Sunteți pe pagina 1din 11

Studiu individual ghidat de profesor

Produse de elaborat Modalități de Termeni de


Materii pentru studiul individual evaluare realizare

1. Esența și funcțiile contabilității


Evoluția contabilității și funcțiile ei. Referat Comunicare Săptămâna 1

Contabilitatea financiară și de gestiune Proiect individual Demonstrarea Săptămâna 2


proiectului

Principiile de bază ale contabilității Prezentare Derulare Săptămâna 2


prezentare

2. Obiectul și metoda de studiu a contabilității


Activele: caracteristica și clasificarea lor Proiect individual Demonstrarea Săptămâna 3
proiectului
Pasivele: caracteristica și clasificarea lor Proiect individual Demonstrarea Săptămâna 4
proiectului
Metoda contabilității Referat Comunicare Săptămâna 4
3. Bilanțul contabil – element de bază al metodei contabilității
Conținutul și structura bilanțului Contabil Proiect individual Demonstrarea Săptămâna 5
proiectului
Influența operațiilor economice asupra Proiect individual Demonstrarea Săptămâna 6
bilanțului contabil proiectului
4. Sistemul de conturi și dubla înregistrare
Formulele contabile și tipurile acestora Proiect individual Comunicare Săptămâna 7
Conturile sintetice și analitice și legătura Studiu de caz Prezentarea Săptămâna 8
reciprocă dintre ele studiului de caz

Balanța de verificare și importanța ei Studiu de caz Prezentarea Săptămâna 9


studiului de caz
5. Schema generală a contabilității principalelor operații economice
Contabilitatea procurărilor de materiale Situație de problemă Rezolvarea Săptămâna 10
situației de
problemă
Schema generală a contabilității Studiu de caz Prezentarea Săptămâna 11
costurilor și cheltuielilor studiului de caz
Schema contabilității veniturilor și Studiu de caz Prezentarea Săptămâna 12
determinarea rezultatului financiar studiului de caz
6. Documentația ca procedeu al metodei contabilității
Conținutul și modul de întocmire a Proiect individual Demonstrarea Săptămâna 13
documentelor proiectului
Verificarea și prelucrarea documentelor Proiect individual Demonstrarea Săptămâna 14
proiectului
Sistemul de conturi și dubla înregistrare

Problema 1
Se cere:
1. Reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în baza operaţiunilor economice din tabelul 2;
2. Ulitizând schema din figura 1, deschideţi contul sisntetic 211 “Materiale” şi conturile sale analitice din tabelul
3 şi 4.
3. Întocmiţi balanţa de verificare a conturilor analitice utilizând tabelul 5.

La începutul lunii ianuarie anul curent, entitatea economică „Omega” S.R.L. dispunea în stoc de
următoarele materiale reflectate în tabelul 1.
Tabelul 1.
Soldul desfăşurat al contului sintetic „Materiale” pe conturi analitice la 01.01.20____
N/o Tipuri de materiale U/m Cantitatea Preţul
1. Materialul „A” buc 550 25,00
2. Materialul „B” kg 330 17,00

Tabelul 2
Operaţiunile economice ale entităţii „Omega” S.R.L efectuate pe parcursul lunii ianuarie 20_____:
Conţinutul operaţiilor economice Suma Corespondena
(lei) conturilor
Dt Ct
1 S-au eliberat în producţie:
Materialul „A” - 230 buc.
Materialul „B”-120 kg
2 S-au procurat de la furnizori:
Materialul „A” - 280 buc. a cîte 25 lei buc.
Materialul „B” - 190 kg a cîte 17 lei kg
3 S-au eliberat în producţie:
Materialul „A” - 300 buc.
Materialul „B”-170 kg

Debit 211„Materiale" Credit

Sold iniţial

Rulaj debitor Rulaj creditor


Sold final
Figura 1. Structura contului 211 “Materiale”

Tabelul 3
Contul analitic „Materialul A” aferent contului sintetic 211 „Materiale”
Conţinutul U/m Preţul Intrări Ieşiri
operaţiei (lei) cantitatea suma cantitatea suma
Sold iniţial
Rulaj
Sold final
Tabelul 4
Contul analitic „Materialul B" aferent contului sintetic 211 „Materiale”
Conţinutul U/m Preţul Intrări Ieşiri
operaţiei (lei) cantitatea suma cantitatea suma
Sold iniţial

Rulaj
Sold final

Tabelul 5
Balanţa de verificare a conturilor analitice deschise la contul sintetic 211 „Materiale”

Denumirea Un. Preţ Sold iniţial Rulajele Sold final

materialelor m. (lei) Canti- Suma Intrări (debit) Ieşiri (credit) Canti- Suma

tatea (lei) tatea (lei)

Canti- Suma Canti- Suma

tatea (lei) tatea (lei)

1.

2.

Total X X X X X X

Problema nr. 2

1. Utilizând informaţia din tabelul 1, întocmiţi bilanţul la începutul perioadei de gestiune după tabelel 3 .
2. Reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în baza operaţiunilor economice din tabelul 2.
3. Deschideţi conturile contabile şi înregistraţi în ele operaţiunile economice, calculaţi rulajele şi soldurile finale.
4. Întocmiţi balanţa de verificarea a conturilor sintetice în baza datelor din conturile contabile deschise utilizâd
tabelul 4.
5. Întocmiţi bilanţul la sfârşitul perioadei de gestiune conform tabelului 5.
Tabelul 1
La începutul anului entitatea "Vectru" S.R.L. dispunea de următoarele elemente patrimoniale:
Elementele patrimoniale Suma, lei
1. Contul curent în monedă naţională 9000

2. Capital social 31470

3. Profit nerepartizat al anilor precedenţi 6000

4. Materiale 3500

5. Datorii faţă de furnizori 9100

6. Datorii faţă de buget 15900

7. Creanţe comerciale curente 54750

8. Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii 4780

Tabelul 2
Corespondenţa
Conţinutul operaţiilor economice Suma, lei conturilor.
Dt Ct
1. În contul curent în monedă naţională se
primeşte o parte a creanţelor cumpărătorilor. 4000
2. Din contul profitului nerepartizat al anului
precedent s-a constituit capital de rezervă 2000
3. De la furnizori s-au primit materiale cu
achitarea ulterioară. 6000
4. Din numerarul de la contul curent în monedă
naţională se transferă bugetului. 3000
5. Din numerarul în casierie s-a platit salariul
personalului. 4500
6. De la contul curent în monedă naţională s-a
primit numerar în casierie. 10000
7. Din casierie s-a transferat numerar la contul
curent în monedă naţională. 500
Tabelul 3
Bilanţul la începutul perioadei de gestiune:

ACTIV suma PASIV suma

A ACTIVE IMOBILIZATE C. CAPITAL PROPRIU


.

D. DATORII PE TERMEN LUNG

B. ACTIVE CIRCULANTE

E. DATORII CURENTE

F. PROVIZIOANE

TOTAL ACTIVE TOTAL PASIVE


Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Rd Rc Rd Rc Rd Rc

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Rd Rc Rd Rc Rd Rc

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Rd Rc Rd Rc Rd Rc

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Rd Rc Rd Rc Rd Rc
Tabelul 4

Balanţa de verificare tabelară a conturilor sintetice

Simb. Denumirea contului Soldul iniţial Rulajele Soldul final


cont.
debitor creditor debitor creditor debitor creditor

TOTAL
Tabelul 5

Bilanţul la sfîrşitul perioadei de gestiune:

ACTIV suma PASIV suma

A ACTIVE IMOBILIZATE C. CAPITAL PROPRIU


.

D. DATORII PE TERMEN LUNG

B. ACTIVE CIRCULANTE

E. DATORII CURENTE

F. PROVIZIOANE

TOTAL ACTIVE TOTAL PASIVE


Problema 3
Se cere:

1. În corespundere cu datele de mai jos, reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în baza operaţiunilor
economice privind procurarea materialelor în tabelul 1.
2. Determinaţi costul de intrare a materialelor procurate de entitatea economică „Stejar” S.R.L.

Entitatea economică „Stejar” S.R.L. a procurat materiale de la un furnizor din Republica Moldova. În baza
facturii fiscale dispunem de următoarele date:
- Valoarea materialelor 100 000 lei;
- TVA 20 %;
- Total spre plată – x lei;
La transportarea materialelor a fost folosit mijlocul de transport al organizaţiei de transport care a prezentat
factura fiscală în sumă de 10 000 lei, inclusiv TVA. Entitatea economică s-a achitat cu furnizorul şi organizaţia de
transport integral prin virament.
Tabelul 1
Corespondenţa conturilor în baza operaţiunilor economice privind procurarea materialelor
Corespondenţa
Conţinutul operaţiilor economice Suma, lei conturilor.
Dt Ct
1. Înregistrarea valorii materialelor achiziţionate de
la furnizor (Fără TVA)
2. Reflectarea TVA aferentă materialelor
achiziţionate
3. Înregistrarea cheltuielilor efectuate de
organizaţia de transport (Fără TVA)
4. Reflectarea TVA aferentă cheltuielilor efectuate
de organizaţia de transport
5. Achitarea datoriei faţă de furnizori

6. Achitarea datoriei faţă de organizaţia de


transport.

Problema 4
Se cere:

1. În corespundere cu datele de mai jos, reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în baza operaţiunilor
economice aferente producţiei în curs de execuţie şi a produselor finite, în tabelul 1.
2. Determinaţi stocul final al producţiei în curs de execuţie la finele perioadei de gestiune.

Entitatea economică „Acorex” S.R.L. prezintă următoarele informaţii cu privire la produsele finite şi producţia în
curs de execuţie aferente perioadei de gestiune:
- Stoc iniţial de produse în curs de execuţie - 90 000 lei;
- Costuri de materiale la fabricarea produselor - 120000 lei;
- Costuri cu personalul – 15 000 lei
- Contribuţii cu asigurările sociale aferente salariilor calculate – x lei;
- Costuri de energie în scopuri tehnologice – 6 200 lei;
- Costul produselor fabricate predate la depozit – 135 800 lei;
- Stoc final al producţiei în curs de execuţie - x lei.

Corespondenţa conturilor în baza operaţiunilor economice aferente producţiei în curs de execuţie şi a


produselor finite
Corespondenţa
Conţinutul operaţiilor economice Suma, lei conturilor.
Dt Ct
1. Trecerea producţiei în curs de execuţie la
începutul perioadei de gestiune din contul
contabilităţii financiare
2. Reflectarea costurilor de materiale la fabricarea
producţiei
3. Înregistarea consumului de energie în scopuri
tehnologice
4. Reflecarea costurilor cu personalul

5. Calculul şi înregistrarea contribuţiilor privind


asigurările sociale
6. Reflectarea valorii produselor fabricate predate la
depozit
7. Trecerea soldului producţiei în curs de execuţie la
finele perioadei de gestiune în contul
contabilităţii financiare

Problema 5
Se cere:

1. În corespundere cu datele de mai jos, reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în baza operaţiunilor
economice privind închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli la finele anului, în tabelul 1.
2. Determinaţi rezultatul financiar la sfârşitul anului 20__ (profit sau pierdere)
La sfârşitul anului de gestiune 20__, entitatea economică „X” a înregistrat:
- Venituri din vânzări – 27 000 lei;
- Costul vânzărilor – 24 000 lei;
- Alte venituri din activitatea operaţională – 11 000 lei;
- Cheltuieli de distribuire – 7200 lei;
- Cheltuieli administrative – 5500 lei;
- Alte cheltuieli din activitatea operaţională – 900 lei;
- Venituri cu active imobilizate – 13 000 lei;
- Cheltuieli cu active imobilizate – 12 000 lei;
- Venituri financiare – 11 500 lei;
- Cheltuieli financiare – 10 000 lei;
- Venituri excepţionale - 12 000 lei;
În contabilitatea entităţii se efectuează înregistrările contabile prezentate în tabelul 1

Corespondenţa conturilor în baza operaţiunilor economice privind închiderea conturilor de venituri şi


cheltuieli

Tabelul 1
Corespondenţa conturilor.
Conţinutul operaţiilor economice Suma, lei
Dt Ct
1. Trecerea, la finele anului 20__, a veniturilor acumulate
pe feluri de activităţi la rezultatul financiar total:
- Venituri din vînzări
- Alte venituri din activitatea operaţională
- Venituri din operaţiuni cu active imobilizate
- Venituri financiare
- Venituri excepţionale

2. Trecerea, la finele anului 20__, a cheltuielilor


acumulate pe feluri de activităţi la rezultatul financiar
total:
- Costul vînzărilor
- Cheltuieli de distribuire
- Cheltuieli administrative
- Alte cheltuieli din activitatea operaţională
- Cheltuieli cu active imobilizate
- Cheltuieli financiare

3 Reflectarea rezultatului financiar total la finele anului


20 __