Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Data: 28. II. 2019


Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic ”Nicolae Iorga” Negrești, jud. Vaslui
Obiectul: chimie
Profesor: Dascălu Mihaela - Cătălina
Clasa: a X-a D (2h/săptămână)
Unitatea de învățare: Arene
Tema: Arene – proprietăţi chimice. Reacții de substituție: reacții de nitrare și reacții de sulfonare
Tipul lecţiei: Lecţie mixtă
Competențe specifice:
- Descrierea comportării compuşilor aromatici studiaţi
- Diferenţierea compuşilor aromatici în funcţie de structura acestora
- Formularea de concluzii care să demonstreze relaţii de tip cauză-efect pentru
substituția orientată
- Conceperea sau adaptarea unei strategii de rezolvare pentru a analiza o situaţie
- Formularea unor reguli, definiţii, generalizări care să fie utilizate în studiul claselor de
compuşi
- Utilizarea în mod sistematic, a terminologiei specifice, într-o varietate de contexte de
comunicare
- Justificarea importanţei compuşilor organici

Obiective operaţionale: La sfârșitul activității, elevii vor fi capabili::


- să definească reacțiile de nitrare și sulfonare;
- să redea prin ecuații chimice reacțiile de substituție studiate;
- să prezinte importanța practică a compușilor chimici studiați;
- să argumenteze relaţia cauză-efect pentru substituţia orientată;
- să rezolve exerciţii, scheme problematizate și probleme în care să utilizeze reacțiile de
substituție ale arenelor.

Metode, procedee și tehnici didactice: expunerea, conversaţia, problematizarea, explicația,


modelarea, algoritmizarea, rezolvarea de exerciţii şi probleme
Materiale didactice: tablă, cretă, manual, fişa de activitate independentă problematizată.

Scenariul activităţii didactice

I. Organizarea lecției:
Profesorul notează absenţii și pregătește elevii pentru lecție.

II. Captarea atenţiei:


Hidrocarburile aromatice și derivații acestora prezintă numeroase întrebuinţări: solvenți și
materii prime pentru obținerea de mai multe produse: fire şi fibre sintetice, medicamente,
coloranţi, cauciuc sintetic, mase plastice, detergenţi, insecticide, etc..
III. Anunţarea temei lecţiei şi a obiectivelor:
Profesorul anunță tema lecţiei: „Arene – proprietăţi chimice. Reacții de substituție:
reacții de nitrare și reacții de sulfonare” şi obiectivele acesteia.

IV. Scopul lecţiei:


Scopul lecţiei este transmiterea de noi cunoștințe referitoare la reacțiile de substituție
ale arenelor.

V. Verificarea cunoştinţelor
Se face o scurtă recapitulare a noţiunilor însuşite anterior cu privire la reacțiile de
halogenare și reacțiile de alchilare ale arenelor.
VI. Comunicarea de noi cunoștințe

Reacția de nitrare constă în înlocuirea unui atom de hidrogen dintr-o arenă cu grupa
nitro –NO2.
Din reacția de nitrare a arenelor rezultă nitroderivați aromatici.

Schema generală:
Ar-H + HNO3 → Ar-NO2 + H2O
Condiții: - amestec nitrant (amestec de soluții concentrate de HNO3 și H2SO4)
- temperatură: 50 – 60 °C

În această reacție reactantul este HNO3 iar catalizatorul este H2SO4.


Exemple de reacții de nitrare:
Prin nitrarea naftalinei se obține un amestec de α-nitronaftalină și β- nitronaftalină în raport
molar 10:1:

În etapa următoare, nitrarea decurge în nucleul nesubstituit care este mai reactiv decât cel pe
care se află grupa –NO2:

Reacția de sulfonare constă în înlocuirea unui atom de hidrogen dintr-o arenă cu grupa
–SO3H.
Din reacția de sulfonare a arenelor rezultă acizii arilsulfonici.

Schema generală:
Ar-H + H2SO4 → Ar-SO3H + H2O

Condiții: acid sulfuric, soluții concentrate sau oleum (acid sulfuric cu 20% SO3)
Reactantul în reacția de sulfonare este SO3 din oleum sau obținut prin descompunerea
acidului sulfuric din soluțiile concentrate.
SO3 + H2O →H2SO4
Exemple de reacții de sulfonare:

Sulfonarea naftalinei poate fi dirijată, în funcție de condițiile de reacție, în poziția α sau β.

VII. Consolidarea noțiunilor prezentate și asigurarea feedback-ului

Profesorul adresează elevilor întrebări din noțiunile predate.


Profesorul solicită elevilor spre rezolvare exercițiul 1 pag.80 din manual.
Profesorul distribuie elevilor câte o fișă de lucru ce conține scheme problematizate și
probleme.
Se solicită elevilor să rezolve cerințele fișei de lucru.

VIII. Tema pentru acasă

Profesorul apreciază și notează elevii care au participat activ la desfăşurarea lecţiei şi propun
ca temă pentru acasă exerciţii nerezolvate din fișa de lucru.
Arene – proprietăți chimice

FIȘĂ DE LUCRU
cls. a X-a D

1. Se consideră următoarele reacții chimice:

A + 3HNO3 → B + 3H2O
A + H2SO4 → C + H2O
A + 3Br2 → D + 3HCl

a). Identificați compușii organici A, B, C și D, știind că A este o arenă mononucleară cu


catenă laterală saturată ce conține 9,434 % H. Precizați condițiile de reacție.
b). Calculați masa de amestec nitrant ce conține 63% HNO3 necesar nitrării a 42,4 g
hidrocarbură A.

2. Se consideră transformările:

X + HCl → Y
Y + C6H6 → Z + HCl
Z + HNO3 → T + H2O
Z + H2SO4 → Q + H2O

a). Identificați compușii organici X, Y, Z, T și Q știind că X este o alchenă ce conține în


moleculă 9 atomi. Precizați condițiile de reacție.
b). Calculați masa de amestec nitrant ce conține 63% HNO3 necesar nitrării a 120 g
hidrocarbură T.

3. Scrieți reacțiile etilbenzenului cu reactanții precizați, indicând denumirile produșilor


rezultați:
a). HNO3(H2SO4)
b). H2SO4
c). CH3Cl (AlCl3)
d). Br2 (FeBr3)

4. Scrieți succesiunea ecuațiilor reacțiilor prin care au loc următoarele transformări:


a). benzen → acid 5-metil-1,3-benzendisulfonic
b). naftalină → acid 5-nitro-1-naftalinsulfonic
c). naftalină → 1-metil-4-nitronaftalină
a). benzen → p-bromonitrobenzen
b). benzen → 2-nitro-4-diclorobenzen
c). benzen → 4-nitro-1,2-dibromobenzen
d). toluen → 2-bromo-4-nitrotoluen