Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE DREPT
SPECIALIZAREA: ȘTIINȚE PENALE
DISCIPLINA: PROTECȚIA PENALĂ A INTERESELOR FINANCIARE ALE U.E.
ÎN ROMÂNIA

OFICIUL EUROPEAN DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA FRAUDEI


STUDIU COMPARATIV

Anul universitar 2020-2021

CUPRINS:
CAPITOLUL I – Scurte considerații privind Oficiul European de Luptă Anti-
fraudă........................................................................................................................................2
1.1. Ce reprezintă O.L.A.F.....................................................................................................2
1.2. Scurte considerații privind structura organizatorică ..................................................3
1.3. Scurte considerații privind obiectivul Oficiului European de Luptă împotriva
fraudei.....................................................................................................................................3
1.4. Scurte considerații privind principalele competențe ale instituției Oficiului
European de Luptă Anti-fraudă............................................................................................4
1.5. Scurte considerații privind procedura de lucru............................................................4

CAPITOLUL II – Studiu comparativ între Oficiul European de Luptă Anti-fraudă și


principala instituție de contact din România........................................................................6
2.1. Scurte considerații privind Departamentul pentru lupta anti-fraudă........................6
2.2. D.L.A.F principala instituție de contact a Oficiului European de Luptă contra
-fraudei .....................................................................................................................................7

CONCLUZII ...........................................................................................................................8
BIBLIOGRAFIE......................................................................................................................9
CAPITOLUL I - Scurte considerații privind Oficiul European de Luptă Anti-fraudă.

1.1. Ce reprezintă O.L.A.F ?


Oficiul European de Luptă Anti-fraudă reprezintă principala instituție europeană ce are
misiunea de a preveni, de a identifica și de a investiga toate cazurile și actele de corupție și
fraudă în legătură cu fondurile Uniunii Europene.
O.L.A.F. reprezintă varianta îmbunătățită a Grupului de lucru pentru coordonarea și
prevenirea fraudei(U.C.L.A.F.) care se afla în subordinea secretariatului general al Comisiei.
De jure, această instituție se află în subordinea Comisiei Europene, respectiv în subordinea
Comisariatului pentru buget și resurse umane.
De facto, această instituție se bucură de independență deplină în ceea ce privește
exercitarea atribuțiilor cu care a fost învestită.
Fiind elementul principal de combatere a fraudei și a corupției în domeniul fondurilor
europene, O.L.A.F., colaborează în exercitarea atribuțiilor sale cu toate autoritățile
competente ale statelor membre sau partenere și oferă sprijin acestora în vederea instruirii și
perfecționării unor specialiști în domeniu.
Cu independență funcțională deplină, această instituție are competența generală de a
ancheta toate cazurile și actele de corupție împotriva tuturor instituțiilor și organelor Uniunii
Europene, ale statelor membre, precum și ale statelor cu care Uniunea Europeană are
încheiate acorduri.
Pentru a asigura independența deplină a instituției, legislația prevede obligația conducerii
instituției de a nu solicita și a nu accepta instrucțiuni în ceea ce privește desfășurarea
investigațiilor de la niciun stat membru ori instituție. De asemenea, aceasta se bucură de
autonomie bugetară și administrativă.
În exercitarea atribuțiilor sale, O.L.A.F. are dreptul de acces la toate informațiile deținute
de instituțiile europene, organismele comunitare ori statele partenere. Din acest drept
izvorăște obligația acestora de a notifica imediat Oficiul în ipoteza în care are cunostintă cu
privire la existența unei suspiciuni de fraudă, corupție ori altă activitate ilegală ce poate leza
interesele Comunității. Menționăm, de asemenea, faptul că aceste informații sunt protejate
într-un mod adecvat.
Oficiul se află în contact direct cu toate autoritățile naționale competente, inclusiv cele
judiciare.

1.2. Scurte considerații privind structura organizatorică:


Sursa: http://www.antifrauda.gov.ro/new/organigrama-2/

Sintetic, structura organizatorica a Oficiului European de Luptă anti-fraudă este formată din:
● Directorul general al Oficiului European de Luptă împotriva fraudei, care este numit
în funcție prin acordul comun al Comisiei, Consiliului și Parlamentului. Acesta poate
deschide anchete, atât din oficiu, cât și la cerere(sesizare), iar în cazul în care există
suspiciuni sau riscul ca independența acestei instituții să fie lezată sau pusă în pericol,
se poate adresa Curții de Justiție;

● Comitetul de Investigații și Operațiuni, acesta se ocupă cu identificarea și propunerea


deschiderii sau nu a unui caz, către directorul general;

● Comitetul de supraveghere sau supervizare, care are doar un rol de monitorizare a


activității de investigare, însă fără a interveni în această activitate.

1.3. Scurte considerații privind obiectivul Oficiului European de Luptă Anti-fraudă?


Așa cum rezultă din noțiunea dată, principalul obiectiv al Oficiului European de Luptă
împotriva fraudei este de a preveni și eradica toate cazurile și actele de corupție și fraudă cu
fonduri europene.

Pentru a fi realizat acest obiectiv, activitatea este divizată în trei părți:


● În primul rând, avem cooperarea cu toate instituțiile și organele Uniunii Europene, cu
toate instituțiile și autoritățile statelor membre competente, precum și cooperarea cu
toate instituțiile și autoritățile statelor non-membre ale Uniunii Europene, dar care au
încheiate acorduri, în vederea elaborării și punerii în aplicare a politicii anti-fraudă.

● În al doilea rând, avem efectuarea investigațiilor cu privire la toate proiectele finanțate


din bugetul Uniunii Europene, în vederea verificării utilizării acestora conform
cerințelor stabilite la momentul acordării și a verificării corectitudinii cheltuielilor
acestora.

● În al treilea rând, activitatea este reprezentată de protejarea intereselor financiare ale


Uniunii Europene, atât prin investigarea și descoperirea abaterilor profesionale ale
membrilor și angajaților instituțiilor și organismelor U.E. cu aplicarea sancțiunilor
specifice, cât și investigarea și sancționarea fraudelor și a corupției comise prin
lezarea intereselor financiare ale U.E.

1.4. Scurte considerații privind principalele competențe ale instituției Oficiului


European de Luptă Anti-fraudă.

O.L.A.F. este abilitat cu următoarele competențe:


● Investigarea internă a tuturor instituțiilor și organelor finanțate din fondul Uniunii
Europene;
● Investigarea externă cu privire la fondurile provenite din bugetul Uniunii Europene.
Acest lucru, așa cum am mai arătat, presupune activitatea de investigare și control a
tuturor beneficiarilor fondurilor europene din bugetul U.E., cu sprijinul autotităților
competente din statele membre sau non-membre.
● Coordonarea și acordarea de sprijin autorităților partenere competente din statele
membre ale U.E sau terțe(care au acorduri încheiate cu U.E.), precum și elaborarea
legislației și a politicii anti-fraudă prin schimbul de informații.

Cu alte cuvinte, principalele atribuțiile O.L.A.F., sunt:


● Efectuarea investigațiilor privind combaterea fraudei și a corupției care aduc atingeri
grave intereselor financiare ale U.E.;
● Cooperarea cu toate statele membre și statele terțe care au acorduri cu U.E. în vederea
prevenirii fraudei;

● Elaborarea politicii și legislației anti-fraudă, precum și reprezentarea Comisiei în acest


domeniu;
● Schimbul permanent de informații și îmbunătățirea strategiei anti-fraudă, atât la nivel
intern, cât și extern;
● Efectuarea, la solicitarea instituțiilor și organelor europene, a oricărei activități de
cercetare și documentare cu privire la fraudarea sau corupția legată de bugetul U.E. în
alte zone;
● Investigarea presupuselor încălcări și fapte legate de desfășurarea activității
profesionale de catre membrii instituțiilor sau organelor comunitare.

1.5. Scurte considerații privind procedura de lucru.


Investigațiile și controlul pe care Oficiul European de Luptă împotriva fraudei le desfășoară
în statele membre și statele non-membre care au încheiat acorduri de cooperare comunitară
sau în cadrul instituțiilor ori organelor U.E., se realizează din oficiu, de către directorul
general, ori la cerere din partea oricărei persoanei, instituției ori organismului interesat, fără a
leza dreptul statelor suverane sau a instituțiilor competente să efectueze cercetări în domeniul
penal cu privire la aceste aspecte.

Sintetic, procedura de lucru a Oficiului European de Luptă anti-fraudă poate fi structurată


astfel:
● În primul rând, activitatea O.L.A.F. presupune investigații în vederea stabilirii
cazurilor de fraudă sau corupție îndreptate împotriva intereselor financiare ale U.E.
ori abateri grave ale membrilor instituțiilor sau organismelor comunitare. În acest
sens, Comitetul de Investigații și Operațiuni desfășoară acțiuni preliminarii de
examinare a informațiilor obținute în urma controlului sau a sesizării primite. Această
examinare are scopul de a stabili activitatea ce urmează a fi realizată în vederea
soluționării investigației.

● În al doilea rând, dacă după examinarea preliminară rezultă suspiciuni cu privire la


comiterea unui act de fraudă sau corupție în legătură cu interesele financiare ale U.E.
ori în legătură cu îndeplinirea sarcinilor profesionale a unui membru a unei instituții
ori organism comunitar, Comitetul de Investigații și Operațiuni sesizează cazul
Directorului general în vederea deschiderii sau nu a investigației. În ipoteza în care
Directorul general este de acord și dispune deschiderea cazului, Comitetul de
Investigații și Operațiuni are obligația de a informa cu privire la acest lucru sursa și
organul vizat de anchetă.

În altă privință, dacă din informațiile obținute și din probele administrate în etapa preliminară
nu rezultă existența unui caz de fraudă sau corupție în legătură cu bugetul comunitar ori în
legătură cu îndeplinirea sarcinilor profesionale a unui membru a unei instituții sau organism
European, iar altă activitate de investigare este inutilă, atunci Comitetul de Investigații și
Operațiuni va realiza u raport pe care îl va înainta directorului general în vederea închiderii
cazului.

● În al treilea rând, în cazul în care, din informațiile obținute și din probele administrate
în etapa preliminară, rezultă indicii temeinice cu privire la acte de fraudare sau
corupție a intereselor financiare ale U.E. ori cu privire la îndeplinirea obligațiilor
profesionale a unui membru dintr-o instituție ori organ comunitar, Comitetul de
investigații poate decide, fie să ofere asistență necesară autorităților competente din
statul membru, coordonând activitățile desfășurate de acestea, această activitate
presupunând facilitarea obținerii documentelor și informațiilor necesare ca elemente
de probă, fie să efectueze investigații în vederea colectării probelor necesare. Această
activitate poate fi realizată doar în baza unui mandat conferit Comitetului de
investigații din partea directorului general.

În fine, această activitate de investigare este atent supravegheată de Comitetul de


supraveghere care verifică în permanență legalitatea și necesitatea activității de investigare și
emite avize către directorul general în legătură cu aceasta.
CAPITOLUL II – Studiu comparativ între Oficiul European de Luptă Anti-fraudă și
Departamentul de luptă anti-fraudă.

2.1. Scurte considerații privind Departamentul pentru lupta anti-fraudă.

Departamentul pentru lupta anti-fraudă este principala instituție care asigură protecția
intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, coordonează la nivel național
combaterea fraudei și a corupției în ceea ce privește bugetul comunitar, colaborând cu toate
autoritățile naționale competente implicate și, cel mai important lucru, reprezintă principala
instituție de contact a Oficiului European de Luptă împotriva fraudei.
Deși face parte din apăratul de lucru al Guvernului și este coordonat de prim-ministru, acest
Departament beneficiază de independență deplină în exercitarea atribuțiilor.
Competența acestei structuri este de a coordona la nivel național lupta împotriva fraudei și
corupției ce au consecință lezarea intereselor financiare ale U.E., prin adoptarea măsurilor
specifice combaterii fraudei și oricăror activități în urma cărora interesele U.E. pot avea de
suferit.
D.L.A.F., în vederea exercitării atribuțiilor ce îi revin, cooperează cu toate autoritățile și
instituțiile U.E., cu toate autoritățile competente ale statelor membre, precum și a statelor
non-membre care au încheiat acorduri cu U.E.
Așadar, competența D.L.A.F. vizează protecția intereselor financiare ale U.E. și poate fi
structurată pe trei palieri, după cum urmează:
● 1. Reprezintă principala instituție de contact a Oficiului European de Luptă împotriva
fraudei și coordonează la nivel național activitatea de prevenire și eradicare a
corupției și a fraudei bugetului U.E.;
● 2. Controlează și investighează toate activitățile ce implică fonduri din bugetul
comunitar și verifică sesizările primite în legătură cu acestea, reprezentând organul
constatator. În cazul în care sunt constatate nereguli, acesta sesizează D.N.A.;
● 3. Elaborează legislația și politicile anti-fraudă, coordonând implementarea strategiei
naționale anti-fraudă.

2.1.1. Structura organizatorică.

Departamentului pentru Lupta împotriva fraudei prezintă următoarea structura organizatorică:

Sursa: http://www.antifrauda.gov.ro/new/organigrama-2/.

2.2. Departamentul pentru lupta împotriva fraudei - instituția de contact a Oficiului


European de Luptă împotriva fraudei.
Așa cum am menționat în cuprinsul lucrării, Departamentul pentru luptă împotriva fraudei
reprezintă corespondentul O.L.A.F. Această calitate vine cu o serie de responsabilități și
privilegii, după cum urmează:
● D.L.A.F. este principala instituție responsabilă cu primirea sesizărilor din partea
O.L.A.F.;
● Este beneficiarul direct al accesului la toate informațiile și datele necesare furnizate de
către O.L.A.F.;
● Beneficiază de suport informatic în vederea efectuării cercetărilor, inclusiv suport
material în timpul investigației. Acest suport material pe care îl pun în discuție se
transpune în efectuarea controalelor împreună cu experți din cadrul O.L.A.F la fața
locului.;
● Solicită, ori de câte ori este nevoie, asistență tehnică din partea O.L.A.F. De
asemenea, acesta se obligă să acorde asistență și să furnizeze informații ș..
În ipoteza în care, în urma cercetărilor, rezultă posibile fraude, DLAF informează, de fiecare
dată, O.L.A.F. cu privire la aceste aspecte. Cu alte cuvinte, această cooperare vizează
schimbul permanent de informații și sprijin în vederea realizării interesului comun.
Cooperarea O.L.A.F cu D.L.A.F. și serviciile de anchetă din România este la un nivel ridicat,
România fiind și la ora actuală principalul inițiator al dosarelor de anchetă. Din păcate, țara
noastă a ocupat primul loc în ceea ce privește investigațiile cu fonduri europene în anul 2019.

Sursa: Raportul O.L.A.F. - https://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/raport-olaf-romania-cele-


mai-multe-dosare-de-frauda-cu-fonduri-europene-in-2019-1366087.
CONCLUZII:

● Oficiul European de Luptă împotriva fraudei reprezintă varianta îmbunătățită a


Grupului de lucru pentru coordonarea activității privind combaterea fraudei din cadrul
Comisiei.
● O.L.A.F. reprezintă principala instituție europeană care asigură respectarea intereselor
financiare ale U.E.
● Deși este subordonată Comisiei, aceasta beneficiază de independență totală în ceea ce
privește activitatea sa. Totodată, O.L.A.F reprezintă Comisia Europeană în acest
domeniu.
● Cooperarea cu toate instituțiile și organele Uniunii Europene, cu toate instituțiile și
autoritățile statelor membre competente, precum și cooperarea cu toate instituțiile și
autoritățile statelor non-membre ale Uniunii Europene, dar care au încheiate acorduri,
în vederea elaborării și punerii în aplicare a politicii anti-fraudă reprezintă principala
caracteristică a acestui Oficiu.
● Departamentul pentru lupta anti-fraudă este principala instituție care asigură protecția
intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, coordonează la nivel național
combaterea fraudei și a corupției în ceea ce privește bugetul comunitar, colaborând cu
toate autoritățile naționale competente. De asemenea, reprezintă instituția de contact a
Oficiului de Luptă Antifraudă.
● Aceste două instituții colaborează în permanență, asigură schimbul de informații și
asistență pe bază de reciprocitate, iar nu subordonare.
BIBLIOGRAFIE:

I. Cursuri și lucrări de specialitate:


● Năstase Adrian, Aurescu Bogdan, Drept International Public. Sinteze, Ed. CH.
Beck;
● Păduraru Mihaela, Curs de drept Comunitar 2008.

II. Legislație:
● Regulamentul nr. 2185/96 din 11 noiembrie 1996;
● Regulamentul Consiliului nr. 2185/1996 privind controalele și inspecțiile la fața
locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale C.E;
● Decizia nr. 1999/352 a Comisiei Europene;
● Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

III.SURSE ELECTRONICE WEB:


● https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_ro - Accesat în data de 11.01.2021;
● http://www.antifrauda.gov.ro/new/ - Accesat în data de 11.01.2021;
● https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Departamentul_pentru_lupta_antifraud%C4%83_-
_DLAF - Accesat în data de 11.01.2021;
● https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Oficiul_European_de_Lupt%C4%83_Antifraud
%C4%83 - Accesat în data de 11.01.2021;
● https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM%3A4301854 -
Accesat în data de 11.01.2021.