Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI

INOVĂRII
ISJ ALBA
COLEGIUL TEHNIC ”DORIN PAVEL”
ALBA IULIA
Vizat: ISJ Alba
Insp: prof, ing: ALEXANDRA POPA

CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ

Clasa a IX-a

LICEU – FILIERA TEHNOLOGICĂ

An şcolar: 2014 – 2015

DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ: CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE

CALIFICAREA: Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii

DENUMIRE CDL: Meserii în domeniul construcţii şi instalaţii

Autori: prof: ing. MUNTEAN IOAN – Colegiul Tehnic ”Dorin Pavel” Alba Iulia
mstr. instr: ENACHE GHEORGHE – Colegiul Tehnic ”Dorin Pavel” Alba Iulia

Agenţi economoici: Sc.  ‘’MARINEX‘’ srl. Alba Iulia


Sc. ”MEGAINSTAL” srl. Alba Iulia

Şef catedră, Vizat: Consiliul de administraţie


Prof: dr. ing. MORAR MĂRIOARA Preşdinte,
Prof: ing. CîMPEAN RADU

Curriculum elaborat la nivel local

1
Modulul VII: Meserii în domeniul construcţii şi instalaţii

I. Argument
Curriculumul în dezvoltare locală presupune participarea şi eforturile reunite ale mai multor factori implicaţi în
procesul de educaţie: elevi, cadre didactice, părinţi, parteneri sociali (agenţi economici, instituţii/organizaţii locale
sau regionale, etc ). Opţiunea pentru o astfel de componenta a curriculumului se integrează strategiei de
descentralizare, conform căreia autorităţile publice locale trebuie să joace un rol important în învăţământul
profesional şi tehnic datorită responsabilităţii şi angajamentelor pe care le au faţă de cetăţeni.
Curriculumul de dezvoltare locală este elaborat într-un cadru de parteneriat între şcoală şi comunitate şi
are în vedere:
 resursele locale pentru instruire( baza materială a şcolilor, cadrul de colaborare cu agenţii economici )
 cerinţele locale pentru pregătirea în diverse calificări în domeniul construcţiilor, care să servească
activităţilor economice desfăşurate în zonă.
Scopul curriculumului de dezvoltare locală poate fi sintetizat în următoarele:
 dobândirea cunoştintelor şi deprinderilor de dezvoltare a unei afaceri proprii pornind de la formarea
profesională într-o calificare;
 promovarea valorilor democratice în curriculum, care să le permită viitorilor absolvenţi să devină
cetăţeni responsabili ai unei societăţi deschise;
 rezolvarea unor probleme reale, la locuri de muncă reale;
 prin parcurgerea modulului elevii au posibilitatea să lucreze cu clienţi reali, cu informaţiireale şi cu
resurse reale;
Curriculum de dezvoltare locala: “ Meserii în domeniul construcţii şi instalaţii” pentru clasa a IX-a liceu -
filiera tehnologică, domeniul construcţii, instalaţii şi lucrări publice, are alocate, conform OMECI nr. 4857 din
31.08.2009, în planul cadru de invăţământ un numar de 30 ore/săptămână pentru 90 de ore de instruire practica
comasata pe parcursul a 3 săptămâni.
Prin unitatăţile de competenţe cheie “Rezolvarea de probleme” şi ,,Organizarea locului de muncă” din
standardul de pregătire profesională, nivel 1, elevul va fi solicitat in multe activitati practice care ii vor stimula
creativitatea şi va duce la o lărgire semnificativă a experienţei şi aplicarea cunostintelor dobândite.
Având in vedere că pentru clasa a IX-a Liceu– filiera tehnologică, Curriculum-ul în Dezvoltare Locala are la
baza Standardele de Pregătire Profesională, nivel 1 şi este construit modular pe structura unităţilor de competenţă
pentru abilităţile cheie si de competenta tehnica specializtă, acesta vizează, alături de celelalte module din
curriculum, atingerea de către elev a acestor competenţe în totalitate.
Pentru a simula cât mai fidel realităţile profesionale acest modul propune confruntarea elevilor cu situaţii în care ei
să-şi folosească şi să-şi dezvolte competenţele.
Modulul propune elevilor să rezolve probleme reale specifice domeniului construcţii şi instalaţii. Problemele propuse
spre rezolvare au fost adaptate la cerinţele locale dar şi la resursele materiale disponibile, necesare simulării şi
soluţionării problemelor.
Prin acest modul
 profesorul are rol de mentor punăndu-i pe elevi în situaţia de căutare şi de descoperire stimutând spiritul de
explorare şi nu le dezvăluie elevilor cunoştinţe gata elaborate.
 Elevul este beneficiarul şi este implicat şi direct interesat;
 Agentul economic este viitorul beneficiar al unui angajat bine pregătit;
Pentru soluţionarea problemelor propuse elevii trebuie:
 să opereze cu seturi de cunoştinţe;
 să asimileze noi informaţii necesare pentru realizarea sarcinilor(învăţare activă);
 să aplice cunoştinţele în rezolvarea unor probleme reale;
 să-şi împărtăşească cunoştinţele şi experienţele stimulând învăţarea prin cooperare;
 să alcătuiască şi să implementeze un plan de rezolvare a problemei;
 să verifice rezultatele obţinute în urma implementării planului de rezolvare;
 să asigure ordinea şi curăţenia la locul de muncă;
 să aplice principiile ergonomice în organizarea locului de muncă;
 să utilizeze instrucţiuni de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor primite la locul de muncă.
Competenţele dobândite au un caracter general şi îi ajută pe elevi să opereze cu seturi de cunoştinţe în
vederea rezolvării de probleme la locul de muncă, indiferent de domeniul în care aceştia vor profesa.
Asigurarea unei pregătiri profesionale flexibile este necesară în vederea adăptării la cerinţele de pe piaţa muncii.

2
II. Structura

Unitatea de
Nr.crt Competenţe specifice Exemple de situaţii de învăţare
competenţă
0 1 2 3
1. Identificarea meseriilor din Culegere de informaţii necesare identificării
construcţii şi instalaţii meseriilor şi a ocupaţiilor, din documente,
internet, experienta personala, familie, grup
de prieteni, grup de lucru, agenţi economoci.

2. Alcatuirea unui plan de rezolvare Intocmirea unei liste cu meserii specifice


necesar întocmirii unei evidenţe cu domeniului construcţii şi instalaţii.
meseriile din domeniul construcţii şi
instalaţii Intocmirea unei liste de activitati specifice
fiecărei meserii.
1 Rezolvare
de probleme Intocmirea unei fişe de descriere a
activitatilor si a cerintelor descrise in
C.O.R.specifice fiecărei ocupaţii.

Executarea unor activităţi specifice fiecărei


meserii descrise.

Intocmirea unei evidente cu numarul de


locuri de munca de la agenţi economici locali.

3. Verificarea rezultatele obtinute in Compararea rezultatelor obţínute cu


urma aplicarii planului de rezolvare rezultatele din planul stabilit

Evaluarea comparării rezultatelor prin


acceptarea sau respingerea rezultatelor
obtinute, satisfactie sau insatisfactie.

Aplicarea rezultatului evaluării prin


exprimarea optiuni privind traseul personal de
educatie si formarea profesiei.
2 Organizare 1. Asigurarea ordinei şi curăţeniei la Selectarea şi ordonarea mijloacelor de
locului de locul de muncă specifice meseriei muncă( materii prime şi auxiliare,
muncă echipamente şi utilaje, instalaţii, S.D.V.- uri),
respectând succesiunea operaţiilor de lucru
specifice meseriei.

Întreţinerea curăţeniei la locul de muncă


folosind materiale de curăţenie specifice
locului de muncă (lavete, detergenţi,
dezinfectanţi, solvenţi) prin metode manuale,
mecanice sau semiautomate specifice
meseriei.

2. Aplicarea principiilor ergonomice în Culegerea de informaţii privind principiile


organizarea locului de muncă specifice ergonomice de bază( microclimat, economia
meseriei mişcărilor, poziţia de lucru) şi a măsurilor de
reducere a efortului( poziţia de lucru,
succesiunea mişcărilor, dozarea efortului) şi

3
de menţinere a microclimatului( ventilaţie,
temperatură, iluminare, zgomot).

Executarea corectă a mişcărilor în timpul


lucrului în scopul reducerii efortului fizic
depus şi menţiereaă condiţiilor optime de
microclimat la locul de muncă specifice
meseriei.

3. Folosirea instrucţiunilor de lucru Culegerea de informaţii privind instrucţiunile


pentru îndeplinirea sarcinilor la locul de de lucru( fişe de lucru, regulamente, schiţe
muncă simple, explicaţii), de verificarea individuală a
realizării sarcinii date pe baza instrucţiunilor
de lucru prin comparare şi măsurare şi de
corectare a erorilor de realizare a sarcinilor
de lucru, pe baza instrucţiunilor prin
repetarea operaţiei, ajustări.

Utilizarea în practică a instrucţiunilor de lucru


specifice meseriei, în funcţie de sarcinile de
lucru primite.

III. Conţinuturi

4
1. Definirea termenilor de referinţă
1.1. Ocupaţie
1.2. Meserie
1.3. Profesie
1.4. Funcţie
1.5. Calificare
1.6. Loc de muncă

2. Clasificarea şi descrierea meseriilor din domeniul construcţii şi instalaţii


2.1. Subdomeniul construcţii CCIA
2.1.a. Specializări/calificări:
Constructor structuri: Constructor structuri monolite, Fierar betonist – montator prefabricate,
Zidar – pietrar – tencuitor, Dulgher – tâmplar – parchetar
Constructor finisor: Mozaicar – montator placaje, Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
Constructor izolator: izolaţii termice, hidrofuge, fonice
Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii
Inginer construcţii civile, industriale şi agricole
Arhitect clădiri
2. 2. Subdomeniul instalaţii pentru construcţii
2. 2 .a. Specializări/calificări:
Instalator instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze
Instalator instalaţii încălzire centrală
Instalator instalaţii de ventilare şi de condiţionare
Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii
Inginer constructor instalatii

IV. Modalităţi de evaluare


Evaluarea se realizează în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării.
Probele de evaluare trebuie să fie corelate cu criteriile de evaluare şi cu tipul probelor de evaluare precizate in
Standardul de Pregătire Profesională.
Se vor folosi evaluarea iniţială, evaluarea formativă şi cea sumativă. Pe parcursul modulului se realizează evaluare
formativă ca formă de verificare continuă a rezultatelor învăţării.La sfârşitul modulului se realizează evaluarea
sumativă, pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării .
Instrumentele de evaluare pot fi diverse în funcţie de activităţile propuse pentru fiecare temă stabilită. Prezentăm
câteva variante de activităţi şi posibilităţi de evaluare potrivite pentru acestui modul.
Lucrul în grup încurajează învăţarea între colegi, care se poate realiza prin: verificarea între colegi (verificări şi
evaluări ale lucrărilor între colegi), îndrumarea unui coleg (profesorul prezintă detaliat sarcinile elevului îndrumător,
care va câştiga din faptul că va explica altora), îndrumători calificaţi pentru studiu (prin joc de rol, elevii se ajută
reciproc, iar profesorul îi îndrumă pentru o învăţare eficientă), echipe de învăţare (echipele de elevi sunt alcătuite de
către profesor/maistru şi rămîn împreună pe durata modulului; membrii echipei au responsabilităţi reciproce în a se
sprijini unul pe celălalt la învăţat; aceştia prezintă profesorului rapoarte periodice conform planificării şi un raport/
proiect final). Alegerea acestor activităţi oferă următoarele avantaje: sunt orientate asupra celui care învaţă, respectiv
asupra disponibilităţilor sale, urmând să le pună mai bine în valoare; permite individualizarea învăţării; oferă maximul
de deschidere; permite diferenţiera sarcinilor şi a timpului alocat.
Pentru fiecare competenţă cuprinsă în modul se face evaluarea, conform probelor de evaluare cuprinse în
standard.

V. Mijloace/dotări necesare pentru parcurgerea CDL-ului propus; alte observaţii /sugestii


metodologice pentru o cât mai completă dobândire a competenţelor specifice
identificate.

5
V.1. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului
Fiind o structură elastică, modulul poate încorpora în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse
didactice.
- documentaţie de specialitate ( manuale, pliante, broşuri, cataloage, normative, materiale informative pe suport
electronic, Standarde Naţionale, Europene şi Internaţionale specifice domeniului), internet
- fişe de documentare
- fişe de lucru
- scule, dispozitive şi verificaroare specifice domeniului şi temelor stabilite pentru lucrările practice
- mostre, probe din materiale diverse specifice domeniului şi temelor stabilite pentru lucrările practice:agregate,
lianţi, mortare, betoane, lemn şi produse din lemn, produse ceramice, produse din metal, materiale
bituminoase, materiale plastice
- materiale de curăţenie specifice locului de muncă: lavete, detergenţi, dezinfectanţi, solvenţi.

V.2. Sugestii metodologice


Pentru atingerea nivelului de pregătire tehnico-teoretică corespunzător, este necesar să fie îndeplinite criteriile de
performanţă care pot fi atinse, numai dacă sunt asigurate condiţiile de aplicabilitate descrise în standard. Pentru
realizarea competenţelor se pot derula diverse activităţi de învăţare (documentarea cu ajutorul Internetului, vizionări
de materiale înregistrate pe CD-uri, vizite de documentare la agenţii economici, operaţii simple de lucru utilizând
materiale, SDV-uri şi materiale de curăţenie la locul de muncă, proiecte, referate, fişe de autoevaluare, teste de
evaluare, dezbateri, demonstraţia, utilizarea auxiliarelor curriculare existente), prin care elevii demonstrează că sunt
capabili să atingă competenţele din cadrul modulului .
Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor utiliza metode de predare-învăţare cu caracter interactiv ,
centrate pe elev( lucrul în echipă, joc de rol, descoperirea, problematizarea, etc.) şi care să stimuleze participarea
activă şi directă a elevilor în timpul procesului de predare/ învăţare.
Orele de pregătire să se desfăşoare în atelierele din şcoală si in laboratoare de specialitate cu acces la internet şi ca
lecţii vizită la agenţii economici de profil.
Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională, nivel 1.
Profesorul - inginer/maistru instructor, are posibilitatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in
funcţie de dificultatea acesteia, de nivelul de cunoştinţe anteriaoare ale elevilor, de compatibilitatea materialului
didactic şi de ritmul de invăţare şi de formare a deprinderilor, specific grupului instruit.

VI: Bibliografie

Roşoga, C., ”Utilajul şi tehnologia lucrărilor de construcţii”, manual pentru clasele a IX-a şi a X-a, licee industriale cu
profil de construcţii şi şcoli profesionale, Editura Didactică şi Pedagogică, R. A., Bucureşti, 1993.
Roşoga, C., “Utilajul şi tehnologia lucrărilor de finisaje şi izolaţii”, manual pentru clasele a XI-a şi a XII-a, licee
industriale cu profil de construcţii, meseria constructor-finisor şi şcoli profesionale, Editura Didactică şi
Pedagogică, R. A., Bucureşti, 1993.
Ilie Davidescu, “Construcţii si tehnologia lucrărilor”, ed.Didactica si Pedagogica, 1978
Vintilă Şt , ” Instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze”, manual pentru licee şi şcoli profesionale cu profil de construcţii,
Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1995
Instalatii sanitare, ed.MAST, 2008
Manualul instalatorului, ed.Artecno, 2002-4 volume
Legea Nr.319 / 2006 a Securitatii şi sănătăţii în muncă
H.G. Nr. 493 / 2006 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile
generate de zgomot
Cataloage, reviste, pliante de specialitate

FIŞA DE EVALUARE
A CURRICULUMULUI ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ

6
Clasa a IX-a, liceu tehnologic – ciclul inferior

APROBAT, AVIZAT,

Consiliul de Administratie al ISJ Alba CLDPS


Sedinta din data de :……………………

Institutia de invatamant : Colegiul Tehnic Dorin Pavel Alba Iulia

Denumirea CDL : Meserii în domeniul construcţii şi instalaţii


Profil : Tehnic
Anul de studiu : 2014-2015

Autorii :
Unitatea de invatamant: Colegiul tehnic Dorin Pavel , Alba Iulia
Agenti economici: Sc.  ‘’Marinex ‘’ srl. Alba Iulia
Sc. ”Megainstal” srl. Alba Iulia

CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE

DA NU DA, cu
recomandare
I. Respectarea structurii standard a programei prin includerea:
Argumentului
Competenţelor specifice
Situaţiilor de învăţare(cel puţin una pentru fiecare competenţă
Conţinuturilor
Modalităţilor de evaluare
II. Existenţa unei bibliografii
III. Elemente de calitate
Concordanţacu nevoile de formare identificate la nivel local
Conţinutul argumentului
* oportunitatea curriculumului în dezvoltare locală
* realismul în raport cu resursele disponibile la nivelul unităţii de
învăţământ şi al agentului economic partener
Corelarea competenţelor cu stilurile de învăţare
Corelarea competenţelor cu conţinuturile
Adecvarea modalităţilor de evaluare la demersul didactic propus

NOTĂ: Pentru a fi acceptat proiectul de programă trebuie să întrunească „ DA” la punctele I şi II şi cel
puţin 5 „DA” / „DA cu recomandări” la punctul III.

Avizul comisiei metodice a ariei curriculare Tehnologii:…………………………..

Avizul consiliului de administraţie a şcolii:…………………………..