Sunteți pe pagina 1din 63

Riscuri generale şi specifice în sectorul Construcții

Sectorul CONSTRUCȚII este un sector cu nivel ridicat de risc în care lucrătorii sunt expuşi unei palete
largi de riscuri de accidentare şi îmbolnăvire: riscuri mecanice, electrice, fizice, chimice, biologice,
ergonomice, psihosociale.
Accidente de muncă (AM) se produc în principal, prin:
 cădere de la înălţime,
 cădere de la acelaşi nivel,
 implicare într-un accident auto,
 electrocutare,
 surpare, îngropare (în cursul executării săpăturilor),
 lovire de materiale, obiecte aflate în cădere,
 contact cu substanţe periculoase (intoxicaţii acute, arsuri chimice),
 manipularea unor materiale grele,
 incendiu, explozie.
Principalele boli profesionale şi boli legate de profesie specifice lucrărilor executate în construcţii sunt:
 afecţiuni musculoscheletice (AMS) ale spatelui şi/sau membrelor superioare,
 tromboflebită de efort a membrului superior,
 intoxicaţii acute, subacute, cronice,
 azbestoză, cancere, afecţiuni pulmonare benigne,
 pneumoconioze, boli pulmonare obstructive cronice (BPOC),
 conjunctivite, cheratite,
 dermatoze, eczeme,
 alergii cutanate sau respiratorii,
 hipoacuzie, surditate,
 boală de vibraţii,
 hipotermie, degerături,
 şoc caloric, colaps caloric, crampe calorice.
AMS sunt cele mai obişnuite forme de îmbolnăvire din sectorul construcţii. Se estimează că tulburările
musculoscheletice afectează 30% din forţa de muncă din acest sector.

Cercetări recente au arătat că afecţiunile musculoscheletice au o prevalenţă mai mare în unele domenii din
construcţii sau grupe profesionale cum ar fi zidari, tencuitori şi dulgheri.

AMS-urile sunt afecţiuni de etiologie multifactorială în care desfăşurarea unei activităţi şi mediul de muncă
sunt doi factori semnificativi dintr-o serie de factori care pot contribui la apariţia şi dezvoltarea lor.

Există o mare varietate de AMS legate de profesie, de la afecţiuni ale spatelui cauzate de manipularea
manuală a maselor grele, până la afecţiuni ale membrelor superioare cauzate, în principal, de activitatea
repetitivă.

În tabelul următor sunt prezentate sintetic riscurile generale şi specifice sectorului CONSTRUCȚII, factorii
de risc, efectele acestora şi măsurile de prevenire în raport cu fiecare categorie de riscuri în parte.

Risc Loc de muncă / factori Efecte Măsuri


de risc

Riscuri mecanice

 Căderi de Nerespectarea · Vătămări ale · Respectarea succesiunii


obiecte; prevederilor referitoare membrelor inferioare operațiilor în cadrul
 Căderi de la la executarea lucrărilor
același  si respectiv a și superioare, trunchi executării lucrărilor și a
nivel; tehnologiilor: cofraje și gât; tehnologiilor;
 Căderi de la fundaţii, cofraje pereţi, · Tăieturi, hematoame, · Identificarea și marcarea
înălțime; cofraje planşee, luxaţii, entorse, zonelor de risc;
 Alunecări; chesoane, eşafodaje: fracturi, contuzii,etc.; · Utilizarea de indicatoare de
 Ruperi și · Căderea cleştilor de · Răniri, arsuri;  securitate pentru pericole;
ejectări de strângere utilizați la · Afectarea auzului · Organizarea
obiecte și/sau asamblarea cofragului; (hipoacuzie, corespunzătoare a unor
echipamente; · Căderea din cârligul surditate); spaţii de depozitare
 Ruperi și macaralei a unui panou · Electrocutare;  materiale;
ejectări de de cofrag, la încercarea · Intoxicații;  · Utilizarea echipamentelor
obiecte și/sau de poziţionare a · Stres; de muncă conforme cu
părți ale acestuia sub cota „0”, · Deces. cerințele de securitate și
echipamentului sau la manevra de sănătate aplicabile,
de muncă fix; demontare a cofragului; prevăzute de reglementările
 Ruperi și · Stivuirea greşită a legislative și tehnice
ejectări de panourilor de cofrag; specifice;
obiecte  · Alunecarea panourilor · Elaborarea instrucțiunilor
și/sau părți ale de cofrag datorită de lucru specifice condițiilor
echipamentului  vibraţiilor şi căderea în de utilizare a echipamentelor
de muncă mobil; golul fundaţiei; de muncă;
· Căderea panoului de · Instruirea lucrătorilor, în
cofrag, prin desprindere, conformitate cu
la turnarea betonului, instrucțiunile de lucru
datorită montării specifice și activitățile și
necorespunzătoare; tehnologiile de lucru;
· Demontarea · Instruirea lucrătorilor, în
necorespunzătoare a conformitate cu
cleştilor folosind instrucțiunile de lucru
ciocanul, în poziţii specifice echipamentelor de
incomode (în fundaţie), muncă și a instrucțiunilor
ricoşarea şi scăparea prevăzute de Cartea
ciocanului din mână tehnică/Manualul de
utilizare;

  · Manipularea   · Verificarea periodică a


necorespunzătoare a echipamentelor de muncă,
materialelor (pervaze, inclusiv inainte de începerea
elemente de finisare, lucrului;
plăci); · Utilizarea echipamentului
· Alunecarea individual de protecție
armăturilor cu secţiune corespunzător riscurilor
circulară din stivele de identificate la locul de
depozitare; muncă și în condițiile de
· Transportul utilizare a echipamentului de
materialelor având muncă;
dimensiuni mari;
· Manipularea
necorespunzătoare a
materialelor
inflamabile;
Utilizarea neconformă a
materialelor
combustibile;

Nerespectarea · Utilizarea echipamentelor


prevederilor referitoare de muncă conforme cu
la punerea în funcțiune, cerințele de securitate și
utilizarea, întreținerea și sănătate aplicabile,
depozitarea prevăzute de reglementările
echipamentelor de legislative și tehnice
muncă:schele de specifice;
interior, schele de · Elaborarea instrucțiunilor
faţadă, depozite de de lucru specifice condițiilor
materiale în aer liber, de utilizare a echipamentelor
depozite de material de muncă;
combustibil: · Amenajarea suprafeței de
· Căderea popilor (şi sprijin necesară pentru
antrenarea succesivă a montarea schelei;
altor popi) utilizați la · Montarea și demontarea
montarea cofrajului schelelor conform
pentru turnarea prevederilor Carte tehnică/
planşeului; Manual de utilizare
· Căderea pieselor · Respectarea instrucțiunilor
utilizate ca distanţiere de montare-demontare
(bucăţi de dulapi, stabilite în Planul de
scândură) şi antrenarea montare-demontare și/sau de
panoului de cofrag; modificare a schelei;
· Prăbuşirea · Depozitarea materialelor și
eşafodajului datorită componentelor schelelor,
supraîncărcării sau unui conform prevederilor Carte
montaj tehnică/Manual de utilizare;
necorespunzător;

  · Ruperea legăturilor   · Instruirea lucrătorilor, în


sau a clemei de fixare a conformitate cu
planșeelor/podinelor instrucțiunile de lucru
(dulapului de lemn/ specifice echipamentelor de
panou podea) schelei; muncă și a instrucțiunilor
· Căderea materialelor prevăzute de Cartea
depozitate pe planșeele tehnică/Manualul de
schelei; utilizare;
· Desprinderea din · Verificarea periodică a
ancore şi răsturnarea echipamentelor de muncă,
schelei datorită inclusiv inainte de începerea
distribuției lucrului;
necorespunzătoare a · Verificarea elementelor și
încărcărilor (poziții componentelor utilizate la
excentrice) sau montarea schelei;
montajului · Identificarea și marcarea
necorespunzător al zonelor de risc;
schelei, fără amenajarea · Respectarea succesiunii
suprafeței de sprijin; operațiilor în cadrul
· Ruperea bridelor de executării lucrărilor și a
montaj şi prăbuşirea tehnologiilor;
schelei; · Utilizarea de indicatoare de
· Prăbuşirea schelei securitate pentru pericole;
datorită ancorării · Organizarea
necorespunzătoare; corespunzătoare a unor
· Răsturnarea sau spaţii, precum cele pentru
căderea materialelor montare, depozitare;
(panouri/plăci/dulapi de · Utilizarea echipamentului
lemn) datorită stivuirii individual de protecție
necorespunzătoare; corespunzător riscurilor
Etc. identificate la locul de
muncă și în condițiile de
utilizare a echipamentului de
muncă (de ex. la utilizarea
schelelor lucrătorii trebuie să
folosească echipamentul
individual de protecţie
(EIP): cască de protecţie,
mănuşi de protecţie,
încălţăminte cu bombeu
întărit şi carâmb înalt).
  Nerespectarea   · Utilizarea echipamentelor
prevederilor referitoare de muncă conforme cu
la punerea în funcțiune, cerințele de securitate și
utilizarea, întreținerea și sănătate aplicabile,
depozitarea prevăzute de reglementările
echipamentelor de legislative și tehnice
muncă specifice;
mobile:excavatoare, · Elaborarea instrucțiunilor
buldozere, buldo- de lucru specifice condițiilor
excavatoare, de utilizare a echipamentelor
screpare/dumpere, de muncă;
auto- gredare, · Amenajarea suprafeței de
concasoare, sprijin/teren necesară pentru
compactoare, utilizarea corespunzătoare a
stivuitoare, echipamentelor de muncă;
încărcătoare pe roţi, · Diagnosticarea tehnică și
autobasculante, punerea în conformitate a
autobetoniere, echipamentelor de muncă;
autotransportatoare cu · Instruirea lucrătorilor, în
şa, freze, sonde, pompe conformitate cu
de beton, maşini instrucțiunile de lucru
speciale cu prize de specifice echipamentelor de
putere, autocamioane muncă și a instrucțiunilor
cu şasiu telescopic, prevăzute de Cartea tehnică/
echipamente cu nacele Manualul de utilizare;
de ridicare (autopurtate · Verificarea periodică a
sau tractate), echipamentelor de muncă,
automacarale, inclusiv înainte de începerea
macarale pe şenile, lucrului;
macarale cu priză · Utilizarea sistemelor de
electromagnetică, blindaj și de asigurare
maşini de săpat şanţuri împotriva surpărilor de teren
şi pozat conducte (maluri);
· Manevrarea · Identificarea și marcarea
necorespunzătoare a zonelor de risc;
braţului port cupă · Utilizarea de indicatoare de
excavatoarelor; securitate pentru pericole;
· Acroşarea tablierului · Dotarea echipamentelor de
autobasculantei; muncă cu dispozitive de
· Deversarea semnalizare optică și
încărcăturii manipulate acustică corespunzătoare
peste cabina şoferului; riscurilor identificate la locul
· Utilizarea de muncă;
excavatorului pentru
alte operaţii decât cele
prevăzute în
instrucțiunile de
utilizare a
echipamentului de
muncă stabilite În
Cartea
tehnică/Manualul de
utilizare;

  · Ruperea dinţilor cupei   · Utilizarea echipamentului


excavatorului în timpul individual de protecție
operației de săpare şi corespunzător riscurilor
ejectarea/proiectarea a identificate la locul de
pieselor de metal; muncă și în condițiile de
· Ruperea şenilei în utilizare a echipamentului de
timpul manevrelor de muncă.
poziţionare a
excavatorului pe
marginea taluzului
(mal) de pământ;
· Răsturnarea
excavatorului în golul
format de excavaţie;
· Devierea bruscă a
traiectoriei de lucru
maşinilor terasiere;
· Acroşarea vehiculelor
însoţitoare;
· Nivel de zgomot
ridicat datorat
echipamentelor de
muncă, precum:
concasoare,
compactoare, etc.;
· Vibraţii produse la
utilizarea concasoarelor;
· Lipsa cabinei
compactorului pentru
conducătorul
echipamentului de
muncă;
· Manevrarea
necorespunzătoare a
încărcătorului (de ex.: în
marşarier, la descărcare
cupei în basculantă);
· Lipsa echipamentelor
de semnalizare (de ex.:
girofar, hupă) a
echipamentelor de
muncă;

  · Neadaptarea vitezei de    
deplasare a
autobetonierelor sau
altor tipuri de
echipamente de muncă
mobile încărcate la tipul
drumurilor de acces; 
· Încărcarea și
neasigurarea
corespunzătoare
sarcinilor/materialelor
transportate de
autobetoniere sau alte
tipuri de echipamente
de muncă mobile;
· Răsturnarea
autobetonierelor sau
altor tipuri de
echipamente de muncă
mobile, datorită
încărcării
necorepunzătoare a
sarcinilor/ materialelor
transportate;
· Lipsa sau optimizarea
necorespunzătoare a
transportului în şantier;
· Deplasarea
concomitentă a
diverselor tipuri de
autotransportoare, fie
agabaritice, fie cu
materiale care depăşesc
gabaritul maşinii;
· Lipsa echipamentelor
de semnalizare în
șantier (de ex.:girofaruri
cu acţionare permanentă
şi a semnalelor
acustice);
· Lipsa refugiilor de
siguranţă în lungul
drumurilor de acces;
· Semnalizarea
necorespunzătoare a
drumurilor;
· Neadaptarea vitezelor
de deplasare în incinta
şantierului;

  · Calarea    
necorespunzătoare a
automacaralelor sau a
altor echipamente de
muncă mobile (sau
braţe defecte hidraulic);
· Răsturnare sau
desprinderea sarcinilor
deplasate în cărligul
automacaralelor sau a
altor echipamente de
muncă mobile;
· Neasigurarea
suprafeței de lucru
corespunzătoare
gabaritului și condițiilor
de utilizare a frezelor
sau altor echipamente
de muncă specifice;
· Alunecare sau surpare
de teren datorată
structurii și naturii
acestuia (umed, cleios)
și a neasigurării
suprafeței de lucru la
utilizarea frezelor sau
altor echipamente de
muncă specifice;
· Surparea terenului și
îngroparea lucrătorilor
datorită neasigurării
suprafeței de lucru la
utilizarea frezelor sau
altor echipamente de
muncă specifice;
· Pierderea stabilităţii
tubulaturii la frezarea
găurilor pentru piloţii
fundaţiilor;
· Lipsa dispozitivelor de
avertizare optică și
acustică a accesului
braţului macaralei în
zona de vecinătate a
liniilor electrice aeriene

  · Nivel de zgomot   ·
ridicat, emisie de
pulberi-praf de beton,
vibraţii şi, după caz,
proiectarea de particule
dure la spargerea
capetelor de piloţi cu
ajutorul pikamerulului
montat la braţul buldo-
excavatorului;
etc.

Nerespectarea · Elaborarea instrucțiunilor


prevederilor referitoare de lucru specifice condițiilor
la pregătirea de utilizare a echipamentelor
materialelor necesare de muncă;
executării lucrarilor si · Diagnosticarea tehnică și
respectiv a punerea în conformitate a
tehnologiilor:linie de echipamentelor de muncă;
confecţionat armături · Instruirea lucrătorilor, în
în şantier, prepararea conformitate cu
amestecurilor speciale instrucțiunile de lucru
(pentru maşinile de specifice echipamentelor de
torcretat, pregătirea muncă și a instrucțiunilor
betonului în şantier, prevăzute de Cartea
pregătirea stratului de tehnică/Manualul de
izolaţie (bitumul), utilizare;
tăierea plăcilor de · Respectarea succesiunii
gresie, faianţă, de operațiilor în cadrul
finisaj, de rigips etc.: executării lucrărilor și a
· Prinderea membrelor tehnologiilor;
superioare ale · Verificarea periodică a
lucrătorului între barele echipamentelor de muncă,
de oţel-beton şi inclusiv înainte de începerea
dispozitivile de profilare lucrului;
(îndoire); · Indentificarea și marcarea
· Căderea barelor de zonelor de risc;
oţel-beton de pe masa · Utilizarea de indicatoare de
de lucru datorită securitate pentru pericole;
neasigurării și/sau a · Utilizarea substanțelor
stării fizice a periculoase în conformitate
echipamentului de cu fișele de securitate
muncă, specifice;
· Manipularea · Alegerea echipamentelor
necorespunzătoare a de muncă corespunzătoare
barelor de oţel-beton; lucrărilor executate în
· Proiectare substanțe șantier;
periculoase, inhalare
și/sau contact cu pielea
la utilizarea materialelor
de construcții (de ex.:
toxicitatea pastei de
ciment şi adaos-ului);

  · Contactul cu suprafețe   · Utilizarea echipamentului


care prezintă individual de protecție
temperaturi ridicate (de corespunzător riscurilor
ex.: materiale de izolaţie identificate la locul de
fierbinți); muncă și în condițiile de
· Depunerea stratului de utilizare a echipamentului de
izolaţie datorită muncă
radiaţiilor calorice
intense şi a poziţiei
lucrătorului;
· Utilizarea
necorespunzătoare a
echipamentelor de
prelucrare a materialelor
de construcții;
· Spargerea discurilor
de tăiere a
echipamentelor de
prelucrare a materialelor
de construcții;
· Proiectare de obiecte; 
etc.

      · Semnalizarea de securitate
și sănătate adecvată cu
privire la riscul legat de
cădere de la înălțime de la
același nivel;
· Asigurarea de împrejmuiri,
delimitare șantier/zone de
lucru pentru prevenirea
căderilor de la înălțime de la
acelși nivel;

· Utilizarea echipamentului
individual de protecție (EIP)
corespunzător, de ex.:
încălțăminte de protecție cu
inserție/bombeu metalic ;
· Asigurarea ordinii pe
șantier ;
· Asigurarea de zone de
acces și treceri/căi de
circulație libere;
· Asigurarea
suprafețelor/solului fără risc
de alunecare;
· Asigurarea iluminatului
adecvat, amenajarea și
delimitarea zonelor de
depozitare a materialelor etc.

      · Realizare de
balizări/semnalizări privind
prevenirea riscului legat de
prăbușiri/surpări;
· Asigurarea de sisteme de
sprijinire, consolidări,
fixarea pământului pentru
realizarea excavațiilor,
întărirea malurilor/pereților,
baluzare, etc.
· Semnalizarea zonelor de
risc de cădere de obiecte și
amenajarea de treceri
provizorii pentru prevenirea
riscurilor de cădere de
obiecte;
· Utilizarea de echipamente
de muncă adecvate lucrărilor
care se execută, de ex.
utilizare de schele și
eșafodaje conforme cu
cerințele de securitate și
sănătate aplicabile;
Utilizarea EIP adecvat, de
ex. casca de protecție
corespunzătoare riscurilor
identificate;
· Utilizare de echipamente
de muncă adecvate lucrărilor
care se execută, de ex. a
schelelor, platformelor,
pasarelelor care trebuie să
fie conforme cu cerințele de
securitate și sănătate
aplicabile, utilizate (montate,
demontate, întreținute,
depozitate, transportate) în
conformitate cu
instrucțiunile prevăzute de
Cartea tehnică/Manual de
utilizare, de catre personal
calificat și instruit
corespunzător legislației în
vigoare;

      · Asigurarea schelelor,
platformelor, etc. de clădire
în puncte solide, rezistente
pentru a preveni căderea de
la înățime a lucrătorilor, a
materialelor și/sau uneltelor,
în condițiile respectării
instrucțiunilor prevăzute de
Cartea tehnică/Manual de
utilizare a echipamentului de
muncă;
· Asigurarea schelelor,
platformelor, etc. împotriva
răsturnării prin amenajarea
suprafeței de sprijin, în
conformitate instrucțiunile
prevăzute de Cartea
tehnică/Manual de utilizare;
· Verificarea periodică a
echipamentelor de muncă
destinate lucrului la
înălțime, în conformitate cu
instrucțiunile prevăzute de
Cartea tehnică/Manual de
utilizare;
· Asigurarea de balustrade,
plinte, planșee robuste sau
alte mijloace/componente de
securitate corespunzătoare în
vederea prevenirii căderii de
la înățime a lucrătorilor, a
materialelor și/sau uneltelor,
în condițiile respectării
instrucțiunilor prevăzute de
Cartea tehnică/Manual de
utilizare a echipamentului de
muncă (de ex. schele sau alte
eșafodaje);
· Utilizarea scărilor ca
mijloace de acces între
diferitele nivele ale
echipamentelor de muncă
destinate lucrului la înălțime
(de ex. schele sau alte
eșafodaje) ;

      · Verificarea periodică a
stării ancorajelor și
asamblărilor echipamentelor
de muncă destinate lucrului
la înălțime;
· Respectarea instrucțiunilor
de utilizare/ montare/
demontare/ întreținere/
depozitare/ transport, în
conformitate cu
instrucțiunile prevăzute de
Cartea tehnică/Manual de
utilizare a echipamentului de
muncă și prevederile legale
referitoare la securitate și
sănătate în muncă aplicabile;
· Utilizarea scărilor ca
mijloc de protecție de acces;
Atenție: Scările nu se
utilizaeza ca mijloace de
muncă
· Scările se utilizează în
conformitate cu
instrucțiunile prevăzute de
Cartea tehnică/ Manual de
utilizare și legat de
prevenirea riscului de
basculare sau alunecare a
echipamentului de muncă;
Atenție: Scările trebuie să
fie poziționate și fixate
corespunzător în vederea
prevenirii riscului de
basculare sau alunecare
· Poziționarea scărilor
trebuie să se efectueze în
condițiile asigurării
suprafeței de sprijin
corespunzătoare (sol stabil,
suprafață solidă și fixă);

      Atenție : Scările nu se
folosesc ca montanți,
planșee sau pasarele
componente ale schelei sau
alt eșafodaj
· Utilizarea EIP
corespunzător prevenirii
riscului de cădere de la
înălțime, de ex: echipament
de prevenire a căderilor
(echipament complet cu
toate accesoriile necesare);
echipament de frânare cu
absorbire a energiei cinetice
(echipament complet cu
toate accesoriile necesare);
dispozitive de susţinere a
corpului (centuri de
securitate complexe);
· Utilizarea de pasarele
prevăzute cu balustrade de
trecere peste săpături mai
largi de 40cm;
· Utilizarea echipamentelor
de muncă corespunzătoare în
vederea prevenirii riscului
de cădere de la înălțime a
lucrătorilor, de ex. :
echipamente pentru ridicarea
persoanelor şi obiectelor,
care prezintă un pericol de
cădere pe verticală de la o
înălţime mai mare de 3 m
(echipamente prevăzute cu
nacela cu braț ridicător sau
telescopic etc.);

Riscuri electrice

Electrocare   · Arsuri; · Utilizarea echipamentelor


· Traumatisme;  de muncă conforme cu
· Deces. cerințele de securitate și
sănătate aplicabile,
prevăzute de reglementările
legislative și tehnice
specifice;
· Diagnosticarea tehnică și
punerea in conformitate a
echipamentelor de muncă;
· Verificarea vizuală a stării
tehnice a echipamentelor de
muncă, înainte de utilizare,
conform instrucțiunilor
prevăzute de cartea
tehnică/Manualului de
utilizare,
· Asigurarea, după caz, a
două măsuri tehnice de
securitate împotriva
electrocutării;
· Instruirea lucrătorilor cu
privire la asigurarea
conformității și în ceea
ce privește utilizarea
echipamentelor
de muncă;
· Testarea periodică a
cunoştinţelor tehnice şi de
securitate a
muncii dobândite a
lucrătorilor care
execută operații specifice
(de ex.: autorizarea
lucrătorilor care intervin la
intreținerea echipamentelor
de muncă electrice-
autorizarea electricienilor
din punct de vedere a
securității și sănătății în
muncă)
· Marcarea, identificarea 
instalaţiilor electrice şi
atenţionarea
privind pericolul de
electrocutare;
· Marcarea şi atenţionarea
cu 
privire la interzicerea
accesului in instalaţiile
electrice a persoanelor
neautorizate;
· Asigurarea măsurilor de
securitate împotriva
electrocutării și,
după caz, a două măsuri
tehnice de
securitate împotriva
electrocutării, în funcţie de
caracteristicile tehnice ale
instalaţiei electrice, tipul
echipamentelor de muncă şi
specificaţiile
producătorilor/furnizorilor;

· Depăşirea zonei de · Verificarea periodică a


securitate/vecinătate sau măsurilor şi mijloacelor de
contactul cu securitate
liniile electrice aeriene împotriva electrocutării, în
sub tensiune a conformitate
echipamentelor de cu specificaţiile
muncă cu braț ridicator producătorilor şi
sau cu remorcă; reglementările legislative şi
· Incendii cauzate de tehnice;
suprasarcină · Urmărirea graficului de
(supraîncărcarea verificare a măsurilor şi
instalaţiei electrice de mijloacelor de
alimentare) securitate împotriva
datorate producerii electrocutării, în
arcului electric; conformitate cu specificaţiile
producătorilor şi
reglementările legislative şi
tehnice;

· Executarea · Zăvorârea electrică sau


defectuoasă a lucrărilor mecanică a tablourilor
in instalaţiile electrice, electrice,
fără panourilor cutiilor electrice
respectarea procedurilor de
de lucru sub distribuţie;
tensiune sau cu scoatere · Interzicerea accesului
de sub tensiune, a persoanelor neautorizate la
tehnologiilor, a tablourile şi instalaţiile
instrucțiunilor proprii si electrice;
specifice de
securitate si sănătate în
muncă;

· Descărcări electrice · Verificarea existenţei


atmosferice; posibilităţii
· Producerea de atingerii elementelor sub
calamități  tensiune ale liniilor electrice
naturale: inundații, aeriene;
cutremure, viscol, · Interzicerea reparării
etc. echipamentelor de muncă
electrice de
către personalul neautorizat;

      · Verificarea existenţei
traseelor 
de cabluri electrice,
telefonice, gaze, în
documentaţie, înainte de
începerea lucrărilor;
· Detectarea traseelor de
cabluri electrice subterane
aflate in
vecinătatea sau în zonele in
care se
efectuează săpături;
· Semnalizarea traseelor de 
cabluri electrice subterane şi
avertizarea riscului de
electrocutare;
· Interzicerea lovirii, tăierii
sau deteriorării cablurilor
electrice subterane,
instalaţiilor telefonice,
instalaţiilor de gaze naturale
care se întâlnesc cu ocazia
efectuării săpăturilor;
· Dotarea echipamentelor de 
muncă specifice (mașini de
ridicat și echipamente cu
braț ridicător sau
nacela cu braț ridicător) și
utilizarea dispozitivelor de
detectare de proximitate cu
comportare definită în
condiţii de defect (PDF) şi
cu rol de semnalizare a
intrării braţului ridicător a
echipamentului de muncă în
zona de
vecinătate a LEA;
· Semnalizarea şi avertizarea
riscului de depăşire a
distanţei de
vecinătate şi intrării în
contact cu linia
electrică aeriană a braţului
ridicător al echipamentului
de muncă;
· Redimensionarea
instalaţiilor 
electrice;

      · Verificarea periodică a
instalaţiilor electrice;
 Asigurarea măsurilor
tehnice şi
organizatorice de
securitate împotriva
electrocutării și, după
caz, două măsuri
tehnice de securitate
împotriva
electrocutării, în funcţie
de tipul lucrării
executate în instalaţia
electrică, a
condiţiilor de lucru şi
conform
reglementărilor în
vigoare;
 Montarea şi utilizarea
paratrasnetelor sau a
descărcătoarelor de
supratensiune;Instruirea
personalului cu privire
la Planul de intervenţie
în situaţii de urgență
(planuri şi proceduri de
acţiune, alarmare,
intervenţie, salvare si
prim ajutor), întocmit la
nivelul agentului
economic;
 Instruirea personalului
cu privire
la obligaţia de a opri
lucrul la apariţia unui
pericol iminent si de
informare a
conducătorului locului
de muncă; Stabilirea
măsurilor concrete de
prevenire a accidentelor
tehnice si de muncă în
situaţii de urgență.

Riscuri biologice

Expunere la agenții Excavații  · Afecţiuni · Evitarea sau reducerea


biologici · Contact cu bacterii respiratorii; expunerii la agenți biologici;
(de ex.: din sol aerobe si · Eczeme;  · Aplicarea unor reguli de
contaminat) anaerobe, virusuri, · Infecții, (de ex.:  igienă și de securitate (de
ciuperci, paraziţi; infectarea unor plăgi ex.: interzicerea
cutanate); băutului, mâncatului,
· Iritaţii ale pielii;  fumatului, în locul
· Dermatite;  în care există un risc de
· Alergii ; contaminare, etc.);

  · Contact cu bacteria  · Tetanos datorită · Prevederea de instalaţii


anaerobă Clostridium toxineitetanospasmina sanitare speciale: spălarea
tetani; ; ochilor,
antiseptic, etc.;
· Mecanizarea sarcinilor
care 
implică riscuri de
contaminare;

Terasamente    · Utilizarea echipamentului 


Contact cu bacterii individual de protecție
aerobe si adecvat si a măsurilor de
anaerobe, virusuri, protecție
ciuperci, paraziţi corespunzatoare;
· Instruirea adecvată a 
Renovări  · Infecţii leptospiroză personalului;
· Contact cu bacterii · Respectarea procedurilor
aerobe si anaerobe, o Efecte toxico- de lucru;
virusuri, ciuperci, iritante generate de · Ventilatie corespunzătoare;
paraziţi; subproduși ai · Curăţenie la locul de
· Contact cu bacteria mucegaiurilor ; muncă; 
anaerobă Clostridium o Alergii sau · Măsuri de igienă adecvate; 
tetani; pneumonie prin · Distrugerea posibililor
· Rozătoare; hipersensibilizare vectori de contaminare:
· Expunere la deratizare.
mucegaiuri;

  Darâmări/Demolări  · Eczeme;  · Evitarea sau reducerea 


· Contact cu bacterii · Infecţii (de ex.: expunerii la agenți biologici;
aerobe si  locale, vitale, · Prevenirea formării de
anaerobe, virusuri, parazitare); aerosoli;
ciuperci, paraziţi; · Iritaţii ale pielii,  · Folosirea de echipament
  ochilor si nasului; individual de protecţie
  · Dermatite;  adecvat
· Alergii;  împotriva expunerii la
  · Intoxicații; materiale
    potenţial infecţioase;
  · Instruirea adecvată a 
· Afecțiuni ale pielii; personalului;
· Înțepături de insecte; · Boli transmisibile,
posibil letale; · Utilizare de capcane pentru
    insecte;
  · Efecte toxico-  
· Expunere la iritante generate de  
mucegaiuri; subproduși ai
mucegaiurilor; · Curăţenie la locul de
· Alergii sau muncă;
pneumonie prin · Măsuri de igienă adecvate;
hipersensibilizare;

Demolări/ Consolidări/ · Eczeme; · Evitarea sau reducerea


Realbilitări/ Asanări  · Infecţii (de ex.:  expunerii la agenti biologici;
· Contact cu bacterii locale, vitale, · Utilizarea echipamentului
aerobe si parazitare); individual de protecție
anaerobe, virusuri, · Iritaţii ale pielii, adecvat;
ciuperci, paraziţi; ochilor si nasului; · Instruirea adecvată a 
· Dermatite; personalului;
· Alergii;  ·
· Intoxicări;

  · Înțepături de insecte; · Afecțiuni ale pielii;  · Utilizare de capcane pentru


· Boli transmisibile, insecte;
    posibil letale; · Distrugerea posibililor
vectori de 
contaminare: dezinsecţie
Întreținere – lucrări de   · Evitarea sau reducerea
zugrăveli și curățare  expunerii la agenți biologici;
· Contact cu bacterii · Utilizarea echipamentului
aerobe si  individual de protecție
anaerobe, virusuri, adecvat;
ciuperci, paraziţi; · Instruirea adecvată a
personalului;

Riscuri chimice

Expunere la agenți Excavații  · Afecţiuni · Evitarea sau reducerea


chimici · Contact cu pulberi; respiratorii; expunerii la agenții chimici;
· Eczeme; · Utilizarea echipamentului
Terasamente  · Infecţii; individual de protecție
· Contact cu pulberi; · Iritaţii ale pielii;  adecvat;
acrilamidă; · Dermatite;  · Instruirea adecvată a
ciment; · Alergii; personalului;
· Arsuri la nivelul  
Construcții  pielii şi ochilor;
· Contact cu pulberi;  · Utilizarea substanțelor
· Efect cancerigen;  chimice mai puțin
acrilamidă*; ciment; · Afecțiuni ale 
fibră de sticlă; periculoase;
sistemului nervos
smoală central
epoxidică**; tridimit; (SNC);
cristobalit; · Afecțiuni oculare; 
silice cristalină; oxygen · Iritații ale pielii;
lichefiat; masticuri;
mortar sintetic (conține
hidrocarburi C25-C55
bogate in aromatice);
· Contact cu amorsa
pentru tencuieli-ciment
Portland ;
· Contact cu emailuri
alchidice;
adezivi; ipsos pentru
îmbinări; mortar de
smoală epoxidică în trei
componenţi
contine benzopiren);

  Notă : *Acrilamida este    


utilizata la etansare,
izolare;
**Smoala epoxidica –
contine 
benzopiren;

Montarea si · Afecţiuni · Evitarea sau reducerea


demontarea respiratorii;
elementelor  · Afecțiuni ale  expunerii la agenții chimici;
prefabricate  sistemului nervos · Utilizarea echipamentului 
· Contact cu pulberi; central individual de protecție
acrilamidă*;  (SNC); adecvat si a măsurilor de
emailuri alchidice; · Afecțiuni oculare; protecție
adeziv pentru lipirea · Iritații ale pielii; corespunzătoare;
placilor de gips; · Instruirea adecvată a 
personalului;
· Contact cu solvenți; · Afecțiuni ale pielii,
· Efect cancerigen;

Amenajări sau  
instalații 
· Contact cu pulberi;
masticuri (hidrocarburi
C25-C55 bogate in
aromatice); grunduri
(contin 4,4,metilen
dianilină);
· Contact cu solvenți;

Transformări  · Afecţiuni
· Contact cu pulberi; respiratorii;
· Contact cu oxigen · Afectiuni ale
lichefiat;
sistemului nervos
central (SNC);

Renovari  · Afecţiuni
· Contact cu azbest; respiratorii;
pulberi; · Azbestoză ; 
· Cancer;

  Reparații  · Afecţiuni   
· Contact cu pulberi; respiratorii;
grund***;  · Efect cancerigen;
smoala epoxidică;  
· Contact cu oxigen
lichefiat; · Afecțiuni ale
sistemului nervos
  central (SNC);
· Contact cu solvenți; · Afectiuni ale pielii;
· Efect cancerigen;

Notă: : ***Grund-  
contine metilen
dianilina;

Darâmări/Demolări  · Azbestoză;
· Contact cu azbest; · Cancer;
· Înțepături de insecte; · Afecțiuni ale pielii;
· Boli transmisibile,
posibil letale;

Mentenanță  · Afecţiuni · Utilizarea substanțelor


· Contact cu COV; respiratorii; chimice mai puțin
· Contact cu oxigen · Cancer; periculoase;
lichefiat; · Afecțiuni ale · Evitarea sau reducerea
  sistemului nervos expunerii la agenții chimici;
central (SNC); · Utilizarea echipamentului
· Contact cu solvenți; individual de protecție
· Afecțiuni ale pielii; adecvat si a măsurilor de
· Efect cancerigen; protecție
corespunzătoare ;
· Instruirea adecvată a 
personalului;

  Întreținere – lucrări de · Afecţiuni   


zugrăveli și curățare  respiratorii;
· Contact cu var; · Eczeme;
ciment; · Infecţii;
· Iritaţii ale pielii, 
ochilor si nasului;
· Dermatite;
· Alergii;

Asanări  · Îmbolnăviri
· Contact cu bacterii și datorate bacteriilor si
virusuri; virusurilor;
· Ințepături de insecte; · Afectiuni ale pielii;
· Boli transmisibile,
posibil letale;

Consolidări  · Îmbolnăviri ale 


· Contact cu pulberi de aparatului respirator;
lemn; · Efect cancerigen;
smoală; · Afecțiuni ale pielii;
· Înțepături de insecte; · Boli transmisibile,
care pot avea efect
letal

Modernizări  · Eczeme; · Utilizarea substanțelor


· Contact cu ciment; · Infecţii;  chimice mai puțin
lână de sticlă; fibră de · Iritaţii ale pielii,  periculoase;
sticlă; smoală ochilor si nasului, · Evitarea sau reducerea
epoxidică***; tridimit; · Dermatite; expunerii la agenții chimici;
cristobalit; silice · Alergii; · Utilizarea echipamentului 
cristalină; · Arsuri la nivelul  individual de protecție
pielii şi ochilor; adecvat si a măsurilor de
· Afecțiuni protecție
respiratorii; corespunzătoare ;
· Efect cancerigen; · Instruirea adecvată a 
· Azbestoză; personalului;

  Reabilitări  · Eczeme;  · Utilizarea substanțelor


· Contact cu lână de · Infecţii; chimice mai puțin
sticlă ; fibră de sticlă ; · Iritaţii ale pielii,  periculoase;
smoală ochilor si nasului, · Evitarea sau reducerea 
epoxidică*** ; tridimit · Dermatite; expunerii la agenții chimici;
Cristobalit; silice · Alergii; · Utilizarea echipamentului
cristalină · Arsuri la nivelul  individual de protecție
  pielii şi ochilor; adecvat si a măsurilor de
  · Afecțiuni protecție corespunzătoare ;
respiratorii; · Instruirea adecvată a 
  · Efect cancerigen; personalului;
· Contact cu solvenți; · Azbestoză;  
  · Afecțiuni  
· Înțepături de insecte; respiratorii;
· Efect cancerigen;  
· Afecțiuni ale pielii;  
· Boli transmisibile, · Utilizare de capcane pentru
care pot avea efect insecte;
letal

Extinderi  · Eczeme; · Utilizare substanțe chimice


· Contact cu pulberi · Infecţii;  mai puțin periculoase;
PM10, PM2,5; lână de · Iritaţii ale pielii, · Evitarea sau reducerea
sticlă; fibră de sticlă; ochilor si nasului; expunerii la agenții chimici;
smoala · Dermatite;  · Utilizarea echipamentului 
epoxidică***; tridimit; · Alergii;  individual de protecție
cristobalit; silice · Arsuri la nivelul  adecvat si a măsurilor de
cristalină; pielii şi ochilor; protecție
· Afecţiuni corespunzătoare ;
respiratorii; · Instruirea adecvată a 
· Efect cancerigen; personalului;

  Restaurări  · Afecţiuni  · Evitarea sau reducerea 


· Contact cu pulberi; respiratorii; expunerii la agenții chimici;
azbest; solvenți; · Azbestoză; · Utilizarea echipamentului
· Cancer; individual de protecție
· Afecțiuni ale pielii; adecvat si a măsurilor de
· Efect cancerigen; protecție corespunzătoare ;
· Instruirea adecvată a 
personalului;
Demontări  · Îmbolnăviri ale  
· Contact cu pulberi; aparatului respirator;
· Contact cu COV; · Afecţiuni
· Contact cu solvenți; respiratorii;
· Afectiuni ale pielii;
· Efect cancerigen;

Riscuri fizice

Zgomot Executarea lucrărilor de · Afectarea auzului · Atenuarea propagării 


construcţii realizate în (hipoacuzie, zgomotului aerian, prin
spaţii largi şi fronturi surditate); utilizarea de
deschise: · Oboseală mentală; incinte şi ecrane
· Săpături cu · Lipsă de fonoizolante;
excavatorul;  concentrare; · Utilizarea de materiale
· Nivelare şi transport · Stres; fonoabsorbante, pentru
cu autogrederul şi · Accidente de reducerea
buldozerul; muncă; sunetelor reflectate;
· Încărcare transport cu · Izolarea procedurilor care 
încărcătorul frontal; implică emisie de zgomot şi
· Forare de coloane în restricţionarea accesului în
terenuri naturale de zonele
fundare; respective;
· Vibroînfigerea · Organizarea lucrului în aşa
palplanşeelor; fel 
· Compactarea astfel încât timpul petrecut
pământurilor cu  în zonele zgomotoase să fie
rulouri compactoare; limitat;
· Planificarea activităţilor 
Procesarea materialelor generatoare de zgomot,
pentru punere astfel încât
în operă pe şantier: desfăşurarea acestora să
· Preparare betonului;  afecteze un număr cât mai
· Transport şi pompare mic de lucrători;
beton; 
· Vibrare beton;

  Executarea lucrărilor de    
mixturi asfatice:
· Uscare, transportare,
ciuruire; 
· Malaxare şi
depozitare;

Utilizarea agregatelor
minerale
balastiere şi cariere:
· Transportare;
· Concasare;
· Ciuruire prin vibrare; 
· Separare părţilor fine;

Executarea de drumuri:
· Ciocane perforatoare; 
· Freze rutiere; 
· Repartizatoare de
mixturi; 
· Rulouri compactoare
vibratoare;

Executarea lucrărilor de
construcţii în
spaţii închise (interiorul
anvelopelor
clădirilor):
· Tăierea şi găurirea
betoanelor:
rotopercutante, freze-
disc, găuritoare;
· Asamblarea
elementelor metalice
prin autofiletare pentru
plăci din gips-carton,
panouri sandwich;

Executarea lucrărilor de
terasamente şi
fundaţii:
· Procedee tehnologice
generatoare de zgomot:
 Demolarea
resturilor de beton
+
cărămidă;
 Încărcare;
 Descărcare;

  Executarea lucrărilor de    
reparaţii de
drumuri :
· Decopertare, frezare
asfalt,
curăţire teren de resturi
beton, etc;
· Freze asfalt, ciocane,
încărcătoare-
excavatoare;
· Maşini de asfaltat,
nivelat compactat;

Executarea lucrărilor de
montare pereţi cortină,
pereţi interiori
despărţitori,
finisaje, pardoseli:
· Scule portabile
electrice (găurit,
înşurubat, tăiat, polizat,
şlefluit,
rotopercutante);
· Procese tehnologice:
găurire, tăiere, şlefuire;

Vibrații Executarea lucrărilor de · Lombalgie şi · Amortizarea vibrațiilor și


construcţii traumatisme ale izolarea zgomotului
realizate în spaţii largi şi coloanei vertebrale; structural;
fronturi · Afecţiuni vasculare; · Utilizarea pardoselilor cu
deschise: rol de 
· Săpături cu · Leziuni/afecțiuni amortizare a vibraţiilor;
excavatorul;  osoase sau articulare · Alegerea, pe baza
· Nivelare şi transport ori musculare; informaţiilor 
cu autogrederul şi · Afecţiuni tehnice furnizate de
buldozerul; neurologice; producător, a unui
· Încărcare transport cu · Sindromul Raynaud; echipament de muncă
încărcătorul frontal; adecvat,
· Forare de coloane în ergonomic, cu nivelul de
terenuri naturale de vibrații cel mai
fundare; scazut;
· Vibroînfigerea · Instalarea unor elemente
palplanşelor; de 
· Compactarea amortizare pentru protecția
pământurilor cu lucrătorilor la vibraţii în
rulouri compactoare; timpul lucrului;
· Echiparea locului de
muncă cu utilaje prevăzute
cu acţionare de la
distanţă, pentru a se evita
expunerea directă a
lucrărilor la vibrații;
· Evitarea folosirii
dispozitivelor de ghidare
neechilibrate;

  Procesarea materialelor    
pentru punere
în operă pe şantier:
· Preparare betonului; 
· Transport şi pompare
beton; 
· Vibrare beton;

Executarea lucrărilor de
mixturi
asfaltice:
· Uscare, transportare,
ciuruire; 
Malaxare şi depozitare;

Utilizarea agregatelor
minerale,
balastiere şi cariere:
· Transportare; 
· Concasare; 
· Ciuruire prin vibrare;
· Separare părţilor fine;

Executarea lucrărilor de
drumuri:
· Ciocane perforatoare; 
· Freze rutiere; 
· Repartizatoare de
mixturi;
· Rulouri compactoare
vibratoare;

Executarea lucrărilor de
construcţii în spaţii
închise (interiorul
anvelopelor
clădirilor):
· Tăierea şi găurirea
betoanelor:
rotopercutante, freze-
disc, găuritoare.
· Asamblarea
elementelor metalice
prin autofiletare pentru
plăci din gips-carton,
panouri sandwich

Executarea lucrărilor de
terasamente şi
fundaţii:
· Demolarea resturilor
de beton +
cărămidă;
· Încărcare – descărcare;

  Executarea lucrărilor de    
reparaţii
drumuri:
· Decopertare, frezare
asfalt,
curăţire teren de resturi
beton, etc.
· Frezare asfalt, ciocane,
încărcătoare-
excavatoare;
· Maşini de asfaltat,
nivelat 
compactat;

Executarea lucrărilor de
montare pereţi cortină,
pereţi interiori
despărţitori, finisaje,
pardoseli:
· Scule portabile
electrice (găurit,
înşurubat, tăiat, polizat,
şlefluit,
rotopercutante);
· Procese tehnologice:
găurire, tăiere, şlefuire;

Riscuri ergonomice

Afecțiuni Locuri de muncă şi Manipularea manuală Vizează locul de muncă,


musculoscheletice, lucrări executate pe a echipamentul de muncă,
etc. şantier : maselor grele are ca sarcina de muncă, manage-
· Ridicare, coborâre, efecte: mentul activităţii şi lucrătorii
împingere, Accidentare: ca atare.
tragere, susţinere, ü accident lombar: Constau, în principal, din:
transport de lumbago, hernie
materiale, obiecte etc.,  eliminarea necesităţii
discală, ruptură unor operaţii de
operaţii manuale musculară, hernie
cum ar fi: MMM din faza de
inghinală; proiectare;
– bătut cu ciocanul; ü strivire, rănire, tăiere
– găurire;  mecanizarea unor
sau arsură, datorate operaţii/alegerea
– înşurubări; masei manipulate;
– tăiat cu ferăstrăul; de mijloace
ü cădere cu entorsă mecanizateadaptate
– vopsit cu pensula; sau fractură;
– tăiere de benzi sarcinii de muncă şi
metalice cu caracteristicilor masei
foarfecele, transportate:
– încărcare-descărcare transpalete,
de piese mici (plăci de motostivuitoare, etc.;
gresie şi faianţă,  utilizarea
cărămizi etc.) pentru a fi unor mijloace tehnice
transportate de la zona ajutătoare: ventuze
intermediară de mobile, platforme
depozitare la locul final elevatoare, cărucioare,
de asamblare; cricuri, leviere, sisteme
de manipulare cu
echilibrare automată,
etc.;

  În cazul manipulării Îmbolnăvire:   asigurarea întreţinerii


manuale, riscul de afecţiuni preventive şi
afecţiuni dorso- osteomusculo- mentenanţei
lombare depinde articulare echipamentelor,
de: caracteristicile (profesionale şi ü
masei de manipulat, legate de profesie):
cerinţele activităţii, lombalgii, artroză,
mediul şi spaţiul de sciatică, hernie
muncă. discală, afecţiuni ale
ţesuturilor moi etc.;
Factori de risc oboseală musculară şi  amenajarea
ergonomici: generală; posturilor de muncă:
q cu acţiune directă: înălţime
– factori biomecanici; corespunzătoare a
q cu acţiune indirectă:  planurilor de lucru,
– factori psihosociali; spaţiu de lucru degajat,
– factori de mediu; unelte concepute
– factori individuali; ergonomic;
acţiune asupra
obiectelor,
materialelor
manipulate: limitarea
greutăţii lor, micşorarea
masei componentelor
constitutive ale
diverselor produse;
 alegerea de sisteme de
depozitare
corespunzătoare;
 organizarea deplasării
şi
transportului
materialelor pe 
verticală utilizând
dispozitive şi
utilaje de ridicat;
 respectarea unor
circuite funcţionale care
să evite manipulările
inutile sau
suplimentare;
 scări, schele,
eşafodaje, etc. care să
respecte cerinţele de
securitate și
sănătate aplicabile;
 menţinerea
curăţeniei şi degajarea
materialelor de pe sol,
prevederea
unor containere pentru
deşeuri;
 evitarea
denivelărilor(trepte,
pante);

       prevederea mijloacelo
r de transport cu
sisteme care permit
reducerea efortului de
încărcare /
descărcare: rampe
escamotabile,
braţ de încărcare
auxiliar, etc.;
 organizarea
activităţiidupă criterii
ergonomice;
 prevederea de EIP:
mănuşi,
apărători genunchi,
centură lombară;
 formare şi
instruire privind:
– gesturile şi poziţiile
de lucru, amenajarea
posturilor de muncă,
economia de mişcări,
tehnici corecte de
manipulare, etc.

· Riscuri psihosociale

Exigenţe/constrânger · Efort crescut datorat:  · Absenteism;  · Programe flexibile de lucru


i – volumului mare de · Probleme de sănătate şi 
profesionale crescute lucrări; fizică şi mentală: gestionarea timpului de
– ritmului crescut de dureri lucru;
lucru; de cap, depresie, · Schimbări organizatorice
– termenelor limită prea anxietate, epuizare în diferitele activităţi
strânse; fizică şi psihică, desfăşurate;
– capacităţilor şi morbiditate şi · Gestionarea volumului de
experienţei reduse a mortalitate muncă, şi a 
unor lucrători; hipertensivă şi ritmului de lucru;
– unor metode deficitare cardiovasculară; · Asigurarea formării şi
de lucru; · Stres; instruirii
– organizării şi · Lipsa echilibrului profesionale;
coordonării deficitare a între · Participare la luarea
unor lucrări; muncă şi viaţă, deciziilor;
– deficienţelor echipei · Instruirea lucrătorilor în
de managementul stresului;
management; · Instruirea lucrătorilor în 
– organizării timpului şi managementul timpului de
programului lucru.
de lucru (program
prelungit, lucrul în
weekend) ;
· Aşteptările crescute
ale clienţilor, presiunea
pieţei şi a concurenţei;
· Necesitatea de a face
naveta;
· Riscurile crescute în
activitate; 
· Responsabilităţile
crescute pentru 
propria securitate sau a
altora;

Controlul redus · Lipsa feedbackului în    


asupra propriei  activitate; 
activităţi · Lipsa posibilităţii de a
interveni în controlul şi
organizarea propriei
activităţi;

Sistemul relaţiilor · Situaţii conflictuale;


interumane · Slaba
comunicare/lipsa
comunicării;
· Comportamente
agresive, de 
hârţuire sau intimidare;

Claritatea rolului în · Cunoaşterea şi


activitate înţelegerea deficitară a
propriilor atribuţii şi
competenţe;
· Lipsa capacităţii de
apreciere a nivelului
propriilor capacităţi
profesionale;
· Conflict de
responsabilităţi;

Schimbarea · Slaba gestionare şi


comunicare a
schimbărilor;
· Siguranţa locului de
muncă;
· Fluctuaţia de personal
şi dificultatea de a găsi
persoane calificate pe
piaţa
forţei de muncă
româneşti (migraţia
fiind şi ea o cauză);
· Schimbarea legislaţiei
în domeniul
construcţiilor, a
politicilor la nivel
naţional, schimbări la
nivelul autorităţilor
locale (privind
eliberarea autorizaţiilor
de construire),
diversificarea ariei de
activitate,
fluctuaţiile pieţei) ceea
ce creează un
stres suplimentar;

Lipsa procedurii · Improvizarea,


caracteristică a
industriei româneşti în
condiţiile experienţei
reduse a mediului de
afaceri
românesc, etc.

http://ssm-competitivitate.inpm.ro/?page_id=786