Sunteți pe pagina 1din 12

1

STOP Accidentelor Rutiere – Viața are Prioritate!


SCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

PLAN DE CAMPANIE DE RELAȚII PUBLICE

” STOP Accidentelor Rutiere – Viața are Prioritate!”

An 2, Grupa 7

București 2012

2
STOP Accidentelor Rutiere – Viața are Prioritate!
Cuprins
1. Definirea problemei....................................................................4
2. Analiza
situației...........................................................................5
3. Definirea obiectivelor.................................................................7
4. Precizarea publicului
țintă..........................................................7
5. Contextul.....................................................................................7
6. Cercetarea...................................................................................
8
7. Formularea axei de comunicare.................................................9
8. Identificarea strategiei de comunicare.......................................9
9. Propunerea tehnicilor, canalelor mediatice și suporturilo
utile............................................................................................1
0
10. Calendaru și bugetul campaniei.............................................11
11. Evaluarea
campaniei...............................................................11

3
STOP Accidentelor Rutiere – Viața are Prioritate!
4
STOP Accidentelor Rutiere – Viața are Prioritate!
DEFINIREA PROBLEMEI

În urma studiilor realizate de Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratului General al


Poliției Române, Uniunea Națională a Conducătorilor Auto Liber-Profesioniști, s-a constat că în
România se produc cele mai grave accidente rutiere din Europa. În 2011 au murit peste 2.000 de
oameni în accidentele rutiere, dintre care 400 au fost copii sau adolescenți, iar alți zeci de mii de
oameni au rămas infirmi. Potrivit aceluiași studiu, accidentele rutiere reprezinta cauza mortalității
numărul unu pentru tinerii între 16 și 24 de ani. Astfel, în urma acestor studii Ministerul Administrației
și Internelor prin intermediul Inspectoratului General al Poliției Române a decis să inițieze ”STOP
Accidentelor Rutiere – Viața are Prioritate!” o campanie de informare, de educare și modificarea
comportamentului conducătorilor auto, în special al tinerilor conducători auto.

Organizația

Direcția Poliției Rutiere se regăsește în structura organizatorică a Inspectoratului General al


Poliției Române care face parte din Ministerul Administrației și Internelor activitatea căruia este
reglementat de Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind funcționarea Poliției Române. Inspectoratul
General al Poliției Române este unitatea centrală a poliției, cu personalitate juridică și competență
teritorială generală, care conduce, îndrumă și controlează activitatea unităților de poliție subordonate,
desfășoara activități de investigare și cercetarea infracțiunilor deosebit de grave, circumscrise crimei
organizate, criminalității economico-financiare sau bancare, a altor infracțiuni ce fac obiectul cauzelor
penale aflate în supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, precum și orice alte
atribuții date în competența sa prin lege.
Primele atestări privin Poliția Română dateaza de pe timpurile lui Neagoe Basarab sau a lui Mihai
Viteazu prin crearea instituției agiei. În anul 1821, Tudor Vladimirescu îi eliberează de taxe și impozite
pe cei însărcinați să mențină ordinea publică și să apere proprietatea cetățenilor, iar în anul 1831, prin
Regulamentele organice, atribuțiile poliției sunt extinse. În anul 1860 la 4 noiembrie începe să
funcționeze Legea de organizare a poliției. Prin Decretul nr. 25 din 23 ianuarie 1949 se înființează
Miliția, iar, apoi îm 1989 se reînființează Poliția Română prin Decretul-Lege nr2/27 1989.
În ceea ce privește imaginea organizației putem menționa faptul ca politicele de relații publice
promovate de organizație sunt orientate catre mass-media, însă percepția publicului asupra imaginii
este una diferită, din motive istorice și percepția tradițională formată pe parcusul timpului.
Principalele atribuții al Direcției Poliției Rutiere sunt:

5
STOP Accidentelor Rutiere – Viața are Prioritate!
 monitorizarea activității desfăşurată de serviciile de poliţie rutiera judeţene şi Brigada de poliţie
rutieră din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în domeniul
supravegherii, îndrumării şi controlului traficului, al cercetării şi soluţionării accidentelor de
circulaţie cu autori cunoscuţi şi necunoscuţi şi al prevenirii şi combaterii încălcării normelor
rutiere;
 elaborează legislaţia naţională privind circulaţia pe drumurile publice, urmărind armonizarea
acesteia cu normele de drept specifice ale Uniunii Europene şi convenţiile ori acordurile
internaţionale în domeniu la care România este parte. Întocmeşte norme şi reglementări cu
caracter intern care asigură implementarea legislaţiei rutiere în vigoare;
 analizează evoluţia situaţiei operative în domeniu şi elaborează programe ori planuri de măsuri
pentru eficientizarea activităţii formaţiunilor teritoriale şi atingerea indicatorilor de performanţă
stabiliţi prin documentele de planificare strategică a muncii de la nivelul Poliţiei Române.
 reprezintă Ministerului Administraţiei şi Internelor şi în activităţile de colaborare cu structuri
similare ale altor state, în cadrul Grupului de Lucru pentru Siguranţa Circulaţiei de pe lângă
CEE-ONU, precum şi în relaţiile cu poliţii rutiere ori instituţii guvernamentale sau
neguvernamentale cu preocupări în domeniu din alte state, în limita mandatului aprobat de
conducerea M.I.R.A.

Produsul oferit de Direcția Rutieră este clar și sigur și anume siguranța traficului rutier organizat
pe drumurile publice, atât siguranța participanților la trafic, cât și a pietonilor. Prețul care îl plătește
clientul-cetățean se regăsește în taxele, impozitele și contribușiile lunare și anule.
Modul în care produsul acestei organizații este distribuit se regăsește în distribuția masiva, deoarece
nu se referă la un public definit, dar însăși întregii societăți, tutror cetățenilor.

ANALIZA SITUAȚIEI

Astfel portrivit tabelului de mai jos se poate observa o creștere nesemnificativă a numărului de
accidente ceea ce demonstreaza ca campaniile anterioare au avut un impact favorabil asupa
conducatorilor auto și le-a determinat sa fie mai prudenți atunci când se alfă în traficul rutier.

. DINAMICA ACCIDENTELOR DE CIRCULATIE


2010 2011 (+/-) %
INREGISTRATE  (01.01.-31.12.)
A. Accidente grave de circulatie      
      - TOTAL 9253 9290 37 0,40%
6
STOP Accidentelor Rutiere – Viața are Prioritate!
      - morti 2377 2018 -359 -15,10%
      - raniti grav 8509 8768 259 3,04%
      - raniti usor din accidente grave 3209 3362 153 4,77%
B. Accidente usoare
      - TOTAL 16743 17358 615 3,67%
      - raniti usor din accidente usoare 20696 21361 665 3,21%
C. Accidente cu pagube materiale
      - TOTAL 87753 73771 -13982 -15,93%

Un din probleme majore care stă la baza accidentelor rutiera ”Riscul Rutier”, care este influențat
de diferițele semnificaive în dinamica dezvoltării factorilor care concură la siguranța circulației:
DRUMUL – VEHICOLUL – OMUL – MEDIUL
Conform datelor oferite de Direcția Rutiera se poate întocmi următoarea analiza SWOT:

Puncte tari: Puncte slabe:


 Asigurarea informării rutiere a  Statul românesc – Stat Liniar. Toți
participanților la trafic prin mass-media participanții la trafic folosesc în aceeași
centrală și Internet; măsură drumul, în lipsa căilor de
 Monitorizarea activității de deplasare distincte fiecărei categorii;
implementare a abaterilor la regimul  Restricții impuse majoritar prin
circulației în sistem automat de evidență indicatoare și nu și prin amenajări
precum și restituirea permiselor de rutiere care să oblige ”în mod natural”
conducere și a certificatelor de respectarea lor;
înmatriculare reținute;  Lipsa separatorului fizic între benzile cu
 Colaborarea cu Direcția Regim Permise circulație în sensuri opuse ceea ce are ca
Conducere și Înmatriculări Vehicole din rezultat riscul maxim de coliziune
M.I.R.A. în domeniul perfecționării frontală pe toate drumurile naționale și
cadrului legislativ specific. locale.
Oportunități: Amenințări:
 Aplicarea prevederelor noii legislații  Educație rutieră insuficientă;
rutiere, care va avea impact semnificativ  Drumuri incapabile să preia valorile
asupra disciplinei în trafic. actuale de trafic – mers în coloană,
 Obligația Comisiei de Supraveghere a ambuteiaje = pericol suplimentar prin
Asigurarilor de alocare a fondurilor creșterea numărului manevrelor de
necesare realizării unor programe de depășire;
prevenție rutieră la nivel național;  Obstacole situate în afara drumului ca de
 Extinderea parteneriatului public-privat exemplu pomii care amplifică riscul de
la nivelul comunităților locale pentru victimizare.
implimentarea sistemelor de
supraveghere a traficului rutier în zonele
cu risc ridicat de producere a
accidentelor.

7
STOP Accidentelor Rutiere – Viața are Prioritate!
DEFINIREA OBIECTIVELOR

Scopul principal al capaniei este de a reduce numărul accidentelor mortale cu 5%. De asemenea se
urmărește aducerea la cunoștința conducătorilor auto despre riscul și consecințele accidentelor rutiere și
de ai convinge să respecte regulile circulației rutiere pe drumurile publice. Campania este menită să
promoveze în rândul conucătorilor auto importanța cunoașterii regulilor circulației rutiere.

Obiective generale
 Conștientizarea opiniei publice asupra dinamicii și consecințelor accidentelor rutiere;
 Diminuarea numărului accidentelor rutiere care au drept cauză viteza excesivă;
 Diminuarea numărului accidentelor rutiere care au drept cauză indisciplina pietonilor;
 Dezvoltarea colaborării cu alte instituții care au atribuții în domeniu;
 Organizarea în România a Saptămânilor Mondiale a Siguranței Rutiere, în perioada 23 – 29
aprilie.

PUBLICURILE ORGANIZAȚIEI

Caliatatea de public a unei organizații nu o poate avea oricine, în ceea ce privește Direcția
Rutiera putem menționa că publicurile aceste organizații sunt:
 Furnizorii - și anume cei mai importanți furnizori: furnizorii de combustibil, furnizorii de
automobile, furnizorii de personal din perspectiva instituțiilor de învățământ;
 Personalul direcției, atât personalul contractual cât și funcționarii publici cu statut special;
 Clientul-Cetățean, care se află într-o permanentă interacțiune cu organizația;
 Partenerii organizației.
Pe lângă toate acestea publicul țintă la care se adresează acest plan de campanie de relații publice
este compus în special din pietonii și tinerii conducători auto, pentru a atrgea atenția anume acestor
categorii de Clienți-Cetățeni asupa dinamicii și consecințelor accidentelor rutiere, care sunt aplificate
de așa-numitul ”risc rutier”.

CONTEXTUL

Contextul global în care activeaza organizația dată este reprezentat de o societate contemporană
care nu mai aspiră la valorile tradiționale, creându-și valori proprii. Societatea de astăzi căreia nu îi mai
8
STOP Accidentelor Rutiere – Viața are Prioritate!
este frică de puterea statului și de posibilitatea de a fi pedepsiți pentru acțiunile sau inacțiunile sale.
Nimănui nu îi mai este frică de poliția rutieră, deoarece ei sunt sigur ca în orice caz problema poate fi
rezolvată pe loc. Pe de o parte este și vina societăți, fiind că anume comportamentul societății a
influențat comportamentul agenților rutieri. Pe de altă parte e și vina agenților rutier, care la rândul lor
sunt influențați de alți factori, dar despre aceste aspect vom discuta mai profun în continuare.
Contextul intern al organizației constă în confruntarea conducerii instituției și a ministerului cu
imaginea negativă pe care o are în societate. Problema nu constă în instituție ca atare, ci mai mult în
comportamentul, calitațile, competențele angajaților. Sunt foarte multe exemple când agenții rutieri pur
și simplu nu poseda capacitățile generale de care ar avea nevoie, nu numai un agent rutier, dar o simpla
persoana, un elev sau un student. Păi atunci cum putem vorbi despre o prestare eficientă și eficace a
serviciului, dacă însăși prestatorii nu poseda cunoștințele necesare, atunci cum putem condiționa
pietoni și/sau conducătorii auto sa le posede.
Contextul extern al organizației este dat de factorii care o înconjoară și anume: factorii economici,
factorii politici, factorii social-culturali. În ciuda faptului că societatea de astazi e bazată pe principii de
legalitate, anume acei care și le crează profită de acest factor și le încalcă. Consider ca anume factorii
externi au o cea mai mare influență asupra desfășurării serviciului dat. Factorii economici de exemplu
actionează foarte mult prin prisma insuficienței resurselor economice pentru buna desfășurare a
serviciului și pentru prevenirea eventuală a consecințelor nedorite. La fel factorii politici au și o
influență suficientă obligându-i să acționeze sau nu într-un fel sau altul. Factorii socio-culturali
influențează prin cultura, valorile și principiile pe care le au Clienții-Cetățeni, fiind că și ei în mod sigur
influențează comportamentul agentului rutier.

CERCETAREA

Potrivit datelor puse la dispoziție se poate de observat o dinamica a accidentelor de circulație în


anul 2011 comparativ cu anul 2010 și să determinăm care a fost impactul campaniilor de prevenire
efectuate anterior. Astfel se observa o creștere nesemnificativă a Accidentelor grave de circulație cu
0,40% ceea ce este exprimată în cifre de 9.253 în anul 2010 și 9.290 în anul 2011. Însă pentru a observa
într-adevăr efectul campaniilor anterioare, în anul 2008 cifra accidentelor reprezenta 10.624, ceea ce
demonstreaza a dinamica pozitivă. Revenind la sitația anterioară de asemenea putem constata o scădere
semnificativă de 15,10% a dinamicii moriților și reprezentata în cifre este de 2.377 în 2010 și de 2.018
în 2011, ceea ce reprezintă un factor important. De asemenea se poate observa o scadere semnificativă

9
STOP Accidentelor Rutiere – Viața are Prioritate!
a accidentelor cu pagube materiale ajungând la 15,93%. Dinamica accidentelor ușoare este într-o
creștere nesemnificativă reprezentând 3,67%, afișată în cifre de 16743 în 2010 și de 17358 în 2011.
În continuare vom analiza cauzele producerii accidentelor. Astfel potrivit datelor care sunt puse la
dispoziție principalele cauze ale producerii accidentelor rutiere rămân în continuare:
 Indisciplina pietonilor (29,88%);
 Viteza excesiva neadaptată la condițiile de drum (15,05%);
 Conducerea imprudentă (12,6%);
 Neacordarea priorității pietonilor (10,86%);
 Neacordarea priorității vehiculelor participante la trafic (7,3%).

FORMULAREA AXEI DE COMUICARE

Mesajul Campaniei:
”STOP Accidentelor Rutiere – Viața are prioritate!”
Autorii au dorit prin acest mesaj, trezirea conștiinței cetățenilor asupra faptului ca viața e mult prea
prețioasă pentru a o pierde într-un mod atât de simplu.
Sloganul:
”Alege Viața”

IDENTIFICAREA STRATEGIEI DE COMUNICARE

Campania se va desfașura pe o perioada de 12 luni (30 iunie 2012 – 31 mai 2013)

30 iunie 2012 – 31 mai 2012 desfășirarea campaniei


Mesaj: ”STOP Accidentelor Rutiere – Viața are prioritate”
Prezentarea obiectivelor campaniei, a acțiunilor întreprinse și a rezultatelor obținute cu
preprezentanții locali ai mass-media:
 Presă: 7945 articole
 Radio: 4245 intervenții
 Televiziune: 8640 participări
Mediatizarea campaniei:
 Spot audio, la Radio România, Radio București, Radio Total, Radio 21, Radio Kiss Fm;

10
STOP Accidentelor Rutiere – Viața are Prioritate!
 3 clipuri videi:
 la posturile de televiziune România 1, PRO TV, Antena 1, Național TV, Realitatea TV
 în supermarketurile Cora, Carrefour și Billa
 pe panourile media din Piețele Romană, Unirii, Victoriei (București)
Mediatizarea campaniei:
 Articole de presă însoțite de imaginea și sloganul campaniei, în cotidianele centrale
”Jurnalul Național”, ”Gardianul”, ”Ultima oră”;
 Publicarea imaginii și sloganului pe site-urile Web ale partenerilor.
Întîlniri tematice în 13.124 școli, cu participarea a peste 495.954 elevi, profesori, părinți, bunici;
Elaborarea și distribuirea a 843.245 tipărituri cu mesaje tematice în rândul conducătorilor auto
profesioniști, cursanților școlilor de șoferi, alte categorii de participanți la trafic;
Amplasarea pe drumurile naționale a 325 panouri reflectorizante, cu sloganul campaniei;
Acțiuni pentru combaterea vitezei excesive, prin folosirea mijloacelor tehnice din dotarea
poliției:
 Sisteme de supraveghere a traficului;
 Radare montate pe vehicolul de patrulare.

PROPUNEREA TEHNICILOR, CANALELOR MEDIATICE ȘI


SUPORTURILE UTILE

Canale de comunicare

 Web-site-uri dedicate (www.mai.gov.ro, www.igpr.ro/, www.igpr.ro/DPR/index.htm);


 Social media (facebook, forum, bloguri);
 Panouri informaționale;
 Distribuție de tipărituri tematice cu caracte educativ-preventiv (pliante, afișe, broșuri,
fluturași, autocolante);
 Evenimente : ”Saptamina Mondiala a Siguranței Rutiere”
 Mass-media:
o Apariții TV
o Radio
o Presa

11
STOP Accidentelor Rutiere – Viața are Prioritate!
Suporturile de comunicare
 Conferințe de presă, comunicate de presă, spoturi radio și de televiziune, site-uri de
informare;
 Bannere pe site-urile frecventate de publicul țintă cu directonare către site-ul oficial;
 Afișe pe mașinile de patrulare.

CALENDARUL ȘI BUGETUL CAMPANIEI

Campanie de prevenire și combatere a accidentelor rutiere ”STOP Accidentelor Rutiere – Viața are
Prioritate!” s-a lansat în data de 30 iunie 2012 și va dura până în data de 31 mai 2013.
Bugetul alocat pentru aceasta campanie a fost compus din finanțări externe, în principiu din cele ale
UE și anume prin programele PHARE. În Bugetul MAI aceste finanțări apar in Titlu VIII sub
denumirea de ”Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile postaderare”, de asemenea din
finanțare de la partenerii din sectorul privat și ONG-uri și presupune în total suma de 784,521 mii lei.

EVALUAREA CAMPANIEI

Aceasta campanie a avut un inpact semnificativ asupra conducătorilor auto și a celorlalți


participanți la trafic, astfel obținându-se următoarele rezultate:
 Reducerea cu 556 (-12,66%) a numărului victimelor accidentelor de circulație;
 Diminuarea cu 176 (-13,05%) a numărului persoanelor decedate în accidente rutiere, din care
21% minori și tineri;
 Scăderea cu 475 (-12,70%) a numărului accidentelor rutiere cu consecințe grave.
De asemenea, campania a acumulat peste 7945 de articole în presa scrisă, iar publicațiile on-line au
depășit numarul de 8000 de articole. Cea mai mare realizare a constat în cele 8640 de apariții la TV și
cele 4245 de știri radio, acumulând peste 11.500.000 de ascultători.
În total, cantitatea materialelor aparute în perioada campaniei a atins peste 15.000.000 de
persoane.
De asemenea site-urile www.mai.gov.ro, www.igpr.ro, www.monitoruloficial.ro/, au avut in
perioada desfășurării campaniei peste 5.200.000 de vizitatori unici si peste 18.000.000 de afișări
(confor http://www.trafic.ro/).

12
STOP Accidentelor Rutiere – Viața are Prioritate!