Sunteți pe pagina 1din 9

C.M.RO RED.

: 03
CURRICULUM DATA: 02.09.2020
”MODELUL UMANIST ÎN PSIHOTERAPIE ŞI CONSILIERE
PSIHOLOGICĂ” S.02.O.010 PAG. 1/9

Aprobat la Consiliul Profesoral al Facultăţii Aprobat la şedinţa Catedrei Psihologie și


Științe Sociale și ale Educației Științe ale Educației
proces-verbal nr. 1 din 02.09.2020 proces-verbal nr. 1 din 02.09.2020
Preşedintele Consiliului Profesoral ___________ Șef Catedră _________
conf. univ, dr. Svetlana Rusnac lect. univ, dr. Nelly Balode

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova / Ministry of Education, Culture and Research of
the Republic of Moldova
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova / Free International University of Moldova
Facultatea Științe Sociale și ale Educației / Faculty of Social and Educational Sciences

Catedra Psihologie și Științe ale Educației / Psychology and Educational Sciences Department

Curriculum

Modelul umanist în psihoterapie şi consiliere psihologică


Humanistic Model in Psychotherapy and Counseling

Autors / authori: dr. Svetlana Rusnac

Chişinău, 2020
Date despre unitatea de curs:
Autorul programei: dr. Svetlana Rusnac
Titular al cursului: dr. Svetlana Rusnac
Email: srusnac58@mail.ru
Codul cursului: S.02.O.010
Categoria formativă a cursului S
(F-fundamentală, G-generală, S-de specialitate,
U-socio-umanistică, M-de orientare către
masterat):
Categorie de opţionalitate a cursului O
(O- obligatorie, A- opţională, L- liberă alegere):

Credite ECTS: 5
Specialitatea/specializarea: Psihologie / Programul de master Psihologie
clinică și consiliere psihologică
Ciclul: Masterat
Anul de studii: I
Semestrul: I
Numărul total de ore: 150
Numărul de ore de contact: 30
Din ele prelegeri: 20
seminarii: 10
laboratoare:
Numărul de ore pentru studiul individual: 120
Limba de predare: română și rusă
Discipline premergătoare: În cadrul ciclului I – Licență: Psihologia
personalităţii: teorie şi epistemologie;
Psihoterapia: repere teoretice, metodologice şi
aplicative.
Descrierea şi scopul unităţii de curs
Disciplina ”Modelul umanist în psihoterapie și consiliere psihologică” face parte din blocul
disciplinelor de specializare, prezentând teoria și practica a trei dintre abordările psihoterapeutice
clasice – psihoterapia centrată pe client, gestaltterapia și analiza tranzacțională. Conceptele abordate
în cadrul acestui curs urmează obiectivul atât al pregătirii studenților pentru înțelegerea și sprijinul
specializat al persoanelor care solicită susținere specializată psihologică, cât și al autocunoașterii și
autodezvoltării. Scopul cursului constă în formarea unor reprezentări adecvate privind rolul
psihoterapiilor umaniste în sistemul serviciilor psihologice; asimilarea teoriilor și tehnologiilor
psihoterapeutice; formarea abilităților practice de consiliere prin învățarea metodelor și exersarea lor
sub supervizare; cultivarea spiritului etic în conformitate cu standardele profesionale.

Finalităţi de studii
Cod Finalităţi de studii din planul de Finalităţi de studii specifice unităţii de curs
studiu
Cunoştinţe Cunoştinţe
1.1 va cunoaşte diferite modele teoretice 1.1.1. va opera cu aparatul terminologic al
de evaluare şi intervenţie în domeniul psihologiei şi psihoterapiilor umaniste, intergrînd
psihologiei clinice, care-i oferă noţiunile în modele de explicare teoretică a
posibilitatea identificării realităţii psihice şi utilizînd cunoştinţele în

2
particularităţilor distincte ale proiectarea consilierii psihologice;
tulburărilor de sănătate mentală şi 1.1.2. va oferi o explicaţie conceptual-
psihosomatică şi stabilirii metodelor metodologică a problemelor personalităţii,
de diagnostic/asistenţă/consiliere structurării psihicului, sănătăţii şi patologiilor în
pentru fiecare caz concret; terapia centrată pe client‚ analiza tranzacţională şi
gestalterapie;
1.3 va cunoaşte modele de asistenţă şi 1.3.1. va determina modul de implicare a
consiliere psihologică în conformitate psihoterapiilor umaniste în activitatea de consiliere
cu teoriile psihoterapeutice de bază; psihologică în diverse domenii;
1.3.2. va reproduce particularităţile esenţiale ale
diferitor metode de consiliere psihologică şi
psihoterapie în conformitate cu principiile
umaniste;
Abilităţi Abilităţi
2.1 va stabili cu precizie conţinutul şi 2.1.1. va stabili cu precizie conţinutul şi obiectivele
obiectivele cazului clinic şi, în funcţie cazului clinic şi, în funcţie de acesta, formula
de acesta, formula ipoteze, organiza ipoteze, organiza şi realiza programul de
şi realiza programul de evaluare, intervenție psihologică;
interpreta rezultatele;
2.2 va defini obiective şi scopuri, ținând 2.2.1.va demonstra capacitatea de analiză a
cont de particularităţile cazului clinic, personalităţii prin intermediul metodelor umaniste,
şi stabili un plan de intervenţie în determinând sursele problemelor, stabilind modul
conformitate cu acestea – de de selectare a metodei de consiliere psihologică;
prevenire, tratament, suport, 2.2.2.va deţine abilitatea de autoanaliză şi
asistenţă, consiliere, integrare etc.; autoperfecţionare;
2.3 va acţiona în conformitate cu 2.3.1.va aplica metodele psihoterapeutice umaniste
principiile deontologice şi în limitele în conformitate cu principiile deontologice şi în
competenţelor psihologului. limitele competenţelor psihologului;
Competenţe Competenţe
3.1 va lua decizii psihoclinice în baza 3.1.1. va lua decizii psihoterapeutice în baza
informaţiilor medicale şi psihologice informaţiilor medicale şi psihologice disponibile,
disponibile, inclusiv oferite de alţi inclusiv oferite de alţi specialişti;
specialişti;
3.2 va promova cunoștințele și practicile 3.2.1.va promova o poziţie activă civică,
privind sănătatea publică şi profilaxia implicându-se în tratarea teoretică şi rezolvarea
tulburărilor mentale şi psihosomatice; aplicată a problemelor cu referinţă la cele mai
actuale aspecte ale vieţii cotidiene din punct de
vedere umanist;

3.3 va respecta cadrul de competenţe şi 3.3.1.va aplica tehnicile şi metodele


limitele profesiei de psiholog angajat psihoterapeutice umaniste în cunoaşterea de sine şi
în diverse domenii ale psihologiei formarea competenţelor profesionale, în consilierea
clinice şi consilierii psihologice. psihologică.

Bibliografie obligatorie:
1. Bern, E. Ce spui după ”buna ziua”? Psihologia destinului uman.. București: Trei, 2006. 506
p. ISBN 973-707-085-2.
2. Bern, E. Jocuri pentru adulți. București: Amaltea, 2002. 156 p. ISBN 973-9397-11-5
3. Moreau, A. Viața mea, aici și acum. Întoarcere la izvorul sufletului nostru: gestaltterapia,
drumul vieții: psihoterapie individuală și de grup. București: Trei, 2005. 284 p. ISBN 973-
707-049-6.
4. Rogers, C. A deveni o persoană. București: Trei, 2008. 556 p. ISBN 978-973-707-244-3

3
5. Rusnac S. Modelul umanist în psihoterapie şi consiliere psihologică: suport electronic de curs
(rus/rom)

Bibliografie suplimentară:

1. Mitrofan, I. Psihoterapie experiențială. București: Infomedica, 1999. 360 p. ISBN 973-9394-


20-5
2. Niculescu, G. Psihoterapia centrată pe persoană – „condiţii necesare şi suficiente”. In: Revista
de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România, 2012, vol. 15, nr. 1, p.
49-53.
3. Rusnac S. Postmodernismul psihoterapiei și perpetuarea psihanalizei. In: La început a fost
opera. Sigmund Freud – 160 de ani. Iași: Pan Europe, 2016, p.119-136.
4. Rusnac, S. Consilierea psihologică în grup: forme şi metode. Ed. ULIM, Chişinău, 2006
5. Rusnac‚ S. Învingători şi învinşi sau scurt îndrumar de analiză a Eului//Studii Gender, nr.1,
2002, p.10-11.
6. Rusnac‚ S. Scenarii şi destine//Studii Gender, nr.4, 2001, p.12-13.
7. Tolan, J. Psihoterapie și consiliere centrată pe persoană. București: Herald, 2011. 270 p. ISBN
978-973-111-178-0
Bibliografie în limba rusă
Роджерс, К.Р. Клиент-центрированная психотерапия. М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-
Пресс, 2002.
Роджерс, К.Р. Становление личности. Взгляд на психотерапию. М.:Изд-во ЭКСМО-Пресс,
2001
Роджерс Карл Р. Консультирование и психотерапия. «Эксмо-пресс»,1999
Хьелл, Л., Зиглер, Д. Феноменологическое направление в теории личности: Карл Роджерс
//Теории личности (основные положения, исследования и применение). СПб.Питер Прессб,
1997
Шустов Д.И. Руководство по клиническому трансактному анализу. - М.: «Когито-Центр»,
2009.-367с.
Берн Э. Трансактный анализ в психотерапии: Системная индивидуальная и социальная
психиатрия: Пер. с англ. - 2е издание.- М. Академический Проект; Гаудеамус,2013. - 320с.
Стюарт Я. Джойнс В. Современный транзактный анализ. Социально-психологический центр.
Санкт-Петербург. 1996. - 330с.
Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. Люди,
которые играют в игры. Психология человеческой судьбы. - М.: Лист-Нью, 1997. - 336 с.
Берн Э. Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных. - М.: ФАИР-ПРЕСС,
2001. - 448 с.
Липпиус А. Игры для взрослых. Психология партнерских отношений через трансактный
анализ Э. Берна. - М.: Изд-во «КСП+», 2001. - 608с.
Гингер С., Гингер А. Гештальт-терапия контакта. - СПб.: Специальная литература, 1999. -
433 с.
Коттлер Д., Браун Р. Психотерапевтическое консультирование. - СПб.: Питер, 2001. - 464 с.
Перлз Ф. Гештальт-подход. Свидетель терапии. - М.: Институт психотерапии, 2007. - 224 с.
Перлз Ф., Гудмен П., Хефферлин Р. Практикум по гештальт-терапии. - СПб.: Петербург-XXI
век, 1995. - 448 с.
Перлз Ф. Теория гештальт-терапии. М.: Институт общегуманитарных исследований, 2004. -
384 с.
Перлз Ф. Эго, голод и агрессия. - М.: Смысл, 2000. - 358 с.
Польстер И., Польстер М. Интегрированная гештальт-терапия: контуры теории и практики.
М.: Класс, 1999. - 412 с.
Робин Ж.М. Гештальт-терапия. - М.: МГИ, 1998. - 64 с.
Таланов В.Л., Малкина-Пых И.Г. Справочник практического психолога. - М.: ЭКСМО, 2003 -
564 с.
Энрайт Д. Гештальт, ведущий к просветлению. - М.: Эксмо, 2002. - 304 с.
4
Link-uri utile:
http://www.psihoterapierogersiana.com/Fundamente/Biografie-Carl-Rogers/2
www.psihoterapierogersiana.com/
http://ru.scribd.com/doc/23634256/Iolanda-Mitrofan-PSIHOTERAPIA-EXPERIENTIALA
http://ru.scribd.com/doc/72497756/Psihoterapie-Umanista

Metode de predare şi învăţare: expunerea didactică; conversaţia; metoda demonstraţiei, lucrul cu


manuale şi sursele bibliografice; activitate în echipă, simularea de caz/situaţie, brainstorming, studiul
de caz, cercetare aplicată în grup şi individuală, lectura textelor de specialitate dirijată, întocmirea de
referate la teme, studiu de caz.

Sarcini pentru evaluare


Nr./o Tipul de sarcini Ponderea (%) din
nota finală
1 Contribuția personală și participare activă la ore 20
2 Întocmirea glosarului de termeni la curs 10
3 Prezentarea de referat (Power Point) 10
4 Studiu de caz (analiza jocurilor și scenariilor din filmul Little 10
Children (2006))
5 Descrierea a 3 tehnici/metode gestaltterapeutice 10
6 Examen final (portofoliu):
- Prezentare în Power Point a unui raport/referat la 10
teme propuse în cadrul cursului
- Prezentarea unei metode din gestaltterapie 10
- Prezentarea unui studiu de caz – joc sau scenariu al
eroilor din filmul Little Children (după modelele din 10
AT)
- Glosarul de termeni la curs 10
Total 100

Structura unităţii de curs


Repartiza Lectură Lectură Sarcini în Sarcini
rea Conţinuturi obligatorie supliment grup individuale
orelor ară
P/S/L
4/0/0 Tema 1. Personalitatea în Rogers, C. A deveni Niculescu, G. Conversație. Formularea și
o persoană. Psihoterapia Analiza prezentarea
viziunea rogersiană. centrată pe sesiunii așteptărilor privind
Particularităţile esenţiale ale persoană – psihoterapeutic cursul. Completarea
„condiţii e ”Cazul glosarului. Referate:
terapiei centrate pe client. necesare şi Gloria” Psihologia umanistă:
Principiile de bază în explicarea suficiente”. caracterizare
Tolan, J. generală.
dinamicii şi comportamentului Psihoterapie și Principiile de bază în
personalităţii de către Rogers. consiliere explicarea dinamicii
centrată pe şi comportamentului
Condiţiile necesare derulării persoană. personalităţii de
procesului terapeutic. Metode şi către Rogers

tehnici utilizate în terapia


centrată pe client. Schimbarea
personalităţii în procesul terapiei
centrate pe client. Maturitatea
emoţională şi capacităţile
empatice. Consilierea copiilor în
cadrul terapiei centrate pe client.
Terapia centrată pe grup.

5
0/2/0 Psihologia și psihoterapia Rogers, C. A deveni Niculescu, G. Dezbatere: Referate: Condiţiile
o persoană. Psihoterapia metode și necesare derulării
umanistă – cadru conceptual centrată pe tehnici procesului terapeutic
și practică de consiliere. persoană – psihoterapeutic în consilierea
„condiţii e în PTCC. umanistă rogersiană.
Psihologia umanistă: necesare şi Training – Metode utilizate în
caracterizare generală. suficiente”. ascultarea discuţia
Tolan, J. activă, psihoterapeutică
Principiile de bază în explicarea Psihoterapie și comprehensivă rogersiană
dinamicii şi comportamentului consiliere Rolul şi rezultatele
centrată pe consilierii copiilor în
personalităţii de către Rogers. persoană. terapia centrată pe
Condiţiile necesare derulării client.
Rolul terapeutului în
procesului terapeutic în grupul de întîlnire
consilierea umanistă rogersiană. rogersian
Completarea
Metode utilizate în consilierea glosarului.
psihoterapeutică rogersiană
Rolul şi rezultatele consilierii
copiilor în terapia centrată pe
client. Rolul terapeutului în
grupul de întîlnire rogersian.
8/0/0 Analiza Tranzacțională – Bern, E. Ce spui Mitrofan, I. Brainstorming: Lucrul cu manuale şi
după ”buna ziua”? Psihoterapie utilizarea sursele bibliografice.
cadru teoretic și aplicare. Bern, E. Jocuri experiențială. metodelor AT Referate:
Tema 2. Modele ale Ego-ului și pentru adulți. în terapie, Diagramele stadiilor
consiliere, eului în AT:
analiza comunicării. Modelul training conţinut,
tridimensional al identităţii identificare.
Metode de
personalităţii în Analiza diagnostic al
Tranzacţională (AT). Metode de stadiilor Eului în
AT.
diagnostic al stadiilor Eului. Definiţia şi analiza
Patologii structurale. Analiza comunicării în AT.
Completarea
comunicării prin prisma AT. glosarului.
Tema 3. Teoria jocurilor și
scenariilor în AT. Teoria
jocurilor în AT. Teoria
scenariilor în AT. Schimbarea
psihoterapeutică în AT.
Utilizarea metodelor și tehnicilor
AT în psihologia clinică și
consilierea psihologică.
0/2/0 Practica AT în consilierea Bern, E. Ce spui Mitrofan, I. Atelier: Referate: E. Berne
după ”buna ziua”? Psihoterapie Analiza despre geneza,
clinică. Diagramele stadiilor Bern, E. Jocuri experiențială. jocurilor descrierea şi
eului în AT: conţinut, pentru adulți. psihologice funcţiile jocului
după E. Bern psihologic.
identificare. Metode de Tezaurul jocurilor şi
diagnostic al stadiilor Eului în metodele utilizate în
analiza lor.
AT. Definiţia şi analiza Completarea
comunicării în AT. E. Berne glosarului.

despre geneza, descrierea şi


funcţiile jocului psihologic.
Tezaurul jocurilor şi metodele
utilizate în analiza lor. Teoria
scenariilor în analiza
tranzacţională. Descrierea celor
patru scenarii existenţiale şi a
tipului de persoane care le
împărtăşesc. Scenariul ca o
condiţie a comportamentului
pasiv.
0/2/0 Metode și tehnici Bern, E. Ce spui Mitrofan, I. Atelier: Referate: Teoria
după ”buna ziua”? Psihoterapie activități în scenariilor în analiza

6
psihoterapeutice în AT. Bern, E. Jocuri experiențială. echipă: tranzacţională
pentru adulți. activități de Descrierea celor
Metode de diagnostic al selectare și patru scenarii
stadiilor Eului şi identificare a aplicare a existenţiale şi a
metodelor AT tipului de persoane
patologiilor structurale în AT. Analiza care le împărtăşesc
Analiza structurală şi funcţională jocurilor și Scenariul ca o
scenariilor din condiţie a
a stadiilor eului (prin analiza filmul Little comportamentului
sinelui). Rolul stadiilor eului în Children pasiv.
(2006) Completarea
structura personalităţii. glosarului.
Alcătuirea egogramelor.
Stabilirea dorinţelor de
schimbare în structura eului.
Utilizarea metodelor de
diagnostic al stadiilor eului.
Identificarea cathexis-ului.
Exerciţii de identificare şi
excludere a patologiilor
structurale.
Analiza comunicării prin
prisma AT. Training
“Elaborarea strategiilor de
comunicare optimală”.
Construirea profilul stroke
individual.
Metode de identificare şi
analiză a jocurilor. Metode de
identificare a jocurilor în AT.
Analiza tranzacţională a unui
joc. Alcătuirea de diagrame.
Alcătuirea planului jocului şi
interpretarea lui. Elaborarea de
moduri de excludere a jocurilor.
Teoria scenariilor în analiza
tranzacţională. Identificarea
conţinutului scenariilor. Analiza
planului de viaţă şi identificarea
matricei biografice. Utilizarea
matricei ignorărilor (discounting
matrix) în consiliere. Analiza
tranzacţiilor eronate (redefining
transaction) şi consiliere
Schimbarea psihoterapeutică
în practica AT. Întocmirea
contractul psihoterapeutic.
Modele ale consilierii AT în
organizaţie şi întreprindere.
8/0/0 Tema 4. Gestaltterapia – Moreau, A. Viața Mitrofan, I. Atelier: Lucrul cu manuale şi
mea, aici și acum. Psihoterapie gestaltterapie și sursele bibliografice.
cadru teoretic și aplicare în experiențială. AT – model Referate: Concepţii
psihologia clinică și consilierea integrativ asupra personalităţii
psihologic sănătoase
psihologică. Filosofia în gestaltterapie
gestalterapiei. Reguli şi ritualuri Noţiuni şi concepte-
cheie în
gestalterapeutice. Importanţa gestaltterapie
realizării contactului cu mediul Dezvoltarea
capacităţilor de
şi a dezvoltării capacităţilor de realizare a
recunoaştere a experienţelor în contactului şi de
recunoaştere a

7
cadrul gestaltterapiei. experienţelor
rezultate din
Cunoaşterea experienţelor contactarea celor trei
afective (experienţe medii:
ambiant‚ intern‚ inte
gestaltterapeutice). Integrarea rmediar – în
polarităţilor. Analiza viselor în gestaltterapie
Gestaltterapia despre
gestaltterapie. Interpretarea afectivitate
mecanismelor nevrotice în Completarea
glosarului.
gestaltterapie. Asumarea
responsabilităţilor.
0/4/0 Filosofia gestalterapiei. Reguli Moreau, A. Viața Mitrofan, I. Atelier: Lucrul cu manuale şi
mea, aici și acum. Psihoterapie activități în sursele bibliografice.
şi ritualuri gestalterapeutice experiențială. echipă: Referate: Experienţe
Gestaltpsihologie şi activități de gestaltterapeutice de
selectare și cunoaştere a stărilor
gestaltterapie. F. Perls despre aplicare a afective
raportul organismului uman cu metodelor Integrarea
gestaltterapeuti polarităţilor şi
ambianţa. Homeostaza. ce rezolvarea
Concepţia holistă. Psihanaliza şi conflictelor în
gestaltterapie.
gestaltterapia. F. Perls despre Analiza viselor în
valori şi raportul cu alte gestaltterapie
Tehnici şi metode
concepţii despre valorile utilizate în scopul
individului uman. Gestalterapia realizării mai
depline a cunoaşterii
şi analiza tranzacţională. sinelui în
Rolul verbalizării şi al poeziei în gestaltterapie
Explicarea
gestalterapie. Limbaj şi comportamentelor
comunicare în stabilirea nevrotice în
gestaltterapie
contactului cu ambianţa. Descrierea
Importanţa realizării mecanismelor
nevrotice în
contactului cu mediul şi a gestaltterapie
dezvoltării capacităţilor de Rezolvarea
nevrozelor în
recunoaştere a experienţelor în gestaltterapie
cadrul gestaltterapiei Metode de înlăturare
a mecanismelor de
Situaţia realizării unui contact rezistenţă în
optimal cu ambianţa. gestaltterapie
Completarea
Contactarea ambianţei şi glosarului.
conştiinţa umană. Posibilităţi la
hotarul contactului cu ambianţa.
Contact şi echilibru.
Dezvoltarea capacităţilor de
realizare a contactului şi de
recunoaştere a experienţelor
rezultate din contactarea celor
trei medii:
ambiant‚ intern‚ intermediar.
Exerciţii de recunoaştere a
experienţelor
senzoriale‚ proprioceptive‚ kines
tetice‚ logice‚ imaginative etc.
Cunoaşterea experienţelor
afective (experienţe
gestaltterapeutice)
Emoţia ca un proces continuu.
Pierderea capacităţii de trăire
adecvată a stărilor afective.
Importanţa cunoaşterii
experienţelor afective.

8
Diferenţieri şi unire. Exerciţii de
percepere a
culorilor‚ liniilor‚ figurilor‚ muzi
cii‚ vocii
umane‚ gusturilor‚ mirosurilor.
Reamintirea şi verbalizarea
trăirilor. Vorbire şi
ascultare‚ vorbire internă.
Integrarea polarităţilor
Polarităţi şi echilibru. Echilibru
şi homeostază. Integrarea
polarităţilor şi rezolvarea
conflictelor. Conflicte interne şi
externe – depistarea căilor de
rezolvare prin realizarea stării de
echilibru.
Analiza viselor în
gestaltterapie
F. Perls despre conţinutul şi
importanţa viselor. Analiza
viselor ca o formă a
psihodramei. Trăirea viselor.
Exerciţii: utilizarea
dialogului‚ desenarea
visului‚ construirea
antiviselor‚ analiza viselor în
grup.
Mecanisme nevrotice. Exerciţii
de depăşire a rezistenţelor
nevrotice.
Mecanisme nevrotice:
confluenţă‚ introiecţie‚ proiecţie‚
retroflecţie‚ deflexie‚ sublimare.
Straturile nevrotice. Exerciţii de
identificare şi înlăturare a
mecanismelor nevrotice.
Asumarea responsabilităţilor
Responsabilitatea de propriile
trăiri‚ gânduri‚ comportamente.
Responsabilitatea ca mod de
înlăturare a rezistenţelor
nevrotice. Utilizarea modurilor
de verbalizare a responsabilităţii.
20/10/0 Total ore
Examen final Examen final

02.09.2020
Conf. univ., dr. Svetlana Rusnac

Lect. asist. Zinaida Gribincea

S-ar putea să vă placă și