Sunteți pe pagina 1din 26

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

COLEGIUL ECONOMIC „PARTENIE COSMA”

PROIECT PENTRU OBŢINEREA


CERTIFICATULUI DE
COMPETENŢE PROFESIONALE

- NIVEL 3 DE CALIFICARE -

PROFESOR COORDONATOR,
Ec. Ileana POPA

ABSOLVENTĂ,
Raluca BOTE
clasa a XII-a D

ORADEA 2009
Contabilitatea mărfurilor cu amănuntul

COLEGIUL ECONOMIC “PARTENIE COSMA” ORADEA


Str. Partenie Cosma nr. 5
Nr. _________/______________

PROFIL: SERVICII
CALIFICAREA: TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE

CONTABILITATEA
MĂRFURILOR CU AMĂNUNTUL

PROFESOR COORDONATOR,
Ec. Ileana POPA

ABSOLVENTĂ,
Raluca BOTE

ORADEA 2009

2
Contabilitatea mărfurilor cu amănuntul

CUPRINS

ARGUMENT.................................................................................................................................4

Cap I. PREZENTAREA GENERALĂ A SC. ANDU TEX S.R.L ...........................................6


1.1. Denumire, sediu............................................................................................................6
1.2. Formă juridică...............................................................................................................6
1.3. Capitalul social.............................................................................................................6
1.4. Domeniul si obiectul de activitate ...............................................................................6
Cap II. MEDIUL DE MARKETING AL S.C. „ANDU TEX” S.R.L.......................................8
2.1 Micromediul..................................................................................................................8
2.1.1. Furnizorii.......................................................................................................8
2.1.2. Clienţii...........................................................................................................9
2.1.3. Concurenţii..................................................................................................11
2.1.4. Publicul........................................................................................................12
2.2. Macromediul...............................................................................................................12
2.2.1. Factorii socio-culturali................................................................................12
2.2.2. Factorii tehnologici.....................................................................................12
2.2.3. Factorii economici.......................................................................................12
2.2.4. Factorii politico-juridici..............................................................................12
Cap III. CONTABILITATEA ŞI GESTIUNEA MĂRFURILOR LA S.C. „ANDU TEX”
S.R.L. .............................................................................................................................14
3.1. Contabilitatea sintetică a mărfurilor cu amănuntul.....................................................15
3.2. Metoda inventarului permanent..................................................................................17
3.3. Monografie contabilă privind contabilitatea mărfurilor cu amănuntul ......................18
Cap IV. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI .....21
4.1. Indicatori de lichiditate...............................................................................................21
4.2. Indicatori de risc ........................................................................................................21
4.3. Indicatori de activitate ...............................................................................................22
4.4. Indicatori de profitabilitate ........................................................................................22

CONCLUZII ŞI PROPUNERI...................................................................................................23

BIBLIOGRAFIE.........................................................................................................................25

ANEXE ........................................................................................................................................26

3
Contabilitatea mărfurilor cu amănuntul

Argument

Lucrarea intitulată ”Contabilitatea mărfurilor cu amănuntul” la S.C. „ANDU TEX”


S.R.L. este destinată susţinerii proiectului pentru obţinerea certificatului de competenţe
profesionale în meseria de tehnician în activităţi economice, organizat la Colegiul Economic
”Partenie Cosma” Oradea.
Am ales această temă pentru acest proiect de obţinere a certificatului de competenţe profesionale
din următoarele considerente:
1. Marfa constituie un obiect de studiu fundamental în merceologia modernă;
2. Nu există comerţ fără marfă, structura sortimentală şi calitatea mărfurilor trebuie adecvate
realizării cât mai rapide a cicuitului bani-marfă-bani.
3. Cunoştinţele despre mărfuri au fost necesare totdeauna pentru un comerţ prosper cu
implicaţii directe pentru calitatea vieţii.
4. Clasificarea mărfurilor este în prezent un instrument eficace în viaţa economică
Lucrarea a fost elaborată pe parcursul anului şcolar 2008/2009 sub coordonarea doamnei
profesor Popa Ileana, folosind cunoştinţele dobândite la disciplinele din trunchiul comun
(contabilitate, finanţe, marketing, mediul concurenţial, realizarea situaţiilor financiare), precum
şi la orele de laborator tehnologic şi practică comasată.
Pentru realizarea lucrării am consultat o bibliografie vastă începând cu manualele de
contabilitate aprobate de M.E.C.I., precum şi cărţi de specialitate ale unor profesori universitari.
Pentru a-şi realiza obiectul de activitate în vederea obţinerii de profit, orice întreprindere cu orice
obiect de activitate efectuează în mod curent tranzacţii de cumpărări şi vânzări de bunuri şi
servicii.
Operaţiile curente de cumpărări şi vânzări de bunuri şi servicii dau conţinut funcţiei comerciale
S.C. “ANDU TEX” S.R.L. şi se efectuează pe baza politicilor de cumpărări şi vânzări stabilite
de managerii firmei.
În fruntea societăţilor comerciale cu obiect de activitate “comercializarea mărfurilor en
detail”, numărul tranzacţiilor de cumpărări şi vânzări este nelimitat în cursul unei perioade de
gestiune luată în considerare, deoarece mărfurile sunt acele elemente de stocuri care se
achiziţionează în vederea revânzării fără a suferi modificări sau cu modificări neesenţiale.
Derularea operaţiunilor de cumpărări şi vânzări de mărfuri se face de regulă plecând de la preţul
de vânzare din care se exclud reducerile comerciale operate, adică preţul definitiv negociat între
vânzător şi cumpărător. Obiectivul lucrării este acela de a realiza un studiu şi o analiză a
contabilităţii mărfurilor la S.C. “ANDU TEX“ S.R.L. Conţinutul lucrării este structurat astfel:

4
Contabilitatea mărfurilor cu amănuntul

Argumentul 
Capitolul I ”Prezentarea generală a S.C. “ANDU TEX“ S.R.L“ prezintă datele
informative cu privire la societatea analizată, precizând modul de constituire al societăţii
comerciale, capitalul social al acesteia, obiectul de activitate, precum şi structura organizatorică a
firmei.
Capitolul II ”Mediul de marketing al S.C. “ANDU TEX“ S.R.L.” care am prezentat
elementele de micromediu şi macromediu ale firmei în cauză.
Capitolul III ”Contabilitaea şi gestiunea mărfurilor la S.C “ANDU TEX“ S.R.L.”
prezintă contabilitatea operaţiunilor privind mărfurile, cu precădere în regimul circulaţiei
mărfurilor cu amănuntul.
Capitolul IV ”Indicatorii economico-financiari”, în care am calculat câţiva indicatori
economico-financiari ce privesc activitatea economică a firmei.
Concluzii şi propuneri, desprinse pe parcursul redactării lucrării şi al efectuării studiului
de caz la societatea analizată.
Bibliografie
Mulţumesc profesorilor care mi-au acordat sprijin şi informaţii pentru realizarea lucrării.

5
Contabilitatea mărfurilor cu amănuntul

Capitolul I.

PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. “ANDU TEX“ S.R.L.

1.1. Denumire, sediu


Denumirea societăţii este S.C. “ANDU TEX“ S.R.L., care se înscrie în toate actele emise
de societate.
Sediul societăţii este în România, judeţul Bihor, Oradea, strada Abraham Lincoln, numărul 12.
Acest sediu va putea fi mutat în orice alt loc pe baza hotărârii Adunării asociaţilor. Societatea
poate avea sucursale, filiale, magazine sau agenţii proprii în alte localităţi din ţară.
1.2. Forma juridică
Forma juridică a firmei este Societate cu Răspundere Limitată (S.R.L.) desfăşurându-şi
activitatea în conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv şi legile române.Părţile sociale
pot fi transmise între asociaţi. Transmiterea către persoanele din afara societăţii este permisă
numai cu acordul tuturor asociaţilor. În cazul decesului unui asociat se obligă la plata drepturilor
sociale către succesori, conform ultimului bilanţ aprobat. Societatea va continua activitatea cu
moştenitorii acesteia care vor dobândi părţile sociale prin succesiune.
Modificarea formei juridice a societăţii într-o altă societate sau fuziunea acesteia cu o altă
societate se va face prin hotărârea AGA luată în unanimitate şi cu respectarea condiţiilor de
formă, publicitate şi înregistrare, prevăzute de legile societăţilor comerciale.
Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată cu începere de la data înmatriculării în
Registrul Comerţului.
1.3. Capital social
La data înfiinţării capitalul social al societăţii a fost de 1 000 lei în numerar, împărţit la 10
părţi sociale a câte 100 lei fiecare. Capitalul social va fi subscris astfel:
 Gabor Ioan Romulus, cetăţean român, născut la data de 23.01.1973, în Oradea, judeţul
Bihor şi domociliat în Oradea, strada Sovata, numărul 36 care deţine un număr de 5 părţi
sociale a câte 100 lei fiecare, reprezentând 50% din capitalul social total
 Lascău Liviu,cetăţean român, născut la data de 12.04.1969, în Beiuş, judeţul Bihor şi
domiciliat în Oradea, strada Sovata, numărul 28, care deţine 5 părţi sociale a 100 lei,
reprezentând 50% din capitalul social total
1.4. Domeniul şi obiectul de activitate

6
Contabilitatea mărfurilor cu amănuntul

Obiectul principal de activitate al societăţii este: 5141 Comerţ cu amănuntul al produselor


textile
Obiectele secundare de activitate ale societăţii:
1711 Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de bumbac şi tip bumbac
1716 Fabricarea aţei de cusut
1721 Ţesături din bumbac şi din fire tip bumbac
1730 Finisarea materialelor din bumbac
Import şi export cu toată gama de produse prevăzute în obiectul de activitate.
1.5. Structura organizatorică
Conducerea societãţii este asiguratã de cãtre asociaţii Gabor Ioan Romulus şi Lascău
Liviu care decid asupra activitãţii acesteia şi a politicii ei economice şi sociale. Asociaţii
îndeplinesc funcţia de director general şi director comercial. Adunarea Generalã a Asociaţilor,
îndeplineşte rolul administratorului şi are urmãtoarele atribuţii principale: hotãrăşte cu privire la
modificarea Actului Constitutiv, cu privire la dividende, cu privire la comasarea, divizarea sau
reducerea capitalului social, aprobã structura organizatoricã a societãţii şi numãrul de posturi,
aprobã şi modificã programul de activitate şi bugetul societãţii, etc.
Societatea este administratã de cãtre un director general, în persoana domnului Gabor Ioan
Romulus, cetãţean român. Directorul reprezintã societatea în raport cu terţii.
Societatea are 5 angajaţi. Firma are la conducere un director general, pe domnul Gabor
Ioan Romulus care are în subordine 2 directori: directorul comercial Lascău Liviu şi directorul
economic Gabor Livia Dorina. Directorul comercial care se ocupă de marketing, coordonează
activitatea de achiziţii marfă, aprovizionare şi supraveghează continuu situaţia mărfurilor,
supravegheazã şi coordonează compartimentul de vânzãri şi achiziţionări din care face parte
Bernath Csaba care se ocupã cu comenzile de la clienţi. Bilanţul contabil şi contul de profit şi
pierdere al societãţii vor fi întocmite de Gabor Livia Dorina în calitate de director economic şi
vor fi depuse de cãtre acesta în termenul legal la administraţia financiarã. Directorul economic
are în subordine un contabil Szilagyi Ramona care ţine contabilitatea de gestiune şi financiară.

Director general
Gabor Ioan Romulus

Director comercial Director economic


Lascău Liviu Gabor Livia Dorina

Agent vânzări Contabil


Ionescu Ana Szilagyi Ramona
Fig. 1 – Organigrama SC ANDU TEX SRL

7
Contabilitatea mărfurilor cu amănuntul

Capitolul II.

MEDIUL DE MARKETING AL S.C. “ANDU TEX“ S.R.L.

Cele două sectoare în care este împărţit în mod tradiţional mediul de marketing sunt:
micromediul (sau mediul direct) şi macromediul (sau mediul general).
2.1. Micromediul
Cuprinde agenţii din imediata apropiere a firmei si anume: furnizorii, intermediarii, clienţii,
concurenţa şi publicul.
2.1.1 Furnizorii sunt organizaţiile şi indivizii care oferă firmei inputurile (materii şi materiale,
utilaje, echipament tehnologic, energie, ambalaje, etichete, servicii, forţa de muncă, resurse
financiare, informaţii, etc) necesare fabricării produselor proprii.
Furnizorii S.C. “ANDU TEX “ S.R.L. sunt următorii:

Denumirea furnizorilor Criterii de selecţie Produsele/Serviciile furnizate


Această firmă a fost aleasă  tricouri 100% bumbac pentru
să furnizeze produse ”SC dame/bărbaţi/copii
KIOWE SPORT SRL”  maieuri pentru dame/bărbaţi,
SC INTERVALOR SRL datorită materialelor pe  pantaloni pentru
care le foloseşte şi a dame/bărbaţi/copii
caracteristicilor  pijamale pentru
produselor. dame/bărbaţi/copii
Criteriul de selecţie pentru  şepci simple,brodate pentru
SC DALISA SRL această firmă a fost nivelul dame/bărbaţi/copii
preţurilor.
Această firmă a fost aleasă  tricouri pentru copii
SC MARSILIA SRL furnizor datorită
materialelor folosite.
Această firmă a fost aleasă  pijamale pentru
SC ECOJUR SRL furnizor datorită vechimii dame/bărbaţi/copii
în domeniul de activitate.
Această firmă a fost aleasă  transport de mărfuri
furnizor datorită
SC ROTRANS SRL
reputaţiei, imaginii pe care
şi-a creat-o firma.
Această firmă a fost aleasă  trening-uri pentru
SC ROCA SRL furnizor datorită dame/bărbaţi/copii
performanţelor produsului.
Această firmă a fost aleasă  pulovere pentru
furnizor datorită dame/bărbaţi/copii
SC RIPOSTA SRL caracteristicilor  căciuli pentru
produsului. dame/bărbaţi/copii

8
Contabilitatea mărfurilor cu amănuntul

Criteriile de selecţie pentru  căciuli, fulare, mănuşi pentru


această firmă au fost dame/bărbaţi
SC TRICOMAR SRL
publicitatea cumulativă şi
nivelul preţurilor.
Criteriule de selecţie  hanorace bumbac 100% pentru
pentru această firmă a fost dame/bărbaţi/copii
SC CN TEXTILE SRL cota de piaţă înregistrată
de acestă societate
comercială.
Criteriile de selecţie pentru  geci pentru dame/bărbaţi/copii
această firmă au fost
SC SPORT WEAR SRL
ambalajele, etichetele,
materialele folosite.

Principalul furnizor pentru sezonul primăvară-vară al firmei este S.C. „INTERVALOR”


S.R.L. care oferă o gamă variată de produse, de diverse culori şi mărimi, de calitate superioară.
Pentru sezonul toamnă-iarnă, principalul furnizor al firmei este S.C. „RIPOSTA” S.R.L.
care oferă o gamă variată de produse din tricot.
2.1.2 Clienţii sunt cei ce alcătuiesc cercul agenţilor economici (firme şi instituţii) şi al
persoanelor individuale cărora le sunt adresate produsele întreprinderii şi constituie cea mai
importantă componentă a micromediului.
S.C. „ANDU TEX” S.R.L. are un număr mare de clienţi, în general magazine bazate pe articole
sportive ca punct de desfacere al mărfii, dintre care principalii fiind:
Clienţii Forma juridică
SC TEMPO PLUS DESIGN SRL Societate comercială
SC CALIX SRL Societate comercială
SC TRIODANIL SRL Societate comercială
SC DANA & VIO SRL Societate comercială
SC JETEX SRL Societate comercială
SC JOE POINT SRL Societate comercială
SC TIME OUT SRL Societate comercială
SC MAJESTIC SRL Societate comercială
SC ABORIGINAL SRL Societate comercială
SC SPRIDER SRL Societate comercială

Pentru a atrage cât mai mulţi clienţi S.C. „ANDU TEX” S.R.L. organizează oferte promoţionale
şi investesc în domeniul publicitar. Cu clienţii fideli se păstreză o legătură mai strânsă, se acordă
mai multe facilităţi, cum ar fi : termenul de scadenţă mai prelungit (în general mai mare de 30 de
zile), marfă facturată pe măsura vânzării, discounturi, etc.

9
Contabilitatea mărfurilor cu amănuntul

Ponderea vânzărilor celor mai fideli clienţi:

30
25
20
15
SC JETEX SRL
10
5

0
2006 2007 2008

Totalul vânzărior pe clientul S.C. „JETEX” S.R.L. în anul 2007 a crescut cu un procent de 5 %
faţă de anul 2006., iar în anul 2008 au crescut cu un procent de 15 % faţă de anul 2007.

30

25

20

15
SC CALIX SRL
10

0
2006 2007 2008

Totalul vânzărilor pe clientul S.C. „CALIX” S.R.L. în anul 2007 au crescut cu un procent de 3%
faţă de anul 2006, iar în anul 2008 au crescut cu un procent de 10 % faţă de anul 2007.

45
40
35
30
25
SC TIME OUT
20
SRL
15
10
5
0
2006 2007 2008

10
Contabilitatea mărfurilor cu amănuntul

Totalul vânzărilor pe clientul S.C. „TIME OUT” S.R.L. în anul 2007 au crescut cu un procent de
4 % faţă de anul 2006, iar în anul 2008 au crescut cu un procent de 13 % faţă de anul 2007.

Procentul de vânzări pe client din totalul vânzărilor firmei în anul 2008:

2.1.3. Concurenţii sunt firme


SC JETEX SRL similare care urmăresc să
SC CALIX SRL satisfacă aceleaşi nevoi ale
SC TIME OUT SRL clienţilor, fiind percepute de
consumatori ca alternative
ALTE SC
pentru satisfacerea nevoilor
lor. Principalii concureţi ai
S.C. “ANDU TEX” S.R.L.
sunt :

Firma concurentă Puncte tari Puncte slabe


SC ŞTEI SRL - dispune de resurse: - este vulnerabilă la
financiare, umane, de presiunile concurenţilor
amplasare
- preţurile practicate
SC TOMAS PROTECT SRL - persoalul - linia de produse este
- aptitudini concurenţiale bune limitată
- deţine strategii funcţionale
bine concepute
SC EMINI SRL - avantaje faţă de concurenţă - lipsă de viziune şi talent
managerial
SC GILDAN SRL - infrastructura - slabă imagine pe piaţă
- calitatea
- servicii oferite clientilor

SC KARIBAN SRL - o percepţie pozitivă din - dispune de facilităţi


partea clienţilor învechite
SC SOL`S SRL - este un lider cunoscut pe - deficienţe în rezolvarea
piaţă problemelor interne
- are capacităţi de inovare
- personalul - slaba atenţie acordată
SC STEDMAN SRL - calitatea domeniului cercetare-
- preţurile practicate dezvoltare
- linia de produse este
limitată
SC BRUNT SRL - este protejat de acţiuni -pătrunderea pe pieţe noi
concurenţiale puternice
SC KILTECH SRL - dispune de resurse: de - nivelul productivităţii
amplasare redus
calitatea - direcţia strategică este
neclară
SC KIOWE SPORT SRL - are capacităţi de inovare - dispune de facilităţi
- conducerea este capabilă învechite
11
Contabilitatea mărfurilor cu amănuntul

- este vulnerabilă la
presiunile concurenţilor

2.1.4 Publicul este format din totalitatea persoanelor si organizaţiilor care pot influenţa într-un
fel sau altul activitatea firmei. Aici putem include administraţia locală, comunităţile locale,
asociaţiile de toate tipurile, mass-media, organismele financiare.
2.2. Macromediul reprezintă ansamblul factorilor (variabilelor) incorporabili ce
constituie climatul general în care acesta îşi desfăşoară activitatea. Acesta este alcătuit din mai
mulţi factori:
2.2.1. Factorii socio-culturali, care se referă la modelele de comportament ale consumatorilor
pe o anumită piaţă. Examinând statisticile şi tipul clienţilor firmei, trendurile şi modificarea
structurii populaţiei, se pot face anticipări asupra comportării consumatorilor de pe această piaţă,
desigur numai în măsura în care nevoile, dorinţele şi preferinţele acestora sunt corelate cu
caracteristicile demografice ale acestora: vârsta, sexul, starea civilă, ocupaţia şi rasa.
Modificările demografice pot privi: distribuţia pe grupe de vârstă a populaţiei, minorităţile
naţionale, familia medie (menaj).
2.2.2. Factorii tehnologici, care vizează amplificarea potenţialului economic al societăţii. S.C.
“ANDU TEX” S.R.L. foloseşte tehnologii noi care sunt importante din următoarele motive:
crează noi moduri de a satisface nevoile consumatorilor, pot identifica şi satisface nevoi latente,
modifică modelele cererii, poate modifica natura concurenţei. Cărţile de credit şi bancomatele,
sunt mult mai comode pentru utilizatori decât cozile la bănci; internetul reduce cererea pentru
servicii poştale, ajută la descoperirea de noi consumatori.
2.2.3. Factorii economici, care se concretizează într-un sistem de fenomene (variabile)
economice şi modalităţi de alocare a resurselor în societate. Şi în cadrul S.C. “ANDU TEX”
S.R.L., factorii economici formează mediul economic. Acesta reprezintă baza de susţinere a
puterii de cumpărare a purtătorilor cererii, fiind ei utilizatori sau consumatori finali. Pentru
caracterizarea mediului economic al firmei se pot avea în vedere: nivelul PIB-ului, structura pe
ramuri a economiei naţionale, nivelul de dezvoltare al fiecărei ramuri, gradul de ocupare a forţei
de muncă, situaţia financiar-valutară a ţării, fiscalitatea, inflaţia.
2.2.4. Factorii politico-juridici, care se referă la mijloacele de control menite să apere interesele
indivizilor şi societăţii în ansamblu. În cadrul S.C. “ANDU TEX” S.R.L. influenţa guvernului
este resimţită şi prin legislaţia introdusă. Legislaţia care supraveghează afacerile, urmăreşte, în
general, trei obiective: protejarea consumatorilor, protejarea concurenţei şi protejarea societăţii.

12
Contabilitatea mărfurilor cu amănuntul

Capitolul III.

13
Contabilitatea mărfurilor cu amănuntul

CONTABILITATEA ŞI GESTIUNEA MĂRFURILOR LA


S.C. „ANDU TEX” S.R.L.

Marfa este un produs al muncii omeneşti care satisface o nevoie socială şi care este
destinat schimbului prin procesul de vânzare – cumpărare.
Trăsături ale mărfii:
 marfa este rezultatul muncii omeneşti;
 o anumită marfă satisface o anumită trebuinţă de interes larg;
 marfa este destinată schimbului, deci este gândită şi realizată exclusiv pentru consumul ex –
personal (nepropriu);
 schimbul mărfii se face prin vânzare – cumpărare, adică prin fapte de comerţ.
Comerţul cu amănuntul (en detail) reprezintă activitatea de revânzare a mărfurilor în
principal către populaţie, prin reţeaua comercială cu amănuntul, cu plata în numerar, pe credit
sau prin virament. Se includ aici şi vânzările cu amănuntul prin magazinele proprii ale
întreprinderii producătoare.
Comerţul cu amănuntul cuprinde toate activităţile de vânzare a bunurilor sau serviciilor
direct către consumatorii finali, pentru utilizare personală şi necomercială.
Un detailist sau o unitate de vânzare cu amănuntul este orice întreprindere
comercială al cărei volum de desfacere provine în primul rând din comerţul cu amănuntul.
Privit ca sistem, comerţul cu amănuntul este un sistem deschis, compus din intrare –
stocare – ieşire – feedback.
La intrare în sistem se manifestă acte de vânzare – cumpărare, cumpărându-se bunurile la
preţul cu ridicata – preţul firmei de comerţ cu ridicata, preţul firmei importatoare sau la un alt
preţ liber negociat pe piaţă. Se cumpăra cantităţi mari în raport cu necesităţile normale ale
unităţii de consum (individ, familie, grup social) din cadrul final.
La ieşirea din sistem are loc o revânzare din partea structurii operative comerciale, căreia
îi corespunde actul de cumpărare al consumatorului final. Schimbul se realizează la preţul cu
amănuntul, format din costul aprovizionării plus un adaos comercial. Nivelul preţului cu
amănuntul este fix sau rezultă din negocierile purtate între vânzător şi cumpărător.
Adaos comercial = concept operaţional în întreprinderile cu activitate economică de
comerţ, avându-l ca sinonim pe cel de marjă comercială; desemnează aceeaşi componentă în
structura preţului de vânzare, egală ca mărime cu diferenţa dintre preţul de vânzare (exclusiv
TVA) şi costul de cumpărare al mărfii.
Modalitatea de calcul a preţului în comerţul cu amănuntul:

14
Contabilitatea mărfurilor cu amănuntul

PVA = CA + AC + TVA

* PVA = Preţ de vânzare cu amănuntul


* CA = Cost de achiziţie
* AC = Adaos comercial
* TVA = Taxa pe valoare adăugată

Tipuri de întreprinderi ale comerţului cu amănuntul

cu locaţie fixă cu locaţie mobilă

- comerţ ambulant
Fără spaţiu de Cu spaţiu de desfacere - comerţ la domiciliu
desfacere

cu accent puternic cu preocupare pregnantă cu preocupare pregnantă cu alte


pe confort la pentru sortiment pentru politica de preţuri avantaje
cumpărare
-“convenience store” - magazin universal - “discounter” - “supermarket”
-“drive-in store” - magazin universal comunitar - “discounter” de - magazin
- centru comercial - magazin general specialitate “lumea a treia”
(“shopping center”) - magazin de specialitate - magazin “off-price”
-magazin de benzinărie - magazin specializat (boutique) - magazin de desfacere
- centru comercial al fabricii

Fig. 2 – Tipuri de întreprinderi ale comerţului cu amănuntul

3.1. Contabilitatea sintetică a mărfurilor cu amănuntul


Evidenţa decontărilor comerţului cu amănuntul în contabilitate, se ţine cu ajutorul
conturilor:
 371 – „Mărfuri”
 378 – „Diferenţe de preţ la mărfuri”
 357 – „Mărfuri aflate la terţi”

Contul 371 – „Mărfuri”


Conţinut economic – ţine evidenţa existenţei şi a mişcării mărfurilor;
Funcţia contabilă – activ.

15
Contabilitatea mărfurilor cu amănuntul

În debitul contului se înregistrează valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor


achiziţionate de la furnizori, aportul în natură, materiile prime, auxiliare, obiectele de inventare,
animalele şi păsările vândute ca atare, constatate în plus la inventar, primite cu titlu gratuit,
valoarea adaosului comercial şi taxa pe valoarea adăugată neexigibilă, în situaţia în care
înregistrarea mărfurilor se ţine la preţ cu amănuntul.
În creditul contului se înregistrează valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor ieşite din
gestiune prin vânzare, lipsurile la inventar, retrase din aport, valoarea adaosului comercial şi a
taxei pe valoare adăugată neexigibilă aferentă mărfurilor vândute, în situaţia în care evidenţa se
ţine la preţ cu amănuntul, şi valoarea donaţiilor şi a pierderilor din calamnităţi.
Soldul debitor reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor existente.
Contul 378 – “Diferenţe de preţ la mărfuri”
Conţinut economic – ţine evidenţa adaosului comercial (marja comerciantului) aferent
mărfurilor din unităţile comerciale.
Funcţia contabilă – cont rectificativ - pasiv.
În creditul contului se înregistrează valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor
intrate în gestiune.
În debitul contului se înregistrează valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor
vândute.
Soldul creditor reprezintă valoarea adaosului comercial, aferentă mărfurilor existente în
stoc.
Dacă întreprinderea practică un coeficient unic de adaos numit şi marjă brută(Mb),
aferentă ieşirilor, acesta se calculează la fiece ieşire, aplicând coeficientul redus, determinat prin
procedeul sutei majorate, la preţul de vânzare al mărfurilor ieşite.

% Mb x 100
Adaosul comercial = -----------------
100 + Mb

Dacă întreprinderea utilizează ceoficienţi diferenţiaţi pe feluri de marfă, adaosul aferent


ieşirilor se calculează la sfârşitul fiecărei luni (cumulat de la începutul anului), pe baza
coeficientului de repartizare K:

Si 378 + Rc 378
K378 = ------------------------------------------------------------------
(Si 371 + RD 371) – ( Si 4428 + RD 4428 )

16
Contabilitatea mărfurilor cu amănuntul

Rc 378 = K 378 x (Rc 371 – RD 4428)

Contul 357 – “Mărfuri aflate la terţi”


Conţinut economic - ţine evidenţa mărfurilor trimise la terţi pentru prelucrare,
depozitare, vânzare în consignaţie, aflate în custodie la terţi sau în curs de aprovizionare.
Funcţia contabilă – activ.
În debitul contului se înregistrează valoarea de înregistrare a mărfurilor lăsate în custodie
sau trimise la terţi în consignaţie.
În creditul contului se înregistrează valoarea mărfurilor intrate în getiune, aduse de la
terţi şi scăderea din gestiune a mărfurilor aflate la terţi pentru care s-au întocmit documenete de
livrare.
Soldul debitor reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor aflate la terţi.
3.2. Metoda inventarului permanent
Cumpărarea de mărfuri cu plata uletrioară, pe bază de factură din care rezultă:
- marfa X preţ de cumpărare 500 x 10.000 lei/ u. = 5.000.000 lei
- marfă Y preţ de cumpărare 400 x 25.000 lei/u. = 10.000.000 lei
La aceste mărfuri se ţine evidenţa cantitativ- valorică la preţ de cumpărare.
Valoarea la preţ de cumpărare = 15.000.000 lei
Cheltuieli de transport = 600.000 lei
Valoarea la cost de achiziţie = 15.600.000 lei
TVA (19%) = 2.964.000 lei
Total factură de plătit =18.564.000 lei
La recepţie nu se constată diferenţe faţă de factură.
% = 401 ,, Furnizori “ 18.564.000 lei
371 ,, Mărfuri “ 15.000.000 lei
371.1 ,, Mărfuri – cheltuieli accesorii “ 600.000 lei
4426 ,, TVA deductibilă “ 2.964.000 lei
Descarcărea la sfârşitul lunii, a gestiunii depozitului cu amănuntul, deci a contului de mărfuri, cu
valoarea mărfurilor vândute la preţul de înregistrare calculat după una din metodele LIFO, FIFO,
CMP, se face pe baza datelor furnizate de contabilitatea analitică organizată cantitativ şi valoric
pe sortimente de marfă.

3.3 Monografie contabilă privind contabilitatea mărfurilor cu amănuntul

Solduri
Simbol cont
Debitoare Creditoare

17
Contabilitatea mărfurilor cu amănuntul

1012 34000
212 25000
371 10000
401 3000
4111 1500
421 2200
4428 1596
378 2780
4424 150
5311 1000
5121 5926

În cursul lunii decembrie 2008 au avu loc următoarele operaţii:


1. S.C „ANDU TEX” S.R.L. achiziţionează pungi de ambalat (materiale consumabile) în valoare
de 90.01 lei de la S.C. „INTERVALOR” S.R.L. în data de 05.12.2008 conform facturii nr. 5500:
% = 401 90.01
6028 75.64
4426 14.47
2. Se încasează creanţa clienţi existentă la începutul lunii, în data de 07.12.2008 în valoare de
1500 lei, conform chitanţei nr. 4400:
5311=4111 1500
3. Se vând mărfuri la S.C. „ABORIGINAL” S.R.L. în valoare de 11900 lei cu TVA, în data de
12.12.2008 conform facturii cu nr. 1504:
4111 = % 11900
707 10000
4427 1900
4. Descărcarea de gestiune, conform notei contabile
607= 371 7000
5. Se face plata salariilor personalului în valoare de 2200 lei, în data de 16.12.2008
421 = 5121 2200
6. Înregistrarea cheltuielilor cu salariile în valoare de 1200 lei în data de 20.12.2008
641=421 3000
7. Înregistrare personal remuneraţii datorate în valoarea de 285 lei în data 20.12.2008
421=4312 285
8. Înregistrare personal remuneraţii datorate în valoarea de 15 lei în data de 20.12.2008

18
Contabilitatea mărfurilor cu amănuntul

421=4372 15
9. Înregistrare personal remuneraţii datorate în valoarea de 165 lei în data de 21.12.2008
421=4314 165
10. Înregistrarea contribuţiei unităţii la CAS în valoare de 86 lei în data de 21.12.2008
6451=4311 555
11. Înregistrarea contribuţiei angajatorului la fondul de şomaj în valoare de 2 lei în data de
22.12.2008
6452=4371 30
12. Înregistrare angajatorului pentru concedii şi indemnizaţie în valoare de 26 lei în data de
22.12.2008
6453=4315 26
13. Înregistrarea contribuţiei angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (CASS) în
valoare de 156 lei în data de 28.12.2008
6453=4313 156
14. Se achiziţionează 100 tricouri la cost achiziţie 10 lei/buc, de la ”SC TIME OUT SRL”, TVA
19%, conform facturii fiscale nr. 85001/28.12.2008:
% = 401 1190
371 1000
4426 190
16. Se face plata furnizorului ”SC SPORT WEAR SRL” în valoare de 1190 lei în data de
29.12.2008
401 = 5121 1190
17. Se efectuează recepţia tricourilor primite, înregistrându-se un adaos comercial de 25% şi
TVA 19%, conform NIR nr. 14/30.12.2008:
AC = CA x 25% = 1000 x 25% = 250 lei
TVA = (CA+AC) x 19% = 1250 x 19% = 237,5 lei
371 = % 487,5
378 250
4428 237,5
18. Se înregistrează vânzarea de mărfuri în numerar la magazinul propriu, în valoare de 752 lei
TVA inclus, conform raportului fiscal Z 528 şi monetarului:

5311 = % 752
707 631,94
4427 120,06

19
Contabilitatea mărfurilor cu amănuntul

19. Se descarcă gestiunea pentru mărfurile vândute, conform notei contabile nr. 10:
% = 371 752
607 436,04
378 195,9
4428 120,06

Sic 378 + Rc 378 2780 + 250


Kr = --------------------------------------------------- = ------------------------------------- = 0,31
Sid 371 + Rd 371 – Sic 4428 – Rc4428 10000 + 1487,5 – 1596 – 237,5

20. Se închid conturile de cheltuieli, conform notei contabile nr. 11:


121 = % 11278,68
607 7436,04
6451 555
6452 30
6453 182
6028 75,64
641 3000
21. Se închid conturile de venituri, conform notei contabile nr. 12:
707 = 121 10631,94
22. Se regularizează TVA, conform decontului de TVA:
4427 = % 2020,06
4426 204,47
4423 1815,59

20
Contabilitatea mărfurilor cu amănuntul

Capitolul IV.

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI


ECONOMICO-FINANCIARI

4.1. Indicatorii de lichiditate


Determină capacitatea firmei de a-şi onora obligaţiile de plăţi, folosind resursele pe care le are la
dispoziţie.
a) Indicatorii lichidităţii curente (Lc)

Lc = Active curente / Datorii curente

= 805 762 / 573 796 = 1.40


Valoarea acestui indicator se abate sensibil faţă de valoarea recomandabilă 2, ceea ce
reprezintă o atenţionare în procesul de acoperire a datoriilor curente din activele curente.
b) Indicatorii lichidităţii imediate (Li)

Li = Active curente-stocuri / Datorii curente

= 414 465 / 573 796 = 0.72


Valoarea acestui indicator este mai mică decât valoarea recomandabilă 1, ceea ce
înseamnă că sunt dificultăţi de achitare a datoriilor scadente.

4.2. Indicatori de risc


a) Indicatorul gradului de îndatorare (Gî)

Gî = Capital împrumutat * 100 / Capital propriu

= 574 196 / 232 163 = 2.47


Valoarea acestui indicator este mai mică de 40% , care ar fi valoarea maximă şi arată
că firma nu întâmpină probleme în obţinerea de rezultate economice optime.

21
Contabilitatea mărfurilor cu amănuntul

b) Indicatorul pentru acoperirea dobânzilor (Ac)

Ac = Profit înaintea plăţii dobânzilor şi impozitului pe profit / Cheltuieli cu dobânda

= nu este cazul

4.3. Indicatori de activitate


Furnizează informaţii cu privire la:
- viteza de intrare sau de ieşire a fluxurilor de numerar ale întreprinderii;
- capacitatea întreprinderii de a controla capitalul circulant şi activităţile comerciale de
bază ale întreprinderii.
a) Viteza de rotaţie a activelor (VRA)

VRA = Cifra de afaceri / Total active

=1 138 572 / 806 359 = 1.41


Nivelul indicatorului arată în ce proporţie volumul cifrei de afaceri este generată de
volumul total al activelor sau ponderea cifrei de afaceri în totalul activelor. Se apreciază că
nivelul indicatorului este bun, indicând că la 1 leu active totale se obţin 1,412 lei venituri
aferente cifrei de afaceri.

4.4.Indicatori de profitabilitate
a) Rentabilitatea capitalului angajat (RCA) reprezintă profitul pe care îl obţine entitatea din banii
investiţi în afacere.

RCA = Profit înaintea plăţii dobânzii şi a impozitului pe profit / Capital angajat

= 99 108 / 200 = 495.54

Capital angajat = capital propriu+ datorii pe termen lung


Capital angajat = 0
b) Marja brută (MB)

MB = Profit brut din vânzări * 100 / Cifra de afaceri

= 99 108 * 100 / 1 138 572 = 8 %

22
Contabilitatea mărfurilor cu amănuntul

CONCLUZII ŞI PROPUNERI

Din analiza anumitor aspecte ale activităţii desfăşurate de S.C. ANDU TEX” S.R.L. şi a
modului de organizare a contabilităţii precum şi a respectării prevederilor legale în domeniu se
pot trage anumite concluzii:
Reţinem faptul că la S.C. ANDU TEX” S.R.L. evaluarea mărfurilor ieşite din gestiunea
societăţii, se efectuează după metoda costului mediu ponderat calculat după fiecare intrare.
Această metodă este considerată ca fiind mai apropiată de practica inventarului permanent şi dă
posibilitatea valorizării ieşirilor în cursul perioadei de gestiune, prezentând însă inconvenientul
unui calcul relativ complex.
Metoda de organizare a contabilităţii mărfurilor folosită la S.C. “ANDU TEX” S.R.L.
este metoda inventarului permanent.
În această situaţie se recomandă folosirea metodei combinate de calcul al diferenţelor de
preţ şi implicit a cheltuielilor privind mărfurile aferente vânzărilor de mărfuri din perioada
respectivă. Această metodă constă în identificarea mărfurilor cu abateri mari ale adaosului
comercial faţă de procentul mediu de adaos. Aceste mărfuri pot fi constituite dintr-un singur
sortiment sau o grupă de sortimente, caz în care se recomandă organizarea unui raion distinct cu
asemenea mărfuri. În această situaţie se va ţine distinct evidenţa cantitativ-valorică a intrărilor
de mărfuri cu abateri, volumul vânzărilor rezultând în urma unui inventar numai la aceste
mărfuri la sfârşitul perioadei (de obicei lunar). De reţinut este că nu este nevoie de o evidenţă
separată şi zilnică a încasărilor din vânzarea acestor mărfuri, volumul vânzărilor stabilindu-se la
sfârşitul perioadei astfel: (soldul iniţial +intrări de la începutul anului pană la sfârşitul perioadei)-
sold la sfârşitul perioadei.
Punctele tari ale acestei societăţi comerciale sunt: avantajele faţă de concurenţi, calitate
produselor pe care le oferă, preţurile practicate, o percepţie pozitivă din partea clienţilor, are
capacităţi de inovare, conducerea este capabilă. Însă pe lângă aceste puncet tari firma are şi unele
mai slabe, cum ar fi: slabă imagine pe piaţă, linia slabă de produse.
În vederea desfăşurării unei activităţi eficiente în ramura comerţului, la nivelul firmei,
trebuie avute în vedere următoarele propuneri:
 creşterea volumului desfacerilor pentru creşterea masei profitului;
 minimizarea consumului de resurse sau raţionalizarea diferitelor categorii de cheltuieli;
 perfecţionarea sistemului de conducere economică;

23
Contabilitatea mărfurilor cu amănuntul

 perfecţionarea tehnologiilor comerciale prin modernizarea metodelor de stocare a


mărfurilor în depozite, prin utilizarea sistemului de evidenţă a mărfurilor după principiile
şi instrumentele informaticii şi progresului informaţional.
 perfecţionarea metodelor de depozitare şi stocare prin constituirea unor stocuri optime de
mărfuri, alegerea şi sortarea mărfurilor în funcţie de mărime, calitate, preţ, culoare, etc.,
vehicularea rapidă a mărfurilor pe sortimente comerciale către clienţi, vânzarea
mărfurilor direct din depozite, primirea şi executarea automatizată a comenzilor clienţilor
 creşterea eficienţei tehnicilor de recrutare şi relaţii, în paralel cu perfecţionarea
personalului de vânzare prin evaluarea calităţii activităţii personalului de vânzare în
vederea cunoaşterii d către agntul de vânzare a produselor, clienţilor, teritoriului şi a
obiectivelor sale specifice.
Îmbunătăţirea sistemului de indicatori ai eficienţei economice din comerţ trebuie să aibă
atât perfecţionarea celor existenţi, cât şi introducerea altor indicatori cu rol benefic în măsurarea
eficienţei economice.

24
Contabilitatea mărfurilor cu amănuntul

BIBLIOGRAFIE

1. Epuran, M., Băbăiţă, V., - Bazele teoretice şi practice ale contabilităţii,


Editura Mirton, Timişoara, 2004
2. Isai, Violeta, „Manual de contabilitate”, clasa a X-a, a XI-a, Editura All,
Bucureşti, 2004
3. Pântea, P., - Contabilitatea financiară românească, Editura Intelcredo, Deva,
2004
4. Pântea, P., - Managementul contabilităţii româneşti, Editura Intelcredo, Deva,
2003
5. Pop, Athanasiu – „Contabilitatea financiară românească, Editura Intelcredo,
Deva, 2003
6. Vonea, R., Vonea, O., „Sinteze şi teste bacalaureat – Contabilitate”, Editura
Didactica Militans, 2006
7. * * * Legea contabilităţii nr. 82 / 1991, modificată, completată cu OG nr.
61/2001 şi republicată;
8. *** OMFP nr. 1752 / 2005 privind reglementările contabile armonizate cu
directivele europene.
9. Codul fiscal al României aprobat prin Legea nr. 571 / 2003, modificat şi
completat prin OUG nr. 138/29.12.2004
10. *** Planul de Conturi General
11. *** Statutul S.C. „Andu Tex” S.R.L.

25
Contabilitatea mărfurilor cu amănuntul

ANEXE

26