Sunteți pe pagina 1din 4

f+,\F,,*f;vEl*.

,liE
N 1 no2r Chiqindu, 20 aprilie 2021

Ambasada Republicii Populare Chineze in Republica Moldova prezintd


salutul sdu Parlamentul Republicii Moldova gi are onoarea de a transmite o

scrisoare Excelenfei Sale, dna. Zinaida Greceanii, din partea Excelenlei

Sale, dl. Li Zhanshu, Preqedintele Comitetului Permanent al Adundrii

Nalionale a Reprezentanfilor Poporului din intreaga Chin6.

Ambasada Republicii Populare Chineze in Republica Moldova foloseqte

acest prilej pentru a-i reinnoi Parlamentul Republicii Moldova, asigurarea

inaltei sale consideratiuni.

ffi
's\,r++Ln*fi8\?
P IlIHfi4EJIfiE]F
Ambasada

Chineze in oldova

rffin LAM ENru LU

|l"&":J:.f il,l""o'w,
[TEEfrFran r

eT.ze
lora-
(Traducere) Beijing, I6 aprilie, 202 l

EXCELENTA,

Am primit scrisoareq Dvs de pe 4 martie. In prezent, pandemia


COVID-I? continud sd se rdspdndeascd la nivel global, iar
situalia epidemiologicd din Moldova rdmdne alarmantd. in
numele Adundrii lt,/alionale ale Reprezentanlilor Poporului din
9^r.
Intreaga Chind ;i al meu personal, Vd transmit Dvs, ;i prin Dvs,
cele mai sincere compasiuni poporului moldav ;i le urez tuturor
pacien/ilor o tns dndto;ire grabnic d.

in ultimul an, China ;i Moldova au rezistat provocdrii severe a


pandemiei, s-au ajutat ;i s-au sprijinit reciproc, promovdnd
dezvoltarea relaliilor bilaterale in mod constant, ;i obtrindnd noi
realizdri tn diferite domenii. Partea chinezd este dispusd sd
acorde Moldovei suslinire Si ajutor, tn limitele capacitdliilor
sale, ;i a decis sd ofere Moldovei 150 mii de doze de vaccin
anti-covid ln calitate de asistenld umanitard, pentru a ajuta
Moldova tn combaterea pandemiei. Suntem tncrezuli cd
Moldova va tnvige aceastd luptd tmpotriva virusului cdt mai
curdnd posibil.

Profitdnd de aceastd ocazie frumoasd, a; dori sd-mi reiterez


disponibilitatea de a depune eforturi impreund cu Dvs. pentru
aprofundarea colabordrilor dintre cele doud organe legislative,
promovdnd dezvoltarea relaliilor chino-moldave tntr-o noud
etapd, aducdnd ;i mai multe beneficii ambelor ldri ;i popoare.

vd rog sd primili, Excelenld, asigurdrile tnaltei mele


consideraliuni.

LI ZHANSHA
PRE$EDTNTELE COMITETULAI PE RMANENT AL
ADUNARII NATTONALE A REPREZENruNTILOR
POPORULUI DIN fiTVTNN.qGA CHrNi

EXCELENTEI SALE
D OAMNEI ZINAIDA GRECEAIVIT

P RE S E D IN TE L E PARLIIM E NT U L (II
REPUBLICil MOLDOVA
##ifi4
Etr*E *fFE

i,i.tl4T:
sn4n *slh*. *fftrtrXfr X.inWMdAt*ffrH
fr, E4 *n&,[F V,$ARH-" +tig'f\t+ traE Lx* x+t
X, fi,f8#i€d,tfi, tA AfrklWfr*E.dR*mR*
^/,Htd
tE, iftffl,ffia,R#+ H RF.
d*'+, HFtfi{F,F'rAdt H,, t E.afi ffi#*#. +
g+H &!, #ilffi E * Kk-f,'fr ++nH,AfFs({+#sR" + fi

K. 44 ft Ftrfn#&{fi&# h Wr fru,eh! t#fF# !l}, *fr_fr

4*#.WFfi r5 frn)Atr" +H,f#*E-,EFb r&+ n tk&&{F"


fiKH,f4 *JH#h, W'ftffiEn*il,t& 6.tF, #a +E
k*6lF *.64WrE--L*f 6 Yl, i€iF ffi H #w El^ R .

++AR *#traE^R{t#^+ RH,S


ffi'**FA4-F#
zozL+4AL6EflbR