Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea Agora din municipiul Oradea

Cerinţe de elaborare a referatului la disciplina


SOCIOLOGIE

I. TRIMITEREA REFERATELOR
Referatele vor fi trimise de către fiecare student în parte, în format word (extensie
.doc/.docx), prin încărcare pe platforma MOODLE, zona cu cel puţin 1 zi
înaintea datei fixate pentru prezentarea referatului. În data fixată pentru prezentare
studentul/studenta NU trebuie să aibă referatul în format printat.
Pentru evaluarea finală NU vor fi luate în considerare referatele care nu au fost prezentate la
curs.

II. Cerinţe de redactare a referatului:


II.1. Referatul trebuie să aibă o întindere de minim 3 pagini (neincluzând prima pagină, pagina în
care este trecut cuprinsul şi pagina în care sunt trecute sursele bibliografice).
II.2. Părţile referatului:
1. Pagina de titlu (vezi Anexa 1)
2. Abstract (un rezumat al lucrării de maxim 10 rânduri, redactat în limba engleză)
3. Cuprinsul (dacă este cazul)
4. Conţinutul referatului
5. Bibliografie
6. Anexe (dacă este cazul)
II.3. Cerinţe de formatare şi tehnoredactare:
- Referatul va fi redactat în Word , formatul paginii A4, caractere de 12, Times New Roman,
spaţiere la un rând şi jumătate;
- corpul de text va fi aliniat stânga-dreapta, titlurile capitolelor vor fi aliniate centrat;
- Marginile documentului vor fi setate la 2 cm (sus, jos) şi 2,5 cm (stânga, dreapta);
- Paginile vor fi numerotate (execeptând pagina de titlu) cu cifre arabe, în partea de jos, la
mijlocul paginii;

II.4. Dacă studentul consideră necesar divizarea lucrării în capitole şi subcapitole este obligatoriu ca
pe a treia pagină a referatului să fie trecut cuprinsul lucrării (numărul aferent şi numele capitolelor
şi subcapitolelor precum şi pagina corespunzătoare). Fiecare capitol va fi început pe o nouă pagină,
dar nu şi subcapitolele şi subpunctele. Capitolele vor fi numerotate cu numere arabe (1, 2, 3, etc.), la
fel şi subcapitolele (1.1, 1.2, 1.3, etc.) şi subpunctele (1.1.1, 1.1.2, sau 1.2.1, 1.2.2, etc). Titlul
capitolelor, subcapitolelor şi subpunctelor vor fi scrise în bold.
Chiar dacă conţinutul referatului nu este împărţit pe capitole şi subcapitole, acesta va treui să
ţină cont de structura generală a unei lucrări ştiinţifice (introducere, conţinut şi încheiere).
!!!Observaţie: Este foarte importantă părerea dumneavoastră personală despre subiectul
dezbătut în urma citirii surselor bibliografice. Referatul nu trebuie să fie o colecţie de citate ci o
structură logică a opiniilor autorului susţinută cu ajutorul citatelor.

Pe parcursul lucrării studentul va folosi notele de subsol pentru a face referire la sursele
bibliografice folosite în lucrare. Notele de subsol vor fi introduse în mod automat folosind funcţia
specifică existentă în programul de redactare Word1. Notele de subsol vor fi numerotate continuu cu
începere de la 1.

1
Ex: Chipea Floare, Ordine socială şi comportament deviant, Editura Cogito, Oradea, 1996, p. 76-77.
Bibliografia va fi scrisă astfel: Numele, Prenumele autorului (autorilor), titlul lucrării, (scris
italic), editura, oraşul apariţiei, anul publicării. Lista cu sursele bibliografice va fi aranjată în ordine
alfabetică a numelor autorului/primului autor.
Exemplu: Chipea, Floare, Ordine socială şi comportament deviant, Editura Cogito, Oradea,
1996.

III. Stilul şi limbajul de redactare2


Referatul trebuie redactat într-un limbaj academic impersonal, caracteristic lucrărilor de
cercetare. Nu sunt admise greşelile gramaticale de redactare (acord, punctuaţie, lexic, etc). Ideile
prezentate trebuie să decurgă logic şi coerent din cele anteriore. Relaţia dintre idei trebuie să fie
clară. Întregul referat trebuie să fie coerent.
Se vor respecta regulile esenţiale de redactate pe calculator a documentelor:
• Referatul se scrie cu diacritice (â, ă, î, ş, ţ)
• După punct, virgulă, două puncte se lasă 1 spaţiu. Ex: Str. Simion Bărnuţiu, nr. 33.
• Nu se lasă spaţiu înainte de virgulă (,), punct (.), două puncte (:), semn de exclamaţie (!),
semnul întrebării (?)
• Înainte de paranteză se lasă spaţiu, dar nu şi între interiorul parantezei şi text. Ex: (aşa se
procedează), ( nu aşa )

IV. Citarea bibliografică


Toate sursele bibliografice, primare sau secundare, publicate sau nepublicate, sunt
proprietatea intelectuală a autorilor sau instituţiei care au produs acele materiale. Prin urmare,
autorul referatului trebuie să citeze în mod corect toate sursele incluse în referat, inclusiv figuri,
tabele, ilustraţii, diagrame. Se citează nu doar preluarea unor fraze de la alţi autori, dar şi
parafrazarea şi sumarizarea ideilor exprimate de aceştia. Eludarea acestor norme etice poartă
numele de plagiat.

!!!Observaţie:Toate referatele care sunt copiate de pe internet (chiar şi numai părţi din
acestea) sunt considerate respinse.

Toate sursele bibliografice incluse în lucrare trebuie să se regăsească în lista bibliografică


finală, după cum toţi autorii incluşi în lista bibliografică trebuie să fie inseraţi în textul lucrării.
Preluarea identică a unei fraze sau paragraf va fi citată prin indicarea inclusiv a paginii din
sursa utilizată, dar şi prin ghilimele şi forma italică a literelor.
Datele lucrării din care se citeazaă materialul se inserează ca note de subsol automat (din
mediul Insert / foot note), iar link-ul din pagină (1, 2, 3 etc va fi poziţionat imediat după încheierea
citatului). Se va utiliza stilul de citare bibliografică arătat mai sus.

2
Următoarele cerinţe care vor fi prezentate mai jos sunt preluate de la următoarea adresă web:
http://proiectefaculta.blogspot.com/2009/02/ghid-de-redactare-referatului.html
Anexa 1

Universitatea Agora din municipiul Oradea


Facultatea de Ştiinţe Juridice și Administrative
sau
Facultatea de Ştiinţe Economice

REFERAT LA DISCIPLINA SOCIOLOGIE

Titlul referatului

Profesor titular de disciplină:


Asist. Univ. Petrica Dan

Student:
3
Numele şi prenumele ………..
Specializarea………
Promoţia ……

data predării (zi/lună/an)

3
Aşa cum este trecut acesta în certificatul de naştere. Persoanele care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei vor pune
în paranteză, după numele de familiei trecut în certificatul de naştere, şi numele actual.