Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

I. ALGORITMUL INTRODUCTIV:

Şcoala cu Clasele I-VIII Nr.10 „Mihail Sadoveanu”, Vaslui


Propunător: Proca Cătălina
Data: 28 octombrie 2010
Elevii: Băncuţă Dinaur, Ungurianu Valerică
Clasa: a III-a A
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba română
Tema lecţiei: Ce te legeni, codrule, de Mihai Eminescu
Tipul lecţiei: consolidare a cunoştinţelor
Obiective cadru:
1. dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral
2. dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
3. dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris
4. dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă
Obiective de referinţă:
a. Să identifice cuvintele cunoscute şi necunoscute dintr-un text;
b. Să îmbine cuvintele cunoscute şi necunoscute în enunţuri;
c. Să pronunţe clar şi corect enunţuri;
d. Să citească selectiv un text scurt;
Obiective operaţionale:
Pe parcursul lecţiei elevii vor fi capabili:
O.1 - să identifice cuvintele cunoscute într-un text;
O.2 - să citească corect, coerent, în ritm propriu un text scurt;
O.3 - să alcătuiască enunţuri folosind cuvintele cunoscute;
O.4 - să răspundă corect la întrebări referitoare la conţinutul textului;
O.5 - să rezolve sarcinile din fişele de lucru;
O.6 - să abordeze interdisciplinar cunoştinţele despre toamnă;
O.7 - să sesizeze cuvintele necunoscute din text;
O.8 - să formuleze propoziţii, folosind cuvinte necunoscute din text, dar explicate.

Strategia didactică: participativă, de tip algoritmizat


Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia, problematizarea, exerciţiul,
activitatea în echipă, jocul de rol
Material didactic şi mijloace de învăţământ: manualul, fişe de lucru
Resurse informaţionale:
• Programa şcolară pentru învăţământul primar, M.E.C.
• Programa şcolară adaptată
• ***Ghid metodic de evaluare, Bucureşti, 1999
• Muşu, Ionel; Teflan, Aurel, Terapie educaţională integrată, Editura Pro
Humanitatea, Bucureşti,1999;
II. SCENARIUL DIDACTIC:

Secvenţele lecţiei Ob. Strategia didactică/ unităţi de conţinut


op. Integrare
1. Organizarea Elevii îşi pregătesc materialele necesare desfăşurării lecţiei.
activităţii(1’)
2. Captarea atenţiei Joc didactic „Toamna”
(6’) (Elevii au pe bancă floricele de hârtie pe care sunt scrise
caracteristicile celor patru anotimpuri. El trebuie să aleagă
doar florile care denumesc semnele de toamnă şi să le prindă
pe un copac. La sfârşit va rezulta un copac „vesel” pe care
sunt scrise semnele de toamnă).
3. Dirijarea O.1 Se solicită elevilor reactualizarea poeziei Ce te legeni,
învăţării codrule, de Mihai Eminescu şi a principalelor ei momente.
(30’) Se încurajează elevii pe parcursul discuţiei.
O.2 Se solicită elevilor citirea textului.
O.3 Se solicită elevilor citirea selectivă a unor fragmente care
conţin cuvinte/ expresii cunoscute.
• Citeşte versul în care este cuvântul „răreşte”
• Citeşte fragmentul în care poetul vorbeşte cu codrul.
• Citeşte versul în care este expresia „frunza-n dungă”.
O.4 Se solicită elevilor să exprime înţelesul cuvintelor şi
expresiilor şi să alcătuiască propoziţii cu acestea.
O.7 Se solicită elevilor citirea selectivă a unor enunţuri care
conţin cuvinte/ expresii necunoscute.
• Citeşte propoziţia în care se află cuvântul „pustiit”.
Se explică înţelesul cuvântului: pustiit = gol, părăsit.
• Citeşte enunţul în care este descris codrul în
anotimpul de toamnă.
Se explică cuvântul „amorţit”.
Elevii vor alcătui propoziţii folosind cuvintele necunoscute,
O.8 dar explicate.
4. Obţinerea Se solicită elevilor să rezolve sarcinile din Fişa Nr. 1, de
performanţei (10’) O.5 stabilire prin săgeţi a relaţiilor între cuvinte şi înţelesul
acestora. Se discută eventualele erori. Se încurajează elevii.
Se solicită elevii să rezolve sarcina din Fişa nr.2, de
O.5 completat un text lacunar cu cuvinte şi expresii date.
Se solicită elevilor să efectueze sarcinile din Fişa Nr.3, de
O.5 înlocuire a cuvintelor şi expresiilor, fără a schimba înţelesul
propoziţiei în care acestea se află.
6. Fixarea Se solicită elevilor reactualizarea cuvintelor analizate.
cunoştinţelor (5’)
7. Aprecieri şi Se analizează împreună cu elevii modul în care s-au realizat
concluzii (1’) sarcinile de lucru.
Apreciez activitatea elevilor şi interesul acestora pentru
activitate.
ANEXĂ

FIŞA NR. 1

Uneşte cu săgeţi cuvintele cu înţelesul lor:

crengi lipsit de viaţă


adie şir
rând ramuri
pustiit ofilit
veştejit bate

FIŞA NR. 2

Continuă versurile, folosind cuvintele şi expresiile din coloana alăturată:

Bate vântul... ...rândunele


De mă-ngân... ...frunza-n dungă
Trec în stoluri... ...vara-i departe
Iarna-i ici... ...numai cu el

FIŞA NR.3

Înlocuieşte în textul următor expresiile şi cuvintele subliniate cu înţelesul lor fără a


modifica sensul propoziţiei:

Şi mă lasă pustiit,
Veştejit şi amorţit,
Şi cu doru-mi singurel,
De mă-ngân numai cu el.