Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

 Obiectul: Limbă și literatura română


 Aria curriculară: Limbă și comunicare
 Subiectul lecției: Îmbinări libere de cuvinte și locuțiuni. Termeni științifici. Limbaj popular. Variație
regională a limbii.
 Tipul lecției: dobândire de noi cunoștințe
 Clasa: a VII-a D
Competențe specifice
1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare prin receptarea şi producerea
textului oral
1.1. Sintetizarea informaţiilor, a intențiilor de comunicare și a atitudinilor comunicative din diverse texte
monologate şi dialogate
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise
4.1. Folosirea structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea clară şi
precisă a intenţiilor comunicative complexe
4.2. Exprimarea clară a intenţiei comunicative prin corelarea achiziţiilor lexicale şi semantice cu cele sintactice
şi morfologice din limba română standard
Obiective operaționale:
La sfârșitul orei, elevul trebuie:
-să identifice locuțiunile din enunțurile date
-să înlocuiască grupurile de cuvinte scrise colorat cu câte un sinonim potrivit
-să numească părțile de vorbire ce sunt sinonime cu grupurile de cuvinte scrise colorat
-să sublinieze locuțiunile din fragmentul prezentat
-să alcătuiască enunțuri cu ajutorul unor cuvinte date
-să identifice prin trasare de săgeți, sinonimele locuțiunilor din partea stângă

Strategia didactică:
a) Metode și procedee: conversația euristică, exercițiul, problematizarea, explicația, dezbaterea
b) Forme de organizare a activității elevilor: frontal, individual
c) Mijloace didactice: manual, caietele elevilor, instrumente de scris
d) Resurse: - capacitățile normale de învățare ale elevilor, cunoștințele lor anterioare,
- Spațiu de lucru: sala de clasă
- Timpul de învățare: 45 de minute
- Bibliografie: Alexandru Petricică, Gramatica limbii române pentru examene, Editura Road Language Centre, București,
Ediția 2016
Ștefania Popescu, Gramatica practică a limbii române, Editura Didaotică și Pedagogică R.A., București, 1992
Manual de limba și literature română, clasa a VII-a, Editura ART KLETT, autori Florentina Sâmihăian ș.a, 2019
Alina Pamfil, , Limba și literature română în școala primară. Perspective complementare, Cluj-Napoca,
:Alina Pamfil, Didactica literaturii. Reorientări, ,Cluj-Napoca, ART, 2016
Secvențele Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode Materiale Forma de Evalu
lecției organizare
Momentul Asigură ordinea și verifică Se pregătesc pentru lecție. Conversația Caiete Frontal
organizatoric dacă toți elevii au toate Dacă este cazul, Manuale
materialele necesare pe semnalează absenții sau Istrumente
bancă. probleme de organizare. de scris
Verificarea Va verifica temele Citesc temele, corectând Conversația Caiete Frontal Apreci
temei unde e nevoie. Manuale Individual orală
Instrumente
de scris
Evocare După verificarea temei, se va Elevii identifică verbul, Conversația Manuale Frontal Observ
scrie pe tablă verbul ,,A fi". spunând că face parte din Individual Sistem
Se va cere elevilor, să categoria verbelor Problemati-
identifice verbul spunând ce nepredicative și că poate zarea
fel de verb este acesta, fi atât un verb auxiliar,
precum și ce funcție deoarece ajută la formarea
sintactică poate forma modurilor și timpurilor
împreună cu o altă parte compuse altor vorbe, dar
componentică, urmând ca și verb copulativ când nu
mai apoi, să construiască are sensul de ,, a
expresii pe care aceștia le exista", ,,a se afla", ,,a se
cunosc. găsi", și că împreună cu
Anunță tema lecției, după numele predicativ
care le cere elevilor să formează predicatul
deschidă manualul la nominal.
lecția, ,,Îmbinări libere de
cuvinte și locuțiuni".
Constituirea Pentru început, va numi câte
sensului un elev să citească Elevii își deschid caietele
propoziția din manual și să și manualul. Aceștia
explice fiecare locuțiune identifică locuțiunea și o
dată. explică.
-a pus la cale=a plănuit, a
-,,Deci a pus la cale Bianca pregătit
o călătorie…Cine știe ce -cine știe ce=nu se știe
planuri a făcut… -găsi nod în papură= a
-Pune-ți mai bine tu caietul încerca să găsească Conversația Manuale, Frontal Observ
în geantă! Și nu mai găsi puncte negative, a căuta Explicația Caiete Individual sistem
nod în papură fiecărui lucru! scandal/ceartă Exercițiul Instrumente
-Ce punere la punct! Din -punere la punct=a da Dezbaterea de scris
când în când ai limba ca cuiva o lecție, dar și cu
acidul sulfuric! sensul de bine organizat/
instruit
-din când în când=
câteodată

Va scrie titlul pe tablă. Elevii scriu titlul

După familiarizarea cu
noțiunea de locuțiune, se va
trece la rezolvarea de
exercitii. Pe baza
propozițiilor anterioare, se
vor rezolva următoarele
exerciții din manual.

EXERCIȚIUL 1.
-,,În care dintre replici
verbul ,,a pune" are sens
distinct?"
EXERCIȚIUL 2.
-,,Cine îmi poate spune un
sinonim pentru grupurile de
cuvinte scrise colorat de la
exercițiul 1?"
EXERCIȚIUL 3.
-Ce părți de vorbire sunt
sinonimele prin care ați
înlocuit grupurile de cuvinte Elevii rezolvă cerințele,
scrise colorat?" răspunzând coerent.
De aici, voi aduce în discuție La prima întrebare, elevii
faptul că, există mai multe trebuie să își dea seama că
locuțiuni, și anume: verbul ,,a pune", face
substantivale, adjectivale, parte dintr- o structură,
adverbiale, prepoziționale formând o unitate de sens

La a doua întrebare:
-a pus la cale= a pregătit/
a plănuit
-cine știe ce=nebănuite/
necunoscute
-găsi nod în
papură=defecte/
imperfecțiune
-punere la
punct=instruire/organizare
Voi cere să deschidă și -din când în
caietul de lucru pentru a când=cateodată
rezolva exercițiile
următoare: La a treia întrebare:
EXERCIȚIUL 4. A pregătit/ a plănuit- verb
-,,Ce locuțiuni ați identificat Nebănuite/necunoscute/-
in textul dat?" adjectiv
EXERCIȚIUL 5. Defecte- substantiv
La exercițiul următor le voi Instruire/oganizare-
cere să alcătuiască câteva substantiv
enunțuri în care să utilizeze Câteodată-adverb
locuțiuni care conțin
următoarele cuvinte: bătaie,
brațe, papură, părere. Elevii identifică
locuțiunile din textul dat:
-să trag un pui de somn
-îi șade bine
-aș fi cu băgare de seamă
-pădurile nesfârșite

Posibilele locuțiuni pe
care elevii le alcătuiesc:
Bătaie=bătaie de cap, a da
bătaie, a pune ceva la
Vor urma câteva discuții cu bătaie, bătaie de joc
privire la locuțiuni din Brațe=a primi cu brațele
diferite zone ale țării, deschise, brat la brat, se
urmând ca mai apoi, să le desparte în trei brate,
spună elevilor să rezolve brațe de lemn,
următorul exercițiu, privind Papură=nod în papură,
trasarea de săgeți ce indică Părere=părere de rău,
sinonimele unor locuțiuni. Părere de bine, părere
greșită

Elevii vor trebui să indice


prin trasare de săgeți,
sinonimele locuțiunilor
notate în partea stângă.
Reflecție Voi trece în revistă ceea ce Elevii răspund la Conversația Instrumente Individual
am învățat astăzi. întrebările profesorului. de scris
,,Ce am studiat astăzi?" Feedbackul elevilor
Le voi cere să noteze pe o
foaie de hărtie anumite
păreri, impresii legate de
desfășurarea lecției.
Temă Exercițiile rămase de Notează tema
rezolvat din manual și din
caietul de lucru.
Anexa 1

Manual
1. Citește schimbul de replici pe care îl au doi copii după lectura textului Cum e lumea de Veronica D.
Niculescu.
- Deci a pus la cale Bianca o călătorie…Cine știe ce planuri a făcut…
- Pune-ți mai bine tu caietul în geantă! Și nu mai găsi nod în papură fiecărui lucru!
- -Ce punere la punct! Din când în când ai limba ca acidul sulfuric!

2. În care dintre replici verbul a pune are sens distinct?

3. Înlocuiește grupurile de cuvinte scrise colorat cu câte un sinonim potrivit.

4. Ce părți de vorbire sunt sinonimele prin care ai înlocuit grupurile de cuvinte scrise colorat?

Caietul elevului

5. Sublinează locuțiunea di fragmentul de mai jos, extras din textul Lumea s-a lărgit dintr-odată! De
Veronica D. Niculescu.
,,Agitația asta a lor mi s-a transmis și mie. Mi-era sete, se făcuse cald, aș fi vrut să ies la soare, să mă întind,
poate chiar să trag un pui de somn, cum îi șade bine oricărui ursuleț la amiază. Însă mi-am zis că mai bine
aș fi cu băgare de seamă. Am încercat să mă concentrez. Dar pădurile nesfârșite care mi se perindau prin
fața ochilor, verzi, înalte, splendide, m-au adormit în cele din urmă".

6. Alcătuiește enunțuri în care să utilizezi locuțiuni care conțin cuvintele date.

Bătaie-
Brațe-
Papură-
Părere-

7. Îndică, prin trasare de săgeți, sinonimele locuțiunilor notate în stânga.

Învățare de minte ușor


Verzi și uscate bădăran
Dare de seamă cumințire
Din topor înțelept
Floare la ureche generozitate
Cu scaun la cap palavre
Locuțiunea
(schema lecției)

A FI

Exercițiul 3.
 a pus la cale= a pregătit

cine știe ce = necunoscute


 găsi nod în papură= defecte
ce punere la puncă= instruire
din când în când = câteodată

Exercițiul 4.
A pregătit- verb
Necunoscute- adjectiv
Defecte- substantiv
Instruire- substantiv
Câteodată- adverb

Exercițiul 2 (din caietul de lucru)


Bătaie=>bătaie de cap, a da bătaie, a pune ceva la bătaie, bătaie de joc
Brațe=> a primi cu brațele deschise, brat la brat, se desparte în trei brate, brațe de lemn,
Papură=> nod în papură
Părere=> părere de rău, părere de bine, părere greșită

Exercițiul 4 (din caietul de lucru)

Învățare de minte=cumințire
Verzi și uscate=palavre
Dare de mână=generozitate
Din topor=bădăran
Floare la ureche=ușor
Cu scaun la cap= înțelept