Sunteți pe pagina 1din 2

 Argument

 De ce am conceput o nouă programă ? Deoarece la nivel naţional nu există un curriculum diferenţiat, am considerat că este
necesar să elaborăm un curriculum adaptat posibilităţilor de însuşire a capacităţilor de bază de către elevii care întâmpină
dificultăţi mari în însuşirea cerinţelor programei.
 Cum am conceput acest curriculum? Pornind de la obiectivele generale şi obiectivele de referinţă din C.N.
curricula modificată a simplificat competențe și subcompetențe în funcţie de posibilităţile copiilor cu CES existenţi în
şcoala noastră.
 Se recomandă ca în cadrul exemplelor de activităţi de învăţare să se îmbine metode active şi interactive de
învăţare : Step-by-step, tehnici Freinet, metode ale gândirii critice etc. Se doreşte ca finalitatea acestei curricule să atingă
cerinţele minimale ale C.N.
 Acest curriculum adaptat oferă posibilitatea unor intervenţii eficiente şi individualizate în funcţie de necesităţile
şi posibilităţile fiecărui copil, iar eficienţa aplicării lui va fi susţinută de activităţile de monitorizare şi evaluare realizate de
către cadrul didactic de sprijin care lucrează cu elevii în cadrul activităţilor de după masă (activităţi de recuperare pentru
elevii cu CES ). În evaluare se urmăreşte progresul personal al fiecărui copil.

Competențe generale* OBIECTIVE PE TERMEN LUNG

Formarea priceperilor şi deprinderilor de a recunoaşte şi descriere a conţinutului de natură biologică în baza imaginilor, schemelor, planşelor, mulajelor şi a
filmelor în cadrul orei de biologie.

Activizarea vocabularului pe baza experienţelor imediate, cu cuvinte care denumesc obiecte, fiinţe, fenomene observate, cunoscute, însuşiri caracteristice, acţiuni,
poziţii spaţiale, relaţii interpersonale, unele trăiri afective.

Competențe specifice

Subcompetențe (Finalități Conținuturi Activități de Strategii/ Strategii de evaluare Note


de învățare) învățare
tehnologii
didactice

Se vor indica finalitățile Se indică Se vor specifica strategiile/tehnologiile Se vor indica strategiile specific
care urmează a fi denumirea didactice, activitățile de învățare de evaluare pentru fiecare
formate/dezvoltate pe subiectelor, care de conform cerințelor educaționale finalitate proiectată. Strategiile
parcursul anului regulă, ar trebui să special ale copilului și care vor de evaluare vor aprecia nivelul de
reiasă din tematica contribui la atingerea finalităților. atingere a finalităților și se vor
abordată la oră. axa pe evidențierea progresului
obținut de copil.