Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA”

FACULTATEA DE ARTE ŞI ŞTIINŢE


MASTERAT : SPECTACOLUL COREGRAFIC CONTEMPORAN

DENUMIREA COD: MSCC.2.2.13


POLITICI ŞI STRATEGII DE CREARE A BRAND-URILOR
DISCIPLINEI
ÎN SPECTACOLUL COREGRAFIC
ANUL
DE
STATUTUL DISCIPLINEI
STUDI II SEMESTRUL II OB
U (OB – obligatoriu, OP- opţional, F - facultativ)

DISCIPLINE Obligatorii Introducere în publicitate, relaţii publice, tehnici de comunicare


ANTERIOR în relaţii publice, metode de cercetare în relaţii publice,
publicitate, campanii de publicitate, campanii de imagine,
ABSOLVITE
Recomandate imagologie, coregrafie contemporană, istoria instituţiilor
coregrafice, elaborarea unui produs in sistem informatic,
elaborarea unui produs in sistem audio/vizual.

OBIECTIVUL GENERAL:
Cursul vizează fundamentarea de către masteranzi a conceptelor de brand în domeniul coregrafic şi aplicarea
lui in vederea creării, impunerii şi menţinerii cât mai eficiente a unui asemenea brand. Se intenţionează
cunoaşterea şi însuşirea tehnicilor de creare pe diferite tipuri de media, a unei reţele de mesaje ce compun
treptat un brand care contribuie la cunoaşterea şi îmbunătăţirea imaginii unei tradiţii şi/sau reuşite
coregrafice, crescând implicit competitivitatea în domeniu.
Cursul se va baza pe prezentarea unor experiente din spaţiul cultural (coregrafic) românesc şi european.
OBIECTIVE SPECIFICE VIZÂND COMPETENŢELE CONCRETIZATE ÎN CUNOŞTINŢE ŞI
DEPRINDERI:
1. Cognitive (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice disciplinei)
 Să utilizeze cunoştinţele teoretice şi practice privind crearea, impunerea şi menţinerea unui
brand în arta coregrafică.

2. Funcţionale (deprinderi sau capacităţi de utilizare a cunoştinţelor, a unor metode, tehnici şi


instrumente de investigare şi de aplicare)
- să utilizeze clasificarea tehnicilor de PR şi lobb-ing.
- să aplice metodele de comunicare eficientă şi a strategiilor de campanii publice şi de imagine.
- să elaboreze judecăţi pe baza unor informaţii incomplete sau lipsă.

3. Personale:
3.1. Explicativ-interpretative (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a
conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
- să realizeze un proiect individual, integrând cerinţele rigorii unei cercetări fundamentale în
particularităţile domeniului
- să se adapteze stilului de muncă individual şi celui în echipă
- să demonstreze inovaţie în abordarea temelor de studiu
- sa manifeste toleranţă faţă de opiniile adverse şi să contribuie constructiv, cu argumente
pertinente, la obţinerea consensului
TEMATICA DENUMIRE CAPITOLE, TEME ŞI NUMĂR DE ORE
ACTIVITĂŢI Scurt istoric al brand-ului
I DIDACTICE
Cultura şi brand-urile ei
Cum se construieşte un brand
Studierea spaţiului public
Strategii şi tactici de creare a brand-urilor
Imagine şi publicitate în coregrafie
Tendinte actuale în crearea brand-urilor
Puterea si influenta unui brand
Personalităţi – brand-uri
Companii coregrafice şi brand-uri
Noile tehnologii si rolul lor în impunerea brand-urilor
Brand-ul coregrafic în format audio-vizual

BIBLIOGRAFIE
1. Coman, Cristina, 1999, Relaţii publice. Tehnici de comunicare cu presa, ALL
2. Millo, Katie; Yoder, Shuron; Gross, Peter; Niculescu – Mayer, Stefun. 1998,
Introducere în Relaţii Publice, NIM
3. Stancu, Valentin; Stoica, Marcela M.; Stoica, Adrian, f.a., Relaţii Publice – succes
şi credibilitate
4. Anghel Petre, Strategii eficiente de comunicare, Ed. Cartea Universitara, Bucuresti"
2004
5. Dâncu, Sebastian Vasile, Comunicarea simbolică, Arhitectura discursului
publicitar, Editura, Dacia, Cluj-Napoca, 2001
6. Denis, Mcquail, Comunicarea, Editura Institutul European, Iaşi, 1999
7. Fiske, John, Introducere în ştintele comunicării. Editura Polirom, Iaşi, 2003
8. Lochard, G., Bozer, H. Comunicarea mediatică, Iaşi, Editura Institutul European,
1998
9. Luli, J., Mass-media, comunicare, cultură: o abordare globală, Editura Samizdat,
Bucureşti, 1999
10. Kycyku, Ardian, Aspecte ale Imagologiei, Mass-media şi impactul lor asupra
cotidianului – note de curs, 2010

* Cel mai important este studiul de caz, unde puteti scrie despre cum ati realizat brand-uirea
unui spectacol si / sau companii in care lucrati sau pe care ati infiintat-o si o conduceti.
** Prin ce mijloace s-a realizat trecerea entitatii respective de la una proaspat infiintata la una
apreciata, cunoscuta, celebra etc.
*** Cele mai frecvente mijloace ar fi (in afara sloganului / sloganelor, afiselor, design-ului)
paginile web, blog-urile, mesajele catre mase largi de spectatori, colaboratori, festivaluri,
institutii de cultura etc.; reclamele, video-urile promotionale, documentarele si / sau
prezentarile / interviurile in cadrul unor emisiuni specializate, precum si reusitele companiei
respective la diferite evenimente in tara si in strainatate.
**** Cand stii clar cui te adresezi, iti e mai usor sa realizezi un brand. / Sa brand-uiesti
inseamna sa faci o imagine recognoscibila, apoi inconfundabila si apoi de neuitat.
La Concluzii, daca e cazul, puteti propune metode si mijloace de imbunatatire a imaginii
companiei la nivel national si nu numai.