Sunteți pe pagina 1din 24

REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA: CLUJ, STRADA REGINA MĂRIA No. 36.

A n u l I.
No. 1. CARPAŢII 15 Ianuarie
1933.
VÂNĂTOARE, — PESCUIT, - CHINOEOG1E

Apare la 15 a fiecărei luni. Redacţia şi administraţia : Abonament: pe un an Lei 240


Pre{ul unui număr 25 Lei. CLUJ, STR. REGINA MARIA No. 36. pe jumătate de an „ 130

pornind la drunj
Gândul acestei reviste s'a născut în o In jurul nostru foşneşte aceeaşi pădure
seară de Septemvrie târziu, în casă din vârf de brad nepângărită de secure, ne străjuesc
de munte, unde sălăşluiam de câteva zile. aceleaşi piscuri cu piatră arsă, acelaş luceafăr
Inserarea ne ajunsese împrăştiaţi, care pe ne zimbeşte, ca şi înainte cu sute şi cu mii
unde dibuiam pe urmă de cerb, şi acum în de ani, când alţi oameni au urcat muntele,
pragul nopţii eram adunaţi de nou intre pereţii alţi oameni au gonit gadinele pădurii, şi după
de trunchi neciopliţi ai cabanei. Totmi—si zi de trudă, alţi oameni s'au adunat tovarăşi
Achim adunară de pe masă miezurile cinei buni în jurul focului aţâţat din crepături de
noastre simple, şterseră de sudori armele brad.
aninate în piroane de lemn, şi — în vreme ce Alţi oameni, mai înfrăţiţi cu zidirea lui
noi, cei patru preteni, ne cuibăream în pătulele Dumnezeu, şi poate, mai înfrăţiţi şi între ei.
de cetină moale — mai umplură încă odată Timpul ne răpeşte în goana lui cu el, ne
cu crepături de brad pântecele sobei. Apoi îşi desbracă sufletele de tot ce s'a încărcat strein
căutară şi ei, paznici vrednici, un colţ de din neam în neam, şi ne simţim numai oameni,
hodină în aretul focului. înfrăţiţi şi noi cu zidirea lui Dumnezeu, înfrăţiţi
Dupăcum murea viaţa în feştila înăduşită între noi...
în lampă, prindeau tot mai mult curaj suliţele Focul adoarme pe încetul şi adorm şi
de lumină care ţişneau dintre rătezele sobei vorbele oamenilor trudiţi.
şi se alungau jucăuşe dealungul peretelui din Din adâncul văii din faţa colibei răzbeşte
faţă, iar în pervazul îngust al ferestei se până la noi muget întărâtat de cerb, care îşi
desluşau tot mai mult licuricii stelelor. Printre strigă stăpânirea peste ceata lui. Brazii au
muşchiul bătut între bârne se filtra fără încetare început să cânte, în vântuleţul trezit, cântec
aerul răcoros de afară, aducând înbalsamat de leagăn.
miros de răşină.
Şi, ca în fiecare seară, a început să se Şi în acea seară minunată de Septemvrie
dapene firul poveştilor. târziu a încolţit gândul revistei noastre.
Unul o întâmplare vânătorească, celalalt Să aducem în casete cercetate de atâta
o observaţie din minunata lume, atât de puţin greu ale pretenilor noştrii cât mai des iluzia
cunoscută, a vieţii jivinelor. Unul o znoavă, mirosului de brad şi a aerului tăios de munte.
celalalt o problemă vânătorească... Se inoda Să-i desprindem din vreme în vreme dintre
firul, dela un tovarăş la celalalt, înviind amintiri pietrele de moară, care le macină necontenit
şi nădejdi, care acopereau gândurile vieţii sufletele. Să-i apropiem de izvorul seninătăţii
fiecăruia dintre noi în văpaia unei alte lumi. şi al liniştei: de minunea pe lângă care trecem
Ne cufundăm în lumea descătuşată de falşul fără să o vedem, minunea pentru înfăptuirea
convenţiunilor, stăpânită numai de legile firii, căreia şi Cel Atotputernic a trebuit să muncească
cuminţi şi fără târguiala. Dispar zăgazurile greu şase lungi zile biblice.
sociale, se năruie zidurile, pe care veacurile Să adunăm^ sincer manile vânăt oreşti,
ni le-au ridicat intre noi şi mama noastră: să hoinărim împreună în largul câmpiilor,
pământul. In câteva clipe timpul fuge înapoi dealungulpâraelor de cleştar, să urcăm alăturea
cu paşi de mii de ani, şi ne regăsim o mână culmile. Să pândim cu dragoste viaţa făpturilor
de oameni tovarăşi, deopotrivă intre noi, feriţi negrăitoare, şi să răsplătim durerea şi pierderea
de asprimile nopţii în un adăpost primitiv din pe care o duce glonţul nostru, cu înzecită
vârf de munte. binefacere de pază şi ocrotire.
Tovărăşie frăţească intre vânători, — mult cunoscut şi mai mult iubit. Şi pornim la
dragoste pentru pământul nostru şi pentru drum în frunte cu imaginea vânătorească a
toate vietăţile pe care le ocroteşte, — iată Celui ce a făcut din Carpaţi spinarea unei
gândul, care ne călăuzeşte. ţări, pentru a ne fi pururea, şi nouă şi
l-am zis revistei noastre „Carpaţii",pentru cititorilor noştrii, neuitată pildă de virtute
a înfăţişa imaginea acestui colţ de pământ pe vânătorească.
care vrem să-l cultivăm şi să-l facem şi mai IONEL POP

CU UNDIŢA
de IOAN AL. BRĂTESCU-VOINEŞTI

Oamenii serioşi, oamenii gravi, nu numai că stă atitudine a oamenilor cuminţi faţă de pescarul
nu vor ceti această scriere, dar vor avea şi un zâm­ cu undiţa e de cel puţin nouăzeci de ori la sută
bet de compătimire, aflând că la vârsta mea şi la justificată.
situaţia mea de academician, în loc să mă ocup de Râurile noastre din vechiul regat au fost şi
lucruri serioase, m'am apucat să scriu despre pes­ continuă de a fi atât de pustiite, prin toate mij­
cuitul cu undita. loacele de distrugere, imaginabile: plăşi, năvoade,
Această atitudine a oamenilor gravi şi serioşi mreji, saci, prostovoale, otrăvuri, dinamită, aba­
vădeşte pe deoparte teri de apă; bălţile au fost raclate în mod atât de
disconsiderarea de nimicitor, — încât a devenit în adevăr, din partea
care se bucură la unui om în toată firea, o adevărată nebunie să con­
noi, mai ales în ve­ tinue de a spera, că mai poate prinde cu undiţa un
chiul regat, îndelet­ peşte, care să merite timpul pierdut în aşteptarea
nicirea pescuitului realizărei acestei speranţe. Există în limba noastră
cu undiţa; iar pe de şi o zicătoare în acest sens: Lu peşte de undiţă şi
altă parte vădeşte o cil mămăligă de râşniţă nu se satură omul.
împătrită ignoranţă: Când se limpezesc apele, de îndată ce într'o
ignoranţă a evoluţiei adâncătură s'a semnalat prezenţa a câtorva peşti,
pescuitului cu undi­ gata sunt primarul, popa, învăţătorul, notarul, plu-
ţa, — ignoranţă a tonierul-major, care dacă n'au cartuşe de dinamită,
farmecelor acestei pun câţiva derbedei ai satului să li-i prindă cu go­
îndeletniciri, — ig­ goşi, sau prin abaterea apei. Din fructul acestei is­
noranţă a avantagii- prăvi, bine înţeles, împărtăşesc pe domnul subpre­
lor ei nu numai fi­ fect, sau pe domnul prefect, care sunt încântaţi să
zice dar şi intelec­ aibă la dejun un rasol de mreană, ori măcar o sa­
tuale — şi ignoran­ ramură de eleni, fără măcar să le treacă prin gând
ţă a legăturilor ei cu să se intereseze de cum au fost prinşi.
interesele superioare Eram acum un an cu doui prieteni pe malul
ale statului. Argeşului. După trei ceasuri. în care, cu toate unel­
Da, la noi, mai a- tele noastre perfecţionate, nu prinsesem nimic, un
les în vechiul regat, ţăran care trecea ne spune:
— cu toate că exis­ — De geaba, nu cred să puteţi prinde ceva, că
tenţa multelor lacuri duminica trecută un domn căpitan delà 4 roşiori
din jurul Capitalei a dat aici trei cartuşe de dinamită; a scos cu sol­
putea îngădui pro­ daţii o groază de peşte.
păşirea acestei înde­ Şi dacă acest lucru se poate petrece la câţiva
letniciri, — pescui­ kilometri de Capitală, îşi poate oricine închipui ce
tul cu undiţa e cu se întâmplă în tot restul ţării.
totul disconsiderat, Lacul Snagov, această minune, înaintea cărei
lăsat pe seama lău­ rămân în extaz străinii care-1 vizitează, a fost timp
tarilor, a bărbieri­ de mai bine de zece ani pustiit, raclat cu năvoadele,
lor, a oamenilor cam delà 1 Ianuarie până la 31 Decemvrie. Numai zilele
într'o ureche. Cel ce de geruri năprasnice întrerupeau năvoditul. Şi
e văzut plecând cu această sălbătăcie ar continua şi astăzi, dacă nu da
undiţa la pescuit e Dumnezeu să moară exploatatorul. Ba chiar după
întâmpinat cu un moartea lui s'ar fi continuat, dacă nu intervenea
zâmbet compătimi­ însuşi Regele, pe care eu, exasperat de insuccesul
tor, zâmbetul acor­ repetatelor mele intervenţii pe lângă toţi miniştrii
dat nebunului nevă­ ce se succedaseră la Ministerul de domenii, l'am
tămător. Şi acea- ioan Al. Brâtescu-Voineşti. rugat să intervie.
Da, cerusem tuturor miniştrilor să
puie capăt acelei ticăloşii, mă silisem
înzadar să-i fac să înţeleagă ce nebu­
nie era acea sleire prin pescuire zi de
zi cu năvoadele a unui lac, care nu
era repopulat cu peşte prin revărsă­
rile nici unui fluviu. Unii îmi răspun­
sesem: — „Ei, comedia dracului, de
peştele din Snagov îmi arde mie a-
cuin?" Alţii: — „Da, da, ai dreptate,
am să iau măsuri". Dar legăturile de
rudenie ale exploatatorului cu influ­
ente persoane politice împiedecau lua­
rea oricărei măsuri. Ajunsesem să fiu
primit cu zâmbete de compătimire: —
„Iar cu chestia Snagovului?"
Exasperat, am cerut audienţă Rege­
lui. I-am spus toată chestia, un fel de
rezumat al acestei scrieri. M'a ascultat
cu o bunăvoinţă şi cu o atenţie pentru
care îi sunt adânc recunoscător şi a
dat ordin să se înceteze năvoditul. Re­
zultatul acestei măsuri îl poate con­ Lângă apă învolburată.
stata ori şi cine, informându-se în
localitate de în ce măsură s'a repopulat Snagovul trat în apă, a căzut alunecând pe pietre, şi-a julit
de peşte. Noi, câţiva pescari cu undiţa l'am putut genunchii, şi-a smintit braţul drept cercând să
constata. Interzicerea năvodirei durează deabea de arunce muştele cât mai departe şi acum prăpădit
un an, totuşi, de unde înainte nu prindeam mai se întoarce acasă cu traista goală.
nimic, anul acesta am putut prinde bibani de peste Sunt în răspunsul lui trăgănat: „dee laaa pea-
un kilogram, ştiuci de peste şase şi şalău de peste aşte" o mie de blesteme la adresa celor care i-au
patru. pustiit Bistriţa cu mrejele şi cu dinamita şi desigur
**#
şi câteva înjurături la adresa dumitale, care i se
Pieirea peştilor din râurile noastre, puţinimea pare că i-ai pus in zeflemea întrebarea de unde
lor în lacurile din jurul Capitalei pricinuită de o vine.
pescuire pustiitoare explică de ce pescuitul cu un­
diţa e aşa de disconsiderat, de ce atât de puţini
oameni din clasa de sus sunt pescari. Ne putem Aiurea, în ţările din apus, pescuitul cu undiţa
număra pe degete cei câţiva pescari pasionaţi, care nu e deloc disconsiderat; dimpotrivă e foarte apre­
cu toată neînsemnătatea succeselor noastre şi în­ ciat, mai ales pescuitul sportiv despre care voi
fruntând zeflemelele oamenilor serioşi, continuăm vorbi mai la vale. Ca să-şi facă cineva idee de câţi
această îndeletnicire, atraşi de farmecele ei şi con­ şi ce fel de oameni sunt aiurea pasionaţi pescari,
vinşi de binefăcătoarea înrâurire şi fizică şi sufle­ e deajuns să ia în mână un catalog al uneia din
tească, pe care o exercită asupra noastră. casele mari de articole de pescuit, bunăoară al ca­
Pe malurile Bistriţei, atât de bogată odinioară sei englezeşti Hardy. Numai din înfăţişarea şi din
în păstrăvi, lipani şi lostriţe, somonul ţării noastre valoarea catalogului, care e în acelaş timp şi un
— (aşa se şi chiamă în limbagiul ştiinţific: salmo excelent manual al pescuitului, tipărit pe 400 de pa­
huho, le saumon du Danube) astăzi atât de sleită gini de hârtie velină, admirabil ilustrat, perfect
prin pescuirea cu mreje şi cu dinamită, încât pă­ broşat, o carte care, dacă s'ar tipări la noi în ase­
străvii şi lipanii au pierit de tot, iar prinderea unei menea condiţii, ar costa cel puţin 200 de lei, şi pe
lostriţe (şi tot cu dinamita) e anunţată ca un eveni­ care casa ţi-o trimete gratuit dacă o ceri, se poate
ment, — pe malurile frumoasei Bistriţe, îţi poţi înţelege ce enormă clientelă trebue să aibă casa
procura când vrei scena următoare: Hardy. Ţinând seamă, că aceasta nu e singura fa­
In zorii zilei întâlneşti un pescar pe şoseaua ce brică de asemenea articole, ci că şi în Anglia şi în
merge pe marginea apei. Sprinten şi voios işi poartă Scoţia şi în Franţa şi în Germania şi în Austria şi
undiţa ca un trofeu. Intreabă-1: — „Unde te duci, în toată America sunt zeci de asemenea fabrici, se
măi neică?" — „La peşte" o să-ţi răspundă cu ochii poate pricepe câţi oameni se îndeletnicesc aiurea
plini de bucuria speranţei succesului. Spre seară cu pescuitul. Iar din scrisorile adresate acestor
îl vezi întorcându-se dărâmat de oboseală, purtân- case şi publicate în cataloagele lor, prin care diver­
du-şi ca o grea povoară undiţa în mâna atârnată şii lor clienţi le mulţumesc pentru articolele pro­
de-alungul trupului, par'că ar vrea s'o ascunză de curate, sau le propun ameliorări, se poate vedea
ruşine. Intreabă-1: — „De unde vii, măi neică?" Ai câţi scriitori, publicişti, oameni politici, militari, in­
să-1 auzi răspunzându-ţi în silă: — „Deee laaa pe- gineri, doctori, artişti de toate categoriile, câţi în­
aaşte". Săracul, a umblat toată ziulica. S'a coborât văţaţi şi filosofi de reputaţie mondială sunt pescari
de nenumărate ori la apă, de nenumărate ori s'a pasionaţi.
urcat căţărându-se pe stânci, tot de atâtea ori a în-
La noi, in afara de infima minoritate a câtorva mreana, roşioara, plătica, somoteiul, porcuşorul,
pescari pasionaţi, lumea crede că pescuitul cu un­ aşa se prind, stând pe loc.
diţa a rămas ce era acum câteva mii de ani, anume Dar — şi vorbind tot numai de peştii din râu­
că iei o varga de lemn sau de trestie, — că legi de rile şi bălţile noastre — este o altă serie de peşti,
ea o bucată de sfoară, de capul sforei un cârlig, la în care se cuprind cleanul, bibanul, ştiuca, şalăul,
câteva palme de cârlig un dop, — că te aşezi pe somnul mare, lipanul, păstrăvul şi lostriţa, care
marginea apei, arunci sfoara în ea şi aştepţi cu sunt peşti răpitori, a cărora hrană sunt insecte de
ochii aţintiţi asupra dopului să vezi dacă se afundă, tot felul, animale mici şi mai ales peştii mai mici
ca să tragi. decât ei. Pescuirea lor cu undiţa nu se mai prac­
In realitate pescuitul cu undiţa, ca tot ce este tică şezând jos, ei implică o continuă deplasare: e
pe lumea asta, a suferit o treptată schimbare, care pescuitul sportiv.
încetul cu încetul a transformat o petrecere seden­
tară într'un sport, în cel mai complect sport din Instrumente speciale, la născocirea şi perfec­
câte se cunosc. Americanii, care practică atâtea ţionarea cărora au contribuit oameni de seamă, ca
sporturi: tennis, foot-ball, rugby, golf, box şi atâtea bunăoară celebrul fizician Maxwell, marele filosof
altele, au ajuns la încredinţarea, că nu există nici Herbert Spencer, pentru a nu cita decât două nu­
unul mai complect, care nu numai să puie în miş­ me, se construesc pentru practicarea acestui sport.
care toţi muşchii trupului, dar care în acelaş timp ***
să fie o minunată gimnastică a atenţiei, a răbdărei, Intr'o ţară în care ar exista mulţi pescari spor­
a îndemânării, a simţului pipăitului, a spiritului de tivi n ar trebui să intru în amănunte, la noi însă
iniţiativă, ca pescuitul, — permiţând în acelaş timp unde sunt aşa de puţini, trebue să intru, cu atât mai
minţei să urmărească cu o extraordinară limpe­ mult cu cât unui din scopurile ce urmăresc prin
zime gândurile care o preocupă. De aceea ameri­ această scriere este şi acela de a face adepţi.
canii au făcut legiuiri speciale, — în care se pre­
vede fiecărui cetăţean, care şi-a plătit taxa mică a Uneltele principale şi indispensabile pentru
unui permis de pescuit, dreptul de a pescui cu un­ pescuitul sportiv sunt cele următoare:
diţa în toate râurile, nu numai ale statului, dar în întâi o undiţă. Unii îi zic varga, alţii baston,
râurile aparţinând particularilor, afară de parcu­ bâtă, alţii joardă, alţii rudă. Noi, deşi unii zic un­
rile împrejmuite. Pedepse grave sunt prevăzute diţe şi cârligelor de metal, să nu mai zicem de aci
contra celor ce pescuesc în timp prohibit, pedepse încolo acestora decât cârlige şi să numim bastonul
şi mai grave împotriva celor ce ar încerca să dis­ de care ne servim la pescuit undiţă, cu atât mai
trugă peştii prin otrăvire, dinamitarea sau abaterea vârtos cu cât operaţia la care ne servim de el se
cursului apei. In schimb statul şi-a luat şi-şi înde­ chiamă undit. Un om, care prinde peşte cu un ase­
plineşte sarcina de a repopula apele, dând drumul menea baston se chiamă că undeşte, spre deose­
în ele în fiecare an, la milioane de peşti reproduşi bire de orice alt mod de a prinde peşte.
în crescătorii sistematice. O undiţă bună trebue să întrunească anumite
Pescuitul sedentar se practică încă şi azi pen­ calităţi: să fie flexibilă, uşoară de mânuit şi trai­
tru prinderea peştilor nerăpitori, care trăesc pe nică.
fundul apei şi se hrănesc fie cu ierburi, fie cu lar­ Flexibilitatea ei e de mare ajutor pescarului,
ve, râme, viermi şi diferite materii organice ce se pentrucă anulează efectul sbătăilor şi sforţărilor
găsesc în ape sau sunt aduse de ele. Vorbind de pe care le face peştele prins spre a scăpa. Leagă
peştii din ţara noastră, crapul, caracuda, linul, dumneata cu o sfoară un câine cât de voinic de o
cracă subţire dar flexibilă a unui
pom şi vei vedea, că toate efor­
turile lui de a scăpa rămân za­
darnice, deşi cu un efort de ni­
mic poţi rupe craca între degete.
Astăzi casele mari de articole
de pescuit construesc din bambus
ales undiţe perfecte, la care flexi­
bilitatea şi greutatea sunt atât de
meşteşugit dozate, iar alegerea
materialului din care sunt fabri­
cate e atât de scrupulos urmă­
rită, încât de o undiţă se pot servi
două şi trei generaţii de pescari.
Bine înţeles că durabilitatea u-
nei undiţe, ca a oricărei scule,
atârnă şi de modul cum o între­
buinţează pescarul şi de îngriji­
rea pe care i-o dă. Cele mai bune
şi mai trainice undiţe sunt acelea
al căror lemn e făcut din şase
sau opt şuviţe de bambus, înche­
iate si legate împreună. Unora,
La cotul râului. după cererea clientului, pentru a
le face şi mai trainice, li se re înşirată pe mulinet, e tre­
adaugă în centru şi un fir de cută prin toate inelele undiţei
oţel; dar aceasta s'a dovedit a şi scoasă prin cel din vârful
fi un exces de precauţiune, ca­ ei. Şi sforile sunt de două fe­
re prezintă mai multe desa- luri: unele pentru pescuitul
vantagii decât avantagii. In de-a aruncata, altele pentru
orice catalog de articole de pescuitul cu muşte. Cele din­
pescuit se pot vedea diferite tâi, de o grosime egală dela
sisteme de undiţe. un capăt la altul, sunt făcute
In general undiţele pentru j \ din mătase ţesută şi îmbibată
pescuitul sportiv sunt de două după anumite procedee cu sub­
feluri: unele mai puternice, fă­ stanţe, care împiedică repedea
cute dintr'o singură bucată, lor putrezire. Aceste sfori nu
sau din două, întrebuinţate sunt şi nici n'au nevoie să fie
pentru pescuitul zis au lancer, impermeabile, dar pentru a le
noi să-i zicem de-a aruncata şi asigura o mai lungă trăinicie,
altele mai uşoare, făcute din trebuesc deşirate la întoarce­
două sau trei bucăţi, întrebu­ rea dela pescuit şi lăsate să se
inţate pentru pescuitul cu mu­ usuce bine.
şte artificiale. (Fig. 1 ) .
Sforile pentru pescuitul cu
Cum se poate vedea aceste musca sunt impermeabilízate
undiţe sunt prevăzute din dis­ şi n'au o grosime egală dela
tanţă în distanţă şi la vârf cu un căpătâi la altul. încep cu
nişte inele prin care trece sfoa­ un anumit calibru, care se în­
ra, sau mătasea. Aceste inele
groaşe treptat până la mijloc,
sunt făcute din metal, din por­
de unde scade iarăşi treptat
ţelan, sau din agată. Cele mai
bune sunt cele de agată, pen- până la celalt căpătâi. Motivul
trucă asigură o mai uşoară a- pentru care sunt astfel fabri­
lunecare a sforii prin ele. Un­ cate, e că aici nu ne slujim de
diţele mai au la mânerul lor unelte grele, care prin greuta­
un dispozitiv, prin care se fi­ tea lor pot fi aruncate departe,
ii ci ne servim de nişte musculi-
xează acolo un mulinet, un fel
de scripet, sau de mosor pe i ţe artificiale, foarte uşoare.
care cu ajutorul unei manive­ Ceeace face posibilă aruncarea
le se înşiră sfoara. lor la 15—20 de metri e numai
tí greutatea sforei; iar dacă sunt
A doua sculă necesară este
acest mosor, căruia să-i pă­ mai subţiri la capete, e pentru
hi ca în locul unde ajung pe apă
străm numele de mulinet, care Iii
e iar de două feluri: un fel să fie mai puţin vizibile şi că­
¡i derea lor să plescăie mai pu­
pentru pescuitul de-a arunca­
ta, altul pentru pescuitul cu ţin. Ca şi sfoara întrebuinţată
musca. (Fig. 2 şi fig. 3). la pescuitul de-a aruncata,
In cataloagele de articole sfoara impermeabilă trebue
pescuit se pot vedea diverse si­ uscată cu îngrijire şi spre deo­
steme de mulinete. Mulinetul sebire de cea dintâi, trebuie
e făcut din metal uşor şi tre- unsă cu o unsoare specială ca­
bue proporţionat cu undiţa, re se găseşte în comerţ. Zic
spre deosebire pentrucă cele
mai multe din mătăsurile în-
Fig. 1. trebuinţate la pescuitul de-a
aruncata nu trebuesc unse; —
aşa încât greutatea acum în urmă însă, s'au fabricat sfori pentru pes­
lui şi a sforii ce se cuitul au lancer care cer să fie unse.
înşiră pe el să nu (Va urma).
desechilibreze undi­
ţa, ci să asigure pes­
carului putinţa de a VIZITAŢI
arunca cât mai de­ MUZEUL
parte, cât mai cu
precizie şi cu un mi­ DE
nim efort, muştele
sau sculele legate Ia VÂNĂTOARE
capul sforei. DIN BUCUREŞTI,
Al treilea articol
Fig. 2. necesar e sfoara, ca­ Fig. 3. PARCUL CAROL
IOAN AL. BRATESCU-VOINEŞTI
In munca de organizare a revistei acesteia, fie­ a sufletului lui. In loc de o incidentală colaborare
care zi ne-a adus câte o încurajare: adeziunea, rând am primit încredinţarea că va fi statornic luceafăr
pe rând, a celor mai distinşi autori cynegetici din deasupra casei noastre.
ţara noastră. Dar am socotit o definitivă consa­ Dragostea de natură care ne uneşte, camara­
crare a intenţiilor noastre bune, mai mult: a suc­ deria care dăinuieşte între oamenii largurilor, au
cesului nostru, mâna de îmbărbătare şi ajutor, pe spart zidurile dintre bătrâna şi luminata institu-
care ne-a întins-o dl loan Al. Brătescu-Voineşti. ţiune sălăşluitoare a ştiinţei şi literaturei româ­
Caetul, pe care ni 1-a încredinţat, cuprinde în ca­ neşti şi dintre prea modestul nostru lăcaş.
ligrafia lui mărgelată nu numai o comoară de cu­ Dl Ioan Al. Brătescu-Voineşti ne-a dat aceasta
noştinţe, de simţiminte şi de frumuseţi literare pe inedită lucrare a Dsale, cu gestul şi zimbetul de
care începem acum să o împărtăşim cititorilor no­ caldă prietenie, cu care odinioară, pe malul unui
ştri, dar pentru noi cuprinde mai ales comoara ne­ râu de munte a întins, celui ce scrie aici, o muscu-
preţuită a cuvântului de frate mai mare şi mai în­ liţă cu aripi sure şi trupul cafeniu înviorat de un
ţelept. firicel de aur. O musculiţă, nu cumpărată de-a gata
I-am cerut dlui I. Al. Brătescu-Voineşti cola­ din magazin, ci legată de degetele dibace ale mae­
borarea, sfioşi, cu teama pe care o încerci când strului. Una, nu copiată dintre miile de modele
baţi la uşi pompoase, tu, om în strae săteşti. Noi, o oferite de cataloage, ci plăsmuită din observaţii mi­
mână de preteni, care, fără a avea pretenţii lite­ găloase înodate una cu alta în atâtea ore de vorbă
rare şi cu tot atât de modeste mijloace materiale, şi de întrecere cu prea astutul stăpân a volburelor.
pornim la drum cu o revistă a pădurilor şi a pa­ După cum i-am mulţumit pentru darul de
rador de munte, ceream dar din bogăţia sufletea­ atunci, şi am repetat în gând mulţumirea de câte-
scă a unuia din cei mai mari scriitori români, care ori păstrăvul se repezea nebun la minunata mus­
au trăit vreodată. Ceream scrisul academicianului că, aşa îi mulţumim şi azi, în numele revistei şi
strălucit, a autorului care îşi presară cu atâta grije a umorilor ei, care se mândresc că au în fruntea
şi cu atâta zgârcenie nestematele lui mărgăritare. lor pe neîntrecutul maestru al scrisului şi pe neîn­
Şi am primit mai mult decât puteam nădăjdui. trecutul maestru al undiţei, pe Ioan Al. Brătescu-
In locul unor cuvinte scurte de încurajare, am Voineşti.
primit zeci de file încărcate cu rodul gândurilor şi I.

Reglementarea vânării urşilor


Constatarea unor abateri dela dispoziţiile pen­ tirii, prin prohibirea împuşcării ursoaicei cu pui,
tru reglementarea vânării urşilor, ne îndeamnă să a puilor până la doi ani, precum şi împuşcarea la
medităm asupra mijloacelor, cari să asigure mai bârlog şi acela de a împiedeca negocierea vânării
bine protecţia acestui vânat, pentru a-1 feri astfel lui, autorizaţia de împuşcare neputând fi cesionată
de complecta lui dispariţie. sub nici o formă. Astfel s'a pus capăt afacerilor cu
Prin art. 25 din Legea vânatului se prevede, vânzarea urşilor, mai ales streinilor, cari plătiau
că vânarea ursului este liberă în tot timpul. Acea­ sume fabuloase pentru câte un urs, ajuns o simplă
sta în urma caracterului său de vânat stricăcios, cu marfă de export, proprietarul terenului înţelegând
toată frumuseţea şi cu toată raritatea lui, pe zi ce să dea altă întrebuinţare preţului vânzării, decât
merge tot mai accentuată. S'a simţit însă nevoia de aceea de a-i servi la îmbunătăţirea şi îngrijirea vâ­
a se lua anumite măsuri pentru a nu se distruge natului. Prin aceeaşi decizie se reglementează şi
acest vânat atât de preţios, măsuri restrictive, cari vânătoarea urşilor la hoit, care necesită autorizaţie
au menirea să facă puntea de trecere între libera specială. Becenta Dec. Min. cu Nr. 4668—1932 re­
şi nemărginita lui vânare, îngăduită de Lege pe glementează modul obţinerii autorizaţiilor de vâ­
considerentul de a fi vânat stricăcios şi între ne­ nare a urşilor, hotărând şi aceea, că ursul se va pu­
voia imperioasă, ca măreţia ursului, cu farmecul tea împuşca numai dela doi ani în sus, iar ursoaica
său, să domineze deapururi întinsele păduri ale cu pui mai mici de un an nu va putea fi împuşcată.
Carpaţilor noştri. Aceste restricţiuni au fost con­ Scopul urmărit de dispoziţia referitoare la
cretizate în diferitele Decizii Ministeriale, cari la ocrotirea ursoaicei cu pui şi a urşilor mici, pare
timpul său au emanat sub diferite forme. Astfel greu de atins, căci punerea în practică a acestor
mai întâi s'a oprit vânarea ursului până la noui restricţiuni nu arată în totdeauna rezultatul eficace,
dispoziţiuni în întreaga ţară, prin Dec. Min. No. preconizat de deciziile amintite. Aceasta din motiv,
41473 din 20 Aprilie 1927. Neputându-se menţine că modul de vânare este lăsat la libera alegere a
această oprelişte, fiind contrară prevederilor legii, vânătorilor, din care cauză cu cea mai mare bună-
s'a recurs la restrângerea vânării ursului, mărgi- credinţă şi cu cea mai mare uşurinţă, vrând-ne-
nindu-se aceasta la numărul aprobat de Minister. vrând vânătorii pot călca aceste restricţiuni, că­
S'a dat deci Dec. Min. Nr. 100883 din 27 Oct. 1927, zând în contravenţie. Pronunţarea şi aplicarea pe­
care în afară de restrângerea împuşcării urşilor, depsei lăsând de dorit, la un moment dat restric-
mai urmăreşte şi alte două scopuri: acela al ocro- ţiunea devine iluzorie.
Până acum am avut ocaziunea să constat pa­ există, sunt mai puţin ducătoare la scop.
tru delicte la deciziile de mai sus; una în 1930 prin Nu rămâne alta de făcut, decât de a se recurge
împuşcarea unui urs. sub 2 ani şi trei delicte în la noui măsuri, cari să asigure punerea în aplicare
1932 prin împuşcarea unei ursoaice cu pui mici şi cu rezultat pozitiv a dispoziţiilor restrictive exis­
a doi urşi sub 2 ani. Iată pe scurt împrejurările, în tente cu privire la urşi. Astfel să se încurajeze vâ­
cari s'au săvârşit acestea. nătoarea la pândă a ursului, ca tund cea mai co­
In 1930 toamna, pădurea încă înfrunzită, mare rectă şi singura, care permite a se face cuvenitele
vânătoare în terenul B . Participă vre-o 60 de vâ­ constatări cu privire la „calitatea" ursului, ce ur­
nători, cu mulţi bătăiaşi şi câini. Intr'una din bătăi mează să fie împuşcat. Să nu se confunde însă cu
se găsesc numeroşi urşi, cad mai multe puşcături vânătoarea la hoit, care este de reprobat din mo­
în vânatul gonit de colo-colo prin desişul încă în­ tivele bine cunoscute, dar care — ori cât de neu­
frunzit. Rezultatul: patru urşi, din cari unul sub mană ar fi şi nu tocmai vânătorească, — in scopul
doi ani. La interogare delicventul declară, că i-a ocrotirii vânatului este de prelerat vânătoarei cu
venit vre-o şease urşi, pe toţi văzându-i în desiş ca bătaia, la care nici odată nu se poate şti, cum şi în
urşi mari şi intimidat sau surprins, nu şi-a mai ce anume vânat se trage. Să se dea cu precădere
dat seama, că înainte de a trage, trebuie să con­ autorizaţiuni acelor arendaşi sau proprietari, cari
state precis mărimea ursului, pe care avea să-1 do­ înţeleg să uzeze de acel mod de vânare, care asi­
boare. Cert este, că în desiş, dar mai ales în pă­ gură mai bine protecţia ursoaicei cu pui şi a pui­
durea tânără, vânatul apare mult mai mare, decât lor. A stăvili vânătorile cu bătaia, mai ales pe cele
este în realitate. Proces verbal, judecată şi după în stil mare, pe timp ce pădurea este încă înfrun­
desbateri nu prea îndelungate, luând în conside­ zită, ar fi o măsură salutară pentru viitorul acestui
rare circumstanţe atenuante şi trecutul întotdeauna vânat, admiţându-se astfel de vânători numai, când
corect al vânătorului cu pricina, judecătoria achită. ele trebuiesc făcute, cum ar fi cazul, că într'un anu­
mit loc ursul a devenit păgubitor. Inspectoratele
In i932, acelaş teren încă înfrunzit, aceeaşi de vânătoare ar fi chemate să dea cuvenitele auto­
mare societate de vânători. Bătăiaşi, câini mulţi, rizaţiuni pentru asemenea cazuri urgente şi excep­
vânat mult, puşcături şi mai multe. Rezultatul: 5 ţionale. De altfel acest vânat atât de nobil merită
urşi, din cari o ursoaică cu pui sub un an şi doi să aibă o soarte mai bună, decât să fie împuşcat la
urşi mici sub doi ani. Anchetă. Delicventul cu ur­ uşoarele şi comodele vânători cu bătaia, când ori­
soaica cu pui declară, că n'a văzut decât ursoaica, cărui brânzoi i se oferă pe nimica ocazia să de­
are martor, că aceasta i-ar fi venit fără pui, deşi vină vânător de urşi.
vecinul său o lăsase să treacă fără să tragă, fiind
însoţită de cei doi pui ai săi. Este admisibil, ca puii Ce priveşte autorizaţia de împuşcare a urşilor,
să fi rămas in desiş la câţiva paşi în urma mamei aceasta are să se dea în raport cu abundenţa vânatu­
lor. Dupăce ursoaica a fost doborâtă, puii au mai lui pe teritoriil, pentru care s'a cerut. In legătură
fost văzuţi în căutarea mamei. In aceşti pui au cu aceasta se pune în discuţie criteriul, după care
tras mai mulţi vânători şi având mai multe lovi­ are a se stabili abundenţa urşilor într'un teritoriu,
turi mortale, rămân pe loc nu departe de mama căci este în deobşte cunoscută tendinţa de migra-
lor. Din declaraţiile, luate dela cei ce au tras în ţiune temporală a urşilor, pe care uneori sunt si­
pui, reese, că i-au văzut prin desiş (pădure tânără liţi să o întreprindă odată cu sfârşitul verii, mer­
încă înfrunzită) ca urşi mari. La hotărârea de a gând în căutarea hranei pentru acumularea puterii
trage a mai contribuit o împrejurare de ordin psi­ de a rezista în cursul somnului de iarnă, ce va să
hologic, împuşcarea urşilor fiind limitată la nu­ vie. Aceasta bineînţeles atunci, când în regiunea,
mărul aprobat, vânătorii s'au grăbit să-şi asigure în care ursul este stabil nu se găseşte în anul res­
ursul, fără a zăbovi mult cu constatarea mărimii pectiv nici jir, nici ghindă şi nici altă hrană sufi­
lui. Şi în această chestiune judecata se va pronunţa, cientă. Un bogat rod în ghindă sau jir, care se re­
cum se va pronunţa, dar cert este, că o ursoaică petă la intervale de 2—3 sau mai mulţi ani, adună
cu doi urşi mici, cari aveau dreptul la viaţă, au urşii la un loc din regiuni îndepărtate şi pe când
fost trecuţi pe lumea cealaltă. în regiunea, în care primăvara şi la începutul verii
Am schiţat pe scurt întâmplările de mai sus, s'au găsit urşi, dispar aceştia pentru câtăva vreme
pentru a face constatarea, că dispoziţiile restric­ fără urmă, în altă regiune, cu belşug în hrană, se
tive cu privire la urşi, nu pot fi respectate cu de­ sporesc la un moment dat în mod uimitor. In ase­
plină eficacitate la vânătorile cu bătaia în împre­ menea împrejurări se naşte întrebarea, care e baza
jurările descrise. Vânătorul cel mai corect poate pe care se stabileşte numărul de urşi pentru a fi
să calce una din restricţiuni, căci puii se pot de­ cerut şi aprobat în scopul vânării? Arendaşul sau
părta de mamă, chiar la mică distanţă, pentru a proprietarul dreptului de vânătoare de pe terenul,
nu mai putea fi văzuţi în desiş, ursoaica cade şi pe care în mod excepţional şi numai din cauza
pe urmă se arată puii, cari sunt condamnaţi pieri- abundenţei în hrană s'au adunat pentru scurtă vre­
rii. Astfel fiind, restricţia în vederea ocrotirii ur­ me urşii din regiunile învecinate, va reclama un
soaicei şi puilor în concepţia ei este ideală, dar număr cât mai mare de urşi. Pe de altă parte aren­
pierde din valoare, când împrejurări fac, ca pe daşul, în terenul căruia urşii sunt stabili, dar au
lângă toată băgarea de seamă, aceasta să nu mai emigrat temporal în căutarea hranei, va avea tot
fie respectată. Deşi ursul este vânatul nostru cel dreptul să-şi reclame cuvenita autorizaţie, având
mai scump, în comparaţie cu alt vânat nobil ca posibilitatea să-i vâneze la sfârşitul toamnei sau
căpriorul, cerbul, el se bucură de o protecţie mai primăvara, când se pregătesc să între în bârlog,
puţin asigurată, deoarece măsurile restrictive, cari sau dupăce ies din acesta. Dacă aceasta nu se are
în vedere, pentru aceiaşi urşi se cer şi se dau două depărtate şi găzduiţi aci pentru 6—8 săptămâni. In
autorizaţiuni, — una pentru terenul unde sunt alt teren R. în anul 1926 aceeaşi bogăţie în ghindă
„oaspeţi" şi alta pentru cel, în care ei sunt stabili şi jir face, ca într'o singură bătaie să cadă 6 urşi.
sau îşi au bârlogul. După părerea mea cred, că pro­ Şi câte alte exemple similare nu sunt cunoscute?
cedeul de urmat este cel impus de realizarea pro­ Numărul mare de urşi împuşcaţi la asemenea vâ­
tecţiei acestui vânat: pentru terenul, în care urşii nători, deşi raportat la numărul urşilor aflători pe
îşi au sălaşul lor stabil, autorizaţiunea să se dea în terenul, ce-i găzduieşte, este mic, contribuie la di­
raport cu abundenţa lor, iar pentru terenul, în care strugerea acestui vânat, căci dupăce urşii rămaşi
ei figurează ca „oaspeţi" numărul, ce urmează a pleacă din terenul ce i-a găzduit, mai ajung la puş-
fi aprobat să fie redus la minimul posibil. Punerea cătură în terenele, unde ei sunt de baştină!
în practică a acestui principiu pare, că ar întâm­ Ori cari ar fi măsurile luate în privinţa vânării
pina greutăţi, dar observaţiunile făcute 2—3 ani în urşilor, acestea trebuiesc să fie încununate de dra­
această privinţă vor facilita fixarea acestor împre­ gostea, ce are să nutriască fiecare vânător faţă de
jurări, de cari trebuie să se ţină socoteală. Terenul vânat, iar modul de a se reglementa pe sine, impus
B . de care vorbiam este un bun exemplu al celor de această dragoste şi nu de frica legii, va fi cea
constatate mai sus. Teren uşor cu păduri de stejari mai bună chezăşie, că acest vânat va găsi în vână­
şi fagi, care însă nu pot servi ca adăpost stabil pen­ tor în acelaş timp şi pe cel mai bun ocrotitor al său.
tru nici un urs, întruneşte la intervale de 2—3—4
ani, după cum se repetă bogăţia în rodul ghindei Prof. DRAGOŞ NAVREA,
sau jirului, sumedenie de urşi veniţi din regiuni în­ Inspector de vânătoare.

însemnări despre urma vânatului


de MAIOR C. ROSETTI-BĂLĂNESCU

In literatura noastră vânătorească subiectul însă că am avut prilej să examinez urme de porci do­
atât de interesant al urmelor vânatului, cu învăţă­ mestici sălbătăciţi şi curciţi cu mistreţi, într'unul
mintele, interpretarea şi deducţiile ce se pot trage din ostroavele Dunărei, unde orice deosebire era
din ele pentru vânătoare, este încă virgin mi se aproape cu neputinţă din acest punct de vedere.
pare, şi aşteaptă să fie despicat în amănunţimi, cu Porcul domestic apasă întotdeauna în partea din
toată bogăţia de observaţiuni urmă a unghiei, în toc; mi­
ce se poate desprinde din- streţul apasă în vârful unghi­
tr'o astfel de temă. Scriu în­ ei. Pintenii ce se găsesc pe
semnările de mai jos, culese dosul piciorului, la porcul
mai de mult, cu gândul că domestic sunt puţin depăr­
vor putea fi folositoare uno­ taţi şi înţeapă în pământ
ra, dar mai cu seamă în spe­ doar cu vârful, pe când la
ranţa că vor decide, poate, mistreţ sunt mai largi, mai
pe unii din vânătorii noştri mari, mai depărtaţi şi se im­
calificaţi să reia, să trateze primă pe pământul favora­
şi să complecteze cu mai bil ca două porţiuni dintr'un
multă competenţă decât am corn de lună nouă. Cu cât
putut-o face eu, chestiunea mistreţul îmbătrâneşte, pie­
aceasta atât de pasionantă. lea care susţine aceşti pin­
Paginele revistei „Carpaţii", teni destinzându-se, pintenii
destinate cu deosebire vâna­ se lasă mai în jos: depărta­
tului mare, îmi apar ca cele rea între ei şi toc se micşo­
mai indicate pentru un ast­ rează; cu cât un mistreţ are
fel de studiu datorit colabo-
pintenii lăsaţi şi deci mai im­
rărei vânătorilor noştri ex­
primaţi în pământ, cu atât
perimentaţi.
trebue să judecăm că e mai
In cele ce urmează se vor în vârstă. Pielea dintre pin­
găsi câteva însemnări despre teni şi toc se încreţeşte şi ea
urma mistreţului, cerbului, cu sbârcituri transversale,
căpriorului şi lupului. cari îşi lasă urma pe sol fa­
MISTREŢUL. Urma mis­ vorabil: putem să ne dăm
treţului seamănă cu a por­ seama dacă mistreţul a că­
cului domestic. Dar unghiile rui urmă am găsit-o este în
porcului domestic sunt mai vârstă, după adâncimea ace­
cărnoase, mai moi şi mai des­ stor sbârcituri întipărite pe
picate, pe când ale mistreţu­ pământ.
lui sunt tari şi strînse. Notez Urmă de vier bătrân. (% mărime naturală)
Porcul domestic are, în general, unghia mai poi puţin înlăuntrul celui dinainte, sau cel puţin
uzată, mai rotundă şi mai mică decât mistreţul. Alt pe toc. Când însă e aproape să fete, scroafa se des­
caracter al urmei mistreţului este că urma picioru­ parte de ciopor — şi cum mărimea pântecului o
lui dinainte e mult mai mare ca cea a piciorului face să-şi depărteze picioarele dinapoi, urma ei
dinapoi. Infine, lucru ce trebue cu grijă observat, poate fi confundată cu a vierului. Ne putem feri
este că mistreţul are mersul regulat: pune mereu de greşeală dacă amintim că scroafa are urma di­
piciorul dinapoi pe toc şi napoi cam tot atât de mare
puţin în afara urmei lăsată cât şi cea dinainte, că
de piciorul dinainte. Dealtfel urma ei este mai lungăreaţă,
regularitatea aliurilor e o că pintenii aproape nu ating
constatare constantă pentru pământul, că merg cu un­
mai toate animalele sălbati­ ghiile mai deschise decât vie­
ce, în opoziţie cu ceeace se rul, că îşi lasă urina peste
constată la animalele dome­ excremente. Un bătrân vâ­
stice. Mi se pare că urmă­ nător cu care am umblat du­
toarele 3 observaţiuni pot fi pă mistreţi în munţii Vran-
date ca regule aproape ge­ cei, pretindea că nu se în­
nerale: şeală niciodată asupra sexu­
1. Animalele domestice lui dedus după urmă, la por­
merg cu degetele (sau un­ cii mari-
ghiile) răsfirate; sălbatecele Ca şi porcul domestic, mi­
dimpotrivă, merg cu degete­ streţul râmă, dar mai puter­
le strânse, apasă mai puţin nic, mai adânc şi putem câte­
în toc şi nu ating pământul, odată să ne dăm seama de
ca să zic aşa, decât în vârful mărimea lui după urma râ­
degetelor. Rezultă că urma tului din râmăturile adânci.
lăsată de ele e mai lunguiaţă, De observat că în general
mai strâmtă, cu deosebire mistreţul când răscoleşte ast­
spre vârf. fel pământul face râmătura
în linie dreaptă, pe când por­
2. Picioarele dinainte la a-
cul domestic râmă puţin ici,
nimalele sălbatece se desvol-
puţin colo, la stânga şi la
tă mult mai repede ca cele
dreapta. In culturi, porcul
dinapoi; diferenţa aceasta se Urmă de cerb, mărime naturală.
domestic se mulţumeşte cu
măreşte pe măsură ce ani­
destul de puţin; mistreţul distruge enorm.
malul îmbătrâneşte. Deci urma lăsată de picioarele
dinainte va fi mult mai mare decât cea lăsată de La scăldătoare unde se tăvăleşte în noroi se
picioarele dinapoi. poate observa câteodată urma întreagă a trupului,
3. Infine, o altă observaţie care indică anima­ dându-ne indicaţii preţioase asupra taliei. Ades,
lul sălbatec, este că acesta are pasul, mersul, egal, când iese din băltoacă se freacă de copacii vecini
regulat, când umblă în linişte. Paşii sunt de aceeaşi şi putem după înălţimea urmei de noroi lăsată pe
lungime: pune constant piciorul dinapoi la aceeaşi trunchiuri, să deducem despre mărimea lui.
depărtare sau înaintea, sau îndărătul sau în latura
In fine, vom aprecia că un mistreţ e cu atât
urmei lăsată de piciorul dinainte. Cele domestice
mai în vârstă, cu cât excrementele sunt mai mari
n'au aliuri constante: pun piciorul dinapoi când
înainte, când în lături, când înapoi, schimbând şi mai groase.
mereu locul urmei piciorului dinapoi faţă de urma CERBUL. Ca toate animalele cornute, cerbul
piciorului dinainte. are copita despicată. Talpa e scobită, aşa că lasă
Să ne întoarcem la mistreţ. de jur împrejurul copitei o margine în relief. Cât
Câteodată se observă câte o defectuozitate în timp cerbul nu şi-a ajuns talia definitivă îi creşte
urma mistreţului: o unghie, la unul din picioare, şi unghia. Pe de altă parte, cu cât umblă mai mult,
mai lungă decât cealaltă şi încovoiată ca un cioc: unghia care în tinereţe era ascuţită, se uzează şi se
e un indiciu care ne poate ajuta ca să nu-i pierdem rotunjeşte în fiecare an mai mult. Marginele în
urma, dacă ia un moment dat, urma i se amestecă relief ale copitei se tocesc şi ele şi devin mai puţin
cu altele. tăioase şi mai largi, tinzând spre acelaş nivel cu
Se poate deosebi după urmă vierul de o scroa­ talpa. Pintenii cari se găsesc pe dosul piciorului,
fă? Până la un punct. Obişnuit scroafele stau la cu toate că se tocesc cu vârsta, iau proporţii mai
un loc, în ciopor, pe când vierul, dela 2 ani, merge mari şi lungindu-se, vârfurile lor ajung aproape de
de regulă singur, afară de timpul împerechierei. toc. Aşa că decâteori vom da peste o urmă mare,
Avem deci un indiciu general care deosebeşte cu unghile rotunjite, cu marginile şi tocurile tocite,
scroafa de vier: turma, cioporul. Pe de altă parte cu pintenii jos, vom putea deduce că am dat peste
scroafa are piciorul mai lungueţ, pintenii mai sus un cerb bătrân. Totuşi, trebuie ţinut seama că în
şi mai puţin deschişi — pe când vierul, silit să-şi ţinuturile umede unghia rămâne lungă, scobită şi
deschidă picioarele dinapoi din pricina testiculelor, netocită mult timp — şi invers în ţinuturile pie­
pune mereu piciorul dinapoi puţin în afara celui troase şi râpoase. Aşa că un cerb bătrân poate avea
dinainte, scroafa dimpotrivă, pune piciorul dina- unghie de cerb tânăr în primul ţinut şi viceversa
în al doilea. Nu ne putem deci călăuzi numai după şi-a schimbat coarnele, le freacă de copaci ca să le
un singur criteriu. cază pieliţa cu care sunt încă învelite — şi lasă
Ceeace trebuie luat mai ales în seamă este ra­ astfel urme după cari putem lua cunoştinţă de pre­
portul între mărimea unghiei dinainte faţă de cea zenţa sa.
dinapoi. Picioarele dinainte sunt mult mai desvol- Cerbul se odihneşte într'un loc retras, unde
tate ca cele dinapoi, având a susţine o greutate se întinde pe burtă. Urma trupului pe iarbă ne
mare. Cu cât urma dinapoi va fi mai mică compa­ poate indica mărimea lui. înainte de a se odihni
rativ cu cea dinainte, cu atât cerbul este mai în are obiceiul să urineze chiar pe locul unde se va
vârstă. Ciutele, cari n'au partea dinainte atât de lungi. Ciutele sunt mai curate. Dacă pipăind cu
desvoltată, nici coarne, şi cum o bună parte a anu­ mâna găsim umed locul unde s'a odihnit putem fi
lui au crupa supraîncărcată de sarcina puiului ce siguri că a fost cerb.
poartă, au toate picioarele aproape la fel de des- In fine se mai poate recunoaşte după excre­
voltate. Sunt însă ciute sterpe, la cari picioarele di­ mente. Cei bătrâni le au mai formate, mai îacre-
nainte se desvoltă destul, şi ar putea fi confundate ţite, mai grele.
după urmă cu un cerb până la 2—4 ani. Ne vom
CĂPRIORUL. Este mai greu de deosebit urma
aminti că ciutele au întotdeauna unghile ascuţite,
ţapului de a caprei. Se poate spune că ţapul are to­
marginile tăioase, pintenii mici şi înţepând pămân­
curile mai mari, unghia mai rotundă şi mai puţin
tul drept în jos, mersul neregulat.
tăioasă. De altfel, este o observare aplicabilă ace­
Cerbul în vârstă are aliuri lungi şi regulate: stuia ca şi cerbului: ţapii, chiar cei tineri, merg cu
partea de dinainte a unghiei dinapoi e mai întot­ unghiile picioarelor dinapoi mult mai închise, mai
deauna aşezată pe tocul urmei dinainte. Are pin­ strânse. Caprele dimpotrivă, merg cu ele deschise.
tenii lungiţi în jos, unghiile bine strânse. Cerbii ti­ In locurile unde găsim pământul sgâriat cu un­
neri merg cu unghiile dinapoi strânse bine, dar ghia, arată că a fost ţap.
cele dinainte deschise. N'au aliuri aşa de regulate
ca cei bătrâni: câteodată pun piciorul dinapoi lân­ LUPUL. Cu toate că laba lupului seamănă mult
gă cel dinainte, alte ori înlăuntru sau îndărăt. Ciu­ la prima vedere cu a câinelui, dar urma lăsată pe
ta merge întotdeauna cu unghiile, de la toate pi­ pământ este destul de deosebită. Partea dinapoi,
cioarele, deschise şi cu aliuri neregulate. Dar când tocul, are forma unei inimi şi e mai mare, mai
sunt pline, pun piciorul dinapoi constant în afara largă şi mai ales mult mai desprinşi de restul picio­
urmei dinainte. rului, decât la câine. Degetele din lături sunt mult
Dacă nu găsim urmă bine vizibilă, să căutăm mai scurte ca celelalte două din mijloc şi se des­
de aproape pe pârtia lăsată de cerb prin desiş, chid puţin în afară. Cele două degete din mijloc
unde pământul e mai umed. De foarte multe ori sunt mai alungite şi strânse unul de altul. Laba
vom găsi imprimată în frunze, câinelui lasă o urmă aproape
în muşchiu sau iarbă, urma ne­ rotundă, iar degetele dela mij­
lămurită a cerbului. Cum cei loc nu sunt mult mai lungi ca
bătrâni sunt grei, putem jude­ cele din lături. Ghiarele lupu­
ca după adâncimea urmei ce­ lui sunt mai groase. Urma pi­
va despre mărimea cerbului, ciorului dinainte e mult mai
iar din distanţa dintre urme mare decât a celui dinapoi, di­
ne dăm seama de aliuri. Iar ferenţă foarte aparentă la lup
după cum este iarba culcată comparativ cu câinele.
sau călcată, vedem sensul în Lupul are aliuri regulate:
care mergea. Dacă nu e iarbă, pune, la pas, piciorul dinapoi
ci frunze, punem două degete în urma lăsată de piciorul din­
în groapa lăsată de copită şi
ainte. La trap, urma dinapoi
recunoaştem partea cea mai a-
se găseşte cam la 3 lărgimi de
dâncă, care corespunde cu vâr-
iui unghiei: în acel sens mer­ deget de cea dinainte. Câinele
gea deci cerbul. n'are aliuri constante şi merge
cu degetele desfăcute.
Să nu neglijăm să ne uităm Urma lupoaicei se deosebeş­
dacă cerbul intrând în desiş te întrucâtva de a lupului pen-
n a rupt sau îndoit cu coarnele trucă are degetele mai puţin
crăci, ramuri, frunze, cari ne cărnoase; degetele laterale sunt
pot da indicaţiuni asupra des- mai strânse de cele din mij­
chiderei coarnelor — şi deci Urmă de ciută bătrână, mărime naturală. loc, aşa că urma apare mai
a taliei. lungăreaţă. Ghiarele sunt în­
Dacă găsim că animalul s'a oprit ca să roadă totdeauna mai ascuţite şi mai puţin tocite.
coaja unui copac şi că urma dinţilor pe trunchiu Lupoaica rar se întâmplă să nu pună, ca şi lupul,
este în sensul înălţimei copacului, urma e de ciută, urma dinapoi în cea dinainte; dar dacă e plină sau
căci cerbul, din pricina coarnelor, nu poate roade cu pui, când ţâţele umflate cu lapte o sileşte să
în sezonul când e interesant pentru noi decât trans­ depărteze picioarele dinapoi, lupoaica pune picio­
versal. (Să adaog că observaţia aceasta nu s'a do­ rul dinapoi puţin în afara urmei celui dinainte.
vedit exactă, într'un prilej, unic e drept, constatat In fine, diferenţa între piciorul dinainte şi cel dina­
odată în munţii Maramureşului). După ce cerbul poi e mai puţin remarcabilă ca la lup.
ţin păr — deşi regula nu
e 0 1 1 1 1
. mW*? tfP^"
c ^ ^ Mai degrabă
r
W&9 ' ne dau unele indicaţii în­
tre lup şi lupoaică: cel
dintâiu le depune aproape
întotdeauna pe vreo ri-
b) ţgjg ţ«§ %ţ£ f£fc lî« f|j;t dicătură, piatră, ciot, tari
* şi compacte; lupoaica le
depune oriunde, dealun-
gul drumului sau aiurea, şi
. ţ^J, mai moi. Şi unul şi cealal-
c
' " ^ tă, cum fac şi câinii ade-
sea, aruncă pământ cu pi-
^ cioarele dinapoi, râcăind
• } ,
u r m ă d e b ) u r m ă d e v u l " a s t f e l pământul cu ghiare-
c ) u r m ă d e c â j n e -

le; la lupoaica racaitura


Povestea că mai mulţi lupi mergând unul după e mai superficială, iar unghiile mai subţiri şi mai
altul potrivesc paşii ca să caice toţi în aceeaşi ur- ascuţite sgârie pământul, dar nu-1 brăzdează ca lupul,
mă, rămâne poveste. Am scris altă dată, după ob- Lupul ca să-şi mănânce o pradă mai mare se
servaţii precise, despre această legendă repetată de lungeşte, ca şi câinele, pe burtă. Alte ori ia această
nenumăraţi autori, unii după alţii. poziţie ca să-şi pândească prada. Urma ce o lasă
Excrementele lupului, albicioase, se deosebesc atunci, pe zăpadă mai ales, ne dă indicaţii asupra
de ale câinelui prin aceea că mai întotdeauna con- mărimei lui.

M O A R T E CHINUITA
de Col. L retr, H. v. BOMCHES
0 umbră se prelinse pe deasupra bruşilor po- bine de zece minute zmulse uliul penele, — zece
rumbiştei tăiate. Abea perceptibilă. Deodată icni, minute fără sfârşit, îngrozitoare. Acum însă se
pentru un moment, în înălţime, ca apoi să cadă la adânci pliscul ascuţit în carne şi scoase o bucăţică,
pământ ca o săgeată. Se pironi în vârful unui co­ din pieptul trupului care se întindea chinuit şi în­
tor tăiat. Dreaptă, nemişcată, ca un ţăruş. Abia cepuse S a tremure uşor. Din nou un piuit răguşit,
pentru o minută-două, ca apoi să se mute, din nou o neputincioasă şi slabă zvâcnire din aripi.
pentru scurt timp, în vârful unui alt cotor. Când Iarăşi a zmuls o zdreanţă de carne din trupul
păru că se prăbuşeşte de nou la pământ, se înăl- însângerat şi zguduit de spasmuri. Durerea se în­
ţară din mohor câteva potârnichi cu un speriat zeceşte când oţelul ciocului se adânceşte în carnea
„prriik, prriiK" ca în acelaş moment să săgeteze în moale şi rupe din ea. Inima bate încă puternic,
urma lor umbra, să înhaţe pe una din ele şi să se prin ciocul deschis şi neajutorat răsuflarea fier­
aşeze cu ea la pământ. Un porumbar (Astur palum- binte scoate din piept din când în când câte un
barius)! vaet slab.
Unghiile lungi, agere ca nişte ace de oţel, ale Ucigaşul rupse acum grăbit încă o bucată şi
degetelor dinapoi se afundară adânc în spatele tru­ încă una, din rana sfârticată, plină de sânge, adân­
pului fraged de potârniche, pe când celelalte ghiare că. Fără milă se înfipse din nou şi iar de nou cio­
se ancoraseră solid în piept. cul dinţat, în vreme ce ghiarele pironeau prada ca
Stătea mândru deasupra pradei şi spiona din prinsă în fiare. Deodată ţipă potârnichea năduşit,
ochi în toate părţile. Biata potârniche, făcea încer­ din piept îi ţâşni un fel de sughiţ năbuşit: uliul îi
cări desperate să scape de arsura durerii din trup, rupse un oscior şi îi smulse o bucăţică din el.
de moartea îngrozitoare care o aştepta. Inima îi Prada îşi roti neputincioasă capul, tremură din tot
svâcnea, din ciocul deschis ieşea repede răsuflarea trupul şi mai bătu odată slăbită din aripi.
fierbinte. La fiecare mişcare îi răspundea un jun- Din miezul trupului îi scoase acum un ciucurel
ghiu de nouă durere, sfâşietoare şi totuşi mai blân­ de măruntae, roşii închise, picurând de sânge. încă
dă decât gândul morţii prelungite, chinuite. un spasm de moarte, un tremurat lung prin trupul
Uliul părea încredinţat că e în deplină sigu­ torturat, — ochii s'au închis obosiţi, p a r c ă durerea
ranţă şi începură a zbura primele pene din pasă­ nevăzută ar fi mai uşoară, — se deschiseră apoi
rea osândită. Zmulse de trei ori, de patru ori cu largi, înspăimântaţi, când chinuitorul mai zmulse
ciocul ascuţit şi de fiecare dată îi răspundea câte o părticică roşie din viaţa care se scurgea...
a tresărire a potârnichii, câte un piuit răguşit, îne­ Atunci — în fine, — prea târziu pentru făp­
cat în durere. tura chinuită, — bufni de undeva o puşcătură şi
Răpitoarea căuta din vreme în vreme împre­ ucigaşul cu atâtea vieţi pe suflet, se nărui alăturea
jurimile, atentă şi continua să zmulgă. Se desprinse de ultima lui victimă.
o bucăţică de piele. Capul victimei se întoarse în Când sosi vânătorul, uliul era mort. Potârni-
dreapta şi în stânga, aripile îi bătură pământul, ne­ chia murea cu ochii închişi, cari şi-au luat rămas
putincioase, încătuşate. Cu mici întreruperi, mai bun pentru totdeauna dela întinderile lumii acesteia.
CREPUSCUL
S'o spunem dela început: este vorba de cre­ In domeniul pescuitului e încă totul de făcut.
pusculul nostru. Crepusculul ideii şi al realizării. In această direcţie tindem să creiem baze sănă­
Crepusculul existenţii noastre! toase, cari să asigure o evoluţie continuă şi nestin­
Suntem pe vechiul continent ţara cea mai bo­ gherită. Posibilităţile naturale ne sunt şi aci, — pe
gată în vânat şi totuş cea mai săracă în produsul ambele versante carpatine, — cu totul nelimitate.
intelectual al vânătoarei, — în literatură vânăto- In fine problema chynologică şi chynoteeh-
rească. La fel, — dacă nu chiar mai pronunţat, — nică se prezintă şi mai complexă şi mai presantă.
ne situăm din punctul de vedere al pescuitului. Cât Complexă, fiindcă în acest dojkieniu nu sunt inte­
despre câini, ne este groază să-i dăm drumul tocu­ resaţi numai vânătorii, ci toţi locuitorii ţării şi
lui pe hârtie. Ajungă-ne constatarea că hrănim în toate clasele sociale. Alături de scara evoluţiei uma­
proporţie cu numărul locuitorilor cel mai mare nu­ ne a evoluat şi câinele. Climatul, necesităţile şi ocu-
măr de câini, — că avem cel mai mare procent de paţiunile umane felurite şi mediul social care a
victime ale turbării, atât la animale cât şi la oa­ creat varietăţile şi tipurile umane au creat şi ra­
meni. Cazul recent al celor 5 medici dela Cernăuţi sele şi varietăţile canine, în virtutea adaptării in­
este edificator, deşi de un dramatism tragic! Şi time a acestui animal la tovarăşul său de exis­
aceasta într'un timp, când în Anglia turbarea nu tenţă: omul.
mai este cunoscută decât doar' din cărţi şi labora­ Alt câine îi trebuie ciobanului, altul vânătoru­
toare. Şi totuş, — paradox, — n'avem câini. lui, altul poliţistului, jandarmului şi grănicerului»
Acesta este tabloul sumbru ce ni se înfăţişează altul gospodarului, altul femeii elegante şi altul
In momentul în care „Carpaţii" pleacă la drum! bătrânului cu auzul şi vederea slăbită, trăind sin­
O mohorâre generală, o ceaţă deasă ce se lasă gur, părăsit, în unica societate a căţeluşului său. Tu­
grea, rece şi inpenetrabilă peste marginile întregu­ turor câinele le este tovarăşul cel mai ataşat, prie­
lui orizont, — ceaţa indiferentismului. Dar tocmai tenul cel mai devotat, servitorul cel mai credin­
acest orizont vrem să-1 animăm, să străpungem cios, apărătorul şi paznicul cel mai vigilent şi mai
ceaţa, să spargem ghiaţa, să înviorăm tot ce este curajos, — indiferent soiul, rasa, mărimea şi pute­
între limitele lui cu un val de căldură emanată de rea lui, — cu singura condiţie: să i se asigure de
sufletul, pulsaţia şi vitalitatea noului nostru or­ stăpân o viaţă conformă, — o viaţă canină.
ganism. Dar, — biet tovarăş de totdeauna, — numai de
Vom reuşi? o viaţă canină nu a avut şi nu prea are parte.
Da! Fiindcă vrem şi suntem mulţi cari vrem! Ori este „umanizat", crescându-se şi ţinându-se
Vrerea tuturor se manifestă de pe-acum prin- cu totul neconform cu structura lui fizio-bio- şi
tr'un mănunchi de nenumărate raze răsleţe, ce răs- psychologică, fapt ce are ca urmare o degeneres­
bat la noi din toate unghiurile ţării, iar noi, — centă a caracterului, caracteristicelor şi aptitudini­
oglindă fidelă, — le vom reflecta mai intense şi lor sale, — ori a fost lăsat cu totul în părăsire pe
concentrate, constituind focarul de lumină. drumuri publice, străzi şi maidanuri devenind un
Aceasta ne este chemarea, acesta ne este pro­ paria, — o plagă socială pentru avutul şi pentru
gramul. Să fim organul de comunicaţie între loţi sănătatea locuitorilor.
cititorii noştri, cari sunt tot atâtea forţe vii ce au Asociaţia chynotechnică R. R. P. C. activează
activat până acum în mod disparat. Să fim regula­ de aproape un deceniu pe acest teren, — totuş vas­
torul spontan al întregii lor activităţi sportive în tul domeniu de care se ocupă trebuie încă desţe­
domeniul celor trei predilecţii ce le-am înscris pe lenit în întregime, — căci lipsa unui organ de pu­
frontispiciul nostru, asigurând colaborarea şi coor- blicitate care să trezească interesul şi înţelegerea
donându-le activitatea, astfel ca elementul motric în marele public a împiedecat-o dela realizarea
sportiv şi pasional individual să se prezinte în re­ unui progres apreciabil.
zultantă ca un factor economic de primul rang, Trăim încă tot în ţara în care reproducţia ca­
meritând din plin această situaţie. nină este liberă şi spontană; unde întâiul cuib este
Profesori şi discipoli, cititori şi colaboratori, rău şi trebuie aruncat; unde câinele „de rasă spe­
constituim împreună Universitatea liberă a acestor cială" se obţine prin curcirea etalonilor de rasă
sporturi, instruind şi instruindu-ne reciproc. pură; unde câinele bun trebuie să fie negru în ce­
In domeniul vânătoarei şi al ocrotirei vânatu­ rul gurii; unde câinele de aret trebuie să execute
lui suntem ca practică vânătorească la nivelul ţă­ comanda „pil"; unde copoiul „aduce" vânatul la
rilor ce ne'nconjoară, — ca vânat şi posibilităţi de puşcătură; unde turbarea nu o ia prin infecţie, ci
desvoltare avem o incontestabilă superioritate, su­ endemic, — fie din lipsa de apă, fie din mâncarea
perioritate ce nu ne servă mult, fiindu-ne posibili­ prea fierbinte; unde jigodia trebuie să o facă
tăţile financiare reduse, având o organizare lacu­ fiecare câine până la un an, iar odată trecut de
nară şi mai mult pe hârtie decât efectivă şi o lite­ un an nu o mai poate face; unde câinele ciobănesc
ratură cinegetică abia incipientă. Activând cu toţii german (zis eronat „câine lup"!) este numai atunci
pe acest ultim tărâm, avem credinţa, că vom reuşi veritabil, dacă provine din bastardarea dintre lup
să realizăm o cunoaştere şi o colaborare reciprocă. şi câine; unde, — biet carnivor!, — dacă i se dă
Unindu-ne astfel forţele şi posibilităţile materiale carne crudă se îmbolnăveşte, sau — în cazul cel
şi morale vom reuşi să ne complectăm şi celelalte mai fericit, — face urdori la ochi; (toate canidele
lipsuri. mănâncă oile şi iepurii numai la grătar!) unde
câinii din anumite rase trebuie să se nască cu co­ Avem astfel un domeniu prea vast, subiecte
zile şi urechile ciuntite, — după şablon —; unde se inepuizabile, cari nu pot fi tratate de-odată, nici
crede că împerecherea se face în tot cursul anului pe câteva coaie de tipar.
şi în orice moment, — dar nu se ştie precis ce du­ Cari anume să le tratăm, în ce ordine de pre­
rată are graviditatea canină, — şi câte şi mai câte cădere şi cărei ramuri din cele trei să-i dăm o des-
enormităţi şi bazaconii. voltare mai amplă ne-o vor indica cititorii, — fie
Şi aceste aberaţii le susţin „cunoscătorii" şi prin colaborare activă, — fie prin simple cărţi po­
„experţii" tn cele chinologice! ştale, indicându-ne care domeniu îi interesează mai
Iată mai sus, — pe nerăsuflate, — o sumedenie mult, pentru a fi puşi astfel în situaţia de a cu­
de subiecte cari vor trebui tratate, — împreună cu noaşte exact dorinţa cititorilor noştri, interesul lor,
altele, cari constitue toate alfabetul chynotechniei — căci deviza noastră este:
pentru ca abia pe urmă să putem desvolta şi su­ „Nu cititorii sunt ai revistei, — ci „CARPAŢII"
biecte chynologice propriu zise, căci nu se poate aparţin cititorilor!"
face matematică superioară fără cunoaşterea tabe­
lei de înmulţire. Cpt. E. CĂLUGĂRU.

Observaţii şi constatări practice a s u p r a L e g e i


pentru r e g l e m e n t a r e a v â n ă t o a r e i
Este indiscutabil că legea românească consti­ vor fi trecute în textul contractului. Faţă de aren­
tuie una dintre cele mai succese legiuiri cunoscute dările prin bună învoială să i se îngăduie un ter­
pe întreg continentul. Lacunele inerente ori cărui men fix pentru a-şi prezenta Primăriei contesta-
început — evident — se ivesc şi aici şi această stare ţiunea sa.
de lucruri este agravată prin faptul, că ne lipseşte După încheierea contractului să nu se mai ad­
Regulamentul de aplicare, care îşi întârzie încă mită nici un fel de schimbare pentru întreg timpul
apariţia. de executare. Aceasta şi din motivul, că arendaşul
Voi încerca să aduc succesiv în discuţie unele nici nu poate şti, dacă pe terenul respectiv se gă­
probleme, de care personal m'am împiedecat în sesc astfel de excepţii, ori nu.
practica vieţii vânătoreşti şi pentru rezolvirea că­ Proprietarul, vânător în înţelesul adevărat al
rora nu găsesc nici un text de lege şi nici vre-o cuvântului se va putea uşor îngriji la timp de în­
deriziune ministerială, care ar putea fi în măsură deplinirea acestor formalităţi, care nu reclamă nici
de a clarifica situaţiunea şi raporturile. cheltuieli şi nici muncă. Iar dacă ulterior arendării
Art. 3 din Lege tratează dreptul de vânătoare se va trezi vânător, dovedeşte, că vrea să urmă­
al proprietarului cu restricţiunile fixate în ceiace rească alte scopuri, străine de spiritul corect al vâ­
priveşte întinderea fondului de 1000 respective lud nătoarei, ca sport şi pasiune nobilă.
hectare. Dacă nu se va proceda în acest fel, arendaşul
Se pune întrebarea: se pomeneşte într un moment dat, că din terenul
1. dacă proprietarul depozitar al acestui dr>ot arendat legalmente, pe urma constituirei unor ne­
excepţional (o reminiscenţă cu gust feudal) este numărate terenuri individuale nu îi mai rămâne
obligat, — cu ocaziunea arendării prin licitaţie a nimic, decât contractul „aprobat" de toate auto­
terenului comunal să-şi anunţe Primăriei compe- rităţile.
tinte dorinţa sa de a constitui teren separat de vâ­ ION VICTOR VANCEA,
nătoare? Este el obligat în cazurile de arendări prin
hună învoială să purceadă la fel pe cale de contes- Inspector de vânătoare, Alba.
taţiune în limita unui termen fix?
2. arendaşul de bună credinţă al întregului te­
ren comunal este obligat să respecte în timpul de
executare a contractului constituirea ulterioară de E p i g r a m ă
terenuri individuale, dacă proprietarul ar dori în- Tovarăşilor mei dela Sovata:
tr'o bună zi să-şi exercite acest drept? vânători cu renume, avocaţi distinşi,
întâlnim cazuri concrete, când autorităţile sunt parlamentari şi .... oameni de lume.
puse la încercări complicate în această materie. In
lipsa unui text de lege precis, suntem nevoiţi a re­ — Pentru voi viaţa 'ntreagă-i o veşnică vânătoare
Şi uitaţi că râvna voastră, poate că pe mulţi îi doare.
zolvi chestia pe calea logicei. In pădure vânaţi cerbul, ursul, ba chiar şi mistreţul,
Eu cred aşa: proprietarul să fie obligat pe lân­ Acasă vânaţi clienţii, cari au să plătească preţul
gă sancţiunea decăderii ca, cu ocaziunea licitaţiu- Unei plăceri costisitoare; .... iar la ţară ziua toată
Faceţi goană după voturi pentru preamărita „roată".
nilor să-şi manifeste dorinţa în mod concret de a In Parlament vânaţi aplauze şi-aprecieri măgulitoare,
•constitui pe proprietatea sa teren individual de vâ­ Dar seara 'n Bar, cinstiţi tovarăşi, nu sunteţi voi vâna-
nătoare, dovedind totodată cu acte autentice întin­ ftul oare!î..~
derea fondului cerută de lege. Constatările în speţă S. D.
DIN MUNŢI ŞI DIN CÂMPII
considerând timpul ploios
(haine, mănuşi îngreunate de
apă) şi tirul excepţional de
înalt din goana aceia.
Serveşte spre laudă societă­
ţii Socodor felul cum îngri­
jeşte, cu mari sacrificii, acest
revir, îmbunătăţit in mod vă­
dit an de an.
In zilele de 8 şi 9 Decem­
vrie a avut loc o vânătoare pe
terenul regal (Ocolul regal de
vânătoare) dela Casa-Verde şi
Piscina (jud. Timiş). Au luat
parte M. S. Begele, Măria Sa
Marele Voevod Mitiai, domnii
Anton Mocsonyi, general Ba-
lilf, general Ilasievici, general
Mânu, George Plagino, Ionel
Pop, Istrati Micescu, Poklevv-
ski Koziel, N. Gatowsky, N.
Săulescu, D. Skupiewski, ma­
ior Bosetti-Bălănescu, colonel
Grigorescu, Eugen Bianu.
Delà vânătoarea regală : M. S. Regele, Măria Sa Marele Voevod, Anton Mocionyi, General Vânătoarea a fost condusă cu
Baliff, Eugen Bianu, fraţii Wrbitsky. un ireproşabil aranjament de
dnii ing. insp. Costescu, inspec­
tor Ciorogariu, si Ing. Iuliu Wrbitsky, şeful ocolu­
Vânători regale lui silvic regal de vânătoare, care la sfârşitul vâ­
nătoarei a fost decorat de M. Sa cu ordinul Coroana
înaltele Sale îndatoriri L'au împiedecat în Bomâniei, pentru deosebitele merite şi felul cu care
toamna trecută pe M. S. Regele Carol II să vâneze îngrijeşte de ani de zile acest ocol.
la muget de cerb în teritoriul regal al Gurghiului.
A putut însă să aibă bucuriile nobilului sport cu Tabloul celor două zile: 236 fazani, 353 iepuri,
ocazia câtorva vânătorii aranjate în cursul lunci 18 sitari, I vulpi, 36 răpitoare diverse.
Decemvrie. Senzaţia acestei vânătoare a fost ţinuta admi-
In zilele de 6—7 Decemvrie,
societatea de vânătoare din So-
codor (Arad) a avut deosebita
onoare de a găzdui pe M. S. în
admirabilele ei terenuri de fa­
zani şi iepuri. In jurul M. Sale
se găseau membrii acestei socie­
tăţi: Domnii Constantin Brătia-
nu, Dan Brătianu, Istrati Mices-
cu, Cipăianu, Nasta, D. Manoles-
cu, Dr. Bejan, Gaillac, Diurna,
Boamba, apoi oaspeţii, domnii
Anton Mocsonyi marele maestru
al vânătorilor regale, general Ba­
liff, general-adjutant Ilasievici, N.
Săulescu directorul general al
vânătoarei, Eug. Ciorogariu in­
spector de vânătoare.
Tabloul celor două zile a fost
580 fazani, 156 iepuri, 1 vulpe şi
17 paseri răpitoare. M. S. Begele
a împuşcat la Socodor 181 fazani
şi 14 iepuri. Una din goanele cele
mai bune a rezultat pentru M. S.
32 cocoşi cu 51 focuri: un re­
zultat cu totul frumos, mai ales Marele Voevod şi maestrul Său Dl N. Săulescu.
rabil vânâtorească şi tirul frumos al Marelui Voe-
vod, care a împuşcat 8 fazani, 22 iepuri şi o vulpe.
Aceasta din urmă I-a adus, reglementarele trei lo-

Dragoste de Tată.

vituri de nuia, pe care i le-a aplicat după toate ri­


gorile legilor vânătoreşti, M. Sa Regele.
Cei, care au avut cinstea să iea parte la aceste
două vânători au rămas adânc impresionaţi de fe­
lul în adevărat regesc, unde M. S. a învrednicii de
Intre două goane, M. S. Regele. Marele Voevod, General
atenţii şi vorbe de tovărăşie vânătorească pe toţi
adjutant Ilasievici, Ionel Pop. cei din jurul Său.

In fine, la 15 Decemvrie s'a ţinut obiş­


nuita vânătoare regală din domeniul
Scrovişte. Au luat parte M. S. Regele, Mă­
ria Sa Marele Voevod, domnii miniştrii
Mihai Popovici si Samsonovici, princi­
pele Bibescu, Anton Mocsonyi, conte Von
Sclmllenburg ambasadorul Germaniei,
Preciosi ambasadorul Italiei, Seba am­
basadorul Ceho-Slovaciei, Gonite Hau-
teclaque însărcinat de afaceri al Franţei,
general Raliff, colonel Grigorescu. Ta­
bloul a fost destul de modest: 23 fazani,
1 vulpe şi 57 iepuri. De explicat deoparte
prin ravagiile iernei trecute, de altă parte
prin faptul, că fazanii sunt in primul an
de colonizare.

Inaugurarea celei dintâi vulpi a Marelui Voevod.


Inaugurarea Muzeului de vânătoare din Bucureşti
Muzeul de vânătoare din Capitală, a fost — în trebue să găsim mijlocul de a-1 avea cel puţin în
fine — dat marelui public vânătoresc. Un nou duplicat şi în muzeu. Am face propunerea, ca Ser­
punct de atracţie al Bucureştilor, o mândrie a ţării viciul vânătoarei să pregătească copii după trofeele
noastre şi o dovadă mai mult a revirimentului care noastre excepţionale, cunoscute, aşa după cum se
a urmat după răsboi în aprecierea chestiunei vâ­ păstrează copii în marile muzee din străinătate
nătoarei. după piesele unice. Mai mult: pentru viitor, deo­
Inaugurarea a fost făcută în ziua de 20 Decem­ dată cu acordarea permisului de a împuşca cerb,
vrie 1932 de M. S. Begele, înaltul şi înţeleptul pro­ să se iea obligament societăţilor sau particularilor
tector al tuturor bunelor fapte şi intenţii vânăto- respectivi, că la cererea Direcţiunei Vânătoarei, vor
reşti. Au luat parte la aceasta solemnitate domnii pune la dispoziţie pentru a fi copiate trofeele recol­
miniştrii Ion Mihalache, Voicu Niţescu, M. Ghelme- tate, şi în caz de nevoe vor suporta cheltuelile de
geanu, apoi domnii Anton de Mocsonyi, mare ma­ reproducere. De sigur Direcţia Vânătoarei nu va
estru al vânătorilor regale, adjutantul M. S. Gen. face uz de acest obligament decât atunci, când se
Uasievici, generalul Mânu, N. Săulescu, directorul va fi împuşcat o piesă că adevărat excepţională. Şi
general al vânătoarei, Ionel Pop, deputat, gen. Gâr- care vânător nu va fi vesel să-şi răsplătească noro­
leşteanu, Gh. Nedici consilier la înalta Curte de cul de a fi stăpânul unui asemenea trofeu prin mi­
Casaţie, I. Niculescu ajutor de primar al Capitalei, cul plus de cheltuială pe care îl comportă confec­
Ionescu-Brăila directorul general al zootehniei, dr. ţionarea unei copii. Muzeul de vânătoare are de
Costinescu deputat, Drăcea dir. gen. C. A. P. S. şi altfel un excelent preparator, căruia i-se datorează
alţi numeroşi invitaţi. multe din admirabilele piese ale muzeului şi care
Vom reveni în unul din numerele noastre vii­ e specialist şi în copierea trofeelor de cerb, ţap
toare asupra Muzeului de Vânătoare, pentru a arăta roşu şi capră neagră.
cititorilor noştri mai deaproape cuprinsul şi în­ Cu greu am putea admite gândul Muzeului de
semnătatea lui. Acum, când şi-a deschis porţile pen­ Vânătoare românesc, fără a avea, (alăturea d. e. de
tru toată lumea, nu putem decât să atragem aten­ ursul consacrat la Lipsea de „excepţional" pe care
ţiunea vânătorilor români asupra datoriei, de a-1 1-a dăruit prietenul nostru dl Ieronim Stoichiţa) şi
vizita şi a-1 sprijini prin donaţii de piese. Şi ne per­ — cel puţin în copii — trofeul de cerb al regreta­
mitem o observaţie şi o propunere răzleaţă: tului Dr. Kosch cu gloria recordului mondial
Muzeul nostru de vânătoare trebue să înfăţi­ Lipsea 1931, apoi cele două minunate trofee de
şeze cât mai desăvârşit bogăţia vânătorească a ţării. cerb recoltate în 1932, de dl C. Sautermeister la
In special trebue să păstreze trofeele-record recol­ Sovata şi dl I. Popescu la Gurghiu, care după pri­
tate în cuprinsul ţării noastre. Dar cum rar vână­ mele măsuraturi ajung şi chiar întrec recordul
tor se va despărţi de un trofeu care să fi dobândit mondial.
consacrarea oficială la expoziţii, sau chiar să se Dar şi asupra acestor două noui dovezi a bo­
plaseze în primul plan al concurenţei mondiale, găţii noastre vânătoreşti vom reveni. I.

Noua lege a pescuitului în apele de munte


Avem nădejdea, că în curând va înceta starea cial pentru pescuitul salmonidelor (păstrăvi, lipani,,
cu totul anarhică, ce dăinuieşte de ani de zile în lostriţe) deci pentru obiectul principal al pescuitu­
materia reglementării pescuitului în apele de mun­ lui sportiv, — apoi înfiinţarea unor unităţi de teri­
te. Nu mai ştiam, mai ales în Ardeal, care legi sunt toriu, pentru exercitarea dreptului de pescuit.
în vigoare, nu mai ştiam ce anume permis de pes­ Aprobăm amândouă aceste idei. De fapt, nu se
cuit trebue să posedăm, la ce ne dă dreptul acest poate stabili un regim unitar pentru pescuitul co­
permis. Situaţia teritoriilor şi arenzilor era cu totul mercial şi pentru cel sportiv. Pescuitul comercial,
neclară, încălecându-se drepturi reale şi imaginate. atât de important în economia noastră naţională,
Şi pe deasupra lipsa unei precise trimiteri în com- trebue să se ghideze după alte principii, având alt
petinţa cuiva a tuturor chestiunilor care interesează objectiv, având un scop comercial, fiind legat de
pescuitul sportiv. Dibuiam — şi dibuim încă, spe­ apele mării, ale Deltei şi ale marilor fluvii. Pescui­
răm pentru puţin timp — între Direcţiunea Vână­ tul sportiv, cu tot interesul material, care îl com­
toarei, între C. A. P. S. şi între P. A. R. I. D. portă, are o valoare cu mult mai mare, trupească
In urma însărcinării date de Ministerul Agri- şi sufletească, ca sport, reprezintă ocaziune neîn­
culturei, o comisiune compusă din o mână din cei trecută de recreare pentru cetăţeni, nu punct de
mai competenţi pescari sportivi, lucrând la Direc­ atracţie pentru streini. Şi mai ales, fiind oarecum
ţiunea Vânătoarei, a pregătit un anteproiect de lege încătuşat între limitele apelor reci de munte, re­
pentru reglementarea pescuitului în apele de munte clamă o deosebită protecţie şi regenerare. De altă
care urmează să fie aprobat de Minister şi prezen­ parte nu se putea face o reglementare „a pescuitu­
tat Parlamentului încă în actuala seziune. Astfel, ca lui sportiv", dupăce avem ape cari interesează din
noul sezon de pescuit al salmonidelor să ne gă­ amândouă punctele de vedere, şi cel comercial şi
sească cu o situaţie legală bine stabilită. cel sportiv, şi ar fi fost cu neputinţă o bifurcată re­
Spicuind în acest anteproiect, constatăm două glementare a aceloraş terenuri. Astfel s'a ajuns la
idei fundamentale: întâi, stabilirea unui regim spe­ soluţia, credem bună, să se reglementeze prin acea-
sta specială lege pescuitul în apele populate de sal- teritorii destul de mari, ca să asigure o liniştită
monizi, adecă în apele de munte, care nu sălăşluesc folosinţă şi mai ales pentru a încuraja operele de
alt soiu de peşte. Prin regulamentul legii se vor pre­ protecţie şi de repopulare. Anteproiectul, de sigur,
ciza care anume ape, şi până la care punct al cursu­ pe lângă aceste două idei călăuzitoare cuprinde dis-
lui lor cad subt prevederile legii, eliminându-se în poziţiunile speciale, destul de ample, privitoare la
felul acesta orice posibilitate de confuziune. exercitarea pescuitului, intervalele de timp de opre­
De asemenea e un mare pas înainte admiterea lişte, penalităţi, etc.
ideei unităţii minimale a revirelor de pescuit. Credem, că vom avea ocaziunea să discutăm
In un teritor mic, sau chiar în un râu sau pâ­ pe larg aceasta lege proiectată, care votată şi pro­
rău de munte cu proprietari riverani mulţi, este mulgată se va înşirui vrednic alăturea de legea vâ­
foarte grea reglementarea serioasă a pescuitului, şi natului, dela care, de altfel, a împrumutat multe
în practică aproape de neajuns o protecţie şi o ac­ idei şi dispoziţiuni. Aşteptăm înfăptuirea ei, şi ne
ţiune de repopulare serioasă. Câtă vreme eu nu credem autorizaţi să mulţumim în numele tuturor
am decât o lungime de râu de un kilometru, sau pescarilor sportivi, celor ce au iniţiat-o şi celor ce
chiar, când în faţa mea, pe celalalt mal al părăului au pus trudă şi pricepere să o redacteze, după cum
altul este stăpân — şi uneori stăpân rău — cu vom fi mulţumitori celor ce îşi vor da concursul
greu mă pot hotărî să sacrific trudă şi bani pentru să iee fiinţă, cât mai neîntârziat, ca lege în vigoare.
repopulare. Prin unităţile stabilite de lege se crează

Scriind acest titlu


trebue să mă gân­
desc deja la anumi­
SPORTUL CANIN Cu riscul de a de­
veni banal şi nein­
teresant trebuie să
te nedumeriri ce încep cu alfabetul
poate avea cititorul acestor cunoştinţe,
lui, punându-şi in­ cu litera „a" din a-
voluntar întrebarea, cest alfabet, gândin-
dacă preocupărei de du-mă că se vor gă­
câini i se poate da de­ si cititori cari vor
numirea de „sport"? găsi ceva nou în
JNu voi întră totuşi chiar aceste rânduri.
în discuţia acestei Mai mult chiar: sunt
teme, până când nu sigur, că luaţi la re­
mi se va pune che­ pezeală se vor găsi
stiunea în mod di­ chiar „cunoscători"
rect şi imperios, în materie cari nu
mulţumindu-mă de­ vor şti denumirea pe
ocamdată cu decla- româneşte al unor
raţiunea, că această părţi a corpului ca­
preocupare este con­ nin sau cari nu vor
siderată încă şi azi şti face deosebirea
în Anglia, — ţara între crupă, şold şi
de origină a chyno- şale, iar cei cari cu­
logiei, — drept un nosc mai mult de­
sport şi încă unul «-Tren fotUriar* «-"Tren inTtrmtâiur-> + -tfVt* anîetior-
cât noi, cari ştiu de­
dintre cele mai a- numiri şi termeni
greate, având bine­ a-b = Lungimea câinelui, c—d = înălţimea de greabăn. technici mai adec­
înţeles diferitele sa­ c—e = Adâncimea toracelui. vaţi şi — mai ales
le subdiviziuni. La — mai româneşti, au
fel şi în celelalte ţări 1. Cheetoarea gurei. 12. b) Fluerul posterior. ocazia de a face un
europene şi ameri­ 2. Buze. 13. a) Laba anterioară. bun serviciu amato­
3. Frunza de trifoiu. 13. b) Laba posterioară.
cane — şi avem cre­ 4. Botul. 14. Pernuţele.
rilor de câini, cola­
dinţa că vom reuşi a 5. Stop. 15. Locul ghiarei de lup. borând măcar inter­
răsădi acest „sport" 6. Osul occipital. 16. Genunche. mitent în acest do­
ca atare şi în ţara 7. Ceafa. 17. Teacă. meniu, căci tocmai
8. Sale (porţiune renală). 18. Cot.
noastră, căci, — sla­ 9. Rădăcina cozii. 19. Pintenele.
lipsa şi necunoaşte­
vă Domnului, — ţi­ 10. Osul şezutului. 20. Glesnele anterioare. rea diferitelor denu­
nem şi hrănim în 11. Cotul posterior, 21. Umăr. miri şi diferiţilor
proporţie mai mulţi 12, a) Fluerul anterior. 22. Capul pieptului. termeni technici do­
23. Vârful cefii.
câini decât Anglia. vedeşte mai bine că
Pornind dela acest desiderat se impune dela nu exagerez, când iau lucrurile dela început.
sine ideea că întâiul element ce trebuie cunoscut, Spre a fi mai scurt şi mai elocvent anexez ace­
întâiul studiu ce trebuie popularizat este cunoaşte­ stui articol un clişeu cu denumirea părţilor cor­
rea câinelui, — istoria naturală a câinelui. pului canin.
Nu este locul aci de a intra într'o descriere să-1 recunoască şi accepte ca atare. Altfel el rămâne
amănunţită a fizicului canin: schelet, muşchiula- o canidă ca toate celelalte din aceeaş speţă (şacal,
tură şi organe. Ne mărginim doar' la descrierea hienă, coyot, lup, e t c ) .
exterioară a părţilor câinelui, astfel ca cititorii să Sub „chynotechnie" (germ. Hundezucht) înţe­
aibă la îndemână denumirile ce le vom întrebuinţa legem ansamblul cunoştinţelor privitoare la fiziolo­
pentru viitor în descrierea raselor canine ce ur­ gia canină, începând dela concepere până la moar­
să le facem (vom începe cu acestea chiar in numă­ te. Capitole speciale al acestui domeniu îl formea­
rul viitor!) precum şi pentru a înţelege rapoartele ză: reproducerea, creşterea, sănătatea câinelui, apoi
de arbitraj a diferitelor expoziţii canine. soiurile şi rasele canine, — pe scurt istoria natu­
Va trebui în schimb să insistăm asupra altor rală propriu zisă a câinelui.
noţiuni şi termeni technici dintre cari unele se vor Mijloacele de desvoltare ale acestor două ra­
găsi în regulamentul chinotechnic ce la fel va apare muri de ştiinţă, cari formează în acelaş timp nuc­
în numărul viitor al revistei. leul manifestării sportive canine sunt pentru chy­
Se vorbeşte mereu de „chynologie" şi mai nou nologie examenele şi concursurile de utilitate în di­
de „chynotechnie", fără ca să fi găsit în literatura recţia aptitudinilor fiecărei rase, — pentru chyno­
noastră de specialitate o definiţie al acestor noţiuni. technie mai ales expoziţiile canine. Pentru activa­
„Chynologie" (germ. Hundewesen) este ştiinţa rea acestor mijloace s'au constituit în diferite ţări
care se ocupă de câine în calitatea lui specifică de asociaţii generale sau speciale (ta noi numai gene­
tovarăş al omului. Mai pe larg: de viaţa lui bio- şi rală!) la îndemâna cărora stă o literatură foarte
psichologică, de funcţiunea organelor sale sensitive bogată, atât ca volume apărute cât şi ca periodice»
şi intelectuale şi serviciile ce el poate aduce omului Să sperăm că întâia brazdă ce o tragem noi
prin aservirea şi utilizarea raţională a facultăţilor acum în această direcţie va fi urmată de alte multe,
acestui animal în diferitele situaţiuni şi momente astfel ca să ajungem cat mai curând la desţelenirea
de colaborare dintre el şi „stăpân". Asupra acestui întregului ogor şi că seminţele ce le aruncăm vor
cuvânt trebue să insistăm, căci această canidă de­ rodi cât mai îmbelşugat.
vine „câine" numai în virtutea posesiunei unui stă­
pân, real sau închipuit, bun sau rău, — dar câinele EUGEN TÂRNĂVEANU.

IANUARIE
Arma ou aliee a tăcut şi doar o vom face să glăsuiască Când treei, în schimb, prin întinderea unui teren cul­
de acum în un cârd de ciori sau, răzleţ, în pâlcul de raţe tivat, acoperit de zăpadă neîntreruptă de nici un tufiş ocro­
din ochiuri de apă rămase neîngheţate. In vânătoare s'a ter­ titor, bântuită de viscole fără frâu, trebue să-ţi vină î a
minat sezonul recoltei mari şi zăpada care se întinde pretu- minte chinurile de foame şi frig pe care le îndură vânatul
tindenea ne aduce aminte, că avem pe lângă drepturi mai mic, iepurii şi potârniehile. Unde îşi găsesc aceste un adă­
ales datorii faţă de făpturile care ne procură atâtea bucurii. post, unde îşi găsesc o hrană? Să le întindem mâna de aju­
E aici vremea când trebue să răsplătim prin măsuri de ocro­ tor pe care o primesc cu atâta recunoştinţă. Nu am făcut
tire şi ajutorare durerea pe care o pricinuim de atâtea ori. pregătiri de cu vremeî E o negligenţă, care însă o putem
Vânatului nostru mare, în general, îi dă natura dar­ repara. Şi atât de uşor!
nică putinţa de a se hrăni şi în timpul iernei grele. Cerbii încarci în spatele paznicului câţiva ţăruşi şi o sarcină-
găsesc lăstarele fragede ale sălcilor, vârfurile crengilor de de pae, încolăceşti în geantă câţiva metri de sârmă. Şi faci
brad, muşchiul îmbelşugat care curge din cetini. De subt o plimbare prin revier. In un loc mai adăpostit de vânturi
zăpadă scot la iveală iarba conservată verde. Mistreţii, dacă şi în faţa soarelui cureţi de zăpadă un metru pătrat de loc^
nu îi încătuşează cu totul noianuri prea mari, desgroapă râcăeşti puţin pământul îngheţat şi aşezi cinci-şase ţăruşi
ghinda, jirul, rădăcinile şi o scot în primăvară. O nutrire a întăriţi în pământ, aşa, ca să formeze o piramidă. Ii legi la
vânatului mare în timp de iarnă e şi greu cu putinţă şi vârf cu sârmă şi îi îmbraci în pae deasemenea cuprinse îa
aproape pretutindenea superfluă. Ii datorăm însă altceva: un brâu de sârmă, aşa, ca dela pământ să rămână liber
să-1 păzim pe cât putem de plaga lupilor. Ştirile care ne vin distanţă de o palmă. Iată: e gata un adăpost şi un loc de
din toate revierele cu vânat mare ne arată o extraordinară hrană pentru potârnichi. In o plimbare poţi face două-trei.
înmulţire a acestor bandiţi sângeroşi. In iarna grea de anul I a r a doua zi paznicul va căra pleavă pe care o va îm­
trecut au zecimat multe terenuri şi acum de cu toamnă au prăştia uşor în jurul adăpostului şi pe subt adăpost, şi va
început să gonească şi să omoare vânatul nobil. Suntem împrăştia primul pumn de seminţe, grâu, secară etc. căzute
datori să ducem o nemiluită luptă împotriva lor. Paznicii de după treerat. Sau şi mai uşor: fă o simplă streşină din co­
vânat să-i urmărească zi şi noapte, cu arma, cu otravă şi toare de floarea soarelui sau de porumb, răzimate de o pră­
curse. Stăpânii terenurilor să-şi încurajeze paznicii procu- jină dintre două furci scurte, şi va feri de vânt şi va atrage
rându-le otravă bună, lăsându-le ca premii nu numai Ma­ la seminţe poporul necăjit al potârnichilor. Nu te costă nici
nele ci adăugând şi remuneraţii în bani. Ori cât de bănuitor un ban să presari asemenea adăposturi, cât mai multe, în
ar fi lupul, oricât de întinsă masă i-ar oferi un teritor bo­ tot cuprinsul terenului.
gat în vânat, iscusinţa, perseverarea şi uneltele bune şi aici
vor da un bun rezultat. Nu putem îndemna îndeajuns pe I a r bietul iepure îţi cere şi mai puţin. De adăpost se
proprietarii terenurilor cu vânat mare, să pună toată sâr- îngrijeşte el cumva: tu dă-i un plus de hrană, pe lângă ce-şi
guinţa în combaterea plăgii lupilor, în stare să pustiască poate agonisi el. Bate în pământ câte un ţăruş ascuţit la
complect în câţiva ani cele mai bogate reviere de munte şi amândouă capetele. împlântă în el un mănunchi de trifoi
de deal. legat cu sârmă, aşa, ca să nu ajungă la zăpadă, dar iepu-
Aceasta va fi ocrotirea cea mai efectivă şi pentru că­ rile să-1 poată ajunge. Dacă ai la îndemână mai anină ici-colo
prioare, jertfe atât de dese ale lupilor şi ele. De alta parte, câte un nap, câte o căpăţină de varză. Apoi, dacă vrei să-i
dacă iarna se aşază deosebit de grea, cel puţin în terenurile dai o trufanda, coboară din pomi cât de mult vâsc, aşează-1
de deal şi de şes, mai accesibile, vom aşeza chiar subt adă­ aşa, ca să nu-1 acopere zăpada, şi vei vedea cum îţi aduce
postul unui tufar care şi-a mai păstrat din frunză, câte un folos şi aceasta plagă a arborilor.
braţ de trifoiu, de otavă pentru căprioare. In curând vom Mai dă cu arma şi eu sânge fosforat după ciorile sure
observa dacă au nevoe de ajutorul nostru: după cum le-au şi după coţofene, şi vei vedea la anul roadele acestei neîn­
găsit şi s'au înfruptat din ele. semnate oboseli.
CÂRTI — R E V I S T E
Legea pentru protecţia vânatului şi reglement areaf vâ­ de vânătoare, pe care o consideră avansată faţă de cultura
nătoarei comentată şi adnotată cu jurisprudenţa şi cu deri­ noastră vânătorească. Apoi interesante studii semnate de dd.
ziunile, eirculările şi publicaţiunile ministeriale, date în sco­ Emil Câmpianu, Sehneider-Snyder Roland, C. S. Ploeşti, Şom-
pul aplieaţiunii şi eecutării ei — este titlul cam lung — al euţa Man, schiţe de Al. Cazaban, Moldav, Scrioşteanu şi în
lucrării dlui avocat Traian N. Berea, doctor în drept. — special savuroase schiţele dlui C. A. V. Popescu.
Editura „Universul" 1932, Bucureşti. ***
Anul 1932 marcat atât de răsunător în literatura noa­
stră cinegetică prin apariţia „Almanachul"-ui dlui Maior C. Revistele franceze „Le Chasseur Français", „L'Eleveur",
Eosetti-Bălănescu nici nu se putea evidenţia mai bine ca un „Chasse et Peche", „Chasse" şi „Le Saint Hubert" au scos de-
an rodnic pentru noi decât prin încheierea lui cu apariţia asemenea numerile de Crăciun în ediţie festivă cu ilustra-
lucrării dlui avocat Berea. ţiuni mai bogate ca de obiceiu şi cu un conţinut mai variat
Ea vine să umple un gol atât de resimţit de întreaga şi mai selecţionat.
lume vânătorească, inclusiv organele oficiale ale vânătoarei. ***
Lipsa Regulamentului, —• a cărui apariţie pare-se că întârzie Wild. und Hund, excelenta revistă germană aduce în
până la modifcarea sau complectarea legii, —• dădea posibi­ ultimele numere ale anului trecut un deosebit de interesant
litatea celor chemaţi să o aplice, sa interpreteze anume texte conţinut. Remarcăm în No. 48 o descriere de vânătoare de
in mod cu totul diferit, —• fără ca vânătorul interesat să aibă elani în Ţările baltice, datorită cunoscutului scriitor Paul
la îndemână interpretarea oficială, căreia de o parte să i se Vetterli. In numărul de Crăciun un foarte interesant articol
poată conforma, iar de altă parte să o poată opune interpre­ al dlui colonel Spiess, directorul vânătorilor regale, descriind
tărilor eronate sau chiar samavolnice. o vânătoare de cerbi în munţii Gurghiului (1929), cu norocul
Stăpân pe materie, autorul ne-a dat o lucrare bine rar de a fi împuşcat în un interval de câteva minute un
pusă la punct din punct de vedere juridic mai ales, — iar urs şi un cerb capital. Ultimul număr ne-a adus un extrem
dacă pentru vânătorul laic ea va apare cam greoaie, aceasta de important articol al compatriotului şi pretenului nostru
e numai la aparenţă, căci aprofundându-o chiar numai în ing.-silvic Aurel Comşia, din Montréal, Canada, asupra si­
părţile ce-1 interesează în mod direct, va constata îndată că tuaţiei vânatului şi eforturile ce se fac în Statele-Unite şi
este o lucrare' mai mult decât clară. Aparenţa greoaie i-o dă în Canada pentru ocrotirea lui şi salvarea unor specii aproa­
însăşi legea, şi-aci autorul lucrării nu poate avea nici o vină. pe dispărute. Dl Aurel Comşia în cei 6 ani de când trăieşte
Formularele date în anexe sunt de asemenea foarte în America, s'a impus prin adâncile lui cunoştinţe asupra
utile mai ales vânătorului din provincie care-şi va putea faunei acelui continent şi asupra tuturor chestiunilor cine­
întocmi în viitor după aceste modele singur actele ce-i nece­ getice, aşa, că azi este una din autorităţile cele mai incon-
sită înaintându-le apoi prin poştă şi nu va mai fi nevoit să testate în materia amintită. Putem anunţa cititorilor noştri,
facă mereu naveta la oraş pentru fiecare act. Ar fi putut că dl Aurel Comşia ne-a promis statornica dsale colaborare,
fi chiar mai complecte aceste anexe cu formulare pentru şi astfel vom putea da foarte interesante şi documentate stu­
•cereri de port arme înşirându-se actele ce trebuesc anexate, dii ale dsale, şi nu numai asupra faunei continentului în­
idem pentru permisul de vânătoare e t c , venindu-se prin ace­ depărtat, ci şi asupra chestiunilor interesând România. Prin
stea tot în ajutorul vânătorului dela ţară. Suntem siguri că colaborarea dsale va face primul pas pentru aşi lua locul ce
într'o viitoare ediţie, —• care urăm autorului să fie cât mai i-se cuvine în viaţa vânătorească a României.
apropiată, — lucrarea va apare şi mai complectă. ***
Volumul este lansat de o prefaţă a dlui N. Săulescu,
directorul general al vânătoarei, care merită să fie citită Deutsche Jăgerzeitung, cea mai veche revistă cinegetică
^i recitită, vânătorul găsind în ea o chitare succintă a prin­ din Germania a întrat în al 50-lea an de existenţă. Remar­
cipiilor ce stau la baza legii noastre de vânătoare şi indica­ căm din conţinutul ultimelor numere judiciosul articol al
rea evoluţiei acestei legislaţii. Acesteia îi găsim un singur dlui D. Philipovicz-Cernăuţi referitor la echipamentul vână­
cusur: că nu este suficient de elogioasă la adresa autorului torului din Carpaţi, şi la cheltuelile aproximative ale unui
pentru munca depusă şi osteneala ce şi-a dat şi tocmai din revir carpatin. Are de asemenea foarte temeinice fragmente
acest motiv facem, noi aceasta, recornandându-o în modul în o polemică referitoare la condiţiunile de participare a
cel mai călduros tuturor camarazilor vânători. Este o carte streinilor la revierele noastre. Numărul de Crăciun cuprinde
a cărei achiziţionare se răsplăteşte înzecit prin foloasele ce articole despre vânătoarea mistreţilor şi cerbilor, despre re­
le aduce, şi mai ales prin pierderile şi desagrementele de înviatul sport al vânătoarei cu şoimi, apoi asupra vânatului
cari te fereşte. cu câini mânători (copoi etc.). Articolele principale sunt în­
*** cadrate în obişnuitele note, observaţiuni, studii de zoologie
etc., totdeauna interesante şi instructive.
Iată-1 sosit şi noul an eu noul „Almanahul Vânătoru­ ***
lui", al dlui Maior C. Rosetti-Bălănescu, aşteptat cu atâta
nerăbdare de toată suflarea vânătorească. El vine împreună Revistele chynologice străine începând cu cea mai mare
cu lumina, — dela răsărit, — păstrându-şi pentru noi rolul revistă de specialitate din lume care este „Our Dogs" conti­
zorilor. Revărsate pentru întâia dată anul trecut asupra în­ nuând cu cele germane ca „Der Hund", „Kynologen Zeitung",
tregului nostru orizont, abia am aşteptat să apară din nou „Der Foxterier", „Vie Teckelwelt", „Zwinger u. Velă", „Sport-
şi anul acesta şi la fel vom aştepta şi anii viitori. „Alma­ blatf (cehoslovacă) etc., apar toate îmbrăcate în haină de
nahul nostru", — căci nouă tuturor ni-1 dărueşte autorul, — sărbătoare şi cu un conţinut cu vădită tendinţă de rivalizare
este cea mai bună urare ce ne vine pentru noul an! Plin de între ele. Toate cu ilustraţiuni foarte bogate şi de o perfec­
învăţături utile, bogat înzestrat cu un exterior meticulos în­ ţiune technieă neîntrecută.
grijit şi o haină nouă, aleasă cu mult gust; l-am aşteptat în ***
rol de fete mari drept Făt-fmmos să vină să ne mângâie,
•să ne distreze şi mai ales, să-1 iubim.
II iubim şi îi binecuvântăm părinţii cari au colaborat Vânători,
la fiinţa lui că l'au trimis în lume să ne găsească şi pe noi!
*** pescari, amatori de c â n i !
„Revista Vânătorilor". Numărul dublu (12 Dec. 1932— Citiţi şi încurajaţi literatura
1 Ianuarie 1933) al Revistei Vânătorilor se prezintă cu un
•conţinut deosebit de bogat şi în condiţiuni tehnice mai în­ cynegetică românească. Vă
grijite. A fost o surpriză plăcută pentru noi, după cele câ­ procuraţi ore de recreaţie şi
teva numere din urmă, cari denotau o lâncezire a avântului plăcere, vă îmbogăţiţi cunoş­
•de până atunci. Ne bucură acest reviriment şi sperăm că tinţele şi contribuiţi la progre­
însemnează începutul unei epoce de avânt. Remarcăm din
conţinutul acestui număr articolul dlui Gh. Nedici, care se sul unei cauze scumpe vouă.
•declară potrivnic tendinţelor de modificare a legei actuale
Ordine şi decizîuni recente — Se interzice vânătoarea pentru vânatul util, pe tere­
nurile com.: Săvădisla. Vlaha, Finişel, Stolna şi Luna de Sus,
ale Dîrecfiei Vânătoarei. până la 15 Mai 1934. — Jurn. No. 3250—1932.
*
Ord. circ. No. 268.936/29/XII. 1932.
— Se opreşte vânătoarea epurilor, în toată ţara, din
Constatându-se că epurii s'au împuţinat în unele re­ seara zilei de 31 Decemvrie anul c. Ministerul va putea
giuni, atât din cauza iernei grele din anul trecut cât şi a acorda autorizaţii speciale, cu avizul motivat, al inspectoru­
inundaţiilor, — potrivit Deciziei Minist. No. 17308—932, dată lui judeţean şi avizul Consiliului. — Jurn. No. 17308—1932.
asupra avizului Consiliului permanent, vânătoarea epurilor *
în întreaga ţară se va închide în seara zilei de 31 Dec. a. c. — S'a aprobat ca valabilitatea permiselor de vânătoare,,
Deoarece însă sunt teritorii, în care aeest vânat este în eliberate în anul 1932, să fie prelungită până la 15 Ianuarie
număr suficient Ministerul poate acorda autorizaţiuni spe­ 1933 inclusiv. — Jurn. No. 17731—1932.
ciale pentru intervalul 1—15 Ianuarie 1933, — cu avizul mo­
tivat al Inspectoratului judeţean al vânătoarei şi al Consi­
liului permanent de vânătoare.
Vă rugăm a lua notă şi a comunica şi Prefecturei acea­ REDACŢIONALE
stă Deciziune.
*
Totodată vă facem cunoscut că permisele de vânătoare Hevista noastră jşi ţine paginile la dispoziţia întregei
pentru anul 1933, vor fi confecţionate astfel încât să cuprindă lumi vânătoreşti, societăţi şi particulari. Orice contribuţie,
şi chitanţa pentru plata taxei anuale de lei 10 de fiecare intrând în preocupările sportive pentru care s'a întemeiat,
armă de vânătoare. sunt binevenite. Vom publica cu plăcere şi scurte dări de^
In consecinţă, ne veţi comunica de urgenţă, numărul seamă asupra activităţii societăţilor de vânătoare, pescuit
de permise de vânătoare necesare pe anul 1933, numărul chi­ sportiv şi chinologie, în o parte pe care vom rezerva-o unor
tanţelor speciale privind taxa de fiecare armă de foc, pentru asemenea comunicări.
acei ce nu-şi scot permise de vânătoare (art. 49 şi 50 din
Legea Vânatului) cum şi numărul chitanţelor pentru câini Escludem din paginile noastre însă cu desăvârşire dis-
de vânat. cuţiuni cu caracter personal, după cum nu dorim să adâncim
prin publicitate eventualele neînţelegeri, care pot să se ivea­
Notăm că se vor taxa cu câte 10 lei, — eliberându-se scă în sânul organizaţiilor noastre eynegetice.
chitanţe speciale, — toate armele de foc, glonţ sau alice cu
excepţia revolverelor. Bugăm pe toţi pretenii noştri să ne onoreze cu colabo­
* rarea lor, întinzând cât mai larg câmpul, celor ce-şi comu­
nică reciproc gândurile, observaţiunile, propunerile şi expe­
Suntem sesizaţi că majoritatea paznicilor publici de vâ­ rienţele.
nătoare, consideră calitatea ce o au ca o îndreptăţire de a Cum revista noastră vrea să întrunească subt umbrarul
vâna fără permisele legale de vânătoare, eludând astfel dis- ei nu numai cititorii şi colaboratori cu limba maternă cea
poziţiunile legei vânatului. românească, primim manuscrise în oricare limbă vorbită în
Spre a înlătura orice posibilitate de a se eluda legea, ţară, angajându-ne să ne îngrijim de traduceri bune.
s'a luat dispoziţiunea de a se acorda această calitate numai Am fi cu deosebire mulţumitori, dacă contribuţiunile
vânătorilor consacraţi deci cu permise anuale în regulă. ar fi însoţite pe cât posibil şi de ilustraţiuni (desene, foto­
In consecinţă ne veţi comunica numele paznicilor pu­ grafii), prin care se înalţă mult interesul celor scrise.
blici din judeţ cari nu şi-au scos permisele de vânătoare pe #**
a. c , urmând ca Ministerul să dispună ridicarea cărţei de
recunoaştere. Eugăm pe prietenii noştri, şi pe cei care apreciază in-
* tenţiunile noastre şi felul cum ne prezentăm cu acest număr
întrucât repartizarea primelor se făcea de Minister cu prim al revistei, să ne facă serviciul de a o recomanda în
foarte multe greutăţi, — la intervenţia noastră Ministerul de cercul cunoştinţelor lor. Suntem gata să trimitem câte un
justiţie, direcţia judiciară a dat ordinul circular No. 86073 număr de probă celor ce ne cer acest lucru şi celor a căror
din 12 Noembrie 1932, pe baza căruia modul de repartizarea adresă ni-e comunicată de prietenii noştri.
***
sumelor se va trece în chiar cuprinsul hotărârei instanţei.
Anexat v ă înaintăm în copie acest ordin circular, ur­ Numărul de faţă al revistei îl considerăm număr de
mând a-1 aduce la cunoştinţă agenţilor însărcinaţi cu instru­ probă şi îl trimitem tuturor celor pe c a r e ii cunoaştem, c ă
mentarea. au un interes pentru preocupările noastre. Numerele urmă­
* t o a r e nu le vom expedia decât abonaţilor, adică celor c e
Deoarece deseori se ivesc erori din cauza asemănării ne-au trimis costul abonamentului pe cel puţin o jumătate
de nume la societăţile de vânătoare, v ă rugăm a pune în de an, sau c a r e ne-au avizat pe c a r t a poştală alăturată, c ă
vedere societăţilor din judeţ şi anume celor care au nume ea doresc să fie consideraţi de abonaţi, punând in vedere plata
acesta: „Societatea Vânătorilor din Com " sau „Socie­ abonamentului.
tatea de vânătoare din ", să-şi aleagă un nume pro­ Greutăţile editării unei asemenea publicaţiuni a r fi
priu pentru ca deosebirea de alte societăţi să se facă mai uşor. inutil şi considerabil sporite, dacă am scoate-o într'un număr
Se v a observa eu această ocaziune ca în judeţ să nu de exemplare mai mare decât cel asigurat prin abonamente
existe două societăţi cu nume la fel. şi vânzările cu numărul, iar de altă parte a r fi, credem, o
Fiecare societate va raporta apoi Ministerului de schim­ lipsă de delicateţă din p a r t e a noastră, dacă am bate de mat
barea numelui. multe ori la o uşe, c a r e nu ni s'a deschis.
Rugăm In urmare pe toţi cari doresc să primească,
Şeful Serv. Vânătoarei: revista s ă ne adreseze alăturata c a r t ă poştală complectată
Dir. Gen.: (ss). JV. Săulescu. corespunzător, şi pe c â t posibil, s ă n e asemneze costul
Şeful Biuroului: (ss.) Ceauşii. abonamentului.
***
Deşi s'a mai publicat în diferite reviste apărute l a
— Se opreşte vânătoarea epurilor şi potârnichilor până noi descrierea unor rase canine, facem şi noi aceasta, in­
la 1 Octomvrie 1933, pe teritorul com. Panticeu. — Jurn. No. trând în programul revistei de a se ocupa succesiv de toate
14817—1931. rasele întrebuinţate şi aclimatizate în ţară, fără a ne măr­
* gini numai la rasele de vânătoare. Vom publica deci în fie­
— Se interzice pentru anii 1932 şi 1933 vânătoarea ori­ care număr standardul unei rase canine alternând grupu­
cărei specii de vânat, cu excepţia celor răpitoare, pe tere­ rile; astfel în numărul viitor vom da standardul pointerului,
nurile com. Ciurila, Sălicea şi Vălişoara. — Jurn. No. apoi a unei rase din grupul câinilor de poliţie, apoi din
16946—1931. al celor de vizuină, încât fiecare amator să-şi găsească la
această rubrică cu timpul descrierea rasei sale favorite. De-
— Se opreşte vânătoarea epurilor şi potârnichilor, până asemenea vom ilustra aceste descrieri eu clişee reuşite de
la 15 Ianuarie 1934, pe teritorul com. Silivaşul de Câmpie. — câini tipici din ţara noastră.
Jurn. No. 17768—1931. Tot în nrul viitor vom publica şi Regulamentul de re­
producţie.
*
Reuniunea R. a P r ă s i t o r i l o r de Câini, Sumarul Numărului 1
roagă pe t o ţ i P u i i membrii, cari
Pag. .
sunt î n r e s t a n ţ ă c u p l a t a «"oti-
Ionel P o p : Pornind la drum l
z a ţ i i l o r p e anul sau anii t r e c u ţ i
Ion Al. Brătescu-Voineşti: Cu undiţa 2—5
s ă p i n e v o i a s c ă a t r i m i t e car, m a i * * * Ion Al. Al. Brătescu-Voineşti . . 6
n e î n t â r z i a t sumele cu c a r j d a t o ­ Prof. Dragoş N a v r e a : Reglementarea vânării urşilor . 6—8
Maior C. Rosetti Bălănescu: însemnări despre urmele
r e a z ă , sau să c e a r ă să l i s e t r j m i - vânatului 8—11
t ă c ă r ţ i l e de m p m b r i i c u r a m b u r s . Col. i. retr. H. v. Bomches: Moarte chinuită . . . . 11
Cpt. E . Călugăru: Crepuscul 12—13
Adresa: R. - R. P. C. - Cluj, Str. Maşiniştilor Nr. 4. Ion Victor V a n c e a : Observaţii şi constatări practice
asupra Legei pentru reglementarea
vânătoarei 13
Dori{i să Vă montaţi sau S. D.: Epigramă 13
Din Munţi şi din câmpii 14—17
împăiaţi t r o f e e l e ?
Vânători regale
Cu gust şi pricepere Inaugurarea muzeului de vânătoare
veţi fi satisfăcuţi numai Noua lege a pescuitului
la firma Eug. T â r n ă v e a n u : Sportul canin 17—18
N. ROŞCA, * * * Ianuarie 18
* * * Cărţi - Reviste 19
CLUJ
Str. Regina Măria No. 2. Decizii ministeriale 20
Redacţionale . . . 20

PATRU SEZOANE DE VÂNĂTOARE


a u c o n s a c r a t definitiv CARTUŞELE

FADMCEI ROMÂNE
DE CARIIIŞE DE IÂNĂTOARE
Bucureşti, Ş o s e a u a Ştefan c e l Mare 4 3

NEÎNTRECUTE ÎN URMA CALITĂŢILOR L O R :


grupaj strâns,
putere d e pătrundere,
regularitate,
^ ^ ^ ^ p r e t u r i raţionale.

M a r c a „3 stele" ( f ă r ă fum).
M a r c a „2 stele" ( f â r â fum).
M a r c a „1 s t e a " ( p u l b e r e n e a g r a s p e c i a l a ) .
M a r c a „Vulpe" ( p u l b e r e n e a g r a s p e c i a l a ) .

De v â n z a r e la toate magazinele mai importante


din ţara, şi la „Uniunea Generala a Vânătorilor din
România" (Bucureşti III, Str. General Chr. Tell O bis).
os ui Canisa „de Caran­ Canisa „Nell", B j -
r
Shottish Terrieri:
sebeş", propr. Oh. cureşti 43. G . Ale- Canisa „of Bega", propr. Victor Pro-
g Adrese de c ă n i s e e Gava, Caransebeş. xandrescu, — Dr. chasca, Timişoara, IV., Str. Bonaţm 21,
Primeşte prenotări Th. Ştefănescu.
Airedale-Terrieri şi Dobermani a lansat întâia această rasă. Căţei de di­
pentru căţei.
de cea mai înaltă clasă sânge şi pedigree Canisa „O r i o n", ferite vârste de vânzare.
prăseşte canisa „de Romanhof", propr. Canisa „de Seme- propr. Dr. Erwln
A. Seidl, Cernăuţi, Str. Hotinului 2. Pro­ nic", nropr. Dr.Isac
Schnell,Titu,(Oâm- Canişi „ E u g e -
duse ale Cdiiisei la diferite vârste apioape Rădulescu, Caran­
boviţa). Vinde câinii r o n\, propr. Cpt.
în permanenţa de vânzare. sebeş. Prenotări pt.
E. C ă l u g ă r u ,
căţei. supranumerari. Cluj, Strada Ma-
Pointeri : Grif f oni: siniştilor N-rul 4 .
Canisa „of Derna" | Canisa „Eugeron", Canisa „De Molda- Câini ciobăneşti Qâţei de vânzare
propr. Morvay L ó - Ciuj, Str. Maşinişti- via".Proor.Al.Râş- germani: Lei 2 5 0 0 - 3 0 0 0 .
ránd, Dernişoara, lor 4. Primeşte pre­ canu, Bucureşti, (zişi c. lupi.)
poşta Derna, Jud. notan pentru ca­ Mina Kosetti 24.
Bihor. te'. Canisa „Udvarbe- Dogi germani
reny" pronr. Arpâd
Setteri : Lovasberenyi, res­
taurator, Arad. Pră­ Canisa „E u g e -
Canisa „Wisdom-Queen", Propr. Prof. r o n", prop-. Cpt.
C. Ionescu-Mihăieşti, Bucureşti, Iistitu- seşte cu materialul
cel mai bun din ţară. E. C ă l u g ă r u ,
tul Camacuzino.
Primeşte prenotări Cluj, btrada Ma-
Canisa „Of Derna" Morvay Lóránd, pentru căţei. şinişlilor, Nrul 4,
Dernişoara, Poşta D :rna. Jud. Bihur. primeşte prenotări
E'alon de montă pentru căţeii din
Un bun thermos „Udvarhâzi Rex, primăvară. Că­
ţeaua mima
este indispensabil Champ. 1 9 2 8 - 3 1 " ,
„CHAMPION".
v â n ă t o r u l u i şi montează căţele cu
Canisa „Eugeron", pedigree.Ase adre­
sportsmanuluidar Cluj, Str. Maşiniş- sa propr. C.Erd&yi,
face bune servici tilor 4. — Primeşte architect, Arad, Canisa „von Nosen", propr. F r i t z Braedt,
ori-cui în călătorii, prenotări pt. căţei. Bariţiu, 7. Bistriţa. Dogi băitaţi. Primeşte prenotări
escursii şi în case pentru catei.
cu copii mici. Pro­ Vânătorul de munte Foxterrieri: (netezi)
curaţi-! dela firma
ştie să aprecieze o gustare bună atât în Canisa „Smootthaired", propr. S. K o -
IV. R O Ş C A ,
cabană cât şi în liber la un popas. El vach Alexandru, Arabul nou, Str. Hjria
Cluj, Strada Regina Măria No. 2. Nr. 10, c t a mu veche din ţara noastră,
îşi provede raniţa cu renumitele conserve
prăseşte mereu cu material important.
Spanieli: Canisa „de Seve­ alimentare, şuncă şi salamuri ale firmei Numai păr neted.
Canisa de Springeri rin", propr. Iosif FR. BBAEDT Şl FII
„dela Olt", propr. Kralovanszky, Lu­
pe cari şi-le procură fie direct dela şi cu Canisa „dela S o ­
Dr. Carol B r e t z , goj. Prenotări pen­
meş", propr. Silviu
medic, Fsgaraş. tru căţei. preţul de fabrică, fie dela prăvălia de de­
Pop, Bonţida, Jud.
licatese. Fraţii Braedt şi fii, Bistriţa. Ciuj, prăseşte din
Cockeri: Francisc Canisa „Bihor" Ing.
Kott,Sibm,Str. Joa- C. Szabö, Biiuş. material neted de
gârului Nr. 1. muncă. — Primeşte
prenotări pentru c ă ­
Gordoni: Numai u n v â n ă t o r p o a t e f a c e Canisa „Eugeron", ţei-
pronr. Cpi. E. Că­
Canişi „de Leda- fotografii a t â t d e p l i n e d e v i a ţ ă , lugăru, Cluj, Ma- Canisa „Stan­
Narcis" propr. Lt.- utilizând aparate de fotografiat moderne. şunştiior4, prăseşte dard", propr. T6by
Co!. Iotta I. St., din câini netezi pre­ Bârna, comuna Re­
Piteşti, B-ilevirUul miaţi la expoziţ i şi gele caro', Judeţul
Ferdinand 40. concursuri. Etalonul Arad, prăseş'e din
de monta ; Derby câini netezi impor­
Braci germani 1928 Piszok Hu­ taţi. Căţei de vân­
cu păr scurt: bertus, URC. , C zare aproape în tot
Canisa „Artemls", 255. cursul anului.
Timişoara, III. S T .
C Porumbescu 53/a Sârmoşi:
In prezent csţei şi
o căţea dresată de Canisa „Sport", propr. farmacist Gyalui,
vânzire. Tg.-Mureş, prăseşte din câini sârmoşi
munca continuu antrenament. Câţei de
C(nisa"„v. Biicher- vânzare din timp in timp.
hof", propr. F. Bu-
cher, .Lugoi, A/ram Canisa „de Bistriţa", propr. Emil B o -
lanoi 10. Câţei de
vânzare, eventual şi zac, notar public. Bistriţa. Etalonul de
o căţea dresată. montă: sârmoşi, premiat numai cu Pr. I.
atât pt. exterior, cât şi pt. muncă.
Canisa „ F u l g e r "
propr. T r . Leoca,
Cluj, Uzina de Apa. Cea mai bună armă pentru ocro­
Prenotări pt. căte<. tirea vânatului este „f laubertul"
Canisa „v.' Mfll-
tersheim" pr. Ervin
Mfiller, Caransebeş. Se găsesc în mare asortiment în prăvălia de specialitate
Prenotiri pt. căfe'.
a firmei:
Cmisa „de Vadu- Doriţi unul cu garanţie şi de
gal", propr. Gh. P.
Mlhăilescu, BJCU-
FII t U I P. KOVÂTS precizie il găsiţi numai la firma
reşti, Victoriei 218. Catiog prăfuit. Cluj, P i a ţ a Unirii S. N D n p n Cluj, Strada Regina
C
. I V U a L d Măria No. 2.
Recomand pescarifor de păstrăvi
P I A Ţ A C A I V I I V A şi lipani muşte artificiale confecţionate
de mine după experienţă de 3 0 de anL
Modele încercate şi dovedite ca cele mai
bune pentru apele noastre. Cârlige osig.
Caini d e a r et dre­ CSine «le poliţie engleze. C e r e ţ i o f e r t e ! Alexandru
s a t , preferabili grif­ dresat, eventual Hirschfeld, Cluj Strada Nicolae Iorga 7.
foni, pointeri sau buldogg englez dre­
şi alte rase cu pe­ sat, cu pedigree. O-
F O X T € R i E R I una pereche, cu pedigre digree inmatricu'at. ferte prin R. R . P . C. Doriţi G H E T E
etate cea 3 ani dresaţi la vizuină, prefera­ Oferte p r n Adţia sau direct Leorda I.
bil cu părul neted. Oferte la revistă sau Revistei sub Câine Petre, Giurgiu, Str.
bune şi impermea­
direct. Plut. Dumitru Creţu, Regimentul aret dresat. Princip. Nicolae 102. bile pentru vână­
13 jandarmi, Găeşti, judeţul Dâmboviţa. toare şi ski, —
P o m t e r i , S e t t e r i , sau b r a c i g e r m a n i , adresaţi-vă cu în­
C â i n i Bernardini, P o I n t e r i , cu pe­ cu pedigree înmatriculat, dresaj complect,
boxeri g e r m a n i şt digree inmatriculat, credere firmei:
nevic oşi, buni aperteuri. Oferte detailate
buldogi englezi, caută D-nii Arnold ta Adţia revistei, sau Dior: E. Spadatto, N. ROŞCA,
numai cu pedigree. Popa, Bucureşti I. Soc. Petrolul românesc, Moreni, Prahova,
Oferte cu indicarea Doamnei 12 \>i D. C. Panaitescu, farmacist, Dorohoi, P. Al, Cluj, Strada Regina Măria No. 2.
pretatfui şi numărul Sandovici şeful sta­ Mă nescu, avocat, R.-Vâlcea, Str. Traian
manico! prin Admi­ ţiei C. F. R. Vereştl, No. 160. Armă „ S a u e r " , ţevi Krupp—Spezial—
nistraţia Revistei. Vâ.sta 2 - 9 luni.
Stahl, cu ejectoare în perfectă stare vinde
F. Engelberper,
l\.AWFi.AWiniAWAI.WA-7iniVAWHW.lT7l DE V Â N Z A R E "*3
Timişoara III. Strada C. Porumbescu 58/a.
Voiţi să Vă procuraţi skiuri, patine
Brac g e r m a n , 2 Shotlsh Terrierl Lucrări de giuvaergiu din trofee de vână­
ani, puţin dresat, de diferite vârsie cu toare execută A. Vo'th, Cluj, I. Maniu 6 .
aret şi nas bun, se pedigree, 2 căţele şi
vinde cu preţ redus. un câine. Amatorii „ F u c o l " , este numele uleiului de armă
Amatorii se vor a- rugăm a se adresa fabricat in ţară ce împiedecă ruginirea şi
dresa revistei cu revistei cu menţiu­ curăţă chiar găurile vech' de rugină, gra­
menţiunea „BRAC." nea „SHOTISH". ţie compoziţiei sale chimice speciale. C e ­
S88II reţi mostră farmaciei Gyalui P. Tg.-Mureş.
D o g g e r m a n , cu pedigree, 7 luni, 30
kgr„ culoare neagră-adâncă, conformaţia Cele mai superioare unelte de pescuit,
iihJ] le livrează firma mondială
fizică excelentă, caracter bun, de vân­
sau alte articole pentru sporturi de iarnă M Hardy Brothers
zare. Preţul 10,000 Lei, Scriţi revistă sub
— nu scăpaţi din vedere adresa firmei
„DOG". Alnwick (England). — Cereţi catalog!
N. ROŞCA, Cluj Str. Reg. Măria 2.
Singura sursă bine asortată şi de încredere. CC oc 30SCC
iA\.A\iv.>.v,/inrrj7^7ifW^nr7^^r7^7^i Uleiul îmi spui mereu
Că te închini lui Dumnezeu
VÂNĂTORI I
F o x t e r r i e r i s â r m o ş i , indifirent vârstă,
„M A S T R A N " In mijlocul naturii vii!
cu pedigree inmatriculat, preferabil mas­ face pielea moale Dar nu uita! ALMANACHUL
culini sau perechi; condiţie: blană sârmoasă şi impermeabilă. Orice monah VÂNĂTORILOR
inescepţionabilă, exterior bun, temperament Se închină după scripturi! —
şi curaj. Dacă trecuţi de un an să fie dre­ Tu 'nchinăte dup' Vă instrueşte şi
saţi şi la vizuină. Oferte cu indicarea pre­
ţului şi numărul matricol prin R. R. P. B. „ALMANAH"! distrează !
C & I N E japonez CfilNI mănători
sau P e k i n g h e z cu p t . m i s t r e ţ i , indi­
pedigree indiferent ferent rasa, fără pe-
vârstă şi gen. Oferte idgree. Oferte la ad­
cu indicarea preţu­ resa N. Balmez, no­
lui la Adţia Revistei. tar, Maidan j . Caras. Vânătorul îşi găseşte no­
II găsiţi la firma
Brac g e r m a n , dresaj perfect, fără viei',
rocul în Trofeu. - II aş­
N. ROŞCA,
cu pedigree inmatriculat caută I. Alexan-
CLUJ
teaptă din goana princi­
drescu, Bucureşti, Str. Ing. I. G. Cantacu-
zino, Lotul 5, unde se vor trimite ofer­ Str. Regina Maria 2. pală! - In pădurea vieţii
tele detailate.
goana principală o for­
mează Loteria de Stat, —
Recomand D-nilor vânători români iar goana principală clasa
a V-a. - P r o c u r a ţ i - V ă
CÂINI P E ARET lozuri dela sursă!
DE RASE DIFERITE Colectura princi­
cu cel mai perfect dresaj, p a l ă pentru Ardeal
cu preţuri oneste.
Pentru a Vă edifica asupra calităţii materialu­
lui ce livrez cereţi informaţii prin Adţia revistei Banca Iliescii
„Carpaţii", dela Domnii vânători din România,
cari şi-au procurat câini din canisa mea. S. A. Cluj, Str. Reg. Măria 42.
Adresa: LEONHARDT KLEIN, Schwein-
furt a/Main Zwinger: „MEINSTRAND"

Tipografia Naţională S. A. Cluj, Strada Regina Maria No. 86.

S-ar putea să vă placă și