Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaţiei și Cercetării

Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație


CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR
VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

29 iulie 2020
Probă scrisă
MATEMATICĂ
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 3
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor, în limita punctajului maxim corespunzător. • Nu se
acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului
indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru
lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1. a) ( ) 2 3p
f x x x = + + 2 6 , deci ( ) 2 2p
fnnn=⇔+−=9230
Cum n este număr natural, obținem n =1

b) ( ) 2 2p
fxxxxk=+⇔−+−=452250
Dreapta de ecuație y x = + 4 5 intersectează graficul funcției f în exact un punct dacă și numai 3p
2
dacă ecuația
x x k − + − = 2 2 5 0 are exact o soluție număr real, deci 4 4 2 5 0 − − =
( k ) , de unde obținem k = 3, care convine

c) De exemplu, ( ) ( ) ( ) 2 2 2 f k k k k k k k k k − = − + − + = − + + − + = 2 2 2 2 2 4 4 2 4 2 3p
Deoarece k − 2 este număr natural, mulțimea numerelor naturale n pentru care numărul f
2p
n( ) este pătratul unui număr natural este nevidă

2. a) ∆ABC este dreptunghic în A și AD BC ⊥ , D BC ∈ , deci 2 AD BD DC = ⋅ 3p


Cum punctul M este mijlocul segmentului AD , obținem AD MD = 2 , deci 2 2p
4MD BD DC = ⋅

b) Punctul B' este simetricul punctului B față de dreapta CM ⇒ semidreapta CM este 2p


bisectoarea unghiului BCB' , deci semidreapta CM este bisectoarea unghiului BCE Punctul
C' este simetricul punctului C față de dreapta BM ⇒ semidreapta BM este bisectoarea
unghiului CBC', deci semidreapta BM este bisectoarea unghiului CBE și, cum BM CM M ∩ 3p
= { } , obținem că punctul M este centrul cercului înscris în triunghiul BCE

c) MD r = , unde r este raza cercului înscris în ∆BCE , deci 2 1p


4r BD DC = ⋅
1 2p
BE x CE y BC a = = = , , și ( ) 2
p x y a = + + , deci A∆BCE = = − − − pr p p a p x p y ( )( )( ) ,

de unde obținem ( )( )( ) 2
pr p a p x p y = − − − 2p
8434
BD p y = − și DC p x = − , deci ( ) 3a

p p a p a x y a = − ⇒ = ⇒ + + = , de unde obținem
5
BE CE BC + =
3

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


1. 4222
g X X X X = − + = − − = 13 36 4 9 2p
a)
( )( )
3p
= − + − + ( X X X X 2 2 3 3 )( )( )( ), deci rădăcinile polinomului g sunt 1x = −3 , 2
x = −2 ,

x = 2 și 4
x=3
3

Probă scrisă la matematică Varianta 3 Barem de evaluare şi de notare


Pagina 1 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

b) f x x x x x ( ) = − − + + − ( 3 2 2 3 1 )( )( )( ) 2p
Cum x ≥ 4 , obținem x − ≥3 1, x − ≥ 2 2 , x + ≥ 2 6 și x f x + ≥3 7 1 2 6 7 1 ⇒ ( ) ≥ ⋅ ⋅ ⋅ − , deci f
3p
x( ) ≥ 83 , pentru orice x∈ +∞ [4, )

c) Dacă 1 2 f h h = , unde h h X 1 2 , ∈ℤ[ ], de grad cel puțin 1, atunci h a h a f a 1 2 ( ) ( ) = = − ( ) , 2p


1, pentru orice a∈ − − { 3, 2, 2, 3} și, cum h a h a 1 2 ( ), ( )∈ℤ , obținem că h a h a 1 2 ( ) = − ∈
− ( ) { 1, 1} deci h a h a 1 2 ( ) + = ( ) 0 , pentru orice a∈ − − { 3, 2, 2, 3}
Polinomul 1 2 h h h = + are gradul cel mult 3 și h a( ) = 0 , pentru orice a∈ − − { 3, 2, 2, 3} , deci
h = 0 , de unde obținem 1 2 h h = − , deci 21 3p
f h = − , ceea ce este imposibil, deoarece 1h are
coeficienți reali și f (4 0 ) >

2. xx 3p
a) ( ) ( )()
+−++−−
′ = = , x∈ +∞ (0, ) 2p
exexxx
11
1
xe e f x
xx
22

xx
xe e
fx
−−
1
()2
lim ' lim
= = −∞
→→
x
xx
00
x
>
0
b) Se consideră funcția g : 0, ( +∞ →) ℝ , ( ) ( ) 1 ' 0 x x x 2p
g x xe e g x xe = − − ⇒ = > , pentru orice
x∈ +∞ (0, ), deci g este strict crescătoare pe (0,+∞) 3p
g (1 1 ) = − , deci g x( ) < 0 , pentru orice x f x ∈(0,1 ' 0 ] ⇒ ( ) < , pentru orice x f ∈(0,1]⇒
este strict descrescătoare pe (0,1], de unde obținem că f x f e ( ) > = + (1 2 ) , pentru orice
x∈(0,1)

'1111 3p
1
===−=++++++
++−+++ 
xxx
2p
c)
( )( )()
xeeex
x
2222

∫∫∫∫
dx dx dx dx
xxx
fxexexex
111
1111

232
ln 1 1 ln ln
( ( )) 22
2

xe ee
++
=−++=−=
x e xe
e
2
1 3
+
+

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Itemul de completare elaborat: 1p
- menționarea competenţei specifice evaluate 1p
- menționarea activității de învățare selectate 1p
- respectarea formatului itemului 1p
- elaborarea răspunsului aşteptat (baremul de evaluare) 1p
- corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate

Itemul cu răspuns scurt elaborat: 1p


- menționarea competenţei specifice evaluate 1p
- menționarea activității de învățare selectate 1p
- respectarea formatului itemului 1p
- elaborarea răspunsului aşteptat (baremul de evaluare) 1p
- corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate

Itemul de tip pereche elaborat: 1p


- menționarea competenţei specifice evaluate 1p
- menționarea activității de învățare selectate 1p
- respectarea formatului itemului 1p
- elaborarea răspunsului aşteptat (baremul de evaluare) 1p
- corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate
Probă scrisă la matematică Varianta 3 Barem de evaluare şi de notare
Pagina 2 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație
Itemul de tip alegere multiplă elaborat: 1p
- menționarea competenţei specifice evaluate 1p
- menționarea activității de învățare selectate 1p
- respectarea formatului itemului 1p
- elaborarea răspunsului aşteptat (baremul de evaluare) 1p
- corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate

Itemul de tip întrebare structurată elaborat: 1p


- menționarea competenţei specifice evaluate 1p
- menționarea activității de învățare selectate 1p
- respectarea formatului itemului 1p
- elaborarea detaliată și corectitudinea răspunsului aşteptat (baremul de evaluare) 1p
- corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate

Itemul de tip rezolvare de probleme elaborat: 1p


- menționarea competenţei specifice evaluate 1p
- menționarea activității de învățare selectate 1p
- respectarea formatului itemului 1p
- elaborarea detaliată și corectitudinea răspunsului aşteptat (baremul de evaluare) 1p
- corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate

Probă scrisă la matematică Varianta 3 Barem de evaluare şi de notare


Pagina 3 din 3