Sunteți pe pagina 1din 12

Anexă

la Hotărârea Curții de Conturi


nr.34 din 22.07.2020

CURTEA DE CONTURI A REPUBLICII MOLDOVA

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 69, tel.: (+373) 22 23 25 79, fax: (+373) 22 23 30 20, www.ccrm.md;

e-mail: ccrm@ccrm.md

RAPORTUL
auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor
Interne încheiate la 31 decembrie 2019

I. OPINIE CU REZERVE

1
Am auditat rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne pentru exercițiul
încheiat la 31 decembrie 20191, care cuprind Bilanțul contabil (forma FD-041), Raportul privind
veniturile și cheltuielile (forma FD-042), Raportul privind fluxul mijloacelor bănești (forma FD-
043), Raportul privind executarea bugetului (forma FD-044), Raportul narativ privind executarea
bugetului, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative. În opinia noastră, cu excepția
efectelor aspectelor descrise în secțiunea Baza pentru opinia cu rezerve, rapoartele financiare,
sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de
raportare financiară aplicabil2.

II. BAZA PENTRU OPINIA CU REZERVE


Soldurile conturilor reflectate în bilanțul contabil consolidat la 31.12.2019 al Ministerului
Afacerilor Interne sunt afectate de existența în bilanț a mijloacelor fixe și a stocurilor de
materiale circulante moral învechite, uzate integral și neutilizate în procesul operațional în
ultimii 3 ani, în sumă de 109,1 mil. lei, fapt ce determină raportarea supraevaluată a situației
patrimoniale.
Unele instituții din subordinea ministerului au admis subevaluarea imobilizărilor corporale cu
suma de 95,3 mil. lei, cauza fiind neevaluarea și necontabilizarea regulamentară3 a unor bunuri
imobile, iar altele - supraevaluarea mijloacelor fixe cu 10,2 mil. lei, datorită înregistrării în
evidența contabilă a unor active demolate și inexistente. Ca rezultat, rapoartele financiare
consolidate la capitolul imobilizări corporale au fost subevaluate cu suma de 85,1 mil. lei.
Ministerul nu a planificat, nu a executat și nu a raportat conform 4 unele cheltuieli privind
investițiile capitale. Soldul contului 319 ,,Investiții capitale în active în curs de execuție” din
raportul financiar consolidat la 31.12.2019 al MAI este subevaluat cu suma de 27,2 mil. lei,
cauza fiind nepregătirea în modul stabilit a documentației de proiect, neaprobarea finanțării
proiectului de investiții capitale prin Legile bugetului de stat pe anii 2016-2019, neclasificarea și
necontabilizarea regulamentară5 de către Clubul Sportiv Central „Dinamo”, în contul distinct, a
cheltuielilor aferente reconstrucției bazinului de înot.
Raportul financiar consolidat la 31.12.2019 al ministerului, în contextul clasificării și atribuirii
unor cheltuieli, a fost afectat cu suma de 70,7 mil. lei, inclusiv 48,6 mil. lei - aferente
indemnizației pentru activități speciale de combatere a terorismului, care au fost clasificate și
atribuite neregulamentar6 la subclasa 27 „Prestații sociale”, dar de fapt reprezintă un spor cu
caracter specific, urmând a fi reflectat, sub aspectul Clasificației bugetare, la subclasa 21
„Cheltuieli de personal”. Cheltuielile speciale de investigație și urmărire penală, în sumă de 22,1
mil. lei, au fost clasificate și atribuite nejustificat la subclasa 21 „Cheltuieli de personal”, deși
1
Rapoartele financiare nu se anexează la Raportul de audit, fiind secrete.
2
Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007 (în continuare –Legea nr. 113-XVI din 27.04.2007); Planul de conturi contabile în sistemul
bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului
finanțelor nr.216 din 28.12.2015 (în continuare – Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015); Ordinul ministrului finanțelor nr.164 din
09.12.2019 „Cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe anul 2019”; Ordinul ministrului finanțelor nr.164 din
30.12.2016 „Cu privire la aprobarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare”.
3
Art.5 alin.(4) lit. b) din Legea cu privire la activitatea de evaluare nr.989-XV din 18.04.2002; art.17 alin.(1) şi alin.(4) din Legea nr.113-XVI
din 27.04.2007; Pct.1.4.5.2, subpunctul 3 din Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015.
4
Art.40 alin.(1) și alin.(2) din Legea finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014; Hotărârea Guvernului nr.1029
din 19.12.2013 „Cu privire la investițiile capitale publice”; Punctele 3, 6 și 10 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.185 din 03.11.2015 „Cu
privire la aprobarea Instrucțiunii privind managementul proiectelor de investiții capitale”.
5
Ordinul ministrului finanțelor nr.208 din 24.12.2015 privind Clasificația bugetară (în continuare - Ordinul ministrului finanțelor nr.208 din
24.12.2015).
6
Ordinul ministrului finanțelor nr.208 din 24.12.2015.
2
urmau a fi atribuite la subclasa 28 „Alte cheltuieli”, astfel rapoartele financiare consolidate fiind
denaturate7 cu suma menționată.
Am realizat misiunea de audit în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor
Supreme de Audit (ISSAI)8. Responsabilitățile noastre, potrivit standardelor respective, sunt
descrise în secțiunea Responsabilitățile auditorului într-un audit al rapoartelor financiare.
Suntem independenți față de entitate și am îndeplinit responsabilitățile de etică în conformitate
cu cerințele Codului etic al Curții de Conturi. Considerăm că probele de audit pe care le-am
obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

III. ASPECTELE - CHEIE DE AUDIT


Aspectele-cheie de audit sunt acele aspecte, care, în baza raționamentului nostru profesional, au
avut cea mai mare importanță pentru auditul rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului
Afacerilor Interne încheiate la 31 decembrie 2019. Aceste aspecte au fost abordate în contextul
auditului rapoartelor financiare în ansamblu și al formării opiniei noastre asupra lor, și nu oferim
o opinie separată cu privire la ele. Cu excepția aspectelor descrise în secțiunea ,,Baza pentru
opinia cu rezerve”, am determinat că nu mai există alte aspecte-cheie de audit care trebuie
comunicate în Raportul de audit.
IV. ALTE INFORMAȚII
Situația privind creanțele și datoriile din raportul financiar consolidat, în unele cazuri, nu
prezintă o imagine fidelă, acestea fiind formate neregulamentar9. Astfel, creanțele a două
instituții10, formate în anii 2016-2019, în sumă de 16,0 mil. lei, sub formă de partajare de costuri
în proiect11, sunt supraevaluate din motivul tergiversării transmiterii lucrărilor real execuate la
31.12.2019, privind reconstrucția bazinului de înot al Clubului Sportiv Central „Dinamo”.
Raportarea de către Agenția Rezerve Materiale, contrar prevederilor cadrului legal12, în 2 conturi
distincte, cu clase economice diferite13, a operațiunilor ce țin de comercializarea rezervelor
materiale de stat a dus la subevaluarea cu suma de 13,1 mil. lei a cheltuitelor de casă aferente
comercializării bunurilor din rezerva materială de stat, reflectate la contul 149100 „Venituri din
realizarea activelor”. Totodată, din cauza nerespectării Ordinului ministrului finanțelor nr.216
din 28.12.201514 la comercializarea bunurilor din rezerva materială de stat, contul 351 ,,Mărfuri”
a fost omis și subevaluat cu 12,0 mil. lei, respectiv, cu această sumă fiind supraevaluat soldul
contului 321 „Rezervele materiale de stat”.
Cota statului raportată de minister la grupa de conturi 415 ,,Acțiuni și alte forme de participare în
capital în interiorul țării” este subevaluată cu suma de 17,0 mil.lei, datorită nemodificării

7
Art.17 alin.(1) şi alin.(4) din Legea nr.113-XVI din 27.04.2007; Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015.
8
Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
9
Art.66 alin.(5) lit.(a) și art.80 alin.(1) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014 (în continuare -
Legea nr.181 din 25.07.2014).
10
CSC „Dinamo” - 13,5 mil. lei; AC al MAI - 2,5 mil. lei.
11
Proiectul PNUD „Consolidarea capacităților MAI și ale subdiviziunilor subordonate pentru implementarea eficientă a reformelor sectoriale”.
12
Pct.3.3.147 din Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015.
13
Reflectarea cheltuielilor de casă la contul 142310 „Încasări de la prestarea serviciilor cu plată” și a cheltuielilor efective - la contul 149100
„Venituri din realizarea activelor de către instituții”.
14
Pct.3.3.147 din Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015.
3
regulamentare15 a capitalului social de către trei întreprinderi de stat fondate, ținându-se cont de
valoarea reală a activelor nete aflate în gestiune.
Netransmiterea de către minister la balanța Agenției Proprietății Publice a patru întreprinderi de
stat în baza Hotărârii Guvernului16 și neexcluderea din evidența contabilă a valorii capitalului
social raportat au determinat supraevaluarea cu 11,8 mil. lei17 a soldului contului nominalizat din
Bilanțul contabil consolidat la 31.12.2019 al MAI.
Soldul contului 391 „Uzura mijloacelor fixe” a fost supraevaluat cu suma de 6,3 mil. lei, datorită
reflectării neregulamentare18 în evidența contabilă a valorii uzurii mijloacelor fixe desființate
(terenul de fotbal, bazinul de înot și pista de alergări veche). Cheltuielile aferente uzurii
mijloacelor fixe au fost supraevaluate cu 2,5 mil. lei, având impact asupra rezultatului financiar,
din cauza calculării neregulamentare a uzurii activelor în curs de execuție și stabilirii incorecte a
duratei de funcționare utilă a activelor, astfel rapoartele financiare consolidate fiind denaturate19
cu suma de 8,8 mil. lei.
Veniturile reflectate de către Serviciul Medical la grupa de conturi „Donații voluntare” în sumă
de 4,9 mil. lei au fost încasate nejustificat din salariile unor angajați ai ministerului, astfel
veniturile și rezultatul financiar din raportul financiar consolidat la 31.12.2019 al MAI fiind
supraevaluate cu suma indicată (4,9 mil. lei).
Veniturile și creanțele aferente taxelor de studii la învățământul superior reflectate de către
Academia „Stefan cel Mare” în raportul financiar consolidat la 31.12.2019 sunt supraevaluate
neregulamentar20 cu suma de 2,5 mil. lei, totodată majorându-se cu această sumă și rezultatul
financiar.
Creanța Clubului Sportiv Central „Dinamo” în sumă de 3,8 mil. lei este subevaluată, datorită
decontării neregulamentare din evidența contabilă21, în lipsa documentelor justificative privind
recepționarea utilajului de filtrare pentru bazinul mic de înot și a lucrărilor de la operatorul
economic nerezident. Totodată, s-a constatat o divergență în sumă de 2,3 mil. lei între valoarea
utilajului transmisă Aparatului Central al Ministerului Afacerilor Interne (8,0 mil. lei) de către
organizația internațională, în contul creanței, și valoarea utilajului importată și declarată în vamă
de către operatorul economic nerezident (5,6 mil. lei).
Soldul contului 419510 „Creanțe privind decontările cu titularii de avans” din raportul financiar
consolidat al MAI a fost supraevaluat cu suma de 3,1 mil. lei, datorită nerespectării de către unii
titulari de avans a reglementărilor22 privind operațiunile cu numerar aferente cheltuielilor
speciale de investigație și urmărire penală.

15
Hotărârea Guvernului nr.770 din 20.10.1994 „Pentru aprobarea unor acte normative vizând funcționarea Legii cu privire la întreprinderea de
stat” (cu modificările şi completările ulterioare).
16
Anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.902 din 06.11.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Proprietății Publice” ( Î.S.
„Pulbere”; Î.S. „Cartuș”; Î.S „Magazinul specializat de arme Dinamo MA”; Î.S. „Direcția specializată montare și exploatare a mijloacelor tehnice
și reglementare a circulației auto a poliției rutiere”).
17
AC al MAI – 11,8 mil. lei.
18
Pct.3.3.1691 din Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015; Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.338 din 21.03.2003 (cu modificările şi completările ulterioare).
19
Art.17 alin.(1) şi alin.(4) din Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007; Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015.
20
Art.32 alin.(1) din Legea nr.113-XVI din 27.04.2007; Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015.
21
Art.19 alin.(1) din Legea nr.113-XVI din 27.04.2007.
22
Pct.347, pct.354 din Regulamentul comun privind organizarea și efectuarea activității speciale de investigații, aprobat la 28.11.2012 de către
Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Informații și Securitate,
Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Serviciul Vamal, Departamentul Instituțiilor Penitenciare; Norme pentru efectuarea operațiunilor de casă în
economia națională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.764 din 25.11.1992 (în continuare - Normele aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr.764 din 25.11.1992).
4
Soldurile reflectate la 31.12.2019 în raportul financiar al Aparatului central al MAI sunt
supraevaluate la grupa de conturi 31 „Mijloace fixe” - cu 56,2 mil. lei și, respectiv, la grupa de
conturi 39 „Uzura mijloacelor fixe” - cu 1,7 mil. lei, din cauza netransmiterii regulamentare la
balanța Serviciului Tehnologii Informaționale, timp de 3 ani, a rețelei de relee radio „Cross
Border infrastructure”, precum și a activelor nefinanciare în gestiunea Inspectoratului de
Management Operațional, nefiind afectat Bilanțul contabil consolidat la 31.12.2019 al MAI.
Unele instituții din subordinea ministerului, depășind limita de alocații aprobate în bugetul de
stat pe anul 2019, au acumulat neregulamentar 23 angajamente la grupa de conturi 222 „Servicii”
în sumă de 3,8 mil. lei, cu impact asupra rezultatului financiar (3,8 mil. lei).
Cheltuielile reflectate la contul 22111 „Cheltuieli privind utilizarea combustibilului,
carburanților și lubrifianților” din raportul financiar consolidat la 31.12.2019 sunt supraevaluate
cu suma de 2,1 mil. lei, datorită casării neregulamentare 24 de către 6 instituții din subordinea
ministerului25 a 131,4 mii litri de combustibil, prin aplicarea unor norme de consum al
combustibilului majorate față de norma de bază, cu impact asupra rezultatului financiar (2,1 mil.
lei).
Deși în ultimii ani numărul unităților de transport ale ministerului și cheltuielile pentru
întreținerea lor au crescut considerabil, cadrul legislativ-normativ privind normele de exploatare
a mijloacelor de transport din sistemul MAI nu a fost ajustat la prevederile legale26, fiind învechit
și ineficient. Ministerul nu a aprobat norme de dotare a instituțiilor din subordine cu mijloace de
transport de serviciu, precum și plafoane maxime de parcurs al autoturismelor aflate în dotare,
fapt care a dus la creșterea nejustificată a numărului de autoturisme și a cheltuielilor bugetare
pentru exploatarea transportului auto din dotare. Totodată, pentru subdiviziunile MAI nu sunt
stabilite separat normele de dotare cu transport de serviciu de normele de dotare cu transport de
intervenție operativă.
Cheltuielile reflectate în raportul financiar consolidat la contul 211330 „Compensațiile pentru
chiria spațiului locativ și pentru serviciile comunale” sunt supraevaluate cu suma de 0,5 mil. lei,
cu impact asupra rezultatului financiar, cauza fiind stabilirea neregulamentară27 de către
comisiile de profil din cadrul instituțiilor subordonate ale MAI 28 a cuantumului indemnizației
pentru închirierea spațiului locativ la 640 de ofițeri, care depășește valoarea de referință aferentă
calculării salariilor angajaților din sectorul bugetar, cu impact asupra rezultatului financiar (0,5
mil. lei).

V. BUNA GUVERNANȚĂ

23
Art.66 alin.(2) din Legea nr.181 din 25.06.2014.
24
Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor nr.172 din 09.12.2005 „Cu privire la aprobarea Normelor de consum de
combustibil şi lubrifianți în transportul auto” (cu modificările și completările ulterioare).
25
Inspectoratul Național de Patrulare – 52,9 mii litri de combustibil, în sumă de 841,1 mii lei; Direcția Poliție Chișinău -26,0 mii litri (425,0 mii
lei); Aparatul Central al Inspectoratului General al Poliției -10,5 mii litri (184,2 mii lei); Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” -2,0
mii litri (32,4 mii lei); Inspectoratul general al Poliției de frontieră – 39,1 mii litri (618,3 mii lei); Agenția Rezerve Materiale – 0,8 mii litri (14,8
mii lei).
26
Hotărârea Guvernului nr.77 din 30.01.2009 „Cu privire la aprobarea Normelor  de  dotare  a  subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne cu
mijloace de transport de serviciu”; Hotărârea Guvernului nr.1404 din 30.12.2005 privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de
către autoritățile administrației publice; Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr.366 din 09.10.2007 „Cu privire la aprobarea normelor de
exploatare a mijloacelor de transport în cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne”.
27
Art.10 alin.(1) din Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303 din 30.11.2018 (valoarea de referință 1500 lei); pct.11 din Regulamentul
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.646 din 10.07.2018 „Cu privire la modul de achitare a indemnizației pentru închirierea spațiului locativ
funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”.
28
IGP – 174,1 mii lei (264 persoane); DP mun. Chișinău – 237,3 mii lei (253 persoane); Inspectoratul Național de Securitate Publică – 69,2 mii
lei (71 persoane); IGSU – 39,2 mii lei (45 persoane); IGC – 2,1 mii lei (4 persoane); AȘM – 1,9 mii lei (3 persoane).
5
Deși instituțiile din subordinea ministerului au fost obligate să asigure gestionarea alocațiilor
bugetare în conformitate cu principiile bunei guvernări 29, în pofida redistribuirii pe parcursul
anului bugetar a cheltuielilor, 11 instituții din subordinea ministerului30 nu au valorificat alocații
în sumă de 159,8 mil. lei, acestea fiind executate la nivel de 94,1% (2568,7 mil. lei) din bugetul
precizat, datorită nivelului de planificare a limitelor de cheltuieli, dar și circumstanțelor cauzate
de nedebursarea granturilor externe la nivelul planificat.
Analiza colectării veniturilor a relevat neexecutarea acestora de către 9 instituții din subordinea
ministerului31 cu suma de 155,2 mil. lei, inclusiv 30,8 mil. lei - din vânzarea mărfurilor și
serviciilor cu plată. Cinci instituții din subordinea MAI nu au încasat venituri din locațiunea
bunurilor proprietate publică, formând creanțe în sumă de 10,9 mil. lei 32, iar din prestarea
serviciilor cu plată nu au fost incasate 4,9 mil. lei.
Mărimea soldului stocului real al rezervelor materiale de stat la finele perioadei de gestiune este
afectată de creanțele cu termenul de achitare expirat (arierate) în sumă de 147,0 mil. lei,
reflectate la subcontul „Alte conturi extrabilanțiere”, formate pentru bunurile eliberate
neregulamentar33 prin hotărâri de Guvern, fără plată sau garanție bancară din rezervele materiale
ale statului, contestate în instanțele de judecată și sumele cărora au fost validate de instanțe.
Soldul stocului real al rezervelor materiale de stat raportat la finele perioadei de gestiune este
afectat indirect de nerambursarea regulamentară Ministerului Finanțelor timp de 10 ani a datoriei
la împrumutul financiar acordat în sumă de 98,2 mil. lei pentru completarea rezervelor materiale
de stat cu grâul alimentar.
Din cauza declanșării de către angajații MAI a unor litigii, plățile aferente documentelor
executorii cu executare benevolă în anul 2019 au constituit 2,5 mil. lei34, la 31.12.2019
înregistrând creanțe în sumă de 0,3 mil. lei, fapt care a condiționat majorarea cheltuielilor în
perioada raportată.
Neînregistrarea patrimoniului public gestionat de minister rămâne a fi o problemă nesoluționată.
Astfel, nu au fost înregistrate drepturile patrimoniale asupra 505 imobile cu suprafața de 123,9
mii m2 și 57 de terenuri cu suprafața de 37,9 ha. Această deficiență poate duce la pierderea
bunurilor proprietate a statului, în condițiile existenței unor dispute juridice.

O parte din imobile, care fac parte din patrimoniul public al ministerului, se află în proces de
deteriorare avansată, ori sunt gestionate neeficient. Astfel, nu se utilizează şi se află în proces de
degradare Remiza de pompieri Revaca și alte trei clădiri cu valoarea totală de 7,7 mil. lei, Baza
de odihnă „Jemciujina” din Ucraina cu valoarea de 3,1 mil. lei, precum și clădirea
Cinematografului „Fortuna” cu valoarea de 5,5 mil. lei, toate reflectate în bilanțul contabil
consolidat la 31.12.2019 al MAI.
Inventarierea nu a contribuit pe măsură la atingerea scopului principal privind stabilirea și
evaluarea reală a elementelor patrimoniale, în vederea întocmirii rapoartelor financiare reale și

29
Art.21 alin.(1) lit.(i), art.25 lit.(c) și art.43 din Legea nr.181 din 25.07.2014.
30
STI - 43,3 mil. lei; IGP – 33,0 mil. lei ; ARM - 27,5 mil. lei; IGSU – 26,1 mil. lei ; IGPF -14,9 mil. lei; ; AC al MAI – 5,0 mil. lei; SM – 4,3
mil. lei; CSC „Dinamo” - 4,3 mil. lei; IGSU - de 4,2 mil. lei; CIPAL – 0,6 mil. lei, și IGC – 0,4 mil. lei.
31
STI – 43,2 mil. lei; IGP – 33,6 mil. lei; ARM -27,2 mil. lei; IGPF – 14,9 mil. lei; IGSU – 22,8 mil. lei; CSC „Dinamo” - 4,5 mil. lei; AC al
MAI - 4,5 mil. lei; SM -4,2 mil. lei; CIPAL -0,5 mil. lei.
32
AC al MAI - în sumă de 5,2 mil. lei; IGP - de 2,1 mil. lei; CSC „Dinamo” - de 0,8 mil. lei; IGSU - de 0,7 mil. lei, și IGC - de 0,7 mil. lei.
33
Articolele 8 -12 din Legea nr.589 - XIII din 22.09.1995.
34
IGP - 2,1 mil. lei, AC al MAI - 0,3 mil. lei, și IGSU - 0,1 mil. lei.
6
fidele, fiind efectuată cu unele abateri35 de către comisiile de inventariere instituite în cadrul
instituțiilor din subordinea MAI privind inventarierea activelor și datoriilor.
CSC „Dinamo”, fără a organiza o licitație publică, precum și în lipsa unei hotărâri de Guvern, a
transmis în locațiune la doi agenți economici36, contrar legii37, două terenuri proprietate publică
cu suparafața totală de 2,234 ha pentru construcții pe un termen de 10 ani și, respectiv, 25 de ani,
MAI neasigurând regulamentar38 controlul asupra utilizării eficiente și integrității patrimoniului
de stat, fapt care atrage după sine nulitatea contractului de locațiune menționat încheiat între
părți. Totodată, persistă riscul înstrăinării terenurilor date în locațiune în cazul privatizării, fiind
pasibilă cauzarea de prejudicii bugetului în sumă de circa 2,8 mil. euro (56,0 mil. lei).
Probele vizuale de audit colectate pe terenul din str. Gh. Asachi 23a, dat în locațiune, indică că
S.R.L. „Prosport Invest” a construit 4 stadioane pentru mini fotbal, o parcare auto, o spălătorie
auto și 11 imobile cu suprafața 5944,8 mii m2 și valoarea cadastrală de 9,0 mil. lei (3 imobile cu
gradul de finalizare 16-40%), care la 06.07.2018 au fost înregistrate la Organul Cadastral
Teritorial Chișinău. Totodată, S.R.L. „Prosport Invest”, fără permisiunea CSC „Dinamo”, a
instalat pe fațada sălii de sport a Locatorului un panou publicitar de circa 50 m 2 al unei companii
de construcții private. La 31.05.2020, creanța Locatarului față de CSC „Dinamo” pentru arenda
terenului constituie 288,4 mii lei, precum și 40,5 mii lei - penalități pentru neachitarea plăților.
Probele vizuale de audit colectate pe terenul din str. N. Dimo 30, dat în locațiune, au relevat că
S.R.L. „Rumal Impex” a construit un fundament din beton cu lungimea de 50 metri și înălțimea
de 50 cm, un șopron acoperit cu țiglă metalică și o construcție ușoară din lemn, dar de fapt
Locatarul, la 13.02.2020, a înregistrat la Organul Cadastral Teritorial Chișinău, pe terenul luat în
locațiune, 5 construcții nefinalizate cu suprafața totală de 355,4 m2 , care de fapt lipsesc pe teren,
fără indicarea valorii estimate a bunurilor imobile, precum și a temeiului înscrierii.
La reconstrucția bazinului de înot al CSC ,,Dinamo”, auditul a constatat următoarele deficiențe și
neregularități:
- Reconstrucția obiectului a fost inițiată de MAI în anul 2016 în lipsa unui proiect și
deviz general de cheltuieli, expertizat în mod regulamentar 39, nefiind asigurată calitatea în
construcții, precum și eficiența și transparența utilizării mijloacelor publice;
- Deși bazinul de înot este cu număr cadastral unic, în anii 2018-2019, organizația
internațională40 a comandat și a achiziționat 4 documentații de proiect și deviz, fragmentate, cu
valoarea totală a lucrărilor de construcție în sumă de 44,2 mil. lei 41, AC al MAI și CSC
,,Dinamo” divizând neregulamentar42 achiziția de lucrări prin modificări repetate ale volumelor
de lucrări;

35
Art.24 din Legea nr.113-XVI din 27.04.2007; punctele 3, 4, 8, 9, 10 și 33 din Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinul
ministrului finanțelor nr.60 din 29.05.2012.
36
S.R.L. „Prosport Invest”; S.R.L. „Rumal Impex”.
37
Art.2 alin.(2) din Legea nr.91-XVI din 05.04.2007 „Privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor” (în vigoare până la 04.05.2018,
abrogată prin Legea nr.29 din 05.04.2018).
38
Art.8 alin.(1) lit. g) din Legea nr.121-XVI din 04.05.2007.
39
Art.22 alin.(1) lit.(a) din Legea privind calitatea în construcții nr.721-XIII  din 02.02.1996; pct.32 din Regulamentul privind achizițiile publice
de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 669  din  27.05.2016.
40
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.
41
Proiecte elaborate în anul 2018, prezentate de organizația internațională: Proiect de modernizare bazin mare, inclusiv sistem de filtrare, cu
valoarea lucrărilor de construcție de 12048,5 mii lei (Subetapa I); Proiect de modernizare bazin mic, inclusiv sistem de filtrare, cu valoarea
lucrărilor de construcție de 4007,0 mii lei (Subetapa II). Proiecte elaborate în anul 2019: Proiect pentru construcția subsolului tehnic, cu valoarea
lucrărilor de construcție de 2352,4 mii lei (Ciclu zero); Proiect de modernizare a Centrului de Natație Dinamo (construcția noilor garderobe,
reconstrucția blocului central, rețele externe, amenajare teritoriu), cu valoarea lucrărilor de construcție de 25835,3 mii lei (Etapa I).
42
Art.76 din Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice; punctul 32 din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 669  din 27.05.2016.
7
- Pentru reconstrucția bazinului de înot în anii 2016-2019, organizației internaționale i-au
fost transferate în avans 22,7 mil. lei 43, inclusiv AC al MAI - 9,2 mil. lei, și CSC ,,Dinamo” -
13,5 mil. lei, ultimul a transferat suplimentar unui operator economic din România 3,8 mil. lei
pentru utilajul bazinului mic de înot și pentru lucrări, însă documentele justificative 44 privind
recepționarea utilajului lipsesc în contabilitate;
- Cheltuielile totale pe obiectul Reconstrucția bazinului de înot însumează 26,5 mil. lei.
CSC ,,Dinamo” a acumulat angajamente pentru reconstrucția obiectului, conform estimărilor de
deviz, în sumă de 17,8 mil. lei, neavând aprobate regulamentar alocații la capitolul investiții
capitale în legile bugetare pe anii 2016-2019, toate acestea având impact negativ asupra
bugetului de stat.

În Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016–
202045 este prevăzută implementarea a 5 obiective și 16 acțiuni, în acest scop fiind preconizat
un buget în sumă de 957,9 mil. lei (277,9 mil. lei în anul 2019), iar Comisia Europeană a acordat
un suport bugetar pentru Reforma poliției în sumă de 57,0 mil. euro. Conform Strategiei de
dezvoltare a Poliției, unul dintre obiective prevede crearea Centrului comun de instruire a
personalului MAI în concordanță cu standardele Uniunii Europene. Referitor la acest aspect
auditul a constatat următoarele:
- La 26.12.2017, MAI a achiziționat documentația de proiect și deviz, expertizată în modul
stabilit, privind construcția Centrului Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii al MAI 46 (în
continuare - CIPAL), cu costul final de circa 735,0 mil. lei (37,0 mil. euro), dintre care, din
contul suportului bugetar pentru Reforma politiei au fost identificate doar 10,0 mil. euro
(estimativ 233,2 mil. lei), proiectul de construcție a CIPAL nefiind acoperit financiar în proporție
de 70 la sută (502,0 mil. lei). Totodată, MAI a selectat un teren pentru construcția CIPAL din str.
Nicolae Dimo 30, cu suprafața de 12,36 ha, aflat în gestiunea CSC „Dinamo”, cu risc geotehnic
major, supus alunecărilor de pământ, fiind depistate ape subterane;
- Din mijloacele alocate în anii 2017-2019 pentru construcția CIPAL din str. Nicolae Dimo
30, numai 17,8 mil. lei au fost cheltuite pentru studiul de fezabilitate CIPAL, elaborarea
documentației de proiect și deviz, expertiza proiectului. Restul 67,8 mil. lei, prin modificări de
buget, s-au utilizat în alte scopuri decât cele aprobate prin legea bugetului de stat, inclusiv pentru
procurări de automobile. Ulterior, din alocațiile pe anul 2019, 6,5 mil. lei au fost realocate
contrar destinației, pentru reconstrucția bazinului de înot al CSC „Dinamo”, iar 52,0 mil. lei au
rămas nevalorificate la 31.12.2019;
- Pentru întreținerea aparatului CIPAL în anii 2018-2019 s-au cheltuit încă 4,8 mil. lei (2,9
mil. lei - cheltuieli de personal), însă mai mult de 3 ani procedura de achiziție a lucrărilor de
construcție a CIPAL din str. Nicolae Dimo 30, conform documentației de proiect și deviz
achiziționate, nu a demarat;
- Conducerea ministerului a adresat, la 11.01.2020, Prim-ministrului Republicii Moldova o
scrisoare, prin care a informat că consideră inoportună construcția CIPAL pe terenul nefavorabil
pentru construcție din str. Nicolae Dimo 3047, supus alunecărilor de pământ, fiind depistate ape
43
Transferurile AC al MAI către PNUD, anul 2016 - 4000,0 mii lei; anul 2017 - 5192,0 mii lei. Transferurile CSC,, Dinamo” către Sport Play
Systems S.R.L (România), în anul 2018 - 3818,4 mii lei; transferurile CSC ,,Dinamo” către PNUD, în anul 2019 -13459,7 mii lei.
44
Art.19 alin.(1) din Legea nr.113-XVI din 27.04.2007.
45
Hotărârea Guvernului nr.587 din 12.05.2016 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020 și a Planului de
acțiuni privind implementarea acesteia” (în continuare -Strategia de dezvoltare a Poliției).
46
Obiectivul 1 „Consolidarea responsabilității, eficienței, transparenței și profesionalismului Poliției” din Planul de Acțiuni privind
implementarea Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016 – 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 587 din 12.05.2016, subacțiunea
1.2.3. „Crearea Centrului comun de instruire a personalului MAI în conformitate cu standardele Uniunii Europene”.
47
Hotărârea Guvernului nr.35 din 15.01.2018 „Cu privire la construcția Centrului Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii”; Obiectivul nr.3
din Anexa nr.4 Planul de acțiuni pentru anii 2018-2021 privind constituirea Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii al MAI, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 53  din  17.01.2018 „Cu privire la Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii al Ministerului Afacerilor
8
subterane, iar proiectul de construcție a CIPAL nu este acoperit financiar (70,0%), propunând
schimbarea locației CIPAL, în edificiul Academiei „Stefan cel Mare” din str. Sfînta Vineri, nr.7;
- În lipsa documentației de proiect și deviz 48, din suma de 60,0 mil. lei alocată în anul 2020
pentru construcția CIPAL, urmare rectificărilor de buget din 23.04.2020, au fost realocate 37,0
mil. lei pentru reparația imobilelor AȘM din str. Sfînta Vineri, nr.7, CIPAL urmând a fi lichidat
prin absorbție de către AȘM, iar pe terenul din str. Nicolae Dimo 30, MAI a propus să fie
realizate construcții ușoare;
- Unul dintre obiectivele pentru acordarea suportului bugetar comunitar conform Strategiei
de dezvoltare a Poliției 49, și anume, crearea în anii 2017-2019 a Centrului comun de instruire a
personalului MAI în concordanță cu standardele Uniunii Europene, nu a fost atins. În același
timp, suportul bugetar comunitar în sumă de 17,8 mil. lei a fost cheltuit neeficient și administrat
defectuos pentru documentația de proiect și deviz cu locația CIPAL din str. Nicolae Dimo 30,
abandonată după trei ani de către minister, astfel persistând riscul neimplementării criteriilor de
performanță din Matricea de politici, cu tergiversarea debursării tranșelor din suportul bugetar
comunitar.
Agenția Rezerve Materiale nu a asigurat îndeplinirea regulamentară a sarcinilor de acumulare,
împrospătare şi înlocuire a bunurilor materiale din rezerva materială de stat şi de mobilizare,
menite să asigure protecția populației în cazul unor eventuale situații excepționale 50. Deși
rezervele materiale de stat sunt un fond special de bunuri materiale, constituit în scopul de а
interveni operativ pentru protecția populației în situații excepționale determinate de epidemii,
auditul a constatat că Agenția Rezerve Materiale, în situația excepțională creată, contrar legii51,
nu a stocat și nu a contribuit cu bunuri la prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19.
Pentru asigurarea cu spațiu locativ de serviciu a angajaților, AC al MAI, Inspectoratul General
pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră au aprobat obiectivele
generale pentru 3 parteneriate publice-private, fiind trecute din domeniul public în domeniul
privat al statului 4 terenuri cu suprafața de 8,1 ha, în valoare de 196,6 mil. lei. În acest context, s-
au constatat următoarele:
- Ministerul a cheltuit 2,3 mil. lei pentru studiul de fezabilitate al proiectului de parteneriat
public-privat, însă timp de trei ani nu a inițiat construcția spațiului locativ de serviciu pe terenul
din str. N. Testemiţanu 31, contractul încheiat cu partenerul privat fiind reziliat la 02.07.2019,
garanția pentru ofertă în sumă de 200,0 mii lei nefiind transferată în bugetul de stat, iar angajații
MAI nefiind asigurați cu spațiu locativ de serviciu;
- Selectarea și atribuirea de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a unui teren
pentru construcția complexului locativ, care nu corespunde cerințelor și este plasat sub linii de
tensiune înaltă, au dus la anularea concursurilor, tergiversarea selectării partenerului privat
pentru inițierea construcției spațiului locativ de serviciu și cheltuirea neeficienă a miljloacelor în
sumă de 11,6 mii lei.
Interne” (3.2.1. Mai – iunie 2018 - achiziția lucrărilor de construcție a sediului Centrului, precum şi a infrastructurii aferente; 3.2.1. Trimestrul III,
2018 –
trimestrul III, 2020 - efectuarea lucrărilor de construcții pentru operaționalizarea parțială a Centrului (sistematizare, infrastructură, instalare a
comunicațiilor – faza I).
48
Art.40 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.181 din 25.07.2014; Hotărârea Guvernului nr.1029 din 19.12.2013 „Cu privire la investițiile capitale
publice”; Punctele 3, 6 și 10 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.185 din 03.11.2015 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind
managementul proiectelor de învestiții capitale”.
49
Obiectivul 1.2 din Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020, anexă la Hotărârea
Guvernului nr.587 din 12.05.2016.
50
Deficiențele constatate privind gestionarea rezervelor materiale ale statului sunt reflectate în Anexa la scrisoarea către conducerea Ministerului
Afacerilor Interne.
51
Art.1 din Legea nr. 589 din 22.09.1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare (în continuare - Legea nr. 589 din 22.09.1995).
9
Potrivit Matricei de politici și Dispoziției ministerului nr.10/441 din 17.03.2017, a fost aprobată
și pusă în executare viziunea strategică privind inversarea piramidei posturilor în cadrul
ministerului, care presupune modificarea raportului ofițeri/subofițeri, astfel ca spre finele anului
2020 acesta să atingă o cotă de 60,0% de subofițeri și 40,0% de ofițeri. De menționat că în anul
2020 s-a atestat un deficit de 1923 unități de subofițeri, sau 22,0% în raport cu indicatorul
aprobat.
În anul 2019 la minister s-au înregistrat 2692 de unități de funcții vacante, preponderent cu statut
special, fiind în creștere cu 329 de funcții, care au condiționat formarea de economii la capitolul
remunerarea muncii, în sumă de 47,0 mil. lei, utilizate la achitarea compensației pentru concediul
nefolosit și orele suplimentare. Menținerea funcțiilor vacante pe o perioadă îndelungată de timp
este o practică vicioasă, care duce la cheltuieli bugetare suplimentare, prin acumularea zilelor de
concediu nefolosite, din cauza neacordării concediului anual angajaților în condițiile legii.
Nouă instituții din subordinea MAI nu au aprobat și nu au înregistrat conform legii 52 statele de
personal la Cancelaria de Stat, iar schemele de încadrare - la Ministerul Finanțelor, fapt care a
generat nefundamentarea cheltuielilor de personal în anul 2019 și a unui număr semnificativ de
funcții vacante.
Au fost identificați circa 3000 de angajați ai ministerului care înregistrează restanțe la concediul
anual mai mult de 2 ani (de la 100 până la 600 zile de concediu nefolosit, acumulate în anii
1996-2017), ceea ce impune obligații legale față de personalul încadrat în sumă de circa 72,6
mil. lei și prezintă cheltuieli bugetare suplimentare viitoare, care urmează a fi calculate în
conformitate cu prevederile cadrului normativ 53, în favoarea angajaților MAI, reieșind din
salariul mediu pe ultimele 3 luni. Obligațiile în cauză urmează a fi realizate în exercițiile
financiare viitoare, nefiind acoperite cu resurse financiare bugetare, ceea ce condiționează
perturbarea echilibrului bugetar al ministerului. Astfel, în anul 2019, au fost achitate plăți
aferente compensației pentru concediul nefolosit în anii precedenți în sumă de 23,8 mil.lei,
mijloace bugetare suplimentate la rectificarea bugetului.
Ținând cont de migrația și fluctuația cadrelor, în cadrul ministerului nu este stabilit un mecanism
de control pentru asigurarea evidenței persoanelor și datoriilor aferente procesului de instruire în
cazul încetării raporturilor de serviciu până la expirarea angajamentului asumat54. Numai o
instituție din subordinea ministerului, din 13 subdiviziuni existente, a raportat datorii în sumă de
4,6 mil. lei55 aferente procesului de instruire realizat de către instituțiile de învățământ superior
din subordinea MAI56, astfel valoarea datoriilor raportate neprezentând o situație reală și fidelă.
În lipsa unor activități de asigurare și consiliere, destinate să îmbunătățească activitatea
ministerului, controlul intern managerial nu asigură gestionarea riscurilor aferente procesului
financiar-contabil. La șase instituții57 din subordinea MAI nu au fost create regulamentar58 unități
de audit intern. La Inspectoratul General de Carabinieri, funcția de audit intern nu a fost

52
Art.4 și art.67 din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158 din 04.07.2008; pct.21 și pct.27 din Anexa nr.5
„Metodologia cu privire la completarea și avizarea statului de personal” la Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în
aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”; pct.20 din Hotărârea
Guvernului nr.650 din 12.06.2006; Ordinul Ministerului Finanțelor nr.218 din 28.12.2018 „Cu privire la aprobarea formularelor-tip ale
schemelor de încadrare pentru personalul angajat în sectorul bugetar”.
53
Hotărârea Guvernului nr.426 din 26.04.2004 „Privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu”.
54
Art.26 alin.(4), alin.5) din Legea privind funcționarul public cu statut special din cadrul MAI nr.288 din 16.12.2016.
55
IGPF- 4,6 mil. lei.
56
Academia ,,Ștefan cel Mare”- studii superioare: ciclul I- studii superioare de licență (nivelul 6 ISCED), și ciclul II –studii superioare de master
(nivelul 7 ISCD); Centrul de excelență în securitatea frontierei.
57
BMA, SM, CSC „Dinamo”, Academia „Ștefan cel Mare”, CIPAL și IMO.
58
Art.19 din Legea nr.229 din 23.09.2010.
10
completată, iar la IGSU funcția respectivă s-a comasat cu activitatea de control intern sau
securitate internă, fapt care a dus la incălcarea principiului de independență, fiind necesară
separarea acesteia de alte funcții operaționale sau de suport. Nu a fost asigurată suplinirea cu
personal a Serviciului de Audit Intern, înregistrându-se per sistem 7 funcții vacante, sau 41,2%
din numărul total de unități aprobate, ceea ce a determinat nerealizarea a 4 misiuni de audit din
cele planificate.
Implementarea sistemului de control intern managerial în instituțiile din subordinea MAI
decurge lent, managerii operaționali manifestând o abordare superficială referitor la
implementarea componentelor acestuia, care s-au dovedit a fi nefuncționale sau cu o eficacitate
redusă, sistemul conformându-se parțial Standardelor naționale de control intern în sectorul
public, fapt confirmat și prin Declarația de buna guvernare, prin urmare, acesta necesitând
îmbunătățiri.
În vederea remedierii erorilor constatate în anul 2018, Curtea de Conturi, prin Hotărârea Curții
de Conturi nr.46 din 29.05.2019, a înaintat Ministerului Afacerilor Interne 21 de recomandări.
Doar 4 recomandări (19%) au fost implementate integral, 11 recomandări, sau 52,4% -
implementate parțial, și 6 recomandări (28,6%) nu au fost implementate. Recomandările
neimplementate au reflectat unele probleme, care au susținut opinia cu rezerve oferită în anul
2018. Neimplementarea unor recomandări a condiționat oferirea opiniei calificate (cu rezervă) și
în anul 2019.

VI. RESPONSABILITĂȚILE CONDUCERII PENTRU


SITUAȚIILE/RAPOARTELE FINANCIARE

Ministrul Afacerilor Interne, în calitate de conducător al organului central de specialitate al


administrației publice, este responsabil de întocmirea, semnarea și prezentarea corectă și fidelă a
rapoartelor financiare consolidate59 în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil60,
precum și de organizarea controlului intern managerial, pentru a asigura desfășurarea organizată
și eficientă a activității economice a entității, inclusiv respectarea strictă a integrității activelor,
prevenirea și descoperirea cauzelor de fraudă și/sau eroare, exactitatea și plenitudinea
înregistrărilor contabile, precum și pregătirea oportună a unor informații financiare credibile.

VII. RESPONSABILITĂȚILE AUDITORULUI ÎNTR-UN AUDIT AL


SITUAȚIILOR/RAPOARTELOR FINANCIARE

Responsabilitatea noastră este de a planifica și a realiza misiunea de audit, cu obținerea probelor


suficiente și adecvate în vederea susținerii bazei pentru opinia de audit. Obiectivele noastre sunt:
obținerea unei asigurări rezonabile că rapoartele financiare consolidate nu sunt afectate de
denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.

Asigurarea rezonabilă este un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție că un audit
efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale va detecta întotdeauna o denaturare
semnificativă atunci când ea există. Denaturările pot fi urmare a fraudelor sau erorilor. Totodată,

59
Art.13 alin.(2) din Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007.
60
Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007; Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența
contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015; Ordinul ministrului
finanțelor nr.164 din 09.12.2019 „Cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe anul 2019”; Ordinul ministrului
finanțelor nr.164 din 30.12.2016 „Cu privire la aprobarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor
autorităților/instituțiilor bugetare”.
11
denaturările pot fi considerate semnificative dacă, în mod individual sau în ansamblu, pot
influența deciziile economice ale utilizatorilor acestor rapoarte financiare consolidate.

O descriere suplimentară a responsabilităților auditorului într-un audit al rapoartelor financiare


este plasată pe site-ul Curții de Conturi, la adresa: http://www.ccrm.md/activitatea-curtii-de-
conturi-1-25. Această descriere face parte din Raportul nostru de audit.

Responsabil de întocmirea Raportului de audit:


șeful echipei de audit,
șef de Direcție în cadrul Direcției generale de audit I, auditor public Victor Munteanu

Membrii echipei de audit:

auditor public principal Vera


Gheorghița

auditor public Dumitru


Ivanov

Responsabil de audit:
șeful Direcției generale de audit I, auditor public Natalia
Trofim

12