Sunteți pe pagina 1din 6

Formularul 2

PLAN DE AFACERI

DATE GENERALE

A. Date titular:
● nume prenume Popa Ioana-Maria
● Adresă domiciliu/reședință Bacău, sat Valea Budului, com. Mărgineni, str. Calea Moinești, nr.
120
● CNP 2980106046297
● CI/BI serie ZC număr 173592 eliberat de ..SPCLEP BACAU la data 18.03.2016 valabil până la
06.01.2023
● Date de contact: telefon 0741018775 email popaioanamaria6@gmail.com
● Participare în alte societăți/entități (pentru toate participările se vor preciza denumirea, CUI,
ponderea in capitalul social)

B. Date despre întreprindere:


● Denumire
● Forma juridică de constituire
● Obiectul de activitate – cod CAEN principal
● Sediul/punctele de lucru:
● Structura acționariatului și ponderile în capitalul social:

PLANUL DE AFACERI

A1. Rezumatul planului de afaceri


(Prezentarea pe scurt a planului de afacere, respectiv a argumentelor care să convingă un potențial
investitor că afacerea este viabilă și merită să investească în ea. Va include misiunea companiei,
prezentarea întreprinzătorului și a echipei manageriale, descrierea succintă a produselor/serviciilor,
pieței, strategia întreprinderii și prognozele financiare.)

Producerea și valorificarea (export) mătăsii, obținute din viermi de mătase

A2. Descrierea afacerii si Strategia de implementare a planului de afaceri


(Va include descrierea afacerii, domeniul de activitate, codul CAEN, mărcile comerciale utilizate,
forma juridică, prezentarea acționariatului, sediul social/punctele de lucru, prezentarea eventualului
potențial de replicare/extindere al afacerii. Va fi detaliată strategia generală de implementare a planului
de afaceri- obiectivele (SMART), activitățile, rezultatele și indicatorii de realizare. Precizați în ce constă
proiectul şi care sunt principalele activităţi necesare pentru realizarea acestuia, ex:
achiziţie/modernizare/amenajare spaţiu, asigurare utilităţi şi achiziţie echipamente specifice activităţii.)

(max. 10.000 caractere, inclusiv spații)

A3. Analiza SWOT a afacerii (max. 5000 caractere)


(Prezentați analiza mediului intern și extern pentru identificarea punctelor tari și punctelor slabe, a
oportunităților și amenințărilor. Identificați riscurile și prezentați managementul acestora).

A4. Descrierea produselor/serviciilor/lucrarilor care fac obiectul afacerii


(Prezentați detalii privind produsele/serviciile firmei și detalierea procesului de producție, inclusiv
furnizori de servicii sau produce)

(max. 7.000 caractere, inclusiv spații)

A5. Analiza pieței de desfacere si a concurentei


(Prezentați detalii privind 1. Cererea: identificarea nevoii consumatorilor, segmentarea pieței, descrierea
pieței țintă aleasă - definire piață țintă aleasă, avantaje căutate de publicul țintă, profilul și caracteristicile
clienților), # avantaje în raport cu alte produse/servicii deja existente pe piață; 2.Oferta: analiza
principalilor competitori - direcți sau cu produse de substituție, respectiv cota de piață, număr de
angajați, cifra de afaceri, acoperirea, etc., poziția în raport cu competitorii direcți pentru segmentul de
piață ales, bariere la intrarea pe piață, inclusiv necesitatea unor avize/certificari/ etc obligatorii).

(max. 12.000 caractere, inclusiv spații)


Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

A6. Strategia de marketing


(Prezentați mix-ul de marketing:
# produs/serviciu - descrierea produsului, a caracteristicilor tehnice - cantitate/gramaj, formă, ambalaj -
design, servicii suplimentare ce însoțesc produsul, etichetă etc. În cazul serviciilor indicați procesul pe
care îl parcurge clientul pentru a putea beneficia de serviciu, persoanele care intră în contact cu clientul,
dovezi fizice care rămân beneficiarului unui serviciu;
# preț (prețurile concurenților și strategia de preț aleasă),
# campania de promovare- poate include:
1. publicitate (audiența țintă, medii și canale de promovare, buget, obiectivele promovării - poziționare,
vânzări, notorietate),
2. promovarea vânzărilor (obiective, tehnici),
3. relații publice (descriere evenimente) și vânzarea personală (obiective, structura forței de vânzare)
# plasare (strategia de distribuție aleasă); suplimentar în cazul serviciilor descrieți personalul în raport
direct cu clientul, procesul, dovezile fizice).
Descrieți poziționarea și diferențierea produsului/serviciului dumneavoastră în mentalul consumatorilor
față de competitori (fizică și perceptuală).

(max. 12.000 caractere, inclusiv spații)

A7. Resurse umane/ Schema organizatorică și politica de resurse umane


Prezentați schema de personal - numărul locurilor de muncă create (denumire, durata angajării, norma
de lucru), atribuții, responsabilități pentru fiecare post, calificări, expertiza necesară în funcție de
activitățile desfășurate pentru fiecare post, metodologia de recrutare, politica de personal - motivare,
stimulente, instruire.

(max. 5.000 caractere, inclusiv spații)

A8. Proiecții financiare


Completați fișierul în excel (Previziuni financiare.xls) în toate cele șase foi excel și pe baza valorilor
rezultate prezentați mai jos concluziile privind:
1. Bugetul planului de afaceri
2. Valoarea investiției, inclusiv menționarea aportului de capital (doar cel financiar)
3. Cheltuieli fixe lunare
4. Cheltuieli variabile unitare
5. Pragul de rentabilitate
6. Profitul lunar estimat
7. Durata de recuperare a investiției
8. Valoarea încasărilor lunare
9. Tabel recapitulativ final (inserați tabelul conținut în ultima foaie excel).

ATENȚIE - pentru finanțarea solicitată vor fi verificate încadrarea cheltuielilor în categoria celor
eligibile și respectarea pragului pentru anumite cheltuieli conform ordinului privind cheltuielile eligibile
și prevederilor schemei de ajutor de minimis. Se va puncta acuratețea planului financiar – costurile sunt
realiste, suficiente și necesare pentru implementarea afacerii.
Se va verifica că bugetul este realizat atât pentru finanțarea prin schema de Minimumis (12 luni), pentru
cele 6 luni de monitorizare a sustenabilitatii. Perioada de sustenabilitate de minim 12 luni după
finalizarea proiectului nu va fi bugetată momentan, urmând ca informații în acest sens să fie solicitate în
cazul finanțării planului de afaceri.Vor fi evaluate încasările realizate în primele 12 luni în raport cu ținta
de Minimum 30% din prima tranșă primită.

A9. Profilul antreprenorului


Va include prezentarea dumneavoastră ca întreprinzător și argumentația care să motiveze de ce credeți că
sunteți capabil să implementați cu succes afacerea: dețineți competente antreprenoriale (faceți dovada
absolvirii unui curs/a experienței de management/antreprenor), dețineți competențe tehnice (faceți
dovada absolvirii unui curs/studii/a experienței în domeniul afacerii), cunoasteți bine piața pe care
urmează să acționeze firma, ați fost implicat efectiv într-un proiect relevant, sunteți capabil sa
mobilizați, motivați și conduceți o echipă, dețineți un patent industrial (dacă este cazul), aveți acces la
canale privilegiate de distribuție, etc., networking.

B1. Locuri de muncă


Prezentați numărul de locuri de muncă create și momentul angajării, dupa modelul

X locuri de muncă, normă de Y ore/zi, din Luna N până în luna M.

Evaluați per total echivalentul în norme de 8 ore/zi (exemplu 2 locuri de muncă de câte 4 ore/zi sunt
echivalente a 1 normă x 8 ore/zi).

Atenție vor fi punctate locurile de muncă suplimentar asigurate după cum urmează:
Minimum 2 persoane angajate, echivalent a 1 norma x 8 ore/zi - 1 punct,
Minimum 2 persoane angajate, echivalent 1,5 norme x 8 ore/zi - 3 puncte,
Minimum 2 persoane angajate, echivalent a 2 norme x 8 ore/zi - 5 puncte,
Minimum 3 persoane angajate, echivalent 2,5 norme x 8 ore/zi - 7 puncte,
Minimum 3 persoane angajate echivalent cel putin 3 norme x 8 ore/zi - 10 puncte

B2. Utilizare TIC


Planul de afaceri include măsuri ce privesc implementarea unor soluții TIC în procesul de producție/
furnizare de bunuri, prestare de servicii și/sau execuție de lucrări în toate etapele, de la proiectare la
producţie şi marketing, inclusiv în gestionarea întreprinderilor?
Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Da / Nu
Prezentați argumente concrete în susținerea afirmației de mai sus:

(max. 1000 caractere, inclusiv spații)

B3. Cercetare, dezvoltare și inovare tehnologică


Afacerea contribuie la Obiectivele generale și specifice ale Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare şi
inovare 2014-2020, HG nr. 929/20.10.2014?
Da / Nu
Prezentați argumente concrete în susținerea afirmației de mai sus:

(max. 1000 caractere, inclusiv spații)

B4. Inovare socială


Planul de afaceri propune măsuri ce promovează concret inovarea socială - Afacerea contribuie la
dezvoltarea și implementarea unor produse, servicii și modele de business prin care sunt mai bine (mai
eficient, eficace și sustenabil) abordate provocările sociale de la nivelul comunității, în colaborare cu alți
actori publici și privați, inclusiv societatea civilă, cu scopul obținerii unui impact pozitiv la nivelul
comunității în ansamblul ei?
Da / Nu
Prezentați argumente concrete în susținerea afirmației de mai sus:

(max. 1000 caractere, inclusiv spații)

B5. Dezvoltare durabilă


Planul de afaceri include dezvoltarea unor produsele, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea
principiilor dezvoltării durabile, respectiv reducerea impactului asupra mediului (de ex. promovarea
protecției mediului, creșterii eficienței energetice, atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea,
protejarea biodiversității, creșterea rezistenței la dezastre, creșterea capacității de prevenire și gestionare
a riscurilor)?
Da / Nu
Prezentați argumente concrete în susținerea afirmației de mai sus:
(max. 1000 caractere, inclusiv spații)

B6. Reducerea emisiilor de dioxid de carbon


Planul de afaceri include activități ce vor promova concret sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor?
Da / Nu
Prezentați argumente concrete în susținerea afirmației de mai sus:

(max. 1000 caractere, inclusiv spații)

B7. Inscriere în sectoarele din Strategia de competitivitate


Planul de afaceri include activități ce contribuie la realizarea priorităților Strategiei naționale pentru
Competitivitate 2014-2020 (afacerea se încadrează în unul din cele 10 sectoare cu potenţial de
specializare inteligentă):
# Turism şi ecoturism,
# Textile şi pielărie,
# Lemn şi mobilă,
# Industrii creative,
# Industria auto şi componente,
# Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor,
# Procesarea alimentelor şi a băuturilor,
# Sănătate şi produse farmaceutice,
# Energie şi management de mediu,
# Bioeconomie (cu excepția celor excluse din schema de minimis), biofarmaceutică şi biotehnologii)

Da / Nu
Prezentați argumente concrete în susținerea afirmației de mai sus:

(max. 1000 caractere, inclusiv spații)