Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Disciplina : Biologia
Clasa : X – C , profil real
Data : 08.02. 2012
Profesor : Răileanu Lilia
Instituţia: Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”
Unitatea de conţinut: Clasificarea şi sistematica organismelor vii.
Subiectul lecţiei: Regnul Plantele. Filumul Angiospermele.
Clasa Monocotiledonatelor
Tipul lecţiei : Lecţie mixtă.
Durata : 45 min.

Strategii didactice :
a)Metode : Lucrul cu manualul, analiza, sinteza, expunerea, observaţia,
demonstrarea.
b)Tehnici : Brainstorming, ciorchinele, diagrama Venn, Tabelul, discuţia ghidată.

Mijloace didactice :Manual de biologie cl X, plante ierbarizate, fişe de lucru,


proiector, calculator, seminţe de porumb, grîu, fasole, floarea-
soarelui, plante de cameră : clivie, muşcată.
Forme de organizare : Lucrul în echipe, lucrul idividual, lucrul în perechi.

Competenţa-cheie : De a învăţa să înveţe.


Competenţa transdisciplinară : De a aplica tehnici interactive de învăţare.
Competenţa specifică : De a aplica tehnici interactive de acumulare, înregistrare,
reprezentare, interpretare şi comunicare referitoare la
caracterizarea organismelor vegetale.
Obiectivele operaţionale :
Elevul va fi capabil :
O1-să identifice trăsăturile caracteristice plantelor monocotiledonate utilizînd textul p.75 ;
O2-să compare în baza a 5 criterii de deosebire plantele monocotiledonate cu cele
dicotiledonate ;
O3-să descrie diversitatea plantelor monocotiledonate în rezultatul studierii caracterelor
specifice diferitor familii ;

Bibliografie : Ion Ungureanu, manual de biologie cl. X, Chişinău 2007 ; Nina Bîrnaz, ghid
biologie pentru treapta liceală,Cartier 2010 ;Support de curs, Treining metodologic
pentru cadrele didactice ;
Demersul didactic
Etapele Ob. Tehnol Conţinuturi Timp Evaluare
lecţiei didact.
Moment Pregătirea elevilor către lecţie.
Organizatori Notarea absenţelor. 3 min
c Rebus Captarea atenţiei. SD1.Rezolvă
Anexa 1. rebusul. Au determinat modulul.
Un elev scrie la tablă (Clasificarea şi
sistematica organismelor vii.) Verific
corectitudinea
SD2 Aranjază fişele cu noţiunile date realizării
(clasa, filumul, regnul, supraregnul) în sarcinilor
schema propusă. – determină locul didactice
organismelor studiate)
Evocarea Lucrul Valorific cunoştinţele anterioare :
independent SD3 Elevii din cele 2 echipe lucrează
în grup. independent pe fişe, analizînd plantele 10-12 Notarea
Răspuns ierbarizate. min. elevilor la
oral cu Răspuns individual pe fişe : tema de acasă.
demonstrar F1 – F6. Anexa 2, 3. Verific lucrul
e individual.
Realizarea Lucrul SD4 Examinează seminţele primite 1 min
sensului practic încearcă să le desfacă în 2 părţi.
Determină nr. de cotiledoane, Expun cele
2min notate.
SD5 Fiecare elev desenează în caiet
tabelul şi completează rubrica « Ştiu »
Lucrul d/e plantele monocotiledonate.
individual Referitor la caracteristica pl. dicotiled. Verific ce au
şi grup Ce nu cunoaşteţi despre cele notat.
Tehnica “ monocotiledonate şi aţi doris ă aflaţi ?
Stiu, vreau Completază rubrica « Vreau să ştiu »
să ştiu, am tot grupul. 3min
aflat” Reeşind din dorinţe deduceţi obiective
care fiind realizate să primiţi răspunsul
aşteptat. Analiza
Anunţarea obiectivelor. sarcinii
realizate.
O1 SD6 Determină caracterele specifice Demonstrare
Lucrul cu ale monocotiledonatelor examinînd 5min la planşă.
manualul textul şi f.2.52 p75. Scriu în caiete si
reprezintă schematic particularităţile.

O2 Diagrama SD7 Cunoaşteţi caracterele specifice


Venn. pentru cele 2 clase comparaţi-le în
baza a 5 criterii de deosebire sî 5 3min
asemănări complectînd schema :
Anexa 4.
O3 Lucrul SD8 1 echipă caracterizează plantele Enumără
diferenţiat din familia Liliacee ,2 – graminee. 5min caracterele
Completează tabelul. Anexa 5. specifice
determinate.
Prezentarea Deci aţi determinat familiile
diversităţii monocotiledonatelor.
Liliacee, Graminee, Ciperaliacee
Determină di ce clasă fac parte plantele 1min
de cameră din clasă.
Reflecţii Completează împreună rubrica « Am Totalurile
aflat » lecţiei
Determină gradul realizării 2min
obiectivelor.
Tema pentru Ex. 4 p78
acasă. Tema Caracteristica plantelor
angiosperme.
Extindere Eseu « Plante medicinale 1min
dicotiledonate »-B şi « Plante
medicinale monocotiledonate »-F

Anexa 2
Fişa de lucru pentru echipe
Nr. Denumirea plantei Filumul/familia Caractere specifice
d/o
1.
2.
3.
4.

Anexa 3
F1 Enumără caracterele specifice pentru plantele dicotiledonate.

F2 Caracterizează plantele din familia Rozacee în baza algoritmului: a) caractere specifice (floarea,
fructul, frunza) ; b) înmulţire; c) rolul pentru om şi natură.

F3 Caracterizează plantele din familia Fabacee în baza algoritmului: a) caractere specifice (floarea,
fructul, frunza) ; b) înmulţire; c) rolul pentru om şi natură.

F4 Caracterizează plantele din familia Brasicacee în baza algoritmului: a) caractere specifice


(floarea, fructul, frunza) ; b) înmulţire; c) rolul pentru om şi natură.

F5 Caracterizează plantele din familia Solonacee în baza algoritmului: a) caractere specifice


(floarea, fructul, frunza) ; b) înmulţire; c) rolul pentru om şi natură.
Anexa 4

Anexa 5
Tabel. Caracteristica familiilor de angiosperme.

Nr. Familiile Sistemul Tulpina Frunzele Floarea/ Fructul


d/r radicular inflorescenţ
a
1.
2.
3.