecil,

Durnnezeu

love...Penlru aceea

I
~

oV'.

esfi posomoral salano, rusinat. Care


futuro}'

dupre vrednlcie So a lncu .. nunel: iara lu te je'le~di ~;i


I1I€SU-

C.'U

st.rilJuc. ,jf:.,·a ra.'bd.ilrii

ferind eununa dreptului: in deserf nadajduindu~'lel

prea in,al1.ati .f:wpf-irisfos lo1i vecit,

lor si trupurllor eelor ce cania: Preoll blnecuvantatl, noroade

tau feri .. cite, izvorasc iamaduirI sufletelrupului


'Inku.

P uroaeje

drepti sin~Jur tu e~U prea vraj ..

eel

te-ai

caci

0r

mas,

eel,€:infricosate,

S uferind

Binecuvilntiim

:pre TatlL..

vHejf',~te ran e Ie

lovire, dela puiloru Ide nevoin]e darurile blrutntel, avere indoita pre pamilnt, sl in 0 st en iI" e a Cerului, {eddie love.

ai priimi] dupa

Iov slave fa eea neV81.U tal pre eat se poate omului a 0 ve dea, cuprtnzsndu-se de f'rica :$1 de bun a eucerie OJ slri .. gal foarte ill grozit: Cenuse sunl ~i pamani, i.Eu_·a Domn ..PenIu tru aceea totlle slavhn .. vrednieie te-e prllmlt pre tine eerlea v~efiij ~i jitnltele cele eerestl, ca pre niste grau copt adunat, ~i piin de zlie dtntru ale Duhulut, love sulga

V lizand

D upre

Slav~...

ce mai prasus de frr,e negrait a zamislit~ ~i a. nBScut bucurialurnii, pre Hrislos

P re ceca
J,

~i acum,

11

Ni-sditoard

ta1i preoti jaudal'i~ noroade


prea inai]lati,-] intru loti vecii.

Dumnezeu, Tined bine cuvan-

ceea 10fi te Ierleim.


~ q. 8.C'UI m,. It

DomuUlIui feridte~ Penlru a,.


N~.scitoa:l''ef:

bune prea curata Fecioara, ec 1 ce S a vazut HI dnp .penrru aceea ca pre 0 ,.. ....,.,.. .. t' rmpara~~ Inger fill cupto fill I ee] ell de leasii le.. iubii fecioareje pre a r' foe la cuvantatorU de' cantare, tine Feeioare, aducendu .. e pre s ~,pre Hrlstos Trumnezau lilu~ urma fa lie fleet lui Durn nezeu, "dati.l llneri, preof bine .. eu1
.,. "i,.,r .... ' ..

P. re ..

·,

Sa

Irmesul ;
liitld~m"

billesa

C1.rVRrllalll.,.

Aralalu-fe ..ai"mai pre sus de gand laca~ ~j scaun insuflejil, ~j use Injelepcfunf celei mal

or
I~

intru t of vecii".

vtlntati, noroade pres Tnalfati~1

eva

hmosuT ...,

adidi prin boala ne-

LUNA MJ'UU

eseultarl i, blesleminlauntru "aadus .. hua fu P.ecioara de Dumnezeu NascaJoCll'e, prln


>J >J

Glasu l al "i-lea Pod-oNe :Cela


(lei

de sus e~li chr.tf~u!lt. ..

"od:rasalapurliirH
s]aYim~

,~ lumf blnecuvantare allU~rJorU; pentru eceesta toll t'e

in pacuiece,

"-

"jii STm OA VNA Pen ticlI'Starului ,;;i cea"lalta ~lujhii a Utr~nlcl dupre riinduia.1i =iii Otpustul.

SVE TlLN A

'.

credkl elosllor, C.8 e i se araUi Cruce eereascli vpre la maruinlle piim.aniului. Crueea lumlneezs Cerul en lumina
neaproplata, ceste ~i fata

: nezeeescs rnultlrnea

stazi. se bueura dum-

LA. LITURGHIE
Prochimen, glasul al 7~lea: Seumpa este iuaintea Domnului,., SUh..:, Ce

vauhuhul stralu· pamantului se in~ frumuse~teflza. Biserica lui I-b'is~ tos canUl citnUhi dumnezeesli $i crede, clnstind Cruces cea dumnezeeesca $i min una ta~
care
de a

vom rasp]:iti Domnului.,

Apostelnl

catre Galateni: Frafilor, ramia .Duku· ltd... Aliluia glasul al 6~lea.. Fericlt barbatul carele se teme de D omnul, .. Still; Puternlca pre txlm~nt va fi samanta lui ... Evanghelia dela Malei:

sa ne aproplem ca,'ire SUip6nui slrigilnd, ca sa impece lumea, ~i siJ.Iumlneze sufletele noaslre,

ca:rela putere 1ntarindu"ne,

paze:;;.te~ pre ee de sus;

Zi$~a Domnul, ir;are imi Slim! dale ~nie: de T..ali!lmet~.•.


CHl~ON[CUL

Intru pomenire ve~Jlic! a Ii dreptul.; v

INTRU ACEASTA LUNA


IN '( ZII.K Pomenlrea sl:tlfitluluJ ci[l:stitei Cruel C~ s'a .ara.. tat pre Coer jn c~tate1\ lerusalill:lulUij in ceesul a! treilea dln zi, ii:ltif!:S~ cu .!;Me dela,,~Qcul C;1,.~ pi;,~M~, pElna, la sfalltul munte al iEl~[)l1ulLl.i LH zil':L'" lui Constande impilra~ ilul mnrelui Constnntin, 'ld PQmoenir~ s.:fintJ,ior mucenici Ac.acMe 'i! 'Codra t. La Doarnne strigat-am, punem 5tilriri!e pe 6_ a.1.ecmstitei Cruel.

Bisericil eel dumnezeesc se lmpodobeslc Co 0 M Ir ea sa.


. lud ..... voiautu eu sa

scars prea e in stita s'a va:zul ashizl Crueea eea prea cinsfita sl marita, care rnutil dela pilmant cHlre ,eel€: ceresli, pre eel ee 0 cinstese pre danse eu credinta. neindOila; se bucurs toate Umbile, ~i alergand eu lnddlsneala la Bole'.l se veselcse, ~i elupul
0

Ca

Cad Cruces p.recar-e se ne0

d'"' ,'_' ascum a~stra..

dinfa alearga caire: dinsa.

lueeste dela.in5l~me deasupra, sl rnsntueste pte eel ee ell ereveseleasdl zidire.a. sl sa sane, caci astazi a sfralucit

Sase

---

------

A S t~·7' I se b u cur a oamenn". fi cu cetele ingere~n .. cad ztdul eel din mllloc earele desparlea, ridicsndu-so prln Cruce, araia.t
i

Cruces ~ama:rginne pamilntu· ]ui~luminBnd dill Cer pre cele de pre pamanf, $i artUand irnpreunele c e le neimpreunate,

tuflorule, manlue;;fe·ne

de DUlnnezell Hristoase ManJ

-1 pen f-.....· ruqacrunue -N'" "'t - • ru r 'asceroaret

llot
'~:~I'

~j

pre

Stav~, $1 acu m,
. ~~~

<I,

Praznl culu i.
t~~;!!'~~

1='2-J.:~_:;-~~)~~:~

'~'( "

'. r;

~~~~f:"~~-~~

~.:, ~ - ~ ..

,:1.\1"

....:

\'r:{

tru aceea mal mull decat


Darul, ~iinfnnnuseteaza

a adunat toale intr·una. Pen-

rete, lumineaza toatazid~rea eu


cmstesc pre dansa,
Sta.... gtasul a,
.!'Ii.!

508-

VEzr; [al'aslu:jb.a smnillllll,i mucenln t\C{).(hie s:a. !!;'jlE!Zat a se d~nl;e lntru s.ceast~ fO!Il!a:ru s l!li. f'.avl;lcemi tll,

CANONUL Facerea Paasna 1> gl,<tSlll


Adilnc'tiD

Sfafltu.lui, lul TcO:·An,


801

fue$te pre eei ce cu credlnle


11~lell.,

~i man-

<I-lea, lrrnos:

flicit s'a Inchina~ratnlrieo$at semnnl Crucli tale, iara noi 81avoslovlnd: $ilaud§jndu~te sid.. ganl: Fllnd Dumnezcu nepaU~ mUOF,. de buna vole Hi prlmit a pl:mml penhu noi cu lrupul, penhu aeeea mantuieste popo1;'0] tilu ce'~ ce 1"8i ca;;:tigat eu
SC1UllP

VesUt .. u cerurtlo slave ta, a Doamne, ,~i tot pamantul ell

m.nr~jRo~iL,
u
I

rulul bunalatUor
noua blnevoitor,

pre carele aeum prln rugadunHe tale fa-l


i

tea nerautafh~ en _ uldraz .. neata al sfaiulinainlea izvo-

mpodo.bi~. u. :te. .cu.:.. fr~m. u~ed

sangeIe tau.

Acachie l'l.lgatorul eel adevarat, cu inaltii propovedulre .s~tiga.nd,ne chlama pre nol asta:zi 18 ospet: sa alergam dar cu osdrdle sl ell veselie jublforllor de mucenicl,

souge, prea fericife.


£1.nvlL •••

al muceniel te-ei invrednictl prln

ai, prirnll prin darul eel dum .. nezeesc, si bob;~'zulUJi al doilea

apelor iertarii~ punerea de fii

Imp,irta$indu~te prin Bofez

vedult Dumnezeirea Iui Hristos "'" t '1. lrtamea IvanuUl,. marl.e~a.-<


.. .•. ..' ltJ.·.··.

~egea in~Htafa.;aratali elpropo-

l'i'esuferind a vedea fartide""

d- 1· .... A;d
+.

'

....+

.. _ . . ....

_ .~

-~---------

--

--------

~ --

--

==4S~-=======~====~====L=UN~'A~M~~~](J==== __ ====~~======~

chie, ea unul ce e.;;ti numit cu . numele nerilutatIi.,

aratat carelete-a p5zU Fecioare, si dupa naslere nestricata te-a

daruifa, Preacurata, s'au 'vazuf caile lui Dumnezeu mal 'nalnle

Intru

~l ,aCUm, a. Na:g.clj,toarei:

tlne cea

ell

bucurie

lui celui de demur" zamisUnd vi at e, Nascelloare de Durnnezeu, penlru aceea cinstim nasierea ia Preacurata,
Pessna .1, l rm QAS C..:!la
Col; ;

cetat,

S Uipanirea
~j

~j

scum, a. Nai,;c:a.tufll"E:i :

morjii 0 ai Inosendirea hlestemu-

Ierit pre tine care l-ai nascut


t'easna 3, Irmos:

sads ttl ~lavL •.

P
rea

Nu lfitm ]l1t'Llepdur.e,~.

nezeiascd tnfelegere $i ell lnleie'pciune ,~i ell Cllvant" Irnpletlclrile infeleptilor cele nemtelese le-al risipit: penlru a

iind impodobit cu dum-

.._; de no 1"'11 chinurilor, mer de lnrnultlrea ranelor, nici de vanturHe baliiHor, nu te-al stra .. mutat, ci cu mare glas sbiga.i: Slavtl· puierli ·'ale Doamne, prea sfanhdui Duh fiind ocdrmuil prea Ierleite, intru llmanul eel lin te-ai odihnif, si de repe nu te-ai infrlcosa], Mucenlce al lut Hristos prea etnsllte.

a un lurn necUitH ai pe .. trecul ~~ cr,~din!a, ~i n!c:~

ceasla cinsllm sfani,a pomeni-

tao

C u verreela

si cu suflaree

StdHucind tu ell cuget bar~ batesc ,~i iniarif, razvrfitirea p8~ ganilor ~i ostiree 0 ai: biruit, §i zldurlle rn$elaeiunii le-ei ristplf,

zlrile valurtlor, ~i ale vanturUor,

junea sl nepulin]a nedumne .. zelril 0 el lnfruntat: pentru eceaste te veslirn pre tine Mucenlce purtatorule de hiruinUi, Acachie.
SlaY lI....

Durnnezeu Atottiitoruh.d, putre-

P jind

infarH eu puleree

lui

dumnezeesfi

H ebl ruilel

rug§ndu~te, loaHl

stapaniri,

ce j e i

pulerea cea protivntcs 0 at birutt, si toata arma lor 0 el lual bueurandu-te, ca un birultor, vrednicule de rna,rire.,
Sla''II'ij".

. . ...·t . dl 'Ina.. $1 lUllagt- oare ~H,.-Ul t·....·

Din baulura cea noroloesa


81

scapet, slrjilucindu-ji mintea cu Iumlnerea bunei credinte, si en siraJucirile cele cu raze I . • urmmoese, mucernce A ·_cac.'h' U~.

Sfarsihd caifi:loriei fiindu-fi pOlV'a111U de aratarea. cea dum-

nezeiasca, cetatee Imperalulul o al anaf~ direia fe.. i faeut a ceia1ean prea fericiie)t loaUi

va,Urea barbarllor

abal',a ndu-o,

ne-

tNSA PTE tILE


. :$-t aeum,
Ii.

49

NIisciito<llff;L:

Pre mine carelesunt omoril, ~i [lnut de nescdpelele Iegaturi ...... M····· ..... a ~l paea u "] •.. slngurumca e . '" ··t··· ur, lui Durnnezeu Fee lo a r a~ ri"lenIn eea ve§n_ld1, care da mantuire luturor credirrciosilor,
Peasna 5, Irmos ;

tale ula sui im pre uni.) tile a t u ifl ~ du-l,


E'ea£·n.a
~j

Irm us : ..

didJ·..;m.a cee·H; C e ai za11l1islit

N Iilcrooi n [;ii~iL nu 'lor ".cileA ...,

n~~~f~~~~~~~e~i~~ . Uarnfinziau de Derul eel dumnezeesc, cerele pururea le hr.an.e~i cu darurHe cele cere~U, ~i ,ai hr ana cea fiira sfar~H.

Jertfi-voiu

~ie cuglas..

o~:in~~

UriEl .....l.,... 'ru. C.e(u pe .um. e. ".r.e:.u•. rl.. neahstut ' .,a.•. .... . lul urmat
s:.

cea nestricacioasa,l€Hl edus pre tine, ~i lea lumina cea nea-

Hristos, eel ce lntru vieata

tiranilor ruslnand ..o, ~,pre sarrfiutEitii inne"' candu-l tntru luclul sangiu.irilo.r
pele incepatorul

InUiriHarea

nedumnezelrti

pusa te-a

bagat, prea bog-ate.

tale, ai zburat la ceruri purtatorule de biruinta Acachle.


S~ava ...

cele amar e ale lrupulul ~t 'ialerea membrelor fi.. priclnull tie hrana cea fHril a sf§r~tJ prea fericlle.st eununa mucenleeesca ~i bucuria inw

Ranele

Asem~inandu-fe ell moerlea mortU SUipihnduE,. prea fericite, imparate;$1i i.n veci lmprelUna ClJ d§llSUJt

grerilo,.r .'

de vederea ~. de bucurla

indeslulandu-te

lui,

infreg ls mlnte ~Ib.land,. si tare esupra pati~T1H()rcelor lrupesti, ~,i.asupra dernoniior aspru, ~i

T §nar fara

Slav.L.

de ranta!e si

blestemul le.gii, Preacnrafa,

Strical-ai

~t

acum, a-"l.i1i.sciiloani;'

osanda

morjii, ~i

neered inclesilor neapropiellemenlle,


, ~ scum, a :l ii5Ciilu are] ; i

nascand pre Hristos rislpitorul morl'ii,~i carele a.izvortt tuturor

a1 arfilat intru tot pururea po.Pre Durnnezeul eel adevarill noocandu-I nOUHcutrupul, pre unul nascut (II TaHHui, Nasdj·

btnecnvanlare.
PO>lolm:

Sed-elili'l9., glasul

al 1-lea.

D~grllb fiC ~ntAmplna .•,

toare de Dumnezeu

i.·aU'le numlm pre tlne, na~terH

pre€l eu-

Acachie, ei tnnecat _J to 'u€ .'. at ostlrlle hrentlor, Si ajungand 1(1celele cele {€ira' trupurt ale 'ingernor~ ai primlt cununa cefl

..,"'...... I.,.....~ , .~. prev~aJm. -a~1~ rusmann

mucenlce

In pdraele sangi.u.r.ilar tale,

..._

---

----

~~~~~
,;)11)

L~IAI0

=_ ~ ,

~ale, mdntuesle-ne pre noi dln


prlrnejdlt
Peasne 7, Irmcs '

neve~tejil5 a ne p u if eju n ei, Penlru aceasta prin rugaclunile

te stdganl ,: Dumnezeul par1n1ilor nostri blne esf cuvantat.


Psesna 8, lrmos :

esti cuvantet,

aindu, -ti-se capul ai zbu.,ra, t coIl' e 'Ca p u I eel ill'telegator al Blserlcil, Iiind infrumus'('?1'at eu CUnUHtl blruIntel, prea boqete, stri:giind: Prea laudate Doamne, Durn,,",,' •.~ nezeu 'l pen njuor IlO~ Iri bl .n, nne

u adevliral In1e~epte te~aj salli$Juit '1'nmi!rup:>l,~~cea de SUSt care lmparate~fe, pe care 0 a zidit Domnul ~i lor ce nadajduesc intr;nsu[ ~i ell credinta striga: Bmecuvanta,i loate luerurile Domnuhri
pre Domnul,

mai'nalnte

a ga:tU sflnfilor ce ..

LJ '~I " . ""bd rlunlaralU- fe-ar pnn ra rare impreuna eumucenlcf lui Hrisins, ca un pree adevaral mucenic, pr'€ tiranii cei fara Dumnezeu, blrulndu-i Acachle ,~istd· gond;' Prea cantaie Doamne, Dumnezeul parinfilor n 0 ~t r i blne e~U cuvanlat,
Slav!...

suferil truda c hin uri: 10 :r ~i lopindu- i€ de foame prea alesule, ti-ai adus aminte de desfatarea cea puru .. rea. flitoere :;;1 de hrana si hu-

C u draoosteei

curia cee netrecatoare a celor O€' striga~ BlneCllyf.ntaji toete lucrurlle Domnulul pre Domnul,

nadejdea cea fericif'ii, care se pas t rea z a credlnclosllor, 1n~ trandla Dtvanul ce~ mucenlcese, prin duhul cant'and:' Drum .. nezeul parin1ilor nostri bine e~ti

lntralipandu~ti cuqetul catre

al hiptal as U p r a lupUUorilor eel or tmpotnva fa Jup:tato.r nebiruil, ejulor ~i apa.r~itol· ~i lmpreu n pafimitor pre Hrlslos a.vand, prea bouaie, caruia ti ~] skigfim: Blnecuventatitoate h]...

b esne si Ioarte
a

de gl',aba te-

cuvantat.

crurlle Domnului pre Domnul,

ia u d ate ~I ell mucenlcestile fapte cele bune fiind infrurnuse~~.o!~~:.d,:';:''I.._;.c..@

£lobUli cu sangefre pa1in1irii prea

~i

ehle fer~cife~ vla.fa neinrauiajiU'J

Piind mai'nalnle
fara

BinecuvanlJ!i.m pre 'fataL.

numil Ace ..

prihana ai avut, impo"(g


_. :'i

~J9N!@l~\·'N

SAPTE "TI.E·!J~~5~

{g crurde Domnulul pre Domnul

tat, s~trigi:Bineeu. ~.§ntuU~ocdelu-

de lumina; penlru aeeasla Ie ferlctm pre tine.


Slav!".

tou

Bineeuvfintap toafe 1u c r uri Ie Domnulul pre Dornnul.


Jrmosul: Sii lii.udam. bins sA cuvnn!am, .•

de tneeput ~ineincaput detcate, ;;;1 neajuns.. C-aruia ii shigalu ~

eu adevarat singtlfi;i ei arEnat sub soare, .cad pre- Dumnezeu HI nascut Preacuretd, pre eel nevazld ~;i tara
strema

Taina

!;5i acurn, II Na~ciitDa~8i:

prea vileaznle, d.§d ai suferlt paUm"a~i searbe, pentru eceea te-a invrednidt pre line vederf
>

Aproape al Iosl de Hristos

:;\1y,eUemm ce·~·el .•umnezeesn,


H

.J

••

~.

1l.

carora prlcinulre 1lai agonisH pre pamant1 de depade pre

aeestea sar[Jtandu~le.

"Binecuvantafi
.Domnului

"'YUl'ilefeitor cele deschise in Hgroapa le-a truCU~6J sl pulerea nfoculu[ a slins, ell! huna fapta ,~mcingandu·se, f~nern ceilubf~,tod buna c:red~n1a, higand: de s

MainUe ~Unz§ndu ..~i DanUt

aratat rodul Uiu, Preacu rata"


mat mul] decal loti, Cad ell

Ham

~l

!l.C'Utb'lj :3.

N~scato.ar-~i :

frnmos eu podosbe s'a


(l

toate lucrurlle pre Domnul".

cu podoaha Iaptelor eelor b une, pre carele CLJ deadlnsul roega-I. ca sa. In.dn~iu~(Jsef.; pre eel ce nelncetat le sIavese pre tirte.

rezele

tnfrumusetat

fEiplura

r~a5I1a tI, Irrnns :

av~ndu~o sh'alucitii dmn . binIinfa ferid[a~ ei s + a I II t 1naintea scaunului Slap~nulu~,


:SCa

Eva eu Ild evi'sat..

mpofrivirea cea mueanlcea-

a.dica. prin boala n€a·~ "scultarii, blestem inlal1ntru "a adus, iara tu Fedoara de
~~Duninezeil.lNascatoare,

eva
,

Irmosul:

~odrasla. purHlril in pantece,

prln

dantu~nd sl luturor cersindmeafuire, celor ce fericesc pomenireala.

impreuna

CUI

ostlle ingere~ti

~,rit;penlru aceasta totl ie sla~


,

Jumn
i

binecuvantarea

?i lnfl~gliftSul

t:l

VIm.

~'j;

StihirH!;: S[{j,n!lJt~li eele

dels!' Vecemle
till

este biruil oare viteuat.B ..cea . a.supr~. vrajma~l: for prea ferlclte sl mull mal muUa dosle- [l-a del tie puitoru] tau de nevolntesi umplerea de dumneze e es revarsarea

b umlnoesa

al4-106,

PudF,lbie; C~ pre

viteaz.~,

ca

lmpotriva sarpelul slujindu-te cu manie si tndng§ndu~ie en puterealul r Iristos cea neinfr:§nlla sl neb irultEi, de,
Dumnezeu.
.

tiunlal

+-,

cuge.,atorUle.A. ~a_'_

~.ii
..

D··

:-

':.'.'

•..

....

f_...

.····f
"

.._.' ~~.~ -

'_

'_

,-

---

,UlNA MAiU

chie, al surpat la pamant pre izvodilorul raulajiJQr, surpandu-i putemlcia cea Irufa~a ~i pre siugHe cele de ajutorul lui, foarte tare le-ai ru~inat. dintru inceputdepartarea de cele rele ~i unire ell eele bune, cu Iapta le-al facui ceea ce te.,ai numf mal 'nainte, Acachi'e prea inJelepte $i mel ales te-ei numitrnai'nainte ceea ce Ic.. i aratat pre urm,a; a pentruca pronia, pune mal 'nalnle de deparle negr,an~i inlru adanc savar~irne lucrurllor celor mario
Altli Stihira. ,

~i te s"lavim credinclosii dupre datorte, ceee ce e~Ucelale - .. an e, .ld . ·b·· "t 1:0 .' nee ·1""".'" zic nenmm, r ··t·OSI, onrea cea tare, ~i scaparea sufle ..
telor noastre,
A r::rudl,
ll.

ra

C ugcblud

Niiscatoarei:

tima ta, dar rane$li suflelul meu,

rneu celui ITIUlf necajit, a strigat caire Hrlstos cea lara de pri.. hana, Ulnguindu~se, Ca de sl mantue~,lipre oamenl ell paCuvlnle, tu e~ti lumina mee cee pree dulce, to Fiul sl facfiloruI meu, laud indelunga rahda,.

PO"tole~le durerea sufletulul

rea te,

Sfantuli.Ji

Codrat, ,~lasul al 3~lea.

$i cell.hllla slujba a Pa'O'c-cernlteidupre ~ Otpustu 1. i

r.a~duialA

pururea vii sl Hind euprlns de setee muceniei, de sinefi ehemal ai venit caire r z b 0 iu 1. .... .. . d '\'raJmO$]"j'Oft cuaevara '-' f'" mnecand marile lor cele sonde ale . necredlniel cu Izvorul cuvinlelor tale celor curgaloare de miere, si ell vars.area. sangelui de Dum .. nezeu fericlte, cu care se adapa Biserica lui Hrfslos, Pre dansul roagii-l" 'lui te cuceresie SHute, sa daruia.sca 'lumU~unire, pace ~i mare inUa..

Codrete pudeiJorule de chinurl, pururea ponte-nile, avand tu sune,t plin de ape

Mucenlee

podOhte: Pre a cuviease Pari I:l te.;

LA UTRENIE.
CANOANRLE AI praznicului eu lrmosul pe 6, 1i
pe 6. cJ nsti tel Cruel.
III

Crud!

CANONUL

ratat~81 pre plimant razele Crueli, cu care surpand pre diavolu)"ai nlanrnH n e am u I omenese, Doamne; penfru aeeea U'udam slave tao Viclenia cugetului celui neplecat 0 a rlsipd ell Cruces M:anfuilorul, prin buna voiree Tatalui; sa-l cilntam 'lui can-

"'.. -

F'acer6!!J lui 10'311 M.onahli1


j

Peasna J glflsul al 4-lea lrmos .


Anrl•. le 1.~liFarilOI1'~ a

..te pre tine de Dumnezeu Nascatoare Fecioa-

P er lcimu
j

Slavtl

~i

acum,

,Il.

Nii.scal.a,arei~

~:PT:Z~.
fare nou,a,

lavit.

ca cu slava
SIl\\·A...

s'a pros-

dem lemen de viata, prea CU~ rat.a Crucee Ia, care a sldUudt 'lh chip de lumina pre munlele
eel slant.

ai

Y ..... ~ t' _,'C,' :'.1 S"hiplr U r'aea"""t or d•,'~b·Irum.',a'"

sadn, Hristoase, ca si in E..

inkupat $1 om.

p,§ntecele

de nunla, C€ea ce ai i'ncapuf pre Dumnezeu Cuviinhul 'in


b~u
~,j

5S

Co Tilr€ un DUl11neZeU y
hmOS1.l1.

l-el nascut

eelor pulerniei a. sUi~ ~,bnsi eel nepullnciosi s'au in""cinscu pulere: penlru aceasta

A. reul

de Dumnezeu prea curafa Maka F ecioara,

H asefitoare
;\CUIllI

$-l

II

Nlisdl.to:!!.t'ei:

~,mea«.

"s1'ainUlrU intru Domnel inima


Condseul
~j

Icosulprsznlculul,
Gala ee te-al Iniiltat .••

cunoastem,

zut eeata proorocllor, ea pre 0.use cereesca ~irug nears, te


Pe:!l.~ S, ] rmos : I'la

pre tine care mei'neinle le·av,ei ..

Sedcalrra GnH:d, gla!'.ul ill 4-1~


Pado b i e :

Atc.lllce]o

p nternic.j, ..

I", a

ell 0 pavfiz,a ne tngradirn ell semnui neb irulfe l Crucf tale, Stapane, care nesuferhidu-o rnulllmee cea u.. riidofisa a draeilor fuge.

araMndu~se aeum In eerurl sl-a rasarU razele pre pamanl; pen .. fru aceea eel ce em prlmi] straluclrea lucrarii el, ne po yatuim cab'c lumina neaplLlsa si in· razhoale 00 uvem pre dansa arma depace, semn de bil'uinia ne-

Cruceaeea prea cnrata care 8: deschis eerurile Ilind inchise,

tine Dumnezeu rastignU, care luminand a sidnudt eu frumuseleneapro piata.


SlLi,'la..,.

cei ce te propoveduesc

C rucea

hiruit.

De: Joua mi.

ta aveselil pre ilot.i

pre'

I
'

~j scum, a jrraznlcului. Psasna 4, Irmos: Au;;;;iham Doemne I!!u::;:'ultali, ..

Siava.

n talna.~"la~'naiIl!e, iar~

~sta~i de fata~oJ lumlnat, Hrtstoase, semnul Crucii tale.

sf3ntB,

gonind toatfi in$eladunea ne-e luminal pre nol credaieiosll,


"

pre sus decal soarele a slralucit s1

Bucura-'ha,

ca

chlpul

Cruce

[aumai

pree

mfrunbd indurate1 ell lumina, in chip de Crucea taMantui ..

Indnazneala. cea fEirfidelege a. uciga!?ilor de Dumnezeu, 0 al

lorule.
....

Bucura-te

~i ilicum, a

Nascito,!I,I't:I:

nlaica lleispiiU5

I nUirit-ai credinte

S~£!.vA"• •

crestinilor,

_.".

----

:~
insernnandu-ne Hrisloase.
Maiea cu lumina fa cen fa,fa materie,

noua Crucea,

Pentru aceee tori eu buna ere-

dinta te slH:vim.
Peal;Ds..

6. lrrnos:

~i acum, a Nasdi.to~rei:

C.iind m'a.IH _l1edjit._.

nile tale inbMnze~l:e-ne noua pre Dumnezeu pre carele l-ai nascut.
f'e·1\St'I!l. 5, lr mos.

vantuta Siapana)

Preecurafii,

prin rugaciu-

bineeu-

ai luminet pre eei ce te laudd.

ru.. ea_.la., _'.. str_.ah.~loe~t _la c .. O i toate merqimle, Hrtstoese ~ .r ] .D umnezeuie,. ~l prm t''''insa .
II ......

Cela ce

.[1.1

o,ebit lumina .•.

de rnoarte cetor izgoni~ din Edem: iara erncea te, Hrisloase, 5'a aratai aduAdam iara loeultor "lulr'nsul.
clifoare de

IIeducator

T'tat pr!n ffidilorul de rele,

ernnul eel din raiu s'a a61'"

feri frumuselea ce str.aluce~te dela Cruce.


.. il nezeu pre ce Ice S'a PU'Ol1.1 cu trupul pre lemn, S6 se in des .. tuJez,e ecum de' hrclrca curatel Crucli,

acopere .aCUInoc h 11, acr nu vor sue

~'''' "'d .... ell C- . iaraclege


"'!1 -

S6-~1
.,

C el

Sl~vii...

ce cunosc pre Durn-

viat~t facand pre


C~
(J

vanfullui lumina cea inHliu zldna, insc:nnneaz:a acum Crucee cea luminoase, cefui rt1slignH en un ui Fiu mjirlurisindu-i
Dumnezelree,

T acta I ce 1

zldit ell cu-

t~, ceea ce al n,a.scut pre Dum .. ,

. acum, neispm a d Pecioera~ . ·t·t...."e


.' ~i
;'i,

N~5catu~rei:

nun-

ga

w' • t nezeu, sa nu .., mee t· ezr a re ruFlulul tau penlru not

Hrlstoase, pre tine Fiul si pre


noastre,

Tatal vom vedea prln credinla,


Duhul niu straludnd suflelelor

lumina cea mel pre sus, Intru

I hnnl na cee neapusa. n


Sl..\.>l!.

pre

j~gat caire Domnul ~i m'e HUZit .Dumnezeul maniuirU "mele~ .


CONDA:C, glasul al 8-!efl.

C ,§_ndm' am necajit"

lrmosul :

am siri-

did Iuai, pre sus de fire ,a:ina~


sent

and ai nascu-tFeeiotll'a, nu ul sliul de durerfle meieelor


1P re DU[,'"",
llI
.-v

'0:

';;1 acum,

11

Nllscal.O:e.rei;

de frei ori fericita,si prea cinstiia 'Cruce}, pre tine Jaud.anJ

0,

P()dooiu; Aparlloa.rei, Dooitmnei...

~fjnfe:sc; pre care Hrlstos inalt§ndu"s,e, a man8cunl


- _....e ... ... ~

d.

U.I_e~i._

rna

inC.h. in_-and.U. -:ma

t.i.e_l.' .

'~'._'.'.

''.', _.

_.-.".e,.:-;ze;T:u"",,' ......'I'iVrt=I ."tVN.,..,.f_,U..... I ...... ",C,...,-U:ro' p_it""' lu_m--.-,.e""PI....,. O:'<'eno,.c"""-i,.,...=in",'_ ........

.t';FTa~m na. .. 'i~...•. pi '.••..•

55

·. l~a In~Dlue~te en
lernn Fendt.
KOS.

dlntoate nevolle rna slobozesle, ca sa s:lrig Ue: Bueurs-le

puterea fa ~

ni.lf:. 1~ sfintei Cin~ zedmi,. a.. Z .. dic,~ R1I1sah], in sapte zile ale lunei ]U] Maiu, la ora trei din zi s'a ararat cinstita ~i de vio{ii facatoarea Cruce
j.

el ve acur ilo r, Iumineaza~rni. mirdea !$i cuqelul, si-mi sfinte;;t.esufleful, ea S6 laud Cuvinte clnslllul tau lemn, Trlmlte-ml

£) eschide-rnt

gUl'O)]

Imparate

te, ca ai prlmlt a sa plroni pre: tine Hris,TOS; bucura-Ie Inilng§eree cea mare a celor necB" jiti;' hucura·fe arma eea nebi'f'"' b. b ... rut a In rilZ, oaie ;UC1!1fU-le Cruce huna podoebe inge:rj~
A ....

scumpda imparatUor; hucul'Bi .. Ie schlplrul Imp~rahdui~utu.ror ~ ZidUQrului a toate, bueura-

ra~tefurnul preojllor eel nedaUt; bucura-Iecoronna celt

Cruce slava lurnf ~ bucuraAe Cruce pulerea BlserieH .bncu-

dragosfe

Duhul tsu ~i ma ['nv,a~a,c.fIJell.

s.a:

strig:

Bucurs-te

rita vedere,

luminoasa, v<lL;[mdI.H) tot norodul, deasupra sfantul 1Jj] ] uc G.olgota, [ntinsa pan~ Ia sfan1!.ul munte al Elconului, cart ell stral l1c]rea ei a acoperit razele soarelui, Pentru care a alergat la Biserica toati v;trs~a de hatr,al]i~] de tineri, (u copiii ..':)]cu sug<i'l:orliprunci, ~i au. dat slava ~imu'lti\mita lui Dumnezeu, cu nespusa hucurie 9] eu fer-hi nre um:ilin~a pentm acea prea rna-

Jntru a.ccas.t.i zlj pomemrea eenle ACllehie.


Still ~. Mai m ~Ut de 6U ori muoc:nic:i!ors',a, i'!1"1mar.at,,

slannnui
Cat!

mu-

attu~ In ceata

Prea bttrl1,i.~A(:~ci1ie espul tiilldu-i

tl1~t.

fest in zilele ]U1. Maximian M.t~p21['atuJ ,cap'a\do~h:ian. de nea Ill: dinnurnarul Martisionilor. Deci
;::( cestaa

.J!

rea credincio~Uor;

bucura-te lernn feridt


lntru fl:cells:t<'i tllmi, In 7 llle,
rnenlrea

bucur,a-fe prin care s'e sorblt iadul: bu(urEi-Ie prin care am. 'in"\:lat toti;
praztlulm po-

lor: bucura-te

Cruc€ ajutatoa-

adacandu-l tnaintca .3u.parlltorului Firmu, marturisind numele luilfristos, ~t muncindu-l foarte, Utrimise la alt judec:ttor ViLia.n,ca:rele n duse si ell a1ti lega~i 101 Vizantia, $i chinuindu-l eli cumplite bau\.i ;>i munci l-a bagat in ~emni~;lt unde arM'&Ildu-i-se tnge:rii n fa.cliIr:a :5:\ n:it,o$. Dup:t ace ca fi ind trimis la all. judeeator Falchian, porunci

de-l taiata capul. Si se face soborul lui intr'a sa sfa..nt;1 mucenie ce este

ill E ptascalnn.
lntru
runic

t:~,

~I.L 1:', porncnrea


~I h celor

~.fR~tull!i mu(;y aiL1SU!

semnului (;.io~til~i Cruet, ec S'1'I ari\tflt p e Cev' U::I ,rile!e IlTlpii.ratllh .. L Co n sta ntiell ul il~ar~lni Con!O~jlLiiil :?i C!1 Irll arhiepiscopul le-

CLJd'rfll,

impl'eUI.ii.

r~~Umulu:i. Stih: Crueea thfiIlig;fulldu~se de demulr; pim.i rlhLll s' So sfi[lF~;o t;iL ~Ctllm adliimlu-s!l, ,i C~rul' l-a ,~flrlitlt
~n lu n 8, lui Maiu
~11 1'1, ~~\'pteoa

SLiJl: Pentru dr~~os~a lul Dl1Im[l~1J. Codrat catr¢; S,,,,bi.e ale:rga. ~j pre Codrallilcet mai doe pc 'Ut.ma v.;.il:'ld a-l J!!!.

.tn,

t-t
~

Chip ulC!rucii

pre: Cer ~epi'\caliIL

s.ta ~' OS t ..n ceta.te a.. .Ti. .'omi~i.ei i ~C m zilele ]m Declue ~l Valerian, . ~i pentru credinta in Hristosfiind prins C1l1 al~ mtt]1;iElini, i-au datpre
C~
f.

.. W'

._.

. __ ..

LUN,l!, ,MAlU

seama antipatului cetatii, si mlhtunsind cu lnura:.meall pte Hristos, 11


pusera jos de-l hatura en vine de bou uscatc. ~i umpland pamantul de sange I-a dat I", 1,ega1tura. in temnita. ned aducandu-l Antipatul La Niceea, fu muncit iarj~, ~i vazand pre carecari ec erau ell dansul, d. vrea s:it jertfcasca de frica muncilor, [e-a adus arninte de frica lui Dunmezeu !?i i-au Intarit, pre cad i-au ars Antipatul, lara si::intul Codrat intrand in capistea idolilor, a sfaramae prl: toti idolii ce

petrecere, <Ie biruit razboaele dracilor prea barbateste, Jl:udpnd'U-~i rnai 'uainte sufletul, cu. curgerilc Iacramilor,

?i imbi<1m:ind pre Dumnezeu cu priveghcrile cele de toatanosptea, si varsand curgeri de iacrami, a 'uscat rturile eresurilor, inchinandu-se asernanarii lui Hristos ca celei cinstite. Iara sfaturile pagaflilor surpandu-le a rldicat biruinta, suferind CD tarie amare izgoniri ~i n:f]chisori,~i apanind Iegile ~i predanisirile 'Pil:r1otef'ti,a sccipat I,eg:ile ~mp,j_rate,~ti. Pcntru care ~i nevo-

tr' UI] sac fu btttut cu vine die bou, Atuncea Satornin -7i Rufin, crezand

erau intrlnsa, Drept aceea H spanzurara si-l stmjira, si bagandu-! in-

indu-se cu tarie, aceeasi lupta cu sfintii, asemenea si cununa a luat, vindecand


minunilor.

tr ipurile ~j sufietele celor bolnavi, ca


eel ce a luat dela Dumnezeu Darul
Inrnr a.cea..::ta ,~; paUmirea s1!ntu]U,i muccnlc
Miit_j(jm.

in Hristos, au Iost spanzurati, stmjit1; ~~ (U capetele tli.ate. Deci merg-<1nd Antip.atul la Apolonida, tra~era _o:;:i pre Sfintul" !fl ame~ stecand sare en ote"t, 11 turnau peste ranc, ~i-] Irecau ell tarsdni de 'po'i-1\ arzandu-l pre coaste ~i ell fiare arse, Deci trecaad locul ce sc nurneste Rundacul, ~i sosind 1.1Errnupoli, purt,;l $1 pre Sfautul intr'lm car.l1epllt,tnd sa,

Stlh: mare,

CtI(lclind pe pietre Max;im eel ell mlntea

al~.rf1:,a.rc

Spre J~time,a Cemlu~ bueurandu-se a facut

M. stos

;!I cest

fe:idt ~Wp'OVt:(hli.nd pte ..I-lri~


11],

privcliste,

~!

pn}

umble, Unde intinzandu-l preste un grl.tar ars. H turna deasupra untdelernn ~j smoala, de aceea i-au taiat ca.pllll,~1 a~a i s' a savarsit mucenia,
Int.-lI .a.:eil~t21 zi, stflti1 "illlcenlc!

~i feluri de chinuri suferind, in sfarsit fiind trnproseat cu. pierre. ~i ca Incununandu-se

pova~tlind spre dreapta credinra de aeelea, s'a rnuta't catre

multi

Do mnul,

ZJ~i: Ru1li: ~I Satornin

de ssbie s'au s.a'i1M~it.

eel mal SLlS

Cu 3.1 lot sfinte fugAduni, Dcamne, .... milueste-ne 9i ne mantue~t:e pre noi,

Stih ~ Doi tmp'r~UTl& patimitQri, U~i~rede sabie

Arnin,
t'MS[la 7~ lrmo s :

au IndrBznit, 'Ca.ci. credinta Domnului lntirinclH6


m.artl:l_ isH.

au

Ir.tru Mf:!Mtfi, z,i pomenjrea pres cuviosulut ~arjlltelut nostru ~i m~rtl.lrisitorullo.m Psihaituj, Stib ~ A'lanJ.i tu .r.~mai ingr111'rea 6 I.l[Mu lui Pal'l!'lte, F IiojJ: l\,; t t,e..~ i numlr, cu dr~ [;lot ciJ,va:rjt Ferl clte,

Ce~ ce ai mAntuit ...

08re c.'elce .....

cest fericit din tinercte urmand 0-. M_ biceiurilor lui Ioan ~i Hie, :)"i tndreptandu-si viata spre a:spr~

Prea laudale Doemne Dum .. nezeul llarinmor no$fri blne


,e~U cuvaniat

'. ..... pre erruazezi, $, ascuns a

le-ei ina .. pre lto. Cruce; pre carele'vazandu-te soarele eel slmtitor

J.

raze I e6

57

eLI

C ele ce

Cruce, prea liSb.idaieDoemne, Dumnezeul parin1Uor n 0 ~t r j

prln foe $1 prin nor~~i asia.:d te s[iive:;;li ca. un Dumnezeu prin straJucire in chip de

vazatorul

ai vorhiw.odinioera

de Dumnezeu

laudafi-o,. noroade prea inEHtatati·o intru toim vecn,


Trelme, carele a Iuml nut lumee ell skalucirea Crucii,tineri

... "'. . '" '" II.a. a.t ft n e 1 pan a. .11 muntele eel sfiinl~sl striUuceste Iummna lmpreuna In veac .. Ttned blne cuv§ntaH'o~ preoji

In. .l()CILl~ cap


.

II .

blne esti cuvantat.

S lavoslovlnd

BiM~lJv.lnti.m pre Tam ...

pre unul din

Sla..,il .•.

Doamne, Dumnezeul parintilor noslrl, b~ne e~U cllva.nfat.. .

prefi~audate

lnlru lumina, ~] (Ii sUivU cu lumina ta cea eur ani s e III n u i Cr lLLeU lal~\ e·~.ti Impreuns

Tu !L1mina eeea ce stralueestl dl n lu.minil.. ~i eUn ve Ole

btne-Icuvdntatl, preof laudafi-I, noroade pree in.altatJ~J intru r .. . t.o~IVeCll.,


.... jI,...... x· hJ' samanja a zarmsur; ~E a nascu f lumll pre Hristos Durnnezeu, tineri binecuvan~ali~o., I)re 0 'f I '"

pre ceea ·ce negrait ~i fa.ra

~iacum.

a N.is.c:U(l~rci:

in veet, ea pre prea inalt ..

stivjre s' a nunla.r.at CUI oemenii, eu burdiJ credlnta. sa. 0 1iiudam


0

a primit in panfece slmal pre sus de fire pre Dumne1.€U ee.~ neschlmbat, earele din milo-

·...,... P re ceea ce tars saman~a


:e,

~i ~ellm,

N.~sditQarei ; ...."!Jt-

Ia.Uld(lti~o,popoa.re prea inal~ 1ati-o inlru 1011vecfi.


Irmosu! ; . Sa JiludS-m, b[ne 1>21 cuvs.rlt1im, •.

Maka a celui

~.' chip

Peasna S, Irmcs,

Pre ee] ee s'a e:rat:a.t In. ehip..

pre lernnul Crucf dupre fHntil trupului,. tined lih.Lda~~, .. l preof blne-i cuvan~aji, noroade prea tnaltafiA infruto'U vecii,

re eeJ ce s'a vazuill pre sea. -I I unu s aversr s a pironlt


iii ~ ~. iii ~,-

~,prelainB.]talj-l~ntru ioti vecli ~( .


Hrhtos Peai5Il~. 9. lrmos: pin.tr,A CC:!l!Mti.ii!l.UL ...

de inger in cuptorul t.I·ce~ roc 1(1euvanJaitorU de cu ~;dlntBlre; pre Hristos Dum .. "nezeu la.udati~l lined, preo]i ub in e-I cuvantafi, popopare

Pre ce la ce s'a v.azul In

C ;ril1ot~":;apil;r:S~~~~
el

Pre Crucea ceea ·c€ s'a inch~puU~ntru lum.ina preacurelii

poporulul cclui neplecal, aeum ai Insernnal pOpOtUiUI eelui prea eredincios ehipul Crucf tete, care straluce~~e mal ~

+..
~
,"

,..
- ----

.~~

~.

58

LUNA

7>,fAiU

care dupa vrcdnlcle omiirim,


., l't idl ." m UC1_-a zunrea cumnmecare indrazneala eelor ee Ie-au ra..

mull

decal

[umi.naforii

pre

Biserid:t Cru c ea inlpara1tilor ~ Crucea

ingerUor, ~,idracHor rana. ,i

intarirea credlnclosllor, Cruc€amorirea

siapania

slignU. [ara acum stra~ucind ell

lumina prea frumoasa Crucea serieil eea ascunsa,


SloIIya ••,

De douii oIL 8l1l,'I,,'d, $i acum, a Prssniculu-, ~i ~e.,1alt~ ~ujba a Utrenlel rll1I'H'(f r.i'i.nduL51.a OtpUSlul.

ta, Hrlstoase, cea purtatoare de lumlnli.u aratat Irumuselee Bi~

LA LITURGI-IIE
Prochimeu glasul al 7-1ea: Dornnul

spre rugaciune pune inainte

-II poponn ".... ce a es, reu

b a line pulndu-si Il

a imparath ... Apostolul <:~'tre CorinnadejdUe "'1' ~.me teui: Fraffior cuv&Jzhtl Crurii". Aliea re ". luia, glaSUll -iul, Adu-ti aminte de
adunarea
ta"" Stih: lara. DU111neZen llIll]?i'ilra tul n ostru, ". Eva fl g helia d el aIoan : In ~JY~mrJa aceea, sfat ast facut
Cl-i lNON K1JL.

Cr uc e a, si infrlcosatul tau sa nge; cl ell bHlndeie' Ie uita spre noi lmpfinde el tuturor.

Ar /t",'ert!'i'£ii bdtrdot,i/ asupra

lu:i f isus.,..

(';~oara,ceea ce ai nascut lumina cea neapropiata: umple-ne de veselie side bueurie ~i de dnmuezeeasca cuno$linta, pre

b umlneezji-ne pre noi


i:.l,.

$i acurn,

NQscato.u~i ~

Fe-

Insemnatu-s'a

preste nci lumina, ..

nol cari

buna. credl
A V

ell

nta

inima clJraJfi intru


le Ierlclm.
Irmosul :

INTRU ACEASTA LUNA


IN 8 ZI[,B. 5fiintuI mal'itul IIpfH'tol ~i Evaughelistul de :Dl,!rnmz;~u Cuva:lltaturu1j ~[ cuviesul rJrdel@ nostru Ars·tr.i.e eel M1\r~"
101111

• • rts t os pra tra cea ne t....• t- .... ma a J"m.an.a1 eea din merqmea
'P
oil

VA-

"unghiului, din tine rnuntele eel ~~,neHiiat Fecioara s'e tarat, aduj~nandIlrtle cele osebde. Pen~Jru aceasta vesellndu-ne, pre 1~tine1Nascafoare deDumne)'>zeUl e SUll,\i.m

D~

sa

fadi, Prlveghere,

V.(l

11.hramul, ~i de 'y"a voi eel mal mare sl se eaute Veeernia (ea. mic~ Is Sep'tembde In 2& de zile.

LA VECERNIA CEA MARE


rlL~f':!l obisnultul P$dO,l,dtim
Antil
I)

]I·eJiidt b~tba'l:UI, . .~.~


•.

" .. t .. -·~"'·7·-

nul dintaiu. Srhmle ljleilJ ale Praz-

(l

La J)namfle s!rigal,-'Ilm,

nkului 3,

Aie Apostclului

4 ~i ale Cuvlosului 3.

esle pazUoare a. 'Iollia lunlea, Crucea podoaba

C ru c€ a

SVETlLN A CruciL

Vezi: De se va inUmpla In Miercurea Injumatatirii,punem Stihirile :pel 8, ~i cantarn Stihirile Praz nicului

~~~~~~'~M~~~~-t~~~~+~~~~~~;~'

~~~

1N OPT ZlLE

pe 4., ~f ale Sfalltului pe: 4.. S~;:fVJ.1 a Sfautului, 9i scum, a Praznicului.


larA

us c u n s al inJelepeiunei

Inaintei Inal tarii pune III- Stihirile pe I o, ~i cantam 6 ale Orbului, glasul
al z-lea, singur glas.ul~~j 4 ale SfAntului, Slava, a S{~ntu.lui,~i acum, a

de

se

va

lnt;bupta

Miercurl

Orbului: Cine va spnne puteriletale.; Asemenea de se va tntampJa.~i la Praznicul [nllt~rii, pumem pe 6 ale
Ptaznieului
a. Sf.ln:tu[ui,~i Tar de se va

zeu, descbiz,iindu~ti b U 7.. e 1e ad ese, strigi pururea: Inlru Inceplder-,a Cuvdntul, sl inveti pre lot omul spre cunostlnta de Durnnezeu.
Alts 5tlhilL

Dun-me-zeu, iublle de Dumne-

lui

!l.l~ Cml'j.o511~ui.1 g!astll .It.I 8-1!U1...

si 4 ale SfAnttlluL 514v::" l'I.CUlU, a Prasnieului,

in.t<lnlpla

tntr'una

din.
sa u

Dominici ~ Rille", a Mirouosi tclor

Dumnezeu cugetaforu~~e Arsenle, en lzvoa-

P 5:rlnte de

Podobje~ 0 prea ~I~vHii mi.ntlne".

a S1Abanogului san a Orbului: canta ~i1V,i1l~tura l.arg la Penticostar, pe


Slihi rlle Ap [)stolUlll i, girullll [, lu, Podnbie : Gee...ce e~H bticuria '"

rele lacramHor" luminandu -Ii

Durnnezeu iii nurnl pre TataJ ~ pre Fiul si pre Duhul :dilnt

eelor negd:iiie, ~i t€U~ cullorul fa in elor lui Dumne:zeu celor de sus, fiul lui Zevedelu, eel ce ne-a scris noun Evtlnghelfflfui Hristos,
De; a~Ua uri,

flziUornl descoperirtlor

ste-ne eu ruga.c~ul1He tale,

prin curafenH!e eele neincelele .:?i sidiluc:irea, stilp ell totul luminos ~i ca foeu] slralucit al dumnezeeslel credinfe te~ar a· rlilst Fericite, Jiludacaluf~ariIor. Siacum pre nolpre totl paze-

gandu1,cu: Dllmnezeu ai vorb-il-,

nE.';· i'nvatat. a
birnba
Inj~atli

scrlilorul de taina acosta, gura eea de Dumnezeu scriitoere,


eantarea

eea de Dumnezeu a. cere~tnor c§lltari~

fe$ti' ai lfisat" si mo~1enjrea cea nemuritoare al Iua l, jrnpreunil

pa.rinte Arsenie, lu cauW.nd pre Dumnezeu, ~j en bun a credin~a dorind a r-e lumina~ custrelueirile eele co raze luminoase, 'toaia stralueirea marirei sl curine' i.rnpara,

(3:' uvloase

ca ni~te slrune, $i limbe capre


'Ii""i! I,..!! ......

dulceafa, mi~efindu-~i.buzele

caniarilor

canta cu

eu Hristos aeum salfl~lumndu~fe;l de Dumnezeu fericiie.


plin de- cuv,ant ~i de i'nJ"elepciune mai Inuit de cat foti.~~i cu fapfeje bune
1

ItratilndlFte

not,

. un arc, se :roage sa neman t mm

de lunel, vestlnd CuvilntuI eel

Cu

llmba

fa ceo. cu gfas

lmpodoblt Iilnd, plin te-al facu~ de [tnaJa Ina:rirea cea deeco]o, indlsi cu dumnezeeesca ravna; eprinsfllnd .. ~ide cele negr.aite

,; .....

50

LUNA .MAIU Cap. 3t Vers 21.

dorirtd, ei fugU in Eghipel,

. a ....... ~ ~ un d e vieef""' caiuqercasca .... al greuiate negraiUi.

'Viefuit" sehimbdnd marirea pre


Siavii) glasul a:l 2-1ea, a lul Ghermano.

torul de feciorie, nearnul ome .. nesc dupre datorie sa-lJaudam; .... te .... In · co. acesta avancd i t I'll sme neincetat hicru dumnezeesc, 'lntru incepul, a zls, era Cuvantnl: ~i tnda1a ~i.nedespartirea cea de
nouii prin sine' dreapta slavir,€,a sfinlei Treimi, sl Hica.tor a Il irupreunii ell Tat{r~ sl purtalor .,. 8 - 1 ..... de VI..6 '"' SllUITIl.na ad evara t-· a, pre' ecestasl l-e
1
'o.J

meiul cuvinlelor celor durn ne .. · '" zees tI" pre mcepetoru l~ cuvan .. tare. de Dumnezeu, ~i inf,aiul propoveduitor al dogmelor a.. devarelel intelepciunii lui Durnnezeu, pre iubitul loan, si pazi ..
1\ ~ .....

pre

Ilul tunelului, pre' te-

rea fHnfei cu TataL, aratandu-ne "

TaUU,~i dupaacestea

intocmi-

in [e lep t! lea plin Iiind de ·r draqos f e, P t"In s ;.c"" tacut t ~l de a bogoslovie, cu mdrlrea $1 cu clnstea ~i ell credlnla, lnte-

rnlnune

aratat nouii, 0 :rnfrico~.ata, $i lucru

.... . "I nune ..... t-· J){Hl diI Ve;;nJCIe b ""'t an ]0 J·udeeai.,ii.
A

credin]e,

meetor fllnd curetei noastre


prin care
,.

noua vina inima noastra.,~tnd~aznire a vern catre Dumnezen.si once vom cere vom lua dela dansul, cad poruncile lui pazim, ~i cele placute inaintea lui facern, ~i aceasta este porunca lui: Ca. sa credent in numele Fiului sau Iisus Hristos, ~i sa ne iubi m unul I)n~ altul , precum ne-a datnoua porunca, ~i cera ce paze:?te poruncile lui, intr'rnsul Iocueste, '9i acesta intru et ~i intru aceasta cunoastem ca locueste lntru Hoi, din Duhul carele ne-a dat noua, Iubijilor, nu pre tot duhul credeti, ci ispititi duhurile de sunt dela Dumnezeu, eli. multi prooroci min .. · cinosi au esit in Iume. Intru iaceasta sa cunoasteti Duhul Dumnezeu, Tot duhul carele rnarturiseste pre Iisus Hristos ca a venit in trup, <lela Dumnezeu este, ~i tot duhul carele nu rnarturiseste pre Iisus Hristos ca a. venit in trup, delaDumnezeu nu este, iii acesta este al lui antihrist, carele a,1 auzit ca vine, ~m acuma in Iume este. Voi dela Dumnezeu sunteti fiilor, si ~qi biruit pre aceia, eft maimare este cela ce este It1tr1.1 voi, decat eela ce este in lume, Acestia din lume sunt, pentru aceasta din lume gr~esci si lumea de dansii ascnUa..Noi dela Dumnezeu suntem, Cela ce~He 'pre Dumnezeu asculta pre 110], iara carele nu este dela Dumnezeu, nu as.. culta pre noi.
Soborniceasca

Uhitnor, de nu ne va

arata

vom do ..
zr ua

mil

Ap.Qstol Ioan eatire.


Cap, 4, Vers 11.

iniaia

carte,

a sfantUllli

91 acum,

al Prazriieului,

lE~mE Lumina HlliL. Prochimenu] zUel, ~d Paremiile, Din Scbcrniccasca intlUa. carte a s.fin.tuJui
Apostoi loan cetire,

ubitil or daca ~e-~ ill.bit... a~~..Dumnezeu pre


I

1100t ~.~

Pre Dumnezen nimenea nici odinioara nu l-a vazut, De VQm iubi unul p,re altul,

. unul pre altul

sa iubim,

n01 datori suntem

===-~====~========

__==~~~·.=O=P~L~. =Z~'L~'E~==-=======~-=====~~
Apoi a .Apo~toluIlJ.iJ g~as 1,
£!

sau ne-a dat nona, ;;;l n01 am v~;;ut, ,?i. marturisim, ca Tatala trimis- pre Fiul )1~LIItuito!r Iurnii, Ori carele va marturist C:" Iisus este Fiul lui Dum-

Dumnezeu tntru noi petrece, :}i dragostea lui dC9avir~ita. este intru 1101. In tru aeeasta eunoastem, c Ji1 Iocuim intr'rnsul r ~i el int:~u. noi,cal din Duhul

Jut Gh.erman

ne7"BU,Durnnezeu intra dansul petrece, ,;,i acela intru Dumneze u. $i noi am cunoscut ~i am creznt' dragostea care are Durnnezeu tntru noi, Durnnezeu drdlgo~te este, .¥] celace petrece in. dragoste, tu.tru Dumnezeu petrece, ~:i

Inane de DU.Illnp.zeu cuy§nt,fjjtorule, sa se intareasdi ~i sa se ma~tujasetl suflelele noastre.


A lu~ Andre~ PlruI, giasul acel8.~,

nezeu, en dreapta marire se inchinii Trelmf celei de 0 rUnlit Careia ~~acum roaga-te

Ri~uri de Dumnezeu cuvan~ ta.mom'€,. au izvorit din dnstiUa gurata Ap Q s+o [e ; d~n care ada'piindlU~se Biserica 1u[ DlHn~
~ '. .... .

Dumnez en tntrn dansul,


Dr:1 Soborniceasea

in tmi.~ carte a sfilifltul U i Aposto] loan cetire.


Cap_ 4" Vers 20.

Sadu~cur,ijjiel, mlrul bunel


noua, intru
mlrezme ia[as

, pre Dumneze HI ~l pre fratele s1~ uri'i~te, mincinos este; did eel ee nu

UD. i~ilor, dear zice .cillieva. c~iiuhe~l'.e

acum .. Sa strigam eafre dinsul ~


pre Cuvantu], Ioane Apo:.do]e~ cela ee pre Feeloara 0 EiiipazH eft lumina ochlulul, cere l1.QUQ dele llrlstos mare hl.Ua..

. ne-a fUStlrit acest prsznic de

iubeste pre fratele sau pre carele vede,

ltd SUipanuiu]" ~f al rourat hnntt

eel ce te-al rezemal pre plep-

neeeu, eand iubim pre Dumnezeu, si

cii Iisus este Hristos, dela Dumnezeu este uascut, ~]tot cela ce iub este l)re eel co a nascut, iubeste ~i pre eel nasc u t dintr'insul, In t1:11 aceas ta cnncastern Ca iubhn pre fiii lui Dum-

~ pre fratele sau, Tot eel ce crede

zut, cum poate sa-] iubeasca f $i aceasta -porunca avem dela el, ca cela ce iubcste pre Dumnezeu, 5i.a inbeasca

pre Durnnezeu pre carele nu l-a

va-

ai sfrigai gUisuind, ca Cuvantul celprea vesnic, ~nfru ~ncepui era Ia

lor ceJornegraite~ ~i el

C a un mnsufi Vdziltor

tai]l.'e-

n U su iii t. Ca tot eel I1RSCUt dela D um ~ nezeu birueste lumea ; ~i aceasta oeste bind nta ceea c e birnes te lumea, eredinta noastra. Cine este cela ce bi-

poruncile lui pib:im. Ca aceasta este dragostea lui Dumnezeu ca poruncile lui 3il pazim" ~i poruncile lui grele

nezeu, loane Apostole, eel ce le-elrezemat pre p,jeptui lui Hrisl dulceata TreJnlH intarirea EfesuluI $.i a. Petmosulul cea nedtm~a, $1 ajutorul nosfru, roa~ga-~8 Dumnezeu cuvande iafol'uJ prea ftH'ici~ecle vrajma~n
t

Dumnezeu,

era Dumnc-

stos, ~i priefene

de aproapa,

rueste lumea? Numai cela cecrede


ea Iisus este Fiul lui Du!HW:::·Z~u.
LA L1Tffi. Stihi!"a hremulul S>IlU a F'razniculIJi.

eel pagani, de ceilrupe~.t~ sl de eel nerrupesfi, sa se filan·

._.

.-

-~-

---

- ---

LUNA

1l.·IAlU

~ .... •uiesca noro dul cel ee saver-11 ce ~e~"e: ornenirea fa pururea en p


I

....

credinta, Pre

tunal: Intru lnceput era Cuvantul, ~.i Cuvdntul era la Dumnezeu, ~i


~i eerescul glastutuTorai

Gla5ui al 2-1e3.

nezeu, pre duhovnicescui mal merele estes, pre eel ce a su .. pus lui Dumnezeu lumear ve-

eel ales din apostolt trambifa cuvanUirii de Dum-

Maniuiiorul suflelelor noastre.


$1 OCIlm.,

mina cea adeva.rata, care Iu .. mineeza pre tot omul ce vine in lume, Hrlsros Durnnezeu, ~i
LAc STIH OA VNA.
eI,

Dumnezeu

era 'Cuv8ntu], lu-

aPl'aznictl.hli.

loan pururea maritul, pre- eel ~. ....,,' t ce d e pre pamam s a nunett


nire a SU~panului cea infrico- C.... .... sa ta. '. .are f"" d e osa n,d (} ca ara . s,a 0 intolnpinam r 0 a 9 a- t e prietene eel de taina, cela ce te-ai rezemal pre pi,eptul lui
Y

nifi credinciosll

sa fericim, pre

Stjhlril PodCibia:

g1ilSlll al '2-1ea. 00 pre; lemn .•.

· .... "'.... nu .... ~l de paman I'd s a r eper t a t' t · · .... asteap t·... a 'Qua ved ct Vl·aza.:;H t n
J

tunal: La. inceput era Cuvantul,

nezeesti ." ..t eiunei, pre scrn onn~ d '.'ogIne-' lor celor orfodoxe.pre marltul ~i,lubttul Ioan, Cact ecesia a
Pentru eccea s'a ar·Mal cu g1a5

Sa incununam

Venifi credinciosllor

Cana

cu canUiri. dumadanctmee in1elep,"

astazi.

Hristos, penlru nol cei ce g,8vdr~ sim cu dreqoste pomenirea tao


A CUI,.·l!l)sului gill,sul a~ G.-Jaa.

de tunal, ca unul ce a st.ralucit in lume, Evanqheha, ell multa intelepc:iunepururea pomenituL


Sn~:

'in ceruri ai aflat plata ostene-

Cuvioase parinle Arsenie, in tot panl.anlul a ie"U vesllrea ispr-iiviJor tale. Pennu aceasla

h '"'.' , ana 81 urma,t ind ra:z.nlre a· 1'·. '"' . vand clatre Dornnul, cere pace sufletelor noastre,
. Slav~ glUUI al 4-!eat a1 lui Viz.antic.

lelor fale; iaberile dr.a:ce~ti ai pierdut: celele in ge r es tt ei · . t..... ajuns, A..... carora VIa a .r"'.... pnr lara •

Pe ntru eceea ai scos dele dansul dogrnele intelepc:iunei.,

prleten ~devara.t mare de pre pieptul lui Hristos invaj'lUoru)ui;t caci ai C8ZUt pre plepful Iul,

Cum:~::~~:~ ~:in;:~~~r.
In tot plimlntul a. ie~it vestirea lor

"t

,18;.

aratat

eu care imbo,gaf:e~titoat,e mar ..

Domnulut, lubite ucenice, de acoloai cunoscuteele negraite,

R,ezemandu-te pre pieplul invafatorului talit HrlstosIa dna

veduilor at lu! Dum, n e z e u. Drept aeeea f'i in d u ..I -pre e dansele Bisedea lui Hrlstos cea de veselie~aeum bucuran.. · du-se, se veseleste de dilnsa,.::;. ~z,

ginile pama.ntului_. ce un propo-

~~~~~~~~

~~.ucurii-te cuvantatorule

IN OPT ~L

zu.s

S:rh ; Cemrile spun elava h,_l~ lhJm.n!Czw f acerea ma~lj[?r lul 0 wSIie¥fi!3 t~ri3.

aproape de Crucealui Hristos, ni auzit durnnezeeseul glas al Sfapanu]ut care a. skigat caire fine: lafa acurn Malcaia. Penlru

cura-te fiu~·e 01 lV[aicei Domnului prea Iubile, did tu stand

de. Damnezeu adevsrale, bu-

raspuns. Ca le prirnesle ciind cezi caire dansul. eel ce te ..a prinrtit cand fe-el razemaipre pleplu-l: pre carele·roaga-l de Dunuiezeu cuv.anfaioruIe, .~j norul pag8nUor eel pus esuprn "' .... .. ... no as trasa- 1 flSI peasca, cera ndu-ne nona pace §.i mere u.1Jla ..
A

Va. dtH:Lii orl, fjlJ r.;a;l;cii,tml.re d e D~tm.ne,o::eu Fee i04ta., •• od~I.:#,. !?l blIleCIlViimare!!! painiJor '1!i cirire,

apostoi al lui Hrislos, ~iIubft, toti dupre vrednicle Ie fericim,


Sl£!\.'~. ~1!i.~uI 01.1 8.~ea~ n hli
IOII.r'i.

aeeea ea 1).I'e un dUlnnezeesC'

bd. de

s!oluru.i, Slava, al Cuviosutui! g'Jiiul

m;J

va

priveghier-e, Trop1l:Xtll :A~o13,1 8-lea.

MOt1,ahul.

Cu curgerile Iacramiior tale ... ,


Caut:.a J8. Sra.~itLll dl.rleJ. ~i acum, a Pr<!znicului,

Apostol€: al luiHrlsios evengbelisle loane de Dum nezeu c!]vantf!tOfulp, facandu-fe lnvatafor celor talnice, ne-al Iunel noua dogm·ele infelepeiunei celei liiegruHe, nrfHat descoperind ere dlnci osilor cuvsntul care zlce, dinlru lneeput era Cuvarrtulsi lepa.d§nd cuvdntul cere zice, e.G lUI a fost, (I.i ]z.. gOI1H cuvinJeleereiicUor", 61d~tandu-ie razenli1lor prepiept

LA UTRENIE
.LtI. .J[)JJ mn e;.r.cll. estlt [IPmfluJ Troparul Pta:znteului ~i a] 1'IpmtolllITLI. Sla1i.~~! al CUvlQsu!ui. ~i acum, al praznlcului, D Llpa int$i a. Sli holcghle, Sedealml ghl~ll t at 8. rea, Podobie : Pre In~~.t~pdut'J!;:4 i;i CUNoilntul.••

handit ce un ucentc in~rehand:

lui Usus. ind.razneala cr. doCineestecela ce va sa te

Razemandu-h~' pre piepful

zeu, eu deadlnsul ruaga .. e t penlru 8uHeteJe noastre, ..


r;;j
acurn,
Q

drazneal~ avand catr·eDumnePl'l!IznicuhJi.


~~J'l_Slll al 2~]el!.,

mere glasuiloru], ~.i ce Moisl de Dumnez,eu vtlzfitofuI,ih-

~i pI.jefen[ubU~ca Isaitll prea

Trcpsrul Apos!.o]u~

nezeu lubile, grabe~le de msntue:;;!e pre norodul eel fara de

1{;;o;~le

rui Hrtstos Dum-

lnil m "". "'! marguue "t .rUPIU'€1 cuvantului, de Dumnezeu CliIVant.atorule Apostol~\ roa.ga-le lui Hrlstos Dumnezeu~ sa daruiasca iel'lare de: gre~eli} celor ee cu dragosJe savar~esc sfanUi
pomenlree fa
De d:ouk orl,

ucenie celor negr,iiite, invefj

aceesta sica unul ce aj Cost

aratat fie acela de fafa, pentru

Doamne? iubit foarfe Hind pree liiudaie. Prln ptHnefi .s,'a

vanza.

~~

---

----

--

81Elva. ~i aeurn,
Dupa

8.

Prasniculul.
g-l~Sl.l]

Pselm 50.

a dona Stlh()loghl~ Sedealna, !il 5-lea. Podoble

SlavA, j;(las'lll al 2-le!'!,

leu de sflntite pre A posfolu~ sl ucenicul lui Hrlstos,


~i
CU

T oJi g,a laudam

CllVRrlItU! eel impreu.na, .•

cu canUil'i
carele a

Pentru lrug!kiuni1e Apostolnlui tau, Milostive, curate~te mulfimea gre~di-

]or noastre,

ratulul l Iristos, caci neincetat se roag,a sa :se mnntulasca sufleiele noastre. De doni orl,
Sl!ld~:;i:i scum, a P[~Zl1icului.
Dupa Polleleu, Sedealna.. glasul

propovedull tuturor nasteres cea d um neze ias e e cea din Tatal a Mantuitorului ~i Impti-

pre pre-a clnstltulloen,

!?i aeum.. Pentru rugaciunile Nascltoarei Dumnezcu, Milostive ...•'


I

de
mare

Stih : Mll,ue,tarma

Durnneseule mihta ...

dllpre

rule

De

Apol Stihtra, glssu! al

2~]ell ~

al ,4.-lea.

PuJohie ~ D,~grab ce inte,nlpi.n.itpre nci.;

ta'maduiri,.

Apostolului c ins I lm credinciosllor, c.ad asHizi a soslt la loafe marginile Jundi hnninand pre loti, acesta adevaratu1 cuv.ant5for de Dumnezeu, " inlru E vang hte I· 5,a Ie ara'ial priete n Do mn ulut; penlru aceasta eelor ce .. clns1 tesc pre dansul, le i.zvorfl~te
De dQuii o1'i,
II

pomenlrea

Sa

....... . . va ttam area,


suntem,

ueenice el l'-1antuitoruluil prln rllgEicinnHe tale, ruga,mu ..ne, ~ ~ : t ..... man t ues te-ne pre noi. d_€ t 08_8
A

Dumnezeu lubllorule de

cuvantato ..
fecio,r,e"

..... caci

a t~· to rrna... a ..

GAN'O ANKLE. Ai Prasnicului ell Irmosu] r,e 4, ~i&1ApOSiLolului pe 8, ~i al Cuvl osululp o 4. CANONIlL Apostolulu], Flicera.ll lui IOlU1 Mon:anuL Peasna 1 glasul at a-Iep, Iemes,
j

Pre Fal'Mn

eel ce,

!i.E!

p'Ut1~t..

,a un curet iiuhit ai fost Iuminii celei prea curate" ~i pre' pieptul lui odih-

Antifonu1 d.lnL1Uual ghuiUluj al patrulea.

Slav!, ~i aeum,
Prochimen,

Prazniculul.
fI]

glasul

<I-len.

In tot pfllIlantu~, a, iesit vestirea Jor,


la tuarginile lumii
Stili :

cuvinteie

lor"

lumina cuncstlntll, Ioane Aposlole,

adancuJ int,elepcJunii

nindu ..e, cu suflet indraznel din t

ai. seas fer l C' it e,

Cerurile
Toata

SpU11 slava lui Dunmezeu, suflarea ... dela lnan C. XXI~

Evanghelia

v"

15,

morti.;

In vremea aceea, aratatn-s'a Iisus ucenicilor sli dupa ce s'a sculat din

era lnlru inceput, $1 l:nfru 'ineepul era CuvBntul vtu sl lpostatute Ia parinfele 8au,. ~i Dum-

al lui Dumnezeu: Cuvdntu]

Mai pre sus de fire, de Dumnezeu gr5i nd at tunal, lubltule

~' . ..= • .-, ~r@~='.~~======~~~~~--=.-========~I~ OPT zun ~


~

85

nezeu eraCuvantul, ~1frup CU~ ...t i a eeut, • van u~ s~ f'·.... • ~1I -D'.umnezeu a ramasneschimbat
A Nii:scatoaref:

nezeu Nascaioare Marie. Pentru accasta loti Ie- einstlm pre

tine, cea dupa Durnnezeu Iolosiloarea noasfrfL


Catava:sb P rszni cul u i,

Sub ac op er a mJlntul tau Preacurefs sca;pBnd, ne pildm

zuii din adMcu~ gre$€mor, Curata,. cu dumnezeeslije tale gaciu:rli.


Alt CAn fl n
_

de 'loa.ia navala ispllelor Pree .. eurefa, pentru aceesfa ~d acum ne rug'am, senate pre cei caI'U-

Pcasna 3, Irmos ~
eel ee ai irrtbi.t Comrl~.e...

~ 1 Cu '0' i OS ulul,
lIce1a~.

gl,a~"I,l1 ~i lrmosu l

dUll1neZee$fi p.~ec-anduIe Arse .. .. nie, rnarlres bogatiei Imporal€~ :;iUal lasafJ casi dafato.rLd de lege Mols), sl fugind dele 0-8meni, locultor eu lngerH ie-oj (aenl, impreuna co dfjn~n\7e~

p oruncii

[oane, neuitandu~ie IEl dragostea pEiril'lfealsca si lurneasce si StapanuJui Cuvdntulul CH dumnezeeasca d r a. 9 0 s t e ur-

Dumnezeute-ei

in pe~sc~.r~. vanAator~de oa·, meru SI cuvanfafor de

faeul inteleple

Siapanului

celel

mdnd,

seUndu~te.

loate s'au f.fi-cut eu dumnezeeseul Duh~


A.

de Dumnezeu Cuven .. tiiforule, a.i vazuf slave cea negraila a unula nasent din TaH:il~ 8 Cuv.antulu[ sl Flul lui Dumnezeu, prin cerele infeI€pi€$ie fulul,
0

Cur@tif fllnd [a ochiul sufle-

Slav!, ,

Tu din valuri fugind Arsenie, ca din izvQarel€ pacaiului,. limbs co. lacere ti-a.i 'infranal:; penfru aeeasta :inlru Uni~fe turburare minfea fi-af pfizii,. fa"

mr.a

fa aleFgilI1d~ de Dumnezeu
.... A:. '.

S ubmanluUoare
de
$-i

Nij,s~t(l~U'!i:i;

scaparea

F· . ". b··""' SCHiI'Oare _ ~eCloarBl, rna sznavesc

Na-

Duh.

candu~f'e dupre vredniele .cuvlos 10 C as dumnezeescuhrl


~i acum,
;fJ.

:nJgBciunile la1e; inca ~i de munca ce va sa fie rna Izba-

masulut,

toat.§. nav:alirea

:ma ma:ntu€'sc ell


'

vraj-

Niisciloarei:

s " au graii penfru Ilne in neernurile neamurdor, pre Dumnezeu

I. '.. 1..... 'Oil' it ucrun prea stavne

vesc Curata
_

'Cuv,anh.d in pilntece lncapan-

du-], ~jcurata rihnaind de D urn-

~ ·raeu im b '.... camintea aspra ~~ proasta a ' saradi tale celei de Hrlstos ur·)(1 mCloare~aI.' acoperi ~f'hei . :01na-d· In-

p...~ A rseme" . .. ann~e . ,

AI Cuviol!lu lui.

5
--\..'7_

LUNAMA[U ~ cas t+ I~ , gat fie imhrac:anli ntea slavel I'·


1

.... .......... t aJ· cea marl {8 care celel nHgrfiife.

,l..a

Dumnezeu IU8nd ajntor, le.. .i a

duhurllor

......... Have 1···

lrh€

...... .•(He vrajmasr"Ior ~~. celor Ielnice, de Ia

Sl~va,.•.

Drept aceaslate .. i :$i aralal en a foful schlmhet ca un inger in lrup aducand lui Hristos PO''' sure $1 'I acrarru ~ ruqaerune curata, Si. stare de preste toata noaptee, pentru care te-at sl
~!'
!PI

,.,

II!

.....

"

·"" -1 .... Ii reimn, hl Iaeu t .OCH$. T·· .., cr ip cam1

t '2,

surpal cu inima umHiUi Arsenie, purtatur de, bi.ruinl··a parin-

.... l cu smererua"f'-' scan du-te,


~j

una al prirnil jn pantece1e tfiu pre Dum nezen eel nelncspul, nespurcefa, Pentru aceesle ·t01i credinciosii cu cilnfaripre tine te Iericlm, 'Curata.
Condacu; Cm1Q::mluL.
!lla~1l1 al

scato are de Durnnezeu ;

.. ~ ..... " rnn t e ... . are""t (ill 111611n a It x N""'a," al ti~.

Decal

acum,

!i.

Nagcil~oarei:

Heruvlrnii ~.i Serafi-

pre tine. Pentru aceaste te clnstlm pre tine Arsenic, laude


parinfilor .
Sedealna

,HOf ~i pururea ciilduros rugator penfru eel ce te cinstesc

garHor, ~i indrepHiior bunaia: ..

ca tu

a-lea.

Podobie : Fec:ioe.:ra a·$t~zL.

prea Iericlte, Iuminsndu-o pre aceasta eu cuvlntele ~i eu Iapte~e tale, ~i iz,gonind i:ntunere·

cafre· cet a tie a impar.afeasca

Delft Roma ca un SQ8re mare ai straIudi ~,j ai ajuns


l

pieptul Infelepclunet razemandu .. e, $i cunoslinjet f - cesun. "1 "' ..... • ... rdIU-tC, ce 1 or mvatan dumnezeeste aihlnat: Intru Ineeput era Cuvantul; bine scrilnd lu intai nesterea cee ". f'"' ..... . t ~1 a~propovec d,U'I ara ,... inceput, .• Iuturor infruparea Cuvanfulul, Pentru aeeesta $i cu 'umba ell cu 0 mreaja vanand nearnurile, en Darul Duhulul inve!i marginiJe. De Dumnezeu cuvanUl~ lorule Aposlole, roaga .. e lui. t
.+

Pre

ApostQI.ului, glll,!'Ul 91 8-1e:a. I.>o;:;obte: 'Pre I!l~ilep;c:iQ.ne9....

cul neinf,elepciunU. Penlru a-

rinttlor;

ceasla te cinstlm pre tine prea cuvioase Arsenie, laude 'pH"


If~OS.

Hrlstos Dumnezeu, iertare de ..... .., I gre~e.iIII- sa d....· .',Hrm.aSC,H, ceior ce


pomenirea
prfizHuesc. cu drag:oste sfiinta

to.

Sl'l\-li, :'. Cuviosului,

glas

,~j

podobie ~se.m(inM·

Auzind giasul Domnului pree cuvloase, ~i lepadandu-te de frumuseflle lumli, te-ru sj· .' hastr:it f,Hvnind vle1U oelei inge"

lume~U fug[nd" ~i viea1a flira g·alcea.v8, s6vfir-

Din valurlle

resti, de. D..urn.nezeu,

i.n.'.t. lte.. elep].....


:,.q:

sind, al omorll pefimlle, .,i mlntea ti-a~ridicat cafre Durnnezeu, $i sUUp de' foe te.. i facut, a

~l~lf(§J~~!o.=:c:,.c..··.:$o1<!l>

. .;:::."~' . ...::.~.~~~~~~~~~~~:~~~:~:=;:=~;;:;;;;:::;:~ ~*'..n ~,ll

~N OPTZIUi

67

,$1 lum~natortufuror credmdo~nor celor ee I'e cl nstesc

r.mrUiworlde Arsente. Pentru ....... . ... -, aeeasia s tnga.m cetre ~ nne: R()aga -Ie lui" Hrlslos Dumn e"l :ze:u) ier~are d gre~e J" sa d... _e J '" ' .aru·

adapandu-te~le-al il1l!'tltat ca un porn rndltor, de Dumnezeu


lor

pre U.ne. Si cu plolle hH:!rami ..

Iolesttoere ~] ztd n e hi r u it Rogu ... m~ COl s,a dobdndesc


pentru tine~i 1ini,~teace va fle, ~i dumnezeeasca vieata.
A I Cu.vjoSl.illl!i ~

pre tine te am dHre Dumnezeu

hanat

Sa

nu

rna rusinez, Ca

sa

las ca., eelor ee cinstesc eu dragosf.e- sfanta pemenirea tao


Peasna 4. lrmos:

. A Arserue,

Tn stlltcr Drem" te-ai a.ramat


l~

le-&i supus lninte] ceiei

lIlU

f·'·~' paumue,

p-' . t ,ann_e"

toere, ea unei slugi porunclnd

stapani-

~P .,'. • &l

'fu e~U ~_fjtl, mea Doa.mr:,e."

Domnul fe a. numlt ~l te >Ell IDI1IvrednicU, a~uml cu Duhu]

retin~ nll._~1 ~un.~I~I~.i

tnlru priv€·gnerUe de: noaple ai siriga:l: Sla.va pulerii tele


iuhitomle de oameni,
8ikl!v.a, .•

somnului,

P'ElFlTrUaceasta ei

gra~fa. Penlru aeeeste de Dumnezeu cllvan.t.ato.ruie, pomenirea fa cea eu Iolul prilznuifa} eu vim.

damnezeeesca si necuprlnss nesterea lut din fatal eea ne-

oase eu dra:grosl'e I-ni call1fBlt tu de eel ee $' a ariitat mai mull al dorlf, ~i pentru cUl:aienie
" , ,,!I,

Tu pre Dumnezeu

Cuvl-

cautari dupre vrednicie

0 5]a-

invr.edntcU a auzi glasul parmnlese, marfur-is:inda lui uasca

in s:§nurll,eparirde~U~ mnt~t

ell sIava in frup, pre eel ce sade

eel

'Vazui pre euvantul unul nascu1

fap1eIor bune ~e~aisuit Aposfo]e, tu .fiji

Tu

la. tn,alfimea

eel dorit al vorbit, .,.~ prfn unlre I ce €Sllemar ". ru cunoscm pre cer pre sus decaf toaUi cupnnderea, parinf.e Arsenle,

dUll1nez:eesc fo~ f.a.c§ndu~~e, cu

fara

de incepuf strill!1cind

~i fe-"ai

eeea ce nu $Iii de mire, tu folosiloeree, tu $i sc.aparea cre$f~nUo:r1 zld ~i nman. Cad hana,~i m§n'tue~~idin prirnejdii pre celce ell credinla ~i cu
dragoste te cunosc pre tine de

Tu e~HIauda credinctostlor

...

~l

aeu m, a

N~!Owwa['ei:

caire Firu~tiludud rug.aciunHe" ceea ce e~fi ell fofu] .fara pri-

A~.&scitoarei

Sub a Ia. sprijineala


SCBp'

~
~""

ceeace.e~ff culoM
~.,

en neirebnlcul robul tau,.

aCUHl

lara

pri-

Dumnezeu
ra"';:: - ,ll'Uj",

NascMoare
:

CUR

Pe.!:.!!otl£l ."0, Irmos

,t

L.UNA MAlI:

\J

P'errrlwoe m'ailcp!ictrtt. ••

azandiumina

de ani care a. straludi rtnlru


cee

'lara

e fine insnti te~ai~epadafr ioatil palima dulcelei lepad§nd,


:~i pre urnere Crucea

S!,fl.di,.,

Intunerecul~mniil' ~ ameslecand ell dansa prln dragoste, ~i luminalor cre:~tinatate'i fac§ndu-ie,7 neemurlle pagi:lnJ~or cele de multe seminlli, ell lumina bogos~ovi,ei Ioane le-al

du-tl Arsenic,

·d"··" .... donn r, In cerun lrnpt~euna mo~1enitor cu dansul dupre


vrednicie te-ill Hicui.

$i de Hrtstos

purian-

lumlnat,

eel lege-a cea umbroasii prin Moisi~/ a dat,

Cunoscand

Maici} in drazneaUi dilre Fiul tau ca$Ug,and Prea-·


0

C il

:;;;i acu m,

:11..

Na!:>Cltoarei:

ial'a, dumnezeescul Oaf prln Hrlstos Dumnezeul noslru s/a facutt cu limba 'ia cea de Dum-

curat,a, purterea ta de grije pentru noi eel de un neam nu

nezeu graUoare Iiule al lunelu[ui iubite, blne ei vestit DU[llne~ zeirea lul '.

o lrece ell vederea, rugamu-ne; ca pre tine una: catre S1:apanuI.. creslinll r"ga~aare rnHostivfl
Ie punem,

Pe~;:>;nn e-9., lrmos: Ad~nc~1 pA{)!!.te~or.".

meu Isaia ell lnchipuire, ~i CUI·,ij'lin .. ~i, pu tere, Preacur aio, ~it.ilrie du-st buzele s'a invrednicit pro~izid nemiscat, sl pre Hne te chern noaplea si ziua, paz€~~ orocle], ia.ril tu le-al ara.ta1. re .. Z€Iuator pre pieptlll Cuvanluie-rna de 10ata vfiUlmare,ij iui veliar ce ..ml vine asupra, ca . lui lui Dumnezeu, celul ce $' a Intrllpal. Ierlcite Ioane. cu credinfa si cu dragos'~e foesia.vesc.

T u e,~tiacop,erell1i1I11tul

A Nascii.toargi:

\.to arhunele

dUfilnezeescului focmafnainie I~H VHzut

sa

porunca

a lui , Parinte Adam cellU]' intaiu zidU ca un bine credincios l-al gonit,

Pr(~smtorul
eelei

tid Cuviosulm:

dintaiu

d§lcarei. de

sadein sanurile TaUUui, Inlru'Pat s'a vazut Ioene fericUe, ~i


ca unu] lainuUoriubil ti-e [la aratflo'l;. dipre Dumnezeu eel Hira de trup, nimenea nu poete
7

C:uvantul unul nescut eel ce

bine

ma~ului. Pert ir u eceasta In ",· d f.... d t· Iva. aes.a.uriCl cea prea cuI
y' •

yazand

maestrlne

vr,l:IJ-

sa-l vada nici odinioara.


T~
A .Niiisd.loar~i:

rata dantuind~ pre SUipiinlll


"'-_..",_ ....... Hrlslos roaga-l..

nl:~ ,~......"......-~=ceeace ai nascu! raaa Sla~

n lJlmineaza sufletul

iN OPT ZI·LE

TaUilui Fecioara~ de Dumnezeu Nascfito.are prea

Ca a1 tau Dar ,f:)vand adunarile cele adevdrele, hulele-au blrult,


prin -'nepatJmire

laudata.

de Dumnezeu, ~i prielen a lui Hrisios.


a la ~N~ si adancuriIe m,arii a Ie .ispiU, prins,ca precum stelelc a le

InaJtimiIe

leo

s.

ceresf

I nielepciunee

.1\1 Cuviosului

lntru 1na1time" parinte Arsenle,

en un birtecredlnclos, nu ai iuhit mostenirea pam Einteasc6I, Cuvloase, dorlnd de desfata· rea moslenirf celei ell Hristos
Slad",.

omorandu-o

t r IIp e sea
(I

indr.dznet lucru este $1 necu-

slarea -ta eea de toata noeplea

S oarelc

rasarind ,a mantult

Hristos a incununa.t pre ecesia pre cerele a iubii, carula ~i


pre plept
eea
" ame ..ansui i a UUU1~ d.e t· ""ell d'" cal ea un ctlvantator de Dum-

m)mara si n~sfpullnarii, nu este eu putin~a nlcl cum, a~a nici ale cnva:nt8:ionllui de Dumnezeu, a Ie spune nu est,€: hi- in res "IJ ~"·t ern '",d I 1at ; ell eratea cunurn"
.

g,'

a rezemat ~ 16 cin i]j


.

tea viefii.

straiucirea. cee neasemanati§ a Soarelul ceiui inteIegatorl careera sa-Ii lumlneze ~j,e du.pa ostenelele tale cele din noapSi Mum, a Na.~cii.wMe: ~

Arsenle,

mai'neime

vestlnd

nezeu ~i prieten al luiHrtstos.


lruru
Bcem;.til! '11n>3

in 8 zile,

pOlneflir'-~j;,.

sfan-

tlIJui msrltulu! pr~ PI~pt iubit

I!..PO$t(h Evanghtlj~tulLll ~'l!Ilde ~L ~, iUl:':Oflll de _"e":.[oJrJe, Joan de Uumn~ zeu cuva.rlt1!.tLlrLJ, ad'::J IIdu narea sfintei I pulberl ooijc~[l dill mormirJtul 5aU, ce-i ztc man;;" Stih : Nu hranll. ci 'intlirire mana o~f'I'lenHor eeea ce
1''1'1"

pli.r~e§l'e.

fme .una prea cura t.... .·apana, . ·8· a' ; t.... iolosrof' oere netbimn"t.... ere dlInClO· ]0 a ... t·e-arn agonlSh. . .. • ., su
A ....

Ceea 'ce al milostivlre, ca ceea ce ai nascut pre Cuvantlli eel lubllor de bine, Inantu. re pnmej'd" . 8$ t e-ne pre no] d ra ceo. lute ~i cumpHta; pre

moriil.i[l~i.ll ~u ir.l.·(ltii.~t~, t In a opta 2'i saN~Lm cu adct'i'i.ret. Ini]ul'i,rea !lu. ill tunetu lui celul Uu d,!1'1,

Ueenlee

i1!1 Donmului,

din

ca

rea bumil Durnnezeu si iubitorul de o~meni D,?mnu1l'105t~·U. pl1elcei ce S au nevmt cu osardie pentru

bine au placut Sfintiei sale, nu i-an 'ill1v:redHidt nurnai i·mpuiltiei cerurilor


~i vesnicilor buna..tAti, ci ~, locurile

dansul, pre sfin~iiS~] ucenici ~ apostoli, proomci si mucenici, it pre toti cei ce

Co·njacul ,"\P05toi<1IuJ, jllilSU~ 9,12-llil'1;1 ,

elorle, cine' le ve spune ? C'H. versl maiuni $i izvora$fi duiri, ~i ~e rog~ pentru sufletetele noastre, ca un cuvanUifor

MarirUe [ale lubitorule de fe-

tam,a..

tmru care au stralucit si s'au ingropl.t, le-au luminat ell rnulte minuni, a,r~tilndu-k: pline de daruri, Ca :}i tnormantul lntru care se ingropase rnarele apostol si E, ... anghelistul Joan de DUIDuezeu cuvantatorul, cand VI'II sa se

_-

-----

7{1

LUNA MAur

mute. catrc Domnul, in tori anii ievcra:?te siizbucneste aia.ra {~a. de ~ este ... Intru a opta zi a. hmei lui Maiu, din suflarea sfd.ntul.ui Du 111, praf si pulbere sfanta pc care locuitcrii de acolo 0 numesc mana" $i aceasta lU;1l,nd-ocei ce vin acelo, o au de mantuirca tuturor boalelor, spre tamaduirea SU~, fletelor ~i sanatatea trupului, slavind pre Durnnezeu ?i pre sluga sa loan
cinstindu-l.
DII1cuvdntu! de laudii a luiSoircmic p&triarhnl

Ierusa lirnului,

adusla lumina. :;;i se numeste Livaton muntele in care st;\ biserica cu,vj.nt1.-, torului de Dumnezeu, ~i despre apus zace .sf.1n.tu~Tirnoteiu, Iara Marla Magda,ll.na, si cei:}apte coconi sunt in muntele ce se apropie de se chiama Hilenn, Iara sfanta Ermion fiica lui Filip unuia din cei sapte diac.oni" din cele patru proorocite nice ale lui, zace 130 acel munte aproape. ~i Ad:evct mncenieul ~i fiica sa C~listet.!la., ~i al~i mucenici ce au Iost episcopi : Ariston, Tiranos, Aristovul ~i Pavel cet~teanul

S
,

cuvine a 9H~cab,tal cuvani,ato~ul1J~de D~lmnelel1. era .Ze~7e. deiu, lara matca sa Salomi, fiica

pustiului, ~i se facepraznuirea lui in cinstita sa apostoleasea biserica, ce este la l()cu~ee se numeste Evdomon,
pit,in.Ielui nostril! Arscn ie eel mare.

lui Iosif iog-ndn.icul }lascatoarai de Dumnezeu. Pe-nunc.';!. losif a avut palm feciori : pre Iacov, pre Simeon, pre Iuda .'?i pre Iosit, si trei fiice : pre Estir, pre Marta ~~ pre Salomi care era fernee luI Zevedciu si maica lui loan cuvantatorul de Dumnezeu, Deci M<"tntuitorul el'a unchiu lui loan, ca un [rate ce era Salomiei fiicei Iui Iosif, Deci se cuvine sa,~tim, ca In vremea can d s' a v,an dut Dornnul nostru Iudeilor ~i s'a rastignlt" fug-i:nd toti, loan ca un iu.bit s'a aflat de. rata la vanzarea sal si ~ar.a.stignire. ~iH venit si 1a mormant en Petru. Luat-a si pre Nascatoarea de Durnnezeu [otl'lJ

Intru

lIce:asHlzi,

purneulrea

prea

cuviosului

Stih ~ .A:rs.eflie dor,eil. a s,a tMnul in vi.ats. fcilld. C;fl!e]e nu ,este cu totul. nc.~tiut~i din vi.a~ ilai1tld,

ale sale. Si a avnt trei maice pre pamant, mtaiu pre Salomi, dintru care s'a nascut: a dena ca s'a numit fiul tuaetului, ~i a treia pr-e prea sfanta
do Dumne:zeu Nascatoarea, precum s'a zis de Domnul: tbt~Maica ta».

oetate. .a.· naseut ~ crescutv pazit fiind din pruncie vas curat lui Dumnezeu, si p·lin.de toat:t bunatatea ~i tntelepciunea dumnezeeasca ~i orneneasca, pentru aceasta s'.a; hirotonit ~i dia(on,~i ccarmuind atuncea impai'A~ie,a Romanilor Mare'.e Teodosie, $1 puind multa nevoiuja, ~~icautand 0111, duhovnicesc ~i ctlva.ntaret, ca sa dea procepseala, f1 sa-i hrvete pre fiii sa:i

H... Romei

.~cesta

a..fost din ~are.a

Ia invatt:i1turl, ~i mai vartos la aceea

cu care se cinsteste Dumnezeu, a:l!1a de acesta, ~1sense la imparatul Gratian, ~j la Papa Inocentiel~i abia

.PUtl.1

~_

$i a lri.grijit-o Ioan pre dansa p~il~ Ia adormjtea S31 apoi a venit la Efes, ~i a surpat [os prin rugaciunea 53 capistea Artemidei, si a m::tn.tui.t din ratacire patru sute de mti de b~rbati ~i femei ce slujiau Artemidei, :;;i i-a

dobandi ceea ce poftLDeci purcezand Arsenic deja 'Rorna ~i sosind la Constantroop 01 statu lnai ntea 1 i u Teodosie, si-l vazu la i:a.¥1 ~i, 1... fi.re om dnstit si ;caut~tura ell buna rfLn·duiala, g:lndu~ smerit, ~i tmpodobit cu toata b'UnAtatei.'l.~i u mplandu-se de multa bucurie ~ dulceata, de a-

~~~~~-w.~~~~«~wx.~~~~~~~~w~~~v.r-.~~Y.N~~~~~

tuucea i1 cinsteaca pre p~in'te]e saUl ~j i se smerellc a un ui daseal. ;;i bcerii statului vazandu-l ca :pre 1111 odor mare, se mirau, lara eel ur:.%nd marirea. ~i iubind pre Dumaescu, socotea marirea ea 0 pleava, ~] dorind de vieata rnonahiceasca, in toate ziIde se ruga. lui Dnmuezeu sa-i pl ineasca donn ta. ,$i inda ta ausi un glas dumnezeese de SUS,. care zicea: Arsenie, Iugi del a oameni ~ te mantueste. Deci el nezaboviud, ci schimbandu-si portul, se duse :?i sosl la Alexandria, Sicalngi1rindu-s.e merse la Schit, dandu-se

unde ~] cum se cade sa-l ingwape. bra el zise : Dar n.uit1¥r &31. punetf (I fiD.nie in picioarele mele, ~i sa m.3. ridic:a1i Hl rnunte? ~i iara ]e zise: Ve,deli fiii me'i~ in c:ita frica mi:\ sflu vrand a ie~1 din trup] Si ei zisera : Vedem, bra el zise : De cand m'a111 f~tuit monah n'a lipslt nicidecum deb mille {rica. accasta. f?i indata si-a dat cu pace sufletul La. Dumnezeu,
Intru 8tl h :
vi.a~a
5.'11

• I .•

a~C!l,~tl!

cllIltiliri., cu pace
f'l'€'

7.1"cuviesul Jlil s'a savarjlt

ri'.¢iitMul de

Mj] fkihorul

dt; ;;:.in:mri celce d E n.

t."la.1t1il.. vremea vietii sale, avea un petec d.er--asil 11"'1 ~'5<'ln e' ~5i spriji n eii.. d lacramile, $of era la trup ruinunat ~i
cuvlos, preste tot carunt, uscat ~i lung, m~ca.r ca era pu~in gj.rbov de bol,tranete, iL era barba pfu[l3. la p5.ntece,

dansul: Arste.I."lie, fug!. tac], lini¥te~.te-k si te lrIADlttEe~te. Pre marele acesta n iutreba oarecand T eofil Papa Alexandriei, suindu-se si (:1)1 alt~i dtre dansul ~Spune-ne I{) Parinte c"ivant de folos ; ,';;]el zise,: Daca 11voiu s·ptme, linea~~~veli? Iara ei t~SierJt: Asaadevarat, $:i. zise ~ Ori unde veli auzi de' Arsenie, i11L1l vl~ apropiati acolo. $] iaras spun. de acesta, ca h:u;:rJI"ld In

spre toata petreceres cea rea ~i ell nevoie, ~i rug:fundu-s,e lui Dumnezeu, iar~ se t~cu glas dumne zeese c~.t.l.e

mutaf,

Prin cll!vantul :!\I'~.. Iiiuda cu cll.virJe, euviincos lueru este CIl adl~O'Rrat, Intru acca:sHi 2 i Intre 8 ga. muTlim e (ad.ica. ceats)
l

O:3t.E.i~lot" 1;',0sa;'LC s'a si~iil~it,

Stih ~ Taie-secapetele eu _g;eti1tculre,


Ceifl(:!8 u~JgKt,,~re.

i;;<Jtei elel de Hrist os c


celei de Hrlsto
5

n; au U!trnll!t ~et(:i

lor sfinto rugaeiuni, Doamue, milueste-n e ~i ne man tueste pre n oil Amin.
De ?Q~ora.rlii 11 lui Dumnezeu,

en ale

/)

nib ~ta vOi,n1a ...

fericUe, ca un
i'na[nl~fN)lui

legfirura trupului

,ijj

:ie~itdin
0

c:hip'l1]ngeres(. caal lui Iacov, Drept l aceeanici vrea sa se arate cuiva de

Durrmezeu, ~,i fi.ind vestitor bogoslovei ce]ei de Dumnezeu lnsuflete, et irrva1at

slatator de futa

prea

fal-~. Priveghea mult, stand in picioare


1i rugtttid1.l-8e ~1 neplecaudn-si gemmehile nieidecurn de ell sears p~na. lao rlisfu:itul soarelui, Drepraeeea ell varsarea l.acra:milora stins focul eel strieator de surlet, ~i vrand el en s:t se d.espart~ deli! trup, ajUJngo1l1d la acl:1nd. b11:r1i ete, ca era apwape de 0 n
..
-

a. str~ga: Bin.e esfi cuvaI1ltat Dumnezeul parinfilor noslri .


ai soeotti aurul sl hogaf~a~.0 prea fericlte, si iarbain aur s'a pl'efacul tie, prln hl(: re r e 'dumnezeeasca, celul ce Dumnezeu clUvan~a] pre zldltorul ~i eantai: Bine

C a nisle iarba

Hi... .d..0
.. .. .

.:3i .....'.... ...In l!."


.

I.t..... '.n _b. ax:t..... 11.iC._."... 'n. i:C.ii. I". ," ..Itre.. . ... ...
j.
. . . . ....

~~@1£@~~

f ,

• ..

~~~·~

__~

-=========~L~U~N~A~M~A~lU~ .. ==== __~==========~~

esf cuvantat Dumnezeul rlntilor noslri,

pa·

cuvanl1at Dumnezeul
noslrl.
~'. a..cum
j

parintUor

parintUor noslrl,
__

Pre Duhul sUint eel ce pur .. cede din Talai eel fara de in~ eepul, $i 80 socoteste a Ii de line nedespar'tit, Cuvlnte al lul Dumnezeu unele nascllt apostolllor l-al vestlt, ca sa stl'ige: Blne ecsU cuvantat Dumnezeul
A.. N iiscMmuci :
-eo
!!,vI ""

a. N~$c.1l.roa.re1 ;

Tafa,l, unul al unuianascuf,


Flulnl te vesfim

Pr,e nne Domnul

lufuror

da-te ~i pre unu] -Duhul eel drepl de 0 fiin.1a ~i impJreuna vesnle, car e I dtn flne lese e

cu dre'apta marturisire, Dumnezeu numin-

~mnd.
Peasna fI~lI, r rmos :
'iW! "ooi'

rsertca ~I polala lmparatului Hristos te-ai fticu[, ttl una, sl pal el lui Solomon, pre carele precum zice Scriptara, Il Incunjura sasezeei de pulernici, carl ecum striga tie Fe•' . '" a: 'B" croara... $1 can t.... . me €$Itl 'C:U" vantat Dumnexeul p,arlnfHor
iii

nostrl.

mirezm,eJol~celor de demult, parjnh~~Arsenle.ei suferit rau[ mlros, ~i buns mireezma lui Cllvantld Dumnozaul
noslr].
SI~vj1 .. ,

fa. mad

Al Cuvlesului :

rea s1avUii. pomenirea ta, Evanghelisb_I1e al Durnnezelrll lui Ilsus, ca 0 cuvioasa !',)i bineveslUa.r dumn ezeeste a siralucit, de mlreazma urnplfind Blserlca: pentru aceasta bueurandu-ne cr ed l nc Iosfi , c§nlanl: Tinerii blneCllvantafi,. preoii la,udall, noroade prea

D~~apteori

mUlJJcitQrlL.

u i n d stricaclunea

iniHlatl-1 pre el irdru toti vecii,


~TeC:llvantatorul
nezeu

'H . if f""'... d u..e prln mlJwo" t' • '•• ~ ...flSIOS . aean cireaDarului, al zls: Blne e~ti
parintHor

cete, pre 'line Hristoase eel bi~ necuvania.t, de diinsu'l, Dum ..

.avi:lndu-l incepalor de

de Dum-

lntru dumnezeescul nor cu lrupul intrand p arinte Arsenie, $oj intl'u Hnstos Jnvaf§ndu~:ih~ incepul~i a Duhului, unlmea in Ireirne ai laudat: Blne e~tI
cunostinta

nezeu ie veslim, ImprelHI8 cu Talal sl eu Duhul ~i pselmlee .. ste ,cf.lnUlnd.. strlgam: Tlnert binecuv.flnlati~ preoii Ifiudati1 noroade prea inaItaU-I pre el tntrutof veell,

TaUilui celul

fara

de

eea en Dar daruila.,

a~eas~a la tine Fecioars alerg ,€U uc~~aosut pr€: tine: le chem si,
Al Cuvinsulut ~

·~I-tu·1I, '" t"'" sa Cile. -ht~Oa.a s a robf de pacate cumpIite; pentru


mea t' oa t....., a
J!

pre acesle roag,a-l sa rna izha .. v'e-asea de foe, ca. iat5 vieata

care

du-ml betia pettnnlor mele,

al Jilascu~ Swruguru[ eel eopt, ell. bautura umilintel ~da .. pit-rna pre mine aeum, ridicanPeas nll g, 1rmo[l. : i!J.nt:at:l,!-s' a C~rtd..,

''_'' P ecioara
_

~l acum,

-t ceea ce esn vna


0;.,

Ntts;!i.lOI!n!i;

..

Aprinderea dulcetilor cea sh'iditoare de suflet Arsenie, slerderea gheemei cea munci-

loare, inteJepte;;,te

Si pre noi de amandoua sa lie mantuiasca~ nu jnceta rugand


pre carele blne .. cuvantam 111tru I
h)'!i",'edi.

curqerile IaefarnUor" Deei ca

al stins eu

pre M.§.n1uUoJu~~umU Hrlstos,

Dum ne ze u N,ascEitoan::a ca unuifecioreln ic i s~ incredin~al" a. sl pazitor NasiCa~oarei de Durnnezeu celel fara ,J)fihana fund, acum dupre vrednlcle se fedceste,

s~apanuIui , sUiilld ucenlcul eel Iubl], $i organul eel curel al boposloYiei, Fecfoara sl Cur~Ja. de

I
,'

SpiIim

nalntea

Cr u cll

G1

latldap .. noroade pre a InaI1a'i~1pre el intru ioUvecH.


preof
H.onecllvanliim pre Tat.1iL"

mural cu luminsrea Darului, ]ik~itorlllui ~i t--1anmitOf[l~ui al shigat: ,Tine ,I.' I h~necuvardat~.

i[lJsuU ~·8JiaI'S, fntru

lerul Vavtlonulut

De saple ori Cuvioase cupearele

umillnfel tie

Iiind

prlmit fericneloan.e, Maieel sale de Dumnezeu Nascatoarei flu a. fi veslindu-le .. ell care p:r'e fine Iof Ie ferlchn,
A N i.s(;.i1wuml ;

Dupre vrednicie iubind ce~ curefcinslite ~i curaffj y~,ea1a fa} pre tine ce~ee al viejuit lnger'e~te pre pam8nf~ irate fe-a

,~~ pre ClIVihttu~ eel de


co

pre T.aMIeel Tata~,~i


1,

OOUmne'7leire In ~r ,8 j] luffiinatoare cere arat.§ 0 razi1 dintr'o fire ell irei ipostesurl,

Preacuraiia,taberile d rae oprlnd.si mulflmee ispiielor si


.tl.

Turn demdnlutre

rnie 110 r

far.a

de meeput
eel de
0

fire'
0

flinfa ~i inlpre;una Unparat~tor:


Tined binecuvanfati, ] intru tofi vecii,
IG

pre DUlhuJ

departe 1mprA~' ~tihlld1 Curate, msnluire d§ndu-mi~:$i boga,tia dumnezeestilor darurl danl~ndu~mi.

Urea patimilor

pdmejdWnr .goni:nd,~i

nav,a-

dati, noroade prea tnEn~a~i pre ..l


I

preoti

mau~

+'~,

------ -----

... ·· 'd' se ve' ~ ··1 mvre d'rucmc u-se a ved ea nas e.. ' Hrlstos, ~i de ecolo urnpldnizvor rea Fee i0 OJ r e i cu inch~puire, du-te de bogoslovie,~i

rugul celtn chipull cu vedere

vredniele le feridm

",azuL Penlru aceasta dupre

de foe ;~ar,§tuell dumnezeescul . .JI ,. '-' d' J\ DUh. prm ananca_gan_~n2' t'01 unindn~te11n ehipul focuhn te... ai
A

de vieaiii scolflnd, bogoslovule, fapt.ura ~oaUi adapi) care te ~il clnstesie pre tme,
::;l~v,a~ Cuvi()SU~ui. a POGobie; Feruei IIU2l~ti glM."

Arsenle.

Pf'€ line

palimjle lumli, c.a de spurcdchme departa.ndu-I€? sl

De

le-a primit in ceruri,


'4-

lumina eea nE!:(lpnsa, ~.i veselie

Rasarnu·1i~a tie Hristos

Sl~vli".

veslejlndu-]t trupul CIL1l eluann cerea, at Tnnoil i~ria sufletulut

pomenirea morlei cee deapuru· !~&~ _1· rea [i-el agom:Sll~ f: en osarul€ l~ru
h

eli

~M le-al trnbogatit
¥

ell

cu

Arsenic; penlru aceasta nu in..


cefa a Ie rugilDomnului penlru
nol,
~l
StHlidJe p~ 6,

cea cereasca, pres cuvioase


I!ii

marirea

vieata: He sp urc a ta;,

aceasla sl dupre vrednlcie ai inai rodurile ostenelelor prea Iericlte, ceioara Maka. lui Dumnezeu.vmal pre sus de fire nascand cu lrup pre Cnvanful ce~bun, pre cerele inlrna sa TatEill·a raspuns

pentru

acum,a P:rRZILiculU.i,

Prllzl1kului, 3, §'i ale stolulLI 3, glasu~.al fj·!ea,


pl'oCfl

a,w

LA L.O\UDE.
Apo-

A ralalu~I,e~ai"of1

~ acum, i

~. IS'!s ~iIOauei :

run

pre sus de frupurl II cunoaslem,


SVETILNA.

mal 'nainte detof vedit ca un bun; pre cerelc ecum ~ rnai

indesfu~ata ealdure dragostei lui Hristos,mai mult decU110tincenicii iubtt al fnsf Cuvan%ului. celul .aiofvaza/lor, celui ce sl judeca cu dreple cumpene ~oaUi lumea; cu fruCUI

P erlclte Ioane prea infelept,e,

t'odobie: 0

~lav!ta. minune •••

-"" '-'· m macar ca ~I ... tnup .'Ab"unnracm.t sa

museflle curilf.iei~i ale f·ecioriei. stralliucind fUnd In trup ~i la gandt' de Dumnezeu ferlcile,

.~~~~~~~
.~. Cuvanlut eposlole Ioene: eft

'..

gri:lind, al tunat aceesta: lnlru incepul era Cuv8ntut ~i 'Cuvaniulera. la DurnnezelJ, ~i Dumnezeu era

D eDumne'zeu

Padnbia:

C(l ueenlcii s~ ne suirn..

eel prlmitor de cmstlte faI~fet ,orga.T!'lllnte1epdullei,Bi.serica i Duhulul, gllra d ttr u l u i cea pUflatoare' de lUluina" ochlul
Biserlcii eel prea hrmmat,

I florirea n

fiecloriei, I oeasut I

pr'e'

razem..•u'..dU leP..•.. pi... r ...• ...•. ..• e..... epl.ul.IUi .•..' ...prea cin.s.liI.lIl...Io... cu.... a.nt~rI~ an... c

h~ NOlJA

ULE SLAVOSLovr A rea mare.

75

ee pre lin slujltor el lm Hristos,

· t· ....."au" am" d ur ovrucesn acurn sa-11.....d""" h

Eet aniilo:

~j

Oipu st 111
dEl-sii"'5.r~ll.

reasca mosie nire.


Stih ~ Scumpa. Apo: aceasta
cuviosului

. '.. · mare a nedurnnezerrn 0 ai uscal, sHlpfiind ~i nor Insufleiit, povatulndu-ne pre noi Ia ce ..
ei:jtlf:ll:lloIlJf],tc,il. Domnulul
lu]. Stlblra a Cuv~os,ului, Pednbie llCCeaS.
mQiiI'rlea

de Du m nezeu ai scos, :;;i ai ,adapelJi' lumea, loane prea cuvloase; cu cunosllu]a Treimli

infelepciunei rezerndndu-te, apele cuvanHirei


pleplu]

Pre

C"lII's, int.§.iu ~l Otpustu)

LA LrrUROI lIE
Peasna 6 pe 4, Prochimen, gbsul al 8~lea: In tot pamantul a iesit vestirea
Fericirile Praznicului din Peasna cea de rand pc 4!, ~'lale Apostolului

lor... Stih : Cerurile spun slava lui Dumnezeu ..; Apostolul din Soborniceasca Carte a lui loan: Care arn
l

gias

~I

ttuz£i d1~nbtu/mt care tt1'Jt vit2ut en odt£i 'JH>$I'n... Aliluia gtasul t -iul :

mesc osehtndu-te, Ia infilj-imea cea mal pre sus de lume ie.. l a sult, de sinqur lzvorul bunafaillor dorlnd, la s~ngura dorirea cea adevarafa al ajuns, Cu ale
careia strt'Uuciri. Ierlcite, luuunet fiind, din negura pacetelor ell
ruga,ciunHe .,

jelepfUe Arsenle, din velul Iu..

P arinle

de Du~nezeu

in-

~Urturigi-vor cerurile mill unile tale Doamne.; Evanghelia de la loan. :

In ureme« aceea slit Mngd Crucea


lui llsus ...
CHJN07'HCUL

In tot pamantul a ie~]t...

not

tale, scoate-ne pre


iii 8·lea..

INTRU ACEAST
IN 9 ZlLE,
Sfantul prceroc

LllNA

v,angheUstule Ioane, cele ce esll lntocmet eu ingerit lubHorule de feclorle, de Dumne .. zeu cuvanUii'Orule eel de Durn-

Sl11.vii,., glasul

Isa.la ~: sijntul muccnlc Hrlstotor, ~j aduceren mnastelnr celul dinfru sfinti paril.1telur nostru Nicclae faci,I.0rul de minun i din Mira. ir]) eetatea Bari, (Unde va .6. tcramul sLi.[lJtlllui Ierarh Nico!a~! se cAI)te tot Servic[ul de~a Minei!Jll1nei Jut Decemvrie in 6 zile). L~, Doamne srrigst-am, St~h~l'ile Sflrqi(or pe 6

Sa

nezeu invalat. cu dreapta eredinja lurnf prea curate coasta,

S!ihiriIe

proorocului,

gl9isul al 4-1e!!..

le... propovedult, lntru ai viofa ve~nica dohandlm sufletelo.r noesfre,


Si
ecum,
Ii

~ds§nge:Ie'~i apa ce

au

PorJo'::lie. Det-ai semn ..•

curs care

saie eel mare ~i sl5v:i,t, .....ji., .. curapn d 1I-S(2' pnn je ratecul Dumnezelrll eel infrupat, i s' a tncredintel prooroela, ~i v e de

Praznicnlui.

slava

ceo

,
76

dumnezeeesca, pentrumulla prisosire a bunanitejJ~i pentru curafie; ~i s' a ales a fl propolor, :;;;i araterea cea. durnnezeeascs.
111inWea. ruinunate

putere asupra paflrnllor dracllor ~m a durerilor.

~i a

vcdultor, ,~iv€stesfe mai 'nelnte ITl§nhl~reace vrea sa file Unl1bi ..

CUF',Hf~ndu-ti.. e cugetul s

f5eul organ blne tocmit el Duhulul, lovindu-te pururea

Isaie, te-al

~i

Tarana moastelor ia~€, lzvOID:,a~te lzvoare de U1 inun I, izb§vire de: trasnet s:i dBlrue~t,e m,§ntuTh.re' deboale grele die moerte: pentru aceea :$i aeurn Hristof:ore mult paUmUond,e, se r06lga norodul Uiu ca sa se clunlle tale
m,antuiasca pururea

de insu UarUe lui p rrnn cuaet dumnezeesc"pururea pomeQele dumnezeesti.


A

de ~ucraril,elui, si potrlvindu-le
nile, ai vazul pre ce]
08

aeelora,
pellmije

de s1ricac~unea ta lvlueenice ,$i

prin ruga"

pre scaun

sedea Inal1~ slIe-el IJ11va.la!~

p omenirea

tV aLan', f encr 'epre' d umne1... d lclt zeestll Seranmi~ slav€:sc CUI

..n treilt',U r"'" S" nile} 1


prln

Dumnezelre!

ga.nd

neincetat,

ca
0

Derul eel proorocese mlnunate'; pentru aceasta SaVfif$Wnd pomenlrea 'fa cea prea sfiinta),

~~ rnva tren d", -te u taina, [i s'a incredintat ." ~l


,I!

in tre! Iposlasuri

domnie

arlitatmirosesc ell niste trandafiri de primavm".ft,. prin care eel nepullnciosi, ~.~ en patlmi, eel $[ eei bolnavl, h]!8ndll·$~ 8511,nIate prinrugadun.ile [ale, lauda pre Hrislos datEHoruL
51av~J glasul

ale ~llpte~orale p~rtjmilorule, t

cele mulipathuiltoar:e

nlciei

Cu

al oi-Iea., a lui Joan MOl'la'l'mL

te aducem pre tine nlga~o'r

Biserica lui Dumnezeu, trimUe raze de so are, Hrlsfolore Inuit

1 a I ,8, unpodoblndu-se

rosala s.iingeluimllee-

prea tare dltre Hrislos,

pfitimitoW'ule. Cad lntrarnna n.a~elg,andmai cu vole a muri


Impotrlva

du-le pre slnell cu Cruce a, ~i


pentru Hristos, v1tej,e~le ai statui

Alt!l Stihiri ale MUceoLcul1.:i, glasu) t-iu Pndo bi ~ ~ CeM ce S'-ir.i "UC!,J ria.;

lui Hris~~prin

Veni~i

sa

einsfim ehinuirile

.cilJ[rg~Horallui Hrlstos da.ia:ioru" mui, de viata, .. ca biruind pre vdijma~i foarte tare, a pl.'inlit

l'a~te filOU'ti Darul

care ne lzvo-

eel pururea

celul sfriiin in tr u razbolu,~i rusinand loate cnqeleie celor far iii d el,e 9 e, ie-ai
ara~af[ oslas

stos. Pen tru

btrultor HI lui. HrlfI ceea ~e rug al11:

c.a pre.'. u.nUl. c.:..e ai.lndr ..aZI.l.eala,.~.. ~@ . ... •.......•.•• '~..........-~!" .. = ~_.-:;v+§E2tWJ~ ,'J;w_•.
-.v;o.it''Y:,~,.,.,,=,,c.Yi,''V,'
0'1.

9':'.

"",;;V

sa

podo aha mu eenieilor,

no astre,

se mantuiasca
,$l ueum,
-'l,

su Flefe Ie

Fa aga.-te

Prazllicllllli,

prea matil Ie-ai adus cufrupul arhlereule Nlcolae, ~. prln venirea te cli veseltt muljlmea oa-

Sti1:-cualJnaPratniclJhli, Sla:,.,i gla.su.! 1:\1 4-1ev,. a lui iI, nate lie,

tim cu eanUiri, premiiriiul Hris .. tofor, Coci aslazi. a rasaril ca


tile eredlnciosilor celor ce eu credinta $1 cu draqoste, 8avar~ sese pomenlrea lui cea clnstita,
Tropaml Proeroculu',
~rlasul 31 2-1ea.,

Hrlstos Dumnezeu,

l}eniti edunar eacredinciosilor, s,a adunam ceata duhovniceasca,~i pre palirnUoru.1 lui

m:nnor c~lo~ d.e'a~ol~, ~i pro~ ~ eel ne putincio $1, al la1ilf1dult. .. ' Pentru aceasta Ie rugam sfilide,·1 ,~
Nicolae, I'oaga pre Hristos Dumnezeu, samaniu.ia.sca suUelele noastre. ~ a.., V~~._
&~

s.a-I cins-

CONDAGUL Sfzl,ntului Niwla,(;~glasul a13~lea Podnbie: . Fec:io~.iTa e.st~zL.

1iJ1l

luceafar1sj

~umineaza mln ..

Proocului tau lsaia, pomenlrea Doamne praznuind printr'insul te rugaml rnantu~e suflelele noaslre.
1

sfin1ite Nicolae, ~i marea 5' a sfintit prln treoerea fa, lara ceIetea Bart te primeste pre tine diar, caeipentru noi te-al ar5tat facator de minunl ales, pre-a mtnunat sl prea milosliv, mare
Ierarhe Nic.oht8.

siea dela .rasarU }lana la apus a. r.asa.rit moaslele tale Cu


0

hein . d·' Sang]un - ",:R...... <nne .. III .... _ :lmpodobindu-te stai in n al I'd ea Domnulul imparatu[ pulerllor, Hrislofore pururea niH r it e,

Cu

~.,

a Muc;e[licu!Ui. glas ul al 'He:'l.

LA UTRENIE
CANOANELIi: AI Pra>::nicUM ell lrmosul pe 6, ~iale lor pe, 8. Sfi[1t1-

CANONU"L Preerocumi.
Faeerea lui Teofan. Peasna I, glasul a] 4-1e<:L, lrmosul:

unde cu cetele celor fiira de Irupurl sl alemucenicilor canU

dulce eantare intreU sfantH~i i'nfrico$.aUi.;.penlru aceesla prin rugaciunH'~ talem§ n t u es 1o


Iurrna tao
\J' r, e

Ciinta-''lo[uti.e

DO!UIlIl!il

Durr:mezeule ...,

~~

(Q,__

T'roparul -.;ffi.nhduiIerarh Kicolae, glasld at 4-108"

-Dll1mnezeul meu, ~i mil indrepi'eaza IU111inat a Uiuda .......... . Ia . ., . men a ~• ems t'~t'" prazmurea
dumnezeesculul P'. ..... 1

bUmineaZa-rna,.

Do

amne

tatea Bari cea prea lin lstl Hi1

fa,1 cetatea rvUra Lichlel, ince-

....... I t '. parasmod CU· dunui11 patrra

Prooroc.
v .'"

~sarlnn pre pamam mmbita cuglaS dumnezeesc a


~

-I- ..

'18

U:NA MAIU

Isalel proorocului, a chemel pre eel hraniti de Biserica praznuia.sca pornenlrea lui.

sa

~aduIilea. idolilor ~i .sUlbiciunea


jor
00

ai ru~in.fljt.
M

co Uir]61 sufletului.te-ei ihv.f,ed-

S upuind

palimlle

lrupulul

lut purtiUoruie de Durnnezeu,


An Carton , a! M1Jc~]]iCl.ll'lll> ac<o:la~,

nlclt a. vedea slava ,A:tottmorugb~':.ll si lrmosul .

de Slap'a nul.. piaira din Sion prea ein .. snta~ care va sase puna la preune lumea ifiltr~ una,
mar~ginea ]Jnghi.ului~ ca

I proorocea saia

sa im-

buna cred1nta salaud3m ,astazi pomeniren luf Hristofor


sl ell
,

Hrislos, cu co get d umnezeese

Veniti toll purl

eit 0 r I!

de

arrua Crueel, t-1,ucenice purtaforule de

I nUlrindlJA~e ell

Al Muce.tili~]hli.

marturlsi to rul adev aruiui.


ST!tv1l",

eel dodti totdeeuna,


__ .51avL_

chinuri, ai rabdat durerile, des... , faiaIildu·Fe~i vesellndu-le cu

zirel Un:milorr ~j inUirindu-te co putere, al calcaipre vraj.. de chlnurl.


masul .. Mueenlce pu.rt.iUorule
$f
m, N~scilito arei:

eu narbatie te-al $i a ingroIuptet irnpolriva in~elaciunei,


·Isaia
~¢Il "I

Trupul ~ise UUe-a cu chlnurile, iar~ snfletul tau ce] tubttor de Dumnezeu se hra.nia eu draaoste, cuget§nd 10 desHna. ..
rea impa:r~Jiej Hrlstofore,
~j.

acu m, a Nasc1~oarei :

eel maritvlU;,andu·t'e pre tine" Nasdltoare de Dum1

lntrupetpe D,fitatorul de vlaiat $i

..""., . IS[U€II~ Cue} Fecsoare


I

Adevand

s'.a pHnit
fi

.., rtascu t'.

glasul

intrupat din tine Preacureta,

nezeu, te-a veslH ioeag iara noare pre Cuvsatul eel ee s'a

rvlanfuUoru~sulletelor noestre ..

rirnirn,.l d ,t,~,.f,:8 hnpina, D u'8 hului, luarde"aI prooroclt talna eea negraiUi a randuelei Cuv.§niului. ,
~nr..:=:a~

,Aten] celar puternici.,

J11ndns ell J1C'eastCh S'iI


~
CONJ:)ACUL

:r~bit" ~i eel neputlnclosl


nnu_ Inima mea."
~i 1COSt:rL

Arcu1 celor

rrml1~uh

s'au putere: pentru a .. inUirU intru DomPraenlculut,

pulerniei a sUi..

:';i

Ridicatu-fe.aj mea cereasca

~j

C'ai.re inaitiai aratat lu-

nevolnja vmucenie'ii' fd prfmlt dela Dumneaeu

Sa.vi§r$wnd

Condacul Mucenlcuh», gl,f,1:Siul iI'll 4-1eQ. t.'o~(lbi(l,: Ari.tattl-1'1i:-aii <),stizi, ..

.•.!.Ch~U(!l..;n=:..:,ewJ~.c:.>bII.::;:;.e.(l,!:~I~nl>:::le:..,;.'~~e~r~-,~::::.i:c~u~n[4u:::::.n/:!.:a~ .••~c:;·&.::d:::::.:e~ ••~ .u ••..••

R!.ib~ir=:::
.

F:~~=rlJ\.!-t~~~~~LU;,J..,iTN~A'>::;MO!I!-;A:.Al'TU\.lA1

J.:..II>.::',I.Af:!A.··· .• ~-··.··_

Isalel prooroeului, a chemel tlkiunea idoUior ~,i staibicillnea pre eel hraniti de Blserlca SoH ~or 0 el ruslnet. praZnUEaSCa pomanlrea lui. sa~a proorocea de Stapa~ nu], p~airii din Sion prea cinupuind patlmlle lrupulul <1\"tJla cu {.aria sufletului, te-al iIlVf-ed-· suta, care vasa ~... so puna ·1 marginea unqhlulul, CB sa Imnidi a vedea slave AtoUHtorupreune lumea Intr'una .. lul, purtstorule de Dumnezeu.
I

Alt C",ll(In

!II ·Ml.lC~Ilicul'l.lJ, tasul ~i irmosut g


$.C'II1S$.

Hrislos, cu cuget dumnezeesc


~,i ell

Veniti foil pu rHli to r ii de

ast!zi pomentrea luf Hrislofot


marfurisitorul

bnnB cred~nta salaudam adevanJl1lIi.

..d ··1 CuH1UrI,. (11 re bd at, urerne, d •es.. f~nandu·f,e si veselindu-te en eel dodt iotdeauna,.
L' ,. • ....
__ Slavii.>_

eel, ~1.ucenice: purtatorule

I I1IHii.rjndu~te cu

pJ MU!~ni~llluL

(Irma

Cru-

de'

barbat~e' te-el IUJPtai tmpowriva tn~eUldunei, si a ingro,. . '" 4\.... • .l zrrer.~. nram ·1 or, ~.~nuermc d U-l€ cu pulers, al ca~ea~pre vraj .. masul, Mucenice purtalorule de chlnun, marU vaziindu·te pre fine, Nascato,are de Durnnezeu, te-a vesllt ioeag iara Uoare pre CU"'anh]~ eel ee s'a infrupat' din tine Preecurata,
1

Cn

SI!l.viL.

rile, iarij sufletul tau ce'1 tubt,_. .... t d· urnnezeu . tor ,.8 ·D·· ..'. .. se.. h r'arua ell
rea lmpariltiei Hristofore ...
~i ac'Um, a Niis.cQtoare

Trupul ti se iaiea eu chlnu-

draqoste, cugehlnd~a desfa:fa·'


i:

·Isaia cd

~.ji

aeum,

<I

Nilsciitoare:i:

"t' ·t.... ~ f.... • mrUlpa t.pe D... ·toru Ide VHI"a,. $1 . aa

Adevarat g',a pJinit ,gla.suI Isalei, did Feckiare a nascut


i

lVI§nJuUorulsufielelor noestre,

rimi~df,~a~alu~ina])U~ ~" u.~Inlma mea." n hului, luarde~, al proorocONDACUL ~i ]COSt7L cit taine eea negra.ita a ran~ ~~ Comlal;;u~. Muce·ni.cu,ll,li, duelel Cuyanwului. Ridicafu-te~ai catre iniiftimea cereascs ~i W aratal lu~\_ lnina bunel credinte, $i de~er~
.~_ t
t. _

,t~bU" ~i cei neputlnclosl

Arcu1 celor 'puterniei

rntlo:o.t11:

ill

Arcul

celor pllterrrici"

»oeasfa s's iniarH tnlru Domf'r(mniclllO!..li.

»~ndns cu putere: penfru a..

s'au

81a-

cununa .•• bir::::::::d

nlel, cd primlt dela Dumneaeu

;~;:b;;~~at~:~:;~f~id'~
g]a:!'>ul :l'J.l 4-1ea.

~============~-====·'~:~.~N~
lolore: 'pre earele roag,a~t din nevoi sa ne mantulrn not
P(1dobie :Pentru mii[tlldslre~_ ..

eea desayan;dta~ $i 'lnvredniclndu-le a vorhl curat ell eel doril, ell veselie ai cantat: Slav-a pulerel tale D oamne,

..
*:

[nvrednicnu-te~(:ri durnnezeeseul ul D ar, cad f.I lau zit glasul Dom:fu.llu i:, .I s ai, e proorocule I) r e a Inarite; propoveduit-el mai ~ nalnteqraiurfle adevarullJl, ~m pre tlranf cei nelegiuiti l-ei "'f . ' t P' "~ infruntat, -',eDtru aceea S HJUpus

dinfat [s,a:ie,~i te-ataretet durnnezeesc nka~6nU~Dumnezeu, sl Ie-ai ]]]vrednici'l slavei celei

Darul prooroclel 1i

g' a

tncre ..

ceresli,
ii-II

nepierltcere in laca~urile cele

pr-etine de te-au fa cut in dous en herastraul de lemn; ci roaga~te~lJiHrislos Dumnezeu, sa


Slal!a,

ne I Of, ZlS~a,1 SCIJse


_~

Pacandu~t,e invatalor
b.
",oil,

tai..... J

"'I· t 11 ~ se mannnasce...su flereie noasne, .


a 11ucenjcu]ui.
gla!~l!l} al

ostroavele, insemnend prin a~

mnciesca

g..le;;J_

Podoble : Pre Jntf;!l(;llH.;iuuell.." ..

eeee biserlclle limbilor cele ce vreau sa ,se umple de dumne .. , zeescul Duh: prea Inarile.
Al Mucenicului ~

R,pucand in cuqet cunostinta bunet credlnle si le pad and tntunerecul necunostlnjei Mucenlce, ai cakal pre: sarpeleeel incepator de rele, Cad. aprlnzandu~ti<se c u gel u 1 de dragostea ce'CIJdumnezeeasca al stlns irufia eea nelndumnezeild
it

Mo~lenirea cerurilor ai prlmi] Mucenicet cad pre pam ant te-al chinuU pentru Hrlslos, ~i' ratacfrea tdollior cea CD eredinta draceasca, barbate~te 0 ai stins, en Iemeiti-e adua fie ]"vtucenjce, ca sarpele odinioara

('-1

sh~amo~ub.IiAdam; dar biruln .. ruesll Uiuladuirl, Hr lsf ofo re d u.. e~sa. rusina tz_ 1 t s ~ lnal nranu ~me~_e.. mull peHimitorule roaga-te lui ~ugindu..si improHv8 sa leturi, ... aaH' n.,SilOS 'D umnezeu, sa' d....
l'uiasetl lertere de gr~~li eelor
:5i aCUIII,
.\1"

plaiirea ehinuirilor tale,~i dfi-

ldolllor, Pentru eceasla dupre vrednieie ai primlt cununa, ras-

bpila

Slm·~•.

N !is.cl warel ~

lnaJ;~'~~l:~;: ":~;:.:
~
-----

Prune ni s'a dat noua din prooroeila, Meica lui Dumnemenireata, zeu, eel ce s'a nascui fairai du~! IIcttm,!L Prottl1.ieuluL -' t Peasna 4, lrmos : rere. A,. carum S't'aparure esre _ pre umsrul sau~precum dum9'~::~I!llellnezeescul lsela a propoveduil,
~..J. ,... ce cucreoirua preznuesc pov • .
A •

Peasna 5, Irmos :

\J

Lumina

til Dosmn e ..,

dela incepu t!;'ii slelul eel de demult alcelui prea tnaH~ pentru randuiala sa caire Hoi, l-al vestlt, ~graitorule: de cele dumnezeesti,
Izvoru.l patlmllor lele Doam~

azand laina eel} ascunsd

pe prea curaia ~i prea liludatti fvlaica ta cea pururea Fecloara,

surpand idoln E:ghipienilor ..

nsemnend Isala co duhul a vazut siraludnd domnla pre seaunul slavet bjneCll"Vantandu-se eel intreit numarat ell gIftS intreU Sflnle,

Peasna

6, Irmus :
rllofl.i 'ifHdn.te .....

S,tlig.at-a

spalapre noi de pallmi; cad ei venit M§ntuitor preeum ne-a ill'vlihd proorocul Isaia, fund lrirnis dela Dum. n e 'I. e U celor ce nustiau, ai pro pove-

net eel pururea

cu.rg.alor ne

Isaiece~

b in« eredlncios

stele carbunele eprlns, CD frlca I·a adus Ia gura fa Isale, $i prin .. taina le-a sllvari$U prooroc al lul Dumnezeu, prea sfinlUe.

A,. puc and

Seraflmul cu cle-

saia vazand luminal lmpll .. duit pre Tatal,~.i Cl1vfl.ntu~~;i nirea proorocilor, ell gandui pe prea s£antui Duh, 0 Treime se veselesle impreuna cuIntntru 0 fire. g'ern, $i saUand sH5ve~tepre eel AI mucanieulu], ce a 'tmplinit propoveduirlle lui, .0\.1 MllMtI icului : Iumlna Derulul ill vanaf noroade,:;;i nebunie llrunilor Ridicand razho:ilLl nu catre celor nira de Durnnezeu 0 ai sange~nici cafre trup, Hristofor plerdut.Improflve intelepdunei birula incepatoriile improtivni~ celei de pre pa:mant irnbracancllo r -$i pre drad, inlarindu-se du-le ell putere de sus. cu puterea cea nevazuUi it Flulul

Cu

ai alesaratet desnUarea eerurilor mel buna de cat eea de pre paman+~ Intelepte Hrlstofore, eu l~rie al suferit dureri1e muncilor, rn:tfirindll·te ell Crucee ..

D aca

S~a\la ...

lui Dmnne:zeu.

ar~nat te-a vazul pre tine Doamne, :eezand pre nor,

Isaia

:;;i

acum,

Nruocii1:.Oa·rei :

:tau.
.

ublnd purUiforule de chi." nurl cu buna cuvinfa dorirea cea desavar.;:U, nu simjeal dUN rerile ~uvitindu-ie, pururea inUirindu..ti cugetul de Siapanul

Sll:lv1L ..

M arUul

~i

UG;Um.,

n Nih,ctl!t.QD..rei:

Isala vazand

le$te.

preeum

naseut mtrupat pre Cuvautul $i Fiut lut Durrmezeu,


~i a a zis, acumse
lrmosul :
1

Fecloara eEl a lual tn pantece"

Still' 'p recum farl ~Aii!"Iia;"lta rntai 'aalnte a v&zut pre Ma.i,c.e, f1u n,ii.&ea.nd, Her astniindu~s@: acum vede pre Finlecl Hilii de lnceput ell TaJl!.l ~e7J.od.

vese-

Pre Issia celce


Intru
Si

prerele

vi'itoare.
1.1,~

nona

.2:1 ell hera.'!itra

il

trua..

'o'edc,1!J,

DPlLlindtngropare.a fa cea de ,~trej zHe; proorocul Ions ln 'I, :ruganm-se: D· st ncaOt . A. 1;C h <In . . '"' . ........ t uesre, nsuse .&1'· .cnmema man
d· I.

S trigat.amai

nalnte Inchl ..

":intul ~cesta '~ro~u c Isaia ,111 an: le glolsmtor, era. din Ierusalim, pre vremilc Imparatului Mana-51 fiul lui Ezechie, de cr{.trecafe~e s' a si herastruit, ~i cu sf1r!?it mucenicesc §"i-a

,Jmparate al puterllor".
CONDAC. glasul al

::!-I.e!l.

in p,antece va lua,

• -11 ... At'· ~ marquure paman U~U~cu g£as mare strlg,and: lata Feeioara

Derul prooroclei prooroace sl mucenlce Isale" de Dunlnezeu propovedultorule, tufuror de fat,o al aralat ornenlrea Domnulul, I.a loale

P rlmlnd

_ Podobie:~ Pre cea tntr-u r-ugaCiuDl .••

sava~it vieata sa, lngropandu-se de desu pt la locul ce se zice Aroil sa u Roghil, aproape de trecatonrea apelor pe care le-a st:ricat Impara tul Ezechie, de le-a afundat. ~i Dumnezeu a. facut sprc semn de a izvont i.aral' acest izvor a] Siloamului pentru acest procroc. Pentru ca. mai 'nainte pana a on m uri, lesin and de sete, se ruga lui Dumnezeu, !1i·l asculta, si indata
]1 trimise Dumnozeu 3lp3t vie din izvorul Siloamului, Drept aceea se numi

-a.vand buze necurale, cum. Hi dnpre vredntele? (usa cunos'cand a ta mtlosfivlre, ca manj

P lind

'.

leo

s.

eu cu totul ornorll ~i

volu aduce Hrlstoese Iauda


tue$U pre eel ce yin la tine coo

credinli; casi vaduva oerecend acei dot fileri educ $1 eu euvlnte din buze infinate, ~ic8zand sirig ·calre tine: Lurnlneaza-mi cu.proorocultau:
in p:intece ve rntnteamea

izvorul acesta Siloam, carele sc talcueste trimis, ~~ [n vremea Esechiei pana a nu fa:ce ·p·u turile si fantanile, 'pentru rugaciunea Isaiei a ie~it pu~jna apa, cand eracetatea tnchisa de vr3} rnasi, ca sa nu piara cetatea neavand apl,liindd. era Iemsalimul in-conjurat de eel de alt neam, Ca Intrebau vrajmasii de unde aveau Iudeii a.pa s~ bea, ~i r-n~tiin}indu·se ca din izvorul Siloam ului, ingrndl cetatea de 0 inchisera ~~. trejuia Si]oamul. Deci cand s venian ludell en Isaia, ffir,a de veste izbucnea apa, Deep! aceea si po1na astazi Iara de veste izveraste, Sl tot
intr'acea ora, me:rgea. prooroeul ell

Snip:ane" en sazic lOa.


lida Fecloara

'nfro seOaSIA lund in. I) zll.e,pomell,i:rea sffin-· tulu] s1li.1olitlllul pro-moe [$aia.,

Iudeil, en 5.3 se arate aceasta spre pomenirea vechei acestei minuni, - $i de vreme ce s'a facut aceasta prin rugaciunea proorocului Tsaia, penrru aceasta spre pomenirea lui ~ !11 norodul l-a i.ngropat en osardie ~icu cinste

.. =.=====--~==8=2========================L=U=.N=A==M=A=.~U=·~~~~~~~~~y~.=w=.=L~='t=-~61p.F·.~~~~<~~f= J ~

aproape de SHUaE!J.l~ C;,Jj sa aiba, ~i dupa mQ<3ir:eahl~. prinm_ijl:Qcul ru~~u:iu.nilQ[


sale u,dll1clfieiiL apei. Se afl<'\ LOS:irnor-

C:~fillnlulaeesta Hristofor era r= vre~. me~_ ~mparatu~lli.De.chit::, L~ anii


,\dGua
:suteClr.l!C1ZleCl.

~_.

r=~.

Decl, se

mantul acestui

spune \ de dansul niste lucruri minu.... mormintele tmpa.ra.~.Ho.r!din dosul lUO['nate, ~i prea rnarite, adica, cum. c.~ a ci m]nt~]()r preotilcc, spr'epa!rtea cea fost(~J tragimdu-se cu neamul . despre amiazaai a. ·llierl!lsaUmulul. Caci din tara. oamenilor celor ce mananca impar,atUll Solomon a facut rnormantul pre oameni, $~ cum c.~. a fest prins lui David tatal sau insernnand spre [[1 razboin de oarecarele Comit, *i rasaritul SioEllJtui~ care are intrare neputand sa gr~ia:sea. orneneste, se dela GavaoI1l• departs dece:t,~te douarugA lui DumtllezelJ, ~i setrimEse la zeci de stadii, ;$i a £~.cuteale ~ov.Mt:.. dansul tngerul Domnului, zicandu-i : intn'o parte *,1tntr'alta, care are intrare Repreve, tnbacbateaza-te (cad asa i-a nestiuta de multi, ~:i pana astazi este fust numele mai 'nainte) si cum a atins nestiuta atat de cei mai multi din lugerlD!lbuJ;e]e ~uir 11facu de gn.1!islobod, preoti.cum ~i de tot poporul, (lei ;ithntrand ~n cetate infrj~tl.ta pre cei acolo [~itinca imparatul anrul ce-i ce goniau .pre cre~tinl}€arierau rave.netL dela Eticpia, sl aro~.atele adiea ~d.~] pentru ~ele . d~Mte~e secomireamele cele scumpe, $~de vreme ttau ca cele fara de sutlet slmt dumce impa.. ratul Ezedd.e a aratat taina nezei, Drept aceea fu ba~ut pentru lui David ~i a. lui Solomon, Babiloaceasta de oarecarele Vachie J catre nenilor, care v2lzand minunea ce 5'21.. carele raspuneaad zise, ca. de porunca facut la boala luL adica ca. s'a inters lui Hristos smerlndu-se este ~n1!lt; i:;:l.r~ soarele inapoi zece ceasuri, si minu. de ~i~ar da pornjrea maniei, [IU i-ar nandu-se vpeutru aeeasta a mers ca sta tnainte nici Vachie, nici puterea sa vada .. De vreme eel zic, 3( facut lmpar.attllul1u~j ca 0 nimica ,?Rputreda aceasta Ezec'iltte, de a spurcat oaselefiind. Deci a trhnis imparatul la dansul parintilor :sait drept aceia a. blestemat dona sute de slttjito.rl,. pentru groazDumnezeu sa fie s aman ~J. sa spre robie nicul si infrko~l t. chipul lui, :;:1coo vrajmasilor sai.$,i 1[ fad! ft:i!r~,de rod. nesupnsa ~i nebirnita lui putere., Cari din ziua aceta. Deci er~prooroC11l t1 gasi:ra avand tn rufina, nn tobg Isaia La statnl trupului tntr'acest chip, care toiag co. minu.ne. dumnozeeasca adica: Avea barba lunga ~i .'!scupta,~ a odraslit, ~i mergand [a nnparatul, si se apropia a ajung,e cu vatsta la pe cale ]uLpu·tin:indu-·se painile slujibatranete. ~] se facepomenirea Jui in torilor, rugi['ldl,l~ge lui Dumuezeu le-a Biserica sf;1ntului mucenic Lavrentie, adaos ~i altele, de care minune mare, undo 5' au .a~'ezat mod pre urma $l sl ujitorii s:plil'imal'.l ndu-se crezura :Ln ta moastele lui, dupa ce rnai tlJt'a1-U s'au Hristos, si lnergand la Antiohla .-~e adus tn Constan tinop 01. botezara Jmpreun a,cu sfan tulHristof or, de catre sfantul Sfi.lltitlUl mucenic Va[::Itru a.cea!'.tij zi,poJllenir€!", sia:[l~llt1.li rnucenic Hrl::olO[UI •. vila, episcopal Amiohiei, "nnde to 10(; de Reprev, s'a numit Hristofor .. Deei Sti h. : Pre th.oe Hristefore te,~by. eu Hr:i$i:oJor stand lnaintea j1.1dee:1pi impara:t.ului, cetce d(l un rrume cu tine sunt, Cii. tu pentru dirag~st~ifL JulHrDstos Durnne~ivazaudu-l l.nnp~ratu]l :ingroz;1IJdu-se,. ,*i
j•

prooroc

aproape de

!
~ .~

Z~lI.

pr]n

5 abte

te-ei j ertfit,

Ito;' NouA

ZILE

83

Itnferb~nta

can't j n apoi en rata in sus. 91 iara~ viindu-si in fire, socoti sa-l arnageasca C1.1 v1d,~ug~ ~i s;a,.-l imbU.nzeasdi. C"!,] momele, ~i pre lncet sa-l faea. 5<1 se desparta de Ilristos, ins.~ I'111l de fa. t~, Ple!ltrll aceea ii aduse maintea lui doua fernei frumo. as.e l.~ fa~!i; l!l§i4..ns, C1J~rVe si ,gata spre coruptie ;;1 foarte strute a. .
:!iL a invita

crezute ~i bine primite, tka.l1d c:lvedea pre oarecarele om, foarte mare '}l.In:a lfifrumuse~at~ imbracat tn vestmin.te af~ acopereasi soarsle cu str,afudrile sale, Intr'al caruia cap era 0 eununa foarte stritlucit:l, si ca

at

-----_--

si a Un.t~rabl

t chem~ Calinica

l.) .: orni:r.i, ~i .. Oft.~e. n.:oprite ...~.i t.urba.·tc.- d. c. P ... bal'ha~t nneri: dintru IC;)Jle: una se

mestesugiasca in tot chipul, ca sa, Sf: hnpdeteuleasca ell dansul, ~isa le 10drageasc a cat sam] desparta de ere~i s~ aduca jertfa idoli, 'Pre care .sf:tntul lnvatandu-Ie, Ie scoase din slajirea idoleasca, ~i standele de fal~ ruaintea nnparatului ~~i zlcaud c<\'i. sunt crestine, fura date
dinta lui Hristos,
la

le p oruncl siiLintre ta d ansul, si sa se

~i cealalta ~c;!li1ifl,a!~L

de foe, (;U carl niste negrt ;;i grOl.avi batan du-se se vede a ca-i birura ~i- i inlr:inglea. Pe urma ins~ boerul acel m;frieo~t cu ma nie intercan rlu-se, a biruit si a calcar toata puterea vrl.jmasului ~ilua hb~nd~. lara noroadele auzindacestea si vazand ~i pre Sfantul,

erau tmprejurul lui ostasi purtatori

ca fu pazit nevatamat de. fowl acela ce ardea sub 01.051]], creznra ~i ve'air,a eatre
Sfo1Jntul din fcc, Ci lnsa ~i aeestia au Iost taLo.ap de slugile impr.r~..tului" lara sfantnlui Ilristofor t1 legarll. 0 piatra de grumaz si-l aruncara Intr'un put ..

Hristos, ~ scoasera

pre

la cumplite mund,care rabdandu-le luara cenuna muceniei. Dupa aceea aprinzandu-se tmparatul cu mallie mare, si ocartnd pre Sftin.tul pentru chipul fetei lui eel ciudat, iara el raspunzand i-a z:is~ vas primitor de lucrarile diavolului, p,entruc:t aceasta Insemna uumete lui Decbie, Deci lmparatul a dat 'f:lsp'lllnsul eel (lesav~q,it asupra eel or doua sute de slujitori ce au fost mi~ s~ prinza PF~'Sf~ntul si s'au botezat Impreuna ell dan5ul, cari viind

Apoi fiind scos ~i die acclo de tngeri, fu hagat intr'o 1mbro"ihdI!I'.u.iJlte de arama arsa, ~i mai pre urma de to-ate ii tlli.al~a capul. ~i se face soborul luI la hiserica sa ce este aproape de sfantul mueenic Polievct, ~i'13 sfantul marele mucenic Gheorghie ce se aHa la locul numit Chlparisio,
] rJ Lr'U seeasta zi, p nmeni rea :ij,f] ntelor do ua Cemei muceni~eJ ce au crezut prln sfanttll mueMU! Hrlstotor, stri\punse flind eu rri~~rj de lao picio~repAnil Ia umere, S'IIU sii"'il.r,il.

to-

'sfantul Hristofor pcrunci de-l tiiltuira

inainte ~i inchim1.odu-se Sfantului, tnturor li s'au taiat capetele. lara pre


ell piroane, pre o maestrie de mun ca £a.cuta de arama, :~i de desubtu] ei aprinsera foe mare' din care frt nevatamat" nu numai nimic patimind de Joe, ci Inca. ~ieu piroanele ce-i batuse ca. ~ 'cum s'ar fi aflat In repaos. Er.a povestind l'lIi~te ·~n~n minucate, la .n·i . mUll'~inecreznte, lara la eel credinciosi

Suh: Satana mad


Cad" Infel!torH

,El"llnd" p'r~ doua femei ell frig,a.ri

IHJll1~ ~il.ra~,es;re

piitrund..
Intrn Epimah
Stih :
mOl:'a~,
Ill.'i:lfms.t5

zl, pomanirsa !:;Un~ilor mucenici '•.a.


0-

GordinTl.

Pre pati mltorul .Epimah sabia

Pr~ r..1:lunTIetZ$e.~cul lupHitor In§iel1i.cuumli a stitut.

C!!illce ]mpr'lltiv~

Stih : Nici cum Go,rd'lan de sabie ~ tlemea.. elk.! su1letul jnddizt'l.,et spre a se 9!1'CUl1uni

a\'cA.

--

~84~ __-===========~~==L~'UN~"~A~;.~M~A~ru~,'================~===~

din ROnl3.. Deci fiindca au marturisit cuindr,azue.ala pre Hristos, pentru aceasta prinzandu-se ~i,silin-

fin~i:.i, (:~!?tiam,O'll. s,u.s ai"atap, Epi-:a mah 11 C ordian era u ell n eamul

zeul parintilo:r

vantal.

btne e:;;U CU~

At Muceniculut.

du-se de eatre stapanitorul ca sA se lepede de Hrlstos ~i sa [ertfeasca idolilor, nu s' an ~]}d up lee a t ~ deci, niuncindu-se ell. felur! die muaci, la sf~r~it li s'au taiat capetele, ~i a.~,a.au luat cununile neveinjei. Deci, se sa...

Alergand 'III"i s to f 0- r pre calee mueeniel cu dibdare'H, locueste tn ,Iaca~.urne cele ceresll, slrig.a.nd: Dumnezeul pa," ri.nUJor bine esll cuvsnlet,
_ Si.ava, ..

varseste soborul lor'tn biserica s(~fJ-'

tului mucenic Stratonic,


Nkolae. eel not! din Vlme.l'IQ, s.avl1'ri'iL Ina,t,

Intru aoeasta

Z1, sfilmtul cuviosul

prln S3.0ie s'a

mueenie

stofor,

~i eu canfari siriga: Dumnezeul p,BrinfHor hlne esli

bunel credinte

11,.... Vapcua necre


0

dl I · roua nmer ell

a stins Hrt-

Stlb: 0 Kicolae 'i:ndoiti. cUllJu'na cereascaal

cuvantat,

illdolilvan!t.

ea

un euvics

"i

mueenic H1. Domnuluj~ cu

Jar sfinte rugaciuni, Doamne, milueste ..ne *1 ne mantueste pre nni, Amin.

en ale

V a~a!ld

Tlnern ce~ din AV'fllam .. "

cloaret cea mai pre sus de fire, :;:;i st.raiu elrea cur a tie I, , slTiga: Dumnezeul parintilor blne esfi cuvanfiat
Peaana 8, lrmcs :

I· vazan, d nn~terea ..::;; , sala ........ ILe..


~i acum, a Ni3.sC8.toMei:

Isa:i? izh, B. ',•.r,ire, a hnloru[uoc care vree sa fie 18 noi, a striga.t va vent

.tta~~
CU~

Dumnezeul parintUor blne e~li cuvsntef,

P
CD

Ti1'!e~ii r:e:i din Vavilon_..

, lind lmbrdcel marltul Isala ell hainfi de veseJie,i'n chip de mire se veseleste acnm mqern unpreuna smpa: Bine'cuviinlali toate lucrurlle
i"'Ii ... '
oi'Ii

nuna de inucenie a primll pre siuesl Iseia, striglind: Puterea Inea~i I a u d ClJDufumezeul parin1tlor bine e~Uc:uvaniat

~i Da~ de proorocle $i

de dumnezeeesca desfiitare" ......I ~ ~


!wi!

ell bucurie, $i lndestulandu .. e s

Domnulul pre Domnul,

limb-a. fa cea purtaioaf'€ de Dll111neZeU, Pro o r oace dumnezeescule, ai pus hotare credlntel celel bune, ~i le:gi pelrecerll, strigand: Du mne-

en

late se ridlc.a. din pii'ma.nful eel


sCa.nt oHlo~U,.dupre urmarea U

de Dumnezeu, amagindu--se de cuvlntele draciJor, cu drepeuvlnlelor prooroculul


si

Cei ee s'eu desp,artit acum

,foille luerurile

poi

sa

cante:

Domnul,

Domnuhil

Binecll!v.aniati

pre

cuvaritati loate luerurile Domnulul pre Dornnul,


hm(J;s1,l~:

lsele, ~I eeum cu laud.acanma: Binecuv§ntai'i 'it 0 a ib? lncrurile


Domnului pre D>o01 nu I..
At Mucenieuhri,

par'fls~nd ih~~raJciun.ea:~ a alergat ca.~re lumina. cea durnnezeeases, ~i s'a alc:atun cu Blserlce hii Hrislos, precum >0 dinioar a. a zis

'hi u~ti.me,a Um.bUor

Sa ]iim:liim bine sl1 eu v.~n.ti!i.m .•.

,~ne~eea.sca rayna flind eprins] .. tJ~i lnmijiocul foculul fiind 8J~ . iIIJruncafi, rourandu-se ·au can~,ia.~! Biuecuvaniafi toate lucru-

Tinerim In VavUol1l,cu

durn-

r>in~grozirea Urf.jjnului sl .Ii va~,piHi bilrbaie;de 0 au calcat,

"r'iie Domnulul pre Domnul",


Peasna O.i!I] Irmua :
Eva ;l;dql(l~prL[I boal a....

ell ta.rie ale mucenicllor, celor ee au prlmi1 prtmejdtl penfru Hrlstos, .~j e.§n~a: Binecuva 11I1I1a11

Va~ul nebuniei idole~i care lovea ell semejie, s'a Sfar6:luat de Inll)oiriYidle cele veJrloase,

cuprinsule

Wl1d l~ mLnaA~illai~fe,a S?aUnului Stapanulu~ pulerilor,


de Dumnezeu,
.$~

loaie lucrum-He Domnulul


Domnu],
Binecuvantarn pre T ~taL

pre

de slavs lul te v€sele$U~ eule"and rodurlle cradi nteilele celei bune, pree ferlcife .. Penlru aceeetof te ferielrn pururea
pomenile ..

danfMe$U [rnpreunf cu celeJe inqertlor, ~i Zldilorulul tilu i1

111d)racBndu~le b'UU10S CUI ha.h1ia rrlJohoriit!i im~).§I·ateasc.a, vapsita din s§nl~iurHe tale :mu. '. Irislofc ore. neblr .'£ eeruce -H' msto ne1J'UW~!,

Ueniti aeurn eei ee pofUjj, de luati din Darul Iuminfl celei

proorecesfi, sa neaprOpi€lll1 cu 0 s·§r d .i, esl en pofUi ne-

callti:: Binecuvanf,a~~ tosle IucrurileDomnulul pre Domnul


:';i acum, a Nasdtoarei:

cu:rrn,ilwa, la cartea Iseiei cea plina, de dumnezeeasce euno~Unfi:t, $1 s~ ne umplern de


dumnezeeesca lumina, Cu insullare inlelepfiloare arat&t lumlnandu ..teJsete, de Dumnazeu purlalonl~e, lumlnezi pre toti eel ce sftviir:?esc
pomenlrea la rugilndu.fe

Pedoarn Mi.:defl: prunes, tjl1'e ]1] brate ca pre un prune pre Cuvanhd eel ee d§ via1a tufuror, si Inate le-a facu~.;precum mai'nelnle a zls Isaia, ca~_ rele ell bllellrie striga: Sine~
.~.~.

co ~

~~~~~~~

t-

--.

sa

afle ei Rlantuire cea veselitoare,

~i bueurle
U1..•

ea

P r.imind
lUI

Al lIfl.lcenlcul

biruilor Hrtstofore pu-

luminatii

eununa,

INTRU ACEASTA LUNA


.J;:.l' IQ

impreuna

rurea p orrren ite, impEirate~U

ZIi'...E,.

Cu SlaparmJ, ce'l ce

SI"anhll Apostol Simon Zilot L<I Doamne .strigHH'!.Ill" Btihirile Fe H, ale Pr:;l!~niel!lluj 3, ~l ale Aroslohltui 3,8!asul a.14-leai..

ie~a inHirit pre' tine in munei, §i ll-a tins tie purllitofwe

. 1.... .... hir d e VlaJa, ca salrue~':. .t 'l' pr·e "'n.. .._ 1 cepatorul rautatH
Sle.'la ..

·m.ana

SpaJandu-te Irumos eu ssngele muceniel te-ai luminal prea :marite, ~i acum eu bucurie aiintrat in camara fecloarelor impreuna cu Mlrele; decl nu incela a cere lumll E?Hce. Mucenice slavU'e~ / jeratecul eel inteleg.otor pre' carelel .. vazut lsele, a porti i'n bratele tale prea curata mireasa a lui Hrlslos DUlTInezeu, unlndu-se ell chipul noslru.sl daruind lurnil nlantuire;

l
~

Pod(lhle;

lilat-'liLisemn eelor ee,•.

imon celminunat, lauda apostolllor, ea 0 raz,a


strtHudUi a stra,hi1lut
izgonind

Pre

~i aeum,

fl

Nisciitonrel'

ll1ul~mU d umn ez ai lor, ell dumnezeestlle sale inva:ialur.i. cele de mantuire$i de lumina purUitoar€,~i pre toti i-a .lumtnai, sa slfiveasca. in trel fete 0 Dumnezelre, nedespa.rtiUi. si nedeosebtta. -

marginile,

neg u r a

pentru acea to1i Ie Iericlm,


1

pree lurnlnat ~i prea clnstit; rnr e aja cea durnnezeeasca, care a vanat dintrn .adfincul

suflet, invilf.atorul paganilor eel

S imon

eel de: Dumnezeu in-

"

scuJUirii blestem inlauntru a .(1.' dus,iara lu Fecioarii de Dum ..


r-

Eva adi,ca prin hoale nee-

. nezeu N.ascatoare, prin odrasla


!'

acum cu isclIJs.inta la cunoslinla lui Hristos, puindu ..e tnainte l


ospiit vesel ispravile

pierzarli,. propoveduitorul eel pr'ea adevaral al leoloqhlel ee .. lei lnaUe~ pre 'Ioti l-a ospafa'
sale.

· cuvnnia.re ai inn orit; pentru a.. «ceasta toti te sU'lvim.


~l ce3lal'tiA slujbl1 a t:'trenlei UllP~

purUlrii in pdnlece, lumii bine-

rnndul.8.la

~i Otpustul.

Simon epostolul, incunjurand! marqlnlle, ca 0 roaU} invar .. llndu-se, tot p_amantllli nebuniei idole$U a ars, ~i eu buna eredinta lumindndu ..faclii Iumit

. noase, a eprms crecdlnciosll nlClO~10f'1 rnari!ul Si Dire toti i-a hnniaal, ca g;a s:15veasca. ln trel lpostesuri o Dumnezeire nedespar1ita ~i nedeosebita nume chemandu~te"
cule

Cu

Slav5"

glasul

I'll 2-l'<!i!I,

nit lui Dumnezeu Altottn~orulw,


t· e-a

Simone vrednideminune, ravnind ai r,Biv,~ preuns -t cu ingedi acum St81a~,~ ~ .."d U re, unn
Stlh: Ce.ll rile ~~p~i'iSoLa.va Iul Dumn:z~lI ~i :F~cerea IIIaml~or lui o vest.;~t,e tana,
I

de rivna numd

eMesle prin puUn1a~ si va:Z§lnd-o prin mai buna lnl!~' preunare, ;~d indlillctndu-te de dfinstlJ1 ~i indumnezelndu ..te Cll primirea fieasca1 la unul eel dori't ~] fericU,. bucurandu-te ai ajUl1S,. de Hrlstos propoveduiIorule pururea p0111enUe, imprivind

.... lerUl_€ " era"'I a t_; co. f'" b" t ravna'"' avand, nUlUU ell nume, de ravna te-ai cheruet F ericite, sicu inlpa,ria$irea asemenea chemare

si de dumnezeesf minuai plln

fuhii Dumnezeulul nostru, sa ne dibuiascBi ]lIoua maremile.


~l acnm, a Prasmeului. LA STIHOAVNA SLil:-. rile Ap ostojulu U, glt!;s"Ill t-iu, i Po d oDIe: Prea lAud!~~ilorr mucenici.i.

culnd, roag'a-~~e e Dumnezeu d v8zatofule, Iu:~ Hrlslos Cuvan-

al c~,~Ugat enfru aceasfa 1nalt P fUnd, ;i.~'ell eetele cele lnaU,e 10-

prea feriei~e~[uiDumnezeu ~i oamenilor le-al aratat credlnctos mijloc.~lor cu Darul, Si acum en rugadl:~IF1ile tale cele cu huna indrazn€alamilos~
FlU

Simone

,tivfacandu-ne nouli pre Hrislos ..


pre Dornnul to ldeeuna, s5 daruiasca suflelelor noastre pace si maro m.Ua.
Sl~;'-'il. gl~s,I_lJ al tl-lea,

ineelarugand

te 011 adapal pre eel ce doriau ell catdura de cuno~nnta lui D urninduIl11.nezeit nind cu slava Treimii eeaprea .hnninata ..si paeea
cea
Stih:

Simone pur urea pomenlle, din izvorul dlt?A~fatildffi ai bau*t sl dela Dumnezeu infelepiindlll"

eft un vu ltur ce zbQadi pre sus 0 ai str.ab~fLlt Simone pree snn~iile, ueenice alMantuilorului ~i aposlole, ~i in~elacitnll:eaidomol' toata. co

paptura

invalaiurile tale cele ce focul


.1'0

nezeu, pre Hrislos urrnflnd: Ia eerele acurn cu bucurle ai mel'S,

. '.' 1

~
~

(ara masura putemlcd.


pama.<1tul
Iii.

riisun,a~oare, ca. 0 uscsciune .., ...·_·d··' d'''''' arzan d u-o, pre pagan~ .. maan .. ' cul necunostinlei 16 dumnezeeasce eunosflnta l-al adus, Si aelm] lui Hristos i:t~roaga. ca sa He nouf mllosilv in zlua judeealii.

[n tot

ie~it vesti!r(1;8 lor ~ila ..

~=ete:

S lmone

.. .rgtoH, lurnii ,"';01<1,1." m

.?i

:ea~dumnemeasca +
--- -

prea

mlnunate,

la

A postole
roaga

acum, A prsznicului, TrQ ? ar, gla,;;tL 1 al 8-ltEL

sflnte

S jm0

111 e,

pre mi.lo.sUVlIll.l Dumne .. ~.~ ..... - ...•....••

•..

;-,~~

-----

--

-_

~sa~"==============~====~L~UN~"~A~N~lA~'I~U====================·=·==·

gre~eU sufletelor ncastre,

zeu, ce sa oaruiasca iertare de

Al cJ.ruin !l;Cfc)o!,llh lao Greei Lau d


!;,~ll 'canliiri

esre

a:cesla;
Simon.

518. VHllpu5tulu.lu:i

Fac.erea lui T~Man. Peasna

r,

glasul al S-lea. [rmo5.:


no,N)fidire."• .

LA. UTRENlE
La D U.milIilZi~U. este Domnu], Tro parul PrasniCllllui de 2. (IIi, Sla,v~, a] a.postolului, ~i acum, al Pr ...znkuUL D up.1. in tfi'ia Still 0 leghie, S~Gselna gtllsul.ll! 2-l~;J. Po dobie : Cee~ C~ e§'ti lzv\')!1U],,,,

prea m,Ekit pre tine sl ucenlc al san lum~n.al'te-a ar,iila.t ApostiolemihunaJe Iumlneaza suflej

s~ cal'lt~m

ntre eel de sus

tea StapSnuhJ.i, celui Ice ~e-a.

stand ma~n ..

se inchine tie Impreunii cu 'T at§l ~i en Dull ul, Hristoase Dumnezeule. Penfru aeeesta intare:$te Brnsericij ta, $i trimUe

V8nand ell mreaja Ii m b a aposiol.Uor cea laudanii, a. lnvatat nlargEntle paman tu]ui Co

zeeescs pomenirea

ltulmteu~ ea

sa laud

tao

dumne-

sa

ere d in c i0 ~ j 1,0 r bineeuvanlarea fa1. unule fvlUQstive si fubltorule de oemeni, De aoua '~ri.
Siava, ~i acum, ()up~
(l,

tnvaltllriie dumnezeestllor d arurl, epostol pre tinearablndu-te cu judecatfi prea dreapUI~ unul eel drep~~ deDunlnezeugr,Bito~
rule,
Slavi."

ToaUi mdesiuJar,ea bunafa~ fUortie Hrlslos fi..a daruif, ~i

prazrrieului ;

a JQ~W, Soti lJ \,:110.;hl~,Se.J!;!l!.lrH!.glas ul a14·1(:1l.

g'ont preste flne..din Cer luand IQr


..

:RazaDuhuIui

care s'a po-

P o.;ic b ic ; iD~g:ra.bne ~Tl~ampiIla.. .

un lucealar te~atrirnis pre nne ea sa lummezl tot pam,fintiUl~ marif.e epostole Simone, ell

Soarele drepfaj,ei Hristos ca

Apostole, en foctnsuflat de sus. le-el maeut, arzSnd toata in.s,e-' UlchHlea rnullimei dumnezel ..
_!i'

lumina cea ne:apusa ~llmjnezi


pre loti eel cecu
:iii
V,af$€Se

dumnezaestile Jale rillgaciuni slra]uce~tl ~ien dumnezeeasca

credrnn1tl s.asfiirda pornenirea la.


D~ dOlla
orl, i!I:~um~a

eea muriloare sl °t stncaeioasa, nemurnoare ~I.. ne.. stricacioasa Man1uitorule 0 al ara~at~ p,antece~e eel pree In
cural aMpres sflntel

- •Tn firea"" ....'

~] ac.um,. n I'ias.:aw" r~i :

Slay,a.

Prasntculul.
pe 8 ~i sl

celel ce n'a sllut de' nunla sala$luindu-te, ~nnoind ehipul [[rei

Fecloarel

CANOAN.ELE.
A I 'Prar.!'IiCll]ui, eu Inti osul

ornenestl.

A postoluhn

pe 6-

C!ltnvm£iaP:r.l!l:ZfliCll11:l P~~:na 3, Irmos

i.

luond.

fUnd visUerie a derurllor parei,ie-ai tnvata.~aposl-ev.anghel~ce~ti" plht de datole Simone de DUl1~n eZ,8U prlruri fiind, Iu.nina lumil ~i sere mile, dela fns u~riMalntui~o~ in ;to~ p.arnanhut Simone prea rut razcaJ m,aj, pre sus de Iume fericUe ~e--aimeut.
Siava ...

Nil

este

8t1.t'!:t ca DO.m.n nl.;

umneeelascs fa[rm lntru·,

ITtt

Dun mur.itdt:, eel, 1lI,milrQs .•_

tond SalU Simone minunale, eu .stralucbi.h~ dumoezeesculul Dar

pururea vesnlc, pre nne sluii-

,.... "',Ill '~r'-''''''' vuvantU, cet rarajnceput f'" ;oil

cele pres lumlnele din deshd t.e---aluminat


, ~l acum, a KA~(i!.tO<lteL;
A ~,

rtel 0 me ne ~ tl, vrednleule minune,


Sla.va...

acelui ee a. lUfft chipul mate-

ale tntpulul fe-el 'inlors $1 In.. mlna cea Iara rnalerie a Dumnezeiril a vedea~e·annvrednjcU,
j

~spre

vederlle cele urate

de

Sfe~~nicld celcu lolul de mu' •L t nun•• .namte te-a msemnar pre nne Nasca~oar,e de Dumnezeu, cere vrei sa portl lumine cea nemserata~care lumineaza ]umea cu razele dumnezelrll. pre Hrisjos Durtmezeul nostru.·
CONDACUL iti ICO~PL ["odabie;
fiel"!tm

Simoneucenke aI vie iii celei nestddkioase~ 0 m 061 r ,a p5eatul nostru eel viu, ell puterea cea de vieala puw'lfitoare a Deaa.torului de vieaia" a ct:iruia. lucrare ai~uat
';;i
seu m, a NiiscUMarcl:

Pn'lznlcu.lul.

S-ede;aln!lil, ,~b.611r 81 3-1~<i. ma.r:nrisirea" ..

,ris.ipit$i inimlle credlnciosilor

reculmnltlmel

Cur,8;za eea Illminoasa a dumnezeescului Dull} 'mtune-

Ian dupre fiinta, intocmai cu oarnenil te-al fik:ut dupre fire" dln pree curate Fedoaratrupul nesfru SUtpane ~uand.
Peasna 5, IrmOf>; Di!'l~ 0 aptea nec~tll(l~ti nle;•.I~i

Intocmai flmd en p'l}rin~ele

dumnezellor cd,
.

roaga-I~sa

mantuito.arele doqme, si cd, std'cat basmele elinestl, Simone marne. Pre Hristos Dumnezeu

le-el ~uminat, eu glas vestind


ne d.arui.asca Daua.
Dc doua

foe \T6ZUt Darul Duhll~ui1' ..•.•. II:! prea fOC.IC1[e arlual CI.I
.. . I'

I"

..

osardh:\;-in folsor ~ezand.

meremils.

On.

Sl!'!Na,,~t acum, a pr<liznicului.


Peasns 4, r.;n05;

ffi fast' fnlacasurile tele preali:llalte locutnd, maUe si marl invalalud unrua

Ca. eel ee malt

5[8<v8....

ne-aiadas,

--

--

--

--

,~

LUN.O\ MAUT . ~i nClJrn a Nitscatoan"j:


j

b iufru

....d L'€H! egea -recano F" . ro a r a, l


9.. ""

Iatea a rasarit.

ne-a inflorit noua Darul.si drep-

nesterea ta' a ince'laf, sl

o zi de mantuire loti

pomenirea
1111

[ cos.

aposlojului

V mit, Simone
iii .......

Peasns, 1;1 Iemos : Haina '[umi.n()a5,~ dirmi ...

11

.nume de

ra,·na flind
'"

penlru Domnul ~i DlImnezeul


eel atofputernic.
S!II:vii."

nunune, ell revue ai r av n I f


4! A '"

vrednlcule de

nu-

Jumina nd pre cei ce eu dregoste savfjr~esc pomenlrea


aceasta ClI

fericim, cad aceasta tn to a t H lumea ce un so ar e straJuce$te, gonind eu razele luminet preioata nequra, si
0

sa

.... dam, acu

. ''_' t""' ~l cu b .una ere·dlila


1

'sa 0 lau-

ca.

lui,

osardie' sa ne adunam laudandu-l pre dansul caci

si ell iublre 0 cinslesc, Penfru


1

dumnezeesh rnlnunl Mmriu.i'lo'" ...., t .~ t" ~le rui1-t' te-a eratat, d·... d U~] ~" puan tere, eu lucrarea bunaifi1ei sale,

Pre· tine )nSIll·~. luerator de'

rugandu-.se neTncetai pen lru


noi tofl,

acesta sta. lnainte'il lui Hrlstos,

Intru ac:e.a\;ta Iu nii in J 0 .,i!q;!;J P atimirea ~tirt. tUl1.1i aposrol Simon ZB.otul, adic'. d,\'nilonil.
Stih . Se 'l'e"de Hrlstosse
'~ie zJ.ce: - [VNll'lind patlma ta,

cA Simon

aCe5tca

total flira prlhana, iii fa]a lor ~ t ru rusme se se !Ii brace. '. .... rmr In
CONDAC, glasul al 2·1cH. Podb c. :
Pre

aslupe gura cea necredlncioess, a celor ce nu le cunosc pre tine, de Dumnezeu Nasciitoare, ceea ee esfi eu

Sase

~i

acum, a ~1\:;caw"l't:j :

[n a :wce,Ei,,;r.i Simon eel eu suflet mate. Pre lsmn oil slI£eTit rasrigDjr~,

surer

moarte prill Cruce'.

. cesta este Simon carele :si Na-

ta?J.il. se nltme~.t~, c~'~ c~ a .fost rmre la nunta cea din Cana, la care nunta fu chemat Hristos ell 'Ucenicii sai •. ~i a profacnt apa in vin, Deci va7.and Simon rniuunea aceasta a lasat rnireasa, nunta ~i casa, iJ a

propoveduitorii

cei tari.;

invafafurile intelepciunei tn sunet'ele bine credinciosilor, C1!J l.auda sa £erici:m 'loti pre Simon de Dum, n e ze u 'griUtorut cii
°t mamtea scaunu I" s I avei acum Ul sta, ~i ell cei ifara de trupun se veseleste, rugfindu ..se nelncelat
A

p re

urmat dupa Hristos prietenul, ~i facatorul de minuni si aducatorul de miroasa ~~i Mirele sufleteler celor curate. ~i, .;! fost cu iapostolii in. foisor, cand

eel ce eu tarie a pus

s'a pogorat Duhul in chip de limbi de foe, $'i nmplandu-se de aceasta si Incunjurand mai tot pamantul, a ars zellor, ;;i trecandprin toata Mauritania ~i priu Africa a propoveduit pre Hristos, ~i dupa aceea mergand ln Britania, si luminand
I.

toata

in~eladunea

multirne!

Dumne-

pre multi cu cuvantul

~_

pen. lr 0. n.O.'i.to..-fi.

.' '.

E.vangheli •... IU , .•sti.gtrit d. coi ei, ...•.

~~~J~~~.~:.0..:=.1"::::"<':>'~;;;:.,1

atottHtmul Dumnezeu, a. d()b~ndit .~~numele dnpre chipurile ~i obieeiurile sale ..


ClJffia, avut rlvll,~fierblnte spre
In tru ;ace.a;t;tfi. z.l, pomcni rea s[Lnlii Or muce!lim 11 fr;'J.tt:. Alftuj Ffla.Ci!CM ~i Chip r'iilLn "
S'II

credinc io:;;i"~i t [!g ropat acolo;

si pre-

.i!l Cest., en ~iOS~,Sl.·hie "era H.. Adrapinonilor, dar

, bun ~i bland numirei, potrivit avandusi obieeiul cu

di~ ceta, tea era barbat :;;i dnpre purtarea

Still ~ Filatle1f en ,iublrc ali; :l"ra.ti;;p,rc sabie aflat, Gaci Im preu ni cu.fratii, dum:l'le:Zeeliisdi cururn.il. a ]u.aL.

K
,

;'.I; ce;~tJ,·aera.:n din

[0(:,']],1,

din cetatea Prefectou de bun neam~i straluciti t:u<lvere8!,fii

\i.'

r-

asca nonilor

numele, Deci rugandu"se lui Durrmezeu ea sa-i arate lui nn loc intru car'ele fiind csebit, \O~H s]uj:l ~i V;11 hine placea Aui, 1. s' 3. descoperit ~:i. SCi (Inca 5jj:we p.1r~i1e rnarei, la muntele De Sf: zice Meon, nude ducandu-se ,~imulta'vreme petrecand, apoi de acolo pogorttmdu-se spre mare, ~i facand aprcape casa de rugach~ne s{;intului Andre-in ~i rama-

fiind ai carecamia Vitalie domnitor aceleiasi cetati Preieeton, crescnti fiind intru religiositate ~iintru citirea dumnezeestilor SCrlpturi de oarecarele S[<1l11t
~ ;I . -~

si 1,a Vie:1;iii petrecandu- si intru sihastrie ~i rahdare, si multe llJc:r~ri d.e minuni savarsind, s'a mutat ciltre Domnul,

barbat Onisim, tarde propoveduia pre Hristos, De ci mai intaiu a fost cercd~'ti de un oarecare Anghel:ion, ce

Intru 9.ceastl m, prea CllV10SW p5.dntele nostru Law,mtUe enpaee s'a !;avAr~'. ~tih; Oarilcardr;l schimb Lavren~ue cu Dum1l;f;Z;(m a pre'UJ:'!,r!l~, ,

era trimis de la RC)1:!la CI,.1 carti imparatP.iti ,:pi de acesta au fnst trimisi la
Roma catre Lichinie, lara acesta i-a dat spre cercetarea lui Valerian, de carele au fost trimisi[a Potiol a catre guvernatQful Diomid, $i acesta i· a trimis pre ei catre Tertil ce carroulii stap .... nirea Sicitiei" Dec] rlela fieca:1!e g uverna tor dincei ?1;;1a LJ su reri t sJin ~ji feluri de mimci, de care nnam.rmai de (.1.1: fi suferit altul, en adevarat ar :11obosit, s'au (!Ir Iii rnurit, atata erau de grele ~~i esuferite acele munci, In n
~ ." 'I' .

PrLIJ. ostenele d.~pin,!l,t.

lllil1c.:i. Ed.emllll, eel ~~ o~b~rH~]e

Cu ale lor s.l5nterogiidul[lit Doaull'I,e, milueste-ne ~ine mitntue~te pre noi,

Amin,

':0

••

PI:$:il5ml

7~ Irmos :

mone, til1leleple~te ZUoUs le-ei chemal, si obiceiu asemenee chemsreiai ariHat~strig.§.nd: Blnee-sti cuvsntat DO'am n e

Tineril eVl'ee~lL,

inunaUi raVllO aviind

Si-

s~m'f~ihlela Tertil si-au pri.tl!)it fericitnl sfarsit, cad lui Alfios talndu-,i=se limba, ia.ra. Filadelf fiind intins pre grata:r
delier infecat, ~i Chiprian fiind baga.t iut!' '0 ti g'ae in ner'Oan ta ta ; si cl;$<L
acesn trei purtatori de biruinta mutat la eele ceresti,
Inlru
aC6!1l:>tili.

Dumnezeule in veci,
[uind, .~i impreuna

Impreuna co Cuvantul dan..


cu dfinsu],

s au.

Illnd, itnlparati,ei celel de aoolo te~~ai imparta$i't, ,slrigand: Btne


veci.

esf cuvantal Dumne zeule in

zl, pomeinirea prea ~ll"'I\Osu1.u~ pJl.rinrelui nostru ]:i!iihie mal1Q,risi1orul, Stih : J$1111,0 ;'I,... $:'nd 'II ~~A Hn ~~t,t~>
Cu pa~ri~C:dllp .laoDou maeseu se mu:l.i,

Cu

SJa'l/'a" ••

'in~e,ladune

----

.. -"

LUNA M.. \IU

mestenlre pre
j.. i a

chemet, binecuvdnlet esie, PreacuraUi, rodul psnlecehrl '.... t au.


,

mull i-agonit serpele: i.ara, lu Maica lui Dumnezeu pre acela

str,amo$i de de-

minos te-ai arafai. Pentru ceesla pre tine te fericim.

a-

Peasna 8, Irmns, Ml.lzl~~ttle Ngl!.ne".

I'\§J sunt de frumoasepi-

in tru ioti vecli,

cuvloasa este sllimba ta, care a grail slava lui Hrlsios, $i a indemnat sa shige,: Pre Domnul ltiudali si-l -pre;} innalfaii

\;.. cloerele tale S:imone~bine

dfinslll te-al 1m~ preunal, pre carele acum roeg.8-1 de Dumnezeu aratfitorul,e, penlru noi earl ell credint5 si ell draqosle te liludftln pre tineT
ell

ca.ndu-te,

O-t foful

Slav~._.

lui Dumnezeu

adu-

toare de nlantuire hnuror oamenllor, $I lumea il luminal cu


cu canfari sa, '0 slavim,
SVE1'lLNA. Podobic: Fernei
;tU:Z;:ti

t\.. .. l'r·e ceca ee .'. ararat so I" sa ....',._ I"

~i scum,

<i

Nilscaloan:!:

sfralucirHe dumnezeesbei cur.afji


gJ s ...

stralucite fUnd tmpodobH" si raze de miuunl din 'line trimittlnd, te·,ai cuno.........'"' mneeut t S· scuronnone, samanre 1-" vantaUi la nor 0 a del e care
striga:

Cu podoabe

mne~uv~nf~rn pm Tatal ...

prea

inaHa li intru

Pre Domnul UiudatI sl-l


top vecll,
~i aeum, a Ni~cltQarcl;

a lui Hrisios eel prea mtlosfiv, cere pace la 'Ioata lumee, si hiruintil iuhitorulut de H r is t 0 S rege:. ~i nona lertare de gre'~eli

Insufi vaziHonde ~d,ApoS'tole

nasleree ta~ N a seal

Minlea

nu poate

Dumnezeu, slcuvamul a grai slabe~ie1-capre Dumnezeu za.. misllnd l-ei nascut Fecioar.a;
pre earele II prea loti vecii,

0 a. r e

sa

sprue

de

Uiudam pre tine, Simone, ca pre un ueenic de Dumnezeu


'graifnr.
.51a.va, Illti podobie :

$i InantUlire.~ Iulurnr celor ce te

Cu

Duhul ~tatl.d b1itr,iinuL,

inaltffin lnITU

P .... 1l5IHI. 9, Irmo ; Sa clnsttmpopoare, __

tate ~te-ei int a rit caire c.i;irarea

cioarelor tele eelor infrun1use-

Intorcandu·j. meruerea pi-

lumma slralucmd, $I focul Duhulul Juamd) la chip lut'-lcu

;:( r:atat .fe-a! tacu! ~ar~inilor:

cea cereasca ..bucurandu-te Simone epostole ~istand Inelntea Trehnii, vezlpre Fiul In TaHH .. ~i pre dum nezee s o u I Duh.· Penlra eceasle ell credinta p:raz-

I.

nuim prea slinliUl sl dumnezeeasca pomenlrea ta,


Si aeum, a Prajl;rliculu~.
LA LAUDE.
S~ih1:rne pe (3, ale PC82nkull.li

'neseu graiioir', sl ucenic prea

adev.aral.

3, ~i

""re

Apestoiutui

;-1, gl:'llsnl al 4-1ea,

Darulul, al fres r.pre oameni din adall1cu! deserUiciune1 Simone 11la:rite~ le canp
7

. C u treslla

Podo:bil::! Ca pre Uri vitesa .. ,

ta presfte tot~~i apostol $i de lumina purtator si dnstil. de Dumnezeu graitor te-a arata.~
al Dumnezeirf
prlnse,

rulul, celui ce [l-a luminatminlea

du-te Fericite vollor tnvat8~o~ sufleiele noeslre.


~i scum,
Ectanlile
<!.

el j-ts ntuitoru lui .$i apostole, Simone ZUote pree mBri.hz, $1a] nostru p'Bzlforule de eelefe, i',i al JUfUU propovedultorule eel glasnic, roaga .. e f neincetat ~a ne scape pre noi din nevol, sl sa .izDEfveasca,
Praenleulu] ~

Ifcenlee

Sl!!..va., ghi.slll al R-Iell.

SL.AVOSLOV IA eEl'.. MAnE.


~i Otpusrul.

lui celei necu-

CeQ!;U~ tntAiu ~i Olp1Jstt)~aeplhl,

pre tine Feri.ciie,cel

Duhulul preste tine sr a pogoritU in chip de foe, ~i dumnezeesc vas te-a facut

Slraluclrea

LA LITURGHIE.
Fcricirile pe 8. din Canonul Praznicului, Peasna eea de rand pc 4. ~i din al Apostol ului Peasna 6 :pe 4. Prochimenul, glasu] al B-lea.: h!l, tot pamantul a le'9it vestirea lor"., Stih: Cerurile spun. slava lui Dnmnezeu ... ApQstolul" catre Corinteni: Fra,wlJr i)ttmnet!5.fJup1'ctt,ol Afio.s lolii ret' "Ju.al de pre 'irtYmti... Aliluia, glasul r-iul : .
j

osardle ei gonit negura. nedumnezeirii, ~i Iumea ai lumiIeplelor tale euvinle, de Ialne granoru]e~ yarful apostolllor,
nail eu slr.alucireii prea
j

cecu

inle-

Simone de Dumnezeu inteleptite prea 'fericUe'.,

Martmlsl-vor

cerurile minunile tale

propovedu~rei,.pre cei ee dornuau infr-u


intunerecul necuno~UnfeJi,marite, i-al luminat~;d i-al ara tat dumnezeeseulo, prfn credinJa Hi Stap,§nulul si Dumne:z€u,a c,ru'uia paflma ~i moarte ai r8vnit~ ~i. slevel moslenitor le-al
CUI,. Cft
LT..
. .. . ... ~

C:U

stralucirile

Doarnne ... Evanghelia dela Mateiu: In vreme{.l,· eceea 'l).enit~a Jisu.s in ,patriCE, sa, ..
CHINON1CUL ~

In tot parnantul a iesit vestirea lor....

..

un....IJ. rtle.lePI
"..

$I d. ...•
i

e.

..

. •.

A··· ::1": ...

..

+: .."

D
..

ll.ID -. .
':+'10.."~.
~,....,". ~~~~~~~~!J>,::;~~~~;:";4 .
'_""""""'''''=.J

- -----

---...-- ---

--

~,~.-

~~~~P;::;~.~.

~~~;:::-m~~~~~~~~

LUNA MAIU

INTRU ACt:ASTA LUNA


Sf4ntul sfintlttJI IN 119.:11.£. mucenic Mocbie, Co astantlnup oIei. '~i lnnclrea

carele plerzl de To] laberUe vr"a"J'ma~Po-r. p' urure a- pomeniie . - ~ '"'Y-!l. Pentnl aceea HsUizi pl'aznuinl eu drauoste sfanta ~i purtatoare de lumina pomenirea le, lauda ;if s.lava Muce'nicilor .. 0 <:;1 .. . ,
'I:.• .•

ca

sable ferecaW

din Cer,

L!:I. IDa am o e stri&Bu-a:m, Sti nirile Pra:r;n [culm ~i ~~ ale MUCf;l'licuiu[, glS,Slil al 4-lell.

Stu-v

L'

Podobie:

Ca pre un viteaz ...

1ntarirea ~ '~,ei Ia Doarnna ftip,turei1 .s cad prlntr'insa se si inla reste, ~:ipre neamurile cele inl prolivnice" si pre vrajma~U eei en

J1.,

mpar.ate,i:isa

inchina aeum

ceUilHoF, j~w

tarea chinuindu-te

~i eu route' zdroblndu-te, ~i de Ioc toplndu-te, sl cu fiarele luphindu-te Ferlcile, ~i cu :mu ..

biruintei, $1 If.e~aj unit ell cetele

tajndu·te~ nu le.. i Jep,adal de a Hhrislos, nu ai jerHn ldolllor. Pentru aceea al prlrnll cununlle

~i de sable

celor

grumnjU i'naJti" ii supune

sceptrunlorsi

estl infarirea

picloare]e cf·,edincio.~Hor Hi imparafi, sldQ',and: Tu Fecioara, lmparafilo r.,

sub

pentru

fara

de trup, rliJgandu~te
IlCUm,

lume,
a I?mznimll.ll. Prazr,iC'ului,
glaeul al 4~le<li:

Slav!. ~i
Troparul

STlliOAVNA Tmpa:ml:Muc:enil;:ulul,

IJrazniculuI, Slava.

$i coroanei

si

Si parta,,? obiceiurilor ..•


~j:llCUIl'll

toaiEi hnnea ces de sub so-are,


fed cite, Irumusejea patinlUorHo1!", podoebe preojllor, Intru 0 stare

soarele eel hunlnos af rasarit de ciItre epus, lumlnand

Ca

Ale MUoI;;I;ln k:ull1i, ase menea ••

(;,autii III BIAr~ill]l cartEt Tro P ""fuT In nolrel, glasul ace la ~.

torule, de Dumnezeu

cu ful,gerUe chinutrei, cugeta·

toarea de Dumnezeu:

N,aseaioar,ei de Dumnezeu CU cu vi[nfa i~~ in~ china inUirirea lei, la NHsca ..

(3:' e Ia t e a

nezeu ferlcite Mochie.


, -.

cusfinfU l,ngeri'l eel.ceal plerdut puterea Yn~elaciuneit de Dum-

credinta;:;?i chlnulrea, sl ell harha:f.ia


, . '. '}
"

I nfierbanUindu-l:e
..

culesca, ~i prtntr'insa se paze~Ie ~i se i'nUire~e!l sir j gd n d caire d§nsa: Bueurii-te n,adej~ deaiuturormll!l'giniJor paillan~ iului ..

"I tru d'" .." s a ",~",." sa ve .. In . ansa - mtarn ...

ca,c:i,

de buna escultndu-te ell


in-

a~indu-Ie Moc~ie, .Ie-ai facul


(" .
-'

'::l

.......'..,
,
'.'

-'

.'

r:1 C[';'SPREZECE LA 'UTRENIE


CANOANELE.
A! Prl!lznkutu1
ell

ZILE

'95

Irmosul pe B, !}i lit

ranH pre vrajmo~ulJ~i.

s.anghJrile lale ai innecet aedumnezeiree, ~i eu nevoinfe~e tale· c,ele de fup~a ai


Blrz§n~

Cu

SI;1,'/1",.

Pell~~ a 1, gl~<;111 al 4~1~;:;" I n'lto:;·

Desclnde-votu gura mea.

du-te de Iec, ai (Irs ioah] deserUidunea necredinciosilor.


, ~i acum, a ~il.sdh{lal'ei:

care 0 ai mnHirH ell IIU"" nurl, ~i a ocroteste pre dansa de vrajrnCl$ii de all neam, f$i de

aze~te Siapan,ra cetetee ta,

rizboa:8 dinlre nesmnl ce este Iniru dansa, de sable, $i neresle de moerlesl de foamete,

PricInii de hill ell rle te-al arEU'aJ nona Preaeur {Ita, ca una ce ed pr:hn~it loatf.i pli n ire a

mi$caU' de cutremur: $l

de foe, ~i

fe..

Dumnezelrll: pen t ru eceea toti dinlr'un gIas strigaml pielm ..


preuna cu ing,eru~: Bueura-te
ceea ce e:;;U de Dumnezeu"

pomenirea ta cea purfaroare de h.ln.l1ina ~Iluarfta, Mucenice pree lallda~e.

biciunea cugetuluimeu caIre lalh1l1ea leudelor laie, ~i Irlmlte lu,minainimUmele,. COl sa laud
1

I d ~ .....' .narepseaza-nu

d.aruita..
.

LI

'[,l ~ ~f "' ' r encrre, s I''a-

P¢1!.3:iill:

J Irmos :

@j

~.'.'., .• ~

Nil

tntru Ir:~l,eiP~iune."

foctcpindu-ji-se gra.simea~ fe·ai facuwm.ai~amLilli~ decat anrul,

C u ferul

ela. t.,e., t.a.·St~. )?.. l1.. i~ 'p. a.rfi.. a. a e, ..•. tease c et a 11! 0 .r~auda:ndu-se 1nlru time, Uelmparaiului ~i Dumnezeulul [I-a inchine] 11u8.ei eea marlJiuilocu~,e.

~1JvjtElndu-ie ~i de

si credlntei ajutor, de Dumnezeu fericlte Mochie.

sl pecele peilmllor lui Hrlslos,

ternelul ei fericUe Mochieprea i.ntelepf€t . podoehe mucenlci-

lumlna patlmllor Fa~,ehimlnezt

Btseri ca, ca pre unu] ea en

slea mu~iIluminoesd. te cunoasle pre tine apre


0

~auda ma.r,e .. ,
Prin

nuri ~:icatre lupte, Pentm aeeca ai,surpat pre $ a rp e I eel cu e

puterea Crucl:i tntadndu-ji slabidunea fa M 0- C hm e, Hira indoiala ammers cafre chiII

~or.

moerlea eea vremel .. , "mea al cS.*~iga1~auda nemurltoare, prin durerile frup ului al aflat desfi'Har·ea C€B v~nica precum aj pofHtMucemce nebl ..
rulte,

---

---~

~~

$if.a dela strlcadune ,catre ncs'fricac:iune te-ai mutat, ~i el tncaput bucurdndu-te, fac8ndu~t,e parla~ inge rll or Mochie.

P rin draqoslea ,..•

S]a''1iL·~i.a

eea desav,ar~

.•.,PII.~' acum. toata _ · nad.; ~~ea ,M,i~ntullQru.le'. Pre care pazeste-o Imparat,e a: toete, $i 0 InBntue$fe din nevol; ~j de la vrajma~ii eel :ra.i.

@j

atlandu~te pre tine lac.a,~ prea cur-at, s' a tntrupaf dln pree cu... .. '1' t· II ' ... fa te sanquurue taje, ~1 d upa nastere le-a ,aralaf nestric:ata.

I nte.l~pciunea lui. Dumnezeu

Si Ileum,

8.

~asoii.toarei :

trupul preste tot, te-ai desbracat de hainele

S trujlndu-ji-se

lei de demu If"t$1 re-ar im b'" t .'.." oraca eJ .• '.~ en podoaba nestricaciunei, $i foedcsfa,tezi de lemnul vietH veI

eele de piele ale ornorarel ee-

selindu .. e. t

tnfeJepciune ~, in ,~ puiere $Hn bogafie ne Hiudam,


,~Cal1U esle sfant afarti de fine, . ~h .. . "JU blt 0 nne d' o ameru, ~ . te
)1

Nu intru

lrrncsul:

,~ciin.tru tine IntelelJdunea Ta"'1 . • t . ',",.,ns ,~f'·6_UI. cea JPOS"'o' tmea H . t oase,

Condacul

,i

Icosul Praemculul.

Zidiforul en mana 'lui cea tare te-a manluit pre' line'. RAurDe chmurllor nu au miscal lumul suflelulul tau eel neslramutaf inlelepte Moehle,

nlcl cum nu te-a innecaf,caci

A dsnclmea

nedumnezeiril

I,'

Sede-lI..Ina. gIasuLal 4-1eil. Podcbie ; D'egrnb ne l[ll~llIpln,L.

rUe Moehle.
Slavii
l

ai rasarU dele apusurl ptnimitorul,e $1 el hnninai Ioata iumea ell lucirea dumnezeestllor tale chinuri, si ajungand "Ie .. gat lao imparaleasa cetalilof leai desl eg,at prin sable F erieite, $i 1e-ai sun calr,e cetatea cee de sus, ce sa fil ell Hrlslos, nla ..
j I

Stea

cee buna a __ netan or pre a u '-'t""'toi(' m·arite, te-al Iuminat en dureriie

I ,",' b mpodoblndu
tara

SIlJ.vii ...

..te eu vederea ,

paUrn.iIei celel fiicatoar€ de bu""I' ....-H • OJb- anf'" "'- )(., .. no ap, ~I fa d'" d s.. raman ~l e '· '" t~··l rane Ie-st asernenar UiJ.gen or,
ca un de trup,

~j

IlC1.im1l.

Prazrueului,
,1

Peasna 4,

mos:

natatea sa.

rea lui, .,i-a zidn Iu.i$i trup din sangiuirile taie,$i unul 1n doua Uri se na~te,Maic:ii Fecioara, mdnhifndu-ne pre' noi cu buPeasna 5, Irmos :

C e1a- ce a ZI'·d·t roate CU VOl'" I'.


J&.f ~

~i acum~ a NA5c~toarei:

C e;:~:,:~~u::~:;~·.leC
tare, la tine se pleacet~ ~i intapulernieeste pururea tlneHrlstoese, pre s eelpare
rlndu-se ell credillta ta, se fm-

""""""""""""",==========~~I,;,;;,N",;U;;,[\;,;;-

S,;";PR;;;1t:;;;;;ZE;;;;;C;;;;E;,,,;;;;Z[~tE;;;;,,====-='=··-

-"

~=-.--...._-. '_'-...,;" ".~

si cu eredlnta, puitorul eelmare


de nevoin]e
-6

u dragoste ~i cu nadejde

fnfrarmat pre ostasul eel tare el buneicredinle; penlru aceasta a surpat


Uhiain~eliiciunei. draqoslea cea '

idle s'a rllnUmullintca. draellor, Cllg'cUltorule de: 0 u m n e t: eu, vrednicule delauds,


Cirudila

pamantu~, Fericlle, cu r n e] e

eu 8angiurile- tale s'a a.sfinlU

catre lrup, $i ell voire necurmala uUafldu· ..te la frumuseleeHlrelul, intru nlmlca
aj soeoflt munclle prea laudele.
Sla.vil.,."

D espartUu.;tl·'ili

cuqetul de

, se1eaza prea ferlelte,


SL!!.vii •.,

.Biserica avandu~te pre line morgarUar lumlnos ~i. CiRSiil; 'in sterna sa se infrumu-

R.d.flncuI muceniei neudal ai treeul, ~i ca.ire Umanurile· cele bune . st cele de sus eu loatil

avulia aiajuns~
nuna biruintei,
$1

prlmind

cu-

pre line puterea eea 1iitoare esupra vr,fijma$ului cehn neva~ £. '" r....... ' ZU,t a acesnna puterea caa .'ara larie 0 a surpal Hrlstos,
t:;;i acum, a N,nscatonr-ei:

Hucenicu'~ U'iu ca~ligandlll-te

acUIflII, a Niisd!i.1Q.ll.rei-

los eel ce este -adanetmee milostivtrei, scoate-ma din adantuesle de vafamarea cugeielor

Ceea ce ai nascul pre 'Hr.is-

ne-ai nascul noua mai pre sus

~. •· d e anJ~ pre stra...'1ucirea T' H.!IU in . .111""1•


I

Pre l'umlna cee mill pre sus om,

elmea pacatelorr ca una ce sin .. gura, e~,timf~osUv5.Si rna man-

celor tmprollvnlce,
Irmosul:

de cuvant, facandu-se
Fecioara,
Pell;~[Ia 6,

bogalia b un1iHilei, prea curata


Irmes:

din

pre care sa 0 paze~U nevaiamaUi de tot felul de diutaie.

lor, asblzl,~1 a inehinat ManiuiloruIe, loaUi illt.arire'6 ei,

Cet~;:;~;~~.~~~~:~~ tie,
cet~li.
» curs

Jertfi.voiu fie eu :glas de :,~tanda, oamne, Biser:kaskig.a D :"catre fine, de sartgele dracllor j,curatindu~seJ cu sangele eel
prin rnl] "co-asia ta".
cormAC,
0 So liv j r

e din

:!lllLS,IJ~tl.j

2-108&.

Podob~e :Pre in,tadre,a_ hune] credinte •."

Ltlra.:r. m.'.andu-Ie.

cU. . __

avo az aj~
7

~~~~i~~"""'al:-:0~~""'J;:.-8:lk~"b,"~~~~'n's~~~~"""';'s;'~~~""'6~o;:'!.::.<!o':'r'i:+.!!:I'a_~-~_~':;.(I_Yl+~.~_~.-_~~~~

--

--

-----

--

,-

---

-----

LUNA ~"Am

bunei eradlnle, iaberile neere-

tru aceasta sieu tngerl.i bueurandu-fe:, m:antue.,te de prime] .. dil pre eel ce te l.auda pre tine..

dincio$Uor le-al S1aramat sfintile Muceniccl' ~i cununa dela Domnul ai primit r-1ochie; pen-

piindu-se, a rtiJ.sturDOJ!t, jertfelnicul, !}i prinzandu-l marturisi pre Hr istos, Dumnezeu adevarat: ~tma.i intaiu span-

to'Ii.

rugandu~:feneiucetat pentru noi

zurdndu-l, apoi l-a strujit pre tample ~i preste falci ~i pre coaste. Dupa ,acestea aprinzand un c:uptOi"Cl."I smoala ~i cu c~IV~i ell vite atata cat sc ii:'l~lla vapaia ca la ~apte coti, 1.1. bagarl In mijJocul focului. $,\ cupriaeaudu-l toeul,

invlUuil de nenumal'ate ispite $i de turburarea cea cumplita .. ...... nu Ad""raznesc, nICI po t a gnu In . laudele tale prea fericUe sfintife r.lucenice; ci ca unul ce e~ti iZVOf, spal:a gre~elHe mele cele mu1te,~i le roa.ga ca sa mi se
j

A vand sullet spureat

leo

s,

sitrup

I-a. pazit sanatos, ~l se vedea cum ca umbla Sfantul in euptor ~icu at~i trei barba~i s1avitiJ dintru care fata unuia stl'~lu.c·e.a.mai mult de cat razele suarelui, $i a ie~it Sfantul nearssi salla~
foeul nici rnacar de parul lui, care foe varsandu-se afara, a ars de tot pre antipatn) sipre nona barbati dintr'acei ce erau cu danS'1.11. atata cat" nu s'a a.flat nici macar o mica parte din trupurile lor dupa
tos, neatingfmdu-:&e

dea c'UY8nl' spre a deschtde


Intru aceaslli tultli sfin,Llulul

gura, ca unul ce fe rogi neineet«' penfru nol io1j~


luna tn
rnuecnic I'.'Iochi~.
11 gllej pomeilirea stnnStit; Pre tlne eel, 'I;~ de nebuncasea ln~ladune ioc;~i-a'i bAtllt, Mochi~ne~red1ncio=!iii eu !lllbia te-au OLnar~t. Biue clIg$t3to!IJll'1'lochie tn a unspreaeces :z;i, laierea, eapului pri.mi.

ce s'a potolit focul. Deci, dupa ce a Ie~it sfantul neva-

tamat dip euptor, atuncea a foot bagat tn temnifi de Talasie printul; dupa aceea sosind antipatul Maxim, fu scos lepede de Hristos, ci mai vartOis aevea

la Intrebare, ~i nesnpuindu ... ca sa se se

eesta a fost in z.Hele imparatul ui Dj~cli~ian~i ale. ltu~.Laodichie antipatul E1ilrOlpe~. ~'l era. preot al sfintei bisericii lui Dumnezen eelei din. Amfipol. P,~l"in.tHlui se numeau Eufeatie si Eustatia, trA.gandu-se din Roma cea veche, de bun neam si bogati. lara sfantul Moehle se nevoiea pl.lrurea. la inv!\tAtura !11propoveduia pre Hristos, ~i poruncia tuturor, si-i sfa.tuia, sa se apere de ratacirea idolilor, Deci

::I M

marturisindu-l, a fest legat de dona 'roate, de care fu ealcat .~ zdrobit, '!'it izbaviedu-se dintr'aeele roate 'prea mi.. nunat, fudat la flare, dar nici acelea nu-i stricara nimic, Pentruaceasta tot popornl 3 str~gat'Cot sa ..l slobozensca ~i fu trimis catre stapanitoml Filipisie Ia Pesintupol cetatea Trachiei, ,cate acum se chiama Iraclia, $i die acolo se trimise la Vizantia nude si capul i s'a taieat. ~i atuncifu i:ngmpat cu 0 mila de 'Ioc dela cetate in ~aturi Iara dup:t
aceea sidindu-i marele Constantin 0 biserica tnfrumusetata ~i de tnult pre], fu mutat Sfantul tntr'tnsa, Si se face soborul lui in cinstita ~i prea sfdnta

fiiclnd antipatul jertfa la mincinosul dumnezen Dionis, si adnnandu-se inchi:nMQrii de idoli, ,iar~,Sf.1ntul apro-

sa. mucenie,

S-ar putea să vă placă și