Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUT IUSTITIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

Administra$a NalionalS a Penitenciarelor


Unitatea de implementare a Proiectului de
construclie a penitenciarului din Chiginiu
MIIHHCTEPCTBO NCTI,IIIHI,I PECTIYEJII,IKI4 MOJIAOBA
HaqnoxaalHar rrenHTeHIIHapHaf, aAMIIHHcrpaq[s
noApa3AeneHne no BHeApeHuIo llpoeKra c'rpo[TeJIbcrBa
neHIrreHIIuapHoro yqpexAeunx u KuurnHsy
MD-2032, mun. Chigindu, str. Titulescu, 35 MD-2O32, MyH. KxurhH3y, ya. Trrynecxy, 35
tel.: 40-97-81, tel-fax: 40-97-82 rcn: 40-97-8I; ren-0axc: 40-97-82

2021

tr. Doamnei Maia SANDU,


efan cel Mare, nr. I 54

Doamnei Zinaida GRECEANiI,


05

Domnului Aureliu CIOCOI'


Prim-Ministrul interimaf al RM
MD-2012, m. ChiSindu, str.Piald Mdrii Adundrii Nalionale I
stimali coNDacAToRr!
prin Legea nr.295 din 12 decembrie 2013 afost ratificat Acordul-cadru de imprumut dintre Republica
Moldovri gi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) pentru realizarea Proiectului de construclie
a penitenciarului din Chigindu, semnat la 10 octombrie 2013.
Ulterior, prin Hotdrirea Guvernului nr.173 din 12 martie 2014 a fost instituitd Unitatea de implementare
a proiectului de construcfie a penitenciarului din Chigindu (tn continuare UIP CP), cu un personal in numdr
de 9 unit6fi, 7 dintre care sunt finan(ate din bugetul de stat 9i /sau din alte dona{ii, iar 2 unitdti din contul
Grantului oferit, conform Acordului-cadru de imprumut dintre Republica Moldova gi Banca de Dezvoltare
a Consiliului Europei pentru realizareaProiectului de constructie a penitenciarului din ChiEiniu
(in prezent
din cele 9 unitdli sunt vacante 4 funclii).
Obiectivul de bazl este construc{ia unui Centru penitenciar in municipiul Chigindu pentru 1536
definuli cu statut de prevenili care va inlocui actualul Penitenciar nr.13 - Chiqindu.
'
incepind cu tt.Ot.ZO21 funclia de manager al proiectului este vacantl, asfel in cadrul unititii s-a format
un bl:caj legat de domeniul managerial.
ln acest context, Vd inform[m c[ in temeiul pct. 13 al Regulamentului de activitate al UIP CP, aprobat
prin Hotirirea Guvernului (HG) nr.l73 din 12 martie 2014,la data de 26.01.2021 9i25.02.202,29.03.2021
au fost intrunifi in mod de urgenfi, membrii Comitetului de supraveghere, care au examinat subiectulprivind
formdrii situa(iei de crizd in procesul de activitute a unitdlii.
Astfel, membrii Comitetului de supraveghere qi-au exprimat voinfa prin vot ::proe, url&rlim pentru
adoptarea deciziei de a atribui temporar obligaliunile de serviciu ale managerului proiectului dlui Liviu
Duca,
inginer civil al UIp Cp, cu dreptui de a semna documente financiare in conformitate cu prevederile art.156
al-codului Muncii RM. Totodatl, membrii comitetului de supraveghere, au sugerat de a solicita din partea
Ministerului Justitiei (M.I) opiniajuridici in privinfa legalit[lii adoptdrii acestei decjzii.
Menfiondm, c[ in adresu trrg tu data de 01.02.202I,17 .02.202I,26.02.2021au fost expediate scrisori cu
rug6miniea de a interveni qi de a identifica o solulie, intrucdt in afari de toate cele sus men{ionate nu a fost
poiiUita remunerarea personalului UIP CP pentru lunile ianuarie - martie, la fel nu este posibili acordarea
concediifor de odihnd, concediilor de boal[, angajarea, demisionarea, incapabilitatea de a elabora, aproba
sau implementa documente de activitate.
prin urmare, reprezentan{ii Ministerului Justi{iei in mod repetat au fost informali despre deciziile
membrilor Comitetuiui de supraveghere, care au participat la gedinla din 26.0L.2021' 25.02.2021,
29.03.202lrtotodat[ in acest scop, au fost expediate materialele privind atribuirea obligatiunilor temporarl
de a semna documente financiare dlui L. Duca, care de{ine in cadrul UIP CP funclia de inginer civil, ins[ cu
p6rere de rdu, la data de 02.04.2021 de ciltre dl Alexandru Plegca, Secretar de stat al MJ, am fost informali
poate avea efecte negative,
ttelefonic) c[ Conducerea MJ nu va coordona decizia comitetului, deoarece ea
ftrd a prezenta argumente temeinice, cu toate cE pinl la data de astdzi, in aceiaqi modalitate de discufie,
dumnealui ne asigura ci problema creat[ va fi solufionatd pozitiv.
Marc5m, ci in conformitate cu prevederile Acordului Cadru de imprumut dintre Republica
Moldova gi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (aprobat prin Legea Parlamentului nr'295 din
12j2j013) ,,Agenlia de implementare a Proiectului este reprezentatd de cdtre Ministerul Justiliei, care
fiind detegat deLdtre imprumutat, va implementa Si administra Proiectul,, iar avdndin vedere c[
prevederile
pct.9 din Regulamentul de activitate al UIP CP, aprobat prin HG nr.I73 din12.03.2014,prevdd c6,,Organul
r.rpr"- de conducere al Unitalii este Comitetul de supraveghere, imputernicit s[ solufioneze problemele
majore de politicd a Proiectului".
Analizdnd toate cele intreprinse de citre Ministerul Justifie, putem observa c[ in loc sd menfin6 9i sl
consolideze eforturile in vederea progresdrii proiectului prin identificarea soluliilor deblocirii crizei create
in UIP CP (ceea ce va crea condiyii prielnice pentru imbundtdlirea relaliilor intre RM;i Banca de Dezvoltare
a Consiliului Europei),reprezentantii MJ dimpotrivd prin ignorarea sa aprofundeazd situalia de blocaj.
Totodatl menfionlm, ci urmitoarele mlsuri, care au fost planificate la recomandarea BDCE, nu pot
firealizate de c6tre membrii UIP CP, deoarece blocajul format se datoreazi faptului cI in cadrul unititii
funclia de manager este vacant6, iar competenlele membrilor sunt limitate ( de ex: nu este posibild plasarea
anun(urilor tn MO al KM, nu este posibitd expedierea scrisorilor tn adresu Asocialiei inginerilor din
portofotiut BDCE Ei din RM, din motivul lipsei semndturii managerului proiectului, sau a altei persoane
imputernicite in acest sens.)
Mai mult ca atdt, Vd aducem la cunogtin![ cd lansarea concursului pentru ocuparea funcliei vacante de
manager este deja posibild, deoarece componenfa Comisiei pentru concurs este completati cu Secretarul de
Stat al MJ. Din motivul funcliei vacante pin[ la data de 17.03.202I Secretar General de Slatl Secretar de
Stat al MJ, care define funcfia de Preqedinte al Comisiei, nu a fost posibili lansarea concursului qi nici
solufionarea problemelor Unitifii de Implementare.
Datorit[ iitualiei precare cu care se confrunti angaja{ii UIP CP (neachitarea salariilor pe durata
de 3 luni, neglijen{a Mf in privin{a colaboririi gi conlucririi cu BDCE) procesul de activitate a unitl{ii
se face anevoios, din motivul ne intreprinderii misurilor de rigoare pentru deblocarea procesului de
activitate.
Accentulm, c[ pentru buna desfdEurarea a proceselor de licitalie gi activit{ii UIPCP din Chiginiu,
personalul unitalii nu deline competen{ele depline, ceea ce poate aduce la consecinle imprevizibile, 9i este
n"""ru, in mod de urgen!6 de a identifica un consens pentru a aduce implementarea proiectului la un bun
succes.
E de subliniat faptul, c[ in continuare aceste condilii de blocaj formate in cadrul activitdlii UIP CP in
viitor vor putea aduce la nerespectarea obligaliunilor ale imprumutatului aprobate in Acord- Cadru de
imprumut dintre Republica Moldova qi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.
Astfel, in condiliile celor menfionate mai sus, rugim respectuos de a interveni 9i de a identifica solu{iile
deblocdrii, totodatd de a intreprinde m[suri in privinla insistirii participirii Ministerului Justitie in
implementarea proiectului.
Suntem convinEi cI, prin vocalie qi eforturi comune, vom realiza cu succes sarcinile 9i misiunile de
mare importan[6 care ne revin, totodatd asigurdndu-vi c[ obiectivul de bazd ce ne este incredinfat privind
construclia unui penitenciar va fttratat cu responsabilitate sporit[-
Despre rezultatele examinlrii ruglm sI fim informali in scris.

Cu respect,

Membrii al Unit[{ii pentru implementarea


Proiectului de construcfie a penitenciarului din Chi,sinlu:

Inginer civil Liviu Duca

Contabil Felicia Revenco

Specialist in securitatea penitenciari Ion Lupu

Specialist in resurse umane Viorica Lazari