Sunteți pe pagina 1din 7

www.referat.

ro

L7. Măsurarea pH-ului și conductivității apei

L7.1. Scopul lucrării de laborator:

Având la dispoziție modul de lucru, sticlăria, aparatura şi reactivii, studentul va fi


capabil să măsoare pH-ul și conductivitatea probelor de apă.

L7.2. Generalităţi
L7.2.1. pH-ul apei

L7.2.1.1. Consideraţii teoretice


Apa este un lichid cu un caracter amfiprotic (amfoter): se comportă ca un acid în
prezenţa unei baze şi ca o bază în prezenţa unui acid. În lipsa unui acid sau a unei baze apa
suferă o reacţie de autoprotoliză. Echilibrul reacţiei protolitice a apei este prezentat în reacţia
1.
H2O + H2O = H3O+ + HO- (1)
Constanta de ionizarea a apei, Ki, se poate scrie astfel:
 H 3O    HO  
Ki  (2)
 H 2O 
2

Simplificat reacţia de autoprotoliză a apei se poate scrie conform reacţiei 3 iar


constanta de ionizare se poate scrie conform ecuaţiei 4,.
H2O = H+ + HO- (3)
 H   HO 
 

Ki     (4)
 H 2O 
Definiţie: pH – ul reprezintă logaritmul zecimal, cu semnul schimbat, al activităţii
ionilor de hidrogen.
pH   lg  aH   (5)
Pentru soluţii diluate activitatea ionilor de hidrogen este aproximativ egală cu
concentraţia ionilor de hidrogen. Prin urmare pH – ul soluţiilor diluate poate fi definit astfel:
logaritmul zecimal, cu semnul schimbat, al concentraţiei molare a ionilor de hidrogen dintr-o
soluţie.
pH   lg  H 3O     lg  H   (6)

pOH   lg OH   (7)


CHIMIE, An I Laborator 5

În mod similar se defineşte şi pOH-ul soluţiilor diluate: logaritmul zecimal, cu


semnul schimbat, al concentraţiei molare al ionilor de hidroxil dintr-o soluţie.
Între cele două mărimi s-a stabilit următoarea relaţie:
pH + pOH = 14. (8)
Pentru apa cu caracter neutru concentraţia ionilor de hidrogen este egală cu
concentraţia ionilor de hidroxil şi este egală cu 10 -7moli/litru. Prin urmare valoarea pH-ului şi
respectiv al pOH - ului apei neutre va fi:
pH  pOH   lg 107   7 (9)
Valoarea pH-ului apei este dependentă de prezenţa unor impurificator precum acizi,
baze, săruri, gaze dizolvate, etc..
Valoarea pH-ului poate fi determinată prin titrare cu ajutorul indicatorilor sau prin
măsurări cu ajutorul pH - metrelor.

L7.2.1.2. Determinarea pH cu ajutorul pH-metrului


Măsurarea valorii pH-ului se realizează prin utilizarea a doi electrozi: un electrod de
referinţă şi un electrod indicator. În prezent se folosesc sonde de pH în care sunt încorporate
ambii electrozi. Prin introducerea electrozilor într-o soluţie apoasă se formează o pilă
galvanică. Între cei doi electrozi apare un potenţial care depinde de activitatea ionilor de
hidrogen din soluţie. Condiţiile ideale se îndeplinesc când se schimbă doar potenţialul
electrodului indicator, în timp ce potenţialul electrodului de referinţă rămâne constant.
Diferenţa de potenţial dintre cei doi electrozi poate fi determinată cu ajutorul ecuaţiei 9, unde:
RT (10)
E  Eind  Eref  ET'  ln aH 
F
E = potenţialul măsurat (mV);
Eind = potenţialul electrodului indicator (mV):
Eref = potenţialul electrodului de referinţă (mV);
E' T = constantă dependentă de temperatură (mV);
R = constanta universală a gazelor (8.3144 J/K);
T = temperatura absoluta (K);
F = constanta lui Faraday (96485 C).
Folosind logaritmul zecimal ecuaţia 9 devine:
RT (11)
E  Eind  Eref  ET'  2.303 lg aH 
F

L7.2.2. Conductivitatea apei

Conductivitatea electrică este o mărimea fizică prin care se caracterizează


capacitatea unei soluții de a permite transportul sarcinilor electrice atunci când este plasată
într-un câmp electric.
Unitatea de măsură pentru conductivitatea electrică este siemens / metru (S/m).
Mărimea inversă conductivității este rezistivitatea electrică exprimată în unitatea de
măsură ohm*metru (Ω·m).
CHIMIE, An I Laborator 5

Măsurarea conductivităţii apei este reglementată de STAS 7722-84 şi de ISO 7888-


1983.
Conductivitatea electrică depinde de:
 concentraţia în ioni a apei;
 de natura ionilor;
 de temperatură şi de viscozitatea apei.

L7.3. Aparatură şi reactivi

Aparatură: - pH -metrul;
- Conductivimetrul;
- pahare Erlenmeyer
Reactivi: - probele de analizat;
- apa distilată..

L7. 4. Mod de lucru


L7. 4.1. Măsurarea pH - ului
A. pH-metrul portabil WP PCD 650

. Caracteristici tehnice ale pH-metrul portabil WP PCD 650

Moduri de funcţionare:
- Măsurarea pH-ului soluţiilor apoase
– prin utilizarea electrodului de
sticlă.
- Măsurarea conductivităţii;
- Măsurarea rezistivităţii;
- Măsurarea salinităţii;
- Măsurarea concentraţiei ionice;
- Măsurarea concentraţiei sărurilor
dizolvate

Display: posibilitate de afişare până


la 4 parametri consecutivi.
Este prevăzut cu compensare
automată a temperaturii.

Figura 1. pH-metrul portabil WP PCD 65


CHIMIE, An I Laborator 5

B. Parte experimentală

Într-un pahar Berzelius sau Erlenmayer se pregăteşte proba de


1
analizat
Se îndepărtează sonda de pH din recipientul de plastic cu soluţie de
2
regenerare (soluţie KCl)
Se spală sonda cu apă demineralizată sau apă distilată (Pentru a
3
evita impurificarea probei cu soluţie de regenerare)
Se șterge sonda cu hârtie de filtru – pentru a evita apariţia erorii prin
4 diluţia probei cu apa aderentă pe pereţii sondei (A nu se atinge cu
hârtia de filtru electrodul de sticlă!);
5 Se introduce sonda de pH în vasul cu proba de analizat
Se porneşte aparatul de măsură PCD650 prin apăsarea prelungită (5
6
secunde) a tastei F4
7 Valoarea pH-ului probei va fi afişată pe ecran
Dacă pe ecran sunt afişate mai multe valori şi dacă se doreşte doar
8
afişarea valorii pH-ului probei se apasă tasta (Mode) F3
Pentru analiza probei următoare sonda de pH trebuie spălată şi
9
uscată conform paşilor 3 şi 4
Pentru protecţia sondei pe durata timpului dintre măsurători se
10
foloseşte inelul de cauciuc
După terminarea analizelor sonda se spală si se usucă conform
11 paşilor 4 şi 5 după care se introduce cu grijă în recipientul din
plastic cu soluţie de regenerare

L7. 4.2. Măsurarea conductivității


A. Sistemul INOLAB 740
Domeniul de utilizare Sistemul InoLab 740 este destinat măsurării calităţii apei,
respectiv determinarea concentraţiei de ioni, de oxigen, a pH-ului, măsurarea conductivității
şi turbidităţii apei.
Descriere: Din punct de vedere constructiv sistemul se compune din două părţi: Celula
de măsură şi Terminalul sistemului InoLab:
- celula de măsurare (fig.1), concepută în sistem modular cu ajutorul căreia se pot face
măsurări tip: pH, pH/ION, Oxi, BSB/BOD, Cond, pH/Cond şi Multi.
- terminalul sistemului (fig.2) prin intermediul căruia se realizează prelucrarea datelor
măsurătorilor. Reglarea parametrilor de măsurare şi prezentare a valorilor măsurate se
efectuează cu ajutorul unui ecran LCD.
CHIMIE, An I Laborator 5

Fig.1 Celula de măsură Fig.2 Terminalul sistemului InoLab 740

Celula de măsură
Celula de măsurare a sistemului InoLab 740 cuprinde următoarele părţi componente:
1. Ghidajul cablului sondei
2. Tijă suport
3. Orificiu de prindere a cablului
4. Cablu de racordare la terminal
5. Taste de comanda
6. Suport
7. Vas cu soluţia de măsurat
8. Sondă
9. Port-sondă pivotantă
10. Butonul de blocare a suportului sondei
11. Cablu de conectare sondă – modul de măsurare

B. Instrucţiuni de utilizare
Terminalul permite două moduri de funcţionare:
- Modul display când ecranul LCD afişează valorile măsurate
- Modul menu ce permite deschiderea submeniurilor şi care permite
executarea sau reglarea următoarelor funcţii:
1. funcţia de măsurare
2. funcţia de calibrare
3. funcţia memorie
4. funcţia imprimantă/interfaţă
5. reglaje generale şi reglaje ale sistemului
CHIMIE, An I Laborator 5

Pornirea sistemului

După montarea sistemului şi conectarea alimentatorului la reţea se apasă tasta .


Celula de măsurare şi terminalul se iniţializează. Pe ecran se cere selectarea utilizatorului
conform fig. 10.

Fig. 10 Imaginea ecranului LCD în


momentul pornirii sistemului (stînga) şi
tastele care pot fi utilizate (jos)

Cu ajutorul tastelor sus şi jos se selectează utilizatorul ( Anonim – fără parolă sau
Admin – folosind parolă de acces). Cu OK se validează selecţia.

Măsurarea conductivităţii
Măsurarea conductivităţii se realizează prin selectarea automată a plajei de
măsurare. Pentru selectarea automată se parcurg următorii paşi:
 Se comută în mod Menu
 Se selectează submeniul Cond setup şi se validează
 Se selectează AutoRng şi se validează
 Se părăseşte modul Menu

Pentru introducerea temperaturii de referinţă se parcurg următoarele etape:
 Se selectează modul Menu
 Se selectează Meas
 Se selectează Cond setup şi se validează
 Cu ajutorul săgeţilor se selectează Tref25 sau Tref20 şi se validează.
 Se părăseşte modul Menu.
Pentru măsurarea efectivă a conductivității probei de apă utilizând functia AutoRead
se parcurg următorii pași:
După operația de etalonare sistemul se regăsește în modulul de
1.
măsurare a conductivității.
2. Se pregătește proba de apă
3. Se imersează sonda de măsurare a conductivității în vasul cu probă.
4. Se selectează funcția AutoRead prin apăsarea tastei

5. Se începe măsurătoare prin apăsarea tastei:

6. Valoare Conductivității este afișată pe ecran:


CHIMIE, An I Laborator 5

L7. 5. Exprimarea rezultatelor


Nr Tip probă Locul recoltării Data pH Conductivitat
probă recoltării e
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

L7.6. Concluzii