Sunteți pe pagina 1din 5

-1r0-I -lIL-

r cEto a lost de8orr,E la oqpltolql


rrgolllos pl.logl rt

a.grtrrlur eau Erechrl oe!


tlg. 1O8l ilr:i*ilTl..:"::*1:T"
!e a ertiarte eapul sl gttul 91 6e dlspun pe 4 plaarrlr
e1

Oele 4 oapete s1e n.etem.o-oleldo-


f. ll.anul profund (llB.lr9ro"*r"0.-,
Eastotdlatr
1- oap{tul aterBo-tsasto1d18lr
2- aa?6tul gterno-ooclPtta1
!- oap6tut cleldo-nastotdian
tt- oapatr:l oleitlo-soo tpttal
tl8.
lO9
llugohl_l_oefat _ plaarg
paol,rDd
I- ngtele orept poaterlor
2- uloul d.rcpt postellor
}- nalelc obllo
It- ulortl obllo
l- fsanryg3gaauJ. gplloB
ltr felul aoeeta augohlul ilevlae utr Eterno-oletdo-nastoldo- 6- uugohlt iatersplnogt
ooolplt,il (n.quadrlgensa al oapulul) dupE uall gutorl.
OeIc dou[ oapete gte:ao-uastolAtan gl stQreao-ooolpltal
siat oel ual. adcaea ooalundate f.ntr-unu! BlaBtIt auElt fagolou.lul
aau oapEtu3. starno.-oastol6o-ooclpttal sau aat aluplu oaPf,tul
Inserfta euperloar6 se faoe pe narglnea ant€rloa:?6 gl fala extera6
a apoflzel nastolds 91 pe oeLe Zfl exterae al.e llaicl curbe oootDl-
a) ![ugchl tatlagt tatre atlas gl
tal e sulnrloatg. qFt3-$a'.rrBf-Jil,{Eferol-stalE -:t -'-F "1 r! r-splnaI el arla 8au atlas gl arls
6@P talr acegtta af.nt r narele gl
eI
ul oblio. utcul drept poaterior, DEDo_
rgEJElEi[&ELoa a
b) poltlunea oervloalE a trqrrgvetsarqlql
fI ll!,. spl.uoa.
tatlrs 1n elnter.ooatraofla eteqro-o-1elti..0-ogpto
CfaO aoEgte ogte
s) li1rechft lntersplnogl.
r,ulql poalg_@.9-?car9!_ el5lggfl€/ !ri[S!.3gn&!-Ell,p oap, 1. ),{qlgle digpq eosterloE al ccjr.:lul (n.rqctus
ua jor)-
se iaserd pe apofiza spinoasE capltlS
"-'rvsu cal
cla.llllteul.-1 Le se Lodreantr ^ir.^ -..----. a$surul ,
#:""::, :::::'::- on'",,;-;;-;
"ol'o' :: :"fi ill:l;:ll ;'"
.

IrI. GrBonl rurpq1gr


-.
aFlt0,rf,:lq.+s1 .
Gruput snporf,lai&l aeu aqlFaapiasvlotlo aI lgggbtlcr
,,
. ,'
aete-
f ': :: ::::-f:1'^1Tjr
,:.,
:::::: ""::, : -:"
"
-'
u"tel .*:i ;;;; ffi ;';;";"
I lar crao e-i ;;;'il;"i"*T,
1. o
:
i
,*tr* eapurul o rr1pt6 utscare ; ;;;:;'ffr;I.
l.
I It -"-''"'*qrrl

-Ltil'
^L*-
aa'
laterall 9l lotstlcrductld fa]a oe ParteBcaPulut"(:':::::r::'::t:
2. llisu] diept posterior al
Postertol aI
posterlor eitror) 191 are orl5looa pe tuberc''lui occipltal'e 1o I
tr18. llo
a liniel curbe
Lu1 g1 se tercla6 p U) lateraE
aceastE Ilnlet t
re Fl Pe PotgltLaea dlle oacipital situatE sub
€-t€Eaor aI oapulul'
Regluaea
tlerti.
cefel r nugch.lr varor
nuscbiului Earele drept' Ca actiuEo "5x6 aI capulul (u'obll 1- f,.trapez
5. l[arele ob]tc sau oblrcul ln'ferlor .2 2- U.dplialus
capitlg f.f"ffiGtpoffza spinoas' a axleul'uX, cu apoflza ]- U.aagular
o lBigcare de rotatle' r[- li.narele co nplex
treosversa a ailasului. E1 lnpriBe Capurul F [I.uarele dreit poster.!.or
b- U.Earele ObliC
ca^re intoarce laVa d6 Partea 9a'
io'u""
(s. obl1 lf"
- _5 .ti
7- M.alcu1 obtlo
P. trir'.8t,iu1 lul lllllarr:
c apltis euperl or ) tt- ::T'ca ::":-:"::::"*::
;;';;;-;;;;;
"Eta'occipltate :P1f
turerloare el deasupra aoe - -,-
..- .--
to ;; Siilf"liiltli"""ar our
"-tlulel91 lateral taeerflel georluale a sarelul d ro' 9'ranul posterlor
.-5--r Put1u
11a11, soperlor - tt,
]5$_e;fea aerr cervlcal our
'l"L.ira tuttrrsr acestor nugold catc 6at6 de ranutr Po
.-n ro.tanu]' aEtotlo!
uugcbiulul narelE ob
lorranul posterlor (narele aerv-
rlor aI Fritrlrlul serv sstvlcall cu erccpllanerv cervl'caI poEterlm ]E'*I.]"*il,
care pnlneqte u! fllet Et Ao it al doilea +;ii'[i aaterlor
rr.raErU + r;:lP
lau na=ele nerv occtpltal a lul lraold (flg'Ilo)' obllol Posterlor
il:#f;:
Iotre rugcbll marele &rept' rareLe obllc sl oicuL I)-artera vertebralE
cdruLa se E:6segte an
se de}ltrlteazE trt spatiu trlungblular la aeia Irl-Detvul splealueulul
cervlcaL'
t""" t"*"OralE gi rasuJ' posterior al prinulut nerv ee g 1' ttrarele ooEpl.ox (a.eearspraalle capltls) 5e lnae!6 l,,fe-
5. ETSEEI-9IS}-g!gE (m'transverso sptualte) pe apofizeLe transverse ale prioelor
!-6 vertebro toracale
sit,uatiafundulganlurilorveri;ebrale'FaEclcolelecareilconstl' or 4 vertobre cervtcele, de undte iasclcurele .or"ut""" Fl
tuie 5e futitrd de ia apoflzele tra.sverse, la apoflzele
splnoaee a
t ascendent gL se ternlnE pe ooolpltdrfu spallul dlDrreaao
4 vertet're plasate tleasupra lnsari;iel lor transvelgsrgo dou6 r'nll curbo ooclpltale, in.afara orestel
6. Iate!s!lg$f!-E@(D' lltersplaalea) Eillt uugcbt r E:
ocolpltare exto$-
a2 disttagess3,arrrl ccuptor dou6 p6r!t drstlaoter
rici clspugt "ir"t"l%.o" se i-utlntl futre apofizele splnoase6 perecblt
O^:""": nuyt6 lot nugoblur
st drSaetrlc al cefel (blveater bervlors)
ve::ebre cervtcale vecitrB. !a nivelul gituLui existd
e
!a::aa
e:rteru6, rai v olunlnsasErnualta narele c onpler proprlu_zla.
jaie- de Ie szis 1a priua vertebr6 dorsal6'' Anbele faeclculo aB,. pe traleotul Lor o lc,tersectte
8t sipt extensorl al ceLoauel vertebrale' tendl_
If. Plaaul coraplexilor (fig' 1r1 I 2. tfi.cuL conplex (n.longleeluue capttlg) sltuat f.n afsra
Acest plan cuprlade ee lleeare palte a ]lsiei
roedlene'4
ui, so atageaz6 l,,ferlor pe apofrzele trarsverso a ul.tl-
sitct t roalefa compler' mlcu
cale, aergitad dlaEuatru i-nafaia vortebr€ oorvioalo gl adosea a prlaei dorsalerlar pe de
=irgcbi a uasel Eacro-
ccapler,, trausv€rEarul gittSut 9i partea cerviaala ,urc6 verttcal gl se flzeazE pe oargtaea posterl.oar[ a
1ol'r,are. naetolde. ,, ,"::
... .. ..-.:. . . .. : . .
4_Eipil conplerl ai,at laervall de narele aerv occlp!,tal aI.,
ld Sf de rautrrlle. posto:sloar.e ale aeryllor oervloall 5ilr5,
,' li.
r+{ril
m*'"il, il**m -i,r ^il**il*ffi-
-LV5-
_r'V+-
partea aa.
lar oa actluse lnodue erteasla capulul ou tacllaa!ea gl rotLrea
lut de Partoe rasPeatlrf,. i.roir*;o"" (Etltooostdl8
13 :i *
:_,:
.ifi.llT:a ;*l'il;,lllli* T.:*:,::rm":_
:"'
oe parte! pe nargtaea strpertoar.
*t.":-=*1
tr-' ry : posterior,lar
lnrern unghlulul a prinetor 6 oogs_
pe do alt6 psrte pe
..'\'l tubercurll
:Hffr:",r.::,:::::lr* i-I"i"u,"
""" se a
gl faolloarea cle part€a
uoeruroale. are ror ra er_
S.:Nr' !.f,usfa coloaEel cervloale.
*\,) llt. LLI r['
\.'
Muechll cefelr p1anu1
(rtg'rta;
c outrrl_exllor
I- na:r.ele conplsx
818. u2
2- Etcul conplex fii:xi i," if"LliHxioi,, *
l- traasvarsarul gf,.tuluX
i
r+- saOro-lonbarul i::Bi:HH:3iif'" ?
I
I
5- lunguJ. dorsal I
Ig''r 'j. ,i flff"Tr;1"!f3y.t"ror I
$
jl
iii | :i r.;r
lrl
#Hfr iil le id o_Eastot.t le! jl
l,
1,,5t51 ?-luusuL dorsai L
ui "-H' y"r:itt$t Posterl or
i,
t.
i.
j,
i
t\$} ;;
{i
trt
jj
fli!
l.
i'
1i
t,'
l.:.. li:l
.!l
l'
..:
i:
:tl jl
,: i Jl

tr
t.! ,,.
l.'
,. @ (n.loaglesinuE cebviols) este
eltuat ls afara. ulcuJ.ui oonpler 91 ee inttade tle la apofl'zeIe it i,.
'i:
ii;
verao a pllneIot ! vertebre toraoale, la ttrberculll posterlori al ,/ !I t)
apoflzelor ttahsvetBo a ultlnllor 5 cervicale. Este inervat de r ,{*

rXIe pcsterioarc elo ultlnilor nervl carvlcall 91 de p!1!q11 oervl i{


ifi
torac$L Estc qa o-t?D€os ej' aoloaael ccrvlcal.€ pe car6 o 91 :jrcl tfi
t$

'$fi
o!fit -lr7-
tur trugcbl larsr destul de
i'.1 r"'' rlugcLlql sngular eata agezat laapola spl€ulusulurl
i,8 ..,u-a_
1. gXIry (r"sptelriu") :"-:" a
'qoaz6 lafe:rlor un6hlu1ur supe,,'-lBier' al 0noplatulul
i'e'!to'a ce'fll el a p6r!11 superioare s1 paltli- grr-
grosr car€ ocuPa t;t' a llgarreatulul prasplnoase a uarSlnit splaale a acestul cs. EI so dlyldo
pe l/? iuferloar6 in su.:
spatelui. E1 5e lnser6 ioiorior a celoi Oe ?-a vertebra t9 b5 Laagb'ete Euscula,,e,care prln tot atrtea ror.ci teado'lr€ i;i,: sa,
oelvlcaL poEteliert pe apoflzele
spinoase . gl f,lreze pe tuberculii pcsteriorl at apol'rzeror tran3;::H";;U;-
9i pe llgaueutele x'aterspi-
cervlcala gi a prlnelol /F5 dorsaie, ca lre q-5 ve*ebrs coryr.cale.aste raeir";';;-;;-;-"r-r]"r*ton ar ilexu-
lsaufalrda:er9l de ua filet oln prexur cervical profuud.lriri coo-
troasocorespoldento.Delaacea.st6linrooernserlliroed1aJlelep}e.
gt in afala 9i se inparte i'a dou6 lTuf
niusul se olriieazti obiic 1rr suo traclll sa trage Ln sus unghirrl supero-loterll a1 oEopratulul.cind
pc:iiunlt se lndreaprd spre cap de .,3t'"cttu tLr' este pe onoplatre.ngularul Lncltn6 coloana cervlcal.:' ila
- uBa iltelE,er ral volunriaoasa partea 88. - __
9i aerge s6 se l,sere 9o 2l' fV. Plaaul euperflclal (flg, tr+t
unce gi nuoele ,ie Eriggtgglglillg a
sup€lioass qi iata eri;era6 apo-
exterue a }iuiei t*u"-o"tipitale FlB.11*

IISiHt cefllr ptan superr-


ilktk 1- l[.trapez
2- !l.st_eiao-oIe ld o-aas E !.,.{( lap
,- ![.8p].eElua aapttis
4- !6.sp1eE1us ooill
F ltr.angularr
5- ll.ronbold
7- f.narele doraal

F18.lJ,
Llsicblui ar'8uia'f
,.::^

I
/ ----'
;a--:---:-:-

-"'T
;?-.
I,r--T-f-I I-f I I I I I II II I r
-l!6-
-llf)-
lrqpg?ul (s.trapezlua)r €gto uD Bu$shl }ai, le foro6 trLua-
g:iuler6, alo6tqlad slngul plaDul auperftcial a.i- n':gchtlo: spatelul FASOIIIII GflI,UII
9i cefll. Prla extrealtatea lut intelu6 (baza sa) se laseri ge L/l =====at=3====E=A=
latero6 a llalel or:rbe super'ioare a o9ciPltalulul' pe plotuberanfa
oocipitaltr oxtorD6r pe llgarentul cervlcal gosterior 91 pe apotlza
cpluoasE a oolel tie 7-a veltsbre csrvicalE 9i a llrlnelor 1o dorgale.
inserfla exterDE ae face pe clavlcul6, acronloa gl splna oEoplatu-
lulrilupa cuE qrneaze r
flbrete euperloare ce v1a de Ia occlpita+ ee indreapt6
obric LD jos gl il afar6 91 se iaser6 pe L/, exvsro6 a oarglnll.
postellgBre a clavloulel 3

- flbreie nlJloct| ou--orlglae pe llgarentul csrvloal


posterlor, sirrt tralsversojle gl uorg s6 se fixeze po Ear6laee e.E-
tern6 a acroaioaulul ql buza superloar6 a narginll poeterloars a
sploei onoplatulull
- fibrele lrferloare,plecate de pe apoflze aplnoase dor-
salerse i.ndreaptE obllc ia sus gl i! afar6 $1 se terula6 tot pe
Eia:EUroa po8t€rj.car6 a spina]., in porlluDea sa taterl16r
Lnervatia lttgohlalul este dub163 ranul extera al qervulul
splaal (p€rechoa Xi) gr nervul trapezului din plexul cervlcal pro-
fuuri. AcliuE€B trapezul-ui di.far6 dup6 orleBtaroa fLbrelor eale r
CeIe superloare r1d1o6 nn6rrofr cele c.ljlocll duc ouoplatul in6uafru,
le.r flbrele lnferioare l,I trag inapol gi iaduntrurspre llsia nedla-
nE, dar.rcoaconltont,, pnoduo gl nlgcarea cle bascul6. Conslderat l,n
qnsanqbLur trapezol ridlcd un6rull apoplind onopl.atul de coLoaDa
:liffi
vertebral.i.. Ci.Bd trapezul la puact fLx pe centura soapular6, fibre- ff r:it,:lli:iffi ;;Hr.,3,3irits,,:iti3#t,!a
ie sate superloare taciini capul de partsa Lor glti iaprlni o nigcare cervtcarE supe_ l-*
oe rotalie esre Lntoarce faia d€ parrsa opusil feseicuLEle loferi- illr"ff;"r" {.1i"r30_cteido-b,loid1an
"'
oare coa!,ribule Ia rl.dlcaree trunchlului, aviad astfeL rol f-a.aoflu- iii;3"*p
.. ervrc ar' ni j1 oc ie ii: U: !f,3."*:iiiffi;r;
D.ea oe c5l6rare.

x*Tiig:+iimilil::'- *'I #:trig; *ffi,i,,i p.s,erl.r


,;;;; viscerar' tZ- [!.an6uiar.
Eeaca vascuLare

), s :srno-,cle ld o-nast olo lal


:l-!
I
I