Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

FIȘA DE EVALUARE
în vederea certificării calificării profesionale,
Anul şcolar: ............................; sesiunea: .........................................

Numele și prenumele candidatului: ........................................................................

Centrul de examen unde se susţine examenul: ...................................................................................................

Unitatea de învățământ de unde provine candidatul: ........................................................................................

Locul de desfășurare a probei practice: ............................................................................................................

Calificarea profesională: Tâmplar universal

Standard de pregătire profesională (SPP) aprobat prin OMENCS nr. 4121 /13.06.2016

Rezultatele învățării vizate a fi atinse (conform SPP):

Cunoştinţe:
5.1.1. Operaţii şi maşini de prelucrare mecanică a reperelor din lemn masiv
5.1.4. Norme de securitate şi sănătate în muncă, pază şi stingerea incendiilor şi de protecţie a mediului la
prelucrarea mecanică a reperelor din lemn masiv şi a panourilor

Abilităţi:
5.2.2. Organizarea locului de muncă
5.2.7. Identificarea operaţiilor de prelucrare mecanică ce urmează a fi efectuate, în funcţie de tipul panourilor de
prelucrat, conform fişei tehnologice primite
5.2.8. Alegerea maşinilor/ agregatelor şi SDV-urilor în funcţie de operaţiile de prelucrare mecanică necesare
pentru panourile date
5.2.9. Montarea sculelor necesare pe maşinile/ agregatele de prelucrare mecanică a panourilor
5.2.10. Verificarea stării de funcţionare a fiecărei maşini de prelucrare mecanică a panourilor
5.2.11. Executarea operaţiilor de prelucrare mecanică pentru panourile date
5.2.13. Verificarea dimensională şi calitativă, după fiecare operaţie de prelucrare mecanică realizată, conform
fişelor tehnologice
5.2.14. Utilizarea echipamentelor de protecţie ale maşinilor/ agregatelor folosite
5.2.15. Identificarea defectelor de prelucrare mecanică a reperelor din lemn masiv şi a panourilor prelucrate
5.2.17. Respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă la efectuarea operaţiilor de prelucrare mecanică
a reperelor din lemn masiv şi a panourilor
Utilizarea corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate la descrierea operaţiilor de prelucrare
mecanică şi a maşinilor/ agregatelor utilizate
Comunicarea/ Raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate
Atitudini:
Respectarea cerinţelor ergonomice la locul de muncă
5.3.3. Operaţiile de prelucrare mecanică sunt executate sub supravegherea directă a maistrului instructor,
existând un grad de autonomie în execuţie
5.3.4. Respectarea succesiunii operaţiilor de prelucrare mecanică a reperelor din lemn masiv şi a panourilor,
conform fişelor tehnologice
Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme
5.3.7. Responsabilizarea pentru asigurarea calităţii reperelor/ panourilor prelucrate mecanic
5.3.8. Respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, pază şi stingere a incendiilor şi protecţie a
mediului la prelucrarea mecanică a reperelor din lemn masiv şi a panourilor
Titlul temei pentru proba practică: Prelucrarea mecanică a lemnului masiv

Enunțul temei pentru proba practică:

Pe un panou din PAL înnobilat de dimensiuni date efectuați operația de frezare uluc pe canturi în vederea
realizării operației de bordurare panou.

Sarcini de lucru:
1. Alegerea sculelor, dispozitivelor, verificatoarelor și a utilajului necesar pentru executarea operaţiei de
frezare.
2. Montarea sculelor şi dispozivelor de lucru.
3. Reglarea utilajul.
4. Executarea operaţiei de frezare în condiţii de securitate a muncii.
5. Verificarea calității lucrării executate
6. Respectarea normelorț de securitate şi sănătate la locul de muncă, a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, protec ia mediului

Pentru proba orală argumentați modul de alegere a utilajului, a sculelor și dispozitivelor folosite, descrieți
operaţiile executate utilizând termenii de specialitate.

Timp de lucru: 40 min


Nr. A. Criterii de evaluare 1 a Punctaj Punctaj acordat
Indicatori de realizare2 maxim pe Evaluator Evaluator Evaluator
crt. candidatului la proba practică indicator 1 2 3
1. Primirea şi planificarea Alegerea sculelor, dispozitivelor, verificatoarelor și a 10 p
sarcinii de lucru utilajului necesar pentru executarea operaţiei de frezare
(max 30 p) Montarea sculelor şi a dispozitivelor de lucru 10 p
Reglarea utilajului 10 p
2. Realizarea sarcinii de lucru Executarea operaţiei de frezare 20 p
(max 40 p) Respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă, a 10 p
normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecția
mediului la frezare
Verificarea executării ulucului 10 p
TOTAL MAXIM PROBĂ PRACTICĂ3 70 p
Nr. B. Criterii de apreciere a Punctaj Punctaj acordat
performanței candidatului la Indicatori de realizare maxim pe Evaluator Evaluator Evaluator
crt.
proba orală indicator 1 2 3
1. Prezentarea sarcinilor de Argumentarea alegerii utilajului, a sculelor și dispozitivelor 10 p
lucru realizate folosite pentru realizarea sarcinilor date
(max 30 p) Descrierea operaţiilor executate 15 p
Utilizarea limbajului de specialitate 5p
TOTAL MAXIM PROBA ORALĂ4 30 p
PUNCTAJ TOTAL5 100 p
PUNCTAJ FINAL6

1Criteriilede evaluare sunt enunt¤uri asociate competent¤elor/rezultatelor învat¤arii care specifica cu mai multa exactitate rezultatele elevului, prin indicarea unor standarde prin care se poate masura nivelul de dobandire a
competent¤ei. Fiecarui criteriu i se aloca un punctaj maxim.
Fiecare criteriu este detaliat prin indicatori de realizare, definit¤i în relat¤ie cu competent¤ele/rezultatele învat¤arii. Fiecarui indicator i se aloca un numar de puncte. Suma punctelor indicatorilor este
egala2 cu punctajul maxim al criteriului.
3Se trece de catre fiecare evaluator punctajul total obt¤inut de candidat pentru toate criteriile

45SeSe trecetrece dede catrecatre fiecarefiecare evaluatorevaluator punctajulpunctajul totaltotal acordatobt¤inutpentrudecandidatcandidatpentru toate criteriile
6Se calculeaza punctajul final ca medie aritmetica a punctajelor acordate de fiecare dintre cei trei evaluatori
7 Se completeaza de un membru al comisiei de examinare. Raspunsurile la întrebari vor fi luate în considerare la acordarea punctajului la proba orala
Întrebările Comisiei7

ÎNTREBARE Observaţii referitoare la răspunsurile la întrebări ale candidatului

Observaţiile Comisiei de examinare referitoare la realizarea probei practice pentru motivarea punctajului acordat
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Rezultatul final stabilit de comisia de examinare pe baza evaluării probei practice și a probei orale:

Admis Cu 100p – 95 p 94,99p – 85p 84,99p – 75p 74,99p – 60p


punctajul
final
Cu
calificativu Excelent Foarte bine Bine Satisfăcător
l

Respins Cu

punctajul
final
Evaluatori Preşedinte de comisie

(numele, prenumele şi semnătura): (numele, prenumele şi semnătura):


...........................................
Evaluator 1: ………………………………..
Evaluator 2: ..................................................
Evaluator 3: ..................................................

Data: ..............................