Sunteți pe pagina 1din 26

3.

L- I 225/2002

INSTRUCŢIUNI DE APLICARE A STANDARDULUI


STAS 831 – REVIZUIT, PRIVIND FOLOSIREA ÎN COMUN A
STÂLPILOR PENTRU LINII DE MT,JT, Tc ŞI CATv

Coordonator lucrare ELECTRICA S.A:


Ing.Tudor MARIN

Lucrare elaborată de SIER Bucureşti


Director : Dr.ing.Fănică VATRĂ

Responsabil lucrare :
Ing.Mauriciu SUFRIM

ELECTRICA S.A
BUCUREŞTI 2002
CUPRINS
pag.

Instrucţiuni de aplicare a standardului STAS 831 - revizuit privind


folosirea în comun a stâlpilor pentru liniile de MT, JT, TC şi CATv

Cuprins .................................................................................................................................. 2
1. Generalitãţi............................................................................................................................. 3

2.Condiţii tehnice specifice pentru protecţii în instalaţiile enegetice........................................7

2.1. Automatizãri şi protecţii prin relee în staţiile de alimentare


de 110 kV/MT............................................................................................................... 7
2.2. Condiţiile privind protecţia prin legarea la pãmânt........................................... 18
2.3. Condiţii specifice pentru funcţionarea LEA de MT într-o schemã de
abatere de la schema normalã de funcţionare........................................................... 22

2
Instrucţiuni de aplicare a standardului STAS 831 - revizuit privind folosirea
în comun a stâlpilor pentru liniile de MT, JT, TC şi CATv

1. Generalitãţi
1.1. Obiectul şi domeniul de aplicare
1.1.1. Prezentele instrucţiuni reglementeazã modul de aplicare a prevederilor standardului
STAS 831 revizuit, privind folosirea în comun a stâlpilor LEA.

1.1.2. Prezentele instrucţiuni cuprind prevederi privind folosirea în comun a stâlpilor


LEA de î.t. cu tensiunea nominalã de 1 ... 20 kV inclusiv, precum şi a stâlpilor LEA de j.t.

1.1.3. Domeniul de aplicare a prezentelor instrucţiuni este acelaşi cu cel al standardului


STAS 831 revizuit.

1.1.4. Prezentele instrucţiuni cuprind numai reglementãrile pentru protecţiile prevãzute în


instalaţiile energetice. Reglementãrile pentru protecţiile prevãzute în instalaţiile de curenţi slabi
(de telecomunicaţii, CATv) sunt cele rezultate din prevederile standardului STAS 831 revizuit şi
din instrucţiunile specifice privind protecţiile ce trebuie prevãzute în instalaţiile de curenţi slabi.

1.1.5. La aplicarea prezentelor instrucţiuni se vor avea în vedere şi prescipţiile conexe


prezentate în subcap.1.2 al prezentelor instrucţiuni.

1.1.6. Terminologia din prezentele instrucţiuni este cea folositã în standardul STAS 831
revizuit; a se vedea subcap. 1.3 al acestui standard. Pentru alte noţiuni decât cele folosite în
standardul STAS 831 revizuit, în prezentele instrucţiuni se dau definiţiile şi simbolizãrile
respective.

1.2. Prescripţii conexe


[1] STAS 8074-76 Încrucişãri între liniile de contact pentru tramvaie şi troleibuze
şi liniile electrice aeriene sau liniile aeriene de telecomunicaţii.
Prescripţii.
[2] STAS 832-79 Influenţe ale instalaţiilor electrice de înaltã tensiune asupra

3
cu completarea liniilor de telecomunicaţii.
C-SR 7-88, aflat în
revizuire
[3] STAS 6290-80 Încrucişãri între linii de energie electricã şi linii de
cu modificarea telecomunicaţii. Prescripţii.
M - SR 3 - 90, aflat
în revizuire
[4] STAS 6271-81 Prize de pãmânt pentru instalaţii de Tc. Rezistenţã electricã.
M SR/88, 3/89 Prescripţii.
[5] STAS 4102-85 Piese pentru instalaţii de legare la pãmânt de protecţie.

[6] STAS 1999-86 Linii aeriene de telecomunicaţii pe stâlpi. Calculul rezistenţei


mecanice şi date constructive. Prescripţii de proiectare.
[7] STAS 8275-87 Protecţia împotriva electrocutãrilor. Terminologie.
(12604/1)
[8] STAS 2612-87 Protecţia împotriva electrocutãrilor. Limite admise.
(12604/2)
[9] STAS 12604-87 Protecţia împotriva electrocutãrilor. Prescripţii generale.
(12604/3)
[10] STAS 831 Utilizarea în comun a stâlpilor pentru linii de energie electricã,
- revizuit de tracţiune şi de telecomunicaţii.
[11] STAS 297/1-88 Culori şi indicatoare de securitate. Condiţii tehnice generale.
[12] STAS 12604/4-89 Protecţia împotriva electrocutãrilor. Instalaţii electrice fixe.
Prescripţii.
[13] STAS 12604/5-89 Protecţia împotriva electrocutãrilor. Instalaţii electrice fixe.
Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare.
[14] STAS 930-89 Reţele electrice. Tensiuni nominale şi abateri admisibile.
[15] STAS 12604/5-90 Protecţia împotriva electrocutãrilor. Instalaţii electrice fixe.
Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare.
[16] STAS 297/2-92 Indicatoare de securitate. Reprezentãri.

Normative, norme, instrucţiuni, îndrumare

[17] 1.LI-Ip 21/82 Îndrumar de proiectare a LEA de m.t. pe stâlpi comuni cu

4
reţeaua de j.t. cu conductoare torsadate.
[18] 3.RE-I 75/83 Instrucţiuni de exploatare şi întreţinere a LEA de 20 kV pe
stâlpi comuni cu reţeaua de joasã tensiune.
[19] PE 125/89 Instrucţiuni privind coordonarea coexistenţei instalaţiilor
electrice cu liniile de telecomunicaţii.
[20] IRE-Ip-30-90 Îndreptar de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de legare la
pãmânt.
[21] 1.E-Ip 35/1-90 Îndreptar de proiectare pentru reţelele de medie tensiune cu
neutrul tratat prin rezistenţã. Protecţia în staţii şi posturi de
transformare.
[22] 1.RE-Ip 35/2-90 Îndreptar de proiectare pentru reţele de medie tensiune cu
neutrul tratat prin rezistenţã. Instalaţii de legare la pãmânt.
[23] I.7- 98, Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice
aflat în revizuire cu tensiuni pânã la 1000 V c.a şi 1500 V c.c.
[24] PE 118/92 Regulament general de manevre în instalaţiile electrice.
[20] PE 101/93 Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de amplasare
a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 kV în raport cu alte
construcţii.
[24] PE 104/93 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electricã
cu tensiuni peste 1000 V.
[25] I.46 - 93 Instrucţiuni privind proiectarea, executarea şi exploatarea
reţelelor de televiziune prin cablu (CATV) (aprobate de
MLPAT).
[26] OU - I 205 - 94 Instrucţiuni cadru de emitere a avizelor de racordare şi a
avizelor de amplasament, aprobate cu decizia GTDEE
nr.265/10.06.1994.
[27] PE 116/94 Normativ de încercãri şi mãsurãtori la echipamente şi instalaţii
electrice.
[28] PE 155/94 Normativ privind proiectarea şi executarea branşamentelor
(aflat în revizuire) electrice pentru clãdiri civile.

[29] PE 106/95 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de joasã


tensiune.
[30] PE 107/95 Normativ privind proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri.
[31] OU - I 217 - 97 Instrucţiuni privind stabilirea taxei pentru puterea aprobatã
consumatorilor şi realizarea lucrãrilor de alimentare cu energie
electricã a acestora (taxa de racordare), aprobate cu decizia
GTDEE nr.813/1997.
[32] OU - I 226 - 98 Instrucţiuni privind condiţiile de contractare, punere în
funcţiune şi exploatare pentru instalaţiile de utilizare a energiei

5
electrice prin curenţi slabi. Instalaţii de transmisie TV prin
cablu, aprobate cu decizia GTDEE nr.196/1998.
[33] Norme generale de protecţia muncii (Aprobate cu
ord.Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr.578/1996 şi
ord. Ministerului Sãnãtãţii nr.5840/1996)
[34] Norme specifice de protecţie a muncii pentru transportul şi
distribuţia energiei electrice (Aprobate cu Ordinul MMPS
nr.655/1997).
[35] Norme specifice de protecţie a muncii pentru telecomunicaţii.
[36] Norme specifice de protecţie a muncii pentru lucrãri la înãlţime
(Aprobate cu Ordinul MMPS nr.235/1995).
[37] Norme specifice de protecţie a muncii pentru utilizarea energiei
electrice.

6
2. Condiţii tehnice specifice pentru protecţiile în instalaţiile energetice
2.1. Automatizãri şi protecţii prin relee în staţiile de alimentare de 110 kV/MT

2.1.1. În conformitate cu prevederile standardului STAS 831revizuit, în cazul reţelelor de


MT (1...20 kV) simbol IT cu neutrul izolat sau tratat cu bobinã de compensare BC care au stâlpi
folosiţi în comun pentru LEA de MT + LEA de 0,4 kV + LTC în cablu şi CATV în staţiile de
alimentare cu energie electricã trebuie prevãzute automatizãri şi protecţii analoage cu cele care
au stat la baza admiterii folosirii în comun a stâlpilor şi în cazul reţelelor de MT cu rezistor R n,
simbol T2T.

2.1.2. În cazul reţelei cu neutrul legat la pãmânt prin rezistor Rn cerinţele tehnice sunt
date mai jos:

În staţia de transformatoare 110/MT trebuie sã fie prevãzute urmãtoarele protecţii:


a) Protecţia de bazã tip PHCL şi PPRL pe toate liniile de MT, racordate la aceeaşi
barã de MT cu LEA protejatã împotriva punerilor simple la pãmânt metalice şi
rezistive care sã realizeze:
- declanşarea rapidã şi selectivã a LEA de MT (linia cu stâlpi folosiţi în
comun) la apariţia unei simple puneri la pãmânt metalice şi respectiv rezistive
pe aceastã linie;
- sã declanşeze rapid şi selectiv la puneri simple la pãmânt metalice şi respectiv
rezistive pe oricare din liniile de MT racordate la aceeaşi barã cu LEA protejatã
cu stâlpi folosiţi în comun; se are în vedere reducerea riscului de apariţie a
punerii duble la pãmânt pe linii diferite;
- sã nu acţioneze greşit la aportul curenţilor capacitivi proprii.

b) Protecţia de bazã tip PHCL pe toate liniile de MT, racordate pe aceeaşi barã cu LEA de
MT protejatã împotriva dplp care sã realizeze:
- declanşarea rapidã şi selectivã a LEA de MT protejatã precum şi oricãrei altã
linie de MT în cazul unei puneri duble la pãmânt în reţeaua de MT respectivã;
- reglajul de curent al protecţiei PHCL sã nu fie influenţat de curentul de sarcinã.

7
c) Protecţia de rezervã de tip PHCN şi PPRN pe sursa de alimentare (transformatorul de
110kV/MT) împotriva punerii simple la pãmânt metalice şi respectiv rezistive care sã realizeze:
- declanşarea în timp de maxim 1,2 s transformatorul de 110kV/MT în cazul
refuzului de acţionare al protecţiei PHCL sau PPRL de pe LEA de MT;
- declanşarea în timp de maxim 1,2 s transformatorul de 110kV/MT în cazul
refuzului de declanşare al întrerupãtorului de pe liniile de 20 kV.

2.1.3. În cazul reţelei simbol IT cu neutrul izolat sau tratat cu bobinã de compensare BC,
prin analogie cu protecţiile de la pct.2.1.2 prevãzute în reţelele cu rezistor Rn , sunt necesare
cerinţele tehnice de mai jos, în cazul în care în reţeaua IT sunt linii sau sectoare de linii cu stâlpii
folosiţi în comun pentru LEA de MT + LEA de 0,4 kV + LT C şi CATV ; este necesar practic sã
fie respectate cerinţe tehnice similare cu cele din cazul reţelelor cu Rn în conformitate cu pct.
2.1.1.

2.1.4. Deoarece în cazul reţelelor de MT IT(cu neutrul izolat sau tratat cu BC) nu se
poate realiza o protecţie selectivã, sigurã şi rapidã împotriva defectelor cu punere simplã la
pãmânt metalice sau rezistive, în conformitate cu prevederile standardului STAS 831 revizuit
trebuie prevãzutã ca protecţie de bazã împotriva acestor defecte protecţia homopolarã de
tensiune realizatã sub forma blocului de protecţie tip PHTC-LR. Protecţiile RPP, DPP, RDT,
utilizate în prezent în unele reţele IT (cu neutrul izolat sau tratat cu BC) împotriva punerilor
simple la pãmânt metalice, pot fi considerate numai ca protecţii auxiliare şi se pot folosi asociat
cu protecţiile PHTC-LR.

Se menţioneazã cã protecţiile RPP, RDT, DPP prin construcţia lor nu sunt sensibile la
defecte rezistive, iar în cazul folosirii în comun a stâlpilor pentru LEA de MT, LEA de 0,4 kV +
LTC şi CATV nu se poate admite renunţarea la o protecţie împotriva punerilor simple la pãmânt
rezistive.

2.1.5. Cerinţele tehnice pentru protecţiile prin relee de bazã şi de rezervã în reţele
electrice IT (cu neutrul izolat sau tratat cu BC) cu stâlpi folosiţi în comun pentru LEA de MT +
LEA de 0,4 kV + LTC + CATV , pentru obţinerea unui nivel de siguranţã ca şi în cazul reţelelor
T2 T (cu rezistor Rn ), sunt urmãtoarele:

8
a) Protecţia de bazã tip PHTC-LR montatã pe LEA de MT protejatã (cu stâlpi folosiţi în
comun) care trebuie sã asigure:
- declanşarea sigurã şi rapidã la o punere simplã la pãmânt metalicã sau
rezistivã în reţea fãrã respectarea unei selectivitãţi;
- declanşarea selectivã, sigurã şi rapidã la o dublã punere la pãmânt metalicã
sau rezistivã.

b) Protecţia de bazã tip PHTC-LR pe toate liniile de MT racordate pe aceeaşi barã de MT cu


linia protejatã care trebuie sã asigure:
- în cazul apariţiei unei puneri simple la pãmânt metalice sau rezistive în reţeaua
de MT, localizarea şi declanşarea liniei cu simplã punere la pãmânt într-un
timp de maxim 30 s; se are în vedere reducerea la minim a riscului de
transformare a punerii simple la pãmânt în punere dublã la pãmânt;
- în cazul apariţiei unei puneri duble la pãmânt în reţeaua de MT declanşarea
selectivã, sigurã şi rapidã a liniei cu defect (maxim 0,2 s).

c) Protecţia de bazã tip PHT-DL pe toate liniile de MT (inclusiv linia protejatã) care trebuie
sã asigure în cazul manevrelor de localizare a porţiunii de linie cu punere simplã la pãmânt
persistentã - declanşarea sigurã şi rapidã (maxim 0,2 s) a liniei de MT cu defect; se are în vedere
evitarea riscului de acţionare falsã a protecţiilor PHTC-LR pe liniile de MT racordate pe aceeaşi
barã cu linia defectã şi reducerea riscului de apariţie a unei puneri duble la pãmânt.

d) Protecţia de rezervã tip PHT-DT respectiv DRRIL pe transformatorul de 110kV/MT care


trebuie sã asigure declanşarea acestuia astfel:
- în timp de maxim 1,2 s în cazul refuzului de declanşare al întrerupãtorului LEA
de MT protejate la acţionarea protecţiei PHTC-LR;
- în timp corespunzãtor domeniului de exploatare a protecţiei PHTC-LR pe liniile
de MT pentru localizarea liniei cu defect (dar nu mai mult de 30 s).

2.1.6. În conformitate cu pct. 2.1.5 de mai sus rezultã cã cerinţele tehnice în cazul liniilor
de energie electricã din reţeaua de MT cu neutrul tratat prin BC, sunt impuse de condiţiile de
folosirea în comun a stâlpilor pentru LEA de MT, LEA de 0,4 kV şi LT C respectiv CATv şi
anume:

9
a) Existenţa în staţia 110 kV/MT a douã sisteme de protecţii care se rezervã, având
funcţiile de:
- declanşare automatã rapidã şi sigurã a liniei de MT protejate la o punere
simplã sau dublã la pãmânt, de regulã în maxim 0,8 s la simpla punere la
pãmânt şi maxim 0,2 s la dubla punere la pãmânt;
- declanşare automatã a transformatorului 110 kV/MT la simpla punere la
pãmânt dupã un timp relativ scurt, maxim 30 s, în cazul unui refuz de
declanşare a unui întrerupãtor de pe linia cu defect.

b) Existenţa în postul de transfornare MT/0,4 kV a unui sistem de protecţie care sã


asigure declanşarea automatã, sigurã şi rapidã a plecãrii de 0,4 kV sau a
transformatorului de MT/0,4 kV a unui sistem de protecţie care sã asigure
declanşarea automatã, sigurã şi rapidã a plecãrii de 0,4 kV sau a
transformatorului 20/0,4 kV la urmãtoarele defecte:

- întreruperea conductorului de nul al reţelei de 0,4 kV considerat ca element de


bazã pentru ecranarea LTC faţã de LEA de 20 kV şi pentru realizarea unui
sistem de legare la pãmânt de rezistenţã micã;
- ruperea şi cãderea unui conductor de 0,4 kV pe cablul de telecomunicaţii.

2.1.7. Cerinţele tehnice care trebuie obţinute la realizarea protecţiilor prin relee în staţia
de transformare 110/20 kV sunt urmãtoarele:

a) declanşarea automatã sigurã şi rapidã a liniei de MT având stâlpi folosiţi în


comun pentru LEA de MT, de 0,4 kV şi LTC respectiv CATv (linia protejatã) în
cazul apariţiei defectelor cu punere simplã la pãmânt metalicã sau rezistivã;
b) reducerea duratei de solicitare a izolaţiei reţelei de MT la simpla punere la
pãmânt apãrute pe parcursul utilizãrii blocurilor PHTC-LR în vederea
declanşãrii automate succesive a liniilor de 20 kV racordate pe aceeaşi barã
cu linia de MT protejatã, micşãrând astfel riscul apariţiei dublelor
puneri la pãmânt;
c) declanşarea automatã selectivã, sigurã şi rapidã a liniei protejate de MT la
dubla punere la pãmânt, micşorând astfel durata de transmitere a unor tensiuni
periculoase la curenţi de defect relativ mari;

10
d) reducerea riscului de nedeclanşare a liniilor de MT la dubla punere la
pãmânt cu curenţi care nu pot fi sesizaţi în cazul folosirii protecţiei maximale de
curent temporizatã;
e) reducerea duratei de solicitare a izolaţiei reţelei de MT pe perioada
manevrelor de localizare a porţiunii de linie de MT cu defecte la simpla
punere la pãmânt persistentã, micşorând astfel riscul apariţiei dublei puneri la
pãmânt; se are în vedere utilizarea blocurilor tip BHT cu protecţia monopolarã
de tensiune;
f) declanşarea automatã a transformatorului 110 kV/MT la refuzul de declanşare
a întrerupãtorului de pe linia de MT protejatã, în cazul defectelor cu punere
simplã la pãmânt sau dublã sau în regim de duratã cu punere simplã la
pãmânt în reţeaua de 20 kV;
g) reglajul la rezonanţã a bobinei de compensare pentru a realiza urmãtoarele:
- stingerea arcului electric la o punere simplã la pãmânt în reţeaua aerianã de
MT (defecte autostingãtoare) şi în reducerea numãrului de anclanşãri a
liniilor de MT;
- mãrirea sensibilitãţii protecţiei homopolare de tensiune în vederea sesizãrii
defectelor prin simpla punere la pãmânt rezistivã;
h) reducerea numãrului de conectãri pe defect a liniilor de MT executate de
personalul de exploatare pentru localizarea porţiunilor de linii cu punere simplã
la pãmânt persistentã, utilizând clapete de semnalizare montate pe toate
derivaţiile liniilor de MT.

2.1.8. Cerinţele tehnice prezentate la pct.2.1.7 de mai sus pot fi realizate prin protecţiile şi
automatizãrile adecvate regimurilor de funcţionare ale reţelei de MT IT (având neutrul izolat sau
tratat prin bobinã de compensare BC) şi anume prin utilizarea protecţiilor tip PHTC-LR în
conformitate cu pct. 2.1.5. de mai sus.

Blocurile de protecţie şi automatizare tip PHTC-LR trebuie sã fie prevãzute ca o protecţie


selectivã, sensibilã şi rapidã la defecte cu punere la pãmânt simplã sau dublã.

2.1.9. Blocul PHTC-LR trebuie sã se compunã din urmãtoarele subansamble:


- MTH - modul detector de prag de tensiune homopolarã şi de comandã care

11
realizeazã funcţia de protecţie PHT (homopolarã de tensiune) ;
- MHC - modul detector de prag de curent homopolar şi de comandã care
realizeazã funcţia de protecţie PHC (homopolarã de curent) ;
- MLEA - modul de memorare opticã ″ LEA FÃRÃ DEFECT″ sau ″ D-PHT″ , ″ D-
PHC″ ,
″ A-NR″ ;
- MR - modul de reanclanşare automatã;
- LA - circuit de alimentare de la bateria de acumulatoare de 220 V cu control optic.
Subansamblele menţionate mai sus sunt montate într-o cutie prevãzutã cu borne de
racordare adecvate şi în geam de vizionare pentru citirea semnalelor optice.

La apariţia unui defect cu simplã punere la pãmânt în reţeaua de MT, tensiunea homopolarã
care apare în filtrul homopolar de tensiune al grupului de mãsurã MT/0,4 kV racordat la bara de
MT a staţiei de 110 kV/MT din reţeaua IT (cu neutrul izolat sau tratat cu BC), activeazã
modulul MTH, care împreunã cu modulul MR şi MLEA realizeazã urmãtoarele:
a) prin modulul MTH
- declanşeazã întreruptorul LEA de MT de pe linia protejatã;
- asigurã activarea modulului MR dupã declanşarea întrerupãtorului LEA de MT
protejate pe toatã durata pauzei (de repaus) şi comutarea releelor din
circuitul de declanşare - anclanşare al acestui întrerupãtor;
- blocheazã activitatea RART de pe LEA protejatã;
- asigurã împreunã cu modulul MLEA revenirea automatã a schemei la starea de
repaus dupã dispariţia punerii simple la pãmânt în reţeaua de MT.

b) prin modulul MR
- reanclanşeazã automat întrerupãtorul LEA protejate;
- activeazã modulul MLEA.

c) prin modulul MLEA


- blocheazã activarea MTH pe toatã durata punerii la pãmânt simple în
reţeaua deMT;
- memoreazã optic ″ LEA fãrã defect″ pe toatã durata punerii la pãmânt simple
în reţeaua de MT;
- asigurã împreunã cu modulul MTH revenirea automatã a schemei la starea

12
de repaus dupã dispariţia punerii simple la pãmânt în reţeaua de MT.

La apariţia unui defect cu punere simplã la pãmânt în LEA protejatã , tensiunea


homopolarã care apare în filtrul homopolar de tensiune al grupului de mãsurã MT/0,4 kV
racordat la bara de MT a staţiei 110 kV/ MT din reţeaua IT (cu neutrul izolat sau tratat cu BC),
activeazã modulul MTH care realizeazã urmãtoarele:
- declanşaezã întrerupãtorul LEA protejatã;
- blocheazã activarea MR şi MLEA;
- blocheazã activarea dispozitivului RART de pe LEA protejatã.

În cazul în care în perioada da funcţionare a reţelei de MT cu simplã punere la pãmânt


apare şi a doua punere la pãmânt pe LEA de 20 kV protejatã se activeazã modulul MHC care
realizeazã urmãtoarele:

- declanşeazã întreruptorul de pe LEA protejatã;


- blocheazã activarea modulului MR;
- blocheazã activarea dispozitivului RART de pe LEA protejatã.

La comanda voitã de deconectare manualã prin cheia de comandã a întreruptorului LEA


de MT pe care este montat blocul PHTC-LR se blocheazã automat activarea modulului MR.

2.1.10. La baza concepţiei de utilizare a protecţiei PHT din structura blocurilor PHTC-LR
trebuie luat în considerare faptul cã reţeaua de MT funcţioneazã în regim de compensare şi deci
în cazul defectelor cu o punere simplã la pãmânt trebuie avute în vedere urmãtoarele:
a) folosirea performanţelor tehnice ale bobinei de compensare BC pentru stingerea arcului
electric cu o punere simplã la pãmânt în reţeaua aerianã de MT (defecte autostingãtoare) şi din
reducerea numãrului de declanşãri ale liniilor de MT; se are în vedere cã la rezonanţã eficienţa
BC poate fi consideratã astfel:

- maximã pentru timpi pânã la 0,6 - 0,8 s ale defectului de punere simplã la
pãmânt metalic sau printr-o rezistenţã de trecere Rt < 100 ohmi;
- relativ micã în cazul în care durata de funcţionare cu splp metalicã sau prin
Rt < 100 ohmi depãşeşte 0,8 s;
- relativ micã pentru Rt > 100 ohmi indiferent de durata defectului cu punere

13
simplã la pãmânt sau de gradul de compensare a curentului capacitiv;

b) protecţia honopolarã de tensiune PHT nu trebuie sã acţioneze în regim normal


de funcţionare la apariţia unei tensiuni de dezechilibru în filtrul homopolar de
tensiune; se are în vedere o tensiune de dezechilibru de maxim 4 V;

c) protecţia homopolarã de tensiune PHT trebuie sã asigure declanşarea succesivã


a liniilor de MT, racordate pe aceeaşi barã de MT pe care este racordatã şi cu
linia protejatã, a acestor linii în interval de maxim 30 s, pentru a se preveni riscul
transformãrii defectelor cu punere simplã la pãmânt în punere dublã la
pãmânt ;

d) protecţia homopolarã de tensiune PHT trebuie scoasã automat din funcţiune


dupã reanclanşarea LEA de MT protejatã dacã defectul cu punere simplã la
pãmânt nu este pe aceastã linie (defectul este în alt sector al reţelei de MT);

e) la defecte cu punere simplã la pãmânt în reţeaua de MT cu LEA de MT


racordate pe aceeaşi barã cu linia protejatã, declanşarea automatã a unei linii de
MT trebuie sã se realizeze numai dupã ce ultima linie de MT declanşatã prin
PHTC-LR a fost reanclanşatã;

f) protecţia homopolarã de tensiune nu trebuie sã declanşeze linia de MT la care


este asociatã aceastã protecţie în cazul utilizãrii protecţiei homopolare de
tensiune PHT-DL pe perioada manevrelor executate de personalul de exploatare
pentru blocarea porţiunilor de linie cu punere simplã la pãmânt rezistivã; se are
în vedere cã protecţia PHT-DL este reglatã la td = 0,2 s.

2.1.11. Reducerea duratei de solicitare a izolaţiei reţelei de MT prin utilizarea protecţiei


homopolare de tensiune împotriva defectelor cu punere simplã la pãmânt din structura blocului
PHTC-LR şi PHT-LR atrage dupã sine micşorarea riscului de apariţie a dublelor puneri la
pãmânt.
Totuşi pentru a preveni durata de transmisie a unor tensiuni periculoase la duble puneri la
pãmânt care eventual pot apãrea pe linii diferite, la blocul de protecţie tip PHTC-LR trebuie
prevãzut cu o protecţie homopolarã de curent care asigurã declanşarea automatã selectivã, sigurã
şi rapidã a liniei protejate la punere dublã la pãmânt .

14
2.1.12. La baza concepţiei de utilizare a protecţiei PHC din stuctura blocurilor PHTC-LR
(modulul MHC menţionat la pct.2.1.9) trebuie luate în considerare urmãtoarele:

a) protecţia homopolarã de curent nu trebuie sã acţioneze intempestiv datoritã


aportului capacitiv propriu în cazul unei punere simplã la pãmânt în reţeaua
de MT;
b) protecţia homopolarã de curent trebuie sã asigure declanşarea automatã
selectivã şi rapidã a liniei protejate la apariţia defectului cu dublã punere la
pãmânt pe linii diferite; se are în vedere un timp de reglaj de maxim td = 0,2 s;
c) protecţia homopolarã de curent trebuie sã blocheze circuitul de reanclanşare
al întreruptorului de pe linia protejatã;
d) protecţia homopolarã de curent trebuie sã permitã un reglaj de curent cât mai
mic pentru a reduce riscul de nedeclanşare a liniei cu dublã punere la pãmânt
cu curenţi care nu pot fi sesizaţi în cazul folosirii protecţiei maximale de curent.

2.1.13. Pentru folosirea în comun a stâlpilor LEA din reţele electrice de MT cu BC, (a
stâlpilor pentru LEA de MT + LEA de 0,4 kV + LTC şi/sau CATV ) rezultã necesarã utilizarea
urmãtoarelor protecţii prin relee:

a) protecţia de bazã tip PHTC-LR0 pe LEA de MT protejatã pentru


declanşarea sigurã şi selectivã a liniei la simple şi duble puneri la pãmânt
metalice şi rezistive;
b) protecţia de bazã tip PHTC-LR2 pe toate liniile de MT racordate pe aceeaşi
barã de MT la care este racordatã şi linia protejatã, care sã asigure detectarea
şi declanşarea liniei cu punere simplã la pãmânt metalicã sau rezistivã într-un
timp de maxim 30 s şi anclanşarea sigurã, selectivã şi rapidã la punere dublã
a pãmânt ;
c) protecţia de bazã tip PHT-DL pe toate liniile de MT (inclusiv pe linia protejatã)
care sã asigure în cazul manevrelor de localizare a porţiunii de linie cu punere
simplã la pãmânt persietentã declanşarea sigurã şi rapidã ( max.0,2 s ) a liniei
de MT cu defect;
d) protecţia de rezervã tip PHT-DT respectiv DRRIL care acţioneazã asupra
întreruptorului de pe transformatorul de 110 kV/MT trebuie sã asigure

15
declanşarea acestuia în cazul refuzului de declanşare al întreruptorului de MT
aferent liniei protejate la acţionarea protecţiei PHTC-LR.

Rezultã cã pentru aplicarea soluţiei de utilizare în comun a stâlpilor pentru LEA de MT +


LEA de 0,4 kV + LTC + CATV în cazul reţelelor IT cu neutrul izolat sau tratat cu BC este necesar
ca în staţia 110 kV /MT trebuie sã se prevadã urmãtoarele:
- montarea protecţiilor PHTC-LR pe toate liniile de MT racordate pe bara de
MT la care este racordatã şi LEA cu stâlpi folosiţi în comun;
- montarea protecţiei de rezervã PHT-DT pe transformatorul de 110 kV/MT;
- montarea unui perturbograf digital pentru urmãrirea comportãrii în exploatare.

2.1.14. Pentru realizarea dispozitivului SRRILP pentru declanşarea de rezervã a


transformatorului de 110 kV/MT a cuplei transversale de MT la refuzul de declanşare prin
PHTC-LR0 a întreruptorului de MT al LEA protejate, schema acestui dispozitiv (DRRILP)
trebuie sã cuprinde douã tipuri de aparataje şi anume:
a) aparataj montat pe celula de MT a cuplei CT pentru sesizarea simplelor şi dublelor
puneri la pãmânt în reţea de MT şi transmiterea comenzii de declanşare opţional, fie la
întreruptorul de MT a cuplei CT, fie la transformatorul de 110 kV/MT dupã expirarea timpului
prescris la blocul BHT completat cu urmãtoarele accesorii:
- buton de testare;
- comutator pentru ″ pif″ sau ″ anulat″ ;
- releu intermediar pentru transmiterea comenzii de declanşare;
- dispozitiv de deconectare în circuitul de declanşare al cuplei CT de MT şi
- dispozitiv de deconectare în circuitul de declanşare al transformatorului de
110kV/MT.
b) aparataj montat în celulele de MT utilizat pentru transmiterea comenzii ″ activat
DRRILP″ compus din:
- un releu intermediar;
- dispozitiv de deconectare.
c) aparataj montat pe panoul de protecţie al transformatorului de 110 kV/MT utilizat
pentru transmiterea comenzii de declanşare de la DRRILP printr-un releu intermediar.

16
Dispozitivul DRRILP trebuie realizat astfel încât sã permitã opţional declanşarea
automatã de rezervã a cuplei transversale de MT sau a transformatorului 110 kV/MT la refuzul
de declanşare prin protecţia PHTC-LR0 a întreruptorului de MT aferent LEA protejatã.

Dispozitivele DRRILP sunt destinate staţiilor de transformare de 110 kV/MT care


alimenteazã reţele de MT (IT cu neutrul izolat sau tratat prin BC şi la care sunt racordate LEA de
20 kV cu stâlpi folosiţi în comun pentru LEA de MT + LEA de 0,4 kV + LTc , în vederea
declanşãrii automate de rezervã a sursei de alimentare, respectiv a întreruptorului cuplei CT de
20 kV sau transformatorului de 110 kV/MT) la refuzul de declanşare prin protecţia PHTC-LR0 a
întreruptorului liniei protejate.

Conform reglementãrilor tehnice din prezentele instrucţiuni utilizarea în comun a


stâlpilor pentru LEA de 20 kV + LEA de 0,4 kV + LT c , şi/sau CATV este admisã în reţele
electrice de MT simbol IT (cu neutrul izolat sau tratat cu BC), numai dacã sunt realizate protecţii
de bazã şi de rezervã într-o concepţie nouã care sã asigure urmãtoarele:

- declanşarea automatã rapidã (maxim 0,8s) a liniei protejate la simplã punere la pãmânt
persistentã şi reanclanşarea automatã a acestei linii dacã defectul nu este pe linia respectivã;
- declanşarea automatã succesivã a liniilor de MT la simpla punere la pãmânt într-un timp
de maxim 30s pentru localizarea liniei cu defect, reducând astfel riscul apariţiei dublei puneri la
pãmânt la supratensiuni de 3Uf;

- declanşarea automatã a transformatorului de 110 kV/MT la refuzul de declanşare al


liniei protejate;
- declanşarea automatã rapidã a liniei protejate la dublã punere la pãmânt printr-o
protecţie foarte sensibilã (max.0,2s);
- declanşarea automatã rapidã a liniei de MT cu simplã punere la pãmânt persistentã pe
durata manevrelor executate de personalul de exploatare pentru localizarea sectorului cu defect.

2.1.15. Schema dispozitivului DRRILP trebuie conceputã astfel încât sã permitã


funcţionarea lui în urmãtoarele regimuri:
- regim de funcţionare cu DRRILP deconectat;
- regim de funcţionare cu DRRILP utilizat pentru declanşarea de rezervã a cuplei
transversalã de MT (DRRILP - CT de MT);
- regim de funcţionare cu DRRILP utilizat pentru declanşarea de rezervã a

17
transformatorului de110 kV/MT (DRRILP - T 110kV/MT).
Operaţiile de testare şi de punere în funcţiune a DRRILP trebuie sã fie cuprinse în cartea
tehnicã a dispozitivului respectiv.
2.2. Condiţiile privind protecţia prin legarea la pãmânt

2.2.1. Prescripţiile privind realizarea instalaţiilor de legare la pãmânt folosite în comun, la


care se racordeazã atât instalaţii de înaltã tensiune cât şi instalaţii (echipamente) de joasã
tensiune - la aceasta din urmã aplicându-se protecţia prin legare la nul - sunt cele din standardul
STAS 12604/5-90, anexele A şi B. Este cazul în care se realizeazã o instalaţie de legare la
pãmânt, folositã în comun pentru partea de înaltã tensiune şi pentru partea de joasã tensiune la
posturi de transformare şi puncte de alimentare şi la stâlpii folosiţi în comun.

2.2.2. Instalaţia de legare la pãmânt folositã în comun trebuie sã fie astfel realizatã încât sã se
respecte tensiunile de atingere şi de pas maxime admise, atât la partea de înaltã tensiune cât şi la
carcasele şi elementele de susţinere ale echipamentelor electrice de joasã tensiune respectându-se
prevederile standardelor STAS 2612-87 şi STAS 12604/4-89.

Când se foloseşte în comun instalaţia de legare la pãmânt trebuie sã se aibã în vedere ca


tensiunile de atingere şi de pas la instalaţiile şi echipamentele de joasã tensiune lagate la
conductorul de nul de protecţie sã nu depãşeascã valorile maxime admise conform STAS 2612-
87, atât pentru cazul unui defect pe partea de înaltã tensiune cât şi pentru cazul unui defect pe
partea de joasã tensiune.

2.2.3. În conformitate cu îndreptarul de proiectare 1 RE - Ip 30 -90, protecţia împotriva


tensiunilor de atingere şi de pas la folosirea în comun a stâlpilor pentru LEA de medie şi LEA de
joasã tensiune, avându-se în vedere pericolele de apariţie în reţeaua de joasã tensiune a unor tensiuni
de defect care ar putea duce la strãpungerea de izolaţii şi electrocutãri, se va realiza astfel:

a) LEA de medie tensiune care au porţiuni pe stâlpi comuni cu LEA de joasã tensiune
vor fi în întregime (inclusiv pe porţiunile necomune) cu izolatoare nestrãpungibile;

b) se va prevedea deconectarea automatã la puneri simple la pãmânt; în cazul reţelelor


de medie tensiune IT cu neutrul izolat faţã de pãmânt sau tratat cu bobinã de

18
compensare BC trebuie sã se prevadã protecţii automate, rapide şi selective pentru
deconectarea la puneri simple la pãmânt, respectându-se reglementãrile din
prezentele instrucţiuni.

În cazul reţelelor din categoria IT, protecţiile existente actualmente împotriva punerii simple
la pãmâmt nu asigurã o declanşare sigurã, selectivã şi rapidã, astfel încât existã riscul apariţiei
punerilor duble la pãmânt cu toate consecinţele care decurg din aceste defecte privind protecţia
liniei de telecomunicaţii cum sunt:

- tensiuni induse şi tensiuni de atingere şi de pas care pot depãşi limitele maxime
admise, deoarece curenţii de defecte pot fi foarte mari, de ordinul a 4000 ... 15000 A
în cazul unor defecte cu puneri duble la pãmânt;

- tensiuni de atingere şi de pas foarte periculoase în cazul punerilor duble la pãmânt


nedeconectabile prin protecţie, datoritã timpului lung pânã la declanşarea liniei defecte
prin manevre, de cele mai multe ori, manuale;

- ieşirea din stabilitate termicã a prizelor de pãmânt şi a altor elemente, dat fiind
timpul lung pânã la declanşarea la defect şi a valorii mari a curenţilor de defect.

Astfel trebuie avute în vedere urmãtoarele:

- declanşarea automatã sigurã şi rapidã a liniei de MT cu stâlpi folosiţi în


comun pentru LEA de MT, de 0,4 kV şi LTC sau CATV (linia protejatã) în cazul
apariţiei defectelor cu punere simplã la pãmânt metalicã şi/sau rezistivã;
- reducerea duratei de solicitare a izolaţiei reţelei de MT la simpla punere la
pãmânt apãrute pe parcursul utilizãrii blocurilor PHTC-LR în vederea
declanşãrii automate succesive a liniilor de MT racordate pe aceeaşi barã de
MT cu linia protejatã, micşãrând astfel riscul apariţiei dublelor puneri la pãmânt;
- declanşarea automatã selectivã, sigurã şi rapidã a liniei protejate de MT la
dubla punere la pãmânt, micşorând astfel durata de transmitere a unor tensiuni
periculoase la curenţi de defect relativ mari;
- reducerea riscului de nedeclanşare a liniilor de MT la dubla punere la pãmânt
cu curenţi care nu pot fi sesizaţi în cazul folosirii protecţiei maximale de curent

19
temporizatã;
- reducerea duratei de solicitare a izolaţiei reţelei de MT pe perioada manevrelor
de localizare a porţiunii de linie de MT cu defecte la simpla punere la pãmânt
persistentã, micşorând astfel riscul apariţiei dublei puneri la pãmânt; se are în
vedere utilizarea blocurilor BHT cu protecţia homopolarã de tensiune;
- declanşarea automatã a transformatorului 110 kV/MT la refuzul de declanşare
a întrerupãtorului de pe linia de MT protejatã, în cazul defectelor cu simplã sau
dublã punere la pãmânt, respectiv în regim de duratã cu o punere simplã la
pãmânt în reţeaua de MT;
- reglajul la rezonanţã a bobinei de compensare pentru a se obţine stingerea
arcului electric la defect în reţeaua aerianã de MT (defecte autostingãtoare) şi
mãrirea sensibilitãţii protecţiei homopolare de tensiune în vederea sesizãrii
defectelor cu punere simplã la pãmânt rezistivã;
- reducerea numãrului de conectãri pe defect a liniilor de MT executate de
personalul de exploatare pentru localizarea porţiunilor de linii la un defect
persistent.
Pentru cele de mai sus se vor respecta condiţiile de protecţie din subcap.2.1 din
prezentele instrucţiuni.

2.2.4. In cazul liniilor de energie electricã din reţelele de MT legate la pãmânt prin rezistor
Rn (categoria reţelelor T2T) trebuie sã se respecte totdeauna condiţia impusã la
folosirea în comun a stâlpilor LEA şi anume declanşarea rapidã şi selectivã a liniei de MT la o
punere simplã la pãmânt; reţelele din categoria T2T dispun de douã sisteme independente de
protecţie care se rezervã şi de un timp de declanşare de regulã de 0,2 s la protecţia de bazã şi cel
mult 1,2 s la protecţia de rezervã;

2.2.5. În cazul folosirii în comun a stâlpilor LEA de MT (6...20 kV) şi pentru linii de
telecomunicaţii (telefonie, televiziune în cablu etc) dacã toţi stâlpii LEA sunt legaţi la conductorul
de nul, prin acesta din urmã se realizeazã în majoritatea cazurilor un sistem de legare la pãmânt cu o
rezistenţã de dispersie rezultantã foarte micã (de regulã sub 1 ohm). În aceste condiţii se poate
utiliza acest sistem de legare la pãmânt pentru linia de telecomunicaţii de pe stâlpii folosiţi în
comun, obţinându-se astfel tensiuni de atingere şi de pas sub limitele admise şi pentru linia de
telecomunicaţii.

20
În acest caz conductorul de nul al reţelei de 0,4 kV trebuie legat la prizele de pãmânt ale
stâlpilor de MT şi la priza de pãmânt de joasã tensiune de la postul de transformare PT MT/0,4
kV respectând simultan urmãtoarele:
a) conductorul de nul de pe partea de 0,4 kV trebuie sã aibã o secţiune
s ≥ 35 mm2 Al sau 25 mm2 Cu (se are în vedere stabilitatea termicã la circulaţia curentului la
dublã punere la pãmânt în cazul în care o fazã de MT este pusã la pãmânt în aval de sectorul cu
stâlpi folosiţi în comun) ;
b) conductorul de nul de pe partea de 0,4 kV trebuie racordat la prizele de pãmânt
al stâlpilor printr-un conductor cu s ≥ 25 mm2 Al sau 16 mm2 Cu utilizându-se
cleme la ambele capete;
c) conductorul purtãtor al cablului LTC, precum şi cutiile de joncţiune LTC
trebuie racordate la conductorul de nul de pe partea de 0,4 kV, conform unei
tehnologii care trebuie sã fie elaboratã avându-se în vedere urmãtoarele:
- conductoarele (R,S,T) ale reţelei de 0,4 kV nu formeazã în toate
cazurile un ecran de protecţie în cazul ruperii unui conductor de
fazã de pe partea de MT, astfel încât existã pericolul cãderii
acestuia peste cablu LTC;
- cablu LTC trebuie pozat astfel încât sã fie amplasat sub conductorul
de nul de pe partea de 0,4 kV (singurul element care previne
apariţia unor tensiuni pericoloase în cablu LTC).

2.2.6. Pentru a preveni apariţia unor supratensiuni periculoase în conductoarele active ale
cablului LTC trebuie avut în vedere urmãtoarele:
a) conductorul de nul de 0,4 kV la capetele sectorului de LEA de MT cu
LTC sã fie racordat la prizele de pãmânt cu rezistenţa de dispersie cât
mai micã, de recomandat Rp ≤ 4 ohmi; se are în vedere crearea unor
condiţii cât mai bune pentru închiderea curentului prin conductorul de
nul PEN al liniei de 0,4 kV în cazul defectelor cu dublã punere la
pãmânt;
b) prevederea unor descãrcãtoare împotriva supratensiunilor de
frecvenţã industrialã (50 Hz) pe circuitele din structura cablului LTC.

21
2.3. Condiţii specifice pentru funcţionarea LEA de MT într-o schemã de abatere de la
schema normalã de funcţionare

2.3.1. Conform instrucţiunilor GTDEE nr. 893/18.01.1995, instalaţiile de legare la pãmânt


din reţeaua de MT vor fi dimensionate totdeauna pentru regimul normal de funcţionare. În cazul
instalaţiilor de legare la pãmânt folosite în comun pentru LEA de MT şi pentru LEA de j.t şi LT C,
pentru respectarea limitelor maxime admise ale tensiunilor de atingere; sistemul de legare la pãmânt
trebuie sã fie dimensionat pentru timpul de întrerupere prin protecţie corespunzãtor schemei de
abatere, dacã acest timp este mai mare decât cel din schema normalã.

2.3.2. În cazul unei LEA dintr-o reţea T2T trebuie prevãzute protecţii împotriva accidentelor
şi pentru cazul în care într-o schemã de abatere aceastã LEA trebuie sã fie alimentatã dintr-o reţea
IT (cu neutrul izolat sau tratat cu bobinã de compensare BC), respectiv dintr-o staţie de alimentare a
unei reţele IT, numitã convenţional staţie BC, respectiv dintr-o reţea P BC. Mai exact se pune
problema cazului în care o linie dintr-o reţea T2T, numitã convenţional PRn , se alimenteazã dintr-o
staţie BC şi când trebuie sã se ţinã seama de instrucţiunile de proiectare şi de execuţie pentru
schemele de abatere în care o reţea de MT PRn este alimentatã dintr-o staţie BC.

2.3.3. Pe liniile PRn , alimentate pe durata de abatere dintr-o staţie BC, în staţia BC, pe linia
prin care se alimenteazã linii PRn, trebuie sã se monteze de regulã un bloc tip PHTC-LR (de
protecţie şi automatizare), prin care se întrerupe automat, într-un timp tb ≤ 0,8 s, linia protejatã, în
cazul sesizãrii unui defect cu punere la pãmânt în reţea. În cazul în care defectul nu se aflã pe liniile
PRn alimentate prin linia declanşatã, la acţionarea PHT, blocul tip PHTC - LR va declanşa automat
linia protejatã dupã o pauzã ph = 0,5...1,2 s. A se vedea subcap.2.1. privind protecţiile tip PHTC-
LR.

2.3.4. In cazul în care curentul capacitiv rezidual necompensat în staţia BC este mai mare de
10 A, blocul PHTC - LR va fi prevãzut şi cu o protecţie de rezervã care sã funcţioneze, pentru
declanşarea întreruptorului transformatorului de 110kV /MT, în cazul unui refuz de declanşare a
întreruptorului liniei în cauzã.

22
În staţia cu BC de 100 kV/MT trebuie sã fie în funcţiune protecţii cu declanşare rapidã pe
toate liniile racordate pe bara la care sunt racordate şi liniile cu stâlpi folosiţi în comun. În acest
caz este necesar sã se monteze blocuri tip PHTC-LR pe liniile cu stâlpi folosiţi în comun, cu
funcţia de a declanşa automat linia cu stâlpi folosiţi în comun dacã se semnaleazã un defect cu
punere simplã la pãmânt în reţeaua respectivã. În cazul în care defectul nu este pe linia
declanşatã prin PHTC-LR, aceasta este reanclanşatã automat. Dacã defectul este pe linia
declanşatã prin PHTC-LR , aceasta rãmâne declanşatã pânã la lichidarea avariei.

În cazul în care linia este reanclaşatã (defectul fiind pe aceasta), iar pe durata în care
persistã punerea simplã la pãmânt în reţea apare o a II-a punere la pãmânt pe linia protejatã cu
blocul PHTC-LR , aceastã protecţie va declanşa linia prin modulul de curent.
În staţia cu douã sau mai multe linii cu stâlpi folosiţi în comun, blocurile PHTC-LR de pe
aceastea vor fi reglate la timpi diferiţi astfel încât sã funcţioneze pe rând pânã la identificarea
liniei defecte. Aceasta este realizatã prin schema de automatizare a blocurilor PHTC-LR .
Rezistenţe de dispersie ale instalaţiilor de legare la pãmânt în cazul realizãrii protecţiei rapide
şi selective la puneri simple la pãmânt se vor stabili ţinându-se seama de curentul de punere
simplã la pãmânt şi de timpul protecţiei respective.

Trebuie avut în vedere cã în cazul transmiterii tensiunii înalte în conductoarele liniei de joasã
tensiune (la cãderea unui conductor al LEA de MT, conturnarea unui izolator de MT , etc), prin
înfãşurarea de 0,4 kV a transformatorului de MT / JT (care are o impedanţã relativ micã) se
realizeazã rezistenţa de dispersie Rp necesarã cu ajutorul sistemului de legare la pãmânt
constituit din conductorul de nul şi prizele de pãmânt legate la acesta.

Existenţa în staţii a blocurilor PHTC-LR pe toate liniile cu stâlpi folosiţi în comun permite
rezolvarea tuturor problemelor de risc legate de protecţia împotriva electrocutãrilor şi de
protecţia echipamentelor electrice atât la puneri simple la pãmânt cât şi la puneri duble la
pãmânt, bine înţeles cu condiţia realizãrii corecte a legãturilor la pãmânt în LTC şi/sau CATV.

2.3.5. Prizele de pãmânt în reţeaua PRn nu trebuie verificate la condiţiile de stabilitate termicã
deoarece timpii de deconectare sunt de cel mult 1,2 s.
În cazul schemelor de abatere în care o linie sau un sector de linie P Rn se racordeazã
( printr-un separator de linie ) la o linie PBC dacã se prevede pe aceasta din urmã (pe linia PBC) a
unui bloc de protecţie şi de automatizare tip PHTC-LR care sã asigure declanşãri rapide şi la
puneri duble la pãmânt, la defecte cu punere simplã la pãmânt prizele nu vor fi solicitate termic

23
deoarece se asigurã declanşãri automate, selective şi sigure şi de asemenea nu trebuie verificate
la stabilitate termicã.

2.3.6. Pentru cazurile de abateri de la schema normalã trebuie avute în vedere în special
urmãtoarele:
- limitarea curenţilor capacitivi la limitele impuse;
- compensarea pe cât posibil pânã la un curent rezidual de cel mult 10 A;
- evitarea schemelor de abatere care conduc la curenţi capacitivi mari;
- corecta funcţionare a protecţiilor, inclusiv cele pentru punerile duble la pãmânt,
în special în cazul existenţei unor porţiuni de LEA cu stâlpi folosiţi în comun.

În cazul în care condiţiile de mai sus nu pot fi îndeplinite, se impune obligatoriu declanşarea
sigurã şi rapidã la puneri simple la pãmânt şi la puneri duble la pãmânt.
În sensul celor arãtate în pct.2.3.4. de mai sus nu se poate accepta protecţii care sã funcţioneze
numai pe semnalizare.

2.3.7. În cazul liniilor P BC alimentate pe durate de abatere dintr-o staţie PRn , în toate cazurile,
pe durata de abatere, se anuleazã RART atât pe liniile PBC în cauzã, cât şi pe linia PRn prin care
se alimenteazã liniile PBC din staţia Rn . Se admite ca în staţia Rn , pe linia PRn prin care se
alimenteazã liniile PBC pe durata de abatere temporarã, sã se mãreascã timpul de întrerupere prin
protecţia PHCL (de la linia PRn ) pânã la cel mult 0,4 s. Astfel se are în vedere selectivitatea
pentru protecţiile împotriva punerilor simple la pãmânt de pe liniile P BC (în presupunerea cã pe
aceste linii PBC s-au prevãzut protecţii automate împotriva punerilor simple la pãmânt ).
De regulã, pe liniile PBC care pot funcţiona în schema de abatere pe duratã mare, trebuie sã
se prevadã protecţii PHCL pentru a se asigura o selectivitate corespunzãtoare faţã de PHCL de
pe linia PRn prin care se alimenteazã liniile PBC .

Faţã de cerinţele de mai sus, dacã porţiunea de LEA cu stâlpi folosiţi în comun aparţine unei
linii PBC alimentatã dintr-o staţie Rn , condiţiile impuse sunt în general favorabile deoarece
rezistenţa de dispersie limitã Rp pentru schema normalã (când linia PBC este alimentatã din staţia
BC ) este de valoare mai micã decât cea rezultatã pentru cazul alimentãrii liniei dintr-o staţie R n.
Chiar dacã se mãreşte, pentru perioada de abatere, timpul tb de la 0,2 la 0,4 s conform celor
arãtate mai sus, rezistenţa de dispersie limitã Rp în schema de abatere este, în cele mai multe
cazuri, mai mare decât cea pregãtitã pentru schema normalã de funcţionare.

24
În cazul în care pe linia PBC s-a prevãzut un bloc tip PHTC-LR, rezistenţa de dispersie Rp
limitã necesarã rezultã mult mai mare. Astfel este necesar ca pe linia PBC cu stâlpi folosiţi în
comun, care într-o schemã de abatere poate fi alimentatã dintr-o staţie Rn , rezistenţa de dispersie
Rp sã fie limitatã la valorile impuse şi pentru liniile PRn cu stâlpi folosiţi în comun.

Dacã LEA cu stâlpii folosiţi în comun se aflã pe linia P Rn prin care se alimenteazã liniile
PBC , este necesar ca Rp sã corespundã totdeauna pentru un timp de 0,4 s, bineînţeles dacã pentru
selectivitate, pe perioadele de abatere Ts sau Tl se mãreşte reglajul protecţiei PHCL de pe
aceastã linie de la 0,2 s la 0,4 s. Dacã nu este prevãzutã o astfel de creştere a timpului de reglaj
pentru perioada de abatere, rãmâne valabilã determinarea rezistenţei de dispersie Rp pentru
timpul de reglaj, avut în vedere la funcţionarea în schemã normalã, care este de ordinul valorii de
1Ω.

2.3.8. Când o linie PRn, care are instalaţiile de legare la pãmânt dimensionate pentru curentul
de defect şi timpul de declanşare specifice reţelelor T2 T (cu neutrul legat la pãmânt prin
rezistenţã şi o declanşare la defect de regulã într-un timp de 0,2 s pânã la cel mult 1,2 s), este
alimentatã într-o schemã de abatere dintr-o staţie PBC, unde pe partea de MT neutrul este legat la
pãmânt prin bobinã de compensare BC, apar urmãtoarele probleme:

- instalaţiile de legare la pãmânt nu sunt stabile termic (în special prizele de pãmânt) la
curenţii de defect de duratã specific reţelelor IT (cu neutrul izolat sau tratare cu bobinã de
compensare), atât la curenţii de punere simplã la pãmânt, cât şi în special la cei de punere dublã
la pãmânt având valori mai mici decât curenţii de reglaj a protecţiei maximale de curent (singura
protecţie care prezintã o oarecare siguranţã privind declanşarea la defecte polifazate);

- la posturile de transformare de regulã se foloseşte în comun instalaţia de legare la pãmânt,


astfel încât la un defect de duratã (cu punere simplã, dar în special cu punere dublã la pãmânt
când nu sunt condiţii de declanşare), existã pericolul transmiterii unor tensiuni periculoase la
consumatorii de joasã tensiune sau la instalaţiile de telecomunicaţii.

Faţã de cele de mai sus se impune ca în cazul apariţiei unei puneri simple la pãmânt în reţea,
sã se declanşeze automat într-un timp de cel mult 0,8 s linia prin care se alimenteazã sectoarele
PRn. Aceasta se poate realiza cel mai sigur prin protecţia PHT de pe bara de MT a staţiei PBC.

25
În cazul în care linia cu defect este chiar cea prin care se alimenteazã sectoare P Rn trebuie sã
se obţinã lichidarea rapidã a defectului cu punere simplã la pãmânt care este de ordinul a 10...30
A, mult mai mic decât cel pentru care au fost dimensionate instalaţiile de legare la pãmânt.

În cazul în care defectul cu punere simplã la pãmânt nu este pe linia declanşatã, defectul este
sesizat în continuare prin protecţia PHT, fiind posibil ca printr-o automatizare sã fie reanclanşatã
linia cu sectoarele care trebuie protejat, ceea ce se realizeazã în acest scop blocul de protecţie şi
de automatizare tip PHTC-LR. Se reanclanşeazã deci linia cu sectoarele PRn şi se trece la
identificarea şi lichidarea defectului cu punere simplã la pãmânt, în conformitate cu
reglementãrile din subcap.2.1 privind protecţia tip PHTC-LR.

26

S-ar putea să vă placă și