Sunteți pe pagina 1din 31

Vviljs;'f,fisi aruexA

* .0
m norAnAnEA sENATULUI
llL ow), { /o. x-oto

REGULAMENT
prffid acordarea burselor qi a altor forme de sprijin material
pentru studen{i

DISPOZITII GBNERALE

Art. I Stabilirea criteriilor de acordare a burselor gi a altor fbrrne de spriiin material pentru
studenlii din Universitatea."Lucian Blaga" din Sibiu se face in baza:
.
Legii educaliei nalionale nr. ll2Ol l, publicat5. in Monitorul Oficial al RornAniei
nr. l8/10 ianuarie 201 l, cr,r rnodificdrile gi cornpletdrile ulterioare;
. Ordinului MEN nr. 3392127.02.2017 privind stabilirea criteriilor generale de
acordare a burselor qi a altor fbrme de sprijin material pentru studen{ii gi cursan!ii din
invalam6ntul superior de stat, invdldm6nt cu fiecven{6, modificat gi completat prin Ordinul
MEN 41041201 7, publicat in M.O. nr. 523105.07 .2017 qi Adresa MEN nr. 298lGPl13.07 .2017;
o Contractr"rlui institulional al Universitdtii .,Lucian Blaga" din Sibiu incheiat cu
MEN:
. Ordinului MECTS nr. 3666 din 30 martie 2012 privind Codul drepturilor gi
obligaliilor studentu lui.

Tipuri de burse

Art.2tLJniversitatea,.Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS) acordd urmdtoarele tipLrri de


burse:
(l) pentru stimularea performan(ei, care se impart in burse de excelen(i, de
brrrse
performan(I ;i de merit;
(2) burse sociale, pentru sus{inerea financiard a studen(ilor cu venituri reduse, al
cdror cuantum minim este propus anual de Consiliul Nalional pentru Finan{area
invd![mdntulLri Superior, raportAndu-se la costurile reale pentru masd gi caz.are1'
(3) hurse sociale ocazionule, pentru sus(inerea financiard a studen{ilor cu venituri
reduse:
(4) burse speciale acordate de Universitatea ..Lucian Blaga" din Sibiu;
(5) hurse private, in condiliile Legii nr. 37612004, pe bazd de contract incheiat cu
operatori economici sau cll alte persoane juridice sau fizice de tipul celor
prevdzute la art.205, alin. (10) din Legea ll20ll cu modificdrile qi completdrile
ulterioare.

1
Articolul 2 a fost rnodificat prin art.16 din HotdrArea Ser.ratului nr.4372129.10.2020.

I
Wy,f,1jftU,f,il:i

BURSE PENTRU STIMULAREA PERFoRMANTEI - BURSA DE NXCEINNIA

Art.32
(l) Bursa de excelen{[, acordatd de cdtre ULBS studenfilor de la ciclurile licenld qi
master, cursuri cu frecven(ir.fdrd la.rd sau cu tuxii. este de 3 categorii: bursu de
excelen(ci Stiin(ificii, bursa de excelenld sportivd Ei bursu de excelen{d culturol -
artisticii.
(2) Bursa de excelenfl se acordd unui student, intr-un ciclu de invd{5rndnt, prin
concurs la nivel de universitate, o singurii datci, pe durata prevdzutd la Art.32,
alin (l). Se analizeazd acl"ivitatea pe maxim 2 ani universitari precedenli. Pentru
studenlii de la master, se va lua in considerare gi activitatea desfhguratd in anul
terminal de licen{d. Pentru studen{ii de la master dorneniul Drept se va lua in
considerare doar activitatea desltguratd in anul terminal de licenld.
(3) Bursa de excelenffl poate fi cumulatf, cu bursa sociald, bursa social[ ocazionald si
bursa special6.
(4) Numdrul de burse de excelen{d acordate de ULBS intr-un an universitar depinde
de bugetul disponibil.
(5) Sursa de finan{are se asigurd din aloca{ii bugetare pentru studen{ii gcolariza{i fird
taxd gi din venituri proprii din taxe de qcolarizare gi alte surse legal constituite.
pentrlr studenlii cu tax6.
Art.4 Cuantumul bursei de excelenld este de 1050 lei. Cuantumu[ bursei de excelen{d se
poate modifica doar cu aprobarea Senatului ULBS.
Art. 5 Dosarul de concurs va fi depus la secretariatul Facultdlii, va fi analizat de Comisia
de acordare a burselor pe f-acultate.
Art. 6 Aprobarea gi nominalizarea acestor burse este de competenfa Comisiei Centrale
de acordare a burselor pe Universitate.
Art. 7 in cazul neacorddrii nr"rmdrr"rlui maxim de burse de excelen{d. fbndul de burse
nealocat se redistribuie pe facultAli, conform Art.35, alin. (2) qi Art.36, alin. (2).

2
Articolele 3-6 au fost rnodificate prin aft. 16 din Hotdrdrea Senatului nr.4372129.10.2020.

2
Vryift[flilq
Bursa de excelenlir stiintiJicti

Arl. Criteriile de acordare a bursei de excelenta qtiinf itica sunt:


83
(l) indeplinirea condiliei prevdzute la Art. 33, alin (4);
(2) oblinerea unor rezultate deosebite in activitatea de cercetare gtiin[ifica, concretizate
in:
Cotegorie Categorii punctste Punctaj
Brevet de invenlie. alte produse clr
100 puncte/numdr de autori
drept de proprietate intelectuald
Articol publicat in reviste ISI 90 puncte/numdr de autori
Articol publicat in reviste BDI 80 puncte/numdr de autori
Carte tipdritir in editurd 90 puncte/numdr de autori/ 60
A interna{ionala/na[ionala puncte/num5r de autori
Premii oblinute Ia manif'estdri Locul I 90 puncte/40 puncte
-
;tiinlifice internafionale din Locul Il - 80 puncte/30 puncte
strdindtate/{ar6* Locul III -- 70 puncte/2O puncte
*minim 25Yo din participanti sunt
Locurile IV-VI-50 puncte - strdindtate
participanti strdini
Participdri Ia cont-erin(e in strdindtate
40 puncte
(cu lucrare)
Particip6ri la sesiuni gtiin{ifice
studenlegti interna{ionale/lard* (cu
lucrare) 30 pLrncte
B *minim 25o/, din participan{i sunt
participanti strdini
Premii obfinLrte la manifestdri Locul l-20 puncte
;tiin!ifice nafionale Locul II l5 puncte
Locul III
- l0 puncte
Participdri la manif-estdri Etiintifice in
l0 puncte
strdindtate (fbrd lucrare)

(3) Pentru acordarea burselor, se vor utlhza cu prioritate criteriile din categoria A. Criteriile
din oategoria B vor fi utilizate, cumulativ cu cele din categoria A, doar in cazul in care, in
urma aplicdrii criteriilor din categoria A, nu se vor fi acordat toate bursele disponibile la
nivelul instituliei.
Art. 9 Bursa de excelen[d gtiin{ificd se acord[ in cazul cumul5rii a minimum l 00 puncte.

3
Articolele 8-9 aLr fbst modificate prin art. 1(r clin Hotirrdrea Senatului nr.4312129.10.2020.
WvilI..ilr;fiffi
Bursa de excelenld sportivd

Art. l0a Criteriile de acordare a bursei de excelenfd sportivd sunt:


(l) indeplinirea condiliei prevdzute la Art. 33, alin (4);
(2) oblinerea unor rezultate deosebite in activitatea sportiv[, concretizate in:
Categorii de manifestiiri p unctate Punctaj
Olimpiadii
Meda a de aur r00
Meda a de argint 90
Medalia de bronz 80
Locurile IV VI 70
Participare 40
Cumpionatele mondiale
Medalia de aur )0
Medalia de argint 30
Medalia de bronz 70

Locurile lV VI 50
Partic ipare
- l0
Campionote europene
Medal a de aur 30
Meda a de argint 70
Meda a de bronz 50
Locurile IV VI 50
Participare
- z0
Campionate nalionale
Medalia de aur z0
Medalia de argint l5
Medalia de bronz l0

Art. ll Bursa de excelen{d sportiva se acordd in cazul cumularii a minirnum 100


puncte.

a
Articolele 10-[1 au fbst rnorliflcatc prin art. l6 clin Hotirrirea Ser.ratului nr.4312129.10.2020.
Vy,fljffiflilU
Bursa de excelentd cultural artisticd
-
Art. l2s Criteriile de acordare a bursei de excelen{d cLrltLrral-artisticd surrt:
( l) indeplirrirea condiliei prevdzr"rte [a Art. 33, alin (4);
(2) oblinerea Llnor rezultate deosebite irr activitatea cultural artisticS, concretizate in:

Categorii punctote Punctaj


Concursurilmanifesldri internalionale tn strdindtute/Festivalul
International de Testru de la Sibiu
Premiu de excelen{d r00
Premiul I 90
Premiul II 80
Premiul III 70
Locurile lV-Vl 50
Participare* 30
* Un rol intr-o piesd se ia ir
considerare o singurS datd

Art. t3 Bursa de excelen{d cultural - artisticd se acordd in cazul cr-rrnuldrii a minimum


100 puncte.
Art. t4 in cazul pLrnctajelor egale. pentru toate tipurile de burse de excelentd,
departajarea se face pe baza rnediei ponderate (Mp) din anul precedent /media examenului de
ticen{a. Dacd egalitatea persistS, departajarea se va face de cdtre Comisia centrala de acordare a
burselor pe Universitate.
Znoti discip\ind x ptLncte credite /discipliniL
*O -
\puncte credite

s Articolele 1.2-14 au lbst rnoclilicate prin art. l(r din HotirlArea Senatitlr.ti nr.43'72129.10.2020.
UNIVERSITATEA

w- i.I]CIAN tit-ACA
DrN StBrU-

BURSE PENTRU STIMULAREA PERFORMANTEI -BURSA DE PERFORMANTA

Art.
156 Bursa de perfbrman{d se atribr"rie studen!ilor integraligti pe durata unui semestru
universitar (inclusiv pe perioada vacanfelor), incepAnd cu anul II de stLrdii, rnai pufin pe perioada
de suspendare a contractului de studii.
Art. l6 FondLrl burselor de perfbrmantd, alocat de la bugetul de stat. este de minimum
l0% din fondul de burse alocat facultdlii.
Art. 17 Cuanturnul bLrrsei de perfbrmanfd este de 800 lei. Cuantumul bursei de
perforrnan{d se poate modifica doar cu aprobarea Senatului ULBS.
Art. l8 Condi|ii de acordare a bursei de performanld
( I ) Bursa de perfonnan!5 se acordd studenlilor integralisti, cursuri cu.frecvenld, .fiird
toxii suu cu taxii. de la programele de licen(d Si musterut, propor{ional pe fiecare
an. luAndu-se in considerare mediu ponderotd (Mp) oblinutd dupd cum urrneazd:
a. pentrll semestrul I se ia in considerare media ponderatd obtrinutd dupd
sesiunea ordinard de examene a semestrului II (inaintea sesiunii de
restanle/mdriri de note) din anul universitar precedent;
b. pentru semestrul II se ia in considerare media ponderatd obtinutd dupd
sesiunea ordinard de examene a semestrului I (inaintea sesiunii de restan(e),
din anul universitar curent:
(2) Pentru ciclul de licenld bursa de perfbrman{d se acordd studen[ilor care au realizat
media ponderald minimd, 9, 50.
(3) Pentru ciclul de muster bursa de perfbrmanqd se acordd studen[ilor care au realizat
media ponderatd minimd 9,80.
(4)
a. Acordarea bursei de performan{6 se face in ordine descrescdtoare a
mediilor, in limita fondurilor constituite pe facultate pentru br"rrsele de
perfbrmanlS, indif-erent dacd studenlii studiazd in regim fEr6 taxd sau cu
taxd.
b.
Studen{ii cu tax[ beneficiazd de bursd de perfbrmantd. in aceleagi condilii
cu studenlii lird taxd, in limita fondului de burse destinat finan(6rii acestui
tip de burs6, din veniturile proprii ale facult6lilor.
(5) BLrrsele de perfbnnanld, din fondul de burse de la bugetul de stat, rimase
neacordate in cadrul facultdlii, se transformd in burse de merit.
(6) BLrrsele de performanld, din fondul de burse constituit din taxe de gcolarizare,
rdmase neacordate, se pot transfbrma in burse sociale ocazionale.
(7) in cazul mediilor egale, departajarea se f'ace pebaza urmdtoarelor criterii. luate in
considerare in ordinea urmdtoare:
media ponderatd pe semestrnl precedent;

6 fbst mocliflcate priu art. 1(r clin HotarArea Senatr,rlui nr.4372129.10.2020.


Articolele 15-t8 aLr
Wy,f.1jiift;'f,il:i
rrota oblinutd la disciplina cu cele mai multe credite (in cazul in care sunt
mai multe discipline cu numdr egal de credite se face media aritmeticd a
acestor note);
rnedia ponderata a anului de studiu precedent (in cazul studerrtilor de anul
I. se va lua in considerare media examenului de Bacalaureat);
Acest lucru se va repeta p6nd se va ajunge inclusiv la media oblinutd la Examenul de licentS,
apoi defalcat pe probe/Bacalaureat, apoi defalcat pe probe: intAi Proba obligatorie: Limba
rom6na, apoi Proba obligatorie a profilului Ei apoi Proba la alegere).

BURSE PENTRU STIMULAREA PBRFORMANTBI -BURSA DE MERTT

Art. 197 Fondul alocat de la bugetul destut pentru acest tip de bursd este constituit din
maxim 600/o din fbndLrl de burse alocat facultalii. in concordan{d cu Art. 6, alin. (3) - pentru
studenlii 17rd taxd, la care se adaugd situa{iile prevdzute Ia Art. 18, alin. (5) qi din venituri
proprii ale facult6lilor conforrn Art 36, alin (l) - pentru studenfii cu taxd.
Art" 20 Cuantumul bursei de merit este de 700 lei. Cuantumul bursei de merit se poate
modiflca doar cu aprobarea Senatului ULBS.
ArL 2l Condilii cle ucordure a burselor de merit
( l) Bursele de merit se acordd studen(ilor fbrd taxd gi cr"r taxd de la cursurile cu
fiecven{5. de la programele de licenlS gi masterat, incepAnd cu anul Ide studiu.
Studentii de la programele IFR/lD beneflciazd de burse de rnerit. conform ArI22.
a. Pentru semestrul I. anul I de studii, se ia in considerare, media oblinutd la
examenul de admitere ^ media minimii fiind:
pentru ciclul de licenlii: 8,00;
pentru ciclLrl de master: 9,30;
La medii egale se ia in considerare nota oblinuta la examenul de
baculuureal. [a disciplina obligatorie a profilului, (ciclul licenld). respectiv
nota oblinutd la proba de sus{inere a lucrdrii de licen{a (ciclul master).
b. Pentru semestrul I, incepAnd cu anul II de studii universitare, pentru studentii
integraligti, sunt luate in considerare rezultatele prof'esionale ale semestrului
II din anul universitar precedent, dupi sesiunea ordinard de examene
(inaintea sesiunii de restan{e/mdriri de note), media minimd tlind:
pentru ciclul de licenlii: 8,00:
pentrlr cicluI de master: 9,30;
La medii egale, departajarea se f-ace conform Art. 18, alin (7).
c. Perrtru semestrul II. pentru studen{ii integraligti, sunt luate in considerare
rezr.rltatele profesionale ale semestrului I din anul universitar curent, dupd
sesiunea ordinard de examene (inaintea sesiunii de restan{e), media minimii
flind:

7 tbst rnocliflcate priu art. l(r din Hotitrdrea Seuatulr.ri nr.4372129.10.2020.


Articolele 19-2 1 au
Vvlijiift;fiilt
- pentrlr ciclul de licen(d: 8,00;
- pentru ciclLrl de indfdrnAnt master: 9,30;
La medii egale. departajarea se face confbrm Art. 18, alin (7).
(2) Bursele se acordd in ordinea descrescdtoare a mediilor, in lirrita lbndului de burrse
constitr"rit pentru acest tip de burse.

Bursa de merit finan(at[ din fondurile IFR/ID

Art. 228
( l) Bursa de merit, finan{a{5 din veniturile din taxe de ;colarizare. se va acorda
studen!ilor de la inv6{6mAntul tiecvenld redusd/invdldmAnt la distan!6, in limita
fbndului alocat, incep6nd cu semestrul II al anLrlui I de studii.
(2) Pentru stLrden{ii anului I, br-rrsa de merit se acordd pe baza mediei ponderate
aferente disciplinelor din primul semestru, dupa sesiunea ordinard de examene
(inaintea sesiunii de restante)
(3) Bursa de merit. incepAnd cu anul II de studii, se poate acorda studen[ilor
integraligti la inceputul anului universitar, pebaza mediei ponderate din semestrul
II al anLrlui universitar precedent, dupd sesiunea ordinard de examene (inaintea
sesiunii de restan{e gi mdriri).
(4) Media ponderatd minimd de acordare a bursei este 8,00 pentru toate programele
de studiu de [a ciclul de licen{a Si 9,30 pentru toate programele de studiu de la
ciclul de master.
(5) La medii egale, departajarea se face confbrm Art. 18, alin. (7).
(6) Bursele se acordd in ordinea descrescdtoare a mediilor ponderate in limita
fbndulLri constituit pentrll finan{area acestor burse.
(7) Cuantumul bursei de merit pe Lln semestru este echivalentul a t/z din cuantumul
taxei de qcolarizare lspecializare din anul universitar in care se acordd bursa.
(8) in anul universitar in curs" numdrul de burse se stabilegte pe an de studiu gi
specializare, cAte o bursd la un numdr de 40 studen{i.
Plata bursei se face pentrLr fiecare semestrLl intr-o trangd, dupd cum urmeazd:
Pentru semestrul I
o in lr"rna decembrie;
Pentru semestrul II
o
in luna iunie:
cLr condilia ca studentul si aibd taxa de gcolarizare, scadentd la platd. achitatd confbrm
contractului de gcolarizare incheiat pentrll anul universitar respectiv.

8
AlticolLrl 22 a fbst rroditlcat plin alt. 1(r din Hotarirea Senatului nr.43'72129.10.2020.
Vy,fiji..rq'ilfi[
BURSB SOCIALE

Art. 23e
( l) Bursele sociale se atribuie pe durata unui semestru universitar, inclusiv pe
I de sludii.
perioada vacan(elor. incepAnd cu unul
(2) Fondul burselor sociale este de minirn 30%o din fbndul total de burse alocat
lacult6tilor, dar nu mai rnult de 40o/o.
Arl. 24 CuantumuI bursei sociale este 580 lei. Cuantumul bursei sociale se poate
modifica doar cu aprobarea Senatului ULBS. pornind de la cuanturnul minitn propus anual de
cdtre Consiliul Na!ional pentru finan[area invd{drndntLrlui superior gi pe baza nevoilor
identificate la nivelr,rl cornunit6lii studenlegti
Art. 25 Benef-iciarii burselor sociale, conform art. 6, alin (2) din Ordinul nr.
3392127 .02.20 I 7. sunt:
a)
studen{ii orfani de unul sau ambii pdrin[i. respectiv pentru care s-a dispr"rs ca
r-nSsurd de protec{ie plasamentul gi care nu realizeazd venitLrri peste plafonul pentru acordarea
bursei sociale;
b) studen{ii bolnavi de TBC, care se afld in evidenla unitdlilor medicale, celor
care suferd de diabet, boli rnaligne, sindromuri de malabsorblie grave, insuficienld renal6
cronicd. astm brongic, epilepsie. cardiopatii congenitale, hepatitd cronicd. glaucom, miopie
gravd, boli imunologice, boli rare, tulburiri din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie,
talasemie etc.), surditate, fibrozd chisticd, cei infestali cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei
cu handicap locomotor, spondilit[ anchilozantd sau reumatism articular.
c) studenlii a cdror familie nu a realizat in cele 3 luni inainte de inceperea
semestrului (lunile iunie. iulie, august pentru semestrul I, respectiv noiembrie, decembrie,
ianuarie pentru semestrul II). an universitar curent, un venit lunar net mediu/membru de familie
mai mare decAt salariul de bazd minim net pe economie in vigoare la inceputul anului
universitar/semestrurlui, lird a lua in calculul venitulLri orice fbrmd de br"rrsir alocatd in perioada
precizatd.
Art. 26 Documenlalia necesarii ohlinerii unei burse sociule:
a) in vederea ob{inerii unei burse sociale, studenfii care se incadreazi la lit
(a) qi lit (b) vor intocmi un dosar care trebuie sI cuprindi urmitoarele documente:
l)cerere tip, conform Anexei l,vizal"d de cdtre secretariatul facultaliil
2) copie a buletinulr.rilcar{ii de identitate:
3)pentru studen{ii orfani de unul sau ambii pdrin(i:
copii ale certificatelor de deces ale pf,rinlilor;
cLrpoane sau adeverin{a de [a Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmag
pentru lunile care se iau in considerare;
adeverin{a de gomaj,

e fbst modificate plin art. l(r clin Hotiu'irea Senatului nr.4372129.10.2020.


Articolele 23-29 aLr
Vy,flJii['f,ilq
adeverin{d de la Prirndria pe razacdreia are domiciliul privind veniturile nete ob{inute
din activit6ti de exploatare a proprietd!ilor personale ale studentului: terenuri
agricole, pdduri, chirii, etc.
4) pentru stLrden{ii care provin din centre de plasumentJamilial:
- adeverin{5 din care sd rezulte cd solicitantul provine dintr-un centru de plasarnent;
- copie a hotarArii judecdtoregti din care rezultd cd solicitantul se afla in plasament
familial
5) pentrLr studen{ii bolnavi:
- certificat rnedical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de tamilie al
studentului. in certificatLrl medical se prezintd evolu{ia qi tabloul clinic al problemei
medicale de care suferd studentul gi care se incadreazd in prevederile Art.25 lit. b).
b) in vederea ob{inerii unei burse sociale, studen(ii care se incadreazfl la
lit (c) vor depune la secretariatul faculti(ii un dosar care va cuprinde urmltoarele
documente:
copii ale buletinelor/car{ilor de identitate ale pdrinlilor;
copii ale certificatelor de naqtere gi ale buletinelor/car{ilor de identitate (dacd este
cazul), ale celorlalli membri ai familiei, afla{i in intrelinerea pdrin{ilor;
adeverinle de elev sau de student pentru membrii familiei care urmeazd o f,ormd de
invdlirmdnt, din care sd rezulte cd nu beneficiazd de burse sau de alte fbrrne de
sprijin material;
declaralie pe propria rdspundere a unuia dintre parin{i, datd la notar sau la primdria
localitalii in care igi are domiciliul, pentru copiii minori afla{i in intre!inerea
farniliei, care nu urmeazd, o formd de invalamdnt gi nici nu obqin venituri proprii;
adeverin{e privind cuanturnul alocaliei primite pentru copiii minori;
documente justificative de la Administra{ia Financiard privind veniturile nete
oblinute din activitali autorizate (de exemplu: chirii, persoane flzice autorizate,
asocialii familiale, societdli comerciale);
declaralie pe propria rispundere data de pdrintele care nu obline nici un f-el de
venit, in fala unui notar sau la primirria localitalii in care igi are domiciliul;
copie dupd certificatr-rl de deces, in cazul in care studentul este orf'an de un pdrinte,
se completeazd cu adeverin{d/cLlpoane privind cuantumul pensiei de urmag pentrlr
student gi fialii acestuia;
copie a hotirdrii judecatoregti, in cazul in care pdrinlii slrnt divor{a[i, se
completeazf, cu adeverinld/cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru
student gi fralii acestuia:
adeverinla de la Primdria pe raza cdreia igi are domiciliul. privind veniturile nete
oblinute din activit6{i de exploatare a proprietalilor personale ale studentLrlui gi ale
f-amiliei: terenuri agricole, pdduri. chirii, etc.
pentrlr studen{ii cdsdtorili in care nici unul dintre soli nu are venituri, venitul lunar
net mediu se calculeazd cI medie a veniturilor lunare nete medii ale celor 2 t-amilii
din care provin cei 2 studen{i (dacd e cazul);

10
Vv,fi;ift;'f,fiS
pentru studen{ii cdsdtori{i in care unul dintre soli are venituri, iar celSlalt nur,
venitr-rl lunar net mediu se calculeazd cd medie intre venitul net al membrului
familiei care realizeazd venituri qi venitul mediu net al familiei din care provine
membrul farniliei care nlr realizeazd venituri (daca e cazul);
pentru studenlii cdsdtorili in care arnbii so{i au venituri, venitul lunar rnediu se
calculeazd cd rnedie intre veniturile celor 2 soli.
declara{ie pe propria rdspundere a solicitantului bursei. din care sd reiasa cI el (gi
I'arnilia dacd e cazul) nu are qi alte venitr,rri decdt cele declarate (Anexa nr.2).
-
ArL 27 Stahilireu venitului net pe membru ulJamiliei
(l) Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizeazd, p6,nd,
la implinirea v6rstei de 26 de ani, ludnd in calcul veniturile pdrin{ilor gi ale copiilor
aflali in grija lor, respectiv ale membrilor familiei afla[i in grija studentului so{ie,
copii daca este cazul, lu6nd in calcu[:
veniturile salariale qi asimilate acestora. potrivit prevederilor Legii nr.
22712015 privind Codul fiscal, cu modiflcdrile qi completarile ulterioare;
pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de rdzboi, orfanii, vdduvele/vddLrvii de
rdzboi, sumele fixe pentru ingrijirea pensionarilor care au iost incadra!i in
gradr"rl I de invaliditate, precum gi pensiile, indiferent dacd sunt de la bugetul
de stat sau fondurile de pensii facultative qi indiferent de tipul acestora, in
conformitate cu Legea nr. 26312010 privind sistemuI unitar de pensii
publice, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
venituri oblinute din activitAli agricole conform prevederilor Legii nr.
22712015 privind CodLrI flscal. cu modiflcdrile gi completdrile ulterioare:
alocatriile de stat pentru copii, in confbrmitate cu Legea nr. 6lll993 privind
aloca[ia de stat pentru copii. repLrblicat6, cu modiflcdrile gi cornpletdrile
ulterioare:
alocalii de plasament in confbrmitate cu Legea nr. 27212004 privind
protec{ia gi promovarezr drepturilor copilului. republicat6, cu modificarile gi
completari le ulterioare;
- venituri oblinLrte din concedii medicale pentnl sarcind sau lehuzie sau
indemniza{ia pentru incapacitatea temporard de muncd, cu respectarea
prevederilor legale in vigoare;
ajutoarele. indemnizaliile gi alte fbrme de sprijin cu destina{ie speciald,
acordate din bLrgetLrl de stat, bugetul asigr-rrdrilor sociale de stat. bugetele
fbndurilor speciale, br"rgetele locale gi din alte fbndr,rri pLrblice, inch"rsiv cele
din fbnduri externe nerambursabile, precum gi cele de aceeagi naturd primite
de la alte persoane, cu excep{ia indemnizaliilor pentru incapacitate
temporard de muncd, inclusiv indemnizaliile pentrLr: risc maternal.
maternitate, cre$terea copilLrlui gi ingrijirea copilului bolnav:
veniturile realizate din valoriflcarea bunurilor mobile sub fbrma deger"rrilor
prin centrele de colectare, in vederea dezmembrdrii, care fac obiectul

l1
Wy,fiJii['f,ilS
programelor na[ionale finan{ate din bugetul de stat sau din alte fbndLrri
publice;
drepturile in bani gi in naturd primite de militarii in termen, rnilitarii cu
termen redus, studen{ii gi elevii Lrnitdlilor de invdf5mAnt din sectorul de
apdrare na(iorrald, ordine publicd qi siguran[d na{ionald gi persoanele civile,
precum gi cele ale grada{ilor gi solda{ilor concentrali saLr rnobilizatri;
orice venituri realizate din activitS{ile economice de cdtre persoanele flzice
autorizate, intreprinderile individuale gi intreprinderile l'amiliale, in sensul
Ordonan{ei de urgenld a Guvernului nr. 4412008 privind desligurarea
activitalilor econornice de cdtre persoanele fizice autorizate, intreprinderile
individuale gi intreprinderile familiale, aprobatd cu modiflcdri qi cornpletdri
prin Legea nr. 18212016:
orice venituri realizate din meserii liberale gi din valoriflcarea drepturilor de
proprietate intelectual6;
dividendele realizare in ultimele l2 luni calendaristice. Media lunard se
realizeazd prin raportarea acestora la I 2.
(2) Pentru studenlii cu vdrsta intre26 gi 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestuia
se va calcula (inAnd cont doar de veniturile personale ale acestuia gi ale
persoanelor pe care le are in grijd, precum copii, solie etc., in confbrmitate cu
prevederile legale in vigoare.
Art. 28 Regimul decluruliei pe propriu rdspundere
(l) Declaralia pe propria rdspundere va fi ologralt. data in fafa persoanei care
primegte dosarul gi care are responsabilitatea verificdrii acestuia.
(2) Persoana din cadrul facult5lii al cdrui student este solicitantul unei burse sociale.
responsabild sd primeasc5 gi s5 verifice dosarul acestuia. in conformitate cr"r fiqa
postului. va mentiona pe declara{ie: "datd in fa{a mea, astdzi...", Vo preciza data gi
va semna.
(3) declara{ia pe propria rdspundere are fbrma prezentatd in Anexa 2.
in principiu,
Comisiile de evaluare a dosarelor pot accepta. dar nu pot impr"rne. completarea
dosarului pentrlr bursa socialS cu declara{ia pe propria rdspundere data in fa[a unui
notar.
Art. 29 Dosarele de burse sociale se preiau doar dacd sunt complete.

t2
Vv,flj[r;[il[
BURSE SOCIALE OCAZIONALE

Art. 30to
(l)
Bursa sociald ocazionalS pentru irnbrdcdrninte se acordd unui student de cel rnult
doLrd ori pe arr universitar. iar bursele sociale ocazionale de maternitate gi deces se
acordd ori de cdte ori este necesar, in limita fbndurilor disponibile pentru aceastd
categorie de burse, in cuantum cel pu!in egal cu cuantumul lunar al bursei sociale,
indit-erent dacd str"rdentr-rl mai beneflciazd de altA categorie de bursd.
(2) Tipuri de burse sociale ocazionale:
bursd sociald ocuzionalii pentru imbriiciiminte. care se poate acorda studen(ilor orfani,
studenlilor defavorizali din punct de vedere social, studen{ilor provenili din casele de
copii, din plasament familial sau din incredin{are, a c6ror familie nu arealizat in cele 3
luni consecutive anterioare depunerii cererii un venit lunar mediu net pe menrbru de
familie. calculat cI medie a veniturilor nete ale celor trei luni. mai mare decdt 75%o dirr
venitul minim net pe economie. Aceastd categorie de bLrrsd de a.iutor social se acordd in
urrna unei cereri depuse la inceputul semestrului, la secretariatuI facultdtrii. insotitd de acte
doveditoare corespunzdtoare;;i aprobatd de Comisia de acordare a burselor pe facultate.
bursii sociold ocazionalii de muternitate, constd intr-o bursd pentru na$tere gi lauzie gi o
bursd pentru procLlrarea imbrdcdmintei copilului nou-ndscut. Se poate acorda studentei
sau studentului a cdrui so(ie nu realizeazd alte venituri decdt oricare dintre fbrrnele de
bursd.
bursti sociald ocazionalti in caz de deces, care se poate acorda studentulr"rilei pentru
decesul unui membru al familiei (so[. sofie, copil) sau in cazde deces al studentului/ei sar"r
cds6torit (5), cu so{/so{ie care nll realizeazd, venituri. Bursa se poate acorda gi in cazul
decesului pdrintelui intretindtor, in funclie de fbnduriel disponibile cu aceastd destina{ie.
(3) Ultimele 2 tipuri de burse sociale ocazionale se acordd pebaza cererii str-rdentului.
inso{ita de acte doveditoare corespunzdtoare gi aprobatd de cdtre Comisia de burse
pe facultate. Cererea va fi depr-rsd in termen de 30 zile lucrdtoare de la producerea
evenimentului.
(4) Bursele sociale ocazionale se acordd studen{ilor fbrd taxd saLr cu tax6. de [a
programele de Iicen{d r;i master, in limita fondului de burse destinat finan{drii
acestui tip de bursd.
(5) La propunerea Comisie centrale de acordare a burselor, Consiliul de Administra[ie
poate lua in considerare gi alte af'ectiuni medicale pentru acordarea burselor sociale
corespunzdtoare Art.25 [it.b.

10
Articolr.rl i0 a tbst rnoditicate prin art. l(r clin Hotirrilea Senatului nr.4372129.10.2020.

13
Vy,fljftTfffi
BURSE SPECIALE

Art.3lttBursele speciale se acordd in urmdtoarele situalii:


(l) stLrdenfilor integrull,sri, gcolariza\i in regirn fdrci taxii sau cu /axri, lorma de
invdldmAnt cu frecven!d, implica{i in activitatea manageriald, qtiinIificd,
cultural artisticd sau sportivd, in activit6ti suport din universitate/flacr-rltate,
activitdti extracurriculare gi de volunatriat desfhgurate in lolosul universitdlii qi
comunitdlii. Analiza, aprobarea gi acordarea acestor burse se face de cdtre
Comisia Centrald de acordare a burselor pe universitate, in cuantum gi durata
stabilite gi aprobate de ConsiliLrl de Administra{ie, in limita fbndului existent
la nivel de universitate gi alocat acestor tipuri de burse - burse speciale qi pe
baza punctajLrlui oblinut de cdtre studenti, conform Anexei 4.
(2) FondLrl de burse din venituri proprii reprezentdnd sumele incasate in ba'za
contractului de dona{ie incheiat intre ULBS gi Institutul Hasso Plattner se
poate constitui anual gi se poate utiliza in baza Anexei nr. 3 Bursu de
excelenld inovativti (progrumul de proiecte Si solu(ii inovutive sludenleSti
ULBS SMART).

Perioada de atribuire a burselor

Art. 32t2
( l) Bursele de excelen(d se acordd prin concurs, pe durata de I an (pe perioada
desfbgurdrii activitalilor didactice gi pe perioada vacanlelor. mai pu{in pe perioada
de suspendare a contractului de studii), incepdnd cu anul II de studii ciclul licenl6
saLr master. Excep{ie fac bursele acordate studen{ilor de la programele de studii de
master domenir"rl Drept, programe cu durata de I an.
(2) Bursele de pertbrmanld. de merit gi sociale se acordd studen{ilor pe dr"rrata unui
semestrll universitar, inclusiv pe
perioada vacanlelor aferente. Bursa de
perfbrmanld se acordd incepdnd cu anul II de studii.
(3) Bursele sociale se acordd pe perioada studiilor, pAnd la implinirea vdrstei de 35 de
ani.
(4) Bursa sociald ocazionald de maternitate gi de deces se poate solicita de cdtre un
student ori de cAteori este necesar, in limita fondurilor disponibile cu aceastd
destina{ie.
(5) Bursa sociald ocazionald pentrlr imbrdcdminte se acordd unui student cel rnult de
doud ori pe an. Decizia privind acrodarea burselor prevdzute la alin(4) si (5) revine
Comisiei centrale de acordare a burselor.
(6) Bursele private ar"r perioada de acordare cea precizat6 in contract.

11
Articolr-rl 3l a fbst rnotliflcate prin art. 1(r clin Hotiu'dlea Senatulr.ri nr,4372129.10.2020.

12
Articolele 32-16 au tbst rnodificate prin art. l6 din HotlrAlea Senzrtr-rlui nr.4372129.10.2020.

t4
Vv,fijfift;'ilfi:i
(7) Bursele de perfbrrr-ran(d, rnerit. bursele sociale qi bursele speciale de a.iutor social
se suspendd pe perioada in care beneflciarii lor sunt pleca{i din {ara. indiferent cine
finan\eazd respectivele plecdri. cu excep{ia bursierilor ERASMUS gi a acordurilor
bilaterale de schirnburi, precum;i pe perioada de suspendare a contractului de
studii universitare.
(8) Studen{ilor inmatricula{i in ultirnul an de studiu al ciclurilor de studii de licenld sau
de rnaster, care beneficiazd de orice tip de bursl in ultimLrl semestru de studii al
respectivului ciclu, li se vor acorda acelagi tip de bursd pdnd la data la care este
programatd sr-rs[i nerea examenu lu i de I icenla. respectiv disertalie.

Beneficiarii burselor

Art. 33
(l) Beneficiarii bLrrselor acordate de Universitatea,.Lucian Blaga" din Sibiu. potrivit
prezentului Regulament, sunt studenlii inmatriculali ta invalamAntul universitar,
ciclul licen[d gi master, cursuri cu f recven{d, fiecven[5 redusd/invdldmdnt la
distanla (lFR/lD), gcolarizali in regim flrd taxd salr cu taxd, bursieri ai StatLrlui
Romdn cu sau fErd burs[.
(2) Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vArsta, sexul, religia, rasa,
nalionalitatea, cetdlenia, apartenenta politicd, apartenen{a la organizalii Iegal
constituite, numdrul de ani petrecu{i in alte institulii de invd!6mAnt, studiile
efectuate in strdindtate precum gi accesul la burse oblinute din alte sllrse.
(3) I.Jn stlldent poate beneficia pe durata unui semestru de o singurd categorie de
bursa: de excelenta, de performan{d, de merit, sau sociala. Exceplie fac: burse
sociale acordate studen{ilor prevdzuli la Art.25, bursele sociale ocazionale, bursele
ERASMUS sau a altor programe similare gi bursele speciale ocazionale. care pot/i
cumulute cu alte burse oblinute de cdtre student.
(4) Condilia de oblinere a unei burse cu regim permanent, un an sau Lrn semestrLl,
acordatd de cdtre ULBS, indif-erent de categorie, este ca studentul stiJie integrulist
(sa promoveze toate disciplinele obligatorii gi op{ionale), iar perfbrmanta
academica obtinutd, respectiv conditiile de acordare a bursei sociale sd se
incadreze in numdrul de burse corespunzdtor fbndLrlui alocat facultdlii. Pentru
acordarea bursei sociale se ia in considerare perfbrman[a academic[ de la
momentul depunerii dosarului de cdtre student.
(5) Studen{ii care urmeazl concomitent doud specializdri pot beneficia de bLrrse de la
bugetr-rl de stat numai de la una dintre ele. Verif-icarea exactitdtii situaliei
studenlilor pentrlr incadrarea in prevederile prezentr,rlui aliniat se face pe baza Figei
de inscriere, a actelor doveditoare gi a declaraliei pe proprie rdspundere a
str"rdentului.
(6) in cazul intrerLrperii studiilor bursa se suspendd pe perioada intreruperii. Studenlii
care solicitd intreruperea studiilor q;i nLr aLl berrefrciat de br"rrsd la momentul
intreruperii. vor putea beneficia de burs.l in baza rezultatelor ob{inute in ultimr-rl
semestru inaintea intreruperii.

l5
VHlii,ift;'f,il[
(7) Studen{ii care au fbst inmatriculali pe locuri cu taxi gi au fbst glisa(i pe loc f}ra
taxd beneficiazd de orice categorie de bursd dupd rnedia oblinuta in anul/semestrul
precedent.
(8) PentrLr studen[ii care beneflciazdde bursd ErasmLls, care all promovat examenele in
baza unor acorduri bilaterale de schirnburi in strf,in6tate, se vor lua in calcul, pe
baza foii matricole gi a echivalSrii examenelor promovate, creditele ob{inurte la
disciplinele obligatorii gi oplionale.
(9) Studentii inrnatricLrlali la ciclr,rrile de studii universitare licenta;i master, forma de
inv5ldmdrrt cu fiecventd, in regim cu taxf,, beneflciazd de burse, cu conditia sd
achite taxa de Ecolarizare la datele prevdzute in contractul de Ecolarizare cu taxd.
Criteriile de eligibilitate, condiliile de acordare, cuantumul gi plata burselor se
electueazd in conformitate cu prevederile Art.22. Prin excep{ie de la prevederile
alin. (8) din Art. 22.se acordd pentru aceastd categorie de strudenli o bursd la 100
de studen(i din facultate. Calculul numirului de burse qi repartizarea pe programe
de studii universitare qi ani de studii se face de cStre Comisia de acordare a
burselor din facultate.
(10)De prevederile prezentului Regulament beneficiazd ;i studen{ii etnici rornAni de
pretutindeni, inmatriculati ca studenti bursieri ai statului romdn fErd taxd, cu sall
fbrd bursd. Studentii etnici romdni de pretutindeni inmatriculati ca studenti bursieri
fbrd taxd, cu bursd. beneficiazd de cuantumul burselor reglementate de prezentul
RegLrlament, in care se va include ;i bursa acordatd de statul romAn.

Fondul de burse
Art. 34 FondLrl de burse se compune din fbndul alocat anual de la bugetLrl de stat prin
ContractuI irrstitulional incheiat intre ULBS gi MEN qi din fbndLrl constituit din veniturile din
taxe de gcolarizare gi din alte surse legal constituite.
Art.35
(l) Fondul de burse alocut de la bugetul stutului se diminueazra cu fbndul pentru
bursele de excelenld. calculat in func{ie de numdrul gi cuantumul acestora.
(2) Fondul de burse rdmas, destinat burselor de perfbrrnan!f,, de merit gi sociale se
reparlizeazd pe facultlfi, specializ6ri ;i ani de studiu, propor{ional cu numdrul
studen{ilor gcolarizali in regim fhrd tax5.
(3) Fondul de burse alocat facult6lilor se repartizeazd pe tipuri de burse, astf'el:
Minim 30'%, dar nu mui mult de 40% -.fond pentru burse sociule
Miminim l0%- fond pentru burse de performunld ;i
Muxim 60%- Jbnd pentru burse de merit.
Art. 36
(l) Fondul de burse din veniturile din taxele de ;colarizare qi alte surse legal
constituite se constituie in limita a minim 2%o - naxim 5%o din aceste venituri gi
este destinat: acorcldrii burselor de excelenlii, hurselor de performanlii qi
burselor de merit studen{ilor universitSlii Ecolariza{i in regirn cu la-rii, cu

16
Wvxift\:'tiE
./recven(d; respectiv acorddrii burselor de merit studenfilor gcolarizali in regim ca
tuxd la fbrrni de invd(dmAnI IFMID; acorddrii burselor speciale studerr{ilor
gcolarizali in regim Jrtrd tuxii suu cu ta-rii, cu.frecven(d.
(2) Fondul de burse astfel constitLrit se distribuie pe facultali in proportrie de 90% pentru
acordarea burselor de performan(ci;i de merit studen{ilor gcolarizali in regirn cu taxd Si
acorddrii burselor sociale ocazionale, iar diferenla de l0%o rdmAne la nivelul universitilii,
pentru acordarea burselor de excelenfi studenlilor gcolariza{i in regirn cu tuxci Si a
hurselor speciale ocazionale studen{ilor gcolariza{i in regim fiirii tuxd sau cu laxd.

Procesul de acordare a burselor


Art. 37t3 Procesul de analizd, aprobare gi de acordare a burselor este prezentat in
urmStorul grafic:
Slptimf,ni ale
Activitlfi Responsabil semestrului
I 2 3 4 5 6
Intocmirea listelor cu mediile studen{ilor
integrali;ti dupd sesiunea ordinara de Secretariatele Facu ltdti lor
examene
Transmiterea fondurilor de burse pentnr Direcfia General
fiecare f-acultate Administrativa (DGA)
Depunerea dosarelor pentru bursele de Secretariatu I Facultdli lor
excelen{6 g i transm iterea dosarelor el igi bi le Comisia de acordare a
la Rectorat burselor pe facultate
SecretariatuI Comisiei centrale
de acordare a burselor pe
universitate
Depunerea dosarelor pentrLl bursele sociale Secretariatele Facu lt51i lor
Depunerea dosarelor pentru bursele speciale Secretariatele Facu ltdli lor
de aiutor social
Intocmirea listelor centralizatoare privind Secretariatele FacLr ltali lor
Dosarele depLrse
Intocmirea listelor cu str-rden!ii benef-iciari ai Comisia de analiz'a" evaluare
burselor sociale gi burselor speciale de a.iutor a dosarelor gi atribuire a
social burselor pe lacultate
Intocmirea listelor cu studen{ii bursieri din Comisia de analizd, evaluare
facultate pe toate categoriile de burse a dosarelor gi atribuire a
burselor pe lacultate
Afigarea listelor cu bursieri Secretariatele facultdli lor
Prirn irea contestafi ilor Secretariatele Facu ltdtri lor

1r
Articolele i7-39 au tbst rnoclitlcate prin art. l(r din Hotirrirea Senatului nr.4372129.10.2020.

t1
VylrjiiqflilS
Siptlmflni ale
ActivitIfi Responsabil semestrului
1 2 3 4 5 6
Anal iza contesta{i i lor Cornisia de analiza. evaluare
a dosarelor gi atribuire a
bursclor pe tacultate
Afi qarea rezoluliilor la contesta{i i Secretariatel e Facu ltdli lor
Transmiterea listelor finale, cu studen{ii Secretari atele FacLr ltali lor
bursieri/facultate. cdtre Comisia centrald de Secretariatul Comisiei centrale
acordare a burselor pe universitate spre de acordare a burselor pe
aprobare, cdtre DGA-Serviciul Social un iversitate
intocmirea listelor ou studenlii bursieri Comisia centrald de acordare
Beneficiari ai burselor de excelen{d a burselor pe universitate
Afiqarea Iistelor cu bursierii beneficiari ai Secretariatul Com isiei centrali
burselor de excelenld de acordare a burselor pe
universitate
Primirea contesta{iilor pentru bursele de Secretariatul Comisiei
--
excelenld Centrale centrald de acordare
a burselor pe universitate
Analiza contestafiilor pentru bursele de Comisia centrald de acordare
Excelen{d a burselor pe universitate
Atigarea rezoluliilor la contesta[iile pentru SecretariatuI Com isiei
bursele de excelenld qi transmiterea listelor Centrale centrald de acordare
finale cu beneflciarii burselor de excelen{d a burselor pe universitate
cdtre DGA- ServiciLrl Social
Completareabazei de date cu infbrmaliile DGA-Serviciul Social
care lipsesc
Transmiterea statelor de platd cbtre Direclia DGA- Serviciul Social
Financiar-Contabild
Virarea burselor pe cdrduri Direc!ia F inanciar-Contabild.

Arl. 38 Responsabilitfl(i in procesul de atribuire a burselor


Comisiu Centralii de acordare a burselor pe universitale este compus[ din:
Preqedinte - Prorector cu activitStri studen{egti
Membri - un reprezentant al Consiliuh"ri Cercetdrii $tiinlifice al Universitdlii
- 3 prodecani membriiin Consiliul Str"rden{esc
-
reprezentantul studenfilor in Consiliul de Administra!ie
3 studenli senatori, mernbrii in Comisia Social6 din Senat
Secretar - secretar responsabil cu probleme sociale studenlegti la Rectorat
Cornisia centrald de acordare a burselor pe Universitate are urmdtoarele responsobilitti|i:

18
V$.J,ffi'f,flt
actualizeazd Regularnentul de atribuire a burselor in baza propunerilor fhcute de cdtre
tacultdli ;;i moditicdrilor legislative referitoare la acordarea burselor gi a altor forme de
sprijin material pentru studen{i gi il transmite spre aprobare Senatului;
monitorizeazd respectarea calendarLrlLri de atribuire a burselor, stabilit prin prezentul
Regularnent;
aprobd listele cu studen{ii bursieri de la flecare facultate;
analizeazd, evalueazd dosarele gi aprobd lista studenlilor beneficiari ai burselor de
excelenld;
aprobd bursele speciale ocazionale acordate la nivel de Urriversitate;
analizeazd, rezolvd gi comunicd rezolu{iile la contesta{iile depuse;
identificd alte surse de finantare a burselor la nivel de universitate.
Secretariatul Comisiei cenlrule de acordare a burselor pe universitate are urmdtoarele utribulii:
informarea perrnanentd a secretariatelor facult6!ilor, DGA- Direc{ia financiar-contabild.
a reprezentan{ilor organizaliilor studen(egti in ceea ce privegte noutltile legislative
referitoare la acordarea burselor qi a altor fbrme de sprijin material;
consilierea secretariatelor facult6lilor in procesul de atribuire a burselor;
comunicarea cdtre facultdli, in scris, a cuantumului in vigoare a venitului minim net pe
economie:
prirnirea de la facultf,{i a dosarelor pentru acordarea burselor de excelenld;
transmiterea cdtre secretariatele facultdlilor cdtre DGA- Directia financiar-contabila a
listelor cr"r bursierii beneficiari ai burselor de excelen{d gi ai burselor speciale
ocazionale;
primirea contesta!iilor gi inaintarea lor spre analizd gi solu[ionare comisiei de burse pe
universitatel
com un icarea rezol u{i i lor la contestali i le inregistrate.
Comisia de unulizri, evaluare u dosurelor Si atribuire u burselor pel'ucultute este constitr"rit5, in
principiu, din: decanul sau un prodecan al facr"rltd{ii. secretarul gef gi 3 studen{i rnembri in
Consiliul Facultalii. Consiliul facultalii aprobd anual aceastd cornisie.
Comisia de analizd, evaluare a dosarelor qi atribuire a burselor pe facultate, astfel constituitd. are
urmdtoarele respons ab il itdli:
respectarea calendarului de atribuire a burselor, stabilit prin prezentuI Regulament;
reparlizarea fondurilor de burse. pe tipuri de burse, pentrLl fiecare specializare, ani de
studii, ciclu de inva{dm6nt;
analizarea documentelor din dosarele depuse;
intocmirea listelor cu bursieri, pentru categoriile: bursd sociald, bursd de merit, bursd de
performan{d, bursd special6 pentru ajr"rtor social;
aprobarea burselor speciale ocazionale;
redactarea procesului verbal privind analiza, evaluarea gi atribuirea burselor qi semnarea
acestuia de cdtre to{i membrii comisiei;
veriflcarea incadrdrii in fbndurile alocate:
identif-icarea altor surse de finan{are a burselor;
analizarea gi rezolvarea contestafiilor;

l9
vil1iftft;'ilil[
veriflcarea indeplinirii sarcinilor alerente procesului de atribuire a burselor de cdtre
in facultate.
persoanele responsabile cu aceasta
Pregedintele Comisiei are responsabilitatea instruirii persoanelor desemnate sd primeascd
dosarele, pentru toate categoriile de burse sociale. lnstruireatrebuie sd fie dovedita prin serlnarea
de luare la cunogtinfd a prevederilor Regulamerrtului de acordare a burselor.
Pregedintele Cornisiei la nlvel de facultate are obliga{ia de a aviza Lista cu studenlii bursieri,
insolita de Situalia fbndului de burse repartizat facultdlii, a cuantumului burselor gi a
algoritrnului de repartizare pe ani, specializdri, respectiv a Rezolu{iilor la contesta{iile
inregistrate.
Secretariatul Facultd(ii are urmdtoarele responsubilitiili:
intocmirea listelorcu mediile studenlilor integraliqti pe specializdri gi ani de studii;
primirea dosarelor pentrlr toate categoriile de bursd de excelen{d, burse sociale qi burse
speciale pentru ajutor social;
transmiterea dosarelor eligibile de burse de excelen{d cdtre Comisia Centrald de
acordare a burselor pe universitate;
intocmirea listelor centralizatoare privind dosarele depuse;
respectarea calendarului de atribuire a burselor, stabilit la nivel de Universitate;
conflrrnarea ci declara{ia pe proprie rispundere a studentului a fbst data de cdtre acesta;
certif-icarea calitStrii de student a solicitantului;
veri fi carea documentelor prim ite;
sesizarea DGA- Directia financiar-contabil[, a Secretariatului General, a cazurilor
nereglementate, nenormate de Regulamentul de acordare a burselor, in vederea
completdrii acestuia;
transmiterea centralizatoarelor gi dosarelor primite pentru toate categoriile de burse
cdtre comisiile de analizd,, evaluare a dosarelor gi atribuire a burselor;
prelucrarea datelor primite de la comisia de analizd, evaluare a dosarelor gi atribr-rire a
burselor;
redactarea gi afigarea listelor cLr studenlii care beneficiazdde bursd la avizierul facultalii;
listele vor avea notate data gi ora la care au fbst afigate;
prirn ire contestati i lor;
transmiterea contesta!iilor cdtre comisia de analizd, evaluare a dosarelor gi atribuire a
burselor;
redactarea rezolu{iilor contestaliilor primite;
afigarea rezolLr(iilor contesta{iilor, cLr notarea datei qi orei la care au fost afiqate, inclusiv
a celor transmise de la Comisia de burse pe universitate;
transmiterea listelor cu bursieri. avizate de cdtre pregedintele comisiei, cdtre comisia de
burse pe universitate spre aprobare;
intocmirea statelor de platd a burselor;
incdrcarea lunar a figierelor cu bursierii gi sumele alocate confbrm tipului de bursd gi
transmiterea lor cdtre DGA gi bincilor cLr care sunt in prealabil incheiate conven!ii. in
vederea incdrcdrii cardurilor beneflciarilor.

20
viilJftft;'til[
arhivarea dosarelor prirnite pentru acordarea unei burse sociale. Pdstrarea acestor dosare
in arhivd se lace pe o perioada de 5 ani;
Secretariatele facultdlilor vor primi doar dosarele care sunt complete pentru categoria de bursd
solicitatd.
Decanii focultdlilor sunl responsabili pentru includerea in /iSele de post ale secreturelor Si u
ullor saluriuli desemnali, ducii este cazul, a responsabilitiililor previilute tn prezenlul
Regulament de ocordare a burselor.
DGA- Direclia finunciar-contabild, are urmdtoarele responsubilitdli:
comunicd facultSlilor cuanturnul salariului de bazd minirn net pe econornie care se
ia in calcul pentru acordarea burselor sociale;
urmdreqte incadrarea in fbndul alocat facultSlii;
intocmegte instrumentele de platd a burselor;
comunicd facultStrilor banca cu care s-a incheiat convenlia pentru virarea burselor
studen{ilor.
Art. 39
(l) impotriva soluliei de respingere a cererii pentru acordare bursei, studenlii pot
formulacontestafiescrisdlaFacultate,intermen de2zile lucrdtoaredelaafigarea
Listei cu bursieri.
(2) Contesta{iile se solu{ioneazd de cdtre Comisia de burse de la nivelul facultatrii, in
termen de 24 ore de la expirarea termenului de depunere a contesta[iilor.
(3) Studenlii nemLrllumili de hot6rdrea datd asupra contesta{iei de cdtre Comisia de
burse pe facultate pot solicita reanalizarea cererii de cdtre Comisia de acordare a
burselor pe Universitate, inregistrAnd in termen de 3 zile lucrdtoare de la afigarea
rezultatelor. la facultate. o cerere in acest sens. Cel mai tdrziu in urmf,toarea zi
lucrdtoare de la ultima zi de inregistrare a contesta{iilor, Facultatea va trimite
Comisiei de acordare a burselor pe Universitate cererea gi dosarul cr"rprinzdnd
contesta{ia gi actele depuse de student.
( ) in loate cazurile de sesizare, Comisia de acordare a burselor pe Universitate va
soluliona cererea in termen de 5 zile lucrdtoare de la inregistrare gi va comunica
imediat rezolulia facultalii gi petentului. Decizia este definitivd.
(5) Comisiile de burse pe facultate precum gi Comisia de burse pe Universitate pot solicita
expertizd medical6 realizatd, de catre comisii de specialitate (de exemplu, Comisia de
ExperlizS. MedicalS) sau a Lrnor anchete sociale de cdtre primiriile domiciliilor
studen{ilor solicitan{i ai burselor sociale.

Art. 40ta
(l) Studen{ii doctoranzi, inmatriculali in regim de frecvenla, lird taxd qi cu bursd,
beneficiazd de bursd in cuantumul stabilit de ministerul de resort. pe intreaga duratd
a anului universitar in care iqi men{in calitatea de student-doctorand activ, f}rd a se
depdqi durata legala a studiilor urriversitare de doctorat corespunzdtoare domeniLrlui
de studii universitare de doctorat.

ra fost introdus prin afi. l6 din HotdrArea SenatulLri nr.4372129.10.2020


Articolul 40 a

2t
vifrliiq'ilrul
(2) Pentru perioada de pregdtire teoreticd avansatd. plata bursei se f-ace lunar, cu
conditia frecventdrii tuturor activit6tilor didactice din programul de pregdtire.
(3) Pentru perioada aferentd prograrnului individual de cercetare gtiin{ifica, plata bursei
se f-ace lunar, inbaza raportului de activitate certificat de coordonatorul stiintific.

DISPOZITII FINALE

Art.4l
Prezentarea unor documente false, in scopul oblinerii burselor, atrage restituirea
burselor incasate rrecuvenit. rispunderea penald qi, implicit, exrnatricularea studentului.
Art.42 in cazul in care Facultalile stabilesc criterii complementare de acordare a burselor
care se aprobd de cdtre Consiliile Facultdlilor qi se afigeazd,la aviziere, Lu'l exemplar con!inAnd
criteriile complementare se depune la Rectorat, la secretara responsabild cu probleme sociale
studen{egti.
Art. 43ts
(l) Anexa l, Anexa 2. Anexa 3 gi Anexa 4 tac parte integrantd din prezentul
Regulament.
(2) PrezentuI Regulament a fbst aprobat la art. l8 din HotdrArea Senatului ULBS nr.
3845 din 28.09.2017, modificat q;i completat prin art.23 din HotdrArea Senatului
ULBS nr. 1374 din29.03.2018. Art. 8 din HotarArea Senatului ULBS nr. 5689 din
13.12.2018. art. 46 din Hotdr6rea Senatului ULBS nr.2924 din 06.06.2019. art.
1 6 din HotdrArea Senatului nr.4372129.1 0.2020.

(3) La data intrdrii in vigoare a prezentului RegLrlament se abrogd Regulamentul


privind acordarea burselor gi a altor forme de sprijin material pentru studen{i,
aprobat in qedinla Senatului Universitirlii ..Lucian Blaga" din Sibiu din data de
24.09.2012 cLl modificdrile gi completdrile ulterioare, precum gi Normele
tranzitorii pentrlr semestrul II al anului universitar 2016-2017, valabile pAnd Ia
data de 30.09.2017, aprobate in art. 22 din HotdrArea Senatului ULBS nr. l4ll
din 30.03.2017.

r5
ArticolLrl 43 a fbst rnocliflcat prin alt. 16 din Hotdrdrea Senatului nr. 4372129.10.2020.

22
Vy,flJftT'f,il:i
Anexa I

Secretariatul Facultdtii de
Confirm5n, datele referitoare Ia inmatriculare,
Numele;i prenurnele:
Semndnrra:
Data:

Domnul Rector,

Subscrnnatul(a), ', student(d) la buget/ taxd al (a)


Facultdtii de ,domer-riul/
specializarea in anul_, gilpo-=---,
media_, numlr de credite_, CNP , BI/ CI
seria_, trr._. nr. matricol , rog sd binevoili a-mi aproba acordarea, in
anul universitar 20 -20 , a bursei

Solicit aceastd bursd avAnd in vedere urmdtorul motiv:

L) hT vederea oblinerii dreptului de bursd declar toate veniturile ob{inute oonfotm art. 35
din Regulamentul privind acordarea burselor $i a altor fbrme de sprijin material pentru studen{i:

Nr. Elemente de stabilire a dreptului de bursd Documentul Valon medii*


cfl. justificativ (lei/ lund)
anexat
A. Venituri realizate (total: A:l+2+3+4+5+6+7+B)
1 Venituri din salarii
2. Venitun din cedarea tblosintei bunurilor
1 Ven rrri dr'n investit
4. Ven turi d n nensii
5. Ven turi d n activitdti asricolc
6. Ven turi d n oremii si din iocuri de noroc
1
Ven hrri di n tran sfenrl nronri etif i lor imohi I iare
8. Venituri din alte surse
B. Numflrul Dersoane - total. clin care aflate in fntretinere
Nrrminrl elevilor
2. NumEnrl strrdentilor
) Nrrmirrrl cr-rniilor nrescolari
4 Numirul altor membri ai familiei aflati in intretinere lesald
C. Venitul net mediu/ membru de familie ( C: A/ B)

IL) Pentru justificarea celor declarate, anexez urmdtoarele clocumente5:

III) Am luat la cunoqtinfd laptul ca Universitatea ,.Lucian Blaga" din Sibiu vireazd bursele in
conturilr: personale de card.

23
Vyml..rq'ilfiU
n am cont de card, nr. , cleschis la banca
! nu am cont de carcl qi, in eventualitatea cd closarul depus pentru bursa de ajutol social va fi
aprobat, voi deschide un cont de carcl si voi comunica la seoretariatul tacultdlii, cu numdr de
inregistrare, numdrul acestuia gi barca la care a fost deschis. Bursa se va virzl, in cuantum
echivalent pentru perioada retroactivd, in luna urmdtoare celei in care am comunicat numdrul contului
qi banca la care acesta a fost deschis.

IV) Declar pe propria raspundere cd datele inscrise mai sus sunt reale, corecte;i
cLlnosc faptul cd necleclararea veniturilor sau declararea falsd a accstora atrage pierderea calit5tii de
stuclent, restituirea bursei incasate ;i suportarea consecin{elor legale. Sunt de acord cu veriflcarea
ulterioari a documentelor depuse la dosar.

V) Am luat cunoqtin[I cd necompletarea unor rubrici sau completarea eronatd va avea drept
consccinld respingerea dosarului qi cd documentele ataEate suplimentar, neprecizate in prezenta
cerere, nu sunt luate in considera{ie.

Data Semndtura,

Note:
I Se cornpleteazd cu majuscule nurlele, iniliala tatalui gi prenumele.
r Se menlioneazd categoria de bursd pentru care se face solicitarea: bursd social6, bursd speciald pentru ajutor
social, bursd pentru ajutor social ocazional (pentru irnbrdcdminte/ de rnatemitate/ in caz de deces).
I Se cornpleteazi: orfan, plasament larnilial, provenit din casele de copii, caz rnedical, venituri rnici.
a
Valoarea (sun-ra) rnedie lunar[ se calculeazd prin insumarea veniturilor nete oblinute pentru flecare lund qi
irnpdr{irea acestei surne la trei (3).
5
Solicitantul precizeazd obligatoriu toate docurnentele depuse in dosarul pentru atribuirea bursei, conlom Art. 34 dirr
Regularnentul privind acordarea burselor gi a altor fonne de sprijin rnaterial pentru studenfi.

24
Wylljftqffi[
Anexa 2

Declara{ie,

Subsemnatul(a), student (6) al (a) Facultdtii de


la buget/taxa domeniul/
specializarea in anul_, grupa-.-,
media_, numf,r de credite_ , CNP BI/ CI
seria -, nr nr. matricol_, domiciliat in

sub sanc(iunea Codului penal privind falsul in cleclaralii, declar pe propria rdspundere urmltoarele: nu

am ob(inut, in perioada 2, alte venituri decdt cele declarate qi cd nu am

cuno;tin{d cd pdrin{ii mei au obtinut alte venituri decAt cele declarate.

Data, Semndtura.

25
Wy,fljir['ilil5i
Anexa 3

BURSA DE ExcEr,gNrA INovartvA

PROGRAMUL DE PROTECTE SI SOLUTII INOVATIVE STUDENTESTI


ULBS SMART

Programul ULBS SMART este organizat de ULBS cu scopul de a spnjini financiar studen{ii ULBS
(nivel licen{a gi mastcr mai pu{in studen{ii din anii terminali):

a) in realizarea unor proiecte ce presupun dezvoltarea qi utilizarea tehnologiei, a digitalizdrii sau


a oricdror metode inovative,

b) Ia dezvoltarea unor produse / servicii inovative din domeniile STEAM (science, technology,
engineering, art, math) care rdspund unei nevoi a comunitdtii $i care au poten{ial de

comercializare pe piald.

Programul igi propune finan{area unor proiecte inovatoare care pornesc de la faza de idee, pe care
ulterior studenfii o rafineaz6 treptat Ei o transfbrmd intr-un proclus viabil menit sd imbun6tdteascir
actul educa{ional respectiv sd irnbunatdteascir calitatea vie[ii.

Finanfarea proiectelor din cadrul programului ULBS SMART se acordd sub lbrma unei burse de
excelenf[ pentru proiecte inovative. Bursa cle excelenfa pentru proiecte gi solu{ii inovative poate fi
cumulatfl cu altl categorie de bursi. Se pot inscrie in competi{ia de burse de excelen{d pentru
proiecte gi solu{ii inovzrtive qi studen{ii care in trecut au beneflciat de alte forme de burse.

26
Vy,fljfiU'f,ilq
Cererea de finan{are

Informa{ii generale

Aplicant:
Nume:

Prenume:

Facultatea:

CNP:

Categoria (student: Licen{d / Master):

Anul admiterii la studii:


Telefon:

Adresa de e-mail:

Cont IBAN lBanca:


Domeniul de interes:

A. IDEEA (maxim 3 pagini)

Descrierea ideii de produs / serviciu inovativ va fi construitd pe urm[toarele subpuncte (se pot insera

figuri, grafice etc.):

1. Problema identificatd qi importanla acesteia pentru sistemul educalional sau comunitate


2. Descrierea solu{iei care urrneazi a fi cercetatd in cadrul viitorului proiect

3. Noutatea pe care o presupune solulia inovativd comparativ cu alte solulii existente la acest
moment
4. Alte aspecte relevante

B. CONCEPT (maxim 3 pagini)

Descrierea conceptului de produs / serviciu inovativ va fi construitA pe urmAtoarele subpuncte:

L Corelalia cu ideea de produs / serviciu inovativ prezentati in faza I (descrierea modului in

care ideea se transformd in produs eficient, fezabll; exprimarea ideii in termeni clari pentru
consumator)
2. Descrierea tehnicd a produsului / serviciului inovativ

3. Descrierea tehnologiilor necesare pentru producerea produsului / serviciului inovativ

27
Vy,fljfi[flilU
4. Estimarea costurilor pentru produsul / serviciul inovativ
5. Testarea conceptului pe un grup de consumatori vizafi, pentru a constata reac{iile lor;
6. Strategia de marketing : se precizeazd pia{a-!int5, pozilionarea planificatd, o estimare
vAnzdrilor Ei a profiturilor aqteptate
7. Alte aspecte relevante

C. PROTOTIP (maxim 5 pagini, exclusiv anexe)

Descrierea prototipului de produs / serviciu inovativ va fi construitd pe urmltoarele subpuncte:

l. Corela{ia cu conceptul de produs / seruicir,r inovativ prezentat in faza 2 (descrierea rnodului in


care conceptul s-a transfbrmat in produs / serviciu)

2. Prezentarea vizuala a stadiului de dezvoltare a produsului / serviciu inovativ cu descrierezr


atributelor qi prezentarea modului in care acestea solu[ioneazd problema identificatd
3. Prezentarea t-eedback-ului primit de la poten{iali clien{i, investitori qi alte grupuri cheie de
interes cu privire la prototipul respectiv

4. Alte aspecte relevante

NotS:

a Aplicantul iqi asumd rlspunderea pentru corectitudinea datelor prezentate in cererea de


finan{are
a Aplicantul declard in mod implicit prin inscrierea in concurs cd este de{inStorul dreptLrrilor de
autor asupra ideilor / conceptelor / prototipurilor trirnise (inclusiv elemente vizuale) qi igi
asumd toate consecin[ele legale in cazul in care se dovedegte cd nu de{ine drepturile de autor
ULBS prelucreazd date cu caracter personal, in confbrmitate cu Legea nr.67712001 pentru
protec[ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal qi libera circulafie a
acestor date, in calitate de operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea
Nationald de Supraveghere a Prelucrirrii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), astfel cum
aceasta a fost modifrcati qi completatd ulterior. Prin comunicarea datelor cu caracter personal,
aplioantul igi exprimd acordul expres qi neechivoc, ca datele ei / lui cu caracter personal sd fie
introduse inbaza cle date a ULBS.

Data:

Aplicant,

28
EDul..rTflilu
F[a de evaluare

Pentru f,recare etapd (A, B, C), fiecare membru al comisiei de evaluare va utiliza pentru fiecare
criteriu urmdtoarea grilS de evaluare:

nterval
I Descriere punctaj
punctaj

[0- 1] Propuuerea llLl trateaza criteriul sau accsta uu poate fi evalLrat clin cauza infonnatiilorcare lipsesc sau
sunt incornplete
(t-2) Aboldarea criteriLrlLri se face irr rnocl inaclecvat. sar.r exist[ serioase puncte slabe
(2 3l Propunerea abordeazi pe larg criteriLrl dal existi purrcte slabe semnificative
(3-41 Plopr.urerea abordeaza bine criteriul, cLr toate ci ar fl necesare irnbunirtiliri
(4-51 Propunerea aboldeaza clr succes toate;rspectele lelevante ale criteriulLri. Orice cleficiente
aparLlte sunt rninore

Punctajul final il reprezinta media punctajelor acordate de membrii comisiei de evaluare.

E valuare A deea
Criteriu Punctaj

Problerna iclentificatir gi irnportanta acesteia peutru sisternul eclucational sau cornunitate


Descrierea soluliei care se cloregte a fi cercetatl ir.r caclrul viitorului ploiect
Nor.rtatea pe care o presllpLlne solutia inovativii cornparativ cLr alte solLrtii existellte la acest rnolnent
Alte aspecte relevante
TOTAL

E valuare
lu Et a B Co n
Criteriu Punctaj

Corelatia cu icleea cle proclus / selvicir"r inovativ prezentatir n faza 1 (desclierea rnoclr"rlui in care
icleea se transfbrrnl in produs eflcient. fezabil; exprirnarea cleii in tenneni clari pentrr"r cor-rsur-nator)
Desclierea tehnicf, a proclr.rsr.rlr.ri / servicir.rlr-ri inovativ
Descrierea tehnologiilor necesare trentrr.r Droclr.rcelea Droclr"rsului / serviciulLri inovntiv
Estirrarea costr.rrilor pentru proclusr.rl / servicir.rl inovativ
Testarea conceptr.rlui pe Lu1 grup de consr.rrnatori vizati, nentru a constata reactiile lor;
Sh'ategia cle rnarketing: piala-tinta, pozitionarea. estirnarea v6nzdrilor 5i a profitLrrilor aiteptate
Alte aspecte relevante
TOTAL

Eval uare C Prot oti


Criteriu Punctaj

Corelalia cr.r conceptul cle ploclus / servicir.r inovativ prezelltat infaza2 (ciescrierea rnoclului in care
conceptul s-a translbrrnat in plodus / serviciLr)
Prezentarea vizuala a stacliului cle clezvoltare a proclusLrlui / serviciu iuovativ cu clescrierea
atribLrtelor si prezentarea rnodului in care acestea solr.rtioneaza ploblerna iclentificatit
Plezentarea fleedback-Lrlui prirnit de la potenliali clienti, investitori ;i alte grupLrri cheie c1e interes cu
privire Ia protoliptrl respectiv
Alte astrecte relevante
TOTAL

Data.

Membru Cornisia de evaluare,

29
Vy,flJftU'f,flq
Declarafie student

Datd ir-r fa{a mea: (nurnele $i prenumele ansajatului ULBS)

Semndtura:
l)ata:

Declarafie

Subsemnatul(a), student (d) al (a) Facultdtii de


, specializarea ln
anul_, CNP BI/ CI seria_, nr.
domiciliat in

sub sanc{iunea Codului penal privind falsul in declara{ii, declar pe propria rdspundere utmdtoarele:

o cd sunt de{indtorul dreptului de autor asupra proiectului / proiectelor transmise gi imi


asum toate consecin{ele legale in cazul in care se dovedegte cd nu de{in dreptul de autor;

o in cazul in care voi fi finan{at, voi prezenta ideea-prototipul in cadrul Evenimentului Noaptea
Cercetdtorilor;

o sunt de acord ;i imi dau prin prezenta in mod expres consim{dmintul ca Universitatea "Lucian
Blaga'" din Sibiu sd foloseascd datele mele personale care rezultd din parliciparea la competi(ia
de proiecte inovative ULBS Smart;

Datao Semnltura

30
wuliffi,f,ilil
Anexa 4

Gril[ de evaluare a activititii de voluntariat si extracurriculare

Tipuri de activititi Puncte


pro iecte/activitdti
Voluntariat in ULBS
organizate la nivel de 20
facultate, de ULBS
hnplicare proiecte 10
Voluntariat extern
activitati
Alte tipuri de parteneriate proiecte 5
voluntariat
civice
internationale 20
Membru active in organiza{ii
nationale 10
studen{eqti
in universitate 5

Membru intr-un colectiv de in parteneriat cu ULBS 30


cercetare/ cerc studentesc
in ULBS l5
la nivel de facultate (CF,
Comisii constituite pentru buna 5
Standarde Comisie cazdrietc.)
organizare a activitdlilor in
organiza{ionale la nivel IJLBS (Senat,
ULBS 10
Comisie acordare burse etc)
Comisii interinstitutionale cu Comisiile de evaluare
relevanfd universitar6, ARACIS, ANOSRC, ENQA t0
activitate de tutoriat/mentorat etc
ULBS 5
Recomanddri I Caracteri'zdri
din afara ULBS 5

Not6:

Punctele se acordd pentrufiecore proiect/ctctivitate in parte.

Cctlitatea de membnt se puncteazd o singurd doto/ organiza{ie/ stntchrd

31