Sunteți pe pagina 1din 3
ia Or my AGENTIA SERVICIL PUBLICE A REPUBLICIL MOLDOVA PUBLIC SERVICES AGENCY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA "MD-2012, monieipinlChigin, st. Aleksandr Pukin, 42 “2 Aleksande Pushkin se, MD-2012 Cisinay “Tels4373 22 $0 46 54 Fox: 437322212259 e-mail: ssp@osp.govind, web: asp.govsmd ALDADebd wil dads La nr. 01/01 din 04.01.2021 Clubul sportiy central ,,Dinamo” mun. Chisinau str. A. $ciusev, 106 Ca urmare a examinirii demersului dumneavoastré prin ‘care solicitatt reexamiharea cererii depuse de SRI ,Rumal Impex” privind inregistrarea constructiilor edificate pe terenuil proprietate public a statului din str. N. Dimo, 30a (identificat cu numérul cadastral 0100313.501) mun, Chisinau, transmis in folosinta Clubului Sportiv Central ,Dinamo” vi comunicam urmatoarele. Ca rezultat al examintrii documentafiei cadastrale s-a constatat faptul ci construcfiile mentionate de cdtre dvs. in demers si dreptul de proprietate: al SRL Rumal-Impex”, s-au inregistrat in registrul bunurilor imobile Ja data de 13.02.2020, ca constructii nefinisate, inregistrarea fiind efectuaté in temeiul autorizafiei de construire nt, 18-c/17 din 03.02.2017 si avizului tehnic privind aprecierea gradului de executare a construcfiilor si corespunderea lucrarilor de construetie cu documentafia de proiect nr. 04-74/8 din 17.06.2019. Menfionim cd in autorizatia de construire, SRL ,Rumal-Impex” este indicat tn calitate de investitor la executarea lucrailor de constructie a unui centru pentru sport si agrement, in limitele terenului cu numirul cadastral 0100313.501. Potrivit art. 40° alin. (2) al Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 in redactia de la momentul inregistrarii, ,Anregistrarea dreptului asupra unei constructit nefinalizate poate fi efectuatd la cererea titularului de drept, in temeiul documentelor ce confirmed dreptul beneficiarului (investitorului) constructiei asupra terenului, al autorizatiei pentru construcfie si al avizului tehnic elaborat de cdtre experti tehnici atestati ce confirma gradul de executare a constructiei si corespunderea lucréirilor de constructie cu documentatia de proiect”. La fel si Instructiunea cu privire la inregistrarea bunurilor imobile gi a drepturilor asupra lor, aprobata prin Ordinul Agenfiei Relafii Funciare si Cadastru nr. 11/2005, prevede in pet. 89 ci inregistrarea drepturilor asupra unei construcfii nefinalizate poate fi efectuati la cererea titularului de drept, in temeiul autorizatiei pentru construire si al avizului tehnic elaborat de catre experfi tehnici atestati ce confirm’ gradul de executare a constructiei si cu respectarea condifiilor previzute la alineatele 1,2,3 referitoare la teren, Alineatul 3 al punctului respectiv prevede ci constructia ridicata de o persoan’ care nu este proprictarul terenului, in baza unui drept apfrut inainte de 1 martie 2019, va putea fi inregistrata si se va inregistra si dreptul de proprietate al beneficiarului (investitorului) asupra construcfiei, daci anterior sau concomitent s¢ inregistreazi in folosul beneficiarului (investitorului) construetiei un drept asupra terenului (superficie, folosint’, locafiune) in temeful actului administrativ emis sau contractului incheiat inainte de 1 martie 2019. Mentionim c& in registrul bunurilor imobile este notat contractul de locafiune nr. 43-A din 27.03.2014 incheiat intre Clubul sportiv central ,Dinamo” in calitate de Jocator si ,Rumal-Impex” SRL in calitate de locatar, aprobat de citre Ministerul ‘Afacerilor. Interne, potrivit c&ruia investitorului ,Rumal-Impex” SRL i s-a dat in posesie si folosinf& temporara tetenul ou suprafafa total de 1.1332 ha cu numérul cadastral 0100313.501, situat in mun. Chisinau, str. N. Dimo, 30a, pentru construcfia si amenajarea unui centru sportiv si de agrement. De asemenea, la cererea de inregistrare a constructiilor nefinalizate s-a anexat si scrisoarea Locatorului (Clubului sportiv central ,,Dinamo”) care confirma c& acesta nu are obiectii pentru inregistrarea construotiilor nefinalizate dupa SRL ,Rumal-Impex”. {in contextul prevederilor normative sus-enunfate si al constatirilor nominalizate supra, menfionm cd registratorul organului cadastral teritorial in a cirui competen{a, potrivit art. 12 alin. (8) din Legea cadastrului bunurilor imobile, este de a decide, in modul stabilit, asupra efectudrii sau modificarii insorierii in registrul bunurilor imobile oti de a refuza efectiarea sau modificarea inscrierii respective, nu a avut temeiuri pentru respingerea cererilor de fnregistrare sau pentru a refuza inregistrarea drepturilor, previzute in art. 31 si 33 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998. Referitor la solicitarea dumneavoastri privind radierea constructiilor mengionate din registrul bunurilor imobile precum gi a dreptului de proprietate al SRL. ,Rumal Impex” inregistrat asupra lor, mengion’im c& aceasta poate avea loc doar prin prisma prevederilor art. 438 si 439 din Codul civil. in acest sens, precizim ci potrivit prevederilor art, 438 din Codul civil, cand 0 inregistrare, inregistrare provizorie sau notare efectuata in registru nu corespunde cu situafia juridic& real, se poate cere rectificarea acesteia. Conform art. 439 alin. (2) din Codul civil, rectificarea in registru se poate face fie pe cale amiabil, prin declaratia in forma ceruta de lege a titularului dreptului ce urmeazit sa fie radiat sau modificat, fie, in cazul in care declarafia nu s-a dat, prin hotdirare judecitoreasea irevocabild. fn lipsa actelor prevazute de legislatia in vigoare registratorul organului cadastral teritorial Chisinau nu va avea temei pentru a rectifica inscrierile din registrul bunurilor imobile. Director bw Vladislav ZARA Ungueanu Anatole, 022 88-10-29,